Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/ Název projektu: Vzdělávání dotykem Dodávka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/51.0031 Název projektu: Vzdělávání dotykem Dodávka"

Transkript

1 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen postupovat podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů) Číslo veřejné zakázky (bude C15133 doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/ Název projektu: Vzdělávání dotykem Název veřejné zakázky: Nákup IT vybavení a software v rámci projektu Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce) : Datum vyhlášení veřejné zakázky: Název/ obchodní firma zadavatele, právní forma: Sídlo zadavatele: Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele, vč. kontaktních údajů (telefon a ová adresa) Vzdělávání dotykem Dodávka IČ zadavatele: DIČ zadavatele: CZ Kontaktní osoba zadavatele, vč. kontaktních údajů (telefon a ová adresa): Lhůta pro podávání nabídek (data zahájení a ukončení příjmu, vč. času) Datum vyhlášení veřejné zakázky: Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily Skálova 600, Turnov Mgr. Michal Loukota tel.: Mgr. Michal Loukota tel.: Lhůtou pro podávání nabídek se rozumí doba, ve které může Uchazeč podat svou nabídku. Lhůta byla stanovena od do :00 hodin. Nabídky doručené po tomto termínu budou ze zadávacího řízení vyřazeny. Popis předmětu veřejné zakázky: Otevírání obálek proběhne dne v sídle Zadavatele, tj. Skálova 600, Turnov. Otevírání obálek je neveřejné. Zadavatel v souladu s 98 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, rozděluje veřejnou zakázku na části uvedené dle specifikace níže. 1 Číslo zakázky bude doplněno MŠMT/ZS (krajem) před zveřejněním. Platné od Stránka 1 z 8

2 Uchazeč může podat nabídku na kteroukoli z částí A, B. Na každou z částí může uchazeč podat nejvýše jednu nabídku. Každá část je hodnocena zvlášť. Jeden dodavatel může podat na každou z částí A, B předmětu plnění pouze jednu nabídku. Dodavatel rovněž nesmí participovat v nabídkách na jednu dílčí část vícekrát než jednou, např. při společné nabídce více dodavatelů předkládajících jinou nabídku či jako subdodavatel jiného dodavatele. Jeden subdodavatel však může být subdodavatelem více dodavatelů. ČÁST A Dodání 20 ks notebooků s příslušenstvím Nejvyšší přípustná cena za dodávku v části A činí Kč bez DPH ( Kč s DPH) včetně nákladů na dodání předmětu zakázky do sídla Zadavatele. Cena jednoho kusu notebooku včetně příslušenství nesmí překročit částku Kč vč. DPH. Technická specifikace notebooku: - CPU s průměrným benchmark hodnocením ke dni hodnocení nabídek min bodů (dle metodiky PassMark viz - operační paměť DDR3 s kapacitou min. 6 GB - pevný disk s kapacitou min. 500 GB - displej s úhlopříčkou min. 17 palců, rozlišení min. 1600x900 pixelů - optická mechanika DVD±RW - WiFi b/g/n - síťová karta 10/100 Mb/s - klávesnice s plnohodnotnou numerickou částí - touchpad - min. 3 USB porty (z toho min. 1 USB 3.0) - min. 1 HDMI port - operační systém plně kompatibilní se stávající platformou Zadavatele * - záruční doba: min. 24 měsíců - rozměrově kompatibilní brašna na notebook - optická nebo laserová myš s připojením USB * Zadavatel požaduje operační systém plně kompatibilní s OS Microsoft Windows 8 Pro z důvodu plné integrovatelnosti do současné infrastruktury a zajištění provozuschopnosti stávajícího softwarového vybavení Zadavatele založeného na tomto systému. Systémová Platné od Stránka 2 z 8

3 nekompatibilita by Zadavateli způsobila mimořádné obtíže a generovala řadu přídavných nákladů a vedla k značné nehospodárnosti. Licence OS musí mít trvalý (časově neomezený) charakter (může být však vázána na HW) a svým určením odpovídat povaze organizace Zadavatele. Systém musí umožňovat zapojení do domény. Požadovanou úroveň licence je možno dosáhnout i složením z vhodné podkladové licence a odpovídající upgradové licence. ČÁST B Dodání 20 sad licencí softwaru Nejvyšší přípustná cena za dodávku v části B činí Kč bez DPH ( ,60 Kč s DPH) včetně nákladů na dodání předmětu zakázky do sídla zadavatele. Cena jedné sady licencí nesmí překročit částku Kč vč. DPH. Specifikace sady softwaru: - Sada kancelářských programů ** - Software pro tvorbu digitálních učebních materiálů *** ** Zadavatel požaduje sadu kancelářských aplikací zahrnující min. textový editor, tabulkový kalkulátor, program pro tvorbu multimediálních prezentací, databázový systém a ový klient plně kompatibilní s Microsoft Office 2013 z důvodu zajištění plné integrovatelnosti do současné infrastruktury, zajištění provozuschopnosti stávajících dokumentů Zadavatele založených na této platformě a z důvodu proškolenosti zaměstnanců Zadavatele na tento software. Systémová nekompatibilita by Zadavateli způsobila mimořádné obtíže a generovala řadu přídavných nákladů a vedla k značné nehospodárnosti. Licence musí mít trvalý (časově neomezený) charakter a svým určením odpovídat povaze organizace Zadavatele. *** Zadavatel požaduje prostředí software plně lokalizované do češtiny, obsahující šablony, interaktivní a multimediální obrázky (animace) a pozadí pro přípravu podkladů pro výuku v min. počtu 6000 ks, (s vyřešenými autorskými právy, která nepodléhají třetím osobám), vč. návodů v češtině. Software musí obsahovat nástroje pro import a zpracování 3D obrázků a objekt, musí umožňovat otevřít soubor, spustit všechny aktivity, animace a widgety Platné od Stránka 3 z 8

4 a uložit v původním formátu soubory s příponou.notebook (pedagogové mají vytvořenu velkou část učebních materiálů v tomto formátu a jsou na něj vyškoleni, nemožnost práce s tímto formátem by zadavateli způsobila mimořádné obtíže a další přídavné náklady a vedla by k nehospodárnosti). Autorský nástroj musí být kompatibilní s operačními systémy Windows. Dále musí existovat aplikace s obdobnými funkcemi pro tablety platformy ios a operační systémy Mac OS a Linux. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky v Kč: Termín a místo plnění: Typ veřejné zakázky Místa dodání/převzetí nabídky: Hodnotící kritéria: Pro obě části zakázky předloží vybraný dodavatel Zadavateli před uzavřením smlouvy nezbytné dokumenty, které prokazují, že nabízené plnění zcela odpovídá Zadavatelem stanovenému minimálnímu požadavku na poptávané plnění. Jedná se např. o detailní specifikaci předmětu plnění, katalogové listy či odkaz na internetový obchod, ze kterých bude patrné, že poskytnuté plnění bude plně v souladu s požadavky Zadavatele vyplývajícími ze zadávacích podmínek uvedených v této Výzvě. Nabídková cena pro část A nesmí překročit částku ,00 Kč bez DPH. Nabídková cena pro část B nesmí překročit částku ,00 Kč bez DPH. Termín dodání kompletního předmětu plnění do sídla Zadavatele, tj. Skálova 600, Turnov, je do 14 dnů od podpisu kupní smlouvy. Zakázka malého rozsahu. Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů. Nabídku lze podat: a) doporučenou poštou v obálce označené Výběrové řízení Nákup IT vybavení a software v rámci projektu Vzdělávání dotykem NEOTVÍRAT na adresu: Základní škola Turnov, Skálova 600, Turnov. b) osobně v obálce označené Výběrové řízení Nákup IT vybavení a software v rámci projektu Vzdělávání dotykem NEOTVÍRAT v sídle Zadavatele na adrese Základní škola Turnov, Skálova 600, Turnov. Jediným hodnoticím kritériem je celková nabídková cena bez DPH. Pořadí nabídek bude stanoveno podle výše nabídkové Platné od Stránka 4 z 8

5 ceny bez DPH, přičemž jako první nabídka v pořadí bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Požadavky na prokázání splnění základní a profesní kvalifikace dodavatele: Požadavek na uvedení kontaktní osoby uchazeče: Požadavek na písemnou formu nabídky (včetně požadavků na písemné zpracování smlouvy dodavatelem): Jednotlivé části A, B zakázky jsou hodnoceny samostatně. Uchazeč je povinen při podání nabídky prokázat splnění základních kvalifikačních a profesních kvalifikačních předpokladů dle 53 a 54 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů: - Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů dle 53 zákona č. 137/2006 Sb. a nepodílení se na zadávacím řízení (viz příloha č. 2 této Výzvy) - Prostou kopií výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Tento výpis nesmí být starší než 90 kalendářních dnů ke dni podání nabídky. - Prostou kopii dokladu o oprávnění k podnikání, pokud toto oprávnění není již patrné z dokladu předkládaného dle předchozího bodu. Tento doklad nesmí být starší než 90 kalendářních dnů ke dni podání nabídky. Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci předmětné zakázky, její telefon a ovou adresu. Uchazeč zpracuje nabídku dle požadované struktury: Nabídka bude vyhotovena 1 v originále a 1 v kopii v českém jazyce. Nabídka musí být odpovídajícím způsobem zabezpečena proti ztrátě, výměně či jiné manipulaci s jednotlivými listy nabídky včetně všech příloh. Nabídka, čestné prohlášení i návrh kupní smlouvy musí být podepsané oprávněnou osobou. Nabídka nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by mohly Zadavatele uvést v omyl. Oba exempláře Nabídky budou podány v jedné společné uzavřené obálce. Na obálce budou uvedeny kontaktní údaje Uchazeče. Obálka bude zřetelně označena nápisem: Výběrové řízení Nákup IT vybavení a software v rámci projektu Vzdělávání dotykem a výzvou NEOTVÍRAT!. Pro přehledné posouzení a hodnocení nabídek požaduje Platné od Stránka 5 z 8

6 Zadavatel předložit nabídky v tomto jednotném členění: Požadavek na zpracování nabídky a způsob zpracování nabídkové ceny 1. Krycí list nabídky (viz Příloha č. 1, řádně vyplněný a podepsaný osobou oprávněnou jednat za Uchazeče) 2. Čestné prohlášení (viz Příloha č. 2, řádně vyplněné a podepsané osobou oprávněnou jednat za Uchazeče) 3. Doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních požadavků Uchazeče (v prosté kopii) 4. Specifikace a cenová nabídka (viz Příloha č. 3) 5. Návrh kupní smlouvy (viz Příloha č. 4, řádně vyplněný a podepsaný osobou oprávněnou jednat za Uchazeče, Uchazeč je oprávněn v návrhu smlouvy pouze vyplnit pole určená k doplnění a zřetelně vyznačené části textu týkající se předmětu a ceny dodávky, není však oprávněn znění návrhu jakkoli jinak upravovat) 6. Případná textová či doplňující část nabídky Uchazeče Nabídková cena musí být uvedena jako nejvýše přípustná, včetně dopravy do místa plnění a dalších vedlejších nákladů (pojištění spojené s dodávkou předmětu, cla, daně, dovozní a vývozní přirážky, licenční, autorské a veškeré další poplatky spojené s dodávkou předmětu, záruční servis) v celkovém členění cena bez DPH a cena s DPH. V rámci plnění zakázky není možné překročit maximální cenu u dílčích položek předmětu zakázky. Uchazeč odpovídá za kompletnost poskytovaných dodávek a je povinen i veškeré činnosti, které nejsou výslovně uvedeny a souvisí s předmětem plnění, zahrnout do ceny. Nabídková cena musí být platná až do celkového dokončení plnění. Povinnost uchovávat doklady a umožnit kontrolu: Cenu je možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů týkajících se DPH. Dodavatel se zavazuje k nezbytné míře součinnosti při výkonu finanční kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb. a vyslovuje tímto souhlas s uveřejněním informací o osobě dodavatele v rozsahu dle zákona č. 106/1999 Sb. Dodavatel je povinen umožnit všem subjektům Platné od Stránka 6 z 8

7 oprávněným k výkonu kontroly Projektu, z jehož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). Dokumenty související s předloženou nabídkou musí být v rámci pravidel projektů Evropského sociálního fondu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost uchovávány do konce roku Další podmínky pro plnění veřejné zakázky: Tyto povinnosti jsou součástí závazného návrhu smlouvy. Nabídka bude zpracovaná v českém jazyce v písemné formě, podepsána oprávněným zástupcem Uchazeče. Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky. Platba proběhne výhradně v CZK, a to bezhotovostně na základě faktury vystavené Dodavatelem se splatností nejméně 21 dnů. Podmínky poskytnutí zadávací dokumentace Zadávací dokumentací k této veřejné zakázce se rozumí tato Výzva včetně všech jejích příloh. Práva Zadavatele - Uchazečům nenáleží za vypracování nabídek žádná odměna ani úhrada nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení - Nabídky, které budou doručeny Zadavateli po uplynutí lhůt k předkládání nabídek, Zadavatel neotvírá a vyrozumí o tom předkladatele nabídky - Zruší-li Zadavatel zadávací řízení, Uchazeči nenáleží náhrada nákladů. - Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit informace uváděné dodavatelem v nabídce. - Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným Uchazečem. - Z důvodu povinné archivace se podané nabídky Uchazečům nevrací. Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení před jeho ukončením zrušit. V Turnově dne Mgr. Michal Loukota ředitel školy Platné od Stránka 7 z 8

8 Přílohy: Příloha č. 1 Krycí list Příloha č. 2 Čestné prohlášení Příloha č. 3 Specifikace a cenová nabídka Příloha č. 4 Návrh kupní smlouvy Kontaktní osoba pro případ doplnění formuláře před jeho uveřejněním na / www stránky ZS. Jméno: Michal Příjmení: Loukota Telefon: Platné od Stránka 8 z 8