K čemu slouží záznam provedených výkonů logbook?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "K čemu slouží záznam provedených výkonů logbook?"

Transkript

1 K čemu slouží záznam provedených výkonů logbook? Předkládaný Záznam provedených výkonů ve specializačním vzdělávání neboli logbook je součástí vzdělávacího programu a slouží k evidenci průběhu odborné praxe školence, včetně evidence všech stanovených výkonů, které má školenec v průběhu celého specializačního vzdělávání v oboru vykonat na akreditovaném pracovišti pod odborným dohledem školitele se specializovanou způsobilostí. Evidence prováděných činností slouží školenci k monitorování postupu ve specializačním vzdělávání a školiteli k hodnocení úrovně znalostí a dovedností a osvojovaných klinických kompetencí školence. Stanovené počty výkonů jsou nepodkročitelné, o jejich provedení školencem musí být evidence v dokumentaci zdravotnického zařízení. Uchazeč o atestační zkoušku musí být schopen doložit, že stanovené výkony skutečně na uvedeném pracovišti provedl.. Školitel s příslušnou specializovanou způsobilostí průběžně hodnotí činnost školence a potvrzuje, že stanovené výkony byly v dostatečné kvalitě a počtu provedeny na jím vedeném pracovišti. Specializační vzdělávání v oboru klinická biochemie probíhá v souladu s vyhláškou č. 424/2004 Sb. a zákonem 96/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve dvou na sebe navazujících fázích: základním dvouletém kmeni a vlastním specializovaném výcviku. Celková délka specializačního vzdělávání je minimálně 60 měsíců dle délky praxe v příbuzných laboratorních oborech. V prvé části logbooku jsou evidovány výkony v průběhu povinného kmene (24 měsíců) a ve druhé části jsou zaznamenávány výkony, činnosti, které školenec prováděl v průběhu vlastního specializovaného výcviku (36 měsíců). 1

2 2

3 ZÁKLADNÍ KMEN PRO KLINICKÉ LABORATORNÍ OBORY I. ČÁST

4 ZÁKLADNÍ KMEN PRO KLINICKÉ LABORATORNÍ OBORY Základní kmen pro klinické laboratorní obory v délce minimálně 24 měsíců a) povinná praxe 6 měsíců úvodní povinná praxe probíhá v klinické laboratoři oboru 18 měsíců praxe v klinických laboratorních oborech probíhá v laboratořích biochemických, imunologických, nukleární medicíny, hematologických a transfúzní služby, mikrobiologických, toxikologických, genetických, cytologických, patologickoanatomických a dalších z toho: od do měsíců místo absolvování (akreditované zdravotnické zařízení, oddělení) rozsah potvrzení školitele týdenní podpis, jmenovka, pracovní razítko pracoviště doby (úvazek) 3 měsíce klinická biochemie 3 měsíce hematologie a transfúzní služba 2 měsíce mikrobiologie 2 měsíce imunologie 1 měsíc nukleární medicína 1 měsíc lékařská genetika 4

5 Zbývající praxi lze absolvovat jako volitelnou v jakémkoliv klinickém laboratorním oboru podle možností a odborného zaměření uchazeče. Praxe probíhá na pracovištích schválených pro účely specializačního vzdělávání a jejichž laboratorní provozy mají příslušné vybavení. Praxe, včetně činností na všech pracovištích, je zaznamenávána a potvrzována v logbooku. Uvedená délka praxe je minimální a má sloužit k dokonalému osvojení se všech výkonů požadovaných v logbooku. Seznam výkonů zahrnuje celkový přehled požadovaných výkonů, které školenec samostatně, ale pod vedením školitele provedl ve specializačním vzdělávání. Z dokumentace v laboratoři musí být jasné, že výkon provedl školenec ve specializačním vzdělávání, který tyto údaje předkládá. Seznamy musí být ověřeny a podepsány vedoucím (primářem nebo přednostou) pracoviště, na kterém byly provedeny. ÚČAST NA VZDĚLÁVACÍCH AKTIVITÁCH Kurzy, semináře Povinný modulárně uspořádaný kurz Základy klinických laboratorních oborů s případnou navazující e-learningovou formou výuky Počet dní 24 Počet kreditů 3 kredity za den Povinný kurz Neodkladná první pomoc 2 4 Povinný seminář Základy zdravotnické legislativy 1 2 a místo konání Absolvování kurzu Neodkladná první pomoc a semináře Základy zdravotnické legislativy není podmínkou pro ukončení základního kmene, lze absolvovat během specializovaného výcviku. Podmínkou pro ukončení základního kmene je splnění všech požadavků stanovených vzdělávacím programem, včetně úspěšného absolvování povinného kurzu a ověření znalostí písemným testem. 5

6 SEZNAM A POČET POŽADOVANÝCH VÝKONŮ POD PŘÍMÝM VEDENÍM ŠKOLITELE A JEJICH ČETNOST NEBO DÉLKA TRVÁNÍ BĚHEM POVINNÉHO ZÁKLADNÍHO KMENE KLINICKÝCH LABORATORNÍCH OBORŮ Typ provedeného výkonu Počet požadovaných výkonů Klinická biochemie Samostatné provedení validace chemické analytické metody 1 Samostatná kalibrace E. P. metody 2 Samostatná kalibrace kinetické metody 2 Samostatná kalibrace metody s markerem na imunoanalytickém analyzátoru 2 Samostatná kalibrace turbidimetrické metody 1 Samostatná kalibrace nefelometrické metody 2 Ekonomické zhodnocení analytické metody 1 Hodnocení efektivity diagnostického testu 1 Asistence u odběru biologického materiálu (např. odběr žilní krve) 5 Vypracování SOP analytického 1 Monitorování systému vnitřní kontroly kvality 2 Komentář výsledků externího hodnocení kvality 1 Praxe na úseku separačních metod 10 dnů Praxe na úseku migračních metod 10 dnů Praxe na úseku automatizovaných metod 15 dnů Praxe na úseku imunoanalytických metod 15 dnů Praxe na úseku atomové absorpční spektrofotometrie 5 dnů Samostatné provádění vyšetření moče a mikroskopie močového sedimentu na příslušném úseku 10 dnů Praxe na úseku elektrochemických analyzátorů 5 dnů : Podpis a jmenovka školitele, razítko akreditovaného pracoviště: Počet provedených výkonů 6

7 Typ provedeného výkonu Klinická hematologie a transfúzní služba Samostatné vyšetření série kompletních krevních obrazů se 7 parametry Samostatné vyšetření série kompletních krevních obrazů s 18 parametry Samostatné stanovení faktorů II., V., VII., IX., X., XI., XII. Samostatné stanovení proteinu C Samostatné stanovení proteinu S Samostatné stanovení počtu trombocytů mikroskopicky Samostatné stanovení trombinového času Samostatné stanovení APTT Samostatné stanovení thromboplastinového času Samostatné stanovení degradačních produktů fibrinu Samostatné provedení krevního nátěru a panoptického obarvení Samostatné stanovení počtu retikulocytů Samostatné určení krevní skupiny ABO RhD Samostatně provedený screening protilátek (minimálně 50x) Samostatně provedená zkouška kompatibility (minimálně 50x) Samostatně provedená identifikace protilátek (minimálně 20x) Samostatně provedený přímý Coombsův test (minimálně 20x) Samostatné provedení dalších antigenů (Rh fenotyp, Kell, Kidd, Duffy) : Podpis a jmenovka školitele, razítko akreditovaného pracoviště: Počet požadovaných výkonů 4 série 4 série 2 x každý faktor 2 série 2 série 2 série 2 série 2 série 2 série 2 série 2 série 2 série 2 série 2 série 2 série 2 série 2 série 2 x každá metoda Počet provedených výkonů 7

8 Typ provedeného výkonu Mikrobiologie Základní mikrobiologické kultivační techniky (aerobní, anaerobní kultivace, analyzátory pro kultivační techniky) Základní techniky identifikace bakterií Detekce a identifikace bakterií v biologickém materiálu mikroskopickými technikami Určování citlivosti baktérií na antibiotika Mikroskopické vyšetření na parazity Základní virologické kultivační techniky Imunologie Samostatné provedení přímé a nepřímé aglutinace (použité nosiče ovčí krvinky, latexové/želatinové partikule) Samostatné provedení reakce vazby komplementu (včetně celkové aktivity komplementového systému CH100 total) Samostatné provedení enzymové imunoanalýzy stanovení Ab/Ag Samostatné provedení precipitační reakce (např. ELFO, imunofixace, RID) Samostatné provedení specifického IgE (2 metody) Samostatné stanovení specifických protilátek/antigenů (anti-infekční imunita) Samostatné provedení nepřímé imunofluorescence stanovení autoprotilátek : Podpis a jmenovka školitele, razítko akreditovaného pracoviště: Počet požadovaných výkonů 10 dnů 5 dnů 5 dnů 5 dnů 5 dnů 10 dnů 5 x každá reakce 2 x každá reakce 3 série 4 provedení min. 2 typů reakce 2 x každá metoda 5 sérií 5 sérií Počet provedených výkonů 8

9 Typ provedeného výkonu Počet požadovaných výkonů Imunologie Samostatné provedení multiplexových technik (WB, imunodot, line assay) 2 x každá metoda Samostatné provedení fagocytózy (2 metody) 2 x každá metoda Samostatné provedení průtokové cytometrie (imunofenotypizace leukocytů pomocí CD znaků) 5 sérií Indikace a interpretace imunologických vyšetření kazuistiky 2 Nukleární medicína Systém práce v laboratoři, kde se provádějí radioimunoanalýzy informace 1 den Nejčastěji stanovované analyty pomocí imunoanalytických metod informace 1 den Dávkování a měření radioaktivních roztoků samostatné provedení a vyhodnocení 1 série Samostatná kalibrace a normalizace zařízení používaných v imunoanalytické laboratoři pro detekci radiodiagnostiky 2 Samostatné provedení typické radioimunoanalýzy kompetitivního formátu 2 série Samostatné provedení typické radioimunoanalýzy nekompetitivního formátu 2 série Samostatné zhodnocení interní kontroly kvality při manuálních imunoanalytických metodách 1 den Samostatné zhodnocení interní kontroly kvality při automatizovaných imunoanalytických metodách 1 den Lékařská genetika Analýza klasického cytogenetického vyšetření 3 Analýza molekulárně cytogenetického vyšetření 3 Rozbor klinicko-genetického případu 2 Počet provedených výkonů : Podpis a jmenovka školitele, razítko akreditovaného pracoviště: 9

10 CELKOVÉ HODNOCENÍ ŠKOLENCE ŠKOLITELEM NA KONCI ZÁKLADNÍHO KMENE Hodnocení neuspokojivé uspokojivé dobré velmi dobré výborné Praktické dovednosti Teoretické znalosti Komunikační dovednosti Organizační dovednosti Odborné a vědecké aktivity Plnění úkolů : Prohlášení školitele: Prohlašuji, že pan/í. splňuje všechny stanovené podmínky vzdělávacího programu. Podpis a jmenovka školitele, razítko akreditovaného pracoviště: 10

11 ZÁZNAM POŽADOVANÝCH VÝKONŮ POD PŘÍMÝM VEDENÍM ŠKOLITELE A JEJICH ČETNOST NEBO DÉLKA BĚHEM POVINNÉHO SPOLEČNÉHO ZÁKLADU KLINICKÝCH LABORATORNÍCH OBORŮ KLINICKÁ BIOCHEMIE SAMOSTATNÉ PROVEDENÍ VALIDACE CHEMICKÉ ANALYTICKÉ METODY 1 SAMOSTATNÁ KALIBRACE E.P.METODY 2 11

12 SAMOSTATNÁ KALIBRACE KINETICKÉ METODY 2 SAMOSTATNÁ KALIBRACE METODY S MARKEREM NA IMUNOANALYTICKÉM ANALYZÁTORU 2 12

13 SAMOSTATNÁ KALIBRACE TURBIDIMETRICKÉ METODY 1 SAMOSTATNÁ KALIBRACE NEFELOMETRICKÉ METODY 2 EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ ANALYTICKÉ METODY 1 13

14 HODNOCENÍ EFEKTIVITY DIAGNOSTICKÉHO TESTU 1 ASISTENCE U ODBĚRU BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU (NAPŘ. ODBĚR ŽILNÍ KRVE) 5 14

15 VYPRACOVÁNÍ SOP ANALYTICKÉHO 1 MONITOROVÁNÍ SYSTÉMU VNITŘNÍ KONTROLY KVALITY 2 KOMENTÁŘ VÝSLEDKŮ EXTERNÍHO HODNOCENÍ KVALITY 1 15

16 PRAXE NA ÚSEKU SEPARAČNÍCH METOD 10 dnů PRAXE NA ÚSEKU MIGRAČNÍCH METOD 10 dnů 16

17 PRAXE NA ÚSEKU AUTOMATIZOVANÝCH METOD 15 dnů PRAXE NA ÚSEKU IMUNOANALYTICKÝCH METOD 15 dnů 17

18 PRAXE NA ÚSEKU ATOMOVÉ ABSORPČNÍ SPEKTROFOTOMETRIE 5 dnů SAMOSTATNÉ PROVÁDĚNÍ VYŠETŘENÍ MOČE A MIKROSKOPIE MOČOVÉHO SEDIMENTU NA PŘÍSLUŠNÉM ÚSEKU 10 dnů 18

19 PRAXE NA ÚSEKU ELEKTROCHEMICKÝCH ANALYZÁTORŮ 5 dnů 19

20 KLINICKÁ HEMATOLOGIE A TRANSFÚZNÍ SLUŽBA SAMOSTATNÉ VYŠETŘENÍ SÉRIE KOMPLETNÍCH KREVNÍCH OBRAZŮ SE 7 PARAMETRY 4 série 20

21 SAMOSTATNÉ VYŠETŘENÍ SÉRIE KOMPLETNÍCH KREVNÍCH OBRAZŮ S 18 PARAMETRY 4 série 21

22 SAMOSTATNÉ STANOVENÍ FAKTORŮ II., V., VII., IX., X., XI., XII. 2x každý faktor / druh faktoru 22

23 SAMOSTATNÉ STANOVENÍ PROTEINU C 2 série SAMOSTATNÉ STANOVENÍ PROTEINU S 2 série 23

24 SAMOSTATNÉ STANOVENÍ POČTU TROMBOCYTŮ MIKROSKOPICKY 2 série SAMOSTATNÉ STANOVENÍ TROMBINOVÉHO ČASU 2 série 24

25 SAMOSTATNÉ STANOVENÍ APTT 2 série SAMOSTATNÉ STANOVENÍ THROMBOPLASTINOVÉHO ČASU 2 série 25

26 SAMOSTATNÉ STANOVENÍ DEGRADAČNÍCH PRODUKTŮ FIBRINU 2 série SAMOSTATNÉ PROVEDENÍ KREVNÍHO NÁTĚRU A PANOPTICKÉHO OBARVENÍ 2 série 26

27 SAMOSTATNÉ STANOVENÍ POČTU RETIKULOCYTŮ 2 série SAMOSTATNÉ URČENÍ KREVNÍ SKUPINY ABO RHD 2 série 27

28 SAMOSTATNĚ PROVEDENÝ SCREENING PROTILÁTEK 2 série minimálně 50x 28

29 SAMOSTATNĚ PROVEDENÁ ZKOUŠKA KOMPATIBILITY 2 série minimálně 50x 29

30 SAMOSTATNĚ PROVEDENÁ IDENTIFIKACE PROTILÁTEK 2 série minimálně 20x 30

31 SAMOSTATNĚ PROVEDENÝ COOMBSŮV TEST 2 série minimálně 20x 31

32 SAMOSTATNÉ PROVEDENÍ DALŠÍCH ANTIGENŮ RH FENOTYP 2 SAMOSTATNÉ PROVEDENÍ DALŠÍCH ANTIGENŮ KELL 2 32

33 SAMOSTATNÉ PROVEDENÍ DALŠÍCH ANTIGENŮ KIDD 2 SAMOSTATNÉ PROVEDENÍ DALŠÍCH ANTIGENŮ DUFFY 2 33

34 MIKROBIOLOGIE ZÁKLADNÍ MIKROBIOLOGICKÉ KULTIVAČNÍ TECHNIKY (AEROBNÍ A ANAEROBNÍ KULTIVACE, ANALYZÁTORY PRO KULTIVAČNÍ TECHNIKY) 10 dnů ZÁKLADNÍ TECHNIKY IDENTIFIKACE BAKTERIÍ 5 dnů 34

35 DETEKCE A IDENTIFIKACE BAKTERIÍ V BIOLOGICKÉM MATERIÁLU MIKROSKOPICKÝMI TECHNIKAMI 5 dnů URČOVÁNÍ CITLIVOSTI BAKTERIÍ NA ANTIBIOTIKA 5 dnů MIKROSKOPICKÉ VYŠETŘENÍ NA PARAZITY 5 dnů 35

36 ZÁKLADNÍ VIROLOGICKÉ KULTIVAČNÍ TECHNIKY 10 dnů 36

37 IMUNOLOGIE SAMOSTATNÉ PROVEDENÍ PŘÍMÉ AGLUTINACE (POUŽITÉ NOSIČE OVČÍ KRVINKY, LATEXOVÉ/ŽELATINOVÉ PARTIKULE) 5 37

38 SAMOSTATNÉ PROVEDENÍ NEPŘÍMÉ AGLUTINACE (POUŽITÉ NOSIČE OVČÍ KRVINKY, LATEXOVÉ/ŽELATINOVÉ PARTIKULE) 5 38

39 SAMOSTATNÉ PROVEDENÍ REAKCE VAZBY KOMPLEMENTU (VČETNĚ CELKOVÉ AKTIVITY KOMPLEMENTOVÉHO SYSTÉMU CH100 TOTAL) 2 x každá reakce SAMOSTATNÉ PROVEDENÍ ENZYMOVÉ IMUNOANALÝZY STANOVENÍ AB/AG 3 série 39

40 SAMOSTATNÉ PROVEDENÍ PRECIPITAČNÍ REAKCE (NAPŘ. ELFO, IMUNOFIXACE, RID) 4 provedení min. 2 typů reakce 40

41 SAMOSTATNÉ PROVEDENÍ SPECIFICKÉHO IGE (2 METODY) 2 x každá metoda 41

42 SAMOSTATNÉ STANOVENÍ SPECIFICKÝCH PROTILÁTEK/ANTIGENŮ (ANTI-INFEKČNÍ IMUNITA) 5 sérií 42

43 SAMOSTATNÉ PROVEDENÍ NEPŘÍMÉ IMUNOFLUORESCENCE STANOVENÍ AUTOPROTILÁTEK 5 sérií 43

44 SAMOSTATNÉ PROVEDENÍ MULTIPLEXOVÝCH TECHNIK WB 2 SAMOSTATNÉ PROVEDENÍ MULTIPLEXOVÝCH TECHNIK IMUNODOT 2 44

45 SAMOSTATNÉ PROVEDENÍ MULTIPLEXOVÝCH TECHNIK LINE ASSAY 2 SAMOSTATNÉ PROVEDENÍ FAGOCYTÓZY (2 METODY) 2 x každá metoda 45

46 SAMOSTATNÉ PROVEDENÍ PRŮTOKOVÉ CYTOMETRIE (IMUNOFENOTYPIZACE LEUKOCYTŮ POMOCÍ CD ZNAKŮ) 5 sérií 46

47 INDIKACE A INTERPRETACE IMUNOLOGICKÝCH VYŠETŘENÍ KAZUISTIKY Poř. číslo 1. Číslo chorobopisu nebo iniciály pacienta Kazuistika provedení výkonu 2. 47

48 NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA SYSTÉM PRÁCE V LABORATOŘI, KDE SE PROVÁDĚJÍ RADIOIMUNOANALÝZY INFORMACE 1 den NEJČASTĚJI STANOVOVANÉ ANALYTY POMOCÍ IMUNOANALYTICKÝCH METOD INFORMACE 1 den 48

49 DÁVKOVÁNÍ A MĚŘENÍ RADIOAKTIVNÍCH ROZTOKŮ SAMOSTATNÉ PROVEDENÍ A VYHODNOCENÍ 1 série SAMOSTATNÁ KALIBRACE A NORMALIZACE ZAŘÍZENÍ POUŽÍVANÝCH V IMUNOANALYTICKÉ LABORATOŘI PRO DETEKCI RADIODIAGNOSTIKY 2 49

50 SAMOSTATNÉ PROVEDENÍ TYPICKÉ RADIOIMUNOANALÝZY KOMPETITIVNÍHO FORMÁTU 2 série SAMOSTATNÉ PROVEDENÍ TYPICKÉ RADIOIMUNOANALÝZY NEKOMPETITIVNÍHO FORMÁTU 2 série 50

51 SAMOSTATNÉ ZHODNOCENÍ INTERNÍ KONTROLY KVALITY PŘI MANUÁLNÍCH IMUNOANALYTICKÝCH METODÁCH 1 den SAMOSTATNÉ ZHODNOCENÍ INTERNÍ KONTROLY KVALITY PŘI AUTOMATIZOVANÝCH IMUNOANALYTICKÝCH METODÁCH 1 den 51

52 LÉKAŘSKÁ GENETIKA ANALÝZA KLASICKÉHO CYTOGENETICKÉHO VYŠETŘENÍ Poř. číslo Číslo chorobopisu nebo iniciály pacienta Diagnóza provedení výkonu ANALÝZA MOLEKULÁRNĚ CYTOGENETICKÉHO VYŠETŘENÍ Poř. číslo Číslo chorobopisu nebo iniciály pacienta Diagnóza provedení výkonu Podpis a jmenovka školitele, razítko pracoviště 52

53 ROZBOR KLINICKO-GENETICKÉHO PŘÍPADU Poř. číslo Číslo chorobopisu nebo iniciály pacienta Diagnóza provedení výkonu

54 54

55 II. ČÁST VLASTNÍ SPECIALIZOVANÝ VÝCVIK

56 VLASTNÍ SPECIALIZOVANÝ VÝCVIK V OBORU Vlastní specializovaný výcvik v oboru minimálně 36 měsíců Celková doba od do měsíců 33 měsíců praxe v laboratoři klinické biochemie z toho: 3 měsíce v laboratoři akreditovaného pracoviště nebo v ústavu klinické biochemie nebo na pracovišti doporučeném výborem odborné společnosti (ČSKB), tyto typy pracovišť musejí poskytovat široké spektrum specializovaných a vysoce specializovaných metod a musejí disponovat náležitým personálním a přístrojovým vybavením 1 měsíc oddělení hematologie a transfúzního lékařství nebo hematologická laboratoř 1 měsíc mikrobiologická laboratoř 1 měsíc imunologická laboratoř místo absolvování (akreditované zdravotnické zařízení, oddělení) rozsah týdenní pracovní doby (úvazek) potvrzení školitele, podpis a jmenovka, razítko pracoviště 56

57 VLASTNÍ SPECIALIZOVANÝ VÝCVIK V OBORU Vlastní specializovaný výcvik v oboru minimálně 36 měsíců Doporučená doplňková praxe od do měsíců 1 měsíc toxikologická laboratoř 15 dní laboratoř klinické farmakologie 15 dní cytogenetická laboratoř 1 měsíc patologicko-anatomická laboratoř místo absolvování (akreditované zdravotnické zařízení, oddělení) rozsah týdenní pracovní doby (úvazek) potvrzení školitele, podpis a jmenovka, razítko pracoviště ÚČAST NA VZDĚLÁVACÍCH AKTIVITÁCH Kurzy, semináře povinný specializační kurz v klinické biochemii s případnou navazující e-learningovou formou výuky doporučené jsou další odborné akce pořádané IPVZ, ČLS JEP, ČLK aj. Počet dní/kreditů 16 dní/ 4 kredity za den a místo konání 57

58 SEZNAM A POČET POŽADOVANÝCH VÝKONŮ S KONZULTACÍ A DODATEČNOU KONTROLOU ŠKOLITELE A JEJICH ČETNOST NEBO DÉLKA TRVÁNÍ BĚHEM SPECIALIZOVANÉHO PRAKTICKÉHO VÝCVIKU V OBORU KLINICKÉ BIOCHEMIE Typ provedeného výkonu Počet požadovaných výkonů Klinická biochemie Samostatné provedení validace chemické analytické metody 3 Samostatné provedení validace imunoanalytické metody 2 Samostatné provedení kalibrace metody na fotometru 10 Samostatné provedení kalibrace metody na biochemickém analyzátoru 20 Samostatné provedení kalibrace metody na imunoanalytickém analyzátoru 20 Vý referenčního rozmezí ze souboru dat 3 Ekonomické zhodnocení analytické metody 5 Hodnocení efektivity diagnostického testu 2 Využití farmakokinetického modelování k predikci dávek léčiv 10 Kontrola plausibility dat biochemického nálezu pod vedením lékaře klinického biochemika 50 Asistence u odběru biologického materiálu (např. odběr žilní krve) 20 Samostatné provedení odběru biologického materiálu (např. kapilární krve) 30 Vypracování SOP analytického 5 Vypracování SOP technického 2 Vypracování SOP logistického 1 Implementace systému interního auditu hodnocení jakosti 1 Monitorování systému vnitřní kontroly jakosti, hodnocení výsledků externího hodnocení kvality 20 dnů Samostatné provedení a hodnocení morfologického vyšetření moče 100 Počet provedených výkonů : Podpis a jmenovka školitele, razítko akreditovaného pracoviště: 58

59 SEZNAM A POČET POŽADOVANÝCH VÝKONŮ S KONZULTACÍ A DODATEČNOU KONTROLOU ŠKOLITELE A JEJICH ČETNOST NEBO DÉLKA TRVÁNÍ BĚHEM SPECIALIZOVANÉHO PRAKTICKÉHO VÝCVIKU V OBORU KLINICKÉ BIOCHEMIE Typ provedeného výkonu Počet požadovaných výkonů Samostatné provedení a hodnocení likvoru 20 Praxe na úseku separačních metod 10 dnů Klinická hematologie a transfúzní služba Samostatné zhodnocení interní kontroly kvality min. 5 různých metod po dobu min. 10 dnů Samostatné zhodnocení externí kontroly kvality (různé principy hodnocení) 3 Samostatné provedení kalibrace hematologického analyzátoru 2 Samostatné porovnání dvou hematologických analyzátorů 1 Samostatná kalibrace koagulační metody 2 Samostatné stanovení krevní skupiny ABO RhD 5 sérií Mikrobiologie Zpětný rozbor cyklů externí kontroly kvality 3 Samostatné provedení rozočkování vzorků na půdy 10 sérií Samostatné provedení průkazu rezistence 5 Samostatné provedení a vyhodnocení diluční mikrometody (MIC) 3 Samostatné určení citlivosti difuzní diskovou metodou 10 Samostatné biochemické dourčování kmenů 5 Imunologie Samostatné zhodnocení interní kontroly kvality min. 5 různých metod po dobu min. 10 dnů Samostatné zhodnocení externí kontroly kvality (různé principy hodnocení) 3 : Počet provedených výkonů Podpis a jmenovka školitele, razítko akreditovaného pracoviště: 59

60 SEZNAM A POČET POŽADOVANÝCH VÝKONŮ S KONZULTACÍ A DODATEČNOU KONTROLOU ŠKOLITELE A JEJICH ČETNOST NEBO DÉLKA TRVÁNÍ BĚHEM SPECIALIZOVANÉHO PRAKTICKÉHO VÝCVIKU V OBORU KLINICKÉ BIOCHEMIE Typ provedeného výkonu Počet požadovaných výkonů Imunologie Samostatná kalibrace imunologického analyzátoru 2 Samostatné provedení manuální imunologické metody 2 série Samostatné vyhodnocení sérologické metody 2 Indikace a interpretace imunologických vyšetření kazuistiky 20 Počet provedených výkonů : Podpis a jmenovka školitele, razítko akreditovaného pracoviště: Seznam výkonů zahrnuje celkový přehled požadovaných výkonů, které školenec samostatně, ale pod vedením školitele provedl ve specializačním vzdělávání. Z dokumentace v laboratoři musí být jasné, že výkon provedl školenec ve specializačním vzdělávání, který tyto údaje předkládá. Doporučuje se, aby klinické laboratorní výkony, hodnocení biochemických vyšetření a dalších dostupných klinických údajů u vybraných diagnóz probíhalo pod vedením školitele se specializací v oboru klinická biochemie a praxí v oboru nejméně 10 let. Analytické laboratorní výkony probíhají pod vedením analytika se specializací v oboru vyšetřovací metody v klinické biochemii nebo klinická biochemie a praxí v oboru nejméně 10 let. Seznamy musí být ověřeny a podepsány vedoucím (primářem nebo přednostou) pracoviště, na kterém byly výkony provedeny. 60

61 CELKOVÉ HODNOCENÍ ŠKOLENCE ŠKOLITELEM NA KONCI SPECIALIZOVANÉHO VÝCVIKU Hodnocení neuspokojivé uspokojivé dobré velmi dobré výborné Praktické dovednosti Teoretické znalosti Komunikační dovednosti Organizační dovednosti Odborné a vědecké aktivity Plnění úkolů : Prohlášení školitele: Prohlašuji, že pan/í splňuje všechny stanovené podmínky vzdělávacího programu. Podpis a jmenovka školitele, razítko akreditovaného pracoviště: 61

62 ZÁZNAM SAMOSTATNĚ POŽADOVANÝCH VÝKONŮ S KONZULTACÍ A DODATEČNOU KONTROLOU ŠKOLITELE A JEJICH ČETNOST NEBO DÉLKA TRVÁNÍ BĚHEM SPECIALIZOVANÉHO PRAKTICKÉHO VÝCVIKU V OBORU KLINICKÁ BIOCHEMIE KLINICKÁ BIOCHEMIE SAMOSTATNÉ PROVEDENÍ VALIDACE CHEMICKÉ ANALYTICKÉ METODY 3 SAMOSTATNÉ PROVEDENÍ VALIDACE CHEMICKÉ IMUNOANALYTICKÉ METODY 2 62

63 SAMOSTATNÉ PROVEDENÍ KALIBRACE METODY NA FOTOMETRU 10 63

64 SAMOSTATNÉ PROVEDENÍ KALIBRACE METODY NA BIOCHEMICKÉM ANALYZÁTORU 20 64

65 SAMOSTATNÉ PROVEDENÍ KALIBRACE METODY NA IMUNOANALYTICKÉM ANALYZÁTORU 20 65

66 VÝPOČET REFERENČNÍHO ROZMEZÍ ZE SOUBORU DAT 3 EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ ANALYTICKÉ METODY 5 66

67 HODNOCENÍ EFEKTIVITY DIAGNOSTICKÉHO TESTU 2 67

68 VYUŽITÍ FARMAKOKINETICKÉHO MODELOVÁNÍ K PREDIKCI DÁVEK LÉČIV 10 68

69 KONTROLA PLAUSIBILITY DAT BIOCHEMICKÉHO NÁLEZU POD VEDENÍM LÉKAŘE KLINICKÉHO BIOCHEMIKA 50 69

70 KONTROLA PLAUSIBILITY DAT BIOCHEMICKÉHO NÁLEZU POD VEDENÍM LÉKAŘE KLINICKÉHO BIOCHEMIKA 50 70

71 ASISTENCE U ODBĚRU BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU (NAPŘ. ODBĚR ŽILNÍ KRVE) 20 71

72 SAMOSTATNÉ PROVEDENÍ ODBĚRU BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU (NAPŘ. KAPILÁRNÍ KRVE) 30 72

73 VYPRACOVÁNÍ SOP ANALYTICKÉHO 5 VYPRACOVÁNÍ SOP TECHNICKÉHO 2 73

74 VYPRACOVÁNÍ SOP LOGISTICKÉHO 1 IMPLEMENTACE SYSTÉMU INTERNÍHO AUDITU HODNOCENÍ JAKOSTI 1 74

75 MONITOROVÁNÍ SYSTÉMU VNITŘNÍ KONTROLY JAKOSTI, HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ EXTERNÍHO HODNOCENÍ KVALITY 20 dnů 75

76 SAMOSTATNÉ PROVEDENÍ A HODNOCENÍ MORFOLOGICKÉHO VYŠETŘENÍ MOČE

77 SAMOSTATNÉ PROVEDENÍ A HODNOCENÍ MORFOLOGICKÉHO VYŠETŘENÍ MOČE

78 SAMOSTATNÉ PROVEDENÍ A HODNOCENÍ MORFOLOGICKÉHO VYŠETŘENÍ MOČE

79 SAMOSTATNÉ PROVEDENÍ A HODNOCENÍ MORFOLOGICKÉHO VYŠETŘENÍ MOČE

80 SAMOSTATNÉ PROVEDENÍ A HODNOCENÍ LIKVORU 20 80

81 PRAXE NA ÚSEKU SEPARAČNÍCH METOD 10 dnů 81

82 KLINICKÁ HEMATOLOGIE A TRANSFÚZNÍ SLUŽBA SAMOSTATNÉ ZHODNOCENÍ INTERNÍ KONTROLY KVALITY min. 5 různých metod po dobu min. 10 dnů 82

83 SAMOSTATNÉ ZHODNOCENÍ EXTERNÍ KONTROLY KVALITY (RŮZNÉ PRINCIPY HODNOCENÍ) 3 SAMOSTATNÉ PROVEDENÍ KALIBRACE HEMATOLOGICKÉHO ANALYZÁTORU 2 83

84 SAMOSTATNÉ POROVNÁNÍ DVOU HEMATOLOGICKÝCH ANALYZÁTORŮ 1 SAMOSTATNÁ KALIBRACE KOAGULAČNÍ METODY 2 84

85 SAMOSTATNÉ STANOVENÍ KREVNÍ SKUPINY ABO RHD 5 sérií 85

86 MIKROBIOLOGIE ZPĚTNÝ ROZBOR CYKLŮ EXTERNÍ KONTROLY KVALITY 3 86

87 SAMOSTATNÉ PROVEDENÍ ROZOČKOVÁNÍ VZORKŮ NA PŮDY 10 sérií 87

88 SAMOSTATNÉ PROVEDENÍ PRŮKAZU REZISTENCE 5 SAMOSTATNÉ PROVEDENÍ A VYHODNOCENÍ DILUČNÍ MIKROMETODY (MIC) 3 88

89 SAMOSTATNÉ URČENÍ CITLIVOSTI DIFUZNÍ DISKOVOU METODOU 10 89

90 SAMOSTATNÉ BIOCHEMICKÉ DOURČOVÁNÍ KMENŮ 5 90

91 IMUNOLOGIE SAMOSTATNÉ ZHODNOCENÍ INTERNÍ KONTROLY KVALITY min. 5 různých metod po dobu min. 10 dnů 91

92 SAMOSTATNÉ ZHODNOCENÍ EXTERNÍ KONTROLY KVALITY (RŮZNÉ PRINCIPY HODNOCENÍ) 3 SAMOSTATNÁ KALIBRACE IMUNOLOGICKÉHO ANALYZÁTORU 2 92

93 SAMOSTATNÉ PROVEDENÍ MANUÁLNÍ IMUNOLOGICKÉ METODY 2 série SAMOSTATNÉ VYHODNOCENÍ SÉROLOGICKÉ METODY 2 93

94 INDIKACE A INTERPRETACE IMUNOLOGICKÝCH VYŠETŘENÍ KAZUISTIKY Poř. číslo Číslo chorobopisu nebo iniciály pacienta Diagnóza provedení výkonu

95 INDIKACE A INTERPRETACE IMUNOLOGICKÝCH VYŠETŘENÍ KAZUISTIKY Poř. číslo Číslo chorobopisu nebo iniciály pacienta Diagnóza provedení výkonu

96 PŘEHLED ABSOLVOVANÉ PRAXE Zdravotnické zařízení /oddělení Praxe Potvrzení školitele (jmenovka a podpis) 96

97 PŘEHLED ABSOLVOVANÉ PRAXE Zdravotnické zařízení /oddělení Praxe Potvrzení školitele (jmenovka a podpis) 97

98 PŘEHLED ABSOLVOVANÉ PRAXE Zdravotnické zařízení /oddělení Praxe Potvrzení školitele (jmenovka a podpis) 98

99 PŘEHLED ÚČASTI NA ODBORNÝCH VĚDECKÝCH A VZDĚLÁVACÍCH AKCÍCH Název a místo konání 99

100 PŘEHLED VLASTNÍ PUBLIKAČNÍ A PŘEDNÁŠKOVÉ ČINNOSTI Téma 100

101 POZNÁMKY 101

K čemu slouží záznam provedených výkonů logbook?

K čemu slouží záznam provedených výkonů logbook? K čemu slouží záznam provedených výkonů logbook? Předkládaný Záznam provedených výkonů ve specializačním vzdělávání neboli logbook je součástí vzdělávacího programu a slouží k evidenci průběhu odborné

Více

K čemu slouží záznam provedených výkonů logbook?

K čemu slouží záznam provedených výkonů logbook? K čemu slouží záznam provedených výkonů logbook? Předkládaný Záznam provedených výkonů ve specializačním vzdělávání neboli logbook je součástí vzdělávacího programu a slouží k evidenci průběhu odborné

Více

K čemu slouží záznam provedených výkonů logbook?

K čemu slouží záznam provedených výkonů logbook? K čemu slouží záznam provedených výkonů logbook? Předkládaný Záznam provedených výkonů ve specializačním vzdělávání neboli logbook je součástí vzdělávacího programu a slouží k evidenci průběhu odborné

Více

K čemu slouží záznam provedených výkonů logbook?

K čemu slouží záznam provedených výkonů logbook? Jméno a příjmení školence: K čemu slouží záznam provedených výkonů logbook? Předkládaný Záznam provedených výkonů ve specializačním vzdělávání neboli logbook je součástí vzdělávacího programu a slouží

Více

K čemu slouží záznam provedených výkonů logbook?

K čemu slouží záznam provedených výkonů logbook? K čemu slouží záznam provedených výkonů logbook? Předkládaný Záznam provedených výkonů ve specializačním vzdělávání neboli logbook je součástí vzdělávacího programu v oboru soudní toxikologie a slouží

Více

K čemu slouží záznam provedených výkonů logbook?

K čemu slouží záznam provedených výkonů logbook? Jméno a příjmení školence: K čemu slouží záznam provedených výkonů logbook? Předkládaný Záznam provedených výkonů ve specializačním vzdělávání neboli logbook je součástí vzdělávacího programu a slouží

Více

K čemu slouží záznam provedených výkonů logbook?

K čemu slouží záznam provedených výkonů logbook? Jméno a příjmení školence: K čemu slouží záznam provedených výkonů logbook? Předkládaný Záznam provedených výkonů ve specializačním vzdělávání neboli logbook je součástí vzdělávacího programu v oboru klinická

Více

K čemu slouží záznam provedených výkonů logbook?

K čemu slouží záznam provedených výkonů logbook? K čemu slouží záznam provedených výkonů logbook? Předkládaný Záznam provedených výkonů ve specializačním vzdělávání neboli logbook je součástí vzdělávacího programu a slouží k evidenci průběhu odborné

Více

K čemu slouží záznam provedených výkonů logbook?

K čemu slouží záznam provedených výkonů logbook? Jméno a příjmení školence: K čemu slouží záznam provedených výkonů logbook? Předkládaný Záznam provedených výkonů ve specializačním vzdělávání neboli logbook je součástí vzdělávacího programu v oboru dětská

Více

LOGBOOK. Specializační vzdělávání v oboru KLINICKÁ BIOCHEMIE. (zdravotní laborant)

LOGBOOK. Specializační vzdělávání v oboru KLINICKÁ BIOCHEMIE. (zdravotní laborant) LOGBOOK Specializační vzdělávání v oboru KLINICKÁ BIOCHEMIE (zdravotní laborant) Ministerstvo zdravotnictví České republiky Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2 tel.: + 420 224 971 111, e-mail: onp@mzcr.cz,

Více

Specializační vzdělávací program zdravotní laborant pro klinickou biochemii podle zákona 96/2004 Sb. Iva Sedláčková

Specializační vzdělávací program zdravotní laborant pro klinickou biochemii podle zákona 96/2004 Sb. Iva Sedláčková Specializační vzdělávací program zdravotní laborant pro klinickou biochemii podle zákona 96/2004 Sb. Iva Sedláčková NCO NZO NCO NZO 2010 cíl specializačního vzdělávání připravit absolventa k atestační

Více

Studijní obor Zdravotní laborant. Studijní program Specializace ve zdravotnictví

Studijní obor Zdravotní laborant. Studijní program Specializace ve zdravotnictví Studijní obor Zdravotní laborant Studijní program Specializace ve zdravotnictví Základní údaje o zvoleném studijním oboru Studijní program Specializace ve zdravotnictví Studijní obor Zdravotní laborant

Více

JAK ZÍSKAT ZPŮSOBILOST K VÝKONU POVOLÁNÍ?

JAK ZÍSKAT ZPŮSOBILOST K VÝKONU POVOLÁNÍ? JAK ZÍSKAT ZPŮSOBILOST K VÝKONU POVOLÁNÍ? PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D., 1. LF UK Seminář Přírodovědecké fakulty UK Praha 30. května 2016 Způsobilost k výkonu povolání Dle 3 zákona č. 96/2004 Sb., ve znění

Více

RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI. v oboru

RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI. v oboru RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI v oboru HEMATOLOGIE A TRANSFUSNÍ SLUŽBA PRO ODBORNÉ PRACOVNÍKY V LABORATORNÍCH METODÁCH 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního

Více

Postgraduální vzdělávání analytiků v klinické biochemii

Postgraduální vzdělávání analytiků v klinické biochemii Postgraduální vzdělávání analytiků v klinické biochemii M. Jirsa, P. Pecáková, J. Vávrová Katedra klinické biochemie IPVZ FONS Pardubice 2014 upravená verze Podmínky pro zařazení do oboru Získání odborné

Více

LOGBOOK. Specializační vzdělávání v oboru HISTOLOGIE. (zdravotní laborant)

LOGBOOK. Specializační vzdělávání v oboru HISTOLOGIE. (zdravotní laborant) LOGBOOK Specializační vzdělávání v oboru HISTOLOGIE (zdravotní laborant) Ministerstvo zdravotnictví České republiky Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2 tel.: + 420 224 971 111, e-mail: onp@mzcr.cz, www.mzcr.cz

Více

1. Koncepce oboru klinické biochemie a vztah k jiným oborům. 2. Vývoj oboru klinické biochemie

1. Koncepce oboru klinické biochemie a vztah k jiným oborům. 2. Vývoj oboru klinické biochemie PŘEDMĚT a ORGANIZACE oboru KLINICKÉ BIOCHEMIE 1. Koncepce oboru klinické biochemie a vztah k jiným oborům 2. Vývoj oboru klinické biochemie Přírodovědecká fakulta, Katedra biochemie, MU Brno poskytují

Více

Postgraduální vzdělávání analytiků v klinické biochemii. Milan Jirsa Katedra klinické biochemie IPVZ

Postgraduální vzdělávání analytiků v klinické biochemii. Milan Jirsa Katedra klinické biochemie IPVZ Postgraduální vzdělávání analytiků v klinické biochemii Milan Jirsa Katedra klinické biochemie IPVZ FONS Pardubice 2014 Podmínky pro zařazení Získání odborné způsobilosti k výkonu povolání odborného pracovníka

Více

LOGBOOK. Specializační vzdělávání v oboru. (odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků)

LOGBOOK. Specializační vzdělávání v oboru. (odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků) LOGBOOK Specializační vzdělávání v oboru OCHRANA A PODPORA VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ (odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků) Ministerstvo zdravotnictví České republiky Palackého

Více

AKK Odborné zdravotnické laboratorní metody

AKK Odborné zdravotnické laboratorní metody AKK Odborné zdravotnické laboratorní metody RNDr. Kateřina Levová, Ph.D. katerina.levova@vfn.cz Seminář Odborná způsobilost k výkonu nelékařské zdravotnické profese odborného pracovníka v laboratorních

Více

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru intervenční radiologie je získání specializované způsobilosti osvojením teoretických

Více

Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace Laboratoře HTO (Hematologicko-transfuzní oddělení) Vydmuchov 399/5, Karviná-Ráj

Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace Laboratoře HTO (Hematologicko-transfuzní oddělení) Vydmuchov 399/5, Karviná-Ráj Vyšetření: 1. Vyšetření fenotypu Rh, Kell sloupcovou aglutinací na kartách Grifols [Rh fenotyp + Kell] 2. protilátek sloupcovou aglutinací na kartách Grifols [ protilátek] 3. Vyšetření krevní skupiny ABO

Více

LOGBOOK. Specializační vzdělávání v oboru SEXUOLOGIE A ASISTOVANÁ REPRODUKCE. (zdravotní laborant)

LOGBOOK. Specializační vzdělávání v oboru SEXUOLOGIE A ASISTOVANÁ REPRODUKCE. (zdravotní laborant) LOGBOOK Specializační vzdělávání v oboru SEXUOLOGIE A ASISTOVANÁ REPRODUKCE (zdravotní laborant) Ministerstvo zdravotnictví České republiky Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2 tel.: + 420 224 971 111,

Více

LOGBOOK. Specializační vzdělávání v oboru ERGOTERAPIE PRO DĚTI. (ergoterapeut)

LOGBOOK. Specializační vzdělávání v oboru ERGOTERAPIE PRO DĚTI. (ergoterapeut) LOGBOOK Specializační vzdělávání v oboru ERGOTERAPIE PRO DĚTI (ergoterapeut) Ministerstvo zdravotnictví České republiky Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2 tel.: + 420 224 971 111, e-mail: onp@mzcr.cz,

Více

RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI. v oboru KLINICKÁ TECHNIKA SE ZAMĚŘENÍM NA LABORATORNÍ ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE.

RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI. v oboru KLINICKÁ TECHNIKA SE ZAMĚŘENÍM NA LABORATORNÍ ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE. RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI v oboru KLINICKÁ TECHNIKA SE ZAMĚŘENÍM NA LABORATORNÍ ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE pro BIOMEDICÍNSKÉ TECHNIKY 1. Cíl specializačního vzdělávání

Více

Informace Pracovní skupiny pro správnou laboratorní práci (PS SLP) Eliška Bébrová

Informace Pracovní skupiny pro správnou laboratorní práci (PS SLP) Eliška Bébrová Informace Pracovní skupiny pro správnou laboratorní práci (PS SLP) Eliška Bébrová Mikrobiologické pracoviště Nepodkročitelná personální minima odborností 802, 804,805, 822 a) Mikrobiolog se specializovanou

Více

LOGBOOK. Specializační vzdělávání v oboru ERGOTERAPIE PRO DOSPĚLÉ. (ergoterapeut)

LOGBOOK. Specializační vzdělávání v oboru ERGOTERAPIE PRO DOSPĚLÉ. (ergoterapeut) LOGBOOK Specializační vzdělávání v oboru ERGOTERAPIE PRO DOSPĚLÉ (ergoterapeut) Ministerstvo zdravotnictví České republiky Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2 tel.: + 420 224 971 111, e-mail: onp@mzcr.cz,

Více

LOGBOOK. Specializační vzdělávání v oboru FYZIOTERAPIE V NEUROLOGII

LOGBOOK. Specializační vzdělávání v oboru FYZIOTERAPIE V NEUROLOGII LOGBOOK Specializační vzdělávání v oboru FYZIOTERAPIE V NEUROLOGII Ministerstvo zdravotnictví České republiky Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2 tel.: + 420 224 971 111, e-mail: onp@mzcr.cz, www.mzcr.cz

Více

Stanovisko odborných společností k průkazu kvality práce v laboratoři pro stanovení výše úhrady zdravotní péče zdravotními pojišťovnami

Stanovisko odborných společností k průkazu kvality práce v laboratoři pro stanovení výše úhrady zdravotní péče zdravotními pojišťovnami Příloha č. 1 Stanovisko odborných společností k průkazu kvality práce v laboratoři pro stanovení výše úhrady zdravotní péče zdravotními pojišťovnami Způsoby ověření průkazu kvality práce v laboratoři Jednotlivé

Více

LOGBOOK. Specializační vzdělávání v oboru HYGIENA A EPIDEMIOLOGIE

LOGBOOK. Specializační vzdělávání v oboru HYGIENA A EPIDEMIOLOGIE LOGBOOK Specializační vzdělávání v oboru HYGIENA A EPIDEMIOLOGIE (asistent ochrany a podpory veřejného zdraví) Ministerstvo zdravotnictví České republiky Palackého náměstí 4, 18 01 Praha tel.: + 40 4 971

Více

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI RNDr. Marie Karlíková, PhD. Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. Univerzita Karlova - Lékařská

Více

Vzdělávací program oboru KLINICKÁ BIOCHEMIE

Vzdělávací program oboru KLINICKÁ BIOCHEMIE Vzdělávací program oboru KLINICKÁ BIOCHEMIE 1 Cíl specializačního vzdělávání... 1 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1 Základní interní nebo pediatrický kmen... 2 2.2 Vlastní specializovaný

Více

Specializační vzdělávání pohledem novelizované legislativy. Pavel Škvor

Specializační vzdělávání pohledem novelizované legislativy. Pavel Škvor Specializační vzdělávání pohledem novelizované legislativy Pavel Škvor Obsah Způsobilost k výkonu povolání Samostatný výkon Obory specializace Základní kmen Specializovaný výcvik Vzdělávací programy Přechodná

Více

Činnost oboru klinické hematologie v roce Activity of health care institutions in clinical haematology in 2011

Činnost oboru klinické hematologie v roce Activity of health care institutions in clinical haematology in 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 26. 11. 212 57 Činnost oboru klinické hematologie v roce 211 Activity of health care institutions in clinical haematology

Více

CentroLab s.r.o. Sokolovská 810/304, Praha 9

CentroLab s.r.o. Sokolovská 810/304, Praha 9 Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. Laboratoř Sokolovská 2. Odběrové místo Lovosická Lovosická 440/40, 190 00 Praha 9 3. Odběrové místo Mazurská Mazurská 484/2, 181 00 Praha 8 4. Odběrové místo Zenklova

Více

Okruh otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Hematologie a transfuzní služba

Okruh otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Hematologie a transfuzní služba Okruh otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Hematologie a transfuzní služba Zdravotní laborant pro hematologii a transfuzní službu I. Imunohematologie a transfúzní služby 1. Skupinový

Více

Předmět a organizace oboru klinická biochemie

Předmět a organizace oboru klinická biochemie Předmět a organizace oboru klinická biochemie Petr Breinek PF_uvod KB_2006 1 2 Klinická chemie je aplikací chemických, molekulárních a buněčných principů a technologií s účelem porozumět lidskému zdraví

Více

Externí klinické audity v mamárních centrech. Vlastimil Polko Oddělení radiologické fyziky Masarykův onkologický ústav

Externí klinické audity v mamárních centrech. Vlastimil Polko Oddělení radiologické fyziky Masarykův onkologický ústav Externí klinické audity v mamárních centrech Vlastimil Polko Oddělení radiologické fyziky Masarykův onkologický ústav Legislativní požadavky Vyhláška 307/2002 Sb. o radiační ochraně Zákon č. 13/2002 Sb.

Více

Nástavbový obor PSYCHOSOAMTIKA: návod k použití

Nástavbový obor PSYCHOSOAMTIKA: návod k použití Nástavbový obor PSYCHOSOAMTIKA: návod k použití Od května 2015 je možno žádat MZ o zařazení do nástavbového oboru PSYCHOSOMATIKA. Zájemci o zařazení do oboru Psychosomatika se mohou obracet na paní Stanislavu

Více

Vzdělávací program oboru KLINICKÁ BIOCHEMIE

Vzdělávací program oboru KLINICKÁ BIOCHEMIE Vzdělávací program oboru KLINICKÁ BIOCHEMIE 1 Cíl specializačního vzdělávání... 1 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1 Základní interní nebo pediatrický kmen v délce minimálně 24

Více

Univerzita Karlova v Praze. Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Univerzita Karlova v Praze. Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Studijní program ZDRAVOTNICKÁ BIOANALYTIKA obor Odborný pracovník v laboratorních metodách MAGISTERSKÉ STUDIUM NAVAZUJÍCÍ KOMBINOVANÁ FORMA

Více

LOGBOOK. Specializační vzdělávání v oboru ORGANIZACE A ŘÍZENÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ

LOGBOOK. Specializační vzdělávání v oboru ORGANIZACE A ŘÍZENÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ LOGBOOK Specializační vzdělávání v oboru ORGANIZACE A ŘÍZENÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ Ministerstvo zdravotnictví České republiky Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2 tel.: + 420 224 971 111, e-mail: onp@mzcr.cz,

Více

EUC Laboratoře s.r.o. EUC Laboratoře Praha Palackého 720/5, Praha 1

EUC Laboratoře s.r.o. EUC Laboratoře Praha Palackého 720/5, Praha 1 Pracoviště zdravotnické laboratoře:. Laboratoř biochemická a hematologická Palackého 70/5, 0 00 Praha. Laboratoř biochemická a hematologická Sokolovská /55,80 00 Praha 8. Laboratoř imunologická a alergologická

Více

Nepodkročitelné meze jednotlivých laboratorních oborů laboratoř klinické cytologie (817)

Nepodkročitelné meze jednotlivých laboratorních oborů laboratoř klinické cytologie (817) 1) Definice laboratoře Nepodkročitelné meze jednotlivých laboratorních oborů laboratoř (817) Odbornost Definice laboratoře Laboratoří se rozumí jedno laboratorní zařízení, mající jednu smlouvu se zdravotními

Více

Biochemická laboratoř

Biochemická laboratoř Biochemická laboratoř školní rok 2013/14 Ing. Jarmila Krotká 3. LF UK, Klinická biochemie, bakalářské studium Hlavní úkol biochemické laboratoře Na základě požadavku lékaře vydat co nejdříve správný výsledek

Více

Konsolidovaná laboratoř, organizace práce na laboratoři, kontrola kvality, laboratorní informační systém. Miroslav Průcha

Konsolidovaná laboratoř, organizace práce na laboratoři, kontrola kvality, laboratorní informační systém. Miroslav Průcha Konsolidovaná laboratoř, organizace práce na laboratoři, kontrola kvality, laboratorní informační systém Miroslav Průcha Centralizace a konsolidace Nekonsolidovaná laboratoř - samostatné laboratoře OKB,

Více

1. Biochemická a hematologická laboratoř MZ-BIOCHEM Poliklinika sv. Alžběty, Vodní 13, Uherské Hradiště

1. Biochemická a hematologická laboratoř MZ-BIOCHEM Poliklinika sv. Alžběty, Vodní 13, Uherské Hradiště Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. Poliklinika sv. Alžběty, Vodní 13, 686 01 Uherské Hradiště 2. Městská nemocnice s poliklinikou, Partyzánů 2174, 688 01 Uherský Brod 1. Vyšetření: 1. Stanovení látkové

Více

Činnost zdravotnických zařízení v České republice v roce 2009 Obor klinická hematologie

Činnost zdravotnických zařízení v České republice v roce 2009 Obor klinická hematologie Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 11. 6. 21 28 Činnost zdravotnických zařízení v České republice v roce 29 Obor klinická hematologie Activity of health

Více

RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI. v oboru NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA PRO ODBORNÉ PRACOVNÍKY V LABORATORNÍCH METODÁCH

RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI. v oboru NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA PRO ODBORNÉ PRACOVNÍKY V LABORATORNÍCH METODÁCH RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI v oboru NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA PRO ODBORNÉ PRACOVNÍKY V LABORATORNÍCH METODÁCH 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání

Více

Změny ve specializačním programu novela zákona č. 95. PharmDr. Marcela Heislerová, Ph.D. IPVZ FN Motol

Změny ve specializačním programu novela zákona č. 95. PharmDr. Marcela Heislerová, Ph.D. IPVZ FN Motol Změny ve specializačním programu novela zákona č. 95 PharmDr. Marcela Heislerová, Ph.D. IPVZ FN Motol 2017 Obsah Způsobilost k výkonu povolání Samostatný výkon Základní kmen Obory specializace, vzdělávací

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ RADIOLOGIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ RADIOLOGIE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ RADIOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru dětská radiologie je získání specializované způsobilosti osvojením potřebných teoretických

Více

LOGBOOK. Specializační vzdělávání v oboru

LOGBOOK. Specializační vzdělávání v oboru LOGBOOK Specializační vzdělávání v oboru INTENZIVNÍ PÉČE V PORODNÍ ASISTENCI Ministerstvo zdravotnictví České republiky Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2 tel.: + 420 224 971 111, e-mail: onp@mzcr.cz,

Více

Činnost zdravotnických zařízení v České republice v roce 2007 Obor klinická hematologie

Činnost zdravotnických zařízení v České republice v roce 2007 Obor klinická hematologie Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 27. 8. 2008 39 Činnost zdravotnických zařízení v České republice v roce 2007 Obor klinická hematologie Activity of

Více

Česká společnost fyziků v medicíně, o. s. www.csfm.cz

Česká společnost fyziků v medicíně, o. s. www.csfm.cz Pravidla procesu hodnocení místních radiologických standardů a jejich souladu s národními radiologickými standardy pro nukleární medicínu 1. Úvod Požadavky na klinické audity jsou stanoveny v hlavě V díl

Více

Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace Laboratoře Oddělení laboratorní medicíny Purkyňova 11, Hodonín

Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace Laboratoře Oddělení laboratorní medicíny Purkyňova 11, Hodonín Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. Pracoviště klinické biochemie 2. Pracoviště klinické mikrobiologie 3. Pracoviště hematologie a TS 1. Pracoviště klinické biochemie Vyšetření: 1 Stanovení katalytické

Více

Název IČO VIDIA-DIAGNOSTIKA,spol.s r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO VIDIA-DIAGNOSTIKA,spol.s r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 4 1 1 9 4 8 1 1 IČZ smluvního ZZ 0 9 4 5 6 0 0 0 Číslo smlouvy 8 A 0 9 K 4 5 6 Název IČO VIDIA-DIAGNOSTIKA,spol.s r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

233/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 23. června 2008. o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů

233/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 23. června 2008. o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů 233/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. června 2008 o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 37 odst. 1 písm. a) zákona č. 95/2004 Sb.,

Více

KARTA POVINNÉ PRAXE V KLINICKÉ LABORATOŘI

KARTA POVINNÉ PRAXE V KLINICKÉ LABORATOŘI KARTA POVINNÉ PRAXE V KLINICKÉ LABORATOŘI Jméno studenta, osobní číslo. Studijní obor: Praxe v klinické laboratoři I (1. ZL, LS) Mikrobiologie (2 týdny) Histologie (2 týdny) 1 Praxe v klinické laboratoři

Více

Činnost zdravotnických zařízení v České republice v roce 2008 Obor klinická hematologie

Činnost zdravotnických zařízení v České republice v roce 2008 Obor klinická hematologie Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 10. 7. 2009 34 Činnost zdravotnických zařízení v České republice v roce 2008 Obor klinická hematologie Activity of

Více

ZPRÁVA. České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2013

ZPRÁVA. České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2013 ZPRÁVA České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2013 O SPOLEČNOSTI Aktivity ČOSKF od r. 2010 1. ČOSKF se svou činností zasadila o prosazení klinickofarmaceutické péče do Zákona o zdravotních

Více

Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity

Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Obor Zdravotní laborant na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity Miroslav Šíp katedra laboratorních metod a zdravotnické

Více

Vzdělávací program oboru KLINICKÁ BIOCHEMIE

Vzdělávací program oboru KLINICKÁ BIOCHEMIE Vzdělávací program oboru KLINICKÁ BIOCHEMIE 1 Cíl specializačního vzdělávání... 1 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1 Základní interní nebo pediatrický kmen...2 2.2 Vlastní specializovaný

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU IČO 6 0 4 7 0 4 8 8 IČZ smluvního ZZ 0 6 2 2 3 0 0 0 Číslo smlouvy 8 A 0 6 K 2 2 3 Název IČO AeskuLab k.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

LOGBOOK. Specializační vzdělávání v oboru URGENTNÍ MEDICÍNA. (zdravotnický záchranář)

LOGBOOK. Specializační vzdělávání v oboru URGENTNÍ MEDICÍNA. (zdravotnický záchranář) LOGBOOK Specializační vzdělávání v oboru URGENTNÍ MEDICÍNA (zdravotnický záchranář) Ministerstvo zdravotnictví České republiky Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2 tel.: + 420 224 971 111, e-mail: onp@mzcr.cz,

Více

Věstník OBSAH: o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místo nelékařské obory pro rok 2016... 20

Věstník OBSAH: o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místo nelékařské obory pro rok 2016... 20 Věstník Ročník 2016 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 1 Vydáno: 8. LEDNA 2016 Cena: 120 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru MIKROBIOLOGIE... 2 2. Dotační

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 2015 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 12 Vydáno: 24. ČERVENCE 2015 Cena: 552 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program oboru Hematologie a transfuzní lékařství....4 2. Vzdělávací

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU IČO 2 6 8 7 1 0 6 8 IČZ smluvního ZZ 9 4 1 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 Z 9 4 N 0 0 5 Název IČO Vsetínská nemocnice a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 8.10.10 /4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

187/2009 Sb. VYHLÁKA

187/2009 Sb. VYHLÁKA 187/2009 Sb. VYHLÁKA ze dne 10. června 2009 o minimálních požadavcích na studijní programy veobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a na vzdělávací program veobecné praktické lékařství Ministerstvo

Více

Novinky v postgraduálním vzdělávání. PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D. IPVZ

Novinky v postgraduálním vzdělávání. PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D. IPVZ Novinky v postgraduálním vzdělávání PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D. IPVZ Praha, říjen 2009 Novelizace legislativy ve zdravotnickém vzdělávání Euronovela zákonů implementace směrnice č.2005/36/es Zákon č.

Více

MMN, a.s. Oddělení laboratoře Metyšova 465, Jilemnice

MMN, a.s. Oddělení laboratoře Metyšova 465, Jilemnice Vyšetření: 1. Kvantitativní stanovení albuminu v lidském séru a Albumin 2. Kvantitativní stanovení katalytické aktivity ALT ALT 3. Kvantitativní stanovení katalytické aktivity AST AST 4. Kvantitativní

Více

Lenka Řehořová Renata Procházková Krajská nemocnice Liberec a.s. 27. 11. 2013 Praha

Lenka Řehořová Renata Procházková Krajská nemocnice Liberec a.s. 27. 11. 2013 Praha Lenka Řehořová Renata Procházková Krajská nemocnice Liberec a.s. 7 STŘEŠOVICKÝ TRANSFUZNÍ DEN 7. STŘEŠOVICKÝ TRANSFUZNÍ DEN 27. 11. 2013 Praha Automatizace v laboratoři standardizace vyšetření a snížení

Více

RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI. v oboru KLINICKÁ TECHNIKA SE ZAMĚŘENÍM NA ANALÝZU A ZPRACOVÁNÍ BIOSIGNÁLŮ.

RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI. v oboru KLINICKÁ TECHNIKA SE ZAMĚŘENÍM NA ANALÝZU A ZPRACOVÁNÍ BIOSIGNÁLŮ. RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI v oboru KLINICKÁ TECHNIKA SE ZAMĚŘENÍM NA ANALÝZU A ZPRACOVÁNÍ BIOSIGNÁLŮ pro BIOMEDICÍNSKÉ TECHNIKY 1. Cíl specializačního vzdělávání

Více

Diagnostické metody v lékařské mikrobiologii

Diagnostické metody v lékařské mikrobiologii Diagnostické metody v lékařské mikrobiologii Výuková prezentace z: Lékařské mikrobiologie Jan Smíšek ÚLM 3. LF UK 2009 Princip identifikace Soubor znaků s rozdílnou diskriminační hodnotou Základní problémy

Více

Co je na té fakultě vlastně učí?! Jan Šaloun Kurdějov

Co je na té fakultě vlastně učí?! Jan Šaloun Kurdějov Co je na té fakultě vlastně učí?! Jan Šaloun Kurdějov 16. 4. 2016 Orientační parametry FaF VFU Brno Počet přihlášek do MSP: cca 800 Směrné číslo pro přijetí: 144 Počet přijatých (obeslaných): cca 230 Počet

Více

Identifikace postupu vyšetření Klinická biochemie SOP-OKB-01 SOP-OKB-03 SOP-OKB-04 SOP-OKB-05 SOP-OKB-06 SOP-OKB-07

Identifikace postupu vyšetření Klinická biochemie SOP-OKB-01 SOP-OKB-03 SOP-OKB-04 SOP-OKB-05 SOP-OKB-06 SOP-OKB-07 Pracoviště zdravotnické laboratoře: Oddělení klinické biochemie (OKB) Podolské nábřeží 157, Praha 4 Podolí 2. Oddělení klinické hematologie a krevní banka (OKH) Podolské nábřeží 157, Praha 4 Podolí 3.

Více

RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI. v oboru KLINICKÉ INŽENÝRSTVÍ SE ZAMĚŘENÍM NA DIAGNOSTICKÉ ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE

RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI. v oboru KLINICKÉ INŽENÝRSTVÍ SE ZAMĚŘENÍM NA DIAGNOSTICKÉ ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI v oboru KLINICKÉ INŽENÝRSTVÍ SE ZAMĚŘENÍM NA DIAGNOSTICKÉ ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE pro BIOMEDICÍNSKÉ INŽENÝRY 1. Cíl specializačního vzdělávání

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru KLINICKÁ FARMACIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru KLINICKÁ FARMACIE 1. Cíl specializačního vzdělávání VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru KLINICKÁ FARMACIE Cílem specializačního vzdělávání i doplňující odborné praxe je příprava samostatně pracujícího specialisty v oboru klinická

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 2014 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 3 Vydáno: 29. KVĚTNA 2014 Cena: 74 Kč OBSAH: 1. Centra vysoce specializované hematologické péče v ČR výzva dle 112 zák. č. 372/2011Sb.............

Více

OPERAČNÍ MANUÁL (OM) Český národní registr dárců dřeně (ČNRDD) Organizace: Mgr. Daniel Pagáč MBA. prim.mudr.pavel Jindra, Ph.D.

OPERAČNÍ MANUÁL (OM) Český národní registr dárců dřeně (ČNRDD) Organizace: Mgr. Daniel Pagáč MBA. prim.mudr.pavel Jindra, Ph.D. OPERAČNÍ MANUÁL (OM) Organizace: Český národní registr dárců dřeně (ČNRDD) prim.mudr.pavel Jindra, Ph.D. vedoucí lékař ČNRDD Mgr. Daniel Pagáč MBA ředitel ČNRDD. podpis. podpis účinnost od: 1.1.2009 strana:

Více

MUDr. Petr Pokorný Nemocnice na Homolce 14. prosince 2015

MUDr. Petr Pokorný Nemocnice na Homolce 14. prosince 2015 MUDr. Petr Pokorný Nemocnice na Homolce 14. prosince 2015 Vyhláška MZ ČR č. XXX/2015 Sb. kterou se mění Vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává SZV Změny schválené Pracovní skupinou k SZV Změna v ohodnocení

Více

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Laboratorní asistent Laboratorní asistent Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Dosažený stupeň vzdělání : střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU IČO 2 8 4 4 2 1 5 6 IČZ smluvního ZZ 0 6 5 8 9 0 0 0 Číslo smlouvy 1 A 0 6 K 5 8 9 Název IČO CITYLAB spol. s r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII

PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII Milan Kolář Lékařská fakulta UP v Olomouci ZÁVĚRY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH SETKÁNÍ Výuka lékařské mikrobiologie patří k nezbytným předpokladům pro výuku klinických

Více

Platnost akreditace (čj.rozhodnutí) od 15.3.2010 do 14.3.2016 60153/2009/VZV. od 1.5.2011 do 30.4.2017 30621/2011/VZV

Platnost akreditace (čj.rozhodnutí) od 15.3.2010 do 14.3.2016 60153/2009/VZV. od 1.5.2011 do 30.4.2017 30621/2011/VZV Obor Aplikovaná fyzioterapie 1. (praktická část specializačního vzdělávacího programu), odborná praxe v rámci speciální části programu, odborná praxe na: odd. násl. péče nebo oš. lůžek / odd. neurologie

Více

Vzdělávací program oboru LÉKAŘSKÁ MIKROBIOLOGIE

Vzdělávací program oboru LÉKAŘSKÁ MIKROBIOLOGIE Vzdělávací program oboru LÉKAŘSKÁ MIKROBIOLOGIE 1 Cíl specializačního vzdělávání... 1 Minimální požadavky na specializační vzdělávání....1 Základní interní nebo pediatrický kmen... 3. Vlastní specializovaný

Více

LOGBOOK. Specializační vzdělávání v oboru. (všeobecná sestra)

LOGBOOK. Specializační vzdělávání v oboru. (všeobecná sestra) LOGBOOK Specializační vzdělávání v oboru OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V INTERNÍCH OBORECH (všeobecná sestra) Ministerstvo zdravotnictví České republiky Palackého náměstí 4, 8 0 Praha tel.: + 40 4 97, e-mail: onp@mzcr.cz,

Více

RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI. voboru LÉKAŘSKÁ IMUNOLOGIE PRO ODBORNÉ PRACOVNÍKY V LABORATORNÍCH METODÁCH

RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI. voboru LÉKAŘSKÁ IMUNOLOGIE PRO ODBORNÉ PRACOVNÍKY V LABORATORNÍCH METODÁCH RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI voboru LÉKAŘSKÁ IMUNOLOGIE PRO ODBORNÉ PRACOVNÍKY V LABORATORNÍCH METODÁCH 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání

Více

Zápis z 58. jednání Rady pro akreditaci klinických laboratoří ČLS JEP konaného dne 5. září 2016 v LD ČLS v Praze

Zápis z 58. jednání Rady pro akreditaci klinických laboratoří ČLS JEP konaného dne 5. září 2016 v LD ČLS v Praze Zápis z 58. jednání Rady pro akreditaci klinických laboratoří ČLS JEP konaného dne 5. září 2016 v LD ČLS v Praze Přítomni, omluveni: viz níže Jednání řídil předseda Rady, prof Palička Hosté: NASKL: p Kotrbatý,

Více

Vzdělávací program oboru HEMATOLOGIE a TRANSFUZNÍ LÉKAŘSTVÍ

Vzdělávací program oboru HEMATOLOGIE a TRANSFUZNÍ LÉKAŘSTVÍ Vzdělávací program oboru HEMATOLOGIE A TRANSFUZNÍ LÉKAŘSTVÍ 1 Cíl specializačního vzdělávání... 1 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1 Základní interní nebo pediatrický kmen... 2

Více

Podmínky získávání a uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta v České republice

Podmínky získávání a uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta v České republice Podmínky získávání a uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta v České republice Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti

Více

Vzdělávání sester v elektrodiagnostice nervového systému. Bc.. Miluše Vacušková Katedra ošetřovatelství NCO NZO Brno

Vzdělávání sester v elektrodiagnostice nervového systému. Bc.. Miluše Vacušková Katedra ošetřovatelství NCO NZO Brno Vzdělávání sester v elektrodiagnostice nervového systému Bc.. Miluše Vacušková Katedra ošetřovatelství NCO NZO Brno Historie 1973 speciální příprava v úsecích EEG, EMG dlouhodobá příprava v úsecích EEG,

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU. Transfúzní stanice

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU. Transfúzní stanice IČO 6 0 4 7 0 4 8 8 IČZ smluvního ZZ 0 6 2 2 3 0 0 0 Číslo smlouvy 8 A 0 6 K 2 2 3 Název IČO AeskuLab k.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

Vzdělávací program oboru HEMATOLOGIE A TRANSFÚZNÍ LÉKAŘSTVÍ

Vzdělávací program oboru HEMATOLOGIE A TRANSFÚZNÍ LÉKAŘSTVÍ Vzdělávací program oboru HEMATOLOGIE A TRANSFÚZNÍ LÉKAŘSTVÍ 1 Cíl specializačního vzdělávání... 1 2 Minimální na specializační vzdělávání... 2 2.1 Základní interní nebo pediatrický kmen...2 2.2 Vlastní

Více

SPRÁVNÁ LABORATORNÍ PRAXE V BIOCHEMICKÉ LABORATOŘI

SPRÁVNÁ LABORATORNÍ PRAXE V BIOCHEMICKÉ LABORATOŘI SPRÁVNÁ LABORATORNÍ PRAXE V BIOCHEMICKÉ LABORATOŘI ZÁSADY SPRÁVNÉ LABORATORNÍ PRAXE Správná laboratorní praxe soubor opatření, které je nutné dodržovat pojišťuje kvalitu získaných analytických dat obor

Více

SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ PHEM Centrální laboratoře, LKCHI Pracoviště hematologie

SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ PHEM Centrální laboratoře, LKCHI Pracoviště hematologie Příloha č. 2 Laboratorní příručky LKCHI SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ PHEM Centrální laboratoře, LKCHI Pracoviště hematologie Vypracovala: Mgr. Naďa Roučková, vedoucí PHEM Biologické referenční intervaly:

Více

Kudy vede cesta z pasti ven MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK 1

Kudy vede cesta z pasti ven MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK 1 Kudy vede cesta z pasti ven 28.5.2014 MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK 1 Lékaři i zdravotnictví v pasti Komplikovaný až nepřátelský systém specializačního vzdělávání označují mladí lékaři vedle špatného

Více

IFCOR-99, s.r.o. Laboratoř IFCOR-99 Viniční 235, Brno

IFCOR-99, s.r.o. Laboratoř IFCOR-99 Viniční 235, Brno Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. Mikrobiologická laboratoř 2. Laboratoř alergologická a imunologická Krajní 25, 678 01 Blansko 3. Laboratoř alergologická, imunologická Stojanova 1366 a mikrobiologická

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU IČO 4 7 1 5 1 3 7 4 IČZ smluvního ZZ 9 2 4 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 7 M 9 2 K 0 0 1 Název IČO Družstvo MEDEOR PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 2003 4. volební období 128/4 Pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu zákona o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti

Více