OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SEMILY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SEMILY"

Transkript

1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SEMILY Zastupitelstvo města Semily příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon ), za použití ustanovení 43 odst. 4 stavebního zákona, dále 13 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů a 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád ) vydává usnesením Zastupitelstva města Semily č /ZM/32 ze dne ve smyslu ustanovení 54 odst. 2 stavebního zákona tímto opatřením obecné povahy Změnu č. 1 Územního plánu Semily, Územní plán Semily byl vydán Opatřením obecné povahy usnesením Zastupitelstva města Semily č /ZM/37 ze dne a nabyl účinnosti dne , který se touto Změnou č. 1 Územního plánu Semily mění následujícím způsobem: A) TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SEMILY Textová část Změny č. 1 Územního plánu Semily mění Textovou část Územního plánu Semily v následujících bodech: V kapitole 3.2 (Vymezení zastavitelných ploch) v tabulce PLOCHY SILNIČNÍ DOPRAVY, k. ú. Semily se ruší řádek 7 (lokalita Na Hlínách plocha DS d64 místní komunikace). V kapitole 3.2. (Vymezení zastavitelných ploch) v tabulce PLOCHY BYDLENÍ, k. ú. Semily se ruší řádek lokalita Na Hlínách plocha BI i97. V kapitole 3.2 (vymezení zastavitelných ploch) v tabulce PLOCHY BYDLENÍ, k. ú. Semily se vymezuje nová zastavitelná plocha bydlení bydlení individuální BI i1-1 lokalita Na Hlínách. číslo max. počet počet bytů v počet název lokality plochy počet RD BD RD bytů v BD Na Hlínách BI i ze 10 stran -

2 V kapitole 3.3 (Vymezení ploch přestavby) v tabulce k. ú. Semily se vypouští řádek 18 (P18 lokalita Na Hlínách plocha DS d64 místní komunikace). V kapitole 6.1 (Regulativy pro zastavěné území a zastavitelné plochy) v podkapitole Plochy bydlení bydlení individuální (BI) se v části Další podmínky využití doplňuje odstavec: zástavba na v nově vymezené ploše BI i1-1 bude řešena tak, aby byl zajištěn přístup na okolní pozemky V kapitole 7.1 (Veřejně prospěšné stavby) se v první tabulce upravuje první sloupec řádku 3 na znění d54, d56 d63. V kapitole 7.1 (Veřejně prospěšné stavby) se ve druhé tabulce vypouštějí řádky d64 DS 2460/2 orná půda /4 trvalý travní porost /5 trvalý travní porost /1 trvalý travní porost /2 trvalý travní porost /2 orná půda V kapitole 10 (Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření) se v prvním odstavci vypouští z územních rezerv vymezených pro plochy bydlení plocha BI i204. a je nedílnou a závaznou součástí tohoto opatření obecné povahy a tvoří jeho přílohu. B) GRAFICKÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SEMILY Grafická část Změny č. 1 Územního plánu Semily obsahuje následující výřezy výkresů grafické části Územního plánu Semily, které jsou tímto měněny: 1 Výkres základního členění území výřez, vyhotovený v měřítku 1:5 000, 2 Hlavní výkres výřez, vyhotovený v měřítku 1:5 000, 3 Výkres veřejné infrastruktury Doprava a občanská vybavenost výřez, vyhotovený v měřítku 1:5 000 a 5 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací výřez, vyhotovený v měřítku 1:5 000 a je nedílnou a závaznou součástí tohoto opatření obecné povahy a tvoří jeho přílohu z 10 stran -

3 Odůvodnění: A) TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SEMILY 1) Pořizování Změny č. 1 Územního plánu Semily Pořízení Změny č. 1 Územního plánu Semily pro část území města Semily nalézající se v katastrálním území Semily (kód ) bylo schváleno usnesením Zastupitelstva města Semily č /ZM/18 dne , na základě rozsudku Nejvyššího správního soudu č. 9 Ao 3/ jenž zrušil Opatření obecné povahy o vydání Územního plánu Semily v rozsahu řešeného Změnou č. 1 Územního plánu Semily. Městským úřadem Semily, obvodním stavebním úřadem, oddělením územního plánování jako příslušným úřadem územního plánování (dále jen pořizovatel ) podle 6 odst. 1 písm. a) stavebního zákona ve spolupráci s určeným zastupitelem zpracován Návrh Zadání Změny č. 1 Územního plánu Semily dle náležitostí stanovených vyhláškou č. 500/2006 Sb. V Návrhu Zadání Změny č. 1 Územního plánu Semily byly stanoveny hlavní cíle a požadavky na zpracování Návrhu Změny č. 1 Územního plánu Semily. Pořizovatel v souladu s 47 odst. 2 stavebního zákona zaslal Návrh Zadání Změny č. 1 Územního plánu Semily městu Semily, dotčeným orgánům, sousedním obcím a Krajskému úřadu Libereckého kraje pro uplatnění podnětů a požadavků k Návrhu Zadání Změny č. 1 Územního plánu Semily a zároveň zajistil zveřejnění Návrhu Zadání Změny č. 1 Územního plánu Semily a jeho vystavení k veřejnému nahlédnutí na úřední desce Městského úřadu a Města Semily v termínu od do včetně, současně s oznámením o projednání Návrhu Zadání Změny č. 1 Územního plánu Semily. Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil požadavky, podněty a připomínky, které byly doručeny ve stanovené lhůtě k Návrhu Zadání Změny č. 1 Územního plánu Semily, a na jejich základě upravil Návrh Zadání Změny č. 1 Územního plánu Semily. Dotčenými orgány nebyly ve stanoviscích k Návrhu Zadání Změny č. 1 Územního plánu Semily uplatněny požadavky na posouzení Změny č. 1 Územního plánu Semily z hlediska vlivu na životní prostředí nebo evropsky významné lokality či ptačí oblasti. Městem Semily ani dotčenými orgány dále nebylo požadováno zpracování Konceptu Změny č. 1 Územního plánu Semily ověřujícího variantní řešení Změny č. 1 Územního plánu Semily. Upravené Zadání Změny č. 1 Územního plánu Semily bylo dle 47 odst. 5 stavebního zákona schváleno usnesením č /ZM/38 Zastupitelstva města Semily dne Projektantem Změny č. 1 Územního plánu Semily byl vybrán zpracovatel vydaného Územního plánu Semily Ing. arch. Alena Košťálová, (IČ , Zavřená 32, Brno). Na základě schváleného Zadání Změny č. 1 Územního plánu Semily byl projektantem zpracován Návrh Změny č. 1 Územního plánu Semily. Na základě zpracovaného Návrhu Změny č. 1 Územního plánu Semily pro společné jednání pořizovatel v souladu s ustanovením 50 odst. 1 a 2 stavebního zákona oznámil termín společného jednání na den oznámením č. j. SÚ/2627/12 ze dne městu Semily, jednotlivě dotčeným orgánům, Krajskému úřadu Libereckého kraje a sousedním obcím a vyzval je k uplatnění stanovisek a připomínek ve lhůtě 30 dnů od termínu společného jednání z 10 stran -

4 V rámci společného jednání nebyla uplatněna žádná stanoviska dotčených orgánů, která by vyvolala úpravu dokumentace územního plánu, a proto pořizovatel následně vypracoval Vyhodnocení stanovisek a připomínek uplatněných ke společnému jednání o Návrhu Změny č. 1 Územního plánu Semily (dokument ze dne vedený pod č. j. SÚ/3321/12), přičemž nebylo nutné zpracovávat pokyny na úpravu dokumentace, jelikož ze stanovisek dotčených orgánů nevyplývaly žádné požadavky. Dne pod č. j. SÚ/3322/12 byla Krajskému úřadu Libereckého kraje podána žádost o posouzení Návrhu Změny č. 1 Územního plánu Semily podle 51 stavebního zákona spolu s dokumentací Návrhu Změny č. 1 Územního plánu Semily a zprávy o jeho projednání k posouzení. Souhlasné stanovisko Krajského úřadu Libereckého kraje k Návrhu Změny č. 1 Územního plánu Semily bylo vydáno dne pod značkou OÚPSŘ/115/2012/OUP a doručeno Městskému úřadu Semily dne pod č. j. SÚ/3607/12. Vzhledem k tomu, že ze společného jednání, ani z posouzení územního plánu krajským úřadem nevzešly žádné požadavky na úpravu projektové dokumentace, byla dokumentace pro společné jednání použita i k řízení o vydání územního plánu, tj. pro veřejné projednání, o tomto byl informován projektant Změny č. 1 Územního plánu Semily sdělením ze dne pod č. j. SÚ/3610/12. Pořizovatel formou veřejné vyhlášky č. j. SÚ/3612/12 ze dne všem a oznámením č. j. SÚ/3611/12 ze dne dotčeným orgánů, sousedním obcím a městu Semily oznámil zahájení řízení o vydání opatření obecné povahy, kterým se vydává Změna č. 1 Územního plánu Semily a zároveň oznámil konání veřejného projednání o upraveném a posouzeném Návrhu Změny č. 1 Územního plánu Semily na den od 14:00 hodin. O průběhu veřejného projednání byl zhotoven písemný záznam, který je uložen ve spise pod č. j. SÚ/179/13. V rámci veřejného projednání byla uplatněna jedna připomínka. Jelikož se jednalo o připomínku, která nevyvolala potřebu dohodovacích řízení s dotčenými orgány, byly následně na základě Vyhodnocení výsledků veřejného projednání Návrhu Změny č. 1 Územního plánu Semily (ze dne vedené pod č. j. SÚ/248/13) vypracovány Požadavky na úpravu Změny č. 1 Územního plánu Semily pro vydání v zastupitelstvu města Semily (písemnost ze dne vedená pod č. j. SÚ/251/13) a poté byl Protokolárním předáním požadavků pro zpracování dokumentace Změny č. 1 Územního plánu Semily pro vydání zastupitelstvem města Semily (protokol ze dne vedený pod č. j. SÚ/252/13) zpracovatel požádán o úpravu dokumentace pro její vydání. Jelikož v průběhu projednání Návrhu Změny č. 1 Územního plánu Semily nabyl účinnosti zákon č. 350/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony a dále vyhláška č. 458/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti bylo dosavadní řízení (veřejné projednání vypsané dne ) v souladu s článkem II bodu 7 stavebního zákona a článkem II bodu 4 a 6 vyhlášky č. 500/2006 Sb. dokončeno a posouzeno dle dosavadních právních předpisů (platných do ) a před vydáním Změny č. 1 Územního plánu Semily byl obsah dokumentace upraven dle právních předpisů platných od z 10 stran -

5 2) Rozhodnutí o námitkách uplatněných v Návrhu Změny č. 1 Územního plánu Semily a jejich odůvodnění: V rámci projednání Návrhu Změny č. 1 Územního plánu Semily nebyla uplatněna žádná námitka. 3) Vyhodnocení uplatněných připomínek: V rámci projednání Návrhu Změny č. 1 Územního plánu Semily byla uplatněna jedna připomínka. Připomínka č. 1, v rámci veřejného projednání označena jako podání č. 1 Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina Připomínka doručená dne , vedená pod č. j. SÚ/180/13 Z důvodu, že na řešeném území nejsou dotčeny zájmy Státní báňské správy, OBÚ se sídlem v Liberci z hlediska ochrany a využití nerostného bohatství nemá námitky k Návrhu Změny č. 1 Územního plánu Semily. Vyhodnocení připomínky: Připomínka č. 1 se bere na vědomí. Odůvodnění: Vzhledem k charakteru připomínky, která pouze konstatuje souhlas Obvodního báňského úřadu pro území krajů Libereckého a Vysočina s projednávanou Změnou č. 1 Územního plánu Semily bez jakýchkoliv požadavků na úpravu projednávané dokumentace pořizovatel vyhodnotil, že není nutné vyzývat dotčené orgány k uplatnění stanovisek a proto přistoupil k dalšímu vyhodnocování připomínky bez jejich stanovisek. Pořizovatel vyhodnotil připomínku a dospěl k závěru, že z předmětné připomínky nevyplývají žádné požadavky na změnu projednávaného územního plánu, a proto vzal připomínku pouze na vědomí. 4) Náležitosti podle 53 odst. 4 stavebního zákona a) Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem: Politika územního rozvoje České republiky 2008 byla schválena usnesením vlády České republiky č. 929 dne Změna č. 1 Územního plánu Semily plně respektuje požadavky vyplývající ze schválené politiky územního rozvoje a je s ní v souladu. Pro území řešené Změnou č. 1 Územního plánu Semily byla krajem vydána nadřazená územně plánovací dokumentace a to Zásady územního rozvoje Libereckého kraje, který Změna č. 1 Územního plánu Semily plně respektuje. Vyhodnocení je dále zpracováno v Textové části odůvodnění Změny č. 1 Územního plánu Semily a to v kapitole 2) Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a - 5. z 10 stran -

6 územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů a je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy. b) Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území: Změna č. 1 Územního plánu Semily je plně v souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a s požadavky na ochranu nezastavěného území. c) Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů: Změna č. 1 Územního plánu Semily byl zpracován v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti, s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád. d) Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, případně výsledkem řešení rozporů: Následující stanoviska dotčených orgánů, uplatněná podle zvláštních právních předpisů v rámci společného jednání o Návrhu Změny č. 1 Územního plánu Semily byla pořizovatelem vyhodnocena: Ministerstvo obrany ČR Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice, stanovisko vedené pod č. j. SÚ/2872/12 doručené dne Krajský úřad Libereckého kraje, stanovisko vedené pod č. j. SÚ/3383/12 doručené dne Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, stanovisko vedené pod č. j. SÚ/3004/12 doručené dne Obvodní báňský úřad v Liberci, stanovisko vedené pod č. j. SÚ/2871/12 doručené dne Ministerstvo životního prostředí ČR, Odbor výkonu státní správy V, stanovisko vedené pod č. j. SÚ/3225/12 doručené dne Ministerstvo zdravotnictví ČR, Odbor investičního rozvoje, stanovisko vedené pod č. j. SÚ/2873/12 doručené dne Ministerstvo zemědělství ČR, stanovisko vedené pod č. j. SÚ/2800/12 ze dne Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, stanovisko vedené pod č. j. SÚ/225/11 ze dne z 10 stran -

7 Z uplatněných stanovisek nevzešly žádné požadavky na úpravu projektové dokumentace. Na základě společného jednání nebyl řešen rozpor ve smyslu ustanovení 4 odst. 7 stavebního zákona a ustanovení 136 odst. 6 správního řádu. K veřejnému projednání nebyla uplatněna žádná stanoviska dotčených orgánů. 1) Náležitosti podle 53 odst. 5 stavebního zákona a) Výsledek přezkoumání územního plánu podle 53 odst. 4 stavebního zákona: Změna č. 1 Územního plánu Semily je v souladu s 53 odst. 4 stavebního zákona, tak jak je uvedeno v kapitole 4) Náležitosti podle 53 odst. 4 stavebního zákona tohoto opatření obecné povahy. b) Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí: Zpracování vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území nebylo v Zadání Změny č. 1 Územního plánu Semily ani při společném jednání o Návrhu Změny č. 1 Územního plánu Semily požadováno, na základě čehož nebylo zpracováno. c) Stanovisko krajského úřadu podle 50 odst. 5 stavebního zákona: Zpracování vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území nebylo v Zadání Změny č. 1 Územního plánu Semily ani při společném jednání o Návrhu Změny č. 1 Územního plánu Semily požadováno, na základě čehož nebylo zpracováno. Z tohoto důvodu nebylo vydáno stanovisko příslušného úřadu podle 50 odst. 5 stavebního zákona. d) Sdělení, jak bylo stanovisko podle 50 odst. 5 stavebního zákona zohledněno, s uvedením závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly Zpracování vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území nebylo v Zadání Změny č. 1 Územního plánu Semily ani při společném jednání o Návrhu Změny č. 1 Územního plánu Semily požadováno, na základě čehož nebylo zpracováno. Z tohoto důvodu nebylo vydáno stanovisko příslušného úřadu podle 50 odst. 5 stavebního zákona. e) Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty Změna č. 1 Územního plánu Semily neobsahovala varianty řešení dle zákona č. 350/2012 Sb., tj. právní úpravy stavebního zákona účinné od ani koncept Změny č. 1 Územního plánu Semily podle právní úpravy stavebního zákona platné do z 10 stran -

8 f) Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch: V rámci Změny č. 1 nebyla měněna hranice zastavěného území z vydaného Územního plánu Semily. Vymezení zastavitelné plochy respektuje zastavěné území vydaného Územního plánu Semily a zvětšuje ho pouze o část komunikace, která je touto řešenou Změnou č. 1 Územního plánu Semily vypouštěna. V rámci Změny č. 1 Územního plánu Semily nedošlo k navýšení počtu objektů, které je možné umístit v zastavitelných plochách. 2) Soulad Změny č. 1 Územního plánu Semily podle přílohy č. 7 části II. odst. 1 vyhlášky č. 500/2006 Sb.: a) Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území: Změna č. 1 Územního plánu Semily neovlivní širší územní vazby na okolní obce ani vztah obce k vyšší územní jednotce. Vyhodnocení je dále zpracováno v Textové části odůvodnění Změny č. 1 Územního plánu Semily a to v kapitole 2) Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů a je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy. b) Vyhodnocení splnění požadavků zadání: Změna č. 1 Územního plánu Semily byla zpracována v souladu se Zadáním Změny č. 1 Územního plánu Semily schváleným Zastupitelstvem města Semily usnesením č /ZM/38 ze dne Vyhodnocení je dále zpracováno v Textové části odůvodnění Změny č. 1 Územního plánu Semily a to v kapitole 8) Vyhodnocení splnění Zadání Změny č. 1 Územního plánu Semily a je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy. b.1) Vyhodnocení souladu se schváleným výběrem nejvhodnější varianty a podmínkami k její úpravě v případě postupu podle 51 odst. 2 stavebního zákona Změna č. 1 Územního plánu Semily neobsahoval varianty řešení dle zákona č. 350/2012 Sb., tj. právní úpravy stavebního zákona účinné od ani koncept Změny č. 1 Územního plánu Semily podle právní úpravy stavebního zákona platné do b.2) Vyhodnocení souladu s pokyny pro zpracování návrhu územního plánu v případě postupu podle 51 odst. 3 stavebního zákona Pořizovatel na základě výsledků projednání územního plánu nedošel k závěru, že je potřebné pořídit novou Změnu č. 1 Územního plánu Semily, a proto nebylo - 8. z 10 stran -

9 nutné zpracovat pokyny pro zpracování Návrhu Změny č. 1 Územního plánu Semily podle 51 odst. 3 stavebného zákona. b.3) Vyhodnocení souladu s pokyny k úpravě návrhu územního plánu v případě postupu podle 54 odst. 3 stavebního zákona Zastupitelstvo města Semily souhlasilo s předloženou Změnou č. 1 Územního plánu Semily a výsledky jejího projednání a neshledalo důvody pro její vrácení pořizovateli nebo zamítnutí. b.4) Vyhodnocení souladu s rozhodnutím o pořízení územního plánu nebo jeho změny a o jejím obsahu v přnípadě postupu podle 55 odst. 3 stavebního zákona Změna č. 1 Územního plánu Semily je vyvolána rozsudkem Nejvyššího správního soudu č. 9 Ao 3/ jenž zrušil Opatření obecné povahy o vydání Územního plánu Semily, schválené usnesením Zastupitelstva města Semily ze dne , č /ZM/37 v části vymezení veřejně prospěšné stavby místní komunikace DS d64 (koridor pro dopravu) na pozemcích p. č. 2460/2, 2460/4, 2460/5, 2493/1, 2493/2 a 2501/2, vše v k. ú. Semily, a dále v části vymezení zastavitelné plochy BI i97 a v části vymezení územní rezervy BI i204 pro plochy bydlení. Ke zrušení části opatření obecné povahy došlo z důvodu nedostatečného zdůvodnění vymezení veřejně prospěšné stavby na pozemcích p. č. 2460/2, 2460/4, 2460/5, 2493/1, 2493/2 a 2501/2, vše v k. ú. Semily. V rámci Změny č. 1 Územního plánu Semily došlo k přehodnocení možností dopravního napojení zastavitelné plochy BI i97 a územní rezervy BI i204, přičemž bylo dosaženo závěru, že v případě ponechání plochy rezervy BI i204 není možné zajistit dostatečnou dopravní dostupnost plochy, přičemž nebylo nalezeno jiné řešení. Proto bylo přistoupeno k řešení, kdy bude plocha rezervy BI i204 z územního plánu vypuštěna, čímž pominula potřeba vymezení veřejně prospěné stavby na pozemcích p. č. 2460/2, 2460/4, 2460/5, 2493/1, 2493/2 a 2501/2, vše v k. ú. Semily. c) Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje ( 43 odst. 1 stavebního zákona), s odůvodněním potřeby jejich vymezení Změna č. 1 neobsahuje záležitosti nadmístního významu, které by bylo nutné řešit v Zásadách územního rozvoje Libereckého kraje. d) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa: Vyhodnocení je zpracováno v Textové části odůvodnění Změny č. 1 Územního plánu Semily a to v kapitole 11) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa a je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy z 10 stran -

10 B) GRAFICKÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SEMILY Grafická část odůvodnění Změny č. 1 Územního plánu Semily obsahuje následující výřezy výkresů grafické části odůvodnění Územního plánu Semily, které jsou tímto měněny: 1 Koordinační výkres výřez, vyhotovený v měřítku 1:5 000, 3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu výřez, vyhotovený v měřítku 1:5 000 a je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy a tvoří jeho přílohu. Poučení: Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky, kterou se vydání tohoto opatření obecné povahy oznamuje. Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každý nahlédnout u správního orgánu, který opatření obecné povahy vydal. Dle ustanovení 172 odst. 5 správního řádu se proti rozhodnutí o námitkách nelze odvolat ani podat rozklad. Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek podle ustanovení 173 odst. 2 správního řádu Ing. Marcela Volšičková Lena Mlejnková 1. místostarostka města místostarostka města z 10 stran -

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Hrobce

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Hrobce NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Hrobce Zastupitelstvo obce Hrobce, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

Územní plán Vítanov. v y d á v á. územní plán Vítanov. O d ů v o d n ě n í

Územní plán Vítanov. v y d á v á. územní plán Vítanov. O d ů v o d n ě n í Obec Vítanov, Vítanov 126, 539 01 Hlinsko VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2008 Územní plán Vítanov Zastupitelstvo obce Vítanov, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o

Více

Územní plán Malý Beranov

Územní plán Malý Beranov Pořizovatel: Zpracovatel návrhu OOP Magistrát města Jihlavy, úřad územního plánování Ing. Jana Vališová Č. j. xxxxxxx Malý Beranov, xx. xx xx. Zastupitelstvo obce Malý Beranov souladu s ustanovením 6 odst.

Více

Územní plán Krouna. v y d á v á. Územní plán Krouna

Územní plán Krouna. v y d á v á. Územní plán Krouna Obec Krouna, Krouna 218, 539 43 Krouna Územní plán Krouna Zastupitelstvo obce Krouna, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník

Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník Obec Hnačov Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník ZÁZNAM O ÚČINNOSTI a) označení správního orgánu, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Hnačov b) údaje o vydání: datum nabytí

Více

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ROVENSKO POD TROSKAMI Zastupitelstvo města Rovensko pod Troskami, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006

Více

MĚSTYS DŘEVOHOSTICE ÚZEMNÍ PLÁN DŘEVOHOSTICE

MĚSTYS DŘEVOHOSTICE ÚZEMNÍ PLÁN DŘEVOHOSTICE MĚSTYS DŘEVOHOSTICE OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN DŘEVOHOSTICE Zastupitelstvo městyse Dřevohostice, příslušné podle ust. 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLUKY

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLUKY OBEC KLUKY Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLUKY Zastupitelstvo Obce Kluky na svém jednání dne 10.11.2015, usnesením č.36/2015 schválilo

Více

NÁVRH Opatření obecné povahy č. /

NÁVRH Opatření obecné povahy č. / Záznam o účinnosti: Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Slavkov pod Hostýnem Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Městský úřad Bystřice pod Hostýnem Jméno a příjmení: Ing. Iva Kasalová

Více

OBEC KRHOVÁ Hlavní 205, Krhová

OBEC KRHOVÁ Hlavní 205, Krhová OBEC KRHOVÁ Hlavní 205, 756 63 Krhová Záznam o účinnosti Správní orgán, který OOP vydal: Zastupitelstvo obce Krhová Číslo usnesení: Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Jméno a příjmení: Funkce: Razítko

Více

Změna č. 1 Územního plánu Okna

Změna č. 1 Územního plánu Okna Změna č. 1 Územního plánu Okna Zastupitelstvo obce Okna, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Územní plán Hybrálec

Územní plán Hybrálec 0dPořizovatel: Zpracovatel návrhu OOP Magistrát města Jihlavy, úřad územního plánování Ing. Jana Vališová Č. j. xxxxxxx Hybrálec, xx. xx xx. Zastupitelstvo obce Hybrálec souladu s ustanovením 6 odst. 5

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE CHVALOVICE ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNUOBCE CHVALOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE

Více

č. 1/ 2013 ze dne 2013

č. 1/ 2013 ze dne 2013 N Á V R H O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y Zastupitelstva obce Chodouň č. 1/ 2013 ze dne 2013 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOUŇ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Vydalo: Usnesení: Zastupitelstvo obce Chodouň

Více

ZMĚNA č. 5 ÚPNSÚ KOSOŘ. srpen 2015 pro společné jednání

ZMĚNA č. 5 ÚPNSÚ KOSOŘ. srpen 2015 pro společné jednání ZMĚNA č. 5 ÚPNSÚ KOSOŘ srpen 2015 pro společné jednání Záznam o účinnosti Změny č. 5 ÚPNSÚ Kosoř vydávající správní orgán: datum vydání: číslo usnesení: datum nabytí účinnosti: pořizovatel: jméno oprávněné

Více

Zásady územního rozvoje hl.m. Prahy Aktualizace č. 1 Opatření obecné povahy č.xx/2014. vydává

Zásady územního rozvoje hl.m. Prahy Aktualizace č. 1 Opatření obecné povahy č.xx/2014. vydává Zásady územního rozvoje hl.m. Prahy Aktualizace č. 1 Opatření obecné povahy č.xx/2014 Zastupitelstvo hl.m. Prahy (ZHMP), příslušné podle 7 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastu p ite ls t va obce Kamen ic e è. 1/2 0 1 5 / O O P ZMĚNA č. 4 územního plánu obce Kamenice OBEC KAMENICE ZASTUPITELSTVO OBCE Ringhofferovo náměstí 434, 251 68 Kamenice, okres

Více

BRODESLAVY Ú Z E M N Í P L Á N - ZMĚNA Č. 1. Vydáno usnesením Zastupitelstva obce Brodeslavy. č... ze dne.

BRODESLAVY Ú Z E M N Í P L Á N - ZMĚNA Č. 1. Vydáno usnesením Zastupitelstva obce Brodeslavy. č... ze dne. BRODESLAVY Ú Z E M N Í P L Á N - ZMĚNA Č. 1 Vydáno usnesením Zastupitelstva obce Brodeslavy č.... ze dne. Pořizovatel Městský úřad Kralovice odbor regionálního rozvoje a ÚP MěÚ Kralovice... datum nabytí

Více

2006 Sb., o územním plánování a stavebním č. 6 k Vyhlášce č. 500/2006 Sb. Pořizovatel:

2006 Sb., o územním plánování a stavebním č. 6 k Vyhlášce č. 500/2006 Sb. Pořizovatel: ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU LODĚNICE E NÁVRH ZADÁNÍ Zpracováno v souladu s 47 Zákona č. 183/2006 2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a dle přílohy p č. 6 k Vyhlášce č. 500/2006 Sb. Pořizovatel:

Více

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Dolní Hořice Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Obec Dolní Hořice Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 2 Ú Z E M N Í H O P L Á N U R O P R A C H T I C E

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 2 Ú Z E M N Í H O P L Á N U R O P R A C H T I C E N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 2 Ú Z E M N Í H O P L Á N U R O P R A C H T I C E Zpracoval Městský úřad Semily, obvodní stavební úřad, oddělení územního plánování jako příslušný úřad územního plánování

Více

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KROUČOVÁ ODŮVODNĚNÍ. POŘIZOVATEL: Obecní úřad Kroučová. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6.

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KROUČOVÁ ODŮVODNĚNÍ. POŘIZOVATEL: Obecní úřad Kroučová. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6. ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KROUČOVÁ ODŮVODNĚNÍ POŘIZOVATEL: Obecní úřad Kroučová PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 Název územně plánovací dokumentace: Změna č.1 územního

Více

Zásady územního rozvoje hl.m. Prahy Aktualizace č. 1 Opatření obecné povahy č. 43/2014. vydává

Zásady územního rozvoje hl.m. Prahy Aktualizace č. 1 Opatření obecné povahy č. 43/2014. vydává Zásady územního rozvoje hl.m. Prahy Aktualizace č. 1 Opatření obecné povahy č. 43/2014 Zastupitelstvo hl.m. Prahy (ZHMP), příslušné podle 7 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

NÁVRH Opatření obecné povahy č. 1/2015

NÁVRH Opatření obecné povahy č. 1/2015 Záznam o účinnosti: Správní orgán, který územní plán vydal: Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Jméno a příjmení: Funkce: Podpis: OBEC BRUSNÉ Brusné 93, 768 61, Bystřice pod Hostýnem NÁVRH Opatření obecné

Více

O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y

O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y Zastupitelstva obce Otročiněves č. 1/ 2013 ze dne 29. srpna 2013 ÚZEMNÍ PLÁN OTROČINĚVES ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Vydalo: Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Zastupitelstvo

Více

- ZMĚNA Č. 13 ÚZEMNíHO PLÁNU SíDELNíHO ÚTVARU DOLNí BEČVA

- ZMĚNA Č. 13 ÚZEMNíHO PLÁNU SíDELNíHO ÚTVARU DOLNí BEČVA Obec Dolní Bečva Zlínský kraj, 756 55 Dolní Bečva č.p. 340 Tel., fax: 571 647 168 E-mail: obec@dolnibecva.cz Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupítelstvo obce Dolní Bečva Datum

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Zastupitelstva obce Vyšehořovice. è. 1/2009 ze dne 3. èervence 2009 ZMĚNA Č. 1. územního plánu obce Vyšehořovice

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Zastupitelstva obce Vyšehořovice. è. 1/2009 ze dne 3. èervence 2009 ZMĚNA Č. 1. územního plánu obce Vyšehořovice OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstva obce Vyšehořovice è. 1/2009 ze dne 3. èervence 2009 ZMĚNA Č. 1 územního plánu obce Vyšehořovice OBEC VYäEHOÿOVICE ZASTUPITELSTVO OBCE Vyšehořovice 23, 250 87 Mochov;

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Z měny č. 1 Ú z e m n í h o p l á n u H o r k a u S t a r é P a k y

N Á V R H Z A D Á N Í Z měny č. 1 Ú z e m n í h o p l á n u H o r k a u S t a r é P a k y N Á V R H Z A D Á N Í Z měny č. 1 Ú z e m n í h o p l á n u H o r k a u S t a r é P a k y Pořizovatel: Zpracoval: Obecní úřad Horka u Staré Paky 512 34 Horka u Staré Paky Obecní úřad Horka u Staré Paky

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Zastupitelstva obce Dolní Břežany. è. 4/2009 ze dne 21. záøí 2009 ZMĚNA Č. 1. územního plánu Dolních Břežan

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Zastupitelstva obce Dolní Břežany. è. 4/2009 ze dne 21. záøí 2009 ZMĚNA Č. 1. územního plánu Dolních Břežan OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstva obce Dolní Břežany è. 4/2009 ze dne 21. záøí 2009 ZMĚNA Č. 1 územního plánu Dolních Břežan OBEC DOLNÕ BÿEéANY ZASTUPITELSTVO OBCE 5. května 78, 252 41 Dolní Břežany;

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O Š Ť Á L O V

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O Š Ť Á L O V N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O Š Ť Á L O V Zpracoval Městský úřad Semily, obvodní stavební úřad, oddělení územního plánování jako příslušný úřad územního plánování Zpracováno

Více

Změnu č. 1 Územního plánu obce Lhotka

Změnu č. 1 Územního plánu obce Lhotka Obec LHOTKA, 739 47, okr. Frýdek-Místek IČ: 00296864, tel. i fax 558661850, e-mail info@obec-lhotka.eu Č.j.: 82/2010 Datum 15. 12. 2010 Záznam o účinnosti Správní orgán, který Změnu č. 1 Územního plánu

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2012. Změna č. 3 územního plánu obce Mladeč

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2012. Změna č. 3 územního plánu obce Mladeč Obec Mladeč OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2012 Změna č. 3 územního plánu obce Mladeč Zastupitelstvo obce Mladeč, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č.j. ÚÚP/1770/2008 Jihlava, 5.6.2008 Vyřizuje: Pavlína Škodová Telefon: 567 167 467 E-mail: pavlina.skodova@jihlava-city.cz OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstvo města Polné v souladu s ustanovením 6 odst.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN NOVÝ BOR

ÚZEMNÍ PLÁN NOVÝ BOR OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NOVÝ BOR Zastupitelstvo města Nový Bor, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 zákona ř. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na

Více

K R A L O V I C E. ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA č. 3. Vydáno usnesením Zastupitelstva města Kralovice. č... ze dne.

K R A L O V I C E. ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA č. 3. Vydáno usnesením Zastupitelstva města Kralovice. č... ze dne. K R A L O V I C E ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA č. 3 Vydáno usnesením Zastupitelstva města Kralovice č..... ze dne. Pořizovatel Městský úřad Kralovice odbor regionálního rozvoje a ÚP MěÚ Kralovice... datum nabytí

Více

OBEC VLACHOVICE Vlachovice 50, Vlachovice IČ:

OBEC VLACHOVICE Vlachovice 50, Vlachovice IČ: Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce VLACHOVICE Číslo jednací: Datum vydání: Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: MěÚ Valašské Klobouky stavební úřad, oddělení

Více

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora a) Postup při pořízení a zpracování změny č. 1 územního plánu Změna č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora byla pořizována v souladu se zákonem č. 183/2006

Více

Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov

Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov 1 Na základě návrhu vlastníka pozemku (občana obce) schválilo zastupitelstvo obce na svém zasedání rozhodnutí o pořízení Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov.

Více

Opatření obecné povahy č. 1/2008

Opatření obecné povahy č. 1/2008 Opatření obecné povahy č. 1/2008 Zastupitelstvo obce Zdíkov, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění platných předpisů (dále jen "stavební

Více

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Dolní Hořice Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Obec Dolní Hořice Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PLAVY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PLAVY Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Plavy Číslo usnesení:. Datum vydání: 23.02.2011 Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Jméno a příjmení: Funkce: Podpis: Městský

Více

LITOBRATŘICE 671 66 Litobratřice

LITOBRATŘICE 671 66 Litobratřice MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO ODBOR ROZVOJE oddělení územního plánu OBROKOVÁ 10/12, 669 22 ZNOJMO Obecní úřad LITOBRATŘICE 671 66 Litobratřice Váš dopis značky/ze dne naše značka vyřizuje tel.: 515 216 334 MUZN

Více

OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU. I. Územní plán Jahodov - textová část. Územní plán Jahodov

OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU. I. Územní plán Jahodov - textová část. Územní plán Jahodov Územní plán Jahodov OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU I. Územní plán Jahodov - textová část 1. Vymezení zastavěného území str. 3 2. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot str. 3 2.1. Koncepce

Více

OBEC LOBODICE OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU LOBODICE

OBEC LOBODICE OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU LOBODICE OBEC LOBODICE OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU LOBODICE Zastupitelstvo obce Lobodice, příslušné podle ust. 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Zastupitelstva města Dobrovice. è. 1/2010 ze dne 11. kvìtna 2010 ZMĚNA Č. 4. územního plánu města Dobrovice

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Zastupitelstva města Dobrovice. è. 1/2010 ze dne 11. kvìtna 2010 ZMĚNA Č. 4. územního plánu města Dobrovice OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstva města Dobrovice è. 1/2010 ze dne 11. kvìtna 2010 ZMĚNA Č. 4 územního plánu města Dobrovice MÃSTO DOBROVICE ZASTUPITELSTVO MĚSTA Palackého náměstí 28, 294 41 Dobrovice;

Více

N á v r h. O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y Zastupitelstva obce Podbrdy

N á v r h. O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y Zastupitelstva obce Podbrdy N á v r h O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y Zastupitelstva obce Podbrdy č. 1/2015 ze dne 2015 ÚZEMNÍ PLÁN PODBRDY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Vydalo: Zastupitelstvo obce Podbrdy Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel:

Více

Městský úřad Vamberk ZMĚNU Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU VAMBERK

Městský úřad Vamberk ZMĚNU Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU VAMBERK Městský úřad Husovo náměstí č. p. 1 517 54 Č.j.: 439/2016/MÚVA VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Zastupitelstvo města, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 MIŘETICE NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim

Více

vydává územní plán Liblice

vydává územní plán Liblice O B E C L i b l i c e Č.j. Výst.1119/08 6.9.2010 ÚZEMNÍ PLÁN L I B L I C E Zastupitelstvo obce Liblice, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

ZMĚNA RJ12. Zrušení návrhových ploch bydlení B3, B8, B9, B10. Odůvodnění. Územní plán města Rájec-Jestřebí

ZMĚNA RJ12. Zrušení návrhových ploch bydlení B3, B8, B9, B10. Odůvodnění. Územní plán města Rájec-Jestřebí Územní plán města Rájec-Jestřebí ZMĚNA RJ12 Zrušení návrhových ploch bydlení B3, B8, B9, B10 Odůvodnění Odůvodnění Změny bylo zpracováno pořizovatelem v souladu s 53, odst.4 a 5 SZ, Přílohy č.7 vyhl. 500/2006

Více

Územní plán obce Králíky - návrh Změny I

Územní plán obce Králíky - návrh Změny I Územní plán obce Králíky - návrh Změny I Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Obsah: Návrh Změny I Textová část 1 grafická část : 2 Hlavní výkres 1 : 5 000 Odůvodnění Změny I Textová část 1 grafická

Více

Územní plán Polná. Územní plán Polné.

Územní plán Polná. Územní plán Polné. Město Polná Telefon: 567 559 200 Husovo náměstí 39 E-mail: podatelna@mu-polna.cz 58813 Polná ID datové schránky: ss7b22h Č. j.: MMJ/ÚÚP/1692/2014 V Jihlavě dne 12. 8. 2014 JID: 136060/2014/MMJ Územní plán

Více

ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZPRACOVANÁ POŘIZOVATELEM VE SMYSLU UST. 53 ODST. 4 a 5 STAVEBNÍHO ZÁKONA

ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZPRACOVANÁ POŘIZOVATELEM VE SMYSLU UST. 53 ODST. 4 a 5 STAVEBNÍHO ZÁKONA ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZPRACOVANÁ POŘIZOVATELEM VE SMYSLU UST. 53 ODST. 4 a 5 STAVEBNÍHO ZÁKONA 1. Postup při pořízení změny O pořízení změny č.1 ÚPNSÚ Zálesná Zhoř rozhodlo na svém zasedání dne 28.12.2009 Zastupitelstvo

Více

NÁVRH. Změny č. 4 územního plánu Sluštice,

NÁVRH. Změny č. 4 územního plánu Sluštice, NÁVRH Změny č. 4 územního plánu Sluštice, (dokumentace návrhu změny územního plánu zpracovaná pro účel společného jednání, tedy projednání s dotčenými orgány, nadřízeným orgánem a sousedními obcemi. K

Více

.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PETROVICE

.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PETROVICE ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PETROVICE ODŮVODNĚNÍ POŘIZOVATEL: Obecní úřad Petrovice PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 Název územně plánovací dokumentace: Změna č.1 územního

Více

.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVOJETÍN

.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVOJETÍN ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVOJETÍN ODŮVODNĚNÍ POŘIZOVATEL: Obecní úřad Svojetín PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 Název územně plánovací dokumentace: Změna č.1 územního

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstva obce Řisuty è. 1/2013/OOP ze dne 3. øíjna 2013 ZMĚNA č. 1 územního plánu Řisuty OBEC ÿisuty ZASTUPITELSTVO OBCE Řisuty 84, 273 78 Řisuty, okres Kladno, kraj Středočeský,

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE SLATINA ÚZEMNÍ PLÁN SLATINA ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU SLATINA SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ÚZEMNÍ PLÁN SLATINA VYDAL: Zastupitelstvo obce Slatina Datum nabytí účinnosti Územního

Více

Oznámení zahájení projednání Návrhu zadání změny č. 2 ÚP Okna. Oznamuje. v souladu s ustanovením 47, odst. 2 stavebního zákona zveřejnění

Oznámení zahájení projednání Návrhu zadání změny č. 2 ÚP Okna. Oznamuje. v souladu s ustanovením 47, odst. 2 stavebního zákona zveřejnění Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad - úřad územního plánování náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Oznámení zahájení projednání Návrhu zadání změny č. 2 ÚP Okna

Více

o o - - - - - - - Příloha č.3 Obsah OOP I. VÝROK 2 1. Vymezení zastavěného území 2 2. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana

Více

NOVÝ JÁCHYMOV. ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE. POŘIZOVATEL: Městský úřad Beroun. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8

NOVÝ JÁCHYMOV. ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE. POŘIZOVATEL: Městský úřad Beroun. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÝ JÁCHYMOV POŘIZOVATEL: Městský úřad Beroun PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA č.1 ÚPO NOVÝ JÁCHYMOV ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO

Více

C. ODŮVODNĚNÍ SOUBORU ZMĚN ZPRACOVANÉ POŘIZOVATELEM

C. ODŮVODNĚNÍ SOUBORU ZMĚN ZPRACOVANÉ POŘIZOVATELEM C. ODŮVODNĚNÍ SOUBORU ZMĚN ZPRACOVANÉ POŘIZOVATELEM 1. Postup při pořízení souboru změn č. 2 Územního plánu obce Luběnice O pořízení souboru změn č. 2 Územního plánu obce (ÚPO) Luběnice rozhodlo Zastupitelstvo

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování nám. Míru 62, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 ID datové schránky: 24ebrt5 č.j.: OVÚP/4432/13/Kr vyřizuje: Eva Krčmářová tel.:

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE VODNÍ PLOCHY

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE VODNÍ PLOCHY NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE VODNÍ PLOCHY Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci rozvoje

Více

Statutární město Brno

Statutární město Brno Statutární město Brno O p a tření obecné povahy č. 2/2008 Změna Územního plánu zóny MČ Brno-Jundrov č. RP 4/04-I Zastupitelstvo města Brna, příslušné podle 6 odst. (5) písm. d) zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

N á vrh zadání změ n y č. 3 ú ze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Stráž nad Nežárkou

N á vrh zadání změ n y č. 3 ú ze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Stráž nad Nežárkou N á vrh zadání změ n y č. 3 ú ze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Stráž nad Nežárkou Vypracoval: Městský úřad Stráž nad Nežárkou a) úvod prosinec 2008 O pořízení změny č. 3 územního plánu sídelního

Více

Městský úřad Česká Lípa, úřad územního plánování. náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa, úřad územního plánování. náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Úřad územního plánování náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: - Ze dne: - Naše zn.: MUCL/116871./2011 EČ: 130630/2011 Vyřizuje: Ing. Jaromír Smělý Telefon:

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA Obsah Textová část : Ozn. Kapitola Str. II.1 vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení

Více

ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NIŽBOR

ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NIŽBOR ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NIŽBOR N Á V R H Z A D Á N Í Zpracováno v souladu s 47 Zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a dle přílohy č. 6 k Vyhlášce č. 500/2006 Sb. Pořizovatel:

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE KŘEPICE ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KŘEPICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KŘEPICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KŘEPICE VYDAL: Zastupitelstvo obce

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA

MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 odbor regionálního rozvoje a územního plánování sídlo odboru: Václavské náměstí 182, Kutná Hora tel.: 327 710 220, 327 710 111*,

Více

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Obecní úřad Ledčice, Ledčice 45, 277 08 Ledčice V Ledčicích, dne 8. prosince 2009 Zastupitelstvo obce Ledčice jako věcně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení 6 odst.5 zákona č.183/2006 Sb. o územním

Více

Územní plán obce Sluštice změna č. 4

Územní plán obce Sluštice změna č. 4 Územní plán obce Sluštice změna č. 4 okres Praha východ kraj Středočeský Dokumentace ke společnému jednání Pořizovatel: Obecní úřad Sluštice, se sídlem Sluštice 21, 250 84, Sluštice zastoupená starostou

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO ODBOR ROZVOJE oddělení územního plánu OBROKOVÁ 10/12, 669 22 ZNOJMO

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO ODBOR ROZVOJE oddělení územního plánu OBROKOVÁ 10/12, 669 22 ZNOJMO MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO ODBOR ROZVOJE oddělení územního plánu OBROKOVÁ 10/12, 669 22 ZNOJMO Dotčené orgány, KrÚ, obec Velký Karlov, sousední obce Dle rozdělovníku Váš dopis zn. naše značka vyřizuje tel.: 515

Více

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu D.2.3.3 Regulační plán Obsah i postup pořizování regulačního plánu dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. se výrazně od dosavadního obsahu i postupu pořizování dle stavebního zákona č. 50/1976 Sb. Regulační

Více

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KROUČOVÁ ODŮVODNĚNÍ. POŘIZOVATEL: Obecní úřad Kroučová. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6.

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KROUČOVÁ ODŮVODNĚNÍ. POŘIZOVATEL: Obecní úřad Kroučová. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6. ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KROUČOVÁ ODŮVODNĚNÍ POŘIZOVATEL: Obecní úřad Kroučová PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 Název územně plánovací dokumentace: Změna č.1 územního

Více

NÁVRH ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VLAČICE

NÁVRH ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VLAČICE 1 NÁVRH ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VLAČICE Pořizovatel Městský úřad Čáslav odbor výstavby a regionálního rozvoje DATUM: květen 2013 1 2 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Územně plánovací dokumentace Změna č.1 územního

Více

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 15 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HRÁDEK NAD NISOU

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 15 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HRÁDEK NAD NISOU NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 15 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HRÁDEK NAD NISOU Zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU NÁVRH ZADÁNÍ ZPRACOVANÉ DLE 47 ZÁKONA Č. 183/2006 SB., O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍM ŘÁDU, V PLATNÉM ZNĚNÍ, DLE 11 VYHLÁŠKY Č. 500/2006 SB., O ÚZEMNĚ

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastup it e ls t v a obce Dolní Břežan y è. 1/2 0 1 6 / O O P ZMĚNA č. 5 územního plánu Dolních Břežan OBEC DOLNÍ BŘEŽANY ZASTUPITELSTVO OBCE 5. května 78, 252 41 Dolní Břežany;

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU PROSTĚJOV

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU PROSTĚJOV NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU PROSTĚJOV Zpracováno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou

Více

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Obsah: Změna 1 Textová část 2 Hlavní výkres funkční využití území (výřezy) Odůvodnění Změny 1 Textová část 2 Výkres

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Projektant: Ing.arch. Štěpánka Ťukalová, UA PROJEKCE, Boleslavova 30, 370 06 České Budějovice Pořizovatel: Městský úřad Blatná, odbor výstavby

Více

OBEC ZÁHOŘÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZÁHOŘÍ

OBEC ZÁHOŘÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZÁHOŘÍ OBEC ZÁHOŘÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZÁHOŘÍ Zastupitelstvo obce Záhoří příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Příloha usnesení Zastupitelstva obce Vodice ze dne... č.... o schválení zadání Změny č. 1 Územního plánu Vodice NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor rozvoje

Více

ZADÁNÍ. Peřimov. změny č. 1 územního plánu. ZADÁNÍ ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU PEŘIMOV říjen 20122

ZADÁNÍ. Peřimov. změny č. 1 územního plánu. ZADÁNÍ ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU PEŘIMOV říjen 20122 ZADÁNÍ změny č. 1 územního plánu Peřimov POŘIZOVATEL : Městský úřad Jilemnice, Odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo nám. 82, 514 01 Jilemnice Datum schválení zastupitelstvem obce : Číslo

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU HVOZDNÁ

ÚZEMNÍHO PLÁNU HVOZDNÁ ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HVOZDNÁ Návrh zadání červen 2016 Pořizovatel: Magistrát města Zlína, oddělení prostorového plánování, středisko územního plánování OBSAH ZADÁNÍ a) Požadavky na základní koncepci

Více

Příloha II/1 Koordinační výkres /lokalita č. 1, 2 M 1:2 880. Příloha II/2 Koordinační výkres /lokalita č. 3, 5, 7 M 1:2 880

Příloha II/1 Koordinační výkres /lokalita č. 1, 2 M 1:2 880. Příloha II/2 Koordinační výkres /lokalita č. 3, 5, 7 M 1:2 880 OBSAH DOKUMENTACE II. Odůvodnění Změny č. 4 územního plánu A/ Textová část kapitola-název strana 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE...2 1.1 Název úkolu, objednatel, projektant...2 1.2 Obsah změny územního plánu...2 2.

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BEDŘICHOV

ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BEDŘICHOV OBEC BEDŘICHOV NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BEDŘICHOV POŘIZOVATEL: MAGISTRÁT MĚSTA JABLONEC NAD NISOU ZPRACOVATEL ZADÁNÍ: MAGISTRÁT MĚSTA JABLONEC NAD NISOU ODDĚLENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ve spolupráci

Více

.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVOJETÍN

.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVOJETÍN ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVOJETÍN ODŮVODNĚNÍ ETAPA: NÁVRH Pro společné jednání dle 50 zákona č.183/2006 Sb. POŘIZOVATEL: Obecní úřad Svojetín PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova

Více

1. Výsledek přezkoumání Územního plánu Žermanice podle 53 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona)

1. Výsledek přezkoumání Územního plánu Žermanice podle 53 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona) Odůvodnění zpracované pořizovatelem 1. Výsledek přezkoumání Územního plánu Žermanice podle 53 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona) a) Vyhodnocení souladu

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Uzemní plán Ustí

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Uzemní plán Ustí Č.j. 1. ÚPO -2009 V Ústí 5.2. 2009 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstvo obce Ústí v souladu s ustanovením * 6 odst. 5 zákona Č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) vydává

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ Městský úřad Třebíč, Úřad územního plánování, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, jako pořizovatel dle 6 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zpracoval

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE PŘESKAČE ÚZEMNÍ PLÁN PŘESKAČE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘESKAČE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ÚZEMNÍ PLÁN VYDAL: Zastupitelstvo obce Přeskače, usnesení č. Číslo jednací: Datum

Více

Městský úřad Česká Lípa, úřad územního plánování. náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa, úřad územního plánování. náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Úřad územního plánování náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 47 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: - Ze dne: - Naše zn.: MUCL/18567./211 EČ: 121386/211 Vyřizuje: Ing. Jaromír Smělý Telefon:

Více

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE Zastupitelstvo obce Chvalovice, příslušné podle 6 odst.5 písm.c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební

Více

Návrh zadání Změny č. 2 územního plánu BUDĚTSKO

Návrh zadání Změny č. 2 územního plánu BUDĚTSKO Návrh zadání Změny č. 2 územního plánu BUDĚTSKO Pořizovatel: Městský úřad Konice, odbor výstavby Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice Pracoviště: Na Příhonech 405, 798 52 Konice Oprávněná osoba: Ing. Tomáš

Více

ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VELKÝ KARLOV. leden 2012

ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VELKÝ KARLOV. leden 2012 ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VELKÝ KARLOV leden 2012 ZMĚNU ÚZEMNÍHO PLÁNU VYDAL : ZASTUPITELSTVO OBCE VELKÝ KARLOV Velký Karlov 68, 671 28 Jaroslavice POŘIZOVATEL : MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO Odbor výstavby,

Více