Příští zasedání TNK bude uskutečněno podle potřeby během příštího roku Přílohy: 1 až 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příští zasedání TNK bude uskutečněno podle potřeby během příštího roku 2013. Přílohy: 1 až 5"

Transkript

1 Zápis ze zasedání TNK 32 Ochrana proti korozi Přítomni: (viz prezenční listina, příloha č.1) Program: 1. Úvod předseda 2. Personální informace - tajemník 3. Kontrola zápisu ze zasedání v listopadu 2011 předseda 4. Informace o práci expertů v pracovních skupinách ISO a CEN - předseda 5. Zprávy ze subkomisí vedoucí subkomisí 6. Informace o probíhajících úkolech plánu TN na rok 2013 tajemník 7. Různé 8. Závěr ad 1: Zasedání zahájila předsedkyně TNK 32 Ing. Kreislová. ad 2: Byly aktualizovány kontakty na jednotlivé členy TNK, viz příloha 1a-c. Zjištění členství pana ing. Hromádka dopis o zrušení členství viz příloha 2. ad 3: Byla provedena kontrola plnění úkolů z minulého zasedání. Úkoly byly splněny. ad 4: Ing. Polák informoval o účasti na zasedání CEN/TC 219. Ing. Kreislová informovala o činnosti pracovní skupiny ISO/TC 156/WG 4. Chystá se aktualizace mapy korozivity a návod, jak zpracovávat - návrh technické zprávy (TR) na metodiku tvorby map korozní agresivity atmosfér. Přehled činnosti je uveden v závěrečné zprávě, viz příloha 4 (5 částí). Pan Heráň zmínil fungující model on-line připomínkování, které funguje ve velké Británii, odkaz je uveden v příloze 3. Dále upozornil na možnost zakoupení dokumentu Katodická ochrana, v příloze 3 je uvedeno, kde je možno daný dokument zakoupit. ad 5, 6: TC 156/WG 8 má vzniknout nová komise pro mikrobiální korozi, dále komise pro korozi plastů, ale bude třeba nejdříve zkoordinovat aktivity. ISO TC 35 - budou prováděny revize norem. ISO TC 107 se snaží o sjednocení terminologie s CEN TC 262. Protože se do připomínkování mají zapojit menší podniky, navrhl pan Heráň, pokud to bude opodstatněné, překládat dokumenty již od fáze enquiry, aby menší podniky neignorovaly připomínkování kvůli omezené jazykové gramotnosti. Pan Hromádko navrhl rozesílání dle rozdělovníku kontaktů prostřednictvím asociací. ad 7: RNDr. Dušek shrnul plán tvorby norem na rok 2014, který je uveden v příloze 5a-5c. Dále sdělil stanovisko pana Špačka, kde stará ČSN může být zrušena a ještě je třeba si projít. ad 8: TNK 32 souhlasí s převzetím evropských a mezinárodních norem do národní normalizační sestavy podle přílohy č.5 (části a-d). Příští zasedání TNK bude uskutečněno podle potřeby během příštího roku Přílohy: 1 až 5 1

2 Zapsala: Ing. K.Žiaková, tajemník TNK Schválila: Ing. K. Kreislová, Ph.D., předsedkyně TNK 32 2

3

4

5

6

7 Vážená paní doktorko, paní inženýrko, vážený pane doktore, na základě dnešního příslibu zasílám odkaz na online připomínkování návrhů technických norem provozovaného britským standardizačním institutem (BSI). Dále přikládám adresu společnosti GAS (dceřinka Českého plynárenského svazu), kde je možné zakoupit pravidla praxe GAS ( TPG, TDG, TIN). GAS s.r.o. U Plynárny 223/ Praha 4 Prodejní doba: tel.: Pro mimopražské přikládám informace o dalších prodejních místech (https://www.gasinfo.cz/obchod/prodejnimista.aspx ) Na další spolupráci se těším a jsem s pozdravem Štěpán Heráň specialista Technické sekce ČPS, člen TNK 32 Český plynárenský svaz U Plynárny 223/ Praha 4 M:

8 Výzkumná, zkušební, inspekční, poradenská a znalecká činnost v oboru koroze a protikorozní ochrana s.r.o Praha 7 - Holešovice, U Měšťanského pivovaru 934/4 Závěrečná zpráva o řešení úkolu Plánu standardizace Programu rozvoje technické normalizace Vedení pracovní skupiny technické komise mezinárodní normalizační organizace ISO/TC 156 Koroze kovů a slitin / WG 4 Atmosférické korozní zkoušky a klasifikace korozní agresivity atmosféry Objednatel: Česká republika Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, organizační složka státu Zhotovitel: SVÚOM, s. r. o. Ing. Kateřina Kreislová, Ph.D. V Praze dne IČ: Adresa: S V Ú O M s. r. o. Tel.: , , DIČ: C Z U M ě š ť a n s k é h o p i v o v a r u / 4 Tel./Fax: Banka: K B P r a h a P r a h a 7 - H o l e š o v i c e i n f s v u o m. c z č. ú / Zápis v OR: Městský soud v Praze Dislokované O d d ě l e n í k o r o z n í h o i n ž e n ý r s t v í Tel.: oddíl C pracoviště: P o ž á r n í k ů 6 0 / 8 Tel./Fax: vložka H o r o m ě ř i c e c o r r o s i o s v u o m. c z

9 1. Základní rámec činnosti V rámci technické komise TC 156 Koroze kovů a slitin Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) byly pro jednotlivé oblasti činnosti komise vytvořeny stálé pracovní skupiny, které v podstatě zastávají úlohu subkomisí. V současné době v TC 156 existuje 13 pracovních skupin, jednou z nejstarších je pracovní skupina WG 4 Atmosférické korozní zkoušky a klasifikace korozní agresivity atmosféry. Vedení této pracovní skupiny dlouhodobě zajišťuje SVÚOM, od roku 2012 je vedoucí skupiny ing. Kateřina Kreislová, Ph.D. SVÚOM rovněž zajišťuje činnost sekretariátu WG 4. Skupina má 15 členů, z nichž je cca 10 členů velmi aktivních. Základní činností technických komisí i pracovních skupin ISO je vypracovávání mezinárodních technických norem. ISO při tom podle Vídeňské úmluvy úzce spolupracuje s Evropským výborem pro normalizaci (CEN), přednostně formou paralelního vypracovávání norem, v některých případech jsou mezinárodní normy ISO dodatečně přebírány jako evropské normy postupem UAP (Unique Acceptance Procedure). Hlavním partnerem ISO/TC 156 v rámci CEN je technická komise CEN/TC 262 Kovové a jiné anorganické povlaky. TC 156 při své činnosti spolupracuje i s jinými technickými komisemi ISO a CEN, zejména s ISO/TC 35 Nátěrové hmoty, ISO/TC 107 Kovové a jiné anorganické povlaky, CEN/TC 139 Nátěrové hmoty, CEN/TC 219 Katodická ochrana a CEN/TC 240 Žárové stříkání a žárově stříkané povlaky (včetně jejich subkomisí a pracovních skupin, pokud byly zřízeny). Předsedou TC 156 je Göran Engström, Švédsko, jeho zástupcem je pí Zhang Yuchun, Čína. Sekretariát TC 156 zajišťuje Čína (SAC). Na činnosti této technické komise se v současné době podílí 21 zemí s plným členstvím (participating countries) a 25 zemí jako pozorovatelé (observing countries). 2. Práce probíhající v hodnoceném období V roce 2013 probíhaly ve WG 4 práce na těchto úkolech: ISO 7441 Corrosion of metals and alloys -- Determination of bimetallic corrosion in outdoor exposure corrosion tests V roce 2013 byl vypracován návrh normy ve fázi DIS a proběhlo hlasování k tomuto návrhu, které bylo uzavřeno Jde o revizi stávajícího vydání. Vedoucím úkolu je Johan Tidblad, Švédsko. Další úkoly jsou ve fázi přípravy (viz kapitolu 3 zprávy). V roce 2013 byla vydána ČSN ISO ( ) Koroze kovů a slitin Postup stanovení a odhadu rychlostí úniku iontů (runoff) kovů z materiálů v důsledku atmosférické koroze, která zavádí normu vypracovanou v rámci WG 4 a dokončenou v roce Vedoucím úkolu v rámci ISO byl Johan Tidblad ze Švédska. Jako technické podklady pro případný normalizovaný postup stanovení korozní agresivity atmosféry snímačů stříbro/uhlíková ocel byl připraven projekt kruhových zkoušek (viz zpráva SVÚOM z r. 2012), do kterého byly v ČR zařazeny 2 atmosférické zkušební stanice (Praha, Kopisty). Expozice korozních snímačů a standardních referenčních vzorků byla zahájena 11/2013 (Obrázek 1). 2

10 Obrázek 1 Expozice korozních snímačů a standardních refečních vzorků korozní senzor na volné atmosféře korozní senzor pod přístřeškem senzor T a RV a korozní senzor pod přístřeškem referenční standardní vzorky na volné atmosféře 3. Zasedání pracovní skupiny WG 4 V roce 2013 se zasedání této pracovní skupiny uskutečnilo v červnu v Berlíně spolu s plenárním zasedáním TC 156 a se zasedáními ostatních pracovních skupin. Zpráva o účasti ing. Kateřiny Kreislové, Ph.D. již byla předána ÚNMZ a je Přílohou 1 této zprávy. Na zasedání informovala vedoucí pracovní skupiny o vydání normy ISO WG4 prodiskutovala stav revize normy ISO V době zasedání se připravovalo rozeslání návrhu DIS k hlasování, návrh byl rozeslán právě v den plenárního zasedání TC. Hlasování bylo utavřeno v listopadu WG 4 se usnesla připravit návrh revize ISO po shromáždění připomínek členů. Vedoucím úkolu v rámci ISO je Kateřina Kreislová, ČR. Pracovní verze dokumentu již byla distribuována v rámci WG 4 Příloha 2 (ISO/TC 156/WG 4/ N556). Dosud byly předány pouze obecné připomínky ze Švédska, které budou do dokuemntu zapracovány. Návrh bude rovněž zaslán k připomínkám i dalším komisím (ISO TC 35, CEN/TC 139, CEN/TC 262). WG 4 navrhla, aby po pravidelné prověrce jednotlivých částí ISO (plánované na rok 2014) byla zahájena revize všech tří částí této normy. Bylo dohodnuto, že vedoucími projektů mají být Ing. Kateřina Kreislová, Ph.D. (část 1), Dr. Kazumi Fujii z Japonska (část 2) a Johan Tidblad ze Švédska (část 3). Nedopatřením byl sekretariátem TC 156 již v letošním roce rozeslán odděleně návrh na začazení nového úkolu na doplnění přílohy D do ISO

11 Tento návrh nebyl odsouhlasen a bylo doporučeno provést revizi všech tří částí podle schválené rezoluce. Připravuje se doplnění olova mezi standardní kovy pro sledování korozní agresivity vnitřních prostředí do ISO v rámci evropského projektu MUSECORR byly získány podklady o korozních úbytcích tohoto kovu. Vzhledem k jeho vysoké citlivosti na znečištění těkavými organickými kyselinami (mravenční, octová) a podobné znečištění, které se může vyskytovat ve vnitřních prostředích muzeí, depozitářů a podobných prostor. V současné době jsou k dispozici i podrobnější výsledky měření T a RV v takovýchto typech prostředí současně s korozními úbytky některých standardních kovů, které budou využity pro upřesnění klasifikačních kritérii uvedených v normě. WG4 rozhodla, že pro mapování korozní agresivity atmosfér bude zpracován dokument ve formě Technical Report. Vedoucím projektu byl odsouhlasen Johan Tidblad, Švédsko. Podkladem pro dokuemnt budou Mapping manual zpracovaným v rámci programu UN ECE ICP Materials and australská norma AS 4312:2008 Atmospheric corrosivity zones in Australia. Rezoluce ze zasedání jsou Přílohou 3 zprávy. 4. Související práce v rámci WG 4 a TC 156 Ing. Kateřina Kreislová, Ph.D. se zúčastnila i jednání dalších WG (WG7 a WG 8) v rámci plenárního zasedání ISO/TC156 (viz Příloha 1). Zásadní je spolupráce WG 4 s WG 7 Accelearted corrosion tests. Jako podklad pro probíhající revizi EN ISO 9227 byl ve SVÚOM zpracován přehled korozních úbytků referenčních vzorků pro stanovení korozní agresivity zkušebního prostoru při různých režimech expozice (samotné referenční vzorky, referenční vzorky a inertní vzroky, referenční vzorky a zkoušené vzorky) Příloha 4 a Obrázek 2. Obrázek 2 Umístění samostaných referenčních vzorků ve zkušebním prostoru Rezoluce z plenárního zasedání ISO/TC 156 jsou Přílohou 3 této zprávy. V rámci ostatních pracovních skupin TC 156 v roce 2013 probíhalo nebo ještě probíhá řešení řady úkolů, u mnohých i za přispění českých specialistů. Podle potřeby se na těchto úkolech podílejí i členové WG 4. 4

12 Dále jsou uvedeny jen ty úkoly, u nichž byl již vypracován alespoň první návrh (CD). Nejsou uvedeny úkoly, u nichž v roce 2013 do nebylo uzavřeno ani zahájeno žádné hlasování. Použitá označení norem odpovídají poslední dokončené fázi řešení. DIS ISO 8044/DAM 1 FDIS ISO DIS FDIS DIS DIS DIS Corrosion of metals and alloys Determination of dezincification resistance of copper alloys with zinc Part 1: Test method Bylo uzavřeno hlasování k návrhu DIS a byl schválen postup do fáze FDIS. Rozeslání konečného návrhu se předpokládá počátkem roku Část 2 je v současné době ve fázi pracovního návrhu (Working Draft WD). Corrosion of metals and alloys Basic terms and definitions, AMEND- MENT 1 Bylo uzavřeno hlasování k návrhu DIS a byl schválen postup do fáze FDIS. Jde o změnu existující normy (doplnění dalších hesel). Corrosion of metals and alloys Method of measuring the pitting potential for stainless steels by potentiodynamic control in sodium chloride solution Bylo zahájeno hlasování ke konečnému návrhu (FDIS), termín uzavření je Corrosion of metals and alloys Accelerated cyclic corrosion tests with exposure to synthetic ocean water salt-deposition process Dry and wet conditions at constant absolute humidity Bylo uzavřeno hlasování ke konečnému návrhu (FDIS), norma byla vydána. V současné době probíhá její zavedení do ČSN převzetím originálu. Corrosion of metals and alloys Methodology for determining the resistance of metals to stress corrosion cracking using the four-point bend method Proběhlo hlasování k návrhu DIS a byl schválen postup do fáze FDIS. Corrosion of metals and alloys Corrosion in artificial atmosphere Accelerated corrosion test involving exposure under controlled conditions of humidity cycling and intermittent spraying of a salt solution Proběhlo hlasování ke konečnému návrhu (FDIS). Návrh nebyl schválen a byl vrácen TC k dalšímu projednání. Corrosion of metals and alloys Test method for high-temperature corrosion testing of metallic materials by application of a deposit of salt, ash, or other substances Bylo uzavřeno hlasování k prvnímu návrhu (CD) a byl schválen postup do fáze DIS. V současné době již probíhá hlasování k DIS. Corrosion of metals and alloys -- Test method for high-temperature corrosion testing of metallic materials by immersing in molten salt or other liquids under static conditions Bylo uzavřeno hlasování k prvnímu návrhu (CD) a byl schválen postup do fáze DIS. V současné době již probíhá hlasování k DIS. Corrosion of metals and alloys Test method for high temperature corrosion testing of metallic materials by embedding in salt, ash, or other solids Bylo zahájeno hlasování k návrhu DIS. 5

13 DIS CD CD DIS CD ISO Corrosion of metals and alloys Evaluation of selective corrosion of alloys by visual inspection and hardness measurement Bylo zahájeno hlasování k návrhu DIS. Corrosion of metals and alloys -- Method for determination of the uniform corrosion rate of stainless steels and nickel based alloys Bylo uzavřeno hlasování k prvnímu návrhu (CD) a byl schválen postup do fáze DIS. Corrosion of metals and alloys Crevice corrosion formers for flat specimens or tubes of stainless steels in corrosive solutions Bylo uzavřeno hlasování k prvnímu návrhu (CD) a byl schválen postup do fáze DIS. Corrosion of metals and alloys Determination of AC corrosion Protection criteria Bylo zahájeno hlasování k návrhu DIS. Corrosion of metals and alloys Determination of the electrochemical critical crevice temperature (ECCT) for stainless steels under potentiostatic control Bylo uzavřeno hlasování k prvnímu návrhu (CD) a byl schválen postup do fáze DIS. Corrosion of metals and alloys Guidelines for assessing the significance of stress corrosion cracks detected in service Bylo uzavřeno hlasování ke konečnému návrhu (FDIS), norma byla vydána. V současné době probíhá její zavedení do ČSN převzetím originálu. 5. Zhodnocení činnosti v roce 2013 a výhled do budoucna V roce 2013 bylo hlavním výsledkem práce WG 4 dokončení a vydání normy ISO Výhledové činnosti pracovní skupiny WG 4: sledovat návrhy na revizi norem týkajících se klasifikace korozní agresivity atmosfér pod správou různých CEN/TC a ISO/TC a navrhnout zapracování revidovaného klasifikačního systému i do těchto norem. Je potřebné spolupracovat i s IEC/TC 104, ve které jsou připravovány normy řady IEC Classification of environmental conditions, které jsou pak v průmyslové praxi často spolu s normami pro korozní agresivity EN ISO 9223 a navazujícími nromami využívány pro specifikaci provozních podmínek různých výrobků a zařízení. Oba systémy klasifikace ale vycházejí z odlišných klasifikačních stupňů a jejich vzájemná transformace je velmi obtížná. Klasifikace korozní agresivity atmosfér zavedená v normě ISO 9223 byla převzata do řady dalších norem, vypracovaných jinými technickými komisemi. V řadě dalších norem ale není tato klasifikace dosud zavedena, např. v souboru samostatných částí normy ISO se společným názvem Paints and varnishes - Corrosion protection of steel structures by protective paint systems (Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy), který spadá do působnosti ISO/TC 35 Nátěrové hmoty v roce 2013 bylo schváleno zahájení revize těchto norem je potřebné sledovat. Jde rovněž o EN 10169, která spadá do působnosti ECISS/TC

14 Dále je nutné připravit revizi normy ISO 11303:2002 Corrosion of metals and alloys - Guidelines for selection of protection methods against atmospheric corrosion (Koroze kovů a slitin - Směrnice pro volbu způsobů ochrany proti atmosférické korozi), která spadá pod ISO/TC 156. příprava návrhu nové normy pro klasifikaci korozní agresivity ve specifických mikroklimatech; metodika tvorby map korozní agresivity atmosfér; připravit podklady pro nové úkoly na plenární zasedání ISO/TC 156, které se v r bude konat v Houstonu, USA. 6. Čerpání finančních prostředků Dle smlouvy o dílo je cena za provedení práce ,- Kč včetně DPH, tj. na vlastní činnost připadá pouze ,- Kč. Tato částka byla použita na úhradu osobních nákladů řešitele, cestovních nákaldů na zasedání ISO/TC 156 a podílu režijních nákladů SVÚOM s.r.o. 7. Závěr Činnost sekretariátu ISO/TC 156/WG 4 v r probíhala v plánovaném rozsahu, všechny zařazené úkoly mezinárodní technické normalizace byly splněny. Výsledky činnosti jsou promítány do úkolů technické normalizace na evropské i národní úrovni. Příloha 1 Zpráva ze služební cesty do Berlína, Německo Příloha 2 N553 ISO/TC156/WG4 Meeting Memoranda a Resolutions Příloha 3 N5515 ISO/TC156 Plenary meeting Resolutions Příloha 4 Podklady o korozních úbytcích referenčních vzorků pro revizi EN ISO

15 Zpráva ze služební cesty do Německé spolkové republiky, Berlín Účel cesty: zastoupení ÚNMZ, P-člena ISO/TC 156 na plenárním zasedání komitétu vedení zasedání pracovní skupiny WG 4 účast na zasedání dalších pracovních skupin Časový plán cesty: odjezd z Prahy, ubytování vedení porady pracovní skupiny WG účast na poradě pracovní skupiny WG účast na WG8 (Advisers group) 14:00 17:00 Plenární zasedání ISO/TC odjezd do Prahy Výsledky jednání WG 4 Atmosférické korozní zkoušky a klasifikace korozní agresivity atmosfér Na jednání WG4 bylo přítomno 6 specialistů z ČR, Japonska, Švédska a USA. K. Kreislová, vedoucí pracovní skupiny, byla zvolena jako předsedající. Jednání proběhlo v plném navrženém rozsahu: - Norma ISO Corrosion of metals and alloys Procedures to determine and estimate runoff rates of metals from materials as a result of atmospheric corrosion byla vydána v r Revidovaná norma ISO 7441 Corrosion of metals and alloys Determination of bimetallic corrosion in outdoor corrosion tests byla doplněna o obrázky v elektronické verzi a byla předána k dalšímu hlasování jako DIS dokument. - Dr. Tahara informoval o zahájení Round Robin Test (kruhový test) ACM senzorů pro hodnocení atmosférické korozní agresivity. Do programu byly zařazeny 4 země (Česká republika, Japonsko, Mexiko, Nepál) s celkovým počtem 7 atmosférických stanic. Výsledky programu budou podkladem pro NWIP normy. - K zařazení metody QCM (metodika užití mikrovah s křemenným krystalem) jako Přílohy D normy ISO byly prezentovány výsledky ověření. Japonský specialista zpracoval NWIP Přílohy D, ale na jednání bylo rozhodnuto, že bude zahájena systematická revize všech částí normy ISO Corrosion of metals and alloys - Classification of low corrosivity of indoor atmospheres (vydaná období let) i vzhledem ke změnám v nově vydaných ISO Pro jednotlivé části normy byli jmenováni specialisté jako vedoucí projektu (K. Kreislová, K. Fujii, J. Tidblad).

16 - NWIP ISO byl připraven a po zapracování prvních připomínek specialistů bude předán Sekretariátu ISO/TC 156 k hlasování. WG 4 doporučila projednání NWIP s dalšími pracovními skupinami technické normalizace, např. CEN TC 262, CEN TC 35, a další. - NWIP Technické zprávy pro mapování bude připraven, byl jmenován specialista jako vedoucí projektu (J. Tidblad). Pracovní verze dokumentu bude připravena až na základě výsledků hlasování. WG 7 Urychlené korozní zkoušky Na poradě nebyla přítomena vedoucí WG7 A. Floghard, vedení jednání WG7 se ujal G.Engstrom, který byl zvolen jako předsedající. Plánovaný program proběhl v omezeném rozsahu. Technická zpráva ISO Corrosion of metals and alloys Corrosion tests in artificial atmospheres - Guideline for selection of accelerated corrosion test for product qualification byla předána Sekretariátu a bude vydána v r Diskutováno bylo zařazení nových metod zkoušek, ale protože je TR postupně doplňována a aktualizována již od r. 2003, bylo nutné tento proces k určitému datu ukončit. Revize a další doplnění je otázkou dalšího rozvoje korozních zkoušek. Hlasování o NWIP o revizi normy ISO 9227 Corrosion tests in artificial atmospheres - Salt spray test potvrdilo tento úkol, přestože někteří národní zástupci hlasovali negativně. První dokument NWIP ISO 9227 byl připraven vedoucím projektu a předán k hlasování, ale ani tento specialista nebyl přítomen na jednání WG7. K NWIP byla předána řada závažných technických připomínek, ale vzhledem k nepřítomnosti vedoucí WG7 a vedoucí projektu, nebylo známo, které připomínky byly akceptovány, a z jakých důvodů. Připomínky byly projednány a Dr. Suga připravil dokument s výsledky. Ing. Kreislová připravila podklad k této revizi s výsledky ověřování korozní agresivity komor viz Příloha. WG 8 Advisors group Jednání této pracovní skupiny se účastní Sekretariát ICO/TC156, vedoucí všech pracovních skupin a zástupci průmyslu. V průběhu jednání byla diskutována náplň WG8 příprava strategie a plánu činnosti ISO/TC 156, možnost širšího zastoupení ze strany významných průmyslových podniků, např. ze státu, kde se daný rok pořádá zasedání ISO/TC156, atd. Byl projednání návrh na vytvoření dvou nových pracovních skupin: - WG pro mikrobiální korozi tento návrh byl přijat, - WG pro korozi plastů je nutné zkorodinovat aktivity s činností stávající TC pro plasty. V souvislosti s tímto návrhem byla diskutována i možnost rozšíření názvu a rozsahu působnsoti ISO/TC 156.

17 Plenární zasedání ISO/TC 156 Koroze kovů a slitin Zasedání řídil předseda TC G.Engstrom, na vedení zasedání se podílel i sekretář F. Chao a místopředsedkyně TC 156 zástupce SAC/CMISI. Zasedání se zúčastnilo 32 zástupců z České republiky, Číny, Francie, Japonska, Jižní Koree, Německa, Švédska, Švýcarska, USA a Velké Británie. Sekretář podal zprávu o činnosti ISO/TC 156 v uplynulém roce (viz Příloha). V roce 2012 bylo pracovní komisí vydáno 12 norem. Těžiště jednání spočívalo ve zprávách jednotlivých vedoucích pracovních skupin, projednání jejich případných věcných a termínových problémů a formulace a odhlasování jednotlivých rezolucí, které vesměs vycházely z návrhů doporučení předběžně formulovaných v zápisech z jednání jednotlivých pracovních skupin. Soubor rezolucí je přiložen ke zprávě (Příloha). Příští plenární zasedání ISO/TC 156 a jeho pracovních skupin se uskuteční v termínu v Houstonu, USA ve spolupráci s NACE jako pořádající organizací. Předseda požádal členské státy o návrh na organizaci porady v r v termínu před zasedáním ISO/TC 156 v r Praha, ing. Kateřina Kreislová, Ph.D.

18 ISO 1999 All rights reserved Reference number of working document: ISO/TC 156 WG 4 N 556 Date: Reference number of document: ISO/WD Committee identification: ISO/TC 156/WG 4 Secretariat: SAC Corrosion of metals and alloys Guidelines for selection of protection methods against atmospheric corrosion Corrosion des métaux et alliages Lignes directrices pour le choix des méthods de protection contre la corrosion atmosphérique Warning This document is not an ISO International Standard. It is distributed for review and comment. It is subject to change without notice and may not be referred to as an International Standard. Recipients of this document are invited to submit, with their comments, notification of any relevant patent rights of which they are aware and to provide supporting documentation. Document type: International standard Document subtype: if applicable Document stage: (20) Preparation Document language: E

19 ISO/WD 11303:2013 Copyright notice This ISO document is a working draft or committee draft and is copyright-protected by ISO. While the reproduction of working drafts or committee drafts in any form for use by participants in the ISO standards development process is permitted without prior permission from ISO, neither this document nor any extract from it may be reproduced, stored or transmitted in any form for any other purpose without prior written permission from ISO. Requests for permission to reproduce this document for the purpose of selling it should be addressed as shown below or to ISO s member body in the country of the requester: Copyright Manager ISO Central Secretariat 1 rue de Varembé 1121 Geneva 20 Switzerland tel fax Reproduction for sales purposes may be subject to royalty payments or a licensing agreement. Violators may be prosecuted. ii

20 ISO/WD 11303:2013 Contents Foreword... Chyba! Záložka není definována. Introduction... v 1 Scope Normative references Terms and definitions Procedure for selection of a corrosion protection method Significance of the corrosivity classification for selection of protection method Durability of the protection method Environmental Protection... 7 Bibliography... 9 ISO 1999 All rights reserved iii

21 ISO/WD 11303:2013 Foreword ISO (the International Organization for Standardization) is a worldwide federation of national standards bodies (ISO member bodies). The work of preparing International Standards is normally carried out through ISO technical committees. Each member body interested in a subject for which a technical committee has been established has the right to be represented on that committee. International organizations, governmental and non-governmental, in liaison with ISO, also take part in the work. ISO collaborates closely with the International Electrotechnical Commission (IEC) on all matters of electrotechnical standardization. International Standards are drafted in accordance with the rules given in the ISO/IEC Directives, Part 2. The main task of technical committees is to prepare International Standards. Draft International Standards adopted by the technical committees are circulated to the member bodies for voting. Publication as an International Standard requires approval by at least 75 % of the member bodies casting a vote. Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of patent rights. ISO shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights. ISO was prepared by Technical Committee ISO/TC 156, Corrosion of metals and alloys. This second edition cancels and replaces the first edition (ISO 11303:2002), which has been technically revised. iv ISO 1999 All rights reserved

22 ISO/WD 11303:2013 Introduction Materials and/or their corrosion protections selection is the process used to choose a material and/or coating that meets the various performance attributes required by the system design specifications while also considering other factors such as cost and appearance. To ensure adequate maintainability, predictable corrosion resistance should be accounted for during design. ISO 1999 All rights reserved v

23

24 WORKING DRAFT ISO/WD 11303:2012 Corrosion of metals and alloys Guidelines for selection of protection methods against atmospheric corrosion 1 Scope This international standard gives guidance on the selection of methods of protection against atmospheric corrosion of metals and alloys. It is applicable for technocal equipments and products made of structural metals and used under atmospheric conditions. In a rational selection of protection methods, the corrosivity of the atmospheric environments is one of the important factors. These guidelines use the atmospheric corrosivity classification defined in ISO Normative references The following standards contain provisions which, through reference in this text, constitute provisions of this International Standard. At the time of publication the editions indicated were valid. All standards are subject to revision, and parties to agreements based on this International Standard are encouraged to investigate the possibility of applying the most recent editions of the standards indicated below. Members of IEC and ISO maintain registers of currently valid International Standards. ISO 1461, Hot dip galvanized coatings on fabricated iron and steel articles Specifications and test methods ISO 7441, Corrosion of metals and alloys Determination of bimetallic corrosion in atmospheric exposure corrosion tests ISO 2063, Thermal spraying Metallic and other inorganic coatings Zinc, aluminium and their alloys ISO 8044, Corrosion of metals and alloys Basic terms and definitions ISO 9223, Corrosion of metals and alloys Corrosivity of atmospheres Classification, determination and estimation ISO 9224, Corrosion of metals and alloys Corrosivity of atmospheres Guiding values for the corrosivity categories ISO 11844, Corrosion of metals and alloys Classification of low corrosivity of indoor atmospheres Parts 1 to 3 ISO , Paints and varnishes Corrosion protection of steel structures by protective paint systems Part 2: Classification of environments ISO , Paints and varnishes Corrosion protection of steel structures by protective paint systems Part 5: Protective paint systems ISO , Zinc coatings Guidelines and recommendations for the protection against corrosion of iron and steel in structures Part 1: General principles of design and corrosion resistance ISO 20340, Paints and varnishes Performance requirements for protective paint systems for offshore and related structures IEC 654-4, Operating conditions for industrial-process measurement and control equipment. Part 4: Corrosion and erosion influences ISO 1999 All rights reserved 1

ISO 8402:1994 zavedena v ČSN ISO 8402 Management jakosti a zabezpečování jakosti - Slovník (01 0300)

ISO 8402:1994 zavedena v ČSN ISO 8402 Management jakosti a zabezpečování jakosti - Slovník (01 0300) ČESKÁ NORMA ICS 03.120.10 Únor 1997 Management jakosti - Směrnice pro plány jakosti ČSN ISO 10005 01 0332 Quality management - Guidelines for quality plans Management de la qualité - Lignes directrices

Více

Leitfaden für das Audit von Qualitätssicherungssystemen - Teil 1: Auditdurchführung

Leitfaden für das Audit von Qualitätssicherungssystemen - Teil 1: Auditdurchführung ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT:658.56 Duben 1992 SMĚRNICE PRO PROVĚŘOVÁNÍ SYSTÉMŮ JAKOSTI Část 1: Prověřování ČSN ISO 10011-1 01 0330 Guidelines for auditing quality systems - Part 1: Auditing Lignes directrices

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.040.75; 75.080 2003 Ropný průmysl - Terminologie - Část 6: Měření ČSN ISO 1998-6 65 6000 Srpen Petroleum industry - Terminology - Part 6: Measurement Industrie pétrolière -

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 03.120.10; 03.120.30 2000 Návod k aplikaci statistických metod v ISO 9001:1994 ČSN ISO/TR 10017 01 0336 Červenec Guidance on statistical techniques for ISO 9001:1994 Lignes directrices

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.040.75; 75.080; 75.200 2003 Ropný průmysl - Terminologie - Část 5: Doprava, skladování, ČSN ISO 1998-5 65 6000 Květen Petroleum industry - Terminology - Part 5: Transport,

Více

Protection contre l'incendie - Vocabulaire - Partie 4: Equipements et moyens d'extinction

Protection contre l'incendie - Vocabulaire - Partie 4: Equipements et moyens d'extinction ICS 13. 220. 20; 13. 220. 30; 01. 040. 13 Požární ochrana - Slovník Část 4: Hasicí zařízení ČSN ISO 8421-4 38 9000 Fire protection - Vocabulary - Part 4: Fire extinction equipment Protection contre l'incendie

Více

Fire protection - Vocabulary - Part 8: Terms specific to fire-fighting, rescue services and handling hazardous materials

Fire protection - Vocabulary - Part 8: Terms specific to fire-fighting, rescue services and handling hazardous materials ČESKÁ NORMA ICS 13.220.20; 01.040.13 Červenec 1996 Požární ochrana - Slovník - Část 8: Termíny specifické pro hašení požáru, záchranné práce a pro zacházení s nebezpečnými látkami ČSN ISO 8421-8 38 9000

Více

Litosil - application

Litosil - application Litosil - application The series of Litosil is primarily determined for cut polished floors. The cut polished floors are supplied by some specialized firms which are fitted with the appropriate technical

Více

dat 2017 Dostupný z Licence Creative Commons Uveďte autora-zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní

dat 2017 Dostupný z  Licence Creative Commons Uveďte autora-zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní Interní pravidla pro zacházení s osobními údaji při archivaci a sdílení výzkumných dat Koščík, Michal 2017 Dostupný z http://www.nusl.cz/ntk/nusl-367303 Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000

Více

SPECIFICATION FOR ALDER LED

SPECIFICATION FOR ALDER LED SPECIFICATION FOR ALDER LED MODEL:AS-D75xxyy-C2LZ-H1-E 1 / 13 Absolute Maximum Ratings (Ta = 25 C) Parameter Symbol Absolute maximum Rating Unit Peak Forward Current I FP 500 ma Forward Current(DC) IF

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.040.13; 13.020.10 Červen 2010 Environmentální management Slovník ČSN ISO 14050 01 0950 Environmental management Vocabulary Management environnemental Vocabulaire Tato norma

Více

ČSN EN ISO 28199-1 OPRAVA 1 67 3131

ČSN EN ISO 28199-1 OPRAVA 1 67 3131 ICS 87.040 ČSN EN ISO 28199-1 OPRAVA 1 67 3131 Červen 2010 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA Nátěrové hmoty Hodnocení vlastností nátěrových systémů v závislosti na způsobu nanášení Část 1: Terminologie a příprava

Více

Zápis ze zasedání TNK 3 Osobní ochranné prostředky konaného dne 8. 12. 2014

Zápis ze zasedání TNK 3 Osobní ochranné prostředky konaného dne 8. 12. 2014 Zápis ze zasedání TNK 3 Osobní ochranné prostředky konaného dne 8. 12. 2014 Přítomni: (viz prezenční listina, příloha č. 1) Program: 1. Úvod předseda 2. Kontrola zápisu ze zasedání z roku 2013 předseda

Více

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA What is an FTP client and how to use it? FTP (File transport protocol) - A protocol used to transfer your printing data files to the MAFRAPRINT

Více

1-AYKY. Instalační kabely s Al jádrem. Standard TP-KK-133/01, PNE 347659-3. Konstrukce. Použití. Vlastnosti. Installation cables with Al conductor

1-AYKY. Instalační kabely s Al jádrem. Standard TP-KK-133/01, PNE 347659-3. Konstrukce. Použití. Vlastnosti. Installation cables with Al conductor Instalační kabely s Al jádrem Installation cables with Al conductor Standard TP-KK-133/01, PNE 347659-3 4 3 2 1 Konstrukce Construction 1 Hliníkové jádro Aluminium conductor 2 Izolace PVC 3 Výplňový obal

Více

ČSN EN ISO OPRAVA 2

ČSN EN ISO OPRAVA 2 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 03.120.10; 11.040.01 Květen 2010 Zdravotnické prostředky Systémy managementu jakosti Požadavky pro účely předpisů ČSN EN ISO 13485 OPRAVA 2 85 5001 idt EN ISO 13485:2003/AC:2009-08

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 19.040 2004 Klasifikace podmínek prostředí - Část 4-5: Návod pro korelaci a transformaci tříd podmínek prostředí podle IEC 60721-3 na zkoušky vlivu prostředí podle IEC 60068 -

Více

ČINNOST V TECHNICKÉ KOMISI CEN/TC 219 Katodická ochrana. JEKU s.r.o.

ČINNOST V TECHNICKÉ KOMISI CEN/TC 219 Katodická ochrana. JEKU s.r.o. ČINNOST V TECHNICKÉ KOMISI CEN/TC 219 Katodická ochrana JEKU s.r.o. Kancelář: JEKU s.r.o. Limuzská 8, 100 00 Praha 10, ČR Telefon: +420 272 702 597, +420 272 011 090, Fax: +420 272 011 099 E-mail: JEKU@JEKU.CZ;

Více

TECHNICKÁ NORMALIZACE V OBLASTI PROSTOROVÝCH INFORMACÍ

TECHNICKÁ NORMALIZACE V OBLASTI PROSTOROVÝCH INFORMACÍ TECHNICKÁ NORMALIZACE V OBLASTI PROSTOROVÝCH INFORMACÍ Ing. Jiří Kratochvíl ředitel Odboru technické normalizace Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví kratochvil@unmz.cz http://cs-cz.facebook.com/normy.unmz

Více

Melting the ash from biomass

Melting the ash from biomass Ing. Karla Kryštofová Rožnov pod Radhoštěm 2015 Introduction The research was conducted on the ashes of bark mulch, as representatives of biomass. Determining the influence of changes in the chemical composition

Více

Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY. Číslo Servisní Informace Mechanika: 5-2013

Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY. Číslo Servisní Informace Mechanika: 5-2013 Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY Servisní Informace Datum vydání: 20.2.2013 Určeno pro : AMS, registrované subj.pro montáž st.měř. Na základě SI VDO č./datum: Není Mechanika

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

ČSN EN 60439-5 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA. Září

ČSN EN 60439-5 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA. Září ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 29.120.60 1997 Rozváděče nn Část 5: Zvláštní požadavky na rozváděče určené pro venkovní instalaci na veřejných místech - Kabelové rozvodné skříně (CDC) pro rozvod energie v sítích

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Foster Bohemia s.r.o. Laboratoř měření imisí Immission Measurement Laboratory. Mezi Rolemi 54/10, 158 00 Praha 5, Jinonice, Česká republika

Foster Bohemia s.r.o. Laboratoř měření imisí Immission Measurement Laboratory. Mezi Rolemi 54/10, 158 00 Praha 5, Jinonice, Česká republika Foster Bohemia s.r.o. Laboratoř měření imisí Immission Measurement Laboratory Mezi Rolemi 54/1, 15 Praha 5, Jinonice, Česká republika 1 Identifikace metodou: Identification by the method: Objekt: Building:

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

CARBONACEOUS PARTICLES IN THE AIR MORAVIAN-SILESIAN REGION

CARBONACEOUS PARTICLES IN THE AIR MORAVIAN-SILESIAN REGION UHLÍKATÉ ČÁSTICE V OVZDUŠÍ MORAVSKO- SLEZSKÉHO KRAJE CARBONACEOUS PARTICLES IN THE AIR MORAVIAN-SILESIAN REGION Ing. MAREK KUCBEL Ing. Barbora SÝKOROVÁ, prof. Ing. Helena RACLAVSKÁ, CSc. Aim of this work

Více

Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí. Část 3-2: Podkladové informace ke kombinovaným zkouškám teplota/nízký

Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí. Část 3-2: Podkladové informace ke kombinovaným zkouškám teplota/nízký ČESKÁ NORMA 19.040;29.020;31.020 Prosinec 1994 Elektrotechnické a elektronické výrobky. ČSN IEC 68-3-2 Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí. Část 3-2: Podkladové informace ke kombinovaným

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Second WHO Global Forum on Medical Devices. Ing. Gleb Donin

Second WHO Global Forum on Medical Devices. Ing. Gleb Donin Second WHO Global Forum on Medical Devices Ing. Gleb Donin Témata Regulace a nomenklatury Systémy sledování nákupů Základní technické specifikace Další aktivity WHO Nomenklatura zdravotnických prostředků

Více

Influence of Pre-Oxidation on Mechanical Properties of Zr1Nb Alloy

Influence of Pre-Oxidation on Mechanical Properties of Zr1Nb Alloy Influence of Pre-Oxidation on Mechanical Properties of Zr1Nb Alloy Olga Bláhová New Technologies - Research Centre in Westbohemian Region University of West Bohemia, Plzen 1 Zirconium Alloys The use of

Více

Směrnice pro vypracování příruček jakosti ČSN. ISO 8402:1994 zavedena v ČSN ISO 8402 Management jakosti a zabezpečování jakosti - Slovník (01 0300)

Směrnice pro vypracování příruček jakosti ČSN. ISO 8402:1994 zavedena v ČSN ISO 8402 Management jakosti a zabezpečování jakosti - Slovník (01 0300) ČESKÁ NORMA ICS 03.120.10 Duben 1996 Směrnice pro vypracování příruček jakosti ČSN ISO 10013 01 0331 Guidelines for developing quality manuals Lignes directrices pour l'élaboration des manuels qualité

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.020.50 2002 Environmentální značky a prohlášení - Obecné zásady ČSN EN ISO 14020 01 0920 Srpen idt ISO 14020:2000 Environmental labels and declarations - General principles

Více

Instalační kabely s koncentrickým vodičem a Cu jádrem

Instalační kabely s koncentrickým vodičem a Cu jádrem Instalační kabely s koncentrickým vodičem a Cu jádrem Installation screened cables with Cu conductor NYCWY 0,6/1 kv Standard VDE 0276 T.603-3G-1 5 4 3 2 1 Konstrukce Construction 1 Měděné jádro Copper

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Plni víry a naděje míříme kupředu. S odhodláním zlepšujeme své dovednosti. Zapomeňte na zklamání, ale nikoli na svůj nevyužitý potenciál. Touha překonat sám sebe a dosáhnout hranice

Více

PAINTING SCHEMES CATALOGUE 2012

PAINTING SCHEMES CATALOGUE 2012 Evektor-Aerotechnik a.s., Letecká č.p. 84, 686 04 Kunovice, Czech Republic Phone: +40 57 57 Fax: +40 57 57 90 E-mail: sales@evektor.cz Web site: www.evektoraircraft.com PAINTING SCHEMES CATALOGUE 0 Painting

Více

FIRE INVESTIGATION. Střední průmyslová škola Hranice. Mgr. Radka Vorlová. 19_Fire investigation CZ.1.07/1.5.00/

FIRE INVESTIGATION. Střední průmyslová škola Hranice. Mgr. Radka Vorlová. 19_Fire investigation CZ.1.07/1.5.00/ FIRE INVESTIGATION Střední průmyslová škola Hranice Mgr. Radka Vorlová 19_Fire investigation CZ.1.07/1.5.00/34.0608 Výukový materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/21.34.0608 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

NY2Y 0,6/1 kv. Instalační kabely s Cu jádrem VDE 0276 T.603-3G-2. Konstrukce. Použití. Vlastnosti. Installation cables with Cu conductor.

NY2Y 0,6/1 kv. Instalační kabely s Cu jádrem VDE 0276 T.603-3G-2. Konstrukce. Použití. Vlastnosti. Installation cables with Cu conductor. Instalační kabely s Cu jádrem Installation cables with Cu conductor Standard VDE 0276 T.603-3G-2 4 3 2 1 Konstrukce Construction 1 Měděné jádro Copper conductor 2 Izolace PVC PVC insulation 3 Výplňový

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 23.060.30 2004 Průmyslové armatury - Kovové uzavírací motýlové klapky ČSN EN 593 13 3901 Prosinec Industrial valves - Metallic butterfly valves Robinetterie industrielle - Robinets

Více

Uživatelská příručka. USB Charger UCH20

Uživatelská příručka. USB Charger UCH20 Uživatelská příručka USB Charger UCH20 Obsah Úvod...3 USB Charger popis... 3 Používání nabíječky USB... 4 Nabíjení zařízení... 4 Právní informace... 5 Declaration of Conformity...6 2 Úvod USB Charger popis

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 25.220.40 1999 Žárové povlaky zinku nanášené ponorem na železných a ocelových výrobcích - Specifikace a zkušební metody ČSN EN ISO 1461 03 8558 Prosinec idt ISO 1461:1999 Hot

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

E-AY2Y 0,6/1 kv. Instalační kabely s Al jádrem. Konstrukce. Použití. Vlastnosti. Installation cables with Al conductor. Construction.

E-AY2Y 0,6/1 kv. Instalační kabely s Al jádrem. Konstrukce. Použití. Vlastnosti. Installation cables with Al conductor. Construction. Instalační kabely s Al jádrem Installation cables with Al conductor Standard OVE-K603 4 3 2 1 Konstrukce Construction 1 Hliníkové jádro Aluminium conductor 2 Izolace PVC 3 Výplňový obal 4 Plášť PE PVC

Více

ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1

ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 03.120.10 Květen 2010 Systémy managementu kvality Požadavky ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1 01 0321 idt EN ISO 9001:2008/AC:2009-07 idt ISO 9001:2008/Cor.1:2009-07 Corrigendum Tato oprava

Více

STUDIUM ELEKTROCHEMICKÝCH KOROZNÍCH JEVŮ DVOUFÁZOVÝCH OCELÍ ZA POUŽITÍ METODY SRET.

STUDIUM ELEKTROCHEMICKÝCH KOROZNÍCH JEVŮ DVOUFÁZOVÝCH OCELÍ ZA POUŽITÍ METODY SRET. STUDIUM ELEKTROCHEMICKÝCH KOROZNÍCH JEVŮ DVOUFÁZOVÝCH OCELÍ ZA POUŽITÍ METODY SRET. STUDY OF ELECTROCHEMICAL CORROSION PHENOMENA OF DUPLEX STAINLESS STEELS BY USE OF SRET METHODS Petr Kubečka a Vladimír

Více

Summary. Mr. Andreas Molin

Summary. Mr. Andreas Molin ANNEX 6 Conclusions of the Melk Process and Follow-up (Brussels Agreement) Annex I, Item No. 3, Reactor Pressure Vessel Integrity and Radiation Embrittlement, Workshop, February 26-27, 2008, Řež near Prague

Více

LOGOMANUÁL / LOGOMANUAL

LOGOMANUÁL / LOGOMANUAL LOGOMANUÁL / LOGOMANUAL OBSAH / CONTENTS 1 LOGOTYP 1.1 základní provedení logotypu s claimem 1.2 základní provedení logotypu bez claimu 1.3 zjednodušené provedení logotypu 1.4 jednobarevné a inverzní provedení

Více

nkt instal CYKY 450/750 V Instalační kabely Konstrukce Použití Vlastnosti Installation cables Construction 2 Izolace PVC Měděná plná holá jádra

nkt instal CYKY 450/750 V Instalační kabely Konstrukce Použití Vlastnosti Installation cables Construction 2 Izolace PVC Měděná plná holá jádra Instalační kabely Installation cables Standard PN-KV-061-00 4 3 2 1 Konstrukce Construction 1 Měděná plná holá jádra Solid plain copper conductors 2 Izolace PVC 3 Výplňový obal 4 Plášť PVC PVC insulation

Více

NOPOVIC NHXH FE180 E90

NOPOVIC NHXH FE180 E90 Kabely se sníženým požárním nebezpečím(lfhc kabely) se zachováním funkční integrity systému kabelové trasy E90 NOPOVIC NHXH FE180 E90 Low fire-hazard cables (LFHC cables) with system integrity in case

Více

NOPOVIC 1-CXKH-V B2cas1d0 a1 FE180 E60 P60-R PS60

NOPOVIC 1-CXKH-V B2cas1d0 a1 FE180 E60 P60-R PS60 Kabely se sníženým požárním nebezpečím (LFHC kabely) se zachováním funkční integrity systému kabelové trasy P30-R, P60-R Low fire-hazard cables (LFHC cables) with system integrity in case of fire E30,

Více

USER'S MANUAL FAN MOTOR DRIVER FMD-02

USER'S MANUAL FAN MOTOR DRIVER FMD-02 USER'S MANUAL FAN MOTOR DRIVER FMD-02 IMPORTANT NOTE: Read this manual carefully before installing or operating your new air conditioning unit. Make sure to save this manual for future reference. FMD Module

Více

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Uživatelská příručka Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Obsah Začínáme...3 Úvod...3 Přehled... 3 Základy práce...4 Nošení náhlavní soupravy...4 Připojení náhlavní soupravy k vašemu zařízení... 4 Nastavení

Více

20 ka / 1 s (dle typu cívky) přirozené

20 ka / 1 s (dle typu cívky) přirozené KATALOG CATALOGUE 051/03/2013 VÝKONOVÝ REAKTOR NN, NASTAVITELNÝ LOW VOLTAGE POWER REACTOR COIL, ADJUSTABLE pro napětí do 1000 V for voltages up to 1000V TYP LNN ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 VŠEOBECNĚ Výkonový

Více

Uživatelská příručka. Xperia P TV Dock DK21

Uživatelská příručka. Xperia P TV Dock DK21 Uživatelská příručka Xperia P TV Dock DK21 Obsah Úvod...3 Přehled zadní strany stanice TV Dock...3 Začínáme...4 Správce LiveWare...4 Upgradování aplikace Správce LiveWare...4 Použití stanice TV Dock...5

Více

Ventil zpětný Z15.1 DN 10 50, PN 100 400 Piston check valve Z15.1 DN 10 50, PN 100 400

Ventil zpětný Z15.1 DN 10 50, PN 100 400 Piston check valve Z15.1 DN 10 50, PN 100 400 DN 10 50, PN 100 400 DN 10 50, PN 100 400 Použití Zpětný ventil je samočinná armatura, zamezující zpětnému proudění provozní tekutiny, určená pro vodu, vodní páru, plyny i jiné provozní tekutiny používané

Více

ČSN EN ISO 19901-6 OPRAVA 1 45 0027

ČSN EN ISO 19901-6 OPRAVA 1 45 0027 ICS 75.180.10 ČSN EN ISO 19901-6 OPRAVA 1 45 0027 Květen 2012 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA Naftový a plynárenský průmysl Zvláštní požadavky na příbřežní konstrukce Část 6: Námořní a provozní činnost Úřad pro

Více

Kancelářský systém ICE

Kancelářský systém ICE ICE HANDBOOK Kancelářský systém ICE Úvod ICE ( Inspiring Contemporary Environments v překladu inspirující současné prostředí ) je jedním z nejnovějších přírůstků do našeho portfolia TECHO. Díky hliníkovým

Více

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315 Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5 Compotech Cup v lodních třídách / in classes D-One, 7P CTL 161315 Datum / date: 04.06.2016 05.06.2016 místo konání : Kemp Jestřábí 1, Lipno Černá v Pošumaví

Více

Od Czech POINTu k vnitřní integraci

Od Czech POINTu k vnitřní integraci Od Czech POINTu k vnitřní integraci Radek Novák Direct Account Manager Co mají společné??? - Czech POINT - Datové schránky (ISDS) - Vnitřní integrace úřadu 2 Projekt Czech POINT - 28.3.2007 zahájen pilotní

Více

- 1 2 1 2 3 4 3 4 5 5 For further information please contact your local Epson office or visit www.epson-europe.com EPSON Europe B.V. Otto-Hahn-Str. 4 D-40670 Meerbusch Tel. +49 (0)1805/377661 All features

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.020.10 Srpen 2011 Systémy environmentálního managementu Směrnice pro fázovou implementaci systému environmentálního managementu včetně používání hodnocení environmentální výkonnosti

Více

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC 21. března 2011, Praha Pravidla a podmínky účasti v projektech ARTEMIS a ENIAC v ČR Úvod k finančním pravidlům JTIs (ARTEMIS

Více

Zkontrolujte na webových stránkách zkušebny*, která certifikát vystavila: Jestli nejde o certifikát vytvořený nebo upravený například ve photoshopu

Zkontrolujte na webových stránkách zkušebny*, která certifikát vystavila: Jestli nejde o certifikát vytvořený nebo upravený například ve photoshopu ů t á k fi i t r e c r o Soub oratoří b a l h c í ušebn k z ELine h K c ý l e s ž i á v l á e z nez né kab a v o r u t k pro stru KELine KE Line komponenty Cat.6A, Cat.7, Cat.7A Postup při vyhodnocování

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.020.10 2003 Environmentální management - Integrace environmentálních aspektů do návrhu a vývoje produktu ČSN 01 0962 Listopad Environmental management - Integrating environmental

Více

Mobilní počítač Dolphin TM 6100. Stručný návod k použití

Mobilní počítač Dolphin TM 6100. Stručný návod k použití Mobilní počítač Dolphin TM 6100 Stručný návod k použití Mobilní počítač Dolphin 6100 Pro začátek Ověřte si, že balení obsahuje následující položky: Mobilní počítač Dolphin 6100 (terminál) Hlavní bateriový

Více

PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003

PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003 ÈESKÉ PRACOVNÍ LÉKAØSTVÍ ÈÍSLO 2 2004 Pùvodní práce PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003 SOUHRN OCCUPATIONAL EXPOSURE OF WORKERS

Více

PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 03.120.20; 67.020 Říjen 2014 Systémy managementu bezpečnosti potravin Požadavky na orgány provádějící audit a certifikaci systémů managementu bezpečnosti potravin ČSN

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

Série Voyager 1400g. Stručný návod k použití. Kabelový skener. VG1400-CZ-QS Rev A 10/12

Série Voyager 1400g. Stručný návod k použití. Kabelový skener. VG1400-CZ-QS Rev A 10/12 Série Voyager 1400g Kabelový skener Stručný návod k použití VG1400-CZ-QS Rev A 10/12 Poznámka: Informace o čištění zařízení najdete v uživatelské příručce. Lokalizované verze tohoto dokumentu si můžete

Více

nkt instal CYKY 450/750 V Instalační kabely Standard PN-KV-061-00 Konstrukce Použití Vlastnosti Installation cables Construction

nkt instal CYKY 450/750 V Instalační kabely Standard PN-KV-061-00 Konstrukce Použití Vlastnosti Installation cables Construction Instalační kabely Installation cables Standard PN-KV-061-00 4 3 2 1 Konstrukce Construction 1 Měděná plná holá jádra Solid plain copper conductors 2 Izolace PVC 3 Výplňový obal 4 Plášť PVC PVC insulation

Více

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele Risk management in the rhythm of BLUES Více času a peněz pro podnikatele 1 I. What is it? II. How does it work? III. How to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is it? BLUES Brain Logistics

Více

The Military Technical Institute

The Military Technical Institute The Military Technical Institute The security is essential, the security is a challenge Jitka Čapková Petr Kozák Vojenský technický ústav, s.p. The Czech Republic security legislation applicable to CIS:

Více

Moderní technologie dokončování velmi přesných děr vystržováním a její vliv na užitné vlastnosti výrobků

Moderní technologie dokončování velmi přesných děr vystržováním a její vliv na užitné vlastnosti výrobků Moderní technologie dokončování velmi přesných děr vystržováním a její vliv na užitné vlastnosti výrobků Stanislav Fiala 1, Ing. Karel Kouřil, Ph.D 1, Jan Řehoř 2. 1 HAM-FINAL s.r.o, Vlárská 22, 628 00

Více

Použití. Application. Field of application. Rozsah použití A.1.1

Použití. Application. Field of application. Rozsah použití A.1.1 Uzavírací ventil V46.2 DN 10 50, PN 100 400 Regulační ventil V40.2 DN 10 50, PN 100 400 Globe valve V46.2 DN 10 50, PN 100 400 Control valve V40.2 DN 10 50, PN 100 400 Použití Uzavírací ventil (V 46.2)

Více

ČINNOST V TECHNICKÉ KOMISI CEN/TC 219 Katodická ochrana. JEKU s.r.o.

ČINNOST V TECHNICKÉ KOMISI CEN/TC 219 Katodická ochrana. JEKU s.r.o. ČINNOST V TECHNICKÉ KOMISI CEN/TC 219 Katodická ochrana JEKU s.r.o. Kancelář: JEKU s.r.o. Limuzská 8, 100 00 Praha 10, ČR Telefon: +420 272 702 597, +420 272 011 090, Fax: +420 272 011 099 E-mail: JEKU@JEKU.CZ;

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 47.020.99 Červen 2010 Specifikace pro systémy managementu bezpečnosti dodavatelských řetězců ČSN ISO 28000 01 0381 Specification for security management systems for the supply

Více

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek Novell Professional Services ČR, s.r.o. mrehorek@novell.com Agenda CzechPOINT@office Lokální administrátor Autorizovaná konverze na žádost Autorizovaná

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 03.100.30; 17.160 Listopad 2013 Monitorování stavu a diagnostika strojů Požadavky na kvalifikaci a posuzování pracovníků Část 3: Požadavky na výcvikové orgány a proces výcviku

Více

Flat products made of steels for pressure purposes - Part 1: General requirements

Flat products made of steels for pressure purposes - Part 1: General requirements ČESKÁ NORMA MDT 669.14-41:621.642-98:620.1 Srpen 1995 PLOCHÉ VÝROBKY Z OCELÍ PRO TLAKOVÉ NÁDOBY A ZAŘÍZENÍ Část 1: Všeobecné požadavky ČSN EN 10 028-1 42 0937 Flat products made of steels for pressure

Více

NÁTĚROVÉ SYSTÉMY NA BÁZI SILOXANU PAINT SYSTEMS ON SILOXANE BASE. SIOSTRZONEK René, FILIPOVÁ Marcela, PODJUKLOVÁ Jitka

NÁTĚROVÉ SYSTÉMY NA BÁZI SILOXANU PAINT SYSTEMS ON SILOXANE BASE. SIOSTRZONEK René, FILIPOVÁ Marcela, PODJUKLOVÁ Jitka NÁTĚROVÉ SYSTÉMY NA BÁZI SILOXANU PAINT SYSTEMS ON SILOXANE BASE SIOSTRZONEK René, FILIPOVÁ Marcela, PODJUKLOVÁ Jitka VŠB Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra mechanické technologie Abstrakt

Více

Izolační manipulační tyče typ IMT IMT Type Insulated Handling Rod

Izolační manipulační tyče typ IMT IMT Type Insulated Handling Rod KATALOG CATALOGUE 024/09/2011 IZOLAČNÍ MANIPULAČNÍ TYČ INSULATED HANDLING ROD TYP IMT KOVOVÁ MANIPULAČNÍ TYČ METALLIC HANDLING ROD TYP KMT ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 Izolační manipulační tyče typ IMT

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

ČESKÁ NORMA MDT :669 Březen 1994 ČSN ISO KOROZNÍ ZKOUŠKY V UMĚLÝCH ATMOSFÉRÁCH Zkoušky solnou mlhou

ČESKÁ NORMA MDT :669 Březen 1994 ČSN ISO KOROZNÍ ZKOUŠKY V UMĚLÝCH ATMOSFÉRÁCH Zkoušky solnou mlhou ČESKÁ NORMA MDT 620.193.272:669 Březen 1994 KOROZNÍ ZKOUŠKY V UMĚLÝCH ATMOSFÉRÁCH Zkoušky solnou mlhou ČSN ISO 9227 03 8132 Corrosion tests in artificial atmospheres. Salt spray tests Essais de corrosion

Více

ČSN EN ed. 2 OPRAVA 1

ČSN EN ed. 2 OPRAVA 1 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 31.060.10 Říjen 2016 Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních Část 14: Dílčí specifikace Neproměnné kondenzátory pro elektromagnetické odrušení a pro připojení

Více

Potřebujete mít vaše IS ve shodě s legislativou? Bc. Stanislava Birnerová

Potřebujete mít vaše IS ve shodě s legislativou? Bc. Stanislava Birnerová Potřebujete mít vaše IS ve shodě s legislativou? Bc. Stanislava Birnerová Direct Account Manager sbirnerova@novell.com Komplexnost, Nátlak, Nulová tolerance Nařízení Business Continuity Interní hrozby

Více

ČSN EN ISO OPRAVA

ČSN EN ISO OPRAVA ICS 75.060 ČSN EN ISO 6974-1 OPRAVA 1 38 5506 Květen 2013 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA Zemní plyn Stanovení složení a přidružené nejistoty pomocí plynové chromatografie Část 1: Obecné směrnice a výpočet složení

Více

The Over-Head Cam (OHC) Valve Train Computer Model

The Over-Head Cam (OHC) Valve Train Computer Model The Over-Head Cam (OHC) Valve Train Computer Model Radek Tichanek, David Fremut Robert Cihak Josef Bozek Research Center of Engine and Content Introduction Work Objectives Model Description Cam Design

Více

ehealth a bezpečnost dat

ehealth a bezpečnost dat ehealth Day 2015 22. ŘÍJNA 2015 Brno Aleš Špidla Manažer řízení rizik - PwC Prezident Českého institutu manažerů informační bezpečnosti Agenda: Zákon o kybernetické bezpečnosti, ale nejen on Elektronizace

Více

VENKOVNÍ POJISTKOVÉ SPODKY SINGLE POLE FUSE BASE

VENKOVNÍ POJISTKOVÉ SPODKY SINGLE POLE FUSE BASE VENKOVNÍ POJISTKOVÉ SPODKY SINGLE POLE FUSE BASE typ SP type SP 12, 25, 38,5 kv; 2 100; A Držitel certifikátů TÜV CZ dle: ČSN EN ISO 9001: 2001 Holder of certificates TÜV CZ according to ČSN EN ISO 14001:

Více

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň)

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Size / Světlost : DN 1/4 to 4 / DN 1/4 až 4

Size / Světlost : DN 1/4 to 4 / DN 1/4 až 4 Size / Světlost : 1/4 to 4 / 1/4 až 4 Ends / Konce : Threaded BSP / Závitové BSP Min. Temperature / Minimální teplota : -20 C Max. Temperature / Maximální teplota : +180 C Max. Pressure / Maximální tlak

Více

www.alu-sv.com BLATNÍKY A BEDNY NA NÁŘADÍ MUDGUARDS AND TOOLBOXES 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5

www.alu-sv.com BLATNÍKY A BEDNY NA NÁŘADÍ MUDGUARDS AND TOOLBOXES 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.1 CZ LATNÍKY A EDNY NA NÁŘADÍ 5.1 latníky 5.2 edny na nářadí 5.3 Kanystry na vodu a schránky na hasící přístroje 5.4 Zakládací klíny 5.5 Držáky rezervy a navijáky EN 5.1 Mudguards 5.2 Toolboxes 5.3 Plastic

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.320; 19.040 2001 Duben Poplachové systémy - Část 5: Metody zkoušek vlivu prostředí ČSN EN 50130-5 33 4590 Alarm systems - Part 5: Environmental test methods Systèmes d,alarme

Více

výrobky Z plastů plastic products

výrobky Z plastů plastic products výrobky Z plastů plastic products 285 MEDIN, a.s. NÁSTROJE PRO CHIRURGII INSTRUMENTS FOR SURGERY 443 285 Výrobky z plastů Plastic Products 444 NÁSTROJE PRO CHIRURGII INSTRUMENTS FOR SURGERY MEDIN, a.s.

Více

místo, kde se rodí nápady

místo, kde se rodí nápady místo, kde se rodí nápady a private european network of information centres on materials and innovative products. Created in 2001 in Paris, it provides members with a large selection of specific, reproducible

Více

Výkon závislé práce mimo pracovněprávní vztah Červen 2012

Výkon závislé práce mimo pracovněprávní vztah Červen 2012 www.pwc.com Výkon závislé práce mimo pracovněprávní vztah Co je švarcsystém pracovněprávní úprava Mezi zaměstnavatelem a fyzickou osobou existuje obchodněprávní vztah, na jehož základě je vykonávána závislá

Více

Granit 1981i. Stručný návod k použití. Průmyslový bezdrátový skener. Crdlss-GRNT1981-CZ-QS Rev A 1/15

Granit 1981i. Stručný návod k použití. Průmyslový bezdrátový skener. Crdlss-GRNT1981-CZ-QS Rev A 1/15 Granit 1981i Průmyslový bezdrátový skener Stručný návod k použití Crdlss-GRNT1981-CZ-QS Rev A 1/15 Poznámka: Informace o čištění zařízení najdete v uživatelské příručce. Lokalizované verze tohoto dokumentu

Více

SEMI-PRODUCTS. 2. The basic classification of semi-products is: standardized semi-products non-standardized semi-products

SEMI-PRODUCTS. 2. The basic classification of semi-products is: standardized semi-products non-standardized semi-products Second School Year SEMI-PRODUCTS 1. Semi-products are materials used for further processing. We produce them from incoming materials, for example from ingots, powders and other materials. We most often

Více