Město Česká Lípa, IČ , se sídlem T. G. Masaryka 1, Česká Lípa zast. JUDr. Stanislavem Kadečkou, Ph.D., advokátem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Česká Lípa, IČ 260428, se sídlem T. G. Masaryka 1, 470 01 Česká Lípa zast. JUDr. Stanislavem Kadečkou, Ph.D., advokátem"

Transkript

1 Fráni Šrámka 1139/2 Hradec Králové tel.: fax: Zn. 275/11 Krajský soud v Ústí nad Labem - pobočka v Liberci U Soudu 540/ Liberec K č. j. 29 Co 393/ Žalobce: Město Česká Lípa, IČ , se sídlem T. G. Masaryka 1, Česká Lípa zast. JUDr. Stanislavem Kadečkou, Ph.D., advokátem Žalovaný: VETT a.s., IČ: , se sídlem Nad Opatovem 2140, Praha, Chodov zast. JUDr. Jiřím Teryngelem, advokátem O z n á m e n í o převzetí právního zastoupení R e p l i k a ž a l o b c e k n á v r h u žalovaného ze dne 28. února 2011 na zastavení řízení vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem pobočka v Liberci pod sp. zn. 29 Co 393/2009 D o p l n ě n í v y j á d ř e n í ž a l o b c e k o d v o l á n í žalovaného proti mezitímnímu rozsudku Okresního soudu v České Lípě, č. j. 13 C 203/ , ze dne 20. dubna 2009 D v o j m o Přílohy: Plná moc ze dne 7. února 2011 Vyjádření Krajského úřadu Libereckého kraje, č.j. OD 921/ /99.9.1/Ls, ze dne 9. března 2011 Vyjádření Krajského úřadu Libereckého kraje, č.j. OD 921/ /99.9.1/Ls, ze dne 18. února 2011 JUDr. Kamil Podroužek je samostatný advokát zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č Mgr. Petr Moník, LL.M. je samostatný advokát zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D. je samostatný advokát zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č

2 Dne 3. března 2011 byla žalobci doručena výzva Krajského soudu v Ústí nad Labem pobočka v Liberci, č. j. 29 Co 393/ , ze dne 2. března 2011, aby se ve lhůtě tří týdnů ode dne doručení tohoto přípisu vyjádřil k připojenému návrhu žalovaného na zastavení řízení vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem pobočka v Liberci pod sp. zn. 29 Co 393/2009. Žalovaný přitom svým, k výzvě připojeným, návrhem na zastavení řízení reagoval na usnesení Nejvyššího soudu České republiky, č.j. 28 Cdo 4410/ , ze dne 12. ledna 2011, kterým zrušil usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci, č.j. 29 Co 393/ , ze dne 11. března 2010 (jímž byla věc postoupena k dalšímu řízení Krajskému úřadu Libereckého kraje) a vrátil věc tomuto soudu k dalšímu řízení (výrok č. I rozhodnutí). 2 Žalobce se tak k výzvě odvolacího soudu tímto vyjadřuje k návrhu žalovaného ze dne 28. února 2011 na zastavení výše označeného soudního řízení, přičemž současně doplňuje své vyjádření ze dne 18. srpna 2009 k odvolání žalovaného proti mezitímnímu rozsudku Okresního soudu v České Lípě, č. j. 13 C 203/ , ze dne 20. dubna 2009 (na které rovněž odkazuje). Současně tímto žalobce město Česká Lípa sděluje Krajskému soudu v Ústí nad Labem pobočka v Liberci s odkazem na ustanovení 24 a násl. občanského soudního řádu, že jeho právní zastoupení v celém tomto soudním řízení převzal JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D., advokát, se sídlem Fráni Šrámka 1139/2, Hradec Králové, (plná moc ze dne 7. února 2011 přiložena), a současně s odkazem na ustanovení 46b občanského soudního řádu zdvořile žádá, aby nadále byly ze strany soudů zasílány veškeré písemnosti v předmětné věci právě na shora uvedenou adresu sídla advokátní kanceláře. A. Replika žalobce k návrhu žalovaného ze dne 28. února 2011 na zastavení řízení vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem pobočka v Liberci I. Překážka res iudicata a předběžná otázka Žalovaný předně ve svém návrhu na zastavení řízení, opomine-li žalobce značně emotivní entrée zcela nepřípadně dehonestující rozhodovací činnost Nejvyššího soudu České republiky, uvádí jako základní argument pro zastavení řízení existenci res iudicata, kterou má dle jeho názoru ve vztahu ke zde projednávané věci představovat rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje, č.j. OD 921/ /99.9.1/LS, ze dne 1. listopadu 2010, jímž byl ve sporném řízení správním zamítnut návrh města Česká Lípa ze dne 4. června 2009

3 o zaplacení částky 70, ,05 Kč s příslušenstvím. Označené rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje však rozhodně překážku věci rozhodnuté ve smyslu ustanovení 159a odst. 5 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění předpisů pozdějších, (dále jen občanský soudní řád ) netvoří, a to z následujících důvodů. I.a Stručné shrnutí základních skutkových a procesních okolností S ohledem na značnou komplexnost a komplikovanost předmětné věci považuje žalobce za účelné nejprve stručně shrnout podstatné okolnosti její geneze, a to jak v řízení před obecnými soudy, tak ve správním řízení a správním soudnictví: 3 1. Žalobce dne 1. března 2002 uzavřel s odpůrcem Smlouvu o závazku veřejné služby k zajištění ostatní dopravní obslužnosti města Česká Lípa (dále jen Smlouva ), a to dle (s výslovným odkazem na) ustanovení 19c zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění účinném do 8. května 2002 (dále jen zákon o silniční dopravě ), s tím, že pokud není ve smlouvě ujednáno jinak, platí v obchodních vztazích pro obě strany příslušná ustanovení obchodního zákoníku, občanského zákoníku a zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě v platném znění (Článek II Všeobecná ustanovení). 2. Dne 27. března 2007 podal žalobce u Okresního soudu v České Lípě žalobu o zaplacení částky 51, ,783 Kč s příslušenstvím, a to z titulu bezdůvodného obohacení, které žalobci vzniklo za období od 1. července 2003 do 31. prosince 2006, když především dospěl k závěru, že Smlouva ze dne 1. března 2002 je neplatná, neboť (zjevně) neobsahuje předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty ve smyslu ustanovení 19b odst. 2 zákona o silniční dopravě (dále jen POOPZ ). Podáním ze dne 11. března 2008 žalobce řádně rozšířil žalobu na částku 70, ,687 Kč. 3. Okresní soud v České Lípě k uvedené žalobě rozhodl dne 20. dubna 2009 mezitímním rozsudkem, č.j. 13 C 203/ , tak, že nárok žalobce je co do základu důvodný, když na základě tvrzení účastníků řízení a provedeného dokazování dospěl k závěru, že Smlouva je neplatná, a tedy se odpůrce na úkor žalobce bezdůvodně obohatil. 4. Žalovaný se ovšem v rámci soudního řízení před Okresním soudem v České Lípě bránil nároku žalobce i uplatněním námitky nepříslušnosti soudů k rozhodování předmětného sporu ve smyslu ustanovení 7 odst. 1 občanského soudního řádu, neboť dle jeho tvrzení je prý právní vztah založený Smlouvou vztahem veřejnoprávním, a tedy je zde dána výlučná pravomoc správních orgánů k rozhodování. I přesto, že odpůrcova námitka nepříslušnosti soudů k rozhodování předmětné záležitosti byla Okresním soudem v České Lípě shledána usnesením, č.j. 13 C 203/ , nedůvodnou, a byla proto

4 zamítnuta, žalobce podal v téže věci z procesní opatrnosti dne 26. května 2009 návrh na zahájení sporného řízení správního dle ustanovení 141 odst. 1 správního řádu o uložení povinnosti žalovanému (odpůrci) zaplatit žalobci (navrhovateli) částku 70, ,05 Kč s příslušenstvím adresovaný Ministerstvu vnitra. Žalobce (navrhovatel) současně - s ohledem na skutečnost, že předmětný spor byl rovněž předmětem dříve zahájeného soudního řízení vedeného před Okresním soudem v České Lípě navrhl s odkazem na ustanovení 64 odst. 1 písm. c) správního řádu, aby správní orgán sporné řízení po jeho zahájení přerušil, a to až do doby pravomocného ukončení soudního řízení. Žalobce zde upozorňuje zejména na skutečnost (což shodně činí ve svém návrhu za zastavení řízení i žalovaný viz str. 2 odst. 5 návrhu), že návrh na zahájení sporného řízení byl vymezen zcela shodně jako žaloba podaná k Okresnímu soudu v České Lípě, tj. žalobce (navrhovatel) se ve sporném řízení domáhal po žalovaném (odpůrci) vyplacení předmětné částky z titulu bezdůvodného obohacení, když tvrdil (a prokazoval), že Smlouva byla od počátku absolutně neplatná (nicotná), neboť neobsahovala zákonem předvídané náležitosti (v podrobnostech viz návrh na zahájení sporného řízení, který žalobce přiložil již ke svému vyjádření k odvolání žalovaného ze dne 18. srpna 2008). Usnesením Ministerstva vnitra, odboru dozoru a kontroly veřejné správy, č.j. MV /ODK-2009, ze dne 4. června 2009 pak byl uvedený návrh žalobce (navrhovatele) ze dne 26. května 2009 na zahájení sporného řízení postoupen Krajskému úřadu Libereckého kraje, který byl dle názoru Ministerstva vnitra věcně a místně příslušný k rozhodování v předmětné věci Krajský úřad Libereckého kraje poté, co mu byla věc postoupena Ministerstvem vnitra (viz výše), rozhodl usnesením, č.j. OD 921/2009-2/Ma, ze dne 24. srpna 2009 o zastavení řízení, a to s odkazem na ustanovení 66 odst. 1 písm. e) správního řádu, tj. pro překážku litispendence ve smyslu ustanovení 48 odst. 1 správního řádu. Usnesením odvolacího správního orgánu Ministerstva dopravy, odboru veřejné dopravy, č.j. 24/ STSP/3, ze dne 18. prosince 2009 však bylo uvedené prvoinstanční rozhodnutí o zastavení sporného řízení správního změněno tak, že se řízení ve smyslu ustanovení 64 odst. 1 písm. c) správního řádu přerušuje, a to až do doby pravomocného ukončení občanského soudního řízení před Okresním soudem v České Lípě, vedeného pod sp. zn. 13 C 2003/2007. Toto správní řízení tak bylo Krajským úřadem Libereckého kraje nadále vedeno pod sp. zn. OD 921/ Dne 11. března 2010 Krajský soud v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci, usnesením, č.j. 29 Co 393/ , rozhodl tak, že zrušil mezitímní rozsudek Okresního soudu v České Lípě, č.j. 13 C 203/ , ze dne 20. dubna 2009 a řízení zastavil, přičemž současně rozhodl o postoupení věci Krajskému úřadu pro Liberecký kraj. Správní orgán obdržel uvedené usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci, dne 21. dubna Následně dle ustanovení 65 správního řádu oznámením, č.j. OD

5 921/ /Su, ze dne 22. dubna 2010 zpravil žalobce (navrhovatele) a odpůrce o pokračování správního řízení již vedeného pod sp. zn. OD 921/ Usnesením, č.j. OD 921/ /99.9.1/LS, ze dne 6. srpna 2010, rozhodl Krajský úřad Libereckého kraje dle ustanovení 66 odst. 1 písm. e) správního řádu, že se řízení o návrhu žalobce (navrhovatele) ze dne 26. března 2007 (žaloba k Okresnímu soudu v České Lípě), zastavuje, a to z důvodu překážky v řízení dle ustanovení 48 odst. 1 správního řádu, neboť o téže věci je vedeno řízení před správním orgánem pod sp. zn. OD 921/2009, a to na základě podání ze dne 4. června 2009 (resp. 29. května 2009). Podáním ze dne 19. srpna 2010 se žalobce (navrhovatel) proti tomuto usnesení správního orgánu odvolal, přičemž poukázal zejména na skutečnost, že správní orgán nedodržel (resp. zcela ignoroval) zásadu zachování účinků podané žaloby pro účely následného správního řízení, když mu byla věc soudem postoupena. Tedy, že správní orgán nevzal v potaz zákonný příkaz obsažený v ustanovení 104 občanského soudního řádu (nařizující nahlížet na postoupené řízení zahájené před soudy České republiky jako na zahájené i pro účely správního řízení doručením žaloby soudu). Nicméně Ministerstvo dopravy, jakožto správní orgán druhého stupně, rozhodnutím ze dne 3. prosince 2010, č.j. 28/ STSP/33, odvolání žalobce zamítlo a napadené usnesení Krajského úřadu Libereckého kraje potvrdilo. Žalobce se proti rozhodnutí odvolacího správního orgánu brání správní žalobou ze dne 31. ledna 2011 podanou u Městského soudu v Praze (s ohledem na skutečnost, že žaloba směřuje vůči rozhodnutí Ministerstva dopravy), a to pro nezákonnost rozhodnutí, když dle názoru žalobce mělo být správním orgánem zastaveno řízení vedené pod sp. zn. OD 921/2009. Současně je třeba uvést, že Krajský úřad Libereckého kraje ve svém vyjádření, č.j. OD 921/ /99.9.1/Ls, ze dne 18. února 2011 učinil ve smyslu ustanovení 78 odst. 3 správního řádu podnět k provedení řízení k prohlášení nicotnosti výše označených rozhodnutí správních orgánů o zastavení řízení vedeného na základě postoupení věci Krajským soudem v Ústí nad Labem pobočka v Liberci Konečně rozhodnutím Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru dopravy, č.j. OD 921/ /99.9.1/Ls, ze dne 1. listopadu 2010, byl návrh města Česká Lípa na zaplacení částky 70, ,05 Kč s příslušenstvím zamítnut, přičemž právě toto rozhodnutí má dle žalovaného vytvářet pro zde projednávanou věc překážku věci rozsouzené. Proti uvedenému správnímu rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje ze dne 1. listopadu 2010 podal žalobce, s ohledem na výslovné poučení správního orgánu (viz str. 12 rozhodnutí), řádně a včas ve smyslu ustanovení 81 a násl. správního řádu, odvolání, které však bylo s ohledem na ustanovení 169 odst. 2 správního řádu jakožto nepřípustné zamítnuto rozhodnutím Ministerstva dopravy, č. j. 28/ STSP/42. Zároveň se žalobce proti uvedenému rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru dopravy, č.j. OD 921/ /99.9.1/Ls, ze dne 1. listopadu 2010 brání správní žalobou ze dne 31. prosince 2010 podanou u zdejšího soudu, a to primárně pro jeho

6 nicotnost, eventuálně pak přinejmenším pro jeho nesprávnost, nepřezkoumatelnost (a to jak pro nesrozumitelnost, tak pro nedostatek důvodů) a nezákonnost spočívající především v jeho zásadních obsahových i formálních (hmotněprávních i procesněprávních) nesprávnostech, zmatečnostech a nedostatcích. Řízení o správní žalobě je u nadepsaného soudu vedeno pod sp. zn. 59 A 2/2011, přičemž pro stručnost svého vyjádření odkazuje žalobce rovněž na obsah tohoto spisu. Žalobce rovněž odkazuje na jím přiložená vyjádření Krajského úřadu Libereckého kraje, v nichž uvedený správní orgán sám připouští nicotnost jím vydaného rozhodnutí, č.j. OD 921/ /99.9.1/Ls, ze dne 1. listopadu 2010, přičemž zároveň sám výslovně činí podnět nadřízenému správnímu orgánu ve smyslu ustanovení 78 odst. 3 správního orgánu k prohlášení nicotnosti předmětného rozhodnutí (viz Vyjádření Krajského úřadu Libereckého kraje, č.j. OD 921/ /99.9.1/Ls ze dne 18. února 2011, str. 4) Dne 12. ledna 2011 ovšem Nejvyšší soud České republiky usnesením, č.j. 28 Cdo 4410/ , zrušil usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci, č.j. 29 Co 393/ , ze dne 11. března 2010 a vrátil věc tomuto soudu k dalšímu řízení (výrok č. I rozhodnutí). 10. Dne 1. února 2011 pak zaslal žalobce Ministerstvu dopravy, jakožto nadřízenému správnímu orgánu, podnět dle ustanovení 78 odst. 1 správního řádu k prohlášení nicotnosti rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje, č.j. OD 921/ /99.9.1/Ls, ze dne 1. listopadu Podnět k prohlášení nicotnosti předmětného rozhodnutí podal k nadřízenému správnímu orgánu i Krajský úřad Libereckého kraje, který jej sám vydal, a to ve svém vyjádření, č. j. OD 921/ /99.9.1/Ls, ze dne 18. února 2011 (k tomu podrobněji viz níže). I.b Neexistence res iudicata a pravomocně rozhodnuté předběžné otázky z důvodu nicotnosti rozhodnutí správního rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje, č.j. OD 921/ /99.9.1/Ls, ze dne 1. listopadu Dle ustanovení 159a odst. 5 občanského soudního řádu platí, že jakmile bylo o věci pravomocně rozhodnuto, nemůže být v rozsahu závaznosti výroku rozsudku pro účastníky a popřípadě jiné osoby věc projednávána znovu. Dle žalovaným citovaného rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky, sp. zn. 30 Cdo 70/2001, je pak překážka věci pravomocně rozhodnuté dána i v případě, kdy o téže věci rozhodl v souladu se svou pravomocí správní orgán. 2. S odkazem na citované rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky pak žalobce namítá, že rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje, č.j. OD 921/ /99.9.1/Ls, ze dne 1. listopadu 2010 nemůže v dané věci tvořit překážku věci

7 pravomocně rozhodnuté, když toto rozhodnutí je nicotné (tj. neexistentní), a tedy se na něj hledí, jako by nebylo. Nicotné rozhodnutí pak nepochybně nemůže vytvořit překážku res iudicata. Žalobce spatřuje nicotnost předmětného správního rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje, č.j. OD 921/ /99.9.1/Ls, ze dne 1. listopadu 2010 v absolutní věcné nepříslušnosti správního orgánu k rozhodnutí ve věci ve smyslu ustanovení 77 odst. 1 správního řádu, a to z dále uvedených důvodů. 3. Jak bylo uvedeno výše (viz čl. I.a bod 4) podal žalobce z procesní opatrnosti dne 26. května 2009 návrh na zahájení sporného řízení dle ustanovení 141 odst. 1 správního řádu o uložení povinnosti odpůrci zaplatit žalobci (navrhovateli) částku 70, ,05 Kč s příslušenstvím adresovaný Ministerstvu vnitra. Tento návrh na zahájení sporného řízení správního byl vymezen zcela shodně jako žaloba, jež je projednávána v rámci tohoto soudního řízení, tj. žalobce (navrhovatel) se ve sporném řízení správním domáhal po žalovaném (odpůrci) vyplacení předmětné částky z titulu bezdůvodného obohacení, když tvrdil (a prokazoval), že Smlouva byla od počátku absolutně neplatná (nicotná), neboť neobsahovala zákonem předvídané náležitosti (k tomu podrobně viz dále). Konkrétně pak žalobce (navrhovatel) ve svém podání tvrdil, že nárokuje pohledávku za žalovaným z titulu vyplacených záloh bez právního důvodu ve výši ,-Kč a zároveň uznává, že žalovaný může vůči němu po právu nárokovat pohledávku ve výši ,95 Kč odpovídající podílu žalobce na úhradě hodnoty plnění realizovaného žalovaným bez právního důvodu. Rozdíl mezi těmito pohledávkami, který činí částku ve výši ,05 Kč však žalobce na žalovaném požaduje k úhradě. (v podrobnostech viz návrh na zahájení sporného řízení, který žalobce přiložil již ke svému vyjádření k odvolání žalovaného ze dne 18. srpna 2008) Žalobce (navrhovatel) tedy od počátku tvrdí a to jak v soudním řízení vedeném ve zde projednávané věci, tak i ve správním řízení vedeném pod sp. zn. OD 921/2009 že se žalovaný (odpůrce) na jeho úkor bezdůvodně obohatil, když mu plnil bez právního důvodu, a to s poukazem na absolutní neplatnost Smlouvy. Předmětem daného sporu (shodně jako sporu vedeného správním orgánem pod sp. zn. OD 921/2009) není výklad jednotlivých ustanovení Smlouvy, nýbrž skutečnost, zda bylo žalovanému (odpůrci) plněno na úkor žalobce (navrhovatele) bez odpovídajícího právního titulu (tj. platné Smlouvy). Jedná-li se tedy o spor z bezdůvodného obohacení, je třeba nejprve zkoumat, zda existoval odpovídající právní titul, na jehož základě bylo poskytováno majetkové plnění, a zda v případě neexistence takového titulu došlo k majetkovému prospěchu na straně odpůrce. Bezdůvodné obohacení ve smyslu ustanovení 451 a 489 občanského zákoníku je přitom občansko-právním závazkovým vztahem ve smyslu ustanovení 2 odst. 1 občanského zákoníku, a tedy vztahem podléhajícím výlučné pravomoci civilních soudů ve smyslu ustanovení 7 občanského soudního řádu. Zákonná úprava bezdůvodného obohacení obsažená v občanském zákoníku nikterak nerozlišuje, bylo-li mezi stranami plněno na základě neplatného titulu z oblasti práva veřejného či soukromého. Civilní soudy jsou tak příslušné k posouzení otázky

8 existence právního titulu (zde Smlouvy) z oblasti veřejného práva (byť se podatel navíc domnívá, že se jedná svojí povahou o smlouvu soukromoprávní viz dále), neboť ustanovení 135 občanského soudního řádu výslovně počítá s možností, aby si soud učinil úsudek o otázkách, o nichž jinak přísluší rozhodovat jinému orgánu. Ostatně Ústavní soud již dříve judikoval, že i v případě, kdy pro danou problematiku není dána pravomoc soudů v civilním řízení, není vyloučeno, aby se jí civilní soudy zabývaly jakožto otázkou předběžnou (viz usnesení Ústavního soudu, sp. zn. III. ÚS 3116/07 ze dne 10. července 2008). Uvedený názor podatele pak v plném rozsahu koresponduje usnesení Nejvyššího soudu, č.j. 28 Cdo 4410/ , ze dne 12. ledna 2011, jímž bylo zrušeno usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem pobočka v Liberci o postoupení předmětné věci Krajskému úřadu Libereckého kraje. Rovněž tak je právní stanovisko podatele o příslušnosti civilních soudů k rozhodování předmětné věci, tj. sporu ze závazkového vztahu z bezdůvodného obohacení, v souladu s ustálenou rozhodovací praxí Zvláštního senátu (viz např. usnesení Konf 132/2005 ze dne 30. června 2005, usnesení sp. zn. Konf 132/2005 ze dne 20. září 2007, usnesení sp. zn. Konf 117/2009 ze dne 27. dubna 2010) a rovněž i Nejvyššího soudu (viz usnesení sp. zn. 33 Odo 1532/2005 ze dne 27. února 2005). Ve všech označených rozhodnutích je potvrzena příslušnost civilních soudů k rozhodování sporů ze závazkových vztahů z bezdůvodného obohacení. V podrobnostech pak podatel pro stručnost svého podání plně odkazuje zejména na odůvodnění usnesení Nejvyššího soudu, č.j. 28 Cdo 4410/ , ze dne 12. ledna Krajský soud v Ústí nad Labem a spolu s ním následně i správní orgány rozhodující v předmětné věci tak dle názoru žalobce (podpořeného rozhodnutím Nejvyššího soudu České republiky a následně i Krajským úřadem Libereckého kraje) původně přehlédly odlišný charakter sporů z bezdůvodného obohacení a sporů ze smluv Jestliže se tedy žalobce (navrhovatel) i ve správním řízení vedeném u Krajského úřadu Libereckého kraje pod sp. zn. OD 921/2009 domáhal po žalovaném (odpůrci) vydání bezdůvodného obohacení, když mu bylo plněno bez právního důvodu, a to pro absolutní neplatnost Smlouvy, přičemž dle výše citované ustálené judikatury Nejvyššího soudu České republiky jsou k rozhodování sporů z bezdůvodného obohacení příslušné výlučně obecné soudy ve smyslu ustanovení 7 občanského soudního řádu, pak je nutně rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje, č.j. OD 921/ /99.9.1/Ls, ze dne 1. listopadu 2010 (tvořící dle tvrzení žalovaného res iudicata) nicotné, neboť správní orgán nebyl vůbec věcně příslušný k rozhodnutí ve věci. 6. Lze tedy shrnout, že ve správním řízení uplatňoval žalobce shodně jako v řízení vedeném před nadepsaným soudem nárok z titulu bezdůvodného obohacení, vzniklého na základě plnění poskytovaného žalovanému (odpůrci) dle od počátku neplatné (tedy právně neexistující) Smlouvy. Žalobce se proto domnívá, že v takovém případě mají ve smyslu ustanovení 7 odst. 1 občanského soudního řádu pravomoc rozhodovat obecné soudy a nikoli správní orgány, bez ohledu na skutečnost, jaký by byl charakter předmětné (od počátku neplatné, neexistentní) Smlouvy, pokud by platně

9 vznikla, tj. zda by byla či nikoliv svojí podstatou smlouvou veřejnoprávní, a tedy je i rozhodnutí vydané v takovém správním řízení nicotné (neexistentní). Dle žalovaným citovaného rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky, sp. zn. 30 Cdo 70/2001, je pak překážka věci pravomocně rozhodnuté dána i v případě, kdy o téže věci rozhodl v souladu se svou pravomocí správní orgán. Jestliže však vydal rozhodnutí správní orgán, aniž by vůbec ve věci byla dána pravomoc správních orgánů, pak se jedná o rozhodnutí nicotné, které nemůže ve smyslu ustanovení 159a odst. 5 občanského soudního řádu vytvořit překážku věci pravomocně rozhodnuté. 7. Vydal-li správní rozhodnutí k tomu absolutně věcně nepříslušný správní orgán (přičemž ve věci vůbec nebyla dána pravomoc správních orgánů, nýbrž obecných soudů), v čehož důsledku je jím vydané rozhodnutí nicotné, pak je rovněž zcela mylný argument žalovaného ohledně vyřešení předběžné otázky ve smyslu ustanovení 135 odst. 2 občanského soudního řádu. Je totiž zcela logické, že nicotné rozhodnutí nemůže vytvořit ani překážku věci rozsouzené, ani nemůže sloužit jako pravomocné rozhodnutí o předběžné otázce Žalobcem výše prezentovaný názor ohledně nicotnosti rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje ostatně již dnes zastává i sám tento správní orgán, který se ke správní žalobě, jíž žalobce pro nicotnost a nezákonnost napadl rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje, č.j. OD 921/ /99.9.1/Ls, ze dne 1. listopadu 2010, a o níž je vedeno soudní řízení u nadepsaného soudu pod sp. zn. 59 A 2/2011, vyjádřil následovně: ve věci (sp. zn. OD 921/2009 pozn. žalobce) skutečně není dána pravomoc žalovaného jakožto správního orgánu (Krajského úřadu Libereckého kraje pozn. žalobce), a žalobcem (městem Česká Lípa pozn. žalobce) napadené rozhodnutí (č.j. OD 921/ /99.9.1/Ls, ze dne 1. listopadu 2010 pozn. žalobce) je tedy zřejmě skutečně nicotné pro absolutní věcnou nepříslušnost žalovaného. Žalovaný již z tohoto důvodu podal podnět nadřízenému správnímu orgánu, Ministerstvu dopravy ČR, aby v souladu s ustanovením 77 odst. 1, věta druhá správního řádu vyslovil nicotnost napadeného rozhodnutí, k jehož vydání nebyl správní orgán vůbec věcně příslušný. Pro stručnost odkazuje žalobce na text vyjádření Krajského úřadu Libereckého kraje, č.j. OD 921/ /99.9.1/Ls, ze dne 9. března 2011, jehož kopii ke svému podání přikládá. 9. S ohledem na výše uvedené má tedy žalobce jednoznačně za to, že v řízení není dána ve smyslu ustanovení 104 občanského soudního řádu neodstranitelná podmínka řízení, která by bránila soudu vést řízení a ve věci rozhodnout, a tedy navrhuje, aby soud návrhu žalovaného na zastavení řízení nikterak nevyhověl. Pokud by však Krajský soud v Ústí nad Labem - pobočka v Liberci přece jen jakkoliv pochyboval o žalobcem (a ostatně dnes i samotným správním orgánem) tvrzené nicotnosti předmětného meritorního správního rozhodnutí, pak si žalobce dovoluje z procesní opatrnosti navrhnout přerušení tohoto soudního řízení do rozhodnutí Ministerstva dopravy (resp.

10 Krajského soudu v Ústí nad Labem jako soudu správního) o nicotnosti rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje, č.j. OD 921/ /99.9.1/Ls, ze dne 1. listopadu B. Doplnění vyjádření žalobce k odvolání žalovaného proti mezitímnímu rozsudku Okresního soudu v České Lípě, č. j. 13 C 203/ ze dne 20. dubna 2009 I. Absolutní neplatnost (nicotnost) Smlouvy s účinky ex tunc z důvodu absence předběžného odborného odhadu prokazatelné ztráty Dle ustanovení 19b odst. 2 zákona o silniční dopravě (ve znění účinném ke dni podepsání řešené Smlouvy), které je nepochybně kogentním ustanovením, tvoří povinnou součást smlouvy o závazku veřejné služby dopravcem předložený předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty (dále jen POOPZ ) za celé období, na které se závazek veřejné služby uzavírá. Dle ustanovení 19b odst. 5 téhož zákona vymezení prokazatelné ztráty, způsob výpočtu POOPZ, způsob výpočtu prokazatelné ztráty, pravidla na přidělování finančních prostředků z příslušných rozpočtů, doklady, kterými musí být výpočty prokazatelné ztráty doloženy, a způsob výkonu státního odborného dozoru nad financováním dopravní obslužnosti stanoví prováděcí předpis, kterým byla vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 50/1998 Sb., o prokazatelné ztrátě ve veřejné linkové osobní dopravě. Dle této vyhlášky provádí výpočet POOPZ sám dopravce, a to zpravidla podle vlastních výsledků z provozování veřejné linkové osobní dopravy v předchozím kalendářním roce. Tento výpočet předkládá následně objednateli. Vypracování a předložení výpočtu POOPZ objednateli nicméně ještě automaticky nezpůsobuje, že se výpočet POOPZ stane součástí smlouvy, k čemuž zásadně dojde pouze písemným projevem vůle smluvních stran na téže listině. Uvedený postup je takto zákonem předepsán zjevně proto, aby objednateli umožnil porovnat předložený výpočet POOPZ s jeho fiskálními možnosti a posléze mu tedy umožnil kvalifikovaně se rozhodnout, zda-li smlouvu v rozsahu výpočtu POOPZ uzavřít či nikoliv, popřípadě, aby se s dopravcem dohodl na jiném objemu dopravního výkonu (což mimo jiné vyplývá i z metodiky Ministerstva dopravy pro financování prokazatelné ztráty oblasti veřejné dopravy). 2. Předmětná Smlouva řeší způsob výpočtu POOPZ v článku V. odst. 1 pouze odkazem na přílohu 1, která však stanovuje jen metodiku výpočtu POOPZ a nikoliv jeho výpočet tak, jak nepochybně kogentně předvídá (a vyžaduje) zákon. Ustanovení 19b odst. 2 zákona o silniční dopravě (ve znění účinném ke dni uzavření Smlouvy) stanoví

11 podstatnou náležitost smlouvy (essentialia negotii) v podobě POOPZ a jestliže tedy Smlouva tuto podstatnou náležitost nemá (neboť za situace, kdy příloha č. 1 nesplňuje zákonné požadavky, nelze tuto skutečnost vyhodnotit jinak), pak je neplatná. 3. Smlouva tedy v žádné své části neobsahuje skutečně vypočtený POOPZ na celé období účinnosti Smlouvy (tj. 10 let), jak žádá zákon č. 111/1994 Sb. a ostatně ani nikdy po jejím podpisu k odstranění či doplnění tohoto nedostatku nedošlo. Žalobce se přitom plně ztotožňuje se závěrem soudu první instance, který odmítl argumentaci žalovaného, že na dobu 10-ti let (tj. na celé období účinnosti Smlouvy) nelze odhad POOPZ učinit, neboť jistě lze stanovit konkrétní částkou výši prokazatelné ztráty v jednotlivých obdobích a v případě, že by došlo v průběhu trvání smlouvy k dalším nepředvídatelným nákladů, mohl by žalobce takto odhadnutou částku zvýšit právě o tyto nepředvídatelné prokazatelné náklady. Žalovaný však předkládal v každém následujícím ročním období zvýšený odhad prokazatelné ztráty, aniž by toto zvýšení bylo odůvodněno nepředvídatelnými náklady. Žalobce pak byl nucen na tuto situaci reagovat tak, že přiznával žalovanému v rámci schválení rozpočtu nižší částku než byla žalovaným požadována, přičemž se snažil vést žalovaného k uzavření dodatku Smlouvy, který by zajistil předložení POOPZ na celou dobu účinnosti Smlouvy (viz rozsudek Okresního soudu v České Lípě, č.j. 13C 203/ ze dne 20. dubna 2010, str. 4) Lze tedy uzavřít, že posuzovaná Smlouva je nepochybně uzavřená v rozporu s právními předpisy, neboť postrádá povinnou a právními předpisy výslovně předpokládanou náležitost POOPZ, a jde tedy o absolutně neplatnou (nicotnou) smlouvou dle ustanovení 39 občanského zákoníku, a to pro rozpor právního úkonu se zákonem. Právě nedostatek Smlouvy spočívající v absenci POOPZ přitom poskytl žalovanému možnost, aby si vůči žalobci neoprávněně fakturoval a účtoval zálohy na úhradu svého závazku, jejichž výši nastavil dle svého uvážení bez ohledu na obvyklou cenu plnění a především bez ohledu na vůli a finanční možnosti rozpočtu žalobce. Jedná se tedy o protiprávní stav, v jehož důsledku se žalovaný na úkor žalobce neoprávněně obohatil, když přijal plnění z neplatné smlouvy, přičemž žalobce jen na okraj (a s odkazem na výše uvedené) podotýká, že spory z bezdůvodného obohacení rozhodují výlučně obecné soudy dle ustanovení 7 odst. 1 občanského soudního řádu. II. Absolutní neplatnost (nicotnost) Smlouvy s účinky ex tunc z důvodu absence schválení Smlouvy k tomu příslušným orgánem žalobce 1. Vedle absence POOPZ má za následek absolutní neplatnost Smlouvy (jíž se musí soud zabývat ex lege) i ta skutečnost, že Smlouva ze dne 1. března 2002, POOPZ, ani

12 vyúčtování odpůrce nebyly schváleny k tomu příslušným orgánem žalobce, totiž zastupitelstvem obce. 2. Právě zastupitelstvu obce je přitom zákonem o obcích výslovně vyhrazeno, mimo jiné, i rozhodování o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace [ustanovení 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění předpisů pozdějších]. Rada obce tedy není oprávněna rozhodovat o smlouvách, kterými poskytuje dotace, přičemž zákon o obcích navíc i sám výslovně stanoví, že právní úkony, které vyžadují schválení zastupitelstva obce, popřípadě rady obce, jsou bez tohoto schválení od počátku neplatné. Usnesení zastupitelstva města Česká Lípa učiněná v souvislosti s přijímáním rozpočtu (na které poukazoval v odůvodnění rozsudku i Okresní soud v České Lípě) nejsou přitom v žádném případě oním právním aktem, který by tuto smlouvu schválil. Tato usnesení pouze udávají vnitřní určení jednotlivých prostředků rozpočtu odpůrce. Rozhodnutí o schválení rozpočtu není právním úkonem adresovaným třetím osobám, ale rozhodnutím vnitřním, zavazujícím pouze interně město Česká Lípa. 12 III. Návrh výroku rozsudku S ohledem na shora uvedené navrhuje žalobce zdvořile, aby Krajský soud v Ústí nad Labem - pobočka v Liberci r o z s u d k e m pro absolutní neplatnost Smlouvy, jak ji zjistil Okresní soud v České Lípě, ve smyslu ustanovení 219 občanského soudního řádu p o t v r d i l, odvoláním napadený mezitímní rozsudek Okresního soudu v České Lípě, č.j. 13 C 203/ , ze dne 20. dubna V Hradci Králové dne 25. března 2011 M ě s t o Č e s k á L í p a

O z n á m e n í o převzetí právního zastoupení

O z n á m e n í o převzetí právního zastoupení Fráni Šrámka 1139/2 500 02 Hradec Králové www.akhradec.cz tel.: +420 495 510 765 fax: +420 495 581 970 e-mail: sekretariat@akhradec.cz Zn. 271/11 Krajský úřad Libereckého kraje Odbor dopravy U Jezu 642/2a

Více

Město Česká Lípa ca. VETT a.s. AKTUÁLNÍ SOUDNÍ A SPRÁVNÍ SPORY

Město Česká Lípa ca. VETT a.s. AKTUÁLNÍ SOUDNÍ A SPRÁVNÍ SPORY Zn. 256/10, 266/11, 271/11, 272/11, 275/11, 349/12, 350/12, 453/13, 456/13, 457/13, Město Česká Lípa ca. VETT a.s. AKTUÁLNÍ SOUDNÍ A SPRÁVNÍ SPORY 1. Žaloba (dle soudního řádu správního) ze dne 31. prosince

Více

Město Česká Lípa ca. VETT a.s. AKTUÁLNÍ SOUDNÍ A SPRÁVNÍ SPORY

Město Česká Lípa ca. VETT a.s. AKTUÁLNÍ SOUDNÍ A SPRÁVNÍ SPORY Zn. 256/10, 266/11, 271/11, 272/11, 275/11, 349/12, 350/12, 453/13, 456/13, 457/13, Město Česká Lípa ca. VETT a.s. AKTUÁLNÍ SOUDNÍ A SPRÁVNÍ SPORY 1. Žaloba (dle soudního řádu správního) ze dne 31. prosince

Více

Zn. 256/10. Ministerstvo dopravy nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 110 15 Praha 1

Zn. 256/10. Ministerstvo dopravy nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 110 15 Praha 1 Fráni Šrámka 1139/2 500 02 Hradec Králové www.akhradec.cz tel.: +420 495 510 765 fax: +420 495 581 970 e-mail: sekretariat@akhradec.cz Zn. 256/10 Ministerstvo dopravy nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 110

Více

USNESENÍ. t a k t o :

USNESENÍ. t a k t o : Konf 55/2012-21 USNESENÍ Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, složený z předsedy JUDr. Pavla Simona a soudců JUDr. Marie Žiškové, JUDr. Romana

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 6 Ads 104/2007-72 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila

Více

29 Odo 414/2003 - Rozhodování o odměňování členů představenstva společnosti

29 Odo 414/2003 - Rozhodování o odměňování členů představenstva společnosti USNESENÍ - CODEXIS Nejvyššího soudu ze dne 27. 2. 2007 Souhlas valné hromady k převodu obchodního podílu sp. zn./č. j.: 29 Odo 1278/2005 Související legislativa ČR: 37 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb. 115

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í :

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í : Konf 21/2013-8 U S N E S E N Í Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, složený z předsedy JUDr. Pavla Simona a soudců JUDr. Petra Průchy, JUDr.

Více

R o z h o d n u t í. I. Podle ustanovení 152 odst. 5 písm. b) správního řádu se rozklad navrhovatele do výroku I. usnesení Ministerstva vnitra zamítá.

R o z h o d n u t í. I. Podle ustanovení 152 odst. 5 písm. b) správního řádu se rozklad navrhovatele do výroku I. usnesení Ministerstva vnitra zamítá. Ministr vnitra Milan Chovanec V Praze dne 11. 4. 2014 Č.j.:MV-16239-6/VS-2014 R o z h o d n u t í Ministr vnitra, jako příslušný správní orgán podle ustanovení 152 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 As 36/2009-35 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a JUDr. Milana

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 8 Azs 157/2005-47 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Jana Passera v právní věci

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 Afs 45/2004-48 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Lenky Matyášové

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í :

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í : Konf 33/2013-12 U S N E S E N Í Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, složený z předsedy JUDr. Pavla Simona a soudců JUDr. Michala Mazance, JUDr.

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 8 Afs 119/2006-65 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Jana Passera, v právní věci

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 As 45/2006-87 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr.

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 3 Afs 14/2004-53 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Marie Žiškové v právní věci

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. O d ů v o d n ě n í :

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. O d ů v o d n ě n í : č. j. 3 Ads 30/2006-49 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Marie Součkové v právní věci žalobce: JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 Ads 147/2008-95 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr.

Více

USNESENÍ. t a k t o : O d ů v o d n ě n í :

USNESENÍ. t a k t o : O d ů v o d n ě n í : Konf 66/2010-10 Spis Konf 66/2010 byl spojen se spisem číslo Konf 59/2010 a pod touto spisovou značkou bylo rozhodnuto takto: Konf 59/2010-12 USNESENÍ Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb.,

Více

USNESENÍ. t a k t o :

USNESENÍ. t a k t o : Konf 16/2011-13 USNESENÍ Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, složený z předsedy JUDr. Pavla Vrchy a soudců JUDr. Milady Tomkové, JUDr. Romana

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 4 As 23/2004 73 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr.

Více

F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz

F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz U s n e s e n í Evidenční číslo: 1589/2013 Registrační číslo (uvádějte vždy v korespondenci):

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 Ads 14/2003-73 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Václava Novotného

Více

*MVCRX02BIROV* MVCRX02BIROV prvotní identifikátor

*MVCRX02BIROV* MVCRX02BIROV prvotní identifikátor Doručeno dne: 9. 3. 2015 *MVCRX02BIROV* MVCRX02BIROV prvotní identifikátor odbor právní náměstí Hrdinů 1634/3 P.O. BOX 155/P 140 21 Praha 4 Č. j.: MV-17688-46/P-2015 Praha 3. března 2015 Počet listů: 6

Více

USNESENÍ. Konf 41/2011-13

USNESENÍ. Konf 41/2011-13 Konf 41/2011-13 USNESENÍ Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, složený z předsedy JUDr. Pavla Vrchy a soudců JUDr. Marie Žiškové, JUDr. Romana

Více

U S N E S E N Í. O d ů v o d n ě n í : č. j. 4 Ads 47/2004-45

U S N E S E N Í. O d ů v o d n ě n í : č. j. 4 Ads 47/2004-45 č. j. 4 Ads 47/2004-45 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a JUDr. Petra Průchy v právní věci žalobkyně: M.

Více

USNESENÍ. t a k t o :

USNESENÍ. t a k t o : Konf 48/2012-16 USNESENÍ Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, složený z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Milady Tomkové, JUDr.

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R234/2011/VZ-7799/2012/310/JSl V Brně dne: 4. května 2012

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R234/2011/VZ-7799/2012/310/JSl V Brně dne: 4. května 2012 *UOHSX0047S9M* UOHSX0047S9M PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R234/2011/VZ-7799/2012/310/JSl V Brně dne: 4. května 2012 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 10. 10.

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í :

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í : 4 As 15/2012-35 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr. Jiřího Pally v právní věci žalobkyně: Sampa

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 Ads 50/2013-42 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Tomáše Foltase a JUDr.

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S181/2014/VZ-7771/2014/513/RNi Brno 18. dubna 2014

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S181/2014/VZ-7771/2014/513/RNi Brno 18. dubna 2014 *UOHSX005Y416* UOHSX005Y416 USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S181/2014/VZ-7771/2014/513/RNi Brno 18. dubna 2014 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Aktuální judikatura k obecnímu zřízení

Aktuální judikatura k obecnímu zřízení Aktuální judikatura k obecnímu zřízení Ing. Marie Kostruhová ředitelka odboru dozoru a kontroly Posuzování samostatné působnosti obcí při 310 kontrolách (2006 2012) bylo zjištěno celkem 1 688 případů porušení

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S193/2015/VZ-11020/2015/512/PMu Brno: 11. května 2015

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S193/2015/VZ-11020/2015/512/PMu Brno: 11. května 2015 *UOHSX0072045* UOHSX0072045 USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S193/2015/VZ-11020/2015/512/PMu Brno: 11. května 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle ustanovení 112 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 6 Afs 4/2003-64 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila

Více

USNESENÍ. takto: Odůvodnění:

USNESENÍ. takto: Odůvodnění: Konf 122/2009-12 USNESENÍ Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, složený z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Marie Žiškové, JUDr.

Více

Č.j.: S383/2006-22587/2006/540-Der V Brně dne 21. prosince 2006

Č.j.: S383/2006-22587/2006/540-Der V Brně dne 21. prosince 2006 Rozhodnutí nabylo právní moci dne 18.1.2007. Č.j.: S383/2006-22587/2006/540-Der V Brně dne 21. prosince 2006 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2004 Sb., o veřejných

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Ads 91/2006-54 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a

Více

rozhodnutí č. REM/5/ :

rozhodnutí č. REM/5/ : Rada Českého telekomunikačního úřadu jako příslušný správní orgán podle 107 odst. 8 písm. b) bodu 5 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 8/2013-20 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Zdeňka

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 5 Azs 118/2014-24 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jakuba Camrdy a soudců Mgr. Ondřeje Mrákoty a JUDr. Lenky

Více

U s n e s e n í. 39 ICm 3497/2013 12 VSOL 178/2014-27 (KSOS 39 INS 16289/2013)

U s n e s e n í. 39 ICm 3497/2013 12 VSOL 178/2014-27 (KSOS 39 INS 16289/2013) -27 U s n e s e n í Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Heleny Myškové a soudců JUDr. Vojtěcha Brhla a JUDr. Ivany Wontrobové v právní věci žalobce Ing. Jiřího Hanáka, Erbenova

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 As 24/2009-80 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Kateřiny Šimáčkové a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 Afs 79/2012-37 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr.

Více

Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 03/18/2014 Spisová značka: 28 Cdo 447/2014 ECLI:CZ:NS:2014:28.CDO.447.2014.1 U S N E S E N Í

Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 03/18/2014 Spisová značka: 28 Cdo 447/2014 ECLI:CZ:NS:2014:28.CDO.447.2014.1 U S N E S E N Í Soud: Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 03/18/2014 Spisová značka: 28 Cdo 447/2014 ECLI: ECLI:CZ:NS:2014:28.CDO.447.2014.1 Typ rozhodnutí: USNESENÍ Heslo: Bezdůvodné obohacení Dotčené předpisy: 451 odst.

Více

USNESENÍ. takto: Odůvodnění: Z podání a soudního spisu vyšly najevo následující skutečnosti:

USNESENÍ. takto: Odůvodnění: Z podání a soudního spisu vyšly najevo následující skutečnosti: Konf 19/2013-15 USNESENÍ Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, složený z předsedy JUDr. Pavla Simona a soudců JUDr. Pavla Pavlíka, JUDr. Romana

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 As 21/2013-33 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudců JUDr. Tomáše Langáška a JUDr.

Více

Datum rozhodnutí: 06/22/2011 Spisová značka: 30 Cdo 3978/2009 ECLI:CZ:NS:2011:30.CDO.3978.2009.1

Datum rozhodnutí: 06/22/2011 Spisová značka: 30 Cdo 3978/2009 ECLI:CZ:NS:2011:30.CDO.3978.2009.1 Název judikátu: Předkupní právo státu při prodeji kulturní památky Soud: Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 06/22/2011 Spisová značka: 30 Cdo 3978/2009 ECLI: ECLI:CZ:NS:2011:30.CDO.3978.2009.1 Typ rozhodnutí:

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 2 Aps 11/2013-11 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Radovana Havelce a soudců JUDr. Miluše Doškové a JUDr. Vojtěcha

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 91/2011-35 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Jaroslava

Více

Advokátní kanceláří Klára Samková s.r.o.

Advokátní kanceláří Klára Samková s.r.o. Advokátní kancelář Klára Samková s. r. o. zapsaná u Městského soudu v Praze,, IČ: Mgr. Martina R. BLAHOUŠOVÁ Mgr. Petra GERLICHOVÁ Mgr. Petra HRUBÁ Mgr. Petra KOŽNEROVÁ Mgr. Eva FOLTÝNOVÁ JUDr. Michala

Více

USNESENÍ. t a k t o : O d ů v o d n ě n í :

USNESENÍ. t a k t o : O d ů v o d n ě n í : Konf 10/2013-17 USNESENÍ Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, složený z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Milady Tomkové, JUDr.

Více

VYDÁNÍ EXEKUČNÍHO TITULU SOUDEM:

VYDÁNÍ EXEKUČNÍHO TITULU SOUDEM: VYDÁNÍ EXEKUČNÍHO TITULU SOUDEM: I. V RÁMCI STANDARDNÍHO ŘÍZENÍ II. V TZV. ZKRÁCENÉM ŘÍZENÍ I. PLATEBNÍ ROZKAZ (PR) II. SMĚNEČNÝ A ŠEKOVÝ PLATEBNÍ ROZKAZ (S/Š PR) J SOUD MŮŽE ROZHODOVAT STANDARDNÍM ZPŮSOBEM:

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX007L4UW* UOHSX007L4UW ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0583/2015/VZ-32722/2015/513/IHl Brno: 8. října 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

Kasační stížnost není důvodná.

Kasační stížnost není důvodná. č. j. 7 Afs 32/2003 46 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a

Více

se sídlem Sokolovska 219, Praha 9 poštovní prihradka 02, 225 02 Praha 025

se sídlem Sokolovska 219, Praha 9 poštovní prihradka 02, 225 02 Praha 025 Ceský telekomunikacní se sídlem Sokolovska 219, Praha 9 poštovní prihradka 02, 225 02 Praha 025 urad Císlo jednací 69277/2010-606/X.vyr. ~~ Y~m01~ 15 10 010;0. ~'tj.~.7~j;'i ~~l TOTO MOCI ROZHODNUTI dne

Více

ADR a rozhodčí řízení. Přednáška 3 - KS VŠFS 2014

ADR a rozhodčí řízení. Přednáška 3 - KS VŠFS 2014 ADR a rozhodčí řízení Přednáška 3 - KS VŠFS 2014 Rozhodčí soudy /RS/ stálé rozhodčí instituce -rozhodčí soudy (RS) Zřízeny podle právních předpisů státu, kde mají sídlo (zřizovatele) vydávají svá pravidla

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 Ans 2/2005-47 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Václava Novotného a soudkyň JUDr. Lenky Matyášové a

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 71/2013-26 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Josefa

Více

Rozhodčí soud při EACCL ROZHODČÍ ŘÁD

Rozhodčí soud při EACCL ROZHODČÍ ŘÁD Rozhodčí soud při EACCL ROZHODČÍ ŘÁD 1 1. Rozhodčí soud při EACCL (dále jen Soud ) je servisní organizací pro rozhodce s ní spolupracující ( 3). Soud není stálým rozhodčím soudem ve smyslu ust. 13 zákona

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 As 67/2012-32 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudců JUDr. Kateřiny Šimáčkové a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 As 150/2013-20 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pally a soudců Mgr. Aleše Roztočila a JUDr. Dagmar

Více

*uohsx001ova6* ROZHODNUTÍ UOHSX001OVA6 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE. Č. j.: ÚOHS-S48/2010/VZ-5059/2010/540/DCh V Brně dne: 1.

*uohsx001ova6* ROZHODNUTÍ UOHSX001OVA6 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE. Č. j.: ÚOHS-S48/2010/VZ-5059/2010/540/DCh V Brně dne: 1. *uohsx001ova6* UOHSX001OVA6 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S48/2010/VZ-5059/2010/540/DCh V Brně dne: 1. června 2010 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 As 96/2013-24 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr. Jana

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R16/2011/VZ-7187/2011/310-ASc V Brně dne: 3.5.2011

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R16/2011/VZ-7187/2011/310-ASc V Brně dne: 3.5.2011 *UOHSX003KBFV* UOHSX003KBFV PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R16/2011/VZ-7187/2011/310-ASc V Brně dne: 3.5.2011 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 18.1.2011 (doručeného

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 Afs 69/2010-135 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců Mgr. Jiřího Gottwalda

Více

USNESENÍ. t a k t o :

USNESENÍ. t a k t o : Konf 11/2012-14 USNESENÍ Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, složený z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Marie Žiškové, JUDr. Romana

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 26/2004-41 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Marie Žiškové,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 As 46/2013-28 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudců JUDr. Tomáše Langáška a Mgr. Evy

Více

USNESENÍ. t a k t o :

USNESENÍ. t a k t o : Konf 64/2010-11 USNESENÍ Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, složený z předsedy JUDr. Pavla Vrchy a soudců JUDr. Milady Tomkové, JUDr. Romana

Více

U S N E S E N Í. t a k t o :

U S N E S E N Í. t a k t o : U S N E S E N Í č.j.: 0 Nc 16573/2008-27 sp.zn. exekutora: 065 Ex 00797/08 Okresní soud v Ústí nad Orlicí rozhodl samosoudkyní Mgr. Stanislavou Kubištovou v exekuční věci oprávněného Česká spořitelna,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 1/2008-73 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr.

Více

VYBRALI JSME PRO VÁS PRÁVO

VYBRALI JSME PRO VÁS PRÁVO 1) Jednou z funkcí ústavy, zvláště ústavní úpravy základních práv a svobod, je její prozařování celým právním řádem. Smysl ústavy spočívá nejen v úpravě základních práv a svobod, jakož i institucionálního

Více

Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 06.08.2015 Spisová značka: 21 Cdo 4377/2013 ECLI:CZ:NS:2015:21.CDO.4377.2013.1

Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 06.08.2015 Spisová značka: 21 Cdo 4377/2013 ECLI:CZ:NS:2015:21.CDO.4377.2013.1 Soud: Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 06.08.2015 Spisová značka: 21 Cdo 4377/2013 ECLI: ECLI:CZ:NS:2015:21.CDO.4377.2013.1 Typ rozhodnutí: ROZSUDEK Heslo: Pracovněprávní vztahy Náhrada škody zaměstnancem

Více

E l e k t r o n i c k y Soudní poplatek 3 000 Kč; k výzvě soudu; bezhotovostním převodem na účet Přílohy: dle textu; podle seznamu

E l e k t r o n i c k y Soudní poplatek 3 000 Kč; k výzvě soudu; bezhotovostním převodem na účet Přílohy: dle textu; podle seznamu Městský soud v Praze Spálená 6/2 112 16 Praha 2 ID DS: snkabbm Žalobce: Žalovaný: Ministerstvo životního prostředí Vršovická 1442/65 100 00 Praha ID DS: 9gsaax4 Správní žaloba proti rozhodnutí Ministerstva

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 Ads 67/2013-48 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Tomáše Foltase a JUDr.

Více

Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s.

Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s. Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s. AKRO investiční společnost, a.s. informuje podílníky o změnách provedených ve statutu

Více

IČO: 00064581 se sídlem: Mariánské nám. 2, Praha 1, PSČ: 110 00

IČO: 00064581 se sídlem: Mariánské nám. 2, Praha 1, PSČ: 110 00 Advokátní kancelář Klára Samková s. r. o. zapsaná u Městského soudu v Praze, Mgr. Martina R. BLAHOUŠOVÁ Mgr. Petra GERLICHOVÁ Mgr. Petra HRUBÁ Mgr. Petra KOŽNEROVÁ Mgr. Eva FOLTÝNOVÁ JUDr. Michala MAŠÍNOVÁ

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 Afs 289/2015-80 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Barbary Pořízkové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr.

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í :

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í : Konf 42/2010-7 U S N E S E N Í Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, složený z předsedy JUDr. Pavla Vrchy a soudců JUDr. Pavla Pavlíka, JUDr.

Více

Advokátní kanceláří Klára Samková s.r.o.

Advokátní kanceláří Klára Samková s.r.o. Advokátní kancelář Klára Samková s. r. o. zapsaná u Městského soudu v Praze, Mgr. Martina R. BLAHOUŠOVÁ Mgr. Petra GERLICHOVÁ Mgr. Petra HRUBÁ Mgr. Petra KOŽNEROVÁ Mgr. Eva FOLTÝNOVÁ JUDr. Michala MAŠÍNOVÁ

Více

OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ Pohledávky 1. běh Prosinec 2013

OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 Odborné školení v rámci projektu Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti RILEXTRADERS reg.č.: CZ.1.04/1.1.02/94.01311 Soudy a soudnictví Vymezení

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení. č. j. 4 Ao 1/2007-43 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové a JUDr. Petra Průchy v právní věci navrhovatele: N.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 7 As 60/2009-160 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Hubáčka a soudců JUDr. Elišky Cihlářové a

Více

listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 AKTUÁLNÍ TÉMA Možnost přezkumu rozhodčích doložek i v probíhajících exekucích Stanovisko občanskoprávního a obchodněprávního kolegia Nejvyššího soudu ČR

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 4 Ans 5/2005-109 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr.

Více

USNESENÍ. O d ů v o d n ě n í : I. Žalobní tvrzení

USNESENÍ. O d ů v o d n ě n í : I. Žalobní tvrzení Komp 2/2009-107 USNESENÍ Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka, JUDr. Zdeňka Kühna, JUDr. Jana Passera, JUDr. Petra Průchy, JUDr.

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX00708ID* UOHSX00708ID ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S180/2015/VZ-8538/2015/513/ABr Brno 2. dubna 2015 Rozhodnutí nabylo právní moci dne 23.4.2015 Úřad pro ochranu hospodářské

Více

USNESENÍ. t a k t o : O d ů v o d n ě n í : Ze spisu předloženého navrhovatelem vyplynulo následující:

USNESENÍ. t a k t o : O d ů v o d n ě n í : Ze spisu předloženého navrhovatelem vyplynulo následující: Konf 42/2012-15 USNESENÍ Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, složený z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Milady Tomkové, JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 6/2004-49 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Josefa Baxy a JUDr. Lenky

Více

Aktuální právní informace

Aktuální právní informace Aktuální právní informace Únor 2012 Novela zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů: posílení ochrany spotřebitele ve sporech ze spotřebitelských smluv Dne 1.4.2012 vstoupí v účinnost významná

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 5 Afs 27/2008-67 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Jakuba Camrdy, Ph.D.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 As 26/2008-72 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Bohuslava

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 As 56/2005-98 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň Mgr. Daniely Zemanové a JUDr. Barbary

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 12 Cmo 288/2012-147 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Vrchní soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu Mgr. Marcely Tuscanyové a soudců JUDr. Marty Chrastilové a JUDr. Evy Hodanové

Více

Zpráva o šetření. ve věci podnětu Ing. R. L., zastupujícího společnost D. C., s. r. o. A - Předmět šetření

Zpráva o šetření. ve věci podnětu Ing. R. L., zastupujícího společnost D. C., s. r. o. A - Předmět šetření Plná moc, která neobsahuje omezení, představuje pověření k jednání v plném rozsahu (neomezeně) se všemi správci daně bez ohledu na to, zda obsahuje výslovný text se všemi správci daně, a bez ohledu na

Více

USNESENÍ. t a k t o :

USNESENÍ. t a k t o : Konf 5/2010-34 USNESENÍ Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, složený z předsedy JUDr. Pavla Vrchy a soudců JUDr. Michala Mazance, JUDr. Romana

Více

Č. 10. N á l e z. Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky (pléna) ze dne 17. září 1992 sp. zn. Pl. ÚS 72/92

Č. 10. N á l e z. Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky (pléna) ze dne 17. září 1992 sp. zn. Pl. ÚS 72/92 Č. 10 Ze skutečnosti, že zákonem na nějž odkazuje 242 zák. práce ( zák. č. 65/ 65 Sb. ) ve znění zák. 231/92 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce a zákon o zaměstnanosti může být i zákon národní

Více

USNESENÍ. Konf 66/2012-14

USNESENÍ. Konf 66/2012-14 Konf 66/2012-14 USNESENÍ Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, složený z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Milady Tomkové, JUDr.

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 2 Afs 80/2010-76 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Miluše Doškové a Mgr. Radovana Havelce v právní

Více

dohodu o zániku zástavního práva

dohodu o zániku zástavního práva Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 1. Zdeněk Bernatík, nar. 14.5.1954 a Jarmila Bernatíková, nar. 30.12.1956 oba bytem Staroveská 270/87, Ostrava-Proskovice oba jako Smluvní strana 1 a 2. Tělovýchovná

Více