TECHNICKÁ ZPRÁVA. Studie proveditelnosti. v Mikroregionu Židelná

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TECHNICKÁ ZPRÁVA. Studie proveditelnosti. v Mikroregionu Židelná"

Transkript

1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Studie proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření v Mikroregionu Židelná 27. výzva OPŽP Prioritní osa 1 Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a povodní snižování rizika Oblast podpory 1.3 Omezování rizika povodní Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany Předkladatel žádosti: DSO Mikroregionu Židelná IČO: Lechotice Míškovice u Holešova Adresát příjemce žádosti: Státní fond životního prostředí Krajské pracoviště Zlín Budova 51, J. A. Bati Zlín

2 Obsah 1 Stručný obsah projektu Základní souvislosti a potřebnost projektu Výchozí situace (problém) a zdůvodnění potřebnosti projektu Základní popis a výchozí situace na sledovaném území Morfologie terénu a vodní poměry Klimatické poměry Ekologicky a hydrologicky cenné lokality Hydrologie a ochrana před povodněmi Erozní a odtokové poměry, retence Cíle projektu popis činností Harmonogram projektu Popis a zdůvodnění vlivu na životní prostředí Opatření v ploše povodí Opatření na vodních tocích a nivách Souhrnné zdůvodnění vlivu navržených opatření na životní prostředí Potřebnost projektu Předpoklady a rizika realizace projektu Předpoklady projektu Rizika projektu Vazba projektu na strategické dokumenty Strategie ochrany před povodněmi pro území ČR Plán hlavních povodí ČR Vazba projektu na již zhotovený nebo plánovaný projekt, na další realizovaná opatření Udržitelnost výsledků projektu po skončení podpory z OPŽP Počet analyzovaných prioritních povodí z hlediska zadržení vody v krajině a eroze (počet povodí)

3 1 STRUČNÝ OBSAH PROJEKTU Projekt je zaměřen na navržení přírodě blízkých protipovodňových a protierozních opatření na území DSO Mikroregionu Židelná, tedy v katastrech obcí: Hostišová, Lechotice, Míškovice, Mysločovice, Racková, Sazovice, Tečovice a Žeranovice. Obr. č. 1: Vymezení zájmového území Náležitost území DSO mikroregionu Holešovsko k vyšším správním celkům NUTS: kraj: okres: ORP: OPU: CZ07 Střední Morava Zlínský Kroměříž, Zlín Holešov, Zlín Holešov, Zlín Při řešení projektu bude postupováno na základě metodiky odboru ochrany vod uveřejněné ve věstníku MŽP 11/2008, která stanovuje postup komplexního řešení protipovodňové a protierozní ochrany pomocí přírodě blízkých opatření. Na základě zvolených a odsouhlasených kritérií budou po analýzách stávajícího stavu a navržení potřebných protierozních a protipovodňových opatření stanovena prioritní opatření a vypracovány podklady územně technických parametrů vybraných opatření. 3

4 Obr. č. 2: hydrologické členění území 2 ZÁKLADNÍ SOUVISLOSTI A POTŘEBNOST PROJEKTU Obce mikroregionu jsou pravidelně sužovány regionálními povodněmi a lokálními povodněmi z přívalových srážek. Kromě toho je území svým reliéfem a zemědělskou činností náchylné ke vzniku plošné vodní eroze na orné půdě. V obcích existuje značný potenciál k retenci vody v krajině, který však byl urbanizací krajiny narušen. Potřebnost projektu bude spočívat zejména v: - přesném určení lokalit s největšími problémy (povodně, eroze, problematický vodní režim krajiny), - nalezení vhodných opatření ke zvýšení retenční schopnosti území, jež jsou předpokladem pro účinné řešení této problematiky, - navržení přírodě blízkých opatření vedoucích k optimalizaci vodního režimu v ploše povodí, jež vycházejí z možností ovlivnit jednotlivé složky odtokového procesu v povodí a povedou ke snížení objemu povrchového odtoku, - vymezení opatření vedoucích ke zvýšení akumulace a infiltrace v území formou přírodě blízkých protierozních a protipovodňových opatření, - navržení úpravy koryt a niv s vlivem na protipovodňovou ochranu formou přírodě blízkých opatření, zejm. opatření podporujících tlumivý rozliv povodní v nivách, - vypracování podkladů pro následnou realizaci protierozních a protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých opatření, - zjištění a projednání majetkoprávních vztahů pro území s navrženými opatřeními, jež umožní snazší realizaci navrhovaných opatření. 4

5 3 VÝCHOZÍ SITUACE (PROBLÉM) A ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBNOSTI PROJEKTU Neprozíravá snaha o rychlé odvedení vody z krajiny a odvodnění niv má mnohde neblahé důsledky. Napřimování vodních toků a nevhodně provedené plošné meliorace jsou jednou z příčin nedostatečné retenční schopnosti krajiny a zmenšení zásob podzemní vody v nivách. Další příčinou je historicky podmíněná změna charakteru krajiny scelování polí, důraz na prostupnost krajiny a velikost pozemků, intenzivní využívání půdy. Díky snížené retenční schopnosti krajiny a výše popsaným nevhodným opatřením dochází ke zrychlenému odtoku vody z povodí a tím ke krátkodobé vysoké kulminaci odtoku, místo odtoku pozvolného, čímž se zvyšuje nebezpečí vzniku povodňových stavů. Kromě toho dochází ke zbytečnému vysoušení krajiny, což kromě problémů pěstebních opět vede k degradaci půdního profilu a zhoršení jeho retenční funkce. Důsledkem je kromě jiného vodní a větrná eroze půd a podpora vzniku povodní, případně zhoršení jejich průběhu. Technické využití vodních toků bez ohledu na biologické nároky vodních organismů a kvalitu vodního prostředí má za následek nízkou biologickou rozmanitost vodních a okolních ekosystémů. Dlouhodobé zanedbání péče o krajinu společně s intenzivním využíváním půdy pro zemědělskou výrobu a zhoršování stavu lesních ekosystémů vyústilo v mnoha lokalitách ve zřetelné projevy vodní eroze. Postupné porušování přirozeného krytu struktury půdy vede k rozvinutí eroze se všemi negativními důsledky. Eroze zapříčiňuje ztrátu nejúrodnější vrstvy půdy, jejíž obnovení trvá desítky let. Snížení úrodnosti půdy je často eliminováno dodáváním značného množství průmyslových hnojiv s nebezpečím následné eutrofizace vodních ekosystémů. Nejviditelnějším projevem nevhodných zásahů do vodního režimu krajiny je vznik povodňových situací se značnými škodami na majetku. 5

6 4 ZÁKLADNÍ POPIS A VÝCHOZÍ SITUACE NA SLEDOVANÉM ÚZEMÍ Obce Mikroregionu Židelná leží ve středu Zlínského kraje ve dvou okresech, a to je Zlín, kde obce spadají pod obec s rozšířenou působností Zlín (Hostišová, Mysločovice, Racková, Sazovice, Tečovice), a okres Kroměříž, přičemž obcí s rozšířenou působností je město Holešov (Lechotice, Míškovice, Žeranovice). Území mikroregionu má obyvatel žijících v 8 obcích, výměra celého mikroregionu činí ha. 4.1 Morfologie terénu a vodní poměry Celé území je součástí Vizovické vrchoviny, jejíž střední nadmořská výška je 338,7 m a tvoří ji převážně pískovce, jílovce a flyš. Sever území je součástí podcelku Fryštácké brázdy (Žeranovice, Racková, Lechotice), protáhlé sníženiny začínající u Holešova a táhnoucí se jihovýchodním směrem až k údolí řeky Dřevnice, o střední nadmořské výšce 299 m n.m. Větší část území však spadá do podcelku Zlínská vrchovina, jež je členitou vrchovinou v severozápadní části Vizovické vrchoviny, pro níž je typická častá výšková a sklonová asymetrie údolních svahů. Vodní toky na území mikroregionu spadají do povodí řeky Moravy, a to do povodí Dřevnice a Morava od Dřevnice po Olšavu. Hlavním vodním tokem v oblasti je Racková, pravostranný přítok řeky Dřevnice. Do Rackové zaúsťují pravostranné přítoky Židelná, Žeranovka, Míškovický potok a Machovka. Obcí Tečovice prochází vodní tok Hostišovka, vlévající se z pravé strany do Dřevnice, jež je levostranným přítokem Moravy. Na území se nacházejí jen drobné vodní plochy, největší vodní plochou je Lechotický rybník jižně od obce Lechotice. 4.2 Klimatické poměry Klimaticky mikroregion náleží do oblasti mírně teplé, podoblasti mírně vlhké, konkrétně do okrsku B3 s průměrnými teplotami 7-8,5 0 C a ročními srážkami mm. Okrsek je mírně teplý, mírně vlhký s mírnou zimou, pahorkatinný (s výškou do 500 m n. m.). Jižní polovina katastrálního území obce Tečovice spadá do oblasti teplé, podoblasti mírně vlhké, okrsku A5, jenž je mírně teplý, mírně vlhký. Vyznačuje se dlouhým létem a mírnou zimou. 4.3 Ekologicky a hydrologicky cenné lokality Na území mikroregionu se nevyskytují žádná zvláště chráněná území či území, která by patřila do soustavy Natura Na území Židelné není vyhlášena žádná chráněná oblast přirozené akumulace vod. V mikroregionu jsou vyhlášena ochranná pásma vodních zdrojů v katastrech těchto obcí: Míškovice (zasahuje zde jen ochranné pásmo II. stupně, hlavní zdroj se nachází v k.ú. Kurovice), Hostišová, Lechotice, Mysločovice (na území se nacházejí 2 ochranná pásma), Racková a Žeranovice. 4.4 Hydrologie a ochrana před povodněmi Záplavové území Q 100 bylo stanoveno pouze na řece Dřevnici, která protéká obcí Tečovice. Projekt má vazbu na opatření Plánu oblasti povodí Moravy v plánovacím období

7 4.5 Erozní a odtokové poměry, retence Z hlediska půdního typu převažují hnědozemě na spraši, ve vyšších nadmořských výškách pak hnědé půdy se surovými půdami a illimerizované půdy s illimerizovanými oglejenými půdami. Z hlediska půdní zrnitosti převládají půdy hlinité až jílovitohlinité. Současná vegetace je do značné míry pozměněna, především díky intenzivnímu zemědělskému využívání krajiny. Hospodářská činnost člověka silně zasáhla do přírodních procesů a zesílila erozní procesy. Výsledkem toho je splach zeminy, vznik erozních rýh, zanášení údolí, sesuvy půdy na svažitých pozemcích a záplavy. Největší množství ploch se svažitou ornou půdou se nachází na území obce Hostišová (33,58 %, 52, 48 ha) a Mysločovice (15,06 %, 32,72 ha). Množství půdy smyté vodní erozí ve vodních útvarech činí tun za rok. Plán povodí Moravy (2008) vytyčil obce nejvíce ohrožené urychleným odtokem povrchových vod. Mezi takto ohrožené obce na území mikroregionu patří Tečovice (s pouhými 3 % trvalých travních porostů a lesů), Žeranovice (s pouhými 6 % TTP a lesů) a Lechotice (7 % TTP a lesů). Území mikroregionu prošlo odvodněním, což znázorňuje následující tabulka. Tabulka 1: Rozsah plošného odvodnění Prac. č. VÚ Plocha VÚ (ha) Plocha odvodněné plochy celkem (ha) Plocha orné půdy ve VÚ (ha) Procento odvodněné plochy z VÚ (%) Procento odvodněné plochy z orné půdy (%) M , , ,56 30,22 42,06 Zdroj: Plán oblastí povodí Moravy, 2008 Tabulka 2: Koeficient akumulace vod ve vodních nádržích Prac. č. VÚ M148 Název vodního útvaru povrchových vod Racková po ústí do Dřevnice Zdroj: Plán oblastí povodí Moravy, 2008 Plocha hladiny (ha) Zásobní objem (m 3 ) Koeficient akumulace (%) 3, ,056 Koeficient byl získán podílem objemu vodních nádrží k objemu průměrného dlouhodobého ročního odtoku v příslušném vodním útvaru. Vyjadřuje schopnost umělých akumulací částečně kompenzovat nedostatek přirozených akumulačních vlastností krajiny. Platí, že čím je akumulační součinitel nižší, tím nižší je akumulační schopnost území. Z tabulky vyplývá podprůměrná akumulace vod ve vodních nádržích. 7

8 5 CÍLE PROJEKTU Cílem projektu je: - prověření a navržení přírodě blízkých protipovodňových a protierozních opatření na území DSO Mikroregionu Židelná o celkové výměře ha, zaměřených na: o úpravu koryt a niv s vlivem na protipovodňovou ochranu o realizaci opatření podporujících tlumivý rozliv povodní v nivách formou biotechnických opatření o zvýšení retenční schopnosti krajiny o zamezení vzniku a snižování dopadů rizikových hydrologických situací (povodní a sucha) o obnovu přirozeného vodního režimu krajiny a ochranu proti vodní a větrné erozi o realizaci opatření příznivých z hlediska krajinné a ekosystémové diverzity o ochranu a obnovu přirozených odtokových poměrů o zlepšení morfologie vodních složek krajiny podle Rámcové směrnice o vodách - zjištění a projednání majetkoprávních vztahů pro území s navrženými opatřeními, jež umožní snazší realizaci navrhovaných opatření. - stanovení prioritních opatření pro jednotlivé obce z hlediska jejich realizovatelnosti, - vypracování územně technických podkladů pro vybraná prioritní opatření 8

9 6 POPIS ČINNOSTÍ Část A: analytická část: Analýza současných podkladů zpracovaných a dalších materiálů s vazbou na protipovodňovou a protierozní problematiku Hydromorfologická analýza vodních toků a přilehlé nivy dle metodiky MŽP 11/2008 Erozní analýza, výpočet erozního smyvu a stanovení erozní ohroženosti (dle USLE v modifikaci metody gridu) Stanovení odtokových poměrů CN Místní šetření, projednání s vedením obcí, vytipování problémových míst v území Definování kritických profilů a jejich sběrných ploch, DesQ Analýza a vyhodnocení územních plánů Ostatní podklady potřebné pro zpracování návrhů (stávající dokumentace, hydrologická data) Shromáždění katastrálních podkladů Identifikace dotčených subjektů Identifikace dotčených uživatelů Terénní průzkumy Fotodokumentace řešeného území Část B 1 : návrhová část Návrh opatření na vodních tocích a v ploše povodí Stanovení kritérií pro výběr opatření Identifikace dotčených majetkoprávních vztahů u navrhovaných prioritních opatření Část B 2 : návrhová část Projednání navrhovaných opatření s dotčenými subjekty obec, uživatel pozemků, široká veřejnost Projednání stanovisek dotčených vlastníků vč. návrhu řešení vlastnických vztahů, tak aby byla zajištěna komplexnost řešení, v tom jednání o směně či prodeji pozemků Vyhodnocení účinnosti jednotlivých variant návrhů Závěry korektury záměru Část C: závěrečné vyhodnocení Stanovení prioritních opatření Geodetické zaměření pozemků prioritních opatření Návrh celkového strukturálního řešení protierozních a protipovodňových opatření vč. základních parametrů staveb (dle vyhlášky č. 503/2006 sb. přílohy č. 4 nebo 6 - bez dokladové části) Závěrečné vyhodnocení studie 9

10 Pracovní postup se bude řídit metodickými pokyny vydané ve věstníku 11/2008 MŽP ( metodika odboru ochrany vod, která stanovuje postup komplexního řešení protipovodňové a protierozní ochrany pomocí přírodě blízkých opatření ). Tento věstník dále odkazuje na metodiku ( Metodika vyhodnocení aktuálního stavu hydromorfologie vodních toků včetně návrhů přírodě blízkých protipovodňových opatření k dosažení potřebného stupně protipovodňové ochrany a dobrého stavu hydromorfologické složky vod verze 06/2008, Šindlar a kol.) a na metodiku Ochrana zemědělské půdy před erozí Janeček a kol Upřesnění rozsahu projektu Projekt bude zaměřen převážně na extravilány jednotlivých obcí, tj. na zemědělský půdní fond. V analytické části bude mj. provedena analýza erozních a odtokových poměrů v řešeném území, dále analýza hydromorfologie vodních toků, kde se předpokládá analýza následujících vodních toků v území Mikroregionu Židelná: Hostišovský potok, Machovka, Miškovický potok, Racková, Žeranovka, Židelná. Odtokové a erozní poměry budou analyzovány na hydrologických respektive erozně uzavřených oblastech, které mohou přesahovat mimo základní řešené území. Po zjištění stávajícího stavu a navržení protierozních a protipovodňových opatření budou na základě zvolených a odsouhlasených kritérií stanovena prioritní opatření v území mikroregionu a vypracovány podklady územně technických parametrů vybraných opatření pro zpracování dokumentace pro územní řízení. Předpokládá se i možný přesah do nezastavěných částí intravilánu obcí v případě, kdy to charakter akce bude vyžadovat z hlediska komplexnosti a účelnosti plánovaných protipovodňových a protierozních opatření. Opatření na vodních tocích budou navrhována pouze v problémových místech umožňující řešit problémy obcí. Výsledkem projektu budou návrhy přírodě blízkých protipovodňových opatření s vazbou na OPŽP osu 1 a 6 (1.3.1, a 6.4) v zájmovém území, které budou dále využitelné také jako podklad pro územní plánování, komplexní pozemkové úpravy a budoucí realizaci konkrétních projektů. 7 HARMONOGRAM PROJEKTU Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení: 2/2012 Předpokládané datum zahájení realizace projektu: 5/2012 Část A: Analytická část projektu 12/2012 Část B 1 a B 2: Návrhová část projektu 9/2013 Část C: Závěrečné vyhodnocení: 12/2013 Předpokládané datum ukončení realizace projektu: 1/

11 8 POPIS A ZDŮVODNĚNÍ VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Při návrhu přírodě blízkých protipovodňových opatření budou navrhována zejména opatření biotechnického charakteru. Současně budou zpracovány návrhy organizačních a agrotechnických opatření. Na území jednotlivých obcí budou navrhována konkrétní opatření prováděná přírodě blízkým způsobem: 8.1 Opatření v ploše povodí protierozní meze jsou, v kombinaci s průlehy ve své spodní části, trvalou překážkou soustředěného povrchového odtoku a v případě návrhu bez průlehu přispívají k rozptýlení soustředěného povrchového odtoku. protierozní příkopy a průlehy mají záchytnou a svodnou funkci, používají se na orné půdě zejména v kombinaci s jinými opatřeními. stabilizace dráhy soustředěného povrchového odtoku (zatravnění) jsou schopny bezpečně bez projevů eroze odvést povrchový odtok, ke kterému dochází na příčně zvlněných pozemcích, v úžlabinách a údolnicích v době přívalových dešťů nebo jarního tání. protierozní hrázky mají záchytnou, retenční a odváděcí funkcí a navrhují se za účelem neškodného odvedení vody zejména při ochraně zastavěných území či jiných chráněných území a staveb s cílem zamezit přítoku vnější vody na pozemek. protierozní nádrže navrhují se jako účinná protipovodňová opatření k akumulaci, retenci a infiltraci povrchového odtoku a k usazování splavenin. Navrhují se nejčastěji ve formě závěrečných prvků protierozní a protipovodňové ochrany v kombinaci s jinými prvky protipovodňové ochrany. Patří mezi ně suché ochranné protierozní nádrže (poldry), které slouží ke krátkodobému zachycení povrchového odtoku a k zachycení splavenin, a ochranné nádrže s vodním obsahem a vymezeným sedimentačním a retenčním prostorem. polní cesty s protierozní funkcí jsou účelové komunikace, které slouží zejména zemědělské dopravě, např. také jako cyklistická stezka, stezka pro pěší a jsou-li opatřeny odvodňovacím prvkem (příkopem, průlehem) a situovány napříč svahu plní také protierozní funkci. 8.2 Opatření na vodních tocích a nivách úprava koryt a niv s vlivem na protipovodňovou ochranu prováděná přírodě blízkým způsobem realizace opatření podporující přirozený tlumivý rozliv povodní v nivách formou tzv. biotechnických opatření v současně zastavěných územích obcí, např.: - složené koryto - rozčlenění koryta na běžně průtočnou kynetu a nahodile průtočnou bermu (bermy) - výstavba prvků přibližující vodní tok lidem (přístupy k vodě, plošiny nízko nad hladinou, rekonstrukce starých brodů) 11

12 - otvírání nivních ploch pro povodňové rozlivy - využití povodňových berem v korytech složených průřezů jejich prohlubování na některých místech tvorba mokřin a tůní a doplnění městkou zelení - obnova meandrů - tvorba umělých postranních ramen, zátok - aj. výstavba poldrů nebo soustavy poldrů o celkovém objemu nad m 3 s revitalizací toků a niv v zátopě 8.3 Souhrnné zdůvodnění vlivu navržených opatření na životní prostředí Opatření, jež jsou předmětem řešené studie, budou mít přímý dopad na několik oblastí životního prostředí. Konkrétně se jedná o zemědělský a lesní půdní fond (opatření proti erozi, ochrana ZPF), vodní hospodářství (kvalita povrchových vod, vodní biota, riziko zvýšených povodňových stavů), zeleň a přírodní prostředí (posílení ekologické stability, zvýšení přírodní hodnoty vodních toků, realizace krajinné zeleně) a protipovodňovou ochranu obyvatel a majetku. Vlivy navržených opatření budou následující: - minimalizace škod při povodních obnovou přirozených koryt vodních toků s podporou rozlivu a ochranou staveb podél toku, - snížení odnosu splavenin z povodí, - zvýšení biologické rozmanitosti a kvality vodních a navazujících ekosystémů, - zvýšení retenční schopnosti krajiny a zlepšení vodního režimu niv, - ovlivnění jednotlivých složek odtokového procesu v povodí, jež vede ke snížení objemu povrchového odtoku, - zvýšení akumulace a infiltrace vody v krajině, - revitalizace jako součást PPO, revitalizace toku a nivy ve vzdutí suchých a retenčních nádrží a poldrů. 12

13 9 POTŘEBNOST PROJEKTU Potřebnost projektu spočívá v: - komplexním řešení problematiky vody v krajině - přesném určení lokalit s největšími problémy (povodně), - nalezení vhodných opatření ke zvýšení retenční schopnosti území, jež jsou předpokladem pro účinné řešení této problematiky - navržení přírodě blízkých opatření vedoucích k optimalizaci vodního režimu v ploše povodí, jež vycházejí z možností ovlivnit jednotlivé složky odtokového procesu v povodí a povedou ke snížení objemu povrchového odtoku, - vymezení opatření vedoucích ke zvýšení akumulace a infiltrace v území formou přírodě blízkých protierozních a protipovodňových opatření, - navržení úpravy koryt a niv s vlivem na protipovodňovou ochranu formou přírodě blízkých opatření, zejm. opatření podporujících tlumivý rozliv povodní v nivách - vypracování podkladů pro následnou realizaci protierozních a protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých opatření, - zjištění a projednání majetkoprávních vztahů pro vybraná navržená prioritní opatření, jež umožní snazší realizaci navrhovaných opatření. 10 PŘEDPOKLADY A RIZIKA REALIZACE PROJEKTU 10.1 Předpoklady projektu - zájem obcí na řešení přírodě blízkých protipovodňových opatření, - zájem o čerpání zdrojů financí z OPŽP, priorita (s vazbu na priority a 6.4.), na základě výzev OPŽP, a spolupráce MŽP a MZE (Pozemkový úřad, správci toků, Pozemkový fond), - zdroje kofinancování, - předběžné dohody mezi pozemkovými úřady řešícími KPÚ a předkladateli žádosti, - zájem obcí o následnou realizaci vybraných opatření, - zájem obcí o dlouhodobou udržitelnost realizovaných projektů Rizika projektu - nedostatek finančních prostředků, - nevyjasněné vlastnické vztahy, - nezájem dotčených subjektů, - konflikt s ochranou přírody. 13

14 11 VAZBA PROJEKTU NA STRATEGICKÉ DOKUMENTY 11.1 Strategie ochrany před povodněmi pro území ČR Řešení protierozních a protipovodňových opatření jsou v souladu se zásadami uvedenými ve vládním dokumentu Strategie ochrany před povodněmi pro území ČR (usnesení vlády ČR č. 382, ze dne ). Zde jsou uvedeny následující: preventivní opatření pro ochranu před povodněmi je nejefektivnější formou ochrany, efektivní preventivní opatření je nutné uplatňovat systémově v ucelených (hydrologických) povodích a s ohledem na provázání vlivů jednotlivých opatření podél vodních toků, pro efektivní ochranu před povodněmi je třeba nalézt vhodnou kombinaci opatření v krajině, která zvyšují přirozenou akumulaci a retenci vody v území a technických opatření k ovlivnění povodňových průtoků, pro návrhy k ochraně před povodněmi je třeba využívat kvalitní informace o geomorfologii území, rostlinném pokryvu, složení půdy a moderní informační technologie umožňující modelování povodní, na zabezpečení realizace preventivních opatření ke snížení škodlivých účinků povodní se musí podílet vlastníci a správci nemovitostí, s ohledem na charakter území a geografickou polohu České republiky je nezbytné řešit ochranu před povodněmi v mezinárodním kontextu, zejména v rámci stávajících mezistátních dohod o spolupráci v povodích řek přesahujících hranice státu. Vedle opatření strukturálních je nezbytné aplikovat a vyvíjet také opatření nestrukturální, spočívající v konstrukci varovných systémů a operativním řízení odtoku vody z povodí. Podstatou účinné protipovodňové ochrany je tedy nejen prevence v povodí, ale při vlastním průběhu povodňových situací i sled účinných zásahů v reálném čase, zejména operativní řízení odtoku Plán hlavních povodí ČR Plán hlavních povodí České republiky byl schválený usnesením vlády České republiky ze dne 23. května 2007 č Tento dokument stanovuje hlavní zásady státní politiky v oblasti vod vycházející z obnovené strategie Evropské unie pro udržitelný rozvoj: Zadržení vody v území a ochrana vod Podporovat snižování nepříznivých vlivů urbanizace území, zemědělského a lesního obhospodařování krajiny na zásoby vody, podporovat obnovu ekologické stability krajiny a integrovaný přístup k ochraně vod a hospodaření s vodou. Integrace politik hospodářských sektorů a samospráv Zapojit ostatní sektory hospodářství včetně obcí a veřejné správy na úrovni krajů, aby byl zajištěn integrovaný přístup k řešení výhledových potřeb a požadavků na vody, zejména pro dlouhodobý výhled, kdy se předpokládá, že se budou výrazněji projevovat důsledky předpokládaných klimatických změn. 14

15 Předběžná opatrnost V případě vědecké nejistoty použít hodnotící postupy a vhodná preventivní opatření s cílem zabránit poškození lidského zdraví nebo životního prostředí. Zapojení veřejnosti Posílit účast občanů na rozhodování. Pro zajištění informovanosti veřejnosti o záměrech a možných scénářích vývoje a variantách řešení připravovat vhodné komunikační strategie. V plánu hlavních povodí ČR jsou také uvedeny cíle a opatření v ochraně před povodněmi a dalšími škodlivými účinky vod. Z nich uvádíme vybrané cíle, které mají vztah k protipovodňové problematice a k předmětu řešení projektu. Rámcové cíle v ochraně před povodněmi (2.1.) Snížit ohrožení obyvatel nebezpečnými účinky povodní a omezit ohrožení majetku, kulturních a historických hodnot při prioritním uplatňování principu prevence. Prevence před povodněmi (2.1.3.) f) omezovat aktivity v záplavových územích zhoršující odtokové poměry a zvyšující povodňová rizika, h) při návrhu preventivních protipovodňových opatření hledat vhodnou kombinaci opatření v krajině zvyšující přirozenou akumulaci a retardaci vody v území a technických opatření ovlivňujících průtoky a objemy povodňových vln, i) používat takové způsoby hospodaření na zemědělské a lesní půdě, aby nedocházelo ke zhoršování retenční schopnosti půdy a negativnímu ovlivňování vodního režimu v krajině; k tomu připravit a zavést odpovídající ekonomické nástroje, Opatření v ochraně před povodněmi a dalšími škodlivými účinky vod (2.3.) (2.3.1.) Pro efektivní návrhy preventivních protipovodňových opatření hledat vhodnou kombinaci opatření v krajině, která zvýší přirozenou retardaci vody v území a technických opatření, ovlivňujících povodňové průtoky. Při návrhu protipovodňových opatření vycházet z hydromorfologického mapování říční sítě, z koncepčních studií odtokových poměrů a studií protipovodňových opatření v ucelených povodích, zahrnujících analýzy faktorů ovlivňujících erozní a odtokové poměry s vytipováním ploch a pozemků, které jsou zdrojem eroze a povrchového odtoku a analýzy možných variant koncepcí řešení protipovodňové ochrany včetně analýzy nákladů a užitků a rizikové analýzy. Navrhovaný projekt má za cíl vyhodnotit za dané území vhodná opatření, která budou v souladu s výše uvedenými cíli a požadavky Plánu hlavních povodí ČR Vazba projektu na již zhotovený nebo plánovaný projekt, na další realizovaná opatření Předkládaný projekt má vazbu na Studii ochrany před povodněmi na území Zlínského kraje, zpracovanou v roce 2007 a taktéž na Plán oblasti povodí Moravy. Projekt bude navazovat a zahájené komplexní pozemkové úpravy v obcích. Projekt bude navržená opatření respektovat, a v případě potřeby i vhodně doplňovat. Protipovodňovou a protierozní ochranu území je třeba řešit opatřeními nejen v místech zjištěných problémů, ale také přírodě blízkými opatřeními na celé ploše povodí, vedoucími ke zvýšení retence krajiny, zpomalení povrchového odtoku a podporou přirozeného tlumivého rozlivu v nivách při povodňových situacích. 15

16 12 UDRŽITELNOST VÝSLEDKŮ PROJEKTU PO SKONČENÍ PODPORY Z OPŽP Protipovodňová opatření, která budou v rámci tohoto projektu vybrána pro zpracování realizačních projektů s následnou realizací, by měly obce využívat trvale s patřičnou péčí o přírodě blízká protipovodňová opatření. 13 POČET ANALYZOVANÝCH PRIORITNÍCH POVODÍ Z HLEDISKA ZADRŽENÍ VODY V KRAJINĚ A EROZE (POČET POVODÍ) Zájmové území není součástí žádného prioritního povodí z hlediska zadržení vody v krajině a eroze. 16

Úvod do problematiky OPŽP

Úvod do problematiky OPŽP Úvod do problematiky OPŽP Ing. Kamila Lisalová EKOTOXA s.r.o. Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Osnova Návrh projektového

Více

Podpora přírodě blízkých opatření na vodních tocích a v ploše povodí

Podpora přírodě blízkých opatření na vodních tocích a v ploše povodí OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Podpora přírodě blízkých opatření na vodních tocích a v ploše povodí Pytloun Martin, Horecký Jakub Ministerstvo životního prostředí Ministerstvo životního prostředí Státní

Více

Podpora přírodě blízkých protipovodňových opatření v rámci OPŽP oblast podpory 1.3

Podpora přírodě blízkých protipovodňových opatření v rámci OPŽP oblast podpory 1.3 Podpora přírodě blízkých protipovodňových opatření v rámci OPŽP oblast podpory 1.3 Š I N D L A R s. r. o. Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků z OPŽP v souvislosti s povodněmi a sesuvy

Možnosti čerpání finančních prostředků z OPŽP v souvislosti s povodněmi a sesuvy Možnosti čerpání finančních prostředků z OPŽP v souvislosti s povodněmi a sesuvy Ing. Michal Kotus Projektový manažer odboru ochrany přírody, odpadů a ENV Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního

Více

Plány pro zvládání povodňových rizik. Informační seminář Královéhradecký kraj

Plány pro zvládání povodňových rizik. Informační seminář Královéhradecký kraj Plány pro zvládání povodňových rizik Informační seminář Královéhradecký kraj 26. 3. 2015 Rozdělení plánování ochrany před povodněmi Plánování podle Rámcové směrnice 2000/60/ES druhý plánovací cyklus Mezinárodní

Více

HODNOTÍCÍ KRITÉRIA PRIORITNÍ OSY 1 SPECIFICKÉHO CÍLE 1.3 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

HODNOTÍCÍ KRITÉRIA PRIORITNÍ OSY 1 SPECIFICKÉHO CÍLE 1.3 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ HODNOTÍCÍ KRITÉRIA PRIORITNÍ OSY 1 SPECIFICKÉHO CÍLE 1.3 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 214 22 Specifický cíl 1.3 Zajistit povodňovou ochranu intravilánu Aktivita 1.3.1 Zprůtočnění nebo zvýšení

Více

Plány pro zvládání povodňových rizik

Plány pro zvládání povodňových rizik Plány pro zvládání povodňových rizik Mgr. Ing. Jana Tejkalová oddělení ochrany před povodněmi, odbor ochrany vod MŽP jana.tejkalova@mzp.cz Informační seminář Zlínský kraj 12.2.2015 Rozdělení plánování

Více

Protipovodňová opatření vč. možnosti vyvlastňování. Přehrady a povodně - možnosti regulace seminář Senát PČR 29. října 2013, Praha Král Miroslav

Protipovodňová opatření vč. možnosti vyvlastňování. Přehrady a povodně - možnosti regulace seminář Senát PČR 29. října 2013, Praha Král Miroslav Protipovodňová opatření vč. možnosti vyvlastňování Přehrady a povodně - možnosti regulace seminář Senát PČR 29. října 2013, Praha Král Miroslav Obsah Povodeň v červnu 2013 Preventivní protipovodňová opatření

Více

Pozemkové úpravy jako nástroj rozvoje venkovského prostředí

Pozemkové úpravy jako nástroj rozvoje venkovského prostředí Krajské setkání Svazu měst a obcí ve Zlínském kraji dne 7. dubna 2016 Pozemkové úpravy jako nástroj rozvoje venkovského prostředí Ing. Lubomír Holubec Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj Státní pozemkový

Více

Koncepce řešení problematiky ochrany před povodněmi v České republice s využitím technických a. Ing. Martin Pytloun Ministerstvo životního prostředí

Koncepce řešení problematiky ochrany před povodněmi v České republice s využitím technických a. Ing. Martin Pytloun Ministerstvo životního prostředí Koncepce řešení problematiky ochrany před povodněmi v České republice s využitím technických a přírodě blízkých opatření Ing. Martin Pytloun Ministerstvo životního prostředí Povodňová ochrana a prevence

Více

HODNOTICÍ KRITÉRIA PRIORITNÍ OSY 1 SPECIFICKÉHO CÍLE 1.3 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

HODNOTICÍ KRITÉRIA PRIORITNÍ OSY 1 SPECIFICKÉHO CÍLE 1.3 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ HODNOTICÍ KRITÉRIA PRIORITNÍ OSY 1 SPECIFICKÉHO CÍLE 1.3 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 214 22 Specifický cíl 1.3 Zajistit povodňovou ochranu intravilánu Aktivita 1.3.1 Zprůtočnění nebo zvýšení

Více

HODNOTICÍ KRITÉRIA PRIORITNÍ OSY 1 SPECIFICKÉHO CÍLE 1.3 Operačního programu Životní prostředí 2014 2020

HODNOTICÍ KRITÉRIA PRIORITNÍ OSY 1 SPECIFICKÉHO CÍLE 1.3 Operačního programu Životní prostředí 2014 2020 HODNOTICÍ KRITÉRIA PRIORITNÍ OSY SPECIFICKÉHO CÍLE.3 Operačního programu Životní prostředí 24 22 Aktivita.3. Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, zlepšení

Více

Opatření ke zvládání povodňových rizik v ČR, realizace a hodnocení jejich přínosu

Opatření ke zvládání povodňových rizik v ČR, realizace a hodnocení jejich přínosu Opatření ke zvládání povodňových rizik v ČR, realizace a hodnocení jejich přínosu Workshop Povodeň v červnu 2013 a mezinárodní plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe 21.11. 2013 Magdeburk Obsah

Více

Smlouva na zhotovení Studie proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření na území obcí Vřesina, Hať a Darkovice

Smlouva na zhotovení Studie proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření na území obcí Vřesina, Hať a Darkovice Smlouva na zhotovení Studie proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření na území obcí Vřesina, Hať a Darkovice uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 536 a následujících

Více

Pozemkové úpravy. Územní odbor Ústředního pozemkového úřadu Jihočeský kraj. Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc. ředitelka

Pozemkové úpravy. Územní odbor Ústředního pozemkového úřadu Jihočeský kraj. Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc. ředitelka Pozemkové úpravy Územní odbor Ústředního pozemkového úřadu Jihočeský kraj Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc. ředitelka Zemědělsky využívána více než polovina celkové výměry ČR (53,8 %). Zemědělství - jeden

Více

PRIORITNI OSA 1: Zlepšovaní kvality vody a snižovaní rizika povodní

PRIORITNI OSA 1: Zlepšovaní kvality vody a snižovaní rizika povodní PRIORITNI OSA 1: Zlepšovaní kvality vody a snižovaní rizika povodní Ing. Květoslava Kapková Ředitelka odboru ochrany přírody, SFŽP ČR Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR

Více

Stručný přehled podpor Přehled dotačních titulů protipovodňové ochrany v ČR

Stručný přehled podpor Přehled dotačních titulů protipovodňové ochrany v ČR Stručný přehled podpor Přehled dotačních titulů protipovodňové ochrany v ČR Rozdělení podpor v přehledu dle financovaní a) z Evropských a jiných nadnárodních zdrojů b) z národních zdrojů c) z krajských

Více

MĚSTO HRÁDEK

MĚSTO HRÁDEK MĚSTO HRÁDEK strana 1 OBSAH PREZENTACE ŘEŠENÉ ÚZEMÍ SPRÁVCI TOKŮ NÁVRHY OPATŘENÍ OCHRANA PŘÍRODY FINANCOVÁNÍ strana 2 ŘEŠENÉ ÚZEMÍ Ř Ř strana 3 OBSAH PREZENTACE ŘEŠENÉ ÚZEMÍ SPRÁVCI TOKŮ NÁVRHY OPATŘENÍ

Více

Voda v krajině Návrat ke kořenům"

Voda v krajině Návrat ke kořenům Voda v krajině Návrat ke kořenům" LeaderFEST Náchod 18. 6. 2015 Ing. Tomáš Havlíček ATELIER FONTES s.r.o. www.fontes.cz - Návrat ke kořenům? Ke kterým? 1000 let? 100 let? 60 let? Co řešíme? 1. Tekoucí

Více

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha?

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Pro seminář Národní dialog o vodě 2014: Co

Více

Prevence a zmírňování následků živelních a jiných pohrom ve vztahu k působnosti obcí

Prevence a zmírňování následků živelních a jiných pohrom ve vztahu k působnosti obcí Prevence a zmírňování následků živelních a jiných pohrom ve vztahu k působnosti obcí Problematika přívalových povodní TB010MMR027 Příjemce: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Řešitel: RNDr.

Více

Ing. David Ides EPS, s.r.o. V Pastouškách 205, 686 04 Kunovice www.epssro.cz Email: ostrava@epssro.cz

Ing. David Ides EPS, s.r.o. V Pastouškách 205, 686 04 Kunovice www.epssro.cz Email: ostrava@epssro.cz 48. Odborný seminář pro pracovníky v oblasti ochrany ŽP Jetřichovice duben 2010 Ing. David Ides EPS, s.r.o. V Pastouškách 205, 686 04 Kunovice www.epssro.cz Email: ostrava@epssro.cz Výskyt povodní je třeba

Více

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Pozemkové úpravy. Ing. Jiří Hladík, Ph.D.

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Pozemkové úpravy. Ing. Jiří Hladík, Ph.D. Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Pozemkové úpravy Ing. Jiří Hladík, Ph.D. Model integrované ochrany půdy, vody a krajiny Půda: Je médium pro růst rostlin Je stabilizátorem globálních ekosystémů

Více

A. POPIS OBLASTI POVODÍ

A. POPIS OBLASTI POVODÍ A. POPIS OBLASTI POVODÍ A.1. Všeobecný popis oblasti povodí Moravy A.1.1. Vymezení oblasti povodí Moravy A.1.1.1. Hranice oblasti povodí A.1.1.2. Výškové poměry v území A.1.2. Geomorfologické poměry A.1.3.

Více

Úvahy nad způsoby komplexního řešení vodního režimu krajiny

Úvahy nad způsoby komplexního řešení vodního režimu krajiny Úvahy nad způsoby komplexního řešení vodního režimu krajiny Pavla Štěpánková, Jana Uhrová, Karel Drbal Medlov, 9. 6. 2015 Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. Podbabská 30/ 2582, 160 00

Více

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. PETR KARÁSEK

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. PETR KARÁSEK Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. PETR KARÁSEK Pöyry Environment a.s. hlavní zpracovatel Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M., v.v.i. Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Povodí

Více

JIHOČESKÝ KRAJ DOKLADOVÁ ČÁST KONCEPCE PROTIPOVODŇOVÉ OCHRANY NA ÚZEMÍ JIHOČESKÉHO KRAJE

JIHOČESKÝ KRAJ DOKLADOVÁ ČÁST KONCEPCE PROTIPOVODŇOVÉ OCHRANY NA ÚZEMÍ JIHOČESKÉHO KRAJE JIHOČESKÝ KRAJ KONCEPCE PROTIPOVODŇOVÉ OCHRANY NA ÚZEMÍ JIHOČESKÉHO KRAJE DOKLADOVÁ ČÁST LISTOPAD 2007 1 Identifikační list Akce: Koncepce ochrany před povodněmi na území Jihočeského kraje Objednatel:

Více

Studie proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření pro ochranu města Prostějov

Studie proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření pro ochranu města Prostějov Studie proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření pro ochranu města Prostějov Ing. Daniel Brázda Ing. Jiří Švancara Lukáš Harapát Pöyry Environment a.s. Zástupci objednatele

Více

PÉČE O VODU V KRAJINĚ tůně, mokřady, malé vodní nádrže, vodní toky, eroze

PÉČE O VODU V KRAJINĚ tůně, mokřady, malé vodní nádrže, vodní toky, eroze PÉČE O VODU V KRAJINĚ tůně, mokřady, malé vodní nádrže, vodní toky, eroze Václav Šrédl Agentura ochrany přírody a krajinyčr www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz krajina bez vody likvidace

Více

INFORMACE O PŘÍPRAVĚ III. ETAPY REALIZACE PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ

INFORMACE O PŘÍPRAVĚ III. ETAPY REALIZACE PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ INFORMACE O PŘÍPRAVĚ III. ETAPY REALIZACE PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ 1. Povodňové situace v České republice Za posledních 15 let, které uplynuly od extrémní povodně na Moravě v roce 1997, způsobily povodně

Více

Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice

Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice 1 OBSAH Stručné představení projektu Rozsah a podrobnost řešení Představení přístupu k návrhu

Více

POŘIZOVATEL: OBEC PRASKLICE: PROJEKTANT: OBSAH ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI. Městský úřad Kroměříž.

POŘIZOVATEL: OBEC PRASKLICE: PROJEKTANT: OBSAH ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI. Městský úřad Kroměříž. ZMĚNA č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRASKLICE PŘÍLOHA č.3 - TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Kroměříž Stavební úřad Oddělení územního plánování a státní památkové péče OBEC PRASKLICE: určený

Více

Omezování rizika povodní (opatření na vodních tocích)

Omezování rizika povodní (opatření na vodních tocích) Zvýšení absorpční kapacity OPŽP PO 1 a 6 Omezování rizika povodní (opatření na vodních tocích) Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz

Více

Ing. Kamil Kaulich Ústřední pozemkový úřad

Ing. Kamil Kaulich Ústřední pozemkový úřad Ing. Kamil Kaulich Ústřední pozemkový úřad 2 3 Protierozní opatření: = současně vodohospodářská opatření, zpomalující odtok vody z území = často přímo protipovodňová opatření, ochraňující obce, majetek

Více

Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní rtd oblast. PS 2 Životní prostředí. Ing.

Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní rtd oblast. PS 2 Životní prostředí. Ing. Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní rtd oblast PS 2 Životní prostředí Ing. David Koppitz Problémy aglomerace Nadměrná dopravní zátěž ve městech zhoršující kvalitu

Více

Seminář: Komplexní přístup pro zmírnění dopadů sucha v regionu jižní Moravy. Možnosti financování opatření ke zvýšení retenční schopnosti krajiny

Seminář: Komplexní přístup pro zmírnění dopadů sucha v regionu jižní Moravy. Možnosti financování opatření ke zvýšení retenční schopnosti krajiny Seminář: Komplexní přístup pro zmírnění dopadů sucha v regionu jižní Moravy Možnosti financování opatření ke zvýšení retenční schopnosti krajiny Brno, 27. listopadu 2015 Finanční rámec OPŽP 2,6 mld. Zdroje

Více

Možnosti financování protipovodňových opatření z OPŽP

Možnosti financování protipovodňových opatření z OPŽP Možnosti financování protipovodňových opatření z OPŽP Programové období 2007-2013 Programové období 2014-2020 Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka

Více

Protipovodňová ochrana a úprava říční krajiny s cílem zadržení vody v krajině a tlumení povodní

Protipovodňová ochrana a úprava říční krajiny s cílem zadržení vody v krajině a tlumení povodní Protipovodňová ochrana a úprava říční krajiny s cílem zadržení vody v krajině a tlumení povodní Ing. Miroslav Lubas () Envibrno 2014 1 Zejména v minulém století došlo v souvislosti s intenzifikací zemědělského

Více

Krajinotvorba a pozemkové úpravy

Krajinotvorba a pozemkové úpravy Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Oddělení Pozemkové úpravy a využití krajiny www.vumop.cz Krajinotvorba a pozemkové úpravy Holasovice 2016 Ing. Michal Pochop Pozemkové úpravy Proces pozemkových

Více

OCHRANA PŮD V PROCESU POZEMKOVÝCH ÚPRAV

OCHRANA PŮD V PROCESU POZEMKOVÝCH ÚPRAV POLNÍ DEN ÚKZUZ 2015 OCHRANA PŮD V PROCESU POZEMKOVÝCH ÚPRAV Státní pozemkový úřad Ing. Svatava Maradová, MBA Ústřední ředitelka 18.6. 2015, Havlíčkův Brod OSNOVA I. Proces KoPÚ projektování v krajině

Více

Ochrana před negativními účinky vod

Ochrana před negativními účinky vod Mořské a vodní právo Ochrana před negativními účinky vod Michal Sobotka Katedra práva životního prostředí 2012/2013 Přednáška č. 10 Negativní účinky vod Povodně Vodní eroze (zdravotní rizika) Povodeň Dočasné

Více

METODA STANOVENÍ RIZIKOVÝCH LOKALIT Z HLEDISKA OCHRANY PŮDY A VODY V ZEMĚDĚLSKY VYUŽÍVANÉ KRAJINĚ

METODA STANOVENÍ RIZIKOVÝCH LOKALIT Z HLEDISKA OCHRANY PŮDY A VODY V ZEMĚDĚLSKY VYUŽÍVANÉ KRAJINĚ METODA STANOVENÍ RIZIKOVÝCH LOKALIT Z HLEDISKA OCHRANY PŮDY A VODY V ZEMĚDĚLSKY VYUŽÍVANÉ KRAJINĚ PETR KARÁSEK JANA PODHRÁZSKÁ Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. METODA STANOVENÍ RIZIKOVÝCH

Více

Operační program Životní prostředí

Operační program Životní prostředí Operační program Životní prostředí 2014-2020 Hlavním cílem OPŽP 2014-2020 je ochrana a zajištění kvalitního prostředí pro život obyvatel České republiky, podpora efektivního využívání zdrojů, eliminace

Více

Dotační nástroje pro malé vodní nádrže ze Státního fondu životního prostředí. zelená linka:

Dotační nástroje pro malé vodní nádrže ze Státního fondu životního prostředí.  zelená linka: Dotační nástroje pro malé vodní nádrže ze Státního fondu životního prostředí www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Vyhodnocení OPŽP 2007-2013 Prioritní osa 6 Zlepšování stavu přírody a krajiny

Více

Možnosti čerpání prostředků z OPŽP

Možnosti čerpání prostředků z OPŽP Možnosti čerpání prostředků z OPŽP 2014 2020 Se zaměřením na hospodaření se srážkovými vodami Mgr. Martin Pták Odbor ochrany vod MŽP Operační program Životní prostředí 2014-2020 Hlavním cílem OPŽP 2014-2020

Více

POZEMKOVÉ ÚPRAVY POTŘEBNÉ K ŘEŠENÍ OCHRANY PŘED POVODNĚMI

POZEMKOVÉ ÚPRAVY POTŘEBNÉ K ŘEŠENÍ OCHRANY PŘED POVODNĚMI POZEMKOVÉ ÚPRAVY POTŘEBNÉ K ŘEŠENÍ OCHRANY PŘED POVODNĚMI VII. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje Turnov 15. února 2011 Ing. Jana Pivcová vedoucí odd. kontroly a rozpočtu Sekce Ústřední

Více

Plánování v oblasti vod, možná adaptační opatření na předpokládanou změnu klimatu - pohled správce povodí a vodních toků

Plánování v oblasti vod, možná adaptační opatření na předpokládanou změnu klimatu - pohled správce povodí a vodních toků Plánování v oblasti vod, možná adaptační opatření na předpokládanou změnu klimatu Závěrečný seminář projektu Klima-krajina-povodí zpracovatel projektu - Unie pro řeku Moravu Zlín 19. ledna 2012 Ing. Miroslav

Více

Ministerstvo zemědělství investuje do protipovodňových opatření Petr Bendl, ministr zemědělství Aleš Kendík, náměstek ministra

Ministerstvo zemědělství investuje do protipovodňových opatření Petr Bendl, ministr zemědělství Aleš Kendík, náměstek ministra Ministerstvo zemědělství investuje do protipovodňových opatření Petr Bendl, ministr zemědělství Aleš Kendík, náměstek ministra tisková konference 13. srpna 2012 Ministerstvo zemědělství Katastrofální povodně

Více

6. výzva Ministerstva životního prostředí ČR

6. výzva Ministerstva životního prostředí ČR OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ EVROPSKÁ UNIE Fond soudržnosti Evropský fond pro regionální rozvoj Pro vodu, vzduch a přírodu 6. výzva Ministerstva životního prostředí ČR k podávání žádostí o poskytnutí

Více

Územní studie krajiny s důrazem na použitá prostorová data a podklady. RNDr. Stanislav Šťastný

Územní studie krajiny s důrazem na použitá prostorová data a podklady. RNDr. Stanislav Šťastný Územní studie krajiny s důrazem na použitá prostorová data a podklady RNDr. Stanislav Šťastný Co je územní studie krajiny? Komplexní dokument, který se zabývá nezastavěným územím (krajinou) v celém správním

Více

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY HOŘOVICE REVITALIZACE ČÁSTI RYBNÍKA DRAŽOVSKÁ VELKÁ ETAPA 2 DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1. Identifikační údaje A.1.1. Údaje o stavbě A.1.1.a Název stavby A.1.1.b Místo stavby

Více

Finanční nástroje ochrany přírody a krajiny - možnosti pro obce. VI.Setkání starostů a místostarostů kraje Vysočina 24.

Finanční nástroje ochrany přírody a krajiny - možnosti pro obce. VI.Setkání starostů a místostarostů kraje Vysočina 24. Finanční nástroje ochrany přírody a krajiny - možnosti pro obce VI.Setkání starostů a místostarostů kraje Vysočina 24. květen 2011 Vybrané programy MŽP vhodné pro obce Operační program Životní prostředí

Více

Financování protipovodňových opatření z národních zdrojů od roku 2007

Financování protipovodňových opatření z národních zdrojů od roku 2007 Financování protipovodňových opatření z národních zdrojů od roku 2007 odbor programového financování ve vodním hospodářství MZe Teplice 8. 3. 2007 Vláda 15. 11. 2006 schválila 15,2 mld. Kč na léta 2007

Více

NIVA A JEJÍ POTENCIÁL

NIVA A JEJÍ POTENCIÁL KLIMA KRAJINA POVODÍ NIVA A JEJÍ POTENCIÁL UN IE U V PRO A ŘEKU MOR Základní východisko Vyhodnotit vodní útvary z hlediska: možností obnovy rozlivů do nivy doporučených způsobů revitalizace protipovodňové

Více

OPŽP 2014 2020 aktuální informace

OPŽP 2014 2020 aktuální informace OPŽP 2014 2020 aktuální informace Mgr. Ing. Jana Tejkalová Odbor ochrany vod, odd. ochrany před povodněmi Setkání vodoprávních úřadů s odborem ochrany vod MŽP Nové Město na Moravě 29. - 30. 4. 2015 OBSAH

Více

Informace o přípravě Opatření na ochranu před povodněmi v povodí horního toku řeky Opavy

Informace o přípravě Opatření na ochranu před povodněmi v povodí horního toku řeky Opavy Informace o přípravě Opatření na ochranu před povodněmi v povodí horního toku řeky Opavy Povodí Odry, státní podnik Varenská 49, 701 26 OSTRAVA www.pod.cz Město Krnov Hlavní náměstí 1, 794 01 KRNOV www.krnov.cz

Více

XXI. výzva. Žádosti o podporu v rámci prioritní osy 6 jsou přijímány od 2. srpna 2010 do 31. srpna 2010

XXI. výzva. Žádosti o podporu v rámci prioritní osy 6 jsou přijímány od 2. srpna 2010 do 31. srpna 2010 XXI. výzva k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí podporovaných z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj. Ministerstvo životního prostředí

Více

Eroze zemědělské půdy pohledem poradce pro zemědělce Lubomír Smrček

Eroze zemědělské půdy pohledem poradce pro zemědělce Lubomír Smrček Eroze zemědělské půdy pohledem poradce pro zemědělce Lubomír Smrček Zemědělská půda význam, péče, ochrana seminář 16. 2. 2010 Sluňákov, Horka nad Moravou Pojem eroze vodní půdní svahová nadměrná potenciální

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÝ ŠALDORF - SEDLEŠOVICE

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÝ ŠALDORF - SEDLEŠOVICE Územní plán města Znojma a obcí Dobšice, Kuchařovice, Nový Šaldorf-Sedlešovice a Suchordly II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÝ ŠALDORF - SEDLEŠOVICE Název díla : ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA ZNOJMA

Více

Koncepce vodohospodářské politiky ČR z pohledu Ministerstva životního prostředí

Koncepce vodohospodářské politiky ČR z pohledu Ministerstva životního prostředí Koncepce vodohospodářské politiky ČR z pohledu Ministerstva životního prostředí Ing. Jaroslav Kinkor Odbor ochrany vod VII. národní setkání starostů, primátorů a hejtmanů České republiky Praha, 15. 9.

Více

Historie povodní na JM a povodňové škody

Historie povodní na JM a povodňové škody Historie povodní na JM a povodňové škody 1 Jak předcházet povodňovým škodám Ing. Iva Jelínková Povodí Moravy, s.p. jelinkovai@pmo.cz Protipovodňová opatření Povodeň přirozený hydrologický jev, který je

Více

Pozemkové úpravy. Ing. Eva Schmidtmajerová CSc. Ing. Josef Sedláček

Pozemkové úpravy. Ing. Eva Schmidtmajerová CSc. Ing. Josef Sedláček Pozemkové úpravy Ing. Eva Schmidtmajerová CSc. Ing. Josef Sedláček Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah prezentace: Historie pozemkových úprav od roku

Více

DYJ217A14_O1 3. Typ listu opatření O. 4. Aspekt zvládání pov. rizik Prevence Typ opatření -

DYJ217A14_O1 3. Typ listu opatření O. 4. Aspekt zvládání pov. rizik Prevence Typ opatření - 1. Název opatření Pořízení nebo změna územně plánovací dokumentace obcí (vymezení ploch s vyloučením výstavby a ploch s omezeným využitím z důvodu ohrožení povodní) DYJ217A14_O1 3. Typ listu opatření O

Více

Povodí Moravy společně s Olomouckým krajem připravujenaochranuměst a obcí na řece Bečvě před povodněmi výstavbu suché nádrže (poldru) Bečva, Teplice.

Povodí Moravy společně s Olomouckým krajem připravujenaochranuměst a obcí na řece Bečvě před povodněmi výstavbu suché nádrže (poldru) Bečva, Teplice. Povodí Moravy společně s Olomouckým krajem připravujenaochranuměst a obcí na řece Bečvě před povodněmi výstavbu suché nádrže (poldru) Bečva, Teplice. Ještě před zahájením prací na dokumentaci k žádosti

Více

ZAVÁDĚNÍ RETENČNÍCH A INFILTRAČNÍCH ADAPTAČNÍCH OPATŘENÍ V POVODÍ MORAVY. Kolektiv autorů

ZAVÁDĚNÍ RETENČNÍCH A INFILTRAČNÍCH ADAPTAČNÍCH OPATŘENÍ V POVODÍ MORAVY. Kolektiv autorů ZAVÁDĚNÍ RETENČNÍCH A INFILTRAČNÍCH ADAPTAČNÍCH OPATŘENÍ V POVODÍ MORAVY Kolektiv autorů OBSAH Téma a zaměření projektu Projektový tým a postup řešení Výstupy: - Katalog opatření - Návrhy opatření - Další

Více

Analýza území a návrh opatření k ochraně půdy a vody jako podklad pro pozemkové úpravy a územní plány

Analýza území a návrh opatření k ochraně půdy a vody jako podklad pro pozemkové úpravy a územní plány Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i- Oddělení Pozemkové úpravy a využití krajiny Lidická 25/27, 602 00 Brno Analýza území a návrh opatření k ochraně půdy a vody jako podklad pro pozemkové úpravy

Více

OPŽP 2014+, PRIORITNÍ OSA 4 SPECIFICKÝ CÍL 4.3: POSÍLIT PŘIROZENÉ FUNKCE KRAJINY AKTIVITY, SPOJENÉ S VODNÍM PROSTŘEDÍM

OPŽP 2014+, PRIORITNÍ OSA 4 SPECIFICKÝ CÍL 4.3: POSÍLIT PŘIROZENÉ FUNKCE KRAJINY AKTIVITY, SPOJENÉ S VODNÍM PROSTŘEDÍM OPŽP 2014+, PRIORITNÍ OSA 4 SPECIFICKÝ CÍL 4.3: POSÍLIT PŘIROZENÉ FUNKCE KRAJINY AKTIVITY, SPOJENÉ S VODNÍM PROSTŘEDÍM Ing.Marcela Hausvaterová Oddělení péče o přírodu a krajinu, Agentura ochrany přírody

Více

Pozemkové úpravy současnost a budoucnost. Program rozvoje venkova

Pozemkové úpravy současnost a budoucnost. Program rozvoje venkova Pozemkové úpravy současnost a budoucnost Příspěvek resortu MZe Zhodnocení provádění pozemkových úprav současnost a budoucnost Program rozvoje venkova Ing. Pavel Sekáč náměstek Sekce pro společnou zemědělskou

Více

Vsakovací prvky a opatření pro vsakování srážkových vod v urbanizovaném prostředí

Vsakovací prvky a opatření pro vsakování srážkových vod v urbanizovaném prostředí Vsakovací prvky a opatření pro vsakování srážkových vod v urbanizovaném prostředí Ing. Miroslav Lubas Sweco Hydroprojekt a.s. Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz

Více

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SVIJANY

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SVIJANY NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SVIJANY dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění a 15 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických

Více

PhDr. Ivo Hlaváč NM a ředitel sekce technické ochrany ŽP

PhDr. Ivo Hlaváč NM a ředitel sekce technické ochrany ŽP Priority MŽP M P pro období 2014+ VODA FÓRUM F 2012 PhDr. Ivo Hlaváč NM a ředitel sekce technické ochrany ŽP Obsah prezentace Evropský a mezinárodní kontext Národní kontext Priority MŽP pro období 2014+

Více

Protipovodňová opatření

Protipovodňová opatření Protipovodňová opatření OD ZÁMĚRU K REALIZACI ŠINDLAR s.r.o. Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství Ing. Soňa Zajícová Kde pracuji? Od II. 2010 ŠINDLAR s.r.o. Stavby vodního hospodářství

Více

Materiál číslo: e

Materiál číslo: e Materiál číslo: 11.07.e Materiál pro jednání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou dne Návrh usnesení: - Zastupitelstvo města rozhodlo o provedení opravy přepadu a stavidla nádrže Nové koupaliště.

Více

Pozemkové úpravy. Výukový materiál. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Pozemkové úpravy. Výukový materiál. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Pozemkové úpravy Výukový materiál Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Pozemkové úpravy Prostředek pro obnovení pořádku ve vlastnictví a evidenci pozemků

Více

Výběrová (hodnoticí) kritéria pro projekty přijímané v rámci XXXVII. výzvy Operačního programu Životní prostředí

Výběrová (hodnoticí) kritéria pro projekty přijímané v rámci XXXVII. výzvy Operačního programu Životní prostředí Výběrová (hodnoticí) kritéria pro projekty přijímané v rámci XXXVII. výzvy Operačního programu Životní prostředí Prioritní osa, oblast podpory.3 Omezování rizika povodní ZVEŘEJNĚNO DNE 6. 4. 22 Výběrová

Více

Dotační titul Operační program životní prostředí Prioritní osa 1 - Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní

Dotační titul Operační program životní prostředí Prioritní osa 1 - Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní Záměr název projektu Studie protipovodňových, protierozních a revitalizačních opatření v k.ú. Malé Žernoseky a k.ú. Lhotka nad Labem - vypracování podkladů pro následnou realizaci vybraných protipovodňových,

Více

Plány pro zvládání povodňových rizik - aplikace. Setkání s vodoprávními úřady

Plány pro zvládání povodňových rizik - aplikace. Setkání s vodoprávními úřady Plány pro zvládání povodňových rizik - aplikace Setkání s vodoprávními úřady 13. 15. 9. 2016 Obsah prezentace Proces plánování dle Povodňové směrnice a legislativní rámec Koordinace procesu implementace

Více

Vyhodnocení vlivů ZÚR MSK na životní prostředí. Tabulka 2.4: ÚPN VÚC PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA - ZÁMĚRY PŘEVZATÉ ZE SCHVÁLENÝCH ÚPN VÚC PO1

Vyhodnocení vlivů ZÚR MSK na životní prostředí. Tabulka 2.4: ÚPN VÚC PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA - ZÁMĚRY PŘEVZATÉ ZE SCHVÁLENÝCH ÚPN VÚC PO1 Vyhodnocení vlivů ZÚR MSK na životní prostředí Tabulka 2.4: ÚPN VÚC PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA - ZÁMĚRY PŘEVZATÉ ZE SCHVÁLENÝCH ÚPN VÚC PO1 Retenční nádrž Vřesina na Porubce, ochrana Poruby a Svinova Ostrava

Více

Možnosti financování protipovodňových opatření v rámci pozemkových úprav

Možnosti financování protipovodňových opatření v rámci pozemkových úprav Možnosti financování protipovodňových opatření v rámci pozemkových úprav Pro realizaci protipovodňových opatření potřebujeme mimo jiné projekty + pozemky + peníze. Pozemkové úpravy nám mohou pomoci s každou

Více

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU JEVIŠOVKA okr. Břeclav

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU JEVIŠOVKA okr. Břeclav ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU JEVIŠOVKA okr. Břeclav II.A TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Mikulov, odbor územního plánování a stavebního

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. 4. 2013 Č. j.: 25101/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

GAEC / DZES. dobrý zemědělský a environmentální stav (Good Agricultural and Environmental Conditions)

GAEC / DZES. dobrý zemědělský a environmentální stav (Good Agricultural and Environmental Conditions) GAEC / DZES dobrý zemědělský a environmentální stav (Good Agricultural and Environmental Conditions) Cíl: zajištění zemědělského hospodaření ve shodě s ochranou životního prostředí. Jsou součástí Kontroly

Více

Veselí nad Moravou Zelená infrastruktura Kollárova Blatnická. OBJEDNATEL : Město Veselí nad Moravou tř. Masarykova 119, Veselí nad Moravou

Veselí nad Moravou Zelená infrastruktura Kollárova Blatnická. OBJEDNATEL : Město Veselí nad Moravou tř. Masarykova 119, Veselí nad Moravou 1.1 ÚVOD Studie Veselí nad Moravou zelená infrastruktura Kollárova Blatnická byla zpracována na základě objednávky uzavřené mezi Městem Veselí nad Moravou a zpracovatelem. 1.2 CÍL STUDIE Cílem studie je

Více

Analýza potřeb revitalizačních opatření na vodních tocích včetně jejich niv ve smyslu 47 odst. 2 písm. f) zákona č. 254/2001 sb. a 8 a 9 vyhlášky č.

Analýza potřeb revitalizačních opatření na vodních tocích včetně jejich niv ve smyslu 47 odst. 2 písm. f) zákona č. 254/2001 sb. a 8 a 9 vyhlášky č. Analýza potřeb revitalizačních opatření na vodních tocích včetně jejich niv ve smyslu 47 odst. 2 písm. f) zákona č. 254/2001 sb. a 8 a 9 vyhlášky č. 470/2001 Sb. a dokumentace Programu revitalizace říčních

Více

Vodní nádrže a rizika vodohospodářské infrastruktury

Vodní nádrže a rizika vodohospodářské infrastruktury Vodní nádrže a rizika vodohospodářské infrastruktury Petr Kubala Povodí Vltavy, státní podnik www.pvl.cz Voda jako strategický faktor konkurenceschopnosti ČR příležitosti a rizika 8/9/12 Praha, 3. prosince

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKT STAVBY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVEDENÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Datum: 11/2008 Vyhotovení: Vypracoval: Ing. Miloslav

Více

OPRAVA A ODBAHNĚNÍ RYBNÍKA ŠEJBA

OPRAVA A ODBAHNĚNÍ RYBNÍKA ŠEJBA OPRAVA A ODBAHNĚNÍ RYBNÍKA ŠEJBA k.ú. Vojkovice u Židlochovic Dokumentace pro stavební povolení A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva Datum: 04/2011 Vypracoval: Bc. Dagmar Kabelová zakázky: 97/09

Více

Posuzování protipovodňových efektů akcí programu obnovy rybníků, malých vodních nádrží a pozemkových úprav v ČR

Posuzování protipovodňových efektů akcí programu obnovy rybníků, malých vodních nádrží a pozemkových úprav v ČR Posuzování protipovodňových efektů akcí programu obnovy rybníků, malých vodních nádrží a pozemkových úprav v ČR Fošumpaur, P., Satrapa, L., Horský, M., Brouček, M., Nešvarová, P. Základním koncepčním materiálem

Více

Vzdělávání pro lepší zeleň kolem nás

Vzdělávání pro lepší zeleň kolem nás Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm TEL: 571 654 390, FAX: 571 654 392, E-MAIL: info@szesro.cz Vzdělávání pro lepší zeleň

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ VENKOVA A POZEMKOVÉ ÚPRAVY

UDRŽITELNÝ ROZVOJ VENKOVA A POZEMKOVÉ ÚPRAVY UDRŽITELNÝ ROZVOJ VENKOVA A POZEMKOVÉ ÚPRAVY S odkazem na publikaci Pozemkové úpravy lze konstatovat, že zvyšující se význam udržitelného rozvoje venkova a péče o krajinu vyžadují posílení angažovaného

Více

Program rozvoje venkova na období 2014-2020. Národní konference Venkov 2015 12. 13. 11. 2015, Velehrad

Program rozvoje venkova na období 2014-2020. Národní konference Venkov 2015 12. 13. 11. 2015, Velehrad Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Národní konference Venkov 2015 12. 13. 11. 2015, Velehrad PRV 2014 2020 Program rozvoje venkova schválen v květnu tohoto roku 20.8.2015 vláda schválila navýšení

Více

VESELÍ NAD LUŽNICÍ. ČÁST 3 analýza řešení PPO obcí v povodí Nežárky přírodě blízkým způsobem

VESELÍ NAD LUŽNICÍ. ČÁST 3 analýza řešení PPO obcí v povodí Nežárky přírodě blízkým způsobem PODKLADOVÁ ANALÝZA VYBRANÝCH PŘÍRODĚ BLÍZKÝCH OPATŘENÍ V POVODÍ NEŽÁRKY ČÁST 3 analýza řešení PPO obcí v povodí Nežárky přírodě blízkým způsobem VESELÍ NAD LUŽNICÍ BŘEZEN 2011 Obsah 1 Úvodní informace

Více

Změna č. 1 ÚPO BEZDĚKOV NAD METUJÍ

Změna č. 1 ÚPO BEZDĚKOV NAD METUJÍ Změna č. 1 ÚPO BEZDĚKOV NAD METUJÍ NÁVRH ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚPO BEZDĚKOV NAD METUJÍ Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Bezděkov nad Metují Městský úřad Náchod Ing.arch.Karel Novotný Brožíkova

Více

Ing. Miroslav Král, CSc.

Ing. Miroslav Král, CSc. VODNÍ HOSPODÁŘSTV STVÍ Aktuáln lní informace MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTV LSTVÍ Ing. Miroslav Král, CSc. ředitel odboru vodohospodářské politiky Obsah Organizace vodního hospodářství Vodohospodářská politika

Více

POŘIZOVATEL: OBEC PRASKLICE: PROJEKTANT: Městský úřad Kroměříž. Stavební úřad. Oddělení územního plánování a státní památkové péče

POŘIZOVATEL: OBEC PRASKLICE: PROJEKTANT: Městský úřad Kroměříž. Stavební úřad. Oddělení územního plánování a státní památkové péče 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Kroměříž Stavební úřad Oddělení územního plánování a státní památkové péče OBEC PRASKLICE: určený zastupitel Bc. Jaroslav Kupka, starosta obce PROJEKTANT: S-projekt plus, a.s.

Více

Pozemkové úpravy a čerpání dotací z Programu rozvoje venkova

Pozemkové úpravy a čerpání dotací z Programu rozvoje venkova Příloha č. 6 14. 6. 2017 Pozemkové úpravy a čerpání dotací z Programu rozvoje venkova 2014 2020 Program rozvoje venkova 2014 2020, operace 4.3.1 Pozemkové úpravy Ústí nad Labem Ing. Josef Havelka Státní

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PODHRADÍ NAD DYJÍ. říjen Zadání Změny č.2 územního plánu obce Podhradí nad Dyjí 1

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PODHRADÍ NAD DYJÍ. říjen Zadání Změny č.2 územního plánu obce Podhradí nad Dyjí 1 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PODHRADÍ NAD DYJÍ říjen 2011 Zadání Změny č.2 územního plánu obce Podhradí nad Dyjí 1 Městský úřad ve Znojmě, odbor výstavby (dále jen úřad územního plánování),

Více

STUDIE ROZŠÍŘENÍ VODOVODU OBCE HALENKOVICE

STUDIE ROZŠÍŘENÍ VODOVODU OBCE HALENKOVICE --------------------------------------------------- arekop, s.r.o. ------------------------------------------- 760 01 Zlín, Kvítková 1576, tel. 577 011 045-47 -------------------------------------------------

Více

Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice Zkrácený popis projektu

Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice Zkrácený popis projektu Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice Zkrácený popis projektu Mgr. Mark Rieder a kol. 1 Popis současného stavu Změny vodního režimu

Více

Stavba : Protierozní vodní nádrž v obci Rybníček. Dokumentace pro provedení stavby A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Stavba : Protierozní vodní nádrž v obci Rybníček. Dokumentace pro provedení stavby A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Stavba : Dokumentace pro provedení stavby A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah: strana A. 1 Identifikační údaje 2 A. 1.1 Údaje o stavbě 2 A. 1.2 Údaje o stavebníkovi 2 A. 1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Více