Sluneční soustava. studijní materiál pro mé studenty F. vytvořila. Mgr. Lenka Hanáková

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sluneční soustava. studijní materiál pro mé studenty F. vytvořila. Mgr. Lenka Hanáková"

Transkript

1 Sluneční soustava studijní materiál pro mé studenty F vytvořila Mgr. Lenka Hanáková 1

2 Obsah Sluneční soustava... 3 Pohyby planet... 4 Slunce... 6 Merkur... 8 Venuše... 9 Země Měsíc Mars... 1 Jupiter Saturn Uran Neptun Trpasličí planety Další objekty sluneční soustavy Zdroje:... 18

3 Sluneční soustava - systém těles svázaný gravitací centrální hvězdy Slunce Patří zde: Slunce, 8 planet, planetky, trpasličí planety, komety, meteoroidy, částice meziplanetární látky, částice slunečního větru atd. Planety dělíme do dvou hlavních skupin: 1. Planety zemského typu: Merkur, Venuše, Země, Mars - složeny převážně z těžších prvků, kamenné, menší velikost. Obří planety: Jupiter, Saturn, Uran, Neptun - složeny převážně z vodíku a hélia, velké rozměry Pluto je v současné době zařazeno mezi novou skupinu tzv. trpasličích planet. 3

4 Pohyby planet Všechny planety konají dva základní pohyby a to, rotují kolem své osy a obíhají kolem Slunce. Oběh planety kolem Slunce popsal Johannes Kepler svými třemi zákony. Keplerovy zákony 1. Planety obíhají kolem Slunce po elipsách málo odlišných od kružnic, v jejichž společném ohnisku je Slunce.. Průvodič planety opisuje za jednotu času konstantní plochu. 3. Platí, kde T 1, T jsou oběžné doby dvou planet, a 1, a jsou délky jejich hlavních poloos. Trajektorie planet vyplývající z Keplerových zákonů označujeme jako Keplerovy elipsy. Keplerova elipsa Pro měření vzdáleností ve sluneční soustavě byla zavedena astronomická jednotka, značí se AU (z angličtiny) a je rovna střední vzdálenosti Země od Slunce. 1 AU = km Poruchy trajektorií Keplerovy elipsy neodpovídají skutečným trajektoriím planet. Uvažují totiž pouze gravitační působení planety a Slunce. Ve skutečnosti na sebe planety navzájem působí gravitačními silami a způsobí si tak poruchy svých trajektorií. Největší vliv na ostatní planety má samozřejmě ta nejhmotnější, tedy Jupiter. a hlavní poloosa, b vedlejší poloosa, A afélium (odsluní), P perihélium (přísluní) Rotace planet Všechny planety rotují kolem své osy. Většina z nich se otáčí ve stejném smyslu, jako obíhají kolem Slunce. Výjimku tvoří Venuše, která se otáčí v opačném smyslu a Uran, který má extrémně skloněnou osu rotace, ta skoro leží v rovině oběžné trajektorie. 4

5 Rozlišujeme: Hvězdný den - doba, za kterou se otočí planeta kolem své osy vzhledem ke hvězdám o pro Zemi trvá hvězdný den 3 h 56 min Sluneční den - doba, ze kterou se planeta otočí stejným bodem vzhledem ke Slunci, pro Zemi trvá 4 h. 5

6 Slunce Je centrální hvězdou sluneční soustavy. Jeho je hmotnost kg, poloměr Slunce je km. Je tvořeno převážně vodíkem, v menší míře heliem a obsahuje stopové množství jiných prvků. Struktura Slunce V jádru Slunce je teplota 15 milionu kelvinů. Při těchto podmínkách jádru probíhají termojaderné reakce. Zjednodušeně sloučením 4 protonů vzniká jádro helia za uvolnění energie v podobě gama záření a neutrin. Z jádra Slunce tedy vychází energie nesená fotony gama záření. Tyto fotony jsou ale velmi rychle pohlceny atomy a opět vyzářeny ve formě fotonu o nižší frekvenci. Takto energie z jádra proniká směrem k povrchu (vrstva v zářivé rovnováze). V poslední pětině pod povrchem se přenáší konvekcí (prouděním). Teplejší plazma Obr. 1 Struktura Slunce stoupá vzhůru, chladnější klesá dolů. Na povrchu Slunce vidíme vrcholy těchto proudů jako granule (zrna). Další vrstvy patří do sluneční atmosféry. Nejhlubší je fotosféra tlustá 300 km. Z fotosféry vychází viditelné světlo. Fotosféra má nejnižší teplotu něco přes K. Následuje chromosféra o tloušťce km. Je neprostupná pro některé vlnové délky světla. Teplota v ní opět stoupá. Poslední vrstvou je koróna. Teplota zde dosahuje až milióny kelvinů. Je tvořena velmi řídkým plynem, sahá až do vzdálenosti několika poloměrů Slunce, na svých okrajích postupně přechází ve sluneční vítr. Sluneční vítr je neustálý proud částic unikajících ze Slunce do meziplanetárního prostoru. Na povrchu Slunce (tj. fotosféra) jsou viditelné tmavé oblasti - sluneční skvrny. Jedná se o oblasti s nižší teplotou než okolí. Jejich množství se mění a souvisí se sluneční aktivitou a magnetickým polem Slunce (magnetické pole vzniká dynamovým jevem bližší popis, viz vznik magnetického pole u Země). Protuberance jsou výtrysky sluneční hmoty desetitisíce kilometrů nad povrch, ovládané magnetickým polem Slunce. Jejich tvar kopíruje siločáry lokálního magnetického pole. Erupce jsou náhlá zjasnění ve fotosféře a chromosféře doprovázená výrazným uvolněním hmoty a energie. Může dojít až k odtržení oblaku plazmatu se zamrzlým magnetickým polem, který putuje Sluneční soustavou. Zachytí-li tento oblak magnetosféra naší Země, dojde k výrazným polárním zářím a magnetickým bouřím. Několik obrázků Slunce. Zkuste rozpoznat útvary zmíněné ve výkladu. 6

7 Obr. Snímek Slunce Obr. 3 Sluneční skvrna 7

8 Merkur Vzdálenost od Slunce: 0,4 AU Doba oběhu kolem Slunce: 88 dní Hvězdný den: 58 dní Merkur je nejmenší z planet zemského typu, jeho průměr je jen o málo větší, než je průměr našeho Měsíce. Má velmi pomalou rotaci (sluneční den je 1,5 - krát delší než merkurský "rok") Střídají se dlouhé horké dny na osvětlené straně, kdy teplota vystoupí až k 430 C a na neosvětlené straně mrazivé noci s Obr. 4 Merkur teplotou C. Merkur je planetou s největším rozdílem teplot. Merkur nemá atmosféru. Povrch Merkuru je podobně jako povrch Měsíce pokryt krátery. Většina pochází z období velkého bombardování (viz vývoj Sluneční soustavy). Pozorovat na noční obloze ho můžeme pouze brzy po setmění nebo naopak těsně před východem Slunce, důvodem je jeho malá vzdálenost od Slunce. Nemá žádný měsíc. Kosmická sonda Mariner, která jako jediná letěla k Merkuru, pořídila pouze černobílé fotografie povrchu. Snímky: celkový pohled. Obr. 5 Povrch Merkuru 8

9 Venuše Vzdálenost od Slunce: 0,7 AU Doba oběhu kolem Slunce: 4,7dní Doba rotace kolem osy: 43 dnů Při pohledu na noční oblohu je Venuše po Měsíci nejjasnějším objektem. Celá planeta je zahalena hustou atmosférou, která velmi dobře odráží sluneční světlo. Obdobně jako Merkur nevystupuje vysoko na oblohu a je pozorovatelná po západu a před východem Slunce (večernice a jitřenka). Rotace planety byla dlouhou neznámá, protože je celá obklopena neprůhlednými mraky. Mraky pronikl až radar, pak se ukázalo, že Venuše rotuje velmi pomalu a opačným směrem než ostatní planety. Jednou z možných příčin obrácené rotace je srážka Venuše s jiným tělesem v historii jejího vývoje. Hustá atmosféra Venuše je složena převážně k CO, obsahuje mračna tvořená aerosoly kyselin H SO 4, HCl, HF. Vysoký obsah CO, vodní páry a SO (tzv. skleníkové plyny) je příčinou nejrozsáhlejšího skleníkového efektu (viz poznámka) ve sluneční soustavě. Na povrchu Venuše panují velmi nehostinné podmínky, tlak skoro 90-krát větší než na povrchu Země, stabilní teplota 470 C. Ačkoliv je Venuše svojí velikostí podobná Zemi, život na ní je zcela nemožný. Povrch planet je z velké části sopečného původu. Sopečné krátery mají ale jinou podobu než na Zemi. Krátery způsobené dopadem těles z vesmíru jsou vzácné. Venuše nemá žádný měsíc. Poznámka: Skleníkový efekt: Slunce vysílá záření převážně ve světelných vlnových délkách, pro které jsou skleníkové plyny průhledné. Energie slunečního záření prostupuje atmosférou k povrchu. Teplota povrchu planety je nižší proto do vesmíru vyzařuje záření v infračervené oblasti. Pro tyto vlnové délku jsou skleníkové plyny neprůhledné. Atmosféra propustí více energie k planetě než zpět do vesmíru, planeta se ohřívá. Obr. 7 Venuše zahalená mraky Obr. 6 Radarový obraz povrchu Venuše 9

10 Země Vzdálenost od Slunce: 1 AU Doba oběhu kolem Slunce: 365,5 dne Doba rotace kolem osy: 4 h Z planet zemského typu je Země největší, má jako jediná z nich měsíc. Země je jediným místem ve vesmíru, kde se prokazatelně vyskytuje život. Vnitřní struktura Vnitřní struktura byla zkoumána pomocí seizmických vln. Nejhlubší vrty mají hloubku kolem 10 km (srovnejte s poloměrem Země). Ve středu Země je vnitřní jádro - 1, které je podle výzkumů tuhé následuje tekuté vnější jádro -. V jádře Země je teplota asi C, což odpovídá teplotě na povrchu Slunce. Jádro je složeno z těžkých kovů převážně železa. Vysoká teplota je v jádře udržována energií uvolněnou při rozpadu radioaktivních prvků (U, Th, 40 K). Existence tekutého jádra je příčinou magnetického pole Země. Tekutý kov v jádře proudí díky konvekci (viz poznámka). Kov je samozřejmě vodič, proto se v něm při pohybu v magnetickém poli indukují elektrické proudy, které vytvářejí silnější magnetické pole. Tento proces nazýváme dynamový jev. Nejsvrchnější vrstva pláště - 3 a zemská kůra - 4 tvoří litosféru. Materiál litosféry je pevný. Ale materiál pláště pod litosférou je tzv. pevnotekutá astenosféra. Po astenosféře se pohybují litosférické desky. Příčinou pohybu je opět energie jádra a konvekční proudění v tomto případě v astenosféře. Jeho rychlost je pouze řádově centimetry za rok. Obr. 8 Struktura Země Poznámka: Konvekce: Směrem do středu Země roste teplota. Nižší vrstvy tekutého kovu mají vyšší teplotu, teplejší kapalina má menší hustotu než chladnější. Proto chladnější kapalina v gravitačním poli klesá dolů a teplejší stoupá vzhůru - konvekční proudění. Atmosféra Země Zemská atmosféra obsahuje objemově přibližně 78 % N a 1 % O, zbytek tvoří Ar, CO a další plyny. V atmosféře lze vyčlenit několik vrstev. Např. troposféru, která za sahuje do výšky km. Obsahuje 90 % hmotnosti atmosféry, v této vrstvě se odehrávají se v ní všechny jevy, která zahrnujeme do počasí. Ozonová vrstva je součástí stratosféry. Ozon O 3 pohlcuje pro život škodlivé ultrafialové záření. Ionosféra je vrstva slabě ionizovaného vzduchu v horních vrstvách atmosféry. Její vlastnosti využíváme pro šíření Obr. 9 Polární záře krátkých rádiových vln, které tato vrstva odráží zpět k zemskému povrchu. Magnetosféra Země Jako magnetosféru označujeme oblast dosahu magnetického pole Země. Nabité částice dopadající do zemské atmosféry (nejčastěji jsou to částice slunečního větru) zakřivují svoji trajektorie podle magnetických indukčních čar zemského magnetického pole a shromažďují se u zemských pólů. Zde jsou příčinou vzniku polárních září. 10

11 Měsíc Hmotnost Měsíce je přibližně 1/81 hmotnosti Země. Vzhledem k velikosti našeho Měsíce někdy hovoříme o dvojplanetě Země-Měsíc. Vzdálenost Měsíce od Země je km. Oběžná doba kolem Země je vzhledem k Zemi 9,53 dne. Měsíc má vázanou rotaci, znamená to, že doba jeho oběhu kolem Země a rotace kolem jeho osy je stejná. Díky tomu Měsíc k Zemi natáčí stále stejnou stranu = přivrácená strana. Fotografie odvrácené strany Měsíce nám přivezly až sondy. Příčinou vázané rotace je vzájemné slapové působení Země a Měsíce. Povrch Měsíce je pokryt krátery. Výrazné jsou tmavé oblasti označované jako měsíční moře. Samozřejmě nejsou vyplněny vodou, jedná se o rozsáhlé pánve vzniklé pravděpodobně dopadem většího těles a následně vyplněné vrstvou lávy. Měsíc nemá atmosféru. Teplota povrchu velmi kolísá mezi denními a nočními hodnotami. Nemá tekuté jádro, proto nemá magnetické pole. Slapové jevy Příčinou slapových jevů je nehomogenní gravitační pole Měsíce. Povrch Země blíže k Měsíce je přitahován více a naopak. Projevují se jako příliv a odliv pozemských moří a oceánů (v 1 hodinovém cyklu). Slapové jevy v menší míře způsobuje i Slunce, proto při novu a úplňku je příliv nejvyšší a při čtvrtích nejnižší. Vlivem slapových jevů si Země a Měsíc brzdí vzájemně rotaci, z těchto důvodů se naáš den prodlužuje ročně o 1,5 ms. (Ze stejných příčin má téměř vázanou rotaci např. Merkur vzhledem ke Slunci) Obr. 10 Měsíční kráter Obr. 11 Měsíc Zatmění Nastává, pokud se Země, Měsíc a Slunce nachází na jedné přímce. Při pořadí Země - Měsíc - Slunce nastává zatmění Slunce. Při pořadí Měsíc - Země - Slunce zatmění Měsíce. Měsíc neobíhá kolem Země v rovině ekliptiky, ale rovina jeho oběžné dráhy je skloněna asi o 5. V průniku těchto rovin leží uzlová přímka, kterou měsíční ekliptika protíná ve dvou uzlech. Aby nastalo zatmění musí být Slunce v blízkosti uzlové přímky. K tomu dochází dvakrát ročně a situace trvá 30 dní. Během tohoto období nastane nejméně jedno zatmění Slunce (ale mohou být až dvě) a může ale nemusí nastat zatmění Měsíce. Zatmění Měsíce jsou méně častá než zatmění Slunce. Zatmění Měsíce je ale pozorovatelné z celé noční polokoule, kdežto zatmění Slunce pouze v úzkém pásu (asi 00 km), kam dopadá stín Měsíce. 11

12 Mars Vzdálenost od Slunce: 1,54 AU Doba oběhu kolem Slunce: 1,87 roku Doba rotace kolem osy: 4,6 hodin Povrch Marsu má načervenalý odstín, který mu dávají oxidy železa v horninách. Můžeme najít roviny pokryté kameny, krátery, horské hřebeny i údolí, obrovské sopky, z nichž je největší Olympus Mons. Byly vyfotografovány oblasti vykazující vodní erozi. Na pólech jsou ledové čepičky. Led se vyskytuje i pod povrchem. Atmosféra Marsu je velmi řídká, složena převážně z CO. Časté jsou rozsáhlé písečné bouře. Často se spekuluje o životě na Marsu. Výskyt vyšších forem života je zcela nemožný, ale podmínky na Marsu by vyhovovaly některým jednodušším organismům. Jejich výskyt ale zatím nebyl potvrzen. Mars má dva měsíce Phobos (Děs) a Deimos (Hrůza). Jsou malé nepravidelného tvaru, nejspíš se jedná o zachycené asteroidy. Na následujících obrázcích jsou fotografie Marsu pomocí Hubbleova dalekohledu, záběr povrchu Marsu ze sondy, fotografie Olympus Mons a fotografie jeho měsíců Obr. 13 Povrch Marsu Obr. 1 Olympus mons Obr. 14 Phobos Obr. 15 Deimos 1

13 Jupiter Vzdálenost od Slunce: 5, AU Doba oběhu kolem Slunce: 11,86 let Doba rotace kolem osy (horní vrstvy atmosféry): 10 h Jupiter je největší z planet. Je složen ze 71 % H, 7 % He a % ostatních prvků. Nemá pevný povrch, při postupu do nitra planety bychom pronikali plynnou atmosférou H a He, která by postupně houstla a měnila se v kapalinu, ve velké hloubce při vysokém tlaku kapalný vodík přejde v pevný kovový vodík. Uprostřed planet je původní jádro složené ze směsi ledů a kamenů, kolem kterého planeta vznikala. V atmosféře jsou pozorovatelné světlé a tmavé pásy a víry. Největší je Velká červená skvrna, obrovská bouře v jupiterské atmosféře. Jeho osa rotace má velmi malý sklon. Má velkou spoustu měsíců (60). Největšími jsou měsíce Obr. 16 Jupiter objevené Galileem Galiei (tzv. galileovské měsíce) Io, Europa, Ganymed, Callisto. Io je téměr stejně velký, hmotný a hustý jako náš Měsíc. Na jeho povrchu byla pozorována sopečná činnost. Díky tomu je povrch Io pokryt sírou. Příčinou sopečné činnosti jsou slapové jevy způsobované přitažlivostí Jupitera. Europa je menší než náš Měsíc. Povrch je pokryt ledem, ledová vrstva je zřejmě mnoho kilometrů tlustá. Pod ní je možná i rozsáhlý oceán kapalné vody. Ganymed je největším jupiterovým měsícem i největším měsícem ve sluneční soustavě. Jeho jádro z tvrdých hornin pokrývá silná vrstva ledu. Callisto je pokryt krátery. Na následujících obrázcích je celkový pohled na Jupiter, fotografie Velké červené skvrny, fotografie galileovských měsíců (Io, Europa, Ganymed, Callisto). Obr. 17 Velká červená skvrna Obr. 18 Galileovské měsíce 13

14 Saturn Vzdálenost od Slunce: 9,6 AU Doba oběhu kolem Slunce: 19,46 roku Doba rotace kolem osy (horní vrstvy atmosféry): 10 h 14 min Struktura podobná jako Jupiter. Typické jsou prstence (prstence lze nalézt kolem všech obřích planet ale u všech ostatních jsou nevýrazné). Prstence jsou tvořeny prachem, kameny i většími skálami. Široký skoro km ale tlustý pouze 3 km. Měsíců má spoustu (31). Zmíníme Titan. Titan je po druhý největší měsíc ve sluneční soustavě. Má atmosféru převážně složenou z dusíku. Uvažuje se o možném výskytu jednoduchého života. Na následujících obrázcích najdete Saturn a jeho měsíc Titan. Obr. 19 Saturn Obr. 0 Titan 14

15 Uran Vzdálenost od Slunce: 19,3 AU Doba oběhu kolem Slunce: 84 let Doba rotace kolem osy (horní vrstvy atmosféry): 3,9 h Patří do skupiny obřích planet. Proto má obdobné složení. Osa rotace je výrazně skloněná (98 ) na bok pravděpodobně po srážce s nějakým velkým tělesem. Na pohled je Uran jednotvárné těleso s namodralým nádechem, který je dán obsahem metanu v atmosféře. Objeven 1781 Williamem Herschelem. Má slabé prstence a početnou skupinu měsíců (např. Ariel, Miranda). Obr. 1 Na obrázku vlevo je skutečná podoba Uranu, na obrázku vpravo jsou barvy uměle zvýrazněny, tak vyniká výrazný sklon osy (pohled na jižní polokouli). Neptun Vzdálenost od Slunce: 30,3 AU Doba oběhu kolem Slunce: 168 let Doba rotace kolem osy (horní vrstvy atmosféry): 18 h Patří mezi obří planety. Parametry dráhy z poruch trajektorie Uranu spočetli nezávisle U. L'Verrier a J. C. Adams. Vlastní planetu v blízkosti předpovězené polohy nalezl J. Galle. Má obdobně jako Uran modravé zbarvení. Atmosféra ale není poklidná, objevují se v ní víry a pásy. Má slabé prstence a hodně měsíců (např. Triton) Obr. Neptun 15

16 Trpasličí planety Trpasličí planeta je nebeské těleso sluneční soustavy, které splňuje následující 4 podmínky: obíhá okolo Slunce má dostatečnou hmotnost, aby jeho vlastní gravitace překonala vnitřní síly pevného tělesa, takže dosáhne tvaru odpovídajícího hydrostatické rovnováze (přibližně kulového); nevyčistilo okolí své dráhy; není měsícem (satelitem). Pojem trpasličí planety byl přijat v roce 006. Objekty, které jsou natolik velké, že dovedou vyčistit okolí své dráhy, nazýváme planety. Objekty, které jsou natolik malé, aby mohly být ve tvaru odpovídající hydrostatické rovnováze, definujeme jako malá tělesa sluneční soustavy. Kategorie trpasličích planet není podskupina kategorie planet, ale naprosto separátní skupina těles. Trpasličí planety nejsou planety. Definice trpasličí planety se týká pouze naší sluneční soustavy. V současné době známe pět trpasličích planet: Ceres, Eris, Haumea, Makemake a Pluto. Rozměry a hmotnost trpasličích planet Spodní a horní limit velikosti a hmotnosti trpasličích planet nebyl IAU rezolucí specifikován. Není zde striktně definován horní limit, a tak i objekty větší a hmotnější než Merkur, které nedovedou vyčistit okolí své oběžné dráhy, mohou být stále klasifikovány jako trpasličí planeta. Spodní limit je určen zmínkou o tvaru vyplývajícím z platnosti hydrostatické rovnováhy, nicméně rozměry a hmotnost, při kterých objekt tohoto tvaru dosáhne, nejsou definovány. Dle zkušeností při pozorování se mohou tyto hodnoty lišit složením a historií objektu. Původní návrh rezoluce IAU předpokládal, že se bude jednat o objekt s hmotností vyšší než kg a rozměrech větších než 800 km, ale ve finální verzi se to neobjevilo. Podle některých astronomů se můžeme v blízké době dočkat zhruba 45 nových trpasličích planet. 16

17 Další objekty sluneční soustavy Planetky (asteroidy) Pohybují se převážně v oblasti mezi oběžnými dráhami Marsu a Jupitera. Největší z nich je Ceres s průměrem asi km. Jen největší z planetek mají kulový tvar, drobnější jsou nepravidelné. Jejich složení odpovídá složení planet zemského typu. Komety Vycházejí z okrajových oblastí sluneční soustavy. Tady se jedná o ledové tmavé objekty, jak se přibližují, ke Slunci kometárního jádra se uvolňují plyny, které vytvářejí zářící koma a ohon. Ohon komety míří vždy od Slunce, protože je směrován slunečním větrem. Některé z nich obíhají kolem Slunce pravidelně, jejich trajektorie je tedy velmi protáhlá elipsa (např. Haleyova kometa s periodou 76 let). Kometární jádra se vždy během průletu kolem Slunce zahřívají, díky tomu se komety postupně rozpadají do meteorického roje. Komety mohou zaniknout také pádem do Slunce nebo Jupiter. Meteoroidy, meteory, meteority Meteoroid je tělísko o průměru m pohybující se ve sluneční soustavě. Jestliže meteoroid vstoupí do zemské atmosféry, při brzdění se zahřívají a hoří. Viditelnou stopu, kterou pozorujeme na obloze, označujeme meteor. Velmi jasný meteor označujeme jako bolid. Jen velká tělesa neshoří v atmosféře beze zbytku a jejich zbytky dopadají na zemský povrch, kde je nalézáme jako meteority. Obr. 5 Planetka Ida Obr. 3 Meteorit Obr. 4 Halleyova kometa 17

18 Zdroje: Fyzika pro gymnázia Astrofyzika nakl. Prometheus 18

VY_32_INOVACE_06_III./17._PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY

VY_32_INOVACE_06_III./17._PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY VY_32_INOVACE_06_III./17._PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY Planety Terestrické planety Velké planety Planety sluneční soustavy a jejich rozdělení do skupin Podle fyzikálních vlastností se planety sluneční soustavy

Více

Tělesa sluneční soustavy

Tělesa sluneční soustavy Tělesa sluneční soustavy Měsíc dráha vzdálenost 356 407 tis. km (průměr 384400km); určena pomocí laseru/radaru e=0,0549, elipsa mění tvar gravitačním působením Slunce i=5,145 deg. měsíce siderický 27,321661

Více

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav. Zeměpis I. ročník PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY. Jméno a příjmení: Martin Kovařík. David Šubrt. Třída: 5.

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav. Zeměpis I. ročník PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY. Jméno a příjmení: Martin Kovařík. David Šubrt. Třída: 5. Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav Zeměpis I. ročník PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY Jméno a příjmení: Martin Kovařík David Šubrt Třída: 5.O Datum: 3. 10. 2015 i Planety sluneční soustavy 1. Planety obecně

Více

Sluneční soustava je součástí galaxie známé také pod názvem Mléčná dráha. Planety ve sluneční soustavě obíhají po eliptických drahách kolem Slunce.

Sluneční soustava je součástí galaxie známé také pod názvem Mléčná dráha. Planety ve sluneční soustavě obíhají po eliptických drahách kolem Slunce. Sluneční soustava je součástí galaxie známé také pod názvem Mléčná dráha. Planety ve sluneční soustavě obíhají po eliptických drahách kolem Slunce. Zhruba 99,866 % celkové hmotnosti sluneční soustavy tvoří

Více

Pouť k planetám. Která z možností je správná odpověď? OTÁZKY

Pouť k planetám.  Která z možností je správná odpověď? OTÁZKY Co způsobuje příliv a odliv? hejna migrujících ryb vítr gravitace Měsíce Je možné přistát na povrchu Saturnu? Čím je tvořen prstenec Saturnu? Mají prstenec i jiné planety? Jak by mohla získat prstenec

Více

Kamenné a plynné planety, malá tělesa

Kamenné a plynné planety, malá tělesa Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

Pojmy vnější a vnitřní planety

Pojmy vnější a vnitřní planety KAMENNÉ PLANETY Základní škola a Mateřská škola, Otnice, okres Vyškov Ing. Mgr. Hana Šťastná Číslo a název klíčové aktivity: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Interní číslo: VY_32_INOVACE_FY.HS.9.18

Více

ČLOVĚK A ROZMANITOST PŘÍRODY VESMÍR A ZEMĚ. GRAVITACE

ČLOVĚK A ROZMANITOST PŘÍRODY VESMÍR A ZEMĚ. GRAVITACE ČLOVĚK A ROZMANITOST PŘÍRODY VESMÍR A ZEMĚ. GRAVITACE Sluneční soustava Vzdálenosti ve vesmíru Imaginární let fotonovou raketou Planety, planetky Planeta (oběžnice) ve sluneční soustavě je takové těleso,

Více

Kamenné a plynné planety, malá tělesa

Kamenné a plynné planety, malá tělesa Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

Sluneční soustava OTEVŘÍT. Konec

Sluneční soustava OTEVŘÍT. Konec Sluneční soustava OTEVŘÍT Konec Sluneční soustava Slunce Merkur Venuše Země Mars Jupiter Saturn Uran Neptun Pluto Zpět Slunce Slunce vzniklo asi před 4,6 miliardami let a bude svítit ještě přibližně 7

Více

VY_32_INOVACE_FY.20 VESMÍR II.

VY_32_INOVACE_FY.20 VESMÍR II. VY_32_INOVACE_FY.20 VESMÍR II. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 Galaxie Mléčná dráha je galaxie, v níž se nachází

Více

Astrofyzika. 1. Sluneční soustava. Slunce. Sluneční atmosféra. Slunce 17.6.2013. Slunce planety planetky komety, meteoroidy prach, plyny

Astrofyzika. 1. Sluneční soustava. Slunce. Sluneční atmosféra. Slunce 17.6.2013. Slunce planety planetky komety, meteoroidy prach, plyny 1. Sluneční soustava Astrofyzika aneb fyzika hvězd a vesmíru planety planetky komety, meteoroidy prach, plyny je dominantním tělesem ve Sluneční soustavě koule o poloměru 1392000 km, s průměrnou hustotou

Více

Všechny galaxie vysílají určité množství elektromagnetického záření. Některé vyzařují velké množství záření a nazývají se aktivní.

Všechny galaxie vysílají určité množství elektromagnetického záření. Některé vyzařují velké množství záření a nazývají se aktivní. VESMÍR Model velkého třesku předpovídá, že vesmír vznikl explozí před asi 15 miliardami let. To, co dnes pozorujeme, bylo na začátku koncentrováno ve velmi malém objemu, naplněném hmotou o vysoké hustotě

Více

VY_32_INOVACE_08.Fy.9. Slunce

VY_32_INOVACE_08.Fy.9. Slunce VY_32_INOVACE_08.Fy.9. Slunce SLUNCE Slunce je sice obyčejná hvězda, podobná těm, které vidíme na noční obloze, ale pro nás je velmi důležitá. Bez ní by naše Země byla tmavá a studená a žádný život by

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník NÁZEV: VY_32_INOVACE_197_Planety

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník NÁZEV: VY_32_INOVACE_197_Planety NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_197_Planety AUTOR: Ing. Gavlas Miroslav ROČNÍK, DATUM: 9., 25.11.2011 VZDĚL. OBOR, TÉMA: Fyzika ČÍSLO PROJEKTU:

Více

Astronomie, sluneční soustava

Astronomie, sluneční soustava Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

NAŠE ZEMĚ VE VESMÍRU Zamysli se nad těmito otázkami

NAŠE ZEMĚ VE VESMÍRU Zamysli se nad těmito otázkami NAŠE ZEMĚ VE VESMÍRU Zamysli se nad těmito otázkami Jak se nazývá soustava, ve které se nachází planeta Země? Sluneční soustava Která kosmická tělesa tvoří sluneční soustavu? Slunce, planety, družice,

Více

Astronomie. Astronomie má nejužší vztah s fyzikou.

Astronomie. Astronomie má nejužší vztah s fyzikou. Astronomie Je věda, která se zabývá jevy za hranicemi zemské atmosféry. Zvláště tedy výzkumem vesmírných těles, jejich soustav, různých dějů ve vesmíru i vesmírem jako celkem. Astronom, česky hvězdář,

Více

Kód vzdělávacího materiálu: Název vzdělávacího materiálu: Datum vytvoření: Jméno autora: Předmět: Ročník: 1 a 2

Kód vzdělávacího materiálu: Název vzdělávacího materiálu: Datum vytvoření: Jméno autora: Předmět: Ročník: 1 a 2 Kód vzdělávacího materiálu: Název vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_0505 Planety Datum vytvoření: 17.5.2013 Jméno autora: Předmět: Mgr. Libor Kamenář Fyzika Ročník: 1 a 2 Anotace způsob použití ve

Více

VESMÍR. Prvouka 3. ročník

VESMÍR. Prvouka 3. ročník VESMÍR Prvouka 3. ročník Základní škola a Mateřská škola Tečovice, příspěvková organizace Vzdělávací materiál,,projektu pro školu výuky v ZŠ Tečovice Název vzdělávacího materiálu VY_32_INOVACE_12 Anotace

Více

MERKUR. 4. lekce Bára Gregorová a Ondrej Kamenský

MERKUR. 4. lekce Bára Gregorová a Ondrej Kamenský MERKUR 4. lekce Bára Gregorová a Ondrej Kamenský SLUNEČNÍ SOUSTAVA PŘEDSTAVENÍ Slunci nejbližší planeta Nejmenší planeta Sluneční soustavy Společně s Venuší jediné planety bez měsíce/měsíců Má nejmenší

Více

PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY

PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY Sluneční soustava je planetárn rní systém m hvězdy známé pod názvem n Slunce, ve kterém m se nachází naše e domovská planeta Země. Tvoří ji: Slunce 8 planet, 5 trpasličích planet,

Více

Objevte planety naší sluneční soustavy Za 90 minut přes vesmír Na výlet mezi Ehrenfriedersdorf a Drebach

Objevte planety naší sluneční soustavy Za 90 minut přes vesmír Na výlet mezi Ehrenfriedersdorf a Drebach Objevte planety naší sluneční soustavy Za 90 minut přes vesmír Na výlet mezi Ehrenfriedersdorf a Drebach Sluneční soustava Sonnensystem Sluneční soustava (podle Pravidel českého pravopisu psáno s malým

Více

Klíčová slova: vesmír, planety, měsíc, hvězdy, slunce, soustava. Výukové materiály jsou určeny pro 5. ročník ZŠ a zabývají se tématem Vesmír.

Klíčová slova: vesmír, planety, měsíc, hvězdy, slunce, soustava. Výukové materiály jsou určeny pro 5. ročník ZŠ a zabývají se tématem Vesmír. VY_52_INOVACE_Pr_36 Téma hodiny: Vesmír Předmět: Přírodověda Ročník: 5. třída Klíčová slova: vesmír, planety, měsíc, hvězdy, slunce, soustava Autor: Bohunka Vrchotická, ZŠ a MŠ Husinec Řež; Řež 17, Husinec

Více

Přírodopis 9. Naše Země ve vesmíru. Mgr. Jan Souček. 2. hodina

Přírodopis 9. Naše Země ve vesmíru. Mgr. Jan Souček. 2. hodina Přírodopis 9 2. hodina Naše Země ve vesmíru Mgr. Jan Souček VESMÍR je soubor všech fyzikálně na sebe působících objektů, který je současná astronomie a kosmologie schopna obsáhnout experimentálně observační

Více

Sluneční soustava. http://cs.wikipedia.org/wiki/sluneční_soustava

Sluneční soustava. http://cs.wikipedia.org/wiki/sluneční_soustava Sluneční soustava http://cs.wikipedia.org/wiki/sluneční_soustava Slunce vzdálenost: 150mil.km (1AJ) průměr: 1400tis.km ((109x Země) stáří: 4.5mld let činnost:spalování vodíku teplota 6000st.C hmotnost

Více

- před 5 miliardami let - z částic prachu a plynu shluk do rotujícího prachoplynného mraku - uprostřed mraku vzniká Slunce - okolní částice do sebe

- před 5 miliardami let - z částic prachu a plynu shluk do rotujícího prachoplynného mraku - uprostřed mraku vzniká Slunce - okolní částice do sebe Mgr. Veronika Kuncová, 2013 - před 5 miliardami let - z částic prachu a plynu shluk do rotujícího prachoplynného mraku - uprostřed mraku vzniká Slunce - okolní částice do sebe naráží vznik planet, planetek

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK Fyzikální vzdělávání 1. ročník Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník 1 6.1Slunce, planety a jejich pohyb, komety Vesmír - Slunce - planety a jejich pohyb, - komety, hvězdy a galaxie 2 Vesmír či kosmos (z

Více

ZEMĚPIS 6.ROČNÍK VESMÍR-SLUNEČNÍ SOUSTAVA 27.3.2013

ZEMĚPIS 6.ROČNÍK VESMÍR-SLUNEČNÍ SOUSTAVA 27.3.2013 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_ZE69KA_15_02_04

Více

Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace Název projektu Zkvalitnění vzdělávání na ZŠ I.Sekaniny - Škola pro 21. století Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1475

Více

VY_52_INOVACE_137.notebook. April 12, V rozlehlých prostorách vesmíru je naše planeta jen maličkou tečkou.

VY_52_INOVACE_137.notebook. April 12, V rozlehlých prostorách vesmíru je naše planeta jen maličkou tečkou. Předmět: Přírodověda Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační

Více

VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ VESMÍRU VESMÍR JE VŠUDE KOLEM NÁS!

VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ VESMÍRU VESMÍR JE VŠUDE KOLEM NÁS! VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ VESMÍRU VESMÍR JE VŠUDE KOLEM NÁS! Ty, spolu se skoro sedmi miliardami lidí, žiješ na planetě Zemi. Ale kolem nás existuje ještě celý vesmír. ZEMĚ A JEJÍ OKOLÍ Lidé na Zemi vždy

Více

Přírodovědný klub při ZŠ a MŠ Na Nábřeží Havířov

Přírodovědný klub při ZŠ a MŠ Na Nábřeží Havířov Přírodovědný klub při ZŠ a MŠ Na Nábřeží Havířov Mini projekt k tématu Cesta od středu Sluneční soustavy až na její okraj Říjen listopad 2014 Foto č. 1: Zkusili jsme vyfotografovat Měsíc digitálním fotoaparátem

Více

1 Newtonův gravitační zákon

1 Newtonův gravitační zákon Studentovo minimum GNB Gravitační pole 1 Newtonův gravitační zákon gravis latinsky těžký každý HB (planeta, těleso, částice) je zdrojem tzv. gravitačního pole OTR (obecná teorie relativity Albert Einstein,

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Pořadové číslo projektu: cz.1.07/1.4.00/21.1936 č. šablony: III/2 č.sady: 6 Ověřeno ve výuce: 13.1.2012 Třída: 3 Datum:28.12. 2011 1 Sluneční soustava Vzdělávací

Více

Astronomie Sluneční soustavy I. PřF UP, Olomouc, 6.4.2012

Astronomie Sluneční soustavy I. PřF UP, Olomouc, 6.4.2012 Astronomie Sluneční soustavy I. PřF UP, Olomouc, 6.4.2012 Osnova přednášek: 1.) Tělesa Sluneční soustavy. Slunce, planety, trpasličí planety, malá tělesa Sluneční soustavy, pohled ze Země. Struktura Sluneční

Více

OBSAH ÚVOD. 6. přílohy. 1. obsah. 2. úvod. 3. hlavní část. 4. závěr. 5. seznam literatury. 1. Cíl projektu. 2. Pomůcky

OBSAH ÚVOD. 6. přílohy. 1. obsah. 2. úvod. 3. hlavní část. 4. závěr. 5. seznam literatury. 1. Cíl projektu. 2. Pomůcky Vytvořili: Žáci přírodovědného klubu - Alžběta Mašijová, Veronika Svozilová a Simona Plesková, Anna Kobylková, Soňa Flachsová, Kateřina Beránková, Denisa Valouchová, Martina Bučková, Ondřej Chmelíček ZŠ

Více

Pouť k planetám Slunce

Pouť k planetám Slunce Pouť k planetám Slunce Slunce je naše životadárná hvězda, tvořící 99,8 % hmotnosti sluneční soustavy. Slunce vzniklo před 4,6 miliardami let a bude svítit přibližně ještě 7 miliard let. Nemá pevný povrch,

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_5IS Ověření ve výuce Třída 9. B Datum: 18. 2. 2013 Pořadové číslo 13 1 Jupiter, Saturn Předmět: Ročník: Jméno autora:

Více

Atmosféra, znečištění vzduchu, hašení

Atmosféra, znečištění vzduchu, hašení Atmosféra, znečištění vzduchu, hašení Zemská atmosféra je vrstva plynů obklopující planetu Zemi, udržovaná na místě zemskou gravitací. Obsahuje přibližně 78 % dusíku a 21 % kyslíku, se stopovým množstvím

Více

Astronomie a astrofyzika

Astronomie a astrofyzika Variace 1 Astronomie a astrofyzika Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www. jarjurek.cz. 1. Astronomie Sluneční soustava

Více

Vesmír. jako označen. ení pro. stí. Podle některých n. dílech. a fantasy literatury je některn

Vesmír. jako označen. ení pro. stí. Podle některých n. dílech. a fantasy literatury je některn Vesmír Vesmír r je označen ení pro veškerý prostor a hmotu a energii v něm. n V užším m smyslu se vesmír r také někdy užíváu jako označen ení pro kosmický prostor,, tedy část vesmíru mimo Zemi. Různými

Více

1.6.9 Keplerovy zákony

1.6.9 Keplerovy zákony 1.6.9 Keplerovy zákony Předpoklady: 1608 Pedagogická poznámka: K výkladu této hodiny používám freewareový program Celestia (3D simulátor vesmíru), který umožňuje putovat vesmírem a sledovat ho z různých

Více

Astronomická jednotka (AU)

Astronomická jednotka (AU) URČOVÁNÍ VZDÁLENOSTÍ V ASTRONOMII Astronomická jednotka (AU) Světelný rok (LY) Jiří Prudký: MINIMIUM ASTRONOMICKÝCH ZNALOSTÍ PODÍVEJTE SE NA NOČNÍ OBLOHU! VÝPRAVA DO SLUNEČNÍ SOUSTAVY NEJBLIŽŠÍ HVĚZDA

Více

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Formát Druh učebního materiálu Druh interaktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0722 III/2 Inovace a

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_5IS Ověření ve výuce Třída 9. B Datum: 21. 1. 2013 Pořadové číslo 11 1 Merkur, Venuše Předmět: Ročník: Jméno autora:

Více

Úvod do fyziky plazmatu

Úvod do fyziky plazmatu Úvod do fyziky plazmatu Lenka Zajíčková, Ústav fyz. elektroniky Doporučená literatura: J. A. Bittencourt, Fundamentals of Plasma Physics, 2003 (3. vydání) ISBN 85-900100-3-1 Navazující a související přednášky:

Více

Venuše druhá planeta sluneční soustavy

Venuše druhá planeta sluneční soustavy Venuše druhá planeta sluneční soustavy Planeta Venuše je druhá v pořadí vzdáleností od Slunce (střední vzdálenost 108 milionů kilometrů neboli 0,72 AU) a zároveň je naším nejbližším planetárním sousedem.

Více

Úkol č. 1. Sluneční soustava

Úkol č. 1. Sluneční soustava Úkol č. 1. Sluneční soustava Sluneční soustava je planetární systém hvězdy známé pod názvem Slunce, ve kterém se nachází naše domovská planeta Země. Systém tvoří především 8 planet, 5 trpasličích planet,

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_5IS Ověření ve výuce Třída 9. B Datum: 6. 2. 2013 Pořadové číslo 12 1 Země, Mars Předmět: Ročník: Jméno autora: Fyzika

Více

Měsíc přirozená družice Země

Měsíc přirozená družice Země Proč je ěsíc kulatý? ěsíc přirozená družice Země Josef Trna, Vladimír Štefl ěsíc patří ke kosmickým tělesům, která podstatně ovlivňuje gravitační síla, proto zaujímá kulový tvar. Ve vesmíru u těles s poloměrem

Více

Test obsahuje látku 5. ročníku z učiva o vesmíru. Ověřuje teoretické znalosti žáků. Časově odpovídá jedné vyučovací hodině.

Test obsahuje látku 5. ročníku z učiva o vesmíru. Ověřuje teoretické znalosti žáků. Časově odpovídá jedné vyučovací hodině. Vzdělávací oblast : Předmět : Téma : Člověk a jeho svět Přírodověda Vesmír Ročník: 5. Popis: Očekávaný výstup: Druh učebního materiálu: Autor: Poznámky: Test obsahuje látku 5. ročníku z učiva o vesmíru.

Více

2. Poloměr Země je 6 378 km. Následující úkoly spočtěte při představě, že kolem rovníku nejsou hory ani moře. a) Jak dlouhý je rovníkový obvod Země?

2. Poloměr Země je 6 378 km. Následující úkoly spočtěte při představě, že kolem rovníku nejsou hory ani moře. a) Jak dlouhý je rovníkový obvod Země? Astronomie Autor: Miroslav Randa. Doplň pojmy ze seznamu na správná místa textu. seznam pojmů: Jupiter, komety, Merkur, měsíce, Neptun, planetky, planety, Pluto, Saturn, Slunce, Uran, Venuše, Země Uprostřed

Více

Digitální učební materiál. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce podpory Gymnázium, Jevíčko, A. K.

Digitální učební materiál. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce podpory Gymnázium, Jevíčko, A. K. Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

7.Vesmír a Slunce Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

7.Vesmír a Slunce Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Planeta Země 7.Vesmír a Slunce Planeta Země Vesmír a Slunce Autor: Mgr. Irena Doležalová Datum (období) tvorby: únor 2012 červen 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: zeměpis Anotace: Žáci se seznámí se

Více

Co vše se skrývá pod slapovými jevy?

Co vše se skrývá pod slapovými jevy? Co vše se skrývá pod slapovými jevy? TOMÁŠ FRANC Astronomický ústav Univerzity Karlovy, Matematicko-fyzikální fakulta, Karlova Univerzita v Praze Abstrakt Většina studentů si pod slapovými jevy představí

Více

Sluneční soustava Sluneční soustava Slunce. Země Slunce

Sluneční soustava Sluneční soustava Slunce. Země  Slunce Sluneční soustava Sluneční soustava je planetární systém hvězdy, kterou nazýváme Slunce. Součástí tohoto systému je i naše planeta Země a dalších 7 planet (Merkur, Venuše, Mars, Jupiter, Saturn, Uran,

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_5IS Ověření ve výuce Třída 9. B Datum: 25. 2. 2013 Pořadové číslo 14 1 Uran, Neptun Předmět: Ročník: Jméno autora:

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZŠ a MŠ Slapy, Slapy 34, 391 76 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací materiál: Powerpointová prezentace ppt. Jméno autora: Mgr. Soňa Růžičková Datum vytvoření: 9. červenec 2013

Více

Sluneční soustava. Studijní text k výukové pomůcce. Helena Šimoníková D07462 9.6.2009

Sluneční soustava. Studijní text k výukové pomůcce. Helena Šimoníková D07462 9.6.2009 2009 Sluneční soustava Studijní text k výukové pomůcce 1 Helena Šimoníková D07462 9.6.2009 Obsah Kolem čeho se to všechno točí?... 4 Sluneční soustava... 5 Slunce... 6 Jádro... 7 Vrstva v zářivé rovnováze...

Více

Sluneční soustava. Bc. Irena Staňková. Čeština

Sluneční soustava. Bc. Irena Staňková. Čeština Identifikátor materiálu: EU 2 42 ČLOV K A P ÍRODA Anotace Autor Bc. Irena Staňková Jazyk Čeština Očekávaný výstup Žák se seznámí se sluneční soustavou a základními údaji o jednotlivých objektech sluneční

Více

Přírodopis Vesmír Anotace: Autor: Jazyk: Očekávaný výstup: Speciální vzdělávací potřeby: Klíčová slova: Druh učebního materiálu: Druh interaktivity:

Přírodopis Vesmír Anotace: Autor: Jazyk: Očekávaný výstup: Speciální vzdělávací potřeby: Klíčová slova: Druh učebního materiálu: Druh interaktivity: Přírodopis Vesmír Anotace: Prezentace slouží jako výukový materiál k učivu o vesmíru. Jsou zde uvedené základní vlastnosti planet sluneční soustavy včetně hypertextových odkazů na videa k této tématice.na

Více

Čas a jeho průběh. Časová osa

Čas a jeho průběh. Časová osa Čas a jeho průběh zobrazování času hodiny - kratší časové intervaly sekundy, minuty, hodiny kalendář delší časové intervaly dny, týdny, měsíce, roky časová osa velmi dlouhé časové intervaly století, tisíciletí,

Více

9. Astrofyzika. 9.4 Pod jakým úhlem vidí průměr Země pozorovatel na Měsíci? Vzdálenost Měsíce od Země je 384 000 km.

9. Astrofyzika. 9.4 Pod jakým úhlem vidí průměr Země pozorovatel na Měsíci? Vzdálenost Měsíce od Země je 384 000 km. 9. Astrofyzika 9.1 Uvažujme hvězdu, která je ve vzdálenosti 4 parseky od sluneční soustavy. Určete: a) jaká je vzdálenost této hvězdy vyjádřená v kilometrech, b) dobu, za kterou dospěje světlo z této hvězdy

Více

Vesmír. Studijní text k výukové pomůcce. Helena Šimoníková D07462 9.6.2009

Vesmír. Studijní text k výukové pomůcce. Helena Šimoníková D07462 9.6.2009 2009 Vesmír Studijní text k výukové pomůcce Helena Šimoníková D07462 9.6.2009 Obsah Vznik a stáří vesmíru... 3 Rozměry vesmíru... 3 Počet galaxií, hvězd a planet v pozorovatelném vesmíru... 3 Objekty ve

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Základní jednotky v astronomii

Základní jednotky v astronomii v01.00 Základní jednotky v astronomii Ing. Neliba Vlastimil AK Kladno 2005 Délka - l Slouží pro určení vzdáleností ve vesmíru Základní jednotkou je metr metr je definován jako délka, jež urazí světlo ve

Více

VY_52_INOVACE_CVSC2_12_5A

VY_52_INOVACE_CVSC2_12_5A VY_52_INOVACE_CVSC2_12_5A Anotace: Žáci se seznamují s planetami SLUNEČNÍ SOUSTAVY a z rozstříhaných vět si ve skupince sestavují PRACOVNÍ LIST o třetí planetě Sluneční soustavy ZEMI a její přirozené družici

Více

Žhavé srdce 8 000 000 C. Spousta plynu A

Žhavé srdce 8 000 000 C. Spousta plynu A 44 SLUNEČNÍ SOUSTV Žhavé srdce S lunce, ležící ve středu sluneční soustavy, je zdrojem světla a tepla. Tato energie vzniká slučováním (syntézou) atomových jader vodíku, čímž dochází k vytváření jader hélia.

Více

Pracovní list Název projektového úkolu VESMÍRNÉ OTÁZKY A ODPOVĚDI Třída V. Název společného projektu MEZI NEBEM A ZEMÍ

Pracovní list Název projektového úkolu VESMÍRNÉ OTÁZKY A ODPOVĚDI Třída V. Název společného projektu MEZI NEBEM A ZEMÍ Pracovní list Název projektového úkolu VESMÍRNÉ OTÁZKY A ODPOVĚDI Třída V. Název společného projektu MEZI NEBEM A ZEMÍ Název pracovního týmu Členové pracovního týmu Zadání úkolu Jsme na začátku projektu

Více

LER 2891-ALBI. 1 8 15 min vĕk 7+ Mysli a spojuj! Karetní hra. Zábavná vzdĕlávací hra o vesmíru

LER 2891-ALBI. 1 8 15 min vĕk 7+ Mysli a spojuj! Karetní hra. Zábavná vzdĕlávací hra o vesmíru LER 2891-ALBI Mysli a spojuj! 1 8 15 min vĕk 7+ Karetní hra Zábavná vzdĕlávací hra o vesmíru Hra obsahuje: 45 obrázkových karet 45 slovních karet 8 karet Nový start 2 karty Super start Příprava hry Zamíchejte

Více

Pracovní list č. 3 téma: Povětrnostní a klimatičtí činitelé část 2

Pracovní list č. 3 téma: Povětrnostní a klimatičtí činitelé část 2 Pracovní list č. 3 téma: Povětrnostní a klimatičtí činitelé část 2 Obsah tématu: 1) Vzdušný obal země 2) Složení vzduchu 3) Tlak vzduchu 4) Vítr 5) Voda 1) VZDUŠNÝ OBAL ZEMĚ Vzdušný obal Země.. je směs

Více

VESMÍR. za počátek vesmíru považujeme velký třesk před 13,7 miliardami let. dochází k obrovskému uvolnění energie, která se rozpíná

VESMÍR. za počátek vesmíru považujeme velký třesk před 13,7 miliardami let. dochází k obrovskému uvolnění energie, která se rozpíná VESMÍR za počátek vesmíru považujeme velký třesk před 13,7 miliardami let dochází k obrovskému uvolnění energie, která se rozpíná vznikají první atomy, jako první se tvoří atomy vodíku HVĚZDY první hvězdy

Více

Vesmír v kostce: ( stručný vesmírný kaleidoskop )

Vesmír v kostce: ( stručný vesmírný kaleidoskop ) Gabriel B i e l i c k ý listopad 2010 Vesmír v kostce: ( stručný vesmírný kaleidoskop ) Naše Slunce se svojí soustavou planet, jejich měsíců,asteroidů,komet a dalších objektů je součástí seskupení různých

Více

Jednotlivé tektonické desky, které tvoří litosférický obal Země

Jednotlivé tektonické desky, které tvoří litosférický obal Země VY_12_INOVACE_122 Krajinná sféra Země { opakování Pro žáky 7. ročníku Člověk a příroda Zeměpis Přírodní obraz Země Červen 2012 Mgr. Regina Kokešová Určeno k opakování a doplnění učiva 6. ročníku Rozvíjí

Více

číslo a název klíčové aktivity V/2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Planety sluneční soustavy VENUŠE

číslo a název klíčové aktivity V/2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Planety sluneční soustavy VENUŠE Č. 20 číslo a název klíčové aktivity V/2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd název materiálu téma VY_52_INOVACE_20_FY89_Venuše Planety sluneční soustavy VENUŠE anotace Seznámení s planetou

Více

Nabídka vybraných pořadů

Nabídka vybraných pořadů Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Vsetínská 78 757 01 Valašské Meziříčí Nabídka vybraných pořadů Pro 1. stupeň základních škol Pro zvídavé školáčky jsme připravili řadu naučných programů a besed zaměřených

Více

ZÁŘENÍ V ASTROFYZICE

ZÁŘENÍ V ASTROFYZICE ZÁŘENÍ V ASTROFYZICE Plazmový vesmír Uvádí se, že 99 % veškeré hmoty ve vesmíru je v plazmovém skupenství (hvězdy, mlhoviny, ) I na Zemi se vyskytuje plazma, např. v podobě blesků, polárních září Ve sluneční

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

R5.1 Vodorovný vrh. y A

R5.1 Vodorovný vrh. y A Fyzika pro střední školy I 20 R5 G R A V I T A Č N Í P O L E Včlánku5.3jsmeuvedli,ževrhyjsousloženépohybyvtíhovémpoliZemě, které mají dvě složky: rovnoměrný přímočarý pohyb a volný pád. Podle směru obou

Více

Projekt Společně pod tmavou oblohou

Projekt Společně pod tmavou oblohou Projekt Společně pod tmavou oblohou Kometa ISON a populace Oortova oblaku Jakub Černý Společnost pro MeziPlanetární Hmotu Dynamicky nové komety Objev komety snů? Vitali Nevski (Bělorusko) a Artyom Novichonok

Více

Vesmír VY_12_INOVACE_PRV.123.19

Vesmír VY_12_INOVACE_PRV.123.19 Vesmír Použitý obrázek: z aplikace Smart Notebook VY_12_INOVACE_PRV.123.19 Mgr.Charlotta Kurcová srpen 2011 Já a můj svět, Prvouka 3.ročník Téma: Vesmír Podtéma: poznáváme vesmír, sluneční soustava, Země.

Více

Složení hvězdy. Hvězda - gravitačně vázaný objekt, složený z vysokoteplotního plazmatu; hmotnost 0,08 M ʘ cca 150 M ʘ, ale R136a1 (LMC) má 265 M ʘ

Složení hvězdy. Hvězda - gravitačně vázaný objekt, složený z vysokoteplotního plazmatu; hmotnost 0,08 M ʘ cca 150 M ʘ, ale R136a1 (LMC) má 265 M ʘ Hvězdy zblízka Složení hvězdy Hvězda - gravitačně vázaný objekt, složený z vysokoteplotního plazmatu; hmotnost 0,08 M ʘ cca 150 M ʘ, ale R136a1 (LMC) má 265 M ʘ Plazma zcela nebo částečně ionizovaný plyn,

Více

Koordinace učiva fyziky a zeměpisu na ZŠ

Koordinace učiva fyziky a zeměpisu na ZŠ Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Katedra fyziky Koordinace učiva fyziky a zeměpisu na ZŠ Bakalářská práce Vedoucí práce: Doc. RNDr. Josef JANÁS, CSc Vypracoval: Ondřej DUFEK Brno 2008 1 Prohlášení:

Více

Úvod do nebeské mechaniky

Úvod do nebeské mechaniky OPT/AST L09 Úvod do nebeské mechaniky pohyby astronomických těles ve společném gravitačním poli obecně: chaotický systém nestabilní numerické řešení speciální případ: problém dvou těles analytické řešení

Více

Sluneční soustava 2015

Sluneční soustava 2015 Sluneční soustava 2015 Scénář filmu o planetárních soustavách, verze 20. 3. 2015. Sluneční soustava malá část Vesmíru, širý, téměř prázdný prostor. Pro člověka nepřátelské prostředí bez ovzduší, bez pevné

Více

SLUNCE ZEMĚ MĚSÍC. Poznávej, přemýšlej, vymaluj si... Uvnitř SOUTĚZ pro žáky základních škol o hodnotné ceny!

SLUNCE ZEMĚ MĚSÍC. Poznávej, přemýšlej, vymaluj si... Uvnitř SOUTĚZ pro žáky základních škol o hodnotné ceny! Poznávej, přemýšlej, vymaluj si... SLUNCE ZEMĚ MĚSÍC Uvnitř SOUTĚZ pro žáky základních škol o hodnotné ceny! VÝSTAVOU Metodický materiál pro 1. stupeň základních škol k výstavě Slunce, Země, Měsíc Milé

Více

OPAKOVÁNÍ SLUNEČNÍ SOUSTAVY

OPAKOVÁNÍ SLUNEČNÍ SOUSTAVY OPAKOVÁNÍ SLUNEČNÍ SOUSTAVY 1. Kdy vznikla Sluneční soustava? 2. Z čeho vznikla a jakým způsobem? 3. Která kosmická tělesa tvoří Sluneční soustavu? 4. Co to je galaxie? 5. Co to je vesmír? 6. Jaký je rozdíl

Více

Slunce - otázky a odpovědi

Slunce - otázky a odpovědi Slunce - otázky a odpovědi Vladimír Štefl, Josef Trna Zavřete oči a otočte tvář ke Slunci. Co na tváři cítíte? Cítíme zvýšení teploty pokožky. Dochází totiž k přenosu tepla tepelným zářením ze Slunce na

Více

Identifikace vzdělávacího materiálu VY_52_INOVACE_F.9.A.34 EU OP VK

Identifikace vzdělávacího materiálu VY_52_INOVACE_F.9.A.34 EU OP VK Identifikace vzdělávacího materiálu VY_52_INOVACE_F.9.A.34 EU OP VK Škola, adresa Autor ZŠ Smetanova 1509, Přelouč Mgr. Ladislav Hejný Období tvorby VM Červen 2012 Ročník 9. Předmět Fyzika Hvězdy Název,

Více

Astronomický rok 2015

Astronomický rok 2015 Astronomický rok 2015 V následujícím článku jsou vybrány nejzajímavější nebeské úkazy a události vztahující se k astronomii, které nám nabídne nadcházející rok. Dnes si projdeme první pololetí 2015. Ze

Více

GRAVITAČNÍ POLE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Mechanika - 1. ročník

GRAVITAČNÍ POLE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Mechanika - 1. ročník GRAVITAČNÍ POLE Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Mechanika - 1. ročník Gravitace Vzájemné silové působení mezi každými dvěma hmotnými body. Liší se od jiných působení. Působí vždy přitažlivě. Působí

Více

ASTRO Keplerovy zákony pohyb komet

ASTRO Keplerovy zákony pohyb komet ASTRO Keplerovy zákony pohyb komet První Keplerův zákon: Planety obíhají kolem Slunce po elipsách, v jejichž společném ohnisku je Slunce. Druhý Keplerův zákon: Plochy opsané průvodičem planety za stejné

Více

Vzdálenost od Slunce: 57909175 km (0,38709893 A.U.)

Vzdálenost od Slunce: 57909175 km (0,38709893 A.U.) PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY A JEJICH OBĚŽNICE MERKUR Základní údaje Vzdálenost od Slunce: 57909175 km (0,38709893 A.U.) Rovníkový poloměr: 2439,7 km Hmotnost: 0,3302e+24 kg Střední hustota: 5,43 g/cm3 Úniková

Více

Astronomie jednoduchými prostředky. Miroslav Jagelka

Astronomie jednoduchými prostředky. Miroslav Jagelka Astronomie jednoduchými prostředky Miroslav Jagelka 20.10.2016 Když si vystačíte s kameny... Stonehenge (1600-3100 BC) Pyramidy v Gize (2550 BC) El Castilllo (1000 BC) ... nebo s hůlkou Gnomón (5000 BC)

Více

očekávaný výstup ročník 7. č. 11 název

očekávaný výstup ročník 7. č. 11 název č. 11 název anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu Pracovní list druh interaktivity Aktivita ročník 7. Vesmír a Země, planeta Země V pracovních listech si žáci opakují své znalosti o vesmíru

Více