Přehled usnesení 5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 ze dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přehled usnesení 5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 ze dne 29.6.2011"

Transkript

1 Přehled usnesení 5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 Z-26 Rozpočtová opatření Z-27 Volba člena výborů Zastupitelstva MČ Praha 15 Z-28 Návrh Zřizovací listiny příspěvkové organizace MČ Praha 15 Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 15 (CSOP) Z-29 Revokace části usnesení Zastupitelstva MČ Praha 15 č. Z 69 ze dne ve věci bezúplatného nabytí budovy č. p. 911 a pozemků parc. č. 2761/6, 2742/18 vše v k. ú. Hostivař z vlastnictví ČR Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví hlavního města Prahy, svěřená správa Městské části Praha 15 Z-30 Nabývání vybraných pozemků a budov do svěřené správy MČ Praha 15 Z-31 Prodej bytových jednotek oprávněným nájemcům ve vybraných bytových domech svěřených MČ Praha 15 Z-33 Revokace usnesení ZMČ Praha 15 č. Z ze dne a záměr prodeje pozemků ve svěřené správě MČ Praha 15 souvisejících s bytovými a rodinnými domy Z-34 Víceúčelové hřiště v lokalitě Na Groši

2 číslo Z - 26 Název: Rozpočtová opatření I. s c h v a l u j e tato rozpočtová opatření: a) převod prostředků hospodářské činnosti na ZŠ Veronské nám. fasáda , , ORG 38 2, ,-- b) převod prostředků hospodářské činnosti na akci Hornoměcholupská , , ORG 48 5, ,-- c) převod prostředků hospodářské činnosti na rekonstrukci dvouletkových domů , , ORG , ,-- d) převod prostředků dotace CSOP z rezervy hlavní činnosti , , , ,-- II. u k l á d á provést a předložit tato rozpočtová opatření MHMP T: Z: Ing. Pavel Klega, starosta Předkladatel: Ing. Pavel Klega, Zodpovídá: Ing. Pavel Klega, Na vědomí:

3 číslo Z - 27 Název: Volba člena výborů Zastupitelstva MČ Praha 15 _ I. v o l í Mgr. Martina Rezka, L.L. B. členem výboru finančního, výboru kontrolního a výboru pro výchovu a vzdělávání s účinností od Předkladatel: Ing. Pavel Klega, Zodpovídá: Na vědomí: Mgr. Rezek, tajemníci uvedených výborů ZMČ Praha 15, OE

4 číslo Z - 28 Název: Návrh Zřizovací listiny příspěvkové organizace MČ Praha 15 Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 15 (CSOP) I. r u š í Zřizovací listinu příspěvkové organizace MČ Praha 15 - Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci ze dne a dodatek č.1 ke Zřizovací listině Centra sociální a ošetřovatelské pomoci MČ Praha 15, Parmská 390 ze dne II. III. s c h v a l u j e předloženou Zřizovací listinu příspěvkové organizace MČ Praha 15 Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 15 (CSOP) u k l á d á a) zajistit podepsání Zřizovací listiny příspěvkové organizace MČ Praha 15 Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 15 T: Z: Ing. Pavel Klega, starosta b) zajistit zápis změn příspěvkové organizace MČ Praha 15 CSOP v zápisu obchodního rejstříku T: Z: Ing. Robin Tampa, tajemník Předkladatel: MUDr. Jana Trková, zástupkyně starosty Zodpovídá: Ing. Pavel Klega,, Ing. Robin Tampa, tajemník ÚMČ Praha 15 Na vědomí: OKP

5 číslo Z - 29 Název: Revokace části usnesení Zastupitelstva MČ Praha 15 č. Z 69 ze dne ve věci bezúplatného nabytí budovy č. p. 911 a pozemků parc. č. 2761/6, 2742/18 vše v k. ú. Hostivař z vlastnictví ČR Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví hlavního města Prahy, svěřená správa Městské části Praha 15 I. b e r e n a v ě d o m í a) informaci o převedení pozemku parc. č. 2742/18 k. ú. Hostivař z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu má Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví hlavního města Prahy a tím vzniklou potřebu revokace usnesení ZMČ Praha 15 č. Z 69 ze dne ve věci bezúplatného nabytí budovy č. p. 911 a pozemků parc. č. 2761/6, 2742/18, vše v k. ú. Hostivař II. III. IV. b) text smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č. j. ÚZSVM/A/10806/ MUEM c) požadavek Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na výslovný souhlas Zastupitelstva Městské části Praha 15 s omezovacími podmínkami využití převáděné nemovitosti dle čl. III smlouvy uvedené v bodu I. b) tohoto usnesení r u š í čl. I. usnesení Zastupitelstva MČ Praha 15 číslo Z 69 ze dne s c h v a l u j e a) nové znění čl. I., tj. Zastupitelstvo MČ Praha 15 schvaluje bezúplatný převod nemovitostí dle smlouvy uvedené v bodu I. b) tohoto usnesení b) uzavření smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí č. j. ÚZSVM/A/10806/ MUEM za účelem dle čl. II a s omezujícími podmínkami dle čl. III této smlouvy u k l á d á zajistit uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemku dle bodu I. b) tohoto usnesení T: Z: Michal Frauenterka, radní Předkladatel: Michal Frauenterka, radní Zodpovídá: Michal Frauenterka, radní Na vědomí: OM, OE, OSP

6 číslo Z - 30 Název: Nabývání vybraných pozemků a budov do svěřené správy MČ Praha 15 I. s c h v a l u j e záměr jednat o nabytí vybraných pozemků a budov uvedených v příloze č. 1 usnesení do svěřené správy MČ Praha 15 II. u k l á d á starostovi MČ Praha 15 zahájit jednání o nabytí vybraných pozemků a budov dle bodu a) tohoto usnesení T: od Z: Ing. Pavel Klega, starosta Předkladatel: Michal Frauenterka, radní Zodpovídá: Ing. Pavel Klega, Na vědomí: OM, OD, OŽP, OE

7 číslo Z 31 Název: Prodej bytových jednotek oprávněným nájemcům ve vybraných bytových domech svěřených MČ Praha 15 I. s c h v a l u j e a) 1. Podmínky prodeje bytových jednotek oprávněným nájemcům ve vybraných bytových domech svěřených do správy MČ Praha 15 a vzorové dokumenty, kterými bude realizován proces prodeje bytových jednotek oprávněným nájemcům, všechny uvedeny v příloze č. 1 tohoto usnesení 2. způsob tvorby ceny při prodeji bytových jednotek, a to tak, že prodej těchto bytových jednotek bude uskutečněn za cenu obvyklou, která bude určena znaleckým posudkem metodou porovnávací 3. z takto určené ceny obvyklé bude poskytnuta odchylka snižující kupní cenu ve výši 15 %, jak je tato specifikována v bodě d/ Podmínek prodeje bytových jednotek, a v případě splnění dalších podmínek odchylka snižující kupní cenu ve výši 5 %, jak je tato specifikována v bodě e/ Podmínek prodeje bytových jednotek b) 1. učinění níže uvedených kroků směřujících k prodeji bytových jednotek nacházejících se v domě č. p. 451, situovaném na pozemcích č. parc. 509/65, 509/66, 509/209, 509/204, vše k. ú. Horní Měcholupy, vůči oprávněným nájemcům uvedeným v tabulce, která je přílohou č. 2 tohoto usnesení, za cenu uvedenou v této tabulce, která je v souladu s body a) 2. a a) 3. části I. tohoto usnesení 2. že Městská část Praha 15, případně prostřednictvím administrátora, je oprávněna zahájit úkony směřující k prodeji bytových jednotek za takto určené ceny spočívající v podání závazných nabídek Městské části Praha 15 na odkoupení bytové jednotky a spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a spoluvlastnického podílu na pozemku oprávněným nájemcům c) 1. způsob tvorby ceny v souladu s body a) 2. a a) 3. části I. tohoto usnesení i při prodeji bytových jednotek, které budou vymezeny prohlášením vlastníka budovy v těchto objektech: dům č. p. 410 situovaný na pozemku č. parc. 509/76, dům č. p. 411 situovaný na pozemku č. parc. 509/77, dům č. p. 412 situovaný na pozemku č. parc. 509/78, dům č. p. 413 situovaný na pozemku č. parc. 509/79, dům č. p. 414 situovaný na pozemku č. parc. 509/80, dům č. p. 415 situovaný na pozemku č. parc. 509/81, dům č. p. 416 situovaný na pozemku č. parc. 509/82, dům č. p. 417 situovaný na pozemku č. parc. 509/83, dům č. p. 418 situovaný na pozemku č. parc. 509/84, dům č. p. 419 situovaný na pozemku č. parc. 509/85, dům č. p. 420 situovaný na pozemku č. parc. 509/86, dům č. p. 421 situovaný na pozemcích č. parc. 509/20 a 509/208, dům č. p. 422 situovaný na pozemku č. parc. 509/19, dům č. p. 423 situovaný na pozemku č. parc. 509/18, dům č. p. 424 situovaný na pozemku č. parc. 509/17, dům č. p. 425 situovaný na pozemku č. parc. 509/16, dům č. p. 426 situovaný na pozemku č. parc. 509/15, dům č. p. 427 situovaný na pozemcích č. parc. 509/14 a 509/207, dům č. p. 428 situovaný na pozemcích č. parc. 509/13 a 509/206, dům č. p. 429 situovaný na pozemcích č. parc. 509/12 a 509/205, všechny v k. ú. Horní Měcholupy, když k prodeji těchto bytových jednotek bude přistoupeno za cenu obvyklou, která bude určena znaleckým posudkem metodou porovnávací

8 2. že po určení ceny obvyklé bytových jednotek nacházejících se ve výše uvedených domech Městská část Praha 15, případně prostřednictvím administrátora, je oprávněna zahájit úkony směřující k prodeji bytových jednotek za takto určené ceny spočívající v podání závazných nabídek Městské části Praha 15 na odkoupení bytové jednotky a spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a spoluvlastnického podílu na pozemku oprávněným nájemcům II. u k l á d á a) zahájit realizaci kroků směřujících k prodeji bytových jednotek oprávněným žadatelům ve vybraných bytových domech svěřených MČ Praha 15 dle části I. tohoto usnesení T: od Z: Michal Frauenterka, radní b) předložit informaci o průběhu kroků směřujících k prodeji bytových jednotek na následujícím zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 T: Z: Michal Frauenterka, radní Předkladatel: Michal Frauenterka, radní Zodpovídá: Michal Frauenterka, radní Na vědomí: OM, OE

9 číslo Z - 33 Název: Revokace usnesení ZMČ Praha 15 č. Z ze dne a záměr prodeje pozemků ve svěřené správě MČ Praha 15 souvisejících s bytovými a rodinnými domy I. r u š í usnesení Zastupitelstva MČ Praha 15 č. Z-134 ze dne II. III. s c h v a l u j e a) záměr prodeje pozemků ve svěřené správě MČ Praha 15 souvisejících s bytovými a rodinnými domy, a to výhradně vlastníkům nemovitostí navazujících na tyto pozemky b) pravidla pro prodej pozemků dle bodu II. a) tohoto usnesení u k l á d á připravit podle bodu II. tohoto usnesení prodeje pozemků ve svěřené správě MČ Praha 15 souvisejících s bytovými a rodinnými domy, a to výhradně vlastníkům nemovitostí navazujících na tyto pozemky podle schválených pravidel T: průběžně Z: Michal Frauenterka, radní Předkladatel: Zodpovídá: Na vědomí: Michal Frauenterka, radní Michal Frauenterka, radní OM, OD, OŽP, OE

10 číslo Z - 34 Název: Víceúčelové hřiště v lokalitě Na Groši I. b e r e n a v ě d o m í a) závaznou informaci koordinátora regionálních projektů Nadace ČEZ o schválení poskytnutí nadačního příspěvku projektu Vícefunkční hřiště na Groši v grantovém řízení Oranžové hřiště 2011 v částce ,-Kč II. III. b) výsledky poptávkového řízení na realizaci víceúčelového hřiště v lokalitě Na Groši c) nutnost zajištění dofinancování nepokryté části projektu z vlastních zdrojů s c h v a l u j e a) realizaci víceúčelového hřiště v lokalitě Na Groši projektem Vícefunkční hřiště na Groši s podporou grantového řízení Oranžové hřiště 2011 Nadace ČEZ b) zařazení akce do upraveného rozpočtu MČ Praha 15 ve výši 1, ,- Kč u k l á d á a) provést rozpočtové opatření dle bodu II. b) tohoto usnesení T: Z: Ing. Robin Tampa, tajemník b) informovat koordinátora regionálních projektů Nadace ČEZ o schválení dofinancování projektu Vícefunkční hřiště na Groši v rámci rozpočtu MČ Praha 15 T: Z: Ing. Jana Černá, 1. zástupkyně starosty Předkladatel: Zodpovídá: Na vědomí: Ing. Jana Černá, 1. zástupkyně starosty Ing. Jana Černá, 1. zástupkyně starosty, Ing. Robin Tampa, tajemník OE, OM

3531. Zpráva o činnosti kontrolního výboru zastupitelstva města a přehled o stížnostech a peticích za rok 2012

3531. Zpráva o činnosti kontrolního výboru zastupitelstva města a přehled o stížnostech a peticích za rok 2012 R o č n í k 2 0 1 3 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 110 Vydána dne 1.3.2013 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3529. Zpráva o vyřízení interpelací 3530. Návrh na odvolání

Více

Přehled usnesení 14. RMČ ze dne 12.5.2011

Přehled usnesení 14. RMČ ze dne 12.5.2011 Přehled usnesení 14. RMČ R-224 Smlouvy o připojení ze sítě NN a sdružených dodávkách elektřiny mezi MČ Praha 15 a PRE a. s. pro objekty Tenisová 981 a Lochotínská 277, Praha 10 R-225 Havarijní oprava části

Více

Program: Zastupitelstvo schvaluje předložený program mimořádného zasedání zastupitelstva: 31-0-0

Program: Zastupitelstvo schvaluje předložený program mimořádného zasedání zastupitelstva: 31-0-0 Z á p i s mimořádného zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 29. 10. 2009 Místo konání: zasedací sál č. 306, budova Nové radnice, Ostrava Předsedající: Ing. Miroslav

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2010

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2010 Roč ník 2010 SBÍRKA USNESENÍ města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 4 Vydána dne 26.11.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 92. Zpráva o činnosti finančního výboru Zastupitelstva

Více

zňrzov ACÍ LISTINA Článek III. Zřizovatel příspěvkové organizace Názeva ídlo příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Běchovice

zňrzov ACÍ LISTINA Článek III. Zřizovatel příspěvkové organizace Názeva ídlo příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Běchovice ~. ~.,.~ $~ -e A I '; ~ J: ~II'~ asmpitelstvo městské části Praha - Běchovice svým usnesením č. 069/11/12 ze dne ~ ( :9.2012 v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 131/2000 b., o hlavním městě

Více

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne 10.6.2015 v Osvětovém domě v Řepištích 171. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje zapisovatelem paní Michaelu

Více

Zápis z 9. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice

Zápis z 9. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice Zápis z 9. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice konaného dne 23. 2. 2015 od 14.40 hod. Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Martin Lonek, radní Ing. Tomáš Dvořák, radní Markéta

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 36. řádné jednání rady městské části, konané dne 5. 12. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 750 ze dne 10.12.2012

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 750 ze dne 10.12.2012 č.j.: 835/2012 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 750 ze dne 10.12.2012 Návrh Směrnice k nakládání s majetkem Rada městské části I. r u š í 1. usnesení Rady městské části

Více

Z á p i s P R O G R A M. 5. Návrh na schválení zadání pro zpracování změn č. 2 územního plánu města Kolína

Z á p i s P R O G R A M. 5. Návrh na schválení zadání pro zpracování změn č. 2 územního plánu města Kolína Městský úřad Kolín Z á p i s z XVII. zasedání Zastupitelstva města Kolína, konaného dne 23.5.2005 od 15,00 hodin v saloncích č. 1,2,3 Městského společenského domu v Kolíně Přítomno: 24 členů zastupitelstva

Více

USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 28. 6. 2012

USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 28. 6. 2012 USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 28. 6. 2012 USNESENÍ Č. 129/2012 Pověření delegáta na řádnou valnou hromadu společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s. pověřuje Lukáše

Více

Zápis. 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 25.5.2010

Zápis. 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 25.5.2010 Zápis 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 25.5.2010 Přítomni: Dále přítomni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka rady, Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, starostka, Ing.

Více

U P R A V E N Ý P R O G R A M U J E D N Á N Í

U P R A V E N Ý P R O G R A M U J E D N Á N Í N Á V R H U P R A V E N Ý P R O G R A M U J E D N Á N Í 39. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se koná dne 29.5. 2014 od 9,00 hod. (v případě potřeby jednání pokračuje v pátek 30.5. 2014)

Více

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA.

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Město Nový Jičín SMĚRNICE č. 2/2004 ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Hospodaření s majetkem města spadá do samostatné působnosti města a je upraveno zejména v 38

Více

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014 Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení přiměřenosti

Více

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města.

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města. USNESENÍ 30. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 7. září 2010 usnesením č. 30/804/2010 program 30. zasedání zastupitelstva města včetně doplnění programu o body Rozdělení objektu čp. 48 v

Více

I.část. z 16. zasedání Zastupitelstva města Havířova. konaného dne 17.12.2012 v Kulturním domě RADOST v Havířově.

I.část. z 16. zasedání Zastupitelstva města Havířova. konaného dne 17.12.2012 v Kulturním domě RADOST v Havířově. U S N E S E N Í z 16. zasedání Zastupitelstva města Havířova v Kulturním domě RADOST v Havířově I.část Č.jed. KP/95 267/Vl/2012 V Havířově dne 17.12.2012 Zapsala: Monika Krpelíková, odd. kancelář primátora

Více

U S N E S E N Í č. 28 z 27. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 19.3. a 21.3.2012

U S N E S E N Í č. 28 z 27. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 19.3. a 21.3.2012 U S N E S E N Í č. 28 z 27. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 19.3. a 21.3.2012 I. Rada města schvaluje : - za zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu, - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 11. řádné jednání rady městské části, konané dne 27. 4. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015.

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015. MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015. Usnesení č. 67/2015 90/2015 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice konaného dne 8. 6. 2015 od 14.00 hod. Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Martin Lonek, radní Ing. Tomáš Dvořák, radní Ing.

Více

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady převodu a nabytí nemovitostí

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady převodu a nabytí nemovitostí MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Zásady převodu a nabytí nemovitostí VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 9/2010 OBSAH strana Článek 1 Obecná ustanovení... 3 Článek 2 Způsoby a formy převodu a nabytí nemovitostí...

Více

Město Moravská Třebová. Usnesení

Město Moravská Třebová. Usnesení Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.03.2015 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů zastupitelstva města.

Více

Zápis. 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010. Průběh jednání:

Zápis. 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010. Průběh jednání: Zápis 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010 Místo konání: zasedací sál č. 306, budova Nové radnice, Ostrava Předsedající: Ing. Miroslav Svozil, starosta

Více

Město Suchdol nad Lužnicí

Město Suchdol nad Lužnicí Město Suchdol nad Lužnicí USNESENÍ 22. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 16. 6. 2014 v 17:00 hod. v zasedací síni radnice v e ř e j n á v e r z e Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení:

Více

USNESENÍ z 23. zasedání: Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 13.09.2007

USNESENÍ z 23. zasedání: Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 13.09.2007 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 23.

Více

Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015

Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015 Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015 Přítomni: Ing. T. Smrčka, Mgr. O. Skripnik PhD. (odešel po projednání bodu č. 16), I. Kovářová, Ing. P. Kozák Omluven: Hosté: MgA. M. Reslová, M.

Více

Ing. Pavel místostarosta pí Žiláková. Program:

Ing. Pavel místostarosta pí Žiláková. Program: - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s ze 140. jednání Rady města

Více

Rada města usnesením č. 2013/2595 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 71. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2013/2595 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 71. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 71. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. ledna 2013 usnesením č. 2013/2594 program 71. schůze rady města, konané dne 28.01.2013. usnesením č. 2013/2595 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více