HRADECKO efektivní koordinace aktivit. v oblasti cestovního ruchu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HRADECKO efektivní koordinace aktivit. v oblasti cestovního ruchu"

Transkript

1 1

2 HRADECKO efektivní koordinace aktivit v oblasti cestovního ruchu Studie ekonomického hodnocení projektu Zpracovatel: Mgr. Jana Hanušová Leden

3 1 Obsah 1 Obsah 3 2 Úvodní informace Účel zpracování studie Identifikační údaje 6 3 Analýza trhu-prostředí a odhad poptávky a potřeb, marketingová strategie Výchozí stav (analýza prostředí) Turisticky významné území Hradecko Turistické atraktivity TVÚ Hradecko Infrastruktura pro cestovní ruch TVÚ Hradecko Návštěvnost TVÚ Hradecko Analýza poptávky Popis projektu Zdůvodnění realizace projektu současný stav Cíle projektu současný stav Cílové skupiny Alternativní způsoby dosaţení cíle Marketingová strategie Poslání projektu Hlavní strategický cíl projektu Zvolená strategie Marketingový mix Veřejná podpora 17 4 Technické a technologické řešení projektu, odůvodnění investic plánovaných v projektu Specifikace klíčových aktivit projektu Partnerská síť Marketingové aktivity v TVÚ Hradecko Realizační tým Harmonogram projektu 31 5 Potřeba a zajištění oběžného majetku a investic (dlouhodobého majetku) Struktura pořizovaného majetku 35 6 Finanční plán Plán průběhu nákladů a výnosů realizační fáze projektu Plán průběhu nákladů a výnosů provozní fáze (udrţitelnost projektu) Zajištění provozní fáze - udržitelnosti projektu 41 3

4 7 Popis očekávaného společenského/socioekonomic-kého přínosu projektu Přínos pro ţadatele a Město Hradec Králové Přínos pro obce TVÚ Hradecko Přínos pro region TVÚ Hradecko Přínos pro podnikatelský sektor TVÚ Hradecko 45 8 Analýza rizik Rizika ve fázi přípravy projektového záměru Rizika ve fázi realizace a udrţitelnosti projektového záměru 46 9 Závěrečné hodnocení projektu 49 4

5 Seznam použitých zkratek: CR DNM DSO IC HK INV HKVS NIV OP OCR o.s. o.p.s. PPŢP ROP SV Studie TIC TVÚ VV Cestovní ruch Drobný nehmotný majetek Dobrovolný svazek obcí Informační centrum Hradec Králové Investiční výdaj Hradecká kulturní a vzdělávací společnost s.r.o. Neinvestiční výdaj Operační program Organizace cestovního ruchu Občanské sdruţení Obecně prospěšná společnost Příručka pro ţadatele a příjemce ROP SV Regionální operační program NUTS II Severovýchod Hradecko efektivní koordinace aktivit v oblasti cestovního ruchu Turistické informační centrum Turisticky významné území Výkonný výbor 5

6 2 Úvodní informace 2.1 Účel zpracování studie Studie ekonomického hodnocení projektu Hradecko efektivní koordinace aktivit v oblasti cestovního ruchu je zpracována jako příloha ţádosti o dotaci v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, oblast podpory 3.2 Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu. Studie je zpracována podle typu osnovy B dle poţadavků specifikovaných v Příloze č. 5 PPŢP. Studie představuje dokument, který souhrnně a ze všech realizačně významných hledisek popisuje projektový záměr. Základními zdroji informací pro zpracování studie byly podklady a údaje Českého statistického úřadu, strategické dokumenty Města Hradec Králové, údaje poskytnuté Královéhradeckým krajem, ale i řady dalších institucí. Kromě toho byly významným podkladem také informace a údaje poskytnuté některými zástupci atraktivit regionu Hradecko. 2.2 Identifikační údaje Zadavatel studie: Název: Hradecká kulturní a vzdělávací společnost s.r.o. Sídlo: Československé armády Hradec Králové Identifikační číslo: Statutární zástupce: Miroslav Franc, jednatel Kontaktní osoba: Ing. Daniela Manďáková Telefon/fax: , Zpracovatel studie: Název: Mgr. Jana Hanušová Sídlo: Rybova 1904/21, Hradec Králové Telefon/fax: Studie ekonomického hodnocení projektu byla zpracována ke dni 22. ledna Mgr. Jana Hanušová 6

7 3 Analýza trhu-prostředí a odhad poptávky a potřeb, marketingová strategie 3.1 Výchozí stav (analýza prostředí) Královéhradecký kraj z hlediska propagace a prezentace cestovního ruchu je usnesením Zastupitelstva kraje ze dne rozčleněn na 5 turisticky významných území /TVÚ/: Krkonoše a Podkrkonoší, Český ráj, Kladské Pomezí, Orlické hory a Podorlicko a Hradecko. Kaţdé území je reprezentováno organizací cestovního ruchu /OCR/, jejímţ úkolem je propagace, stimulace a koordinace cestovního ruchu. Z hlediska cestovního ruchu patří v posledních letech Královéhradecký kraj mezi nejnavštěvovanější kraje v České republice / v roce 2008 navštívilo kraj hostů, z čehoţ třetina jsou hosté ze zahraničí a průměrná doba strávená v kraji byla druhou nejvyšší mezi kraji 4,9 dne/. Nespornou výhodou tohoto kraje je jeho pestrá nabídka, která osloví veškeré cílové skupiny turistů: mnoţství kulturně-historických památek a objektů, zachovalých historických měst s nadprůměrným počtem městských památkových rezervací /4/ a zón /20/ a 11 národními kulturními památkami, 2 vesnickými památkovými rezervacemi Orlické hory a Krkonoše jako destinace pro milovníky aktivního vyuţití volného času v zimě a v létě rovinatá krajina Hradecka protkaná hustou sítí cyklostezek a turistických stezek, které vedou rozsáhlými hradeckými lesy, kolem mnoţství rybníků a písáků, Hradec Králové, město, které je oprávněně nazýváno salonem republiky nebo učebnicí architektury, kde se odehrává bezpočet mezinárodních kulturních festivalů a sportovních podniků, kde najdete širokou škálu hudebních, výtvarných, divadelních, tanečních aktivit, univerzitní město a město, kterému náleţí i přívlastek vstupní brána do hor, ať uţ Orlických nebo Krkonoš lázeňství /Jánské Lázně, Lázně Velichovky, Lázně Bělohrad/ Skalní města /Prachovské skály, Adršpašsko-teplické skály, Broumovské stěny/ Turisticky významné území Hradecko TVÚ Hradecko odpovídá rozlohou Okresu Hradec Králové, tj. cca 875 km 2 a rozkládá se na jihu Královéhradeckého kraje. Disponuje 118 obcemi, z nichţ největší je krajské město Hradec Králové s necelými 95 tis. obyvatel. Město Hradec Králové je přirozeným kulturním, společenským, administrativním a obchodním centrem Hradecka, resp. celého Královéhradeckého kraje. Co do počtu obyvatel je Hradecko nejlidnatějším okresem východních Čech a silným spádovým územím je i z hlediska všech oblastí ţivota zdejších obyvatel. Významným počinem v dopravním napojení na hlavní město Praha, ale i 7

8 komplexní spoj ve směru východ západ s úzkou vazbou na Německo, se stalo zprovoznění dálnice D11, coţ je pozitivním signálem pro investory, ale i pro turisty, kteří po návštěvě Prahy chtějí proţít další dny v regionech České republiky. Území Hradecka je typické rovinatou krajinou leţící na soutoku Labe a Orlice, která skýtá řadu moţností k příjemně proţité dovolené nebo jen ke kratší relaxaci. Ať uţ je to čas strávený toulkami krásnou přírodou, bohatými hradeckými lesy nebo vyuţitím husté sítě cyklostezek a turistických stezek. Krajina Hradecka však nabízí díky bohaté historii i nespočet kulturních skvostů a architektonických památek. Na Hradecku hraje cestovní ruch spíše doplňkovou funkci, i kdyţ význam cestovního ruchu neustále stoupá. Infrastruktura se tak váţe především k Hradci králové jako velkému městu a plní spíše rekreační funkci či se lokalizuje v blízkosti několika významných atraktivit. Významnou pozici má na území jezdecká či golfová infrastruktura, která souvisí s krajinnými podmínkami. Hradec Králové se pyšní řadou přívlastků královské věnné město, město na soutoku, město zeleně, vstupní brána do hor, město, kde se nejlépe ţije, univerzitní město a v neposlední řadě salon republiky - tak široký a ucelený soubor staveb moderní architektury nenajdete v ţádném jiném městě. A právě skvosty architektury oţívají kulturními akcemi, které stojí bezpochyby za návštěvu Turistické atraktivity TVÚ Hradecko Dominanta města - Bílá věž - se stala výtvarným salonem a místem, které ţije akcemi po celý rok. Ať uţ se zde odemykají pomyslné dveře turistům na Hradecku v jarním a zimním období, přijíţdí Martin na bílém koni nebo je moţnost pozorovat město z ptačí perspektivy, v noci, prozářené tisíci světel nebo vítat v kaţdém ročním období východ slunce a posnídat v netradičním prostředí ochozu Bílé věţe. Zcela ojedinělým záţitkem je pak účast při zvonění, kdy třetí největší zvon v České republice Augustin, vidí návštěvník v akci přímo před sebou. Přilehlé Velké náměstí zase vítá českou královnu Elišku při příjezdu do svého města začátkem září historickými slavnostmi a na svátek svatého Václava oţívá unikátní akcí - Svatováclavským žehnáním koním a svátkem vína Hradeckým koštýřem. Nelze zapomenout ani na nábřeţí, která lákají návštěvníky na řemeslné trhy, Dny Labe, setkání paromilů, sochařů či jazzmanů. Nesmíme opomenout ani svátek divadelníků, tzv. český Avignon, kdy oţívá celé historické centrum na 10 dní divadlem díky mezinárodnímu festivalu Divadlo evropských regionů. 8

9 Pokud pojede návštěvník směrem na Jičín, tak přibliţně po 10 km se dostane na chlumské návrší, které se dne stalo dějištěm rozhodující bitvy prusko-rakouské války. Na památku této historické bitvy je zde vybudováno muzeum, které prošlo rozsáhlou rekonstrukcí a modernizací. Návštěvník má také moţnost projít se po naučných stezkách nebo projekt na kole po nově otevřených cyklostezkách. Obr. Bitva na Chlumu Celý areál bojiště oţívá kaţdoročně vzpomínkovými slavnostmi s bitevními ukázkami. Obr. Zámek u Nechanic Severozápadním směrem od Hradce Králové je nedaleký zámek Hrádek u Nechanic, často nazývaný Malá Hluboká, postavený na popud hraběte Harracha ve slohu anglické gotiky. Zámek je obehnán nádherným anglickým parkem, který slouţí k relaxaci nejen návštěvníkům, ale i milovníkům golfu, protoţe se v něm rozprostírá 9-jamkové golfové hřiště. V případě, ţe návštěvník projíţdí Hradeckem směrem na Prahu, nemůţe minout jednu z perel baroka - zámek Karlova Koruna, který půdorysem připomíná tvar královské koruny. Architektem zámku je proslulý stavitel Jan Santini Aichel, v současné době je zámek ve vlastnictví bratrů Pia a Giovanni Kinských dal Borgo a oţívá řadou kulturních a společenských akcí během celé turistické sezony. Dalším turisticky zajímavým místem ve směru na Prahu je město Nový Bydžov, kde se nachází druhý největší ţidovský hřbitov /více neţ náhrobků/, zaloţený v roce Dominantou města je novogotická radnice a zajímavé čtvercové náměstí. Městečko pod vrchem Oreb nese jméno Třebechovice a je proslulé Muzeem betlémů, jehoţ nejznámějším exponátem je Proboštův pohyblivý betlém, obsahující přes vyřezávaných figurek. Nedalekým krásným cílem výletu je i Skanzen Krňovice, kde je moţné nahlédnout do postupně rekonstruovaných lidových staveb východních Čech. 9

10 A v neposlední řadě nesmíme zapomenout na jedinečnou barokní kapli Zjevení Páně, národní kulturní památku s oltářním obrazem Klanění tří králů od Petra Brandla. Tento unikátní prostor hostí jiţ po několik let festival Smiřické svátky hudby, jehoţ spoluzakladatelem je houslový virtuos Jaroslav Svěcený. Obr. Kaple Zjevení Páně Nejzajímavější turistická místa v TVÚ Hradecko unikátní a ucelený soubor staveb moderní architektury stavby Josefa Gočára a Jana Kotěry a dalších významných architektů a stavitelů ENVI dům Obří aquárium v Hradci Králové Bojiště Chlum památník bitvy z roku Muzeum betlémů v Třebechovicích p.orebem Proboštův betlém Novogotický zámek Hrádek u Nechanic Barokní kaple Zjevení Páně ve Smiřicích Pravěkou vesničku ve Všestarech Skanzen Krňovice soubor lidových staveb východních Čech Nejzajímavější zážitky v TVÚ Hradecko Hradec Králové Koupání a relaxace v Aquacentru a Městských lázních, nově otevřeném venkovním koupališti s atrakcemi Atmosféra hradeckých nábřeţí, které oţívají svátky paromilů, sochařů, výtvarníků, sklářů, jazzmanů Účast na českém Avignonu mezinárodním divadelním festivalu Divadlo evropských regionů Příjezd královny Elišky Rejčky do svého věnného města a návrat do historie města při Slavnostech královny Elišky jedinečná atmosféra jazzového festivalu Jazz Goes to Town účast při největším rockovém festivalu Rock for People plavba na parníčku po Labi největší letecká show CIAF, která se vrátila do města Hradec Králové Hrádek u Nechanic hudební festival Romantický Hrádek Vánoce a Velikonoce na zámku 10

11 Smiřice hudební festival Smiřické svátky hudby Infrastruktura pro cestovní ruch TVÚ Hradecko Síť ubytovacích kapacit patří mezi nejdůleţitější ukazatele v infrastruktuře cestovního ruchu a ovlivňuje velmi citelně rozvoj cestovního ruchu v dané oblasti. Při sledování tohoto ukazatele zaujímá Královéhradecký kraj druhý nejvyšší počet hromadných ubytovacích zařízení a třetí nejvyšší počet pokojů a lůţek. Královéhradecká síť ubytovacích zařízení zahrnuje nabídku od dvouhvězdičkových hotelů aţ po hotely čtyřhvězdičkové. Dle registru ČSÚ je jen v Hradci Králové 24 hromadných ubytovacích zařízení a z toho 7 v kategorii čtyř a tříhvězdičkových. Ubytování vyššího standardu je koncentrováno převáţně v historické části města, výjimku tvoří hotel Alessandria, který je lokalizován na Slezském Předměstí a v současnosti probíhá rozsáhlá modernizace na 4hvězdičkovou kategorii hotelu. V okrajových lokalitách města jsou spíše penziony a ubytovny, kemp a kapacity orientované na rodinnou rekreaci. Ostatní větší města Hradecka nabízejí převáţně ubytování v penzionech či soukromí, výjimku tvoří Chlumec nad Cidlinou, Nový Bydţov a Třebechovice, kde je moţné najít i hotelový typ ubytování. Celková kapacita lůţek v ubytovacích zařízeních všech kategorií byla na Hradecku v roce lůţek a průměrná cena za ubytování se pohybovala okolo 408,- Kč/noc. Celkový počet přenocování na Hradecku dosahuje hranice 300.tisíc, z čehoţ jsou v průměru tisíc cizinci. Stravovací a restaurační infrastruktura je bohatá co do stylu i standardu zařízení. Nejvyšší koncentrace těchto zařízení je v Hradci Králové. Při turistických atraktivitách Hradecka převaţuje nabídka rychlého občerstvení, ve městech /mimo Hradec Králové/ je pak moţné si v omezené míře vybrat i mezi nabídkou restauračních zařízení vyšších kategorií. Informační servis zajišťuje na Hradecku 7 oficiálních turistických informačních center / z toho jsou 4 na území Hradce Králové/ a po 1 ve městech Chlumec nad Cidlinou, Nový Bydţov a Třebechovice pod Orebem Návštěvnost TVÚ Hradecko Ze statistických údajů týkajících se návštěvnosti TIC Hradec Králové je zřejmé, ţe v letech docházelo k neustálému nárůstu počtu návštěvníků, kteří vyhledali sluţby TIC. V roce 2009 byl nárůst počtu návštěvníků, v porovnání s rokem 2007, více jak 50%. Převahu tvoří jednoznačně tuzemští návštěvníci. Z hlediska skladby návštěvníků převaţují na Hradecku turisté z Německa, Nizozemí, Rakouska, Polska a Slovenska. V posledním 11

12 sledovaném roce vzrostl počet turistů z Velké Británie a USA. Průměrná doba pobytu se pohybuje na Hradecku mezi 5 a 6 dny. Graf 1 Struktura zahraničních návštěvníků TIC Hradec Králové v roce ,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% Německo Vel. Británie Itálie Zdroj: Informační centrum Hradec Králové Polsko USA Slovensko Rusko Francie Nizozemsko Rakousko ostatní Zájem o region lze orientačně doloţit také podle návštěvnosti tradičních akcí pořádaných v Hradci Králové a blízkém okolí. Festival Divadlo evropských regionů kaţdoročně navštíví přes 11 tis. osob, Bitvu u Hradce Králové navštěvuje cca osob, CIAF osob. V průměru navštíví kulturní a společenské akce v Hradci Králové přes osob ročně. 3.2 Analýza poptávky Z výše uvedených informací je zřejmé, ţe TVÚ Hradecko má v oblasti cestovního ruchu velké rezervy. O území je zájem jak ze strany domácích turistů, tak ze strany zahraničních návštěvníků, jejichţ počet se stále zvyšuje. Proto, aby území dokázalo lépe vyuţít potenciál, kterým disponuje, je třeba jednoznačně stanovit, v čem tento potenciál spočívá, na koho a také na co (na jaké aktivity/atraktivity) se TVÚ Hradecko musí do budoucna zaměřit. Zde je nutné podotknout, ţe ač cestovní ruch a jeho moţnosti v TVÚ Hradecko představují významný potenciál pro ekonomický rozvoj, představují zároveň značné riziko. To spočívá jednak v přílišném nadhodnocení tohoto potenciálu a z toho pramenící nadměrné koncentrace pozornosti, úsilí a prostředků na jeho rozvoj, jednak z přílišné roztříštěnosti podpory, která by měla být zaměřena především na ty oblasti, ve kterých můţe území konkurovat nejen na regionální, ale především na nadregionální úrovni. TVÚ disponuje významnými dispozicemi pro rozvoj CR, nikoliv však pro jeho rozvoj v plné šíři. Mimo jiné i proto je třeba se zaměřit především na specifické formy cestovního ruchu, ve kterých dochází k růstu pracovních míst či obratu z ekonomických aktivit. 12

13 3.2.1 Popis projektu Projekt je zaměřen na koordinační a marketingové aktivity v turisticky významném území Hradecko. Projekt úzce navazuje na projekt Cílená prezentace a propagace Královéhradeckého kraje jako celku, který realizuje na území kraje Královéhradecký kraj ve spolupráci s 5 TVÚ. HKVS s.r.o. v rámci realizace tohoto projektu působí jako dodavatel poţadovaných sluţeb za TVÚ Hradecko. Dalším impulsem pro zpracování projektového záměru byl projekt Systém vzájemné propagace atraktivit turistické oblasti Hradecko, který realizovalo Město Hradec Králové za podpory SROP v minulém programovém období. Navrhovaný projekt bude rozvíjet aktivity nastartované v rámci zmíněných projektů a povede k podpoře povědomí o Hradecku nejen v regionu, tuzemsku, ale i v zahraničí. Předkládaný projekt je zaměřen na vytvoření stabilního destinačního managementu ve smyslu regionální organizace cestovního ruchu, která zajistí institucionální rámec pro systematický rozvoj aktivit, naplňující trvale udrţitelný rozvoj cestovního ruchu v turisticky významném území Hradecko, vycházející z potřeb území. Výstupy projektu jsou určeny pro tuzemskou i zahraniční klientelu bez omezení věku s důrazem na rodiny s dětmi, a turisty se záměrem aktivního trávení dovolené a zaměřené na poznávací turistiku. V rámci projektu bude posíleno partnerství mezi jednotlivými institucemi působícími v oblasti cestovního ruchu (obce, atraktivity, informační centra atd.), připravena a zrealizována ucelená propagační kampaň s cílem zviditelnění turisticky významného území Hradecko a budou vytvořeny minimálně 3 turistické produkty zaměřené na kulturně poznávací CR, sportovně orientovaný cestovní ruch a rekreační cestovní ruch. Podrobně jsou jednotlivé aktivity projektu popsány v této studii v kapitole Zdůvodnění realizace projektu současný stav Hradecká kulturní a vzdělávací společnost s.r.o. je pověřenou organizací cestovního ruchu, která reprezentuje TVÚ jako celek od roku Tuto funkci převzala po organizaci B&K Tour, s.r.o., která byla původní OCR zastupující Hradecko. Úkolem kaţdé této OCR je propagace, stimulace a koordinace cestovního ruchu v rámci území TVÚ. Z tohoto důvodu se HKVS s.r.o. rozhodla efektivně navázat na výše jiţ zrealizované aktivity na území TVÚ Hradecko a systematicky je rozvíjet dál. 13

14 3.2.3 Cíle projektu současný stav Vize projektu: Vytvoření turisticky přitaţlivé oblasti s důrazem na kulturní, architektonické a historické aspekty území Hradecka. Globální cíl projektu: Vytvořit stabilní destinační management ve smyslu regionální organizace cestovního ruchu, která zajistí institucionální rámec pro systematický rozvoj aktivit, naplňující trvale udrţitelný rozvoj cestovního ruchu v TVÚ Hradecko, vycházející z potřeb území a efektivně koordinovat marketingové aktivity v oblasti CR, které povedou k naplnění poslání projektu. Specifické cíle projektu: vytvořit stabilní a fungující partnerskou síť na území TVÚ propagovat, obohatit a prodlouţit turistickou sezónu na území TVÚ zvýšit kvalitu sluţeb v oblasti propagace a prezentace pro turisty a organizace působící v CR vytvořit ucelenou nabídku dostatečně kvalitních propagačních materiálů zaměřených na nejvýznamnější turistické atraktivity TVÚ i na TVÚ jako celek vytvořit nabídku zajímavých turistických produktů, které budou zaměřeny na vybrané formy cestovního ruchu a povedou ke zvýšení zájmu specifických cílových skupin a Cílové skupiny Cílovými skupinami tohoto projektu jsou: a) zástupci obcí, turistických atraktivit, zástupci TIC z TVÚ Hradecko, OCR v rámci kraje zástupci těchto subjektů se budou pravidelně setkávat, realizované aktivity přinesou nové moţnosti spolupráce, dojde k vzájemné provázanosti mezi jednotlivými aktéry a bude vytvořena jednotná propagace území b) odborníci z oblasti CR prostřednictvím ucelené propagační kampaně dojde ke zvýšení povědomí o TVÚ c) návštěvníci, turisté z regionu, kraje, ČR i ze zahraničí současný stav světové ekonomiky, krize, se projevuje ve všech oblastech ţivota a nemohla tedy minout ani oblast cestovního ruchu. Obava potencionálních turistů z finančních obtíţí vede ke zvyšování zájmu tuzemských návštěvníků před zahraničními. d) Podnikatelský sektor v rámci TVÚ Hradecko zvýšený zájem o území TVÚ Hradecko bude mít pozitivní dopad také pro podnikatelský sektor, pro který bude mít vyšší příliv návštěvníků zejména ekonomické 14

15 přínosy (nárůst trţeb, zisků, moţností dalšího rozvoje a vzniku sluţeb CR a doplňkových sluţeb) Alternativní způsoby dosažení cíle Alternativní způsoby dosaţení cílů projektu jsou do určité míry omezeny a obtíţné. Propagaci celého území by si musely zajišťovat samy OCR nebo další subjekty CR (obce, TIC, atraktivity apod.). Řadu těchto subjektů omezují finanční prostředky a některé nemají dostatečné finanční ani personální kapacity pro zajištění efektivní prezentace. Navíc ucelená propagace napříč územím přinese větší dopad a větší socioekonomické přínosy. 3.3 Marketingová strategie Poslání projektu Základním posláním projektu je zvýšit dostupnými koordinačními a marketingovými prostředky povědomí o jiţním území Královéhradeckého kraje Hradecku a tím docílit růstu návštěvnosti Hlavní strategický cíl projektu Vytvořit stabilní destinační management ve smyslu regionální organizace cestovního ruchu, která zajistí institucionální rámec pro systematický rozvoj aktivit, naplňující trvale udrţitelný rozvoj cestovního ruchu v TVÚ Hradecko, vycházející z potřeb území a efektivně koordinovat marketingové aktivity v oblasti CR, které povedou k naplnění poslání projektu Zvolená strategie Zvolená strategie přestavuje postupy a aktivity, pomocí nichţ bude dosaţeno hlavního definovaného cíle a cílů specifických. Základem zvolené strategie je vybudování efektivního systému propagace TVÚ prostřednictvím fungující partnerské sítě. V další fázi pomocí informačních a propagačních aktivit představit cílovým skupinám klíčové atraktivity CR na území TVÚ Hradecko, zvýšit tím povědomí o nabídce v oblasti CR a podnítit tak zájem o návštěvu území Marketingový mix Marketingový mix projektu je vystiţen obvyklým rozdělením na 4 P, tedy produkt (product), cena (price), propagace (promotion) a místo distribuce (place). 15

16 Produkt Klíčovým produktem jednotlivých aktivit projektu je jednotný systém řízení a organizace cestovního ruchu v TVÚ Hradecko, který přinese zvýšený zájem turistů a vybraných cílových skupin o území. Tento systém je zaloţen na několika dílčích produktech projektu. Konkrétně se jedná o následující produkty: Produkt 1 partnerská síť koordinační výbor jednotné propagační materiály, nové webové stránky Produkt 2 jednotný informační společné logo, slogan, tváře TVÚ Hradecko, tvorba jedsystém TVÚ notných propagačních materiálů, nové webové stránky, jednotné infokoutky na významných atraktivitách Produkt 3 propagační kampaň prezentace a propagace TVÚ Hradecko na regionálních akcích (kulturní, společenské, sportovní apod.), tuzemských i zahraničních veletrzích, presstripech apod. Produkt 4 produkty CR vytvoření 3 turistických produktů zaměřených na výše definované cílové skupiny v TVÚ Všechny čtyři produkty budou udrţovány také v provozní fázi projektu Cena/Price Všechny produkty poskytované v souvislosti s projektem nejsou komerčního rázu a budou poskytovány bezplatně např. propagační materiály, reklamní předměty, vstupné na realizované akce apod Propagace/Promotion V této části jsou uvedeny aktivity spojené s propagací projektu resp. informovaností uţivatelů o nabízených produktech a sluţbách. Pro propagaci projektu bude vyuţito několik klíčových aktivit. V první fázi projektu proběhne cílená propagace prostřednictvím reklamy v médiích a inzerce v regionálním tisku, městských zpravodajích obcí v TVÚ, např. zpravodaj Radnice města Hradec Králové apod. V průběhu další realizace projektu bude propagace zajištěna prostřednictvím níţe specifikovaných aktivit: Image broţura TVÚ Hradecko (propagační materiál pro bezplatnou distribuci cílové skupině) Kulturní kalendář významných akcí na území TVÚ pro rok 2011, 2012, 2013 (propagační materiál pro bezplatnou distribuci cílové skupině) 16

17 Reprezentativní info skládačky za 8 vytipovaných turistických atraktivit TVÚ (propagační materiál pro bezplatnou distribuci cílové skupině) Generel ubytovacích, stravovacích zařízení, turistických atraktivit a sluţeb podporujících CR Monitoring statistických údajů za TVÚ Hradecko - včetně vyhodnocení, doporučení a závěrů Reklama prostřednictvím účasti na 3 tuzemských a 6 zahraničních veletrzích během realizační fáze projektu Zajištění reklamy prostřednictvím infokoutků (propagační banery TVÚ, stojany na propagační materiály) v 8 vytipovaných turistických atraktivitách TVÚ Mediální kampaň cílená během realizace projektu a aktuálně zaměřená dle potřeby Po celou dobu realizace projektu a také v provozní fázi bude vyuţita forma prezentace prostřednictvím internetových stránek TVÚ Hradecko a zasílání informací prostřednictvím e- mailu (adresný mailing např. cestovním kancelářím, touroperátorům, CzechTourismu aj.) a na webové portály zaměřené na CR Místo/Place Informace o TVÚ Hradecko budou tuzemským i zahraničním cílovým skupinám poskytovány prostřednictvím: prezentačních akcí a presstripu zrealizovaných na území TVÚ Hradecko; aktivní prezentace na třech tuzemských a šesti zahraničních veletrzích; vytvořené komunikační sítě mezi jednotlivými partnery projektu a dalšími subjekty v TVÚ Hradecko a v Královéhradeckém kraji např. Královéhradecký kraj, zástupci turistických atraktivit, TIC, OCR, další TVÚ v kraji. turistických produktů zaměřených na vybrané cílové skupiny a zaměřené na kulturně poznávací, sportovně orientovaný a rekreační cestovní ruch TVÚ Hradecko bude prezentován jako celek a jako území vhodné především pro kulturně poznávací, sportovně orientovaný a rekreační cestovní ruch. Jednotlivé aktivity jsou rovnoměrně rozvrţeny v průběhu celé délky trvání projektu 3.4 Veřejná podpora V této části Studie jsou posouzeny aspekty veřejné podpory. Dle čl. 87 odst. 1 Smlouvy o zaloţení ES se veřejnou podporou rozumí kaţdá podpora poskytnutá v jakékoliv formě státem nebo ze státních prostředků, ale i prostředků územních samospráv či strukturálních fondů, která narušuje nebo můţe narušit hospodářskou soutěţ tím, ţe zvýhodňuje určité podniky nebo odvětví výroby a ovlivňuje obchod mezi členskými státy EU. 17

18 Pro zhodnocení zda projekt současně naplňuje 4 znaky veřejné podpory, jsou posouzeny klíčové aspekty: V rámci projektu se nebude jednat o komerční činnost tj. nabídku zboţí a sluţeb na trhu. Společnosti HKVS nebudou z projektu vznikat příjmy. V rámci realizace bude uskutečňována propagace a prezentace TVÚ Hradecko. Realizované aktivity nepředstavují přímo sluţby obecného hospodářského zájmu. Hlavním cílem je zefektivnit a zkoordinovat prezentaci TVÚ jako celku. Neexistuje trţní prostředí pro danou sluţbu ţádný jiný subjekt nepropaguje samostatně TVÚ Hradecko jako celek jednotlivé subjekty CR, zástupci podnikatelské sféry vţdy propagují individuálně pouze své nabízené produkty/území či sluţby. Realizace projektu nemůţe ohrozit ostatní soutěţitele. Ţádný jiný subjekt nepropaguje samostatně pouze TVÚ Hradecko. Neexistuje a není dostupná alternativní nabídka stejné sluţby v daném rozsahu a kvalitě. Projekt je regionálního významu, aktivity jsou zaměřeny jak na tuzemské cílové skupiny, tak na zahraniční cílové skupiny. Podporou projektu můţe být dotčen zahraniční soutěţitel (poskytovatel sluţeb či zboţí), realizátor projektu předpokládá, ţe naláká do regionu také turisty ze zahraničních destinací. Naplnění znaků veřejné podpory: i. poskytování veřejných prostředků ANO ii. zvýhodňování podnikání či odvětví výroby, NE iii. narušení nebo hrozba narušení hospodářské soutěţe NE iv. ovlivnění obchodu mezi členskými státy EU NE Závěr: V rámci Projektu Hradecko efektivní koordinace aktivit v oblasti cestovního ruchu bude v případě přidělení dotace projektu naplněna skutečnost poskytnutí veřejných prostředků a Projekt tedy současně nenaplňuje všechny čtyři znaky veřejné podpory. Z uvedených důvodů projekt Hradecko efektivní koordinace aktivit v oblasti cestovního ruchu nezakládá veřejnou podporu. 18

19 4 Technické a technologické řešení projektu, odůvodnění investic plánovaných v projektu Projekt HRADECKO efektivní koordinace aktivit v oblasti cestovního ruchu je navrţen tak, aby účelně navázal na jiţ zrealizované aktivity na dotčeném území v rámci projektu Systém vzájemné propagace atraktivit TVÚ Hradecko, realizovaný městem Hradec Králové ve spolupráci s CK BK Tour v roce 2006 a na aktivity v současné době realizovaného projektu Cílená prezentace a propagace Královéhradeckého kraje jako celku, realizovaného Královéhradeckým krajem ve spolupráci s 5 TVÚ (ukončení projektu v polovině roku 2010). Projekt je zaměřen na efektivní koordinaci aktivit v oblasti cestovního ruchu v TVÚ Hradecko s cílem vytvořit celkově stabilní destinační management TVÚ ve smyslu regionální organizace cestovního ruchu, která zajistí institucionální rámec pro systematický rozvoj aktivit, naplňující trvale udrţitelný rozvoj cestovního ruchu v TVÚ Hradecko, vycházející z potřeb území. Aktivity jsou naplánovány tak, aby přispěly ke zviditelnění TVÚ Hradecko v rámci kraje i ČR a k udrţení zájmu turistů o tuto destinaci. V realizační fázi projektu budou probíhat aktivity, které lze rozčlenit do dvou základních oblastí: 1. Partnerská síť rozvoj partnerství v oblasti CR na území TVÚ Hradecko, tvorba partnerské sítě, koordinační aktivity, tvorba analytických podkladů pro marketingové aktivity (pasportizace, fotobanka, statistická šetření apod.) 2. Marketingové aktivity prezentace a propagace TVÚ Hradecko prostřednictvím aktivní účasti na vytipovaných akcích (veletrhy) a zorganizováním vlastních prezentačních akcí na území Hradecka HKVS bude v provozní fázi projektu nadále vyuţívat grafický manuál pro přípravu dalších propagačních materiálů a pro propagaci v rámci prezentačních akcí. Po dobu udrţitelnosti budou distribuovány vytvořené propagační materiály k prezentaci regionu TVÚ Hradecko a bude pokračovat aktivní účast TVÚ na prezentačních akcích v oblasti CR (veletrhy, regionální akce apod.). 4.1 Specifikace klíčových aktivit projektu V této podkapitole jsou podrobněji specifikovány dílčí naplánované aktivity, které budou probíhat v realizační fázi projektu. Všechny tyto aktivity budou realizovány v souladu s podmínkami ROP SV, definovanými v OP, PPŢP a Výzvě pro předkládání ţádostí v rámci ROP SV, oblast podpory 3.2 vyhlášené dne 26. října

20 4.1.1 Partnerská síť V první fázi realizace projektu budou probíhat klíčové koordinační aktivity: Cílem těchto aktivit je rozvoj fungujících partnerských vztahů s turisticky významnými městy a obcemi na Hradecku, se zástupci turistických atraktivit a podnikatelským sektorem působícím na území Hradecka a budování nových partnerských vazeb (OCR, TIC, další TVÚ v kraji, ČR). Klíčové aktivity: a) vytvoření kontaktního místa TVÚ HKVS byla pověřena zastupováním TVÚ Hradecko. Pro zjednodušení komunikace je potřeba vytvořit jedno kontaktní místo, kde bude působit odborný koordinátor, zajišťující komunikaci mezi partnery a ostatními OCR v rámci TVÚ. Pro zřízení pozice odborný koordinátor bude zajištěno základní vybavení počítač, tiskárna, SW, fotoaparát. Pozice odborný koordinátor bude nově vytvořené pracovní místo v rámci projektu a HKVS jej bude udrţovat i v rámci provozní fáze projektu (udrţitelnost). Veřejná zakázka: Pozice odborného manaţera bude obsazena na základě výběrového řízení realizovaného HKVS b) Vytvoření partnerské sítě v rámci TVÚ Hradecko Oslovení a oficiální nastavení podmínek fungujících partnerských vztahů v TVÚ Hradecko, vytipování a oslovení případně nových partnerů, příprava a uzavření partnerských smluv. Pro další práci bude sestaven tzv. výkonný výbor pro TVÚ Hradecko. V rámci společných setkání výkonného výboru bude definována komunikační strategie - nastavení optimálních postupů, jakými se bude HKVS s jednotlivými zástupci partnerů a dalšími OCR dorozumívat. Veřejná zakázka: Jednotlivá setkání koordinační skupiny budou realizována formou Jednacího řízení bez uveřejnění podle 23 odst. 4 a) zákona o veřejných zakázkách. Organizátorem setkání bude HKVS. c) Zpracování podkladů pro marketingové aktivity Cílem této aktivity je zpracování kvalitních podkladů pro jednotnou prezentaci TVÚ Hradecko. V rámci této aktivity budou zrealizovány následující činnosti: zpracování analytických podkladů 20

HRADECKO efektivní koordinace aktivit. v oblasti cestovního ruchu. Popis projektu

HRADECKO efektivní koordinace aktivit. v oblasti cestovního ruchu. Popis projektu HRADECKO efektivní koordinace aktivit v oblasti cestovního ruchu Popis projektu 1 Seznam použitých zkratek: CR DNM DSO IC HK INV HKVS NIV OP OCR o.s. o.p.s. PPŢP ROP SV Studie TIC TVÚ VV Cestovní ruch

Více

Magistrát města HK - Renovace informačních tabulí - Aktualizace propagační publikace o Hradci Králové včetně okolí

Magistrát města HK - Renovace informačních tabulí - Aktualizace propagační publikace o Hradci Králové včetně okolí Pracovníci Destinačního managementu Hradecko během roku zajišťovali projektové aktivity projektu ROP Hradecko efektivní koordinace aktivit v cestovním ruchu a navazující mimoprojektové aktivity. 1. Jedním

Více

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Střední Morava Sdružení cestovního ruchu PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Konference Společně správným směrem spolupráce s partnery i médii Vyhodnocení činnosti v letech 2008 2009 a nástin další spolupráce Ostrava

Více

Dovolená na jižní Moravě

Dovolená na jižní Moravě Projekt byl spolufinancován Evropskou unií a Jihomoravským krajem V Dolních Dunajovicích dne 3. října 2008 Realizátor projektu: Mikulovsko, dobrovolný svazek obcí Místo realizace: NUTS 2 Jihovýchod, kraj

Více

Příloha č. 1 - Popis jednotlivých aktivit a výčet povinností zástupců jednotlivých TVÚ

Příloha č. 1 - Popis jednotlivých aktivit a výčet povinností zástupců jednotlivých TVÚ Spolupráce Královéhradeckého kraje s vybranými zástupci turisticky významných území v rámci projektu Cílená prezentace a propagace Královéhradeckého kraje jako celku : V rámci veřejné zakázky bude vybrán

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky V Hradci Králové dne.2008 Výzva k podání nabídky Vážení, tímto se na Vás obracím v zastoupení Královéhradeckého kraje s výzvou k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006

Více

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ Strategická vize Turistická oblast Ostravsko moderní centrum živé kultury, zábavy a sportu s unikátními industriálními atraktivitami nabízející

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Pardubickým krajem

Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Pardubickým krajem Partnerství pro rozvoj cestovního ruchu na území Pardubického kraje Základní informace o významu a aktivitách nově vznikající Destinační společnosti Východní Čechy Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI MARKETINGOVÝ PLÁN NA LÉTA 2011-1014 Počet stran: 14 1 OBSAH 1 PLÁN ČINNOSTI PRO CÍLOVÉ TRHY A DLE JEDNOTLIVÝCH SPEC. CÍLŮ... 3 2 HODNOCENÍ A MĚŘENÍ ÚSPĚŠNOSTI MARKETINGOVÉHO

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Informace o realizaci projektu za obdobı br ezen listopad 2011

Informace o realizaci projektu za obdobı br ezen listopad 2011 Realizace aktivit projektu Kladské pomezí Krajina příběhů 1 Pojďte se toulat úchvatnou krajinou, která je naplněna zajímavými příběhy. Krajinou, která umí vyprávět. Seznamte se s historií vojenských pevností,

Více

Destinační management turistické oblasti Jeseníky III. Konference Vrbno pod Pradědem 23.4. 2014

Destinační management turistické oblasti Jeseníky III. Konference Vrbno pod Pradědem 23.4. 2014 Destinační management turistické oblasti Jeseníky III Konference Vrbno pod Pradědem 23.4. 2014 1 PROGRAM KONFERENCE Zahájení konference Mgr. Renata Ramazanová, předsedkyně Rady pro cestovní ruch Ing. Ivan

Více

Akční plán na období Turistická oblast Opavské Slezsko Příloha č. 13

Akční plán na období Turistická oblast Opavské Slezsko Příloha č. 13 1. Síťování, destinační management Rozvoj kompetencí a podpora spolupráce (síťování) aktérů cestovního ruchu z veřejného, soukromého i neziskového sektoru v TO Opavské Slezsko. Organizace školení, seminářů

Více

PRAHA. Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů Krátké zhodnocení přínosu strukturálních fondů pro rozvoj cestovního ruchu

PRAHA. Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů Krátké zhodnocení přínosu strukturálních fondů pro rozvoj cestovního ruchu 4.10.2012 PRAHA Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů Krátké zhodnocení přínosu strukturálních fondů pro rozvoj cestovního ruchu Osnova prezentace Co se podařilo zrealizovat v oblasti podpory

Více

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Vážení žadatelé, v oblasti cestovního ruchu, nastává jedinečná možnost, jak zrealizovat vaše vize na území Středočeského kraje. Dotace z EU Vám usnadní start

Více

Strategie řízení cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji

Strategie řízení cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji Strategie řízení cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji Moravian-Silesian Tourism, s.r.o. Zpracoval(a): David Karčmář Datum: 26.4.2016 Moravian-Silesian Tourism, s.r.o. Cestovní ruch v Moravskoslezském

Více

JIHOČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU

JIHOČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU JIHOČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU MOŽNÉ OBLASTI SPOLUPRÁCE 1/14 Jihočeská centrála cestovního ruchu Možné oblasti spolupráce Informační Systém Cestovního Ruchu Jihočeského kraje www.jiznicechy.cz příjímání

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Příprava Koncepce CR Jihočeského kraje Mgr. Vladimíra Vyhnálková

Příprava Koncepce CR Jihočeského kraje Mgr. Vladimíra Vyhnálková Příprava Koncepce CR Jihočeského kraje 2014-2020 Mgr. Vladimíra Vyhnálková Kdo tvoří koncepci cestovního ruchu Jihočeského kraje? Kdo ji píše? KOLEGIUM CESTOVNÍHO RUCHU poradní orgán hejtmana Jčk, rozšířené

Více

Aktivity ARR pro rozvoj cestovního ruchu

Aktivity ARR pro rozvoj cestovního ruchu Aktivity ARR pro rozvoj cestovního ruchu Destinační management a jeho přínosy pro rozvoj cestovního ruchu 20. 3. 2013 ARR realizuje projekty: - Stezka technických atraktivit (bez marketingu) - Destinační

Více

Česká centrála cestovního ruchu Spolupráce s regiony 2016

Česká centrála cestovního ruchu Spolupráce s regiony 2016 Česká centrála cestovního ruchu Spolupráce s regiony 2016 _ Organizační struktura agentury CzechTourism 15.5.2016 2 Odbor REGP a B2B Odbor REGP a B2B zajišťuje partnerství s regiony, státními i soukromými

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V331 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava

Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava Konference CESTOVNÍM RUCHEM K POZNÁVÁNÍ A PROSPERITĚ Valašské Meziříčí 24. 2. 2011 Centrála cestovního ruchu Východní

Více

Magni Cesty s příběhem

Magni Cesty s příběhem Cesty s příběhem Magni Cesty s příběhem ROZVOJ POZNÁVACÍHO A KULTURNÍHO CESTOVNÍHO RUCHU MĚST A REGIONŮ PRO DOMÁCÍ A ZAHRANIČNÍ TURISTY HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Ing. Marek Toušek

Více

Účast na veletrzích a dalších akcích v září

Účast na veletrzích a dalších akcích v září Účast na veletrzích a dalších akcích v září CIAF, 2. -3. 9. Hradec Králové CIAF je největší leteckou přehlídkou a soutěží špičkových vojenských bojových letounů v České republice. Královéhradecké letiště

Více

Vyhodnocení plnění Akčního plánu Programu rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje za rok 2011 (stav k )

Vyhodnocení plnění Akčního plánu Programu rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje za rok 2011 (stav k ) Vyhodnocení plnění Akčního plánu Programu rozvoje cestovního ruchu Olomouckého e za rok (stav k 31. 12. ) 1 P.č. Název projektu, místo, vazba na 1 Marketingové aktivity Olomouckého e 2 Vybudování rezervačního

Více

Představení projektů KLACRu o.s.

Představení projektů KLACRu o.s. www.klacr.cz Představení projektů KLACRu o.s. Moravskoslezského klastru cestovního ruchu Mgr. Petra Volkmerová Dovolená a Region, 2012 PROJEKT PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE KLASTRŮ CR (OROT PARTNER) Cíle projektu:

Více

Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012. hotel Crowne Plaza

Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012. hotel Crowne Plaza Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012 hotel Crowne Plaza Nové logo Praha 18. 6. 2010 Brána do Čech = 4 destinace Potlačit maximálně Ústecký kraj Aktualizace Strategie rozvoje CR v roce 2010 Iniciace

Více

Opatření E 1.1 Podpora přípravy a tvorby programů a produktů cestovního ruchu

Opatření E 1.1 Podpora přípravy a tvorby programů a produktů cestovního ruchu Opatření E 1.1 Podpora přípravy a tvorby programů a produktů cestovního ruchu ucelená nabídka turistických programů a produktů zaměřených na různé tematické oblasti nabídka turistických programů a produktů

Více

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONECH

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONECH NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONECH Indikátory parametry podprogramu na úrovni projektů Marketingové aktivit v cestovním ruchu (117D72200) 2-7 výstupu marketingových aktivit realizovaných

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Moravskoslezský kraj - kraj plný zážitků?

Moravskoslezský kraj - kraj plný zážitků? Moravskoslezský kraj - kraj plný zážitků? Konference Ostrava 10.12. 2009 Obsah prezentace aneb co se podařilo Kraj mnoha barev a příležitostí 2 Využití aktivit marketingové strategie v cestovním ruchu

Více

Aktuální data statistiky cestovního ruchu

Aktuální data statistiky cestovního ruchu Aktuální data statistiky cestovního ruchu MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Ing. Margit Beníčková, Ing. Pavel Vančura Hlavní body prezentace: projekty na zkvalitnění statistických

Více

Aktivity Královéhradeckého kraje v oblasti cestovního ruchu. Setkání informačních center Litomyšl

Aktivity Královéhradeckého kraje v oblasti cestovního ruchu. Setkání informačních center Litomyšl Aktivity Královéhradeckého kraje v oblasti cestovního ruchu Setkání informačních center 19. 9. 2016 Litomyšl Úsek cestovního ruchu Odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací oddělení regionálního rozvoje

Více

Marketing destinací ední Morava a Jeseníky

Marketing destinací ední Morava a Jeseníky Marketing destinací Středn ední Morava a Jeseníky A.Křetínská Olomoucký kraj, oddělení cestovního ruchu Ing. H. Kotíková, Ph.D Katedra rekreologie FTK UP, Olomouc RNDr. I. Marek m-ark Marketing a reklama

Více

24. 4. 2014, CHRÁM CHMELE A PIVA ŽATEC

24. 4. 2014, CHRÁM CHMELE A PIVA ŽATEC 24. 4. 2014, CHRÁM CHMELE A PIVA ŽATEC Nové logo Praha 18. 6. 2010 Praha 18. 6. 2010 Destinační agentury ČESKÉ ŠVÝCARSKO o.p.s. Ústecký kraj, NP České Švýcarsko, ZO ČSOP Thilia, Krásná Lípa KRUŠNÉ HORY

Více

1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ

1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ 1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ Splnění zvolených globálních a specifických cílů je podmíněno realizací řady aktivit. Jejich návrh je zpracován v následující kapitole, a to na 3 úrovních dle míry abstrakce/konkrétnosti:

Více

Tabulkové vyhodnocení vlivů. na životní prostředí

Tabulkové vyhodnocení vlivů. na životní prostředí Tabulkové vyhodnocení vlivů opatření prioritních os 1, 2 a 3 na životní prostředí Tabulka se vztahuje ke kapitole 7.3. textu vyhodnocení, v němž jsou také podrobně popsány metody hodnocení. V rámci legendy

Více

NPPCRR Národní program podpory CR v regionech

NPPCRR Národní program podpory CR v regionech NPPCRR Národní program podpory CR v regionech MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Listopad 2016 Dotační program podpora cestovního ruchu Snahou je podpora konkurenceschopnosti destinací a podpora socioekonomických

Více

ROZVOJ TURISTICKÉHO REGIONU ČESKOLIPSKO

ROZVOJ TURISTICKÉHO REGIONU ČESKOLIPSKO ROZVOJ TURISTICKÉHO REGIONU ČESKOLIPSKO Na realizaci projektu byla podána žádost o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod (dále jen ROP SV), prioritní osy 13. 3 Cestovní ruch, oblasti

Více

Jižní Morava destinace kongresové a incentivní turistiky

Jižní Morava destinace kongresové a incentivní turistiky Jižní Morava destinace kongresové a incentivní turistiky Jižní Morava je regionem, kde se po Praze koná nejvíce kongresových akcí Výsledky 2006 a 2007 dle ČSÚ (akce od 100 účastníků): 1. 4.Q 2006 1. 4.Q

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na druhé pololetí roku 2011 a první pololetí roku 2012 Specifikace výzev

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na druhé pololetí roku 2011 a první pololetí roku 2012 Specifikace výzev Plán výzev ROP Moravskoslezsko na druhé pololetí roku 2011 a první pololetí roku 2012 Specifikace výzev 5. 10. 2011 Plán výzev ROP Moravskoslezsko na 2. pololetí 2011 a 1. pololetí 2012 Specifikace výzev

Více

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Odbor cestovního ruchu bude v následujícím programovacím období realizovat v rámci IOP projekty zaměřené na kvalitu služeb v cestovním

Více

9. REKREACE 9.1 HRADECKO

9. REKREACE 9.1 HRADECKO 9.1 HRADECKO - rekreační osady na Orlici - zahrádkářské kolonie - rozlehlé rekreační lesy včetně vybavenosti (veřejná tábořiště, naučné stezky, hradiště) - rekreační plochy ve vazbě na vodní plochy (např.

Více

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu 30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu Střední Čechy y Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační č program pro NUTS

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V331 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Regionální konference cestovního ruchu. Vinné sklepy Skalák 3.12.2015

Regionální konference cestovního ruchu. Vinné sklepy Skalák 3.12.2015 Regionální konference cestovního ruchu Vinné sklepy Skalák 3.12.2015 Kam u sousedů 5/ 2015 Projekty 2015 Projekt je zaměřen na propagaci tradičních folklórních akcí a na podporu spolupráce se sousedním

Více

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

Labská stezka Hlavní atrakce na českém úseku Melnik pramen Labe/Praha, základní marketingové aktivity a spolupráce s partnery

Labská stezka Hlavní atrakce na českém úseku Melnik pramen Labe/Praha, základní marketingové aktivity a spolupráce s partnery Labská stezka Hlavní atrakce na českém úseku Melnik pramen Labe/Praha, základní marketingové aktivity a spolupráce s partnery 8.10.2014 Daniel Mourek, Nadace Partnerství Obsah Labská stezka v kontextu

Více

Region soudržnosti NUTS II Střední Morava. Model IPRM a IPRÚ

Region soudržnosti NUTS II Střední Morava. Model IPRM a IPRÚ Region soudržnosti NUTS II Střední Morava Model IPRM a IPRÚ IPRM-integrovaný plán rozvoje města Východiska na úrovni EU a ČR - Legislativa pro období 2007-2013 důraz na integrovaný přístup a tlak velkých

Více

INVESTICE DO CESTOVNÍHO RUCHU

INVESTICE DO CESTOVNÍHO RUCHU INVESTICE DO CESTOVNÍHO RUCHU Příjmy z cestovního ruchu jsou vždy významnou složkou ekonomického fungování regionů, a proto se investice do cestovního ruchu (CR) vyplatí nejen krajům, ale i podnikatelským

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

Plán marketingových aktivit oddělení cestovního ruchu KÚPK

Plán marketingových aktivit oddělení cestovního ruchu KÚPK Plán marketingových aktivit oddělení cestovního ruchu KÚPK 2016-2017 Zpracoval: Bc. Ilona Šnebergerová Bc. Filip Beránek 1 Obsah: 1. Úvod...3 2. Strategické cíle v oblasti cestovního ruchu...3 2.1. Zvýšení

Více

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP Moravskoslezský kraj POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS 28.6.2006 Strana 1 z 5 ZÁVAZNÁ OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI (SP) TITULNÍ

Více

9. REKREACE 9.1 HRADECKO

9. REKREACE 9.1 HRADECKO 9.1 HRADECKO - rekreační osady na Orlici - zahrádkářské kolonie - rozlehlé rekreační lesy včetně vybavenosti (veřejná tábořiště, naučné stezky) - rekreační plochy ve vazbě na vodní plochy (např. Stříbrný

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V31 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Příloha č.3. Popis aktivit projektu Marketingové a koordinační aktivity v Českém ráji

Příloha č.3. Popis aktivit projektu Marketingové a koordinační aktivity v Českém ráji Příloha č.3 Popis aktivit projektu Marketingové a koordinační aktivity v Českém ráji Přehled aktivit projektu V rámci projektu bude realizována řada aktivit z oblasti marketingové podpory, rozvoje informačních

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

CÍRKEVNÍTURISTIKA Srpen 2010

CÍRKEVNÍTURISTIKA Srpen 2010 Srpen 2010 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 1 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období

Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období 2017 2025 Mgr. Lukáš Dědič PROCES - Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. Člen skupiny PAAC CONSORTIUM Web: rozvoj-obce.cz Email: info@rozvoj-obce.cz

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

Komunikace, koordinace, spolupráce základní podmínky rozvoje CR

Komunikace, koordinace, spolupráce základní podmínky rozvoje CR Komunikace, koordinace, spolupráce základní podmínky rozvoje CR Setkání pracovníků CR, Dolní Kounice 29.-30. 10. 2009 Realizované projekty v rámci ROP NUTS II Jihovýchod (2007-2013) Kongresová, veletržní

Více

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉM ŠVÝCARSKU

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉM ŠVÝCARSKU KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉM ŠVÝCARSKU Zadavatel: České Švýcarsko, o.p.s. Zpracovatel: DHV CR, spol. s r.o. KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉM ŠVÝCARSKU A. Zadavatel: České Švýcarsko,

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V31 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Výroční konference ROP SZ

Výroční konference ROP SZ Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Vize přestane být snem Výroční konference ROP SZ Příklad dobré praxe z Ústí nad Labem Karlovy Vary, 12.11.2009 Obsah projektu: rekonstrukce budovy Muzea

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2013 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

Oznámení příjemce o změnách v projektu/ve Smlouvě o poskytnutí dotace č. 4

Oznámení příjemce o změnách v projektu/ve Smlouvě o poskytnutí dotace č. 4 Oznámení příjemce o změnách v projektu/ve Smlouvě o poskytnutí dotace č. 4 Prioritní osa Oblast podpory 13.3 Cestovní ruch 13.3.2 Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu Název projektu:

Více

Souhrnná hodnotící zpráva

Souhrnná hodnotící zpráva Souhrnná hodnotící zpráva Oblast podpory 3.2 47. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod ~ 2 ~ Souhrnná hodnotící zpráva pro Výbor Regionální rady NUTS II Severovýchod 37. kolo

Více

Regionální operační program Severozápad příležitosti pro neziskové organizace. Karlovy Vary,

Regionální operační program Severozápad příležitosti pro neziskové organizace. Karlovy Vary, Regionální operační program Severozápad příležitosti pro neziskové organizace Karlovy Vary, 18.3.2008 Regionální rada RS Severozápad Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad orgán, resp. právnická

Více

Časový rámec. P.č. Název projektu, místo realizace, vazba na opatření PR CR OK 1 Marketingové aktivity Olomouckého kraje

Časový rámec. P.č. Název projektu, místo realizace, vazba na opatření PR CR OK 1 Marketingové aktivity Olomouckého kraje místo, 1 Marketingové aktivity Olomouckého e Opatření č. 3.4 2 Vybudování rezervačního systému (KH- OCR, (KH-OCR, OIEP- OPŘ), Cílem projektu je efektivní marketingová podpora cestovního ruchu v OK zaměřená

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2014 ZPRÁVA O ČINNOSTI 2014 OBSAH: I. Základní charakteristika II. Realizované aktivity a) Projekty z evropských fondů b) Ostatní granty a dotace c) Prezentace pro veřejnost d) Spolupráce se subjekty cestovního

Více

Hodnotící tabulky. Příloha č. 3c

Hodnotící tabulky. Příloha č. 3c Příloha č. 3c Hodnotící tabulky Bodová hodnotící kritéria pro výběr projektů předkládaných v rámci prioritní osy 2 podpora prosperity regionu, 2.2.1 Výstavba, revitalizace a modernizace turistické infrastruktury,

Více

Aktivity CCRJM. březen 2013. www.ccrjm.cz

Aktivity CCRJM. březen 2013. www.ccrjm.cz Aktivity CCRJM březen 2013 Souhrn aktivit CCRJM Tvorba turistických produktů, programů, výletů Propagační materiály (distribuce), webové prezentace Fam tripy a press tripy domácí i zahraniční (Německo,

Více

Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s.

Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. Název žadatele: Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. Termín realizace: 1. ledna 31. prosince 2016 Místo realizace: celá Česká republika Sídlo: Masarykovo náměstí 1, 256 01 Benešov

Více

Destinační management turistické oblasti Jeseníky (Jeseníky-východ) Odborná konference Ostrava 1.3. 2012

Destinační management turistické oblasti Jeseníky (Jeseníky-východ) Odborná konference Ostrava 1.3. 2012 Destinační management turistické oblasti Jeseníky (Jeseníky-východ) Odborná konference Ostrava 1.3. 2012 1 1. Vytvoření prováděcího dokumentu v souladu s marketingovou strategií a AP 2011/2012 2. Institucionalizace

Více

komunikuje s institucemi a organizacemi

komunikuje s institucemi a organizacemi Mgr. Jan Matouš, provozovatel sekretariátu Asociace turistických informačních center ČR Asociace turistických informačních center ČR (zal. v r. 1994) 1) Zastupuje informační centra sdružená v asociaci,

Více

Regionální operační program NUTS II Severozápad

Regionální operační program NUTS II Severozápad Regionální operační program NUTS II Severozápad CHRÁM CHMELE A PIVA 1 Chrám Chmele a Piva 2 3 Identifikace zdroje spolufinancování projektu Regionální operační program NUTS II Severozápad 2. výzva Priorita

Více

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy 22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa Regionální operační program StředníČechy Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy Zaměřený konkrétně na region Střední

Více

JIHOČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU

JIHOČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU JIHOČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU MOŽNÉ OBLASTI SPOLUPRÁCE 1/10 Informační Systém Cestovního Ruchu Jihočeského kraje www.jiznicechy.cz příjímání zpráv prostřednictvím MailFóra publikování aktualit databáze

Více

1 Úvod 15 Literatura a prameny ke kapitole Vymezení cestovního ruchu 17

1 Úvod 15 Literatura a prameny ke kapitole Vymezení cestovního ruchu 17 O autorech 11 Předmluva 13 1 Úvod 15 Literatura a prameny ke kapitole 16 2 Vymezení cestovního ruchu 17 2.1 Základní pojmy v cestovním ruchu 18 2.2 Typologie cestovního ruchu 19 2.2.1 Formy cestovního

Více

Ostrava co jsme udělali, co chystáme pro návštěvníky?

Ostrava co jsme udělali, co chystáme pro návštěvníky? Statutární město Ostrava odbor ekonomického rozvoje Ostrava co jsme udělali, co chystáme pro návštěvníky? Odbor ekonomického rozvoje Ing. Helena Ochmanská 10. 12. 2009 www.ostrava.cz Programové balíčky

Více

Budoucnost cestovního ruchu v regionech. z pohledu krajské samosprávy

Budoucnost cestovního ruchu v regionech. z pohledu krajské samosprávy Budoucnost cestovního ruchu v regionech z pohledu krajské samosprávy Ing. Jindřich Ondruš předseda komise Rady Asociace krajů ČR pro cestovní ruch člen Rady Zlínského kraje Vznik krajů subjekty odpovídající

Více

Co je koncept SMART CITY?

Co je koncept SMART CITY? Co je koncept SMART CITY? V Evropě je koncepce Smart City reakcí na značnou urbanizaci a do značné míry také dalším vývojovým krokem regionální politiky EU, která se doposavad soustředila na podporu regionů

Více

Profil domácího turisty (zima 2009/2010)

Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Bc. Petra Paduchová CzechTourism EDEN Cíl: Zjistit profil domácích návštěvníků / turistů v krajích / regionech České republiky Termín projektu: 2009 2014 Způsob

Více

Plán činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu na rok 2007

Plán činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu na rok 2007 Strana 1 (celkem 7) Plán činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu na rok 2007 1. Komunikace, koordinace, spolupráce 1.1. Pravidelná jednání zástupců Jihočeského kraje, Jihočeské hospodářské komory,

Více

Propagace jižní Moravy jako kongresové a incentivní destinace budoucnosti aneb Připraveni na 100 %!

Propagace jižní Moravy jako kongresové a incentivní destinace budoucnosti aneb Připraveni na 100 %! Propagace jižní Moravy jako kongresové a incentivní destinace budoucnosti aneb Připraveni na 100 %! cíl projektu: upoutat pozornost na jižní Moravu jako jedinečnou kongresovou a incentivní destinaci projekt

Více

Dohoda o zřízení Destinačního fondu Českého středohoří

Dohoda o zřízení Destinačního fondu Českého středohoří Dohoda o zřízení Destinačního fondu Českého středohoří 1a Prohlášení České středohoří je mimořádně hodnotným územím s výjimečnou turistickou atraktivitou. Jsme odhodláni toto území, v kterém žijeme, působíme

Více

Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období

Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2016 Východiska studie Mezi hlavní východiska této studie patří zejména: Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2014-2020

Více

Zprostředkující subjekt OP RLZ

Zprostředkující subjekt OP RLZ Zprostředkující subjekt OP RLZ Zadávací dokumentace pro projekty hrazené z technické pomoci Priorita 5 Technická pomoc (TA) Opatření 5.2. Týden zaměstnanosti 2005 - Brusel PROJEKT Týdny zaměstnanosti 2006-2008

Více

E v r o p s k é f o n d y A K T U Á L N Ě - nové příležitosti v roce 2009. Podnikání v regionu. 2. prosince 2008, Zlín

E v r o p s k é f o n d y A K T U Á L N Ě - nové příležitosti v roce 2009. Podnikání v regionu. 2. prosince 2008, Zlín E v r o p s k é f o n d y A K T U Á L N Ě - nové příležitosti v roce 2009 Podnikání v regionu 2. prosince 2008, Zlín Informace o výzvách Oblasti podpory 2.4 3.3.2 Podpora podnikání Podnik. infrastruktura

Více

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České.

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České. Česko-saské Cestovní ruch Cestovní ruch v Národním parku České Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Cestovní ruch Michaela Andělová České o.p.s. Mgr. Richard Nagel Správa NP České Česko-saské Cestovní

Více

Trendy na straně domácí a zahraniční klientely. Ing. Rostislav Vondruška ČCCR - CzechTourism Hospitality & Tourism Summit Praha, 12.4.

Trendy na straně domácí a zahraniční klientely. Ing. Rostislav Vondruška ČCCR - CzechTourism Hospitality & Tourism Summit Praha, 12.4. Trendy na straně domácí a zahraniční klientely Ing. Rostislav Vondruška ČCCR - CzechTourism Hospitality & Tourism Summit Praha, 2.4.202 Světové trendy v cestovním ruchu 2 Trendy ve spotřebním chování /2

Více

Roční zpráva o realizaci komunikačního plánu

Roční zpráva o realizaci komunikačního plánu Roční zpráva o realizaci komunikačního plánu Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Jihozápad Verze 2.0 ke dni 3. 1. 2014, revize č. 1 ke dni 15. 7. 2014-1 - OBSAH 1. Úvod 5 2. Realizace

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Plán činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu na rok 2006

Plán činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu na rok 2006 Strana 1 (celkem 6) Plán činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu na rok 2006 1. Komunikace, koordinace, spolupráce 1.1. Pravidelná jednání zástupců Jihočeského kraje, Jihočeské hospodářské komory,

Více

Oznámení o vyhlášení kola

Oznámení o vyhlášení kola Královéhradecký kraj Oznámení o vyhlášení kola Grantové schéma na podporu medializace Královéhradeckého kraje prostřednictvím propagačních a informačních kampaní (podopatření 4.1.2 Podpora regionálních

Více

AKČNÍ PLÁN. na období Místní koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro město Přerov

AKČNÍ PLÁN. na období Místní koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro město Přerov AKČNÍ PLÁN Místní koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro město Přerov na období 29-211 Zpracoval: Odbor ţivotního prostředí MMPr Přerov (XI/28) Schváleno: Usnesením Rady města Přerova

Více