Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb"

Transkript

1 Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb platná k Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb je zpracována na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 505/2002 Sb.,kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávními celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu, ve znění pozdějších předpisů / Vyhl. Č. 477/2003 Sb. / a Českých účetních standardů pro ÚSC, PO, SF a OSS č. 501 až č Novinky v analytických účtech jsou označeny žlutou barvou! Seznam zkratek: SU syntetický účet AU analytický účet UZ účelový znak = zdroj financování; HČ hlavní činnost DČ doplňková činnost OPPP ostatní platby za provedenou práci SR státní rozpočet MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí MZ Ministerstvo zdravotnictví SZNN Stroje a zařízení nezařazené do nákladů Třídění účtů účtové třídy 5 a 6

2 UZ xxxxx dotace ze státního rozpočtu ( pětimístný UZ ) dotace od zřizovatele ( v závazném ukazateli bude 0 ) 00xxx dotace od zřizovatele /třímístný UZ-přidělený zřizovatelem na konkrétní akci/ dotace od obcí dotace ze zahraničí ostatní dotace nespecifikované jiným UZ vlastní zdroje ORJ - třídění pěstounské péče pěstounská péče / možno použít u všech SU dle potřeb organizace / Účtová osnova: Náklady 501 spotřeba materiálu doplňková činnost závěrečný zápis DČ - nepoužívat potraviny prádlo / provozní / prádlo, oděvy, obuv / pro klienty / materiál pro ergoterapii

3 zdravotnický materiál knihy, předpl. tisku a časopisů kancelářský materiál 501 4x drobný dlouhodobý hmotný majetek do 3.000,- Kč 501 5x drobný dlouhodobý hmotný majetek od 3.001, ,- Kč pevná paliva pohonné hmoty čistící prostředky 501 7x materiál pro terapeutickou činnost 501 8x materiál pro aktivizační činnost 501 9x-97 ostatní všeobecný materiál manka a ztráty v rámci norem - přirozené úbytky potravin závěrečný zápis HČ - nepoužívat 502 spotřeba energie doplňková činnost závěrečný zápis DČ - nepoužívat 502 3x voda (vodné i stočné) 502 4x teplo, TUV, pára 502 5x plyn 502 6x elektrická energie 502 7x lehké topné oleje, nafta 502 8x ostatní energie závěrečný zápis HČ - nepoužívat 503 spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek doplňková činnost závěrečný zápis DČ - nepoužívat 503 3x spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek závěrečný zápis HČ - nepoužívat 504 prodané zboží doplňková činnost závěrečný zápis DČ - nepoužívat 504 3x prodané zboží HČ závěrečný zápis HČ - nepoužívat

4 511 opravy a udržování doplňková činnost závěrečný zápis DČ - nepoužívat 511 3x opravy a údržba nemovitého majetku 511 4x opravy a údržba movitého majetku 511 5x údržba pozemků 511 6x projektová dokumentace k opravám 511 7x-98 ostatní opravy a údržba závěrečný zápis HČ - nepoužívat 512 cestovné doplňková činnost závěrečný zápis DČ - nepoužívat 512 3x-4x cestovní náhrady 512 5x cestovné doprovod klientů závěrečný zápis HČ - nepoužívat 513 náklady na reprezentaci doplňková činnost závěrečný zápis DČ - nepoužívat 513 3x náklady na reprezentaci závěrečný zápis HČ - nepoužívat 518 ostatní služby doplňková činnost závěrečný zápis DČ - nepoužívat služby pošt / poštovné, spotřeba pošt.známek / služby telekomunikací a radiokomunikací služby školení a vzdělávání nájemné operativní a finanční leasing

5 konzultační, poradenské a právní služby služby zpracování dat neobsazeno drobný dlouhodobý nehmotný majetek, programové vybavení přepravné likvidace odpadu (tuhý komunální odpad, biologický odpad) náklady na lékařské prohlídky revize a odborné prohlídky deratizace nákup ostatních služeb závěrečný zápis HČ - nepoužívat 521 mzdové náklady doplňková činnost závěrečný zápis DČ - nepoužívat platy zaměstnanců použití fondu odměn 521 4x ostatní platby za provedenou práci 521 5x odstupné (OON) 521 6x neobsazeno 521 7x-98 neobsazeno závěrečný zápis HČ - nepoužívat 524 zákonné sociální pojištění doplňková činnost závěrečný zápis DČ - nepoužívat 524 3x sociální zabezpečení a příspěvek na politiku zaměstnanosti 524 4x zdravotní pojištění 524 8x-98 zákonné sociální pojištění k platům z jiných zdrojů

6 závěrečný zápis HČ - nepoužívat 525 ostatní sociální pojištění doplňková činnost závěrečný zápis DČ - nepoužívat 525 3x ostatní nepovinné pojistné hrazené zaměstnavatelem 525 8x-98 ostatní nepovinné pojistné hrazené zaměstnavatelem k platům a OPPP z jiných zdrojů závěrečný zápis HČ - nepoužívat 527 zákonné sociální náklady doplňková činnost závěrečný zápis DČ - nepoužívat 527 3x-4x příděl do FKSP 527 5x příspěvek na stravování zaměstnanců (do výše 55% ceny 1 jídla) 527 6x-98 ostatní závěrečný zápis HČ - nepoužívat 528 ostatní sociální náklady doplňková činnost závěrečný zápis DČ - nepoužívat 528 3x osobní ochranné pracovní pomůcky zaměstnanci 528 4x neobsazeno 528 5x peněžní výpomoci závěrečný zápis HČ - nepoužívat 531 daň silniční doplňková činnost závěrečný zápis DČ - nepoužívat

7 531 3x vyúčtování, platba silniční daně závěrečný zápis HČ - nepoužívat 532 daň z nemovitosti doplňková činnost závěrečný zápis DČ - nepoužívat 532 3x vyúčtování, platba daně z nemovitosti závěrečný zápis HČ - nepoužívat 538 ostatní daně a poplatky doplňková činnost závěrečný zápis DČ - nepoužívat 538 3x spotřeba kolků 538 4x ostatní daně a poplatky 538 5x arbitrážní a soudní poplatky 538 6x ostatní závěrečný zápis HČ - nepoužívat 541 smluvní pokuty a úroky z prodlení doplňková činnost závěrečný zápis DČ - nepoužívat 541 3x smluvní pokuty a úroky z prodlení závěrečný zápis HČ - nepoužívat 542 ostatní pokuty a penále doplňková činnost závěrečný zápis DČ - nepoužívat 542 3x ostatní pokuty a penále (i sankční poplatky za porušení rozpočt.kázně) závěrečný zápis HČ - nepoužívat 543 odpis pohledávky doplňková činnost závěrečný zápis DČ - nepoužívat 543 3x odpis pohledávky závěrečný zápis HČ - nepoužívat 544 úroky

8 doplňková činnost závěrečný zápis DČ - nepoužívat 544 3x úroky k bankám závěrečný zápis HČ - nepoužívat 545 kursové ztráty doplňková činnost závěrečný zápis DČ - nepoužívat 545 3x kursové ztráty závěrečný zápis HČ - nepoužívat 548 manka a škody doplňková činnost závěrečný zápis DČ - nepoužívat manka a škody HČ závěrečný zápis HČ - nepoužívat 549 jiné ostatní náklady doplňková činnost závěrečný zápis DČ - nepoužívat 549 3x služby peněžních ústavů pojištění majetku pojištění klientů náklady soudního řízení odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem (4,2 promile) technické zhodnocení majetku - do 40 tis.kč, resp. 60 tis. Kč ročně 549 8x náklady na pohřby klientů jiné ostatní náklady závěrečný zápis HČ - nepoužívat

9 551 odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku doplňková činnost závěrečný zápis DČ - nepoužívat 551 3x-4x odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 551 5x snížení odpisů z důvodu nekrytí investičního fondu závěrečný zápis HČ - nepoužívat 552 zůstat. prodaného dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku doplňková činnost závěrečný zápis DČ - nepoužívat 552 3x zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku závěrečný zápis HČ - nepoužívat 553 prodané cenné papíry a podíly doplňková činnost závěrečný zápis DČ - nepoužívat 553 3x prodané cenné papíry a podíly závěrečný zápis HČ - nepoužívat 554 prodaný materiál doplňková činnost závěrečný zápis DČ - nepoužívat 554 3x prodaný materiál závěrečný zápis HČ - nepoužívat 556 tvorba zákonných rezerv doplňková činnost závěrečný zápis DČ - nepoužívat

10 559 tvorba zákonných opravných položek doplňková činnost závěrečný zápis DČ - nepoužívat 591 daň z příjmů doplňková činnost závěrečný zápis DČ - nepoužívat 591 3x daň z příjmů závěrečný zápis HČ - nepoužívat 595 dodatečné odvody daně z příjmu doplňková činnost závěrečný zápis DČ - nepoužívat 595 3x dodatečné odvody daně z příjmu závěrečný zápis HČ - nepoužívat

11 Výnosy 601 tržby za vlastní výroby doplňková činnost závěrečný zápis DČ - nepoužívat 601 3x-9x tržby z prodeje vlastních výrobků závěrečný zápis HČ - nepoužívat 602 tržby z prodeje služeb doplňková činnost závěrečný zápis DČ - nepoužívat tržby za pobyt - stravné tržby za pobyt - bydlení tržby z příspěvku na péči tržby za služby (fakultativní) 602 5x tržby za stravu / zaměstnanci / 602 6x tržby z úhrad zdravotních pojišťoven 602 7x-98 ostatní tržby z prodeje služeb závěrečný zápis HČ - nepoužívat 604 tržby za prodané zboží doplňková činnost závěrečný zápis DČ - nepoužívat 604 3x-98 tržby za prodané zboží - HČ závěrečný zápis HČ - nepoužívat 611 změna stavu zásob nedokončené výroby doplňková činnost závěrečný zápis DČ - nepoužívat 611 3x-98 změna stavu zásob nedokončené výroby závěrečný zápis HČ - nepoužívat

12 612 změna stavu zásob polotovarů doplňková činnost závěrečný zápis DČ - nepoužívat 612 3x změna stavu zásob polotovarů závěrečný zápis HČ - nepoužívat 613 změna stavu zásob výrobků doplňková činnost závěrečný zápis DČ - nepoužívat 613 3x změna stavu zásob výrobků závěrečný zápis HČ - nepoužívat 614 změna stavu zvířat doplňková činnost závěrečný zápis DČ - nepoužívat 614 3x změna stavu zvířat závěrečný zápis HČ - nepoužívat 621 aktivace materiálu a zboží doplňková činnost závěrečný zápis DČ - nepoužívat 621 3x-98 aktivace materiálu a zboží závěrečný zápis HČ - nepoužívat 622 aktivace vnitroorganizačních služeb doplňková činnost závěrečný zápis DČ - nepoužívat 622 3x-98 aktivace vnitroorganizačních služeb závěrečný zápis HČ - nepoužívat 623 aktivace dlouhodobého nehmotného majetku doplňková činnost

13 závěrečný zápis DČ - nepoužívat 623 3x-98 aktivace dlouhodobého nehmotného majetku závěrečný zápis HČ - nepoužívat 624 aktivace dlouhodobého hmotného majetku doplňková činnost závěrečný zápis DČ - nepoužívat 624 3x-98 aktivace dlouhodobého hmotného majetku závěrečný zápis HČ - nepoužívat 641 smluvní pokuty a úroky z prodlení doplňková činnost závěrečný zápis DČ - nepoužívat 641 3x smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 4x smluvní pokuty a úroky z prodlení z pronájmu závěrečný zápis HČ - nepoužívat 642 ostatní pokuty a penále doplňková činnost závěrečný zápis DČ - nepoužívat 642 3x ostatní pokuty a penále závěrečný zápis HČ - nepoužívat 643 platby za odepsané pohledávky doplňková činnost závěrečný zápis DČ - nepoužívat

14 643 3x platby za odepsané pohledávky závěrečný zápis HČ - nepoužívat 644 úroky doplňková činnost závěrečný zápis DČ - nepoužívat 644 3x úroky z bankovních účtů, vč. termínovaných vkladů závěrečný zápis HČ - nepoužívat 645 kursové zisky doplňková činnost závěrečný zápis DČ - nepoužívat 645 3x kursové zisky závěrečný zápis HČ - nepoužívat 648 zúčtování fondů doplňková činnost závěrečný zápis DČ - nepoužívat 648 3x zúčtování rezervního fondu 648 4x zúčtování fondu odměn 648 5x zúčtování fondu reprodukce majetku 648 6x ostatní závěrečný zápis HČ - nepoužívat 649 jiné ostatní výnosy doplňková činnost závěrečný zápis DČ - nepoužívat výnosy z pronájmu pozemků výnosy z pronájmu pozemků služby spojené s pronájmem 649 4x výnosy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 649 5x výnosy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí služby spojené s pronájmem výnosy z pronájmu movitých věcí výnosy z pronájmu movitých věcí služby spojené s pronájmem soc.dávky-přídavky na děti náhrady škod od pojišťoven

15 649 7x ostatní náhrady za ztráty, škody, manka, včetně vlastních pozůstalost vrácené pohřebné 649 9x-98 jiné ostatní výnosy závěrečný zápis - nepoužívat 651 Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku doplňková činnost závěrečný zápis DČ - nepoužívat 651 3x tržby z prodeje pozemků 651 4x tržby z prodeje nemovitostí 651 5x tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 651 6x tržby z prodeje dlouhodobého hmotného majetku 651 7x tržby z prodeje drobného dlouhodobého nehmotného majetku 651 8x tržby z prodeje drobného dlouhodobého hmotného majetku závěrečný zápis HČ - nepoužívat 652 výnosy z dlouhodobého finančního majetku doplňková činnost závěrečný účet DČ - nepoužívat 652 3x výnosy z dlouhodobého finančního majetku závěrečný zápis HČ - nepoužívat 653 tržby z prodeje cenných papírů a podílů doplňková činnost závěrečný zápis DČ - nepoužívat 653 3x tržby z prodeje cenných papírů a podílů závěrečný zápis HČ - nepoužívat 654 tržby z prodeje materiálu doplňková činnost

16 závěrečný zápis DČ - nepoužívat 654 3x tržby z prodeje materiálu závěrečný zápis HČ - nepoužívat 655 výnosy z krátkodobého finančního majetku doplňková činnost závěrečný zápis DČ - nepoužívat výnosy z krátkodobého finančního majetku (vazba na účty skupiny 25) závěrečný zápis HČ - nepoužívat 656 zúčtování zákonných rezerv doplňková činnost závěrečný zápis DČ - nepoužívat 659 zúčtování zákonných opravných položek doplňková činnost závěrečný zápis DČ - nepoužívat 691 příspěvky a dotace na provoz ze státního rozpočtu na DČ ostatní na doplňkovou činnost příspěvky ze státních fondů na doplňkovou činnost závěrečné zápisy DČ - nepoužívat příspěvky a dotace na provoz od územně samosprávných celků z toho 691 3x příspěvky a dotace na provoz od zřizovatele 691 4x příspěvky a dotace na provoz od obcí a jiných ÚSC ostatní dotace jinde neuvedené

17 dotace na provoz ze zahraničí dotace na provoz ze státního rozpočtu MPSV, MZ dotace ze státních fondů / na hlavní činnost / se nepoužívá přijaté prostř. na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory dotace na provoz ze státního rozpočtu ISPROFIN dotace na provoz ze státního rozpočtu z jiných kapitol závěrečný zápis HČ - nepoužívat V případě potřeby jednotlivých PO je možno u všech nákladových a výnosových účtů rozšířit AU xx-98 Fondy 901 fond dlouhodobého majetku 901 xx fond dlouhodobého majetku 902 fond oběžných aktiv 902 xx fond oběžných aktiv 911 fond odměn počáteční stav příděl z hospodářského výsledku 911 2x použití fondu překroční limitu prostředků na platy 911 3x použití fondu - odměny 912 fond kulturních a sociálních potřeb počáteční stav jednotný příděl /dle vyhl.mf 114/2002 Sb./ příjmy ostatní 912 2x použití fondu příspěvky na provoz zařízení, sloužící kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců 912 3x použití fondu pořízení hmotného majetku 912 4x použití fondu stravování použití fondu - výměnné akce použití fondu rekreace

18 912 6x použití fondu kultura, tělovýchova, sport použití fondu penzijní připojištění použití fondu příspěvek odborové organizaci použití fondu sociální výpomoci 912 8x použití fondu dary 912 9x ostatní použití fondu 914 fond rezervní (11) počáteční stav příděl z hospodářského výsledku peněžní dary / příjem / nevyčerpaná část výdajů podle mezinárodních smluv (Norsko, Švýcarsko) 914 2x převod do investičního fondu 914 3x použití fondu k dalšímu rozvoji 914 4x použití fondu k časovému překlenutí rozdílů mezi výnosy a náklady 914 5x k úhradě sankcí uložených za porušení rozpočtové kázně 914 6x použití fondu z darů 914 7x-9x ostatní použití fondu 916 fond reprodukce majetku počáteční stav dary a příspěvky od jiných subjektů převod z fondu rezervního tvorba fondu z odpisů dlouhodobého nehmotného majetku tvorba fondu z odpisů dlouhodobého hmotného majetku investiční příspěvky ze státních fondů výnosy z prodeje dlouhodobého majetku investiční dotace z rozpočtu zřizovatele investiční dotace z rozpočtu obcí, jiných ÚSC odvod nedočerpané investiční dotace odvod do rozpočtu zřizovatele použití fondu k úhradě investičních úvěrů a půjček

19 použití fondu k financování rekonstrukce a modernizace 916 5x použití fondu na financování údržby a oprav nem.majetku 916 6x použití fondu k financování ostatních investic (vč. SZNN) dotace na dlouhodobý majetek ze zahraničí finanční dorovnání invest.fondu (dle vyhl. 549/2004) 918 jiné finanční fondy počáteční stav 918 2x kulturní fond obyvatel 918 3x-99 cizí prostředky Zúčtovací vztahy 311 0x-8x odběratelé 314 poskytnuté provozní zálohy 314 0x poskytnuté provozní zálohy na energie 314 1x-8x ostatní poskytnuté provozní zálohy 316 0x-8x ostatní pohledávky 321 dodavatelé 321 0x dodavatelé 321 1x dodavatelé dlouhodobého majetku 321 2x-8x ostatní dodavatelé 324 0x-8x přijaté zálohy 325 ostatní závazky

20 325 0x-8x ostatní závazky / z obchodních vztahů / 331 zaměstnanci 331 0x-8x zaměstnanci závazky z pracovněprávních vztahů 333 ostatní závazky vůči zaměstnancům 333 0x-8x ostatní závazky vůči zaměstnancům 335 pohledávky za zaměstnanci 335 0x-2x půjčky z FKSP bytové účely 335 3x-5x půjčky z FKSP - ostatní 335 6x-98 ostatní pohledávky za zaměstnanci 336 zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 336 1x, 3x zúčtování s institucemi veřejného zdravotního pojištění 336 2x, 4x zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a příspěvku na politiku zaměstnanosti 341 1x, 3x, 4x daň z příjmu 342 1x,2x,3x,4x ostatní přímé daně 343 1x,2x,3x,4x daň z přidané hodnoty 345 ostatní daně a poplatky 345 1x daň z nemovitostí 345 2x ostatní daně a poplatky 345 3x daň silniční 346 nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem 346 0x ze státních fondů na DČ 346 1x ostatní dotace na DČ 346 2x ze státních fondů na provoz

21 346 3x nároky na dotace ze SR / kap. MPSV, MZ/ nároky na dotace ze státního rozpočtu jiných kapitol provoz individuální dotace na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu systémové dotace na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu z toho systémové dotace ze státního rozpočtu systémové dotace ze státního rozpočtu na informatiku systémové dotace ze státního rozpočtu na vzdělávání pracovníků systémové dotace ze státního rozpočtu na výzkum a vývoj 346 6x ostatní dotace na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu dotace na dlouhodobý majetek ze státních fondů dotace na dlouhodobý majetek ze zahraničí dotace ze zahraničí provoz 347 vypořádání přeplatků dotací a ostatních závazků se státním rozpočtem 347 0x vypořádání dotací ze státních fondů na DČ 347 1x vypořádání ostatních dotací na DČ 347 2x vypořádání dotací ze státních fondů na provoz 347 3x vypořádání dotací ze SR /kap. MPSV,MZ/ vypořádání dotací ze státního rozpočtu jiných kapitol provoz vypořádání individuálních dotací na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu vypořádání systémových dotací na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu z toho systémové dotace ze státního rozpočtu systémové dotace ze státního rozpočtu na informatiku systémové dotace ze státního rozpočtu na vzdělávání pracovníků systémové dotace ze státního rozpočtu na výzkum a vývoj 347 6x ostatní dotace na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu vypořádání dotací na dlouhodobý majetek ze státních fondů vypořádání dotací na dlouhodobý majetek ze zahraničí

22 vypořádání dotací ze zahraničí provoz 348 nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samosprávných celků 348 0x nároky na dotace od zřizovatele / UZ / - provoz 348 1x nároky na dotace od zřizovatele / UZ 00xxx / - provoz nároky na dotace od zřizovatele na dlouhodobý majetek nároky na dotace od obcí a jiných ÚSC - provoz nároky na ostatní dotace 348 4x nároky na dotace od obcí a jiných ÚSC na dl.majetek 349 vypořádání přeplatků dotací a ostatních závazků s rozpočtem územních samosprávných celků 349 0x vypořádání dotací od zřizovatele / UZ / - provoz 349 1x vypořádání dotací od zřizovatele / UZ 00xxx / - provoz vypořádání dotací od zřizovatele na dlouhodobý majetek vypořádání dotací od obcí a jiných ÚSC - provoz vypořádání ostatních dotací 349 4x vypořádání dotace od obcí a jiných ÚSC na dl.majetek 349 5x odvod do rozpočtu zřizovatele /z odpisů/ 378 0x-8x jiné pohledávky 379 0x-8x jiné závazky 381 0x-8x náklady příštích období 383 0x-8x výdaje příštích období

23 384 0x-8x výnosy příštích období 385 0x-8x příjmy příštích období 386 0x-8x kursové rozdíly aktivní 387 0x-8x kursové rozdíly pasivní 388 0x-8x dohadné účty aktivní 389 0x-8x dohadné účty pasivní 391 0x-8x opravná položka k pohledávkám (pouze u doplňkové činnosti) 395 0x-8x vnitřní zúčtování Podrozvahové účty 971 xx až 998 xx podrozvahové účty 999 xx vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům Bankovní účty, peníze 243 Běžný účet FKSP PO je povinna vést prostředky FKSP na samostatném účtu u banky o stavu a pohybu finančních prostředků FKSP účtovat na účtu Běžný účet

24 PO je povinna vést samostatnou analytiku ke krytí každého fondu a samostatnou analytiku k účtu cizích prostředků vedených na účtu 918 v případě, že pro tyto účely nemá zřízen samostatný účet u banky. 245 Ostatní běžné účty Pokud má PO zřízen samostatný účet u banky pro finanční fondy a cizí prostředky, účtuje o nich na účtu Pokladna PO je povinna analyticky odlišit korunovou a valutovou pokladnu (pro každou valutu samostatnou analytiku), samostatnou analytiku pro pokladnu FKSP a samostatnou analytiku pro peníze z depozitního účtu.

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Doplněné analytické účty jsou pouze doporučené Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O MÚZO Praha, sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 002015 čas: 0858 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE AKTIVA A. Stálá aktiva Název I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Software 013 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na

Více

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Město Kopřivnice

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Město Kopřivnice +-----------------------------+ Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A +-----------------------------+ +---------+---+ +----------+---+ +-----------+---+ řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky +---------+---+ +----------+---+

Více

Převodový můstek. Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova

Převodový můstek. Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Převodový můstek Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009 Směrná účtová osnova 2010 Komentář

Více

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Základní (vzorová) účtová osnova pro rok 2010. ÚČET Název účtu. účtová třída 0

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Základní (vzorová) účtová osnova pro rok 2010. ÚČET Název účtu. účtová třída 0 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Základní (vzorová) účtová osnova pro rok 2010 (interní materiál pro uživatele systému FIS3000) ÚČET Název účtu účtová třída 0 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software

Více

UCT/VEMA 22.01 Org: 14451042/0 účtový rozvrh 11/02/10 Strana 1 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlohodobý

Více

Položka rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby Výnosové a nákladové účty s návazností na rozpočtovou skladbu pro ÚSC a svazky obcí v roce 2012. SÚ - NÁKLADY Položka rozpočtové skladby 501 Spotřeba materiálu 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5133

Více

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I Rozvaha ORGANIZACNí SLOŽKY STÁTU ÚZEMNí SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCí, REGIONÁLNí RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘíSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Položka rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby Výnosové a nákladové účty s návazností na rozpočtovou skladbu pro ÚSC a svazky obcí. SÚ - NÁKLADY Položka rozpočtové skladby 501 Spotřeba materiálu 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5133 Léky a zdravotnický

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

Závazná účtová osnova (dále jen ÚO) pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem

Závazná účtová osnova (dále jen ÚO) pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem Závazná účtová osnova (dále jen ÚO) pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem ÚO byla zpracována v souladu se zákonem 563/91 Sb., o účetnictví a vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádí

Více

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 ROZVAHA - BILANCE sestavená k 31.12.2011 (v tis.kč na dvě desetinná místa) A K T I V A C E L K E M O B D O B Í B Ě Ž N É MINULÉ B R U T T O K O R E K C E N E T

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. řádná x mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2008

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. řádná x mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2008 Licence: DLAZ XCRGUA6B / A6A (20022008 / 20022008) ÚČETNÍ ZÁVĚRKA organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v Kč) Období: 13 / 2008 IČO: 00284572

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Datum a podpis: Datum a podpis: --------------------------------------------------------------------------------------------------

Datum a podpis: Datum a podpis: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 NÁKLADY CELKEM 8 980 000,00 10 785 309,18 (účtová třída 5 celkem -součet položek 2,38,44 a 47) 2 Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37) 8 980 000,00 10 785 309,18 3 Spotřeba materiálu 501 1 500

Více

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU)

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU) 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby

Více

Směrná účtová osnova pro PO včetně doporučených AU

Směrná účtová osnova pro PO včetně doporučených AU Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Analytické účty jsou doporučené. Pokud má analytický účet vliv na výstup z účetnictví (např. příloha k účetní závěrce), je název sestavy

Více

ÚČTOVÁ OSNOVA včetně závazných a doporučených analytik

ÚČTOVÁ OSNOVA včetně závazných a doporučených analytik ÚČTOVÁ OSNOVA včetně závazných a doporučených analytik STÁTNÍ FONDY 2010 GORDIC spol. s r. o. 2010 Verze 1.01 1 ÚČTOVÁ OSNOVA se stanovenými analytikami pro rok 2010 STÁTNÍ FONDY 0XX Dlouhodobý majetek

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Analytické účty jsou doporučené. Pokud má analytický účet vliv na výstup z účetnictví (např. příloha k účetní závěrce), je název sestavy

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

Rozvaha IČO : 70986584. FENIX, Výkaznictví 7.50.014 Strana 1 Tisk: 18.3.2015 12:44:50. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet BĚŽNÉ

Rozvaha IČO : 70986584. FENIX, Výkaznictví 7.50.014 Strana 1 Tisk: 18.3.2015 12:44:50. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet BĚŽNÉ Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE okamžik sestavení: 30.01.2015 10:09:47 1 2 3 4 Název Syntetický účet BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIV A CELKEM 9 283 106,49 5 093 193,60 4 189 912,89 4 745 209,71 A. Stálá aktiva

Více

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Název zpracovatele: Tiskárna Ministerstva vnitra, státní příspěvková organizace Adresa sídla: Bartůňkova 4/1159, 149 01 Praha 4 - Chodov IČ: 60498005

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Převodový můstek pro ÚSC.

Převodový můstek pro ÚSC. Page 1 of 8 Převodový můstek pro ÚSC Rubrika: KEO - aktuality / Účetnictví Datum vydání: 4.1.2010 Adresa článku: http://www.alis.cz/clanky/detailclanku.jsp?id=2629 Převodový můstek pro ÚSC. KEO-Účetnictví

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

OPIS ÚČTOVÉHO ROZVRHU. Číslo Název účtu Aktivní/ Náklady/ pasivní výnosy

OPIS ÚČTOVÉHO ROZVRHU. Číslo Název účtu Aktivní/ Náklady/ pasivní výnosy UCT/VEMA 24.00 S059 Org.: 14451042/0 01. 2012 10/02/12 12.25 Str.: 1 Název a sídlo účetní jednotky: ------------------------------ Střední odborná škola, Louny, příspěvková organizace Osvoboditelů 44058

Více

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro obce a svazky obcí

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro obce a svazky obcí Směrná účtová osnova s analytickými účty pro obce a svazky obcí Analytické účty jsou doporučené. Pokud má analytický účet vliv na výstup z účetnictví (např. příloha k účetní závěrce), je název sestavy

Více

Rozvaha. Předmět činnosti: OKEČ 801020 IČO : 60611871. FENIX, Výkaznictví 7.50.011 Strana 1 Tisk: 27.1.2015 9:07:19. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky

Rozvaha. Předmět činnosti: OKEČ 801020 IČO : 60611871. FENIX, Výkaznictví 7.50.011 Strana 1 Tisk: 27.1.2015 9:07:19. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE okamžik sestavení: 26.01.2015 10:11:59 1 2 3 4 Syntetický účet BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIV A CELKEM 2 144 512,09 1 558 895,80 585 616,29 1 233 297,42 A. Stálá aktiva 1 558

Více

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro obce a svazky obcí

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro obce a svazky obcí Směrná účtová osnova s analytickými účty pro obce a svazky obcí Analytické účty jsou doporučené. Pokud má analytický účet vliv na výstup z účetnictví (např. příloha k účetní závěrce), je název sestavy

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00294055 Název účetní jednotky Období Obec Bory 10 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 106 818 132,09 117 456 374,68 (012) (013)

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

IČ: 70910987 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ZŠ a MŠ Wolkerova PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2014

IČ: 70910987 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ZŠ a MŠ Wolkerova PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2014 Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 28.01.2015 11:27:26 Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův

Více

Výnosy v tis. Kč. Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69 Střelice Příloha č.1

Výnosy v tis. Kč. Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69 Střelice Příloha č.1 1 / 2 Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69 Střelice Příloha č.1 V Ý N O S Y H l a v n í č i n n o s t D o p l ň k o v á č i n n o s t Výnosy SÚ AÚ skutečnost skutečnost Tržby za vlastní

Více

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 Příloha č. 13 k Metodickému pokynu Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 A) Základní údaje o organizaci (název, sídlo školy, odloučené pracoviště, stručné

Více

Název organizace: Zámeček Střelice, příspěvková organizace H l a v n í č i n n o s t D o p l ň k o v á č i n n o s t

Název organizace: Zámeček Střelice, příspěvková organizace H l a v n í č i n n o s t D o p l ň k o v á č i n n o s t Příloha č. 16 směrnice Zásady vztahů JMK k PO - Náklady N Á K L A D Y Příloha č. 2 Název organizace: Zámeček Střelice, příspěvková organizace SÚ 2013 1) 2014 2) 4) 2013 1) 2014 2) Náklady v tis.kč Spotřebované

Více

Pomocný analytický přehled

Pomocný analytický přehled Pomocný analytický přehled sestavený k 31.12.2014 Název účetní jednotky: Sídlo: Husovo náměstí 1 517 54 Vamberk Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00275492 Část I: Počáteční a koncové stavy a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09 Závěrečného účet Dobrovolného svazku obcí Vidče a Střítež nad Bečvou rok 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) schválený na zasedání výboru DSO

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti:

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných

Více

Licence: DD06 XCRGURXA / RYA (10012013 / 01012012)

Licence: DD06 XCRGURXA / RYA (10012013 / 01012012) Licence: DD06 XCRGURXA / RYA (10012013 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00673951 Název: Léčebna respiračních nemocí

Více

rčo 75021897 strana Datum tisku: 26.01.2012 čas: 13.23 Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

rčo 75021897 strana Datum tisku: 26.01.2012 čas: 13.23 Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí - - ~_...,------ ~ -- -.I..._~.- -- ----- Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 75021897 Název organizace: Mateřská škola Senetářov, okr. Blansko, přísp. org. Právnf forma: příspěvková organizace Sfdlo:

Více

Název položky Účet Stav k 1.1. Stav k 31.12.

Název položky Účet Stav k 1.1. Stav k 31.12. ROZVAHA (BILANCE) města Zábřeh (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2006 / zjednodušená verze / IČO 00303640 Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný

Více

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací Úč. ÚOPO 3 02 R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací (V tisících Kč,h na 2 des. míst) Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Střední odborná

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Městys Nepomyšl Sídlo: č.p. 82 439 71 NEPOMYŠL Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních

Více

Rozvaha ÚČETNÍ OBDOBÍ. Syntetický účet. Číslo položky BĚŽNÉ. Název položky MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO

Rozvaha ÚČETNÍ OBDOBÍ. Syntetický účet. Číslo položky BĚŽNÉ. Název položky MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 312014 ( v Kč, s přesností na dvě desetinná místa ) okamžik sestavení: 26.02015 Syntetický účet č.ř. 1 2 3 4 BĚŽNÉ BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ AKTIVA CELKEM A.

Více

Licence: DT3P XCRGURXA / RXA (14102010 / 01012010) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DT3P XCRGURXA / RXA (14102010 / 01012010) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč) : 12 / 2010 IČO: 72033801 Název: Sport Hluk, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 37 589 392,46 18 776 245,78 18 813 146,68 A. Stálá aktiva 36 756 691,63

Více

součet položek 16 až 25

součet položek 16 až 25 Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Město Zábřeh Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: výkon státní správy a samosprávy ROZVAHA

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky OBEC DALEKÉ DUŠNÍKY 2009 13 00242071 1 26301 Daleké

Více

Závěrečný účet za rok 2006

Závěrečný účet za rok 2006 Lučina - sdružení obcí Žďárská 187, 348 16 Halže IČO: 68783213 Závěrečný účet za rok 2006 dle 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění k 31.12.2006 Lučina -

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha, HO. - PC výkaznictvi JASU Datum tisku: 02.02.2012 čas: 13.51 Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 71009728 Název organizace: Mateřská škola Kouřim,okres Kolín Právní forma: příspěvková organizace

Více

ÚČTOVÁ OSNOVA včetně závazných a doporučených analytik

ÚČTOVÁ OSNOVA včetně závazných a doporučených analytik ÚČTOVÁ OSNOVA včetně závazných a doporučených analytik ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU 2010 GORDIC spol. s r. o. 2010 Verze 1.01 1 ÚČTOVÁ OSNOVA se stanovenými analytikami pro rok 2010 0XX Dlouhodobý majetek

Více

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU)

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU) 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace Licence: W0XX XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 71002651 Název: Základní škola Dolní Cerekev

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Bohumilice 2009 12 00250333 Bohumilice 111 38481

Více

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 21 Vyvěšeno dne 17.1.21 Sejmuto dne 5.2. 21 Rozpočtové p ř í j m y TŘÍDA 1 Třída 1 SU AU Funkční třídění Druhové třídění Částka Daňové příjmy-text XXX XXX Paragraf

Více

Pomocný analytický přehled

Pomocný analytický přehled Pomocný analytický přehled sestavený k 31.12.2012 Název účetní jednotky: Město Zábřeh Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: výkon státní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

A. Stálá aktiva pol. 09+15+26+33+41+206 001 215,784.21 227,031.34

A. Stálá aktiva pol. 09+15+26+33+41+206 001 215,784.21 227,031.34 MÚZO PRAHA - 2009/4Q VÝKAZNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU Strana: 1/ 5 Název nadřízeného orgánu: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. (v tis. KČ na dvě des.místa) Ústavní soud ve znění pozdějších

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Úžice 2009 13 00236543 Úžice 38 28504 Úžice Obec

Více

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory OBDOBÍ: 1.1.2012 31.12.2012 Název a sídlo účetní jednotky: Seniorcentrum OASA s.r.o. Sídlo: Petřvaldík 68, 742 60 Petřvald 2 IČ: 27857018 Datum

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací sestavena k : 31.12.2005 v tisících Kč, na dvě desetinná místa Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO OKEČ účetní jednotky Mateřská škola Včelná

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

Více

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice. Sestavená k rozvahovému dni 31.

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice. Sestavená k rozvahovému dni 31. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013

Více

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI Tabulka č. 1 1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI číslo řádku 1 2 3 4 5 6 7=4-1 8=5-2 9=6/3 1 Tržby za prodané zboží (604) 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb (601,602)

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI okamžik sestavení: 30.01.2014 18:27:53 ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ----------------------------------------------------------------------

Více

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X ÚČETNí ZÁVĚRKA neziskových organizací Obdobi: IČO: 12/2012 28274466 Název: Domov seniorů Stříbrné Terasy Jihlava o.p.s. I D řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace Licence: W15I XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 72052422 Název: Základní umělecká škola Františka

Více

Licence: D8MK XCRGURXA / RXA (15012015 / 27012015) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: D8MK XCRGURXA / RXA (15012015 / 27012015) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto Licence: D8MK XCRGURXA / RXA (15012015 / 27012015) ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 6 / 2015 IČO: 71196234 Název: Základní škola, Palachova 2189/35,

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2005

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2005 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2005 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO OKEČ účetní jednotky Město Buštěhrad 2005 12 00234214 202020 Hřebečská

Více

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ : A1 Informace podle 7 odst 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informaci o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání A2 Informace podle 7 odst 4 zákona (TEXT) V roce 2014 začala banka srážet

Více

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Obsah Úvodní slovo 3 Finanční zpráva za rok 2003 4 Majetek nadace k 31.12.2003 4 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 5 Přijaté dary 6 Auditorská

Více

Pokyny k opravě počátečních stavů roku 2014

Pokyny k opravě počátečních stavů roku 2014 Pokyny k opravě počátečních stavů 2014 Na základě vyhlášky č. 473/2013 Sb., kterou se novelizuje vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2013 IČO: 43541496 Název: Základní škola a mateřská škola Hranice, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 10 618

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2013 IČO: 71220020 Název: Domov důchodců Český Dub, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 45 836 055,31 22 147

Více

A K T I V A C E L K E M 105042302.45 8293082.90 96749219.55 96108215.01. A. Stálá aktiva 101568517.77 8293082.90 93275434.87 90636600.

A K T I V A C E L K E M 105042302.45 8293082.90 96749219.55 96108215.01. A. Stálá aktiva 101568517.77 8293082.90 93275434.87 90636600. R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Radošovice, Radošovice 6 38601 Radošovice, Obec, IČ:00251739 Sestavená k : 31.12.2012 za období: 12/2012 v

Více