PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMU PRÁVNICKÝCH OSOB Mfin 5404 vzor č. 24 formulář je platný pro zdaňovací období započatá v roce 2013 omezená verze

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMU PRÁVNICKÝCH OSOB 25 5404 Mfin 5404 vzor č. 24 formulář je platný pro zdaňovací období započatá v roce 2013 omezená verze"

Transkript

1 PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMU PRÁVNICKÝCH OSOB Mfin 544 vzor č. 4 formulář je platný pro zdaňovací období započatá v roce 3 omezená verze Tato verze je použitelná jen pro právnické osoby, u nichž : * účetní zisk nepřekročí částku 4.,- Kč * nedaňové výdaje uvedené na ř. 4 nepřekročí částku 4.,- Kč * roční úhrn čistého obratu nepřekročí částku 8.,- Kč * průměrný přepočtený počet zaměstnanců nepřekročí počet osob Pokud dojde k překročených nastavených mezí, v některých polích se objeví text LIMIT, následkem čehož přestane formulář pracovat korektně. Stažení nezamčené verze souboru lze provést na adrese

2 Základní list daňového poplatníka DIČ : CZ FYZICKÁ OSOBA PRÁVNICKÁ OSOBA Jméno : Společenství vlastníků jednotek domu čp. 7, Štúrova 7, Praha 4 - Krč Obchodní firma : Příjmení : Rodné příjmení : Titul : Dodatek obchodní firmy : Datum narození : Rodné číslo : IČO : IČO : Variabilní symbol u OSSZ : SPOLEČNÉ ÚDAJE Finanční úřad pro : Hlavní město Praha Zástupce Územní pracoviště v, ve, pro : Praha 4 Miroslav Jméno : Bydliště /Sídlo právnické osoby Dvořák Příjmení : Ulice/část obce : Štúrova Titul : Číslo popisné : 7/55 předseda výboru Funkce : Obec : Praha 4 PSČ : 4 Daňový poradce Stát : Česká republika Jméno : Okresní město : Příjmení : Titul : Kontaktní údaje : Telefon : Ulice : Telefon : Číslo popisné : Fax : Obec : PSČ : Identifikátor datové schránky : Předmět podnikání : správa domu Přiznání sestavil Jméno : Účet Příjmení : Číslo účtu : Titul : Kod banky : 3 Telefon : Název banky ( zkráceně ) : Mobil : Poučení : políčka této barvy vyplňují jen právnické osoby ohraničenou oblast lze kopírovat do formulářů jiných daňových přiznání políčka této barvy vyplňují jen fyzické osoby vyplnění položek není povinné, může však ulehčit práci políčka této barvy vyplňují všichni Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, business.center.cz

3 Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Hlavní město Praha Územnímu pracovišti v, ve, pro Praha 4 Daňové identifikační číslo CZ Identifikační číslo Daňové přiznání ) otisk podacího razítka finančního úřadu řádné xxxxx xxxxx Důvody pro podání dodatečného daňového přiznání zjištěny dne xxxxxxxxxxxxxxxxxx Počet příloh II. oddílu 4 Kód rozlišení typu přiznání A Počet zvláštních příloh 8) Zdaňovací období podle 7a písm. a zákona P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob..3 do 3..3 Počet samostatných příloh 9) podle zákona č. 586/99 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen "zákon") I. ODDÍL - údaje o poplatníkovi 5 Název poplatníka za zdaňovací období nebo za období, za které se podává daňové přiznání od Společenství vlastníků jednotek domu čp. 7, Štúrova 7, Praha 4 - Krč, 6 Sídlo ) a) ulice a číslo orientační, část obce a číslo popisné Štúrova 7/55 b) obec Praha 4 d) stát / kód státu e) číslo telefonu f) číslo faxu Česká republika 7 Bankovní spojení / 3 8 Přiznání zpracoval a předložil daňový poradce ) c) PSČ 4 I NE 9 Plná moc daňového poradce k zastupování uložena u finančního úřadu dne ) Zákonná povinnost ověření účetní závěrky auditorem ) Účetní závěrka nebo přehledy o majetku a závazcích a o příjmech a výdajích, přiloženy ), 7 ) Transakce uskutečněné se spojenými osobami ) 3 Hlavní ( převažující ) činnost správa domu I NE ANO I XX ANO I NE ) I NE Kód klasifikace CZ-NACE ) Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, business.center.cz Mfin 544-vzor č. 4 ( platný pro zdaňovací období započatá v roce 3 nebo jejich část, za které lhůta k podání daňového přiznání uplyne do 3. prosinci 3 )

4 II. ODDÍL - daň z příjmů právnických osob ( dále jen "daň " ) 8) Název položky Výsledek hospodaření ( zisk +, ztráta - 3) ) nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji 3) ke dni 3..3 poplatník finanční úřad Částky neoprávněně zkracující příjmy ( 3 odst. 3 písm. a) bod zákona ) a hodnota 8) nepeněžních příjmů ( 3 odst. 6 zákona ), pokud nejsou zahrnuty ve výsledku hospodaření nebo v rozdílu mezi příjmy a výdaji na ř. Částky, o které se podle 3 odst. 3 písm. a) bodů 3 až 3 zákona zvyšuje výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji na ř. 3 8) Výdaje (náklady) neuznávané za výdaje (náklady) vynaložené k dosažení, zajištění a udržení 4 příjmů ( 5 nebo 4 zákona), pokud jsou zahrnuty ve výsledku hospodaření nebo v rozdílu mezi příjmy a výdaji na ř. 5 Rozdíl, o který odpisy hmotného a nehmotného majetku ( 6 a 3a zákona) uplatněné v účetnictví převyšují odpisy tohoto majetku stanovené podle 6 až 33 zákona 6 8) Úprava základu daně podle 3 odst. 8 zákona v případě zrušení poplatníka s likvidací 6 8) 7 Mezisoučet (ř ) Příjmy, které nejsou předmětem daně podle 8 odst. zákona, pokud jsou zahrnuty ve výsledku hospodaření nebo v rozdílu mezi příjmy a výdaji (ř. ) Příjmy, jež u poplatníků, kteří nebyli založeni nebo zřízeni za účelem podnikání, nejsou předmětem daně podle 8 odst.4 a 3 zákona, pokud jsou zahrnuty ve výsledku hospodaření nebo v rozdílu mezi příjmy a výdaji (ř. ) 8) Příjmy osvobozené od daně podle 9 zákona, pokud jsou zahrnuty ve výsledku hospodaření nebo v rozdílu mezi příjmy a výdaji (ř. ) Částky, o které se podle 3 odst. 3 písm. b) zákona snižuje výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji (ř. ) 8) ) Částky, o které lze podle 3 odst. 3 písm. c) zákona snížit výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji (ř. ) Příjmy nezahrnované do základu daně podle 3 odst. 4 písm. a) zákona 3 Příjmy nezahrnované do základu daně podle 3 odst. 4 písm. b) zákona 4 8) Příjmy a částky podle 3 odst. 4 zákona, s výjimkou příjmů podle 3 odst. 4. písm. a) a b) zákona, nezahrnované do základu daně 5 Rozdíl, o který odpisy hmotného a nehmotného majetku stanovené podle 6 až 33 zákona převyšují odpisy tohoto majetku uplatněné v účetnictví 6 8) Souhrn jednotlivých rozdílů, o které částky výdajů (nákladů) vynaložených na dosažení, zajištění a udržení příjmů převyšují náklady uplatněné v účetnictví 6 8) Úprava základu daně podle 3 odst. 8 zákona v případě zrušení poplatníka s likvidací 6 8) 7 Mezisoučet (ř ) 5 986

5 Identifikační číslo Daňové identifikační číslo CZ Příloha č. II. oddílu A. Rozdělení výdajů ( nákladů ), které se neuznávají za výdaje ( náklady ) vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů, uvedených na řádku 4 podle účtových skupin účtové třídy - náklady Název účtové skupiny ( včetně číselného označení ) xxxx xxxx 3 xxxx 4 xxxx 5 xxxx 6 xxxx 7 xxxx 8 xxxx 9 xxxx xxxx xxxx xxxx 3 B. Odpisy hmotného a nehmotného majetku Celkem a) Daňové odpisy hmotného a nehmotného majetku uplatněné jako výdaj (náklad) na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů podle 4 odst. písm a) zákona Název položky Odpisy hmotného a nehmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny xxxx (neobsazeno) X X 3 Odpisy hmotného a nehmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny xxxx 4 Odpisy hmotného a nehmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny 3 xxxx 5 Odpisy hmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny 4 xxxx 6 Odpisy hmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny 5 xxxx 7 Odpisy hmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny 6 xxxx Odpisy hmotného majetku podle 3 odst. 4 zákona, ve znění účinném do 3. prosin 7 8 xxxx 9 Odpisy hmotného majetku podle 3 odst. 4 až 6 a 3b zákona xxxx Odpisy nehmotného majetku podle 3a zákona, zaevidovaného do majetku poplatníka ve zdaňovacích obdobích započatých v roce 4 a později xxxx Daňové odpisy hmotného a nehmotného majetku celkem b) Účetní odpisy hmotného a nehmotného majetku uplatněné jako výdaj (náklad) na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů podle 4 odst. písm v) zákona Účetní odpisy, s výjimkou uvedenou v 5 odst. pím. zg) zákona, u hmotného majetku, který není vymezen pro účely zákona jako hmotný majetek, a nehmotného majetku, který se neodepisuje podle tohoto zákona, uplatněné podle 4 odst. písm v) zákona jako výdaj ( náklad ) k dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů. Pro nehmotný majetek zaevidovaný do majetku poplatníka do 3. prosince, se použije zákon ve znění platném do uvedeného data, a to až do doby jeho vyřazení z majetku poplatníka 3

6 C. Odpis pohledávek zahrnovaný do výdajů (nákladů) k dosažení, zajištění a udržení příjmů a zákonné rezervy a zákonné opravné položky vytvářené podle zákona č. 593/99 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen zákon o rezervách ) a) Odpis neuhrazených pohledávek zahrnovaný do daňových výdajů (nákladů) a zákonné opravné položky k pohledávkám, mimo bankovních opravných položek podle 5 zákona o rezervách - vyplňují všichni poplatníci Název položky ( neobsazeno ) X X ( neobsazeno ) X X Opravné položky k pohledávkám za dlužníky v insolvenčním řízení vytvořené podle 8 zákona o rezervách v daném období, za které se podává daňové přiznání 3 xxxxx Stav zákonných opravných položek k pohledávkám za dlužníky v insolvenčním řízení ( 8 zákona o rezervách) ke konci období, za které se podává daňové přiznání 4 xxxxx Stav nepromlčených pohledávek splatných po 3. prosinci 994, k nimž lze tvořit zákonné 5 opravné položky ( 8a zákona o rezervách) ke konci období, za které se podává daňové xxxxx přiznání Opravné položky k nepromlčeným pohledávkám vytvořené podle 8a zákona o rezervách v daném období, za které se podává daňové přiznání 6 xxxxx Stav zákonných opravných položek k nepromlčeným pohledávkám splatným po 3. prosinci 994 ( 8a zákona o rezervách) ke konci období, za které se podává daňové přiznání 7 xxxxx Opravné položky k pohledávkám z titulu ručení za celní dluh vytvořené podle 8b zákona o rezervách v daném období, za které se podává daňové přiznání Stav zákonných opravných položek k pohledávkám z titulu ručení za celní dluh ( 8b zákona rezervách ) ke konci období, za které se podává daňové přiznání 8 xxxxx 9 xxxxx Opravné položky k nepromlčeným pohledávkám, vytvořené podle 8c zákona o rezervách v daném zdaňovacím období Stav zákonných opravných položek k neúpromlčeným pohledávkám vytvořených podle 8c zákona o rezervách ke konci období, za které se podává daňové přiznání xxxxx xxxxx Úhrn hodnot pohledávek nebo pořizovacích cen pohledávek nabytých postoupením, uplatněných v daném zdaňovacím období, za které se podává daňové přiznání jako výdaj xxxxx (náklad) na dosažení, zajištění a udržení příjmů podle 4 odst. písm. y) zákona b) Bankovní rezervy a opravné položky podle 5 zákona o rezervách - vyplňují pouze banky Průměrný stav rozvahové hodnoty nepromlčených pohledávek z úvěrů podle 5 odst. písm. a) zákona o rezervách Opravné položky k nepromlčeným pohledávkám z úvěrů, vytvořené podle 5 odst. písm. a) zákona o rezervách za dané zdaňovací období 3 xxxxx 4 8) xxxxx Stav zákonných opravných položek k nepromlčeným pohledávkám z úvěrů ( 5 odst. písm. a) zákona o rezervách) ke konci zdaňovacího období 5 xxxxx Průměrný stav poskytnutých bankovních záruk za úvěry podle 5 odst. písm. b) zákona o rezervách 6 xxxxx Rezervy na poskytnuté bankovní záruky za úvěry, vytvořené podle 5 odst. písm. b) zákona o rezervách za dané zdaňovací období Stav zákonných rezerv na poskytnuté bankovní záruky za úvěry( 5 odst. písm. b) zákona o rezervách ) ke konci zdaňovacího období 7 8) xxxxx 8 xxxxx c) Opravné položky podle 5a zákona o rezervách - vyplňují pouze spořitelní a úvěrní družstva a ostatní finanční instituce Průměrný stav rozvahové hodnoty nepromlčených pohledávek z úvěrů poskytnutých fyzickým 9 osobám na základě smlouvy o úvěru, bez příslušenství, v ocenění nesníženém o opravné xxxxx položky již vytvořené ( 5a odst. 3 zákona o rezervách ) Výše základního kapitálu k poslednímu dni zdaňovacího období ( 5a odst. 4 zákona o rezervách ) Opravné položky k nepromlčeným pohledávkám z úvěrů poskytnutých fyzickým osobám na xxxxx 8) základě smlouvy o úvěru, vytvořené podle 5a odst. 4 zákona o rezervách za dané zdaňovací xxxxx období Stav zákonných opravných položek k nepromlčeným pohledávkám z úvěrů poskytnutých fyzickým osobám na základě smlouvy o úvěru ( 5a odst. 4 zákona o rezervách ) ke konci xxxxx zdaňovacího období d) Rezervy v pojišťovnictví - vyplňují pouze pojišťovny Rezervy v pojišťovnictví vytvořené podle 6 zákona o rezervách v daném období, za které se podává daňové přiznání 3 xxxxx Stav rezerv v pojišťovnictví ( 6 zákona o rezervách) ke konci období, za které se podává 4 xxxxx daňové přiznání 4

7 e) Rezerva na opravy hmotného majetku - vyplňují všichni poplatníci Rezerva na opravy hmotného majetku vytvořená podle 7 zákona o 5 rezervách v daném zdaňovacím období Stav rezerv na opravy hmotného majetku ( 7 zákona o rezervách) ke 6 konci zdaňovacího období D. (neobsazeno) E. Odečet daňové ztráty od základu daně podle 34 odst. až 3 zákona 5) nebo snížení základu daně podílového fondu o záporný rozdíl mezi jeho příjmy a výdaji podle odst. 3 zákona, ve znění platném do 4. července ( vyplní se v celých Kč ) Část daňové ztráty ze sl. Zdaňovací období nebo období, za které se podává daňové odečtená v daném zdaňovacím období kterou lze odečíst v následujících zdaňovacích obdobích Celkem F. Odečet podle 34 zákona 5) a) Odečet podle 34 odst. 3 až a zákona, ve znění platném do 3. prosince 4 přiznání, v němž daňová ztráta vznikla od-do Název položky Celková výše daňové ztráty vyměřené nebo přiznávané za období uvedené ve sl. ( neobsazeno ) x x ( neobsazeno ) x x 3 ( neobsazeno ) x x xxxxx xxxxx f) Ostatní zákonné rezervy - vyplňují pouze poplatníci oprávění k jejich tvorbě a použití ) Rezerva na pěstební činnost vytvořená podle 9 zákona o rezervách v daném období, za které se podává daňové přiznání Stav rezervy na pěstební činnost ( 9 zákona o rezervách) ke konci období, za které se podává daňové přiznání Ostatní rezervy vytvořené podle zákona o rezervách v daném zdaňovacím období xxxxx xxxxx xxxxx odečtená v předcházejících zdaňovacích obdobích 4 Částka odečtu uplatněná v daném zdaňovacím období z nevyužitého nároku, vzniklého v předchozích zdaňovacích obdobích podle 34 odst. 3 až a zákona, ve znění platném do 3. prosince 4 5 ( neobsazeno ) x x b) Odečet výdajů (nákladů) při realizaci projektů výzkumu a vývoje od základu daně podle 34 odst. 4 až 8 zákona ( vyplní se v celých Kč ) Zdaňovací období nebo období, za které je podáváno daňové přiznání, v němž byly vynaloženy výdaje (náklady) při realizaci projektů výzkumu a vývoje od-do Celková výše výdajů ( nákladů ) vynaložených v období uvedeném ve sl. při realizaci projektů výzkumu a vývoje odečtená v předcházejících zdaňovacích obdobích Část výdajů ( nákladů ) ze sl. odečtená v daném zdaňovacím období kterou lze odečíst v následujících zdaňovacích obdobích Celkem 5

8 G. Celková hodnota poskytnutých darů, z níž lze na ř. 6 uplatnit odečet podle odst. 8 zákona 5) Název položky Celková hodnota darů poskytnutých na účely vymezené v odst. 8 zákona pro odečet ze základu daně sníženého podle 34 zákona Ze ř. hodnota darů poskytnutých vysokým školám a veřejným výzkumným institucím H. Rozčlenění celkového nároku na slevy na dani ( 35 odst. a 35a nebo a 35b zákona ), který lze uplatnit na ř. 3 5) Název položky Sleva podle 35 odst. písm. a) zákona Sleva podle 35 odst. písm. b) zákona 3 ( neobsazeno ) X X 4 Úhrn slev podle 35 odst. zákona ( ř. + ) 5 9) Sleva podle 35a ) nebo 35b ) zákona I. Zápočet daně zaplacené v zahraničí 5) 8) Úhrn daní zaplacených v zahraničí, o které lze snížit daňovou povinnost metodou úplného zápočtu 9) Úhrn daní zaplacených v zahraničí, u nichž lze uplatnit metodu prostého zápočtu ( úhrn částek z ř. 3 samostatných příloh k tabuce I ) 3 9) Úhrn částek daní zaplacených v zahraničí, o které lze snížit daňovou povinnost metodou prostého zápočtu ( úhrn částek ze ř. 7 samostatných příloh k tabuce I ) Výše daní zaplacených v zahraničí, kterou lze započíst metodou úplného a prostého 4 zápočtu ( součet částek ze ř. a 3 ) Výše daní zaplacených v zahraničí, kterou nelze započíst (kladný rozdíl mezi částkami 5 na ř. a 3, zvýšený o kladný rozdíl mezi částkami na ř. 4 a na ř. 3 II. oddílu ) Počet samostatných příloh Název položky a číslo řádku II. oddílu, případně číslo Částka připadající na Částka připadající na Částka za komanditní řádku vyznačené tabulky přílohy č. II. oddílu, komplementáře komandisty společnost jako celek s nimiž souvisí částka ze sloupce nebo 3 této tabulky ( sl. + 3 ) 3 4 Základ daně nebo daňová ztráta z ř. ( ř. ) Název položky J. Rozdělení některých položek v případě komanditní společnosti 4) ( vyplní se v celých Kč ) Úhrn vyňatých příjmů ( základů daně a daňových ztrát ) podléhajících zdanění v zahraničí ( ř. ) 3 ( neobsazeno ) X X X Odečet podle 34 odst. 4 zákona ( příslušný řádek sl. tabulky F/b) Hodnota darů poskytnutých na účely vymezené v odst. 8 zákona ( ř. tabulky G ) Z ř. 5 hodnota darů poskytnutých vysokým školám a veřejným výzkumným institucím ( ř. tabulky G ) 7 Celkový nárok na slevy na dani podle 35 odst. zákona (ř. 4 tabulky H ) 8 ( neobsazeno ) X X X 9 Úhrn daně zaplacené v zahraničí, kterou lze započíst metodou úplného a prostého zápočtu ( ř. 4 tabulky I ) K. Vybrané ukazatele hospodaření Název položky Měrná Vyplní jednotka Roční úhrn čistého obratu Kč Průměrný přepočtený počet zaměstnanců, zaokrouhlený na celé číslo 6 osoby

9 Základ daně před úpravou o část základu daně ( daňové ztráty ) připadající na komplementáře a o příjmy podléhající zdanění v zahraničí, u nichž je uplatňováno vynětí, a před snížením o položky podle 34 a odst. 7 nebo odst. 8 zákona, nebo daňová ztráta před úpravou o část základu daně ( daňové ztráty ) připadající na komplementáře a o příjmy podléhající zdanění v zahraničí, u nichž je uplatňováno vynětí (ř ) 3) poplatník finanční úřad Část základu daně nebo daňové ztráty připadající na komplementáře 3),4) 8) 3)5) Úhrn vyňatých příjmů ( základů daně a daňových ztrát ) podlehajících zdanění v zahraničí Základ daně po úpravě o část základu daně ( daňové ztráty ) připadající na komplementáře a o příjmy podléhající zdanění v zahraničí, u nichž je uplatňováno vynětí, před snížením o položky podle 34 a odst. 7 nebo odst. 8 zákona 5) nebo daňová ztráta po úpravě o část základu daně ( daňové ztráty ) připadající na komplementáře a o příjmy podléhající zdanění zahraničí, u nichž je uplatňováno vynětí (ř. - - ) 3) Odečet daňové ztráty podle 34 odst. zákona 5) 4 Odečet dosud neuplatněného nároku na odečet, vzniklého v předchozích zdaňovacích obdobích podle 34 odst. 3 až a zákona, ve znění platném do 3. prosince Odečet podle 34 odst. 4 až 8 zákona 5 Základ daně po úpravě o část základu daně ( daňové ztráty ) připadající na komplementáře a o příjmy podléhající zdanění v zahraničí, u nichž je uplatňováno vynětí, snížený o položky podle 34, před snížením o položky podle odst. 7 nebo odst. 8 zákona 5) (ř ) 3) 5 Částka podle odst. 7 zákona, o níž mohou poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání ( 8 odst. 3 zákona), dále snížit základ daně uvedený na ř Odečet darů podle odst. 8 zákona ( nejvýše 5 %, a v úhrnu s dary poskytnutými vysokým školám a veřejným výzkumným institucím, nejvýše % z částky na ř. 5) 5) 7 Základ daně po úpravě o část základu daně ( daňové ztráty ) připadající na komplementáře a o příjmy podléhající zdanění v zahraničí, u nichž je uplatňováno vynětí, snížený o položky podle 34 a částky podle odst. 7 nebo odst. 8 zákona, zaokrouhlený na celé tisícikoruny dolů 5) (ř ) 8 Sazba daně (v %) podle odst. nebo odst. anebo odst. 3 zákona, ve spojení s odst. 6 zákona 9 Daň ( ř. 7 x ř. 8 ) / 3 Slevy na dani podle 35 odst. a 35a nebo 35b zákona ( nejvýše do částky na ř. 9 5) ) 3 3 Daň upravená o položky uvedené na ř. 3 a 3 (ř ) 5) 3 Zápočet daně zaplacené v zahraničí na daň uvedenou na ř. 3 5) (nejvýše do částky uvedené na ř. 3) 33 Daň po zápočtu na ř. 3 ( ř.3-3 ), zaokrouhlená na celé Kč nahoru 5) 33 8) Samostatný základ daně podle b zákona, zaokrouhlený na celé tisícikoruny dolů 5) 33 Sazba daně ( v % ) podle odst. 4 zákona, ve spojení s odst. 6 zákona 5% 333 Daň ze samostatného základu daně, zaokrouhlená na celé Kč nahoru (ř. 33 x ř. 33 / ) 9% 334 8) Zápočet daně zaplacené v zahraničí na daň ze samostatného základu daně ( nejvýše do částky uvedené na ř. 333 ) 335 Daň ze samostatného základu daně po zápočtu ( ř ), zaokrouhlená na celé Kč nahoru 34 Celková daňová povinnost ( ř ) 36 Poslední známá daňová povinnost pro účely stanovení výše a periodicity záloh podle 38a odst. zákona ( ř = ř. 33 ) 7

10 III. ODDÍL - ( neobsazeno ) Název položky poplatník finanční úřad ( neobsazeno ) X X ( neobsazeno ) X X 3 ( neobsazeno ) X X IV. ODDÍL - dodatečné daňové přiznání Poslední známá daň Nově zjištěná daň ( ř. 34 II. oddílu ) 3 Zvýšení (+), snížení (-) částky daně ( ř. - ř. ) 4 Poslední známá daňová ztráta 5 Nově zjištěná daňová ztráta ( ř. II. oddílu ) 6 Zvýšení (+), snížení (-) daňové ztráty ( ř. 5 - ř. 4 ) V. ODDÍL - placení daně Název položky Název položky Na zálohách ( 38a zákona ) zaplaceno 8) Na zajištění daně sraženo plátcem ( 38e zákona ) 3 8) Uplatňovaný zápočet daně vybrané srážkou ( 36 odst. 7 zákona ) Nedoplatek (-) (ř. + ř. + ř. 3 - ř. 34 II.oddílu ) < 4 Přeplatek (+)(ř. + ř. + ř. 3 - ř. 34 II.oddílu ) > poplatník finanční úřad poplatník finanční úřad PROHLAŠUJI, ŽE VŠECHNY MNOU UVEDENÉ ÚDAJE V TOMTO PŘIZNÁNÍ JSOU PRAVDIVÉ A ÚPLNÉ A STVRZUJI JE SVÝM PODPISEM Údaje o zástupci : Kód zástupce : Jméno(-a) a příjmení / Název právnické osoby Datum narození / Evidenční číslo osvědčení daňového poradce / IČ právnické osoby Fyzická osoba oprávněná k podpisu ( je-li daňový subjekt či zástupce právnickou osobou ), s uvedením vztahu k právnické osobě ( např. jednatel, pověřený pracovník apod. ) Jméno(-a) a příjmení / Vztah k právnické osobě Miroslav Dvořák - předseda výboru Daňový subjekt / osoba oprávněná k podpisu Datum Otisk razítka Vlastnoruční podpis daňového subjektu / osoby oprávněné k podpisu Vysvětlivky : ) Nehodící se škrtněte ) Vyplní finanční úřad 3) V případě vykázání ztráty nebo daňové ztráty se uvede částka se znaménkem mínus (- 4) Vyplní pouze poplatník, který je komanditní společností 5) Pokud poplatníkem daně je komanditní společnost, uvede pouze částky připadající na komandisty 6) Při podání dodatečného daňového přiznání podle 4 odst. nebo 4 zákona č. 8/9 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, budou na zvláštní příloze uvedeny důvody pro jeho podání. Při elektronickém podání těchto dodatečných daňových přiznání je součástí programového vybavení aplikace textové pole pro vyplnění zvláštní přílohy. 7) Účetní závěrka nebo přehled o majetku a závazcích a přehled o příjmech a výdajích, jako příloha vyznačená pod položkou v I. oddílu, je součástí daňového přiznání ( 4 odst. zákona 337/99 Sb. o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů). Za podílové fondy předkládá účetní závěrku investiční společnost, která obhospodařuje jejich majetek. Pro účely elektronického podání daňového přiznání se Účetní závěrkou rozumí elektronické přílohy Vybrané údaje z Rozvahy a Vybrané údaje z Výkazu zisků a ztráty, popřípadě Vybrané údaje z Přehledu o změnách vlastního kapitálu, které jsou součástí programového vybavení aplikace, a Opis Přílohy účetní záběrky, vkládaný s použitím E-přílohy jsko samostatný soubor typu.doc,.txt,.xls,.rtf,.pdf nebo.jpg. Přehledy o majetku a závazcích a příjmech a výdajích a Účetní závěrky, pro které nejsou v programovém vybavení aplikace Elektronické podání pro daňovou správu k dispozici elektronické přílohy se závazně stanoveným uspořádáním údajů, lze účinně elektronicky podat prostřednictvím E-příloh umožňujících vložení souboru typu.doc,.txt,.xls,.rtf,.pdf nebo.jpg. 8) Bude-li vyplněn něterý z takto označených řádků, je nutné ve smyslu dílčích pokynů pro jejich vyplnění, rozvést na zvláštní příloze věcnou náplň částky vykázané na příslušném řádku, popřípadě její propočet. Při elektronickém podání daňového přiznání jsou textová pole pro vyplnění zvláštních příloh součástí programového vybavení aplikace. 9) Výpočet částky vykázané na takto označeném řádku se provede na samostatné příloze. Tiskopisy samostatných příloh vydává Ministerstvo financí.pro účely elektronického podání daňového přiznání jsou elektronické verze těchto tiskopisů součástí programového vybavení aplikace Elektronická podání pro daňovou správu. ) 7 odst. 3 zákona Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, business.center.cz 8

11 Identifikační číslo Stát zdroje příjmů, z nichž je podle smlouvy o zamezení dvojího zdanění uplatňován zápočet daně zaplacené v tomto státě Samostatná příloha k tabulce I přílhy č. II.oddílu Kód : I. Zápočet daně zaplacené v zahraničí metodou prostého zápočtu 5) Název položky poplatník finanční úřad Celková daň, která se vztahuje k příjmům plynoucím ze zdrojů na území České republiky i ze zdrojů v zahraničí (ř. 3 II. oddílu) Základ daně před uplatněním položek odčitatelných od základu daně a nezdanitelných částí základu daně (ř. II. oddílu) Daň zaplacená z příjmů (výnosů) ve státě zdroje 4 Celkové příjmy (výnosy) dosažené ve státě jejich zdroje 5 Výdaje (náklady) související s celkovými příjmy dosaženými ve státě jejich zdroje 6 Příjmy podléhající zdanění ve státě jejich zdroje podle 38f odst. 3 zákona Částka daně zaplacené ve státě zdroje příjmů, o niž lze snížit 7 daňovou povinnost metodou prostého zápočtu, zaokrouhlená ř. x ř.6 / ř. na celé Kč nahoru, nejvýše však částka ze ř. 3 Pokyny k vyplnění samostatné přílohy k tabulce I. Zápočet daně zaplacené v zahraničí Samostatná příloha se vyplňuje zvlášť za každý stát, s nímž má Česká republika uzavřenu smlouvu o zamezení dvojího zdanění, v němž byl ve zdaňovacím období, za které je podáváno daňové přiznání, zdroj zdaněných příjmů, u nichž se podle uvedené smlouvy uplatňuje metoda prostého zápočtu ( 38f odst. 8 zákona). Kód státu se vyplňuje podle přílohy č. 8 nařízení Komise (ES) č. 8/3 ze dne 7. listopadu 3, o seznamu zemí a území pro statistiku zahraničního obchodu Společenství a obchodu mezi členskými státy (viz též webová adresa položka Daně, podpoložka Daně, složka Daně z příjmů, nabídka Seznam kódů států; použije se pouze dvoumístný kód vymezený písmeny velké abecedy). K ř. Uvede se daň vztahující se k příjmům plynoucím ze zdrojů na území České republiky i ze zdrojů v zahraničí, která se převezme z řádku 3 II. oddílu přiznání. K ř. Na tomto řádku bude uveden základ daně před uplatněním položek odčitatelných od základu daně a nezdanitelných částí základu daně, který se převezme z řádku II. oddílu přiznání. K ř. 3 Na tomto řádku se uvede částka daně zaplacená ve státě zdroje zdaněných příjmů, a to pouze do výše, která mohla být v tomto státě vybrána v souladu s příslušnými ustanoveními smlouvy o zamezení dvojího zdanění. Částka daně uplatňovaná k zápočtu musí být doložena seznamem potvrzení zahraničních správců daně ( 38f odst. zákona) nebo, půjde-li o ojedinělý příjem ze zdrojů v zahraničí, potvrzením zahraničního správce daně ( 38f odst. 4 zákona). Částka vykázaná na tomto řádku se zahrne do celkové částky na ř. tabulky I. Zápočet daně zaplacené v zahraničí. Při přepočtu daně zaplacené v zahraničí na Kč se pro účely jejího zápočtu používají kursy devizového trhu vyhlášené ČNB, uplatňované v účetnictví poplatníka ( 38 odst. zákona). K ř. 4 Uvede se úhrn hrubých příjmů (výnosů) zdaněných ve státě zdroje. Při přepočtu příjmů ze zdrojů v daném státě na Kč se pro účely zápočtu používají kursy devizového trhu vyhlášené ČNB, uplatňované v účetnictví poplatníka ( 38 odst. zákona ). K ř. 5 Na tomto řádku bude uveden úhrn výdajů (nákladů) stanovených podle tuzemského zákona o daních z příjmů, souvisejících s celkovými hrubými příjmy na ř. 4. Při stanovení příjmu podléhajícího zdanění ve státě jejich zdroje, uváděného na ř. 6, nelze použít odčitatelné položky a položky snižující základ daně podle zahraničních právních předpisů. Při přepočtu souvisejících zahraničních výdajů (nákladů) na Kč se pro účely zápočtu používají kursy devizového trhu vyhlášené ČNB, uplatňované v účetnictví poplatníka ( 38 odst. zákona). Nelze-li u některých výdajů (nákladů) prokazatelně stanovit, zda souvisí s příjmy (výnosy) plynoucími ze zdrojů v daném státě, považuje se za související výdaje (náklady) jejich část stanovená ve stejném poměru, v jakém příjmy (výnosy) plynoucí ze zdrojů v zahraničí nesnížené o výdaje (náklady) připadají na celosvětové příjmy (výnosy) ( 38f odst. 3 zákona). K ř. 6 Uvede se příjem podléhající zdanění ve státě zdroje ( 38f odst. 3 zákona). Bude-li na tomto řádku vykázáno záporné číslo (daňová ztráta), následující řádek 7 se nevyplňuje. K ř. 7 Částka vypočtená na tomto řádku se zahrne do celkové částky na ř. 3 tabulky I. Zápočet daně zaplacené v zahraničí. Poplatník, který je společníkem veřejné obchodní společnosti nebo komplementářem komanditní společnosti, zahrne do částky na ř. též na něho připadající poměrnou část daně zaplacené v tomto státě vztahující se k veřejné obchodní společnosti nebo komanditní společnosti, na ř. poměrnou část příjmů (výnosů) ze zdrojů v daném státě a na ř. 3 poměrnou část s nimi souvisejících výdajů (nákladů). Tento poplatník vyplňuje samostatnou přílohu i při uplatnění nároku na zápočet daně, kterou ve státě, s nímž má Česká republika uzavřenu smlouvu o zamezení dvojího zdanění, zaplatila pouze veřejná obchodní společnost, jejímž je společníkem, nebo komanditní společnost, jejímž je komplementářem. V tomto případě na těchto řádcích uvede jen na něho připadající poměrné části daně zaplacené v daném státě příjmů, (výnosů) ze zdrojů v tomto státě a s nimi souvisejících výdajů ( nákladů ) /D MFin 544/D - vzor č. ( platný pro zdaňovací období započatá v roce 3 nebo jejich část, za které lhůta k podání daňového přiznání uplyne do 3. prosinci 3 )

12 Identifikační číslo Samostatná příloha k řádku 5 tabulky H přílohy č. II. Oddílu Výpočet a uplatňování slev na dani z příjmů právnických osob podle 35a nebo 35b zákona č. 586/99 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), za zdaňovací období od..3 do 3..3 Sleva je uplatňována na základě rozhodnutí Ministerstva průmyslu a obchodu Číslo : ze dne I. Výpočet slevy podle 35a zákona ) (vyplní se v celých Kč) Upozornění: Výpočet se neprovádí, pokud byla na ř. II. oddílu přiznání za běžné zdaňovací období vykázána daňová ztráta. Název položky poplatník Základ daně po úpravě o část základu daně (daňové ztráty) připadající na komplementáře a o příjmy podléhající zdanění v zahraničí, u nichž je uplatňováno vynětí, snížený o položky podle 34 a částky podle odst. 8 zákona5)(ř II. oddílu 6 II. Rozdíl, o který úrokové příjmy zahrnované do základu daně podle odst. zákona převyšují s nimi související výdaje (náklady) 3 Základ daně pro výpočet slevy (ř. ) Sazba daně (v %) podle odst. zákona, ve spojení s odst. 6 zákona (ze 4 ř. 8 II. oddílu) 9% Sleva na dani podle 35a odst. zákona, zaokrouhlená na celé Kč dolů ( 35a 5 odst. 5 zákona) (ř. 3 x ř. 4)/ 6 89 Část změny základu daně sníženého o položky podle odst. 8 a 34 zákona 6*) (ř. ), vzniklá porušením podmínky podle 35a odst. písm. a) zákona Částka snížení nároku na slevu podle 35a odst. 6 zákona, zaokrouhlená na celé 7 Kč dolů (ř. 6 x ř. 4)/ 8 Výsledná sleva na dani podle 35a zákona (ř. 5 7) 6 89 finanční úřad *) specifikace částky na tomto řádku podle jednotlivých skutečností představujících porušení podmínky podle 35a odst. písm. a) zákona se uvede na zvláštní příloze; bude-li podáváno řádné nebo opravné daňové přiznání, na řádcích 6 a 7 se uvede nula () Uplatňování slev podle 35a odst. 4 zákona (vyplní se v celých Kč) První zdaňovací období podle 35a odst. 3 zákona Nepřekročitelný souhrn slev na dani za období podle 35a odst. 3 zákona, stanovený podle 35a odst. 4 zákona Částka slev uplatněných v předcházejících zdaňovacích obdobích Částka slev, kterou lze uplatnit v následujících zdaňovacích obdobích (sl. sl. ) Částka slevy uplatněná v daném zdaňovacím období**) (max. částka ze sl. 3) 3 4 **) jako částka slevy, kterou lze uplatnit v daném zdaňovacím období, se uvede částka ze ř. 8 dílčí tabulky Výpočet slevy podle 35a zákona nebo částka ve výši rozdílu mezi částkou daně uvedenou na ř. 9 II. oddílu a úhrnem částek na ř. 4 tabulky H příl 5 544/C MFin 544/C - vzor č. ( platný pro zdaňovací období započatá v roce 3 nebo jejich část, za které lhůta k podání daňového přiznání uplyne do 3. prosinci 3 )

13 II. Výpočet slevy podle 35b zákona ) Částka S ( 35b odst. písm. a) zákona) Upravená částka S ( 35b odst. písm. b), s přihlédnutím k 35b odst. 3 zákona) 3 Sleva na dani podle 35b zákona (ř. ) 4*) Část změny základu daně sníženého o položky podle odst. 8 a 34 zákona [ř. dílčí tabulky a)], vzniklá porušením podmínky podle 35a odst. písm. a) zákona Částka snížení nároku na slevu podle 35b odst. 7 zákona, zaokrouhlená na celé Kč 5 dolů (ř.4 x ř.4 dílčí tabulky a))/ 6 Výsledná sleva na dani podle 35b zákona (ř. 3 5) a) výpočet částky S podle 35b odst. písm. a) zákona (vyplní se v celých Kč) Upozornění: Výpočet se neprovádí, pokud byla na ř. II. oddílu přiznání za běžné zdaňovací období vykázána daňová ztráta. Název položky Základ daně po úpravě o část základu daně (daňové ztráty) připadající na komplementáře a o příjmy podléhající zdanění v zahraničí, u nichž je uplatňováno vynětí, snížený o položky podle 34 a částky podle odst. 8 zákona5) (ř. 5 II. oddílu II Rozdíl, o který úrokové příjmy zahrnované do základu daně podle odst. zákona převyšují s nimi související výdaje (náklady) 3 Základ pro výpočet částky S (ř. ) Sazba daně (v %) podle odst., ve spojení s odst. 6 zákona (ze ř. 8 II. oddílu) 9% Částka S podle 35b odst. písm. a) zákona, zaokrouhlená na celé Kč dolů ( 35b 5 odst. 6, ve spojení s 35a odst. 5 zákona) (ř. 3 x ř. 4)/ 6 89 b) výpočet částky S podle 35b odst. písm. b) zákona (vyplní se v celých Kč) Upozornění: Výchozím zdaňovacím obdobím se rozumí zdaňovací období podle 35b odst. písm. b) zákona. Výpočet se neprovádí, pokud jsou splněny podmínky pro postup podle 35b odst. 3 zákona. Název položky Základ daně po úpravě o část základu daně (daňové ztráty) připadající na komplementáře a o příjmy podléhající zdanění v zahraničí, u nichž je uplatňováno vynětí, snížený o položky podle 34 a částky podle odst. 8 zákona5) (ř. 5 II. oddílu 6 II. oddílu = ř. 7 II. oddílu, před zaokrouhlením na celé tisícikoruny dolů, za výchozí zdaňovací období) Rozdíl, o který úrokové příjmy zahrnované do základu daně podle odst. zákona převyšují s nimi související výdaje (náklady) 3 Základ pro výpočet částky S (ř. ) Sazba daně (v %) podle odst., ve spojení s odst. 6 zákona, použitá pro 4 výpočet částky S 9% Částka S podle 35b odst. písm. b) zákona, zaokrouhlená na celé Kč dolů ( 35b 5 odst. 5, ve spojení s 35a odst. 5 zákona) (ř. 3 x ř. 4)/ 6 Hodnota meziročních odvětvových indexů cen (v %), zaokrouhlená s přesností na jedno desetinné místo,% 7 Upravená částka S podle 35b odst. písm. b) zákona, zaokrouhlená na celé Kč dolů ( 35b odst. 6, ve spojení s 35a odst. 5 zákona) (ř. 5 x ř. 6)/ První zdaňovací období podle 35a odst. 3 zákona Název položky *) specifikace částky na tomto řádku podle jednotlivých skutečností představujících porušení podmínky podle 35a odst. písm. a) zákona se uvede na zvláštní příloze; bude-li podáváno řádné nebo opravné daňové přiznání, na řádcích 4 a 5 se uvede nula () Uplatňování slev podle 35b odst. 5 zákona (vyplní se v celých Kč) Nepřekročitelný souhrn slev na dani za období podle 35b odst. 4 zákona, stanovený podle 35b odst. 5 zákona Částka slev uplatněných v předcházejících zdaňovacích obdobích Částka slev, kterou lze uplatnit v následujících zdaňovacích obdobích (sl. sl. ) Částka slevy uplatněná v daném zdaňovacím období**) (max. částka ze sl. 3) 3 4 **) jako částka slevy, kterou lze uplatnit v daném zdaňovacím období, se uvede částka ze ř. 6 dílčí tabulky Výpočet slevy podle 35b zákona nebo částka ve výši rozdílu mezi částkou daně uvedenou na ř. 9 II. oddílu a úhrnem částek na ř. 4 tabulky H příl

14 Výpočet nepřekročitelného souhrnu slev na dani za uplynulou část doby podle 35a odst. 3 nebo 35b odst. 4 zákona o daních z příjmů (dále jen hodnocené období ) I. v režimu platném do 3. dubna 4 a) Výchozí podmínky stanovené rozhodnutím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Ukazatel Objem nákladů vhodných na poskytnutí podpory, vztahujících se k investičnímu projektu, stanovený rozhodnutím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže podle 6 odst. 3 zákona č. 59/ Sb., o veřejné podpoře (v celých Kč) Poplatník Míra veřejné podpory stanovená zhodnutím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže podle 6 odst. 3 zákona č. 59/ Sb., o veřejné podpoře (v %),% 3 Maximální celková hodnota veřejné podpory stanovená rozhodnutím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže podle 6 odst. 3 zákona č. 59/ Sb., o veřejné podpoře (v celých Kč) (ř. x ř.)/ b) Čerpání jednotlivých druhů veřejné podpory od počátku běhu lhůty podle 5 odst. 5 ZIP 4 5 Úhrnný objem investic do vhodných nákladů, vymezených rozhodnutím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže podle 6 odst. 3 zákona č. 59/ Sb., o veřejné podpoře, skutečně vynaložený do konce hodnoceného období, maximálně do částky na ř. (v celých Kč) Maximální celková hodnota veřejné podpory stanovená rozhodnutím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže podle 6 odst. 3 zákona č. 59/ Sb., o veřejné podpoře, uplatnitelná do konce hodnoceného období (v celých Kč) (ř.4 x ř.)/ 6 Skutečná částka zvýhodnění při převodu technicky vybaveného území za zvýhodněnou cenu ( odst. písm. b) ZIP) nebo při převodu pozemků ( odst. písm. e) ZIP), odpovídající rozdílu mezi cenou stanovenou podle zákona č. 5/997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů, a cenou skutečně zaplacenou do konce hodnoceného období (v celých Kč) 7 Skutečná částka zvýhodnění při převodu technicky vybaveného území za zvýhodněnou cenu ( odst. písm. b) ZIP) nebo při převodu pozemků ( odst. písm. e) ZIP), odpovídající rozdílu mezi cenou stanovenou podle zákona č. 5/997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů, a cenou skutečně zaplacenou do konce hodnoceného období (v celých Kč) 8 9 Skutečné čerpání hmotné podpory rekvalifi kace ( odst. písm. c) ZIP) do konce hodnoceného období (v celých Kč), pokud musí být na základě rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zahrnuta do celkové výše veřejné podpory Nepřekročitelný souhrn slev na dani ( odst. písm. a) ZIP) do konce hodnoceného období, stanovený podle 35a odst. 4 nebo 35b odst. 5 zákona o daních z příjmů: (ř ) > )* *) Částka na ř. 9 se přenese do druhého sloupce řádku tabulky Uplatňování slev podle 35a odst. 4 zákona, resp. Uplatňování slev podle 35b odst. 5 zákona, které jsou součástí Samostatné přílohy k řádku 5 tabulky H přílohy č. II. oddílu přiznání k dani z příjmů právnických osob /C/ MFin 544/C/ - vzor č. (platný pro zdaňovací období započatá v roce 3 nebo jejich část za která lhůta pro podání daňového přiznání uplyne po 3. prosinci 3)

15 II. v režimu platném od. května 4 a) Výchozí podmínky stanovené rozhodnutím Ministerstva průmyslu a obchodu Ukazatel Náklady, které mohou být podpořeny ( 3 odst. písm. c) ve spojení s 6a odst. ZIP) (v celých Kč) Přípustná míra veřejné podpory podle 5 odst. 4 písm. d) ve spojení s 6 odst. ZIP (v %) Přípustná hodnota veřejné podpory podle 6 odst. ZIP (v celých Kč) (ř. x ř.)/ b) Čerpání jednotlivých druhů veřejné podpory od počátku běhu lhůty podle 5 odst. 5 ZIP Úhrnný objem investic do vhodných nákladů, skutečně vynaložený do konce hodnoceného období, maximálně do částky na ř. (v celých Kč) Maximální přípustná hodnota veřejné podpory uplatnitelná do konce hodnoceného období (v celých Kč) (ř.4 x ř.)/ Poplatník,% Skutečná částka zvýhodnění při převodu technicky vybaveného území za zvýhodněnou cenu ( odst. písm. b) ZIP) nebo při převodu pozemků ( odst. písm. e) ZIP), odpovídající rozdílu mezi cenou stanovenou podle zákona č. 5/997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů, a cenou skutečně zaplacenou do konce hodnoceného období (v celých Kč) Skutečné čerpání hmotné podpory na vytváření nových pracovních míst ( odst. písm. c) ZIP) do konce hodnoceného období (v celých Kč) Nepřekročitelný souhrn slev na dani ( odst. písm. a) ZIP) do konce hodnoceného období, stanovený podle 35a odst. 4 nebo 35b odst. 5 ZDP (ř ) > ) *) *) Částka na ř. 8 se přenese do druhého sloupce řádku tabulky Uplatňování slev podle 35a odst. 4 zákona, resp. Uplatňování slev podle 35b odst. 5 zákona, které jsou součástí Samostatné přílohy k řádku 5 tabulky H přílohy č. II. oddílu přizná III. v režimu platném od. července a) Výchozí podmínky stanovené rozhodnutím Ministerstva průmyslu a obchodu Ukazatel Poplatník Maximální míra veřejné podpory podle 5 odst. 5 písm. d), ve spojení s 6 odst. ZIP (v %),% Maximální výše veřejné podpory podle 5 odst. 5 písm. d), ve spojení s 6 odst. ZIP (v celých Kč) b) Čerpání jednotlivých druhů veřejné podpory od počátku běhu lhůty podle 6a odst. ZIP 3 ) 4 Způsobilé náklady ( 6a odst. písm. a)* b)*) bod.*.*) ZIP), vynaložené do konce hodnoceného období (v celých Kč) Maximální výše veřejné podpory uplatnitelná do konce hodnoceného období, nejvýše do částky na ř. (v celých Kč) (ř.3 x ř.)/ Skutečná částka cenového zvýhodnění při převodu pozemků včetně související infrastruktury ( a odst. písm. a) bodu ) ZIP), poskytnutého do konce hodnoceného období (v celých Kč) Skutečné čerpání hmotné podpory na vytváření nových pracovních míst ( a odst. písm. a) bodu 3 ZIP) do konce hodnoceného období (v celých Kč) Částka hmotné podpory rekvalifi kace nebo školení zaměstnanců ( a odst. písm. a) bod 4, ve spojení s odst. 8 ZIP), uhrazované do konce hodnoceného období samostatně vedle investičních pobídek podle a odst. písm. a) bodu až 3 a 5 ZIP (v celých Kč) Skutečné čerpání hmotné podpory pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku pro strategickou investiční akci ( a odst. písm. a) bod 5 ZIP), do konce hodnoceného období (v celých Kč) Nepřekročitelný souhrn slev na dani ( a odst. písm. a) bod. ZIP) do konce hodnoceného období, stanovený podle 35a odst. 4 nebo 35b odst. 5 ZDP (ř ) > ) *) *) Částka na ř. 9 se přenese do druhého sloupce řádku tabulky Uplatňování slev podle 35a odst. 4 zákona, resp. Uplatňování slev podle 35b odst. 5 zákona, které jsou součástí Samostatné přílohy k řádku 5 tabulky H přílohy č. II. oddílu přiznání k dani z příjmů právnických osob. Vysvětlivky : ) Konkretizace způsobilých nákladů se provede škrtnutím odkazu na nehodící se písmeno 6a odst. ZIP; v případě investiční akce v oblasti technologických center nebo v oblasti center strategických služeb se konkretizace způsobilých nákladů zvolených žadatelem o investiční pobídku provede škrtnutím odkazu na nehodící se bod 6a odst. písm. b) ZIP 5 544/C/ MFin 544/C/ - vzor č. (platný pro zdaňovací období započatá v roce 3 nebo jejich část za která lhůta pro podání daňového přiznání uplyne po 3. prosinci 3)

16 Povinná příloha k daňovému přiznání k dani z příjmů právnických osob Poplatník : Společenství vlastníků jednotek domu čp. 7, Štúrova 7, Praha 4 - Krč, DIČ : CZ Zdaňovací období od :..3 do : 3..3 II.ODDÍL daňového přiznání 3 Částka uvedená na tomto řádku představuje : * výsledek hospodaření za zdaňovací období plynoucí z účetnictví vedeného poplatníkem. Částka uvedená na tomto řádku představuje : * částku výnosů běžného zdaňovacího období, které jsou proúčtovány v účetnictví následujícího zdaňovacího období. Částka uvedená na tomto řádku představuje : * úhrady výnosově zaúčtovaných smluvních pokut a penále, který byly v předchozích letech vyjmuty ze základu daně. 6 6 Částka uvedená na tomto řádku představuje : * výnosově zaúčtované smluvní pokuty a penále, které nebyly do konce zdaňovacího období uhrazeny. Částka uvedená na tomto řádku představuje : * částku zúčtovaných ostatních opravných položek k pohledávkám, které byly při jejich tvorbě evidovány jako daňově neúčinné výdaje. * částku zúčtovaných ostatních rezerv, které byly při jejich tvorbě evidovány jako daňově neúčinné výdaje. 4 6 * částku nákladů běžného zdaňovacího období, které jsou proúčtovány v účetnictví následujícího zdaňovacího období. Částka uvedená na tomto řádku představuje : * výnosy minulého zdaňovacího období zaúčtované v účetnictví běžného zdaňovacího období, které byly jako daňově účinné výnosy zahrnuty v přiznání minulého účetního období. * výnosy běžného zdaňovacího období zaúčtované v účetnictví běžného zdaňovacího období, které souvisí s výdaji neuznanými v předchozích zdaňovacích obdobích jako daňové výdaje. Částka uvedená na tomto řádku představuje :

17 6 6 * částku sociálního a zdravotního pojištění hrazeného zaměstnavatelem za zaměstnance za minulé zdaňovací období, které bylo uhrazeno po 3. lednu běžného zdaňovacího období. * částku nákladů běžného zdaňovacího období, které jsou proúčtovány v účetnictví následujícího zdaňovacího období. * paušální výdaje na dopravu silničním motorovým vozidlem podle 4 odst. písm. zt ) zákona o daních z příjmů V.ODDÍL daňového přiznání PŘÍLOHA č. odstavec C/e) 9 PŘÍLOHA č. odstavec I Praha 4, dne Miroslav Dvořák - předseda výboru Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, business.center.cz

18 Splatnost záloh na daň z příjmu v letech 3-4 Obchodní firma poplatníka : ství vlastníků jednotek domu čp. 7, Štúrova 7, Praha Celková daňová povinnost :, Kč Zaplacené zálohy :, Kč Počet měsíců existence společnosti*): Poslední známá daňová povinnost :, Kč Termín pro odevzdání daňového přiznání*) : *) tato políčka je potřeba vyplnit ručně,nejsou-li uvedené údaje v pořádku Měsíc Výše platby 3.3.4, Kč 5.6.4, Kč 5.9.4, Kč 5..4, Kč 5.3.5, Kč Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, business.center.cz

19 ŽÁDOST O VRÁCENÍ PŘEPLATKU NA DANI Z PŘIJMU PRÁVNICKÝCH OSOB Podle ust. 54 a55 zákona č. 8/9 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů, žádám tímto jménem společnosti : Obchodní jméno : Sídlo : DIČ : Společenství vlastníků jednotek domu čp. 7, Štúrova 7, Praha 4 Štúrova 7/55, Praha 4, PSČ : 4 CZ o vrácení přeplatku na dani z příjmů právnických osob ve výši :, Kč Přeplatek vznikl podáním daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací odbobí : Přeplatek vraťte na účet vedený u : číslo účtu : / 3 Praha 4, dne Miroslav Dvořák - předseda výboru Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, business.center.cz

P Ř I Z N Á N Í. Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. I. ODDÍL - údaje o poplatníkovi (podílovém fondu) pro Prahu 9

P Ř I Z N Á N Í. Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. I. ODDÍL - údaje o poplatníkovi (podílovém fondu) pro Prahu 9 Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro pro Prahu 0 Daňové identifikační číslo C Z 0 Identifikační číslo 0 Daňové přiznání ) řádné opravné dodatečné Důvody

Více

P Ř I Z N Á N Í. Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. I. ODDÍL - údaje o poplatníkovi. pro hlavní město Prahu.

P Ř I Z N Á N Í. Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. I. ODDÍL - údaje o poplatníkovi. pro hlavní město Prahu. Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu pro hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro pro Prahu 0 Daňové identifikační

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Identifi kační

Více

- - - - - - - - 0 1 0 1 2 0 0 5 do 3 1 1 2 2 0 0 5. b) obec c) PSČ. P r a h a 4 1 1 1 4 2 0 0. d) stát/kód státu e) číslo telefonu

- - - - - - - - 0 1 0 1 2 0 0 5 do 3 1 1 2 2 0 0 5. b) obec c) PSČ. P r a h a 4 1 1 1 4 2 0 0. d) stát/kód státu e) číslo telefonu Finančnímu úřadu v, ve, pro pro Prahu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Daňové identifikační číslo C Z Identifikační číslo Daňové přiznání ) řádné opravné dodatečné Důvody pro

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Identifi kační

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. - - - - - - - - zákona P Ř I Z N Á N Í

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. - - - - - - - - zákona P Ř I Z N Á N Í Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu pro Středočeský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifikační číslo 0

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu FÚ pro Středočeský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Říčanech 0 Daňové identifikační číslo CZ0 Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím,

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu FÚ pro Ústecký kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro ÚzP v Chomutově 0 Daňové identifikační číslo C Z 0 0 0 Identifikační číslo 0 0 Než začnete vyplňovat

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen "zákon")

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen zákon) Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro Prahu 3 1 Daňové identifikační číslo CZ2756827 2 Identifikační číslo 2756827 otisk podacího razítka finančního úřadu

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro Praha 1 1 Daňové identifikační číslo CZ267191 2 Identifikační číslo 267191 Daňové přiznání 1) řádné otisk podacího

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Havlíčkově Brodě Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Daňové identifikační číslo C Z Identifikační číslo Daňové přiznání ) ) řádné dodatečné opravné

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Jihomoravský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Boskovicích 0 Daňové identifikační

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Identifikační číslo 0 Daňové přiznání ) řádné opravné Důvody pro podání dodatečného

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Identifikační číslo 0 Daňové přiznání ) řádné opravné Důvody pro podání dodatečného

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Jihomoravský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Brno III Daňové identifikační číslo

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob SKAT-daně 9. Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro Prahu Daňové identifikační číslo C Z 9 Identifikační číslo 9 Daňové přiznání ) řádné opravné dodatečné

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř I Z N Á N Í

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř I Z N Á N Í Než začte vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro PRAHU Daňové identifikační číslo C Z Identifikační číslo Daňové přiznání řádné dodatečné Důvody pro podání dodatečného

Více

zákona do b) obec c) PSČ. P r a h a d) stát/kód státu e) číslo telefonu

zákona do b) obec c) PSČ. P r a h a d) stát/kód státu e) číslo telefonu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu pro hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro pro Prahu 0 Daňové identifikační

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Identifi kační číslo 0 Daňové přiznání ) řádné opravné Důvody pro podání dodatečného

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. zákona

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. zákona Finančnímu úřadu v, ve, pro Prahu - západ Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 0 Daňové identifikační číslo C Z 0 0 Identifikační číslo 0 0 Daňové přiznání ) 0) řádné dodatečné

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 0 Daňové identifi kační číslo

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. XXX I NE

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. XXX I NE Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Praha Územnímu pracovišti v, ve, pro Praha 3 1 Daňové identifikační číslo CZ Identifikační

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Praha Územnímu pracovišti v, ve, pro Praha 3 1 Daňové identifikační číslo CZ Identifikační

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Podací číslo: Prahu 2

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Podací číslo: Prahu 2 Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu hlavní město Prahu Přiznání bylo podáno elektronicky dne:.. Územnímu pracovišti v,

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon")

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Středočeský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Praha - Západ 1 Daňové identifikační číslo CZ291178 2 Identifikační číslo 291178 Než začnete vyplňovat

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Finanční úřad v Pardubicích 1 Daňové identifikační číslo CZ 9717 Identifikační číslo 9717 Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 3 Daňové přiznání 1) 1)

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Olomoucký kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Zábřehu 0 Daňové identifi kační číslo

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Středočeský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Kladně 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 0 0 Identifi kační číslo 0 0 0 Daňové přiznání ) řádné

Více

k dani z příjmů právnických osob

k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu Prahu - Jizní ˇ Mesto ˇ Daňové identifikační číslo Daňové přiznání ) řádné ===== opravné dodatečné ===== Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Důvody pro podání

Více

PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMU PRÁVNICKÝCH OSOB Mfin 5404 vzor č.18 formulář je platný pro zdaňovací období započatá v roce 2008 neomezená verze

PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMU PRÁVNICKÝCH OSOB Mfin 5404 vzor č.18 formulář je platný pro zdaňovací období započatá v roce 2008 neomezená verze PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMU PRÁVNICKÝCH OSOB 25 544 Mfin 544 vzor č.18 formulář je platný pro zdaňovací období započatá v roce 28 neomezená verze Licenční podmínky použití šablony : Zakoupením/stažením šablony

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř I Z N Á N Í. k dani z příjmů právnických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř I Z N Á N Í. k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Jihomoravský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Boskovicích 0 Daňové identifikační

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. PŘIZNÁNÍ

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. PŘIZNÁNÍ Než začte vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro Daňové identifikační číslo C Z Identifikační číslo Daňové přiznání ) řádné opravné dodatečné Důvody pro podání dodatečného

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Barva Neţ začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro Brno II 01 Daňové identifikační číslo CZ CZ12345678 02 Identifikační číslo 12345678 03 Daňové přiznání 1 )

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Finanční úřad pro Prahu 3 1 Daňové identifikační číslo CZ 19887 Identifikační číslo 19887 Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 3 Daňové přiznání 1) 1)

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny.

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Pardubický kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Moravské Třebové 0 Daňové identifikační

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny zákona P Ř I Z N Á N Í. k dani z příjmů právnických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny zákona P Ř I Z N Á N Í. k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu FÚ pro hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro ÚzP pro Prahu Daňové identifikační

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny zákona P Ř I Z N Á N Í. k dani z příjmů právnických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny zákona P Ř I Z N Á N Í. k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu FÚ pro Jihočeský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro ÚzP v Čes. Budějovicích Daňové

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř I Z N Á N Í. k dani z příjmů právnických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř I Z N Á N Í. k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Liberecký kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Liberci 0 Daňové identifikační číslo

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu Daňové identifi kační číslo C Z Identifi kační číslo Daňové přiznání ) řádné dodatečné

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Neţ začte vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro Hodoníně Daňové identifikační číslo CZ Identifikační číslo Daňové přiznání ) ) řádné dodatečné opravné otisk podacího

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu Daňové identifi kační číslo C Z Identifi kační číslo Daňové přiznání ) řádné dodatečné

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Jihomoravský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Hustopečích 0 Daňové identifi kační

Více

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu Daňové identifikační číslo

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Olomoucký kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Šternberku Daňové identifi kační číslo

Více

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 0 Daňové identifikační číslo

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř I Z N Á N Í. k dani z příjmů právnických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř I Z N Á N Í. k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Liberecký kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Jablonci nad Nisou 0 Daňové identifikační

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Olomoucký kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Šternberku Daňové identifi kační číslo

Více

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Moravskoslezský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Opavě 0 Daňové identifikační číslo C Z 0 Daňové přiznání ) řádné 0 0 Identifikační číslo 0 Důvody

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu Daňové identifi kační číslo C Z Daňové přiznání ) řádné dodatečné Důvody pro podání dodatečného

Více

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 0 Daňové identifikační číslo

Více

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Jihočeský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Táboře Daňové identifikační číslo C Z

Více

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 0 Daňové identifikační číslo

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Ústecký kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Chomutově 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Daňové přiznání ) řádné dodatečné Důvody pro podání dodatečného

Více

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Středočeský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Příbrami Daňové identifikační číslo

Více

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Olomoucký kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Jeseníku 0 Daňové identifikační číslo

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Olomoucký kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Jeseníku 0 Daňové identifi kační číslo

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 0 Daňové identifi kační číslo

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu - Jižní Město Daňové identifi

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob 0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro 0 Daňové identi kační číslo C Z 0 Identi kační číslo 0 Daňové přiznání ) řádné opravné Důvody pro podání dodatečného

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu JIHOČESKÝ KRAJ Územnímu pracovišti v, ve, pro ČESKÉ BUDĚJOVICE 0 Daňové identifikační číslo C Z 7 7 9 0 Identifikační číslo 7 7 9 Než začnete vyplňovat

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Olomoucký kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Jeseníku 0 Daňové identifi kační číslo

Více

Příloha č. 1 II. oddílu

Příloha č. 1 II. oddílu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro Praha 4 1 Daňové identifikační číslo CZ 2 Identifikační číslo 262 11 211 otisk podacího razítka finančního úřadu

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Počet příloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Počet příloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf - Adobe Acrobat Professional Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému nančnímu úřadu Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identi

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob 0_7.pdf - Adobe Acrobat Professional Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifi

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Olomoucký kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Prostějově Daňové identifi kační číslo

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Středočeský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Příbrami 0 Daňové identifi kační číslo

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo50_.pdf - Adobe Acrobat Professional Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému nančnímu úřadu Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identi

Více

P Ř I Z N Á N Í. k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í. k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro pro Prahu Daňové identifikační číslo

Více

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 0 Daňové identifikační číslo

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny.

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 0 Daňové identifikační číslo

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Hlavní město Praha Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 0 Daňové identifikační číslo C Z Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny.

Více

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 0 0 Daňové identifikační číslo

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Identifi kační číslo 0 Daňové přiznání ) řádné opravné Důvody pro podání dodatečného

Více

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 0 Daňové identifikační číslo

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 6 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Daňové přiznání ) řádné dodatečné Důvody pro podání

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Středočeský kraj Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Daňové identifi kační číslo C Z 7 6 7 6 Rodné číslo 7 6 7 / 6 3 DAP ) řádné opravné 4 Kód rozlišení

Více

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Moravskoslezský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Opavě Daňové identifikační číslo

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Dobříši Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 0 Daňové identifi kační číslo C Z 6 0 9 9 9 0 Rodné číslo 6 0 9 / 9 9 03 DAP ) řádné opravné 04 Kód rozlišení

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Středočeský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Říčanech 0 Daňové identifi kační číslo

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 0 Daňové identifi kační číslo

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. PŘIZNÁNÍ. k dani z příjmů právnických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. PŘIZNÁNÍ. k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému nančnímu úřadu Jihomoravský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Brno III 0 Daňové identi kační číslo C Z 0 Daňové přiznání ) řádné 5 5 6 5 9 0 Identi kační číslo

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. PŘIZNÁNÍ. k dani z příjmů právnických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. PŘIZNÁNÍ. k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému nančnímu úřadu hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 8 Daňové identi kační číslo C Z Identi kační číslo 5 6 8 9 Daňové přiznání ) řádné dodatečné

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Jihomoravský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Brno III 0 Daňové identifi kační

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Královéhradecký kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Trutnově 0 Daňové identifi kační

Více

S y n c a r e P l u s, s. r. o. b) obec c) PSČ B R N O - S E V E R. e) číslo telefonu f) číslo faxu

S y n c a r e P l u s, s. r. o. b) obec c) PSČ B R N O - S E V E R. e) číslo telefonu f) číslo faxu Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Jihomoravský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Brno III 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Daňové přiznání ) řádné 5 5 6 5 9 0 Identifi kační

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Rodné číslo / 03

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 8 Daňové identifi kační číslo

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Berouně Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 0 Daňové identifi kační číslo C Z 6 5 0 5 7 0 5 6 0 Rodné číslo 6 5 0 5 7 / 0 5 6 0 DAP ) řádné opravné

Více

k dani z příjmů fyzických osob

k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Brandyse n.l. Stare Boleslavi Daňové identifikační číslo C Z 5 9 9 3 4 Rodné číslo 5 9 9 / 3 4 Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Vytisteno ˇ ˇ aplikací

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 0 Daňové identifi kační číslo

Více

k dani z příjmů fyzických osob

k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Melníce ˇ Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Vytisteno ˇ ˇ aplikací EPO Daňové identifikační číslo C Z 6 9 9 4 8 9 7 6 2 Rodné číslo 6 9 9 4 / 8 9

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Daňové přiznání ) řádné dodatečné Důvody pro podání

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Praze - Modřanech Daňové identifi

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Chebu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Daňové identifi kační číslo C Z 7 3 2 Rodné číslo 7 3 / 3 DAP ) řádné opravné 4 Kód rozlišení typu DAP 2 )

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu FÚ pro hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro pro Prahu 0 Daňové identifikační číslo CZ67 Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si,

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO 1753, 1754, 1755 NAD ALEJÍ NAD ALEJÍ 1753/ Praha 6 CZ

BYTOVÉ DRUŽSTVO 1753, 1754, 1755 NAD ALEJÍ NAD ALEJÍ 1753/ Praha 6 CZ BYTOVÉ DRUŽSTVO 7, 7, 7 NAD ALEJÍ NAD ALEJÍ 7/ 6 Praha 6 CZ 6 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název: BD 7,7,7 Nad Alejí Sídlo: Nad Alejí 7/, 6 Praha 6 Právní forma: družstvo IČ: 6 DIČ: CZ6 Rozhodující předmět činnosti:

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 9 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Daňové přiznání ) řádné dodatečné Důvody pro podání

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Kraj Vysočina Územnímu pracovišti v, ve, pro Velkém Meziříčí 0 Daňové identifi kační

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Středočeský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Říčanech Daňové identifi kační číslo

Více