Program rozvoje obce BOBNICE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Program rozvoje obce BOBNICE"

Transkript

1 Program rozvoje obce BOBNICE červen 2015

2 Úvod Program rozvoje obce je základním strategickým dokumentem budoucího rozvoje obce, zakotveným v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Cílem tohoto programu je výstižná charakteristika obce Bobnice, její zhodnocení a formulování představ, vizí a myšlenek o jejím rozvoji do roku Záměrem programu tedy je udržitelný a komplexní rozvoj celého území obce Bobnice s ohledem na jeho ekonomické, sociální a ekologické možnosti či bariéry. řešitelský tým Schváleno zastupitelstvem obce Bobnice dne V rámci tvorby tohoto programu bylo provedeno dotazníkové šetření, kterého se zúčastnilo 153 občanů z celkového počtu 857. Podíl zúčastněných je 17,9% celkového počtu obyvatel obce. 2

3 Řešitelský tým Ing. Luděk Beneš zpracovatel programu rozvoje obce (MAS SVATOJIŘSKÝ LES, z.s.) Vladimír Janoušek starosta obce Další členové zastupitelstva obce Bobnice 3

4 Obsah Seznam zkratek... 5 Historie... 6 Poloha a území... 6 Obyvatelstvo... 8 Ekonomická situace Služby a obchody v obci Technická infrastruktura Dopravní obslužnost Bydlení Školství Zdravotnictví a sociální služby Kultura a volný čas Spolky Životní prostřední Památky Obecní úřad Hospodaření obce Územní plánování Vnější vztahy města Přehled zrealizovaných projektů SWOT analýza obce STRATEGICKÁ VIZE CÍLE OPATŘENÍ A AKTIVITY Realizace programu

5 Seznam zkratek ČSÚ Český statistický úřad ČÚZK - Český úřad zeměměřický a katastrální DSO RTB Dobrovolný svazek obcí Region Taxis Bohemia EA Ekonomicky aktivní EU Evropská unie LAU Local administrative unit místní správní jednotka MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí NUTS Nomenclature of Units for Territorial Statistics územní celek vytvořený pro statistické účely Eurostatu SLDB Sčítání lidu, domů a bytů 5

6 Historie Podle archeologických nálezů na různých místech v okolí vesnice lze s jistotou předpokládat, že Bobnice patří mezi nejstarší obce v okolí Nymburka. Nalezené osadní starožitnosti svědčí o osídlení nejpozději v jedenáctém století, bohužel písemné doklady jsou až z doby pozdější. Výsadní postavení obce však lze odvodit ze zápisů ve starých zámeckých urbářích, podle kterých všechny osady na Poděbradsku platily ze svých statků stálý plat ve dvou splátkách (na sv. Jiří a o sv. Havlu), pouze Bobnice a Rašovice platily jen jednou v roce, a to na sv. Martina. Jako nejstarší dokument potvrzující existenci obce se dosud uváděl latinsky psaný pergamen z r. 1413, kde ves kupují Václav z Blahotic a Bartoloměj z Litoměřic. Až v poslední době byla potvrzena existence dvou písemných dokladů z roku 1363, kde v prvním dokumentu se bobnický občan Hána zavazuje zaplatit Půtovi z Kostomlat za kus lesa u hradu Kostomlaty, a to ve třech splátkách. Ve druhém odkazuje jakýsi Konrád z Bobnic 20 kop grošů své snaše Kláře. Rok 1363 byl proto určen jako rozhodující, kdy již obec prokazatelně existovala. Poloha a území Obec Bobnice se nachází ve Středočeském kraji, v okrese Nymburk. Okresní město Nymburk, které je i středisko správního obvodu obce s rozšířenou působností, je od Bobnic vzdáleno 5 km. Další významná města v okolí jsou Poděbrady (15 km) a Mladá Boleslav (33 km). Vzdálenost od hlavního města Prahy je 55 kilometrů. Bobnice se nacházení 192 m. n. m. a jejich územím protékají říčky Bobnička a Klobuš. Tabulka č. 1 Obec Bobnice v kontextu administrativních jednotek EU NUTS 1 Česká republika NUTS 2 Střední Čechy NUTS 3 Středočeský kraj LAU 1 okres Nymburk LAU 2 Bobnice Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 6

7 Obec Bobnice má dvě místní části, a to Bobnice a Kovansko, které je od Bobnic vzdáleno 2 km. Tyto místní části odpovídají katastrálním územím. Celková rozloha obou katastrálních území je 9,93 km 2. Tabulka č. 2 Využití pozemků v obci Bobnice v ha (rok 2012) Zemědělská půda 877 z toho orná půda 855 z toho zahrady 17 z toho ovocné sady 2 z toho trvalý travní porost 3 Lesní půda 0 Vodní plochy 15 Zastavěná plocha 23 Ostatní plochy 79 Nezemědělská půda 117 Zdroj: ČÚZK, vlastní zpracování Pokud porovnáme výměry pozemků jednotlivých využití s údaji z let minulých, zjistíme, že nedochází k žádným změnám, které by byly výrazné. 7

8 Obyvatelstvo Aktuální počet obyvatel v obci (k ) je 867, z toho 211 v místní části Kovansku. Níže uvedený graf zachycuje vývoj počtu obyvatel dle sčítání v letech 1910 až Graf č. 1 Vývoj počtu obyvatel 1910 až 2011 dle SLDB Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování Následující dva grafy zobrazují vývoj počtu obyvatel v letech 2001 až Graf č. 2 Vývoj počtu obyvatel 2001 až Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 8

9 Graf č. 3 Vývoj počtu obyvatel 2001 až 2013 s rozdělením muži/ženy Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování Zastoupení skupiny 0-14 let bylo v roce 2011 v obci Bobnice větší než v okrese Nymburk, Středočeském kraji i celé České republice. Naopak zastoupení skupin let a 65 a více let bylo v obci Bobnice menší než v okrese Nymburk, Středočeském kraji a celé České republice. Graf č. 4 Věková struktura obyvatelstva dle ekonomické aktivity v roce (18,9%) (67,7%) 65+ (13,4%) Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 9

10 Zastoupení skupin se základním vzděláním a s vysokoškolským vzděláním bylo v obci Bobnice v roce 2011 menší než v okrese Nymburk, Středočeském kraji a celé České republice. Zastoupení skupiny SŠ bez maturity bylo v obci Bobnice větší než v okrese Nymburk, Středočeském kraji i celé České republice. Podíl skupiny obyvatel se střední školou, která je ukončena maturitou, byl téměř stejný v porovnání s již uvedenými regiony. Graf č. 5 Vzdělanostní struktura obyvatelstva v roce 2011 ZŠ (16,9%) SŠ bez maturity (42,3%) SŠ s maturitou (32,4%) VŠ (8,4%) Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování V letech 2010 a 2011 byl v obci zaznamenán přirozený přírůstek, naopak v letech 2012 až 2014 přirozený úbytek. V letech 2010 až 2014 s výjimkou roku 2013 byl v obci zaznamenán celkový přírůstek obyvatelstva. Tabulka č. 3 Migrace obyvatelstva v letech 2010 až 2014 rok narození zemřelí přistěhovaní odstěhovaní počet obyvatel Zdroj: Obecní úřad Bobnice, vlastní zpracování 10

11 Ekonomická situace V Bobnicích je evidováno několik desítek ekonomických subjektů, většinou se jedná o živnostníky. Pouze jedna firma má více než 10 zaměstnanců, a to František Formánek (velkoobchod s potravinami a nápoji). Další významnou firmou je ELECTROSUN, s.r.o. Zemědělské pozemky v okolí obce jsou podstatnou měrou obhospodařovány většími zemědělskými společnosti Farma Bobnice, s.r.o., ZEAS Oskořínek, a.s. a dále i soukromými zemědělci. Graf č. 6 Ekonomické subjekty dle činností (rok 2012) Zemědělství, lesnictví, rybářství (8,8%) Těžba a průmysl (8,8%) Stavebnictví (23,5%) Velkoobchod a maloobchod (28,4%) Doprava a skladování (2,9%) Ubytování, stravování a pohostinství (5,9%) Profesní, vědecké a technické činnosti (7,8%) Veřejná správa a obrana (1,0%) Vzdělávání (2,0%) Kulturní, zábavní a rekreační činnosti (2,9%) Ostatní činnosti (7,8%) Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 11

12 Tabulka č. 4 Ekonomické subjekty dle právní formy (rok 2012) Typ Počet Státní organizace 1 Obchodní společnosti 4 Živnostníci 151 Svobodná povolání 1 Zemědělští podnikatelé 5 Ostatní právní formy 9 Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování Tabulka č. 5 Situace na trhu práce v letech 2008 až 2011 a 2015 vždy k 1.1. Rok Uchazeči o zaměstnání Míra nezaměstnanosti 6,20% 8,90% 12,40% 14,20% 8,50% Ekonomicky aktivní osoby Zdroj: MPSV, vlastní zpracování; k , 2013 a 2014 nejsou na portálu MPSV dostupná data v oblasti zaměstnanosti; k je v řádku ekonomicky aktivní osoby vzhledem ke změně metodiky uveden počet obyvatel ve věku let Při porovnání míry nezaměstnanosti v obci Bobnice s daty za okres Nymburk zjistíme, že v roce 2008 byla míra nezaměstnanosti v obci stejná jako v okrese. V letech 2009 až 2011 byla míra nezaměstnanosti v obci vyšší než v okrese Nymburk, totéž platí i v porovnání s celým Středočeským krajem. Služby a obchody v obci Mezi služby a obchody zastoupené v obci patří: - obchod se smíšeným zbožím - česká pošta - čerpací stanice pohonných hmot 12

13 - restaurace/hospody 3x (1x Kovansko) - autoservis 2x (1x Kovansko) - různí řemeslníci Technická infrastruktura Po území obce je rozveden vodovod a kanalizace, které spadají pod správu společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. Obec Bobnice používá ČOV ve Všechlapech. Mimo vodovodu dochází také k zásobování vodou z individuálních zdrojů. Celé území obce je vybaveno veřejným osvětlením a místním rozhlasem. Místní rozhlas je řešen specifickým způsobem, který spočívá v umístění rozhlasových přijímačů v každé domácnosti. Mimo to jsou i tři ampliony umístěny v Bobnicích a dva v Kovansku na místech, kde je největší pohyb obyvatel. V obci je zavedena plynofikace. Nakládání s komunálním a nebezpečným odpadem je řešeno za pomocí odborné firmy. Na hlavní silnici, která prochází obcí je instalováno měření rychlosti. Dopravní obslužnost V obci Bobnice se nacházejí tři autobusové zastávky, dvě v Bobnicích a jedna v Kovansku. Obcí Bobnice projíždějí dvě autobusové linky tj. Nymburk Loučeň a Nymburk Rožďalovice, jejich četnost je nedostačující. Nejbližší vlakové nádraží se nachází v Nymburce. Bydlení V obci Bobnice se nachází 343 domů z toho 288 trvale obydlených. Mezi roky 2001 a 2011 bylo vystavěno 58 nových rodinných domů Školství V obci funguje mateřská a základní škola s výukou od první do páté třídy. Kapacita mateřské školy je 25 dětí a kapacita základní školy je 48 dětí. Mateřská a základní škola působí ve společné budově. Výuka na základní škole probíhá ve dvou skupinách. První skupina je pro žáky 1. a 3. třídy a druhá pro žáky 2., 4. a 5. třídy. 13

14 Zdravotnictví a sociální služby V obci se nenachází žádné zdravotnické zařízení ani zařízení poskytující sociální služby. Občané za těmito službami nejčastěji dojíždějí do Nymburka. Na území obce působí Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s. Kultura a volný čas V obci se nachází fotbalové hřiště, sokolovna, dvě dětská hřiště a knihovna v budově obecního úřadu. V sokolovně se pořádají různé sportovní a kulturní akce. Spolky V obci aktivně působí několik spolků, většina je podporována z rozpočtu obce. Přehled spolků uvádíme zde: - Český rybářský svaz, místní organizace Bobnice - Honební společenstvo Bobnice - Občanské sdružení Budoucnost Bobnic a Kovanska - TJ Sokol Bobnice o.s. - Tělocvičná jednota Sokol Bobnice Životní prostřední Na území obce se nenachází žádný prvek, který by byl pod ochranou z hlediska životního prostředí. Problémy v oblasti životního prostředí nejsou na území obce patrné. Památky Na území obce se nachází několik drobných památek. Křížek a zvonička v Bobnicích a dva pomníky padlých, jeden v Bobnicích a druhý v Kovansku. 14

15 Obecní úřad Na obecním úřadu je v současné době zaměstnána jedna účetní/referentka na plný úvazek. Starosta je pro výkon své funkce uvolněný. Obec zaměstnává dvě pracovnice na úklid obce a v letním období ještě dva pracovníky za podpory úřadu práce, kteří pečují o veřejná prostranství a další obecní majetek. Hospodaření obce Hospodaření obce je přebytkové. Obec má úvěr na výstavbu kanalizace, který bude splacen v roce Tabulka č. 6 Seznam nejdůležitějších budov ve vlastnictví obce Bobnice č.p. Využití 23 Sokolovna 31 Budova OÚ a pošty 32 Prodejna smíšeného zboží 51 Pivnice Kovansko 55 Budova bývalé školy - Kovansko 65 Školní jídelna 90 Technická budova 119 Bývalá hasičská zbrojnice 171 Budova MŠ a ZŠ Zvonička Zdroj: Obec Bobnice, vlastní zpracování Územní plánování Obec má v současné době zpracovaný územní plán. Pro stavbu nových rodinných domů jsou vymezeny pozemky, z nichž některé jsou v majetku obce. Vnější vztahy města Obec je členem dobrovolné svazku obcí Region Taxis Bohemia (DSO RTB), v rámci tohoto DSO je i členem Místní akční skupiny SVATOJIŘSKÝ LES, z.s. Obec je členem Svazu měst a obcí České republiky. 15

16 K informování o dění je používáno několik způsobů. Mezi nejdůležitější patří obecní listy, které vycházejí 4x ročně, internetové stránky, místní rozhlas (pravidelná relace každou středu) a vývěsky. Přehled zrealizovaných projektů 2001 příprava pro výstavbu nových 33 RD celkové náklady Kč výše dotace Kč Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 2002 Plynofikace celkové náklady Kč výše dotace Kč Státní fond životního prostředí ČR 2007 stavba sociálního zařízení u sportovních kabin na hřišti celkové náklady Kč výše dotace Kč Program obnovy venkova Středočeský kraj 2008 až 2010 stavba tlakové kanalizace, celkové náklady Kč výše dotace Kč Ministerstvo zemědělství ČR 2009 zaveden Czech Point na OÚ celkové náklady Kč výše dotace Kč Ministerstvo vnitra 2011 zpevnění polní cesty z Bobnic do Všechlap v rámci pozemkových úprav a založení větrolamu celkové náklady Kč příspěvek obce Kč 2014 zateplení fasády budovy, zateplení stropu a výměna oken na budově ZŠ a MŠ celkové náklady Kč z toho dotace Kč Operační program Životní prostředí 2014 rekonstrukce střechy na budově č.p. 23 v Bobnicích celkové náklady Kč z toho dotace Kč Středočeský Fond rozvoje obcí a měst 16

17 SWOT analýza obce Silné stránky Slabé stránky - občané vnímají obec jako dobré a klidné místo pro život - blízkost Nymburka - blízkost přírody a vzhled krajiny - nově vybudovaný vodovod, kanalizace a plynofikace - dobře fungující MŠ a ZŠ - obec má dlouhodobě vyrovnané hospodaření - vedení elektřiny a telefonu je v zemi - školní jídelna slouží i lidem v obci - obchod, pošta, čerpací stanice PHM atd. (nabídka služeb obci) - aktivní spolky Příležitosti - špatný stav místních komunikací - špatný stav chodníků a jejich nedostatečné pokrytí - špatná veřejná dopravní obslužnost - nedostatečné podmínky pro využití volného času dětí a mládeže - nedostatečně upravená část veřejných prostranství Hrozby - získání dotací na rozvoj obce - rekonstrukce obecní sokolovny za účelem zlepšení kulturního a sportovního života v obci - prohloubení občanské participace na chodu obce - revitalizace rybníků a krajiny v okolí obce - zhoršení stavu některých obecních budov - zhoršení stavu životního prostředí - stárnutí obyvatelstva - zvýšení počtu aut, které projíždějí obcí - vznik brownfields SWOT analýza byla vytvořena na pracovním setkání zpracovatele programu rozvoj obce se zastupiteli obce a také jsou v ní zahrnuty výsledky dotazníkového šetření mezi občany. 17

18 STRATEGICKÁ VIZE Obec Bobnice je důstojným místem pro život obyvatel, kterým nabízí spektrum základních služeb a možností využití volného času. Obec usiluje o svůj všestranný rozvoj, avšak dbá na zachování kulturně historického dědictví a dobrého stavu přírody. CÍLE 1. zlepšení stavu dopravní infrastruktury a chodníků 2. zkvalitnění podmínek pro volnočasové aktivity, školství a služby v obci 3. zvelebení veřejných prostranství a krajiny v okolí obce OPATŘENÍ A AKTIVITY Cíl 1 zlepšení stavu dopravní infrastruktury a chodníků Opatření 1.1 místní komunikace Aktivity - Rekonstrukce místní komunikace v ulici Švestková - Bobnice - Rekonstrukce místní komunikace v ulici Třešňová - Bobnice - Rekonstrukce místní komunikace v ulici K pomníku - Bobnice - Rekonstrukce místní komunikace v ulici Polní - Bobnice - Rekonstrukce místní komunikace v ulici Východní - Bobnice - Rekonstrukce místní komunikace v ulici V Lipách - Kovansko - Rekonstrukce místní komunikace v ulici Nymburská - Kovansko - Rekonstrukce místní komunikace v ulici Krátká - Kovansko Opatření 1.2 chodníky Aktivity - Rekonstrukce chodníků v areálu Masarykovy ZŠ a MŠ v Bobnicích 18

19 - Stavba nových chodníků v ulicích Jíkevská, Průběžná a Kovanská (Bobnice) - Stavba nového chodníku v ulici Nymburská (Kovansko) Cíl 2 zkvalitnění podmínek pro volnočasové aktivity, školství a služby v obci Opatření 2.1 budovy a prostory pro volný čas Aktivity - Kompletní rekonstrukce sokolovny - Stavba víceúčelového hřiště Opatření 2.2 budovy a prostory pro služby Aktivity - Zpevnění prostranství před budovou obchodu v Bobnicích - Kompletní rekonstrukce budovy obchodu v Bobnicích - Rekonstrukce všech sběrných míst - Stavba nové zastávky v Kovansku - Hydroizolace budovy obecního úřadu - Oprava fasády na budově obecního úřadu Opatření 2.3 budovy pro školství Aktivity - Oprava toalet v Masarykově ZŠ a MŠ v Bobnicích CÍL 3 zvelebení veřejných prostranství a krajiny v okolí obce Opatření 3.1 veřejná prostranství Aktivity - Revitalizace alejí v ulicích Lipová, Švestková a Třešňová - Zefektivnění provozu veřejného osvětlení (výměna na LED) 19

20 - Pokládka elektrického vedení do země v Kovansku a ulici Švestková - Restaurování pomníku světových válek v Kovansku Opatření 3.2 vodní plochy a vodoteče Aktivity - Revitalizace vodních ploch - Revitalizace spojovací vodoteče - Revitalizace vodotečí v okolí obce Realizace programu Garantem a subjektem zodpovědným za realizaci programu rozvoje obce je zastupitelstvo obce Bobnice. Zastupitelstvo obce monitoruje a vyhodnotí plnění tohoto programu koncem roku 2017 a Z hodnocení provedeného v roce 2020 vzniknou podměty pro nový program rozvoje obce pro následující období. Úpravy tohoto programu budou prováděny v odpovídající míře a vždy schváleny zastupitelstvem obce. Obsah programu rozvoje obce poslouží jako podklad pro sestavování obecních rozpočtů a pro nástroje územního plánování. Program bude zveřejněn na webových stránkách obce a dostupný v kanceláři obecního úřadu k nahlédnutí. 20

Program rozvoje obce JÍKEV

Program rozvoje obce JÍKEV Program rozvoje obce JÍKEV Říjen 2014 Úvod Program rozvoje obce je základním strategickým dokumentem budoucího rozvoje obce, zakotveným v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích. Cílem tohoto programu je vytvoření

Více

TEREZA RAUCHOVÁ. Analytická část. Vyhlídky, o.s. Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020.

TEREZA RAUCHOVÁ. Analytická část. Vyhlídky, o.s. Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020. TEREZA RAUCHOVÁ Analytická část Vyhlídky, o.s. Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020. 1. Druhy pozemků Závazné kontextové indikátory území MAS získané

Více

Akční plán rozvoje obce Pístina. na období

Akční plán rozvoje obce Pístina. na období Akční plán rozvoje obce Pístina na období 2015-2020 Schváleno Zastupitelstvem obce Pístina dne 23.07.2015 1 Obsah: Úvod... str. 3 Základní údaje....str. 4 Doplňující údaje.....str.4 Rozvoj obce 2011-2015......str.

Více

Základní ukazatele o obci

Základní ukazatele o obci Základní ukazatele o obci Název obce: Sádek Druh sledov. místa (statut.město, město, městys...) obec První písemná zpráva 1557 Katastrální plocha 991 Počet katastrů 1 Počet částí obce (CO) 1 Poč.měst.částí(MC),měst.obvodů(MO)

Více

Základní ukazatele o obci

Základní ukazatele o obci Základní ukazatele o obci Název obce: Polička Druh sledov. místa (statut.město, město, městys...) město První písemná zpráva 1200 Katastrální plocha 3311 Počet katastrů 4 Počet částí obce (CO) 6 Poč.měst.částí(MC),měst.obvodů(MO)

Více

Program rozvoje obce SELETICE

Program rozvoje obce SELETICE Program rozvoje obce SELETICE Duben 2015 Úvod Program rozvoje obce je základním strategickým dokumentem budoucího rozvoje obce, zakotveným v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích. Cílem tohoto programu je vytvoření

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED. Tab. C.1 Vybrané ukazatele v kraji Hl. m. Praha podle 22 správních obvodů v 1. čtvrtletí v tom správní obvody Kraj.

SOUHRNNÝ PŘEHLED. Tab. C.1 Vybrané ukazatele v kraji Hl. m. Praha podle 22 správních obvodů v 1. čtvrtletí v tom správní obvody Kraj. Kraj celkem Praha 1 Praha 2 Praha 3 Praha 4 Praha 5 Praha 6 Praha 7 ZÁKLADNÍ ÚDAJE (k 1. 1. 2016) Rozloha v km 2 49 616 554 419 648 3 230 3 509 5 609 1 047 Části obce díly 147 7 4 4 12 10 15 4 Městské

Více

Program rozvoje města Rožďalovice

Program rozvoje města Rožďalovice Program rozvoje města Rožďalovice Květen 2014 Úvod Program rozvoje obce je základním strategickým dokumentem budoucího rozvoje obce, zakotveným v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích. Cílem tohoto programu

Více

ČESKÝ TĚŠÍN. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj

ČESKÝ TĚŠÍN. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj Správní obvod Český Těšín zahrnuje město Český Těšín a obce Chotěbuz a Ropice. Pověřeným úřadem je Český Těšín. Podle počtu obcí i podílem na rozloze kraje (1,0 %) je na předposledním, tj. 21. místě v

Více

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Karlovarský kraj 2004

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Karlovarský kraj 2004 Správní obvod Mariánské Lázně má rozlohu 405,35 km 2 a 24 824 obyvatel. S hustotou počtu 61 obyvatel na km 2 je druhým nejméně obydleným obvodem v kraji. Ve správním obvodu Mariánské Lázně je zahrnuto

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Stojčín Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 387 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 122 Hustota obyvatel:

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Útěchovice pod Stražištěm zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Svépravice Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 515 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 120 Hustota obyvatel:

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Útěchovice Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 624 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 66 Hustota obyvatel:

Více

zas tavěné plochy a nádvoří 1,8% vodní plochy 0,5% lesní pozemky 45,0%

zas tavěné plochy a nádvoří 1,8% vodní plochy 0,5% lesní pozemky 45,0% V těsné blízkosti Brna je rozmístěno na ploše 17 437 ha 24 obcí správního obvodu Rosice. Žije zde 22 968 obyvatel, tedy 2,0 % všech obyvatel Jihomoravského kraje. Průměrný věk obyvatel dosahuje 40,0 let.

Více

HAVÍŘOV. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj

HAVÍŘOV. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj Správní obvod Havířov se rozkládá na východě Moravskoslezského kraje. Ze severu je ohraničen obcemi správního obvodu Orlová, na severovýchodě hraničí s obcemi správního obvodu Karviná, na jihovýchodě s

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Lesná zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Nová Buková Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 516 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 93 Hustota obyvatel: 18 obyv/km

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zhořec zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Obec Hostovlice. Strategický plán rozvoje

Obec Hostovlice. Strategický plán rozvoje Obec Hostovlice Strategický plán rozvoje 1 Obsah Úvodní slovo 3 Strategický plán rozvoje obce Hostovlice v kontextu rozvoje Středočeského kraje 4 Metodika zpracování 5 Situační analýza současného stavu

Více

vodní plochy 3,4% lesní pozemky 7,8% trvalé travní porosty 3,1% ovocné sady 0,6%

vodní plochy 3,4% lesní pozemky 7,8% trvalé travní porosty 3,1% ovocné sady 0,6% Neratovice Správní obvod Neratovice se nachází na severu kraje a sousedí s obvody Brandýs nad Labem-St.Bol., Kralupy nad Vltavou a Mělník. Povrch obvodu je nížinatý, rozkládá se kolem řeky Labe a je součástí

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Vysoká Lhota zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

zastavěné plochy a nádvoří 1,1% vodní plochy 2,6%

zastavěné plochy a nádvoří 1,1% vodní plochy 2,6% Dobříš Správní obvod Dobříš se nachází v jižní části Středočeského kraje obklopen obvody Příbram, Hořovice, Beroun, Černošice, Benešov a Sedlčany. Povrch tvoří z části Brdská vrchovina a z části Středočeská

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Buřenice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Moraveč Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 901 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 212 Hustota obyvatel: 24 obyv/km 2

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

PROGRAM OBNOVY OBCE DOBRČICE

PROGRAM OBNOVY OBCE DOBRČICE PROGRAM OBNOVY OBCE DOBRČICE NA OBDOBÍ 2009 2013 OBSAH ÚVOD... 3 1. Souhrnná charakteristika obce Dobrčice... 4 1.1. Obyvatelstvo... 5 1.2. Občanská vybavenost, služby a sociální zázemí... 5 1.3. Bydlení

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Dobrá Voda u Pacova zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Problematika venkova v Pardubickém kraji. Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov

Problematika venkova v Pardubickém kraji. Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov Problematika venkova v Pardubickém kraji Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov Rozvoj venkova Pardubického kraje: Pardubický kraj z celkového počtu 453 obcí má 421 s počtem do 2 tis. obyvatel

Více

vodní plochy 1,9% lesní pozemky 29,0%

vodní plochy 1,9% lesní pozemky 29,0% Mnichovo Hradiště Správní obvod Mnichovo Hradiště se nachází v nejsevernější části kraje, kde hraničí s kraji Ústeckým a Královéhradeckým. V rámci Středočeského kraje sousedí pouze s ORP Mladá Boleslav.

Více

OSTROV. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Karlovarský kraj 2004

OSTROV. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Karlovarský kraj 2004 Správní obvod Ostrov má rozlohu 318,54 km 2 a žije v něm 28 998 obyvatel. S hustotou osídlení 91 obyvatel na km 2 dosahuje průměru Karlovarského kraje. Ve správním obvodu Ostrov je zahrnuto 14 obcí, kterými

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Strategický plán rozvoje obce Třemešná

Strategický plán rozvoje obce Třemešná Strategický plán rozvoje obce Třemešná 2011 2015 Obsah PŘEDMLUVA... 3 GEOGRAFICKÁ POLOHA OBCE... 3 OBYVATELSTVO... 3 INFRASTRUKTURA... 3 SLUŽBY V OBCI... 4 PODNIKÁNÍ V OBCI... 4 RIZIKA OVLIVŇUJÍCÍ ROZVOJ...

Více

FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ Správní obvod Frýdlant nad Ostravicí sousedí na jihu z části se Slovenskem a dále se Zlínským krajem. Na západě jeho hranici tvoří obce správního obvod Frenštát pod Radhoštěm, hranici tvoří obce správního

Více

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

SPRÁVNÍ OBVOD ORP BLATNÁ

SPRÁVNÍ OBVOD ORP BLATNÁ Správní obvod obce s rozšířenou působností Blatná leží v severozápadním koutu Jihočeského kraje. Blatensko je poměrně hustě protkáno sítí potoků, které patří do povodí řeky Otavy, na nichž bylo vybudováno

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

RÝMAŘOV. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj

RÝMAŘOV. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj Správní obvod Rýmařov se rozkládá na západní výspě Moravskoslezského kraje. Na severu a východě sousedí s obcemi správního obvodu Bruntál a na západě a jihu jeho hranici tvoří obce Olomouckého kraje. Tento

Více

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou PROBLÉMOVÉ OKRUHY STRATEGIE OBCE MILOTICE NAD BEČVOU Z výchozí SWOT analýzy a dotazníkového šetření se jeví účelně rozčlenit slabé stránky a problémy obce Milotice nad Bečvou do pěti problémových okruhů

Více

JABLUNKOV. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj

JABLUNKOV. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj Správní obvod Jablunkov se nachází na jihovýchodě Moravskoslezského kraje. Na východě a jihu jej ohraničuje státní hranice se Slovenskem a Polskem, na západě jeho hranici tvoří obce správního obvodu Frýdek-Místek

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

OBEC CHOUSTNÍK MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE CHOUSTNÍK NA OBDOBÍ

OBEC CHOUSTNÍK MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE CHOUSTNÍK NA OBDOBÍ OBEC CHOUSTNÍK MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE CHOUSTNÍK NA OBDOBÍ 2016-2022 Schváleno Zastupitelstvem obce Choustník dne 14.12.2015 Jan Kubart starosta Mgr. Radim Jindra místostarosta 1 Obsah programu

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany Stránka č. 1 z 8 Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED. Tab. C.1 Vybrané ukazatele v kraji H. m. Praha podle 22 správních obvodů v 1. až 4. čtvrtletí Kraj celkem.

SOUHRNNÝ PŘEHLED. Tab. C.1 Vybrané ukazatele v kraji H. m. Praha podle 22 správních obvodů v 1. až 4. čtvrtletí Kraj celkem. Tab. C.1 Vybrané ukazatele v kraji H. m. podle 22 správních obvodů v 1. až 4. čtvrtletí 2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE (k 31. 12. 2015) Rozloha v km 2 496,2 5,5 4,2 6,5 32,3 35,1 56,1 10,5 Části obce-díl (ÚTJ) 147

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký období : 2008 2012 Program obnovy venkova byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Plavy č. 22/1/08 ze dne 12.3.2008 I. ÚČEL

Více

vodní plochy 2,0% lesní pozemky 27,6%

vodní plochy 2,0% lesní pozemky 27,6% Černošice Správní obvod Černošice se nachází uprostřed kraje, kde ze západu obepíná hlavní město Prahu. Většina povrchu náleží k tzv. Brdské oblasti, konkrétně se jedná o Pražskou plošinu. Na jihu sem

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Pošná zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření. v rámci komunitně vedeného místního rozvoje. pro programové období

Vyhodnocení dotazníkového šetření. v rámci komunitně vedeného místního rozvoje. pro programové období MAS 21, o.p.s, Plzeňská 32, 354 71 Velká Hleďsebe, IČ: 26 40 83 09, www.mas21.cz Příloha č. 2 Vyhodnocení dotazníkového šetření v rámci komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014-2020

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na posílení rolí regionálních

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Dušníky

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Dušníky Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Dušníky zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

Program rozvoje. Obce Slavošov

Program rozvoje. Obce Slavošov Program rozvoje Obce Slavošov 2003-2006 Obsah 1. Úvod. 2. Charakteristika a základní analýza obce 2.1. Základní charakteristika obyvatelstvo 2.2. Zemědělství... 2.3. Průmysl.. 2.4. Komunikace... 2.5. Technická

Více

10 Místní části města Kopřivnice

10 Místní části města Kopřivnice 10 Místní části města Kopřivnice Město Kopřivnice je rozděleno pro statistické účely na dvacet základních sídelních jednotek 23, které lze sloučit do čtyř ucelených částí městské sídlo Kopřivnice, přilehlá

Více

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2015 dle rozpočtových opatření č. 1/2015 P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. Právní forma: zapsaný spolek Vznik: květen 2015 Počet členů: 27 Územní působnost: Břeclav, Bulhary, Hlohovec,

Více

SWOT analýza MAS Labské skály ke Strategii SCLLD NÁVRH Veřejné projednání

SWOT analýza MAS Labské skály ke Strategii SCLLD NÁVRH Veřejné projednání SWOT analýza MAS Labské skály ke Strategii SCLLD 2014-2020 NÁVRH Veřejné projednání 7.7.2014 Definice SWOT analýza je metoda celkového určení pozitivních a negativních stránek regionu MAS. 1. 1.silné stránky

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

zastavěné plochy a nádvoří 1,1% vodní plochy 2,2% lesní pozemky 49,5%

zastavěné plochy a nádvoří 1,1% vodní plochy 2,2% lesní pozemky 49,5% Příbram Správní obvod Příbram se nachází v jihozápadním cípu Středočeského kraje na hranicích s kraji Plzeňským a Jihočeským. Sousedí s obvody Hořovice, Dobříš a Sedlčany. Povrch obvodu tvoří dva geomorfologické

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Vědomice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Vědomice Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Vědomice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Malečov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

PŘÍLOHA Č. 3: TEMATICKÉ MAPY

PŘÍLOHA Č. 3: TEMATICKÉ MAPY PŘÍLOHA Č. 3: TEMATICKÉ MAPY 1. Rozmístění obyvatelstva 2. Index vývoje počtu obyvatel 3. Dynamika obyvatelstva 4. Index demografického stáří 5. Vzdělanostní struktura obyvatelstva 6. Koeficient podnikatelské

Více

Rozvoj Městyse Plaňany a obcí Hradenín, Blinka a Poboří na období

Rozvoj Městyse Plaňany a obcí Hradenín, Blinka a Poboří na období Rozvoj Městyse Plaňany a obcí Hradenín, Blinka a Poboří na období 2011 2014 Městys Plaňany se nachází ve Středočeském kraji v bývalém okrese Kolín. Leží u silnice I/ 12 asi 40 km východně od Prahy směrem

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice Stránka č. 1 z 9 Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s

Více

Dotazník pro občany žijící na území MAS Holicko, o.p.s.

Dotazník pro občany žijící na území MAS Holicko, o.p.s. Dotazník pro občany žijící na území MAS Holicko, o.p.s. Rádi bychom Vás požádali o vyplnění tohoto dotazníku, který bude podkladem pro tvorbu Integrované strategie území MAS Holicko, o.p.s. pro nové dotační

Více

MAS Podbrdsko, o.s. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

MAS Podbrdsko, o.s. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí MAS Podbrdsko, o.s. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí ISRÚ Integrovaná strategie rozvoje území Nástroj pro čerpání finančních prostředků a jejich přerozdělování

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Žirovnice Počet částí obce: 6 Počet katastrálních území: 6 Výměra obce: 4440 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 3070 Hustota obyvatel: 69 obyv/km

Více

Příloha 1: Struktura ekonomických subjektů podle odvětví (CZ-NACE) za SO ORP Broumov v roce 2013

Příloha 1: Struktura ekonomických subjektů podle odvětví (CZ-NACE) za SO ORP Broumov v roce 2013 Přílohy Příloha 1: Struktura ekonomických subjektů podle odvětví (CZ-NACE) za v roce 2013 Registrované subjekty Odvětví abs. % Ekonomické subjekty celkem 3 183 100 Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba

Více

vodní plochy 2,0% lesní pozemky 27,0%

vodní plochy 2,0% lesní pozemky 27,0% Kutná Hora Správní obvod Kutná Hora je okrajovým obvodem Středočeského kraje, leží v jeho jihovýchodní části. Nejdelší hranici má na severozápadě se správním obvodem Kolín, na jihozápadě sousedí s obvody

Více

vodní plochy 1,0% lesní pozemky 31,1%

vodní plochy 1,0% lesní pozemky 31,1% Kladno Správní obvod Kladno se nachází v severozápadní části Středočeského kraje a sousedí s obvody Rakovník, Slaný, Kralupy n.vlt., Černošice a Beroun. Obvod náleží k Brdské oblasti, rozkládá se na rozhraní

Více

ZPRÁVA Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ REALIZOVANÉHO PRO ÚČELY ZPRACOVÁNÍ INTEGROVANÉ STRATEGIE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO

ZPRÁVA Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ REALIZOVANÉHO PRO ÚČELY ZPRACOVÁNÍ INTEGROVANÉ STRATEGIE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO ZPRÁVA Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ REALIZOVANÉHO PRO ÚČELY ZPRACOVÁNÍ INTEGROVANÉ STRATEGIE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO CÍLE DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ V návaznosti na zpracování Integrované strategie území MAS Dolnobřežansko

Více

Program obnovy venkova Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení řízení grantových schémat KÚ LK 9.4.

Program obnovy venkova Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení řízení grantových schémat KÚ LK 9.4. Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení řízení grantových schémat KÚ LK 9.4.2009 V rámci Programu obnovy venkova je možné podat žádost o dotaci z: Grantového fondu program

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2014 až 2022 Jablonná, červen 2014 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

Chotěbudice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Chotěbudice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Chotěbudice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zubrnice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zubrnice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zubrnice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ve všech místních částech obce

Vyhodnocení dotazníkového šetření ve všech místních částech obce Vyhodnocení dotazníkového šetření ve všech místních částech obce Počet vydaných dotazníků Počet odevzdaných dotazníků 30 00 33 5 00. INFORMOVANOST.. Jste spokojen(a) s dostupností informací o dění v obci?

Více

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE KOMÁROV 2014-2018 Komárov 22.1. 2015 SPRÁVA A ŘÍZENÍ OBCE Budeme usilovat o čerpání finančních prostředků z evropských strukturálních fondů a dotačních titulů

Více

DOPLNĚNÍ DAT AKTUALIZACE OD ROKU 2014 V obci byl zaznamenán meziroční ( ) mírný pokles počtu obyvatel, v obci je jich 346.

DOPLNĚNÍ DAT AKTUALIZACE OD ROKU 2014 V obci byl zaznamenán meziroční ( ) mírný pokles počtu obyvatel, v obci je jich 346. Pořadové číslo pro potřeby ÚAP: 15 Obec: KRYŠTOFO ÚDOLÍ DOPLNĚNÍ DAT AKTUALIZACE OD ROKU 2014 V obci byl zaznamenán meziroční (2014-2015) mírný pokles počtu obyvatel, v obci je jich 346. I. ZAMĚSTNANOST

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

DOPLNĚNÍ DAT AKTUALIZACE OD ROKU 2014 V obci byl zaznamenán meziroční ( ) mírný nárůst počtu obyvatel, v obci je jich 349.

DOPLNĚNÍ DAT AKTUALIZACE OD ROKU 2014 V obci byl zaznamenán meziroční ( ) mírný nárůst počtu obyvatel, v obci je jich 349. Pořadové číslo pro potřeby ÚAP: 22 Obec: PROSEČ POD JEŠTĚDEM DOPLNĚNÍ DAT AKTUALIZACE OD ROKU 2014 V obci byl zaznamenán meziroční (2014-2015) mírný nárůst počtu obyvatel, v obci je jich 349. I. ZAMĚSTNANOST

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková

MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková Základní informace o MAS Mapa území MAS Střední Haná Základní informace o MAS Počet členů MAS dle sektorů Obce na území MAS: Ivaň, Kojetín, Lřenovice, Lobodic,

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE (Zásobník projektů pro období 2008-2015) : MĚSTYS CERHENICE Zpracoval: PhDr. Marek Semerád starosta městyse Schválil: Zastupitelstvo městyse Cerhenice, dne 30.

Více

Strategický rozvojový dokument Obce Bavorýne

Strategický rozvojový dokument Obce Bavorýne Strategický rozvojový dokument Obce Bavorýne Obsah 1. Vize 2. Teze 3. Shrnutí současného stavu 4. Formulace cílových skupin plánu 5. SWOT analýza (analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb)

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Nové Dvory

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Nové Dvory Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Nové Dvory zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy

Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy Autor: Ing. Jiří Vomlel, Ph.D. ÚTIA, Akademie věd České Republiky Pod vodárenskou věží 4 Praha 8 Libeň 182 08 email: vomlel@utia.cas.cz

Více

F Ó R U M Z D R A V É H O M Ě S T A 2 0 1 2 V Ý S L E D K Y

F Ó R U M Z D R A V É H O M Ě S T A 2 0 1 2 V Ý S L E D K Y D Ů V O D O V Á Z P R Á V A - P O D K L A D P R O V E D E N Í M Ě S T A OVĚŘENÉ PROBLÉMY MĚSTA JILEMNICE V ROCE 2012 (výstup z fóra Zdravého města Jilemnice ověřený veřejnou anketou) Návrh problémů: Na

Více

lesní pozemky 30,1% trvalé travní porosty 11,3%

lesní pozemky 30,1% trvalé travní porosty 11,3% Benešov Správní obvod Benešov se nachází v jižní části Středočeského kraje. Sousedí s obvody Černošice, Říčany, Kutná Hora, Vlašim, Votice, Sedlčany a Dobříš. Povrch tvoří Středočeská pahorkatina s nadmořskými

Více

SPRÁVNÍ OBVOD ORP VODŇANY

SPRÁVNÍ OBVOD ORP VODŇANY Správní obvod obce s rozšířenou působností Vodňany leží uvnitř kraje v západní části Českobudějovické pánve a protéká jím řeka Blanice, pravý přítok Otavy. Jeho povrch je mírně zvlněný s četnými rybníky

Více

HLUČÍN. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj

HLUČÍN. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj Správní obvod Hlučín se rozkládá na severu Moravskoslezského kraje. Jeho severní část tvoří hranice s Polskem, na východě hraničí s obcemi správního obvodu Bohumín, na jihu s Ostravou, západní část ohraničují

Více

Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010

Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010 1) Základní údaje Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010 Rozpočet obce Ústí na rok 2010 byl schválen zastupitelstvem obce 16.12.2009. Schválený rozpočet 2010 předpokládal příjmy ve výši 10,65 mil. Kč a výdaje

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ OBČANŮ PRO POTŘEBY ZPRACOVÁNÍ PROGRAMU ROZVOJE OBCE ČERVENKA

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ OBČANŮ PRO POTŘEBY ZPRACOVÁNÍ PROGRAMU ROZVOJE OBCE ČERVENKA JAK SE VÁM DNES ŽIJE V ČERVENCE? JAKÁ BY MĚLA BÝT PODLE VAŠICH PŘEDSTAV? VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ OBČANŮ PRO POTŘEBY ZPRACOVÁNÍ PROGRAMU ROZVOJE OBCE Komise rozvoje obce 2016 Největší přednosti

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více