VÝPIS USNESENÍ. ze 4. schůze rady města, která se konala dne 18. února 2015 od 09:00 hodin do 11:00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝPIS USNESENÍ. ze 4. schůze rady města, která se konala dne 18. února 2015 od 09:00 hodin do 11:00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket"

Transkript

1 VÝPIS USNESENÍ ze 4. schůze rady města, která se konala dne 18. února 2015 od 09:00 hodin do 11:00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket Přítomni: Ing. Zdeněk Bednář starosta města Mgr. Petr Zahradníček místostarosta Radek Hejna člen rady města Lubomír Stehlík člen rady města Jan Zapf, dipl. um. člen rady města Ing. Jiří Vávra tajemník městského úřadu Omluven: - Zapisovatel: Ing. Jiří Vávra Vyhotoven dne: 19. února Schválení programu 4. schůze rady města dne 18. února 2015 usnesením č. R61/4/2015 program 4. schůze rady města dne 18. února 2015 takto: Zahájení 1. Schválení programu 4. schůze rady města dne 18. února Kontrola usnesení 3. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města Loket do oblasti sociální péče, zdravotnictví a protidrogové prevence 4. Smlouva o výpůjčce č. V/3201/HS/2015, stavba Parkovací místa v ul. Nádražní, Loket, silnice II/209, část p.p.č. 266/1, k.ú. Loket 5. Smlouva o nájmu, stavba Oprava povrchu místní komunikace ulice Na Vyhlídce, Loket, část p.p.č. 982/19, k.ú. Loket 6. Výpověď dohody o užívání tělocvičny, ul. ČSA 238/22, Loket ze dne Zveřejnění záměru pachtu pozemku p.č. 638/2, k.ú. Staré Sedlo u Sokolova dle vyrozumění sp. zn. V-7993/ Zveřejnění záměru pachtu pozemku p. č. 898/7, k.ú. Loket dle vyrozumění sp. zn. V- 6772/ Zveřejnění záměru pachtu pozemků p.č. 132/21, 132/22, 132/23, k.ú. Dvory u Lokte dle vyrozumění sp. zn. V-7303/ Zveřejnění záměru pachtu pozemků p.č. 152/3, 249/2, 254/2, 392/3, 392/4, 610/2, 1055, 1056 v k.ú. Nadlesí dle vyrozumění sp. zn. V-7584/ Zveřejnění záměru pachtu pozemků p. č. 1002/3, 1002/4, 1002/5, 1002/6, 1002/7, 1002/8, 1002/9, 1002/10, 1002/11, 1002/12, 1002/15, 1002/16, 1002/17, 1002/18, 1002/19, 1002/20, 1002/21, 1002/22, 1002/23, 1002/25, 1002/26, 1002/27, 1002/28, 1002/54, 1002/64, 1002/66, 1002/69, 1002/72, 1002/76, 1002/77, 1002/80, 1004/7, 1004/10, vše k.ú. Loket dle vyrozumění sp. zn. V-7593/ Zveřejnění záměru pachtu pozemků p. č. 143/1, 143/4, 143/5, 143/7, 155/1, 155/2, 155/3,

2 Závěr 155/4, 155/5, 155/6, 570/2 a 605/6, k.ú. Údolí u Lokte dle vyrozumění sp. zn. V-7582/ Zveřejnění záměru pachtu pozemků p.č. 497/3, 518/2, 635/2, 658/2, 658/4, vše k.ú. Nadlesí dle vyrozumění sp. zn. V-7801/ Zveřejnění záměru pachtu pozemků p. č. 695/48, 966/17, k.ú. Loket a pozemků p.č. 95/1, 161/2, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 183, 574, 586, 587, vše k.ú. Údolí u Lokte dle vyrozumění sp. zn. V-8021/ Zveřejnění záměru pachtu pozemku p. č. 483/5, k.ú. Doubí u Karlových Var dle vyrozumění sp. zn. V-11903/ Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, smrk na p.p.č. 48, k.ú. Údolí u Lokte 17. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě na pozemcích budoucího vlastníka pozemků, budoucího povinného, města Loket, p.p.č. 298, p.p.č. 299, p.p.č. 366 a pozemcích, které vzniknou oddělením z p.p.č. 264/3, k.ú. Loket 18. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě na pozemcích budoucího vlastníka pozemků, budoucího povinného města Loket, p.p.č. 298, objekt č.p. 270 na p.p.č. 299 včetně parcely, objekt č.p. 355 na p.p.č. 366 včetně parcely, část p.p.č. 264/3, k.ú. Loket 19. Žádost o souhlas se stavbou Centra Knowledge Applied a vrtané studny na p.p.č. 995, s umístěním pěti parkovacích stání na p.p.č. 997/2, vše ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa, p.p.č. 994/2, k.ú. Loket 20. Žádost o souhlas s umístěním stavby na p.p.č. 715/14 a s napojením sjezdu z p.p.č. 715/14 na p.p.č. 715/75, k.ú. Loket 21. Zveřejnění záměru pachtu pozemků p. č. 682/2, 682/4, 682/6, 682/7, 682/10, 682/12, 682/13, 3/2, 36/2, k.ú. Údolí u Lokte dle Z-14089/ Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne mezi městem Loket a Media, a.s. ve věci vydávání Loketských listů 23. Smlouva č o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR 24. Revokace usnesení rady č. R8/1/2015 ze dne , zajištění vypracování dendrologického posudku na dřeviny celého parku, p.p.č. 59, k.ú. Loket 25. Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v domě č.p. 96,97 a 99 v Lokti na pozemku p.č. 101 (lékárna) 26. Žádost o dotaci z programu Regionální operační program NUTS II Severozápad pro období , Oblast podpory: 2.2 Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury Název projektu: Zlepšení dopravní infrastruktury ve městě Loket, k.ú. Loket 27. Pokácení smrku na p.p.č. 59, k.ú. Loket 28. Objednání zpracování odborného dendrologického posudku dřevin v intravilánu města Loket 29. Různé 2. Kontrola usnesení 3. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města Loket do oblasti sociální péče, zdravotnictví a protidrogové prevence usnesením č. R64/4/2015 poskytnout žadateli Středisku výchovné péče, Karlovy Vary, neúčelový finanční dar ve výši 4000 Kč na projekt Pomoc znevýhodněným dětem/účast na int. pobytech + Zamyšlení nad volným časem základ pro změnu!. 4. Smlouva o výpůjčce č. V/3201/HS/2015, stavba Parkovací místa v ul. Nádražní, Loket, silnice II/209, část p.p.č. 266/1, k.ú. Loket usnesením č. R62/4/2015 Strana 2 (celkem 9)

3 smlouvu o výpůjčce č. V/3201/HS/2015, pro realizaci stavby Parkovací místa v ul. Nádražní, Loket, silnice II/209, p.p.č. 266/1, k.ú. Loket; půjčitel: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, p.o., Sokolov, Chebská 282; výpůjčitel: město Loket, Loket, T. G. Masaryka 1/69 a starostu podpisem smlouvy. 5. Smlouva o nájmu, stavba Oprava povrchu místní komunikace ulice Na Vyhlídce, Loket, část p.p.č. 982/19, k.ú. Loket usnesením č. R63/4/2015 smlouvu o nájmu, za účelem provedení stavby Oprava povrchu místní komunikace ulice Na Vyhlídce, Loket, část p.p.č. 982/19, k.ú. Loket; pronajímatel: Lesy České republiky, s.p., Hradec Králové, Přemyslova 1106; nájemce: Město Loket, Loket, T. G. Masaryka 1/69, celkové roční nájemné ve výši Kč (tj. 9,90 Kč/m 2 /rok), které bude na každé další roky valorizováno vždy k běžného roku podle skutečně dosažené míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za 12 posledních měsíců kalendářního roku zveřejněného Českým statistickým úřadem, první zvýšení nájmu o inflaci dojde s účinností od a starostu podpisem smlouvy. 6. Výpověď dohody o užívání tělocvičny, ul. ČSA 238/22, Loket ze dne usnesením č. R65/4/2015 výpověď z dohody o užívání tělocvičny, ul. ČSA 238/22, Loket ze dne , Střední průmyslové škole v Lokti k , za účelem uzavření nové nájemní smlouvy o užívání tělocvičny v objektu č.p. 238/22 v Lokti dle nového občanského zákoníku a vedoucímu odboru majetku města, aby zajistil dání výpovědi. 7. Zveřejnění záměru pachtu pozemku p.č. 638/3, k.ú. Staré Sedlo u Sokolova dle vyrozumění sp. zn. V-7993/ usnesením č. R66/4/2015 zveřejnění záměru pachtu pozemku p.č. 638/3, lesní pozemek o výměře m 2, k.ú. Staré Sedlo u Sokolova a 8. Zveřejnění záměru pachtu pozemku p. č. 898/7, k.ú. Loket dle vyrozumění sp. zn. V-6772/ usnesením č. R67/4/2015 zveřejnění záměru pachtu pozemku p.č. 898/7, lesní pozemek o výměře 8811 m 2, k.ú. Loket a Strana 3 (celkem 9)

4 9. Zveřejnění záměru pachtu pozemků p.č. 132/21, 132/22, 132/23, k.ú. Dvory u Lokte dle vyrozumění sp. zn. V-7303/ usnesením č. R68/4/2015 zveřejnění záměru pachtu pozemků p.č. 132/21, lesní pozemek o výměře m 2, 132/22, lesní pozemek o výměře m 2 a 132/23, lesní pozemek o výměře 3726 m 2, vše k.ú. Dvory u Lokte a 10. Zveřejnění záměru pachtu pozemků p.č. 152/3, 249/2, 254/2, 392/3, 392/4, 610/2, 1055, 1056 v k.ú. Nadlesí dle vyrozumění sp. zn. V-7584/ usnesením č. R69/4/2015 zveřejnění záměru pachtu pozemků p.č. 152/3, lesní pozemek o výměře 6118 m 2, 249/2, lesní pozemek o výměře 84 m 2, 254/2, lesní pozemek o výměře 3337 m 2, 392/3, lesní pozemek o výměře 117 m 2, 392/4, lesní pozemek o výměře m 2, 610/2, lesní pozemek o výměře 1295 m 2, 1055, lesní pozemek o výměře m 2 a 1056, lesní pozemek o výměře m 2, vše k.ú. Nadlesí a 11. Zveřejnění záměru pachtu pozemků p. č. 1002/3, 1002/4, 1002/5, 1002/6, 1002/7, 1002/8, 1002/9, 1002/10, 1002/11, 1002/12, 1002/15, 1002/16, 1002/17, 1002/18, 1002/19, 1002/20, 1002/21, 1002/22, 1002/23, 1002/25, 1002/26, 1002/27, 1002/28, 1002/54, 1002/64, 1002/66, 1002/69, 1002/72, 1002/76, 1002/77, 1002/80, 1004/7, 1004/10, vše k.ú. Loket dle vyrozumění sp. zn. V-7593/ usnesením č. R70/4/2015 zveřejnění záměru pachtu pozemku p.č. 1002/3, zast. pl. a nádvoří o výměře 38 m 2 ; 1002/4, zast. pl. a nádvoří o výměře 37 m 2 ; 1002/5, zast. pl. a nádvoří o výměře 47 m 2 ; 1002/6, zast. pl. a nádvoří o výměře 42 m 2 ; 1002/7, zast. pl. a nádvoří o výměře 55 m 2 ; 1002/8, zast. pl. a nádvoří o výměře 36 m 2 ; 1002/9, zast. pl. a nádvoří o výměře 50 m 2 ; 1002/10, zast. pl. a nádvoří o výměře 50 m 2 ; 1002/11, zast. pl. a nádvoří o výměře 39 m 2 ; 1002/12, zast. pl. a nádvoří o výměře 47 m 2, 1002/15, zast. pl. a nádvoří o výměře 30 m 2 ; 1002/16, zast. pl. a nádvoří o výměře 37 m 2 ; 1002/17, zast. pl. a nádvoří o výměře 38 m 2, 1002/18, zast. pl. a nádvoří o výměře 42 m 2 ; 1002/19, zast. pl. a nádvoří o výměře 45 m 2 ; 1002/20, zast. pl. a nádvoří o výměře 60 m 2 ; 1002/21, zast. pl. a nádvoří o výměře 46 m 2 ; 1002/22, zast. pl. a nádvoří o výměře 39 m 2 ; 1002/23, zast. pl. a nádvoří o výměře 52 m 2 ; 1002/25, zast. pl. a nádvoří o výměře 37 m 2 ; 1002/26, zast. pl. a nádvoří o výměře 44 m 2 ; 1002/27, zast. pl. a nádvoří o výměře 54 m 2 ; 1002/28, lesní pozemek o výměře 24 m 2 ; 1002/54, lesní pozemek o výměře m 2 ; 1002/64, lesní pozemek o výměře 203 m 2, 1002/66, lesní pozemek o výměře 673 m 2 ; 1002/69, lesní pozemek o výměře m 2 ; 1002/72, lesní pozemek o výměře 4078 m 2 ; 1002/76, lesní pozemek o výměře 38 m 2 ; 1002/77, lesní pozemek o výměře m 2 ; 1002/80, lesní pozemek o výměře m 2 ; 1004/7, lesní pozemek o výměře 1413 m 2 ; 1004/10, lesní pozemek o výměře 52 m 2, vše k.ú. Loket a Strana 4 (celkem 9)

5 12. Zveřejnění záměru pachtu pozemků p. č. 143/1, 143/4, 143/5, 143/7, 155/1, 155/2, 155/3, 155/4, 155/5, 155/6, 570/2 a 605/6, k.ú. Údolí u Lokte dle vyrozumění sp. zn. V-7582/ usnesením č. R71/4/2015 zveřejnění záměru pachtu pozemku p.č. 143/1, lesní pozemek o výměře 3282 m 2 ; 143/4, lesní pozemek o výměře 357 m 2 ; 143/5, lesní pozemek o výměře m 2 ; 143/7, lesní pozemek o výměře 826 m 2 ; 155/1, lesní pozemek o výměře 8872 m 2 ; 155/2, lesní pozemek o výměře m 2 ; 155/3, lesní pozemek o výměře 408 m 2 ; 155/4, lesní pozemek o výměře 1516 m 2 ; 155/5, lesní pozemek o výměře 435 m 2 ; 155/6, lesní pozemek o výměře 3345 m 2 ; 570/2, lesní pozemek o výměře m 2 ; 605/6, lesní pozemek o výměře 8052 m 2, vše k.ú. Údolí u Lokte a 13. Zveřejnění záměru pachtu pozemků p.č. 497/3, 518/2, 635/2, 658/2, 658/4, vše k.ú. Nadlesí dle vyrozumění sp. zn. V-7801/ usnesením č. R72/4/2015 zveřejnění záměru pachtu pozemků p.č. 497/3, lesní pozemek o výměře 4638 m 2 ; 518/2, lesní pozemek o výměře m 2 ; 635/2, lesní pozemek o výměře 1518 m 2 ; 658/2, lesní pozemek o výměře m 2 ; 658/4, lesní pozemek o výměře m 2, vše k.ú. Nadlesí a 14. Zveřejnění záměru pachtu pozemků p. č. 695/48, 966/17, k.ú. Loket a pozemků p.č. 95/1, 161/2, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 183, 574, 586, 587, vše k.ú. Údolí u Lokte dle vyrozumění sp. zn. V-8021/ usnesením č. R73/4/2015 zveřejnění záměru pachtu pozemků p.č. 695/48, lesní pozemek o výměře 160 m 2 ; 966/17, lesní pozemek o výměře 402 m 2 v k.ú. Loket a pozemků p.č. 95/1, lesní pozemek o výměře 466 m 2 ; 161/2, ostatní plocha o výměře 114 m 2 ; 176, lesní pozemek o výměře 874 m 2 ; 177, ostatní plocha o výměře 5283 m 2 ; 178, ostatní plocha o výměře m 2 ; 179, lesní pozemek o výměře 2557 m 2 ; 180, ostatní plocha o výměře 3428 m 2 ; 181, lesní pozemek o výměře 4388 m 2 ; 183, lesní pozemek o výměře 6873 m 2 ; 574, lesní pozemek o výměře 108 m 2, 586, lesní pozemek o výměře 1482 m 2 ; 587, lesní pozemek o výměře 2144 m 2, vše k.ú. Údolí u Lokte a 15. Zveřejnění záměru pachtu pozemku p. č. 483/5, k.ú. Doubí u Karlových Var dle vyrozumění sp. zn. V-11903/ usnesením č. R74/4/2015 zveřejnění záměru pachtu pozemku 483/5, ostatní plocha o výměře 6335 m 2, k.ú. Doubí u Karlových Var a Strana 5 (celkem 9)

6 16. Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, smrk na p.p.č. 48, k.ú. Údolí u Lokte usnesením č. R75/4/2015 společnosti MONTPROJEKT, a.s., Pardubice, Arnošta z Pardubic 2082, kácení smrku, obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí je 119 cm, p.p.č. 48, k.ú. Údolí u Lokte, na vlastní náklady a vedoucímu odboru majetku města, aby připravil odpověď v souladu s usnesením a požádal Městský úřad Loket, odbor výstavby, orgán ochrany přírody, T. G. Masaryka 1/69, Loket, o povolení kácení dřeviny rostoucí mimo les. 17. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě na pozemcích budoucího vlastníka pozemků, budoucího povinného, města Loket, p.p.č. 298, p.p.č. 299, p.p.č. 366 a pozemcích, které vzniknou oddělením z p.p.č. 264/3, k.ú. Loket usnesením č. R76/4/2015 Správě železniční dopravní cesty, s.o., Praha, Dlážděná 1003/7, jako budoucímu oprávněnému, smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě (Č.j.: 1843/2014-OŘ ÚNL/KVR) na pozemcích budoucího vlastníka pozemků, budoucího povinného, města Loket, T. G. Masaryka 1/69, Loket, p.p.č. 298, p.p.č. 299, p.p.č. 366 a pozemcích, které vzniknou oddělením z p.p.č. 264/3, k.ú. Loket, zapsaných v KN na LV č. 262 u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrálního pracoviště Sokolov, bezúplatnou, na zajištění práva hospodaření vedení dopravně technické infrastruktury zabezpečovací zařízení a vzdušné vedení NN, k.ú. Loket a starostu podpisem smlouvy. 18. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě na pozemcích budoucího vlastníka pozemků, budoucího povinného města Loket, p.p.č. 298, objekt č.p. 270 na p.p.č. 299 včetně parcely, objekt č.p. 355 na p.p.č. 366 včetně parcely, část p.p.č. 264/3, k.ú. Loket usnesením č. R77/4/2015 Správě železniční dopravní cesty, s.o., Praha, Dlážděná 1003/7, jako budoucímu oprávněnému ze služebnosti inženýrské sítě, smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě (Č.j.: S/E/813/100/2013/TÚDC) na pozemcích budoucího vlastníka pozemků, budoucího povinného ze služebnosti inženýrské sítě, města Loket, T. G. Masaryka 1/69, Loket, p.p.č. 298, objekt č.p. 270 na p.p.č. 299 včetně parcely, objekt č.p. 355 na p.p.č. 366 včetně parcely, část p.p.č. 264/3, k.ú. Loket, bezúplatnou, na zajištění práva zřídit a provozovat na dotčeném pozemku komunikační vedení a to v rozsahu stanoveném geometrickým plánem č /2014 potvrzeném Katastrálním úřadem pro Karlovarský kraj, Katastrálním pracovištěm Sokolov dne , č. 170/14 a starostu podpisem smlouvy. 19. Žádost o souhlas se stavbou Centra Knowledge Applied a vrtané studny na p.p.č. 995, s umístěním pěti parkovacích stání na p.p.č. 997/2, vše ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa, p.p.č. 994/2, k.ú. Loket usnesením č. R78/4/2015 Strana 6 (celkem 9)

7 společnosti ZC projekty s.r.o., Ledce 264, stavbu vrtané studny a stavbu Centra Knowledge Applied na p.p.č. 995, umístění pěti parkovacích míst na p.p.č. 997/2, ve vzdálenosti do 50 m od lesního p.p.č. 997/2, k.ú. Loket, investor stavby: občanské sdružení Knowledge Applied, Loket, Rooseveltova 510 a to za splnění podmínky pro udělení souhlasu se stavbou do 50 m od okraje lesa vydané Loketskými městskými lesy s.r.o., Loket, Dvory 31, dne a vedoucímu odboru majetku města, aby připravil odpověď v souladu s usnesením. 20. Žádost o souhlas s umístěním stavby na p.p.č. 715/14 a s napojením sjezdu z p.p.č. 715/14 na p.p.č. 715/75, k.ú. Loket usnesením č. R79/4/2015 umístění stavby, rodinného domu ES Plzeň - typ Blanka 4 na p.p.č. 715/14 a s napojením sjezdu z p.p.č. 715/14 na místní komunikaci III. třídy č. 100 c, p.p.č. 715/75, vše v k.ú. Loket a vedoucímu odboru majetku města, aby připravil odpověď v souladu s usnesením. 21. Zveřejnění záměru pachtu pozemků p. č. 682/2, 682/4, 682/6, 682/7, 682/10, 682/12, 682/13, 3/2, 36/2, k.ú. Údolí u Lokte dle Z-14089/2013 usnesením č. R80/4/2015 zveřejnění záměru pachtu pozemků p.č. p.č. 682/2, lesní pozemek o výměře 5002 m 2 ; 682/4, lesní pozemek o výměře m 2 ; 682/6, lesní pozemek o výměře 195 m 2 ; 682/7, lesní pozemek o výměře 126 m 2 ; 682/10, lesní pozemek o výměře 3649 m 2 ; 682/12, lesní pozemek o výměře 6574 m 2 ; 682/13, lesní pozemek o výměře 7149 m 2 ; 3/2, lesní pozemek o výměře m 2 ; 36/2, lesní pozemek o výměře 8453 m 2, vše k.ú. Údolí u Lokte a 22. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne mezi městem Loket a Media, a.s. ve věci vydávání Loketských listů. usnesením č. R81/4/2015 Dodatek č. 1 ke smlouvě uzavřené dne níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi Městem Loket a Media, a.s. ve věci vydávání Loketských listů a starostu podpisem tohoto dodatku. 23. Smlouva č o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR usnesením č. R82/4/2015 smlouvu č o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na akci Zajištění bezpečnosti a prevence dalšího sesuvu svahu a zvýšení bezpečnosti pro pěší v ul. Nádražní pod hřbitovem Loket a starostu města podpisem této smlouvy. Strana 7 (celkem 9)

8 24. Revokace usnesení rady č. R8/1/2015 ze dne , zajištění vypracování dendrologického posudku na dřeviny celého parku, p.p.č. 59, k.ú. Loket usnesením č. R83/4/2015 revokaci usnesení č. R8/1/2015 ze dne , zajištění vypracování dendrologického posudku na dřeviny celého parku, p.p.č. 59, k.ú. Loket. 25. Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v domě č.p. 96,97 a 99 v Lokti na pozemku p.č. 101 (lékárna) usnesením č. R84/4/2015 záměr pronájmu nebytových prostor o výměře 93,09 m 2 v domě č.p. 96, 97 a 99 v Lokti, na pozemku p.č. 101, za účelem provozování lékárny a vedoucímu odboru majetku města, aby zajistil zveřejnění záměru pronájmu. 26. Žádost o dotaci z programu Regionální operační program NUTS II Severozápad pro období , Oblast podpory: 2.2 Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury Název projektu: Zlepšení dopravní infrastruktury ve městě Loket, k.ú. Loket usnesením č. R85/4/2015 podání žádosti o dotaci z programu: Regionální operační program NUTS II Severozápad pro období , Oblast podpory: 2.2 Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury, Název projektu: Zlepšení dopravní infrastruktury ve městě Loket, celkové výdaje projektu: Kč a doporučuje Zastupitelstvu města Loket schválit - zajištění spolufinancování projektu Zlepšení dopravní infrastruktury ve městě Loket ve výši 15% celkových způsobilých výdajů projektu tj. ve výši Kč, - zajištění předfinancování projektu Zlepšení dopravní infrastruktury ve městě Loket ve výši 100% celkových výdajů projektu, tj. ve výši Kč a starostovi města zabezpečit veškeré úkony spojené s výše uvedeným usnesením. 27. Pokácení smrku na p.p.č. 59, k.ú. Loket usnesením č. R86/4/2015 pokácení smrku na p.p.č. 59, obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí je 175 cm, k.ú. Loket a vedoucímu odboru majetku města, aby zajistil pokácení dřeviny. 28. Objednání zpracování odborného dendrologického posudku dřevin v intravilánu města Loket usnesením č. R87/4/2015 zadání objednávky na zpracování odborného dendrologického posudku dřevin v intravilánu města Strana 8 (celkem 9)

9 Loket a vedoucímu odboru výstavby, životní prostředí, aby zajistil objednání odborného dendrologického posudku. 29. Různé V Lokti dne Ing. Zdeněk Bednář starosta Mgr. Petr Zahradníček místostarosta Strana 9 (celkem 9)

VÝPIS USNESENÍ. z 6. schůze rady města, která se konala dne 25. března 2015 od 09:00 hodin do 10:35 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket

VÝPIS USNESENÍ. z 6. schůze rady města, která se konala dne 25. března 2015 od 09:00 hodin do 10:35 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket VÝPIS USNESENÍ z 6. schůze rady města, která se konala dne 25. března 2015 od 09:00 hodin do 10:35 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket Přítomni: Omluven: Zapisovatel: Ing. Zdeněk Bednář starosta

Více

VÝPIS USNESENÍ. z 16. schůze rady města, která se konala dne 27. července 2016 od 09:00 hodin do 11:32 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket

VÝPIS USNESENÍ. z 16. schůze rady města, která se konala dne 27. července 2016 od 09:00 hodin do 11:32 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket VÝPIS USNESENÍ z 16. schůze rady města, která se konala dne 27. července 2016 od 09:00 hodin do 11:32 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket Přítomni: Ing. Zdeněk Bednář starosta města Mgr. Petr

Více

VÝPIS USNESENÍ. z 10. schůze rady města, která se konala dne 13. května 2015 od 09:00 hodin do 11:45 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket

VÝPIS USNESENÍ. z 10. schůze rady města, která se konala dne 13. května 2015 od 09:00 hodin do 11:45 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket VÝPIS USNESENÍ z 10. schůze rady města, která se konala dne 13. května 2015 od 09:00 hodin do 11:45 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket Přítomni: Omluven: Zapisovatel: Ing. Zdeněk Bednář starosta

Více

VÝPIS USNESENÍ. z 2. schůze rady města, která se konala dne 21. ledna 2015 od 09:00 hodin do 12:00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket

VÝPIS USNESENÍ. z 2. schůze rady města, která se konala dne 21. ledna 2015 od 09:00 hodin do 12:00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket VÝPIS USNESENÍ z 2. schůze rady města, která se konala dne 21. ledna 2015 od 09:00 hodin do 12:00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket Přítomni: Ing. Zdeněk Bednář starosta města Mgr. Petr Zahradníček

Více

VÝPIS USNESENÍ. z 14. schůze rady města, která se konala dne 27. června 2018 od 09:00 hodin do 11:00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket

VÝPIS USNESENÍ. z 14. schůze rady města, která se konala dne 27. června 2018 od 09:00 hodin do 11:00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket VÝPIS USNESENÍ z 14. schůze rady města, která se konala dne 27. června 2018 od 09:00 hodin do 11:00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket Přítomni: Ing. Zdeněk Bednář starosta Mgr. Petr Zahradníček

Více

VÝPIS USNESENÍ. z 3. schůze rady města, která se konala dne 4. února 2015 od 09:00 hodin do 11:00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket

VÝPIS USNESENÍ. z 3. schůze rady města, která se konala dne 4. února 2015 od 09:00 hodin do 11:00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket VÝPIS USNESENÍ z 3. schůze rady města, která se konala dne 4. února 2015 od 09:00 hodin do 11:00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket Přítomni: Ing. Zdeněk Bednář starosta města Mgr. Petr Zahradníček

Více

VÝPIS USNESENÍ. z 28. schůze rady města, která se konala dne 1. listopadu 2017 od 09:16 hodin do 09:35 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket

VÝPIS USNESENÍ. z 28. schůze rady města, která se konala dne 1. listopadu 2017 od 09:16 hodin do 09:35 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket VÝPIS USNESENÍ z 28. schůze rady města, která se konala dne 1. listopadu 2017 od 09:16 hodin do 09:35 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket Přítomni: Omluven: Zapisovatel: Ing. Zdeněk Bednář

Více

VÝPIS USNESENÍ. z 8. schůze rady města, která se konala dne 5. dubna 2017 od 08:00 hodin do 09:40 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket

VÝPIS USNESENÍ. z 8. schůze rady města, která se konala dne 5. dubna 2017 od 08:00 hodin do 09:40 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket VÝPIS USNESENÍ z 8. schůze rady města, která se konala dne 5. dubna 2017 od 08:00 hodin do 09:40 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket Přítomni: Ing. Zdeněk Bednář starosta Mgr. Petr Zahradníček

Více

USNESENÍ. z 23. schůze rady města, která se konala dne 24. září 2014 od 09:00 hodin do 10:35 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket

USNESENÍ. z 23. schůze rady města, která se konala dne 24. září 2014 od 09:00 hodin do 10:35 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket USNESENÍ z 23. schůze rady města, která se konala dne 24. září 2014 od 09:00 hodin do 10:35 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket Přítomni: Omluven: Zapisovatel: Ing. Zdeněk Bednář starosta města

Více

VÝPIS USNESENÍ. z 20. schůze rady města, která se konala dne 11. srpna 2017 od 08:00 hodin do 08:48 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket

VÝPIS USNESENÍ. z 20. schůze rady města, která se konala dne 11. srpna 2017 od 08:00 hodin do 08:48 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket VÝPIS USNESENÍ z 20. schůze rady města, která se konala dne 11. srpna 2017 od 08:00 hodin do 08:48 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket Přítomni: Omluven: Zapisovatel: Ing. Zdeněk Bednář starosta

Více

VÝPIS USNESENÍ. z 13. schůze rady města, která se konala dne 13. června 2018 od 09:00 hodin do 10:15 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket

VÝPIS USNESENÍ. z 13. schůze rady města, která se konala dne 13. června 2018 od 09:00 hodin do 10:15 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket VÝPIS USNESENÍ z 13. schůze rady města, která se konala dne 13. června 2018 od 09:00 hodin do 10:15 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket Přítomni: Omluven: Zapisovatel: Ing. Zdeněk Bednář starosta

Více

VÝPIS USNESENÍ. z 10. schůze rady města, která se konala dne 2. května 2018 od 09:00 hodin do 10:45 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket

VÝPIS USNESENÍ. z 10. schůze rady města, která se konala dne 2. května 2018 od 09:00 hodin do 10:45 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket VÝPIS USNESENÍ z 10. schůze rady města, která se konala dne 2. května 2018 od 09:00 hodin do 10:45 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Přítomni: Ing. Zdeněk Bednář starosta Mgr. Petr Zahradníček

Více

VÝPIS USNESENÍ. ze 4. schůze rady města, která se konala dne 21. února 2018 od 08:30 hodin do 10:15 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket

VÝPIS USNESENÍ. ze 4. schůze rady města, která se konala dne 21. února 2018 od 08:30 hodin do 10:15 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket VÝPIS USNESENÍ ze 4. schůze rady města, která se konala dne 21. února 2018 od 08:30 hodin do 10:15 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket Přítomni: Omluven: Ing. Zdeněk Bednář starosta Mgr. Petr

Více

VÝPIS USNESENÍ. 2. Kontrola usnesení 5. Přidělení bytu č. 15 v Domě s pečovatelskou službou v Lokti, Sportovní 556

VÝPIS USNESENÍ. 2. Kontrola usnesení 5. Přidělení bytu č. 15 v Domě s pečovatelskou službou v Lokti, Sportovní 556 VÝPIS USNESENÍ z 28. schůze rady města, která se konala dne 19. listopadu 2015 od 09:00 hodin do 10:25 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket Přítomni: Ing. Zdeněk Bednář starosta města Mgr. Petr

Více

VÝPIS USNESENÍ. z 23. schůze rady města, která se konala dne 14. října 2015 od 09:00 hodin do 11:40 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket

VÝPIS USNESENÍ. z 23. schůze rady města, která se konala dne 14. října 2015 od 09:00 hodin do 11:40 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket VÝPIS USNESENÍ z 23. schůze rady města, která se konala dne 14. října 2015 od 09:00 hodin do 11:40 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket Přítomni: Ing. Zdeněk Bednář starosta města Mgr. Petr

Více

3. Žádost o prodloužení souhlasu s užíváním veřejného prostranství, p.p.č. 161, k.ú. Loket

3. Žádost o prodloužení souhlasu s užíváním veřejného prostranství, p.p.č. 161, k.ú. Loket VÝPIS USNESENÍ ze 17. schůze rady města, která se konala dne 25. července 2018 od 09:00 hodin do 10:05 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket Přítomni: Omluven: Zapisovatel: Ing. Zdeněk Bednář

Více

VÝPIS USNESENÍ. z 20. schůze rady města, která se konala dne 22. srpna 2018 od 09:00 hodin do 10:18 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket

VÝPIS USNESENÍ. z 20. schůze rady města, která se konala dne 22. srpna 2018 od 09:00 hodin do 10:18 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket VÝPIS USNESENÍ z 20. schůze rady města, která se konala dne 22. srpna 2018 od 09:00 hodin do 10:18 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket Přítomni: Ing. Zdeněk Bednář starosta Mgr. Petr Zahradníček

Více

VÝPIS USNESENÍ. z 26. schůze rady města, která se konala dne 4. října 2017 od 09:00 hodin do 09:50 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket

VÝPIS USNESENÍ. z 26. schůze rady města, která se konala dne 4. října 2017 od 09:00 hodin do 09:50 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket VÝPIS USNESENÍ z 26. schůze rady města, která se konala dne 4. října 2017 od 09:00 hodin do 09:50 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Přítomni: Omluven: Zapisovatel: Ing. Zdeněk Bednář starosta Mgr.

Více

VÝPIS USNESENÍ. z 14. schůze rady města, která se konala dne 22. července 2015 od 09:00 hodin do 10:45 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket

VÝPIS USNESENÍ. z 14. schůze rady města, která se konala dne 22. července 2015 od 09:00 hodin do 10:45 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket VÝPIS USNESENÍ z 14. schůze rady města, která se konala dne 22. července 2015 od 09:00 hodin do 10:45 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Přítomni: Omluven: Zapisovatel: Ing. Zdeněk Bednář starosta

Více

VÝPIS USNESENÍ. z 27. schůze rady města, která se konala dne 18. října 2017 od 09:00 hodin do 10:25 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket

VÝPIS USNESENÍ. z 27. schůze rady města, která se konala dne 18. října 2017 od 09:00 hodin do 10:25 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket VÝPIS USNESENÍ z 27. schůze rady města, která se konala dne 18. října 2017 od 09:00 hodin do 10:25 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket Přítomni: Omluven: Zapisovatel: Ing. Zdeněk Bednář starosta

Více

VÝPIS USNESENÍ. z 1. schůze rady města, která se konala dne 11. ledna 2017 od 09:00 hodin do 10:10 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket

VÝPIS USNESENÍ. z 1. schůze rady města, která se konala dne 11. ledna 2017 od 09:00 hodin do 10:10 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket VÝPIS USNESENÍ z 1. schůze rady města, která se konala dne 11. ledna 2017 od 09:00 hodin do 10:10 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket Přítomni: Ing. Zdeněk Bednář starosta Mgr. Petr Zahradníček

Více

VÝPIS USNESENÍ. z 1. schůze rady města, která se konala dne 10. ledna 2018 od 09:00 hodin do 10:00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket

VÝPIS USNESENÍ. z 1. schůze rady města, která se konala dne 10. ledna 2018 od 09:00 hodin do 10:00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket VÝPIS USNESENÍ z 1. schůze rady města, která se konala dne 10. ledna 2018 od 09:00 hodin do 10:00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket Přítomni: Ing. Zdeněk Bednář starosta Mgr. Petr Zahradníček

Více

VÝPIS USNESENÍ. z 2. schůze rady města, která se konala dne 25. ledna 2017 od 09:00 hodin do 10:38 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket

VÝPIS USNESENÍ. z 2. schůze rady města, která se konala dne 25. ledna 2017 od 09:00 hodin do 10:38 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket VÝPIS USNESENÍ z 2. schůze rady města, která se konala dne 25. ledna 2017 od 09:00 hodin do 10:38 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket Přítomni: Ing. Zdeněk Bednář starosta Mgr. Petr Zahradníček

Více

VÝPIS USNESENÍ. ze 4. schůze rady města, která se konala dne 17. února 2016 od 09:00 hodin do 11:15 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket

VÝPIS USNESENÍ. ze 4. schůze rady města, která se konala dne 17. února 2016 od 09:00 hodin do 11:15 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket VÝPIS USNESENÍ ze 4. schůze rady města, která se konala dne 17. února 2016 od 09:00 hodin do 11:15 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket Přítomni: Ing. Zdeněk Bednář starosta města Mgr. Petr

Více

USNESENÍ. z 15. schůze rady města, která se konala dne 17. července 2013 od 09:00 hodin do 11:30 hodin v zasedací místnosti budovy radnice

USNESENÍ. z 15. schůze rady města, která se konala dne 17. července 2013 od 09:00 hodin do 11:30 hodin v zasedací místnosti budovy radnice USNESENÍ z 15. schůze rady města, která se konala dne 17. července 2013 od 09:00 hodin do 11:30 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Přítomni: Ing. Zdeněk Bednář starosta města Radek Hejna člen rady

Více

VÝPIS USNESENÍ. z 3. schůze rady města, která se konala dne 7. února 2018 od 09:00 hodin do 10:26 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket

VÝPIS USNESENÍ. z 3. schůze rady města, která se konala dne 7. února 2018 od 09:00 hodin do 10:26 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket VÝPIS USNESENÍ z 3. schůze rady města, která se konala dne 7. února 2018 od 09:00 hodin do 10:26 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket Přítomni: Ing. Zdeněk Bednář starosta Mgr. Petr Zahradníček

Více

VÝPIS USNESENÍ. z 10. schůze rady města, která se konala dne 3. května 2017 od 09:00 hodin do 10:25 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket

VÝPIS USNESENÍ. z 10. schůze rady města, která se konala dne 3. května 2017 od 09:00 hodin do 10:25 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket VÝPIS USNESENÍ z 10. schůze rady města, která se konala dne 3. května 2017 od 09:00 hodin do 10:25 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket Přítomni: Ing. Zdeněk Bednář starosta Mgr. Petr Zahradníček

Více

USNESENÍ. z 5. schůze rady města, která se konala dne 12. března 2013 od 09:00 hodin do 12:00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice

USNESENÍ. z 5. schůze rady města, která se konala dne 12. března 2013 od 09:00 hodin do 12:00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice USNESENÍ z 5. schůze rady města, která se konala dne 12. března 2013 od 09:00 hodin do 12:00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Přítomni: Omluven: Zapisovatel: Ing. Zdeněk Bednář starosta města

Více

USNESENÍ. z 1. schůze rady města, která se konala dne 15. ledna 2014 od 09:00 hodin do 11:30 hodin v zasedací místnosti budovy radnice

USNESENÍ. z 1. schůze rady města, která se konala dne 15. ledna 2014 od 09:00 hodin do 11:30 hodin v zasedací místnosti budovy radnice USNESENÍ z 1. schůze rady města, která se konala dne 15. ledna 2014 od 09:00 hodin do 11:30 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Přítomni: Ing. Zdeněk Bednář starosta města Mgr. Rudolf Flaška místostarosta

Více

VÝPIS USNESENÍ. z 27. schůze rady města, která se konala dne 21. prosince 2016 od 09:00 hodin do 10:30 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket

VÝPIS USNESENÍ. z 27. schůze rady města, která se konala dne 21. prosince 2016 od 09:00 hodin do 10:30 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket VÝPIS USNESENÍ z 27. schůze rady města, která se konala dne 21. prosince 2016 od 09:00 hodin do 10:30 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket Přítomni: Omluven: Zapisovatel: Ing. Zdeněk Bednář

Více

VÝPIS USNESENÍ. z 19. schůze rady města, která se konala dne 26. srpna 2015 od 09:00 hodin do 11:30 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket

VÝPIS USNESENÍ. z 19. schůze rady města, která se konala dne 26. srpna 2015 od 09:00 hodin do 11:30 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket VÝPIS USNESENÍ z 19. schůze rady města, která se konala dne 26. srpna 2015 od 09:00 hodin do 11:30 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket Přítomni: Ing. Zdeněk Bednář starosta města Mgr. Petr

Více

USNESENÍ. z 25. schůze rady města, která se konala dne 20. listopadu 2013 od 09:00 hodin do 12:30 hodin v zasedací místnosti budovy radnice

USNESENÍ. z 25. schůze rady města, která se konala dne 20. listopadu 2013 od 09:00 hodin do 12:30 hodin v zasedací místnosti budovy radnice USNESENÍ z 25. schůze rady města, která se konala dne 20. listopadu 2013 od 09:00 hodin do 12:30 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Přítomni: Omluven: Zapisovatel: Ing. Zdeněk Bednář starosta města

Více

USNESENÍ. z 27. schůze rady města, která se konala dne 20. prosince 2013 od 09:00 hodin do 10:30 hodin v zasedací místnosti budovy radnice

USNESENÍ. z 27. schůze rady města, která se konala dne 20. prosince 2013 od 09:00 hodin do 10:30 hodin v zasedací místnosti budovy radnice USNESENÍ z 27. schůze rady města, která se konala dne 20. prosince 2013 od 09:00 hodin do 10:30 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Přítomni: Ing. Zdeněk Bednář starosta města Mgr. Rudolf Flaška

Více

VÝPIS USNESENÍ. z 26. schůze rady města, která se konala dne 31. října 2018 od 09:00 hodin do 09:35 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket

VÝPIS USNESENÍ. z 26. schůze rady města, která se konala dne 31. října 2018 od 09:00 hodin do 09:35 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket VÝPIS USNESENÍ z 26. schůze rady města, která se konala dne 31. října 2018 od 09:00 hodin do 09:35 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket Přítomni: Ing. Zdeněk Bednář starosta Mgr. Petr Zahradníček

Více

USNESENÍ. z 15. schůze rady města, která se konala dne 25. června 2014 od 09:00 hodin do 12:15 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket

USNESENÍ. z 15. schůze rady města, která se konala dne 25. června 2014 od 09:00 hodin do 12:15 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket USNESENÍ z 15. schůze rady města, která se konala dne 25. června 2014 od 09:00 hodin do 12:15 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket Přítomni: Zapisovatel: Ing. Zdeněk Bednář starosta města Mgr.

Více

USNESENÍ. z 21. schůze rady města, která se konala dne 11. září 2012 od 08:30 hodin do 10:00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice

USNESENÍ. z 21. schůze rady města, která se konala dne 11. září 2012 od 08:30 hodin do 10:00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice USNESENÍ z 21. schůze rady města, která se konala dne 11. září 2012 od 08:30 hodin do 10:00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Přítomni: Zapisovatel: Ing. Zdeněk Bednář starosta města Mgr. Petr

Více

VÝPIS USNESENÍ. z 32. schůze rady města, která se konala dne 21. prosince 2017 od 09:00 hodin do 10:00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket

VÝPIS USNESENÍ. z 32. schůze rady města, která se konala dne 21. prosince 2017 od 09:00 hodin do 10:00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket VÝPIS USNESENÍ z 32. schůze rady města, která se konala dne 21. prosince 2017 od 09:00 hodin do 10:00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket Přítomni: Omluven: Zapisovatel: Ing. Zdeněk Bednář

Více

VÝPIS USNESENÍ. z 18. schůze rady města, která se konala dne 9. srpna 2018 od 09:00 hodin do 10:55 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket

VÝPIS USNESENÍ. z 18. schůze rady města, která se konala dne 9. srpna 2018 od 09:00 hodin do 10:55 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket VÝPIS USNESENÍ z 18. schůze rady města, která se konala dne 9. srpna 2018 od 09:00 hodin do 10:55 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket Přítomni: Nepřítomen: Zapisovatel: Ing. Zdeněk Bednář starosta

Více

USNESENÍ. ze 6. schůze rady města, která se konala dne 26. března 2014 od 09:00 hodin do 11:30 hodin v zasedací místnosti radnice v Lokti

USNESENÍ. ze 6. schůze rady města, která se konala dne 26. března 2014 od 09:00 hodin do 11:30 hodin v zasedací místnosti radnice v Lokti USNESENÍ ze 6. schůze rady města, která se konala dne 26. března 2014 od 09:00 hodin do 11:30 hodin v zasedací místnosti radnice v Lokti Přítomni: Zapisovatel: Ing. Zdeněk Bednář starosta města Mgr. Rudolf

Více

USNESENÍ. z 19. schůze rady města, která se konala dne 28. srpna 2013 od 09:00 hodin do 12:45 hodin v zasedací místnosti budovy radnice

USNESENÍ. z 19. schůze rady města, která se konala dne 28. srpna 2013 od 09:00 hodin do 12:45 hodin v zasedací místnosti budovy radnice USNESENÍ z 19. schůze rady města, která se konala dne 28. srpna 2013 od 09:00 hodin do 12:45 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Přítomni: Omluven: Zapisovatel: Ing. Zdeněk Bednář starosta města

Více

VÝPIS USNESENÍ. z 12. schůze rady města, která se konala dne 30. května 2018 od 09:00 hodin do 10:15 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket

VÝPIS USNESENÍ. z 12. schůze rady města, která se konala dne 30. května 2018 od 09:00 hodin do 10:15 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket VÝPIS USNESENÍ z 12. schůze rady města, která se konala dne 30. května 2018 od 09:00 hodin do 10:15 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket Přítomni: Omluven: Zapisovatel: Ing. Zdeněk Bednář starosta

Více

USNESENÍ. z 1. schůze rady města, která se konala dne 8. ledna 2013 od 09:00 hodin do 10:20 hodin v zasedací místnosti budovy radnice

USNESENÍ. z 1. schůze rady města, která se konala dne 8. ledna 2013 od 09:00 hodin do 10:20 hodin v zasedací místnosti budovy radnice USNESENÍ z 1. schůze rady města, která se konala dne 8. ledna 2013 od 09:00 hodin do 10:20 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Přítomni: Zapisovatel: Ing. Zdeněk Bednář starosta města Mgr. Rudolf

Více

VÝPIS USNESENÍ. z 15. schůze rady města, která se konala dne 13. července 2016 od 09:00 hodin do 10:42 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket

VÝPIS USNESENÍ. z 15. schůze rady města, která se konala dne 13. července 2016 od 09:00 hodin do 10:42 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket VÝPIS USNESENÍ z 15. schůze rady města, která se konala dne 13. července 2016 od 09:00 hodin do 10:42 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket Přítomni: Omluven: Zapisovatel: Mgr. Petr Zahradníček

Více

VÝPIS USNESENÍ. z 11. schůze rady města, která se konala dne 16. května 2018 od 09:00 hodin do 11:15 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket

VÝPIS USNESENÍ. z 11. schůze rady města, která se konala dne 16. května 2018 od 09:00 hodin do 11:15 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket VÝPIS USNESENÍ z 11. schůze rady města, která se konala dne 16. května 2018 od 09:00 hodin do 11:15 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket Přítomni: Omluven: Zapisovatel: Ing. Zdeněk Bednář starosta

Více

USNESENÍ. z 26. schůze rady města, která se konala dne 4. prosince 2013 od 09:00 hodin do 10:30 hodin v zasedací místnosti budovy radnice

USNESENÍ. z 26. schůze rady města, která se konala dne 4. prosince 2013 od 09:00 hodin do 10:30 hodin v zasedací místnosti budovy radnice USNESENÍ z 26. schůze rady města, která se konala dne 4. prosince 2013 od 09:00 hodin do 10:30 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Přítomni: Ing. Zdeněk Bednář starosta města Mgr. Rudolf Flaška místostarosta

Více

VÝPIS USNESENÍ. z 1. schůze rady města, která se konala dne 9. ledna 2019 od 09:00 hodin do 10:45 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket

VÝPIS USNESENÍ. z 1. schůze rady města, která se konala dne 9. ledna 2019 od 09:00 hodin do 10:45 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket VÝPIS USNESENÍ z 1. schůze rady města, která se konala dne 9. ledna 2019 od 09:00 hodin do 10:45 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket Přítomni: Ing. Mgr. Petr Adamec starosta Jan Hadrava místostarosta

Více

VÝPIS USNESENÍ. z 6. schůze rady města, která se konala dne 23. března 2016 od 09:00 hodin do 10:45 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket

VÝPIS USNESENÍ. z 6. schůze rady města, která se konala dne 23. března 2016 od 09:00 hodin do 10:45 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket VÝPIS USNESENÍ z 6. schůze rady města, která se konala dne 23. března 2016 od 09:00 hodin do 10:45 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket Přítomni: Omluven: Zapisovatel: Ing. Zdeněk Bednář starosta

Více

USNESENÍ. ze 14. schůze rady města, která se konala dne 22. května 2012 od 08:30 hodin do 10:30 hodin v zasedací místnosti budovy radnice

USNESENÍ. ze 14. schůze rady města, která se konala dne 22. května 2012 od 08:30 hodin do 10:30 hodin v zasedací místnosti budovy radnice USNESENÍ ze 14. schůze rady města, která se konala dne 22. května 2012 od 08:30 hodin do 10:30 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Přítomni: Omluven: Hosté: Zapisovatel: Ing. Zdeněk Bednář starosta

Více

VÝPIS USNESENÍ. z 3. schůze rady města, která se konala dne 23. ledna 2019 od 10:15 hodin do 11:00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket

VÝPIS USNESENÍ. z 3. schůze rady města, která se konala dne 23. ledna 2019 od 10:15 hodin do 11:00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket VÝPIS USNESENÍ z 3. schůze rady města, která se konala dne 23. ledna 2019 od 10:15 hodin do 11:00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket Přítomni: Ing. Mgr. Petr Adamec starosta Jan Hadrava místostarosta

Více

USNESENÍ. z 18. schůze rady města, která se konala dne 14. srpna 2013 od 09:00 hodin do 12:45 hodin v zasedací místnosti budovy radnice

USNESENÍ. z 18. schůze rady města, která se konala dne 14. srpna 2013 od 09:00 hodin do 12:45 hodin v zasedací místnosti budovy radnice USNESENÍ z 18. schůze rady města, která se konala dne 14. srpna 2013 od 09:00 hodin do 12:45 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Přítomni: Ing. Zdeněk Bednář starosta města Mgr. Rudolf Flaška místostarosta

Více

VÝPIS USNESENÍ. z 25. schůze rady města, která se konala dne 17. října 2018 od 09:00 hodin do 09:52 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket

VÝPIS USNESENÍ. z 25. schůze rady města, která se konala dne 17. října 2018 od 09:00 hodin do 09:52 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket VÝPIS USNESENÍ z 25. schůze rady města, která se konala dne 17. října 2018 od 09:00 hodin do 09:52 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket Přítomni: Ing. Zdeněk Bednář starosta Mgr. Petr Zahradníček

Více

USNESENÍ. z 13. schůze rady města, která se konala dne 12. června 2014 od 09:00 hodin do 12:15 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket

USNESENÍ. z 13. schůze rady města, která se konala dne 12. června 2014 od 09:00 hodin do 12:15 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket USNESENÍ z 13. schůze rady města, která se konala dne 12. června 2014 od 09:00 hodin do 12:15 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket Přítomni: Omluveni: Zapisovatel: Ing. Zdeněk Bednář starosta

Více

VÝPIS USNESENÍ. ze 4. schůze rady města, která se konala dne 6. února 2019 od 09:00 hodin do 12:30 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket

VÝPIS USNESENÍ. ze 4. schůze rady města, která se konala dne 6. února 2019 od 09:00 hodin do 12:30 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket VÝPIS USNESENÍ ze 4. schůze rady města, která se konala dne 6. února 2019 od 09:00 hodin do 12:30 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket Přítomni: Ing. Mgr. Petr Adamec starosta Jan Hadrava místostarosta

Více

VÝPIS USNESENÍ. z 32. schůze rady města, která se konala dne 12. prosince 2018 od 12:00 hodin do 13:05 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket

VÝPIS USNESENÍ. z 32. schůze rady města, která se konala dne 12. prosince 2018 od 12:00 hodin do 13:05 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket VÝPIS USNESENÍ z 32. schůze rady města, která se konala dne 12. prosince 2018 od 12:00 hodin do 13:05 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket Přítomni: Omluven: Zapisovatel: Ing. Mgr. Petr Adamec

Více

USNESENÍ. z 13. schůze rady města, která se konala dne 9. května 2012 od 08:30 hodin do 11:00 hodin v kanceláři starosty města

USNESENÍ. z 13. schůze rady města, která se konala dne 9. května 2012 od 08:30 hodin do 11:00 hodin v kanceláři starosty města USNESENÍ z 13. schůze rady města, která se konala dne 9. května 2012 od 08:30 hodin do 11:00 hodin v kanceláři starosty města Přítomni: Omluven: Ing. Zdeněk Bednář starosta města Mgr. Petr Zahradníček

Více

VÝPIS USNESENÍ. Omluveni: Josef Novotný, Lubomír Stehlík (od 15:09 hod., bod č. 5)

VÝPIS USNESENÍ. Omluveni: Josef Novotný, Lubomír Stehlík (od 15:09 hod., bod č. 5) VÝPIS USNESENÍ z 3. zasedání Zastupitelstva města Loket, které se uskutečnilo dne 17. 5. 2018 od 15:00 do 15:48 hodin v zasedací místnosti ve 2. patře budovy radnice Loket Přítomno: 14 členů zastupitelstva

Více

USNESENÍ. z 12. schůze rady města, která se konala dne 28. května 2014 od 09:00 hodin do 10:50 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket

USNESENÍ. z 12. schůze rady města, která se konala dne 28. května 2014 od 09:00 hodin do 10:50 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket USNESENÍ z 12. schůze rady města, která se konala dne 28. května 2014 od 09:00 hodin do 10:50 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket Přítomni: Zapisovatel: Ing. Zdeněk Bednář starosta města Mgr.

Více

USNESENÍ. ze 4. schůze rady města, která se konala dne 5. března 2014 od 09:00 hodin do 13:20 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket

USNESENÍ. ze 4. schůze rady města, která se konala dne 5. března 2014 od 09:00 hodin do 13:20 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket USNESENÍ ze 4. schůze rady města, která se konala dne 5. března 2014 od 09:00 hodin do 13:20 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket Přítomni: Ing. Zdeněk Bednář starosta města Mgr. Rudolf Flaška

Více

3. Prodej p. p. č. 715/211, druh pozemku: ostatní plocha, o výměře 92 m 2 v k.ú. Loket, dle GP č /2018

3. Prodej p. p. č. 715/211, druh pozemku: ostatní plocha, o výměře 92 m 2 v k.ú. Loket, dle GP č /2018 VÝPIS USNESENÍ z 27. schůze rady města, která se konala dne 13. listopadu 2018 od 09:00 hodin do 11:53 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket Přítomni: Omluven: Zapisovatel: Ing. Mgr. Petr Adamec

Více

USNESENÍ. z 10. schůze rady města, která se konala dne 7. května 2014 od 09:00 hodin do 12:10 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket

USNESENÍ. z 10. schůze rady města, která se konala dne 7. května 2014 od 09:00 hodin do 12:10 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket USNESENÍ z 10. schůze rady města, která se konala dne 7. května 2014 od 09:00 hodin do 12:10 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket Přítomni: Zapisovatel: Ing. Zdeněk Bednář starosta města Mgr.

Více

USNESENÍ. 2. Schválení programu 5. zasedání Zastupitelstva města Loket

USNESENÍ. 2. Schválení programu 5. zasedání Zastupitelstva města Loket USNESENÍ z 5. zasedání Zastupitelstva města Loket, které se uskutečnilo dne 25. září 2014 od 15:00 do 17:45 hodin v zasedací místnosti ve 2. patře budovy radnice Loket Přítomno: Omluveni: Zapisovatel:

Více

USNESENÍ. z 21. schůze rady města, která se konala dne 5. prosince 2011 od 09:00 hodin do 12:00 hodin v kanceláři starosty města

USNESENÍ. z 21. schůze rady města, která se konala dne 5. prosince 2011 od 09:00 hodin do 12:00 hodin v kanceláři starosty města USNESENÍ z 21. schůze rady města, která se konala dne 5. prosince 2011 od 09:00 hodin do 12:00 hodin v kanceláři starosty města Přítomni: Ing. Zdeněk Bednář starosta města Mgr. Petr Zahradníček místostarosta

Více

VÝPIS USNESENÍ. z 13. schůze rady města, která se konala dne 24. června 2015 od 09:00 hodin do 11:00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket

VÝPIS USNESENÍ. z 13. schůze rady města, která se konala dne 24. června 2015 od 09:00 hodin do 11:00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket VÝPIS USNESENÍ z 13. schůze rady města, která se konala dne 24. června 2015 od 09:00 hodin do 11:00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket Přítomni: Ing. Zdeněk Bednář starosta města Mgr. Petr

Více

USNESENÍ. z 17. schůze rady města, která se konala dne 19. října 2011 od 08:30 hodin do 13:30 hodin v kanceláři starosty města

USNESENÍ. z 17. schůze rady města, která se konala dne 19. října 2011 od 08:30 hodin do 13:30 hodin v kanceláři starosty města USNESENÍ z 17. schůze rady města, která se konala dne 19. října 2011 od 08:30 hodin do 13:30 hodin v kanceláři starosty města Přítomni: Hosté: Ing. Zdeněk Bednář starosta města Mgr. Petr Zahradníček místostarosta

Více

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané 13. června 2018, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

USNESENÍ. z 8. schůze rady města, která se konala dne 23. dubna 2013 od 09:00 hodin do 11:00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice

USNESENÍ. z 8. schůze rady města, která se konala dne 23. dubna 2013 od 09:00 hodin do 11:00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice USNESENÍ z 8. schůze rady města, která se konala dne 23. dubna 2013 od 09:00 hodin do 11:00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Přítomni: Ing. Zdeněk Bednář starosta města Mgr. Rudolf Flaška místostarosta

Více

USNESENÍ. z 2. schůze rady města, která se konala dne 29. ledna 2014 od 09:00 hodin do 11:40 hodin v zasedací místnosti budovy radnice

USNESENÍ. z 2. schůze rady města, která se konala dne 29. ledna 2014 od 09:00 hodin do 11:40 hodin v zasedací místnosti budovy radnice USNESENÍ z 2. schůze rady města, která se konala dne 29. ledna 2014 od 09:00 hodin do 11:40 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Přítomni: Ing. Zdeněk Bednář starosta města Mgr. Rudolf Flaška místostarosta

Více

VÝPIS USNESENÍ. z 11. schůze rady města, která se konala dne 25. května 2016 od 09:00 hodin do 11:15 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket

VÝPIS USNESENÍ. z 11. schůze rady města, která se konala dne 25. května 2016 od 09:00 hodin do 11:15 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket VÝPIS USNESENÍ z 11. schůze rady města, která se konala dne 25. května 2016 od 09:00 hodin do 11:15 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket Přítomni: Ing. Zdeněk Bednář starosta města Mgr. Petr

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 09. ledna 2019

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 09. ledna 2019 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 09. ledna 2019 u p r a v e n á v e r z e č. RM 01/2019 doporučuje Zastupitelstvu města Kynšperk nad Ohří 1. schválit a) podání žádosti o poskytnutí

Více

USNESENÍ z 91. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 11. září 2018 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 91. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 11. září 2018 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 91. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 11. září 2018 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. 1, Uničov UR01/91/2018 Schválení programu 91. schůze Rady města Uničova

Více

USNESENÍ. z 21. schůze rady města, která se konala dne 3. září 2014 od 09:00 hodin do 11:30 hodin v kanceláři starosty v budově radnice Loket

USNESENÍ. z 21. schůze rady města, která se konala dne 3. září 2014 od 09:00 hodin do 11:30 hodin v kanceláři starosty v budově radnice Loket USNESENÍ z 21. schůze rady města, která se konala dne 3. září 2014 od 09:00 hodin do 11:30 hodin v kanceláři starosty v budově radnice Loket Přítomni: Ing. Zdeněk Bednář starosta města Mgr. Rudolf Flaška

Více

USNESENÍ. z 8. schůze rady města, která se konala dne 20. března 2012 od 08:30 hodin do 11:30 hodin v kanceláři starosty města

USNESENÍ. z 8. schůze rady města, která se konala dne 20. března 2012 od 08:30 hodin do 11:30 hodin v kanceláři starosty města USNESENÍ z 8. schůze rady města, která se konala dne 20. března 2012 od 08:30 hodin do 11:30 hodin v kanceláři starosty města Přítomni: Hosté: Zapisovatel: Ing. Zdeněk Bednář starosta města Mgr. Petr Zahradníček

Více

USNESENÍ. z 1. schůze rady města, která se konala dne 3. ledna 2012 od 08:30 hodin do 10:30 hodin v kanceláři starosty města

USNESENÍ. z 1. schůze rady města, která se konala dne 3. ledna 2012 od 08:30 hodin do 10:30 hodin v kanceláři starosty města USNESENÍ z 1. schůze rady města, která se konala dne 3. ledna 2012 od 08:30 hodin do 10:30 hodin v kanceláři starosty města Přítomni: Zapisovatel: Ing. Zdeněk Bednář starosta města Mgr. Petr Zahradníček

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 8. února 2017

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 8. února 2017 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 8. února 2017 u p r a v e n á v e r z e č. RM 21/2017 při výkonu funkce jediného společníka společnosti Správa majetku Kynšperk nad Ohří, spol.

Více

USNESENÍ. 13 členů zastupitelstva, MUDr. Tomáš Bauer přítomen od 15:45 hod. tajemník MÚ Loket Ing. Jiří Vávra

USNESENÍ. 13 členů zastupitelstva, MUDr. Tomáš Bauer přítomen od 15:45 hod. tajemník MÚ Loket Ing. Jiří Vávra USNESENÍ z 2. zasedání Zastupitelstva města Loket, které se uskutečnilo dne 27. března 2014 od 15:00 do 19:00 hodin v zasedací místnosti ve 2. patře budovy radnice Loket Přítomno: Omluveni: Zapisovatel:

Více

VÝPIS USNESENÍ. z 5. schůze rady města, která se konala dne 8. března 2017 od 09:00 hodin do 10:40 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket

VÝPIS USNESENÍ. z 5. schůze rady města, která se konala dne 8. března 2017 od 09:00 hodin do 10:40 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket VÝPIS USNESENÍ z 5. schůze rady města, která se konala dne 8. března 2017 od 09:00 hodin do 10:40 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Přítomni: Ing. Zdeněk Bednář starosta Mgr. Petr Zahradníček místostarosta

Více

VÝPIS USNESENÍ. z 9. schůze rady města, která se konala dne 18. dubna 2018 od 09:00 hodin do 11:25 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket

VÝPIS USNESENÍ. z 9. schůze rady města, která se konala dne 18. dubna 2018 od 09:00 hodin do 11:25 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket VÝPIS USNESENÍ z 9. schůze rady města, která se konala dne 18. dubna 2018 od 09:00 hodin do 11:25 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket Přítomni: Ing. Zdeněk Bednář starosta Mgr. Petr Zahradníček

Více

USNESENÍ. z 11. schůze rady města, která se konala dne 17. dubna 2012 od 08:30 hodin do 13:15 hodin v městské knihovně a v kanceláři starosty města

USNESENÍ. z 11. schůze rady města, která se konala dne 17. dubna 2012 od 08:30 hodin do 13:15 hodin v městské knihovně a v kanceláři starosty města USNESENÍ z 11. schůze rady města, která se konala dne 17. dubna 2012 od 08:30 hodin do 13:15 hodin v městské knihovně a v kanceláři starosty města Přítomni: Hosté: Zapisovatel: Ing. Zdeněk Bednář starosta

Více

U s n e s e n í ze 20. řádného jednání Rady města Nové Sedlo, které se konalo dne v kanceláři starostky města od hod.

U s n e s e n í ze 20. řádného jednání Rady města Nové Sedlo, které se konalo dne v kanceláři starostky města od hod. U s n e s e n í ze 20. řádného jednání Rady města Nové Sedlo, které se konalo dne 23. 11. 2016 v kanceláři starostky města od 15.00 hod. Usnesení č. 408/2016: RM bere na vědomí Zprávu o poskytování služeb

Více

VÝPIS USNESENÍ. z 21. schůze rady města, která se konala dne 5. září 2018 od 09:00 hodin do 11:07 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket

VÝPIS USNESENÍ. z 21. schůze rady města, která se konala dne 5. září 2018 od 09:00 hodin do 11:07 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket VÝPIS USNESENÍ z 21. schůze rady města, která se konala dne 5. září 2018 od 09:00 hodin do 11:07 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket Přítomni: Omluven: Zapisovatel: Ing. Zdeněk Bednář starosta

Více

USNESENÍ. ze 16. schůze rady města, která se konala dne 12. června 2012 od 08:00 hodin do 10:45 hodin v zasedací místnosti budovy radnice

USNESENÍ. ze 16. schůze rady města, která se konala dne 12. června 2012 od 08:00 hodin do 10:45 hodin v zasedací místnosti budovy radnice USNESENÍ ze 16. schůze rady města, která se konala dne 12. června 2012 od 08:00 hodin do 10:45 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Přítomni: Omluven: Zapisovatel: Ing. Zdeněk Bednář starosta města

Více

VÝPIS USNESENÍ. Omluveni: Mgr. Ing. Petr Adamec, Mgr. Kristián Šujan (od 15:56 hod. bod č. 6)

VÝPIS USNESENÍ. Omluveni: Mgr. Ing. Petr Adamec, Mgr. Kristián Šujan (od 15:56 hod. bod č. 6) VÝPIS USNESENÍ z 3. zasedání Zastupitelstva města Loket, které se uskutečnilo dne 24. března 2016 od 15:00 do 17:45 hodin v zasedací místnosti ve 2. patře budovy radnice Loket Přítomno: 14 členů zastupitelstva,

Více

USNESENÍ. z 9. schůze rady města, která se konala dne 9. května 2013 od 09:00 hodin do 11:45 hodin v zasedací místnosti budovy radnice

USNESENÍ. z 9. schůze rady města, která se konala dne 9. května 2013 od 09:00 hodin do 11:45 hodin v zasedací místnosti budovy radnice USNESENÍ z 9. schůze rady města, která se konala dne 9. května 2013 od 09:00 hodin do 11:45 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Přítomni: Zapisovatel: Ing. Zdeněk Bednář starosta města Mgr. Rudolf

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 19.05.2008 Usnesení č. 490 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 12.05.2008. Usnesení č. 491 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejíž předmětem

Více

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 76. schůze Rady města Kojetína, konané 15. května 2018, ve 14:00 hodin, v kanceláři starosty na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015 Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov Projednané návrhy: U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015 1. Pacht nemovitostí v majetku města Ústí nad Labem pozemku

Více

Místo jednání: zasedací místnost ve III. patře Magistrátu města Karlovy Vary, Moskevská 21, Karlovy Vary

Místo jednání: zasedací místnost ve III. patře Magistrátu města Karlovy Vary, Moskevská 21, Karlovy Vary Z Á P I S ze 2. jednání Komise pro hospodaření s majetkem města, likvidační a škodní, bytové komise konané dne 26. března 2018 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

USNESENÍ. ze 12. schůze rady města, která se konala dne 12. června 2013 od 08:00 hodin do 10:00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice

USNESENÍ. ze 12. schůze rady města, která se konala dne 12. června 2013 od 08:00 hodin do 10:00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice USNESENÍ ze 12. schůze rady města, která se konala dne 12. června 2013 od 08:00 hodin do 10:00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Přítomni: Zapisovatel: Ing. Zdeněk Bednář starosta města Mgr. Rudolf

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 03. května 2017

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 03. května 2017 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 03. května 2017 č. RM 111/2017 u p r a v e n á v e r z e Smlouvu o poskytnutí nově pořízeného motorového vozidla k užívání starostovi města, která

Více

USNESENÍ. 13 členů zastupitelstva, Pavel Počepický, Dis. přítomen od 15:07 hodin a MUDr. Tomáš Bauer přítomen od 15:21 hodin

USNESENÍ. 13 členů zastupitelstva, Pavel Počepický, Dis. přítomen od 15:07 hodin a MUDr. Tomáš Bauer přítomen od 15:21 hodin USNESENÍ z 3. zasedání Zastupitelstva města Loket, které se uskutečnilo dne 24. května 2012 od 15:00 do 20:45 hodin ve velké zasedací místnosti ve 2. patře budovy radnice Loket Přítomno: Omluveni: Zapisovatel:

Více

Místo jednání: malá zasedací místnost v V. patře Magistrátu města Karlovy Vary, Moskevská 21, kancelář č.503

Místo jednání: malá zasedací místnost v V. patře Magistrátu města Karlovy Vary, Moskevská 21, kancelář č.503 Z Á P I S z 8. jednání Komise pro hospodaření s majetkem města, likvidační a škodní, bytové komise konané dne 23. října 2017 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Místo jednání: zasedací místnost ve III.. patře Magistrátu města Karlovy Vary, Moskevská 21, Karlovy Vary

Místo jednání: zasedací místnost ve III.. patře Magistrátu města Karlovy Vary, Moskevská 21, Karlovy Vary Z Á P I S z 6. jednání Komise pro hospodaření s majetkem města, likvidační a škodní, bytové komise konané dne 26. června 2017 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Městský obvod Ústí nad Labem Střekov Rada MO Střekov

Městský obvod Ústí nad Labem Střekov Rada MO Střekov Městský obvod Ústí nad Labem Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í z 18. mimořádného jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 7. 9. 2018 od 7.00 hodin v zasedací místnosti (II. patro) ÚMO Střekov

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 15/14

Město Blovice Rada města Usnesení č. 15/14 Město Blovice Rada města Usnesení č. 15/14 z jednání rady města konaného dne 26.11.2014 Usnesení obsahuje: 5 stran, body č. 34 69 RM schvaluje 34) program zasedání v předloženém znění včetně navržených

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 12. června 2019

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 12. června 2019 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 12. června 2019 u p r a v e n á v e r z e č. RM 158/2019 1. neschvaluje poskytnutí peněžitého daru zapsanému spolku Linka bezpečí, z.s., Ústavní

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 27. srpna 2014

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 27. srpna 2014 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 27. srpna 2014 č. 253 u p r a v e n á v e r z e 1. doporučuje Zastupitelstvu města Kynšperk nad Ohří schválit a) změnu rozpočtu na rok 2014 rozpočtové

Více

U S N E S E N Í. 45. schůze Rady obce Velké Březno, která se koná dne od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno

U S N E S E N Í. 45. schůze Rady obce Velké Březno, která se koná dne od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno U S N E S E N Í 45. schůze Rady obce Velké Březno, která se koná dne. 8. 2. 2017 od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno Přítomni: Mgr. Michal Kulhánek, Ing. Mgr. Michal Šidák, Marie Dvořanová, Jaromír

Více

USNESENÍ. Přítomno: 13 členů zastupitelstva, MUDr. Tomáš Bauer přítomen od 16:02 hodin

USNESENÍ. Přítomno: 13 členů zastupitelstva, MUDr. Tomáš Bauer přítomen od 16:02 hodin USNESENÍ ze 4. zasedání Zastupitelstva města Loket, které se uskutečnilo dne 28. června 2012 od 15:00 do 19:35 hodin ve velké zasedací místnosti ve 2. patře budovy radnice Loket Přítomno: 13 členů zastupitelstva,

Více

ul. 5. května schodiště zastávka

ul. 5. května schodiště zastávka A. Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti umístění železniční zastávky jako práva věcného spočívající v právu zřídit a provozovat železniční zastávku včetně jejího umístění a v právu vstupu a vjezdu v

Více

USNESENÍ. Miroslav Švehla, Ing. Dana Krulišová, MUDr. Tomáš Bauer. 2. Schválení programu 3. zasedání Zastupitelstva města Loket

USNESENÍ. Miroslav Švehla, Ing. Dana Krulišová, MUDr. Tomáš Bauer. 2. Schválení programu 3. zasedání Zastupitelstva města Loket USNESENÍ z 3. zasedání Zastupitelstva města Loket, které se uskutečnilo dne 22. května 2014 od 15:00 do 15:50 hodin v zasedací místnosti ve 2. patře budovy radnice Loket Přítomno: Omluveni: Zapisovatel:

Více