SOUPRAVA MĚŘIČE TEPLA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOUPRAVA MĚŘIČE TEPLA"

Transkript

1 SOUPRAVA MĚŘIČE TEPLA fluidikový průtokoměr Superstatic 440 kalorimetrické počitadlo Supercal 531 jímky a odporové platinové teploměry Návod pro montáž a obsluhu PŘEČTĚTE SI POZORNĚ TENTO NÁVOD PŘED UVEDENÍM VÝROBKU DO PROVOZU! Uschovejte tento návod tak, aby byl v případě potřeby kdykoliv k dispozici. Záruka na tento měřič tepla může být uplatněna jen v případě, že byl instalován a užíván v souladu s tímto návodem. Měřič tepla instalujte a skladujte v místnosti chráněné proti mrazu. Dodavatel neručí za jakékoliv škody vzniklé nedodržením uvedených pokynů. POZOR! Nesprávná instalace, nevhodné úpravy, nesprávná obsluha a údržba mohou způsobit hmotné škody, přivodit zranění nebo znehodnocení naměřených hodnot. Postupujte podle tohoto návodu. Instalaci a další mechanické úkony smí provádět pouze kvalifikovaný pracovník, který byl prokazatelně seznámen s pracovním postupem u firmy ENBRA, spol. s r.o. a je veden v seznamu osob, oprávněných tyto úkony provádět.

2 PODĚKOVÁNÍ Vážený zákazníku, Právě jste si vybral soupravu měřiče tepla sestávající z fluidikového průtokoměru SUPERSTATIC 440, kalorimetrického počitadla SUPERCAL 531, teploměrných jímek o odporových platinových teploměrů. Chtěli bychom Vám poděkovat za důvěru, kterou jste nám tím prokázal. Průtokoměr SUPERSTATIC, kalorimetrické počítadlo SUPERCAL, jímky a platinové teploměry byly vyvinuty a vyrobeny s použitím nejpokrokovějších postupů a bude Vám sloužit mnoho let. Výhradní dodavatel pro ČR a SR: ENBRA, a.s. Durďákova Brno tel PRÁVNÍ ASPEKTY Před instalací prosím pečlivě prostudujte tuto montážní a uživatelskou příručku a pečlivě uschovejte záruční list. Na škody způsobené špatnou instalací nebo nerespektováním instrukcí uvedených v tomto návodě se nevztahuje záruka a dovozce proto za ně nenese žádnou zodpovědnost. Při montáži a při provozu měřiče tepla je třeba zachovávat a dodržovat mezinárodní i národní legislativní předpisy a normy, pokyny výrobce a dodavatele a další instrukce, obsažené v tomto návodu. Pokud je měřič tepla provozován v obchodním styku jako stanovené měřidlo, je nutné dbát zejména na dodržování předpisů o uvádění měřidel na trh, metrologickém ověřování, plombování a oprávnění osob provádějících montáž. Instalaci a další mechanické úkony smí provádět pouze kvalifikovaný pracovník, který byl prokazatelně seznámen s pracovním postupem u firmy ENBRA, spol. s r.o. a je veden v seznamu osob, oprávněných tyto úkony provádět Výrobce ani dodavatel nenese žádnou zodpovědnost za škody na zdraví a majetku, vzniklé v souvislosti s porušením právních a obecně závazných předpisů, povinnosti při montáži a provozu průtokoměru nebo překračováním povolených provozních parametrů. Výrobce prohlašuje, průtokoměru Superstatic 440 bylo přiznáno ČMI osvědčení o schválení typu měřidla pod číslem. Na všechny výrobky bylo vydáno prohlášení o shodě platné v České rebublice.

3 POPIS FLUIDIKOVÉHO PRŮTOKOMĚRU Superstatic 440 je elektronický průtokoměr, který pracuje na fluidikovém principu a neobsahuje žádné pohyblivé části. Průtokoměr využívá ke své činnosti fluidikového efektu přilnutí paprsku kapaliny ke stěně, podél níž proudí. Část kapaliny (u nižších dimenzí všechna kapalina), která protéká hlavní armaturou průtokoměru, je odvedena do spodní části průtokoměrné hlavy a odtud do hlavního kanálu. Z hlavního kanálu protéká kapalina přes akcelerační trysku do jedné z výstupních komor. Vlivem hydraulické zpětné vazby, realizované zpětnovazebními kanálky, se paprsek kapaliny přechýlí do druhé výstupní komory. Tento děj se stále opakuje paprsek kapaliny kmitá střídavě vlevo a vpravo. Z výstupních komor je, přes spodní díl, odváděna kapalina zpět do hlavní armatury průtokoměru. Elektronický senzor snímá tlakové změny ve zpětnovazebních kanálcích. Frekvence těchto tlakových změn, která je přímo úměrná průtoku kapaliny v hlavním kanálu, je vyhodnocována elektronickou jednotkou a převáděna na výstupní impulsní signál. Průtokoměr sestává z hlavní armatury se závitovým nebo přírubovým připojením, a rozebiratelné průtokoměrné hlavy. Průtokoměrná hlava a kalorimetrické počitadlo jsou propojeny kabelem o délce 2,5 metru. Napájení průtokoměru je zajištěno litiovou baterií, která je umístěna v kalorimetrickém počitadle. MONTÁŽ PRŮTOKOMĚRU 1) Průtokoměr je určen pouze pro montáž do zpátečky a nesmí být instalován do přívodního potrubí. 2) U dimenzí DN 15 a DN 20 (1/2 a 3/4 ) je nutné na výstup průtokoměru osadit sítko, pokud je systém napouštěn zpátečkou a doporučujeme osadit sítko na i vstup průtokoměru. 3) Hodnota impulsního výstupu (impulsní číslo) musí souhlasit s požadavky připojeného zařízení - kalorimetru. 4) Průtokoměr může být skladován a provozován pouze za povolených klimatických podmínek. Přípustná teplota okolního vzduchu musí být v rozmezí od 5 C do 55 C. Teplota protékající kapaliny nesmí překročit 90 C, u provedení na vyšší teplotu až 130 C. 5) Výstup průtokoměru nesmí být přetížen zkratem, nadměrnou zátěží nebo připojením do nepovoleného obvodu či zařízení. 6) Průtokoměr může být provozován pouze v prostředí bez rušivého vlivu vnějšího elektromagnetického pole a nesmí být vystaven sálavému zdroji tepla. 7) Kapalina musí průtokoměrem protékat ve směru šipky na těle průtokoměru. 1) Průtokoměr by měl být montován mezi dva uzavírací ventily a nejlépe průtokoměrnou hlavou do boku. 1) Průtokoměr nesmí být montován průtokoměrnou hlavou nahoru. Tato montážní poloha není povolena z důvodu možnosti nedostatečného odvzdušňování kanálků hlavy. 2) Nedoporučuje se montáž průtokoměru průtokoměrnou hlavou dolů, neboť může dojít k usazení nečistot v kanálcích hlavy. 3) Nedoporučuje se montovat průtokoměr do svislého potrubí, ve kterém proudí kapalina shora dolů a nad kterým těsně leží nejvyšší bod potrubí nebo v nejvyšším bodě potrubního systému z důvodu možnosti nedostatečného odvzdušňování kanálků hlavy. 4) Průtokoměr nesmí být montován do potrubí, pokud dochází k jeho chvění nebo

4 vibracím (např. vlivem čerpadla s nedokonale vyváženým rotorem) nebo rázům. V takovém případě je nutno instalovat před a za průtokoměr pryžový kompenzátor. 5) Průtokoměry s dimenzí do DN40 včetně jsou konstruovány tak, že nepotřebují na vstupu ani výstupu žádný rovný úsek potrubí (tzv. uklidňující délku). U dimenzí DN50 a vyšších je na vstupu i výstupu průtokoměru třeba ponechat rovný úsek potrubí jmenovitého průřezu průtokoměru bez zúžení a ohybů v délce nejméně 3x DN. 6) V těsné blízkost průtokoměru není povoleno svařovat plamenem ani elektrickým obloukem. Při osazování přírub potrubí je průtokoměr nutné nahradit připraveným mezikusem. 7) Průtokoměr nesmí být při montáži ani v provozu namáhán na ohyb nebo zkrut a nesmí být použit jako nosný prvek potrubního systému. 8) Vodiče elektronické části průtokoměru mohou být připojeny jen na odpovídající svorky kalorimetrického počitadla. Popis a zapojení svorek je uveden v dalším textu. 9) Po uvedení do provozu je nutné provést provozní zkoušku. ) Montáž průtokoměru může provádět pouze osoba pověřená a registrovaná firmou ENBRA, a.s. a ČMI. Doporučená poloha Nedoporučená poloha Zakázaná poloha viz. bod ) Povolená poloha Povolená poloha viz. bod ) UVEDENÍ DO PROVOZU A PROVOZNÍ ZKOUŠKA 1. Proveďte následující kontrolu: 1.shodnosti osazeného typu průtokoměru s projektovou dokumentací 2.shodnosti impulsního čísla průtokoměru a připojeného zařízení (např. měřiče tepla 3.směru protékané kapaliny 4.z hlediska povolených montážních poloh a zamezení možnosti zavzdušnění průtokoměru 5.z hlediska vnějších vlivů (elektromagnetické pole, teplota, vlhkost)

5 2. Před zaplavením průtokoměru je nutné zajistit, aby se do něj nedostaly žádné pevné částice propláchnutím systému 3. Napouštění musí být prováděno tak, aby se omezily na nejnižší možnou míru hydraulické rázy v potrubí 4. Provést zaplombování vstupu i výstupu průtokoměru způsobem stanoveným ČMI 5. Provozní zkouškou je nutno prokázat, že průtokoměr je funkční. O provedení zkoušky se provede zápis ve formě protokolu. VÝMĚNA PRŮTOKOMĚRNÉ HLAVY Průtokoměr Superstatic 440 má odlišný režim metrologického ověřování ve srovnání s jinými typy průtokoměrů. Průtokoměr není nutno ověřovat jako celek, postačuje ověření průtokoměrné hlavy a připojené elektronické části, bez nutnosti demontovat hlavní armaturu z potrubního systému. Pro metrologické ověření, výměně vadné hlavy nebo elektroniky z důvodu poruchy je nutno dodržet následující přesně stanovené podmínky a postup: Demontovaná a nově montovaná průtokoměrná hlava musí být zcela shodného typu 2. Každá hlava je označena značkou, která určuje, pro kterou dimenzi byla hlava ověřena na zkušební stanici AMS. Osazena smí být pouze taková hlava, 440 která byla ověřena a nese označení dimenze shodné s průtokoměrem, na který má být namontována Qn m3/h 3. Pracovník, provádějící mechanické úkony při výměně, musí být prokazatelně seznámen s pracovním postupem a u firmy ENBRA, spol. s r.o. veden v seznamu osob, oprávněných tyto úkony provádět 4. Montážní předpis vychází z technologického postupu při kompletaci měřidla u výrobce a nařizuje dle pořadí uvedeného na obrázku postup při dotahování upevňovacích šroubů průtokoměrné (snímací) hlavy průtokoměru. Dotažení celku je samozřejmě podmíněno správným sestavením jednotlivých komponentů měřícího celku. 5. Ploché grafitové těsnění pod průtokoměrnou hlavou musí být vyměněno po každé demontáži průtokoměrné hlavy. Nedodržením tohoto pokynu může dojít ke změně metrologických vlastností průtokoměru! Vlastní dotažení šroubů se provede pomocí ručního momentového klíče s vloženým dílem imbus. klíče č. 5 tak, že se dotáhne v uvedeném pořadí nejprve na polovinu konečného momentu a poté ve stejném pořadí na konečnou hodnotu předepsaného dotahovacího momentu. 6. Při dotahování šroubů je nutno dodržet dotahovací momenty: 1.Dimenze DN 15 a DN 20 (měřící hlava leží napříč osy měřidla) 1.šrouby 1 až 6 - konečný dotahovací moment 7,5 Nm 2.šrouby 7 až - konečný dotahovací moment 6 Nm 2.Dimenze DN a více (měřící hlava leží v ose měřidla) 1.šrouby 1 až - konečný dotahovací moment 7,5 Nm 7. Při montáži (dotahování šroubů) postupovat od šroubu č. 1 ke šroubu č. 8. Při demontáži (povolování šroubů) postupovat od šroubu č. ke šroubu č Osazenou průtokoměrnou hlavu je nutné zaplombovat a označit stanoveným způsobem 5 Statischer Volumengeber Mesureur Statique de Volume Static FlowTransmitter 4 Swiss

6 TECHNICKÉ PARAMETRY Qn 1 m3/h Nominální průtok - Qn Maximální průtok - Qmax Minimální průtok - Qmin Počátek činnosti (50 C) Impulsní číslo Délka Připojovací závit Příruba Hmotnost Metrologická třída Jmenovitá teplota Jmenovitý tlak PN Tlaková ztráta při Qn Uklidňující délka Stupeň elektrického krytí , ,2 0,09 3, , /4 1 1/4 2,3 1,96/2,9 1,96/2,9 Třída 3 90 nebo 130 C ,21 0,16 0, / /4" ,8 2,3 1,8 2,3 Qn 40 až 400 m3/h Nominální průtok - Qn Maximální průtok - Qmax Minimální průtok - Qmin Ansprechgrenze (50 C) Impulsní číslo Délka Příruba Hmotnost Metrologická třída Jmenovitá teplota Jmenovitý tlak PN Tlaková ztráta při Qn Uklidňující délka Stupeň elektrického krytí * 11, ,2 0,08 3 až 5 2,5 5 2, * ,6 0,08 3 až ,1/7 0, * * Třída 3 90 nebo 130 C 16 0,09 0,09 0,09 3 až 5 3 až 5 3 až 5 IMPULSNÍ ČÍSLA Nominální průtok 1,0 m3/h 1,5 m3/h 2,5 m3/h 3,5 m3/h 6,0 m3/h m3/h 15 m3/h m3/h 40 m3/h 60 m3/h m3/h 150 m3/h m3/h 400 m3/h Impulsní číslo (l/impuls) 1 1 2,5 nebo 2,5 nebo nebo nebo nebo nebo nebo nebo nebo nebo nebo 0 nebo 0 ROZMĚRY , ,8 0,19 3 až 5 0,19 3 až ,09 3 až 5 0,09 3 až 5 m3/h m3/h l/h l/h I/impuls DN kg bar bar D m3/h m3/h l/h l/h I/impuls DN kg bar bar D

7 Fig.1 Fig. 2 Qn DN 1 1,5 2,5 3,5 G ¾ 1 ¾ 1 1 1¼ Fig. 3 PN 16 1¼ B () H () L () D () d () Fig. D d H 40 L () ,98 L Qn DN PN Fig DÍLY OSCILÁTORU H ()

8 Kompletní piezosnímač Těsnění piezosnímače Nerezová deska Těsnění oscilátoru Oscilátor Grafitové těsnění těla SESTAVY A OBJEDNACÍ ČISLA DÍLŮ Qn 1 2,5 m3/h 0440A0 0440P P P P P003 Châssis Body Chassis 4x 0440P017 6x 0440P016

9 Qn 3,5 m3/h 0440A0 0440A0 0440P P P P P P P P P P006 Châssis Boby Chassis Châssis Body Chassis 6x 0440P016 6x 0440P016 4x 0440P017 4x 0440P017 Qn m3/h 0440Gxxx 6 x 0440P016 4 x 0440P A0 Seals 0440P P P P P P P211

10 POPIS KALORIMETRICKÉHO POČÍTADLA SUPERCAL 531 Kalorimetrické počítadlo Supercal 531 je stanovené měřidlo, které slouží k vyhodnocení množství dodané nebo odebrané energie v topných a chladících systémech na základě vyhodnocení průtoku topného nebo chladícího média a teploty média na přívodu a zpětném potrubí podle kalorimetrické rovnice. Supercal 531 je navržen pro použití platinových odporových teploměrů Pt500 nebo Pt s možností dvouvodičového nebo čtyřvodičového připojení. Kalorimetrické počítadlo může být připojeno na většinu mechanických, magnetoindukčních, ultrazvukových nebo fluidikových průtokoměrů. Maximální jmenovitý průtok je.000m3/hod. Supercal 531 je navíc vybaven přídavnými impulsními vstupy, které umožňují připojit další měřidla vybavený impulsním výstupem (například. průtokoměry, plynoměry nebo elektroměry) a jimi naměřené veličiny odečítat přes displej nebo datové výstupy Supercalu. Kalorimetrické počítadlo smí být provozována pouze za podmínek uvedených na typovém štítku a v technické specifikaci! Při nedodržení těchto pokynů je odpovědnost výrobce a dodavatele vyloučena. Výrobce a dodavatel neodpovídá za nesprávnou montáž a provoz. Plomby smí být odstraněny pouze pověřenými osobami za podmínky dodržení zákonných ustanovení a pokynů výrobce a provozovatele tepelného zařízení. Výrobce a dodavatel nepřebírá odpovědnost za změnu údajů důležitých pro cejchování a měření, pokud bylo zaplombování od výrobce nebo metrologického střediska porušeno nebo poškozeno. Při použití více měřičů tepla v jedné zúčtovací jednotce by měly, v zájmu co možná nejspravedlivějšího měření spotřeby tepla, být zvoleny stejné druhy zařízení a polohy Kalorimetrické počítadlo má tyto základní vlastnosti: síťové nebo bateriové vyměnitelná jednotka, základní část je spojena a zůstává v síti volby z hlediska komunikace mohou být přidány bez poškození kalibrace paměť EEPROM pro podporu komunikace zůstává v základní části programovatelnost instalačních parametrů skrze dvě tlačítka dálková podpora přes Internet sebediagnostika nastavení a typu napájení M-BUS podle EN 1434 ( Bd) variabilní a pevná datová struktura dvouvodičové nebo čtyřvodičové zapojení teploměrů až čtyři analogové výstupy, M-BUS, dva impulsní výstupy s tranzistory s otevřeným kolektorem a dva impulsní vstupy jednoduché a uživateli blízké provedení vyšší přesnost než je dáno požadavky EN 1434 PŘED MONTÁŽÍ Porovnat shodnost typu a parametrů dodaného kalorimetrického počítadla, teploměrů a průtokoměru s projekčními podklady. Impulzní číslo a místo montáže průtokoměru (přívod/zpátečka) musí souhlasit s hodnotami uvedenými na kalorimetrickém počítadle. Přípustná okolní teplota u kalorimetrického počítadla činí 5 až 55 C. Je nutné dodržovat instalační a projekční předpisy.

11 Je třeba dbát na snadnou odečitatelnost výpočetní jednotky. POKYNY K MONTÁŽI MĚŘIČE Výpočetní jednotky jsou standardně nastaveny pro montáž ve zpátečce. Pro montáž do přívodu je zapotřebí zvláštního nastavení, která musí být specifikováno v objednávce nebo provedeno dodatečně. Všechny kabely musí být vedeny s minimálním odstupem 300 od silnoproudých vodičů. V jednom zařízení je třeba zabránit různým montážním polohám (vodorovně/svisle). Musí být dodržovány doporučené nominální, minimální a maximální průtoky průtokoměrů. U průtokoměrů je třeba dodržovat směr průtoku (ve směru šipky). Možnosti montáže kalorimetrického počítadla: montáž na zeď a montáž na standardní elektroinstalační lištu. Je nutné zabránit sálavému teplu a elektrickým rušivým polím v blízkosti kalorimetrického počítadla. Průtokoměr by měl být namontováno mezi dvěma uzavíracími ventily. Průtokoměr v suchoběném provedení nesmí být opatřen tepelnou izolací, suchoběžný průtokoměr tepelnou izolací opatřen být může. Kalorimetrické počítadlo montážně umístěno na potrubí chladícího systému. Pro chladicí zařízení je nutné použít speciální kryt s ochranou proti vlhkosti se stupněm krytí. Doporučuje se, před montáží průtokoměru, potrubí propláchnout, aby bylo zaručeno, že se v něm nenacházejí žádná cizí tělesa. Potrubí je nutné při uvedení do provozu odvzdušnit. Při montáže používejte pouze vhodná a nová těsnění. Musí být prověřena těsnost jednotlivých trubních spojů. Jestliže existuje nebezpečí otřesů v potrubním systému, mělo by být kalorimetrické počítadlo namontována oddělení na stěně. KOMBINACE DÍLČÍCH ZAŘÍZENÍ Každé měřicí místo se skládá ze tří dílčích zařízení: průtokoměr kalorimetrické počítadlo teplotní čidla (2- nebo 4-vodičový typ) s jímkami nebo bez nich. Impulsní číslo kalorimetrického počítadla a průtokoměru, typ a odpor teplotních čidel a kalorimetrického počítadla si musí vzájemně odpovídat. SVORKOVNICE Pro připojení vstupů a výstupů je nutné odstranit horní část kalorimetrického počítadla. Připojení musí být provedeno následovně: Svorka Druh přípojky 1,2 Dvouvodičový teploměr - vysoká teplota 1,2 a 5, 6 4-vodičový teploměr - vysoká teplota 3,4 Dvouvodičový teploměr - nízká teplota 3,4 a 7, 8 4-vodičový teploměr - nízká teplota (+) impulzní vstup průtokoměru (Superstatic 440 bílý kabel)

12 11 (-) impulzní vstup průtokoměru (Superstatic 440 zelený kabel) 9 Napájení napětí pro průtokoměr (Superstatic 440 hnědý kabel) 50 (+) impulzní externí vstup 1 51 (-) impulzní externí vstup 1 52 (+) impulzní externí vstup 2 53 (-) impulzní externí vstup 2 16 (+) 1. výstup s otevřeným kolektorem 17 (-) společná sporka 1. a 2. výstupu s otevřeným kolektorem 18 (+) 2. výstup s otevřeným kolektorem 60 Sběrnice M-Bus (volitelný modul nebo modul sběrnice M-Bus osazený od výrobce) 61 Sběrnice M-Bus (volitelný modul nebo modul sběrnice M-Bus osazený od výrobce) MODULY NAPÁJENÍ NAPĚTÍM Napájecí moduly se připojují pomocí konektoru na desku ve spodní části počítadla. Napájení napětím pomocí baterie Baterie nesmí být otevřena násilím, nesmí přijít do styku s vodou, být zkratována nebo vystavena teplotám nad C. Prázdné baterie musí být likvidovány jako zvláštní odpad na vhodných sběrných místech. Životnost baterie silně závisí na vlivu tepla, z tohoto důvodu je třeba výpočetní jednotku montovat co nejdále od vlivů tepla. Je nutné používat výhradně baterie, které jsou specifikované a vyzkoušené výrobcem nebo dodavatelem. Síťové napájení Síťový přívod ke kalorimetrickému počítadlu je nutné jistit pojistkou 6 A. Elektrická přípojka musí být provedena podle platných norem a při dodržení místních bezpečnostních předpisů oprávněnou osobou. Napájecí kabely musí být kladeny tak, aby nemohlo dojít k doteku horkých částí (trubky atd. nad C) z důvodu nebezpečí poškození izolace. Elektrické přípojky nesmějí přijít do styku s vodou. OCHRANA BATERIÍ PŘED PŘEDČASNÝM VYBITÍM Součástí kalorimetrického počítadla jsou tyto baterie: Zálohovací baterie metrologické části. Tato baterie je umístěna v horní části (víku) a může být měněna výhradně v servisním středisku, které je autorizované firmou Sontex nebo společností ENBRA. Při výměně této baterie dojde k porušení plomby a proto po výměně baterie musí být kalorimetrické počítadlo metrologicky ověřeno. Baterie m.j. napájí obvod reálného času (kalendář + hodiny). Při jejím vybití dojde k ztrátě časového/kalendářního údaje a může dojít k nesprávné funkci kalorimetrického počítadla nebo vzniku chybových hlášení. Provoz s vybitou zálohovací baterií metrologické části není povolen. Hlavní napájecí baterie. Tato baterie není osazena, pokud je osazen síťový napájecí zdroj. Při jejím vybití pracuje metrologická část počítadla s napájením ze ze své záložní baterie (viz výše). Spodní deska kalorimetrického počítadla v tomto režimu nepracuje ani nepracují přídavné moduly. Kalorimetrické počítadlo není schopno jakékoliv datové komunikace (M-BUS, RS-232,.). Při vybití hlavní napájecí baterie musí být tato nejpozději do -ti dnů bezpodmínečně vyměněna. Záložní baterie síťového napájecího zdroje (je-li osazen) napájí kalorimetrické počítadlo, pokud dojde k výpadku síťového napájení. Při jejím vybití a současném

13 výpadku síťového napájení pracuje metrologická část počítadla s napájením ze své záložní baterie (viz výše). Spodní deska kalorimetrického počítadla v tomto režimu nepracuje ani nepracují přídavné moduly. Kalorimetrické počítadlo není schopno jakékoliv datové komunikace (M-Bus, RS-232,.). Při vybití záložní baterie síťového napájecího zdroje musí být tato nejpozději do -ti dnů bezpodmínečně vyměněna. Pozor: baterie je připojena, pokud je spojen jumper umístěný v její blízkosti. Je-li jumper rozpojen, je baterie odpojena a při provozu kalorimetrického počítadla může docházet k vybíjení zálohovací baterie metrologické části. Provoz kalorimetrického počítadla s rozpojeným jumperem záložní baterie síťového napájecího zdroje není povolen. Napájecí baterie některých přídavných modulů (např. modulu GSM). Při provozu na hlavní napájecí baterii (bez síťového napájecího zdroje) je nutné počítat s tím, že každý přídavný modul i každá komunikace kalorimetrického počítadla (např. přes rozhraní M-Bus, RS-232, ) vybíjí baterii. Při provozu musí být bezpodmínečně zajištěno správnou volbou přídavných modulů, režimů činnosti a délkou komunikace), že nedojde k vybití hlavní napájecí baterie před uplynutím ověřovacího období (doby, po které platí metrologické ověření kalorimetrického počítadla). Z tohoto důvodu je povolena komunikace s nadřízeným systémem přes rozhraní M-Bus maximálně 2x za jeden den. Podrobné informace podá technická podpora firmy Sontex nebo společností ENBRA. Provoz kalorimetrického počítadla se síťovým napájecím zdrojem a s odpojeným síťovým napájením (mimo ojedinělých krátkodobých výpadků) není povolen. RYCHLOST ZMĚN VSTUPNÍCH PARAMETRŮ Kalorimetrické počítadlo měří vstupní veličiny (teploty a průtok) v intervalech, které jsou ovlivněny typem napájení (viz. Technické parametry). Pokud dochází k velmi rychlým změnám teplot nebo průtoku, nemusí kalorimetrické počítadlo pracovat správně. K tomuto případu může docházet u specifických zapojení topných/klimatizačních okruhů, například u měření tzv. rychloohřevu TUV. Topné a klimatizační okruhy musí být přizpůsobeny v každém případě technickým a provozním možnostem kalorimetrického počítadla a zvolenému způsobu jeho napájení. Za špatný návrh topného/klimatizačního okruhu nenese firma SONTEX ani společnosti ENBRA žádnou odpovědnost. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Kalorimetrické počítadlo je vyrobeno a přezkoušeno podle ochranných opatření EN 6 pro elektronické měřicí přístroje a opustilo závod v bezpečnostně technicky bezvadném stavu. Pro zachování tohoto stavu a pro bezpečný provoz počítadla musí uživatel dbát pokynů a výstražných poznámek, které jsou obsaženy v návodu na instalaci. Při otevření krytů nebo odstranění částí, kromě toho, když je to možné ručně, může dojít k odkrytí částí pod napětím. Dále mohou být pod napětím místa připojení (svorkovnice). Veškeré práce smí provádět pouze odborný pracovník, který je k tomu vyškolen a oprávněn. Jestliže kryty nebo připojovací kabely vykazují poškození, je nutné kalorimetrické počítadlo odpojit a zajistit ji proti neúmyslnému opětovnému uvedení do provozu. Vyvarujte se

14 montáže v těsné blízkosti zdrojů tepla. Vysoká provozní teplota značně snižuje životnost elektronických konstrukčních prvků. Měřiče tepla jsou měřicí přístroje a musí se s nimi zacházet pečlivě. K ochraně před poškozením a znečištěním by měl být přepravní obal odstraněn až bezprostředně před montáží. K čištění je třeba používat výhradně jen hadřík navlhčený vodou, žádná rozpouštědla. Připojovací a spojovací kabely nesmějí být připevněny k potrubí a v žádném případě nesmějí být také izolovány. FUNKČNÍ KONTROLA Po napuštění systému je nutné vyzkoušet těsnost instalace. Opakovaným stisknutím oranžového obslužného tlačítka je možné na displeji s tekutými krystaly kalorimetrického počítadla odečíst různé provozní parametry, např. průtok, výkon a teploty média. Indikátor na displeji s tekutými krystaly slouží také k prověření komunikačního vstupu nebo výstupu. Veškerá zobrazení parametrů slouží ke kontrole počítadla, příp. k jeho nastavení. Je třeba prověřit, že pracovní průtok zařízení nepřesahuje maximální povolený průtok průtokoměru. PROGRAMOVÁNÍ VSTUPNÍHO IMPULZNÍHO ČÍSLA Tento odstavec platí pouze pro výpočetní jednotky, u kterých výrobcem ještě nebylo nebo bylo nesprávně (vzhledem k impulsnímu číslu průtokoměru) naprogramováno impulzní číslo. Vstupní impulzní číslo může být z metrologických důvodů přeprogramováno pouze na pověřených metrologických pracovištích a kalorimetrcké počítadlo musí být poté znovu metrologicky ověřeno! Pro změnu vstupního impulzního čísla je třeba porušit plombu a aktivovat parametrizační režim propojen příslušnéhu jumperu. Na displeji s tekutými krystaly zvolte nabídku impulzní číslo a nastavte požadovanou hodnotu. PLOMBOVÁNÍ Plombování je oprávněna provádět výhradně osoba, která k tomu má příslušné metrologické oprávnění. Proti případné manipulaci nebo neoprávněné demontáži musí být měřič tepla, šroubové spoje, teplotní čidla a jímky teploměrů opatřena uživatelskými plombami. Tyto plomby smí být odstraněny pouze oprávněnými osobami. Při nedodržení této povinnosti zaniká záruka. Je důležité, aby byly plombovací dráty byly co možná nejkratší a napnuté. Pouze takto je plombování chráněno proti neoprávněnému zásahu. MONTÁŽ TEPLOTNÍCH ČIDEL Je třeba dodržovat teploty uvedené na typovém štítku teplotních čidel - odporových platinových teploměrů. Teplotní čidla se dodávají pouze v páru a nesmí být oddělena, prodloužena nebo zkrácena, protože to ovlivňuje přesnost měření. U párů teplotních čidel s délkou kabelu větší než 3 m doporučujeme výlučně použití stíněných párů teplotních čidel. Teplotní čidla uložená v jímkách musí být zasunuta až na doraz a následně upevněna. V případě nestejných délek kabelů teploměrů nebo u kabelů s delších než 6 m je nutné použít výhradně teploměrů s čtyřvodičovým připojením. Teplotní čidla mohou být dle volby montována do jímek nebo přímo do topného, příp. chladicího média. Konec nerezového stonku teploměru (ve kterém je umístěn měřící člen) se musí nacházet v ose potrubí potrubí. MONTÁŽ TEPLOTNÍCH ČIDEL

15 Rozměry teploměrů doporučeno podle normy EN 1434 Průměr DN Průměr trubky Izolace Teploměr Závit Délka Jímka Závit Montážní délka 3/8 3/ /8 3/ Celková délka Teploměry pro podlahové vytápění a nízkoteplotní systémy vytápění by měly být instalovámy bez jímek. CHYBOVÁ HLÁŠENÍ Kód Chyba Err1 Teplotní čidlo na přívodu má zkrat nebo přerušení. Err2 Teplotní čidlo na zpátečce má zkrat nebo přerušení. T-Indikátor (*) Teplotní čidla jsou přehozená, příp. teplotní čidlo v chladnější větvi je teplejší než v teplejší větvi. Err4 Průtok je příliš vysoký. Err8 Chyba paměti EEPROM v části důležité pro měření a cejchování (aktivní až když nastalo podruhé) Err16 Chyba paměti EEPROM ve spodní části kalorimetrického počítadla (aktivní až když nastalo podruhé) Err32 Chyba konfigurace EEPROM v části důležité pro měření a cejchování Err64 Chyba konfigurace EEPROM ve spodní části kalorimetrického počítadla Err128 Interní chyba elektroniky Err6 Výpadek napětí (u síťového nebo sběrnicového napájení) Err512 Vadný komunikační modul, zásuvné místo 1 Err24 Vadný komunikační modul, zásuvné místo 2 Err2048 Chyba impulzního vstupu, přídavné počitadlo A1 Err4096 Chyba impulzního vstupu, přídavné počitadlo A2 Err8192 Interní chyba elektroniky Supercal 531 ukazuje na displeji s tekutými krystaly označením Err a číselným kódem chyby. Jestliže se vyskytuje několik chyb současně, jsou čísla chybových kódů sečítána. Například chyba Err3 znamená, že došlo současně k zkratu nebo přerušení obou teplotních čidel (chyba Err1 + Err2) Jestliže se nějaká chyba vyskytuje více než hodinu, je uložena v paměti chyb s datem a časem (začátek chyby) a dobou trvání (v minutách). Pokud chyba trvá méně než 60 minut, je vymazána automaticky a bez uložení. (*) Dva indikátory teplotních čidel jsou znázorněny jako hlášení u kumulovaného zobrazení energie v hlavní nabídce, když:

16 jsou teplotní čidla přehozená - tento stav zařízení se u většiny instalací vyskytne během léta teplota v chladnější větvi je vyšší než v teplejší větvi. Veškerá chybová hlášení jsou automaticky vymazána na displeji s tekutými krystaly 30 vteřin po odstranění chyby. VOLITELNÉ KOMUNIKAČNÍ MODULY Kalorimetrické počítadlo Supercal 531 může být dovybaveno až dvěma různými volitelnými komunikačními moduly. Volitelné komunikační moduly mohou být dodatečně osazeny, aniž by bylo porušeno metrologické ověření. Volitelné moduly nijak neovlivňují horní část počítadla - ve víku. Nejpozději vteřin po montáži rozpozná výpočetní jednotka zasunuté volitelné moduly a umožní je používat. Při připojení komunikačních modulů je třeba dbát na přiložený návod na instalaci. Informujte se o aktuální nabídce přídavných komunikačních modulů, níže uvedený přehled slouží pouze pro informaci, aktuální nabídka může být odlišná. Typy modulů výstupy s otevřeným kolektorem reléové výstupy analogové vstupy analogové výstupy RS-232 RS-485 M-Bus LON dvousměrný radio modul 433 MHz GSM Výstupy open-collector (otevřený kolektor) Supercal 531 má standardně k dispozici dva výstupy open-collector. Pro energii, objem, tarif 1, tarif 2, alarm a prahové hodnoty. Tyto výstupy nejsou galvanicky odděleny. Volitelně jsou také k dostání dva galvanicky oddělené výstupní moduly open-collector pro standardní nebo rychloimpulzní výstup. Rychloimpulzní výstup může být použit například k nastavení regulátoru. Druh, emise a doba trvání impulzu mohou být parametrizovány optickým rozhraním nebo ovládacími tlačítky. Reléové výstupy Volitelný reléový modul se dvěma výstupy je vhodný především k napojení stavových hlášení jako např. provozní poruchy v oblasti: Měření teploty a průtoku Provozní a síťové napětí Tarifní stav Analogové výstupy Analogový modul obsahuje galvanicky oddělený proudový výstup, který lze volně programovat. Kvůli galvanickému oddělení potřebuje analogový výstup zvláštní zdroj napětí ma. M-Bus sběrnice Je-li M-sběrnice osazena již z továrny, existuje možnost použít dva komunikační moduly s

17 nejrůznějšími komunikačními výstupy. Je-li M-sběrnice realizována s volitelným modulem, tak může být připojen další volitelný komunikační modul. Existuje také možnost současně využívat dva výstupy sběrnice M pro nejrůznější aplikace. Do telegramu M-sběrnice jsou automaticky zaintegrovány a přenášeny dva dodatečné impulzní vstupy. U komunikace přes M-sběrnici lze volit mezi pevnou a variabilní strukturou dat. Rozhraní RS-232 Volitelný sériový propojovací modul umožňuje datovou výměnu s měřičem tepla k načtení dat obsažených v paměti. Načtení paměti mikroprocesoru je kdykoliv možné s 300 až 9600 baudy. Rozhraní je napájeno pomocným napětím se zatížením ma. Doba odezvy na požadavek načtení činí obvykle méně než 0,5 vteřiny, vyjma toho, když je tento požadavek vznesen při cyklu měření nebo zálohování dat. V tomto případě může doba odezvy činit maximálně 30 vteřin. Použitý protokol M-sběrnice odpovídá EN Radiový modul Volitelný radiový modul se opírá o etablovanou obousměrnou techniku. Do telegramu radiového modulu jsou automaticky zaintegrovány a přenášeny dva dodatečné impulzní vstupy. LON Volitelný modul LON se opírá o síť LONWORKS. Do telegramu radiového modulu jsou automaticky zaintegrovány a přenášeny dva dodatečné impulzní vstupy. GSM Volitelný modul lze použít k odesílání SMS zpráv nebo GPRS přenosu dat v síti libovolného operátora. Může být napájen z vlastní baterie nebo ze síťového napáječe. Je-li osazen, nelze již osadit žádný další přídavný modul. Modul lze parametrizovat zpětnou SMS zprávou. UKLÁDÁNÍ DAT Kalorimetrické počítadlo Supercal 531 má dvě nevymazatelné paměti EEPROM. V případě výpadku napájení slouží k rozsáhlému uložení dat. Data jsou v pamětích aktualizována každou hodinu. První nevymazatelná paměť EEPROM je umístěna na desce v horní odnímatelné části počítadla (pod čelním panelem s displejem). V paměti jsou ukládána následující data: narůstající hodnoty energie narůstající hodnoty objemu proteklého množství narůstající hodnoty přídavných měřidel 1 a 2 (externí impulsní vstupy) jednoznačný zákaznický tarif 15 měsíčních hodnot 32 maximálních hodnot 32 průměrných hodnot dva nastavené dny narůstající hodnoty energie a objemu pro nastavený den pracovní hodiny datum a čas MET sériové číslo (základní část, kalibrační a měřící část) impulsní číslo průtokoměru Druhá nevymazatelná paměť EEPROM je umístěna na desce ve spodní části přístroje a ukládá následující parametry: MIO sériové číslo (integrační část, platinové spojení)

18 identifikační číslo a zákaznické číslo impulsní číslo přídavných měřidel 1 a 2 (externí dva impulsní vstupy) jednotku přídavných měřidel 1 a 2 M-BUS adresu nebo radio adresu (primární a sekundární) přenosouvou rychlos v Bd (M-BUS a radio) impulsní číslo impulsního výstupu parametry analogových výstupů alrmy a prahové hodnoty Tato EEPROM zajišťuje bezproblémovou výměnu měřící části (v horní odnímatelné části počítadla pod čelním panelem s displejem) aniž by se musela znovu provádět záloha konfiguračních dat desky ve spodní části přístroje. PARAMETRIZOVÁNÍ V odůvodněných případech je možné změnit parametrizování od výrobce. Parametrizace může být z metrologických důvodů pouze na pověřených metrologických pracovištích a kalorimetrcké počítadlo musí být poté znovu metrologicky ověřeno! Pro změnu parametrů je třeba porušit plombu a aktivovat parametrizační režim propojen příslušnéhu jumperu. V parametrizačním režimu je možné nulovat chybová hlášení, měsíční, maximální a střední hodnoty. Termín, datum, čas, zákaznické číslo, adresa sběrnice M, analogové a impulzové parametry, funkce a časový úsek měření jsou rovněž nastavitelné. ÚDAJE ZOBRAZOVANÉ NA DISPLEJI Displej zobrazuje tyto údaje v sedmi dílčích menu: 1. Hlavní údaje 2. Denní hodnoty 3. Měsíční hodnoty 4. Střední hodnoty 5. Maximální hodnoty 6. Konfigurační nastavení 7. Servisní údaje Které menu je vybráno ukazuje šipka nad číslicemi na spodní hraně LCD displeje. Každé menu obsahuje další submenu. Některá submenu obsahují ještě sub-submenu. Přepínání mezi jednotlivými menu se provádí pravým tlačítkem se symbolem. Pro vstup do zvoleného menu slouží levé tlačítko se symbolem. Pro pohyb v submenu slouží opět pravé tlačítko. Pro vrácení do úrovně volby menu stiskněte současně obě tlačítka. Úrovně zobrazení mohou být parametrizovány podle přání zákazníka. Z tohoto důvodu jsou možné odchylky v oblasti úrovní zobrazení a pořadí sekvencí zobrazení proti následujícímu popisu. 1. Hlavní údaje 1. Celková energie 2. Celkový protečený objem 3. Celková energie v tarifu 1 4. Celkový protečený objem v tarifu 1 5. Celková energie v tarifu 2 6. Celkový protečený objem v tarifu 2 7. Náměr externího vstupu A1 8. Náměr externího vstupu A2 9. Teploty obou teploměrů.rozdíl teplot 11.Okamžitý výkon

19 12.Okamžitý průtok 13.Test displeje 2. Denní hodnoty Pravým tlačítkem lze vybrat a levým tlačítkem potvrdit datum požadovaného dne 1. Datum (symbol DA) 2. Celková energie za den 3. Celkový protečený objem za den 4. Celkový protečený objem v tarifu 1 za den 5. Celková energie v tarifu 1 za den 6. Celkový protečený objem v tarifu 2 za den 7. Celková energie v tarifu 2 za den 8. Náměr externího vstupu A1 za den 9. Náměr externího vstupu A2 za den 3. Měsíční hodnoty Pravým tlačítkem lze vybrat a levým tlačítkem potvrdit požadovaný měsíc. Symbol 01 v pravém horním rohu displeje označuje aktuální měsíc, symbol 02 minulý měsíc, symbol 03, předminulý měsíc,... Zobrazit lze celkem hodnoty 15-ti měsíců zpětně. 1. Datum odečtu měsíční hodnoty (symbol DA) 2. Celková energie za měsíc 3. Celkový protečený objem za měsíc 4. Celkový protečený objem v tarifu 1 za měsíc 5. Celková energie v tarifu 1 za měsíc 6. Celkový protečený objem v tarifu 2 za měsíc 7. Celková energie v tarifu 2 za měsíc 8. Náměr externího vstupu A1 za měsíc 9. Náměr externího vstupu A2 za měsíc 4. Střední hodnoty Pravým tlačítkem lze vybrat a levým tlačítkem vybrat požadovanou hodnotu z uložené řady. Perioda pro výpočet střední hodnoty může být zvolena v rozsahu 1 minuty až 45 dní. 1. Střední hodnota výkonu 2. Střední hodnota průtoku 3. Střední hodnota teploty přívodu a zpátečky 4. Střední hodnota teplotního rozdílu (symbol K) 5. Střední hodnota náměru externího vstupu A1 6. Střední hodnota náměr externího vstupu A2 5. Maximální hodnoty Pravým tlačítkem lze vybrat a levým tlačítkem vybrat požadovanou hodnotu z uložené řady. Perioda pro registraci maximální hodnoty může být zvolena v rozsahu 1 hodiny až do jednoho roku. 1. Maximální hodnota výkonu 2. Maximální hodnota průtoku 3. Teplota přívodu a zpátečky 4. Maximální hodnota teplotního rozdílu (symbol K) 5. Maximální hodnota náměru externího vstupu A1 6. Maximální hodnota náměr externího vstupu A2 6. Konfigurační nastaveni 1. Datum (symbol DA) 2. Čas (symbol Hr) 3. Impulsní číslo (symbol LP) 4. Formát zobrazení hodnot externího vstupu A1 (vstupem do submenu vstupu A2) 5. Impulsní číslo externího vstupu A1 (vstupem do submenu vstupu A2) 6. Impulsní číslo výstupu B1 (vstupem do submenu výstupu B2) 7. Perioda pro výpočet středních hodnot

20 8. Perioda pro výpočet maximálních hodnot 9. M-Bus adresa.m-bus komunikační rychlost 7. Servisní údaje 1. Výrobní MIO číslo (symbol Cn) 2. Verze software 3. Verze hardware 4. Typ teploměrů 5. Místo montáže 0= zpátečka, 1= přívod (symbol Ft) 6. Hodin v činnosti (symbol rh) 7. Počet dnů bez náčtu průtoku (symbol DF) 8. Počet dnů bez náčtu energie (symbol DE) 9. Poruchové hlášení (Err+číslo chyby).délky trvání poruchy v minutách (symbol Erm) 11.Uložené hlášení poruchy (Err+číslo chyby) - vstupem do submenu další porucha 12.Délky trvání uložené poruchy v minutách (symbol min) - vstupem do submenu další porucha 13.Datum zaznamenání uložené poruchy (symbol DA) - vstupem do submenu další porucha 14.Čas zaznamenání uložené poruchy (symbol Hr) - vstupem do submenu další porucha VZHLED A ROZMĚRY TECHNICKÉ PARAMETRY STANDARDNÍ VYBAVENÍ Měření teploty Teploměry Absolutní teplotní rozsah Přípustný rozsah Absolutní teplotní rozdíl Přípustný rozsah Prachová citlivost Teplotní rozlišení t Teplotní rozlišení delta t Přesnost měření Pt nebo Pt500 2 a 4 vodičová technika C nebo C C K K 0.2 K 0.1 K 0.01 K lepší než požadavek EN Měřicí cykly Měření teploty 30 vteřin u bateriového provozu (standard

21 typ C) Měření objemu 20 vteřin u bateriového provozu (typ D) 3 vteřiny u síťového provozu Objemové impulzy jsou průběžně aktualizovány Teploty prostředí Provoz Skladování a přeprava C C Zobrazování displej LCD, 8místný Fyzikální jednotky Energie Objem Dodatečné impulzní vstupy Teploty kwh, MWh, GJ, MJ, BTU m3, galon objem nebo energie C, F nebo K Zdroj napětí - modulárně volitelný Baterie Baterie Síť AC Síť DC rok rok 115 nebo 230 V AC 45/65 Hz 24 VAC 45/65 Hz nebo VDC Zálohování dat Cejchovací a měřicí část Dolní část operační jednotky EEPROM EEPROM Druh krytí skříně Standard Volitelně (např. k měření chladu) IP 54 IP 65 Zkušební a parametrizační rozhraní NOWA Zkušební impulzy s vysokým rozlišením Integrovaný zkušební program operační jednotky Interní zkušební simulace Impulzní vstup Vstupní frekvence - normální režim Rychlý režim - bateriový provoz Rychlý režim - síťový provoz Vstupní napětí Objemové impulzní vstupy Rychlé snímání objemových impulzů max. 5 Hz max. 5 khz max. 12 khz 0-30 V I/imp. nebo I/imp I/imp. 2 dodatečné impulzní vstupy Vstupní frekvence - normální režim Vstupní frekvence - rychlý režim Vstupní napětí Impulzní hodnoty max. 5 Hz max. 12 khz 0-30 V 0, ,9 l/impulz 2 impulzní výstupy Výstupní frekvence - normální režim Výstupní frekvence - rychlý režim Zkrat Impulzní hodnoty max. 5 Hz (+/-20%) max. khz (+/-20%) max. µa 0, ,9 l/impulz

22 Optické rozhraní Hardware Protokol podle DIN IEC 17 podle M-sběrnice EN 1434 VOLITELNÉ JEDNOTKY M-sběrnice (napevno osazená z továrny) Radiový modul (napevno osazený ze závodu) Modulace, přenos Frekvence Vysílací výkon Dosah Pevná nebo variabilní datová struktura Bez napětí, zabezpečená proti přepólování Rychlost přenosu dat: baudů FM, obousměrný 433,82 MHz < mw asi 300 m (otevřené pole) VOLITELNÉ KOMUNIKAČNÍ MODULY Komunikační moduly mohou být dodatečně vybaveny bez porušení platnosti cejchování a během provozu. Standardní open collector - modul se dvěma výstupy Napětí maximálně 30 V Proud maximálně 40 ma Pokles napětí asi 1,3 V při 20 ma Dielektrická pevnost 500 V ef. vůči kostře Impulzní poměr 1:1 Trvání impulzu ms vodivý Max. impulzní frekvence 5 Hz Rychlý open collector - modul se dvěma výstupy Napětí maximálně 30 V Proud maximálně 40 ma Pokles napětí asi 1,3 V při 20 ma Dielektrická pevnost 500 V ef. vůči kostře Trvání impulzu 0,1 - ms v krocích po 1 ms Max. impulzní frekvence Hz Reléový výstup - modul se dvěma výstupy Stykový potenciál Vypínací proud Napětí vůči zemi Délka kabelu Maximální impulzní frekvence Pasivní analogový modul se dvěma výstupy Zdroj napětí Proudový rozsah Zatížení Rozlišení Max. odchylka měniče Modul LON Síť Přenosové médium Napájení sběrnicového interface maximálně V AC/DC, 50/ ma 500 ma maximálně V AC/DC, 50/ ma max. m 1 Hz VDC (ext. napájení el. proudem) ma nebo ma RL (ohm) max. při 24 V = 950 W 12 bitů 0,15% od naměřené hodnoty + 0,15% od koncové hodnoty LONWORKS 2vodičové zkroucené, FTT- A 24 VDAC, max. 50 ma

23 Přípojka 4pólová šroubová svorka Modul RS-232 Pevná nebo variabilní datová struktura Bez napětí, zabezpečená proti přepólování Rychlost přenosu dat '400 baudů Modul M-Bus sběrnice Pevná nebo variabilní datová struktura Bez napětí, zabezpečená proti přepólování Rychlost přenosu dat baudů Radiový modul Modulace, přenos Frekvence Vysílací výkon Dosah FM, obousměrný 433,82 MHz < mw asi 300 m (otevřené pole) OSAZOVÁNÍ PŘÍDAVNÝCH MODULŮ Přídavné moduly rozšiřuje možnosti kalorimetrického počítadlo Supercal 531, například k monitorování, řízení nebo regulaci připojených systémů. Kalorimetrické počitadlo rozpozná modul automaticky po jeho připojení do konektoru na základní desce. Připojení kombinovaného modulu neovlivňuje metrologické vlastnosti kalorimetrického počítadla, pouze rozšiřuje jeho komunikační možnosti. Moduly jsou tvořeny deskou plošného spoje se svorkovnicí a upevňovacími šrouby, který je k základní desce kalorimetrického počítadla připojen konektorem. Podle typu lze osadit jeden nebo dva moduly současně. Instalaci kombinovaného modulu do kalorimetrického počítadla musí provádět výhradně osoba pověřená výrobcem nebo společností ENBRA, spol. s r.o. Při připojování kombinovaného modulu nesmí být metrologická plomba kalorimetrického počítadla poškozena nebo odstraněna V opačném případě dojde ke ztrátě záruky a platnosti metrologického ověření kalorimetrického počítadla. Metrologická plomba smí odstraněna výhradně osobou autorizovanou firmou Sontex nebo společností ENBRA. Abychom předešli poškození modulu elektrostatickou elektřinou, je nezbytné před uchopením modulu svést náboj z těla dotykem s uzemněným kovovým předmětem, například s kovovou trubkou ústředního vytápění. Při připojování modulu musíme respektovat správnou polaritu všech vodičů. Montáž provádějte podle návodu přiloženého k výrobku. Pomocí speciálního servisního programu prog531 lze podle přání konfigurovat a ukládat parametry výstupních signálů přes optické rozhraní kalorimetrického počítadla. Nastavené parametry jsou uloženy do vnitřní paměti EEPROM kalorimetrického počítadla.

24 SYSTÉM GSM GSM modul pro kalorimetrické počítadlo Sontex Supercal 531 umožňuje provádět odečet údajů z kalorimetrického počítadla na dálku ve formě SMS zpráv prostřednictvím GSM sítě. Údaje o naměřených hodnotách jsou přenášeny včetně označení veličiny, jednotky a s plným rozlišením. Výběr údajů je podle zvolené konfigurace. Kromě běžných dat lze také zařadit do přenosu i servisní údaje - stav baterie, chybový kód apod. Modul je standardně dodáván již vestavěný v kalorimetrickém počítadle, případně může být autorizovaným servisem vestavěn dodatečně. Vyžádejte si podrobnější obchodní a technické informace. SERVIS A OPRAVY Servis a opravy mohou provádět jen místa autorizovaná firmou Sontex nebo společností ENBRA. Verze /05/2011

EWT - HYDROMETER SCYLAR INT8

EWT - HYDROMETER SCYLAR INT8 EWT - HYDROMETER SCYLAR INT8 MANUÁL A MONTÁŽNÍ NÁVOD Kalorimetrické počítadlo pro všestranné použití v systémech topení a chlazení. Obsah Instalace počítadla... 3 Instalace teplotních čidel... 3 Zapojení

Více

Univerzální mechanický vodoměr

Univerzální mechanický vodoměr 5 340 Univerzální mechanický vodoměr Kompaktní měřiče s přímým připojením WFK... WFW... WFK20... WFK23... WFK24... WFW20... WFW23... WFW24... Mechanické měřiče pro měření spotřeby studené a teplé vody.

Více

Popis. Použití. Výhody

Popis. Použití. Výhody str. 1/6 Popis Zepalog je mikroprocesorový záznamník určený pro registraci teplot, relativní vlhkosti a dalších měřených veličin převedených na elektrický signál 0-20 ma (resp. 4-20 ma) a jejich zobrazení

Více

www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma

www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma Obsah VŠEOBECNÝ POPIS... 3 INSTALACE PŘEVODNÍKU... 4 TECHNICKÁ DATA... 5 Obecné podmínky... 5

Více

Třífázový statický ELEktroměr

Třífázový statický ELEktroměr Třífázový statický ELEktroměr ZE 312 Elektroměr ZE312.Dx je třífázový jedno nebo dvoutarifní elektroměr určený pro měření spotřeby elektrické energie v obytných a obchodních prostorách a v lehkém průmyslu.

Více

ULTRAZVUKOVÉ MĚŘIČE TEPLA A CHLADU, DÁLKOVÝ ODEČET

ULTRAZVUKOVÉ MĚŘIČE TEPLA A CHLADU, DÁLKOVÝ ODEČET 10 ULTRAZVUKOVÉ MĚŘIČE TEPLA A CHLADU, DÁLKOVÝ ODEČET Kompaktní měřiče tepla a chladu 190 Měřiče tepla a chladu MULTICAL 302 190 Měřiče tepla a chladu MULTICAL 402 191 Doplňkové vybavení k měřičům MULTICAL

Více

E35C. Komunikační modul Pro domácnosti. AD-FU/CU/GU verze 4.0. Technické údaje

E35C. Komunikační modul Pro domácnosti. AD-FU/CU/GU verze 4.0. Technické údaje Komunikační modul Pro domácnosti AD-FU/CU/GU verze 4.0 E35C Technické údaje Komunikační moduly E35C AD-xU verze 4.0 zajišťují komunikaci TCP/IP prostřednictvím mobilní sítě 2G/3G mezi měřidly E350 a centrálním

Více

MANELER R C17. Elektroměr 9910D. Elektroměr 9911D STATIC THREE-PHASE FOUR-WIRE A B C WATT-HOUR METER. 9908M kwh. 1000IMP/kWh

MANELER R C17. Elektroměr 9910D. Elektroměr 9911D STATIC THREE-PHASE FOUR-WIRE A B C WATT-HOUR METER. 9908M kwh. 1000IMP/kWh IEC60253-2 000IMP/ Elektroměr 990D Modulární provedení na DIN lištu, 4 moduly Pro napětí 3x230V/400VAC 3X5 (00)A C7 ový rozsah: 3x0/80A, Impulsní výstup: 800 imp/ Přehledný digitální display Třída přesnosti:

Více

Záznamník měřených hodnot ZEPALOG 580

Záznamník měřených hodnot ZEPALOG 580 www.marweb.sk Záznamník měřených hodnot ZEPALOG 580 Popis ZEPALOG 580 je mikroprocesorový záznamník určený pro registraci teplot, relativní vlhkosti a dalších měřených veličin převedených na elektrický

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá APOSYS 10 Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10 Popis dvojitý čtyřmístný displej LED univerzální vstup s galvanickým oddělením regulační výstupy reléové regulace: on/off, proporcionální, PID,

Více

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-02-06. č. dokumentace: 210 15-40

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-02-06. č. dokumentace: 210 15-40 ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 70 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-0-06 č. dokumentace: 10 15-40 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání,

Více

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL)

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) 24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) www.elso-ostrava.cz NÁVOD PRO OBSLUHU Technická specifikace zahrnující popis všech elektrických a mechanických parametrů je dodávána jako samostatná součást dokumentace.

Více

Návod na montáž a obsluhu

Návod na montáž a obsluhu 1. POUŽITÍ Návod na montáž a obsluhu Kalorimetrické počítadlo pro měření /chladu typ PolluTherm Kalorimetrické počítadlo PolluTherm je určeno pro zaznamenávání a vyhodnocování spotřebovaného množství energie

Více

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje s procesním připojením Polovodičový tenzometr Různá procesní připojení Pro potravinářský, chemický a farmaceutický průmysl Teplota média do 00 C Jmenovité rozsahy od 0... 00 mbar do 0... 0 bar DS 00 P

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE Popis přístroje Systém tepelného čerpadla vzduch voda s malou potřebou místa pro instalaci tvoří tepelné čerpadlo k venkovní instalaci

Více

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C.

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C. Modul slouží pro výstup digitálních signálů 24 Vss. Specifikace modulu Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení 48,8 mm x 120 mm x 71,5 mm dvou- a třídrátové Provozní teplota -25 C až +55 C

Více

Napájecí zdroj PS2-60/27

Napájecí zdroj PS2-60/27 PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY ŘADY FOXTROT ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE MODULU Napájecí zdroj PS2-60/27 1. vydání - listopad 2008 Dokumentace je také k dispozici on-line na www.tecomat.cz. 1. POPIS A PARAMETRY Základní

Více

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka KOMUNIKAČNÍ PŘEVODNÍK SMA-03. č. dokumentace: 210 01

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka KOMUNIKAČNÍ PŘEVODNÍK SMA-03. č. dokumentace: 210 01 ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 6/4, 70 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ Uživatelská příručka KOMUNIKAČNÍ PŘEVODNÍK SMA-0 č. dokumentace: 0 0 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do

Více

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products 5 192 Frekvenční měniče SED2 Frekvenční měniče pro regulaci otáček třífázových motorů na střídavý pro pohon ventilátorů a čerpadel. Rozsah: 0.37 kw až 90 kw ve verzi IP20/21, 1.1 kw až 90 kw ve verzi IP54.

Více

PŘIJÍMAČ / VYSÍLAČ SADA MODULŮ 433 MHZ

PŘIJÍMAČ / VYSÍLAČ SADA MODULŮ 433 MHZ NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/02 PŘIJÍMAČ / VYSÍLAČ SADA MODULŮ 433 MHZ Obj. č.: 13 04 28 OBSAH Strana Obsah... 1 Úvod... 2 Účel použití... 2 Popis produktu... 2 Rozsah dodávky... 3 Bezpečnostní a riziková

Více

Uživatelská příručka. Systém ultrazvukové měření hladin UMV-1

Uživatelská příručka. Systém ultrazvukové měření hladin UMV-1 ZAM - SERVIS s. r. o. sídlo: Křišťanova 1116/14, 702 00 Ostrava - Přívoz IČO: 60 77 58 66 DIČ: 388-60 77 58 66 Firma je registrována v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 6878

Více

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250 Výkonová elektronika Polovodičový stykač BF 9250 BF 9250 do 10 A BF 9250 do 25 A podle EN 60 947-4-2, IEC 60 158-2, VDE 0660 část 109 1-, 2- a 3-pólová provedení řídící vstup X1 s malým příkonem proudu

Více

Radiový modul WZU-RF, WZU-RF-EXT Montážní návod a návod k obsluze

Radiový modul WZU-RF, WZU-RF-EXT Montážní návod a návod k obsluze 4030 306 240 a 21.07.2011 Radiový modul WZU-RF, WZU-RF-EXT Montážní návod a návod k obsluze Bezpečnostní pokyny - Dodržujte bezpečnostní opatření proti elektrostatickým výbojům ESD - Zabraňte zkratům na

Více

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky Elektrosvařovací jednotky Nová generace jednotek Nová rukojeť Ochrana kabelů proti poškození Grafický displej Dobře čitelný, s nastavitelným kontrastem Jednoduchá klávesnice pro snadné ovládání v uživatelském

Více

Zesilovač rádiového signálu

Zesilovač rádiového signálu 2 704 Synco living Zesilovač rádiového signálu ERF910 Bezdrátový zesilovač k prodloužení dosahu rádiové komunikace Rádiová komunikace protokolem KNX RF (868 MHz, obousměrně) Napájecí napětí AC 2 V (externí

Více

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav:

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav: Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Solární stanice SolaVentec má místo jinak obvyklých zpětných ventilů nastavovací ventil. Ten se otvírá a uzavírá termickým nastavovacím

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37 NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/02 Obj. č.: 85 42 37 Kompaktní vnitřní (pokojový) a venkovní teploměr s funkcí ukládání maximálních a minimálních naměřených hodnoty teploty do paměti. Tento návod k obsluze je

Více

V domovní technice k regulaci elektrických podlahových topení a elektrických systémů pro temperování podlah.

V domovní technice k regulaci elektrických podlahových topení a elektrických systémů pro temperování podlah. Regulátor podlahového topení pod omítku Objednací číslo 0394.. Upozornění: Přístroj smí instalovat popř. montovat jen odborník. Přitom je třeba dodržovat stávající bezpečnostní předpisy VDE a místní bezpečnostní

Více

krouticí moment přídržný moment souběh ±5% volitelný přepínačem / otáčení havarijní poloha motor havarijní poloha

krouticí moment přídržný moment souběh ±5% volitelný přepínačem / otáčení havarijní poloha motor havarijní poloha echnický list Spojitý klapkový pohon s technologií kondenzátoru pro přestavování VZ klapek s havarijní funkcí a s rozšířenými funkcemi ve vzduchotechnických a klimatizačních zařízeních budov a laboratoří

Více

TERM05. Zobrazovací a ovládací panel. Příručka uživatele AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA

TERM05. Zobrazovací a ovládací panel. Příručka uživatele AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA TERM05 Zobrazovací a ovládací panel Příručka uživatele R AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA Střešovická 49, 162 00 Praha 6, e-mail: s o f c o n @ s o f c o n. c z tel./fax : (02) 20 61 03 48 / (02) 20 18 04 54, http

Více

Napájecí systém NS-1200-680. Návod k obsluze

Napájecí systém NS-1200-680. Návod k obsluze Napájecí systém NS-1200-680 Návod k obsluze 1 Obsah 1 Obsah...1 2 Upozornění...2 3 Doprava, přejímka...2 4 Zapojení...3 5 Uvedení do provozu...4 6 Provozní podmínky...5 6.1 Vstupní napětí...5 6.2 Chlazení...5

Více

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW Návod k instalaci Hlídač výkonu 6 70 614 337-00.1I Pro odbornou firmu Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 70 614 446 CZ (007/06) OSW Obsah Obsah 1 Bezpečnostní pokyny a vysvětlení symbolů

Více

Směšovací modul VR 60

Směšovací modul VR 60 Pro servisního technika Návod k instalaci Směšovací modul VR 60 Stavebnicový sběrnicový regulační systém CZ VR 60 Obsah 1 Informace k dokumentaci 2 Popis zařízení Obsah 1 Informace k dokumentaci...2 2

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA Výrobce SMART LUMEN s.r.o. Výstaviště 1, 603 00 Brno provozovna Jihlavská 1007/2 591 01 Žďár nad Sázavou www.smartlumen.eu Technická specifikace svítidel Venkovní svítidla SMART LUMEN řady DA se používají

Více

VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 4 MODULY ROZHRANÍ - POPIS 6

VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 4 MODULY ROZHRANÍ - POPIS 6 VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE OBSAH 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 3.1 PRINCIP ČINNOSTI 4 3.2 VLOŽENÍ ŠTÍTKŮ S OZNAČENÍM TLAČÍTEK KLÁVESNICE 5 4 MODULY

Více

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů Použití: Přenosný zdroj PZ1 se používá jako zdroj regulovaného proudu nebo napětí a měření časového zpoždění

Více

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 Instrukční manuál Edice 03/2004 servotechnika Bezpečnostní instrukce Před provedením instalace si přečtěte tuto dokumentaci. Nesprávné zacházení se servozesilovačem

Více

Popis HW a provoz zařízení

Popis HW a provoz zařízení RADIOVÝ KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM WM868 WACO Popis HW a provoz zařízení modulu pulsních a analogových vstupů Modul WM868-SI Modul WM868-SA Modul WM868-SISA Modul WM868-TE HW rev. 3 SOFTLINK s.r.o., Tomkova 409,

Více

Vstupní jednotka E10 Návod na použití

Vstupní jednotka E10 Návod na použití Návod na použití Přístupový systém Vstupní jednotka E 10 Strana 1 Obsah 1 Úvod:... 3 2 Specifikace:... 3 3 Vnitřní obvod:... 3 4 Montáž:... 3 5 Zapojení:... 4 6 Programovací menu... 5 6.1 Vstup do programovacího

Více

Laboratorní napájecí zdroj EES-542021 (DF1730SB)

Laboratorní napájecí zdroj EES-542021 (DF1730SB) Laboratorní napájecí zdroj EES-542021 (DF1730SB) Přípustné použití přístroje zahrnuje: Připojení a provoz nízkonapěťových spotřebičů s napájecím napětím ležícím v rozmezí 0-30 V DC k napěťovým zdířkám

Více

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE Pro spolehlivé napájení elektronických zařízení v průmyslovém prostředí Ochrana proti zkratu a proudovému přetížení Optická indikace zapnutí, zátěže a zkratu pomocí

Více

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou n ě D Tato publikace byla vytvořena ve snaze poskytnout přesné a úplné informace. Společnost Moravské přístroje a.s. nepřejímá žádné záruky týkající

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

DN k VS Rozsah nastavení Δp Připojení (mm) (m 3 /h) (bar) 1,6. Rozsah nastavení Δp (mm) (m 3 /h) (bar) (bar) 1,6. Připojení

DN k VS Rozsah nastavení Δp Připojení (mm) (m 3 /h) (bar) 1,6. Rozsah nastavení Δp (mm) (m 3 /h) (bar) (bar) 1,6. Připojení Datový list Regulátor diferenčního tlaku s omezovačem průtoku (PN 16) AVPB montáž do vratného potrubí, měnitelné nastavení AVPB-F montáž do vratného potrubí, pevné nastavení Použití Regulátor se skládá

Více

Modul pro připojení měřičů spotřeby

Modul pro připojení měřičů spotřeby s 2 735 Synco living Modul pro připojení měřičů spotřeby WRI982 Snímá naměřené údaje všech připojených měřičů (teplo/chlad, teplá/studená voda, elektrická energie a plyn), včetně hodnoty po jednotlivých

Více

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné 4 622 Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné prostory GXD..31.1 Rotační provedení, 2- nebo 3-bodové řízení Elektrické servopohony s 3-polohovým řízením Jmenovitý kroutící moment 1.5 Nm Napájecí

Více

Dvojnásobný převodník s frekvenčními vstupy a analogovými výstupy na DIN lištu RV-2F

Dvojnásobný převodník s frekvenčními vstupy a analogovými výstupy na DIN lištu RV-2F Popis: Převodníky jsou určeny pro převod frekvenčních signálů na lineární napěťové nebo proudové signály plně konfigurovatelné v rozsahu 0 10V nebo 0 20mA. Modul je umístěn v kompaktní krabičce pro montáž

Více

Obnovitelné zdroje. Modul: Akumulační zásobníky. Verze: 01 Bivalentní zásobník VIH RW 400 B 02-E3

Obnovitelné zdroje. Modul: Akumulační zásobníky. Verze: 01 Bivalentní zásobník VIH RW 400 B 02-E3 Zásobník Vaillant je jako nepřímo ohřívaný zásobník teplé vody určen speciálně pro tepelná čerpadla, u nichž je možno zajistit také zásobování teplou vodou podporované solárním ohřevem. Aby se zajistila

Více

Steca TR 0301. Montážní a provozní předpisy. Teplotně diferenční regulátor

Steca TR 0301. Montážní a provozní předpisy. Teplotně diferenční regulátor Steca TR 0301 Montážní a provozní předpisy Teplotně diferenční regulátor Bezpečnostní předpisy Na zařízení smí pracovat pouze vyškolená a prověřená osoba. Před manipulací, otevřením jednotky, připojením

Více

MB LAN 6 720 647 836-00.1O

MB LAN 6 720 647 836-00.1O M LAN 6 70 647 836-00.O Obsah Obsah Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny............. 6. Použité symboly.............................. 6. ezpečnostní pokyny.......................... 6 Údaje o výrobku.....................................

Více

Poznámky k montáži a připojování EP TRIDONIC

Poznámky k montáži a připojování EP TRIDONIC Anwendungstechnik/TA Poznámky k montáži a připojování EP TRIDONIC 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Upevnění předřadníků... 2 3 Připojení svorkovnice... 2 4 Uvolnění vodičů ze svorkovnic... 2 5 Připojení ochranného

Více

-V- novinka. Jednotky motoru MTR-DCI 2.2. motor s integrovaným ovladačem, převodovkou a řízením. kompaktní konstrukce

-V- novinka. Jednotky motoru MTR-DCI 2.2. motor s integrovaným ovladačem, převodovkou a řízením. kompaktní konstrukce Jednotky motoru MTR-DCI motor s integrovaným ovladačem, převodovkou a řízením kompaktní konstrukce ovládání prostřednictvím vstupů/výstupů stupeň krytí IP54 2006/10 změny vyhrazeny výrobky 2007 5/-1 hlavní

Více

EN54-5A40 v.1.0/iii EN54 27,6V/5A/2x40Ah Napájecí zdroj pro požární poplachové systémy

EN54-5A40 v.1.0/iii EN54 27,6V/5A/2x40Ah Napájecí zdroj pro požární poplachové systémy KÓD TYP: EN54-5A40 v.1.0/iii EN54 27,6V/5A/2x40Ah Napájecí zdroj pro požární poplachové systémy : CZ** RED POWER 1438 CPR Prohlášení o vlastnostech CNBOP-PIB No 1438-CPR-0385 Vydáno na základě schválení

Více

SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem

SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem Měřící Energetické Aparáty, a.s. 664 31 Česká 390 Česká republika Měřící Energetické Aparáty SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem 1/ Účel a použití

Více

ventilátorů Informace o výrobku P215PR

ventilátorů Informace o výrobku P215PR PSC???? Sekce katalogu Regulátory rychlosti ventilátorů Informace o výrobku Datum vydání 1104/1204CZ Řada Tlakově ovládané regulátory rychlosti ventilátoru chladicího kondenzátoru pro jednofázové motory

Více

VIESMANN. List technických údajů VITOMAX 300 LT. Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW

VIESMANN. List technických údajů VITOMAX 300 LT. Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW VIESMANN VITOMAX 300 LT Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW List technických údajů Obj.č.: viz ceník, ceny na dotaz VITOMAX 300 LT Typ M343 Nízkoteplotní olejový/plynový

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

Montážní a provozní návod

Montážní a provozní návod Frivent CZ s.r.o. Novohradská 40, 370 01 České Budějovice Montážní a provozní návod Regulátor teploty Frivent MS-100 Platný pro verzi 1.0 Frivent Duben 2011 strana 1 z 10 Obsah: 1. provedení... 3 2. struktura...

Více

Jednoduchý frekvenční měnič ABB ACS55-0,18 až 2,2 kw

Jednoduchý frekvenční měnič ABB ACS55-0,18 až 2,2 kw Jednoduchý frekvenční měnič BB CS55-0,18 až 2,2 k Technický katalog OBCHONÍ PROFIL PRŮMYSL PROUKTY PLIKCE EXPERTIZY PRTNEŘI SERVIS Jednoduchý frekvenční měnič BB Co je jednoduchý frekvenční měnič BB? Jednoduché

Více

Návod k montáži obsluze. Diagnostická elektronika pro vibrační senzory VSE100

Návod k montáži obsluze. Diagnostická elektronika pro vibrační senzory VSE100 Návod k montáži obsluze Diagnostická elektronika pro vibrační senzory VSE100 Dokument číslo: 704214/00 05/2007 Montážní návod je součástí přístroje. Obsahuje údaje o správném zacházení s výrobkem. Návod

Více

v.link Video adaptér mi1261

v.link Video adaptér mi1261 v.link Video adaptér mi1261 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + zdroje RGB signálu + kamery při couvání Do vozidel Audi, Škoda a VW vybavených navigačním systémem MIB High / Standard s displejem

Více

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny)

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDTLIVÉ ÍSTSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) Pro spuštění motoru ventilátoru těles(a) Clima Canal, nastavte Jaga tlačítko výkonu Ovládání pro jednotlivé místnosti na 4 volty. Strana

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: Topologie sběrnicových vedení Obor: Elektrikář silnoproud Ročník: 2. Zpracoval: Ing. Jaromír Budín, Ing. Jiří Šima Střední odborná škola Otrokovice, 2009

Více

TOPNÝCH KABELŮ NA POTRUBÍ

TOPNÝCH KABELŮ NA POTRUBÍ flexelec specialista pro systémy udržování teploty POKYNY PRO INSTALACI TOPNÝCH KABELŮ NA POTRUBÍ Hudcova 76, Brno, tel.: 541 613 629 www.revos.cz OBSAH OBSAH str. 2 ÚVOD str. 3 Všeobecné pokyny str. 3

Více

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU 2011 - 1 - Tento předpis platí pro montáž, provoz a údržbu elektrických ohřívačů vzduchu EO : Do dodaného potrubí Kruhové potrubí s přírubou Kruhové

Více

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla arotherm VWL vzduch/voda Vzduch jako zdroj tepla Tepelná čerpadla Vaillant arotherm

Více

SPADC3KBOX verze 1.18

SPADC3KBOX verze 1.18 EA SPADC3KBOX verze 1.18 Změny oproti zařízení SPADC3 Verze 1.00 Copyright 2004 SEA, společnost s ručením omezeným. All Rights Reserved. SPADC3KBOX verze 1.18, Změny oproti zařízení SPADC3, verze 1.00

Více

idrn-st Převodník pro tenzometry

idrn-st Převodník pro tenzometry idrn-st Převodník pro tenzometry Základní charakteristika: Převodníky na lištu DIN série idrn se dodávají v provedení pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry, procesní signály, střídavé napětí,

Více

Technická data. Ochrana proti zkratu

Technická data. Ochrana proti zkratu I Snímač, induktivní 0102 Objednací název Přímá nástavbová montáž na normované pohony Kompaktní a stabilní skříň Fixní seřízení EU osvědčení o typové zkoušce konstrukčního vzoru TÜV99 ATEX 1479X Poużitelné

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W Způsob rozlišování a označování konvektorů PROTHERM PROTHERM XXXX výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W 5.2.0. Příklad:

Více

Kombinovaný adaptér se síťovou zásuvkou chráněnou svodičem přepětí. Adaptér chrání síťový zdroj a datové vstupy připojeného telekomunikačního

Kombinovaný adaptér se síťovou zásuvkou chráněnou svodičem přepětí. Adaptér chrání síťový zdroj a datové vstupy připojeného telekomunikačního DEHN chrání. 909 300 DPO 230 TV 909 300 4013364117723 4-3-1 233,8 g 1 Stk. 86,00 909 310 DPO 230 NT 909 310 4013364117747 4-3-1 212 g 1 Stk. 75,50 909 320 DPO 230 ISDN 909 320 4013364136885 4-3-1 215 g

Více

NÁVOD ZS-010, ZS-011

NÁVOD ZS-010, ZS-011 JSP Měření a regulace NA0003-2011/07 NÁVOD ZS-010, ZS-011 Stabilizované napájecí zdroje Napájení převodníků neelektrických veličin ve dvou-, tří- a čtyřvodičovém zapojení. Výstupní napětí 24 V SS ±0,5

Více

Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku

Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku Regulátory tlakové diference DAL 516 Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku Udržování tlaku & Kvalita vody Vyvažování & Regulace Termostatická regulace ENGINEERING ADVANTAGE

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

Electricity Meters Residential. Landis+Gyr E350 (ZMF/ZFF/ZCF100 S2) Flexibilní modularita Spolehlivost a zaměření na budoucí potřeby

Electricity Meters Residential. Landis+Gyr E350 (ZMF/ZFF/ZCF100 S2) Flexibilní modularita Spolehlivost a zaměření na budoucí potřeby Electricity Meters Residential Landis+Gyr E350 (ZMF/ZFF/ZCF100 S2) Flexibilní modularita Spolehlivost a zaměření na budoucí potřeby Rozšiřitelnost pro budoucí funkce Rozšiřitelnost pro budoucí komunikační

Více

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-.

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Uživatelská příručka Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání, užití, údržba a servis, demontáž,

Více

Minia JISTIČE LTE LTE. Vypínací charakteristiky B, C dle ČSN EN 60898-1. Vypínací schopnost 6 ka.

Minia JISTIČE LTE LTE. Vypínací charakteristiky B, C dle ČSN EN 60898-1. Vypínací schopnost 6 ka. Minia LTE JISTIČE LTE Řada jističů do 63 A, AC 230/400 V a DC 72 V/pól. K jištění kabelů a vodičů proti přetížení a zkratu. Vypínací charakteristiky B, C dle ČSN EN 60898-1. Vypínací schopnost 6 ka. 1pólové

Více

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055 Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní

Více

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena.

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena. Časové relé Z-ZR Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008 Všechna práva vyhrazena. Informace v tomto dokumentu mohou podléhat změnám - platí aktuální verze. Společnost Moeller Elektrotechnika s.r.o.

Více

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR 2003/06 2 Obsah Důležité informace 1. Pokyny...4 1.1 Hodnocení shody...4 1.2 Všeobecné pokyny...4 1.3 Všeobecné bezpečnostní pokyny...4 1.4 Výstražné pokyny a symboly...5

Více

TR 2 T R 2 1 0 1 POPIS TYPOVÝ KLÍČ. TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa

TR 2 T R 2 1 0 1 POPIS TYPOVÝ KLÍČ. TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa TR 2 TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa jednoduchá konstrukce nízká hmotnost tři druhy možného zapojení na hydraulický obvod malý zástavbový prostor připojení konektorovou zásuvkou dle DIN 43

Více

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A Přehled K manipulačním systémům Festo nabízíme také vhodné řízení CMCA. Je k dispozici ve dvou úrovních: montážní deska montážní deska v rozvaděči Systém obsahuje potřebné ovládání více os CMXR a ovladače

Více

BEZDRÁTOVÉ DIGITÁLNÍ ÈIDLO VLHKOSTI

BEZDRÁTOVÉ DIGITÁLNÍ ÈIDLO VLHKOSTI WS350 BEZDRÁTOVÉ DIGITÁLNÍ ÈIDLO VLHKOSTI VYSÍLAÈ K PØIJÍMAÈÙM ØADY WS3xx Bezdrátové digitální čidlo vlhkosti je vhodné do míst, kde je nutné udržovat stálou vlhkost vzduchu (např. sklady). WS350 je vysílač,

Více

Pokojová jednotka Neoré RCM 2-1

Pokojová jednotka Neoré RCM 2-1 IMPROMAT NEO INVERTER Pokojová jednotka Neoré RCM 2-1 Návod k obsluze a údržbě Instalační manuál Servisní manuál vydání 10/2010 - veškeré změny textu i tech. parametrů vyhrazeny Pokojová jednotka RCM 2-1

Více

Návod na montáž, obsluhu a údržbu

Návod na montáž, obsluhu a údržbu SANItech tel.: 234 706 311, fax: 234 706 300 e-mail: info.cz@koncept-ekotech.com www.koncept-ekotech.com Návod na montáž, obsluhu a údržbu RADA VR 105 / VR 106 5/2008 1. Provedení RADA VR 105 / VR 106

Více

Bezpečí bez starostí. elektrická požární signalizace. analogový adresovatelný systém. konvenční systém

Bezpečí bez starostí. elektrická požární signalizace. analogový adresovatelný systém. konvenční systém Bezpečí bez starostí elektrická požární signalizace analogový adresovatelný systém konvenční systém Sídlo společnosti: Provozovna: Lites Liberec s.r.o. Oblouková 135 463 03 Stráž nad Nisou Lites Liberec

Více

Maximální efektivnost a flexibilita.

Maximální efektivnost a flexibilita. Powador 25000xi Powador 30000xi Powador 33000xi Série Park Maximální efektivnost a flexibilita. Řešení pro solární elektrárny od 25 kw až do oblasti megawattového výkonu. Titáni mezi centrálními střídači.

Více

Digitální elektroměry MGDIZ

Digitální elektroměry MGDIZ Instalace Digitální elektroměry MGDIZ Návod k obsluze a programování Přístroj připojte podle schématu umístěném na vnitřní straně horního výklopného krytu svorkovnice. Svorky 13-15 - řízení tarifu, svorky

Více

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 I. POPIS Návod k obsluze Nastavitelné napájecí zdroje DC řady EP-600 jsou polovodičová, kompaktní zařízení, která jsou vybavena přesnou regulací a stabilním napětím.

Více

BA295 Potrubní oddělovač

BA295 Potrubní oddělovač srpen 2009 BA295 Potrubní oddělovač NÁVOD K INSTALACI 1. Bezpečnostní instrukce 1. Dodržujte instalační pokyny uvedené v tomto návodu. Výrobní nastavení polohy kulových ventilů nesmí být změněno. Změna

Více

1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny

1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny. Použité symboly Výstražné pokyny Definována jsou následující signální slova, která v tomto dokumentu mohou být použita:

Více

Univerzální monitorovací systém

Univerzální monitorovací systém Nové! Univerzální monitorovací systém KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ PRO MONITOROVÁNÍ TEPLOTY, VLHKOSTI, TLAKU A DALŠÍCH VELIČIN NEJČASTĚJŠÍ POUŽITÍ: potravinářský průmysl (HACCP) farmaceutický průmysl transfúzní stanice,

Více

Procesní automatizační systém PC 8000. Stručné informace

Procesní automatizační systém PC 8000. Stručné informace Procesní automatizační systém Stručné Strana 2 PC systém se skládá z několika modulů Ovládací jednotka průmyslového počítače Více kontrolních jednotek (momentálně vždy 1x PAS a FEED) Síťová část a nepřetržité

Více

Čtečka EDK2-OEM. Návod pro instalaci. Identifikační systém ACS-line. Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5)

Čtečka EDK2-OEM. Návod pro instalaci. Identifikační systém ACS-line. Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5) Čtečka EDK2-OEM Identifikační systém ACS-line Návod pro instalaci Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5) Popis funkce Čtečky EDK2-OEM slouží pro čtení kontaktních čipů Dallas nebo bezkontaktních karet

Více

NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ

NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ -1- Obsah 1. Obecná charakteristika... 2 1.1. Použití... 2 2. Technické údaje... 3 3. Popis činnosti a programování... 3 3.1. Čas... 4 3.2. Rok... 5 3.3. Měsíc...

Více

Boiler Elektro. Návod k montáži Strana 2

Boiler Elektro. Návod k montáži Strana 2 Boiler Elektro Návod k montáži Strana Boiler Elektro (elektrický bojler) Obsah Použité symboly... Model... Návod k montáži 4 Návod k montáži Volba umístění a montáž... Přípojka vody... 3 Montáž pojistného/vypouštěcího

Více

Popis a funkce klávesnice BC-2018

Popis a funkce klávesnice BC-2018 Popis a funkce klávesnice BC-2018 originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého překladu Klávesnice s čtečkou otisků prstů používá nejnovější mikroprocesorovou technologii k otevírání

Více