KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE (POŽADAVKY ZADAVATELE NA KVALIFIKACI)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE (POŽADAVKY ZADAVATELE NA KVALIFIKACI)"

Transkript

1 Veřejná zkázk mlého rozshu zdávná podle 6 zákon č. 134/2016 Sb., o zdávání veřejných zkázek (dále jen zákon) pod názvem: Výrob (grfické zprcování, szb tisk) odborný překld korektur metodiky, souvisejících mteriálů, sborníku Projekt je relizován v rámci projektu Zipyho Jblíkovi kmrádi - metodiky pro rozvoj sociálních dovedností v rámci operčního progrmu Prh pól růstu ČR ve vzthu k zákonu se jedná o veřejnou zkázku mlého rozshu Zdávcí řízení se neřídí postupy podle zákon, kromě ustnovení 6 zákon. Pokud je v textu uveden odkz n zákon, je to v zájmu sndnějšího pochopení význmu textu, vždy je všk tkový odkz použit ve smyslu zákon KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE (POŽADAVKY ZADAVATELE NA KVALIFIKACI) Dokument Kvlifikční dokumentce (Poždvky zdvtele n kvlifikci) je součástí zdávcí dokumentce zhrnuje ve smyslu ustnovení 28 odst. 1 písm. ) zákon veškeré zákonem zdvtelem stnovené podmínky pro prokázání splnění kvlifikce dodvtelů v zdávcím řízení. Kvlifikční dokumentce obshujíce zdávcí podmínky vzthující se ke kvlifikci dodvtelů, které jsou sdělovné zpřístupňovné účstníkům zdávcího řízení při zhájení zdávcího řízení. Kvlifikční dokumentce je uveřejňován v souldu s ustnovením 96 zákon n profilu zdvtele. Veškeré dlší údje, které zdvtel poskytuje dodvtelům podle podmínek zdávcího řízení v průběhu zdávcího řízení, předává zdvtel dodvtelům písemně elektronicky způsobem stnoveným v 211 zákon. Dodvtel je povinen se seznámit se zdávcí dokumentcí před podáním nbídky si přípdné nejsnosti vyjsnit u zdvtele formou, kterou stnoví zákon v 98. OBSAH KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE: 1. Rozsh kvlifikce 2. Způsoby prokzování splnění kvlifikce 3. Zákldní způsobilost ve smyslu 74 zákon způsoby jejího prokázání 4. Profesní způsobilost ve smyslu 77 zákon způsoby jejího prokázání 5. Kritéri ekonomické kvlifikce ve smyslu 78 zákon způsoby jejich prokázání 6. Kritéri technické kvlifikce ve smyslu 79 zákon způsoby jejich prokázání 7. Změny v kvlifikci účstník zdávcího řízení 8. Vyloučení účstník zdávcího řízení Kvlifikční dokumentce strn 1

2 1. Rozsh kvlifikce PODMÍNKY KVALIFIKACE ve smyslu 37 odst. 1 písm. ) zákon Podmínkou účsti v tomto zdávcím řízení je prokázání kvlifikce dodvtelem ve lhůtě pro podání nbídek. Podmínky kvlifikce stnovené zdvtelem řádně splní dodvtel, který: 1.1. prokáže zákldní způsobilost ve smyslu 74 zákon; 1.2. prokáže profesní způsobilost ve smyslu 77 odst. 1 zákon; 1.3. prokáže technickou kvlifikci ve smyslu 79 zákon; 2. Způsoby prokzování splnění kvlifikce 2.1. Řádné splnění poždvků zákon zdvtele n prokázání splnění kvlifikce je podmínkou účsti v tomto zdávcím řízení předpokldem pro posouzení hodnocení nbídky účstník zdávcího řízení Všechny dokldy poždovné zdvtelem v této Kvlifikční dokumentci předkládá dodvtel ve smyslu s ustnovením 45 odst. 1 zákon v kopii prosté, nestnoví-li zákon jink. Tím všk není dotčeno právo zdvtele postupem uvedeným v 46 odst. 1 zákon poždovt originály úředně ověřené kopie dokldů Dodvtel může ve smyslu 86 odst. 2 zákon vždy nhrdit zdvtelem poždovné dokldy jednotným evropským osvědčením pro veřejné zkázky. Dodvtel ve smyslu 86 odst. 4 zákon není povinen předložit zdvteli dokldy osvědčující skutečnosti obsžené v jednotném evropském osvědčení pro veřejné zkázky, pokud zdvteli sdělí, že mu je již předložil v předchozím zdávcím řízení. V tkovém přípdě dodvtel ve sdělení identifikuje veřejnou zkázku, v níž zdvteli jednotné evropské osvědčení pro veřejné zkázky předložil Dodvtel může ve smyslu s ustnovením 53 odst. 4 zákon nhrdit předložení dokldů čestným prohlášením. Zdvtel si všk může v průběhu zdávcího řízení vyžádt předložení originálů úředně ověřených kopií dokldů o kvlifikci Pokud je v této kvlifikční dokumentci uveden poždvek n předložení dokldu (vyjm vzorků) může dodvtel poždovný dokld v nbídce nhrdit čestným prohlášením, z něhož bude vyplývt, že dodvtel kvlifikci v zdvtelem poždovném rozshu splňuje. Písemné čestné prohlášení musí být podepsáno oprávněnou osobou dodvtele v souldu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle občnského zákoníku způsobu jednání podle výpisu z obchodního rejstříku N vyžádání zdvtele kdykoliv v průběhu zdávcího řízení je dodvtel předložit originál úředně ověřenou kopií dokldu o kvlifikci, který bude v souldu s původně předloženým čestným prohlášením Vybrný dodvtel ve smyslu 122 odst. 3 zákon musí vždy předložit zdvteli originály úředně ověřené dokldy prokzující kvlifikci, pokud je již nepředložil v nbídce v průběhu zdávcího řízení Pokud dodvtel není z důvodů, které mu nelze přičítt, schopen předložit dokld poždovný zdvtelem v této Kvlifikční dokumentci, je ve smyslu s ustnovením 45 odst. 2 zákon oprávněn předložit jiný rovnocenný dokld Pokud je v této Kvlifikční dokumentci zákonem zdvtelem poždováno předložení dokldu podle právního řádu České republiky, může dodvtel ve smyslu s ustnovením 45 odst. 3 zákon předložit obdobný dokld podle právního řádu státu, ve kterém se tento dokld vydává; tento dokld se předkládá s překldem do českého jzyk, který nemusí být úředně ověřeným překldem relizovným osobou tlumočník zpsnou v sezmu tlumočníků podle zákon č. 36/1967 Sb. o znlcích tlumočnících. Pokud všk zdvtel bude mít po pochybnosti o správnosti překldu, může si vyžádt předložení úředně ověřeného překldu dokldu do českého jzyk tlumočníkem zpsným do seznmu znlců tlumočníků podle zákon č. 36/1967 Sb. o znlcích tlumočnících. Dokldy ve slovenském jzyce dokldy o vzdělání v ltinském jzyce se předkládjí bez překldu. Pokud se podle příslušného právního řádu poždovný dokld nevydává, může být nhrzen čestným prohlášením Povinnost předložit dokldy poždovné zdvtelem v této Kvlifikční dokumentci může dodvtel ve smyslu s ustnovením 45 odst. 4 zákon splnit odkzem n odpovídjící informce vedené v Zákon č. 365/2000 Sb., o informčních systémech veřejné správy o změně některých dlších zákonů, informčním systému veřejné správy ( ve znění pozdějších předpisů. ) v obdobném systému vedeném v jiném členském státu, který umožňuje neomezený dálkový přístup. Tkový odkz musí obshovt internetovou dresu údje pro přihlášení vyhledání poždovné informce, jsou-li tkové údje nezbytné Zdvtel může pro účely zjištění řádného průběhu tohoto zdávcího řízení ve smyslu s ustnovením 46 odst. 1 zákon poždovt, by účstník zdávcího řízení v přiměřené lhůtě objsnil předložené údje, dokldy, vzorky modely doplnil dlší chybějící údje, dokldy, vzorky Kvlifikční dokumentce strn 2

3 modely. Zdvtel může tuto žádost učinit opkovně může rovněž stnovenou lhůtu prodloužit prominout její zmeškání Po uplynutí lhůty pro podání nbídek nemůže být nbídk měněn, nestnoví-li zákon jink; nbídk všk může být ve smyslu s ustnovením 46 odst. 2 zákon doplněn n zákldě žádosti zdvtele podle předchozího odstvce o údje, dokldy, vzorky modely, které nebudou hodnoceny podle kritérií hodnocení. V tkovém přípdě se doplnění údjů týkjících se prokázání splnění podmínek účsti z změnu nbídky nepovžují, přičemž skutečnosti rozhodné pro posouzení splnění podmínek účsti mohou nstt i po uplynutí lhůty pro podání nbídek Prokzování kvlifikce vybrným dodvtelem Vybrný dodvtel je ve smyslu s ustnovením 122 odst. 3 zákon n zákldě výzvy zdvtele povinen předložit: ) originály úředně ověřené dokldy o jeho kvlifikci, pokud jej již zdvtel nemá k dispozici, b) dokldy vzorky, jejichž předložení je podmínkou uzvření smlouvy, pokud si je zdvtel vyhrdil ve smyslu 104 odst. 1 zákon, c) informce dokldy ve smyslu 104 odst. 2 písm. ) b) zákon, je-li dodvtel právnickou osobou. Zdvtel vyloučí účstník zdávcího řízení (vybrného dodvtele), pokud výše uvedené dokldy, údje vzorky nepředložil pokud výsledek zkoušek vzorků neodpovídá zdávcím podmínkám Prokzování kvlifikce získné v zhrničí V přípdě, že byl kvlifikce získán v zhrničí, prokzuje se ve smyslu s ustnovením 81 zákon dokldy vydnými podle právního řádu země, ve které byl získán, to v rozshu poždovném zdvtelem v této Kvlifikční dokumentci Kvlifikce v přípdě společné účsti dodvtelů V přípdě společné účsti dodvtelů prokzuje ve smyslu s ustnovením 82 zákon zákldní způsobilost profesní způsobilost ve smyslu 77 odst. 1 zákon kždý dodvtel smosttně Prokázání kvlifikce prostřednictvím jiných osob Dodvtel může ve smyslu 83 zákon prokázt určitou část ekonomické kvlifikce, technické kvlifikce profesní způsobilosti, s výjimkou kritéri ve smyslu 77 odst. 1 zákon, poždovné zdvtelem v této Kvlifikční dokumentci prostřednictvím jiných osob. Dodvtel je v tkovém přípdě povinen zdvteli předložit ) dokldy prokzující splnění profesní způsobilosti ve smyslu 77 odst. 1 zákon jinou osobou, b) dokldy prokzující splnění chybějící části kvlifikce prostřednictvím jiné osoby, c) dokldy o splnění zákldní způsobilosti ve smyslu 74 zákon jinou osobou d) písemný závzek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zkázky k poskytnutí věcí práv, s nimiž bude dodvtel oprávněn disponovt v rámci plnění veřejné zkázky, to lespoň v rozshu, v jkém jiná osob prokázl kvlifikci z dodvtele Má se z to, že poždvek podle odstvce písmeno d) je splněn, pokud obshem písemného závzku jiné osoby je společná nerozdílná odpovědnost této osoby z plnění veřejné zkázky společně s dodvtelem. Prokzuje-li všk dodvtel prostřednictvím jiné osoby kvlifikci předkládá dokldy ve smyslu 79 odst. 2 písm. ), b) d) zákon vzthující se k tkové osobě, musí dokument podle odstvce písmeno d) obshovt závzek, že jiná osob bude vykonávt služby, ke kterým se prokzovné kritérium kvlifikce vzthuje Prokzování kvlifikce Výpisem ze seznmu kvlifikovných dodvtelů Dodvtel může ve smyslu 228 zákon prokázt kvlifikci resp. její dále uvedenou část Výpisem ze seznmu kvlifikovných dodvtelů, který k poslednímu dni, ke kterému má být kvlifikce prokázán není strší než 3 měsíce. Zdvtel nemusí přijmout Výpis ze seznmu kvlifikovných dodvtelů, n kterém je vyznčeno zhájení řízení ve smyslu 231 odst. 4 zákon Dodvtel může prokázt kvlifikci osvědčením, které pochází z jiného členského státu EU, v němž má dodvtel sídlo, které je obdobou Výpisu ze seznmu kvlifikovných dodvtelů Předloží-li dodvtel výpis ze seznmu kvlifikovných dodvtelů, tento dokld nhrzuje dokld prokzující ) profesní způsobilost ve smyslu 77 zákon v tom rozshu, v jkém údje ve Výpisu ze seznmu kvlifikovných dodvtelů prokzují splnění kritérií profesní způsobilosti Kvlifikční dokumentce strn 3

4 b) zákldní způsobilosti ve smyslu 74 zákon Prokzování kvlifikce Certifikátem vydným v systému certifikovných dodvtelů Dodvtel může ve smyslu 234 zákon prokázt kvlifikci Certifikátem. Zdvtel bez zvláštního důvodu nezpochybňuje údje uvedené v Certifikátu. Zdvtel může po vybrném dodvteli, který prokzovl kvlifikci Certifikátem, poždovt před uzvřením smlouvy předložení dokldů ve smyslu 74 odst. 1 písm. b) ž d) zákon Pltnost certifikátu je jeden rok od jeho vydání Má se z to, že dodvtel je kvlifikovný v rozshu uvedeném n Certifikátu Dodvtel může prokázt kvlifikci osvědčením, které pochází z jiného členského státu EU, v němž má dodvtel sídlo, které je obdobou Certifikátu. 3. Zákldní způsobilost ve smyslu 74 zákon způsoby jejího prokázání Způsobilým k účsti v tomto zdávcím řízení je dodvtel: 3.1. Který v souldu s ustnovením 74 odst. 1 písm. ) zákon nebyl v zemi svého sídl v posledních 5 letech před zhájením zdávcího řízení prvomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze číslo 3 k zákonu, což je: Trestný čin spáchný ve prospěch orgnizovné zločinecké skupiny trestný čin účsti n orgnizovné zločinecké skupině; trestný čin při obchodování s lidmi; tyto trestné činy proti mjetku: podvod, úvěrový podvod, dotční podvod, podílnictví, podílnictví z nedblosti, leglizce výnosů z trestné činnosti, leglizce výnosů z trestné činnosti z nedblosti; tyto trestné činy hospodářské: zneužití informce postvení v obchodním styku, sjednání výhody při zdání veřejné zkázky, při veřejné soutěži veřejné držbě, pletichy při zdání veřejné zkázky při veřejné soutěži, pletichy při veřejné držbě, poškození finnčních zájmů Evropské unie; trestné činy obecně nebezpečné; trestné činy proti České republice, cizímu státu mezinárodní orgnizci; tyto trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: trestné činy proti výkonu prvomoci orgánu veřejné moci úřední osoby, trestné činy úředních osob, úpltkářství, jiná porušení činnosti orgánu veřejné moci; obdobný trestný čin podle řádu země sídl dodvtele; k zhlzeným odsouzením se nepřihlíží. Poždvky zákon zdvtele n tuto část zákldní způsobilosti: Je-li dodvtelem právnická osob, musí v souldu s ustnovením 74 odst. 2 zákon podmínky podle odstvců ž splňovt tto právnická osob zároveň kždý člen sttutárního orgánu. Je-li členem sttutárního orgánu dodvtele právnická osob, musí v souldu s ustnovením 74 odst. 2 zákon podmínky podle odstvců ž splňovt tto právnická osob, kždý člen sttutárního orgánu této právnické osoby Kvlifikční dokumentce strn 4

5 osob zstupující tuto právnickou osobu v sttutárním orgánu dodvtele Účstní-li se zdávcího řízení pobočk závodu zhrniční právnické osoby, musí v souldu s ustnovením 74 odst. 3 písm. ) zákon podmínky podle odstvců ž splňovt tto právnická osob vedoucí pobočky závodu Účstní-li se zdávcího řízení pobočk závodu české právnické osoby, musí v souldu s ustnovením 74 odst. 3 písm. b) zákon podmínky podle odstvců ž splňovt tto právnická osob, kždý člen sttutárního orgánu této právnické osoby, osob zstupující tuto právnickou osobu v sttutárním orgánu dodvtele vedoucí pobočky závodu. Způsob prokázání této části zákldní způsobilosti: Tuto část zákldní způsobilosti k účsti v tomto zdávcím řízení prokáže dodvtel ve smyslu ustnovení 75 odst. 1 písm. ) zákon předložením výpisu z evidence Rejstříku trestů písemným čestným prohlášením, podepsným oprávněnou osobou dodvtele v souldu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle občnského zákoníku způsobu jednání podle výpisu z obchodního rejstříku, vybrný dodvtel všk musí předložit před podpisem smlouvy originál úředně ověřenou kopii dokldů Který v souldu s ustnovením 74 odst. 1 písm. b) zákon nemá v České republice v zemi svého sídl v evidenci dní zchycen spltný dňový nedopltek. Poždvky zákon zdvtele n tuto část zákldní způsobilosti způsob jejího prokázání: Tuto část zákldní způsobilosti k účsti v tomto zdávcím řízení prokáže dodvtel předložením potvrzení příslušného finnčního úřdu ve smyslu ustnovení 75 odst. 1 písm. b) zákon písemného čestného prohlášení ve vzthu ke spotřební dni ve smyslu ustnovení 75 odst. 1 písm. c) zákon, podepsného oprávněnou osobou dodvtele v souldu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle občnského zákoníku způsobu jednání podle výpisu z obchodního rejstříku Tuto část zákldní způsobilosti k účsti v tomto zdávcím řízení (potvrzení příslušného finnčního úřdu) lze nhrdit písemným čestným prohlášením, podepsným oprávněnou osobou dodvtele v souldu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle občnského zákoníku způsobu jednání podle výpisu z obchodního rejstříku, vybrný dodvtel všk musí předložit před podpisem smlouvy originál úředně ověřenou kopii dokldu Který v souldu s ustnovením 74 odst. 1 písm. c) zákon nemá v České republice v zemi svého sídl spltný nedopltek n pojistném n penále n veřejné zdrvotní pojištění. Poždvky zákon zdvtele n tuto část zákldní způsobilosti způsob jejího prokázání: Tuto část zákldní způsobilosti k účsti v tomto zdávcím řízení prokáže dodvtel ve smyslu ustnovení 75 odst. 1 písm. d) zákon předložením písemného čestného prohlášení, podepsného oprávněnou osobou dodvtele v souldu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle občnského zákoníku způsobu jednání podle výpisu z obchodního rejstříku Který v souldu s ustnovením 74 odst. 1 písm. d) zákon nemá v České republice v zemi svého sídl spltný nedopltek n pojistném n penále n sociální zbezpečení příspěvku n státní politiku změstnnosti. Poždvky zákon zdvtele n tuto část zákldní způsobilosti způsob jejího prokázání: Tuto část zákldní způsobilosti k účsti v tomto zdávcím řízení prokáže dodvtel ve smyslu ustnovení 75 odst. 1 písm. e) zákon předložením potvrzení příslušné okresní správy sociálního zbezpečení. Kvlifikční dokumentce strn 5

6 Tuto část zákldní způsobilosti k účsti v tomto zdávcím řízení (potvrzení příslušné okresní správy sociálního zbezpečení) lze nhrdit písemným čestným prohlášením, podepsným oprávněnou osobou dodvtele v souldu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle občnského zákoníku způsobu jednání podle výpisu z obchodního rejstříku, vybrný dodvtel všk musí předložit před podpisem smlouvy originál úředně ověřenou kopii dokldu Který v souldu s ustnovením 74 odst. 1 písm. e) zákon není v likvidci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpdku, nebyl vůči němu nřízen nucená správ podle jiného právního předpisu není v obdobné situci podle právního řádu země sídl dodvtele. Poždvky zákon zdvtele n tuto část zákldní způsobilosti způsob jejího prokázání: Tuto část zákldní způsobilosti k účsti v tomto zdávcím řízení prokáže dodvtel ve smyslu ustnovení 75 odst. 1 písm. f) zákon předložením výpisu z obchodního rejstříku, písemného čestného prohlášení v přípdě, že není v obchodním rejstříku zpsán. Čestné prohlášení bude podepsáno oprávněnou osobou dodvtele v souldu se způsobem jednání fyzické osoby podle občnského zákoníku Tuto část zákldní způsobilosti k účsti v tomto zdávcím řízení (výpis z obchodního rejstříku) lze nhrdit písemným čestným prohlášením, podepsným oprávněnou osobou dodvtele v souldu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle občnského zákoníku způsobu jednání podle výpisu z obchodního rejstříku, vybrný dodvtel všk musí předložit před podpisem smlouvy originál úředně ověřenou kopii dokldu V souldu s ustnovením 53 odst. 4 zákon musí dokldy prokzující zákldní způsobilost ve smyslu 74 zákon prokzovt splnění poždovného kritéri způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nbídky. 4. Profesní způsobilost ve smyslu 77 zákon způsoby jejího prokázání Při prokzování profesní způsobilosti může dodvtel využít postup podle odst této Kvlifikční dokumentce. Způsobilým k účsti v tomto zdávcím řízení je dodvtel: 4.1. Který v souldu s ustnovením 77 odst. 1 zákon splňuje profesní způsobilost ve vzthu k České republice. Poždvky zákon zdvtele n tuto část profesní způsobilosti způsob jejího prokázání: Tuto část profesní způsobilosti k účsti v tomto zdávcím řízení prokáže dodvtel ve smyslu ustnovení 77 odst. 1 zákon předložením výpisu z obchodního rejstříku jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do tkové evidence vyžduje Dokldy podle odst dodvtel nemusí předložit, pokud právní předpisy v zemi jeho sídl obdobnou profesní způsobilost nevyždují. V tkovém přípdě předloží v nbídce o této skutečnosti čestné prohlášení Dokldy podle odst musí prokzovt splnění poždovného kritéri způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nbídky. 5. Změny v kvlifikci účstník zdávcího řízení 5.1. Pokud po předložení dokldů prohlášení o kvlifikci dojde v průběhu zdávcího řízení ke změně kvlifikce účstník zdávcího řízení, je účstník zdávcího řízení ve smyslu s ustnovením 88 odst. 1 zákon povinen tuto změnu zdvteli do 5 prcovních dnů oznámit do 10 prcovních dnů od oznámení této změny předložit nové dokldy prohlášení ke kvlifikci; zdvtel může tyto lhůty prodloužit prominout jejich zmeškání. Povinnost podle věty první účstníku zdávcího řízení nevzniká, pokud je kvlifikce změněn tkovým způsobem, že. podmínky kvlifikce jsou ndále splněny, b. nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu účstníků zdávcího řízení nbídek c. nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nbídek Dozví-li se zdvtel, že dodvtel nesplnil povinnost uvedenou v odstvci 7.1., zdvtel jej ve smyslu s ustnovením 88 odst. 2 zákon bezodkldně vyloučí ze zdávcího řízení. Kvlifikční dokumentce strn 6

7 6. Vyloučení účstník zdávcího řízení 6.1. Ve smyslu s ustnovením 48 odst. 2 zákon zdvtel vyloučí účstník zdávcího řízení, pokud údje, dokldy, vzorky modely předložené účstníkem zdávcího řízení ) nesplňují zdávcí podmínky je účstník zdávcího řízení ve stnovené lhůtě nedoložil, b) nebyly účstníkem zdávcího řízení objsněny doplněny n zákldě žádosti ve smyslu 46, c) neodpovídjí skutečnosti měly mohou mít vliv n posouzení podmínek účsti n nplnění kritérií hodnocení Ve smyslu s ustnovením 48 odst. 5 zákon zdvtel vyloučí účstník zdávcího řízení pro nezpůsobilost, pokud prokáže, že ) plnění nbízené dodvtelem by vedlo k nedodržování povinností vyplývjících z předpisů práv životního prostředí, sociálních prcovněprávních předpisů kolektivních smluv vzthujících se k předmětu plnění veřejné zkázky, b) došlo ke střetu zájmů jiné optření k náprvě, kromě zrušení zdávcího řízení, není možné, c) došlo k nrušení hospodářské soutěže předchozí účstí účstník zdávcího řízení při příprvě zdávcího řízení, jiné optření k náprvě není možné účstník zdávcího řízení n výzvu zdvtele neprokázl, že k nrušení hospodářské soutěže nedošlo, d) se účstník zdávcího řízení dopustil v posledních 3 letech od zhájení zdávcího řízení závžných dlouhodobých pochybení při plnění dřívějšího smluvního vzthu se zdvtelem zdávné veřejné zkázky, s jiným veřejným zdvtelem, která vedl k vzniku škody, předčsnému ukončení smluvního vzthu jiným srovntelným snkcím, e) se účstník zdávcího řízení pokusil neoprávněně ovlivnit rozhodnutí zdvtele v zdávcím řízení se neoprávněně pokusil o získání neveřejných informcí, které by mu mohly zjistit neoprávněné výhody v zdávcím řízení, f) se účstník zdávcího řízení dopustil v posledních 3 letech před zhájením zdávcího řízení po zhájení zdávcího řízení závžného profesního pochybení, které zpochybňuje jeho důvěryhodnost, včetně pochybení, z která byl disciplinárně potrestán mu bylo uloženo Npříkld zákon č. 85/1996 Sb., o dvokcii, ve znění pozdějších předpisů, zákon kárné optření podle jiných právních předpisů ( č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání utorizovných rchitektů o výkonu povolání utorizovných inženýrů techniků činných ve výstvbě, ve znění pozdějších předpisů. ) Ve smyslu s ustnovením 48 odst. 6 zákon zdvtel vyloučí účstník zdávcího řízení pro nezpůsobilost tké, pokud n zákldě věrohodných informcí získá důvodné podezření, že účstník zdávcího řízení uzvřel s jinými osobmi zkáznou dohodu podle jiného právního předpisu ( Zákon č. 143/2001 Sb., o ochrně hospodářské soutěže o změně některých zákonů (zákon o ochrně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů. ) v souvislosti se zdávnou veřejnou zkázkou Zdvtel odešle bezodkldně účstníkovi zdávcího řízení oznámení o jeho vyloučení s odůvodněním. V Prze dne ve spolupráci se zdvtelem z osobu zstupující zdvtele zprcovl: Ing. Luděk Kňák ikis, s.r.o. Kvlifikční dokumentce strn 7

POŽADAVKY ZADAVATELE NA KVALIFIKACI REVIZE

POŽADAVKY ZADAVATELE NA KVALIFIKACI REVIZE Veřejná zkázk n stvební práce zdávná v užším řízení podle ustnovení 3 písmeno c), 14 odstvec (3), 15, 26 pltí souvisejících zákon č. 134/2016 Sb., o zdávání veřejných zkázek, v pltném znění (dále rovněž

Více

POŽADAVKY ZADAVATELE NA KVALIFIKACI

POŽADAVKY ZADAVATELE NA KVALIFIKACI Veřejná zkázk n služby zdávná v otevřeném řízení podle ustnovení 3 písmeno b), 14 odstvec (2), 25 souvisejících zákon č. 134/2016 Sb., o zdávání veřejných zkázek, v pltném znění (dále rovněž jen Zákon

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k dynamickému nákupnímu systému. s názvem. Nákup nábytku

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k dynamickému nákupnímu systému. s názvem. Nákup nábytku KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k dynamickému nákupnímu systému s názvem Nákup nábytku dle hlavy III zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také zákon) ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Více

Statutární město Ostrava. Prokešovo náměstí 8, Ostrava.

Statutární město Ostrava. Prokešovo náměstí 8, Ostrava. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní význmné veřejné zkázce n stvební práce zdávné v otevřeném řízení dle zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zkázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Zdvtel: Morvskoslezský krj se sídlem Ostrv, 28. říjn 117, PSČ 702 18 IČ: 70890692 Veřejná zkázk: Přístvb Domu umění Glerie 21. století, výběr zhotovitele PD, AD, koordinátor BOZP, IČ zdávná v otevřeném

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na služby zadávaná podle 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon) pod názvem: Servis prádla pro VN Brno nadlimitní režim otevřené řízení (OŘ) KVALIFIKAČNÍ

Více

Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce DÍL 2. POŽADAVKY NA KVALIFIKACI DODAVATELŮ

Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce DÍL 2. POŽADAVKY NA KVALIFIKACI DODAVATELŮ Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce DÍL 2. POŽADAVKY NA KVALIFIKACI DODAVATELŮ ZVÝŠENÍ KVALITY NÁVAZNÉ PÉČE - LŮŽKA VZ005 dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE SVAZEK 2

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE SVAZEK 2 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky Dodávka mixážních pultů

Více

Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce Díl 2. Podmínky a požadavky na kvalifikaci dodavatelů

Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce Díl 2. Podmínky a požadavky na kvalifikaci dodavatelů Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce Díl 2. Podmínky a požadavky na kvalifikaci dodavatelů Název veřejné zakázky: Dodávka zdravotnického spotřebního materiálu - Rukavice. Dle zákona č. 134/2016

Více

Na padesátém 81, Praha 10 - Strašnice 3. OBECNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

Na padesátém 81, Praha 10 - Strašnice 3. OBECNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE Na padesátém 81 100 82 Praha 10 Příloha č. 5 k zadávací dokumentaci KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu Výzv k podání nbídky k prokázání kvlifikce pro VZ mlého rozshu Název veřejné zkázky: Servisní podpor NN zřízení LNS Brno Identifikce zdvtele: Zdvtel: Řízení letového provozu České republiky, s.p. Se sídlem:

Více

Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce Díl 2. Podmínky a požadavky na kvalifikaci dodavatelů

Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce Díl 2. Podmínky a požadavky na kvalifikaci dodavatelů Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce Díl 2. Podmínky a požadavky na kvalifikaci dodavatelů Název veřejné zakázky: Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj, příspěvková organizace - Rouškování

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Nemocnice Kyjov dodávka vybavení pro endoskopii SVAZEK 2

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Nemocnice Kyjov dodávka vybavení pro endoskopii SVAZEK 2 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení podle zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky Nemocnice Kyjov dodávka vybavení

Více

Název veřejné zakázky: Revitalizace úprava kongresového sálu a recepce vzdělávacího střediska IVS Praha v Benešově

Název veřejné zakázky: Revitalizace úprava kongresového sálu a recepce vzdělávacího střediska IVS Praha v Benešově Kvalifikační dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná podle ustanovení 6, 12 odstavec (3) a 18 odstavec (5) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon) Pravidelná revize,

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení podle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Všesportovní a volnočasový areál Hraběnka II. a III.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Muzeum Kroměřížska, p.o. Revitalizace budov a expozic stavební práce

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Muzeum Kroměřížska, p.o. Revitalizace budov a expozic stavební práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Muzeum Kroměřížska, p.o. Revitalizace

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Zakázka je zadávána v souladu s 21 odst. 1 písm. f)

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE SVAZEK 3

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE SVAZEK 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení podle zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky Dodávka diagnostik pro OKB a pronájem laboratorního vyšetřovacího

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Krasová, lokalita Druhé díly - Komunikace, hlavní řady IS SVAZEK 2

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Krasová, lokalita Druhé díly - Komunikace, hlavní řady IS SVAZEK 2 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek pro veřejnou zakázku na stavební práce Krasová, lokalita Druhé díly - Komunikace, hlavní řady

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. KNTB Zlín - zvýšení kvality návazné péče II. - část 1 - mikroskop operační pro neurochirurgii SVAZEK 3

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. KNTB Zlín - zvýšení kvality návazné péče II. - část 1 - mikroskop operační pro neurochirurgii SVAZEK 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení podle zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky KNTB Zlín - zvýšení kvality návazné

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Dodavatel prokáže splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek. V případě, kdy zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení čestného prohlášení dodavatele o splnění

Více

VYHLÁŠKA ze dne 6. prosince 2016 o požadavcích na systém řízení

VYHLÁŠKA ze dne 6. prosince 2016 o požadavcích na systém řízení Částk 166 Sbírk zákonů č. 408 / 2016 Strn 6363 408 VYHLÁŠKA ze dne 6. prosince 2016 o poždvcích n systém řízení Státní úřd pro jdernou bezpečnost stnoví podle 236 zákon č. 263/2016 Sb., tomový zákon, k

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZVZ )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZVZ ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZVZ ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Rozšíření

Více

Tato kvalifikační dokumentace (dále jen KD ) upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů.

Tato kvalifikační dokumentace (dále jen KD ) upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů. Kvalifikační dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby dle přílohy č.2 vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na dodávky zadávaná podle 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon): Zařízení pro Výzkumné centrum JAMU ve vztahu k zákonu se jedná

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE 1. OBECNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE... 2 1.1 Kvalifikační předpoklady... 2 1.2 Prokázání splnění určité části kvalifikace prostřednictvím

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE na veřejnou zakázku Propagace a prezentace důchodové reformy zadávanou v otevřeném nadlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 k Výzvě a zadávacím podmínkám KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k Výzvě a zadávacím podmínkám pro níže uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu (dále jen VZMR ) dle ustanovení 27 zákona č. 134/2016

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce zadávanou ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Název zakázky Rozvoj kapacity MŠ Pěnčín

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace - KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace - KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Příloha č. 2 Zadávací dokumentace - KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: ANALÝZA BILATERÁLNÍCH VZTAHŮ MEZI SUBJEKTY Z ČESKÉ REPUBLIKY A SUBJEKTY

Více

Výběr zhotovitele a poskytovatele služeb v oblasti montáží, oprav a odečtů bytových vodoměrů SV a TV, RTN KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Výběr zhotovitele a poskytovatele služeb v oblasti montáží, oprav a odečtů bytových vodoměrů SV a TV, RTN KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na služby zadávaná podle ustanovení 10, 12 odstavec (1), 15, 21 odstavec (1) písmeno a) a souvisejících zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále rovněž jen Zákon

Více

PŘÍLOHA č. 1 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY. Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů a další podmínky. zakázky s názvem. Penzion U Karla IV.

PŘÍLOHA č. 1 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY. Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů a další podmínky. zakázky s názvem. Penzion U Karla IV. PŘÍLOHA č. 1 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů a další podmínky zakázky s názvem Penzion U Karla IV. 1 Tato příloha č. 1 výzvy k podání nabídky a k prokázání

Více

VZORY ČESTNÝCH PROHLÁŠENÍ

VZORY ČESTNÝCH PROHLÁŠENÍ Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon): Laboratoř biologického materiálu zhotovitel stavby ve vztahu

Více

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00 Příloha 3 Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE NA SLUŽBY ZADANÉ V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění název veřejné zakázky: Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění

Více

Svazek č. 1 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Svazek č. 1 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Město Orlová Osvobození 796, 735 14 Orlová - Lutyně IČ 00297577 Svazek č. 1 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané v otevřeném podlimitním zadávacím řízení na stavební práce podle zákona č.

Více

kritérium Návaznost na další dokumenty Dokument naplňující standard

kritérium Návaznost na další dokumenty Dokument naplňující standard 1. CÍLE A ZPŮSOBY ČINNOSTI POVĚŘENÉ OSOBY Dokument obshuje zákldní prohlášení středisk Služby pro pěstouny, do kterého se řdí: poslání, cílová skupin, cíle zásdy, v souldu s kterými je služb poskytován.

Více

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

VZORY KE ZPRACOVÁNÍ DOKLADŮ O KVALIFIKACI A NABÍDKY

VZORY KE ZPRACOVÁNÍ DOKLADŮ O KVALIFIKACI A NABÍDKY VZORY KE ZPRACOVÁNÍ DOKLADŮ O KVALIFIKACI A NABÍDKY Veřejná zakázka Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon) Druh

Více

Kvalifikační dokumentace

Kvalifikační dokumentace FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.4.2013 C(2013) 2420 finl NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, kterým se mění nřízení (ES) č. 809/2004, pokud jde o poždvky n zveřejňování

Více

Příloha 3a. Čestné prohlášení dle ust. podle 53 odst. 1 zákona č.137/2006sb. ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY

Příloha 3a. Čestné prohlášení dle ust. podle 53 odst. 1 zákona č.137/2006sb. ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY Příloha 3a Čestné prohlášení dle ust. podle 53 odst. 1 zákona č.137/2006sb. ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY Název obchodní firmy- uchazeč: D Já, níže podepsaný statutární zástupce uchazeče tímto čestně

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU VODOVOD V OBCÍCH SPÁLENÉ POŘÍČÍ, TĚNOVICE, ČÍČOV, DOLNÍ LIPNICE A HOŘEHLEDY, DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE Preambule Tato výzva k podání nabídky a textová

Více

Pojistná smlouva č. 8051534719

Pojistná smlouva č. 8051534719 Pojistná smlouv č. 8051534719 Smluvní strny: ČSOB Pojišťovn,. s., člen holdingu ČSOB Sídlo: Prdubice, Zelené předměstí Msrykovo náměstí čp. 1458 PSČ 532 18 IČ: 45534306 Zápis v OR: KS v Hrdci Králové,

Více

(podle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů)

(podle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů) Sttutární město Ostrv mgistrát Zpráv zdvtele Písemná zpráv zdvtele (podle 85 zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zkázkách, ve znění pozdějších předpisů) Název veřejné zkázky: SPZ Mošnov retenční nádrž,

Více

Modernizace a obnova přístrojového vybavení části komplexního onkologického centra FN Brno

Modernizace a obnova přístrojového vybavení části komplexního onkologického centra FN Brno Kvalifikační dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle 27 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

Více

podle ust a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Článek I.

podle ust a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Článek I. Jkub Hnik nr. 15.1.1974 bytem: U Potok 170, 273 53 Hostouň nr. 31.1.1979 bytem: Lidečská 387, 155 21 Prh Zličín (dále jen budoucí oprávněný ) IČ: 00234397 Kldenská 119, 273 53 Hostouň bnkovní spojení:

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE. Nákup náhradních dílů do vrtulníků typu Mi, motorů a reduktorů

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE. Nákup náhradních dílů do vrtulníků typu Mi, motorů a reduktorů Příloha č. 2 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky Nákup náhradních dílů do vrtulníků typu Mi, motorů a reduktorů zadané v oblasti obrany nebo bezpečnosti v užším řízení dle

Více

1/7. Supervize projektu Plzeňský vědecko technologický park II

1/7. Supervize projektu Plzeňský vědecko technologický park II Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Supervize

Více

VZORY ČESTNÝCH PROHLÁŠENÍ

VZORY ČESTNÝCH PROHLÁŠENÍ Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon) pod názvem: Kroměřížská nemocnice a.s. přístavba budovy A dodávka stavby podlimitní

Více

TISK ODBORNÝCH VÝUKOVÝCH TEXTŮ PRO PROJEKT VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ

TISK ODBORNÝCH VÝUKOVÝCH TEXTŮ PRO PROJEKT VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ TISK ODBORNÝCH VÝUKOVÝCH TEXTŮ PRO PROJEKT VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ veřejná zkázk mlého rozshu zdávná druhem otevřeného řízení DODATEČNÉ INFORMACE Č 1 ZADAVATEL Název: Institut postgrduálního vzdělávání ve zdrvotnictví

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Žernov ze dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Žernov ze dne Zápis ze zsedání zstupitelstv obce Žernov ze dne 18. 6. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Omluveni: Frntišek Lexmn, Krel Novák, Ev Hudečková Zhájení zsedání v 18.00 hod., zsedání bylo ukončeno v 19.25

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE V SOULADU S 44 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ Osvětlení tělocvičny ZŠ Šlapanice I. NÁZEV ZAKÁZKY... 1 II. ÚDAJE O OZNÁMENÍ

Více

Smlouva č. 502015_5_048_A_SKŠ o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015

Smlouva č. 502015_5_048_A_SKŠ o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015 Smlouv č. 502015_5_048_A_SKŠ o poskytnutí neinvestiční dotce ze státního rozpočtu ČR v oblsti sportu n rok 2015 Název : Šchový svz České republiky Adres : Zátopkov 100/2, 160 17 Prh 6 IČ : 48548464 Bnkovní

Více

mezi (dále jen Investor postupitel 3 ) a... (Investor postupitel 1 až Investor - postupitel... dále společně jen Investoři - postupitelé )

mezi (dále jen Investor postupitel 3 ) a... (Investor postupitel 1 až Investor - postupitel... dále společně jen Investoři - postupitelé ) SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY uzvřená podle 1879 násl. zákon č. 89/2014 Sb., občnský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občnský zákoník ) Jméno příjmení:... Jméno Uživtele:... Adres trvlého

Více

Kvalifikační dokumentace

Kvalifikační dokumentace Kvalifikační dokumentace Výběrové řízení na stavební práce s názvem: vyhlášené v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů v rámci Operačního programu Podnikání a inovace Zadavatele: Holzindustrie Chanovice

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú Příloha č. 7 Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

Povodí Odry, státní podnik. Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, Ostrava. Mgr. Miroslav Janoviak, LL.M., investiční ředitel

Povodí Odry, státní podnik. Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, Ostrava. Mgr. Miroslav Janoviak, LL.M., investiční ředitel Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), 21 odst. 1 písm. a) otevřené řízení

Více

Tato kvalifikační dokumentace (dále jen KD ) upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů.

Tato kvalifikační dokumentace (dále jen KD ) upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů. Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce vyhlášené ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

SMLOUVA O DÍLO. METRONOME s.r.o. se sídlem:

SMLOUVA O DÍLO. METRONOME s.r.o. se sídlem: SMLOUVA O DÍLO Číslo smlouvy Objedntele: DIL/40/01/001605/2008 uzvřená níže uvedeného dne, měsíce roku podle ustnovení 536 násl. zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v pltném znění (dále jen Smlouv

Více

REALIZÁTOR PROJEKTU ZPĚT DO PRÁCE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

REALIZÁTOR PROJEKTU ZPĚT DO PRÁCE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na služby zadávaná podle ustanovení 10, 12 odstavec (1), 15, 21 odstavec (1) písmeno a) a souvisejících zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

TISKOVÉ SLUŽBY PRO ČESKOU TELEVIZI. Zadavatel. Kavčí hory, Praha 4. Petr Dvořák,generální ředitel. Osoba pověřená zadavatelskými činnostmi

TISKOVÉ SLUŽBY PRO ČESKOU TELEVIZI. Zadavatel. Kavčí hory, Praha 4. Petr Dvořák,generální ředitel. Osoba pověřená zadavatelskými činnostmi Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: TISKOVÉ

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - KVALIFIKAČNÍ ČÁST k veřejné zakázce na dodávky dle 8, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon) zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona ve

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: KOPPA, v.o.s., se sídlem Mozrtov 679/21, 460 01 Liberec, ustnovená prvomocným Usnesením č.j. KSUL 44 INS 5060/2014-A-13, ze dne 04. dubn 2014, insolvenčním správcem

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění název veřejné zakázky: Rekonstrukce VZT zařízení č. 1, 2 a 3 v OZ druh zadávacího

Více

FÚ pro hlavní město Prahu generální oprava oběžného výtahu - páternosteru

FÚ pro hlavní město Prahu generální oprava oběžného výtahu - páternosteru VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU Česká republika Generální finanční ředitelství (dále jen zadavatel ) tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku (dále též VZ ) na stavební práce

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění název veřejné zakázky: Obec Uherčice splašková kanalizace a ČOV evid.číslo veřejné

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O REZERVACI POZEMKU A SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O DÍLO Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Prh 2, PSČ 120 00, zpsná

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Stavební úpravy za účelem změny užívání domu č.p. 1738

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE 1. OBECNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE... 2 1.1 Kvalifikační předpoklady... 2 1.2 Prokázání splnění určité části kvalifikace prostřednictvím subdodavatele...

Více

Výzva k podání nabídky (dále jen výzva )

Výzva k podání nabídky (dále jen výzva ) ČESKÁ REPUBLIKA GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL 140 96 Praha 4, Budějovická 7 k uveřejnění na profilu zadavatele VÁŠ DOPIS ZNAČKY NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA DATUM 52676/2016-900000-090 Carbolová / 2570 18.

Více

PŘÍLOHA č. 1 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY. Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů a další podmínky. zakázky s názvem

PŘÍLOHA č. 1 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY. Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů a další podmínky. zakázky s názvem PŘÍLOHA č. 1 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů a další podmínky zakázky s názvem TURISTICKÉ CENTRUM BEZRUČOVA HŘEBÍKÁRNA 1 Tato příloha č. 1 výzvy k podání

Více

Kvalifikační dokumentace dílčí část 1 Konsolidace IT a nové služby TC ORP Zábřeh

Kvalifikační dokumentace dílčí část 1 Konsolidace IT a nové služby TC ORP Zábřeh Kvalifikační dokumentace dílčí část 1 Konsolidace IT a nové služby TC ORP Zábřeh Zadávací řízení je zadáváno dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

S M L O U V A o nájmu

S M L O U V A o nájmu S M L O U V A o nájmu Smluvní strny Plzeň, sttutární město sídlo: náměstí Republiky č. 1, 306 32, Plzeň IČO: 00075370 zst. primátorem Mgr. Mrtinem Bxou město Město Touškov sídlo: Dolní náměstí 1, 330 33,

Více

SMLOUVA O ÚSCHOVĚ SMLOUVU O ÚSCHOVĚ

SMLOUVA O ÚSCHOVĚ SMLOUVU O ÚSCHOVĚ SMLOUVA O ÚSCHOVĚ Elisbeth Arms,.s., se sídlem Prh 10, Dubeč, Podlesek 88/1, PSČ 107 00, IČ: 054 23 660, obchodní společnost, zpsná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Prze, oddíl B, vložk

Více

MĚSTO RALSKO. Kuřívody 701, Ralsko, Mimoň

MĚSTO RALSKO. Kuřívody 701, Ralsko, Mimoň MĚSTO RALSKO Kuřívody 701, Ralsko, 471 24 Mimoň KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE (KD) k zakázce malého rozsahu Tato veřejná zakázka malého rozsahu je zakázkou malého rozsahu ve smyslu 27 zákona č. 134/2016 Sb.,

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané v otevřeném podlimitním zadávacím řízením na stavební práce podle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele:

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE podle pravidel Programu rozvoje venkova a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon ) NA STAVEBNÍ PRÁCE Rekonstrukce

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE pro podlimitní veřejnou zakázku dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění na stavební práce: Chodník Mošnov hřiště Zadavatel: Obec Mošnov,, 742 51 Mošnov

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 ZD - Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE na veřejnou zakázku Zajištění odborných školení pro pracovníky projektové kanceláře MPSV Část 2 - Školení se zaměřením na IT zadávanou

Více

Revitalizace parků, zeleně a stromořadí v Novém Městě na Moravě

Revitalizace parků, zeleně a stromořadí v Novém Městě na Moravě Název veřejné zakázky: PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDEK V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Revitalizace parků, zeleně a stromořadí v Novém Městě na Moravě Identifikační údaje zadavatele Název: MĚSTO

Více

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Název veřejné zakázky Č. j./evidenční číslo VZ Druh zadávacího řízení dle 21 odst. 1 písm. a) a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, (dále jen zákon) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné

Více

Příloha č. 1. Obchodní podmínky. Revize 10 leden 2009

Příloha č. 1. Obchodní podmínky. Revize 10 leden 2009 Operátor trhu s elektřinou,.s. 186 00 Prh 8 Příloh č. 1 Smlouvy o zúčtování odchylek Smlouvy o přístupu n orgnizovný krátkodobý trh s elektřinou Smlouvy o přístupu n vyrovnávcí trh s regulční energií Smlouvy

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 141, DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM ETAPA I.:STAVEBNÍ ÚPRAVY 1.NP, KUCHYNĚ. Zadavatel

STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 141, DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM ETAPA I.:STAVEBNÍ ÚPRAVY 1.NP, KUCHYNĚ. Zadavatel KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE NA STAVEBNÍ PRÁCE VYHLÁŠENÉ VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Podlimitní veřejná zakázka na služby s názvem: Poskytnutí kontokorentního úvěru vyhlášená ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006

Více

Veřejná zakázka na stavební práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Veřejná zakázka na stavební práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle 9 16 odstavec (1), 21 odst. (1) písm. f) a souvisejících zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon): s názvem: Černovická

Více

se sídlem Vítkovická 3133/5, Ostrava, Moravská Ostrava ič:

se sídlem Vítkovická 3133/5, Ostrava, Moravská Ostrava ič: dle Zdávcí dokumentce 44 zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zkázkách v pltném znění (dále jen ZVZ ) NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: NÁKUP ŘÍDÍCÍHO A ODBAVOVACÍHO VOZIDLOVÉHO SYSTÉMU ZADAVATEL: ARRIVA MORAVA s.

Více

marketingu a komunikace, tisková mluvčí

marketingu a komunikace, tisková mluvčí Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce na služby dle přílohy č.1 vyhlášené v podlimitním otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

V Praze dne 11.10.2013. Čj. 404-79/2013/DP ÚVN. Rekonstrukce 4 bytů v areálu ÚVN Praha

V Praze dne 11.10.2013. Čj. 404-79/2013/DP ÚVN. Rekonstrukce 4 bytů v areálu ÚVN Praha Čj. 404-79/2013/DP ÚVN V Praze dne 11.10.2013 Rekonstrukce 4 bytů v areálu ÚVN Praha Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha, vyhlašuje výběrové řízení na stavební práce, veřejná

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Poskytování nových metrologických služeb formou analýz a měření za pomocí RCT v návaznosti na úsporu času a materiálu při náběhu výroby plastových dílů - 3D multisenzorový měřicí

Více

I "Zateplení kulturního domu č.p.44 v Míškovicích"

I Zateplení kulturního domu č.p.44 v Míškovicích VIOLETTE, s.r.o. KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen "veřejná zakázka") nejedná se o zadávací řízení dle zákona Č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 1.

Více

Služby projektového manažera a investičního dozoru projektu Splašková kanalizace obce Markvartovice 3. etapa

Služby projektového manažera a investičního dozoru projektu Splašková kanalizace obce Markvartovice 3. etapa Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Služby projektového manažera a investičního dozoru projektu Splašková kanalizace obce Markvartovice 3. etapa Zakázka je mimo režim zákona

Více

Kvalifikační dokumentace REKO FS. Sportovní klub OLOMOUC SIGMA Moravské železárny. Sídlo zadavatele: Legionářská 1165/12, Olomouc, PSČ

Kvalifikační dokumentace REKO FS. Sportovní klub OLOMOUC SIGMA Moravské železárny. Sídlo zadavatele: Legionářská 1165/12, Olomouc, PSČ Užší podlimitní řízení na stavební práce Kvalifikační dokumentace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE REKO FS Název zadavatele: Sportovní klub OLOMOUC SIGMA Moravské železárny Sídlo zadavatele: Legionářská

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE. UK KaM - Kolej Budeč, Rekonstrukce a oprava pláště objektu

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE. UK KaM - Kolej Budeč, Rekonstrukce a oprava pláště objektu KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů UK KaM - Kolej Budeč, Rekonstrukce a oprava pláště objektu KVALIFIKAČNÍ

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích VÝZVA MESTA MNICHOVICE poptávkové řízení č. 6/2012 K PODÁNÍ NABÍDEK na zakázku malého rozsahu na služby dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

Více

Kroměřížská nemocnice akciová společnost Havlíčkova 660/69, Kroměříž IČO: DIČ:CZ Telefon: ,

Kroměřížská nemocnice akciová společnost Havlíčkova 660/69, Kroměříž IČO: DIČ:CZ Telefon: , Příloha č. 6 Kroměřížská nemocnice akciová společnost Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž IČO: 27660532 DIČ:CZ27660532 Telefon: 573322111, e-mail: post@nem-km.cz Kvalifikační předpoklady VZ-01/2013/RM Nákup

Více

OBNOVA SÍŤOVÝCH PRVKŮ. https://ezak-czso.cz/ 3. OBECNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

OBNOVA SÍŤOVÝCH PRVKŮ. https://ezak-czso.cz/ 3. OBECNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE Na padesátém 81 100 82 Praha 10 Příloha č. 3 k Zadávací dokumentaci KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH

Více

Posouzení kvalifikace

Posouzení kvalifikace Legenda: a) nabídka splňuje, obsahuje, dokument je předložen - b) nabídka nesplňuje, neobsahuje, dokument není předložen - N c) splněno jiným způsobem - Příloha č. 2 k č.j.:mv-69807-20/vz-2011 Počet listů:5

Více