otázka po roce Souvislostí této obliby je řada obecně metodické problémy, s nimiž se práce potýkají, lze snad tvrdit,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "otázka po roce 1945. Souvislostí této obliby je řada obecně metodické problémy, s nimiž se práce potýkají, lze snad tvrdit,"

Transkript

1 PŘEDMLUVA Tak jako oblečení a hudba podléhají vlnám mód i všechna témata historických prací dnes je mezi českými badateli mimořádně populární německá otázka po roce Souvislostí této obliby je řada obecně žijeme v době, která má zálibu ve zkoumání minorit všeho druhu, multikulturalistický étos se pak projevuje v zájmu o soužití menšin národnostních, specificky české je pak vyrovnávání se s potlačeným traumatem Odsunu/Vyhnání. Kromě úvah, vyznání i účelověideologických textů byla již v Česku i Německu k tomuto tématu publikována celá řada vědeckých prací, založených na archivním materiálu či svědectví očitých svědků 1.Přesnejrůznější metodické problémy, s nimiž se práce potýkají, lze snad tvrdit, že na celostátní úrovni je zacházení s Němci v poválečné ČSR rámcově zpracováno 2. Regionálně je transfer a související témata prozkoumán velmi různě v současnosti je zřejmě větší skupina badatelsky nedotčených lokalit. Řada regionálních monografií, jejichž tématem je nakládání s německou menšinou v Česku po roce 1945, navíc vznikla jako diplomové práce a vydání se dosud nedočkaly. Přesto právě místní rozměr bádání o tomto tématu je velmi důležitý. Je třeba shromáždit a analyzovat místní materiál se znalostí místních poměrů, ovšem je také potřeba výsledky bádání uplatnit právě v místech, kde se děj odehrával. Aby vůbec mohlo dojít k nějakému vyrovnání se s minulostí, je nutné zjistit, co se opravdu stalo 3, a medializovat to. Teprve toto zviditelnění kusu dějin diskuzemi, články, knihami, pamětními deskami, pomníky, dokumentárními filmy či přednáškami pro školy umožňuje aplikovat historii vcítěním, jehož součástí snad může být i katarze přijetí problému a vyrovnávání se s ním. Druhou stranou téže mince místní aplikace je fakt, že ač jsou popisované události staré skoro 60 let, přesto se některých čtenářů může tato knížka dotknout osobně někdo starší se může v textu poznat sám, někdo pozná mezi těmi zlými své rodiče či prarodiče 4.Tusnadplatí,že dobrým dědečkem a vzorným otcem může být i někdo, koho příležitost udělala zlodějem či vrahem. A že děti a vnuci za jejich činy nemůžou nést zodpovědnost, není snad třeba dodávat. 1/ Rudolf Hemmerle, Heimat im Buch. Sudetendeutsche Heimatbücher [...] nach Eine Bibliographie. München, 1996 (2. přeprac. vyd.); Slavěna Rohlíková,Vysídlení Němců z Československa. Výběrová bibliografie literatury z let In: Soudobé dějiny, 9, 2002, s (& ); Robert Luft, Arbeitsbibliographie zur Geschichte von Vertreibung und Aussiedlung der Deutschen aus den böhm. Ländern bzw. der Tschechoslowakei. In: «http://www.collegium-carolinum.de/doku/lit/bibl-vertreibung.htm». 2/ Zjm. Tomáš Staněk, Perzekuce Perzekuce tzv. státně nespolehlivého obyvatelstva v českých zemích (mimo tábory a věznice) v květnu srpnu Praha, 1996; Tomáš Staněk,Tábory v českých zemích Šenov u Ostravy, / Při zachování vší oprávněné skepse k pojmům jako je opravdu : ) 4/ Já osobně jsem se v Hranicích nenarodil, moji předkové pocházejí odjinud, takže v tomto směru jsem měl ulehčeno.

2 6 Ústředním tématem textu bude historie internačního tábora (vlastně několika táborů) pro Němce, co v letech fungoval/y v nevelkém moravském městě Hranice. Skutečnost, že v prvních týdnech jeho existence docházelo v táboře ke krutému zacházení s internovanými, zároveň s faktem, že se o tom v archivech zachovala řada materiálů, pak vede k tomu, že téma pro článek se rozrostlo do knížky. Internační tábor je ovšem jen součástí široké řeky perzekucí hranických Němců po druhé světové válce. Budeme se tedy rámcově věnovat situaci německých obyvatel i mimo internační tábor a do planých diskuzí na téma kdo si začal se pokusíme vstoupit stručným náčrtkem dějin soužití lidských etnik na Hranicku. Souvislé zpracování dějin Hranic končí samozřejmě třicetiletou válkou a pro celé období od poloviny 17. do konce 20. století jsou k dispozici jen články a studie 5 a souhrnu se hned tak nedočkáme. Tak se ovšem tato knížka dostává do nebezpečí jistého zkreslení, které nelze přejít mlčením. Zatím totiž čtenář nemá možnost zařadit si příběh internačního tábora do širších hranických souvislostí. Nezná historii hranické komunální politiky, hranického průmyslu, kultury atd. Může se tedy zdát, že internační tábor je jediné téma z novodobé hranické historie, které si zaslouží zpracování, ale je to jinak zajímavých témat je nepřeberné množství a volba tohoto není výsledkem nějaké úvahy, jen nakupením různých okolností. JiříJ.K.Nebeský / 5. února 2003 PODĚKOVÁNÍ/ Za pomoc při přípravě a psaní této práce ať prosím přijmou poděkování: Václav Bednář, Tereza Dvořáková, Věra Fišmistrová, Stanislav Hledík, Veronika Hofinger, Josef Christel, Zuzana Jurková, Jiří Lapáček, Kateřina Malenovská, Jiří Mašata, Jiří Nezhyba, Ulrich Ringsdorf, Helena Řiháková a Zdeněk Wagner. 5/ Navíc o tom, že tyto články existují (a jak se k nim dostat), ví jen velmi úzký okruh zájemců. Viz Václav Pumprla, Bibliografie okresu Přerov. Brno, 1993, s

3 III. POVÁLEČNÁ PERZEKUCE HRANICKÝCH NĚMCŮ MĚSTO OSVOBOZENO/ 6. května 1945 opustil Hranice vládní komisař K. Kettner, okresní hejtman F. Jeschke a další prominenti nacistické správy, souběžně z Hranic ustupovaly také německé vojenské jednotky, takže už 7. května ráno obsadil revoluční Národní výbor kasárna bývalé vojenské akademie. 8. května okolo půl druhé v noci procházely Hranicemi poslední zbytky německé armády a ráno dorazila do města Rudá armáda 58. Přestože v právě osvobozeném městě vládl nepochybně značný zmatek, zdá se, že Národní výbor dokázal situaci rychle konsolidovat. V této knížce se však nebudeme zabývat procesem všeobecné obnovy poválečného hospodářství, školství, úřadů atd., ale jen řešením tzv. německé otázky. BLUDNÁ IDEA PERZEKUCÍ/ Pocit, že porážka nacistického státu okupujícího Česko 59 je zároveň porážkou českých Němců v dlouhodobém zápasu Čechů a Němců o dominantní vliv v českých zemích, panoval zřejmě všeobecně. Pod dojmem této (bludné) ideje pak samozřejmě logicky musela nastat odplata. Oficiální podobě takovéhoto potrestání, kterou přinesly retribuční soudy a vysídlení, předcházela vlna do jisté míry spontánního lidového násilí, na němž se ovšem často podílely také vojenské a správní orgány obnovovaného státu 60. NĚMCI ODJINUD/ Kromě vojáků německé armády, pro které vznikl v kasárnách Střelce Jana Čapka (naproti dnešnímu sídlišti kpt. Jaroše) zajatecký tábor 61, se na Hranicku pohybovala v prvních dnech míru také řada německých státních příslušníků, kteří se do oblasti dostali jen shodou válečných okolností většinou zřejmě na útěku před frontou. Dne 31. května 1945 vydal hranický ONV příkaz, kterým s okamžitou platností vyhostil»všechny německé státní příslušníky, kteří před 1. říj- 58/ Ludvík Novotný & Václav Vlasák, V Hranicích před 15 lety. In: Minulost Přerovska, 2, 1960, s ; Ludvík Novotný, Hranice na sklonku druhé světové války a ve dnech osvobození. In: Minulost Přerovska, 6, 1970, s ; LN [Ludvík Novotný], Osvobození města Hranic v květnu In: Zpravodaj města Hranic, květen 1980, s / I když protektorát byl značně benevolentnější formou okupace, než jakou zažilo např. Polsko. 60/ Viz např. Tomáš Staněk, Perzekuce Praha, / O tom, že teorie vyhlášek a nařízení nebyla vždy shodná s realitou, svědčí např. i to, že František Frais z Kunčic žádá v lednu 1946 o propuštění z internačního tábora a SNB Bělotín sděluje:»vzhledem k tomu, že sloužil u býv. Wehrmachtu, měl by býti pojatý do evidence jako válečný zajatec a předaný do vojenského zajateckého tábora v Hranicích«. Vyjádření SNB Bělotín, In: SOkAP, ONVH, k. 93, č. 126.

4 25 nem 1938 neměli trvalé neb přechodné bydliště v okrese«62. O celkovém počtu těchto běženců si můžeme udělat určitou představu z toho, že»v prvých 14 dnech našeho osvobození prošlo místní stanicí NBS asi německých uprchlíků, kteří po vyšetření a prohlídce byli posláni do svých domovských obcí«63. PERZEKUCE/ Perzekuce uvalené na české Němce můžeme v zásadě rozdělit na dva druhy na paušální, které se týkaly všech osob německé národnosti rsp. říšskoněmecké státní příslušnosti bez rozdílu, a na individuální, tedy takové tresty, které jednotlivcům stanovil soud či komise za konkrétní trestné činy. ZATÝKÁNÍ A VĚZNĚNÍ/ Nejviditelnějším typem paušálních perzekucí byla omezení svobody pohybu. Hned 8. května 1945 byla velká část hranických Němců (a také několik Čechů) zatčena a koncentrována na několika místech v Hranicích. Tak vznikly internační tábory I, II a III, kterým se budeme věnovat podrobně později. Další Němci a fašisté a kolaboranti byli umístěni ve věznici okresního soudu:»po převratě hned druhého dne začali sem lidé v civilu s odznakem Národní stráž voditi Němce z Hranic i z okresu. Dále fašisty, kolaboranty. Byli zde u soudu vyšetřováni. Až 70 lidí bylo zde ve věznici, ačkoliv jest jen pro třicet lidí. Na dvou postelích spalo až 6 lidí. Ve společné cele bylo až 15 Němců. Zvláště byly ženy a muži také. Vazby tyto skončily až v květnu Později byl stav jen 30 až 35 lidí.«64 DROBNÁ PERZEKUCE/ Další omezení svobody pohybu se týkala také těch Němců, kteří nebyli internováni.»nikdo z německých příslušníků nesmí používati cestovních prostředků bez zvláštního povolení.«65»mnv se ve věci Němců usnesl: 1. zakázati Němcům tvoření hloučků, [...] 3) zakázat Němcům vycházení po 18 h.«66»návštěvy Němců u ONV v Hranicích jsou stanoveny pouze na středu v době od 14 do 15 hodin. V jiné dny není návštěva úřadu Němcům dovolena.«67. Také možnost nakupovat v obchodech byla omezena jen na dobu mezi h 68. Kromě ponížení to Němcům samozřejmě přinášelo i obyčejné komplikace, jak o tom svědčí žádost Edity N ové:»mám české školní vzdělání a od svých rodičů české vychování. Jako Němka jsem byla zapsána na naléhání německých úřadů z donucení jako neplnoletá. [...] Jakožto učnice pro šití bílého prádla a j. u slečny Marie Nelhieblové v Hranicích, která jest 61 let stará, musím obsta- 62/ Příkaz ONV č. j. 97/45, In: SOkA, MNVH, k / V prvých 14 dnech. In: Nový směr, č. 9, , s / Vzpomínka B. Pavlíčka, In: SOkAP, MNVH, k. 52, č / Oběžník ONV, In: SOkAP, MNVH, k / Zápis z 12. schůze pléna MNV, In: SOkAP, MNVH, i. č / Návštěvy Němců u ONV. In: Nový směr, č. 1, , s. 3:»Pro české obyvatelstvo zůstávají dosavadní vyhrazené dny (úterý a pátek dopoledne).«68/ Oběžník ONV, In: SOkAP, MNVH, k. 39.

5 26 rávat veškeré pochůzky při nákupech pro svou zaměstnavatelku. Nošením označení N jsem všude při nákupech před jinými zákazníky odkazována na pozdější dobu a promarním tím své zaměstnavatelce drahocenný čas, který pak při další práci schází, a není možno práci zákazníkům včas dohotoviti.«69 Prostředkem k identifikaci Němců, který sám byl druhem perzekuce, bylo povinné nošení označení N»obyvatelstvo německé národnosti (i ze smíšeného manželství, i Češi, kteří se přihlásili k Němcům) musí bezpodmínečně nositi na vrchní části oděvu označení N. [...] Neuposlechnutí této vyhlášky bude trestáno internováním.«70.postižení se samozřejmě snažili opatření obejít, jak o tom svědčí další úřední sdělení:»provedeným šetřením bylo zjištěno, že němečtí příslušníci, aniž by byli vyňati z opatření proti Němcům, nenosí označení N, a pokud toto nosí, tak obyčejně na spodní části oděvu, neb jen přišpendlené, takže tím se stává toto označení nedostatečné.«71»mnv se ve věci Němců usnesl: 2) dosavadní označení nošené na prsou změnit tak, že bude na levém rukávě ve formě pásky.«72 Němcům byly stanoveny také nižší potravinové příděly než Čechům už čtvrtý den po osvobození města informuje náměstek Bouda na schůzi MNV, že»německým občanům jest dávati dávky v tom množství, jaké dostávali Židé. Pouze dětem do 6 let ponechati dávky takové jako dětem českým«73. Nezanedbatelnou perzekucí byla i jazyková opatření.»že se Němci nepoučili z minulosti a neztratili na své zpupnosti, svědčí nedávný případ z Lipníka n. B., kde se německá rodina na náměstí provokativně bavila, jako by byla někde v Berlíně. Označení, které jsou povinni nosit veřejně, měli zakryto klopou kabátu. Když byli českou úřední osobou vyzváni, aby mluvili česky, poněvadž česky umí, vykřikl najednou jeden z Němců pěknou češtinou: Vám do toho nic není, jak mluvím. Když byl německý hitlerčík za svou odpověď na místě potrestán, našlo se však několik Čechů, kteří tohoto Němce litovali... Uvědomili si, jak by ještě před rokem bylo naloženo s Čechem, který by takovým způsobem odpověděl Němci?«74 rozčiloval se v novinách anonymní pisatel, kterého bychom dnes označili nejspíš jako českého šovinistu. Úřední reakce na sebe nenechala dlouho čekat:»vzhledem k tomu, že mnozí němečtí příslušníci provokativně užívají němčiny nejen v denním styku, ale nepřímo si vynucují, aby se s nimi německy jednalo i v obchodech a úřadech, upozorňuje ONV v Hrani- 69/ Žádost E. N ové [N; *1929], In: SOkAP, ONVH, k. 93, č. 319/46 komise nevyhověla, ale rada ONV žádosti vyhověla. Proč je příjmení žadatelky skryto, se dozvíte později. 70/ Vyhláška, In: Úřední věstník ONV Hranice, č. 1, , s / Oběžník ONV, In: SOkAP, MNVH, k / Zápis z 12. schůze pléna MNV, In: SOkAP, MNVH, i. č. 25. Marianne Benisch, Nr. 43. In: Die Vertreibung der deutschen Bevölkerung aus der Tschechoslowakei, 2. Augsburg, 1994 (2. vydání), s uvádí, že v Potštátu byla povinnost nosit N na levé straně hrudi zavedena 20. června 1945 a 18. února 1946 byla jeho podoba změněna v N na žluté pásce na paži. 73/ Zápis ze 2. schůze pléna MNV, In: SOAkP, MNVH, i. č / Podivná odpověď Němců. In: Nový směr, č. 10, , s. 2.

6 27 cích právě vydanou vyhláškou na to, že jednací řeč jest pouze čeština a že ty osoby, které česky neumějí, mají si vzíti k jednání u úřadů všech druhů tlumočníka. Opatření toto jistě uvítá celá veřejnost s povděkem. K tomuto opatření dala podnět KSČ, která upozornila na neustálé naděje německých nacistů a jejich časté provokativní vystupování. Nutno si také všímati, kdo tak velmi ochotně s Němci německy mluví v obchodech i na ulicích.«75 Podobnými dobře míněnými výhrůžkami se tehdejší tisk jen hemží. NUCENÁ PRÁCE/ Přestože čeští Němci byli dekretem prezidenta republiky č. 33/1945 zbaveni československého státního občanství, vzápětí byl vydán dekret č. 71 z 19. září 1945, který pro všechny tyto cizince zaváděl pracovní povinnost. Fakticky na ně ovšem byla uvalena okamžitě po osvobození. O nucené práci hranických internovaných Němců budeme psát až v souvislosti s internačním táborem. Povinnost se však vztahovala i na ty, kteří internováni nebyli. S výjimkou starých lidí a dětí byli lidé nasazováni na všechny možné, zejména těžší práce. Člověk byl zpravidla přidělen na práci konkrétnímu zaměstnavateli, ke kterému buď docházel z domova, nebo z tábora, případně u něj byl přímo ubytován. O poměrech v prvních měsících po válce svědčí výmluvně tento novinový článek:»všichni zaměstnavatelé, jimž byli k jejich žádosti přiděleni na práci Němci, se upozorňují, že je musí platit. Mzdy těchto osob jsou stanoveny tak, že obdrží 80 % mzdy, kterou za stejnou práci by obdržel normální dělník. Z toho obnosu obdrží Němec-zaměstnanec přímo, pokud není umístěn v inter. táboře, jednu třetinu, dvě třetiny jeho platu musí býti poukázány místnímu NV, v jehož obvodu je Němec zaměstnán. MNV je povinen poukázati jednu třetinu platu Němce okresnímu NV. Za pracovní síly, umístěné v internačním táboře, je nutno celých 80 % mzdy platiti správě internačního tábora, v němž je Němec umístěn. Pro osoby, jimž byly poskytnuty výhody z opatření proti Němcům a které se písemným potvrzením prokáží, toto opatření neplatí.«76 Text článku nám ukazuje, že za nucené práce sice zaměstnavatelé měli platit 80 % běžné mzdy, do rukou neinternovaných Němců se však dostalo jen o něco málo víc než 25 % celkové částky! Internovaní nedostávali nic. Situace se změnila poté, co byly 2. listopadu 1945 publikovány prováděcí směrnice k prezidentskému dekretu č. 71, které stanovovaly, že zaměstnavatel má platit Němci plnou mzdu, z níž 20 % odvede prostřednictvím ONV do státního rozpočtu / Vítané opatření ONV v Hranicích. In: Nový směr, č. 12, , s. 1. Téma doplňuje také výmluvný titulek dalšího článku: Počeštěme svá příjmení! In: Ruch, č. 24, , s / Mzdy za práce Němců. In: Nový směr, č. 13, , s / O uplatnění tohoto nařízení v Hranicích svědčí článek Jaké mzdy patří Němcům? In: Nový směr, č. 3, , s. 3.

7 V. NÁSILÍ V LÁGRU ÚVODEM/ Dostáváme se k tématu, které iniciovalo vznik celé knížky. Zaprvé proto, že zvěrstva, ke kterým v táboře docházelo, by neměla zůstat skryta zvlášť když se jedná o součást stále ještě živého traumatu. Zadruhé to byly právě tyto zločiny, které způsobily, že kromě nemnoha úředních dokumentů se v archivech zachovaly také protokoly z výslechů s několika internovanými, z nichž se dozvídáme mnoho podrobností, bez kterých by příběh lágru 189 skoro nebylo možné vyprávět. Kromě uvěznění, které proběhlo bez soudu a v drtivé většině případů bezdůvodně, kromě majetkové újmy a většinou těžké nucené práce a kromě všudypřítomného slovního ponižování, byl život v táboře prosycen také násilím. Násilí v internačních táborech nebylo jevem vůbec řídkým 190, takže situace, ke kterým docházelo v Hranicích, nebyly výjimečné 191. ŘÁDNÉ DISCIPLINÁRNÍ TRESTY/ Neznáme znění disciplinárního řádu hranického internačního tábora, přestože pravděpodobně vznikl, vždyť instrukce z června 1945 určují, že má být veřejně vyvěšen 192.Ministerské směrnice pro vydávání takovýchto tzv. domácích řádů bez výjimky zakazovaly používání násilí na internovaných. Už květnová směrnice NBS pro Moravu varovala před použitím»neblaze proslulých německých fašistických metod týrání a hubení lidí«193. Vzorový domácí řád pro internační tábory vydaný Ministerstvem vnitra 17. září 1945 připouští pouze možnost udělení důtky, odnětí výhod, odnětí teplé stravy, slamníku, přidělení zvláštní práce a vězení,»jiné tresty než uvedené nejsou přípustné. [...] Jakýkoli tělesný zásah proti příslušníkům tábora jest zakázán.«194 Hraničtí strážní měli však na věc jiný názor.»pokud vím, nebyl nikdo za mého působení v táboře bit bez příčiny, jen když se něčím provinil proti řádu internačního tábora, jako na příklad, když strážným odmlouval nebo byla na dotyčného podána stížnost, že nechce 189/ Hraničané (alespoň někteří) internační tábor skutečně označovali slovem lágr, do jednoho z výslechových protokolů dokonce zapisovatel zapsal»v tomto lágru«, vzápětí se ale opravil slovo lágru přepsal pomlčkami a naťukal»v tomto táboře« / Např. Tomáš Staněk, Tábory v českých zemích Šenov u Ostravy, 1996, s Také např. svědectví L. Bittnera, které budeme citovat v této kapitole, vypovídá o násilí, ke kterému docházelo mimo Hranice v Kroměříži. 191/ Do odsunových násilností nepatří jen zločiny v internačních táborech např. poblíž Horní Moštěnice na Přerovsku bylo bez soudu zastřeleno více než 260 karpatských Němců, většinou žen a dětí. František Hýbl, Tragédie na Švédských šancích v červnu Přerov, / Rozhodnutí, In: SOkAP, MNVH, k. 39. Samo rozhodnutí se odvolává na směrnice ZNV Brno z 21. června / Tomáš Staněk, Tábory v českých zemích Šenov u Ostravy, 1996, s / MV č / V/4. In: SOkAP, MNVH, k

8 52 pracovat nebo podobně.«195»nějakých zvláštních akcí, pokud jde o týrání internovaných osob, jsem se nezúčastňoval, pouze doznávám, že když bylo zapotřebí, tu a tam jsem některý ten políček také udělil.«196 Tímto způsobem bylo možno ospravedlnit leccos. Zejména později, když už nebylo únosné dopouštět se násilí zcela libovolně, kryla se svévole strážných různými nařízeními a odvoláními na táborový řád. Tak alespoň působí svědectví F. Sandera:»Má dcera Ilsa musela při 15tistupňovém mrazu škrábat cihly, při tom velmi mrzla; protože na sobě měla jen letní šaty, prosila velitele tábora Závodného o jinou práci. Ten jí nadával do nejšpinavějšího dobytku a bil ji; u okresního soudu dostala 1 den samovazby bez jídla.«197 TANEC SMRTI/ Z hlediska používání násilí na internovaných je klíčovým obdobím zhruba třicet dnů v květnu a červnu 1945.»Správa tábora č. I Motošín včetně Boudy obstarali si neznámým způsobem různé předměty k týrání internantů, a to býkovce, ocelové pruty, pendreky a důtky. Při přijímání byli Němci hned týráni, nehledě přitom na věk nebo rod internovaných. Po příchodu ze zaměstnání, po večeři a nástupu byli internovaní na rozkaz Boudy a Bögla vyvoláni na dvůr a tam v kruhu honěni a týráni tak, až úplně vysílení padali na zem, načež byli poléváni studenou vodou, kopáním donuceni ku povstání a opětně honěni a již uvedenými předměty týráni. Tento tanec smrti (jak byl pojmenován internovanými) neustal, dokud všichni internovaní neleželi vysíleni a poloomdlení na zemi. Když leželi na zemi, byli Boudou nohami kopáni do přirození a do břicha, čímž jim byly přivoděny průtrže (kýly) a různá poranění na nohou a těle, která dosud ještě nejsou vyléčena. Jsou dokonce případy, že některý z internovaných zůstal následkem tohoto týrání k práci méně schopným 198,svyraženými zuby. Internantky snášely toto týrání hůř, o čemž svědčí, že se při každém takovém aktu podělaly. Bouda a Bögel mívali zvyky vymysleti si nějaké památné dny a jako na oslavu těchto dnů vyvolali si vždy některého z internantů nebo internantek na dvůr, tam je uvázali na lavici, která k těmto účelům byla postavena, a počali je týrati za pomoci strážných býkovci po zadnici, při čemž si každý internovaný musel počítat rány. Toto týrání se opakovalo třikrát až čtyřikrát týdně, až internovaní měli zadní části těla rozbité a museli být dodáni k lékařskému ošetřování. Léčení těchto internovaných vyžádala si dobu tří až čtyř měsíců, jelikož v mnohých případech musel být proveden operativní zákrok.«199 Toto úřední shrnutí pak plastičtěji líčí výpovědi několika internantů: 195/ Protokol z výslechu A. Přikryla [*1907], In: SOkAP, MNVH, k / Protokol z výslechu A. Jedličky [*1908, poštovní zřízenec], In: SOkAP, MNVH, k / Svědectví F. Sandera [N], ; překlad. In: BAB, OD 2, / Tj. invalidním. 199/ Zpráva pro ONVH, koncept, nedatováno. In: SOkAP, MNVH, k. 39.

9 53 INTERNOVANÝ VIKTOR FROMM/»Bouda jako referent táboru docházel asi každý večer po rozchodu do táboru. Nechal si nastoupiti některé z internantů, ponejvíce Hraničáky, dal rozkaz strážným, aby s těmito prováděli cviky a běh po dvoře. Strážní, jsa ozbrojeni býkovci, důtkami a pendrekem, na rozkaz Boudy mne jakož i ostatní bili tak, až jsem já vysílen upadl na zem, poleli mě pak vodou. Když jsem povstal, byl jsem opětně bit a honěn až do úplného vysílení, kdež jsem padl a byl pak stráží odnesen do světnice. Toto jednání se opakovalo podle nálady Boudovy dvakrát nebo třikrát v týdnu. Počátkem června byl jsem jednoho dne zaměstnán v plynárně a dostal jsem tam od správce plynárny k obědu kousek mazaného chleba, což zvěděl Bouda a nařídil po příchodu z práce mne uvázati na lavici a dáti 25 býkovcem přes vypnutou zadnici. Při tomto týrání se Bouda se strážnými vyměňoval. Na oslavu příchodu mladého Pavezky 200 do Hranic byli jsme všichni jeden po druhém uvázáni zase na lavici a každý po 25 ranách na zadnici biti. Tohoto týrání se zúčastnili pod vedením Boudy všichni strážní. Asi 7 nebo 8 dnů po tomto byli jsme opětně a tím samým způsobem na lavici uvázáni a každý po 25 ranách na zadnici týráni a pak hned hnáni na práci. Následkem těchto ran nebyl jsem schopen pracovního výkonu, jelikož jsem měl zadní část těla tak zbitou, že jsem nemohl jíti na velkou stranu, se očistiti nebo usednouti. Byl jsem nucen vyhledati lékařskou pomoc a po provedené operaci upoután 7 týdnů na lůžko. Toto týrání se opakovalo až do dne, kdy do tábora přišlo četnictvo, které týrání zakázalo a převzalo nad celým táborem dozor. Největší klid a pořádek nastal v táboře po přestěhování tábora do baráků bývalých kasáren, jelikož se tam naskytla pro četnictvo lepší možnost přehledu a kontroly jak internovaných, tak strážných a zaměstnanců. Týrání mojí osoby se zúčastnil jako velitel Bouda, jako pomocní strážní a sice: Radmil, Jedlička, Čech.«201 INTERNOVANÝ AUGUSTIN TYRALÍK/»Mohu uvésti, že já sám byl jsem p. Boudou týrán, a to způsobem surovým, jako kopáním v přítomnosti ruských orgánů NKVD do přirození, což tito sami odsuzovali. Toto mně dělal vždy, když se se mnou potkal.«202 INTERNOVANÝ ALEXANDR STERZ/»Kolem 15. května 1945 byl jsem v Hranicích zatčen a odveden na strážnici, kde mne přebíral strážník Holík. Vyrozuměl o mém zatčení Boudu, který vyšel ven na chodbu, vytáhl z kapsy pistoli, nasadil mi ji násilím na spánek a řekl: Ty bestio, ty kanalio, že už jseš tady, na tebe čekám. Pistoli pak dal do kapsy a nařídil mne odvésti do obecní věznice. Po 6 hodinách přišel strážník Holík, provedl u mne osobní prohlídku a odebral 200/ Tj. syna Huberta Pavezky, vedoucího hranické odbojové skupiny Obrana národa, který byl nacisty zastřelen v roce / Protokol z výslechu V. Fromma [N], nedatováno. In: SOkAP, MNVH, k / Protokol z výslechu A. Tyralíka [Č; *1904, pokrývačský mistr], In: SOkAP, MNVH, k. 39.

10 54 následující věci: jednu kasetu se zlatem a brilianty (4 bril. prsteny a 500 gr. zlata), z peněženky mně vzal zlatý řetízek, dva snubní zlaté prsteny, jeden pár zl. naušnic a jeden zlatý monogram. Z náprsní klotové, pod košilí ukryté tašky mně vzal Kč i s taškou a pak jednu koženou tašku s obnosem Kč v říš. markách, pak jedny hodinky Omega se stříbrným řetízkem. Po odebrání těchto věcí mne odvedl do školy na Motošíně, tam mne převzal Bögel a v jeho přítomnosti mě opět prohlížel strážný Radmil a odebral mně perleťový nůž kapesní s manikurou v koženém pouzdře a pak ještě obyčejný kapesní nožík. Bögel mne odvedl do jedné světnice, nařídil, abych se ohnul přes otoman, a počal velkým býkovcem bíti přes zadnici, záda a hlavu tak, že jsem omámený upadl na zem. Když jsem se vzpamatoval a počal vstávati, Bögel začal v týrání pokračovat se slovy: Ten starý je ale ještě pevný. Jelikož jsem se potácel, ztráceje pomalu paměť, vystrčil mne do druhé světnice, kde jsem ztratil vědomí a upadl na zem. K vědomí jsem přišel asi o půl noci. Dva nebo tři dny po tomto týrání zavolal mne Bögel na dvůr, postavil k lavce, kdež jsem se musel opět ohnout, a počal mne znova býkovcem týrat tak dlouho, až jsem upadl na zem. Když jsem přišel k vědomí, odplížil jsem se pomalu do svého pokoje. Asi 5 dní po tomto týrání mě opět Bögel zavolal na dvůr, ruce a nohy mně svázal přes lavici, abych nemohl upadnout na zem, a počal mne týrati tak, že jsem zůstal bez vlády ležet, přičemž mně řekl, že těch 25 ran mně dal za rodinu Pavezkovu. Po tomto týrání byl jsem já s jinými internanty víckrát v týdnu, a to vždy po nástupu kolem 10. hod. večer, zavolán na dvůr, kde jsme museli cvičit a běhat v kruhu. Při cvičení a běhání byl Bouda, Bögel a další strážci ozbrojeni býkovcama a bili nás. Když jsme byli hodně unaveni a zesláblí, postavili nás tváří ke zdi, kde jsem já slabostí upadl na zem. Bouda, když pozoroval, že ležím na zemi, skákal po mně nohama a řval: Já ti musím všechna žebra zlámat. Když jsem se bolestí na zemi obrátil, kopal mne Bouda nohou do břicha a do přirození tak, že mně prokopl břicho a já padl hned do bezvědomí. Na to polel mne jeden strážný studenou vodou, někdo mne uchopil za límec a tahl po zemi pod sprchu a spustili na mne vodu. Jelikož jsem vědomí nenabyl, byl jsem odnesen do světnice, kde jsem k ránu nabyl vědomí. Žádal jsem lék. ošetření, což mi bylo zamítnuté, a byl jsem zasazen do práce, třebas jsem musel nositi kýlu přimáčknutím rukou, abych druhou rukou aspoň nějaký nepatrný výkon mohl konati. Kýla mně doposud vyléčena nebyla.« / Protokol z výslechu A. Sterze [N; *1876, hodinář], In: SOkAP, MNVH, k. 39.

Historie české správy. Správní vývoj v letech část

Historie české správy. Správní vývoj v letech část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 4. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSVOBOZENÍ IV. ČÁST

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSVOBOZENÍ IV. ČÁST DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSVOBOZENÍ IV. ČÁST OSVOBOZENÍ ČESKOSLOVENSKA Osvobozování začalo od východu a trvalo zhruba 7 měsíců. Začalo v září 1944 KARPATSKO-DUKELSKOU OPERACÍ, ve

Více

Fond 134: Německé soudy v Protektorátu Čechy a Morava

Fond 134: Německé soudy v Protektorátu Čechy a Morava Fond 134: Německé soudy v Protektorátu Čechy a Morava Archivní fond 134: Německé soudy v protektorátě vznikl spojením písemností německý soudů, státních zastupitelství a věznic působících v Protektorátě

Více

II. HISTORIE VÝVOJE ČESKÉHO PRACOVNÍHO PRÁVA

II. HISTORIE VÝVOJE ČESKÉHO PRACOVNÍHO PRÁVA II. HISTORIE VÝVOJE ČESKÉHO PRACOVNÍHO PRÁVA Obsah 1 Cíle... 2 2 Výklad problematiky... 2 2.1 Vývoj do roku 1918... 2 2.2 V letech 1918 1945... 3 2.3 Vývoj od roku 1945 až dosud... 4 3 Shrnutí poznatků...

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Historie železniční policie a ozbrojené ochrany na železnici

Historie železniční policie a ozbrojené ochrany na železnici Historie železniční policie a ozbrojené ochrany na železnici Organizace Československé dráhy ČSD byla ustavena již v roce 1918 a již v počátcích bylo zajištění ochrany železniční dopravy svěřeno specializovaným

Více

FAMILIANTSKÝ ZÁKON. Anotace : diskriminační zákon z počátku 18.stol. omezující počet židovského obyvatelstva na našem území

FAMILIANTSKÝ ZÁKON. Anotace : diskriminační zákon z počátku 18.stol. omezující počet židovského obyvatelstva na našem území FAMILIANTSKÝ ZÁKON Anotace : diskriminační zákon z počátku 18.stol. omezující počet židovského obyvatelstva na našem území Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola

Více

Opakování Mnichovská dohoda Německu připadly Sudety, Polsku připadlo Těšínsko a část s. Slov., Maďarsko získalo část J. Slov.

Opakování Mnichovská dohoda Německu připadly Sudety, Polsku připadlo Těšínsko a část s. Slov., Maďarsko získalo část J. Slov. Opakování Mnichovská dohoda 29.9.1938 Německu připadly Sudety, Polsku připadlo Těšínsko a část s. Slov., Maďarsko získalo část J. Slov. a Podkarpatské Rusi. ČSR přišla o cca 30% svého území s 1 450 000

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1945 Vyhlásené: 09.08.1945 Časová verzia predpisu účinná od: 09.08.1945 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 32. V l á d n í n a ř í z e n í ze dne

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1946 Vyhlásené: 07.03.1946 Časová verzia predpisu účinná od: 07.03.1946 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 41. V y h l á š k a m i n i s t r a

Více

Přemysl Pitter (21. června 1895, Smíchov 15. února 1976, Curych)

Přemysl Pitter (21. června 1895, Smíchov 15. února 1976, Curych) Přemysl Pitter (21. června 1895, Smíchov 15. února 1976, Curych) Český protestantsky orientovaný kazatel, spisovatel, publicista, radikální pacifista a sociální pedagog. Přemysl Pitter Bez lásky, bez lidskosti,

Více

DĚJEPIS 9. ROČNÍK OSVOBOZENÍ A SNP.notebook. April 14, 2015

DĚJEPIS 9. ROČNÍK OSVOBOZENÍ A SNP.notebook. April 14, 2015 SNP 14. března 1939 vznikl samostatný slovenský stát totalitní režim, satelit Německa. Prezidentem byl zvolen Josef Tiso. Jedinou povolenou stranou byla Hlinkova slovenská ĺudová strana (KLEROFAŠISTICKÁ

Více

Vítězný únor 1948 v Československu

Vítězný únor 1948 v Československu Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

VYHLÁŠKA O MĚSTSKÉ POLICII V LIPNÍKU NAD BEČVOU

VYHLÁŠKA O MĚSTSKÉ POLICII V LIPNÍKU NAD BEČVOU VYHLÁŠKA O MĚSTSKÉ POLICII V LIPNÍKU NAD BEČVOU Městské zastupitelstvo v Lipníku nad Bečvou se na svém zasedání dne 31.3.1992 usneslo vydat na základě ust. 14 odst. 1 písm. d) zákona ČNR č. 367/1990 Sb.

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Historie policie I. Označení materiálu: Datum vytvoření: 5.9.2013

Více

Platná znění zákonů s vyznačením navrhovaných změn

Platná znění zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platná znění zákonů s vyznačením navrhovaných změn I. Platné znění částí zákona č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich,

Více

(1953) EL NAD č.: 18 AP.: 7

(1953) EL NAD č.: 18 AP.: 7 Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Rokycany Archiv obce Borek - Obecní úřad Borek u Rokycan 1807-1945 (1953) Inventář EL NAD č.: 18 AP.: 7 prom. hist. Petros Cironis Rokycany 1962 Obsah

Více

MINISTERSTVO OBRANY ČR

MINISTERSTVO OBRANY ČR Tisková konference k zákonu o III. odboji (zákon č. 262/2011 Sb.) V Praze 15.11. 2011 ministr obrany Alexandr Vondra náměstek ministra obrany pro personalistiku Michael Hrbata ZÁKLADNÍ INFORMACE Po 22

Více

Zpráva ze zahraniční cesty

Zpráva ze zahraniční cesty Zpráva ze zahraniční cesty Místo: Levoča (Slovensko) Termín: 20. 22. června 2006 Doprava: autobus / vlak Odjezd: 19. 6. 7.00 hod. Praha, ÚAN Florenc 19. 6. 15.40 hod. Poprad, aut. nádraží 19. 6. 16.10

Více

Rada Evropské unie Brusel 23. dubna 2015 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 23. dubna 2015 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 23. dubna 2015 (OR. en) 8138/15 COPEN 93 EUROJUST 76 EJN 33 POZNÁMKA Odesílatel: Alfonso Dastis, velvyslanec, stálý zástupce Španělska při Evropské unii Datum: 19. března 2015

Více

Výmarská republika Německá říše

Výmarská republika Německá říše Výmarská ústava Výmarská republika Výmarská republika je označení pro historický stát Německa po pádu monarchií v Německu v roce 1918 až do nástupu nacistů k moci v roce 1933 Přestože oficiální název Německa

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1946 Vyhlásené: 27.02.1946 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 29 Z á k o n ze dne 12. února

Více

11/1944 Ú. v. ÚSTAVNÍ DEKRET presidenta republiky *)

11/1944 Ú. v. ÚSTAVNÍ DEKRET presidenta republiky *) 11/1944 Ú. v. ÚSTAVNÍ DEKRET presidenta republiky *) (Příloha k vyhlášce č. 30/1945 Sb.) ze dne 3. srpna 1944 o obnovení právního pořádku (Uveřejněno v roč. V, č. 3 Úředního věstníku československého,

Více

S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V C H E B

S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V C H E B S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V C H E B Název archivní pomůcky: Americká vojenská správa Cheb Časové rozmezí: 1945 Druh archivní pomůcky: inventář Číslo listu JAF: 573 Evidenční číslo pomůcky: 1440

Více

205 Jednalo se o příslušníky 20. Waffen-Grenadier Division der SS (estnische Nr. 1), tedy nikoliv o Němce, ale o Estonce.

205 Jednalo se o příslušníky 20. Waffen-Grenadier Division der SS (estnische Nr. 1), tedy nikoliv o Němce, ale o Estonce. Krvavé léto 1945 31 Nymburk okres Nymburk O 9. května se pokusila jednotka Waffen-SS 205 projet Nymburkem na západ, ale vojáci byli zajati. Sedm jich bylo druhý den dopoledne popraveno po krátkém lidovém

Více

S m ě r n i c e ČsOL pro udělování ocenění a jmenování do vyšší hodnosti.

S m ě r n i c e ČsOL pro udělování ocenění a jmenování do vyšší hodnosti. (2012) S m ě r n i c e ČsOL pro udělování ocenění a jmenování do vyšší hodnosti. Část I. Udělování ocenění I. Udělování. Československá obec legionářská (dále jen ČsOL) uděluje čestné uznání, minci ČsOL,

Více

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11 Obsah Předmluva...11 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12 ČÁST PRVNÍ Obecná část...12 Hlava I Působnost trestních zákonů...12 Díl 1 Žádný trestný čin bez zákona...12 Díl 2 Časová působnost...12 Díl

Více

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Svět

Více

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR ( ) 3. část

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR ( ) 3. část Historie české správy SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 3. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

ČEŠI ZA II. SVĚTOVÉ VÁLKY

ČEŠI ZA II. SVĚTOVÉ VÁLKY Číslo projektu: CZ.1.07./1.5.00/34.0938 Název projektu: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na SUŠ, Ostrava ČEŠI ZA II. SVĚTOVÉ VÁLKY DĚJINY 20. STOLETÍ ČÍSLO DUM: VY_32_INOVACE_OBN_3_37 PROTEKTORÁT ČECHY

Více

Analýza stížností, připomínek a podnětů za rok 2014

Analýza stížností, připomínek a podnětů za rok 2014 Analýza stížností, připomínek a podnětů za rok 2014 Počet podání: Celkem bylo podáno 5 různých podání. Počet podavatelů: Nebyl přijat ani jeden anonym. Všechny stížnosti podali klienti. Počet stížností:

Více

dějepis, devátý ročník Sada:

dějepis, devátý ročník Sada: Projekt: Příjemce: Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Moravou Zařazení materiálu: Šablona: Inovace

Více

Dějepisná olympiáda 36. ročník - 2006/2007. Zadání úkolů krajského kola - test

Dějepisná olympiáda 36. ročník - 2006/2007. Zadání úkolů krajského kola - test Celkový počet získaných bodů: Č. Jméno Adresa školy.. Adresa bydliště.. (Jméno a adresu vyplňte až po ukončení soutěžního kola, především u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut dětí a

Více

Účel zpracování osobních údajů: evidence fyzických osob z důvodu ověřených podpisů

Účel zpracování osobních údajů: evidence fyzických osob z důvodu ověřených podpisů Odbor správní Matrika Účel zpracování osobních údajů: vedení matrik, změny jména a příjmení adresní a identifikační údaje Stanoveno zákonem č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých

Více

Analýza stížností, připomínek a podnětů za rok 2008

Analýza stížností, připomínek a podnětů za rok 2008 Analýza stížností, připomínek a podnětů za rok 2008 Počet podání: Celkem bylo podáno 16 různých podání. Počet podavatelů: Podavatelé byli 3 klienti. Jeden klient podal 8, druhý klient 4 a třetí 1 podání.

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

117/1995 Sb. ZÁKON ze dne 26. května 1995 o státní sociální podpoře

117/1995 Sb. ZÁKON ze dne 26. května 1995 o státní sociální podpoře 117/1995 Sb. ZÁKON ze dne 26. května 1995 o státní sociální podpoře (platí od 15. 81. 7. 2017 do 30. 914. 8. 2017) ve znění zákona č. 137/1996 Sb., zákona č. 132/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb., v úplném

Více

Učebnice, atlas, pracovní list- dokončení Zápis z vyučovací hodiny:

Učebnice, atlas, pracovní list- dokončení Zápis z vyučovací hodiny: Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_17 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Hospodářské dějiny Československa (opakování)

Hospodářské dějiny Československa (opakování) VY_32_INOVACE_DEJ_30 Hospodářské dějiny Československa 1918-1948 (opakování) Mgr. Veronika Brynychová Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická oblast: Československo 1918-48 Předmět:

Více

Místní školní rada Žerovice (1950)

Místní školní rada Žerovice (1950) Státní okresní archiv Plzeň-jih se sídlem v Blovicích Místní školní rada Žerovice 1937-1949 (1950) Inventář EL NAD č.: 473 AP č.: 400 Jana Mašková Blovice 2003 Obsah Obsah 2 Úvod 3-4 Příloha č. 1 5 Inventární

Více

Dějiny slovenského práva. Ladislav Vojáček

Dějiny slovenského práva. Ladislav Vojáček Dějiny slovenského práva Ladislav Vojáček Ústavní vývoj 1945 1989 Příprava a přijetí Košického vládního programu první přímý kontakt: E. Beneš v Moskvě (prosinec 1943) vlastní jednání: březen 1945 v Moskvě

Více

CS Jednotná v rozmanitosti CS A7-0352/15. Pozměňovací návrh

CS Jednotná v rozmanitosti CS A7-0352/15. Pozměňovací návrh 21. 5. 2012 A7-0352/15 15, Roberto Gualtieri Článek 10 1. Po ukončení vyšetřování předloží vyšetřovací komise závěrečnou zprávu Evropskému parlamentu, který ji bez pozměňovacích návrhů přijme nebo zamítne.

Více

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více

OBSAH. Úvod...11 Seznam zkratek...13 TRESTNÍ ZÁKONÍK...15

OBSAH. Úvod...11 Seznam zkratek...13 TRESTNÍ ZÁKONÍK...15 OBSAH Úvod...11 Seznam zkratek...13 TRESTNÍ ZÁKONÍK...15 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST ( 1 139)...17 HLAVA I PŮSOBNOST TRESTNÍCH ZÁKONŮ ( 1 11)...17 Díl 1 Žádný trestný čin bez zákona ( 1)...17 Díl 2 Časová působnost

Více

P ř e d k l á d a c í z p r á v a p r o P a r l a m e n t

P ř e d k l á d a c í z p r á v a p r o P a r l a m e n t 108 9. funkční období 108 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Zvláštní administrativní oblastí Čínské lidové republiky

Více

Politické procesy v Československu

Politické procesy v Československu Politické procesy v Československu Anotace: prezentace věnující se politickým procesům v 50. letech v Československu. Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola

Více

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 10 11 12 Návod Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. Pravidla

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. E)Literatura v době okupace

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. E)Literatura v době okupace 12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ E)Literatura v době okupace E) Literatura v době okupace 15.3.1939 obsadila německá vojska o Sudety okleštěné české země a vznikl Protektorát Čechy a Morava hlavním

Více

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30 Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105 Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30 Ověření ve výuce: dějepis Třída: IX. Datum: 13. 02. 2011 Předmět: dějepis Ročník: IX. Klíčová slova: Protektorát Čechy

Více

Vnitřní pohraničí Migrace a transfery na sklonku války Modelová hodina 2. Pracovní list 1 Migrace a transfery na sklonku války

Vnitřní pohraničí Migrace a transfery na sklonku války Modelová hodina 2. Pracovní list 1 Migrace a transfery na sklonku války Pracovní list 1 Migrace a transfery na sklonku války Grötschel Klepal Jaké události spojuje s koncem války? Které události jsou podle vás nepravdivé nebo nepřesné? Jak byste tyto vzpomínky hodnotili? Pokuste

Více

Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR

Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR 01. Ústava České republiky 01. Historické souvislosti

Více

METODICKÁ POMŮCKA k novele zákona o místních poplatcích č. 266/2015 Sb. č. 1/2016

METODICKÁ POMŮCKA k novele zákona o místních poplatcích č. 266/2015 Sb. č. 1/2016 METODICKÁ POMŮCKA k novele zákona o místních poplatcích č. 266/2015 Sb. č. 1/2016 Zpracoval: Krajský úřad Plzeňského kraje odbor ekonomický oddělení ekonomických analýz 2016 1 I. ÚVOD Novela zákona č.

Více

247/1948 Sb. ZÁKON ze dne 25. října 1948. o táborech nucené práce.

247/1948 Sb. ZÁKON ze dne 25. října 1948. o táborech nucené práce. 247/1948 Sb. ZÁKON ze dne 25. října 1948 o táborech nucené práce. Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně: 1 (1) Aby osoby uvedené v 2 mohly býti vychovány k práci jako

Více

Příloha č. 1: Zákon, jímž se vymezuje pojem československého partyzána (textový dokument). Zákony pro lidi. cz [online]

Příloha č. 1: Zákon, jímž se vymezuje pojem československého partyzána (textový dokument). Zákony pro lidi. cz [online] Přílohy Příloha č. 1: Zákon, jímž se vymezuje pojem československého partyzána (textový dokument). Zákony pro lidi. cz [online]. 27. 02. 2013. Předpis č. 34/1946 Sb. Zákon, jímž se vymezuje pojem "československého

Více

Obec Kvasice ZASTUPITELSTVO OBCE KVASICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE KVASICE č. 3/2015 o místních poplatcích

Obec Kvasice ZASTUPITELSTVO OBCE KVASICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE KVASICE č. 3/2015 o místních poplatcích - 1 - Obec Kvasice ZASTUPITELSTVO OBCE KVASICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE KVASICE č. 3/2015 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Kvasice se na svém zasedání dne 10.12.2015 usnesením č. 74 usneslo

Více

RODINNÉ PRÁVO V DOBĚ PROTEKTORÁTU

RODINNÉ PRÁVO V DOBĚ PROTEKTORÁTU RODINNÉ PRÁVO V DOBĚ PROTEKTORÁTU RENATA VESELÁ Právnická fakulta. Masarykova univerzita. Katedra dějin státu a práva. Česká republika Změna vyvolaná obsazením českých zemí nacistickou armádou 15. března

Více

PO VÁLCE ZNÁRODNĚNÍ BANK, DOLŮ A VELKÝCH VÝROBNÍCH ZÁVODŮ POZEMKOVÁ REFORMA VLASTNIT MAX. 50 HA NÁSTUP KOMUNISTŮ

PO VÁLCE ZNÁRODNĚNÍ BANK, DOLŮ A VELKÝCH VÝROBNÍCH ZÁVODŮ POZEMKOVÁ REFORMA VLASTNIT MAX. 50 HA NÁSTUP KOMUNISTŮ PO VÁLCE 1945 1948 PREZIDENTEM OPĚT EDVARD BENEŠ ODDĚLILA SE PODKARPATSKÁ RUS A PŘIČLENILA SE K SOVĚTSKÉMU SVAZU ZNÁRODNĚNÍ BANK, DOLŮ A VELKÝCH VÝROBNÍCH ZÁVODŮ POZEMKOVÁ REFORMA VLASTNIT MAX. 50 HA 1946

Více

Junáka. protinacistického odboje roku 1941 zvláštním dekretem ministr exilové londýnské vlády Juraj Slávik. Za účast v odboji zaplatilo životem na

Junáka. protinacistického odboje roku 1941 zvláštním dekretem ministr exilové londýnské vlády Juraj Slávik. Za účast v odboji zaplatilo životem na 1940 Dne 28. 10. 1940 vydal K. H. Frank v zastoupení říšského protektora v Čechách a na Moravě nařízení o rozpuštění Junáka. Dne 4. 11. 1940 nacisté přepadli ústředí Junáka a zabavili veškerý majetek.

Více

Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/

Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/ STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 3079 č. archivní pomůcky: 8987 Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/ 1938-1940 inventář Mgr.

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Název poskytovatele Druh služby Identifikátor Forma služby Název zařízení a místo poskytování Armáda spásy Noclehárna 3573576 Ambulantní Centrum sociální služeb

Více

Příloha č. 1 vyhlášky MZ ČR č. 385/2006, Sb., o zdravotnické dokumentaci aktuální znění

Příloha č. 1 vyhlášky MZ ČR č. 385/2006, Sb., o zdravotnické dokumentaci aktuální znění Příloha č. 1 vyhlášky MZ ČR č. 385/2006, Sb., o zdravotnické dokumentaci aktuální znění MINIMÁLNÍ OBSAH SAMOSTATNÝCH ČÁSTÍ ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE 1. INFORMACE ZE ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE VEDENÉ LÉKAŘEM

Více

Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice

Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 50 č. archivní pomůcky: 8951 Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice /1935/ 1945-1948 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 2015 O b s a

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 3. část

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 3. část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 3. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Základní škola Ruda nad Moravou. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-ICT-D

Základní škola Ruda nad Moravou. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-ICT-D Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-ICT-D Číslo materiálu Datum Třída Téma hodiny Ověřený materiál - název Téma, charakteristika Autor Ověřil 21 16.3.2012 9.A Atentát na Heydricha Atentát na

Více

Za svobodu a demokracii

Za svobodu a demokracii Za svobodu a demokracii (Příběh jednoho masarykovského důstojníka z doby nacistické okupace) Těsně po okupaci Československa důstojníci generálního štábu pečlivě zvažovali, kdo odejde a kdo zůstane. A

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s organizací československého

Více

Podezřelý je ten, kdo byl zadržen v souladu s ustanovením trestního řádu a dosud proti němu nebylo zahájeno trestní stíhání.

Podezřelý je ten, kdo byl zadržen v souladu s ustanovením trestního řádu a dosud proti němu nebylo zahájeno trestní stíhání. Obviněný je osoba, proti níž je vedeno trestní stíhání. Obviněný je jedním ze subjektů trestního řízení. Trestní řád označuje tuto osobu několika pojmy (podle stadia řízení a jejího postavení). Podezřelý

Více

57/2005 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o azylu

57/2005 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o azylu 57/2005 Sb. ZÁKON ze dne 27. ledna 2005, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějích předpisů, (zákon o azylu), ve znění

Více

Co dělat, když se stane pracovní úraz? Část 1.: Evidence pracovních úrazů

Co dělat, když se stane pracovní úraz? Část 1.: Evidence pracovních úrazů Co dělat, když se stane pracovní úraz? Část 1.: Evidence pracovních úrazů Tomáš Neugebauer 2015 Dovolte mi představit se Jmenuji se Tomáš Neugebauer a problematikou bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Více

S T A N D A R D 3. Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí

S T A N D A R D 3. Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí S T A N D A R D 3 Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí 3 a Orgán sociálně-právní ochrany zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup či jiným vhodným způsobem vnitřní pravidla a postupy

Více

(2) Cestuje-li do ciziny nezletilý mladší 15 let společně s rodiči a nemá vlastní cestovní doklad, zapisuje se do cestovního dokladu rodičů.

(2) Cestuje-li do ciziny nezletilý mladší 15 let společně s rodiči a nemá vlastní cestovní doklad, zapisuje se do cestovního dokladu rodičů. Příloha č. 3 44/1970 VYHLÁŠKA ministerstva vnitra Československé socialistické republiky a ministerstva zahraničních věcí ze dne 13. dubna 1970, kterou se provádí zákon o cestovních dokladech Ministerstvo

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s životem českých lidí během druhé

Více

Památný strom. projekt Náš region

Památný strom. projekt Náš region Památný strom projekt Náš region Představuji se vám Jmenuji se JAVOR KLEN Narodil jsem se před 190 lety. Adresa: východní okraj města poblíž cesty ke klášteru, ulice Antonína Dvořáka 773, Králíky Výška:

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 3. volební období rozpočtový výbor. USNESENÍ z 40. schůze dne 17. ledna 2001

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 3. volební období rozpočtový výbor. USNESENÍ z 40. schůze dne 17. ledna 2001 Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 3. volební období - 2001 rozpočtový výbor 404 USNESENÍ z 40. schůze dne 17. ledna 2001 k návrhu Radima Turka a Vladimíra Cisára na vydání zákona o poskytnutí

Více

EL NAD č.: 1320 AP.: 216

EL NAD č.: 1320 AP.: 216 Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Rokycany Československá konfederace odborových svazů - Základní organizace Tělovýchovná a rekreační zařízení města Rokycany 1980-1991 Inventář EL

Více

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy 01. Pojem veřejná správa 02. Vymezení veřejné správy

Více

Uzavření manželství - formou občanského nebo církevního sňatku

Uzavření manželství - formou občanského nebo církevního sňatku 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Uzavření manželství - formou občanského nebo církevního sňatku 04. Základní informace k životní situaci Uzavřít manželství na území

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_19. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_19. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_19 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT KONCENTRAČNÍ TÁBORY VY_32_INOVACE_D5_20_19 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 10 listů prezentace Šablona: III/2

Více

ZA ODKAZEM KMENŮ OD EL RÍO PUTUMAYO

ZA ODKAZEM KMENŮ OD EL RÍO PUTUMAYO Přihláška na letní tábor oddílu T.O. Kamarádi Díl 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Provozovatel: Česká tábornická unie, Jesenická oblast nám. Jana Zajíce 9, Šumperk 787 01 Typ tábora: stálý, stanový (indiánská tee-pee)

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

POUČENÍ PRO OBČANY UNIE A JEJICH RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY

POUČENÍ PRO OBČANY UNIE A JEJICH RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY Obecné informace POUČENÍ PRO OBČANY UNIE A JEJICH RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY Správy pobytu občanů Unie na území Polské republiky se vyřizují okamžitě, správy rodinných příslušníku, kteří nejsou státními příslušníky

Více

Velká válka Češi na bojištích Evropy

Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy k putovní výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy jsou zpracovány jako doplňková vzdělávací pomůcka k výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy. Pracovní listy lze

Více

Základní devítiletá škola Benešovice

Základní devítiletá škola Benešovice Státní okresní archiv Tachov Základní devítiletá škola Benešovice 1946-1977 Inventář Číslo listu NAD: 495 Evidenční pomůcka č. 27 Jan Edl, Dana Bízová Tachov 2005 Obsah Úvod...3-5 I. Vývoj původce fondu...3-4

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I.

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I. S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2013 V Praze dne 25. září 2013 Částka: 44 O B S A H : Část I. 44. Rozkaz generálního ředitele

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ POLICEJNÍHO PREZIDIA ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ POLICEJNÍHO PREZIDIA ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ POLICEJNÍHO PREZIDIA ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2003 V Praze dne 7. května 2003 Částka 73 OBSAH Část I 61. Závazný pokyn policejního prezidenta ze dne 7. května 2003 k postupu

Více

Část první. Úvodní ustanovení

Část první. Úvodní ustanovení Instrukce Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva vnitra, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 5.4.2007 č.j. 142/2007-ODS-Org,

Více

Základy práva, 21. listopadu 2016

Základy práva, 21. listopadu 2016 Univerzita Karlova Evangelická teologická fakulta Základy práva, 21. listopadu 2016 ké právo Přehled přednášky ké právo ké právo ké právo Soubor právních norem, které ukládají cizincům povinnosti nebo

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Předpis č. 280/1949 Sb.Zákon o územním plánování a výstavbě obcí

Předpis č. 280/1949 Sb.Zákon o územním plánování a výstavbě obcí Předpis č. 280/1949 Sb.Zákon o územním plánování a výstavbě obcí Ze dne 19.12.1949 Částka 088/1949 Účinnost od 01.06.1950 Znění 30.12.1949 280. Zákon ze dne 19. prosince 1949 o územním plánování a výstavbě

Více

Příběhy pamětníků 2015

Příběhy pamětníků 2015 Příběhy pamětníků 2015 Foto: Vypracovali: Vladimír H., Michael Jiří K., Adéla K., Edit K., Veronika O., žáci ZŠ Brána Nová Paka pod dozorem p. učitelky Lenky Čančíkové. Edit 1- ÚVOD a dětství: Znělka pořadu

Více

Základní devítiletá škola Boněnov

Základní devítiletá škola Boněnov Státní okresní archiv Tachov Základní devítiletá škola Boněnov 1951-1963 Inventář Číslo listu NAD: 868 Evidenční pomůcka č. 29 Dana Bízová Tachov 2005 Obsah Úvod...3 I. Vývoj původce fondu...3 II. Vývoj

Více

238/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I

238/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I 238/2000 Sb. ZÁKON o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1992 Vyhlásené: 05.03.1992 Časová verzia predpisu účinná od: 05.03.1992 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 102 Z Á K O N České národní rady ze

Více

Československý odboj v době druhé světové války

Československý odboj v době druhé světové války Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 5. část

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 5. část Historie české správy SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 5. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více