MOZAIKY KOSTELA SV. PRAXEDY V ŘÍMĚ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MOZAIKY KOSTELA SV. PRAXEDY V ŘÍMĚ"

Transkript

1 Masarykova univerzita Filozofická fakulta Seminář dějin umění Obecná teorie a dějiny umění a kultury Dita Ranzi MOZAIKY KOSTELA SV. PRAXEDY V ŘÍMĚ Bakalářská diplomová práce Vedoucí diplomové práce: 2015 Ivan Foletti, M.A., PhD.

2

3 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracovala samostatně s využitím uvedených pramenů a literatury...

4 Názvy kostelů jsou v práci uváděny v italské podobě. Výjimku tvoří bazilika Sv. Praxedy, Sv. Petra ve Vatikánu, Sv. Pavla za Hradbami, Sv. Marka na Piazza Venezia, Sv. Kosma a Damiána na Fóru a bazilika Sv. Jana Lateránského.

5 Poděkování Ráda bych na tomto místě poděkovala za cenné připomínky, vedení a přístup, jak lidský tak i profesní panu Ivanu Folettimu, M.A., Pd.D. Děkuji za trpělivost a vzácné rady. Dále děkuji své rodině a přátelům za duševní podporu a neskonalou ochotu. Bez nich by tato práce nemohla vzniknout.

6

7 OBSAH I. Úvod II. Historické pozadí a Datace kostela III. Kritika literatury IV. Ikonografická analýza IV.1. Mozaiky na triumfálním oblouku IV.1.1. Vyšší registr IV.1.2. Spodní registr IV.2. Mozaiky na apsidovém oblouku IV.2.1. Vyšší registr IV.2.2. Spodní registr IV.3. Mozaiky v apsidě IV.4. Otázka prototypu mozaiky apsidy a apsidového oblouku V. Karolínská renesance V.1. Otázka renovatia V.2. Technická, formální a stylová analýza mozaik VI. Interpretace mozaiky triumfálního oblouku na základě liturgie VI.1. První pohled na interpretaci mozaiky VI.2. Druhý pohled na interpretaci mozaiky VI.2.1. Vyšší registr, In paradisum VI.2.2. Spodní registr, Adventus VI.3. Shrnutí interpretace mozaik VII. Závěr VIII. Bibliografie Seznam vyobrazení a Obrazová příloha... 51

8

9 I. ÚVOD Monument Sv. Praxedy i se svou mozaikovou výzdobou patří k nejstudovanějším památkám tak zvané karolínské renesance. 1 Jak v architektonické, tak i dekorativní rovině vychází podle mnohých badatelů podoba Sv. Praxedy z raně křesťanských, římských modelů. Podobnost objednávky Paschala I. ( ) s monumenty raně křesťanskými, byla vysvětlována jako příklad survival římské tradice, ale také jako intelektuální návrat do minulosti. Tyto diskuze mne inspirovaly k otázkám, jakou funkci v době karolínské, v Římě plní obraz a na co se odkazuje program Paschala I. Po obligátním historickém úvodu, kritice literatury a detailním popisu dekorací baziliky, se budu zaobírat otázkou modelů, které byly použity ke koncepci mozaik kostela. Stejně jako dosavadní historiografie se domnívám, že se jednalo o recepci apsidálních obrazů kostela Sv. Kosma a Damiána na Fóru. V návaznosti na toto konstatování se pokusím zasvětit čtenáře do diskuze vedené nad karolínskou renesancí v římském kontextu. Konkrétně se zaměřím na teze Richarda Krautheimera jednoho z otců problematiky karolínské renesance v Římě a na reakce jeho oponentů. Následně se tato práce zabývá dekorací triumfálního oblouku kostela a jeho ikonologickou analýzou. Tato dekorace souvisí s historickým kontextem a dobovou liturgií, díky níž byla bazilika Sv. Praxedy vysvěcena, a především na základě které došlo k přenesení relikvií mučedníků z římských katakomb intra muros. Cílem této práce je snaha poukázat na fakt, že mozaiková výzdoba Sv. Praxedy je rafinovanou reakcí na dobu 9. století v Římě. Reflektuje minulost, naplňuje a aktualizuje tak současnost a zajišťuje budoucnost. Díky koexistujícím prvkům Paschal vyjadřuje a uskutečňuje svůj program. Na základě porozumění kulturně historickému kontextu Říma a znalosti dobové liturgie, můžeme plně vnímat mozaikovou dekoraci baziliky Sv. Praxedy a tím i program Paschala I. 1 Karolínská renesance je obdobím kulturní obnovy, pozdně antické, raně křesťanské tradice. Datuje se přibližně od poloviny 8. století do počátku 10. století. Více viz kapitola Katolínská renesance. Sot 2007, s

10 12

11 II. HISTORICKÉ POZADÍ A DATACE KOSTELA V této kapitole se budu zabývat představením kulturně historického pozadí Říma 9. století. Zmíním program shromažďování a chránění ostatků světců, během pontifikátu Paschala I. (24. ledna února 824). 2 Ve světle těchto informací uvedu vývoj baziliky Sv. Praxedy, od jejího založení v 5. století až do doby jejího znovu vystavění v 9. století. V době karolínské renesance byly římské náboženské i politické autonomie postupně zpochybňovány Langobardy, Byzantinci a Franky. Řím byl kromě toho ve velmi špatném stavu i z pohledu poškození hlavních památek a obranných struktur města. Papež Paschal I. proslul snahou městu a tím pádem i papežství vrátit vážnost, důstojnost a suverenitu. Ve snaze obnovit auru města i samo papežství, provedl Paschal I. mnoho urbanistických zásahů. 3 Znovu vystavěl raně křesťanské kostely a nechal je vyzdobit monumentální mozaikou. 4 Jednalo se o baziliky Santa Prassede 5 (Sv. Praxedy). [obr. 1] Santa Maria in Domnica a Santa Cecilia in Trestaverea. 6 Sv. Praxeda byl první kostel, který začal papež znovu budovat. 7 Kostel Sv. Praxedy Kostel Sv. Praxedy vznikl na římském Esquilinu kolem roku 489. Římská světice Praxeda byla podle legendy, dcerou senátora Pudentia, a žila ve 2. století po Kristu. Její život je zachycen v díle Vita Praxedis, z konce 5. století. 8 Během persekucí křesťanů, které probíhaly v období vlády Antonia Pia ( ), Praxeda poskytla azyl mnoha věřícím a zasloužila se o pohřbení mučedníků. 9 V pozdním 4. století byly na rodinných pozemcích, na Esquilinu, obou sester vybudovány dva titulární kostely Sv. Pudentiana a nedlouho poté kostel Sv. Praxeda. Vita Praxedis nás informuje, že ony titulární kostely, byly vystavěny pouze jako soukromé svatostánky. 10 Na konci 8. století v době vlády Hadriána I. ( ) byl kostel Sv. Praxedy rekonstruován 11 a o pár let později, v období pontifikátu Paschala I. ( ) 2 Duchesne , s Goodson 2010, s Paschal I. částečně rekonstruoval i baziliky Santa Maria Maggiore a Sv. Petra. Viz Goodson 2010, s Ibidem, s Také psáno Sanctae Praxedis (lat.); Santa Prassede (it.) 6 Goodson 2010, s Více viz Goodson 2010, s Goodson 2010, s Schaefer 2013, s Podle Goodson je tato informace pravděpodovná. Více viz Goodson 2010, s. 94. Kostel Sv. Praxedy vznikl přestavbou soukromých lázní zvaných lázně Novatus. 11 Ibidem, s

12 znovu vystavěn. 12 Sv. Praxeda byla obnovena jako trojlodní bazilika s transeptem. Hlavní loď kostela je více než dvakrát širší než vedlejší lodě, oddělené původně dvanácti korintskými sloupy. Za vítězným obloukem navazuje příčná loď, ke které na hlavní ose přiléhá půlkruhová apsida. 13 [obr. 2] Relikvie Za Paschalova pontifikátu došlo k velkému přesunu tělesných ostatků a to z nechráněných katakomb za hradbami města, do nově obnovených kostelů i do starých bazilik. 14 Goodson ve své studii uvádí, že Paschal snahou shromáždit a uschovat relikvie do římských kostelů, centralizoval moc a význam jak svůj, papežský, tak význam města Řím. 15 Ochrana tělesných ostatků světců a mučedníků byla v době 9. století nutná, neboť se relikvie staly žádanou kořistí pro ostatní evropské národy. 16 Již od dob starověku sloužily katakomby jako místo svaté úcty, nicméně v době středověku, konkrétně v 8. a na začátku 9. století byla tato posvátnost znevážena. Langobardi hroby vykrádali a Frankové papeže stále intenzivněji žádali o dary relikvií k zasvěcování svých kostelů. 17 Vzhledem k velmi problematické politické situaci se papežové, především od dob Hadriána I., rozhodli uzavřít spojenectví s Franky. Frankové sdíleli úctu k relikviím a byli ochotni papeže respektovat. Avšak vztahy mezi papežem a dvorem byly i přesto napjaté. Paschal bojuje o papežskou autonomii a suverenitu nejen s franckým císařem Ludvíkem I. Pobožným, ale i s římskou šlechtou, která proti papeži zahájila občanské povstání. 18 Shromažďování relikvií se tak pro Paschala stalo nástrojem, jak lépe kontrolovat jeden z nejcennějších pokladů Říma. Liber Pontificalis 19 popisuje, jak se papeži ve snu zjevila Sv. Cecilie a vnukla mu nutnost schraňovat ostatky světců. 20 V den vysvěcení kostela Sv. Praxedy 20. června 817, nechal proto Paschal do baziliky přenést velké množství ostatků 12 Jedná se o období karolínské renesance více viz kapitola Karolínská renesance. 13 Goodson 2010, s Ibidem, s Ibidem, s Ibidem, s Ibidem, s Goodson 2007, s Liber Pontificalis neboli Kniha papežů. Jedná se o primární zdroj informací o vládě Paschala I. a také jiných raně středověkých papežů. LP podávají podrobné informace o administrativě na papežském dvoře v Lateránu. Ve své práci využívám Duchesne , vol. II. 20 V Paschalově životopise je popsán papežův sen. Zjevila se mu mladá žena, sama se představila jako svatá Cecilie, (římská mučednice známá z dob raného středověku), vnukla mu, aby vyhledal její tělo v katakombách pod via Appia a vynesl její ostatky na bezpečné místo. Paschal pátral po těle mučednice podle instrukcí, její ostatky objevil a umístil je pod hlavní oltář baziliky v Trestavere, kterou nechal podle mučednice vysvětit. Viz Goodson 2010, s

13 světců. Goodson uvádí, že papežovou snahou bylo ztotožnit se se zbožností samotné světice Sv. Praxedy. Jednalo se o propagandu papežské síly. 21 Paschal se tak zapsal jako papež chránící a poukazující na důležitost světců. 22 Liber Pontificalis zaznamenávají Paschalův počin následovně: Svatý a význačný papež hledal, našel a sbíral mnoho těl svatých ležících ve zničených hrobech, se svědomitou obavou, že by neměly zůstat zanedbané, s velkou láskou a úctou je vynesl a za zpěvů chval a žalmů všech římských biskupů, knězů a jáhnů, je pochoval v kostele Kristovy mučednice Sv. Praxedy, který nádherně obnovil. 23 Z Liber Pontificalis se také dozvídáme, že kostel Sv. Praxede byl na začátku Paschalova pontifikátu v dezolátním stavu. Tato informace může být právem zpochybněná, a to vzhledem k faktu nedávné rekonstrukce Hadriánem I. 24 Goodson předpokládá, že důvod Paschalovy rekonstrukce Sv. Praxedy byl jiný, než pouze špatný stavební stav kostela. Celá přestavba měla dle této autorky politický podtext. 25 Všechny kostely, které byly Paschalem obnoveny, zůstaly spojeny s posvátným místem kostelů původních, a měly tak odkazovat na dlouhou tradici města, na kterou si papež přál navázat Goodson 2010, s Nilgen 1974, s. 28. In: Mauck 1987, s Duchesne , vol. II., s. 54. HIC ENIM BEATISSIMUS ET PRAECLAVUS PONTIFEX MULTA CORPORA SANCTORUM DIRUTIS IN CIMITERIIS IACENTIS PIA SOLLICITTUDINE, NE REMANERENT NEGLECTE, QUERENS ATQUE INVENTA COLLIGENS, MAGNO VENERATIONIS AFFECTU IN IAMDICTAE SANCTAE CHRISTI MARTYRIS PRAXEDIS ECCLESIA, QUAM MIRABILITER RENOVANS CONSTRUXERAT, CUM OMNIUM ROMANORUM, EPISCOPIS, PRESBITERIS, DIACONIBUS ET CLARICIS LAUDEM DEO PSALLENTIBUS, DEPORTANS RECONDIDIT. 24 Goodson 2010, s Ibidem, s Ibidem, s

14 16

15 III. KRITIKA LITERATURY Literaturu zabývající se bazilikou Sv. Praxedy a její výzdoby lze rozdělit na základě vícero kritérií, od monografických, rozsáhlých děl zkoumajících jak baziliku a její výzdobu v kontextu kulturně historickém, až ke krátkým studiím, zaměřujícím se na dílčí témata, jakými jsou například otázka relikvií v době 9. století, apod. Mnozí badatelé pohlížejí na kostel Sv. Praxedy i s jeho mozaikovou výzdobou v dialogu s dobou pozdní antiky. Zkoumají kontext politického a ideového návratu k době Konstantina Velikého. Zda se jednalo o skutečný návrat, či pouze kontinuitu římské tradice. Obecné studie V 17. století se tématu věnuje například práce Federica Franziniho, 27 autor roku 1653 popsal současnou výzdobu kostela Sv. Praxedy. V 18. století se bazilikou Sv. Praxedy zabývá Benigno Davanzati, 28 ve dvou oddílech své knihy zkoumá jak vývoj kostela Sv. Praxedy, od doby jejího založení, tak i římský prostor a život světice. V 19. století publikují například Mariano Armellini 29 a Giovanni Battista De Rossi. 30 Rossi studuje první zmínky o kostele Sv. Praxedy a uvádí, že poprvé se o titulárním kostele dozvídáme roku 491. Dále popisuje, jak se měnila podoba baziliky za pontifikátů jednotlivých papežů. Na základě bibliografie Paschala I. 31 a mozaikového nápisu ve spodní části mozaiky v apsidě, připisuje stavbu přímo Paschalovi a datuje ji tedy do období jeho pontifikátu v letech 817 a Na začátku 20. století můžeme uvést práci Horaca Marucchiho, 33 nebo Antonia Muñoze. 34 Muñoz se ve své studii věnuje dílčím částem stavby a určuje, v jakém období vznikají, kdy byly rekonstruovány a co je pro ně typické. F. Grossi-Gondi 35 se zabývá originalitou datace mozaikového nápisu na triumfálním oblouku v bazilice Sv. Praxedy. V šedesátých letech baziliku a její podobu popisuje práce od Apollonj Ghetti Franzini 1653, s Davanzati Armellini de Rossi Duchesne , vol. II., s de Rossi 1899, s Marucchi Muñoz 1918, s Grossi-Gondi 1916, s Apollonj Ghetti

16 Ve 20. století je důležité jmenovat tři studie předního německého badatele Richarda Krautheimera, první dílo ze čtyřicátých let: The Carolingian Revival of Early Christian Architecture. 37 Krautheimerovou druhou prací, z konce šedesátých let je pak Studies in Early Christian, Medieval and Renaissance Art. 38 A následně dílo z osmdesátých let, které se podrobně zabývá římským prostorem a jeho historickým vývojem Rome: Profile of a city, Krautheimer ve svých studiích popisuje teorii renovatia, myšlenku podle níž dochází v kostele Sv. Praxedy k vědomému návratu k raně křesťanským vzorům doby Konstantina Velikého. 40 V sedmdesátých letech se Ursula Nilgen, v textu Die grosse Reliquieninschrift von Santa Prassede: eine Quellenkritische Untersuchung zur Zeno-Kapelle, 41 zaměřuje na mramorový nápis komentující umístění relikvií do kaple San Zeno. Nilgen se zamýšlí nad autenticitou nápisu a dochází k závěru, že text vznikl z části v době pontifikátu Paschala I. a z části byl doplněn v době quattrocenta. Otázku karolínské renesance zkoumá i studie ze sedmdesátých let od Garry W. Trompf, The Concept of the Carolingian Renaissance. 42 Trompf představuje karolínskou Evropu zaštítěnou Karlem Velikým, který znovu zajistil stabilitu a řád v barbarské Evropě. Trompf jej označuje za patrona Evropy a obnovitele uměleckých hodnou. Rotraut Wisskirchen publikuje v devadesátých letech dvě knihy, obě se zabývají bazilikou Sv. Praxedy, jedná se o díla Das Mosaikprogramm von S. Prassede in Rom. Ikonographie und Ikonologie, A Die Mosaiken der Kirche Santa Prassede in Rom, Tato práce podrobně pojednává i o kapli San Zeno, v kostele zahrnutou. Wisskirchen podrobně popisuje ikonografický a ikonologický program mozaikové dekorace v bazilice Sv. Praxedy. Na základě obrazů, které nechal Paschal I. za svého pontifikátu vytvořit, poukazuje Wisskirchen na Paschalovo odmítnutí koncilu z Konstantinopole z roku 692, zvaného také 37 Krautheimer Krautheimer Krautheimer 2000 [1980]. 40 Krautheimer 1942, s Nilgen Trompf 1973, s Wisskirchen Wisskirchen 1992, s

17 jako Trullská synoda. 45 Dle Wisskirchen se Paschal navrací a čerpá z pozdně antických a římských prvků z dob Konstantina Velikého. Ve své práci se často odkazuje na Krautheimera a jeho již zmíněné studie. Koncem devadesátých let vychází publikace od Maurizia Caperny, La Basilica di Santa Prassede: Il significato della vicendan architettonica, Roma, V roce 1997 vydává Robert Coates-Stephens článek Dark Age Architecture in Rome. 47 Stephens se zabývá římským prostorem a jeho urbanismem. Studuje období klasifikované jako dobu architektonického temna. 48 Jeho práce, na základě příkladů, zpochybňuje Krautheimerovu teorii návratu raně křesťanských prvků v době karolínské renesance v 9. století. Stephens uvádí, že i v 6. a 8. století existují stavby s tradičními prvky. Stephans tak dokazuje jistou architektonickou kontinuitu. Valentino Pace a jeho studie z roku 2000 La Felix Culpa di Richard Krautheimer: Roma, Santa Prassede e la Rinascitá Carolingia 49 taktéž polemizuje s Krautheimerovou teorií renovatia a obnovou raněkřesťanských vzorů. Pace nesouhlasí s myšlenkou, že by bazilika Sv. Praxedy odkazovala na komplexní návrat doby Konstantina Velikého. Pace vnímá podobu Sv. Praxedy, jak architektonickou, tak i dekorativní, jako pouhé využití stále přežívajících, římských forem. Dalšími texty publikovanými již v nedávné době, které studují myšlenku karolínské renesance a kult relikvií jsou: Philippe Depreux, Ambitions et limites des réformes culturelles à l époque carolingienne. 50 Jean-Pierre Caillet, L art Carolingien, Flammarion. 51 Caillet popisuje celkově dobu a umění karolínské renesance. Poukazuje na význam raněkřesťanských forem, jeho práce například zmiňuje, že termín triumfální oblouk byl poprvé použit v Liber Pontificalis v souvislosti právě s kostelem Sv. Praxdy. Michel Sot Renovatio, renaissance et réforme a l époque carolingienne 53 definuje Snahou koncilu bylo vymezení norem církevní disciplíny. Západ tento ekumenický koncil nikdy nepřijal. Za pontifikátu Paschala I. (817-24), se odmítnutí koncilu projevilo v užívání prvků pozdně antických, římských, které východ zavrhoval. Na pravidlech onoho koncilu staví východ základ pravoslavného církevního práva. Viz Ibidem, s Caperna Coates-Stephens 1997, s Viz Krautheimer 1942, s Pace 2002, s Depreux 2002, s Caillet Ibidem, s Sot 2007, s

18 myšlenky karolínské renesance a zkoumá její kulturní dosah. Kostel Sv. Praxedy i její kapli zmiňuje také Erik Thunø v práci z roku 2002 Image and Relic. Mediating the sacred in early mediaval Rome. 54 Nedávnou studii, která je v mé práci zásadní, je monografické dílo Caroline J. Goodson, The Rome of Pope Paschal I. Papal Power, Urban Renovation, Church Rebuilding and Relic Translation, , z roku Tato práce je rozdělena do mnoha tematických oddílů. Autorka podrobně a komplexně rozebírá římský prostor a jeho situaci před pontifikátem Paschala I., a dobu Paschalova působení. Goodson podává kulturně historické pozadí doby 9. století. Autorka dává do souvislosti urbanismus Říma, nájezdy Byzantinců a Langobardů, spolu s otázkami papežství a karolínskými myšlenkami. Dále popisuje baziliku Sv. Praxedy v aspektech jak architektonických, tak i dekorativních, zabývá se papežskou, eucharistickou liturgií a jejím ritem. Zmiňuje i Paschalovu činnost v oblasti chránění relikvií, a interpretuje ji jako mocenskou prestiž, kterou si chce papež zasloužit jak brány Ráje, tak i důstojný, pozemský život. Sumarizuje dosavadní poznání a vytváří ucelený pohled, jak na dobu, tak na monument Sv. Praxedy. Autorka se spolu s bazilikou Sv. Praxedy zabývá i bazilikami Santa Cecilia in Trastevere a Santa Maria in Domnica, také znovu vystavěnými Paschalem I. Ve své práci Goodson dále zpochybňuje Krautheimerovu teorii renovatia, podle Krautheimerova textu The Carolingian Revival of Early Christian Architecture. 56 Tato kritika se mi jeví velmi podobná s kritikou Valentina Pace. 57 Další prací autorky vztahující se na dané téma je Building for bodies: The architecture of saint veneration in early medieval Rome, Felix Roma: The producton, experience and reflection of medieval Rome. 58 Stylová analýza K tématu stylové a formální analýzy mozaik v bazilice Sv. Praxedy, a především v kapli San Zeno, se věnuje Gillian Mackie v osmdesátých letech v textu The Zeno Chapel: A Prayer for Salvation 59 a v roce 1995 v článku Abstract and vegetal design in the San Zeno chapel, Rome: the ornamental setting of an early medieval funeraly programme Těmto článkům předcházela autorčina diplomová práce. Navzdory skutečnosti, že pozornost Mackie je 54 Thunø Goodson Krautheimer Více viz kapitola Katolínská renesance. 57 Pace 2002, s Goodson 2007, s Mackie Mackie 1995.

19 věnována především kapli, její texty jsou i v této práci důležité, neboť mozaiky vznikají za pontifikátu jednoho papeže a jsou si po stylové stránce blízké. Autorka klasifikovala styl mozaiky jako tak zvané impresionistické vyjádření. 61 Další studií zkoumající mozaiky po stránce stylové je práce Petr Jonas Nordhagen, Un problema di carattere iconografico e tecnico a S. Prassede, v publikaci Roma e l età carolingia. 62 Nordhagen zde například uvažuje v jakých aspektech je mozaika Sv. Praxedy byzantská. Obraz, Architektura a Liturgie Ve své práci se zabývám dobovou liturgií, k tomuto tématu publikovali Guglielmo Matthiae, 63 Damian Sicard, 64 a především Marchita B. Mauck. Studie M. B. Mauck The Mosaic of the Triumphal Arch of S. Prassede: A Liturgical Interpretation, z roku 1987, 65 je pro tuto práci zásadní. Mauck zde interpretuje mozaiku triumfálního oblouku Sv. Praxedy ve vztahu k liturgii, která v kostele probíhala. Na rozdíl od ostatních dekorací tato mozaika nevychází z jasného prototypu, badatelé se ji snažili interpretovat na základě biblických textů tak, aby tematicky souvisela s mozaikou v apsidě a na apsidovém oblouku. Naproti tomu Mauck odkazuje obrazy triumfálního oblouku na liturgické texty, které byly v Sv. Praxedě užity pro její vysvěcení. O původu oněch liturgických textů pojednává práce Damiana Sicarda. 66 K propojení celé mozaikové dekorace baziliky Sv. Praxedy nakonec dochází i na základě těchto liturgických textů. 61 Mackie 1989, s Více viz. Stylová analýza. 62 Nordhagen 1976, s Matthiae Sicard Mauck 1987, s Sicard

20 22

21 IV. IKONOGRAFICKÁ ANALÝZA Na následujících stránkách se zaměřím na popis mozaikové výzdoby baziliky. Při popisu budu postupovat nejprve od výzdoby triumfálního oblouku, apsidového oblouku až po apsidu. IV.1. Mozaiky na triumfálním oblouku Výzdoba triumfálního oblouku 67 se skládá ze dvou registrů. Registru vyššího a nižšího registru. IV.1.1. Vyšší registr V centru vyššího registru je zobrazeno město. [obr. 3] Jeho zdi jsou obloženy drahokamy a perlami, uvnitř města spatříme v řadovém uspořádání dvanáct mužských postav. [obr. 4] Na základě jejich počtu, nehierarchičnosti je velmi pravděpodobné, že by se mohlo jednat o apoštoly. Jsou rozděleni na dvě skupiny po šesti, jejich střed tvoří centrální postava. Dvanáct mužů je zobrazeno pouze do půli těla, jsou oděni do bílých tóg zdobených clavi 68 a v zahalených rukou drží koruny. Všech dvanáct apoštolů má na hlavě zlatý nimbus a svůj zrak upírají na centrální postavu. Centrální mužská postava je zobrazena jakoby na piedestalu nad městskou hradbou, stojí v kontrapostu. Jedná se o jedinou postavu uvnitř města, která je vyobrazena celá. Muž je oděn do zlatého roucha zdobeného clavi a na hlavě má kruciferní nimbus. V jedné ruce drží rozvinutý svitek a druhou, pravou rukou, žehná. Na základě tohoto zobrazení můžeme předpokládat, že se jedná o postavu Krista. Po každém jeho boku se nachází jedna postava anděla v bílém rouchu se zlatými křídly a modrým, zlatě olemovaným nimbem. V pyramidální kompozici se pod Kristem nachází další postavy. Z pohledu diváka z levé strany spatříme mužskou postavu. Jedná se pravděpodobně o Jana Křtitele, i on drží v rukou korunu a upíná svůj zrak na Krista. Po boku Jana Křtitele blíže ke Kristu, stojí postava Panny Marie. Je oděna do stejných barev jako Kristus i Jan Křtitel. Má zahalenou hlavu a zlatý nimbus, není zřejmé, že by držela v rukou 67 Termín triumfální oblouk byl poprvé použit v LP (Duchesne , s. 54). V souvislosti právě s kostelem Sv. Praxedy. Viz Caillet 2005, s Dále o arcu(s) triumph(isin)sign(is) pojednává Krautheimer 1942 s. 34, Krautheimer uvádí triumfílní oblouk jako architekturu antickou, odkazuje na triumfální obouk Konstantina Velikého v Římě. 68 Clavi představuje ozdobu, dekor šatu. Zdobný okraj lemu apod. Vychází z podoby římského oděvu, který byl okázalý a zdobný. Viz Rodgers

22 korunu, ale oběma rukama pravděpodobně ukazuje na Krista, který se nachází v přímé diagonále nad ní. Z pohledu diváka z pravé strany (naproti postavě Panny Marie) se nachází další ženská postava. Mohlo by se jednat právě o Sv. Praxedu. Také v jejím případě není jasné, zda drží v rukou korunu. Vyjadřuje podobné gesto jako Panna Marie. Její zlaté roucho je zdobeno drahokamovým modrým lemem. Na hlavě má zlatý nimbus. 69 Zbývají tři postavy, které se nacházejí uvnitř města. Jedná se o dva muže v bílých tógách. Každý stojí v jednom rohu hradeb diamantového města a postavu anděla ve zlatém rouchu. Muž, pohledem diváka po levé straně, je zobrazen jako mladík. Má zlatý nimbus a v pozvednutých rukou drží rozvinutý svitek s nápisem LEGE 70 a hledí na Krista. [obr. 5] Druhá postava v pravém rohu města, je postava starce s bílým plnovousem. Také má zlatý nimbus a je doprovázen andělem 71 ve zlatém rouchu. [obr. 6] Jak anděl, tak i stařec ukazují ke Kristu. Přítomnost těchto dvou mužů je dodnes nejasná a sporná. 72 Dva vstupy do diamantového města jsou na každé straně střeženy párem andělů. Jsou odění do bílých tóg zdobených clavi. Jeden anděl má sklopená křídla a hlídá městskou bránu. Druhý anděl, který vedle něj stojí, má rozevřená křídla a komunikuje s okolím. Nalevo, z pohledu pozorovatele, míří k městu víceřadý zástup mužů a žen. V první řadě zástupu se nacházejí duchovní a za nimi lid. První řada postav nese koruny. Na levé straně triumfálního oblouku stojí v první řadě, blíže k bráně města, dvě ženy. Jsou oděny do honosného zlatého roucha, jejich šat zdobí perlové spony. Formálně jsou si velmi podobné a připomínají svaté sestry Sv. Praxedu a Sv. Pudentianu. [obr. 7] U pravé brány města je anděl s rozvinutými křídly mezi dvěma muži Sv. Petrem a Sv. Pavlem. [obr. 8] Oba muži jsou opět oděni v bílém rouchu zdobeném clavi a jsou zobrazeni archetypálně. 73 Sv. Petr jako starší muž s bílým plnovousem a Sv. Pavel má tmavé vlasy, plnovous a vysoké čelo. Opodál je opět skupina postav. Také zde frontální řada nese koruny. 69 Více viz Mauck 1987, s Postavy žen Praxedy a Panny Marie mohou být interpretovány jako personifikace Ecclesie a Synagogy. Viz Matthiae 1967, s S tvrzením se shoduje i Goodson 2010, s Z latinského lege zákon. 71 Jedná se o třetí postavu. 72 Více viz Mauck 1987, s Bisconti

23 Celá část právě popsaného registru má v pozadí tmavě modrou oblohu se stříbrnými obláčky. Zástupy, andělé i samo město stojí na pásu mozaiky zelených tesser. 74 A pod nohama postav mimo město se nachází mozaika květeny. IV.1.2. Spodní registr Mozaika spodního registru zobrazuje na každé straně skupinu mladých mužů. Mladíci v první řadě drží koruny, v druhé pak palmové ratolesti. [obr. 9] Skupina mladíků by mohla odkazovat buď na popis z Janovy knihy Zjevení 6,9-11 nebo na Matoušovo evangelium. 75 V 16. století, během pontifikátu Karla Boromejského, byla část této mozaiky narušena cizorodými architektonickými prvky. 76 IV.2. Mozaiky na apsidovém oblouku Stejně jako triumfální oblouk jej můžeme rozdělit do dvou registrů. Také mozaika na apsidovém oblouku poukazuje na scény z Janova Zjevení a to na kapitolu čtvrtou a pátou. 77 IV.2.1. Vyšší registr Vyšší registr nás uvádí do apokalyptické tematiky. Ta má následně odkaz v mozaice apsidy samotné jedná se zde o vzájemnou komunikaci. 78 Ve středu apsidového oblouku se v mandorle nachází mozaika Beránka božího Agnus Dei.[obr. 10] Je zobrazen na trůnu s křížem. Trůn je posázen perlami a drahokamy, pod ním je položen svitek. Kolem trůnu Beránka se nachází sedm hořících svícnů. [obr. 11] Vedle svícnů jsou na každé straně dva andělé. Vedle andělů pak vidíme apokalyptické bytosti. Pohledově na levé straně diváka se nachází anděl, na druhé straně pak orel a býk. [obr. 12] Všichni mají nimbus a drží knihu. Pozadí je v této části ztvárněno jako červánkové nebe. IV.2.2. Spodní registr V dolní části vidíme mozaiku dvaceti čtyř starců se zahalenými dlaněmi, v nichž nesou koruny. [obr. 13] Své dlaně pozvedají, stejně tak i svůj zrak, do centra vyšší části mozaiky. Starci jsou vyobrazeni ve třech řadách nad sebou. Jejich šatem jsou bílá roucha se silným červeným pruhem (clavi) splývajícím od ramen až po kotníky. Mají bílé vlasy 74 Tesserae jsou malé kostičky, ze kterých je tvořena mozaika. Materiál jednotlivých tesser se mohl kombinovat, smalt, sklo, mramor. vyhledáno Více se touto problematikou zabývám v kapitole Interpretace mozaiky triumfálního oblouku na základě liturgie. 76 Mauck 1987, s Podrobněji v kapitole Interpretace mozaiky triumfálního oblouku na základě liturgie. 78 Sundell 2007, s

24 i špičatý plnovous. Starci odkazují jednoznačně na Janovu knihu Zjevení a sice, na čtvrtou a pátou kapitolu. 79 Celá tato část, podle knihy Zjevení, tak znázorňuje Adoraci Beránka. 80 IV.3. Mozaiky v apsidě V apsidě se nachází výjev sedmi postav. [obr. 14] Ústřední postavou je zde Ježíš Kristus, který je oděný do zlatého roucha zdobeného červeným clavi. Má tmavé, kaštanové vlasy a tmavý plnovous. Hlavu mu zdobí kruciferní nimbus. Kristus pozvedá pravou rukou s gestem žehnání a v levé ruce, takřka zahalené do svého roucha, drží smotaný svitek pergamenu, LOGOS. Kristus stojí na mráčcích modro červeného nebe. Pod jeho nohama se nachází dvě vrstvy zlato stříbrného pásu, který přímo pod postavou Krista nese zářivý nápis IORDANES. 81 [obr. 15] Nad Kristovou hlavou se nachází ruka, držící zlatý diadém. [obr. 16] Jedná se o boží ruku, mířící z nebe, korunující svého syna. 82 V Kristově společnosti se nachází ještě dalších šest postav. Jsou zobrazeny v menším měřítku než Kristus. Jedná se o Sv. Petra 83 a Sv. Pavla 84, každý stojí po jednom boku Krista a představují mu svaté sestry. Obě sestry si jsou velmi podobné, oděné do zlatého, honosného roucha. V zahalených rukou nesou drahokamové koruny. Hlavy jim pak zdobí zlatý nimbus a na nohou mají červené střevíce. Jejich šat s perlovým límcem a brožemi je podobný císařským honosným oděvům, jaké jsou známé například z ravennských mozaik. 85 Sv. Petr, k diváku pohledově napravo, představuje Kristu Sv. Praxedu [obr. 17] a Sv. Pavel na levé straně přivádí Sv. Pudentianu. [obr. 18] Oba světci ukazují na Krista rukou. Zcela na pravé straně je pak postava klerika, držícího knihu zdobenou drahokamy. [obr. 19] Klerik je oděn do dalmatiky zdobené maltézskými kříži. O jeho identifikaci se polemizuje. Mohlo by se jednat o učedníka Timotea nebo Sv. Zenona, jemuž je v kostele dedikována kaple Podrobným rozborem těchto scén se zabývá Wisskirchen Mauck 1987, s Z latinského Iordanes Jordán, jedna z nebeských řek. Více viz Mackie 1995, s Goodson 2010, s Sv. Petr. má bílou tógu zdobenou červeným clavi, jeho drapérie je modelovaná černými tesserae. Na nohou má páskové sandály. Jeho vlasy i vousy jsou bílé a krátké, hlavu mu zdobí zlatý nimbus. 84 Sv. Pavel, který je zobrazen ve stejném rouchu jako Sv. Petr. Jeho šat nese vyobrazeno písmeno P. Je zobrazen s tmavými vlasy, plnovousem a vysokým holým čelem. Jeho hlavu zdobí zlatý nimbus. 85 Deliyannis Krautheimer 2000, s.126; Wisskirchen 1992, s. 22; Goodson 2010, s

25 Vedle Sv. Praxedy stojí sám papež Paschal I. Papež má zlato béžové pallium 87 a bílé papežské clavi, záhyby drapérie jeho roucha jsou určovány červenými liniemi. Dále má bílý kolárek, kolem výrazného krku. Jeho hlava má oválný, vejcovitý tvar a je zdobena čtyřhranným nimbem, jenž identifikuje žijící osobu. 88 V rukou zahalených do pallia drží papež model kostela Sv. Praxedy. [obr. 20] Scéna sedmi postav je ohraničena dvěma palmami na levé, přímo nad hlavou Paschala, je usazen fénix [obr. 21] odkazující na znovuzrození, vzkříšení, spásu. 89 Caroline J. Goodson vnímá vyobrazení Paschala s modelem kostela a fénixem nad jeho hlavou, jako Paschalovu víru ve spásu za zásluhy při vystavění kostela. Goodson dále přidává další odkaz spásy a tím je samotná řeka Jordán, protékající pod všemi postavami v apsidě. Tato řeka sama o sobě odkazuje na spásu všem, kdo byli ve jménu Krista pokřtěni, tedy i na Paschala I. 90 Je však i možné, že Paschal zde neodkazuje pouze na vlastní osobu, ale univerzálně se snaží posílit obraz papeže pro následující generace. Goodson zastává tento názor, neboť mozaika, na níž je Paschal zachycen nepředstavuje konkrétního člověka, zobrazení je velmi schematické. Mohlo by se tak jednat o univerzální odkaz na papežskou osobu, v palliu s nimbem a modelem nabízeného kostela. 91 Pod postavami a pásem řeky Jordán se na zlatém pozadí objevuje procesí dvanácti beránků. [obr. 22] Šest z nich míří z jednoho konce apsidy, od bran města Betléma, [obr. 23] směrem do středu. A šest z druhého konce, od bran města Jeruzalém. [obr. 24] Společně se setkají u středového beránka, který je v přímé vertikální ose s Kristem nad ním. Beránek stojí na vyvýšeném pahorku, z něhož vytékají čtyři prameny, identifikované jako čtyři rajské řeky. 92 Stejně jako Kristus, má i středový beránek kruciferní nimbus, jedná se o Beránka božího. 93 [obr. 25] 87 Pallium (lat.) původní římský svrchní oděv, plášť řeckého typu, později část oděvu, patřícího k papežské a arcibiskupské hodnosti. Obléká se kolem krku, dva volné konce pak splývají po hrudi a zádech. Viz Blažíček, Kropáček 1991, s Krautheimer 2000, s Více viz Osborne 1979, s Fénix, (z řeč.) zázračný pták starověkých mytologií, rodí se z vlastního popela. V křesťanské obrazovosti představuje vzkříšení a nesmrtelnost. Poprvé popsal Fénixe Herodotos, jako legendárního opeřence. Vzhledem má být podoben orlici avšak jeho peří je ohnivě červené. Jeho význam mu dávali i později Ovidius a Plinius starší. Viz Blažíček, Kropáček 1991, s Wisskirchen 1992, s in: Goodson 2010, s Goodson 2010, s. 6. ; o této myšlence bude zmínka i v kapitole Shrnutí interpretace mozaik. 92 Goodson 2010, s Goodson 2010, s

26 Pod pásem průvodu beránků se pak nachází nápis, který stavbu i jejího iniciátora Paschala velkolepě oslavuje. Tato hala, jež je vyzdobena vzácnými minerály, září na počest Sv. Praxedy, která díky zanícení pontifa Paschala těší v nebi služebníka apoštolského stolce, který shromáždil těla mnoha světců a pohřbil je pod tyto zdi, aby mohl přistoupit k branám nebes. 94 IV.4. Otázka prototypu mozaiky apsidy a apsidového oblouku Při zkoumání dekorace apsidy a apsidového oblouku Sv. Praxedy zjišťujeme, že její kompozice není zcela jedinečná, nýbrž je podobná prvkům známým ze starších římských kostelů. Badatelé zkoumali, na základě jakého prototypu byla mozaika ve Sv. Praxedě tvořena a jaký pro ni měl tento archetyp význam. Nejpravděpodobnějším vzorem se jeví výzdoba v bazilice Sv. Kosma a Damiána na Fóru. 95 [obr. 26] Tento názor velmi přesvědčivě dokládá Petr Jonas Nordhagen a jeho studie Un problema di carattere iconografico e tecnico a S. Prassede. 96 Nordhagen se tak domnívá kromě celkové podoby obou kompozic na základě dvou skutečností, za prvé užití stříbrných tesser pro svatozář ústředního beránka, jak na vlysu v apsidě Sv. Praxedy, tak i na svatozáři beránka ve Sv. Kosmovi a Damiánovi. Tento argument je pole Nordhagena zásadní protože stříbrné tessery se v Římě nevyráběly, a bylo nutné je dovážet z Konstantinopole. V době nesváru mezi těmito městy v letech Paschalova pontifikátu, probíhá v Konstantinopoli druhá vlna ikonoborectví byla objednávka stříbrných tesser výjimečnou událostí. Pro, Touha, za každou cenu napodobit kostel Sv. Kosma a Daminána, vysvětluje, dle Nordhagena, použití tak těžko dostupného materiálu. Zadruhé rozšíření mozaiky apsidového oblouku až na samý transept Sv. Praxedy, tak aby bylo dosaženo maximálního napodobení vzoru mozaiky ve Sv. Kosmovi a Damiánovi která vznikla v původně pohanské aule a je proto nezvykle široká. 97 Jiní badatelé se domnívali, že prototypem mozaiky Sv. Praxedy je jiný, starší římský kostel a tedy, že mozaiky jak v bazilice Sv. Kosma a Damiána, tak ve Sv. Praxedě vycházejí 94 EMICAT AVLA PIAE VARIIS DECORATA METALLI PRAXEDIS DOMINO SVPER AETHRA PLACENTIS HONORE PONTIFICIS SVMMI STUDIO PASCHALIS ALVMNI SVBTER HAEC MOENIA PONTI FRETVS VT HIS LIMEN MEREATVR ADIRE POLORVM. Goodson 2010, s. 152; jiný překlad nabízí Wisskirchen 1992, s Kostel Sv. Kosma a Damiána vznikl za pontifikátu Felixe IV. ( ). Mozaiková výzdoba zde byla poničena v roce 1632 za pontifikátu Urbana VII. Mnozí historici umění datují mozaiky apsidového oblouku do 7. st. Tato otázka stále vyvolává neshody. Viz Krautheimer 2000, s Nordhagen Ibidem, s

27 z jednoho vzoru. Především Godfridus Johannes Hoogewerff se domníval, že obě kompozice vycházejí z modelu 98 Sv. Jana Lateránského. Jedním z jeho argumentů byl fakt, že některé rysy kompozice Sv. Kosma a Damiána nalezneme nejen ve Sv. Praxedě, ale také v řadě pozdějších památek. Jako příklad uvádí mozaiky římského kostela Sv. Marka. Naznačuje tedy kontinuitu v používání tohoto modelu. Ať již se jednalo o jakýkoliv prototyp, hlavní otázkou je, zda fakt, že se v případě Sv. Praxedy jedná o kopii nenese hlubší smysl. Proč Paschal I. zvolil tuto kompozici v karolínském, římském kostele v době 9. století, kompozici známou pro starší římské kostely? Jinak řečeno, nesou mozaiky Sv. Praxedy hlubší význam právě proto, že vychází ze staršího modelu? Na tyto otázky odpovídají badatelé jako Rotraut Wisskirchen, která interpretuje mozaikový program Sv. Praxedy jako Paschalův zájem o exegetické komentáře k Apokalypse, které byly rozšířené v době 8. století. 99 Podle Alice Berett se Paschal mohl onou kompozicí vycházející ze starých římských bazilik vymezit vůči císařskému dvoru. Pro demonstraci síly a tradice Říma a papežství. Neboť pro 9. století platí napjaté vztahy mezi papežem a císařem Ludvíkem I. Pobožným. 100 Souvislost podobnosti mozaiky ve Sv. Praxedě a Sv. Kosmovi a Damiánovi můžeme nalézt, vzhledem k uložení relikvií do obou těchto kostelů. Sv. Kosma a Damián byl prvním z římských kostelů, intra muros, do něhož byly ve 4. století přeneseny relikvie. Paschal mohl tedy použít tohoto schématu vědomě proto, aby poukázal na fakt, že jeho rozhodnutí, přemístit do města relikvie, je součástí římské tradice. Mohli bychom se tak domnívat i proto, že kostel Santa Maria in Domnica je jediný ze tří znovuobnovených kostelů, do něhož Paschal neumístil relikvie a jeho výzdoba vychází z jiných vzorů než výzdoba, kterou nese Sv. Praxeda a Santa Cecilia in Tretavere, kde relikvie uloženy jsou. 101 Goodson uvádí, že Paschal pro své obnovené kostely využívá topografie na základě přemisťování relikvií. 102 Ukazuje tak na Řím a jeho dědictví, jako na stále živý a fungující organismus. Valentino Pace uvádí, že kostel Sv. Praxedy mohl čerpat kompozici mozaiky z baziliky Sv. Kosma a Damiána, čistě pro využití již existujícího modelu, který odkazoval na kult dvou 98 Ibidem, s Wisskirchen 1990, s Goodson 2010, s Beretta Goodson 2010, s

28 sourozenců. Sv. Kosmas a Damián byli bratři, stejně tak jako Sv. Praxeda a Pudentiana sestry. 103 Otázka prototypu a kopie, v rámci diskuze o kostele Sv. Praxedy, vedla k jednomu z nejzajímavějších a nejdiskutovanějších argumentů vůbec, k otázce tak zvané karolínské renesance v Římě. 103 Pace 2002, s. 72. Více viz kapitola Otázka renovatia. 30

29 V. KAROLÍNSKÁ RENESANCE Karolínská renesance je období kulturních změn. Datuje se přibližně od poloviny 8. století do počátku 10. století. Cílem bylo obnovit moc a tradici pozdně antického Říma. Tato doba je spojována s vládou a osobou Karla Velikého ( ). 104 Nicméně myšlenka renovatia, 105 obnovy přesahuje období vlády tohoto panovníka. Richard Krautheimer jehož studie jsou pro tuto otázku zásadní rozlišuje dva typy karolínské kultury, renovatia a sice typ zaalpský a typ římský. Zatímco v Zaalpí se snaží Francká říše přiblížit se Římu a jeho auře, v Římě se myšlenky renovatia projevují ve snaze obnovení pozdně antické, raně křesťanské, římské tradice. Snahou bylo oproštění se od východních a cizích vlivů, které město narušovaly a způsobovaly tak jeho nestabilitu. 106 Myšlenka renovatia je tedy dle Krautheimera myšlenkou obnovy moci a slávy raně křesťanského Říma. V.1. Otázka renovatia Myšlenkou karolínského renovatia, obnovy raně křesťanských římských vzorů zkoumá ve své práci The Carolingian Revival Of Early Christan Architecture, Richard Krautheimer, 107 který je přesvědčen revivalem raněkřesťanských forem. Jeho myšlenky zpochybňují vědci Valentino Pace, 108 Carles Mancho 109 a Caroline J. Goodson. 110 Renovatio, neboli návrat raně křesťanských vzorů, můžeme vnímat ve dvou rovinách, a sice v rovině architektonické a rovině dekorativní. Nejprve se budu zabývat pouze rovinou architektonickou. Rovina architektonická Studie Richarda Krautheimera představuje baziliku Sv. Praxedy jako zářný příklad karolínského renovatia. 111 Sv. Praxeda byla znovuvystavěna jako trojlodní bazilika s transeptem a jednou půlkruhovou apsidou v závěru. Apsida je zde velmi vysoká a úzká. 104 Na základě reforem, které tento panovník prováděl, se snažil zařadit jako pravý nástupce Konstantina Velikého. 105 Termín renovatio byl používán již v době karolínské. Viz Trompf 1973, s Krautheimer 1942, s Ibidem. 108 Pace 2002, s Mancho 2011, s Goodson 2010, s Krautheimer 1942, s

30 Bazilika Sv. Praxedy působí v interiéru velmi monumentálně. V porovnání Sv. Praxedy a kostela San Stefano, který je ve srovnání s většinou kostelů ze 7. a 8. století atypicky velký, je vůči kostelu Sv. Praxedy stále malý. Trojlodí baziliky Sv. Praxedy má nevšedně namísto devíti dvanáct interkolumnií. 112 [obr. 27] Dle Krautheimera se s bazilikou Sv. Praxedy navrací půdorys raně křesťanských bazilik typu T, neboli bazilik s transeptem. Krautheimer uvádí, že tento typ se přestal v Římě používat přibližně v roce 400. Ani předtím, ale nebyl příliš častý. Uplatňoval se pouze na zásadní křesťanské stavby. V raně křesťanské Evropě existovaly zřejmě jen tři nebo čtyři příklady: Sv. Petr ve Vatikánu, Sv. Pavel za Hradbami, Sv. Jan Lateránský a snad i původní kostel San Lorenzo fuiori le mura. Návrat bazilik typu T se v Římě odehrává později než v Zaalpí. 113 Prvními příklady jsou v Římě kostely Sant Anastazia a San Stefano degli Abissini. Avšak nezpochybnitelný návrat baziliky typu T v Římě vrcholí dle Krautheimera až stavbou Sv. Praxedy vycházející ze vzoru raně křesťanské baziliky Sv. Petra. 114 Na základě podobnosti architektonických prvků, původní baziliky Sv. Petra a karolínského kostela Sv. Praxedy, vnímá Krautheimer onen revival raně křesťanské architektury. Bazilika Sv. Praxedy je pro Krautheimera důkazem karolínské renesance a myšlenky renovatia - myšlenky obnovení moci raně křesťanského Říma. 115 Krautheimerovu tezi o období architektonického temna započatou přibližně od roku 400 až do 9. století, kdy onen typ baziliky T nebyl užíván, vyvrací Caroline J. Goodson, která namísto revivalu upřednostňuje myšlenku kontinuity bazilikálního typu T. Tvrdí, že raně křesťanské baziliky, ať již s transeptem nebo bez něj, byly stavěny v menší míře i mezi 5. a 8. stoletím. Jejím hlavním argumentem pro kontinuitu existence baziliky s transeptem je kostel San Eusebio (741-52) Ibidem. 113 V Zaalpí se jedná o kostely ve Fuldě, Saint-Denis, období pontifikátu Lea III. ( ). Viz Krautheimer 1942, s Podobnost těchto dvou bazilik neleží pouze v otázce transeptu, je zde dále podoba schodiště, které míří do atria, loď nesená trámovou kolonádou, narativní transept komunikující s lodí přes triumfální oblouk, jedna samostatná apsida nad prstencovou kryptou, která byla zřejmě roku 590 inspirovaná kryptou pod Sv. Petrem. Pozoruhodné je i sloupořadí. Ve Sv. Praxedě je počet sloupů přesně poloviční vůči počtu sloupů ve Sv. Petrovi. Unikátní proporce 1:5 přesně koresponduje s rozměry ve Sv. Petrovi. Goodson 2010, s Krautheimer uvádí, že kdykoli se typ bazilik T objevuje po roce 400, jedná se o revival, nikoli o survival. Viz Krautheimer 1942, s Goodson 2010, s Její kritika Krautheimerových myšlenek je podpořena a vychází především z práce Coates-Stephense 1997, s

31 Krautheimer je přesvědčen, že karolínský revival, byl v Římě vědomým rozhodnutím na základě nejen politickém, ale i intelektuálním. Uvádí, že římské městské kostely se navracely do minulosti, aby čerpaly architektonické elementy z raně křesťanských modelů. Krautheimer připouští, že pro Řím platila jistá architektonická koexistence určitých prvků, prolínání byzantských, západních a římských vlivů po dobu od 5. a 6. století až do konce 8. století. 117 Na druhé straně však Krautheimer trvá na faktu, že při těchto návratech se nejednalo o politickou a celkově ideovou renovaci. 118 Komplexním příkladem renovace a návratu je pro Krautheimera až právě stavba baziliky Sv. Praxedy. Krautheimer odkazuje na kostel Sv. Praxedy jako na explicitní a perfektní příklad karolínského revivalu v Římě. 119 Tato bazilika by dle Krautheimera neměla být považována pouze za strukturu, ale za příklad historie, s odkazem na politickou, ideovou situaci. 120 S Krautheimerem a jeho ideou renovatia polemizuje, stejně jako Caroline J. Goodson i Valentino Pace. 121 Pace označuje Krautheimerovo vnímání renovatia jako tak zvané Felix culpa. Neshoduje se s myšlenkou, že by Řím měl potřebu hledat v minulosti a vracet se ke zdrojům staré říše. Domnívá se, že Řím je organismus, kde ony prvky přežívají a jejich užití závisí na momentálních potřebách a funkci díla. Valentino Pace věří v raně křesťanské elementy na stavbách z 9. století, avšak jejich užívání nevnímá jako vědomý návrat a odkaz do minulosti. Je přesvědčen, stejně jako Goodson, o prosté kontinuitě vzorů a osvědčenosti modelů. Fakt podobnosti baziliky Sv. Praxedy s bazilikou Sv. Petra odůvodňuje Pace na základě podobnosti liturgie. Odkazuje přitom na podobnost krypt a příčné lodi obou bazilik. Pro tak zvanou politiku relikvií byla imitace Sv. Petra vhodná. Na základě prosté kontinuity osvědčených forem a modelů Pace vnímá, že Řím neměl potřebu, a to ani v 9. století, pro dosažení politické a ideologické harmonie města pátrat v minulosti Krautheimer 1993, s Jako příklady koexistence uvádí kostely Santa Maria in Cosmedina z doby Adriana I., nebo Santa Susanna, Santi Nero a Achilleo vytvořených za pontifikátu Lva III. In: Pace 2002, s Krautheimer 1993, s , in: Pace 2002, s Krautheimer 1967, s In: Pace 2002, s Krautheimer 1969, s. 218, in: Pace 2002, s. 67. Pace vychází pro svou studii z italského překladu Krautheimera, publikované pod názvem Architettuta sacra paleocristiana e medievole, Torino, Valentino Pace 2002, s I přesto, že studie od Pace byla publikována dříve než práce Goodson, uvádím Goodson dříve, neboť pro potřeby této práce je takové uvedení přehlednější. 122 Ibidem, s

32 Rovina dekorativní Totožnou kompozici apsidových mozaik baziliky Sv. Praxedy a baziliky Sv. Kosma a Damiána Valentino Pace odůvodňuje jako pouhou osvědčenost vzoru. Myšlenka odkazu a využití kompozice mozaiky dvou světců, bratří, zřejmě dvojčat Sv. Kosma a Sv. Damiána, byla dle studie tohoto autora vyhovujícím vzorem pro vytvoření apsidové mozaiky baziliky světice Sv. Praxedy, jež je spjata s kultem své sestry Sv. Pudentiany. 123 V.2. Technická, formální a stylová analýza mozaik V 7. a 8. století se v Římě média mozaiky téměř nepoužívalo. Za Paschalova pontifikátu je mozaikářská tradice obnovena, vznikají asi tři mozaikářské dílny. Podle Nordhagena můžeme ke konci 8. století vnímat dvě tendence dekoru, a to sice školu skla a školu mramoru. 124 Uvádí, že sklo bylo v rámci výroby tesser užíváno na západě, náleží do římské tradice a má echo v antice, zatímco tessery z mramoru byly záležitost především východu. 125 Krautheimer uvádí, že byzantští mistři užívali sklo v kombinaci s mramorem a karolínští umělci se opět přiklonili k tradici římské, tedy ke škole skla. Mozaiková dekorace ze skla je tedy charakteristická pro Řím 9. století. Mozaikářská tradice v éře karolínské může dle Krautheimera odkazovat na dobu raněkřesťanskou. 126 Krautheimer dokonce uvažuje o tom, že mozaikové díly mohly být vytvořeny z recyklovaného materiálu. 127 Na tuto myšlenku poukazuje i Nordhagen, uvádí, že mnoho dílů v římských mozaikách raného 9. století nese stopy po opálení ohněm, kterým byly tessery očišťovány od usazenin před opětovným použitím. 128 Můžeme se proto domnívat, že karolínští mozaikáři byli zcela, nebo z velké míry odkázáni na materiál, který byl dostupný z demolic v Římě. Patrně byl použit materiál ze starých antických lázní, které přestaly fungovat na počátku 8. století. Asmussen uvádí, že samo rozhodnutí tvořit mozaiky bylo silně retrospektivní, neboť toto medium je vzácné, trvanlivé a drahé, ukazuje na slávu raně křesťanského Říma. 129 Zdá se tedy, že i technické otázky týkající se dekorací kostela Sv. Praxedy, mohou být vnímány jako Paschalovi retrospektivní reflexe raně křesťanského Říma. Paschalův program 123 Více viz kapitola Otázka prototypu. 124 Nordhagen 1965, s Ibidem, s Krautheimer 2000 [1980], s Krautheimer Nordhagen 1983, s Asmussen 1986, s

33 je tak velmi komplexní. Nejen že papež používá architektonický typ velkolepých raně křesťanských bazilik, 130 čerpá i z kompozic raněkřesťanké dekorace 131 a navíc se papež navrací k mozaikovému médiu. 132 Tato myšlenka echa pozdní antiky, je posílena i z hlediska recyklace a opětovného užití antického materiálu. Stylová analýza Po stránce stylové je však karolínská rétorika odlišná. Mozaiky Sv. Praxedy nejsou zpracovány v rámci mimetické dokonalosti, která je charakteristická pro antické mozaiky. Například tváře znázorněných mají velmi zjednodušené rysy, jsou sice z části plastické, ale velmi expresivní, stylizované. Klasifikování stylu mozaiky podává ve své práci i Gillian Vallance Mackie. Podle autorky se jedná o impresionistické vyjádření. 133 Tuto odlišnost stylu můžeme vnímat tak jak tomu tradičně bývá jako neschopnost napodobení pozdně antické mozaiky nebo, a to zřejmě nejpravděpodobněji, jako důsledek zcela odlišné estetiky doby karolínské. 130 Sv. Petr ve Vatikánu. 131 Sv. Kosma a Damián na Foru. 132 Více viz Asmussen 1986, s Mackie 1989, s

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

1. ROTUNDA SVATÉHOVÁCLAVA A JEJÍ OSUDY DO POČÁTKU STAVBY SPYTIHNĚVOVY BAZILIKY 31

1. ROTUNDA SVATÉHOVÁCLAVA A JEJÍ OSUDY DO POČÁTKU STAVBY SPYTIHNĚVOVY BAZILIKY 31 OBSAH Předmluva prezidenta republiky Václava Klause 16 Předmluva arcibiskupa pražského Mons. Dominika Duky 17 Úvodem 21 1. ROTUNDA SVATÉHOVÁCLAVA A JEJÍ OSUDY DO POČÁTKU STAVBY SPYTIHNĚVOVY BAZILIKY 31

Více

Periodizace kulturních dějin raného středověku

Periodizace kulturních dějin raného středověku raného středověku Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: červen 2012 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: dějepis Anotace: Digitální učební materiál seznamuje žáky s periodizací kulturních dějin

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 Číslo a název šablony klíčové aktivity: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast,

Více

ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA

ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA Karel Švuger DVK/ 2. ročník Květen 2012 Obrazová dokumentace zahrnující umění především VY_32_INOVACE_DVK21/14 11. a 12. století v západní Evropě Tento nový sloh, zahrnující umění

Více

Gotika II. Italské malířství 1. poloviny 14. století

Gotika II. Italské malířství 1. poloviny 14. století Gotika II. Italské malířství 1. poloviny 14. století Nové pojetí prostoru v obrazu Maesta Duccio Cimabue Giotto Cimabue (činný v letech 1272-1302) Maestá di Santa Trinita (Galeria Uffizi, Florencie), 1280-1290

Více

ZS1BP_IVU1 Interpretace výtvarného umění 1. Mgr. Alice Stuchlíková katedra výtvarné výchovy, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, Brno

ZS1BP_IVU1 Interpretace výtvarného umění 1. Mgr. Alice Stuchlíková katedra výtvarné výchovy, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, Brno ZS1BP_IVU1 Interpretace výtvarného umění 1 Mgr. Alice Stuchlíková katedra výtvarné výchovy, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, Brno 26. 10. 2011 Slovníček V. DICKINSOVÁ, Rosie GRIFFITHOVÁ, Mari.

Více

07. 04. 2016 06:08 1/13 Sušice

07. 04. 2016 06:08 1/13 Sušice 07. 04. 2016 06:08 1/13 Sušice Sušice Vikariát Sušice-Nepomuk Farnost Sušice Kostel sv. Václava, mučedníka (děkanský) sv. Felixe z Kantalicia (klášterní) Nanebevzetí Panny Marie (hřbitovní) sv. Andělů

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 6. Řím a počátky křesťanství. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz

VÝTVARNÁ KULTURA. 6. Řím a počátky křesťanství. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz VÝTVARNÁ KULTURA 6. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 1. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní

Více

1

1 www.zlinskedumy.cz 1 PŘEHLED ČESKÉHO GOTICKÉHO MALÍŘSTVÍ MISTR TŘEBOŇSKÉHO OLTÁŘE EU peníze středním školám, Gymnázium Valašské Klobouky na sklonku 14.stol. vznikl tzv. krásný sloh Po smrti Karla IV. přichází

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Adéla Šmilauerová. Claus Sluter

Adéla Šmilauerová. Claus Sluter Adéla Šmilauerová Claus Sluter Sochař Claus Sluter se narodil kolem roku 1360 v Haarlemu, kde pravděpodobně získal i své sochařské vzdělání v rámci rodinné dílny. Jeho jméno je poprvé uvedeno roku 1379

Více

Návrh znaku a vlajky pro obec S T Á J

Návrh znaku a vlajky pro obec S T Á J Návrh znaku a vlajky pro obec S T Á J autor: Mgr. Jan Tejkal HERALDICKÁ TVORBA, Záblatská 23/25, 713 00 Ostrava-Heřmanice tel.602953832 e-pošta: j.tejkal@volny.cz Tvorba nových obecních (městských) symbolů:

Více

1

1 www.zlinskedumy.cz 1 GOTIKA ÚVOD KULTURNÍ A FILOZOFICKÉ PŘEDPOKLADY EU peníze středním školám, Gymnázium Valašské Klobouky středověký svět vznikl na troskách antické civilizace V roce 395, za vlády císaře

Více

RENESANCE ÚVOD VYMEZENÍ POJMU RENESANCE.

RENESANCE ÚVOD VYMEZENÍ POJMU RENESANCE. RENESANCE ÚVOD VYMEZENÍ POJMU RENESANCE www.zlinskedumy.cz RENESANCE Renaissance - z francouzštiny = znovuzrození, obrození antiky původ slova renesance je italský - rinascimento pojem renesance byl poprvé

Více

12. Křesťanství... 106 12.1 Místo křesťanství v současném světě... 106 12.2 Křesťanství na pozadí jiných náboženství... 107 12.

12. Křesťanství... 106 12.1 Místo křesťanství v současném světě... 106 12.2 Křesťanství na pozadí jiných náboženství... 107 12. Obsah 1. Úvod.... 11 1.1 Situace oboru... 11 1.2 Místo této práce v oborové souvislosti... 12 1.3 Vztah k dosavadní literatuře... 13 1.4 Jaké cíle si klade tato práce?... 14 1.5 Poznámkový aparát a práce

Více

Počátky křesťanství, Betlém

Počátky křesťanství, Betlém Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kot19 Vypracoval(a),

Více

Asýrie. Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: září 2012. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: dějepis

Asýrie. Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: září 2012. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: dějepis Asýrie Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: září 2012 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: dějepis Anotace: Digitální učební materiál seznamuje žáky s dějinami umění starověké Mezopotámie z období

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Helena Bönischová. Ma ase merkava. starověká židovská mystika

Helena Bönischová. Ma ase merkava. starověká židovská mystika Helena Bönischová Ma ase merkava starověká židovská mystika Kniha Ma ase merkava se zabývá fascinujícím pozdně starověkým mystickým textem, který vznikl v talmudickém období v židovském prostředí v oblasti

Více

Byzantské umění a jeho vliv na západní kulturu

Byzantské umění a jeho vliv na západní kulturu Byzantské umění a jeho vliv na západní kulturu Byzantská říše známá jako Východořímská říše V období pozdní antiky významná křesťanská mocnost nacházející se v oblasti východního středomoří. V roce 330

Více

St S ř t e ř d e o d v o ě v k ě k

St S ř t e ř d e o d v o ě v k ě k Středověk Byzantske umeni ˇ Byzanc je označení Západořímské říše od roku 476 (pád Západořímské říše) do roku 1453, kdy podlehla Tureckým nájezdníkům. Byzanc byla v této době nejrozvinutější říší Evropy,

Více

Návrh znaku a vlajky pro obec K U K S

Návrh znaku a vlajky pro obec K U K S Návrh znaku a vlajky pro obec K U K S autor: Mgr. Jan Tejkal tel.+420602953832 e-pošta: Jan.Tejkal@seznam.cz http://heraldika.webnode.cz/ Tvorba nových obecních (městských) symbolů: Podle platné právní

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 1)Písemnictví staroslověnské (pol. 9.století Velká Morava) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století) 1)Písemnictví staroslověnské

Více

Vzdělávací obor - Výtvarná výchova - obsah

Vzdělávací obor - Výtvarná výchova - obsah Vzdělávací obor - Výtvarná výchova - obsah 6. ročník 1. ROZVÍJENÍ Kompetence k učení SMYSLOVÉ Kompetence k řešení problémů CITLIVOSTI Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Žák vybírá,

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Středověk 1 Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje.

Středověk 1 Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Středověk 1 Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. únor 2011 Mgr.Jitka Cihelníková STŘEDOVĚK - vymezen pádem říše západořímské a objevem Ameriky

Více

RENESANCE. Karel Švuger DVK/ 3. ročník. Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj VY_32_INOVACE_DVK22/04

RENESANCE. Karel Švuger DVK/ 3. ročník. Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj VY_32_INOVACE_DVK22/04 RENESANCE Karel Švuger DVK/ 3. ročník VY_32_INOVACE_DVK22/04 Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj Vybraná historická data 1431 upálena Panna Orleánská (Jana z Arku) 1450 Jan

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_02. Úvod do studia předmětu

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_02. Úvod do studia předmětu Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Dítky, jen krátký čas jsem s vámi.

Dítky, jen krátký čas jsem s vámi. Dítky, jen krátký čas jsem s vámi. Dítky, jen krátký čas jsem s vámi. 5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ CYKLU C Evangelium (Jan 13,31-33a.34-35) Když (Jidáš) odešel, Ježíš řekl: Nyní je oslaven Syn člověka a Bůh je

Více

N a b í d k a. Brožura Radnice v Karviné Karviná. Zámecký porcelán

N a b í d k a. Brožura Radnice v Karviné Karviná. Zámecký porcelán N a b í d k a Karviná. Město v kráse památek Zaniklý zámek Ráj v osudech staletí Lottyhaus. Vedlejší křídlo zámku Fryštát v Karviné Příběh manželství Larisch-Mönnichů Minulostí zámeckých parků v Karviné

Více

Ondřej Přibyl Dizertační práce Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze Dizertační práce Praha 2012 Ondřej Přibyl

Ondřej Přibyl Dizertační práce Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze Dizertační práce Praha 2012 Ondřej Přibyl Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze Dizertační práce Praha 2012 Ondřej Přibyl Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze Dizertační práce Jedinečnost a reprodukce fotografického fi obrazu Ondřej Přibyl

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Křesťanství Ročník 2. Datum tvorby 17.9.2012 Anotace

Více

Jacques Le Goff Středověký člověk a jeho vnímání světa

Jacques Le Goff Středověký člověk a jeho vnímání světa Středověká estetika Jacques Le Goff Středověký člověk a jeho vnímání světa středověký člověk obklopen propracovaným ideologickým a kulturním systémem pro středověkého člověka je viditelný svět jenom stopou

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše - charakterizuje první státní útvary na

Více

Světová náboženství. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Světová náboženství. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Světová náboženství Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_15_12 Tématický celek: Umění a kultura Autor: Mgr. J. Hyklová

Více

ŘÍMSKÁ KULTURA. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr.

ŘÍMSKÁ KULTURA. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. VY_32_INOVACE_D_380 S2 ŘÍMSKÁ KULTURA Autor: Taťjana Horáková, Mgr. Použití: 6. ročník Datum vypracování: 5. 5. 2013 Datum pilotáže: 27. 5. 2013 Metodika: pomocí prezentace žáky seznámit s kulturou a vzdělaností

Více

Obr.3 Vyšebrodský cyklus, Zvěstování, nebesa s Bohem Otcem. Detail reprodukce z knihy: Jan ROYT: Středověké malířství v Čechách, Praha 2002, 36.

Obr.3 Vyšebrodský cyklus, Zvěstování, nebesa s Bohem Otcem. Detail reprodukce z knihy: Jan ROYT: Středověké malířství v Čechách, Praha 2002, 36. Obr.1 Vyšebrodský cyklus, Zvěstování. NG v Praze, kol. 1350, 993 x 925 mm. Reprodukce z knihy: Jan ROYT: Středověké malířství v Čechách, Praha 2002, 36. Obr.2. Vyšebrodský cyklus, Zvěstování, Půda (typologický

Více

Jiří Glet. Slovníček výtvarného umění a architektury

Jiří Glet. Slovníček výtvarného umění a architektury Jiří Glet Slovníček výtvarného umění a architektury Copyright Autor: Jiří Glet Vydal: Martin Koláček - E-knihy jedou 2015 ISBN: 978-80-7512-125-7 (epub) 978-80-7512-126-4 (mobipocket) 978-80-7512-127-1

Více

Památky Unesco v ČR. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Památky Unesco v ČR. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Památky Unesco v ČR Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_14_17 Tématický celek: ZEMĚ, KRAJE, MĚSTA Autor: Mgr. J. Hyklová

Více

Posudek oponenta diplomové práce

Posudek oponenta diplomové práce Katedra: Religionistiky Akademický rok: 2012/2013 Posudek oponenta diplomové práce Pro: Studijní program: Studijní obor: Název tématu: Pavlu Voňkovou Filosofie Religionistika Křesťansko-muslimské vztahy

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

POJMY Náboženství Věda

POJMY Náboženství Věda POJMY Náboženství Věda Systém věrouky, konkrétních rituálů a společenské organizace lidí, kteří s jeho pomocí vyjadřují a chápou svůj vztah k nadpřirozenu - Bohu Pohled na svět svrchu Systém a nástroj

Více

300 let od vysvěcení kostela Nejsvětější Trojice v Chrasti

300 let od vysvěcení kostela Nejsvětější Trojice v Chrasti 300 let od vysvěcení kostela Nejsvětější Trojice v Chrasti Nejsvětější Trojice Víra v jednoho Boha ve třech Osobách je jedním z nejzvláštnějších a největších prvků křesťanství. Křesťané nikdy neopustili

Více

ORDINARIUM MISSAE. Zpěvy ordinária

ORDINARIUM MISSAE. Zpěvy ordinária ORDINARIUM MISSAE Zpěvy ordinária ORDINARIUM - I KYRIE ORDINARIUM - I Ky- ri - e, e - le - i - son. Chri- ste, e - le - i - son. Chri - ste, e - le - i - son. P. Angelik Zd. Mička, OP Ky - ri - e, e -

Více

Románský sloh architektonické články

Románský sloh architektonické články Románský sloh architektonické články Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: leden 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: dějepis Anotace: Digitální učební materiál seznamuje žáky s dějinami umění

Více

Archeologické oddělení NPÚ Praha Národní památkový ústav územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze

Archeologické oddělení NPÚ Praha Národní památkový ústav územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze rok: 2003-2004, číslo výzkumu: 1/03 a 1/04 PRAHA 1 NOVÉ MĚSTO NÁMĚSTÍ REPUBLIKY - čp. 1078/II a 1079/II - areál bývalých kasáren Jiřího z Poděbrad Archeologické oddělení NPÚ se na výzkumu podílelo částí

Více

InnoSchool Mapování vzdělávacích potřeb zapojených regionů

InnoSchool Mapování vzdělávacích potřeb zapojených regionů InnoSchool Mapování vzdělávacích potřeb zapojených regionů Náš projekt si klade za cíl vyvinout vysoce inovativní vzdělávací systém (InnoSchool), který bude atraktivní pro studenty středních škol, bude

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Evropa ve středověku II. Mapa:

Evropa ve středověku II. Mapa: Evropa ve středověku II Mapa: Evropa ve středověku II rozpad římského impéria (476 n. l.) Východořímská a Západořímská říše Východořímská říše snaha opět získat západní území a sjednotit obojí pod jednu

Více

Jan jim říkal: Já vás křtím vodou. Přichází však mocnější než já; jemu nejsem hoden ani rozvázat řemínek u opánku. (Lk 3,16)

Jan jim říkal: Já vás křtím vodou. Přichází však mocnější než já; jemu nejsem hoden ani rozvázat řemínek u opánku. (Lk 3,16) Jan jim říkal: Já vás křtím vodou. Přichází však mocnější než já; jemu nejsem hoden ani rozvázat řemínek u opánku. (Lk 3,16) Jan jim říkal: Já vás křtím vodou. Přichází však mocnější než já; jemu nejsem

Více

www.zlinskedumy.cz 1

www.zlinskedumy.cz 1 www.zlinskedumy.cz 1 PŘEHLED ČESKÉHO GOTICKÉHO MALÍŘSTVÍ MISTR THEODORIK EU peníze středním školám, Gymnázium Valašské Klobouky MISTR THEODORIK Theo = Bůh => božský mistr první český umělec, kterého známe

Více

Monika Krobová Monika Krobová The Cut outs The Cut outs Collection 2015 Collection 2015

Monika Krobová Monika Krobová The Cut outs The Cut outs Collection 2015 Collection 2015 process book Monika Krobová Monika Krobová The Cut outs The Cut outs Collection 2015 Collection 2015 Monika Krobová Monika Krobová The Cut outs The Cut outs Collection 2015 Collection 2015 pg 4 pg 5 pg

Více

RENESANCE ZROZENÍ V ITÁLII

RENESANCE ZROZENÍ V ITÁLII RENESANCE ZROZENÍ V ITÁLII 1 NÁZEV RENESANCE - znovuzrození antického umění v západní Evropě 15. a 16. století. Změny ve společnosti. Rozvoj obchodu, měst a řemesel. Zájem vzdělané elity o antickou kulturu,

Více

ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA

ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA V ČESKÝCH ZEMÍCH (11. 13. STOLETÍ) Obrazová dokumentace Vypracoval Mgr. David Mikoláš 5. prosince 2010 2 CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY KLENBA 1 klenební pas 2 abakus 3 krychlová hlavice

Více

Posudek. Zadavatel: MPSV. Datum odevzdání: květen Oponent: JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D., Právnická fakulta UK

Posudek. Zadavatel: MPSV. Datum odevzdání: květen Oponent: JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D., Právnická fakulta UK Oponentní posudek k Právní analýze II. Rozbor právního systému České republiky v oblasti sociálních služeb a jejich financování ve vztahu k právu Společenství v oblasti sociálních služeb v obecném zájmu

Více

Legenda o svaté Ane ce České

Legenda o svaté Ane ce České Legenda o svaté Ane ce České Pracovní list k výtvarné soutěži pro děti a mládež (kategorie I, děti ve věku 6 10 let) Život svaté Anežky Anežka Přemyslovna se díky svému příkladnému životu a činům stala

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 30.9.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

STARŠÍ ČESKÁ LITERATURA 1

STARŠÍ ČESKÁ LITERATURA 1 STARŠÍ ČESKÁ LITERATURA 1 Autor Mgr. Jiří Ondra Anotace Stručný přehled základních faktů o počáteční fázi domácího písemnictví. Očekávaný přínos Procvičení a opakování klíčových informací o počátcích slovesné

Více

Inovace studia obecné jazykovědy a teorie komunikace ve spolupráci s přírodními vědami

Inovace studia obecné jazykovědy a teorie komunikace ve spolupráci s přírodními vědami Inovace studia obecné jazykovědy a teorie komunikace ve spolupráci s přírodními vědami reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/28.0076 Dějiny vizuality: od ikony k virtuální U. Eco: středověk jako místo podivných deformací

Více

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Monografie Bagin, A.: Apoštolové Slovanů Cyril a Metoděj. Praha : Česká katolická Charita, 1982. 164 s. Bartůněk, V.: Soluňští

Více

Římané tento ostrov na jihu Itálie pojmenovali Trinacria, což znamená trojúhelníkový. Nicméně nynější jméno pochází z řečtiny. Řekové ho nazývali

Římané tento ostrov na jihu Itálie pojmenovali Trinacria, což znamená trojúhelníkový. Nicméně nynější jméno pochází z řečtiny. Řekové ho nazývali SICILIE Římané tento ostrov na jihu Itálie pojmenovali Trinacria, což znamená trojúhelníkový. Nicméně nynější jméno pochází z řečtiny. Řekové ho nazývali Sikelia, neboť původní obyvatelé se jmenovali Sikelové.

Více

MUZEUM UMĚNÍ A DESIGNU BENEŠOV SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU SVATÉ OBRÁZKY

MUZEUM UMĚNÍ A DESIGNU BENEŠOV SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU SVATÉ OBRÁZKY SVATÉ OBRÁZKY Svaté obrázky jsou tradičním sdělovacím útvarem kombinujícím obraz a text za účelem podpory duchovního života jedince, v našem kulturním prostředí křesťanského. Tak jako má tato stránka lidské

Více

www.zlinskedumy.cz 1

www.zlinskedumy.cz 1 www.zlinskedumy.cz 1 GOTIKA ÚVOD KATEDRÁLA středověk je doba stavebního rozvoje staví se klasické hrady, kláštery, mosty a silnice hlavní dominantou stavební činnosti je budování kostelů důvodem je silný

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova

Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova Obsahové vymezení Výtvarný obor navazuje na výtvarnou výchovu základní školy a vychází ze vzdělávacího obsahu Výtvarného oboru v RVP G. Časové vymezení

Více

Kristus v mandorle (Dolní Chabry) Vratislav II. (freska - rotunda sv. Kateřiny)

Kristus v mandorle (Dolní Chabry) Vratislav II. (freska - rotunda sv. Kateřiny) Románská kultura Úvod = umění v západních křesťanských zemích od počátku 11.století do poloviny 13.století - název odvozen od slova Řím=Roma inspirován stavbami římského impéria - vznikl v Itálii a dál

Více

Dej 1 Velkomoravská říše. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

Dej 1 Velkomoravská říše. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Dej 1 Velkomoravská říše Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Velká Morava první státní útvar na našem území existuje okolo

Více

Průzkumy a dokumentace historických objektů

Průzkumy a dokumentace historických objektů Průzkumy a dokumentace historických objektů Miloš Buroň Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Josefově Stavebně historický průzkum (SHP) základní podklad k obnově historického objektu (památky)

Více

1. neděle adventní. Cyklus B Mk 13,33-37

1. neděle adventní. Cyklus B Mk 13,33-37 1. neděle adventní Cyklus B Mk 13,33-37 Čtení z první knihy Makabejské. Daniel se ujal slova a řekl: Viděl jsem v nočním vidění, a hle čtyři větry nebes rozbouřily veliké moře. A z moře vystupovaly čtyři

Více

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST Úvod Pražský hrad Obrazová příloha k článku na str. 25 : ZA STAROU PRAHU : 4. Trojlodní krypta sv. Kosmy a Damiána s dochovanými částmi

Více

ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE

ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE ID Název/motiv mozaiky MSK-OV001 Smuteční průvod Autor návrh Mira Haberernová, realizace? Datace 1966 Místo GPS souřadnice Rozměry mozaiky, umístění Výška umístění mozaiky nad zemí

Více

Neptunova kašna v Olomouci Iva Orálková

Neptunova kašna v Olomouci Iva Orálková Neptunova kašna v Olomouci Iva Orálková Historický snímek Neptunovy kašny v Olomouci, Fotoarchiv Vlastivědného muzea v Olomouci, sign: BV000731. Kašny, které byly jako účelová zařízení nádrže na vodu určeny

Více

ČESKÁ GOTIKA Raná gotika přemyslovská Vrcholná gotika = lucemburská Matyáš z Arrasu Petr Parléř Pozdní gotika - vladislavská gotika

ČESKÁ GOTIKA Raná gotika přemyslovská Vrcholná gotika = lucemburská Matyáš z Arrasu Petr Parléř Pozdní gotika - vladislavská gotika ČESKÁ GOTIKA 1 ČESKÁ GOTIKA Raná gotika = přemyslovská (13.století) vláda Přemysla Otakara II. a Václava II. - zakládaní měst, hradů a velkých klášterů, kamenný most v Písku Vrcholná gotika = lucemburská

Více

SEZNAM ZOBRAZENÍ. Obr. 2. Sídla kmenů v předpolí středního a dolního Rýna v Augustově době. Wiegels 2009, 52.

SEZNAM ZOBRAZENÍ. Obr. 2. Sídla kmenů v předpolí středního a dolního Rýna v Augustově době. Wiegels 2009, 52. SEZNAM ZOBRAZENÍ Obr. 1. Římské vojenské objekty v Augustově a Tiberiově době. Wiegels, R. 2009: Die Varusslacht-ein unlösbares Rätsel? In: Wiegels, R. (ed.): Die Varusschlacht. Wendepunkt Der Geschichte?

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 Číslo a název šablony klíčové aktivity: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast,

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

R o m á n s k é u m ě n í

R o m á n s k é u m ě n í R o m á n s k é u m ě n í Románské umění časově spadá do 11. a 12. století, na naše území se dostává později, tedy od poloviny 11. století do poloviny 13. st. Historicky hovoříme o období vrcholného středověku

Více

UMĚLECKÉ SMĚRY DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_BO_03-12_OV-7. vzdělávací oblast Člověk a společnost. předmět Občanská výchova. ročník 7.

UMĚLECKÉ SMĚRY DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_BO_03-12_OV-7. vzdělávací oblast Člověk a společnost. předmět Občanská výchova. ročník 7. Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz UMĚLECKÉ SMĚRY DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_BO_03-12_OV-7 MODERNÍ

Více

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Datum:

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Datum: ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 Litoměřice 412 01 www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948 Šablona: 12_06 Sada: II. Ověření ve výuce Třída: 7.A Datum:15.2.

Více

7. Obrazová příloha. 1. Kostel svatého Mikuláše v Benešově, západní vstup, konec 11. století

7. Obrazová příloha. 1. Kostel svatého Mikuláše v Benešově, západní vstup, konec 11. století 7. Obrazová příloha 1. Kostel svatého Mikuláše v Benešově, západní vstup, konec 11. století 2. Kostel svatého Mikuláše v Benešově, jižní vstup, konec 11. století 3. Jindřich Synek: Půdorys kostela svatého

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

Název projektu: Škola pro život Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_08 Ověření ve výuce: Třída: VII.

Název projektu: Škola pro život Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_08 Ověření ve výuce: Třída: VII. Název projektu: Škola pro život Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2701 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_08 Ověření ve výuce: Třída: VII. Datum: 8.9.2011 Předmět: Dějepis Ročník: 7. Klíčová slova: Francká

Více

Projekt Zavádění ŠVP na gymnáziu projekt GOTIKA CZ1.1.07/1.1.10/03.0007

Projekt Zavádění ŠVP na gymnáziu projekt GOTIKA CZ1.1.07/1.1.10/03.0007 Projekt Zavádění ŠVP na gymnáziu projekt GOTIKA CZ1.1.07/1.1.10/03.0007 Družstvo: Třída: Část A Gotika ve světě 1. Kdo nechal postavit první gotický kostel? a) opat kláštera v Saint Denis Suger b) zakladatel

Více

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH 13. listopadu 2016 33. neděle v mezidobí Úvodní poznámky Následující pokyny pro slavnostní zakončení mimořádného svatého roku v místních

Více

E l í š a Jiří Beneš

E l í š a Jiří Beneš Elíša Jiří Beneš Studentům Biblického týdne 2011 studentům teologie v Sázavě a studentům Husitské teologické fakulty UK OBSAH Předmluva... 9 1. Elíšovský cyklus... 20 2. Elijáš a Elíša... 20 2.1. Povolání

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

POKRÝVKA HLAVY Thor Ewing

POKRÝVKA HLAVY Thor Ewing POKRÝVKA HLAVY Thor Ewing Přeloženo z knihy Viking Clothing, str. 52 55, 117 21. Marobud ŽENSKÉ V Písni o Rígovi jsou zmíněny dva druhy ženských pokrývek hlavy, faldr a sveigr. Ty se také běžně objevují

Více

Gotika. Číslo projektu Kódování materiálu Označení materiálu Název školy Autor Anotace. CZ.1.07/1.5.00/ vy_32_inovace_dej1_dva10

Gotika. Číslo projektu Kódování materiálu Označení materiálu Název školy Autor Anotace. CZ.1.07/1.5.00/ vy_32_inovace_dej1_dva10 Gotika Číslo projektu Kódování materiálu Označení materiálu Název školy Autor Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0950 vy_32_inovace_dej1_dva10 dva10_gotika Gymnázium Kladno Mgr. Adéla Vaníková Výuková prezentace,

Více

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví The Convention concerning the Protection of World Cultural and Natural Heritage. Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975

Více

Persie. Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: říjen 2012. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: dějepis

Persie. Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: říjen 2012. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: dějepis Persie Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: říjen 2012 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: dějepis Anotace: Digitální učební materiál seznamuje žáky s dějinami umění starověké Mezopotámie z období

Více

Sousoší Nanebevzetí Panny Marie

Sousoší Nanebevzetí Panny Marie Jindřichův Hradec Sousoší Nanebevzetí Panny Marie sloup Nejsvětější trojice Zaostřeno na historii a Jindřichův Hradec Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044 Tento projekt je spolufinancován

Více

06 Klasicismus, osvícenství

06 Klasicismus, osvícenství 06 Klasicismus, osvícenství Otázka číslo: 1 Klasicismus se datuje do období: 16./17. století 17./18. století 18./19. století Otázka číslo: 2 Centrem klasicismu je: Anglie Itálie Francie Otázka číslo: 3

Více

Víra a náboženství jsou u Ukrajinců zakořeněny daleko více než u Čechů a náboženství (zvláště pravoslavné) silně ovlivňuje každodenní život na

Víra a náboženství jsou u Ukrajinců zakořeněny daleko více než u Čechů a náboženství (zvláště pravoslavné) silně ovlivňuje každodenní život na Víra a náboženství jsou u Ukrajinců zakořeněny daleko více než u Čechů a náboženství (zvláště pravoslavné) silně ovlivňuje každodenní život na Ukrajině. Za věřící se na dnešní Ukrajině považuje: 68% žen

Více

MEZINÁRODNÍ POZDNÍ GOTIKA

MEZINÁRODNÍ POZDNÍ GOTIKA MEZINÁRODNÍ POZDNÍ GOTIKA Karel Švuger DVK/ 3. ročník Červen 2012 VY_32_INOVACE_DVK22/02 Obrazová dokumentace, malířství mimo Itálii představitelem freskové malby byl SIMONE MARTINI (1280 1344) italský

Více

ukázky textů obrazová příloha III/2-CJ1/1.4/Šv

ukázky textů obrazová příloha III/2-CJ1/1.4/Šv ukázky textů obrazová příloha III/2-CJ1/1.4/Šv 1. Opakování 2. Nový zákon obecná charakteristika 3. Evangelia 4. Epištoly 5. Zjevení Janovo 6. Použitá literatura a zdroje Co již víme o Bibli? základní

Více