Prováděcí vyhlášky k zákonu o podporovaných zdrojích energie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prováděcí vyhlášky k zákonu o podporovaných zdrojích energie"

Transkript

1 Prováděcí vyhlášky k zákonu o 1. vyhláška o vykazování a evidenci elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů a biomasu, množství a kvality skutečně nabytých a využitých zdrojů a k provedení některých dalších ustanovení zákona PZE 2. vyhláška o stanovení druhů a parametrů podporovaných OZE pro výrobu elektřiny, tepla nebo biometanu a o stanovení a uchovávání dokumentů Aktualizace Národního akčního plánu ČR pro OZE a zákon o

2 PZE Vyhlášky v působnosti a zmocnění MPO 1) Vyhláška o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zdrojů 2) Vyhláška o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie 3) Vyhláška o zárukách původu elektřiny z obnovitelných zdrojů 4) Vyhláška o stanovení druhů a parametrů podporovaných obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny, tepla nebo biometanu a o stanovení a uchovávání dokumentů (pracovně: vyhláška o podporovaných druzích biomasy) 5) Vyhláška o vykazování a evidenci elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů a biometanu, množství a kvality skutečně nabytých a využitých zdrojů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (pracovně: vyhláška o vykazování a evidenci podporované energie) 6) Vyhláška o požadavcích na biometan dodávaný do přepravní soustavy, distribuční soustavy nebo zásobníků plynu

3 Vyhláška o vykazování a evidenci elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů a biomasu, množství a kvality skutečně nabytých a využitých zdrojů a k provedení některých dalších ustanovení zákona PZE

4 PZE Vyhláška o vykazování a evidenci podporované energie. Původní úprava v této oblasti v legislativě v ČR: zákona č. 180/2005 Sb. o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů) Vyhláška č. 502/2005 Sb., o stanovení způsobu vykazování množství elektřiny při společném spalování biomasy a neobnovitelného zdroje což bylo vzato jako základ při tvorbě příslušné části zákona č. 165/2012 Sb.,o nové vyhlášky o vykazování a evidenci podporované energie

5 PZE Vyhláška o vykazování a evidenci podporované energie. Zmocnění k zákoně o : 53 odst. 1 písm. c), d), n), o), p), q), r), s), t) zákona část I písm. c) způsob měření a výpočtu vyrobeného množství elektřiny z OZE nebo DEZ při výrobě elektřiny z OZE nebo DEZ společně s NEOZE, písm. d) způsob vykazování množství elektřiny z OZE a NEOZE, množství tepla z OZE a DEZ, skutečného nabytí množství OZE a jeho kvality, skutečného využití veškerého nabytého množství OZE,

6 PZE Vyhláška o vykazování a evidenci podporované energie. Zmocnění k zákoně o : 53 odst. 1 písm. c), d), n), o), p), q), r), s), t) zákona část II písm. n) způsob předávání a evidence naměřených nebo vypočtených hodnot elektřiny z podporovaných zdrojů a ověření vypočtených hodnot u podpory formou ZB na elektřinu, písm. o) způsob předání a evidence naměřených hodnot elektřiny z podporovaných zdrojů u podpory formou VC, písm. p) způsob a postup měření, předávání a evidence naměřených hodnot vyrobeného a dodaného tepla z OZE do rozvodného tepelného zařízení soustavy zásobování tepelnou energií z výrobny tepla,,

7 PZE Vyhláška o vykazování a evidenci podporované energie. Zmocnění k zákoně o : 53 odst. 1 písm. c), d), n), o), p), q), r), s), t) zákona část III písm. q) způsob registrace místa předání vyrobeného tepla z výrobny tepla do rozvodného tepelného zařízení a její změny u podpory formou ZB na teplo, písm. r) způsob a postup předávání a evidence naměřených hodnot biometanu, písm. s) způsob a postup předání a evidence naměřených hodnot elektřiny výrobny elektřiny, ke které vzniká nárok na podporu decentrální výroby elektřiny, písm. t) způsob a postup uvedení výrobny elektřiny do provozu.

8 PZE Vyhláška o vykazování a evidenci podporované energie. Jednotlivé části (konkrétní ) nové vyhlášky část I 1) Předmět úpravy 2) Vymezení pojmů 3) Vyhodnocované a vykazované údaje o kvalitě skutečných nabytých a využitých zdrojů energie a termíny vyhodnocování těchto údajů 4) Předávání a evidence naměřených a vypočtených hodnot elektřiny 5) Předávání a evidence naměřených hodnot tepla 6) Předávání a evidence naměřených hodnot biometanu 7) Způsob stanovení množství elektřiny nebo tepla vyrobené z podporovaných zdrojů energie při výrobě elektřiny nebo tepla z různých zdrojů energie

9 PZE Vyhláška o vykazování a evidenci podporované energie. Jednotlivé části (konkrétní ) nové vyhlášky část II 8) Způsob měření množství elektřiny a tepla 9) Způsob a postup uvedení výroby elektřiny do provozu 10) Způsob registrace místa předání vyrobeného tepla z výrobny tepla do rozvodného tepelného zařízení 11) Zrušovací ustanovení 12) Účinnost

10 PZE Vyhláška o vykazování a evidenci podporované energie. Přílohy nové vyhlášky: Příloha č. 1 Vzor výkazu o množství a kvalitě skutečně nabytých zdrojů energie Příloha č. 2 Vzor výkazu o množství a kvalitě skutečně využitých zdrojů ener. Příloha č. 3 - Vzor výkazu o výrobě elektřiny z podporovaných zdrojů Příloha č. 4 Vzor výkazu o výrobě elektřiny z vysokoúčinné KVET Příloha č. 5 Vzor výkazu o výrobě tepla z OZE Příloha č. 6 Vzor výkazu o výrobě biometanu Příloha č. 7 Způsob stanovení množství elektřiny nebo tepla vyrobené z podporovaných zdrojů energie při výrobě elektřiny nebo tepla z různých zdrojů energie

11 PZE Vyhláška o vykazování a evidenci podporované energie. A) Vyhodnocované a vykazované údaje o kvalitě skutečných nabytých a využitých zdrojů energie a termíny vyhodnocování těchto údajů 1. Týká se společného spalování výroba elektřiny a výroba tepla 2. Vyplňují se dva výkazy nabyté zdroje a zdroje využité pro výrobu el. a tep. 4. Nabyté zdroje energie - se vykazují za výrobnu el. nebo tep., výrobní zdroj 5. Využité zdroje energie - se vykazují za spalovací zařízení nebo 6. Výkazy se vypracovávají měsíčně skupinu spalovacích zařízení napojených na společnou sběrnici. 7. Výkazy se předkládají na vyžádání OTE, MPO, SEI nebo ERÚ

12 PZE Vyhláška o vykazování a evidenci podporované energie. A) Vyhodnocované a vykazované údaje o kvalitě skutečných nabytých a využitých zdrojů energie a termíny vyhodnocování těchto údajů 8. Koncepce výkazů obdoba výkazů z vyhlášky č. 502/2005 Sb. 9. Obsah výkazů - část I (příloha č. 1 a 2) identifikační údaje výrobny, výrobního zdroje, adresa - identifikační údaje výrobce, adresa, IČO, licence - rozdělení výkazu na zdroj OZE, DEZ a NEOZE - každý zdroj (OZE, DEZ a NEOZE) rozdělen na : a) tuhý, b) kapalný, c) plynný

13 PZE Vyhláška o vykazování a evidenci podporované energie. A) Vyhodnocované a vykazované údaje o kvalitě skutečných nabytých a využitých zdrojů energie a termíny vyhodnocování těchto údajů 9. Obsah výkazů část II (příloha č. 1 a 2) - u každého zdroje (OZE, DEZ a NEOZE tuhý, kapalný, plynný) uvedeny NEOZE - a) druh, b) výhřevnost, c) nabyté množství, d) množství energie DEZ - OZE - a) druh, b) výhřevnost, c) nabyté množství, d) množství energie a) druh, b) spalné teplo, c) obsah vody, d) výhřevnost e) nabyté množství, f) množství energie

14 PZE Vyhláška o vykazování a evidenci podporované energie. B) Předávání a evidence naměřených a vypočtených hodnot elektřiny 1. Výrobce elektřiny eviduje hodnoty vyrobené elektřiny z PZE 2. Evidují se měsíční hodnoty 4. Výkaz - měsíční hodnoty se evidují ve výkazu v příloze č Předávání výkazů - elektronicky předává výrobce elektřiny OTE - předávání se děje prostřednictvím informačního systému OTE - výkazy se předávají do 10. dne po skončení kalendářního měsíce - vyjímky u spoluspalování a KVET část údajů do 10. dne po skončení k. měsíce - část údajů do 15. dne po skončení k. měsíce

15 PZE Vyhláška o vykazování a evidenci podporované energie. B) Předávání a evidence naměřených hodnot tepla 1. Výrobce tepla eviduje hodnoty vyrobené tepla z OZE 2. Evidují se měsíční hodnoty za každou výrobnu tepla 4. Výkaz - měsíční hodnoty se evidují ve výkazu v příloze č Předávání výkazů - elektronicky předává výrobce tepla OTE - předávání se děje prostřednictvím informačního systému OTE - výkazy se předávají do 10. dne po skončení kalendářního měsíce

16 PZE Vyhláška o vykazování a evidenci podporované energie. B) Předávání a evidence naměřených hodnot biometanu 1. Výrobce biometanu eviduje hodnoty vyrobeného biometanu 2. Evidují se měsíční hodnoty za každou výrobnu biometanu 4. Výkaz - měsíční hodnoty se evidují ve výkazu v příloze č Předávání výkazů - elektronicky předává výrobce biometanu OTE - předávání se děje prostřednictvím informačního systému OTE - výkazy se předávají do 12:00h do 6. dne po skončení plynárenského měsíce

17 PZE Vyhláška o vykazování a evidenci podporované energie. C) Struktura a obsah výkazů o výrobě elektřiny z OZE 1. Identifikační údaje výrobce a výrobny jméno a název výrobce, IČO, adresa výrobny, číslo licence, druh zdroje - datum uvedení výrobny do provozu, označení předávacího místa (EAN) - označení výrobny dle IS OTE 2. Informace o využité investiční podpoře dotační program, datum rozhodnutí o udělení dotace, - výše podpory, celkové investiční náklady

18 PZE Vyhláška o vykazování a evidenci podporované energie. C) Struktura a obsah výkazů o výrobě elektřiny z OZE 3. Bilanční údaje za měsíc instalovaný výkon, svorková výroba elektřiny, technologická vlas. spotřeba - celková konečná spotřeba elektřiny za předacím místem, z toho lokální spotř. - dodávka elektřiny do distribuční nebo přenosové soustavy - odběr elektřiny z přenosové nebo distribuční soustavy 4. Informace o nároku na podporu upraveno v závislosti na CR ERÚ (řádek, sloupec CR), - množství elektřiny, na které je nárokována podpora

19 PZE Vyhláška o vykazování a evidenci podporované energie. C) Struktura a obsah výkazů o výrobě elektřiny z OZE 5. Kontrolní údaje slouží pro kontrolu parametrů nastavených v zákoně - u elektřiny z OZE je to především účinnost a druh biomasy (biomasa a bioplyn) - kontrolní hodnoty: druh biomasy, spotřeba paliva na výrobu elektřiny a tepla výhřevnost paliva, vyrobené teplo, užitečné teplo D) Struktura a obsah výkazů o výrobě elektřiny z DEZ, KVET a decentrální 1. Struktura, konstrukce a požadované údaje a informace jsou obdobné 2. Speciální výkaz za vysokoúčinnou KVET za každou KJ (předkládá se na vyžádání OTE, MPO, SEI, ERÚ)

20 PZE Vyhláška o vykazování a evidenci podporované energie. E) Struktura a obsah výkazů o výrobě tepla a biometanu 1. Struktura, konstrukce a požadované údaje a informace jsou obdobné

21 PZE Vyhláška o vykazování a evidenci podporované energie. F) Způsob stanovení množství elektřiny nebo tepla vyrobené z PZE při výrobě elektřiny nebo tepla z různých paliv Elektřina množství podporované elektřiny při výrobě elektřiny z různých zdrojů se stanoví jako poměrná část celkového množství vyrobené elektřiny výpočet je stanoven v příloze č. 7 vyhlášky M t pal množství energie obsažené ve spalovaném zdroji energie Analogie vyhlášky č. 502/2005 Sb. E i ( EC Evl) M M T pal_ i T pal

22 PZE Vyhláška o vykazování a evidenci podporované energie. F) Způsob stanovení množství elektřiny nebo tepla vyrobené z PZE při výrobě elektřiny nebo tepla z různých paliv Teplo množství podporovaného tepla při výrobě tepla z různých zdrojů se stanoví jako poměrná část celkového množství vyrobeného tepla výpočet je stanoven v příloze č. 7 vyhlášky Q T i Q T M M T pal_ i T pal

23 PZE Vyhláška o vykazování a evidenci podporované energie. G) Způsob a postup uvedení výrobny elektřiny do provozu Výrobna elektřiny je uvedena do povozu pokud jsou splněny podmínky Rozhodnutí o udělení licence nabylo právní moci Provozovatelem DS nebo PS bylo provedeno první paralelní připojení výrobny elektřiny k ES ČR Provozovatele DS nebo PS bylo instalováno měření v předávací místě výrobny elektřiny

24 PZE Vyhláška o vykazování a evidenci podporované energie. G) Způsob a postup uvedení výrobny elektřiny do provozu První paralelní připojení výrobny elektřiny provede provozovatel DS nebo PS na základě žádosti podané výrobce elektřiny, která obsahuje Potvrzení odborné firmy, že výrobna elektřiny je provedena v souladu s podmínkami stanovenými ve smlouvě o připojení Provozovatelem DS nebo PS odsouhlasena projektová dokumentace Zpráva o výchozí revizi elektrického zařízení výrobny elektřiny Protokol o nastavení ochran (pokud není součástí výchozí revize) Místní provozní předpisy pro výrobnu elektřiny (jsou-li vyžadovány ve smlouvě o připojení)

25 PZE Vyhláška o vykazování a evidenci podporované energie. Připomínky v rámci MPŘ k vyhlášce a jejich vypořádání K návrhu vyhlášky byly doručeny celkem 1. zásadní připomínky celkem 4 2. doporučující připomínky celkem 94 Připomínky především technické od: ERÚ, SEI a Teplárenského sdružení Způsob vypořádání připomínek: 1. Akceptované připomínky zapracovány do textu vyhlášky nebo odůvodnění 2. Ostatní připomínky vysvětleny Vyhláška předložena do komisí LRV vypořádaná bez rozporu!!!

26 Vyhláška o stanovení druhů a parametrů podporovaných OZE pro výrobu elektřiny, tepla nebo biometanu a o stanovení a uchovávání dokumentů

27 PZE Vyhláška o stanovení druhů a parametrů podporovaných OZE Původní úprava v této oblasti v legislativě v ČR: zákona č. 180/2005 Sb. o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů) Vyhláška č. 482/2005 Sb., o stanovení druhů, způsobů využití a parametrů biomasy při podpoře výroby elektřiny z biomasy což bylo vzato jako základ při tvorbě příslušné části zákona č. 165/2012 Sb.,o nové vyhlášky o stanovení druhů a parametrů podporovaných OZE.

28 PZE Vyhláška o stanovení druhů a parametrů podporovaných OZE Zmocnění k zákoně o : 53 odst. 1 písm. a), e), i), l) a m) zákona část I písm. a) druhy a parametry podporovaných obnovitelných zdrojů a způsoby jejich využití pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů, tepla z obnovitelných zdrojů nebo výrobu biometanu, včetně způsobu a vykazování množství cíleně pěstované biomasy na orné půdě a na travním porostu při výrobě bioplynu, písm. e) způsob uchovávání dokumentů a záznamů o použitém palivu při výrobě elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů a výroby biometanu a o způsobu výroby tohoto paliva,,

29 PZE Vyhláška o stanovení druhů a parametrů podporovaných OZE Zmocnění k zákoně o : 53 odst. 1 písm. a), e), i), l) a m) zákona část II písm. i) podíl biologicky rozložitelné a nerozložitelné části nevytříděného komunálního odpadu na energetickém obsahu komunálního odpadu,, písm. l) způsob uchovávání dokumentů a záznamů o použitých druzích biomasy, bioplynu a biokapalin a o způsobu jejich využití pro výrobu paliv, písm. m) kritéria udržitelnosti pro biokapaliny,

30 PZE Vyhláška o stanovení druhů a parametrů podporovaných OZE Jednotlivé části (konkrétní ) nové vyhlášky část I 1) Předmět úpravy 2) Vymezení pojmů 3) Předmět podpory 4) Způsob využití biomasy 5) Kritéria udržitelnosti pro biokapaliny 6) Biologicky rozložitelná část nevytříděného komunálního odpadu 7) Dokumenty a záznamy o použitém palivu při výrobě elektřiny a tepla z OZE a při výrobě biometanu a o způsobu výroby tohoto paliva

31 PZE Vyhláška o stanovení druhů a parametrů podporovaných OZE Jednotlivé části (konkrétní ) nové vyhlášky část II 8) Cíleně pěstovaná biomasa 9) Dokladování splnění podmínek pro bioplyn a biometan 10) Přechodná ustanovení 11) Zrušovací ustanovení 12) Účinnost

32 PZE Vyhláška o stanovení druhů a parametrů podporovaných OZE Přílohy nové vyhlášky: Příloha č. 1 zařazení druhů biomasy, které jsou předmětem podpory, do jednotlivých skupin podle kategorií Příloha č. 2 stanovení úspory emisí skleníkových plynů během celého životního cyklu biokapalin Příloha č. 3 - dokumenty a záznamy o použitém palivu při výrobě elektřiny a tepla z OZE a výroby biometanu a o způsobu výroby tohoto paliva Příloha č. 4- nepodporované druhy biomasy Příloha č. 5- minimální hodnoty sušiny (podmínky pro bioplyn, biometan)

33 PZE Vyhláška o stanovení druhů a parametrů podporovaných OZE A) Předmět podpory 1. Elektřina nebo teplo vyrobené z podporované biomasy, uvedené v příloze 1, 2. Biometan vyrobený z podporované biomasy, uvedené v příloze 1, B) Způsob využití biomasy (podporované) 1. Elektřina z podporované biomasy využívána v procesech, (spalování, zplyňování, společného spalování, anaerobní fermentace) 2. Teplo z podporované biomasy využívána v procesech, (spalování, zplyňování, společ 3. Biometan z podporované biomasy využívána v procesech, (anaerobní fermantace)

34 PZE Vyhláška o stanovení druhů a parametrů podporovaných OZE C) Biologicky rozložitelná část nevytříděného komunálního odpadu 1. biolog. rozložitelná část KO je považována za OZE, 2. pokud se neprokáže jinak je podíl biolog. rozložitelné část KO na jeho celkovém energetickém obsahu stanoven na 60 % % tvoří biolog. Nerozložitelná část KO, tedy DEZ,

35 PZE Vyhláška o stanovení druhů a parametrů podporovaných OZE C) Kritéria udržitelnosti pro biokapaliny 1. Stanoveny podle zákona o ochraně ovzduší a podle kritérií udržitelnosti biopaliv uvedené v NV č. 351/2012 Sb., o kritériích udržitelnosti pro biopaliva 2. Odlišnost je pouze v jednom výpočtu úspory emisí, který je pro biokapaliny jiný (resp. Se dosazují jiná čísla) než pro biopaliva 3. Výpočet je uveden v příloze 2 a je stanoven podle směrnice 2009/28/ES i směrnice 2010/30/ES

36 PZE Vyhláška o stanovení druhů a parametrů podporovaných OZE D) Podporované druhy biomasy část I 1. Stanoveny analogicky jako ve vyhlášce č. 482/2005 Sb. 2. Rozdělení do kategorií a) termické přeměny (kategorie 1,2 a 3) b) anaerobní fermentace (kategorie 1 a 2) 3. Kategorie 1 definována jako cíleně pěstovaná biomasa pro nárokování této kategorie platí určité požadavky

37 PZE Vyhláška o stanovení druhů a parametrů podporovaných OZE D) Podporované druhy biomasy část II 1. U termické přeměny (spalování pevné biomasy) a) určení podporované biomasy pro elektřinu a pro teplo (nově) b) snaha o redukci části lesní biomasy a její zachování pro domácnosti a zpracovatelský průmysl (papírenský, stavební, nábytkářský,..) c) z uvedeného důvodu: není podporováno palivové dřevo omezena podpora hroubí do konce roku 2014 (v roce 2013 analýza dostatku této kategorie a vliv na domácnosti a zpracovatelský průmysl - prodloužení/neprodloužení) neomezena podpora nehroubí v některých kategorií omezeno využití pouze na: O, P d) přechodné období do konce roku 2013 časový prostor pro přechod na upravený systém

38 PZE Vyhláška o stanovení druhů a parametrů podporovaných OZE D) Podporované druhy biomasy část III 2. U anaerobní fermentace (spalování bioplynu) a) určení podporované biomasy pro elektřinu a pro biometan (nově) b) zachováno takřka beze změny jako ve vyhlášce č. 482/2005 Sb. c) dokladování a výpočet splnění podmínek pro bioplyn a biometan ze zákona - alespoň 30 % z jiné biomasy než je cíleně pěstovaná biomasa - efektivní využití alespoň 50 % primární energie biomasy, ze které je bioplyn vyroben - uvedeno v 9 + příloha č. 5 vyhlášky E) Nepodporované druhy biomasy Stejně jako ve vyhlášce č. 482/2005 Sb.!

39 PZE Vyhláška o stanovení druhů a parametrů podporovaných OZE F) Podmínky pro cíleně pěstovanou biomasu 1. Kategorie 1 v příloze č. 1 vyhlášky 2. Je vypěstována na vymezené půdě v ČR - uvedeno včetně rozlohy půdy v Prohlášení výrobce nebo dodavatele paliv z biomasy a musí být v souladu s údaji uvedenými s žádostí o dotaci pro režim přímé podpory v rámci společné zemědělské politiky na formuláři SZIF

40 PZE Vyhláška o stanovení druhů a parametrů podporovaných OZE G) Povinnost pro výrobce paliv a výrobce elektřiny, tepla nebo biometan 1. Výrobce nebo dodavatel paliv uchovává vyhotovené dokumenty podle vzoru a) prohlášení obsahuje: identifikační údaje - výrobce paliva, dodavatele paliva a odběratele paliva identifikace dodávky číslo smlouvy o dodávce, množství údaje o palivu určení druhy biomasy (cíleně pěstované nebo ostatní biomasa) - rozloha půdy, zemědělská kultura půd - producent biomasy (identifikace) - způsob úpravy paliva pro přepravu b) kopii uchovává výrobce elektřiny, tepla nebo biometanu

41 PZE Vyhláška o stanovení druhů a parametrů podporovaných OZE G) Povinnost pro výrobce paliv a výrobce elektřiny, tepla nebo biometan 2. Výrobce elektřiny, tepla nebo biometanu uchovává vyhotovené dokumenty podle vzoru a) prohlášení obsahuje: identifikační údaje výrobce elektřiny, výrobce tepla a - výrobce biometanu identifikační údaje dodavatele paliv údaje o palivu číslo smlouvy o dodávce paliva, - množství dodaného paliva b) kopii uchovává výrobce elektřiny, tepla nebo biometanu

42 PZE Vyhláška o stanovení druhů a parametrů podporovaných OZE G) Povinnost pro výrobce paliv a výrobce elektřiny, tepla nebo biometan 3. Výrobce paliva = Výrobce elektřiny, tepla nebo biometanu a) vyhotovuje se pouze prohlášení za výrobce paliva b) vypracovávají se pouze souhrnně za jeden měsíc

43 PZE Vyhláška o stanovení druhů a parametrů podporovaných OZE Připomínky v rámci MPŘ k vyhlášce a jejich vypořádání K návrhu vyhlášky byly doručeny celkem 1. zásadní připomínky celkem 9 2. doporučující připomínky celkem 95 Připomínky především technické od: MV, HK, ERÚ, SEI a Teplárenského sdružení Způsob vypořádání připomínek: 1. Akceptované připomínky zapracovány do textu vyhlášky nebo odůvodnění 2. Ostatní připomínky vysvětleny Vyhláška předložena do komisí LRV vypořádaná bez rozporu!!!

44 Děkuji za pozornost Kontakt:

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 180 Rozeslána dne 31. prosince 2012 Cena Kč 90, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 180 Rozeslána dne 31. prosince 2012 Cena Kč 90, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 180 Rozeslána dne 31. prosince 2012 Cena Kč 90, O B S A H : 477. Vyhláška o stanovení druhů a parametrů podporovaných obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny,

Více

Prováděcí vyhlášky k zákonu o podporovaných zdrojích energie

Prováděcí vyhlášky k zákonu o podporovaných zdrojích energie Prováděcí vyhlášky k zákonu o 1. vyhláška o elektřině z vysokoúčinné KVET a elektřině DEZ 2. vyhláška o stanovení minimální účinnost užití energie 3. vyhláška o zárukách původu elektřiny z OZE Aktualizace

Více

Novela energetického zákona a zákona o podporovaných zdrojích energie schválená v roce 2015

Novela energetického zákona a zákona o podporovaných zdrojích energie schválená v roce 2015 Novela energetického zákona a zákona o podporovaných schválená v roce 2015 Aktualizace Národního akčního plánu ČR pro OZE a zákon o podporovaných Souhrnné informace v novele EZ a PZE Základní informace

Více

1 Předmět úpravy. veškerého nabytého množství obnovitelného

1 Předmět úpravy. veškerého nabytého množství obnovitelného Strana 2610 Sbírka zákonů č. 145 / 2016 145 VYHLÁŠKA ze dne 29. dubna 2016 o vykazování elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích

Více

NÁVRH. Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. /2012 ze dne. listopadu 2012, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje

NÁVRH. Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. /2012 ze dne. listopadu 2012, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje NÁVRH Cenové rozhnutí Energetického regulačního úřadu č. /2012 ze dne. listopadu 2012, kterým se stanovuje ppora pro pporované zdroje Energetický regulační úřad ple 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti

Více

REGISTR PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ OBLAST: ENERGETIKA

REGISTR PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ OBLAST: ENERGETIKA List/listů: 1/12 Aktualizováno k zákonu 371/2011 Sb. Typ právního předpisu Číslo předpisu Zákon 406/2000 Název právního předpisu Zákon o hospodaření energií Změny právního předpisu 359/2003 694/2004 180/2005

Více

Sbírka zákonů č. 477 / Strana 6354 Částka 180 A-PDF Split DEMO : Purchase from to remove the watermark

Sbírka zákonů č. 477 / Strana 6354 Částka 180 A-PDF Split DEMO : Purchase from  to remove the watermark Sbírka zákonů č. 477 / 2012 Strana 6354 Částka 180 A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark 477 VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2012 o stanovení druhů a parametrů podporovaných

Více

Obecně platné předpisy zpracované a předložené Ministerstvem průmyslu a obchodu ke schválení nebo jím vydané po r. 1989 stav k 1. 2.

Obecně platné předpisy zpracované a předložené Ministerstvem průmyslu a obchodu ke schválení nebo jím vydané po r. 1989 stav k 1. 2. Obecně platné předpisy zpracované a předložené Ministerstvem průmyslu a obchodu ke schválení nebo jím vydané po r. 1989 stav k 1. 2. 2015 Obecného charakteru všechny sekce 2/1969 Sb. Zákon č. 2/1969 Sb.,

Více

Výše nevratné investiční podpory [%] do (včetně) do (včetně) do (včetně) do (včetně) do (včetně) - 20 20 30 30 40 40 50 50 - Kategorie výrobny

Výše nevratné investiční podpory [%] do (včetně) do (včetně) do (včetně) do (včetně) do (včetně) - 20 20 30 30 40 40 50 50 - Kategorie výrobny AKTUALIZOVANÝ NÁVRH - Cenové rozhnutí Energetického regulačního úřadu č. /2012 ze dne listopadu 2012, kterým se stanovuje ppora pro pporované zdroje energie Energetický regulační úřad ple 2c zákona č.

Více

Strana 4562 Sbírka zákonů č. 346 / 2012 Částka 129 VY HLÁŠ KA

Strana 4562 Sbírka zákonů č. 346 / 2012 Částka 129 VY HLÁŠ KA Strana 4562 Sbírka zákonů č. 346 / 2012 Částka 129 346 VY HLÁŠ KA ze dne 12. října 2012 o termínech a postupech výběru formy podpory, postupech registrace podpor u operátora trhu, termínech a postupech

Více

Sbírka zákonů částka 125/2013

Sbírka zákonů částka 125/2013 Sbírka zákonů částka 125/2013 325. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 19/2010 Sb., o způsobu tvorby bilancí a rozsahu předávaných údajů v plynárenství operátorovi trhu Účinnost: Tato vyhláška nabývá

Více

Novela energetického zákonač.131/2015sb. Presenter Václav Kopecký VAY energo s.r.o. Presentation Date 8.10.2015 Třeboň

Novela energetického zákonač.131/2015sb. Presenter Václav Kopecký VAY energo s.r.o. Presentation Date 8.10.2015 Třeboň Novela energetického zákonač.131/2015sb Presenter Václav Kopecký VAY energo s.r.o. Presentation Date 8.10.2015 Třeboň Tematické členění -výstavba nových zdrojů -Státní energetická inspekce -ekodesign -změny

Více

1 ) Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

1 ) Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Aktualizovaný návrh Cenové rozhnutí Energetického regulačního úřadu č. X/2013 ze dne Y. listopadu 2013, kterým se stanovuje ppora pro pporované zdroje energie Energetický regulační úřad ple 2c zákona č.

Více

Návrh vnitrostátního plánu v oblasti energetiky a klimatu

Návrh vnitrostátního plánu v oblasti energetiky a klimatu Návrh vnitrostátního plánu v oblasti energetiky a klimatu Pracovní seminář SVSE 25. 7. 2019 Velké Karlovice České republiky a EU 1 Postup přípravy Návrhu vnitrostátního plánu MPO ve spolupráci s MŽP a

Více

Obnovitelné zdroje. Rozvoj výroby elektřiny a tepla, legislativní podmínky připojení. Rozvoj výroby elektřiny a tepla, legislativní podmínky připojení

Obnovitelné zdroje. Rozvoj výroby elektřiny a tepla, legislativní podmínky připojení. Rozvoj výroby elektřiny a tepla, legislativní podmínky připojení Obnovitelné zdroje Obsah Výroba elektřiny a tepla - statistika Podpora využívání OZE v teplárenství Provozní podpora Investiční podpora Připojování Elektřina Biometan Teplo Podíl druhů biomasy na výrobě

Více

Novinky v právní úpravě bioenergetiky BIOMASA A ENERGETIKA 2012,

Novinky v právní úpravě bioenergetiky BIOMASA A ENERGETIKA 2012, Novinky v právní úpravě bioenergetiky BIOMASA A ENERGETIKA 2012, 27.11.2012 Změna systému podpory od 1. ledna 2013 Výkupní ceny Elektřinu v režimu výkupních cen bude vykupovat povinně vykupující Povinně

Více

Potenciál zemědělské a lesní biomasy. Ministerstvo zemědělství

Potenciál zemědělské a lesní biomasy. Ministerstvo zemědělství Akční plán pro biomasu v ČR na období 2012-2020 Potenciál zemědělské a lesní biomasy Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. OZE v perspektivě ě EU 2. Národní akční plán pro obnovitelnou

Více

Energetický regulační

Energetický regulační Energetický regulační ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD ROČNÍK 15 V JIHLAVĚ 29. 12. 2015 ČÁSTKA 10/2015 OBSAH: str. 1. Cenové rozhnutí Energetického regulačního úřadu č. 9/2015 ze dne 29. prosince 2015, kterým

Více

Technicko-obchodní zadání pro spalování biopaliv - biomasy ve ŠKO ENERGO v období 01. 01. 2016-31. 12. 2016 a v období 01. 01. 2016-31. 12.

Technicko-obchodní zadání pro spalování biopaliv - biomasy ve ŠKO ENERGO v období 01. 01. 2016-31. 12. 2016 a v období 01. 01. 2016-31. 12. Technicko-obchodní zadání pro spalování biopaliv - biomasy ve ŠKO ENERGO v období 01. 01. 2016-31. 12. 2016 a v období 01. 01. 2016-31. 12. 2020 I. Název a označení paliva Dodavatel musí uvést název biopaliva,

Více

Vybraná legislativa ČR

Vybraná legislativa ČR Vybraná legislativa ČR ZÁKONY č. 505/1990 Sb., o metrologii a související předpisy Novely: č. 119/2000 Sb., č. 13/2002 Sb., č. 137/2002 Sb., č. 226/2003 Sb., č. 444/2005 Sb., č. 230/2006 Sb., č. 481/2008

Více

Vnitrostátní plán v oblasti energetiky a. klimatu. Seminář České bioplynové asociace 18. února VŠCHT Praha. Ing.

Vnitrostátní plán v oblasti energetiky a. klimatu. Seminář České bioplynové asociace 18. února VŠCHT Praha. Ing. klimatu Seminář České bioplynové asociace 18. února 2019 VŠCHT Praha klimatu 1 Klimaticko-energetické cíle Evropské unie Druh cíle 2020 Hodnota cíle Doplňující informace Snížit emise skleníkových plynů

Více

Strategie ERÚ pro rok 2013 a příprava na IV regulační období

Strategie ERÚ pro rok 2013 a příprava na IV regulační období Strategie ERÚ pro rok 2013 a příprava na IV regulační období Ing. René Neděla poradce předsedkyně Energetický regulační úřad STRATEGIE Národní zájmy Evropské zájmy Světové zájmy 2 Hlavní cíle Ochrana práv

Více

vzniká nárok na podporu decentrální výroby elektřiny,

vzniká nárok na podporu decentrální výroby elektřiny, Částka 180 Sbírka zákonů č. 478 / 2012 Strana 6369 478 VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2012 o vykazování a evidenci elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů a biometanu, množství a kvality skutečně nabytých

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 20. prosince Předmět úpravy

VYHLÁŠKA. ze dne 20. prosince Předmět úpravy 478 VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2012 o vykazování a evidenci elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů a biometanu, množství a kvality skutečně nabytých a využitých zdrojů a k provedení některých dalších

Více

Konference Energetika Most 2014 Petr Karas

Konference Energetika Most 2014 Petr Karas Konference Energetika Most 2014 Petr Karas ENERGETICKÁ BEZPEČNOST JE NUTNÉ SE ZNEPOKOJOVAT? JE NUTNÉ SE ZNEPOKOJOVAT? hlavním posláním SEK je zajistit nepřerušené dodávky energie v krizových situacích

Více

Projekt TAČR TD 010191. Náklady OZE 25. 6. 2013, Praha

Projekt TAČR TD 010191. Náklady OZE 25. 6. 2013, Praha Projekt TAČR TD 010191 Náklady OZE 25. 6. 2013, Praha Reálná data 2013 Skutečnost leden únor březen duben květen CELKEM Podpora elektřiny - větrná 49 249 35 911 55 019 35 501 41 018 216 698 Podpora elektřiny

Více

Energetické využití odpadů z hlediska MPO

Energetické využití odpadů z hlediska MPO Energetické využití odpadů z hlediska MPO Odpady 2011 a jak dál? Kongresové centrum Výstaviště BVV 25. května 2011 Milan Kyselák Obsah 1. Stav energetického využívání odpadu 2. Strategický pohled SEK,

Více

Vybraná legislativa ČR

Vybraná legislativa ČR Vybraná legislativa ČR ZÁKONY č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon). Novely: č. 151/2002 Sb., č. 262/2002 Sb., č. 309/2002 Sb.,

Více

Cíle a limity ČR v oblasti obnovitelných zdrojů energie

Cíle a limity ČR v oblasti obnovitelných zdrojů energie obnovitelných zdrojů energie 1 Působnost státní správy LIMITY, OMEZENÍ NEBO PODMÍKY PODPORY? 2 Působnost MPO 1. Vyjednávání v orgánech EU při procesu tvorby a úpravy směrnic EP a Rady a další legislativy

Více

Operátor trhu s elektřinou

Operátor trhu s elektřinou Operátor trhu s elektřinou ČESKÁ ENERGETIKA 1/2002 Ing. Jaroslav Müller, OTE Úvod Jedním z předpokladů vstupu České republiky do Evropské unie (EU) je harmonizace legíslativy České republíky s legislativou

Více

PROGRAM KOGENERACE Z BIOMASY

PROGRAM KOGENERACE Z BIOMASY PROGRAM KOGENERACE Z BIOMASY Obsah 2 Varianty řešení...2 3 Kritéria pro výběr projektu...2 4 Přínosy...2 4.1. Přínosy energetické...3 4.2. Přínosy environmentální...4 5 Finanční analýza a návrh podpory

Více

č. 475/2005 Sb. VYHLÁŠKA kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů Ve znění: Předpis č.

č. 475/2005 Sb. VYHLÁŠKA kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů Ve znění: Předpis č. č. 475/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. listopadu 2005, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů Ve znění: Předpis č. K datu Poznámka 364/2007 Sb. (k 1.1.2008)

Více

Současný stav liberalizace energetiky ČR Současný stav energetické legislativy ČR

Současný stav liberalizace energetiky ČR Současný stav energetické legislativy ČR 3. etapa liberalizace energetiky a její dopady Současný stav liberalizace energetiky ČR Současný stav energetické legislativy ČR 6. uživatelské fórum Taures, a. s., 30.9.2003 Praha Josef Fiřt Ministerstvo

Více

Novela zákona o POZE. Jan Habart. CZ Biom předseda

Novela zákona o POZE. Jan Habart. CZ Biom předseda Novela zákona o POZE Jan Habart CZ Biom předseda Stávající výrobny 10.04.2018 Valná hromada CZ Biom 2018 2 Rekonstrukce a modernizace Současný stav: 12, 1 (b) Za uvedení výrobny elektřiny do provozu se

Více

Přispějí vládou preferované technologie jádro a OZE k energetické bezpečnosti?

Přispějí vládou preferované technologie jádro a OZE k energetické bezpečnosti? Přispějí vládou preferované technologie jádro a OZE k energetické bezpečnosti? Energetická bezpečnost ČR 18. listopadu 2015 Státní energetická koncepce 2015 Vrcholový strategický cíl 1: Bezpečnost dodávek

Více

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství Dostupnost primárních zdrojů biomasy a priority jejich rozvoje Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020 Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. Cíle v rozvoji OZE do roku 2020 2.

Více

Společné stanovisko MMR a SEI k politice územního rozvoje a územně plánovací dokumentaci a k předkládání dokumentace v územním a stavebním řízení

Společné stanovisko MMR a SEI k politice územního rozvoje a územně plánovací dokumentaci a k předkládání dokumentace v územním a stavebním řízení Společné stanovisko MMR a SEI k politice územního rozvoje a územně plánovací dokumentaci a k předkládání dokumentace v územním a stavebním řízení I. Úvod Postavení dotčených orgánů ve správním řízení obecně

Více

Kritéria udržitelné produkce biomasy

Kritéria udržitelné produkce biomasy Kritéria udržitelné produkce biomasy Ing. Soňa Hykyšová 26.11.2013, ČZU Praha Konference BIOMASA & ENERGETIKA 2013 TÜV SÜD Czech: 26/11/2013 Konference BIOMASA & ENERGETIKA 2013 Snímek 1 TÜV SÜD v číslech:

Více

Vedlejší živočišné produkty a odpadová legislativa

Vedlejší živočišné produkty a odpadová legislativa Vedlejší živočišné produkty a odpadová legislativa Vymezení pojmů Osnova prezentace V jakých případech je VŽP odpadem Otázka působnosti odpadové legislativy - směrnice o odpadech ve vztahu k nařízení č.1069/2009

Více

Podpora výroby elektřiny z OZE, KVET a DZ. Rostislav Krejcar

Podpora výroby elektřiny z OZE, KVET a DZ. Rostislav Krejcar Podpora výroby elektřiny z OZE, KVET a DZ v roce 2009 Rostislav Krejcar Obsah prezentace Obnovitelné zdroje energie (OZE) Legislativa Předpoklady vstupující do výpočtů podpory Technicko-ekonomické parametry

Více

RENARDS OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE 21. 4. 2016

RENARDS OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE 21. 4. 2016 OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE 21. 4. 2016 Přehled dotací do oblasti OZE napříč dotačními tituly Rezidenční nemovitosti ZÚ Zateplení rodinných domů, OZE IROP Zateplení bytových domů + OZE OPŽP Kotlíkové dotace

Více

REGISTR PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ OBLAST: ENERGETIKA

REGISTR PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ OBLAST: ENERGETIKA List/listů: 1/15 Aktualizováno k zákonu 239/2013 Sb. Typ právního předpisu Číslo předpisu Název právního předpisu Zákon 406/2000 Zákon o hospodaření energií Změny právního předpisu 359/2003 694/2004 180/2005

Více

Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně šetrných technologií v dopravě a ve výstavbě a provozování budov

Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně šetrných technologií v dopravě a ve výstavbě a provozování budov Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně šetrných technologií v dopravě a ve výstavbě a provozování budov LEGISLATIVNÍ PODPORA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Více

Přehled právních předpisů České republiky vztahujících se ke kompetenci Státní energetické inspekce. (stav ke dni 1. 12. 2015)

Přehled právních předpisů České republiky vztahujících se ke kompetenci Státní energetické inspekce. (stav ke dni 1. 12. 2015) Přehled právních předpisů České republiky vztahujících se ke kompetenci Státní energetické inspekce (stav ke dni 1. 12. 2015) 1) Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, ve znění zákona č. 359/2003

Více

7. NÁVRH OPATŘENÍ K REALIZACI DOPORUČENÉ VARIANTY ÚEK LK

7. NÁVRH OPATŘENÍ K REALIZACI DOPORUČENÉ VARIANTY ÚEK LK Územní energetická koncepce Libereckého kraje Územní energetická koncepce Libereckého kraje (ÚEK LK) je dokument, který pořizuje pro svůj územní obvod krajský úřad podle 4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření

Více

Obchodních podmínek OTE, a.s. pro plynárenství

Obchodních podmínek OTE, a.s. pro plynárenství Příloha č. 2 Obchodních podmínek OTE, a.s. pro plynárenství FORMULÁŘE Obsah Přílohy č. 2 OPP 1.1 Formulář pro stanovení počáteční výše finančního zajištění... 3 1.2 Formulář pro stanovení změny výše finančního

Více

Postoj tepláren k rozvoji energetického využívání odpadů

Postoj tepláren k rozvoji energetického využívání odpadů Seminář ODPADY 2012 a jak dál? Postoj tepláren k rozvoji energetického využívání odpadů Ing. Jiří Vecka výkonné pracoviště Teplárenského sdružení ČR 24. dubna 2012, Brno Osnova Význam teplárenství v ČR

Více

Informace GFŘ k aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti u dodání elektřiny, plynu a dodání certifikátů elektřiny

Informace GFŘ k aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti u dodání elektřiny, plynu a dodání certifikátů elektřiny Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Č. j.: 2375/16/7100-20118-012884 Informace GFŘ k aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti u dodání elektřiny,

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 12. října 2012, kterou se stanoví technicko-ekonomické parametry obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny.

VYHLÁŠKA. ze dne 12. října 2012, kterou se stanoví technicko-ekonomické parametry obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny. změněno s účinností od poznámka vyhláškou č. 350/2013 Sb. 8.11.2013 347 VYHLÁŠKA ze dne 12. října 2012, kterou se stanoví technicko-ekonomické parametry obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny a doba

Více

Očekávané změny v legislativě hnojiv. Ing. Michaela BUDŇÁKOVÁ

Očekávané změny v legislativě hnojiv. Ing. Michaela BUDŇÁKOVÁ Očekávané změny v legislativě hnojiv Ing. Michaela BUDŇÁKOVÁ Ministerstvo zemědělství České republiky, Těšnov 17, 117 05 PRAHA 1, e-mail: mail: budnakova@mze.cz Spotřeba energie v roce 2060 Obnovitelná

Více

Vývoj trhu s elektřinou a plynem a ceny energie ve střednědobém horizontu. na vývoj trhů s elektřinou a plynem

Vývoj trhu s elektřinou a plynem a ceny energie ve střednědobém horizontu. na vývoj trhů s elektřinou a plynem Vývoj trhu s elektřinou a plynem a ceny energie ve střednědobém horizontu Legislativní změny a jejich dopad na vývoj trhů s elektřinou a plynem XV. jarní konference AEM Praha, 1. a 2. března 2011 Josef

Více

Potenciál OZE a jeho pozice v energetickém mixu v dlouhodobé perspektivě pohled MPO

Potenciál OZE a jeho pozice v energetickém mixu v dlouhodobé perspektivě pohled MPO Potenciál OZE a jeho pozice v energetickém mixu v dlouhodobé perspektivě pohled MPO 1 Současná situace v oblasti OZE v ČR 2 Současná situace v oblasti OZE v ČR 3 Současná situace v oblasti OZE v ČR 4 Celková

Více

Zemědělská politika a OZE. RNDr. Jiří Mach Ministerstvo zemědělství

Zemědělská politika a OZE. RNDr. Jiří Mach Ministerstvo zemědělství Zemědělská politika a OZE RNDr. Jiří Mach Ministerstvo zemědělství Akční plán pro biomasu v ČR na období 2012-2020 Schválený vládou ČR dne 12. 9. 2012 APB analyzuje využití biomasy v ČR pro energetické

Více

Dobrý den,!" #$ %& '()*+*($- %.!4 7 *! / $ $$( (( 8 9-*( **- *-: #() ; <8 9-*( *** **$ '=$

Dobrý den,! #$ %& '()*+*($- %.!4 7 *! / $ $$( (( 8 9-*( **- *-: #() ; <8 9-*( *** **$ '=$ Dobrý den,!" #$ %& '()*+*($- %. / 0 1!. 2 34. 5 6!4 7 *! / $ $$( (( 8 9-*( **- *-: #() ;

Více

262/2015 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 1. října 2015. o regulačním výkaznictví

262/2015 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 1. října 2015. o regulačním výkaznictví 262/2015 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 1. října 2015 o regulačním výkaznictví Energetický regulační úřad stanoví podle 98a odst. 2 písm. e) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE Aktuální problémy české energetiky 2. 4. 2013 Výchozí podmínky ČR ČR jako silně průmyslová země Robustní ES (přebytková bilance i infrastruktura) Rozvinutý systém

Více

Porovnáváním referenčního zařízení jsou vytvořeny variantní scénáře k výchozí úrovni podle níže uvedených bodů.

Porovnáváním referenčního zařízení jsou vytvořeny variantní scénáře k výchozí úrovni podle níže uvedených bodů. Posouzení nákladů a přínosů při zpracování energetického posudku dle 9a odst. 1, písmeno b), c) nebo d) zákona č.406/2000 Sb. v platném znění o hospodaření s energií Posouzení se provádí porovnáním plánované

Více

ZJEDNODUŠUJÍCÍ POSTUPY U VEŘEJNÉ DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY. Liberec 20. 9. 2013 JUDR. Jan Mareček Česká společnost pro stavební právo

ZJEDNODUŠUJÍCÍ POSTUPY U VEŘEJNÉ DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY. Liberec 20. 9. 2013 JUDR. Jan Mareček Česká společnost pro stavební právo Liberec 20. 9. 2013 JUDR. Jan Mareček Česká společnost pro stavební právo Urychlování a zjednodušování povolování staveb veřejné dopravní a technické infrastruktury - opakovaný požadavek na právní úpravu

Více

XVII. výzva Ministerstva životního prostředí ČR

XVII. výzva Ministerstva životního prostředí ČR XVII. výzva Ministerstva životního prostředí ČR k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí podporovaných z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální

Více

Zákon o hospodaření energií, směrnice EU

Zákon o hospodaření energií, směrnice EU , směrnice EU Ing. František Plecháč 1 Zákon byl vydán pod č. 406/2000 Sb. Hlavní důvody posledních novelizací zákona: - směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2002/91/ES o energetické náročnosti budov,

Více

Ceny energií a vliv POZE na konkurenceschopnost průmyslu

Ceny energií a vliv POZE na konkurenceschopnost průmyslu Ceny energií a vliv POZE na průmyslu Očekávaný vývoj energetiky do roku 2040 Ing. 1 Konkurenceschopnost v návrhu Aktualizace Státní energetické koncepce 2 Vrcholové strategické cíle ASEKu Energetická bezpečnost

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 6. volební období. USNESENÍ výboru pro životní prostředí z 16. schůze dne 21.

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 6. volební období. USNESENÍ výboru pro životní prostředí z 16. schůze dne 21. PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 6. volební období 38 USNESENÍ výboru pro životní prostředí z 16. schůze dne 21. září 2011 Vládní návrh zákona o podporovaných zdrojích energie a o změně

Více

ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02. (dále jen Program opatření)

ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02. (dále jen Program opatření) Program opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem a opatření k zajištění organizačního a informačního oddělení provozovatele distribuční

Více

SETKÁNÍ S ODBĚRATELI 31. 3. 2014 OTROKOVICE

SETKÁNÍ S ODBĚRATELI 31. 3. 2014 OTROKOVICE SETKÁNÍ S ODBĚRATELI 31. 3. 2014 OTROKOVICE TEHOS = TEPELNÉ HOSPODÁŘSTVÍ Oficiální názvy podniku 1936 1960 Ubytovací oddělení 1961 1975 Domovní správa 1976 1988 1989 1994 Organizace bytového hospodářství

Více

Možnosti využití TEPLA z BPS

Možnosti využití TEPLA z BPS Možnosti využití TEPLA z BPS Proč využívat TEPLO z bioplynové stanice Zlepšení ekonomické bilance BPS Výkupní ceny, dotace Tlak na max. využití TEPLA Možnosti využití TEPLA Vytápění objektů, příprava teplé

Více

Výkaz cenové lokality (část a + b)

Výkaz cenové lokality (část a + b) Výkaz cenové lokality (část a + b) 31, 32-CL a): Výkaz cenové lokality (část a) Držitel licence na výrobu nebo rozvod tepelné energie uvede požadované údaje samostatně pro každou cenovou lokalitu za licencovanou

Více

Metodika sestavování klíčových indikátorů životního prostředí pro oblast průmyslu, energetiky a dopravy

Metodika sestavování klíčových indikátorů životního prostředí pro oblast průmyslu, energetiky a dopravy Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Metodika sestavování klíčových indikátorů životního prostředí pro oblast průmyslu, energetiky a dopravy Výstup projektu Enviprofese č.

Více

CROSS COMPLIANCE. Zákonné požadavky na hospodaření SMRs (1, 5, 6, 7, 8)

CROSS COMPLIANCE. Zákonné požadavky na hospodaření SMRs (1, 5, 6, 7, 8) CROSS COMPLIANCE Zákonné požadavky na hospodaření SMRs (1, 5, 6, 7, 8) Ing. Pavel Stonawský pavel.stonawsky@seznam.cz akreditovaný poradce č. 079/2004 Krnov 24. 11. 2010 Zákonné požadavky na hospodaření,

Více

Příloha č. 2. Obchodních podmínek OTE, a.s. pro plynárenství. Revize 11 červenec 2016

Příloha č. 2. Obchodních podmínek OTE, a.s. pro plynárenství. Revize 11 červenec 2016 Příloha č. 2 Obchodních podmínek OTE, a.s. pro plynárenství Revize 11 červenec 216 FORMULÁŘE Obsah Přílohy č. 2 OPP 1. Formulář pro stanovení počáteční výše finančního zajištění... 3 2. Formulář pro stanovení

Více

Městys Čestice. Čestice 1, 387 19, tel., fax: 383 396 203, e-mail: obec.cestice@tiscali.cz. VÝZVA k podání cenové nabídky na realizaci díla

Městys Čestice. Čestice 1, 387 19, tel., fax: 383 396 203, e-mail: obec.cestice@tiscali.cz. VÝZVA k podání cenové nabídky na realizaci díla Městys Čestice Čestice 1, 387 19, tel., fax: 383 396 203, e-mail: obec.cestice@tiscali.cz VÝZVA k podání cenové nabídky na realizaci díla Lesního hospodářského plánu Čestice 2017-2026 na LHC Obecní lesy

Více

Podpora výroby elektřiny z OZE a KVET v roce Rostislav Krejcar

Podpora výroby elektřiny z OZE a KVET v roce Rostislav Krejcar Podpora výroby elektřiny z OZE a KVET v roce 2012 Rostislav Krejcar Obsah prezentace Obnovitelné zdroje energie (OZE) Legislativa vývoj novely zákona č. 180/2005 Sb. Platná sekundární legislativa k zákonu

Více

ZMĚNY SERVISU FARMTEC A NOVINKY Z LEGISLATIVY OZE. Gabriela Smetanová

ZMĚNY SERVISU FARMTEC A NOVINKY Z LEGISLATIVY OZE. Gabriela Smetanová ZMĚNY SERVISU FARMTEC A NOVINKY Z LEGISLATIVY OZE Gabriela Smetanová OBSAH Situace v servisu FARMTEC a co nového Vám můžeme nabídnout? Změny v legislativě OZE a jak se dotknou provozovatelů? SERVIS BPS

Více

POH ČR 2015-2024. Kabinet odpadů. 29. května 2014. Ing. Gabriela Bulková Ministerstvo životního prostředí

POH ČR 2015-2024. Kabinet odpadů. 29. května 2014. Ing. Gabriela Bulková Ministerstvo životního prostředí POH ČR 2015-2024 Kabinet odpadů 29. května 2014 Ing. Gabriela Bulková Ministerstvo životního prostředí Příprava POH ČR MŽP návrh nového POH ČR na další 10 leté období (2015-2024) Nástroj pro řízení OH

Více

Ochrana ovzduší ve státní správě. Sezimovo Ústí, 14. - 16. listopadu 2006

Ochrana ovzduší ve státní správě. Sezimovo Ústí, 14. - 16. listopadu 2006 Ochrana ovzduší ve státní správě Sezimovo Ústí, 14. - 16. listopadu 2006 Emise škodlivých látek kog. jednotek při spalování alternativních paliv Ing. Jiří Štochl TEDOM-VKS s.r.o. KVET = kombinovaná výroba

Více

Územní energetická koncepce. Statutární město Prostějov

Územní energetická koncepce. Statutární město Prostějov Územní energetická koncepce Statutární město Prostějov Objednatel: Statutární město Prostějov nám. T. G. Masaryka 130/14 796 01 Prostějov Zastoupený: Miroslavem Pišťákem primátorem statutárního města Zhotovitel:

Více

Stav ASEK, změny energetických zákonů, principy surovinové politiky

Stav ASEK, změny energetických zákonů, principy surovinové politiky Stav ASEK, změny energetických zákonů, principy surovinové politiky, Ing. Marcela Juračková, Mgr. Pavel Kavina, Ph.D. Ministerstvo průmyslu a obchodu Konference ENERGETIKA MOST, 24.9.2014 1 Energetická

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 7. prosince 2011 o kritériích udržitelnosti biopaliv

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 7. prosince 2011 o kritériích udržitelnosti biopaliv Částka 153 Sbírka zákonů č. 446 / 2011 Strana 5825 446 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 7. prosince 2011 o kritériích udržitelnosti biopaliv Vláda nařizuje podle 55 odst. 1 zákona č. 86/ /2002 Sb., o ochraně ovzduší

Více

Školící program PATRES využití obnovitelných zdrojů energie v budovách

Školící program PATRES využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Evropská politika, směrnice a regulace Školící program PATRES využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Ing. Michael ten Donkelaar ENVIROS, s.r.o. 1 Obsah Energetická politika EU Energetický balíček

Více

Možnosti čerpání dotací 2014-2020. Zdeněk Celta

Možnosti čerpání dotací 2014-2020. Zdeněk Celta Možnosti čerpání dotací 2014-2020 Zdeněk Celta Oblasti podpory Státní fond životního prostředí - Operační program Životní prostředí 2014-2020 CzechInvest - Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Více

Měsíční zpráva o provozu ES ČR. únor 2015

Měsíční zpráva o provozu ES ČR. únor 2015 Měsíční zpráva o provozu ES ČR únor 215 Oddělení statistiky a sledování kvality ERÚ, Praha 215 únor 215 Obsah 1 Zkratky, pojmy a základní vztahy str. 3 2 Úvodní komentář k hodnocenému měsíci str. 4 3.1

Více

Akční plán pro biomasu

Akční plán pro biomasu Akční plán pro biomasu Potenciál zemědělské a lesní biomasy Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. OZE v perspektivě EU 2. Národní akční plán pro obnovitelnou energii 3. Akční Plán pro biomasu

Více

Transpozice kritérií udržitelnosti obsažených ve směrnicích 2009/30/ES a 2009/28/ES; Dosažení snížení emisí skleníkových plynů z dodaných pohonných

Transpozice kritérií udržitelnosti obsažených ve směrnicích 2009/30/ES a 2009/28/ES; Dosažení snížení emisí skleníkových plynů z dodaných pohonných Novela zákona o ochraně ovzduší transpozice kritérií udržitelnosti biopaliv uvedených ve směrnici 2009/28/ES a 2009/30/ES Ing. Jiří Hromádko, Ph.D. Hlavní cíle novely zákona Transpozice kritérií udržitelnosti

Více

Motorová paliva současnosti

Motorová paliva současnosti Motorová paliva současnosti Ing. Václav Pražák vedoucí řízení kvality produktů, ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s., Litvínov Kulatý stůl Motorová paliva pro silniční dopravu Dostihový klub, Hipodrom Most, 20. června

Více

Pěstování RRD na zemědělské půdě

Pěstování RRD na zemědělské půdě Pěstování RRD na zemědělské půdě Ing. Jaroslav Hudáček Odbor environmentální a ekologického zemědělství Ministerstvo zemědělství Obsah Legislativa LPIS SAPS Greening EFA LFA Závěr Legislativa Legislativa

Více

Rozesláno dne 15. února 2016 Částka 1 OBSAH:

Rozesláno dne 15. února 2016 Částka 1 OBSAH: VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA Ročník 2016 Rozesláno dne 15. února 2016 Částka 1 OBSAH: 1. Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi obcí Lány a městem Chotěboř extranet.kr-vysocina.cz/vestnik/2016/001.pdf 2. Veřejnoprávní

Více

ZÁKON č. 406/2000 Sb.

ZÁKON č. 406/2000 Sb. ZÁKON č. 406/2000 Sb. ze dne 25. října 2000 o hospodaření energií ČÁST PRVNÍ ( 1-14) HLAVA I - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ( 1-2) 1- Předmět zákona Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie 1 (dále

Více

Fotovoltaika ve světle nové legislativy

Fotovoltaika ve světle nové legislativy Fotovoltaika ve světle nové legislativy Tomáš Baroch Česká fotovoltaická asociace, o. s. Na co se můžete těšit? Výkupní ceny OZE pro rok 2016 Poplatek na podporu OZE a KVET od 2016 Fotovoltaika bez licence

Více

Bioplynové stanice ve světle vypsaných podpor a prováděných kontrol

Bioplynové stanice ve světle vypsaných podpor a prováděných kontrol Bioplynové stanice ve světle vypsaných podpor a prováděných kontrol Ing. Pavlína Voláková, Ph.D. Energetický regulační úřad pavlina.volakova@eru.cz Cenová rozhodnutí pro POZE Obě cenová rozhodnutí stanovují

Více

Podpora obnovitelných zdrojů energie v roce 2013

Podpora obnovitelných zdrojů energie v roce 2013 Podpora obnovitelných zdrojů energie v roce 2013 Ing. Martin Laštůvka Ředitel odboru POZE Energetický regulační úřad Kde se nyní nacházíme? Podpora OZE je směřována do podpory výroby elektřiny Podpora

Více

II. Návrh VYHLÁŠKA. ze dne 2015

II. Návrh VYHLÁŠKA. ze dne 2015 II. Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2015 o způsobu určení hlavního předmětu činnosti zemědělská výroba a způsobu vedení evidence seznamu výrobců s hlavním předmětem činnosti zemědělská výroba Ministerstvo zemědělství

Více

Zákon o podporovaných zdrojích. rizika a příležitosti

Zákon o podporovaných zdrojích. rizika a příležitosti Zákon o podporovaných zdrojích rizika a příležitosti Co nový zákon řeší? 1. Podpora výroby elektřiny z druhotných zdrojů 2. Podpora výroby elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby tepla a energie 3.

Více

KVET a jeho budoucí podpora

KVET a jeho budoucí podpora KVET a jeho budoucí podpora Poskytované služby Výrobce KJ na zemní plyn a bioplyn Motory Man 50-500 kwe Motory MTU 500 kwe.. Servisní služby Výroba kogeneračních jednotek od roku 2012 Servisní středisko

Více

Výroba elektřiny z OZE včetně předpokladu pro rok 2005, 2006 a 2010 [ERÚ]

Výroba elektřiny z OZE včetně předpokladu pro rok 2005, 2006 a 2010 [ERÚ] Současný stav využívání OZE v ČR Výroba elektřiny z OZE včetně předpokladu pro rok 2005, 2006 a 2010 [ERÚ] 2001 2004 2005 2006 2010 [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] MVE (

Více

STABILNÍ ELEKTŘINA ZA PŘIJATELNOU CENU

STABILNÍ ELEKTŘINA ZA PŘIJATELNOU CENU STABILNÍ ELEKTŘINA ZA PŘIJATELNOU CENU ENERGETICKÉ KONCEPCE Tisková konference MPO 31. 7. 2012 Kde se nacházíme 2 Vnější podmínky Globální soupeření o primární zdroje energie Energetická politika EU Technologický

Více

13. května 2009 seminář AEM, Praha Jan Kanta ředitel útvaru Legislativa a trh

13. května 2009 seminář AEM, Praha Jan Kanta ředitel útvaru Legislativa a trh Novela energetického zákona 13. května 2009 seminář AEM, Praha Jan Kanta ředitel útvaru Legislativa a trh DŮVODY NOVELIZACE ENERGETICKÉHO ZÁKONA Implementace směrnice 2005/89/ES o opatřeních pro zabezpečení

Více

REGISTR PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ OBLAST: ENERGETIKA

REGISTR PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ OBLAST: ENERGETIKA Aktualizováno k zákonu 376/2012 Sb. Typ právního předpisu Číslo předpisu Zákon 406/2000 Název právního předpisu Zákon o hospodaření energií Změny právního předpisu 359/2003 694/2004 180/2005 177/2006 406/2006

Více

PROVOZNÍ A INVESTIČNÍ FORMY PODPORY VYUŽITÍ TEPLA Z BIOPLYNOVÝCH STANIC

PROVOZNÍ A INVESTIČNÍ FORMY PODPORY VYUŽITÍ TEPLA Z BIOPLYNOVÝCH STANIC PROVOZNÍ A INVESTIČNÍ FORMY PODPORY VYUŽITÍ TEPLA Z BIOPLYNOVÝCH STANIC 1. PROVOZNÍ PODPORA VYUŽITÍ TEPLA Z BIOPLYNOVÝCH STANIC 1.A) JAKÉ TEPLO MÁ NÁROK NA PODPORU (1/4) Podpora využití tepla z BPS formou

Více

ENERGETICKÁ POLITIKA ČR, VÝHLEDY A STRATEGIE. Ing. Eva Slováková Oddělení podpory obnovitelných zdrojů energie

ENERGETICKÁ POLITIKA ČR, VÝHLEDY A STRATEGIE. Ing. Eva Slováková Oddělení podpory obnovitelných zdrojů energie konference Hospodaření s energií v podnicích 20. října 2011, Praha OBSAH 1. Aktualizace SEK 2. Výzkum, vývoj a demonstrace v energetice 3. Podmínky podnikání a výkon státní správy v energetických odvětvích

Více

Odůvodnění Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Odůvodnění navrhované právní úpravy

Odůvodnění Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Odůvodnění navrhované právní úpravy Odůvodnění Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Na základě zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický

Více

Úplné znění. 4 Podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů

Úplné znění. 4 Podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů Úplné znění 4 Podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů (1) Pro účely stanovení podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů podle tohoto zákona se za elektřinu z obnovitelných zdrojů považuje elektřina vyrobená

Více