NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne ,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013,"

Transkript

1 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne C(2013) 2420 finl NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne , kterým se mění nřízení (ES) č. 809/2004, pokud jde o poždvky n zveřejňování u konvertibilních vyměnitelných dluhových cenných ppírů (Text s význmem pro EHP) CS CS

2 DŮVODOVÁ ZPRÁVA 1. SOUVISLOSTI AKTU V PŘENESENÉ PRAVOMOCI Směrnice 2003/71/ES o prospektu (dále jen směrnice ), která byl přijt v roce 2003, je důležitým nástrojem pro dotvoření vnitřního trhu, který umožňuje co nejširší přístup k investičnímu kpitálu v celé Unii tím, že poskytuje jediné schválení emitentům. Nřízení (ES) č. 809/2004 ze dne 29. dubn 2004, kterým se provádí směrnice 2003/71/ES, pokud jde o údje obsžené v prospektech, úprvu prospektů, uvádění údjů ve formě odkzu, zveřejňování prospektů šíření inzerátů (dále jen nřízení ), podrobně stnoví, které údje musí prospekt obshovt u jednotlivých druhů cenných ppírů. Směrnice byl v listopdu pozměněn tk, by dále posílil původní cíle rámce spočívjící v zjištění ochrny investorů efektivnosti trhu. Směrnice zejmén Komisi zmocňuje přijímt kty v přenesené prvomoci z účelem specifikce poždvků týkjících se úprvy obshu prospektu zprcování různých vzorů prospektů s přihlédnutím k upltňování přiměřeného režimu zveřejňování v přípdech, kdy emitent nerozhodl o neupltnění zákonných předkupních práv kdy je emitentem mlý střední podnik či společnost s nižší tržní kpitlizcí. Po zvážení technického pokroku n finnčních trzích v Unii, změn směrnice o prospektu cílů spočívjících v posílení právní srozumitelnosti účinnosti režimu prospektu Komise rovněž povžovl z důležité zvážit některé technické úprvy vyjsnění řdy poždvků n zveřejnění v nřízení o prospektu. Šetření provedené Evropským orgánem pro cenné trhy (ESMA) v roce 2010 ukázlo určité rozdíly mezi jednotlivými členy EU týkjící se příloh k nřízení použitelných v přípdě nbídky přijetí konvertibilních či vyměnitelných dluhových cenných ppírů. Tyto odlišné postupy brání řádnému fungování jednotného schválení cíli zjistit hrmonizovnou úroveň ochrny pro všechny investory, odrzují od přeshrničních nbídek nrušují dokončení unijního trhu s cennými. Komise se proto domnívl, že otázk poždvků n zveřejňování prospektů u konvertibilních vyměnitelných dluhových cenných ppírů by měl být rovněž zhrnut do budoucích optření v přenesené prvomoci, zejmén v souvislosti s přiměřeným režimem zveřejňování přezkumem ustnovení nřízení. Komise proto rozšířil původní mndát ESMA spočívjící v technickém pordenství ohledně možných ktů v přenesené prvomoci týkjících tk, by zhrnovl nbídky přijímání konvertibilních vyměnitelných dluhových cenných ppírů. Je proto nezbytně nutné dosáhnout rovných podmínek, pokud jde o poždvky n zveřejňování u konvertibilních vyměnitelných dluhových cenných ppírů, pro všechny účstníky trhu zjistit jednotné upltňování unijních právních předpisů týkjících se prospektů. Toto nřízení v přenesené prvomoci slouží jko nástroj ke splnění cílů stnovených směrnicí, spočívjících v zjištění jednotné právní úprvy rovných podmínek. 2. KONZULTACE PŘED PŘIJETÍM PRÁVNÍHO AKTU Tto inicitiv je výsledkem rozsáhlých konzultcí se všemi hlvními zúčstněnými strnmi, včetně veřejných orgánů (vlád regulátorů trhů s cennými ), emitentů, zprostředkovtelů investorů. 1 Směrnice 2010/73/ES, Úř. věst. L 327, , s.1. CS 2 CS

3 Bere v úvhu technická doporučení orgánu ESMA. Tento orgán zřídil prcovní skupinu, která vyprcovl dne 20. červn 2012 zhájil konzultce o jeho technickém pordenství k možným ktům v přenesené prvomoci týkjících se této specifické otázky. Většin respondentů souhlsil s návrhy tohoto orgánu, jejichž cílem je vyjsnit režim zveřejňování pltný pro konvertibilní vyměnitelné dluhové cenné. Souhlsili zejmén s tím, že je potřeb objsnit, které stávjící poždvky se vzthují n podkldové kcie. Konečné doporučení orgánu ESMA, jež zároveň odráží připomínky obdržené během konzultcí, bylo doručeno dne 21. prosince Konzultován byl rovněž skupin odborníků Evropského výboru pro cenné. Optření, kterých se toto nřízení v přenesené prvomoci týká, přispívjí k dosžení několik cílů (právní srozumitelnost, snížení dministrtivní zátěže emitentů při zchování odpovídjící úrovně ochrny investorů), které byly sledovány již několik předchozími optřeními které byly zvžovány v předchozím obecném posouzení dopdů [SWD (2012) 77 FINAL, ]. Tto optření jsou zejmén v souldu s upřesněním technickými úprvmi uvedenými ve výše zmíněném posouzení dopdů, které se jimi všk podrobně nezbývlo z důvodu bsence lterntivních možností jejich souldu s obecnými cíli zvýšení právní srozumitelnosti ochrny investorů. Tto objsnění poskytnou emitentům větší právní jistotu při sestvování prospektu pro převoditelné vyměnitelné dluhové cenné, přičemž le mjí jen mlý dopd n dministrtivní zátěž. Kromě toho by měl být součsná optření vykládán rovněž v kontextu cíle snížené dministrtivní zátěže emitentů nového nřízení Komise v přenesené prvomoci (EU) č. 486/ stnovujícího přiměřený režim zveřejňování pro přednostní práv cenné emitovné mlými středními podniky společnostmi s nižší tržní kpitlizcí. Tento cíl byl podrobně zvážen ve výše uvedeném posouzení dopdů. A konečně, toto nřízení v přenesené prvomoci je v souldu s technickým doporučením poskytnutým orgánem ESMA dne 21. prosince 2012 vedlejší dopdy nvrhovných optření byly podrobně uvedeny v nlýze nákldů přínosů provedené tímto orgánem PRÁVNÍ STRÁNKA AKTU V PŘENESENÉ PRAVOMOCI 3.1 Subsidirit proporcionlit V souldu se zásdou subsidirity (čl. 5 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii) by měl být optření n úrovni Unie přijt pouze v přípdě, že plánovných cílů nelze uspokojivě dosáhnout n úrovni smotných členských států, proto jich lze z důvodu rozshu či účinků nvrhovného optření lépe dosáhnout n úrovni Unie. Vzhledem k tomu, že směrnice o prospektu vytváří schválení pltné pro celou Unii, má pro ochrnu investorů, právní jistotu hrmonizovný dohled zásdní význm hrmonizovný přístup. Jelikož se touto problemtikou již zbývá cquis stávjícího rámce předpisů o prospektu, je dále nezbytný důsledný přístup k tomu, by se zmezilo regultorní rbitráži řešící výše uvedené problémy. Přímá použitelnost nřízení nvíc omezí složitost předpisů nbídne větší právní jistotu těm, kteří se musí řídit právními předpisy npříč Unií, zvedením jednotných zákldních prvidel přispěním k fungování jednotného trhu. Zásd proporcionlity vyžduje, by byl kždý zásh cílený nepřekrčovl rámec toho, co je pro dosžení sledovných cílů nezbytné. Tto zásd byl vodítkem v procesu postupujícím 2 3 Nřízení Komise v přenesené prvomoci (EU) č. 486/2012, Úř. věst. L 150, , s. 1. Technické pordenství orgánu ESMA ohledně možných ktů v přenesené prvomoci týkjících se směrnice o prospektu ve znění směrnice 2010/73/EU, ESMA/2012/864, CS 3 CS

4 od identifikce hodnocení zmýšlených optření k vyprcování tohoto nřízení v přenesené prvomoci Podrobné vysvětlení návrhu Tento návrh si klde z cíl zvýšit právní srozumitelnost týkjící se poždvků n zveřejňování prospektu u konvertibilních vyměnitelných dluhových cenných ppírů, zejmén pokud jde o režim zveřejňování vzthující se n emitent podkldových kcií n smotné podkldové kcie. Odůvodnění jednotlivých režimů zveřejňování stnovených v nřízení o prospektu pro převoditelné vyměnitelné dluhové cenné není závislé pouze n tom, zd se jedná o mjetkové cenné (tj. když je emitent podkldových kcií i emitentem konvertibilních vyměnitelných dluhových cenných ppírů je subjektem ptřícím do stejné skupiny), či nikoliv, le i n tom, zd jsou podkldové kcie přijty n regulovném trhu (jsou-li podkldové kcie přijty, pk již jsou některé informce k dispozici), či dosud nikoliv. Kromě toho nřízení v přenesené prvomoci rozšiřuje použití poždvků n zveřejňování týkjících se prohlášení o provozním kpitálu, kpitlizci zdluženosti i n konvertibilní vyměnitelné dluhové cenné z předpokldu, že odpovídjí mjetkovým cenným ppírům podle čl. 2 odst. 1 písm. b) směrnice 2003/71/ES jejich podkldové kcie nejsou přijty n regulovném trhu. Tyto zveřejňovné údje předstvují důležité informce pro investory, kteří potřebují disponovt zásdními ktuálními informcemi o schopnosti emitent pokrčovt ve své činnosti (informce poskytovná prohlášením o provozním kpitálu) o jeho zdluženosti v poměru k jeho kpitlizci. Toto prohlášení umožňuje investorům získt cenné informce o stupni rizik emitent spojeného s úrovní zdlužení. Obě prohlášení předstvují ktuální obrz finnční situce emitent, který by jink nebyl n trhu v okmžiku investičního rozhodnutí dostupný. Kromě toho se očekává snížení regulční zátěže v důsledku skutečnosti, že tyto informce jsou jedinými prohlášeními poskytovnými emitentem. Nřízení v přenesené prvomoci rovněž stnoví, že přiměřený režim zveřejňování pro emise s přednostním právem se upltní i n předkupní práv dluhových cenných ppírů převoditelných vyměnitelných z nové kcie vydné stejným emitentem že přiměřený režim zveřejňování pro mlé střední podniky společnosti s nižší tržní kpitlizcí se upltní, pokud vydávjí dluhové cenné převoditelné vyměnitelné z kcie emitent. Příloh XVIII nřízení (ES) č. 809/2004 je v důsledku toho ktulizován s cílem poskytnout jsnou předstvu o tom, jk kombinovt progrmy moduly při sestvování prospektu pro tyto emise. CS 4 CS

5 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne , kterým se mění nřízení (ES) č. 809/2004, pokud jde o poždvky n zveřejňování u konvertibilních vyměnitelných dluhových cenných ppírů (Text s význmem pro EHP) EVROPSKÁ KOMISE, s ohledem n Smlouvu o fungování Evropské unie, s ohledem n směrnici Evropského prlmentu Rdy 2003/71/ES ze dne 4. listopdu 2003 o prospektu, který má být zveřejněn při veřejné nbídce přijetí cenných ppírů, o změně směrnice 2001/34/ES 4, zejmén n čl. 7 odst. 1 uvedené směrnice, vzhledem k těmto důvodům: (1) Nřízení Komise (ES) č. 809/2004 ze dne 29. dubn 2004, kterým se provádí směrnice Evropského prlmentu Rdy 2003/71/ES, pokud jde o údje obsžené v prospektech, úprvu prospektů, uvádění údjů ve formě odkzu, zveřejňování prospektů šíření inzerátů 5, stnoví minimální údje, které mjí být uvedeny v prospektu u jednotlivých druhů cenných ppírů, by byl dodržen čl. 7 odst. 1 směrnice 2003/71/ES. (2) Progrm pro registrční dokument kcií by měl být použitelný n kcie jiné převoditelné cenné rovnocenné kciím, le rovněž i n dlší cenné, které umožňují přístup ke kpitálu emitent formou přeměny výměny, nejsou-li podkldové kcie přijty n regulovném trhu. (3) Pokud je emitent podkldových kcií součástí téže skupiny jko emitent konvertibilních vyměnitelných dluhových cenných ppírů, le podkldové kcie nejsou přijty n regulovném trhu, informce o emitentovi nejsou investorům sndno dostupné. N tyto podkldové kcie by proto měl být upltňován progrm pro registrci kcií doplněn ke kombincím, které se používjí při sestvování prospektu. (4) V přípdě cenných ppírů s opčními listy derivátových cenných ppírů udělujících právo n nbytí kcií emitent kcií jeho skupiny kdy tyto kcie nejsou přijty n regulovném trhu, měly by být investorům poskytnuty příslušné informce uvedené v progrmu pro popis cenných ppírů u derivátových cenných ppírů. (5) Jsou-li dluhové cenné vyměnitelné převoditelné n kcie již přijté n regulovném trhu, údje o podkldových kciích jsou již kcionářům investorům obecně k dispozici. Proto by mělo být upřesněno, že postčí přidt prohlášení uvádějící druh podkldového cenného ppíru podrobnosti o tom, 4 5 Úř. věst. L 345, , s. 64. Úř. věst. L 149, , s. 1. CS 5 CS

6 kde lze o tomto cenném ppíru získt údje v kombincích, které se používjí k popisu cenných ppírů v prospektu. (6) Pokud jsou dluhové cenné převoditelné vyměnitelné z kcie, které jsou budou vydány emitentem cenného ppíru subjektem, který ptří do jeho skupiny, tyto podkldové kcie nejsou přijty n regulovném trhu, investorům by mělo být poskytnuto rovněž prohlášení o provozním kpitálu prohlášení o kpitlizci zdluženosti emitent podkldových kcií. Tto prohlášení by investorům poskytovl v popisu cenných ppírů tytéž informce o schopnosti emitent podkldových kcií pokrčovt ve své činnosti o jeho zdlužení v poměru k jeho kpitlizci, jké by měli k dispozici, pokud by investovli přímo do kcií. (7) V přípdě, že podkldové kcie jsou vydné třetí strnou nejsou přijty n regulovném trhu, nemjí investoři sndný přístup k popisu těchto podkldových kcií. Proto by měl být ke kombincím, které se používjí k popisu cenných ppírů v prospektu, doplněn modul popisující podkldové kcie. (8) Z důvodů právní jistoty je nezbytné v tbulce uvedené v příloze XVIII nřízení (ES) č. 809/2004 vyjsnit, jk by měly být progrmy moduly kombinovány při sestvování prospektu včetně toho, kdy jsou poždovány pouze určité údje z progrmů modulů, kdy určité údje nemusí být relevntní v důsledku specifické kombince progrmů modulů ve zvláštních přípdech kdy si emitent, předkldtel nbídky osob, která žádá o přijetí n regulovném trhu, mohou vybrt z různých progrmů modulů n zákldě specifických prhových hodnot, npř. minimální nominální hodnoty dluhových cenných ppírů, podmínek stnovených nřízením (ES) č. 809/2004. (9) Výrz dluhopisy by měl být nhrzen výrzem dluhové cenné, by byl zjištěn jednotnost terminologie nřízení (ES) č. 809/2004. (10) Jelikož použití modulu pro form finnčních údjů stnoveného v příloze II nřízení (ES) č. 809/2004 je podmíněno význmnou hrubou změnou velikosti emitent, měl by být do záhlví sloupce nzvného MODUL, použitelného n registrční dokument v příloze XVIII uvedeného nřízení, doplněn slov (v přípdě potřeby), odrážející podmíněnou použitelnost přílohy II uvedeného nřízení. (11) Konvertibilní vyměnitelné dluhové cenné mohou poskytovt přístup k novým kciím emitent, je-li jejich držiteli využito právo n úpis. Proto by emise přednostních práv n dluhové cenné převoditelné vyměnitelné z nové kcie emitent měly mít rovněž možnost využít přiměřený režim zveřejňování stnovený v článku 26 nřízení (ES) č. 809/2004, pokud jsou podkldové kcie novými kciemi emitovnými stejným subjektem, který vydává dluhové cenné. Prospekty pro nbídku přijetí n regulovném trhu u dluhových cenných ppírů převoditelných vyměnitelných z kcie emitovné mlými středními podniky společnostmi s nižší tržní kpitlizcí by rovněž měly mít možnost využít přiměřený režim zveřejňování stnovený v čl. 26b nřízení (ES) č. 809/2004. V důsledku toho by měly být do přílohy XVIII zhrnuty kombince progrmů modulů pro přednostní práv n dluhové cenné převoditelné vyměnitelné z kcie emitent pro konvertibilní či vyměnitelné dluhové cenné emitovné mlými středními podniky společnostmi s nižší tržní kpitlizcí. (12) Vzhledem k nutnosti poskytnout emitentům přechodné období n to, by se přizpůsobili novým poždvkům zvedeným tímto nřízením, by se toto nřízení mělo CS 6 CS

7 vzthovt pouze n prospekty zákldní prospekty, které příslušný orgán schválil v den vstupu po dni vstupu tohoto nřízení v pltnost. (13) Nřízení (ES) č. 809/2004 by proto mělo být odpovídjícím způsobem změněno, PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ: Článek 1 Změny nřízení (ES) č. 809/2004 Nřízení (ES) č. 809/2004 se mění tkto: 1) V článku 6 se doplňuje odstvec 3, který zní: 3. Pokud kcie s opčními listy poskytují právo n nbytí kcií emitent tyto kcie nejsou přijty n regulovném trhu, musí být rovněž poskytnuty údje poždovné progrmem stnoveným v příloze XII, s výjimkou bodu ) Do článku 8 se doplňují odstvce 3, 4 5, které znějí: 3. Pokud jsou dluhové cenné vyměnitelné převoditelné n kcie, které již jsou přijty n regulovném trhu, musí být rovněž poskytnuty údje poždovné podle bodu progrmu stnoveného v příloze XII. 4. Pokud jsou dluhové cenné vyměnitelné převoditelné n kcie, které jsou budou vydány emitentem tohoto dluhového cenného ppíru subjektem, které ptří do jeho skupiny, tyto podkldové kcie nejsou přijty n regulovném trhu, musí být tké poskytnuty údje o emitentovi podkldových kcií podle bodů progrmu stnoveného v příloze III přípdně přiměřeného progrmu stnoveného v příloze XXIV. 5. Pokud poskytují dluhové cenné s opčními listy právo n nbytí kcií emitent tyto kcie nejsou přijty n regulovném trhu, musí být rovněž poskytnuty údje poždovné progrmem stnoveným v příloze XII, s výjimkou bodu ) V článku 15 se odstvec 2 nhrzuje tímto: 2. Progrm se použije pro cenné, které nespdjí do oblsti působnosti jiných progrmů pro popisy cenných ppírů uvedených v článcích 6, 8 16, s výjimkou přípdů uvedených v čl. 6 odst. 3, čl. 8 odst. 3 5 v čl. 16 odst Progrm se použije pro určité cenné, u kterých jsou povinnosti pltby dodání spojeny s podkldovým ktivem. 4) V článku 16 se doplňují nové odstvce 3, 4 5, které znějí: 3. Pokud jsou dluhové cenné vyměnitelné převoditelné n kcie, které již jsou přijty n regulovném trhu, musí být rovněž poskytnuty údje poždovné podle bodu progrmu stnoveného v příloze XII. 4. Pokud jsou dluhové cenné převoditelné vyměnitelné z kcie, které jsou budou vydány emitentem dluhového cenného ppíru subjektem, který ptří do jeho skupiny, tyto podkldové kcie nejsou přijty n regulovném trhu, musí být tké poskytnuty údje CS 7 CS

8 o emitentovi podkldových kcií podle bodů progrmu stnoveného v příloze III přípdně přiměřeného progrmu stnoveného v příloze XXIV. 5. Pokud poskytují dluhové cenné s opčními listy právo n nbytí kcií emitent tyto kcie nejsou přijty n regulovném trhu, musí být rovněž poskytnuty údje poždovné progrmem stnoveným v příloze XII, s výjimkou bodu ) V čl. 17 odst. 2 se bod 2 nhrzuje tímto: 2. tyto kcie jiné převoditelné cenné rovnocenné kciím jsou budou vydány emitentem cenného ppíru, subjektem náležejícím do skupiny tohoto emitent třetí strnou v době schválení prospektu pro cenné dosud nejsou obchodovány n regulovném trhu rovnocenném trhu mimo Unii podkldové kcie jiné převoditelné cenné rovnocenné kciím lze dodt s fyzickým vypořádáním. 6) Název přílohy XIV se nhrzuje tímto: Modul doplňujících údjů pro podkldové kcie. 7) Příloh XVIII se nhrzuje zněním uvedeným v příloze tohoto nřízení. Článek 2 Přechodná ustnovení 1. Toto nřízení se nepoužije n schválení doplňku k prospektu zákldnímu prospektu, pokud byl dný prospekt zákldní prospekt schválen před dtem uvedeným v článku Pokud v souldu s článkem 18 směrnice 2003/71/ES příslušný orgán domovského členského státu oznámí příslušnému orgánu hostitelského členského státu osvědčení o schválení týkjící se prospektu zákldního prospektu schváleného před dtem uvedeným v článku 3, příslušný orgán domovského členského státu v osvědčení jsně výslovně uvede, že dný prospekt zákldní prospekt byl schválen před dtem uvedeným v článku 3. Článek 3 Vstup v pltnost Toto nřízení vstupuje v pltnost dvcátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. Toto nřízení je závzné v celém rozshu přímo použitelné ve všech členských státech. V Bruselu dne Z Komisi předsed José Mnuel BARROSO CS 8 CS

9 PŘÍLOHA PŘÍLOHA XVIII Část I: Tbulk kombincí PŘÍLOHA XVIII REGISTRAČNÍ DOKUMENT Část I PROGRAMY MODUL PROGRAMY Č. DRUHY CENNÝCH PAPÍRŮ Akcie Dluhové cenné deriváty (< E UR) Dluhové cenné deriváty (> = E UR) Cenné zjištěné ktivy Bnkovní dluhové cenné deriváty Pro form údje (v přípdě potřeby) Subjekt kolektivního investování uzvřeného typu Státy jejich regionální místní orgány Veřejné mezinárodní orgány/dluhové cenné zručené členským státem OECD 1 Akcie (prioritní kcie, umořitelné kcie, kcie s prioritními upisovcími právy, td.) 2 3 Dluhové cenné (stndrdní dluhové cenné, dluhové cenné s proměnlivým výnosem, strukturovné dluhové cenné, td.) s jednotkovou jmenovitou hodnotou nižší než EUR Dluhové cenné (stndrdní dluhové cenné, dluhové cenné s proměnlivým výnosem, strukturovné dluhové cenné, td.) s jednotkovou jmenovitou hodnotou nejméně EUR 4 Dluhové cenné zručené třetí strnou 5 Derivátové cenné zručené třetí strnou CS 9 CS

10 6 Cenné zjištěné ktivy 7 Dluhové cenné vyměnitelné převoditelné n kcie třetí strny či kcie emitent skupiny přijté n regulovném trhu 8 Dluhové cenné vyměnitelné převoditelné n kcie třetí strny nepřijté n regulovném trhu Emitent vyměnitelných konvertibilních dluhových cenných ppírů Emitent (podkldových) kcií 9 Dluhové cenné vyměnitelné převoditelné n kcie emitent nepřijté n regulovném trhu 10 Dluhové cenné vyměnitelné převoditelné n kcie skupiny nepřijté n regulovném trhu Emitent vyměnitelných konvertibilních dluhových cenných ppírů Emitent (podkldových) kcií 11 Dluhové cenné s opčními listy n nbytí kcií emitent nepřijtých n regulovném trhu 12 Akcie s opčními listy n nbytí kcií emitent nepřijtých n CS 10 CS

11 regulovném trhu Derivátové cenné oprvňující k upsání nbytí kcií emitent nepřijtých n regulovném trhu Derivátové cenné oprvňující k nbytí kcií skupiny nepřijtých n regulovném trhu Derivátové cenné oprvňující k upsání nbytí kcií emitent skupiny, které jsou přijty n regulovném trhu, derivátové cenné spojené s jiným podkldem než kciemi emitent skupiny nepřijtými n regulovném trhu (včetně derivátových cenných ppírů oprvňujících k vypořádání v hotovosti) PŘÍLOHA XVIII POPIS CENNÝCH PAPÍRŮ Část I PROGRAMY DOPLŇUJÍCÍ MODULY Č. DRUHY CENNÝCH PAPÍRŮ Akcie Dluhové cenné (< EUR ) Dluhové cenné (> = EUR ) Derivátové cenné Záruky Cenné zjištěné ktivy Podkldové kcie 1 Akcie (prioritní kcie, umořitelné kcie, kcie s prioritními upisovcími právy, td.) CS 11 CS

12 2 3 Dluhové cenné (stndrdní dluhové cenné, dluhové cenné s proměnlivým výnosem, strukturovné dluhové cenné, td.) s jednotkovou jmenovitou hodnotou nižší než EUR Dluhové cenné (stndrdní dluhové cenné, dluhové cenné s proměnlivým výnosem, strukturovné dluhové cenné, td.) s jednotkovou jmenovitou hodnotou nejméně EUR 4 Dluhové cenné zručené třetí strnou 5 Derivátové cenné zručené třetí strnou 6 Cenné zjištěné ktivy 7 Dluhové cenné vyměnitelné převoditelné n kcie třetí strny či kcie emitent skupiny přijté n regulovném trhu pouze bod Dluhové cenné vyměnitelné převoditelné n kcie třetí strny nepřijté n regulovném trhu Vyměnitelné konvertibilní dluhové cenné (Podkldové) kcie vyjm bodu 2 9 Dluhové cenné vyměnitelné převoditelné n kcie emitent nepřijté n regulovném trhu pouze body Dluhové cenné vyměnitelné převoditelné n kcie skupiny nepřijté Vyměnitelné konvertibilní dluhové cenné (Podkldové) kcie pouze body CS 12 CS

13 n regulovném trhu Dluhové cenné s opčními listy n nbytí kcií emitent nepřijtých n regulovném trhu vyjm bodu Akcie s opčními listy n nbytí kcií emitent nepřijtých n regulovném trhu vyjm bodu Derivátové cenné oprvňující k upsání nbytí kcií emitent nepřijtých n regulovném trhu vyjm bodu Derivátové cenné oprvňující k nbytí kcií skupiny nepřijtých n regulovném trhu vyjm bodu Derivátové cenné oprvňující k upsání nbytí kcií emitent skupiny, které jsou přijty n regulovném trhu, derivátové cenné spojené s jiným podkldem než kciemi emitent skupiny nepřijtými n regulovném trhu (včetně derivátových cenných ppírů oprvňujících k vypořádání v hotovosti) CS 13 CS

14 Část II: Tbulk kombincí týkjící se emisí přednostních práv n dluhové cenné převoditelné vyměnitelné z kcie emitent emisí dluhových cenných ppírů převoditelných vyměnitelných z kcie emitent v přípdě, že tková práv dluhové cenné jsou emitovány mlými středními podniky společnostmi s nižší tržní kpitlizcí (přiměřený režim zveřejňování) Emitenti všk mohou prospekt vyprcovt v souldu s plnohodnotným režimem zveřejňování. PŘÍLOHA XVIII REGISTRAČNÍ DOKUMENT Část II: Přiměřený režim zveřejňování PROGRAMY MODUL PROGRAMY Č. DRUHY CENNÝCH PAPÍRŮ Akcie Dluhové cenné deriváty (< EUR) Dluhové cenné deriváty (> = E UR) Cenné zjištěné ktivy Bnkovní dluhové cenné deriváty Pro form údje (v přípdě potřeby) Subjekt kolektivního investování uzvřeného typu Státy jejich regionální místní orgány Veřejné mezinárodní orgány/dluhové cenné zručené členským státem OECD 1 Emise přednostních práv n dluhové cenné převoditelné vyměnitelné z kcie emitent z předpokldu, že emitent má kcie stejné třídy, které již byly přijty k obchodování n regulovném trhu v mnohostrnném obchodním systému, jestliže jsou splněny podmínky čl. 26 odst. 2 2 Dluhové cenné mlých středních podniků společností s nižší tržní kpitlizcí vyměnitelné převoditelné n kcie třetí strny kcie emitent či skupiny, které jsou přijty CS 14 CS

15 n regulovném trhu 3 Dluhové cenné mlých středních podniků společností s nižší tržní kpitlizcí vyměnitelné převoditelné n kcie třetí strny, které nejsou přijty n regulovném trhu Vyměnitelné konvertibilní dluhové cenné (Podkldové) kcie 4 Dluhové cenné mlých středních podniků společností s nižší tržní kpitlizcí vyměnitelné převoditelné n kcie emitent, které nejsou přijty n regulovném trhu 5 Dluhové cenné mlých středních podniků společností s nižší tržní kpitlizcí vyměnitelné převoditelné n kcie Vyměnitelné konvertibilní dluhové cenné (Podkldové) kcie CS 15 CS

16 skupiny, které nejsou přijty n regulovném trhu PŘÍLOHA XVIII POPIS CENNÝCH PAPÍRŮ Č. Část II: Přiměřený režim zveřejňování PROGRAMY DOPLŇUJÍCÍ MODULY DRUHY CENNÝCH PAPÍRŮ Akcie Dluhové cenné (< EUR) Dluhové cenné (> = EUR) Derivátové cenné Záruky Cenné zjištěné ktivy Podkldové kcie 1 Emise přednostních práv n dluhové cenné vyměnitelné převoditelné n kcie emitent z předpokldu, že emitent má kcie stejné třídy, které již byly přijty k obchodování n regulovném trhu v mnohostrnném obchodním systému, jestliže jsou splněny podmínky čl. 26 odst. 2 pouze body vyjm bodu 2 2 Dluhové cenné mlých středních podniků společností s nižší tržní kpitlizcí vyměnitelné převoditelné n kcie třetí strny kcie emitent či skupiny, které jsou přijty n regulovném trhu pouze bod Dluhové cenné mlých středních podniků společností s nižší tržní kpitlizcí Vyměnitelné konvertibilní dluhové cenné CS 16 CS

17 vyměnitelné převoditelné n kcie třetí strny, které nejsou přijty n regulovném trhu (Podkldové) kcie vyjm bodu 2 4 Dluhové cenné mlých středních podniků společností s nižší tržní kpitlizcí vyměnitelné převoditelné n kcie emitent, které nejsou přijty n regulovném trhu pouze body Dluhové cenné mlých středních podniků společností s nižší tržní kpitlizcí vyměnitelné převoditelné n kcie skupiny, které nejsou přijty n regulovném trhu Dluhové cenné (Podkldové) kcie pouze body CS 17 CS

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR ŘÍJEN 2014 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor řízení

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: KOPPA, v.o.s., se sídlem Mozrtov 679/21, 460 01 Liberec, ustnovená prvomocným Usnesením č.j. KSUL 44 INS 5060/2014-A-13, ze dne 04. dubn 2014, insolvenčním správcem

Více

Komuniké. předsedy Nejvyššího kontrolního úřadu Slovenské republiky. prezidenta Účetního dvora Slovinské republiky

Komuniké. předsedy Nejvyššího kontrolního úřadu Slovenské republiky. prezidenta Účetního dvora Slovinské republiky Komuniké předsedy Nejvyššího kontrolního úřdu Slovenské republiky prezident Účetního dvor Slovinské republiky prezident Nejvyššího kontrolního úřdu, Česká republik prezident rkouského Účetního dvor o výsledcích

Více

APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ

APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ Brnislv Lcko VUT v Brně, Fkult strojního inženýrství, Ústv utomtizce informtiky, Technická 2, 616 69 Brno, lcko@ui.fme.vutbr.cz Abstrkt Příspěvek podává

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledn 2002, kterým se stnoví obecné zásdy poždvky potrvinového práv, zřizuje se Evropský úřd pro bezpečnost potrvin stnoví postupy týkjící

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O REZERVACI POZEMKU A SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O DÍLO Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Prh 2, PSČ 120 00, zpsná

Více

Národní centrum výzkumu polárních oblastí

Národní centrum výzkumu polárních oblastí Národní centrum výzkumu polárních oblstí Dohod o spolupráci při výzkumu polárních oblstí Země Msrykov univerzit Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, IČ 00216224, zstoupená rektorem Prof. PhDr. Petrem Filou,

Více

Ke schválení technické způsobilosti vozidla je nutné doložit: Musí být doložen PROTOKOL O TECHNICKÉ KONTROLE? ANO NE 10)

Ke schválení technické způsobilosti vozidla je nutné doložit: Musí být doložen PROTOKOL O TECHNICKÉ KONTROLE? ANO NE 10) ÚTAV INIČNÍ A MĚTKÉ DPRAVY.s., Prh 4,Chodovec, Türkov 1001,PČ 149 00 člen skupiny DEKRA www.usmd.cz,/ Přehled zákldních vrint pltných pro dovoz jednotlivých vozidel dle zákon č.56/2001b. ve znění zákon

Více

Podmínky externí spolupráce

Podmínky externí spolupráce Podmínky externí spolupráce mezi tlumočnicko překldtelskou genturou Grbmüller Jzykový servis předstvující sdružení dvou fyzických osob podniktelů: Mrek Grbmüller, IČO: 14901820, DIČ: CZ6512231154, místo

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. "Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE pro zjednodušené podlimitní řízení n služby v rámci projektu Hospodárné odpovědné město Klimkovice, reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00121, který bude finncován ze zdrojů EU "Pordenství

Více

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence:

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence: Konvence Integrovného doprvního systému Libereckého krje (IDOL) Účstníci Konvence: KORID LK, spol. s r.o. Liberecký krj Město Česká Líp Město Jblonec nd Nisou Sttutární město Liberec Město Turnov České

Více

Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Smlouv o prtnerství s finnčním příspěvkem uzvřená podle 1746 odst. 2 zákon č. 89/2012 Sb., občnský zákoník Článek I Smluvní strny PROFIMEDIA s.r.o. sídlo: tříd Spojenců 550/18, 74601 Opv - Předměstí zpsná

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 19.9.2014,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 19.9.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 19.9.2014 C(2014) 6515 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 19.9.2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/17/EU, pokud

Více

Protokol generálního shromáždění resp. Rady bezpečnosti. Rezoluce 1325 (2000) odsouhlasena na 4213. zasedání Rady bezpečnosti 31.

Protokol generálního shromáždění resp. Rady bezpečnosti. Rezoluce 1325 (2000) odsouhlasena na 4213. zasedání Rady bezpečnosti 31. Spojené národy /RES/1325 (2000) Protokol generálního shromáždění resp. Rdy bezpečnosti. Rd bezpečnosti k distribuci: všeobecně 31.říjn 2000 Rezoluce 1325 (2000) odsouhlsen n 4213. zsedání Rdy bezpečnosti

Více

S M L O U V A O S M L O U VĚ BUDOUCÍ. Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi těmito smluvními stranami: obchodní společnost se sídlem:

S M L O U V A O S M L O U VĚ BUDOUCÍ. Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi těmito smluvními stranami: obchodní společnost se sídlem: Níže uvedeného dne, měsíce roku byl uzvřen mezi těmito smluvními strnmi: obchodní společnost se sídlem: IČ: DIČ: zpsná zstoupen (dále jen jko budoucí strn prodávjící ) v obchodním rejstříku vedeném, oddíl,

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004 stanovující zvláštní hygienické předpisy pro potraviny živočišného původu

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004 stanovující zvláštní hygienické předpisy pro potraviny živočišného původu nřízení (ES) č. 853/2004 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubn 2004 stnovující zvláštní hygienické předpisy pro potrviny živočišného původu (Úřední věstník Evropské unie

Více

Usnesení 13. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 24. 04. 2007

Usnesení 13. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 24. 04. 2007 Usnesení 13. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 528 - Rd měst po projednání uzvření dodtku č.1 ke smlouvě o dílo n zprcování "Urbnisticko-rchitektonické studie centrální městské zóny v Kopřivnici" ze

Více

členským státům stanovit zkrácení lhůty pro podání Nařízení Komise (ES) č. 1564/2005 ze dne 7. září 2005, ( 1 ) Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 33.

členským státům stanovit zkrácení lhůty pro podání Nařízení Komise (ES) č. 1564/2005 ze dne 7. září 2005, ( 1 ) Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 33. CS 28.11.2009 Úřední věstník Evropské unie L 313/3 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1150/2009 ze dne 10. listopadu 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 1564/2005, pokud jde o standardní formuláře pro zveřejňování

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 853/2004. ze dne 29. dubna 2004,

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 853/2004. ze dne 29. dubna 2004, NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubn 2004, kterým se stnoví specifické hygienické předpisy pro potrviny živočišného původu REGULATION (EC) No 853/2004 OF THE EUROPEAN

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.7.2014 C(2014) 5308 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014, kterým se stanoví informační a propagační opatření vůči veřejnosti a informační

Více

U S N E S E N Í 62. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 8.9.2014

U S N E S E N Í 62. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 8.9.2014 U S N E S E N Í 62. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 8.9.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1601/62 bere n vědomí informci

Více

U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015

U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015 U S N E S E N Í 7. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 13.4.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 176/7 schvluje poskytnutí

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: se sídlem: Koterovská 633/29, 326 00 Plzeň, ustnovený prvomocným Usnesením č.j. KSPL 54 INS 378/2012-A-19 ze dne 29.3.2012, insolvenčním správcem dlužník:. prvomocným

Více

2004R0853 CS 28.10.2008 004.001 1

2004R0853 CS 28.10.2008 004.001 1 2004R0853 CS 28.10.2008 004.001 1 Tento dokument je třeb brát jko dokumentční nástroj instituce nenesou jkoukoli odpovědnost z jeho obsh B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 853/2004 ze dne

Více

Úřad vlády České republiky Rada vlády pro udržitelný rozvoj

Úřad vlády České republiky Rada vlády pro udržitelný rozvoj pro udržitelný rozvoj Záznm ze zsedání Rdy vlády pro udržitelný rozvoj 27. zsedání, čtvrtek 15. 2. 2015, 16:30-19:00, Úřd vlády (místnost č. 147) Přítomní členové členky Rdy: Libor Ambrozek, Richrd Brbec,

Více

E V R O P S K Á Ú M L U V A O K R A J I NĚ

E V R O P S K Á Ú M L U V A O K R A J I NĚ E V R O P S K Á Ú M L U V A O K R A J I NĚ Sdělení Ministerstv zhrničníh věí č. 13/2005 S.m.s. Ministerstvo zhrničníh věí sděluje, že dne 20. říjn 2000 yl ve Florenii přijt Evropská úmluv o krjině. Jménem

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 41/2006/OPE&33934/2010/Šo ZPRACOVATEL: Kteřin Šodková ČÍSLA USNESENÍ: 575-597 Usnesení 26. zsedání Zstupitelstv

Více

SCIENTIFIC REFLECTION OF NEW TRENDS IN MANAGEMENT

SCIENTIFIC REFLECTION OF NEW TRENDS IN MANAGEMENT POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE AKADÉMIA POLICAJNÉHO ZBORU V BRATISLAVE pořádjí ČTVRTOU VIRTUÁLNÍ VĚDECKOU KONFERENCI s mezinárodní účstí SCIENTIFIC REFLECTION OF NEW TRENDS IN MANAGEMENT PRAHA

Více

ROZVAHA Burza cenných papírů Praha a.s. v plném rozsahu 31.3.2015 (v celých tisících Kč) Rybná 14 Praha 1 47115629 110 05

ROZVAHA Burza cenných papírů Praha a.s. v plném rozsahu 31.3.2015 (v celých tisících Kč) Rybná 14 Praha 1 47115629 110 05 Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/00 Sb ROZVAHA v plném rozshu ke dni... 3.3.05 (v celých tisících Kč) IČ 47569 Obchodní firm nebo jiný název účetní jednotky Burz cenných ppírů Prh.s.

Více

Jedštěd 73, spolek Horní Hanychov 153 468 08 Liberec 8 Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu

Jedštěd 73, spolek Horní Hanychov 153 468 08 Liberec 8 Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu ROZVAHA dle vyhlášky 54/22 1.1.-31.12.213 Název, sídlo právní form s účinností pro účetní jednotky (v celých tisích Kč) účetní jednotky účtující podle účtové osnovy pro nevýdělečné orgnizce IČO Jedštěd

Více

SEMINÁŘ I Teorie absolutních a komparativních výhod

SEMINÁŘ I Teorie absolutních a komparativních výhod PODKLDY K SEMINÁŘŮM ŘEŠENÉ PŘÍKLDY SEMINÁŘ I eorie bsolutních komprtivních výhod Zákldní principy teorie komprtivních výhod eorie komprtivních výhod ve své klsické podobě odvozuje motivci k obchodu z rozdílných

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012. Kapitola 381 Nejvyšší kontrolní úřad

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012. Kapitola 381 Nejvyšší kontrolní úřad ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Kpitol 381 Nejvyšší kontrolní úřd O B S A H A. Zpráv k závěrečnému účtu kpitoly státního rozpočtu 381 Nejvyšší kontrolní úřd z rok 2012. ÚVOD... 4. PŘÍJMY... 5. VÝDAJE... 8 V.

Více

Úvod do politiky soudržnosti EU pro období 2014-2020

Úvod do politiky soudržnosti EU pro období 2014-2020 Úvod do politiky EU pro období 2014-2020 Politik Červen 2014 Co je politik? Politik je hlvní investiční politik EU Cílí n všechny měst v Evropské unii. Jejím cílem je podpor vytváření prcovních míst, konkurenceschopnosti

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 57545/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1883-1895 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 63. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 27.11.2012

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 9 Rozeslána dne 23. ledna 2015 Cena Kč 27, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 9 Rozeslána dne 23. ledna 2015 Cena Kč 27, O B S A H : Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částk 9 Rozeslán dne 23. ledn 2015 Cen Kč 27, O B S A H : 11. Vyhlášk, kterou se mění vyhlášk č. 289/2007 Sb., o veterinárních hygienických poždvcích n živočišné

Více

U S N E S E N Í 1. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 24.11.2014

U S N E S E N Í 1. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 24.11.2014 U S N E S E N Í 1. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 24.11.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1/1 bere n vědomí výsledky

Více

Smlouva o ustájení a zajišťování veterinární péče pro toulavá a opuštěná zvířata odchycená na území města Česká Lípa

Smlouva o ustájení a zajišťování veterinární péče pro toulavá a opuštěná zvířata odchycená na území města Česká Lípa Smlouv o ustájení zjišťování veterinární péče pro toulvá opuštěná zvířt odchycená n území měst Česká Líp Smluvní strny Objedntel: Město Česká Líp, náměstí TGM 1,47001 Česká Líp Zstoupené : p. Jiřím Pzourkem,

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 19020/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2258-2301 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 72. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 30.04.2013

Více

U S N E S E N Í 12. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.9.2015

U S N E S E N Í 12. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.9.2015 U S N E S E N Í 12. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 7.9.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 374/12 bere n vědomí informci

Více

Příručka k portálu. Katalog sociálních služeb v Ústeckém kraji. socialnisluzby.kr-ustecky.cz

Příručka k portálu. Katalog sociálních služeb v Ústeckém kraji. socialnisluzby.kr-ustecky.cz Příručk k portálu Ktlog sociálních služeb v Ústeckém krji socilnisluzby.kr-ustecky.cz Uživtelská příručk k portálu socilnisluzby.kr-ustecky.cz 0 BrusTech s.r.o. Všechn práv vyhrzen. Žádná část této publikce

Více

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Zveřejněný text usnesení je s ohledem n ochrnu osobních údjů uprven v souldu se zák. o ochrně osobních údjů. U S N E S E N Í 24. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 18.4.2012 Rd obce Dětmrovice po projednání

Více

Usnesení 54. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 11. 2008

Usnesení 54. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 11. 2008 Usnesení 54. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2246 - Rd měst po projednání 1. d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t 1.1. rozpočet měst Kopřivnice n rok 2009 v celkovém objemu 422 687,9

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU ke dni 31. prosine 2013 ( údje jsou vyčísleny v elýh tisííh Kč ) sestvená v souldu se zákonem č. 563/1991 S. o účetnitví, ve znění pozdějšíh předpisů, s vyhláškou

Více

NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH MOSTŮ PODLE EUROKÓDU 2 ČÁST 2 MOSTY Z PŘEDPJATÉHO BETONU

NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH MOSTŮ PODLE EUROKÓDU 2 ČÁST 2 MOSTY Z PŘEDPJATÉHO BETONU POZVÁNKA A ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA DOPORUČENO PRO AUTORIZOVANÉ OSOBY SLEVY: AO ČKAIT 10 %, ČBS 20 %, AO+ČBS 30 % PŘI ÚČASTI NA 5. NEBO 6. BĚHU ŠKOLENÍ EC2-1 DALŠÍ SLEVA 5 % Ktedrou betonových zděných konstrukcí

Více

Stavební firma. Díky nám si postavíte svůj svět. 1.D Klára Koldovská Šárka Baronová Lucie Pancová My Anh Bui

Stavební firma. Díky nám si postavíte svůj svět. 1.D Klára Koldovská Šárka Baronová Lucie Pancová My Anh Bui Stvební firm Díky nám si postvíte svůj svět. 1.D Klár Koldovská Šárk Bronová Lucie Pncová My Anh Bui Obsh 1) Úvod 2) Přesvědčení bnky 3) Obchodní jméno, chrkteristik zákzník, propgce 4) Seznm mjetku 5)

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 12. zsedání Zstupitelstv městského obvodu Ostrv-Jih které se konlo 13. 9. 2012 09:00 (usn. č. 0354/12 - usn. č. 0376/12) Mgr. Krel Sibinský

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 17.9.2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 17.9.2012 Zápis ze zsedání zstupitelstv měst Rychnov u Jblonce nd Nisou ze dne 17.9.2012 Ověřitelé: Ing. Jromír Plán, Oldřich Preisler Přítomni: dle prezenční listiny, od zčátku jednání přítomno zstupitelů 12 zstupitelů.

Více

Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/2002 S. ROZVAHA ke dni... 3 1. 1 2. 2 0 1 0 jednotky: 1000 Kč Ochodní firm neo jiný název účetní jednotky Správ městských sportovišť Kolín,.s. Sídlo

Více

Usnesení. konaného dne 18. 11. 2008

Usnesení. konaného dne 18. 11. 2008 z 15. zsedání Zstupitelstv měst Usnesení z 15. zsedání Zstupitelstv měst, 319 - Zstupitelstvo měst po projednání 1. b ere n věd o mí zprávu ověřovtelů zápisu pn MUDr. Rudolf Bbince pn RSDr. Krl Kuboše

Více

Ulice Agentura sociální práce, o. s. Účetní závěrka za rok 2012

Ulice Agentura sociální práce, o. s. Účetní závěrka za rok 2012 Ulice Agentur sociální práce, o. s. Účetní závěrk z rok 2012 Osh: I. OBECNÉ INFORMACE... 2 1. POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY... 2 2. ZAMĚSTNANCI A OSOBNÍ NÁKLADY... 2 3. POSKYTNUTÉ PŮJČKY, ZÁRUKY ČI JINÁ PLNĚNÍ...

Více

ČSN EN 1991-1-1 (Eurokód 1): Zatížení konstrukcí Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb. Praha : ČNI, 2004.

ČSN EN 1991-1-1 (Eurokód 1): Zatížení konstrukcí Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb. Praha : ČNI, 2004. STÁLÁ UŽITNÁ ZTÍŽENÍ ČSN EN 1991-1-1 (Eurokód 1): Ztížení konstrukcí Objemové tíhy, vlstní tíh užitná ztížení pozemních stveb. Prh : ČNI, 004. 1. Stálá ztížení stálé (pevné) ztížení stvebních prvků zhrnuje

Více

ROZVAHA. ke dni... BAB mont s.r.o. Klíčovská 805/11 Praha 9 190 00 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0

ROZVAHA. ke dni... BAB mont s.r.o. Klíčovská 805/11 Praha 9 190 00 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/2002 S. Písemnost yl podán elektronicky dne: 20.6.2012 Podcí : 2172526 Heslo zjištění stvu: c3d895fe Stv podání: vyřízeno ROZVAHA ke dni... 3 1. 1

Více

10. Nebezpečné dotykové napětí a zásady volby ochran proti němu, ochrana živých částí.

10. Nebezpečné dotykové napětí a zásady volby ochran proti němu, ochrana živých částí. 10. Nebezpečné dotykové npětí zásdy volby ochrn proti němu, ochrn živých částí. Z hledisk ochrny před nebezpečným npětím rozeznáváme živé neživé části elektrického zřízení. Živá část je pod npětím i v

Více

{ } ( ) ( ) 2.5.8 Vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice. Předpoklady: 2301, 2508, 2507

{ } ( ) ( ) 2.5.8 Vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice. Předpoklady: 2301, 2508, 2507 58 Vzth mezi kořen koefiient kvdrtiké rovnie Předpokld:, 58, 57 Pedgogiká poznámk: Náplň zřejmě přeshuje možnost jedné vučoví hodin, příkld 8 9 zůstvjí n vičení neo polovinu hodin při píseme + + - zákldní

Více

ROZVAHA. ke dni... Roset s.r.o. 31. 12. 2011. Raisova 1004 Strakonice 386 01

ROZVAHA. ke dni... Roset s.r.o. 31. 12. 2011. Raisova 1004 Strakonice 386 01 Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/2002 S. ROZVAHA ke dni... 31. 12. 2011 jednotky: 1000 Kč Rok Měsíc IČ 2011 1 2 28065280 Ochodní firm neo jiný název účetní jednotky Roset s.r.o. Sídlo

Více

Dveřní a podlahové zavírače

Dveřní a podlahové zavírače Dveřní podlhové zvírče Dveřní zvírče, s.r.o., člen celosvětového zámkřského koncernu ASSA ABLOY AB, zujímá vedoucí postvení n českém trhu změřeném n bezpečnostní systémy, zámky ochrnu mjetku. Výrobky společnosti,

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 20681/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 308-347 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 10. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 29.04.2015

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Oznámení o termínu konání zkoušky o odborné způsobilosti k výkonu odborného

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Oznámení o termínu konání zkoušky o odborné způsobilosti k výkonu odborného Věstník Ročník 2009 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částk 3 Vydáno: 20. KVĚTNA 2009 Cen: 101 Kč OBSAH: 1. Oznámení o termínu konání zkoušky o odborné způsobilosti k výkonu odborného dohledu

Více

Odpověď. konkurenci domácnosti firmy stát a. makroekonomie mikroekonomie mezinárodní ekonomie. Co? Jak? Pro koho? Proč? d

Odpověď. konkurenci domácnosti firmy stát a. makroekonomie mikroekonomie mezinárodní ekonomie. Co? Jak? Pro koho? Proč? d Přijímcí řízení kdemický rok 2012/2013 Kompletní znění testových otázek ekonomický přehled 1 Koš Znění otázky Odpověď Odpověď Odpověď Odpověď Správná ) ) c) d) odpověď 1. 1 Mezi ekonomické sujekty trhu

Více

(1) přičemž všechny veličiny uvažujeme absolutně. Její úpravou získáme vztah + =, (2) Přímé zvětšení Z je dáno vztahem Z = =, a a

(1) přičemž všechny veličiny uvažujeme absolutně. Její úpravou získáme vztah + =, (2) Přímé zvětšení Z je dáno vztahem Z = =, a a Úloh č. 3 Měření ohniskové vzdálenosti tenkých čoček 1) Pomůcky: optická lvice, předmět s průhledným milimetrovým měřítkem, milimetrové měřítko, stínítko, tenká spojk, tenká rozptylk, zdroj světl. ) Teorie:

Více

Monitorování zbytkové vlhkosti do -90 C td

Monitorování zbytkové vlhkosti do -90 C td Budoucnost zvzuje Monitorování zbytkové vlhkosti do -90 C td Nový senzor, odolný proti kondenzci s technologií sol-gel Nejvyšší poždvky n tlkový vzduch Monitorování zbytkové vlhkosti předchází poškození

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU)

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) L 321/2 NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 1198/2014 ze dne 1. srpna 2014, kterým se doplňuje nařízení Rady (ES) č. 1217/2009 o založení zemědělské účetní datové sítě pro sběr údajů

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 29399/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2444-2500 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 77. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 02.07.2013

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 5735/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2928-2969 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 93. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 04.02.2014

Více

visual identity guidelines Česká verze

visual identity guidelines Česká verze visul identity guidelines Česká verze Osh 01 Filosofie stylu 02 Logo 03 Firemní rvy 04 Firemní písmo 05 Vrice log 06 Komince rev Filosofie stylu Filozofie společnosti Sun Mrketing vychází ze síly Slunce,

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&34122/2011/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 617-675 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 18. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

L 346/42 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013

L 346/42 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013 L 346/42 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1375/2013 ze dne 19. prosince 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy

Více

2.9.11 Logaritmus. Předpoklady: 2909

2.9.11 Logaritmus. Předpoklady: 2909 .9. Logritmus Předpokld: 909 Pedgogická poznámk: Následující příkld vždují tk jeden půl vučovcí hodin. V přípdě potřeb všk stčí dojít k příkldu 6 zbtek jen ukázt, což se dá z jednu hodinu stihnout (nedoporučuji).

Více

11.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 293/15

11.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 293/15 11.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 293/15 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1014/2010 ze dne 10. listopadu 2010 o sledování a hlášení údajů o registraci nových osobních automobilů podle nařízení Evropského

Více

Stanovení disociační konstanty acidobazického indikátoru. = a

Stanovení disociační konstanty acidobazického indikátoru. = a Stnovení disociční konstnty cidobzického indikátoru Teorie: Slbé kyseliny nebo báze disociují ve vodných roztocích jen omezeně; kvntittivní mírou je hodnot disociční konstnty. Disociční rekci příslušející

Více

smlouvu o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

smlouvu o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli 1. Zdeněk Berntík, nr. 14.5.1954 Jrmil Berntíková, nr. 30.12.1956 ob bytem Stroveská 270/87, Ostrv-Proskovice ob jko Smluvní strn 1 2. Tělovýchovná jednot Petřvld

Více

Z Á P I S. ze 7. zasedání zastupitelstva obce Albrechtice nad Vltavou konaného dne 15. prosince 2014.

Z Á P I S. ze 7. zasedání zastupitelstva obce Albrechtice nad Vltavou konaného dne 15. prosince 2014. Albrechtice nd Vltvou Z Á P I S ze 7. zsedání zstupitelstv obce Albrechtice nd Vltvou konného dne 15. prosince 2014. Místo konání: OÚ Albrechtice n. Vlt. Zčátek: 19,00 hodin Zsedání řídil: strost ing.

Více

HOBBY PREZENTACE inels. www.elkoep.cz

HOBBY PREZENTACE inels. www.elkoep.cz HOBBY PREZENTACE inels www.elkoep.cz Chytré ŘÍZENÍ DOMU Chytrý dům s jeden DŮM jeden SYSTÉM jeden OVLADAČ n VŠE Technologie v domě si rozumí Technologie prcují z Vás Přináší mximální užitek Čsové finnční

Více

Regulace f v propojených soustavách

Regulace f v propojených soustavách Regulce f v propojených soustvách Zopkování principu primární sekundární regulce f v izolovné soustvě si ukážeme obr.,kde je znázorněn S Slovenské Republiky. Modře jsou vyznčeny bloky, které jsou zřzeny

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 25227/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 348-408 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 11. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 19.05.2015

Více

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech. L 77/42 Úřední věstník Evropské unie 24.3.2010 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 244/2010 ze dne 23. března 2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE F Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 8633/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1179-1234 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 32. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

Souhrn základních výpočetních postupů v Excelu probíraných v AVT 04-05 listopad 2004. r r. . b = A

Souhrn základních výpočetních postupů v Excelu probíraných v AVT 04-05 listopad 2004. r r. . b = A Souhrn zákldních výpočetních postupů v Ecelu probírných v AVT 04-05 listopd 2004. Řešení soustv lineárních rovnic Soustv lineárních rovnic ve tvru r r A. = b tj. npř. pro 3 rovnice o 3 neznámých 2 3 Hodnoty

Více

Grafický manuál v1.0

Grafický manuál v1.0 Grfický mnuál v1.0 Zákldní informce Logotyp je zákldním prvkem prezentce prcovní skupiny tvoří klíčovou konstntu designu. Logotyp se používá zásdně v podobě kodifikovné tímto mnuálem. Dále jsou v mnuálu

Více

ACHENBACH CZ s.r.o. 31.12.2014 v celých tisících K. Fialková 23 2.049-638 1.411 2.387 814-638 176 1.224 1.224 2.203 987 987 1.573

ACHENBACH CZ s.r.o. 31.12.2014 v celých tisících K. Fialková 23 2.049-638 1.411 2.387 814-638 176 1.224 1.224 2.203 987 987 1.573 Minimální závzný vý et informí ROZVAHA Jméno p íjmení, ohodní firm neo jiný podle vyhlášky. 500/00 S. ve zjednodušeném rozshu název ú etní jednotky ve zn ní pozd jšíh p edpis ACHENBACH CZ s.r.o. ke dni

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni...

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni... Oshuje závzný výčet informí uvedený ve vyhláše MF / S. Účetní jednotk doručí účetní závěrku součsně s doručením dňového přiznání z dň z příjmů x příslušnému finnčnímu úřdu ROZVAHA v plném rozshu ke dni...

Více

PŘEDSTAVENÍ APLIKACE SMARTSELLING

PŘEDSTAVENÍ APLIKACE SMARTSELLING PŘEDSTAVENÍ APLIKACE SMARTSELLING CO JE TO SMARTSELLING SmartSelling je první kompletní nástroj n[ českém [ slovenském trhu, který pod jednou střechou spojuje všechny nezbytné nástroje moderního online

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Ktedr sociálních studií speciální pedgogiky Studijní progrm: Studijní oor: Kód ooru: Sociální práce Sociální prcovník 7502R022 Název klářské práce: NÁHRADNÍ

Více

Usnesení z 25. schůze Rady města Cvikova 4. prosince 2012

Usnesení z 25. schůze Rady města Cvikova 4. prosince 2012 Město Cvikov Usnesení z 25. schůze Rdy měst Cvikov 4. prosince 2012 účst: ze 7 členů přítomno: 6 členů, 1 omluven Ing. Dostál 468/12 Středisko pro rnou péči Liberec s.r.o n zákldě žádosti schvluje příspěvek

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

pro čajovou ligu družstev Č l á n e k I. - O r g a n i z a c e soutěže

pro čajovou ligu družstev Č l á n e k I. - O r g a n i z a c e soutěže H r í ř á d pro čjovou ligu družstev Č l á n e k I. - O r g n i z e soutěže I-1. Vymezení soutěže Soutěž je pořádán pro družstv složená z hráčů, kteří hrjí go pro zpestření svého volného čsu htějí změřit

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZÁKLADNÍ KAPITÁL. Firma: CYRRUS a.s. Právnĺ forma: Akciová společnost. lc: 63907020. Rok založení: 1995

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZÁKLADNÍ KAPITÁL. Firma: CYRRUS a.s. Právnĺ forma: Akciová společnost. lc: 63907020. Rok založení: 1995 loz SU SL1}1HÁ UAUJdZ iujojc Obsh: ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 2 ZÁKLADNÍ KAPITÁL 2 ÚDAJE O ČINNOSTI 3 ÚDAJE O MAJETKU A FINANČNÍ SITUACI 4 MANAGEMENT A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 4 PROFIL SPOLEČNOSTI 5 SOUČASNOST

Více

Nové blokové výjimky pro podpory de minimis

Nové blokové výjimky pro podpory de minimis CS Nové blokové výjimky pro podpory de minimis EN EN KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 2006 K(2006) Předloha NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /.. ze dne [ ] o použití článků 87 a 88 Smlouvy ES na podporu

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Český jzyk litertur Chrkteristik předmětu Předmět je rozdělen n tři disciplíny literární výchovu, jzykovou výchovu ční slohovou výchovu, které tvoří svébytné celky, le zároveň jsou ve výuce čsto propojovány.

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 14700/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 163-247 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 8. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 24.03.2015

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 18.04.2005 KOM(2005) 146 v konečném znění 2005/0056 (CNS) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o podpisu Dohody mezi Evropským společenstvím a Dánským královstvím, kterou

Více

Burzovní pravidla část XIV. POPLATKOVÝ ŘÁD

Burzovní pravidla část XIV. POPLATKOVÝ ŘÁD Burzovní pravidla část XIV. POPLATKOVÝ ŘÁD strana 1 I. POPLATKOVÝ ŘÁD Článek 1 Předmět úpravy... 3 Článek 2 Druhy a struktura burzovních poplatků... 3 Článek 3 Povinné osoby... 3 Článek 4 Příslušnost...

Více

Město Třinec Strategický plán města Třince pro období 2014-2020

Město Třinec Strategický plán města Třince pro období 2014-2020 Strtegický plán měst Třince pro období 20142020 Tr inec fjne mı sto pro z ivot Leden 2014 Obsh Vize rozvoje měst... 4 I Oborová koncepce Doprv... 6 1 Stručná nlýz oblsti Doprvy... 7 1.1 Interpretce problémového

Více

výrobní sortiment n a b í d k o v ý k a t a l o g

výrobní sortiment n a b í d k o v ý k a t a l o g výrobní sortiment n b í d k o v ý k t l o g 20 Sídlo firmy: OPTYS, spol. s r. o. Rybářská 89/44 746 0 Opv Nše poslání: Proszováním nových trendů v polygrfii šetříme čs prostředky zákzník, usndňujeme mu

Více

32002R1606. Úřední věstník L 243, 11/09/2002 S. 0001-0004

32002R1606. Úřední věstník L 243, 11/09/2002 S. 0001-0004 32002R1606 http://eur-lex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=celex:32002r1606:cs:html Úřední věstník L 243, 11/09/2002 S. 0001-0004 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19.

Více

Příloha č. 2a k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls184943/2010 a příloha k sp.zn.sukls44956/2010

Příloha č. 2a k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls184943/2010 a příloha k sp.zn.sukls44956/2010 Příloh č. 2 k rozhodnutí o změně registrce sp.zn. sukls184943/2010 příloh k sp.zn.sukls44956/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Biclutmide Bluefish 50 mg pothovné tblety 2. KVALITATIVNÍ A

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni...

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni... Oshuje závzný výčet informí uvedený ve vyhláše MF 500/2002 S. Účetní jednotk doručí účetní závěrku součsně s doručením dňového přiznání z dň z příjmů x příslušnému finnčnímu úřdu ROZVAHA v plném rozshu

Více

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE. 123TVVM homogenizace (směšovací pravidla)

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE. 123TVVM homogenizace (směšovací pravidla) KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE 23TVVM hoogenizce (sěšovcí prvidl) Hoogenizce Stvební teriály sou z hledisk zstoupení doinntních složek několikfázové systéy: Dvoufázové trice, vzduch (póry)

Více

s ohledem na společný návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise,

s ohledem na společný návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise, 12.9.2014 L 271/3 NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 960/2014 ze dne 8. září 2014, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině RADA

Více

ENERGOAQUA, a.s. 1. máje 823, Rožnov pod Radhoštěm 756 61, IČ 155 03 461

ENERGOAQUA, a.s. 1. máje 823, Rožnov pod Radhoštěm 756 61, IČ 155 03 461 ENERGOAQUA, a.s. 1. máje 823, Rožnov pod Radhoštěm 756 61, IČ 155 03 461 SOUHRNNÁ VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA PRO AKCIONÁŘE PODLE ZÁKONA č. 256/2004 Sb. 118 bod 8 Představenstvo společnosti ENERGOAQUA, a.s. předkládá

Více