Příští zasedání TNK bude uskutečněno podle potřeby během příštího roku Přílohy: 1 až 5

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příští zasedání TNK bude uskutečněno podle potřeby během příštího roku 2013. Přílohy: 1 až 5"

Transkript

1 Zápis ze zasedání TNK 32 Ochrana proti korozi Přítomni: (viz prezenční listina, příloha č.1) Program: 1. Úvod předseda 2. Personální informace - tajemník 3. Kontrola zápisu ze zasedání v listopadu 2011 předseda 4. Informace o práci expertů v pracovních skupinách ISO a CEN - předseda 5. Zprávy ze subkomisí vedoucí subkomisí 6. Informace o probíhajících úkolech plánu TN na rok 2013 tajemník 7. Různé 8. Závěr ad 1: Zasedání zahájila předsedkyně TNK 32 Ing. Kreislová. ad 2: Byly aktualizovány kontakty na jednotlivé členy TNK, viz příloha 1a-c. Zjištění členství pana ing. Hromádka dopis o zrušení členství viz příloha 2. ad 3: Byla provedena kontrola plnění úkolů z minulého zasedání. Úkoly byly splněny. ad 4: Ing. Polák informoval o účasti na zasedání CEN/TC 219. Ing. Kreislová informovala o činnosti pracovní skupiny ISO/TC 156/WG 4. Chystá se aktualizace mapy korozivity a návod, jak zpracovávat - návrh technické zprávy (TR) na metodiku tvorby map korozní agresivity atmosfér. Přehled činnosti je uveden v závěrečné zprávě, viz příloha 4 (5 částí). Pan Heráň zmínil fungující model on-line připomínkování, které funguje ve velké Británii, odkaz je uveden v příloze 3. Dále upozornil na možnost zakoupení dokumentu Katodická ochrana, v příloze 3 je uvedeno, kde je možno daný dokument zakoupit. ad 5, 6: TC 156/WG 8 má vzniknout nová komise pro mikrobiální korozi, dále komise pro korozi plastů, ale bude třeba nejdříve zkoordinovat aktivity. ISO TC 35 - budou prováděny revize norem. ISO TC 107 se snaží o sjednocení terminologie s CEN TC 262. Protože se do připomínkování mají zapojit menší podniky, navrhl pan Heráň, pokud to bude opodstatněné, překládat dokumenty již od fáze enquiry, aby menší podniky neignorovaly připomínkování kvůli omezené jazykové gramotnosti. Pan Hromádko navrhl rozesílání dle rozdělovníku kontaktů prostřednictvím asociací. ad 7: RNDr. Dušek shrnul plán tvorby norem na rok 2014, který je uveden v příloze 5a-5c. Dále sdělil stanovisko pana Špačka, kde stará ČSN může být zrušena a ještě je třeba si projít. ad 8: TNK 32 souhlasí s převzetím evropských a mezinárodních norem do národní normalizační sestavy podle přílohy č.5 (části a-d). Příští zasedání TNK bude uskutečněno podle potřeby během příštího roku Přílohy: 1 až 5 1

2 Zapsala: Ing. K.Žiaková, tajemník TNK Schválila: Ing. K. Kreislová, Ph.D., předsedkyně TNK 32 2

3

4

5

6

7 Vážená paní doktorko, paní inženýrko, vážený pane doktore, na základě dnešního příslibu zasílám odkaz na online připomínkování návrhů technických norem provozovaného britským standardizačním institutem (BSI). Dále přikládám adresu společnosti GAS (dceřinka Českého plynárenského svazu), kde je možné zakoupit pravidla praxe GAS ( TPG, TDG, TIN). GAS s.r.o. U Plynárny 223/ Praha 4 Prodejní doba: tel.: Pro mimopražské přikládám informace o dalších prodejních místech (https://www.gasinfo.cz/obchod/prodejnimista.aspx ) Na další spolupráci se těším a jsem s pozdravem Štěpán Heráň specialista Technické sekce ČPS, člen TNK 32 Český plynárenský svaz U Plynárny 223/ Praha 4 M:

8 Výzkumná, zkušební, inspekční, poradenská a znalecká činnost v oboru koroze a protikorozní ochrana s.r.o Praha 7 - Holešovice, U Měšťanského pivovaru 934/4 Závěrečná zpráva o řešení úkolu Plánu standardizace Programu rozvoje technické normalizace Vedení pracovní skupiny technické komise mezinárodní normalizační organizace ISO/TC 156 Koroze kovů a slitin / WG 4 Atmosférické korozní zkoušky a klasifikace korozní agresivity atmosféry Objednatel: Česká republika Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, organizační složka státu Zhotovitel: SVÚOM, s. r. o. Ing. Kateřina Kreislová, Ph.D. V Praze dne IČ: Adresa: S V Ú O M s. r. o. Tel.: , , DIČ: C Z U M ě š ť a n s k é h o p i v o v a r u / 4 Tel./Fax: Banka: K B P r a h a P r a h a 7 - H o l e š o v i c e i n f s v u o m. c z č. ú / Zápis v OR: Městský soud v Praze Dislokované O d d ě l e n í k o r o z n í h o i n ž e n ý r s t v í Tel.: oddíl C pracoviště: P o ž á r n í k ů 6 0 / 8 Tel./Fax: vložka H o r o m ě ř i c e c o r r o s i o s v u o m. c z

9 1. Základní rámec činnosti V rámci technické komise TC 156 Koroze kovů a slitin Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) byly pro jednotlivé oblasti činnosti komise vytvořeny stálé pracovní skupiny, které v podstatě zastávají úlohu subkomisí. V současné době v TC 156 existuje 13 pracovních skupin, jednou z nejstarších je pracovní skupina WG 4 Atmosférické korozní zkoušky a klasifikace korozní agresivity atmosféry. Vedení této pracovní skupiny dlouhodobě zajišťuje SVÚOM, od roku 2012 je vedoucí skupiny ing. Kateřina Kreislová, Ph.D. SVÚOM rovněž zajišťuje činnost sekretariátu WG 4. Skupina má 15 členů, z nichž je cca 10 členů velmi aktivních. Základní činností technických komisí i pracovních skupin ISO je vypracovávání mezinárodních technických norem. ISO při tom podle Vídeňské úmluvy úzce spolupracuje s Evropským výborem pro normalizaci (CEN), přednostně formou paralelního vypracovávání norem, v některých případech jsou mezinárodní normy ISO dodatečně přebírány jako evropské normy postupem UAP (Unique Acceptance Procedure). Hlavním partnerem ISO/TC 156 v rámci CEN je technická komise CEN/TC 262 Kovové a jiné anorganické povlaky. TC 156 při své činnosti spolupracuje i s jinými technickými komisemi ISO a CEN, zejména s ISO/TC 35 Nátěrové hmoty, ISO/TC 107 Kovové a jiné anorganické povlaky, CEN/TC 139 Nátěrové hmoty, CEN/TC 219 Katodická ochrana a CEN/TC 240 Žárové stříkání a žárově stříkané povlaky (včetně jejich subkomisí a pracovních skupin, pokud byly zřízeny). Předsedou TC 156 je Göran Engström, Švédsko, jeho zástupcem je pí Zhang Yuchun, Čína. Sekretariát TC 156 zajišťuje Čína (SAC). Na činnosti této technické komise se v současné době podílí 21 zemí s plným členstvím (participating countries) a 25 zemí jako pozorovatelé (observing countries). 2. Práce probíhající v hodnoceném období V roce 2013 probíhaly ve WG 4 práce na těchto úkolech: ISO 7441 Corrosion of metals and alloys -- Determination of bimetallic corrosion in outdoor exposure corrosion tests V roce 2013 byl vypracován návrh normy ve fázi DIS a proběhlo hlasování k tomuto návrhu, které bylo uzavřeno Jde o revizi stávajícího vydání. Vedoucím úkolu je Johan Tidblad, Švédsko. Další úkoly jsou ve fázi přípravy (viz kapitolu 3 zprávy). V roce 2013 byla vydána ČSN ISO ( ) Koroze kovů a slitin Postup stanovení a odhadu rychlostí úniku iontů (runoff) kovů z materiálů v důsledku atmosférické koroze, která zavádí normu vypracovanou v rámci WG 4 a dokončenou v roce Vedoucím úkolu v rámci ISO byl Johan Tidblad ze Švédska. Jako technické podklady pro případný normalizovaný postup stanovení korozní agresivity atmosféry snímačů stříbro/uhlíková ocel byl připraven projekt kruhových zkoušek (viz zpráva SVÚOM z r. 2012), do kterého byly v ČR zařazeny 2 atmosférické zkušební stanice (Praha, Kopisty). Expozice korozních snímačů a standardních referenčních vzorků byla zahájena 11/2013 (Obrázek 1). 2

10 Obrázek 1 Expozice korozních snímačů a standardních refečních vzorků korozní senzor na volné atmosféře korozní senzor pod přístřeškem senzor T a RV a korozní senzor pod přístřeškem referenční standardní vzorky na volné atmosféře 3. Zasedání pracovní skupiny WG 4 V roce 2013 se zasedání této pracovní skupiny uskutečnilo v červnu v Berlíně spolu s plenárním zasedáním TC 156 a se zasedáními ostatních pracovních skupin. Zpráva o účasti ing. Kateřiny Kreislové, Ph.D. již byla předána ÚNMZ a je Přílohou 1 této zprávy. Na zasedání informovala vedoucí pracovní skupiny o vydání normy ISO WG4 prodiskutovala stav revize normy ISO V době zasedání se připravovalo rozeslání návrhu DIS k hlasování, návrh byl rozeslán právě v den plenárního zasedání TC. Hlasování bylo utavřeno v listopadu WG 4 se usnesla připravit návrh revize ISO po shromáždění připomínek členů. Vedoucím úkolu v rámci ISO je Kateřina Kreislová, ČR. Pracovní verze dokumentu již byla distribuována v rámci WG 4 Příloha 2 (ISO/TC 156/WG 4/ N556). Dosud byly předány pouze obecné připomínky ze Švédska, které budou do dokuemntu zapracovány. Návrh bude rovněž zaslán k připomínkám i dalším komisím (ISO TC 35, CEN/TC 139, CEN/TC 262). WG 4 navrhla, aby po pravidelné prověrce jednotlivých částí ISO (plánované na rok 2014) byla zahájena revize všech tří částí této normy. Bylo dohodnuto, že vedoucími projektů mají být Ing. Kateřina Kreislová, Ph.D. (část 1), Dr. Kazumi Fujii z Japonska (část 2) a Johan Tidblad ze Švédska (část 3). Nedopatřením byl sekretariátem TC 156 již v letošním roce rozeslán odděleně návrh na začazení nového úkolu na doplnění přílohy D do ISO

11 Tento návrh nebyl odsouhlasen a bylo doporučeno provést revizi všech tří částí podle schválené rezoluce. Připravuje se doplnění olova mezi standardní kovy pro sledování korozní agresivity vnitřních prostředí do ISO v rámci evropského projektu MUSECORR byly získány podklady o korozních úbytcích tohoto kovu. Vzhledem k jeho vysoké citlivosti na znečištění těkavými organickými kyselinami (mravenční, octová) a podobné znečištění, které se může vyskytovat ve vnitřních prostředích muzeí, depozitářů a podobných prostor. V současné době jsou k dispozici i podrobnější výsledky měření T a RV v takovýchto typech prostředí současně s korozními úbytky některých standardních kovů, které budou využity pro upřesnění klasifikačních kritérii uvedených v normě. WG4 rozhodla, že pro mapování korozní agresivity atmosfér bude zpracován dokument ve formě Technical Report. Vedoucím projektu byl odsouhlasen Johan Tidblad, Švédsko. Podkladem pro dokuemnt budou Mapping manual zpracovaným v rámci programu UN ECE ICP Materials and australská norma AS 4312:2008 Atmospheric corrosivity zones in Australia. Rezoluce ze zasedání jsou Přílohou 3 zprávy. 4. Související práce v rámci WG 4 a TC 156 Ing. Kateřina Kreislová, Ph.D. se zúčastnila i jednání dalších WG (WG7 a WG 8) v rámci plenárního zasedání ISO/TC156 (viz Příloha 1). Zásadní je spolupráce WG 4 s WG 7 Accelearted corrosion tests. Jako podklad pro probíhající revizi EN ISO 9227 byl ve SVÚOM zpracován přehled korozních úbytků referenčních vzorků pro stanovení korozní agresivity zkušebního prostoru při různých režimech expozice (samotné referenční vzorky, referenční vzorky a inertní vzroky, referenční vzorky a zkoušené vzorky) Příloha 4 a Obrázek 2. Obrázek 2 Umístění samostaných referenčních vzorků ve zkušebním prostoru Rezoluce z plenárního zasedání ISO/TC 156 jsou Přílohou 3 této zprávy. V rámci ostatních pracovních skupin TC 156 v roce 2013 probíhalo nebo ještě probíhá řešení řady úkolů, u mnohých i za přispění českých specialistů. Podle potřeby se na těchto úkolech podílejí i členové WG 4. 4

12 Dále jsou uvedeny jen ty úkoly, u nichž byl již vypracován alespoň první návrh (CD). Nejsou uvedeny úkoly, u nichž v roce 2013 do nebylo uzavřeno ani zahájeno žádné hlasování. Použitá označení norem odpovídají poslední dokončené fázi řešení. DIS ISO 8044/DAM 1 FDIS ISO DIS FDIS DIS DIS DIS Corrosion of metals and alloys Determination of dezincification resistance of copper alloys with zinc Part 1: Test method Bylo uzavřeno hlasování k návrhu DIS a byl schválen postup do fáze FDIS. Rozeslání konečného návrhu se předpokládá počátkem roku Část 2 je v současné době ve fázi pracovního návrhu (Working Draft WD). Corrosion of metals and alloys Basic terms and definitions, AMEND- MENT 1 Bylo uzavřeno hlasování k návrhu DIS a byl schválen postup do fáze FDIS. Jde o změnu existující normy (doplnění dalších hesel). Corrosion of metals and alloys Method of measuring the pitting potential for stainless steels by potentiodynamic control in sodium chloride solution Bylo zahájeno hlasování ke konečnému návrhu (FDIS), termín uzavření je Corrosion of metals and alloys Accelerated cyclic corrosion tests with exposure to synthetic ocean water salt-deposition process Dry and wet conditions at constant absolute humidity Bylo uzavřeno hlasování ke konečnému návrhu (FDIS), norma byla vydána. V současné době probíhá její zavedení do ČSN převzetím originálu. Corrosion of metals and alloys Methodology for determining the resistance of metals to stress corrosion cracking using the four-point bend method Proběhlo hlasování k návrhu DIS a byl schválen postup do fáze FDIS. Corrosion of metals and alloys Corrosion in artificial atmosphere Accelerated corrosion test involving exposure under controlled conditions of humidity cycling and intermittent spraying of a salt solution Proběhlo hlasování ke konečnému návrhu (FDIS). Návrh nebyl schválen a byl vrácen TC k dalšímu projednání. Corrosion of metals and alloys Test method for high-temperature corrosion testing of metallic materials by application of a deposit of salt, ash, or other substances Bylo uzavřeno hlasování k prvnímu návrhu (CD) a byl schválen postup do fáze DIS. V současné době již probíhá hlasování k DIS. Corrosion of metals and alloys -- Test method for high-temperature corrosion testing of metallic materials by immersing in molten salt or other liquids under static conditions Bylo uzavřeno hlasování k prvnímu návrhu (CD) a byl schválen postup do fáze DIS. V současné době již probíhá hlasování k DIS. Corrosion of metals and alloys Test method for high temperature corrosion testing of metallic materials by embedding in salt, ash, or other solids Bylo zahájeno hlasování k návrhu DIS. 5

13 DIS CD CD DIS CD ISO Corrosion of metals and alloys Evaluation of selective corrosion of alloys by visual inspection and hardness measurement Bylo zahájeno hlasování k návrhu DIS. Corrosion of metals and alloys -- Method for determination of the uniform corrosion rate of stainless steels and nickel based alloys Bylo uzavřeno hlasování k prvnímu návrhu (CD) a byl schválen postup do fáze DIS. Corrosion of metals and alloys Crevice corrosion formers for flat specimens or tubes of stainless steels in corrosive solutions Bylo uzavřeno hlasování k prvnímu návrhu (CD) a byl schválen postup do fáze DIS. Corrosion of metals and alloys Determination of AC corrosion Protection criteria Bylo zahájeno hlasování k návrhu DIS. Corrosion of metals and alloys Determination of the electrochemical critical crevice temperature (ECCT) for stainless steels under potentiostatic control Bylo uzavřeno hlasování k prvnímu návrhu (CD) a byl schválen postup do fáze DIS. Corrosion of metals and alloys Guidelines for assessing the significance of stress corrosion cracks detected in service Bylo uzavřeno hlasování ke konečnému návrhu (FDIS), norma byla vydána. V současné době probíhá její zavedení do ČSN převzetím originálu. 5. Zhodnocení činnosti v roce 2013 a výhled do budoucna V roce 2013 bylo hlavním výsledkem práce WG 4 dokončení a vydání normy ISO Výhledové činnosti pracovní skupiny WG 4: sledovat návrhy na revizi norem týkajících se klasifikace korozní agresivity atmosfér pod správou různých CEN/TC a ISO/TC a navrhnout zapracování revidovaného klasifikačního systému i do těchto norem. Je potřebné spolupracovat i s IEC/TC 104, ve které jsou připravovány normy řady IEC Classification of environmental conditions, které jsou pak v průmyslové praxi často spolu s normami pro korozní agresivity EN ISO 9223 a navazujícími nromami využívány pro specifikaci provozních podmínek různých výrobků a zařízení. Oba systémy klasifikace ale vycházejí z odlišných klasifikačních stupňů a jejich vzájemná transformace je velmi obtížná. Klasifikace korozní agresivity atmosfér zavedená v normě ISO 9223 byla převzata do řady dalších norem, vypracovaných jinými technickými komisemi. V řadě dalších norem ale není tato klasifikace dosud zavedena, např. v souboru samostatných částí normy ISO se společným názvem Paints and varnishes - Corrosion protection of steel structures by protective paint systems (Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy), který spadá do působnosti ISO/TC 35 Nátěrové hmoty v roce 2013 bylo schváleno zahájení revize těchto norem je potřebné sledovat. Jde rovněž o EN 10169, která spadá do působnosti ECISS/TC

14 Dále je nutné připravit revizi normy ISO 11303:2002 Corrosion of metals and alloys - Guidelines for selection of protection methods against atmospheric corrosion (Koroze kovů a slitin - Směrnice pro volbu způsobů ochrany proti atmosférické korozi), která spadá pod ISO/TC 156. příprava návrhu nové normy pro klasifikaci korozní agresivity ve specifických mikroklimatech; metodika tvorby map korozní agresivity atmosfér; připravit podklady pro nové úkoly na plenární zasedání ISO/TC 156, které se v r bude konat v Houstonu, USA. 6. Čerpání finančních prostředků Dle smlouvy o dílo je cena za provedení práce ,- Kč včetně DPH, tj. na vlastní činnost připadá pouze ,- Kč. Tato částka byla použita na úhradu osobních nákladů řešitele, cestovních nákaldů na zasedání ISO/TC 156 a podílu režijních nákladů SVÚOM s.r.o. 7. Závěr Činnost sekretariátu ISO/TC 156/WG 4 v r probíhala v plánovaném rozsahu, všechny zařazené úkoly mezinárodní technické normalizace byly splněny. Výsledky činnosti jsou promítány do úkolů technické normalizace na evropské i národní úrovni. Příloha 1 Zpráva ze služební cesty do Berlína, Německo Příloha 2 N553 ISO/TC156/WG4 Meeting Memoranda a Resolutions Příloha 3 N5515 ISO/TC156 Plenary meeting Resolutions Příloha 4 Podklady o korozních úbytcích referenčních vzorků pro revizi EN ISO

15 Zpráva ze služební cesty do Německé spolkové republiky, Berlín Účel cesty: zastoupení ÚNMZ, P-člena ISO/TC 156 na plenárním zasedání komitétu vedení zasedání pracovní skupiny WG 4 účast na zasedání dalších pracovních skupin Časový plán cesty: odjezd z Prahy, ubytování vedení porady pracovní skupiny WG účast na poradě pracovní skupiny WG účast na WG8 (Advisers group) 14:00 17:00 Plenární zasedání ISO/TC odjezd do Prahy Výsledky jednání WG 4 Atmosférické korozní zkoušky a klasifikace korozní agresivity atmosfér Na jednání WG4 bylo přítomno 6 specialistů z ČR, Japonska, Švédska a USA. K. Kreislová, vedoucí pracovní skupiny, byla zvolena jako předsedající. Jednání proběhlo v plném navrženém rozsahu: - Norma ISO Corrosion of metals and alloys Procedures to determine and estimate runoff rates of metals from materials as a result of atmospheric corrosion byla vydána v r Revidovaná norma ISO 7441 Corrosion of metals and alloys Determination of bimetallic corrosion in outdoor corrosion tests byla doplněna o obrázky v elektronické verzi a byla předána k dalšímu hlasování jako DIS dokument. - Dr. Tahara informoval o zahájení Round Robin Test (kruhový test) ACM senzorů pro hodnocení atmosférické korozní agresivity. Do programu byly zařazeny 4 země (Česká republika, Japonsko, Mexiko, Nepál) s celkovým počtem 7 atmosférických stanic. Výsledky programu budou podkladem pro NWIP normy. - K zařazení metody QCM (metodika užití mikrovah s křemenným krystalem) jako Přílohy D normy ISO byly prezentovány výsledky ověření. Japonský specialista zpracoval NWIP Přílohy D, ale na jednání bylo rozhodnuto, že bude zahájena systematická revize všech částí normy ISO Corrosion of metals and alloys - Classification of low corrosivity of indoor atmospheres (vydaná období let) i vzhledem ke změnám v nově vydaných ISO Pro jednotlivé části normy byli jmenováni specialisté jako vedoucí projektu (K. Kreislová, K. Fujii, J. Tidblad).

16 - NWIP ISO byl připraven a po zapracování prvních připomínek specialistů bude předán Sekretariátu ISO/TC 156 k hlasování. WG 4 doporučila projednání NWIP s dalšími pracovními skupinami technické normalizace, např. CEN TC 262, CEN TC 35, a další. - NWIP Technické zprávy pro mapování bude připraven, byl jmenován specialista jako vedoucí projektu (J. Tidblad). Pracovní verze dokumentu bude připravena až na základě výsledků hlasování. WG 7 Urychlené korozní zkoušky Na poradě nebyla přítomena vedoucí WG7 A. Floghard, vedení jednání WG7 se ujal G.Engstrom, který byl zvolen jako předsedající. Plánovaný program proběhl v omezeném rozsahu. Technická zpráva ISO Corrosion of metals and alloys Corrosion tests in artificial atmospheres - Guideline for selection of accelerated corrosion test for product qualification byla předána Sekretariátu a bude vydána v r Diskutováno bylo zařazení nových metod zkoušek, ale protože je TR postupně doplňována a aktualizována již od r. 2003, bylo nutné tento proces k určitému datu ukončit. Revize a další doplnění je otázkou dalšího rozvoje korozních zkoušek. Hlasování o NWIP o revizi normy ISO 9227 Corrosion tests in artificial atmospheres - Salt spray test potvrdilo tento úkol, přestože někteří národní zástupci hlasovali negativně. První dokument NWIP ISO 9227 byl připraven vedoucím projektu a předán k hlasování, ale ani tento specialista nebyl přítomen na jednání WG7. K NWIP byla předána řada závažných technických připomínek, ale vzhledem k nepřítomnosti vedoucí WG7 a vedoucí projektu, nebylo známo, které připomínky byly akceptovány, a z jakých důvodů. Připomínky byly projednány a Dr. Suga připravil dokument s výsledky. Ing. Kreislová připravila podklad k této revizi s výsledky ověřování korozní agresivity komor viz Příloha. WG 8 Advisors group Jednání této pracovní skupiny se účastní Sekretariát ICO/TC156, vedoucí všech pracovních skupin a zástupci průmyslu. V průběhu jednání byla diskutována náplň WG8 příprava strategie a plánu činnosti ISO/TC 156, možnost širšího zastoupení ze strany významných průmyslových podniků, např. ze státu, kde se daný rok pořádá zasedání ISO/TC156, atd. Byl projednání návrh na vytvoření dvou nových pracovních skupin: - WG pro mikrobiální korozi tento návrh byl přijat, - WG pro korozi plastů je nutné zkorodinovat aktivity s činností stávající TC pro plasty. V souvislosti s tímto návrhem byla diskutována i možnost rozšíření názvu a rozsahu působnsoti ISO/TC 156.

17 Plenární zasedání ISO/TC 156 Koroze kovů a slitin Zasedání řídil předseda TC G.Engstrom, na vedení zasedání se podílel i sekretář F. Chao a místopředsedkyně TC 156 zástupce SAC/CMISI. Zasedání se zúčastnilo 32 zástupců z České republiky, Číny, Francie, Japonska, Jižní Koree, Německa, Švédska, Švýcarska, USA a Velké Británie. Sekretář podal zprávu o činnosti ISO/TC 156 v uplynulém roce (viz Příloha). V roce 2012 bylo pracovní komisí vydáno 12 norem. Těžiště jednání spočívalo ve zprávách jednotlivých vedoucích pracovních skupin, projednání jejich případných věcných a termínových problémů a formulace a odhlasování jednotlivých rezolucí, které vesměs vycházely z návrhů doporučení předběžně formulovaných v zápisech z jednání jednotlivých pracovních skupin. Soubor rezolucí je přiložen ke zprávě (Příloha). Příští plenární zasedání ISO/TC 156 a jeho pracovních skupin se uskuteční v termínu v Houstonu, USA ve spolupráci s NACE jako pořádající organizací. Předseda požádal členské státy o návrh na organizaci porady v r v termínu před zasedáním ISO/TC 156 v r Praha, ing. Kateřina Kreislová, Ph.D.

18 ISO 1999 All rights reserved Reference number of working document: ISO/TC 156 WG 4 N 556 Date: Reference number of document: ISO/WD Committee identification: ISO/TC 156/WG 4 Secretariat: SAC Corrosion of metals and alloys Guidelines for selection of protection methods against atmospheric corrosion Corrosion des métaux et alliages Lignes directrices pour le choix des méthods de protection contre la corrosion atmosphérique Warning This document is not an ISO International Standard. It is distributed for review and comment. It is subject to change without notice and may not be referred to as an International Standard. Recipients of this document are invited to submit, with their comments, notification of any relevant patent rights of which they are aware and to provide supporting documentation. Document type: International standard Document subtype: if applicable Document stage: (20) Preparation Document language: E

19 ISO/WD 11303:2013 Copyright notice This ISO document is a working draft or committee draft and is copyright-protected by ISO. While the reproduction of working drafts or committee drafts in any form for use by participants in the ISO standards development process is permitted without prior permission from ISO, neither this document nor any extract from it may be reproduced, stored or transmitted in any form for any other purpose without prior written permission from ISO. Requests for permission to reproduce this document for the purpose of selling it should be addressed as shown below or to ISO s member body in the country of the requester: Copyright Manager ISO Central Secretariat 1 rue de Varembé 1121 Geneva 20 Switzerland tel fax Reproduction for sales purposes may be subject to royalty payments or a licensing agreement. Violators may be prosecuted. ii

20 ISO/WD 11303:2013 Contents Foreword... Chyba! Záložka není definována. Introduction... v 1 Scope Normative references Terms and definitions Procedure for selection of a corrosion protection method Significance of the corrosivity classification for selection of protection method Durability of the protection method Environmental Protection... 7 Bibliography... 9 ISO 1999 All rights reserved iii

21 ISO/WD 11303:2013 Foreword ISO (the International Organization for Standardization) is a worldwide federation of national standards bodies (ISO member bodies). The work of preparing International Standards is normally carried out through ISO technical committees. Each member body interested in a subject for which a technical committee has been established has the right to be represented on that committee. International organizations, governmental and non-governmental, in liaison with ISO, also take part in the work. ISO collaborates closely with the International Electrotechnical Commission (IEC) on all matters of electrotechnical standardization. International Standards are drafted in accordance with the rules given in the ISO/IEC Directives, Part 2. The main task of technical committees is to prepare International Standards. Draft International Standards adopted by the technical committees are circulated to the member bodies for voting. Publication as an International Standard requires approval by at least 75 % of the member bodies casting a vote. Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of patent rights. ISO shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights. ISO was prepared by Technical Committee ISO/TC 156, Corrosion of metals and alloys. This second edition cancels and replaces the first edition (ISO 11303:2002), which has been technically revised. iv ISO 1999 All rights reserved

22 ISO/WD 11303:2013 Introduction Materials and/or their corrosion protections selection is the process used to choose a material and/or coating that meets the various performance attributes required by the system design specifications while also considering other factors such as cost and appearance. To ensure adequate maintainability, predictable corrosion resistance should be accounted for during design. ISO 1999 All rights reserved v

23

24 WORKING DRAFT ISO/WD 11303:2012 Corrosion of metals and alloys Guidelines for selection of protection methods against atmospheric corrosion 1 Scope This international standard gives guidance on the selection of methods of protection against atmospheric corrosion of metals and alloys. It is applicable for technocal equipments and products made of structural metals and used under atmospheric conditions. In a rational selection of protection methods, the corrosivity of the atmospheric environments is one of the important factors. These guidelines use the atmospheric corrosivity classification defined in ISO Normative references The following standards contain provisions which, through reference in this text, constitute provisions of this International Standard. At the time of publication the editions indicated were valid. All standards are subject to revision, and parties to agreements based on this International Standard are encouraged to investigate the possibility of applying the most recent editions of the standards indicated below. Members of IEC and ISO maintain registers of currently valid International Standards. ISO 1461, Hot dip galvanized coatings on fabricated iron and steel articles Specifications and test methods ISO 7441, Corrosion of metals and alloys Determination of bimetallic corrosion in atmospheric exposure corrosion tests ISO 2063, Thermal spraying Metallic and other inorganic coatings Zinc, aluminium and their alloys ISO 8044, Corrosion of metals and alloys Basic terms and definitions ISO 9223, Corrosion of metals and alloys Corrosivity of atmospheres Classification, determination and estimation ISO 9224, Corrosion of metals and alloys Corrosivity of atmospheres Guiding values for the corrosivity categories ISO 11844, Corrosion of metals and alloys Classification of low corrosivity of indoor atmospheres Parts 1 to 3 ISO , Paints and varnishes Corrosion protection of steel structures by protective paint systems Part 2: Classification of environments ISO , Paints and varnishes Corrosion protection of steel structures by protective paint systems Part 5: Protective paint systems ISO , Zinc coatings Guidelines and recommendations for the protection against corrosion of iron and steel in structures Part 1: General principles of design and corrosion resistance ISO 20340, Paints and varnishes Performance requirements for protective paint systems for offshore and related structures IEC 654-4, Operating conditions for industrial-process measurement and control equipment. Part 4: Corrosion and erosion influences ISO 1999 All rights reserved 1