VYHLÁŠKA ze dne 6. prosince 2016 o požadavcích na systém řízení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYHLÁŠKA ze dne 6. prosince 2016 o požadavcích na systém řízení"

Transkript

1 Částk 166 Sbírk zákonů č. 408 / 2016 Strn VYHLÁŠKA ze dne 6. prosince 2016 o poždvcích n systém řízení Státní úřd pro jdernou bezpečnost stnoví podle 236 zákon č. 263/2016 Sb., tomový zákon, k provedení 24 odst. 7, 29 odst odst. 9: 1 Předmět úprvy Tto vyhlášk zprcovává příslušné předpisy Eurtomu 1 ) uprvuje ) poždvky n zvedení, udržování zlepšování systému řízení, b) obsh dokumentce systému řízení způsob jejího vedení, c) prvidl provádění řízení procesů činností, d) prvidl provádění řízení zvláštních procesů, e) způsob plánování v systému řízení rozsh způsob provedení dokumentce tohoto plánování, f) postup provádění změn systému řízení, g) prvidl posuzování účinnosti systému řízení, včetně procesů činností jejich změn, h) postupy řízení neshody, i) způsob zjištění kvlifikce prcovníků provádějících procesy činnosti, j) rozsh způsob zjištění trvlého rozvíjení prvidelného hodnocení kultury bezpečnosti k) poždvky n obsh progrmu systému řízení. 2 Pojmy Pro účely této vyhlášky se rozumí ) grntem procesu prcovník zjišťující zvedení provádění procesu, který ovlivňuje jdernou bezpečnost, rdiční ochrnu, technickou bezpečnost, monitorování rdiční situce, zvládání rdiční mimořádné události zbezpečení, (dále jen proces ) splnění poždvků kldených n tento proces právními předpisy, b) ověřením prověření souldu procesů činností jejich vstupů výstupů s poždvky n jejich vlstnosti stnovenými v dokumentci systému řízení, c) procesní rolí očekávné chování jednání prcovník v rámci procesu, které má směřovt ke spolehlivému vykonávání přidělených činností v souldu s cíli osoby podle 29 odst. 1 tomového zákon (dále jen osob zvádějící systém řízení ), d) přezkoumáním prověření vhodnosti, přiměřenosti účinnosti procesů činností jejich vstupů výstupů z hledisk jderné bezpečnosti, rdiční ochrny, technické bezpečnosti, monitorování rdiční situce, zvládání rdiční mimořádné události zbezpečení, e) ukztelem účinnosti procesu údj poskytující grntovi procesu informce o účinnosti procesu činností, z nichž se skládá, z hledisk zjišťování zvyšování úrovně jderné bezpeč- 1 ) Směrnice Rdy 2009/71/Eurtom ze dne 25. červn 2009, kterou se stnoví rámec Společenství pro jdernou bezpečnost jderných zřízení. Směrnice Rdy 2011/70/Eurtom ze dne 19. července 2011, kterou se stnoví rámec Společenství pro odpovědné bezpečné nkládání s vyhořelým plivem rdioktivním odpdem. Směrnice Rdy 2013/59/Eurtom ze dne 5. prosince 2013, kterou se stnoví zákldní bezpečnostní stndrdy ochrny před nebezpečím vystvení ionizujícímu záření zrušují se směrnice 89/618/Eurtom, 90/641/Eurtom, 96/29/ /Eurtom, 97/43/Eurtom 2003/122/Eurtom. Směrnice Rdy 2014/87/Eurtom ze dne 8. července 2014, kterou se mění směrnice 2009/71/Eurtom, kterou se stnoví rámec Společenství pro jdernou bezpečnost jderných zřízení.

2 Strn 6364 Sbírk zákonů č. 408 / 2016 Částk 166 nosti, rdiční ochrny, technické bezpečnosti, monitorování rdiční situce, zvládání rdiční mimořádné události zbezpečení, f) vlidcí prověření souldu procesů činností jejich vstupů výstupů s poždvky n jejich zmýšlené užití stnovenými v dokumentci systému řízení. 3 Poždvky n zvedení, udržování zlepšování systému řízení (1) Systém řízení musí být zveden, udržován zlepšován tk, by ) bylo účinným způsobem doshováno cíle, který směřuje k zjišťování zvyšování úrovně jderné bezpečnosti, rdiční ochrny, technické bezpečnosti, monitorování rdiční situce, zvládání rdiční mimořádné události zbezpečení, (dále jen cíl systému řízení ) b) byly plněny všechny poždvky, které mohou sloužit k zjišťování zvyšování úrovně jderné bezpečnosti, rdiční ochrny, technické bezpečnosti, monitorování rdiční situce, zvládání rdiční mimořádné události zbezpečení, (dále jen integrovný poždvek ). (2) Osob zvádějící systém řízení musí při rozhodování přednostně dbát o doshování cíle systému řízení. (3) Procesy činnosti v systému řízení musí být zvedeny tk, by zjišťovly doshování cíle systému řízení plnění integrovných poždvků. (4) Procesy činnosti v systému řízení musí být prováděny plánovně systemticky. (5) V systému řízení musí být ) vytvořeny podmínky pro udržování, zlepšování hodnocení systému řízení, včetně jeho změn, b) zveden optření k zjišťování zvyšování úrovně jderné bezpečnosti, rdiční ochrny, technické bezpečnosti, monitorování rdiční situce, zvládání rdiční mimořádné události zbezpečení, c) zveden optření k zjišťování shody činností prováděných osobou zvádějící systém řízení s poždvky právních předpisů, d) integrovné poždvky plněny ve vzájemném souldu tk, by jderná bezpečnost, rdiční ochrn, technická bezpečnost, monitorování rdiční situce, zvládání rdiční mimořádné události zbezpečení byly trvle zjištěny, e) integrovné poždvky vzájemně spojeny tk, by jderná bezpečnost, rdiční ochrn, technická bezpečnost, monitorování rdiční situce, zvládání rdiční mimořádné události zbezpečení byly trvle zjištěny, f) v rámci orgnizční struktury stnoven způsob řízení jednotlivé úrovně řízení, g) rozvíjen udržován schopnost vedení prcovníků k zjišťování zvyšování úrovně jderné bezpečnosti, rdiční ochrny, technické bezpečnosti, monitorování rdiční situce, zvládání rdiční mimořádné události zbezpečení (dále jen schopnost vedení ) u prcovník pověřeného řízením nebo se schopností vedení (dále jen vůdčí prcovník ) h) schopnost vedení rozvíjen udržován n všech úrovních řízení tk, by mohl být účinně upltňován při doshování cíle systému řízení rozvíjení hodnocení kultury bezpečnosti. Rozsh způsob provádění řízení procesů činností 4 (1) Pro kždý proces musí být určen grnt procesu. V rámci kždého procesu musí být stnoveny procesní role. (2) Procesy činnosti musí ) být prováděny řízeny ve shodě 1. se zmýšleným účelem použití jejich výstupů 2. s poždvky stnovenými v dokumentci systému řízení, včetně poždvků n rozsh zjišťování kvlity jejich výstupů kritérií přijtelnosti těchto výstupů, b) mít určeny související procesy činnosti vzájemné rozhrní se souvisejícími procesy činnostmi tk, by jderná bezpečnost, rdiční ochrn, technická bezpečnost, monitorování rdiční situce, zvládání rdiční mimořádné události zbezpečení byly trvle zjištěny; součástí rozhrní mezi procesy činnostmi musí být

3 Částk 166 Sbírk zákonů č. 408 / 2016 Strn hmotné nebo nehmotné vstupy výstupy procesů činností, 2. informce, které jsou při provádění souvisejících procesů činností sdíleny, 3. vzájemné vzthy osob provádějících řídících související procesy činnosti, c) být soustvně sledovány k prověření jejich schopnosti dosáhnout stnoveného cíle systému řízení, d) být dokumentovány podle 14 písm. b) bodů písm. c) e) být prováděny z těchto podmínek: 1. dokumentce vzthující se k procesům činnostem musí být po celou dobu provádění procesů činností dostupná kždé osobě podílející se n provádění procesů činností, 2. musí být prováděn průběžná kontrol procesů činností, kterou se prověřuje správnost jejich provádění kvlit jejich výstupů v určitém okmžiku, 3. musí být používáno vhodné technické vybvení zjištěny odpovídjící prcovní podmínky prostředí, 4. vzájemné vzthy osob provádějících řídících procesy činnosti musí být nstveny tk, by bylo dosženo cíle systému řízení byly plněny integrovné poždvky, 5. prcovník musí být způsobilý k plnění procesní role k provádění přidělené činnosti znát poždvky n procesy činnosti, k nimž procesní role náleží, 6. technické vybvení k provádění procesů činností musí být udržováno ve stvu zjišťujícím dosžení trvlé shody výstupů z procesů činností s poždvky n něj kldenými. (3) Pokud je v dokumentci procesů činností stnoven kontrolní bod, nelze v jejich provádění pokrčovt bez souhlsu určeného prcovník. Souhls s pokrčováním provádění procesů činností lze udělit jen při dosžení úspěšného výsledku kontroly provedené v rámci kontrolního bodu. Udělení souhlsu s pokrčováním provádění procesů činností musí být dokumentováno záznmem. 5 (1) U procesů činností jejich vstupů výstupů musí být před jejich prvním užitím provedeno přezkoumání, ověření vlidce. (2) Pro přezkoumání, ověření vlidci procesů činností musí být stnoven kritéri přijtelnosti. (3) Přezkoumání, ověření vlidci procesu musí provádět grnt procesu nebo jím pověřený prcovník, který je stejně způsobilý jko grnt procesu. (4) Pro zvláštní proces musí být stnoveny poždvky odpovídjící povze zvláštního procesu n ) způsobilost prcovníků, kteří jej řídí, provádějí hodnotí, b) postup provedení procesu c) technické vybvení vhodné prcovní prostředí podmínky jeho provádění. (5) Splnění poždvků podle odstvce 4 písm. ) b) musí být před provedením zvláštního procesu prověřeno vlidcí. (6) K provádění zvláštního procesu lze užít jen technické vybvení, u něhož byl před jeho použitím kontrolován stv prověřen způsobilost k tomuto provádění. 6 Způsob plánování v systému řízení rozsh způsob provedení dokumentce tohoto plánování (1) Při plánování v systému řízení musí být ) vytvořen nplňován plán k dosžení cíle systému řízení uskutečnění politiky bezpečnosti podle 14 písm. ) (dále jen plán systému řízení ), b) plán systému řízení znám kždému prcovníkovi provádějícímu činnost k zjišťování zvyšování úrovně jderné bezpečnosti, rdiční ochrny, technické bezpečnosti, monitorování rdiční situce, zvládání rdiční mimořádné události zbezpečení, c) průběžně zvyšován kvlit plánu systému řízení tk, by nedocházelo ke snížení úrovně jderné bezpečnosti, rdiční ochrny, technické bezpečnosti, monitorování rdiční situce, zvládání rdiční mimořádné události zbezpečení,

4 Strn 6366 Sbírk zákonů č. 408 / 2016 Částk 166 d) nplňování plánu systému řízení účinnost zvyšování jeho kvlity prvidelně hodnoceny z hledisk jejich souldu s plánovným výsledkem e) přijímáno účinné optření k odstrnění neshody v plánu systému řízení. (2) Plán systému řízení musí být v souldu s politikou bezpečnosti podle 14 písm. ). 7 Způsob provádění změn systému řízení (1) Změn systému řízení musí být plánován. Plán změny systému řízení musí být proveden tk, by nedocházelo ke snižování úrovně jderné bezpečnosti, rdiční ochrny, technické bezpečnosti, monitorování rdiční situce, zvládání rdiční mimořádné události zbezpečení. (2) Návrh změny systému řízení musí být odůvodněný musí být hodnocen z hledisk účelu změny systému řízení jejího budoucího vlivu n jdernou bezpečnost, rdiční ochrnu, technickou bezpečnost, monitorování rdiční situce, zvládání rdiční mimořádné události zbezpečení. (3) Provádění změny systému řízení musí být z hledisk její účinnosti průběžně sledováno následně nezávisle hodnoceno podle 10 odst. 1. (4) Při provádění změny systému řízení musí být záznmem dokumentovány ) návrh změny systému řízení, b) rozhodnutí o provedení změny systému řízení, c) způsob příprvy změny systému řízení, d) provedení změny systému řízení, e) způsob provedení hodnocení změny systému řízení f) hrmonogrm provádění změny systému řízení. (5) Po provedení změny systému řízení musí být hodnocen její skutečný vliv n jdernou bezpečnost, rdiční ochrnu, technickou bezpečnost, monitorování rdiční situce, zvládání rdiční mimořádné události zbezpečení. (6) Změnou systému řízení se rozumí též změn procesů činností v systému řízení. Prvidl posuzování účinnosti systému řízení, včetně procesů činností jejich změn 8 (1) Posuzováním účinnosti systému řízení, procesů činností jejich změn musí být zjišťováno, zd jsou ) vhodné přiměřené k dosžení cíle systému řízení b) schopny doshovt plánovného výsledku. (2) Posuzováním účinnosti systému řízení, procesů činností jejich změn musí být trvle hledány možnosti ke zlepšování systému řízení, včetně procesů činností jejich změn. (3) Při posuzování účinnosti systému řízení musí být určen používán ukztel účinnosti procesu. (4) Ukztel účinnosti procesu musí být grntem procesu prvidelně hodnocen z hledisk jeho schopnosti poskytovt informce o účinnosti procesu. (5) Posuzování účinnosti systému řízení musí být prováděno vlstním hodnocením nezávislým hodnocením. 9 (1) Vlstní hodnocení musí být prvidelně prováděno u kždého procesu grntem procesu porovnáním výstupu procesu s poždvky kldenými n proces dokumentcí systému řízení k ) prověření vhodnosti, přiměřenosti účinnosti procesu, b) identifikci neshody, která brání v dosžení cíle systému řízení, nebo jejímu předcházení c) nlezení přijetí optření k odstrnění neshody podle písmene b), náprvného optření vedoucího k zbránění opkovnému výskytu neshody nebo preventivního optření k jejímu předcházení. (2) Vlstní hodnocení musí být plánováno. Plán vlstního hodnocení musí stnovit ) způsob zvedení vlstního hodnocení, b) četnost vlstního hodnocení c) změření vlstního hodnocení v plánovném období. (3) Grnt procesu provádějící vlstní hodnocení musí

5 Částk 166 Sbírk zákonů č. 408 / 2016 Strn 6367 ) stnovit cíl rozsh vlstního hodnocení, b) stnovit ukztel účinnosti procesu, podle kterého má být posuzován účinnost procesu nebo činnosti, c) zprcovt progrm provedení vlstního hodnocení, d) provést porovnání hodnoceného procesu jeho činností se stnoveným cílem ukztelem účinnosti procesu e) n zákldě výsledků vlstního hodnocení nvrhnout 1. optření k odstrnění neshody, je-li identifikován, 2. náprvné optření vedoucí k zbránění opkovnému výskytu neshody 3. preventivní optření k předcházení neshodě, včetně návrhu n zlepšení účinnosti procesu. 10 (1) Nezávislé hodnocení musí hodnotit změnu systému řízení změnu v procesech činnostech musí být prováděno ) metodou vhodnou k vyhodnocení schopnosti systému řízení dosáhnout cíle systému řízení, b) v prvidelných intervlech c) kvlifikovným prcovníkem, který se nepodílí n plánování, řízení provádění procesů činností, které jsou předmětem hodnocení. (2) Výstup z nezávislého hodnocení musí ) být formulován jednoznčně v souldu s jeho zmýšleným užitím pro zlepšování systému řízení, b) obshovt informce umožňující jeho přezkoumání c) umožňovt přijetí 1. optření k odstrnění neshody, je-li identifikován, 2. preventivního optření k předcházení neshodě. 11 Postupy řízení neshody (1) V rámci řízení neshody musí být při odhlování neshody ) informce o vzniku neshody oznámen prcovníkovi, který je určen k zjištění náprvy neshody, neprodleně po jejím zjištění, b) identifikovány znky neshody neprodleně po jejím zjištění, c) neshod dokumentován neprodleně po jejím zjištění, d) zveden postup pro nkládání s procesy činnostmi, jejich vstupy výstupy zdroji, kterých se neshod týká, včetně plánu odstrnění neshody, e) stnoveny poždvky k zmezení nevhodného nkládání s procesy činnostmi jejich vstupy, výstupy nebo zdroji, kterých se neshod týká, f) hodnocen vzniklý možný dopd neshody n jdernou bezpečnost, rdiční ochrnu, technickou bezpečnost, monitorování rdiční situce, zvládání rdiční mimořádné události zbezpečení. (2) V rámci řízení neshody musí být při náprvě neshody ) hodnocen závžnost neshody, b) proveden rozbor příčin neshody, c) určeno provedeno optření k odstrnění neshody, d) provedené optření k odstrnění neshody sledováno vyhodnocováno z hledisk stvu jeho provádění jeho účinnosti, e) vyhodnocen potřeb náprvného optření vedoucího k předcházení opkovnému výskytu neshody, f) určeno provedeno náprvné optření vedoucí k předcházení opkovnému výskytu neshody přiměřené následku neshody g) provedené náprvné optření vedoucí k předcházení opkovnému výskytu neshody sledováno vyhodnocováno z hledisk stvu jeho provádění jeho účinnosti. (3) V rámci řízení neshody musí být v zájmu předcházení neshodě předcházení opkovnému výskytu neshody ) vyhledán neshod, která by mohl nstt, (dále jen potenciální neshod ) její možné příčiny, b) vyhodnocen potřeb preventivního optření k zbránění výskytu potenciální neshody, c) zvedeno preventivní optření přiměřené možné příčině potenciální neshody; ke stnovení

6 Strn 6368 Sbírk zákonů č. 408 / 2016 Částk 166 preventivního optření musí být využit vlstní provozní zkušenost provozní zkušenost jiné osoby, je-li k dispozici, d) sledováno vyhodnocováno preventivní optření z hledisk stvu jeho zvádění jeho účinnosti. 12 Způsob zjištění kvlifikce prcovníků provádějících procesy činnosti (1) K zjištění kvlifikce prcovník provádějícího procesy činnosti v systému řízení musí být ) stnoveny kvlifikční poždvky, včetně délky odborné prxe, odpovídjící druhu význmu procesu činnosti, které prcovník provádí, b) užíván systém teoretické příprvy prcovníků provádějících procesy činnosti, c) užíván systém prktického výcviku prcovníků provádějících procesy činnosti d) hodnocen účinnost systému teoretické příprvy prktického výcviku prcovníků provádějících procesy činnosti. (2) Poždvky podle odstvce 1 musí být plněny tk, by prcovník provádějící procesy činnosti byl schopen vykonávt proces činnost byl seznámen s vlivem procesu činnosti n zjišťování zvyšování úrovně jderné bezpečnosti, rdiční ochrny, technické bezpečnosti, monitorování rdiční situce, zvládání rdiční mimořádné události zbezpečení. (3) Kvlifikce prcovník provádějícího procesy činnosti musí být před prvním zhájením procesu činnosti následně prvidelně nezávisle ověřován. (4) Kvlifikce prcovník provádějícího procesy činnosti musí být trvle udržován tk, by bylo zjištěno plnění poždvků n procesy činnosti jejich účinnost. 13 Rozvíjení hodnocení kultury bezpečnosti (1) K trvlému rozvíjení kultury bezpečnosti v systému řízení osoby zvádějící systém řízení musí být ) zjištěn srozumitelnost hlvních principů kultury bezpečnosti pro vůdčí prcovníky prcovníky, kteří provádějí procesy činnosti, jejich informovnost o nich, b) zjištěno vyhledávání informcí o doshování cíle systému řízení osobou zvádějící systém řízení vůdčím prcovníkem jejich sdílení s jinými prcovníky osoby zvádějící systém řízení, c) vytvářeny podmínky pro informování vůdčího prcovník o způsobu doshování cíle systému řízení osobou zvádějící systém řízení prcovníky této osoby, d) zjištěn připrvenost prcovník osoby zvádějící systém řízení k činnosti nutné k doshování cíle systému řízení, e) prcovník osoby zvádějící systém řízení veden vůdčím prcovníkem k vyhledávání příležitostí ke zlepšování systému řízení procesů činností vytvářeny podmínky k tomuto vyhledávání f) posouzen přiměřenost, vhodnost účinnost zdrojů přiměřeně podle 8 ž 10. (2) Osob zvádějící systém řízení musí zjistit, by vůdčí prcovník přispívl k neustálému zlepšování rozvíjení kultury bezpečnosti prováděl prvidelné vlstní hodnocení kultury bezpečnosti podle procesní role, kterou zstává. (3) Prvidelné hodnocení kultury bezpečnosti musí být prováděno nejméně jednou ročně výsledek hodnocení kultury bezpečnosti přijtá optření musí být dokumentovány. (4) Výsledek hodnocení kultury bezpečnosti musí být oznmován kždému prcovníkovi osoby zvádějící systém řízení jejího dodvtele výrobku nebo služby. Dokumentce systému řízení 14 Dokumentce systému řízení musí zhrnovt ) politiku bezpečnosti obshující popis 1. cíle systému řízení, 2. cíle vedoucího k zjišťování zvyšování kvlity řízení procesů činností jejich výstupů 3. optření k nplnění cíle podle bodů 1 2 k jeho sledování, b) popis systému řízení obshující popis

7 Částk 166 Sbírk zákonů č. 408 / 2016 Strn orgnizční struktury osoby zvádějící systém řízení, 2. práv povinností prcovníků, kteří plánují, řídí, provádějí hodnotí procesy činnosti, jejich vzájemných vzthů, způsobu komunikce způsobu rozhodování n kždé úrovni řízení, 3. způsobu komunikce osoby zvádějící systém řízení s dodvtelem výrobku nebo služby, jinou osobou, která se podílí n zjišťování jderné bezpečnosti, rdiční ochrny, technické bezpečnosti, monitorování rdiční situce, zvládání rdiční mimořádné události zbezpečení, s Úřdem, 4. procesů činností, jejich výstupů jejich vzájemného působení vycházející z politiky bezpečnosti podle písmene ) obshující informce o jejich příprvě, přezkoumání, ověření vlidci, provádění, hodnocení zlepšování zznmenávání údjů vzthujících se k procesům činnostem jejich výstupům 5. řízení záznmů podle písmene c), c) záznmy 1. způsobu provedení procesu činnosti, 2. dosženého výstupu při plnění poždvků n systém řízení výstupu procesů činností 3. nplňování poždvků jiné dokumentce systému řízení, d) poždvky n procesy činnosti prováděné dodvtelem výrobku nebo služby e) jinou dokumentci osoby zvádějící systém řízení, která je využíván k řízení procesů činností, zejmén smlouvy, progrmy, seznmy vybrných zřízení, limity podmínky, bezpečnostní zprávy vnitřní předpisy. 15 (1) Dokumentce systému řízení musí být ) zprcován tk, by postup v ní popsný 1. umožňovl dosžení cíle systému řízení 2. vedl k plnění integrovných poždvků, b) před svým zvedením podroben přezkoumání podle 5, c) schválen prcovníkem k tomu určeným; změn dokumentce systému řízení musí být schválen prcovníkem, který schválil dokumentci systému řízení,, není-li to možné, musí být schválen prcovníkem se stejnou procesní rolí, d) srozumitelná, čitelná, úplná, jednoznčně sndno identifikovtelná sledovtelná, e) bezpečně ukládán uchováván po dobu stnovenou v dokumentci systému řízení, f) prvidelně zhodnocen v celém rozshu v průběhu tří po sobě jdoucích let z hledisk 1. plnění poždvků n procesy činnosti, které popisuje, 2. účinnosti procesů činností g) udržován v souldu s výsledky zhodnocení podle písmene f). (2) Politik bezpečnosti podle 14 písm. ) musí být ) oznmován prcovníkům n všech úrovních řízení dodvteli výrobku nebo služby tk, by byly poždvky v ní obsžené vždy nplněny v rozshu odpovídjícím vykonávné činnosti, b) průběžně sledován z hledisk plnění cíle systému řízení c) prvidelně jednou ročně hodnocen osobou zvádějící systém řízení z hledisk přiměřenosti účinnosti jejího zvedení. (3) Politik bezpečnosti podle 14 písm. ) musí stnovit poždvek n soustvné zvyšování úrovně jderné bezpečnosti, rdiční ochrny, technické bezpečnosti, monitorování rdiční situce, zvládání rdiční mimořádné události zbezpečení prostřednictvím ) identifikce hodnocení nových informcí vzthujících se k jderné bezpečnosti, b) hodnocení bezpečnosti c) včsného provedení optření ke zvýšení úrovně jderné bezpečnosti. 16 Progrm systému řízení musí obshovt ) předmět, místo výkonu rozsh povolovné činnosti, b) s výjimkou prcoviště III. ktegorie identifikční údje přímého dodvtele výrobku nebo služby využívného osobou zvádějící systém

8 Strn 6370 Sbírk zákonů č. 408 / 2016 Částk 166 řízení v rozshu obdobném údjům podle písmene ), c) výčet procesů činností, n které se progrm systému řízení vzthuje, s ohledem n druh povolovné činnosti, včetně vyznčení procesu, který bude zjišťován dodvtelským způsobem, d) identifikci prcovník, který je povinen zjistit koordinci udržování systému řízení shodu systému řízení s poždvky této vyhlášky, popis práv povinností tohoto prcovník, e) informce o systému řízení zhrnující popis 1. práv, povinností vzájemných vzthů prcovníků, kteří plánují, řídí, ověřují hodnotí procesy činnosti, 2. vzájemných vzeb členění útvrů podílejících se n plánování, řízení, provádění, přezkoumání, ověření vlidci procesů činností, 3. způsobu vnitřní komunikce komunikce s dodvtelem výrobku nebo služby s Úřdem, 4. způsobu zjištění plnění poždvků této vyhlášky vzthujících se k povolovné činnosti, včetně jednoznčné identifikce dokumentce, podle které se tyto poždvky zjišťují, 5. způsobu hodnocení účinnosti systému řízení procesů činností, včetně popisu principů zjištění nezávislosti hodnocení systému řízení vlstního hodnocení zznmenávání výsledku hodnocení, 6. způsobu ověřování schopnosti dodvtele výrobku nebo služby dodávt poždovný výrobek nebo službu, včetně způsobu zjišťování kvlity výrobku nebo služby, plnit poždvky n zjištění jderné bezpečnosti, rdiční ochrny, technické bezpečnosti, monitorování rdiční situce, zvládání rdiční mimořádné události zbezpečení 7. s výjimkou prcoviště III. ktegorie rozshu způsobu upltnění poždvků této vyhlášky n systém řízení dodvtele výrobku nebo služby, včetně způsobu hodnocení účinnosti systému řízení hodnocení procesů činností, které jsou prováděny dodvtelským způsobem, f) popis způsobu četnosti provádění ktulizcí progrmu systému řízení. 17 Systém řízení při provádění nebo zjišťování činností v rámci expozičních situcí Systém řízení při provádění nebo zjišťování činností v rámci expozičních situcí n prcovištích III. ktegorie musí splňovt poždvky 3 ž 5, 7 ž 12, 14 písm. b) ž e), 15 odst Oznámení Tto vyhlášk byl oznámen v souldu se směrnicí Evropského prlmentu Rdy (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informcí v oblsti technických předpisů předpisů pro služby informční společnosti, v pltném znění. 19 Účinnost Tto vyhlášk nbývá účinnosti dnem 1. ledn Předsedkyně: Ing. Drábová, Ph.D., v. r.

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2016 o požadavcích na systém řízení

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2016 o požadavcích na systém řízení Návrh II. VYHLÁŠKA ze dne 2016 o požadavcích na systém řízení Státní úřad pro jadernou bezpečnost stanoví podle 236 zákona č..../... Sb., atomový zákon, k provedení 24 odst. 7, 29 odst. 7 a 30 odst. 9:

Více

kritérium Návaznost na další dokumenty Dokument naplňující standard

kritérium Návaznost na další dokumenty Dokument naplňující standard 1. CÍLE A ZPŮSOBY ČINNOSTI POVĚŘENÉ OSOBY Dokument obshuje zákldní prohlášení středisk Služby pro pěstouny, do kterého se řdí: poslání, cílová skupin, cíle zásdy, v souldu s kterými je služb poskytován.

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Hornolidečska na období Příloha: Analýza rizik

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Hornolidečska na období Příloha: Analýza rizik Strtegie komunitně vedeného místního rozvoje n období 2014 2020 Příloh: Anlýz rizik Příprv strtegie byl spolufinncován z rozpočtu Zlínského krje z operčního progrmu Technická pomoc Anlýz rizik Tto příloh

Více

Rekonstrukce bytových domů Plotní 30 a 32

Rekonstrukce bytových domů Plotní 30 a 32 Sttutární město Brno, Městská část Brno Jih, strost MČ, Mriánské náměstí 152/13 Brno Poždvky zdvtele veřejné zkázky n jednotlivé části systému řízení kvlity v průběhu relizce předmětu veřejné zkázky s

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE (POŽADAVKY ZADAVATELE NA KVALIFIKACI)

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE (POŽADAVKY ZADAVATELE NA KVALIFIKACI) Veřejná zkázk mlého rozshu zdávná podle 6 zákon č. 134/2016 Sb., o zdávání veřejných zkázek (dále jen zákon) pod názvem: Výrob (grfické zprcování, szb tisk) odborný překld korektur metodiky, souvisejících

Více

POŽADAVKY ZADAVATELE NA KVALIFIKACI REVIZE

POŽADAVKY ZADAVATELE NA KVALIFIKACI REVIZE Veřejná zkázk n stvební práce zdávná v užším řízení podle ustnovení 3 písmeno c), 14 odstvec (3), 15, 26 pltí souvisejících zákon č. 134/2016 Sb., o zdávání veřejných zkázek, v pltném znění (dále rovněž

Více

Úřední věstník Evropské unie 25.6.2004 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÉ UNIE

Úřední věstník Evropské unie 25.6.2004 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÉ UNIE 03/sv. 45 75 32004R0854 25.6.2004 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÉ UNIE L 226/83 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 854/2004 ze dne 29. dubn 2004, kterým se stnoví zvláštní prvidl pro orgnizci úředních

Více

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 ze dne 27. říjn 2004 Nřízení Evropského prlmentu Rdy (ES) č. 1935/2004 o mteriálech předmětech určených pro styk s potrvinmi o zrušení směrnic 80/590/EHS 89/109/EHS EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

Více

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Euratomu 1 ) a upravuje. a) výčet vlastností území k umístění jaderného zařízení

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Euratomu 1 ) a upravuje. a) výčet vlastností území k umístění jaderného zařízení Částk 151 Sbírk zákonů č. 378 / 2016 Strn 5989 378 VYHLÁŠKA ze dne 7. listopdu 2016 o umístění jderného zřízení Státní úřd pro jdernou bezpečnost stnoví podle 236 zákon č. 263/2016 Sb., tomový zákon, k

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.4.2013 C(2013) 2420 finl NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, kterým se mění nřízení (ES) č. 809/2004, pokud jde o poždvky n zveřejňování

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. "Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE pro zjednodušené podlimitní řízení n služby v rámci projektu Hospodárné odpovědné město Klimkovice, reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00121, který bude finncován ze zdrojů EU "Pordenství

Více

POŽADAVKY ZADAVATELE NA KVALIFIKACI

POŽADAVKY ZADAVATELE NA KVALIFIKACI Veřejná zkázk n služby zdávná v otevřeném řízení podle ustnovení 3 písmeno b), 14 odstvec (2), 25 souvisejících zákon č. 134/2016 Sb., o zdávání veřejných zkázek, v pltném znění (dále rovněž jen Zákon

Více

Smlouva č. 502015_5_048_A_SKŠ o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015

Smlouva č. 502015_5_048_A_SKŠ o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015 Smlouv č. 502015_5_048_A_SKŠ o poskytnutí neinvestiční dotce ze státního rozpočtu ČR v oblsti sportu n rok 2015 Název : Šchový svz České republiky Adres : Zátopkov 100/2, 160 17 Prh 6 IČ : 48548464 Bnkovní

Více

Lidské zdroje a Personální agenda. Organizační opatření

Lidské zdroje a Personální agenda. Organizační opatření STRANA: 1 z 6 Orgnizční optření 1. je závzná pro změstnnce školy. 2. je pltná dnem podpisu účinná dnem 1.9.2012. ZPRACOVAL: PODPIS: SCHVÁLIL: PODPIS: VYDAL: DATUM: Pvlín Schneiderová PedDr. Soň Vlušková

Více

Moderně s letitou tradicí

Moderně s letitou tradicí ZPRÁVA O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ ZA ROK 2010 Moderně s letitou trdicí Zprcovl: Schválil: Ing. Tomáš Gociek Ing. Zdeněk Vldár referent životního prostředí ředitel společnosti Slévárny Třinec,.s. Dtum: 01.03.2011

Více

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence:

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence: Konvence Integrovného doprvního systému Libereckého krje (IDOL) Účstníci Konvence: KORID LK, spol. s r.o. Liberecký krj Město Česká Líp Město Jblonec nd Nisou Sttutární město Liberec Město Turnov České

Více

Dohoda o partnerství a spolupráci na Integrovaném systému nakládání s komunálními odpady v Plzeňském kraji

Dohoda o partnerství a spolupráci na Integrovaném systému nakládání s komunálními odpady v Plzeňském kraji Dohod o prtnerství spolupráci n Integrovném systému nkládání s komunálními odpdy v Plzeňském krji kterou níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřely n zákldě ustnovení 51 zákon č. 40/1964 Sb., občnského zákoníku,

Více

podle ust a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Článek I.

podle ust a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Článek I. Jkub Hnik nr. 15.1.1974 bytem: U Potok 170, 273 53 Hostouň nr. 31.1.1979 bytem: Lidečská 387, 155 21 Prh Zličín (dále jen budoucí oprávněný ) IČ: 00234397 Kldenská 119, 273 53 Hostouň bnkovní spojení:

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledn 2002, kterým se stnoví obecné zásdy poždvky potrvinového práv, zřizuje se Evropský úřd pro bezpečnost potrvin stnoví postupy týkjící

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2016 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 166 Rozeslána dne 14. prosince 2016 Cena Kč 89, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2016 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 166 Rozeslána dne 14. prosince 2016 Cena Kč 89, O B S A H : Ročník 2016 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 166 Rozeslána dne 14. prosince 2016 Cena Kč 89, O B S A H : 407. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení podrobností

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu Výzv k podání nbídky k prokázání kvlifikce pro VZ mlého rozshu Název veřejné zkázky: Servisní podpor NN zřízení LNS Brno Identifikce zdvtele: Zdvtel: Řízení letového provozu České republiky, s.p. Se sídlem:

Více

Z P R Á V A O Ž I V O T N Í M P R O S T Ř E D Í Z A R O K 2 0 1 1

Z P R Á V A O Ž I V O T N Í M P R O S T Ř E D Í Z A R O K 2 0 1 1 Z P R Á V A O Ž I V O T N Í M P R O S T Ř E D Í Z A R O K 2 0 1 1 Moderně s letitou trdicí Zprcovl: Ing. Tomáš Gociek referent životního prostředí Schválil: Ing. Zdeněk Vldár ředitel společnosti Slévárny

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Zdvtel: Morvskoslezský krj se sídlem Ostrv, 28. říjn 117, PSČ 702 18 IČ: 70890692 Veřejná zkázk: Přístvb Domu umění Glerie 21. století, výběr zhotovitele PD, AD, koordinátor BOZP, IČ zdávná v otevřeném

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR ŘÍJEN 2014 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor řízení

Více

Komuniké. předsedy Nejvyššího kontrolního úřadu Slovenské republiky. prezidenta Účetního dvora Slovinské republiky

Komuniké. předsedy Nejvyššího kontrolního úřadu Slovenské republiky. prezidenta Účetního dvora Slovinské republiky Komuniké předsedy Nejvyššího kontrolního úřdu Slovenské republiky prezident Účetního dvor Slovinské republiky prezident Nejvyššího kontrolního úřdu, Česká republik prezident rkouského Účetního dvor o výsledcích

Více

Statutární město Ostrava. Prokešovo náměstí 8, Ostrava.

Statutární město Ostrava. Prokešovo náměstí 8, Ostrava. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní význmné veřejné zkázce n stvební práce zdávné v otevřeném řízení dle zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zkázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název

Více

Příloha č. 2 Hodnoticí kritéria - výzva Excelentní výzkum - Kontrola formálních náležitostí - 1., 2. kolo

Příloha č. 2 Hodnoticí kritéria - výzva Excelentní výzkum - Kontrola formálních náležitostí - 1., 2. kolo Příloh č. 2 Hodnoticí - výzv Excelentní výzkum - Kontrol formálních náležitostí - 1., 2. kolo pořdí název oprvitelné/neopr vitelné způsob - bodů hlvní zdroj informcí Popis Návod pro e F1 Žádost o podporu

Více

Platné znění schválené usnesením rady města č. 103/2014 ze dne 4. 2. 2014 a radou Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 17. 2.

Platné znění schválené usnesením rady města č. 103/2014 ze dne 4. 2. 2014 a radou Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 17. 2. Pltné znění schválené usnesením rdy měst č. 103/2014 ze dne 4. 2. 2014 rdou Městského obvodu Liberec - Vrtislvice nd Nisou dne 17. 2. 2014 Interní předpis PRO ZŘIZOVÁNÍ SLUŽEBNOSTÍ Čl. 1 Předmět ceny 1.

Více

55/2011 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 1. března 2011. o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků

55/2011 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 1. března 2011. o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků 55/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 1. březn 2011 o činnostech zdrvotnických prcovníků jiných odborných prcovníků Ministerstvo zdrvotnictví stnoví podle 90 odst. 2 písm. e) zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání

Více

Z Á P I S č. 23/2016 z 23. jednání Zastupitelstva obce Lovčice

Z Á P I S č. 23/2016 z 23. jednání Zastupitelstva obce Lovčice Z Á P I S č. 23/2016 z 23. jednání Zstupitelstv obce Lovčice Dtum konání: 14. 12. 2016 od 18,00 hodin Místo konání: zsedcí místnost obecního úřdu, Lovčice č. p. 185 Přítomno: podle prezenční listiny 6

Více

Ve znění: Úřední věstník Č. Strana Datum M1 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. L 165 1 30.4.2004

Ve znění: Úřední věstník Č. Strana Datum M1 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. L 165 1 30.4.2004 2004R0854 CS 01.01.2006 001.002 1 Tento dokument je třeb brát jko dokumentční nástroj instituce nenesou jkoukoli odpovědnost z jeho obsh B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 854/2004 ze dne

Více

(Text s významem pro EHP)

(Text s významem pro EHP) L 68/4 15.3.2016 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2016/364 ze dne 1. července 2015 o klsifikci rekce stvebních výrobků n oheň podle nřízení Evropského prlmentu Rdy (EU) č. 305/2011 (Text s význmem

Více

Dohoda o spolupráci při vzniku a provozování Ekologického centra Most pro Krušnohoří a o výměně informací o životním prostředí

Dohoda o spolupráci při vzniku a provozování Ekologického centra Most pro Krušnohoří a o výměně informací o životním prostředí Dohod o spolupráci při vzniku provozování Ekologického centr Most pro Krušnohoří o výměně informcí o životním prostředí mezi zúčstněnými strnmi CELIO.s., Most Česká inspekcí životního prostředí, oblstním

Více

S M L O U V A o nájmu

S M L O U V A o nájmu S M L O U V A o nájmu Smluvní strny Plzeň, sttutární město sídlo: náměstí Republiky č. 1, 306 32, Plzeň IČO: 00075370 zst. primátorem Mgr. Mrtinem Bxou město Město Touškov sídlo: Dolní náměstí 1, 330 33,

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravní správy Žerotínovo náměstí 3, Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravní správy Žerotínovo náměstí 3, Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor doprvní správy Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno Č.j. : JMK 179551/2016 Sp.zn.: S-JMK 178293/2016 ODOS Brno 08.12.2016 O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y Přechodná

Více

U S N E S E N Í 40. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne

U S N E S E N Í 40. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne U S N E S E N Í 40. schůze Rdy obce Dětmrovice konné dne 3.4.2017 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1172/40 schvluje poskytnutí

Více

Národní centrum výzkumu polárních oblastí

Národní centrum výzkumu polárních oblastí Národní centrum výzkumu polárních oblstí Dohod o spolupráci při výzkumu polárních oblstí Země Msrykov univerzit Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, IČ 00216224, zstoupená rektorem Prof. PhDr. Petrem Filou,

Více

SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE DÍLČÍ ČÁST II BAKALÁŘSKÝ SEMINÁŘ + PŘÍPRAVA NA PRAXI. František Prášek

SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE DÍLČÍ ČÁST II BAKALÁŘSKÝ SEMINÁŘ + PŘÍPRAVA NA PRAXI. František Prášek SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE DÍLČÍ ČÁST II BAKALÁŘSKÝ SEMINÁŘ + PŘÍPRAVA NA PRAXI Frntišek Prášek Ostrv 011 1 : Sylbus modulu Upltnění n trhu práce, dílčí část II Bklářská práce + příprv n prxi

Více

Pojistná smlouva č. 8051534719

Pojistná smlouva č. 8051534719 Pojistná smlouv č. 8051534719 Smluvní strny: ČSOB Pojišťovn,. s., člen holdingu ČSOB Sídlo: Prdubice, Zelené předměstí Msrykovo náměstí čp. 1458 PSČ 532 18 IČ: 45534306 Zápis v OR: KS v Hrdci Králové,

Více

SMLOUVA O DÍLO. METRONOME s.r.o. se sídlem:

SMLOUVA O DÍLO. METRONOME s.r.o. se sídlem: SMLOUVA O DÍLO Číslo smlouvy Objedntele: DIL/40/01/001605/2008 uzvřená níže uvedeného dne, měsíce roku podle ustnovení 536 násl. zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v pltném znění (dále jen Smlouv

Více

U S N E S E N Í 42. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne

U S N E S E N Í 42. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne U S N E S E N Í 42. schůze Rdy obce Dětmrovice konné dne 5.6.2017 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1268/42 neschvluje poskytnutí

Více

Příloha č. 1. Obchodní podmínky. Revize 10 leden 2009

Příloha č. 1. Obchodní podmínky. Revize 10 leden 2009 Operátor trhu s elektřinou,.s. 186 00 Prh 8 Příloh č. 1 Smlouvy o zúčtování odchylek Smlouvy o přístupu n orgnizovný krátkodobý trh s elektřinou Smlouvy o přístupu n vyrovnávcí trh s regulční energií Smlouvy

Více

Z Á P I S č. 9/2015 z 9. jednání Zastupitelstva obce Lovčice

Z Á P I S č. 9/2015 z 9. jednání Zastupitelstva obce Lovčice Z Á P I S č. 9/2015 z 9. jednání Zstupitelstv obce Lovčice Dtum konání: 9. 9. 2015 od 18,00 hodin Místo konání: zsedcí místnost obecního úřdu, Lovčice č. p. 185 Přítomno: podle prezenční listiny 7 členů

Více

U S N E S E N Í 34. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne

U S N E S E N Í 34. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne U S N E S E N Í 34. schůze Rdy obce Dětmrovice konné dne 7.11.2016 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 948/34 souhlsí s použitím

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA - FYZICKÁ OSOBA

RÁMCOVÁ SMLOUVA - FYZICKÁ OSOBA RÁMCOVÁ SMLOUVA - FYZICKÁ OSOBA Smlouv č. uzvřená v (doplní XTB) dne (doplní XTB) mezi Zákzníkem: Jméno příjmení Trvlé bydliště Telefonní číslo E-mil Korespondenční dres (je-li odlišná od Trvlého bydliště)

Více

Ke schválení technické způsobilosti vozidla je nutné doložit: Musí být doložen PROTOKOL O TECHNICKÉ KONTROLE? ANO NE 10)

Ke schválení technické způsobilosti vozidla je nutné doložit: Musí být doložen PROTOKOL O TECHNICKÉ KONTROLE? ANO NE 10) ÚTAV INIČNÍ A MĚTKÉ DPRAVY.s., Prh 4,Chodovec, Türkov 1001,PČ 149 00 člen skupiny DEKRA www.usmd.cz,/ Přehled zákldních vrint pltných pro dovoz jednotlivých vozidel dle zákon č.56/2001b. ve znění zákon

Více

OBSAH. A. Informační část. B. Realizační část. C. Přílohová část

OBSAH. A. Informační část. B. Realizační část. C. Přílohová část OBSAH A. Informční část A Identifikční údje zprcovtelů...5 A2 Chrkteristik krizové situce...5 A3 Rozsh krizové situce...5 A4 Předpokládné dopdy krizové situce n působnost zprcovtele...7 A5 Orgnizční schém

Více

Podmínky externí spolupráce

Podmínky externí spolupráce Podmínky externí spolupráce mezi tlumočnicko překldtelskou genturou Grbmüller Jzykový servis předstvující sdružení dvou fyzických osob podniktelů: Mrek Grbmüller, IČO: 14901820, DIČ: CZ6512231154, místo

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

Školní vzdělávací program 36 67 H/01 Zedník

Školní vzdělávací program 36 67 H/01 Zedník Střední odborná škol Střední odborné učiliště Jindřichův Hrdec Školní vzdělávcí progrm 36 67 H/01 Zedník Zkrácené studium - 1 - OBSAH ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy: Střední

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: 1. Eret Tomáš, r.č. 711107/1814 bytem: nám. Krále Jiřího z Poděbrd 1/14, 350 02 Cheb 2 jko budoucí prodávjící n strně jedné 2. mnželé xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Více

ŽÁDOST NÁJEMCE(Ů) BYTU O SOUHLAS PRONAJÍMATELE S DOHODOU O VÝMĚNĚ BYTU

ŽÁDOST NÁJEMCE(Ů) BYTU O SOUHLAS PRONAJÍMATELE S DOHODOU O VÝMĚNĚ BYTU 1 z 15 ŽÁDOST NÁJEMCE(Ů) BYTU O SOUHLAS PRONAJÍMATELE S DOHODOU O VÝMĚNĚ BYTU 1. ŽADATEL(É) BYT 2. ŽADATEL(É) město v ulici číslo popisné podlží číslo bytu o velikosti bytu nájemné/m 2 /měsíc nájemné z

Více

Základy řízení bezpečnosti

Základy řízení bezpečnosti Základy řízení bezpečnosti Bezpečnost ve společnosti MND a.s. zahrnuje: - Bezpečnost a ochranu zdraví - Bezpečnost provozu, činností - Ochranu životního prostředí - Ochranu majetku - Ochranu dobrého jména

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Oznámení o termínu konání zkoušky o odborné způsobilosti k výkonu odborného

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Oznámení o termínu konání zkoušky o odborné způsobilosti k výkonu odborného Věstník Ročník 2009 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částk 3 Vydáno: 20. KVĚTNA 2009 Cen: 101 Kč OBSAH: 1. Oznámení o termínu konání zkoušky o odborné způsobilosti k výkonu odborného dohledu

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 39 ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 39 ze dne č.j.: 55/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rd městské části U S N E S E N Í č. 39 ze dne 28.01.2015 Dotce z rozpočtu kpitoly Ministerstv vnitr ČR ve prospěch obcí n zjištění bydlení osob s udělenou mezinárodní

Více

U S N E S E N Í 62. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 8.9.2014

U S N E S E N Í 62. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 8.9.2014 U S N E S E N Í 62. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 8.9.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1601/62 bere n vědomí informci

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2004R0854 CS 01.01.2015 011.001 1 Tento dokument je třeb brát jko dokumentční nástroj instituce nenesou jkoukoli odpovědnost z jeho obsh B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 854/2004 ze dne

Více

7. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST

7. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST 7. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST Autoevluce školy dlší evluční činnosti slouží ke zjištění toho, jk se dří uskutečňovt stnovené vzdělávcí jká je mteriální úroveň školy. Oblstí hodnocení je

Více

AUDITOR KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.5/2007

AUDITOR KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.5/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

U S N E S E N Í 1. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 24.11.2014

U S N E S E N Í 1. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 24.11.2014 U S N E S E N Í 1. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 24.11.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1/1 bere n vědomí výsledky

Více

ISA 610 POSUZOVÁNÍ PRÁCE INTERNÍHO AUDITU. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15.prosince 2004 nebo po tomto datu)

ISA 610 POSUZOVÁNÍ PRÁCE INTERNÍHO AUDITU. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15.prosince 2004 nebo po tomto datu) POSUZOVÁNÍ PRÁCE INTERNÍHO AUDITU (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15.prosince 2004 nebo po tomto datu) O B S A H Odstavec Úvod... 1-4 Rozsah a cíle interního auditu..

Více

Spisový a skartační řád a Spisový a skartační plán. Organizační opatření

Spisový a skartační řád a Spisový a skartační plán. Organizační opatření Název dokumentu: Číslo: 5-RP04-03 Spisový skrtční řád Revize: 4 Strn: 1 z 22 Typ dokumentu: Orgnizční optření 1. Ustnovení tohoto dokumentu jsou závzná pro všechny změstnnce (resp. úseky), které přijímjí,

Více

Strategický rámec MAP pro ORP Kralupy nad Vltavou Leden 2017

Strategický rámec MAP pro ORP Kralupy nad Vltavou Leden 2017 Strtegický rámec pro ORP Krlupy nd Vltvou Leden 2017 Projekt Místní kční plán rozvoje vzdělávání v ORP Krlupy nd Vltvou (registrční číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000317) 1 Obsh 1. Seznm zkrtek... 3

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: Mgr. Vítězslv Jvůrek, se sídlem v Hrdci Králové, PSČ 500 02, Čechov 1100, ustnovený prvomocným Usnesením č.j. KSHK 42 INS 9569/2012-A-14 ze dne 4. říjn 2012 insolvenčním

Více

S M L O U V A O S M L O U VĚ BUDOUCÍ. Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi těmito smluvními stranami: obchodní společnost se sídlem:

S M L O U V A O S M L O U VĚ BUDOUCÍ. Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi těmito smluvními stranami: obchodní společnost se sídlem: Níže uvedeného dne, měsíce roku byl uzvřen mezi těmito smluvními strnmi: obchodní společnost se sídlem: IČ: DIČ: zpsná zstoupen (dále jen jko budoucí strn prodávjící ) v obchodním rejstříku vedeném, oddíl,

Více

Strategický rámec MAP pro ORP Kralupy nad Vltavou

Strategický rámec MAP pro ORP Kralupy nad Vltavou Strtegický rámec pro ORP Krlupy nd Vltvou Červen 2016 Projekt Místní kční plán rozvoje vzdělávání v ORP Krlupy nd Vltvou (registrční číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000317) 1 Obsh 1. Seznm zkrtek... 3

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 16/2010 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rd městské části U S N E S E N Í č. 24 ze dne 8.12.2010 k návrhu Smlouvy o výstvbě mezi Městskou částí Prh 3, Renátou Bádlovou, Jnem Běhounkem Alicí Běhounkovou, Jiřinou

Více

Konektivita Základní školy a Mateřské školy Bohuslava Reynka, Lípa, příspěvková organizace - uživatel

Konektivita Základní školy a Mateřské školy Bohuslava Reynka, Lípa, příspěvková organizace - uživatel 1 Zákldní škol Mteřská škol Bohuslv Reynk, Líp, příspěvková orgnizce Konektivit Zákldní školy Mteřské školy Bohuslv Reynk, Líp, příspěvková orgnizce - uživtel Zstrlost nšich prostředků ICT nevyhovující

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: se sídlem: Koterovská 633/29, 326 00 Plzeň, ustnovený prvomocným Usnesením č.j. KSPL 54 INS 378/2012-A-19 ze dne 29.3.2012, insolvenčním správcem dlužník:. prvomocným

Více

10. Nebezpečné dotykové napětí a zásady volby ochran proti němu, ochrana živých částí.

10. Nebezpečné dotykové napětí a zásady volby ochran proti němu, ochrana živých částí. 10. Nebezpečné dotykové npětí zásdy volby ochrn proti němu, ochrn živých částí. Z hledisk ochrny před nebezpečným npětím rozeznáváme živé neživé části elektrického zřízení. Živá část je pod npětím i v

Více

APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ

APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ Brnislv Lcko VUT v Brně, Fkult strojního inženýrství, Ústv utomtizce informtiky, Technická 2, 616 69 Brno, lcko@ui.fme.vutbr.cz Abstrkt Příspěvek podává

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: KOPPA, v.o.s., se sídlem Mozrtov 679/21, 460 01 Liberec, ustnovená prvomocným Usnesením č.j. KSUL 44 INS 5060/2014-A-13, ze dne 04. dubn 2014, insolvenčním správcem

Více

USNESENÍ. Město Horní Benešov S R P E N

USNESENÍ. Město Horní Benešov S R P E N Město Horní Benešov USNESENÍ z 97. schůze Rdy měst v Horním Benešově, která se konl dne 4.8.2010 v 6:00 hod. v knceláři strosty. S R P E N 2 0 1 0 Po projednání přednesených zpráv rozprvy byl přijt následující

Více

Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Smlouv o prtnerství s finnčním příspěvkem uzvřená podle 1746 odst. 2 zákon č. 89/2012 Sb., občnský zákoník Článek I Smluvní strny PROFIMEDIA s.r.o. sídlo: tříd Spojenců 550/18, 74601 Opv - Předměstí zpsná

Více

132/2008 Sb. Předmět a rozsah úpravy

132/2008 Sb. Předmět a rozsah úpravy 132/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 4. dubna 2008 o systému jakosti při provádění a zajišťování činností souvisejících s využíváním jaderné energie a radiačních činností a o zabezpečování jakosti vybraných zařízení

Více

VYHLÁŠKA ze dne 17. října 2016 o požadavcích na zajišťování kvality a technické bezpečnosti a posouzení a prověřování shody vybraných zařízení

VYHLÁŠKA ze dne 17. října 2016 o požadavcích na zajišťování kvality a technické bezpečnosti a posouzení a prověřování shody vybraných zařízení Strana 5554 Sbírka zákonů č. 358 / 2016 358 VYHLÁŠKA ze dne 17. října 2016 o požadavcích na zajišťování kvality a technické bezpečnosti a posouzení a prověřování shody vybraných zařízení Státní úřad pro

Více

2. Je vozidlo NOVÉ 1)

2. Je vozidlo NOVÉ 1) již PRVZVANÉ (lze využít i prohlídce před schválením způsobilosti nebo prohlídce před registrcí vozidl viz. MP 1/2006 MD ČR) DEKRA Automobil.s., Prh 4, Chodovec, Türkov 1001,PČ 149 00 člen skupiny DEKRA

Více

Kolektivní smlouva ze dne

Kolektivní smlouva ze dne Kolektivní smlouv ze dne 29. 6. 2005 (pltná Kolektivní smlouv ze dne 12. 6. 2007 ) uzvřená mezi smluvními strnmi: Univerzitou Krlovou v Prze, Prh 1, Ovocný trh 3/5, IČ: 00216208, zstoupenou rektorem, Prof.

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 55409/2013/KnD ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 435-476 Usnesení 19. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 5a odst.2 nebo 10)

Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 5a odst.2 nebo 10) č.13/2002 S., ve znění nřízení vlády č,312/2005 S.(dále jen nřízení 5, 7, 8 Technický návod je vytvořen tk, y mohlo ýt provedeno posouzení shody tké po 5 (vz n 5 odst.2 neo 10) 1. Výroková skupin (podskupin):

Více

Platné znění schválené usnesením rady města č. 833/2014 ze dne 26. 8. 2014 a radou Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 8. 9.

Platné znění schválené usnesením rady města č. 833/2014 ze dne 26. 8. 2014 a radou Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 8. 9. Pltné znění schválené usnesením rdy měst č. 833/2014 ze dne 26. 8. 2014 rdou Městského obvodu Liberec - Vrtislvice nd Nisou dne 8. 9. 2014 Interní předpis PRO ZŘIZOVÁNÍ SLUŽEBNOSTÍ Čl. 1 Předmět ceny 1.

Více

Z Á P I S č. 19/2016 z 19. jednání Zastupitelstva obce Lovčice

Z Á P I S č. 19/2016 z 19. jednání Zastupitelstva obce Lovčice Z Á P I S č. 19/2016 z 19. jednání Zstupitelstv obce Lovčice Dtum konání: 17. 8. 2016 od 18,00 hodin Místo konání: zsedcí místnost obecního úřdu, Lovčice č. p. 185 Přítomno: podle prezenční listiny 5 členů

Více

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

SMLOUVA O ÚSCHOVĚ SMLOUVU O ÚSCHOVĚ

SMLOUVA O ÚSCHOVĚ SMLOUVU O ÚSCHOVĚ SMLOUVA O ÚSCHOVĚ Elisbeth Arms,.s., se sídlem Prh 10, Dubeč, Podlesek 88/1, PSČ 107 00, IČ: 054 23 660, obchodní společnost, zpsná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Prze, oddíl B, vložk

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Žernov ze dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Žernov ze dne Zápis ze zsedání zstupitelstv obce Žernov ze dne 18. 6. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Omluveni: Frntišek Lexmn, Krel Novák, Ev Hudečková Zhájení zsedání v 18.00 hod., zsedání bylo ukončeno v 19.25

Více

se sídlem Vítkovická 3133/5, Ostrava, Moravská Ostrava ič:

se sídlem Vítkovická 3133/5, Ostrava, Moravská Ostrava ič: dle Zdávcí dokumentce 44 zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zkázkách v pltném znění (dále jen ZVZ ) NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: NÁKUP ŘÍDÍCÍHO A ODBAVOVACÍHO VOZIDLOVÉHO SYSTÉMU ZADAVATEL: ARRIVA MORAVA s.

Více

Pro jablka žádám o sjednání vyšší varianty pojistného plnění (pojištění 1. jakostní třídy): ano ne

Pro jablka žádám o sjednání vyšší varianty pojistného plnění (pojištění 1. jakostní třídy): ano ne NÁVRH NA POJIŠTĚNÍ OVOCE 2017 Österreichische Hgelversicherung - Versicherungsverein uf Gegenseitigkeit, orgnizční složk Střešovická 748/48 162 00 Pr 6 tel: 233 312 836, fx: 233 312 839 e-mil: gr@grpojistovn.cz,

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: Mgr. Petr Vysoudil, sídlem Mtiční 730/3, 702 00 Ostrv-Morvská Ostrv, ustnovený prvomocným Usnesením č.j. KSOS 36 INS 8513/2014-A-13, ze dne 03.10.2014, insolvenčním

Více

b) obsah návrhu na prodloužení platnosti pověření

b) obsah návrhu na prodloužení platnosti pověření Strana 1832 Sbírka zákonů č. 94 / 2016 Částka 38 94 VYHLÁŠKA ze dne 23. března 2016 o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle

Více

U S N E S E N Í 12. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.9.2015

U S N E S E N Í 12. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.9.2015 U S N E S E N Í 12. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 7.9.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 374/12 bere n vědomí informci

Více

Z Á P I S č. 8/2015 z 8. jednání Zastupitelstva obce Lovčice

Z Á P I S č. 8/2015 z 8. jednání Zastupitelstva obce Lovčice Z Á P I S č. 8/2015 z 8. jednání Zstupitelstv obce Lovčice Dtum konání: 8. 7. 2015 od 18,00 hodin Místo konání: zsedcí místnost obecního úřdu, Lovčice č. p. 185 Přítomno: podle prezenční listiny 7 členů

Více

U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015

U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015 U S N E S E N Í 7. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 13.4.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 176/7 schvluje poskytnutí

Více

o provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav v provozu na pozemních komunikacích (vyhláška o technických silničních kontrolách)

o provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav v provozu na pozemních komunikacích (vyhláška o technických silničních kontrolách) 82 VYHLÁŠKA ze dne 6. března 2012 o provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav v provozu na pozemních komunikacích (vyhláška o technických silničních kontrolách) Ministerstvo dopravy

Více

SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE

SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE Obec: Brnířov Adresa: Brnířov 41, 345 06 Kdyně Identifikační číslo obce: 00572608 1) Předmět úpravy a právní rámec Tento vnitřní předpis vymezuje v souladu se zákonem č. 320/2001

Více

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Zveřejněný text usnesení je s ohledem n ochrnu osobních údjů uprven v souldu se zák. o ochrně osobních údjů. U S N E S E N Í 28. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 3.9.2012 Rd obce Dětmrovice po projednání

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravní správy Žerotínovo náměstí 3, Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravní správy Žerotínovo náměstí 3, Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor doprvní správy Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno Č. j.: JMK 50413/2016 Sp.Zn. S-JMK 39697/2016 ODOS Brno 05.04.2016 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A O p t ř e n í o

Více

Osobní hodnocení a stanoviska

Osobní hodnocení a stanoviska Osobní hodnocení stnovisk Aktivity, u nichž bylo dosženo předpokládného cíle: Dlouhodobé rozvíjení obshu formy zhrdní krjinné rchitektury v podmínkách českého venkov n úrovni kulturně společenských, sociálních

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O REZERVACI POZEMKU A SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O DÍLO Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Prh 2, PSČ 120 00, zpsná

Více

Roční výkaz pro malé ekonomické subjekty vybraných produkčních odvětví za rok 2001

Roční výkaz pro malé ekonomické subjekty vybraných produkčních odvětví za rok 2001 Roční výkz pro mlé ekonomické subjekty vybrných produkčních odvětví z rok 00 P4-0 Registrováno ČSÚ ČV 93/0 ze dne 30. 8.00 IKF 500 Výkz je součástí Progrmu sttistických zjišťování n rok 00. Podle zákon

Více

U s n e s e n í z a s t u p i t e l s t v a o b c e L i b a v s k é Ú d o l í. Usnesení

U s n e s e n í z a s t u p i t e l s t v a o b c e L i b a v s k é Ú d o l í. Usnesení U s n e s e n í z s t u p i t e l s t v o b c e L i b v s k é Ú d o l í Usnesení XX. řádného zsedání zstupitelstv Obce Libvské Údolí konného dne 07.05.2014 v obřdní síni Obecního úřdu od 17.00 hod. 441/14

Více