NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne ,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013,"

Transkript

1 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne C(2013) 2420 finl NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne , kterým se mění nřízení (ES) č. 809/2004, pokud jde o poždvky n zveřejňování u konvertibilních vyměnitelných dluhových cenných ppírů (Text s význmem pro EHP) CS CS

2 DŮVODOVÁ ZPRÁVA 1. SOUVISLOSTI AKTU V PŘENESENÉ PRAVOMOCI Směrnice 2003/71/ES o prospektu (dále jen směrnice ), která byl přijt v roce 2003, je důležitým nástrojem pro dotvoření vnitřního trhu, který umožňuje co nejširší přístup k investičnímu kpitálu v celé Unii tím, že poskytuje jediné schválení emitentům. Nřízení (ES) č. 809/2004 ze dne 29. dubn 2004, kterým se provádí směrnice 2003/71/ES, pokud jde o údje obsžené v prospektech, úprvu prospektů, uvádění údjů ve formě odkzu, zveřejňování prospektů šíření inzerátů (dále jen nřízení ), podrobně stnoví, které údje musí prospekt obshovt u jednotlivých druhů cenných ppírů. Směrnice byl v listopdu pozměněn tk, by dále posílil původní cíle rámce spočívjící v zjištění ochrny investorů efektivnosti trhu. Směrnice zejmén Komisi zmocňuje přijímt kty v přenesené prvomoci z účelem specifikce poždvků týkjících se úprvy obshu prospektu zprcování různých vzorů prospektů s přihlédnutím k upltňování přiměřeného režimu zveřejňování v přípdech, kdy emitent nerozhodl o neupltnění zákonných předkupních práv kdy je emitentem mlý střední podnik či společnost s nižší tržní kpitlizcí. Po zvážení technického pokroku n finnčních trzích v Unii, změn směrnice o prospektu cílů spočívjících v posílení právní srozumitelnosti účinnosti režimu prospektu Komise rovněž povžovl z důležité zvážit některé technické úprvy vyjsnění řdy poždvků n zveřejnění v nřízení o prospektu. Šetření provedené Evropským orgánem pro cenné trhy (ESMA) v roce 2010 ukázlo určité rozdíly mezi jednotlivými členy EU týkjící se příloh k nřízení použitelných v přípdě nbídky přijetí konvertibilních či vyměnitelných dluhových cenných ppírů. Tyto odlišné postupy brání řádnému fungování jednotného schválení cíli zjistit hrmonizovnou úroveň ochrny pro všechny investory, odrzují od přeshrničních nbídek nrušují dokončení unijního trhu s cennými. Komise se proto domnívl, že otázk poždvků n zveřejňování prospektů u konvertibilních vyměnitelných dluhových cenných ppírů by měl být rovněž zhrnut do budoucích optření v přenesené prvomoci, zejmén v souvislosti s přiměřeným režimem zveřejňování přezkumem ustnovení nřízení. Komise proto rozšířil původní mndát ESMA spočívjící v technickém pordenství ohledně možných ktů v přenesené prvomoci týkjících tk, by zhrnovl nbídky přijímání konvertibilních vyměnitelných dluhových cenných ppírů. Je proto nezbytně nutné dosáhnout rovných podmínek, pokud jde o poždvky n zveřejňování u konvertibilních vyměnitelných dluhových cenných ppírů, pro všechny účstníky trhu zjistit jednotné upltňování unijních právních předpisů týkjících se prospektů. Toto nřízení v přenesené prvomoci slouží jko nástroj ke splnění cílů stnovených směrnicí, spočívjících v zjištění jednotné právní úprvy rovných podmínek. 2. KONZULTACE PŘED PŘIJETÍM PRÁVNÍHO AKTU Tto inicitiv je výsledkem rozsáhlých konzultcí se všemi hlvními zúčstněnými strnmi, včetně veřejných orgánů (vlád regulátorů trhů s cennými ), emitentů, zprostředkovtelů investorů. 1 Směrnice 2010/73/ES, Úř. věst. L 327, , s.1. CS 2 CS

3 Bere v úvhu technická doporučení orgánu ESMA. Tento orgán zřídil prcovní skupinu, která vyprcovl dne 20. červn 2012 zhájil konzultce o jeho technickém pordenství k možným ktům v přenesené prvomoci týkjících se této specifické otázky. Většin respondentů souhlsil s návrhy tohoto orgánu, jejichž cílem je vyjsnit režim zveřejňování pltný pro konvertibilní vyměnitelné dluhové cenné. Souhlsili zejmén s tím, že je potřeb objsnit, které stávjící poždvky se vzthují n podkldové kcie. Konečné doporučení orgánu ESMA, jež zároveň odráží připomínky obdržené během konzultcí, bylo doručeno dne 21. prosince Konzultován byl rovněž skupin odborníků Evropského výboru pro cenné. Optření, kterých se toto nřízení v přenesené prvomoci týká, přispívjí k dosžení několik cílů (právní srozumitelnost, snížení dministrtivní zátěže emitentů při zchování odpovídjící úrovně ochrny investorů), které byly sledovány již několik předchozími optřeními které byly zvžovány v předchozím obecném posouzení dopdů [SWD (2012) 77 FINAL, ]. Tto optření jsou zejmén v souldu s upřesněním technickými úprvmi uvedenými ve výše zmíněném posouzení dopdů, které se jimi všk podrobně nezbývlo z důvodu bsence lterntivních možností jejich souldu s obecnými cíli zvýšení právní srozumitelnosti ochrny investorů. Tto objsnění poskytnou emitentům větší právní jistotu při sestvování prospektu pro převoditelné vyměnitelné dluhové cenné, přičemž le mjí jen mlý dopd n dministrtivní zátěž. Kromě toho by měl být součsná optření vykládán rovněž v kontextu cíle snížené dministrtivní zátěže emitentů nového nřízení Komise v přenesené prvomoci (EU) č. 486/ stnovujícího přiměřený režim zveřejňování pro přednostní práv cenné emitovné mlými středními podniky společnostmi s nižší tržní kpitlizcí. Tento cíl byl podrobně zvážen ve výše uvedeném posouzení dopdů. A konečně, toto nřízení v přenesené prvomoci je v souldu s technickým doporučením poskytnutým orgánem ESMA dne 21. prosince 2012 vedlejší dopdy nvrhovných optření byly podrobně uvedeny v nlýze nákldů přínosů provedené tímto orgánem PRÁVNÍ STRÁNKA AKTU V PŘENESENÉ PRAVOMOCI 3.1 Subsidirit proporcionlit V souldu se zásdou subsidirity (čl. 5 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii) by měl být optření n úrovni Unie přijt pouze v přípdě, že plánovných cílů nelze uspokojivě dosáhnout n úrovni smotných členských států, proto jich lze z důvodu rozshu či účinků nvrhovného optření lépe dosáhnout n úrovni Unie. Vzhledem k tomu, že směrnice o prospektu vytváří schválení pltné pro celou Unii, má pro ochrnu investorů, právní jistotu hrmonizovný dohled zásdní význm hrmonizovný přístup. Jelikož se touto problemtikou již zbývá cquis stávjícího rámce předpisů o prospektu, je dále nezbytný důsledný přístup k tomu, by se zmezilo regultorní rbitráži řešící výše uvedené problémy. Přímá použitelnost nřízení nvíc omezí složitost předpisů nbídne větší právní jistotu těm, kteří se musí řídit právními předpisy npříč Unií, zvedením jednotných zákldních prvidel přispěním k fungování jednotného trhu. Zásd proporcionlity vyžduje, by byl kždý zásh cílený nepřekrčovl rámec toho, co je pro dosžení sledovných cílů nezbytné. Tto zásd byl vodítkem v procesu postupujícím 2 3 Nřízení Komise v přenesené prvomoci (EU) č. 486/2012, Úř. věst. L 150, , s. 1. Technické pordenství orgánu ESMA ohledně možných ktů v přenesené prvomoci týkjících se směrnice o prospektu ve znění směrnice 2010/73/EU, ESMA/2012/864, CS 3 CS

4 od identifikce hodnocení zmýšlených optření k vyprcování tohoto nřízení v přenesené prvomoci Podrobné vysvětlení návrhu Tento návrh si klde z cíl zvýšit právní srozumitelnost týkjící se poždvků n zveřejňování prospektu u konvertibilních vyměnitelných dluhových cenných ppírů, zejmén pokud jde o režim zveřejňování vzthující se n emitent podkldových kcií n smotné podkldové kcie. Odůvodnění jednotlivých režimů zveřejňování stnovených v nřízení o prospektu pro převoditelné vyměnitelné dluhové cenné není závislé pouze n tom, zd se jedná o mjetkové cenné (tj. když je emitent podkldových kcií i emitentem konvertibilních vyměnitelných dluhových cenných ppírů je subjektem ptřícím do stejné skupiny), či nikoliv, le i n tom, zd jsou podkldové kcie přijty n regulovném trhu (jsou-li podkldové kcie přijty, pk již jsou některé informce k dispozici), či dosud nikoliv. Kromě toho nřízení v přenesené prvomoci rozšiřuje použití poždvků n zveřejňování týkjících se prohlášení o provozním kpitálu, kpitlizci zdluženosti i n konvertibilní vyměnitelné dluhové cenné z předpokldu, že odpovídjí mjetkovým cenným ppírům podle čl. 2 odst. 1 písm. b) směrnice 2003/71/ES jejich podkldové kcie nejsou přijty n regulovném trhu. Tyto zveřejňovné údje předstvují důležité informce pro investory, kteří potřebují disponovt zásdními ktuálními informcemi o schopnosti emitent pokrčovt ve své činnosti (informce poskytovná prohlášením o provozním kpitálu) o jeho zdluženosti v poměru k jeho kpitlizci. Toto prohlášení umožňuje investorům získt cenné informce o stupni rizik emitent spojeného s úrovní zdlužení. Obě prohlášení předstvují ktuální obrz finnční situce emitent, který by jink nebyl n trhu v okmžiku investičního rozhodnutí dostupný. Kromě toho se očekává snížení regulční zátěže v důsledku skutečnosti, že tyto informce jsou jedinými prohlášeními poskytovnými emitentem. Nřízení v přenesené prvomoci rovněž stnoví, že přiměřený režim zveřejňování pro emise s přednostním právem se upltní i n předkupní práv dluhových cenných ppírů převoditelných vyměnitelných z nové kcie vydné stejným emitentem že přiměřený režim zveřejňování pro mlé střední podniky společnosti s nižší tržní kpitlizcí se upltní, pokud vydávjí dluhové cenné převoditelné vyměnitelné z kcie emitent. Příloh XVIII nřízení (ES) č. 809/2004 je v důsledku toho ktulizován s cílem poskytnout jsnou předstvu o tom, jk kombinovt progrmy moduly při sestvování prospektu pro tyto emise. CS 4 CS

5 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne , kterým se mění nřízení (ES) č. 809/2004, pokud jde o poždvky n zveřejňování u konvertibilních vyměnitelných dluhových cenných ppírů (Text s význmem pro EHP) EVROPSKÁ KOMISE, s ohledem n Smlouvu o fungování Evropské unie, s ohledem n směrnici Evropského prlmentu Rdy 2003/71/ES ze dne 4. listopdu 2003 o prospektu, který má být zveřejněn při veřejné nbídce přijetí cenných ppírů, o změně směrnice 2001/34/ES 4, zejmén n čl. 7 odst. 1 uvedené směrnice, vzhledem k těmto důvodům: (1) Nřízení Komise (ES) č. 809/2004 ze dne 29. dubn 2004, kterým se provádí směrnice Evropského prlmentu Rdy 2003/71/ES, pokud jde o údje obsžené v prospektech, úprvu prospektů, uvádění údjů ve formě odkzu, zveřejňování prospektů šíření inzerátů 5, stnoví minimální údje, které mjí být uvedeny v prospektu u jednotlivých druhů cenných ppírů, by byl dodržen čl. 7 odst. 1 směrnice 2003/71/ES. (2) Progrm pro registrční dokument kcií by měl být použitelný n kcie jiné převoditelné cenné rovnocenné kciím, le rovněž i n dlší cenné, které umožňují přístup ke kpitálu emitent formou přeměny výměny, nejsou-li podkldové kcie přijty n regulovném trhu. (3) Pokud je emitent podkldových kcií součástí téže skupiny jko emitent konvertibilních vyměnitelných dluhových cenných ppírů, le podkldové kcie nejsou přijty n regulovném trhu, informce o emitentovi nejsou investorům sndno dostupné. N tyto podkldové kcie by proto měl být upltňován progrm pro registrci kcií doplněn ke kombincím, které se používjí při sestvování prospektu. (4) V přípdě cenných ppírů s opčními listy derivátových cenných ppírů udělujících právo n nbytí kcií emitent kcií jeho skupiny kdy tyto kcie nejsou přijty n regulovném trhu, měly by být investorům poskytnuty příslušné informce uvedené v progrmu pro popis cenných ppírů u derivátových cenných ppírů. (5) Jsou-li dluhové cenné vyměnitelné převoditelné n kcie již přijté n regulovném trhu, údje o podkldových kciích jsou již kcionářům investorům obecně k dispozici. Proto by mělo být upřesněno, že postčí přidt prohlášení uvádějící druh podkldového cenného ppíru podrobnosti o tom, 4 5 Úř. věst. L 345, , s. 64. Úř. věst. L 149, , s. 1. CS 5 CS

6 kde lze o tomto cenném ppíru získt údje v kombincích, které se používjí k popisu cenných ppírů v prospektu. (6) Pokud jsou dluhové cenné převoditelné vyměnitelné z kcie, které jsou budou vydány emitentem cenného ppíru subjektem, který ptří do jeho skupiny, tyto podkldové kcie nejsou přijty n regulovném trhu, investorům by mělo být poskytnuto rovněž prohlášení o provozním kpitálu prohlášení o kpitlizci zdluženosti emitent podkldových kcií. Tto prohlášení by investorům poskytovl v popisu cenných ppírů tytéž informce o schopnosti emitent podkldových kcií pokrčovt ve své činnosti o jeho zdlužení v poměru k jeho kpitlizci, jké by měli k dispozici, pokud by investovli přímo do kcií. (7) V přípdě, že podkldové kcie jsou vydné třetí strnou nejsou přijty n regulovném trhu, nemjí investoři sndný přístup k popisu těchto podkldových kcií. Proto by měl být ke kombincím, které se používjí k popisu cenných ppírů v prospektu, doplněn modul popisující podkldové kcie. (8) Z důvodů právní jistoty je nezbytné v tbulce uvedené v příloze XVIII nřízení (ES) č. 809/2004 vyjsnit, jk by měly být progrmy moduly kombinovány při sestvování prospektu včetně toho, kdy jsou poždovány pouze určité údje z progrmů modulů, kdy určité údje nemusí být relevntní v důsledku specifické kombince progrmů modulů ve zvláštních přípdech kdy si emitent, předkldtel nbídky osob, která žádá o přijetí n regulovném trhu, mohou vybrt z různých progrmů modulů n zákldě specifických prhových hodnot, npř. minimální nominální hodnoty dluhových cenných ppírů, podmínek stnovených nřízením (ES) č. 809/2004. (9) Výrz dluhopisy by měl být nhrzen výrzem dluhové cenné, by byl zjištěn jednotnost terminologie nřízení (ES) č. 809/2004. (10) Jelikož použití modulu pro form finnčních údjů stnoveného v příloze II nřízení (ES) č. 809/2004 je podmíněno význmnou hrubou změnou velikosti emitent, měl by být do záhlví sloupce nzvného MODUL, použitelného n registrční dokument v příloze XVIII uvedeného nřízení, doplněn slov (v přípdě potřeby), odrážející podmíněnou použitelnost přílohy II uvedeného nřízení. (11) Konvertibilní vyměnitelné dluhové cenné mohou poskytovt přístup k novým kciím emitent, je-li jejich držiteli využito právo n úpis. Proto by emise přednostních práv n dluhové cenné převoditelné vyměnitelné z nové kcie emitent měly mít rovněž možnost využít přiměřený režim zveřejňování stnovený v článku 26 nřízení (ES) č. 809/2004, pokud jsou podkldové kcie novými kciemi emitovnými stejným subjektem, který vydává dluhové cenné. Prospekty pro nbídku přijetí n regulovném trhu u dluhových cenných ppírů převoditelných vyměnitelných z kcie emitovné mlými středními podniky společnostmi s nižší tržní kpitlizcí by rovněž měly mít možnost využít přiměřený režim zveřejňování stnovený v čl. 26b nřízení (ES) č. 809/2004. V důsledku toho by měly být do přílohy XVIII zhrnuty kombince progrmů modulů pro přednostní práv n dluhové cenné převoditelné vyměnitelné z kcie emitent pro konvertibilní či vyměnitelné dluhové cenné emitovné mlými středními podniky společnostmi s nižší tržní kpitlizcí. (12) Vzhledem k nutnosti poskytnout emitentům přechodné období n to, by se přizpůsobili novým poždvkům zvedeným tímto nřízením, by se toto nřízení mělo CS 6 CS

7 vzthovt pouze n prospekty zákldní prospekty, které příslušný orgán schválil v den vstupu po dni vstupu tohoto nřízení v pltnost. (13) Nřízení (ES) č. 809/2004 by proto mělo být odpovídjícím způsobem změněno, PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ: Článek 1 Změny nřízení (ES) č. 809/2004 Nřízení (ES) č. 809/2004 se mění tkto: 1) V článku 6 se doplňuje odstvec 3, který zní: 3. Pokud kcie s opčními listy poskytují právo n nbytí kcií emitent tyto kcie nejsou přijty n regulovném trhu, musí být rovněž poskytnuty údje poždovné progrmem stnoveným v příloze XII, s výjimkou bodu ) Do článku 8 se doplňují odstvce 3, 4 5, které znějí: 3. Pokud jsou dluhové cenné vyměnitelné převoditelné n kcie, které již jsou přijty n regulovném trhu, musí být rovněž poskytnuty údje poždovné podle bodu progrmu stnoveného v příloze XII. 4. Pokud jsou dluhové cenné vyměnitelné převoditelné n kcie, které jsou budou vydány emitentem tohoto dluhového cenného ppíru subjektem, které ptří do jeho skupiny, tyto podkldové kcie nejsou přijty n regulovném trhu, musí být tké poskytnuty údje o emitentovi podkldových kcií podle bodů progrmu stnoveného v příloze III přípdně přiměřeného progrmu stnoveného v příloze XXIV. 5. Pokud poskytují dluhové cenné s opčními listy právo n nbytí kcií emitent tyto kcie nejsou přijty n regulovném trhu, musí být rovněž poskytnuty údje poždovné progrmem stnoveným v příloze XII, s výjimkou bodu ) V článku 15 se odstvec 2 nhrzuje tímto: 2. Progrm se použije pro cenné, které nespdjí do oblsti působnosti jiných progrmů pro popisy cenných ppírů uvedených v článcích 6, 8 16, s výjimkou přípdů uvedených v čl. 6 odst. 3, čl. 8 odst. 3 5 v čl. 16 odst Progrm se použije pro určité cenné, u kterých jsou povinnosti pltby dodání spojeny s podkldovým ktivem. 4) V článku 16 se doplňují nové odstvce 3, 4 5, které znějí: 3. Pokud jsou dluhové cenné vyměnitelné převoditelné n kcie, které již jsou přijty n regulovném trhu, musí být rovněž poskytnuty údje poždovné podle bodu progrmu stnoveného v příloze XII. 4. Pokud jsou dluhové cenné převoditelné vyměnitelné z kcie, které jsou budou vydány emitentem dluhového cenného ppíru subjektem, který ptří do jeho skupiny, tyto podkldové kcie nejsou přijty n regulovném trhu, musí být tké poskytnuty údje CS 7 CS

8 o emitentovi podkldových kcií podle bodů progrmu stnoveného v příloze III přípdně přiměřeného progrmu stnoveného v příloze XXIV. 5. Pokud poskytují dluhové cenné s opčními listy právo n nbytí kcií emitent tyto kcie nejsou přijty n regulovném trhu, musí být rovněž poskytnuty údje poždovné progrmem stnoveným v příloze XII, s výjimkou bodu ) V čl. 17 odst. 2 se bod 2 nhrzuje tímto: 2. tyto kcie jiné převoditelné cenné rovnocenné kciím jsou budou vydány emitentem cenného ppíru, subjektem náležejícím do skupiny tohoto emitent třetí strnou v době schválení prospektu pro cenné dosud nejsou obchodovány n regulovném trhu rovnocenném trhu mimo Unii podkldové kcie jiné převoditelné cenné rovnocenné kciím lze dodt s fyzickým vypořádáním. 6) Název přílohy XIV se nhrzuje tímto: Modul doplňujících údjů pro podkldové kcie. 7) Příloh XVIII se nhrzuje zněním uvedeným v příloze tohoto nřízení. Článek 2 Přechodná ustnovení 1. Toto nřízení se nepoužije n schválení doplňku k prospektu zákldnímu prospektu, pokud byl dný prospekt zákldní prospekt schválen před dtem uvedeným v článku Pokud v souldu s článkem 18 směrnice 2003/71/ES příslušný orgán domovského členského státu oznámí příslušnému orgánu hostitelského členského státu osvědčení o schválení týkjící se prospektu zákldního prospektu schváleného před dtem uvedeným v článku 3, příslušný orgán domovského členského státu v osvědčení jsně výslovně uvede, že dný prospekt zákldní prospekt byl schválen před dtem uvedeným v článku 3. Článek 3 Vstup v pltnost Toto nřízení vstupuje v pltnost dvcátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. Toto nřízení je závzné v celém rozshu přímo použitelné ve všech členských státech. V Bruselu dne Z Komisi předsed José Mnuel BARROSO CS 8 CS

9 PŘÍLOHA PŘÍLOHA XVIII Část I: Tbulk kombincí PŘÍLOHA XVIII REGISTRAČNÍ DOKUMENT Část I PROGRAMY MODUL PROGRAMY Č. DRUHY CENNÝCH PAPÍRŮ Akcie Dluhové cenné deriváty (< E UR) Dluhové cenné deriváty (> = E UR) Cenné zjištěné ktivy Bnkovní dluhové cenné deriváty Pro form údje (v přípdě potřeby) Subjekt kolektivního investování uzvřeného typu Státy jejich regionální místní orgány Veřejné mezinárodní orgány/dluhové cenné zručené členským státem OECD 1 Akcie (prioritní kcie, umořitelné kcie, kcie s prioritními upisovcími právy, td.) 2 3 Dluhové cenné (stndrdní dluhové cenné, dluhové cenné s proměnlivým výnosem, strukturovné dluhové cenné, td.) s jednotkovou jmenovitou hodnotou nižší než EUR Dluhové cenné (stndrdní dluhové cenné, dluhové cenné s proměnlivým výnosem, strukturovné dluhové cenné, td.) s jednotkovou jmenovitou hodnotou nejméně EUR 4 Dluhové cenné zručené třetí strnou 5 Derivátové cenné zručené třetí strnou CS 9 CS

10 6 Cenné zjištěné ktivy 7 Dluhové cenné vyměnitelné převoditelné n kcie třetí strny či kcie emitent skupiny přijté n regulovném trhu 8 Dluhové cenné vyměnitelné převoditelné n kcie třetí strny nepřijté n regulovném trhu Emitent vyměnitelných konvertibilních dluhových cenných ppírů Emitent (podkldových) kcií 9 Dluhové cenné vyměnitelné převoditelné n kcie emitent nepřijté n regulovném trhu 10 Dluhové cenné vyměnitelné převoditelné n kcie skupiny nepřijté n regulovném trhu Emitent vyměnitelných konvertibilních dluhových cenných ppírů Emitent (podkldových) kcií 11 Dluhové cenné s opčními listy n nbytí kcií emitent nepřijtých n regulovném trhu 12 Akcie s opčními listy n nbytí kcií emitent nepřijtých n CS 10 CS

11 regulovném trhu Derivátové cenné oprvňující k upsání nbytí kcií emitent nepřijtých n regulovném trhu Derivátové cenné oprvňující k nbytí kcií skupiny nepřijtých n regulovném trhu Derivátové cenné oprvňující k upsání nbytí kcií emitent skupiny, které jsou přijty n regulovném trhu, derivátové cenné spojené s jiným podkldem než kciemi emitent skupiny nepřijtými n regulovném trhu (včetně derivátových cenných ppírů oprvňujících k vypořádání v hotovosti) PŘÍLOHA XVIII POPIS CENNÝCH PAPÍRŮ Část I PROGRAMY DOPLŇUJÍCÍ MODULY Č. DRUHY CENNÝCH PAPÍRŮ Akcie Dluhové cenné (< EUR ) Dluhové cenné (> = EUR ) Derivátové cenné Záruky Cenné zjištěné ktivy Podkldové kcie 1 Akcie (prioritní kcie, umořitelné kcie, kcie s prioritními upisovcími právy, td.) CS 11 CS

12 2 3 Dluhové cenné (stndrdní dluhové cenné, dluhové cenné s proměnlivým výnosem, strukturovné dluhové cenné, td.) s jednotkovou jmenovitou hodnotou nižší než EUR Dluhové cenné (stndrdní dluhové cenné, dluhové cenné s proměnlivým výnosem, strukturovné dluhové cenné, td.) s jednotkovou jmenovitou hodnotou nejméně EUR 4 Dluhové cenné zručené třetí strnou 5 Derivátové cenné zručené třetí strnou 6 Cenné zjištěné ktivy 7 Dluhové cenné vyměnitelné převoditelné n kcie třetí strny či kcie emitent skupiny přijté n regulovném trhu pouze bod Dluhové cenné vyměnitelné převoditelné n kcie třetí strny nepřijté n regulovném trhu Vyměnitelné konvertibilní dluhové cenné (Podkldové) kcie vyjm bodu 2 9 Dluhové cenné vyměnitelné převoditelné n kcie emitent nepřijté n regulovném trhu pouze body Dluhové cenné vyměnitelné převoditelné n kcie skupiny nepřijté Vyměnitelné konvertibilní dluhové cenné (Podkldové) kcie pouze body CS 12 CS

13 n regulovném trhu Dluhové cenné s opčními listy n nbytí kcií emitent nepřijtých n regulovném trhu vyjm bodu Akcie s opčními listy n nbytí kcií emitent nepřijtých n regulovném trhu vyjm bodu Derivátové cenné oprvňující k upsání nbytí kcií emitent nepřijtých n regulovném trhu vyjm bodu Derivátové cenné oprvňující k nbytí kcií skupiny nepřijtých n regulovném trhu vyjm bodu Derivátové cenné oprvňující k upsání nbytí kcií emitent skupiny, které jsou přijty n regulovném trhu, derivátové cenné spojené s jiným podkldem než kciemi emitent skupiny nepřijtými n regulovném trhu (včetně derivátových cenných ppírů oprvňujících k vypořádání v hotovosti) CS 13 CS

14 Část II: Tbulk kombincí týkjící se emisí přednostních práv n dluhové cenné převoditelné vyměnitelné z kcie emitent emisí dluhových cenných ppírů převoditelných vyměnitelných z kcie emitent v přípdě, že tková práv dluhové cenné jsou emitovány mlými středními podniky společnostmi s nižší tržní kpitlizcí (přiměřený režim zveřejňování) Emitenti všk mohou prospekt vyprcovt v souldu s plnohodnotným režimem zveřejňování. PŘÍLOHA XVIII REGISTRAČNÍ DOKUMENT Část II: Přiměřený režim zveřejňování PROGRAMY MODUL PROGRAMY Č. DRUHY CENNÝCH PAPÍRŮ Akcie Dluhové cenné deriváty (< EUR) Dluhové cenné deriváty (> = E UR) Cenné zjištěné ktivy Bnkovní dluhové cenné deriváty Pro form údje (v přípdě potřeby) Subjekt kolektivního investování uzvřeného typu Státy jejich regionální místní orgány Veřejné mezinárodní orgány/dluhové cenné zručené členským státem OECD 1 Emise přednostních práv n dluhové cenné převoditelné vyměnitelné z kcie emitent z předpokldu, že emitent má kcie stejné třídy, které již byly přijty k obchodování n regulovném trhu v mnohostrnném obchodním systému, jestliže jsou splněny podmínky čl. 26 odst. 2 2 Dluhové cenné mlých středních podniků společností s nižší tržní kpitlizcí vyměnitelné převoditelné n kcie třetí strny kcie emitent či skupiny, které jsou přijty CS 14 CS

15 n regulovném trhu 3 Dluhové cenné mlých středních podniků společností s nižší tržní kpitlizcí vyměnitelné převoditelné n kcie třetí strny, které nejsou přijty n regulovném trhu Vyměnitelné konvertibilní dluhové cenné (Podkldové) kcie 4 Dluhové cenné mlých středních podniků společností s nižší tržní kpitlizcí vyměnitelné převoditelné n kcie emitent, které nejsou přijty n regulovném trhu 5 Dluhové cenné mlých středních podniků společností s nižší tržní kpitlizcí vyměnitelné převoditelné n kcie Vyměnitelné konvertibilní dluhové cenné (Podkldové) kcie CS 15 CS

16 skupiny, které nejsou přijty n regulovném trhu PŘÍLOHA XVIII POPIS CENNÝCH PAPÍRŮ Č. Část II: Přiměřený režim zveřejňování PROGRAMY DOPLŇUJÍCÍ MODULY DRUHY CENNÝCH PAPÍRŮ Akcie Dluhové cenné (< EUR) Dluhové cenné (> = EUR) Derivátové cenné Záruky Cenné zjištěné ktivy Podkldové kcie 1 Emise přednostních práv n dluhové cenné vyměnitelné převoditelné n kcie emitent z předpokldu, že emitent má kcie stejné třídy, které již byly přijty k obchodování n regulovném trhu v mnohostrnném obchodním systému, jestliže jsou splněny podmínky čl. 26 odst. 2 pouze body vyjm bodu 2 2 Dluhové cenné mlých středních podniků společností s nižší tržní kpitlizcí vyměnitelné převoditelné n kcie třetí strny kcie emitent či skupiny, které jsou přijty n regulovném trhu pouze bod Dluhové cenné mlých středních podniků společností s nižší tržní kpitlizcí Vyměnitelné konvertibilní dluhové cenné CS 16 CS

17 vyměnitelné převoditelné n kcie třetí strny, které nejsou přijty n regulovném trhu (Podkldové) kcie vyjm bodu 2 4 Dluhové cenné mlých středních podniků společností s nižší tržní kpitlizcí vyměnitelné převoditelné n kcie emitent, které nejsou přijty n regulovném trhu pouze body Dluhové cenné mlých středních podniků společností s nižší tržní kpitlizcí vyměnitelné převoditelné n kcie skupiny, které nejsou přijty n regulovném trhu Dluhové cenné (Podkldové) kcie pouze body CS 17 CS

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 ze dne 27. říjn 2004 Nřízení Evropského prlmentu Rdy (ES) č. 1935/2004 o mteriálech předmětech určených pro styk s potrvinmi o zrušení směrnic 80/590/EHS 89/109/EHS EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

Více

(Text s významem pro EHP)

(Text s významem pro EHP) L 68/4 15.3.2016 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2016/364 ze dne 1. července 2015 o klsifikci rekce stvebních výrobků n oheň podle nřízení Evropského prlmentu Rdy (EU) č. 305/2011 (Text s význmem

Více

Smlouva č. 502015_5_048_A_SKŠ o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015

Smlouva č. 502015_5_048_A_SKŠ o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015 Smlouv č. 502015_5_048_A_SKŠ o poskytnutí neinvestiční dotce ze státního rozpočtu ČR v oblsti sportu n rok 2015 Název : Šchový svz České republiky Adres : Zátopkov 100/2, 160 17 Prh 6 IČ : 48548464 Bnkovní

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR ŘÍJEN 2014 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor řízení

Více

Komuniké. předsedy Nejvyššího kontrolního úřadu Slovenské republiky. prezidenta Účetního dvora Slovinské republiky

Komuniké. předsedy Nejvyššího kontrolního úřadu Slovenské republiky. prezidenta Účetního dvora Slovinské republiky Komuniké předsedy Nejvyššího kontrolního úřdu Slovenské republiky prezident Účetního dvor Slovinské republiky prezident Nejvyššího kontrolního úřdu, Česká republik prezident rkouského Účetního dvor o výsledcích

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE (POŽADAVKY ZADAVATELE NA KVALIFIKACI)

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE (POŽADAVKY ZADAVATELE NA KVALIFIKACI) Veřejná zkázk mlého rozshu zdávná podle 6 zákon č. 134/2016 Sb., o zdávání veřejných zkázek (dále jen zákon) pod názvem: Výrob (grfické zprcování, szb tisk) odborný překld korektur metodiky, souvisejících

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 19.9.2014,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 19.9.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 19.9.2014 C(2014) 6515 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 19.9.2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/17/EU, pokud

Více

Příloha č. 1. Obchodní podmínky. Revize 10 leden 2009

Příloha č. 1. Obchodní podmínky. Revize 10 leden 2009 Operátor trhu s elektřinou,.s. 186 00 Prh 8 Příloh č. 1 Smlouvy o zúčtování odchylek Smlouvy o přístupu n orgnizovný krátkodobý trh s elektřinou Smlouvy o přístupu n vyrovnávcí trh s regulční energií Smlouvy

Více

kritérium Návaznost na další dokumenty Dokument naplňující standard

kritérium Návaznost na další dokumenty Dokument naplňující standard 1. CÍLE A ZPŮSOBY ČINNOSTI POVĚŘENÉ OSOBY Dokument obshuje zákldní prohlášení středisk Služby pro pěstouny, do kterého se řdí: poslání, cílová skupin, cíle zásdy, v souldu s kterými je služb poskytován.

Více

členským státům stanovit zkrácení lhůty pro podání Nařízení Komise (ES) č. 1564/2005 ze dne 7. září 2005, ( 1 ) Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 33.

členským státům stanovit zkrácení lhůty pro podání Nařízení Komise (ES) č. 1564/2005 ze dne 7. září 2005, ( 1 ) Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 33. CS 28.11.2009 Úřední věstník Evropské unie L 313/3 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1150/2009 ze dne 10. listopadu 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 1564/2005, pokud jde o standardní formuláře pro zveřejňování

Více

Pojistná smlouva č. 8051534719

Pojistná smlouva č. 8051534719 Pojistná smlouv č. 8051534719 Smluvní strny: ČSOB Pojišťovn,. s., člen holdingu ČSOB Sídlo: Prdubice, Zelené předměstí Msrykovo náměstí čp. 1458 PSČ 532 18 IČ: 45534306 Zápis v OR: KS v Hrdci Králové,

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ CS 27.8.2011 Úřední věstník Evropské unie L 222/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 842/2011 ze dne 19. srpna 2011, kterým se stanoví standardní formuláře pro zveřejňování

Více

Ke schválení technické způsobilosti vozidla je nutné doložit: Musí být doložen PROTOKOL O TECHNICKÉ KONTROLE? ANO NE 10)

Ke schválení technické způsobilosti vozidla je nutné doložit: Musí být doložen PROTOKOL O TECHNICKÉ KONTROLE? ANO NE 10) ÚTAV INIČNÍ A MĚTKÉ DPRAVY.s., Prh 4,Chodovec, Türkov 1001,PČ 149 00 člen skupiny DEKRA www.usmd.cz,/ Přehled zákldních vrint pltných pro dovoz jednotlivých vozidel dle zákon č.56/2001b. ve znění zákon

Více

Úřední věstník Evropské unie 25.6.2004 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÉ UNIE

Úřední věstník Evropské unie 25.6.2004 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÉ UNIE 03/sv. 45 75 32004R0854 25.6.2004 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÉ UNIE L 226/83 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 854/2004 ze dne 29. dubn 2004, kterým se stnoví zvláštní prvidl pro orgnizci úředních

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: KOPPA, v.o.s., se sídlem Mozrtov 679/21, 460 01 Liberec, ustnovená prvomocným Usnesením č.j. KSUL 44 INS 5060/2014-A-13, ze dne 04. dubn 2014, insolvenčním správcem

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O REZERVACI POZEMKU A SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O DÍLO Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Prh 2, PSČ 120 00, zpsná

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.7.2014 C(2014) 5308 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014, kterým se stanoví informační a propagační opatření vůči veřejnosti a informační

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 1.7.2015

ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 1.7.2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 1.7.2015 C(2015) 4359 final ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 1.7.2015 o systémech použitelných pro posuzování a ověřování stálosti vlastností výrobků

Více

podle ust a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Článek I.

podle ust a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Článek I. Jkub Hnik nr. 15.1.1974 bytem: U Potok 170, 273 53 Hostouň nr. 31.1.1979 bytem: Lidečská 387, 155 21 Prh Zličín (dále jen budoucí oprávněný ) IČ: 00234397 Kldenská 119, 273 53 Hostouň bnkovní spojení:

Více

APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ

APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ Brnislv Lcko VUT v Brně, Fkult strojního inženýrství, Ústv utomtizce informtiky, Technická 2, 616 69 Brno, lcko@ui.fme.vutbr.cz Abstrkt Příspěvek podává

Více

Měsíc IČO 12 25700359. AKTIVA řád. Běžné účetní období Minulé účetní Brutto Korekce Netto období netto b c 1 2 3

Měsíc IČO 12 25700359. AKTIVA řád. Běžné účetní období Minulé účetní Brutto Korekce Netto období netto b c 1 2 3 Schváleno MF ČR ROZVAHA v plném rozshu čj. 281/71701/95 Rozvh Úč POD 101 Účetní jednotk doručí účetní Název sídlo účetní jednotky závěrku součsně s doručením Collegium Mrinum Týnská dňového přiznání z

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledn 2002, kterým se stnoví obecné zásdy poždvky potrvinového práv, zřizuje se Evropský úřd pro bezpečnost potrvin stnoví postupy týkjící

Více

SMLOUVA O DÍLO. METRONOME s.r.o. se sídlem:

SMLOUVA O DÍLO. METRONOME s.r.o. se sídlem: SMLOUVA O DÍLO Číslo smlouvy Objedntele: DIL/40/01/001605/2008 uzvřená níže uvedeného dne, měsíce roku podle ustnovení 536 násl. zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v pltném znění (dále jen Smlouv

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.8.2013 COM(2013) 579 final 2013/0279 (COD) C7-0243/03 Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 471/2009 o statistice Společenství týkající

Více

VYHLÁŠKA ze dne 6. prosince 2016 o požadavcích na systém řízení

VYHLÁŠKA ze dne 6. prosince 2016 o požadavcích na systém řízení Částk 166 Sbírk zákonů č. 408 / 2016 Strn 6363 408 VYHLÁŠKA ze dne 6. prosince 2016 o poždvcích n systém řízení Státní úřd pro jdernou bezpečnost stnoví podle 236 zákon č. 263/2016 Sb., tomový zákon, k

Více

2. Je vozidlo NOVÉ 1)

2. Je vozidlo NOVÉ 1) již PRVZVANÉ (lze využít i prohlídce před schválením způsobilosti nebo prohlídce před registrcí vozidl viz. MP 1/2006 MD ČR) DEKRA Automobil.s., Prh 4, Chodovec, Türkov 1001,PČ 149 00 člen skupiny DEKRA

Více

mezi (dále jen Investor postupitel 3 ) a... (Investor postupitel 1 až Investor - postupitel... dále společně jen Investoři - postupitelé )

mezi (dále jen Investor postupitel 3 ) a... (Investor postupitel 1 až Investor - postupitel... dále společně jen Investoři - postupitelé ) SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY uzvřená podle 1879 násl. zákon č. 89/2014 Sb., občnský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občnský zákoník ) Jméno příjmení:... Jméno Uživtele:... Adres trvlého

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 17.7.2014

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 17.7.2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 17.7.2014 C(2014) 4580 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 17.7.2014 o podmínkách pro klasifikaci bez dalšího zkoušení některých nepotahovaných

Více

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence:

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence: Konvence Integrovného doprvního systému Libereckého krje (IDOL) Účstníci Konvence: KORID LK, spol. s r.o. Liberecký krj Město Česká Líp Město Jblonec nd Nisou Sttutární město Liberec Město Turnov České

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.6.2016 COM(2016) 407 final 2016/0189 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat ve Smíšeném výboru EHP ke změně přílohy XIX (Ochrana

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 39 ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 39 ze dne č.j.: 55/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rd městské části U S N E S E N Í č. 39 ze dne 28.01.2015 Dotce z rozpočtu kpitoly Ministerstv vnitr ČR ve prospěch obcí n zjištění bydlení osob s udělenou mezinárodní

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 10.3.2016 COM(2016) 133 final 2016/0073 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který se má zaujmout jménem Evropské unie v rámci Smíšeného výboru zřízeného Úmluvou o společném

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 21.8.2013,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 21.8.2013, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 21.8.2013 C(2013) 5405 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 21.8.2013, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 o poskytování

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: 1. Eret Tomáš, r.č. 711107/1814 bytem: nám. Krále Jiřího z Poděbrd 1/14, 350 02 Cheb 2 jko budoucí prodávjící n strně jedné 2. mnželé xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 16/2010 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rd městské části U S N E S E N Í č. 24 ze dne 8.12.2010 k návrhu Smlouvy o výstvbě mezi Městskou částí Prh 3, Renátou Bádlovou, Jnem Běhounkem Alicí Běhounkovou, Jiřinou

Více

Rada Evropské unie Brusel 18. října 2016 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 18. října 2016 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 18. října 2016 (OR. en) 13411/16 AGRILEG 152 VETER 100 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 17. října 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: D047366/02 Předmět:

Více

Rada Evropské unie Brusel 30. července 2015 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 30. července 2015 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 30. července 2015 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2015/0162 (NLE) 11158/15 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: ECOFIN 630 UEM 310 EF 154 NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění nařízení

Více

Ve znění: Úřední věstník Č. Strana Datum M1 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. L 165 1 30.4.2004

Ve znění: Úřední věstník Č. Strana Datum M1 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. L 165 1 30.4.2004 2004R0854 CS 01.01.2006 001.002 1 Tento dokument je třeb brát jko dokumentční nástroj instituce nenesou jkoukoli odpovědnost z jeho obsh B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 854/2004 ze dne

Více

Návrh NAŘÍZENÍ RADY. kterým se ode dne 1. července 2013 upravuje sazba příspěvku úředníků a ostatních zaměstnanců Evropské unie do důchodového systému

Návrh NAŘÍZENÍ RADY. kterým se ode dne 1. července 2013 upravuje sazba příspěvku úředníků a ostatních zaměstnanců Evropské unie do důchodového systému EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 7.11.2013 COM(2013) 770 final 2013/0378 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY kterým se ode dne 1. července 2013 upravuje sazba příspěvku úředníků a ostatních zaměstnanců Evropské unie

Více

Národní centrum výzkumu polárních oblastí

Národní centrum výzkumu polárních oblastí Národní centrum výzkumu polárních oblstí Dohod o spolupráci při výzkumu polárních oblstí Země Msrykov univerzit Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, IČ 00216224, zstoupená rektorem Prof. PhDr. Petrem Filou,

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA - FYZICKÁ OSOBA

RÁMCOVÁ SMLOUVA - FYZICKÁ OSOBA RÁMCOVÁ SMLOUVA - FYZICKÁ OSOBA Smlouv č. uzvřená v (doplní XTB) dne (doplní XTB) mezi Zákzníkem: Jméno příjmení Trvlé bydliště Telefonní číslo E-mil Korespondenční dres (je-li odlišná od Trvlého bydliště)

Více

Platné znění schválené usnesením rady města č. 103/2014 ze dne 4. 2. 2014 a radou Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 17. 2.

Platné znění schválené usnesením rady města č. 103/2014 ze dne 4. 2. 2014 a radou Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 17. 2. Pltné znění schválené usnesením rdy měst č. 103/2014 ze dne 4. 2. 2014 rdou Městského obvodu Liberec - Vrtislvice nd Nisou dne 17. 2. 2014 Interní předpis PRO ZŘIZOVÁNÍ SLUŽEBNOSTÍ Čl. 1 Předmět ceny 1.

Více

PŘÍLOHA ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP Č.../2015 ZE DNE..., kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP, návrhu rozhodnutí Rady

PŘÍLOHA ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP Č.../2015 ZE DNE..., kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP, návrhu rozhodnutí Rady EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 16.12.2015 COM(2015) 661 final ANNEX 1 PŘÍLOHA ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP Č..../2015 ZE DNE..., kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP, k návrhu rozhodnutí

Více

S M L O U V A o nájmu

S M L O U V A o nájmu S M L O U V A o nájmu Smluvní strny Plzeň, sttutární město sídlo: náměstí Republiky č. 1, 306 32, Plzeň IČO: 00075370 zst. primátorem Mgr. Mrtinem Bxou město Město Touškov sídlo: Dolní náměstí 1, 330 33,

Více

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE SOUHRN POSOUZENÍ DOPADŮ REVIZE REGULAČNÍHO RÁMCE PRO ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY. Průvodní dokument k

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE SOUHRN POSOUZENÍ DOPADŮ REVIZE REGULAČNÍHO RÁMCE PRO ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY. Průvodní dokument k EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.9.2012 SWD(2012) 274 finl PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE SOUHRN POSOUZENÍ DOPADŮ REVIZE REGULAČNÍHO RÁMCE PRO ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY Průvodní dokument k návrhům nřízení

Více

Podmínky externí spolupráce

Podmínky externí spolupráce Podmínky externí spolupráce mezi tlumočnicko překldtelskou genturou Grbmüller Jzykový servis předstvující sdružení dvou fyzických osob podniktelů: Mrek Grbmüller, IČO: 14901820, DIČ: CZ6512231154, místo

Více

Rada Evropské unie Brusel 23. června 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 23. června 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 23. června 2016 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2016/0189 (NLE) 10595/16 NÁVRH Odesílatel: Datum přijetí: 22. června 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: COM(2016) 407 final Předmět:

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU)

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 19.6.2014 L 179/17 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 664/2014 ze dne 18. prosince 2013, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012, pokud jde o stanovení symbolů

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. "Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE pro zjednodušené podlimitní řízení n služby v rámci projektu Hospodárné odpovědné město Klimkovice, reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00121, který bude finncován ze zdrojů EU "Pordenství

Více

Rada Evropské unie Brusel 18. května 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 18. května 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 18. května 2016 (OR. en) 9094/16 AGRI 274 AGRIFIN 57 AGRIORG 41 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 17. května 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: C(2016) 2783 final Předmět:

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 16.7.2014

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 16.7.2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 16.7.2014 C(2014) 4625 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 16.7.2014 o podmínkách klasifikace bez zkoušení desek na bázi dřeva podle normy EN 13986

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu Výzv k podání nbídky k prokázání kvlifikce pro VZ mlého rozshu Název veřejné zkázky: Servisní podpor NN zřízení LNS Brno Identifikce zdvtele: Zdvtel: Řízení letového provozu České republiky, s.p. Se sídlem:

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne KOM(2011) 296 v konečném znění 2011/0128 (NLE) C7-0189/11 CS. Návrh NAŘÍZENÍ RADY

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne KOM(2011) 296 v konečném znění 2011/0128 (NLE) C7-0189/11 CS. Návrh NAŘÍZENÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.5.2011 KOM(2011) 296 v konečném znění 2011/0128 (NLE) C7-0189/11 CS Návrh NAŘÍZENÍ RADY kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 975/98 ze dne 3. května 1998 o nominálních

Více

Statutární město Ostrava. Prokešovo náměstí 8, Ostrava.

Statutární město Ostrava. Prokešovo náměstí 8, Ostrava. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní význmné veřejné zkázce n stvební práce zdávné v otevřeném řízení dle zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zkázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název

Více

TISK ODBORNÝCH VÝUKOVÝCH TEXTŮ PRO PROJEKT VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ

TISK ODBORNÝCH VÝUKOVÝCH TEXTŮ PRO PROJEKT VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ TISK ODBORNÝCH VÝUKOVÝCH TEXTŮ PRO PROJEKT VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ veřejná zkázk mlého rozshu zdávná druhem otevřeného řízení DODATEČNÉ INFORMACE Č 1 ZADAVATEL Název: Institut postgrduálního vzdělávání ve zdrvotnictví

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 11.3.2014 COM(2014) 141 final 2014/0080 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který se má zaujmout jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EHP ke změně Protokolu 31 k Dohodě

Více

Rada Evropské unie Brusel 9. července 2015 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 9. července 2015 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 9. července 2015 (OR. en) 10731/15 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 8. července 2015 Příjemce: Č. dok. Komise: C(2015) 4550 final Předmět: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel,

Více

Rada Evropské unie Brusel 1. června 2016 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generálního tajemníka Evropské komise

Rada Evropské unie Brusel 1. června 2016 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generálního tajemníka Evropské komise Rada Evropské unie Brusel 1. června 2016 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2016/0159 (COD) 9710/16 JUSTCIV 158 CODEC 796 NÁVRH Odesílatel: Datum přijetí: 30. května 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: COM(2016)

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o přidělování celních kvót na vývoz dřeva z Ruské federace do Evropské unie

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o přidělování celních kvót na vývoz dřeva z Ruské federace do Evropské unie EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 9.8.2012 COM(2012) 449 final 2012/0217 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o přidělování celních kvót na vývoz dřeva z Ruské federace do Evropské unie CS CS

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.3.2012 COM(2012) 150 final 2012/0075 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění směrnice 1999/4/ES, 2000/36/ES, 2001/111/ES, 2001/113/ES a 2001/114/ES,

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o vydávání euromincí

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o vydávání euromincí EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.5.2011 KOM(2011) 295 v konečném znění 2011/0131 (COD) C7-0140/11 Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o vydávání euromincí 2011/0131 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO

Více

Roční výkaz pro malé ekonomické subjekty vybraných produkčních odvětví za rok 2001

Roční výkaz pro malé ekonomické subjekty vybraných produkčních odvětví za rok 2001 Roční výkz pro mlé ekonomické subjekty vybrných produkčních odvětví z rok 00 P4-0 Registrováno ČSÚ ČV 93/0 ze dne 30. 8.00 IKF 500 Výkz je součástí Progrmu sttistických zjišťování n rok 00. Podle zákon

Více

DAROVACÍ SMLOUVA. kterou uzavřeli podle 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník níže uvedeného dne, měsíce a roku účastníci:

DAROVACÍ SMLOUVA. kterou uzavřeli podle 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník níže uvedeného dne, měsíce a roku účastníci: Číslo smlouvy 010/14/168/03/00 KUJCP01AEIGN DAROVACÍ SMLOUVA kterou uzvřeli podle 2055 násl. zákon č. 89/2012 Sb., občnský zákoník níže uvedeného dne, měsíce roku účstníci: Město Týn nd Vltvou se sídlem

Více

N 111/09/02 N 114/09/02

N 111/09/02 N 114/09/02 N 111/09/02 N 114/09/02 9. funkční období N 111/09/02 N 114/09/02 Usnesení Výboru pro záležitosti Evropské unie k návrhu směrnice Evropského prlmentu Rdy o snížení národních emisí některých látek znečišťujících

Více

I. Prohlášení smluvních stran

I. Prohlášení smluvních stran 8/14118 SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ KUPNÍ A SOUHLAS SE ZŘÍZENÍM STAVBY uzvřená podle * 1785 násl. ~ 2055 násl., občnského zákoníku * 110 odst. 2) písm. ) zák. Č. 183/2006 Sb., stvební zákon Smluvní strny:

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: Mgr. Petr Vysoudil, sídlem Mtiční 730/3, 702 00 Ostrv-Morvská Ostrv, ustnovený prvomocným Usnesením č.j. KSOS 36 INS 8513/2014-A-13, ze dne 03.10.2014, insolvenčním

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: Mgr. Emil Fischer, sídlem Podolská 90/5, 147 00 Prh 4, provozovn 294 71 Benátky nd Jizerou, Podolecká 206, ustnovený prvomocným Usnesením č.j. KSPH 68 INS 20871/2014-A-20,

Více

Rada Evropské unie Brusel 10. června 2016 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 10. června 2016 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 10. června 2016 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2012/0102 (CNS) 8741/16 FISC 70 ECOFIN 378 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: SMĚRNICE RADY, kterou se mění směrnice 2006/112/ES,

Více

Protokol generálního shromáždění resp. Rady bezpečnosti. Rezoluce 1325 (2000) odsouhlasena na 4213. zasedání Rady bezpečnosti 31.

Protokol generálního shromáždění resp. Rady bezpečnosti. Rezoluce 1325 (2000) odsouhlasena na 4213. zasedání Rady bezpečnosti 31. Spojené národy /RES/1325 (2000) Protokol generálního shromáždění resp. Rdy bezpečnosti. Rd bezpečnosti k distribuci: všeobecně 31.říjn 2000 Rezoluce 1325 (2000) odsouhlsen n 4213. zsedání Rdy bezpečnosti

Více

S M L O U V A O S M L O U VĚ BUDOUCÍ. Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi těmito smluvními stranami: obchodní společnost se sídlem:

S M L O U V A O S M L O U VĚ BUDOUCÍ. Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi těmito smluvními stranami: obchodní společnost se sídlem: Níže uvedeného dne, měsíce roku byl uzvřen mezi těmito smluvními strnmi: obchodní společnost se sídlem: IČ: DIČ: zpsná zstoupen (dále jen jko budoucí strn prodávjící ) v obchodním rejstříku vedeném, oddíl,

Více

Směrnice 2000/25/ES se mění takto: 1. V článku 1 se doplňuje nová odrážka, která zní: 2. V článku 3 se doplňuje nový odstavec, který zní:

Směrnice 2000/25/ES se mění takto: 1. V článku 1 se doplňuje nová odrážka, která zní: 2. V článku 3 se doplňuje nový odstavec, který zní: 1.3.2005 Úřední věstník Evropské unie L 55/35 SMĚRNICE KOMISE 2005/13/ES ze dne 21. února 2005, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/25/ES týkající se emisí plynných znečišťujících

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.6.2010 KOM(2010)280 v konečném znění 2010/0168 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o povinném použití předpisu Evropské hospodářské komise OSN č. 100 pro schvalování motorových

Více

PUBLIC. Brusel4.června2012 (OR.en) RADA EVROPSKÉUNIE. 9870/12 Interinstitucionálníspis: 2012/0104(NLE) LIMITE EEE56 TRANS152

PUBLIC. Brusel4.června2012 (OR.en) RADA EVROPSKÉUNIE. 9870/12 Interinstitucionálníspis: 2012/0104(NLE) LIMITE EEE56 TRANS152 ConseilUE RADA EVROPSKÉUNIE PUBLIC Brusel4.června2012 (OR.en) 9870/12 Interinstitucionálníspis: 2012/0104(NLE) LIMITE EEE56 TRANS152 PRÁVNÍPŘEDPISYAJINÉAKTY Předmět: ROZHODNUTÍRADYopostoji,kterýmáEvropskáuniezaujmoutve

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 17. ledna 2012 (OR. en) 5403/12 ENV 17 ENT 7

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 17. ledna 2012 (OR. en) 5403/12 ENV 17 ENT 7 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 17. ledna 2012 (OR. en) 5403/12 ENV 17 ENT 7 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 12. ledna 2012 Příjemce: Generální sekretariát Rady Evropské unie Č.

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 9.6.2012 Úřední věstník Evropské unie L 150/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 486/2012 ze dne 30. března 2012, kterým se mění nařízení (ES) č. 809/2004,

Více

Delegace naleznou v příloze dokument D048925/03.

Delegace naleznou v příloze dokument D048925/03. Rada Evropské unie Brusel 13. února 2017 (OR. en) 6214/17 ENV 124 ENT 35 MI 122 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 3. února 2017 Příjemce: Č. dok. Komise: D048925/03 Předmět:

Více

uzavírají tuto KOALIČNÍ SMLOUVU Čl. 1 Předmět a účel smlouvy

uzavírají tuto KOALIČNÍ SMLOUVU Čl. 1 Předmět a účel smlouvy Zstupitelé z Kolici pro Louny (dále jen zstupitelé KPL ) Zstupitelé z Občnskou demokrtickou strnu (dále jen zstupitelé ODS ) Zstupitelé z TOP 09 (dále jen zstupitelé TOP 09 ) Zstupitelé z Unii pro sport

Více

Interinstitucionální spis: 2015/0065 (CNS)

Interinstitucionální spis: 2015/0065 (CNS) Rada Evropské unie Brusel 7. května 2015 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2015/0065 (CNS) 8214/15 FISC 34 ECOFIN 259 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: SMĚRNICE RADY, kterou se zrušuje směrnice 2003/48/EHS

Více

L 346/42 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013

L 346/42 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013 L 346/42 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1375/2013 ze dne 19. prosince 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy

Více

PŘÍLOHA. návrhu. rozhodnutí Rady

PŘÍLOHA. návrhu. rozhodnutí Rady EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.6.2016 COM(2016) 407 final ANNEX 1 PŘÍLOHA návrhu rozhodnutí Rady o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat ve Smíšeném výboru EHP ke změně přílohy XIX (Ochrana

Více

Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 974/98, pokud jde o zavedení eura v Lotyšsku

Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 974/98, pokud jde o zavedení eura v Lotyšsku EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.6.2013 COM(2013) 337 final 2013/0176 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 974/98, pokud jde o zavedení eura v Lotyšsku CS CS DŮVODOVÁ ZPRÁVA 1. SOUVISLOSTI

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004 stanovující zvláštní hygienické předpisy pro potraviny živočišného původu

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004 stanovující zvláštní hygienické předpisy pro potraviny živočišného původu nřízení (ES) č. 853/2004 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubn 2004 stnovující zvláštní hygienické předpisy pro potrviny živočišného původu (Úřední věstník Evropské unie

Více

Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Smlouv o prtnerství s finnčním příspěvkem uzvřená podle 1746 odst. 2 zákon č. 89/2012 Sb., občnský zákoník Článek I Smluvní strny PROFIMEDIA s.r.o. sídlo: tříd Spojenců 550/18, 74601 Opv - Předměstí zpsná

Více

Zápis z ustavujícího zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici

Zápis z ustavujícího zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Zápis z ustvujícího zsedání obecního zstupitelstv v Borovnici Dtum: 31.10.2014 Přítomní členové zstupitelstv: Omluveni: Ondřej Lejdr, Květ Štilcová, Pvel Votoček, Ing. Josef Bušák, Krel Novák, Miroslv

Více

Usnesení 13. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 24. 04. 2007

Usnesení 13. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 24. 04. 2007 Usnesení 13. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 528 - Rd měst po projednání uzvření dodtku č.1 ke smlouvě o dílo n zprcování "Urbnisticko-rchitektonické studie centrální městské zóny v Kopřivnici" ze

Více

Návrh NAŘÍZENÍ RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 9.12.2016 COM(2016) 784 final 2016/0388 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění nařízení (EU) č. 1388/2013 o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro

Více

ŽÁDOST NÁJEMCE(Ů) BYTU O SOUHLAS PRONAJÍMATELE S DOHODOU O VÝMĚNĚ BYTU

ŽÁDOST NÁJEMCE(Ů) BYTU O SOUHLAS PRONAJÍMATELE S DOHODOU O VÝMĚNĚ BYTU 1 z 15 ŽÁDOST NÁJEMCE(Ů) BYTU O SOUHLAS PRONAJÍMATELE S DOHODOU O VÝMĚNĚ BYTU 1. ŽADATEL(É) BYT 2. ŽADATEL(É) město v ulici číslo popisné podlží číslo bytu o velikosti bytu nájemné/m 2 /měsíc nájemné z

Více

Příloha č. 2 Hodnoticí kritéria - výzva Excelentní výzkum - Kontrola formálních náležitostí - 1., 2. kolo

Příloha č. 2 Hodnoticí kritéria - výzva Excelentní výzkum - Kontrola formálních náležitostí - 1., 2. kolo Příloh č. 2 Hodnoticí - výzv Excelentní výzkum - Kontrol formálních náležitostí - 1., 2. kolo pořdí název oprvitelné/neopr vitelné způsob - bodů hlvní zdroj informcí Popis Návod pro e F1 Žádost o podporu

Více

Přípustná hladina akustického tlaku a výfukový systém motorových vozidel (kodifikované znění) ***I

Přípustná hladina akustického tlaku a výfukový systém motorových vozidel (kodifikované znění) ***I P7_TA(2011)0210 Přípustná hladina akustického tlaku a výfukový systém motorových vozidel (kodifikované znění) ***I Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. května 2011 o návrhu směrnice Evropského

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: Mgr. Dvid Gregor, sídlem Ršínov 2, Brno ustnovený prvomocným Usnesením č.j. KSBR 28 INS 8769/2012-A-18 ze dne 25.6. 2013, insolvenčním správcem dlužníků: jko budoucí

Více

Žádosti členských států o aktualizaci seznamu Společenství

Žádosti členských států o aktualizaci seznamu Společenství L 84/8 Úřední věstník Evropské unie 23.3.2006 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 473/2006 ze dne 22. března 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro seznam Společenství uvádějící letecké dopravce, kteří podléhají

Více

Pro jablka žádám o sjednání vyšší varianty pojistného plnění (pojištění 1. jakostní třídy): ano ne

Pro jablka žádám o sjednání vyšší varianty pojistného plnění (pojištění 1. jakostní třídy): ano ne NÁVRH NA POJIŠTĚNÍ OVOCE 2017 Österreichische Hgelversicherung - Versicherungsverein uf Gegenseitigkeit, orgnizční složk Střešovická 748/48 162 00 Pr 6 tel: 233 312 836, fx: 233 312 839 e-mil: gr@grpojistovn.cz,

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Zdvtel: Morvskoslezský krj se sídlem Ostrv, 28. říjn 117, PSČ 702 18 IČ: 70890692 Veřejná zkázk: Přístvb Domu umění Glerie 21. století, výběr zhotovitele PD, AD, koordinátor BOZP, IČ zdávná v otevřeném

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /... ze dne ,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /... ze dne , EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 12.10.2015 C(2015) 6823 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /... ze dne 12.10.2015, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 428/2009, kterým se zavádí režim Společenství

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 11.3.2014,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 11.3.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 11.3.2014 C(2014) 1445 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 11.3.2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012,

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANYCrefo číslo: 9210195021. Identifikace firmy

PLASTIC FICTIVE COMPANYCrefo číslo: 9210195021. Identifikace firmy Vše znčk / Strn 1 z 11 Identifikce firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY.s. Telefon 00420/ 246 810 246 Vysočnská 5 Telefx 00420/ 369 113 691 190 00 Prh 9 e-mil info@pfc-plstic.cz Česká republik Web www.pfc-plstic.cz

Více

Čtvrtletní výkaz nebankovních peněžních institucí

Čtvrtletní výkaz nebankovních peněžních institucí Čtvrtletní výkz nebnkovních peněžních institucí Pen 3b- Registrováno ČSÚ ČV 78/ ze dne 4. 9.20 IKF 2730 20 Výkz je součástí Progrmu sttistických zjišťování n rok 20. Podle zákon č. 89/5 Sb., o státní sttistické

Více

Návrh NAŘÍZENÍ RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.10.2016 COM(2016) 653 final 2016/0319 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění nařízení (EU) č. 1370/2013, kterým se určují opatření týkající se stanovení některých podpor

Více

Rada Evropské unie Brusel 3. května 2016 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 3. května 2016 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 3. května 2016 (OR. en) 8540/16 DENLEG 34 AGRI 222 SAN 162 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 29. dubna 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: D043783/02 Předmět:

Více

Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 974/98, pokud jde o zavedení eura v Litvě

Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 974/98, pokud jde o zavedení eura v Litvě EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.6.2014 COM(2014) 325 final 2014/0169 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 974/98, pokud jde o zavedení eura v Litvě CS CS DŮVODOVÁ ZPRÁVA 1. SOUVISLOSTI

Více