Věstník OBSAH: o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místo nelékařské obory pro rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Věstník OBSAH: o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místo nelékařské obory pro rok 2016... 20"

Transkript

1 Věstník Ročník 2016 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 1 Vydáno: 8. LEDNA 2016 Cena: 120 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru MIKROBIOLOGIE Dotační program ministerstva zdravotnictví - REZIDENČNÍ MÍSTA metodika pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místo nelékařské obory pro rok Příloha č. 1 k žádosti o poskytnutí dotace RM Seznam center vysoce specializované zdravotní péče v Onkogynekologii Oznámení Ministerstva zdravotnictví o termínu konání zkoušky o odborné způsobilosti k výkonu odborného dohledu nad využíváním a ochranou přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod... 48

2 MZ ČR Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru MIKROBIOLOGIE (odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků) 2 VĚSTNÍK MZ ČR l ČÁSTKA 1/2016 Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru MIKROBIOLOGIE 1 Cíl specializačního vzdělávání Minimální požadavky na specializační vzdělávání Základní kmen - pro klinický laboratorní obor mikrobiologie - celkem 24 měsíců Vlastní specializovaný výcvik v oboru - minimálně 36 měsíců Rozsah požadovaných teoretických znalostí, praktických dovedností a seznam výkonů Rozsah požadovaných teoretických znalostí, praktických dovedností a výkonů prokazatelných na konci základního kmene Rozsah teoretických znalostí, praktických dovedností a výkonů prokazatelných na konci specializovaného výcviku v mikrobiologii Hodnocení specializačního vzdělávání Profil absolventa Charakteristika činností, pro které absolvent specializačního vzdělávání získal způsobilost Charakteristika akreditovaných zařízení a pracovišť Akreditovaná zařízení a pracoviště Programy povinných kurzů, stáží, seminářů Charakteristika vzdělávacích aktivit Seznam doporučené literatury

3 MZ ČR Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru MIKROBIOLOGIE (odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků) ČÁSTKA 1/2016 l VĚSTNÍK MZ ČR 3 1 Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru mikrobiologie je získání specializované způsobilosti osvojením si potřebných teoretických znalostí, praktických dovedností, návyků týmové spolupráce i schopnosti samostatného rozhodování pro činnosti stanovené vyhláškou č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků (dále jen vyhláška č. 55/2011 Sb.). 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání Podmínkou pro zařazení do specializačního vzdělávání v oboru mikrobiologie je získání odborné způsobilosti k výkonu povolání odborného pracovníka v laboratorních metodách dle 26 zákona č. 96/2004 Sb., zákon o nelékařských zdravotnických povoláních, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen zákon č. 96/2004 Sb.). a) specializační vzdělávání se uskutečňuje při výkonu povolání formou celodenní průpravy v rozsahu odpovídajícímu stanovené týdenní pracovní doby podle ustanovení vyplývajícího ze zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, b) externí průpravy, která se liší od celodenní průpravy, že doba určená na praktické zdravotnické činnosti může být zkrácena nejvýše na polovinu doby stanovené pro celodenní průpravu. Úroveň této průpravy nesmí být nižší než u celodenní průpravy. Za kvalitu a dodržení celkové délky externí průpravy, která nemůže být kratší než u celodenní průpravy, odpovídá akreditované zařízení. Celková délka specializačního vzdělávání je minimálně 60 měsíců, z toho Povinná praxe 2.1 Základní kmen - pro klinický laboratorní obor mikrobiologie - celkem 24 měsíců Celková doba Úvodní povinná praxe - probíhá v diagnostických mikrobiologických laboratořích pokrývajících dílčí disciplíny mikrobiologie na vlastním pracovišti. Praxe v klinických laboratorních oborech - diagnostických mikrobiologických laboratořích pokrývajících dílčí disciplíny mikrobiologie. Počet měsíců 6 18 z toho 8 měsíců praxe v uvedených laboratořích na akreditovaném pracovišti dle zákona č. 96/2004 Sb., nebo zákona č. 95/2004 Sb. Povinná praxe na AZ v diagnostické bakteriologii. 3 Povinná praxe na AZ v diagnostické virologii. 2 Povinná praxe na AZ v diagnostické parazitologii. Povinná praxe na AZ v diagnostické mykologii. Povinná praxe na AZ v diagnostické mykobakteriologii Při zachování rozsahu praxe, může probíhat souběžně u jednoho akreditovaného poskytovatele zdravotních služeb - 2 -

4 MZ ČR Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru MIKROBIOLOGIE (odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků) 4 VĚSTNÍK MZ ČR l ČÁSTKA 1/2016 Odborná praxe probíhá na pracovištích, která jsou schopná zabezpečit provádění výkonů uvedených v logbooku a jejichž laboratorní provozy mají příslušné vybavení. Odborná praxe, včetně činností na všech pracovištích, je zaznamenávána a potvrzována v logbooku. Uvedená odborná praxe představuje povinné minimum a má sloužit k dokonalému osvojení si všech výkonů uvedených v logbooku. Základní kmen bude ukončen potvrzením o absolvování povinné praxe. Účast na vzdělávacích aktivitách - lze absolvovat během základního kmene nebo v průběhu celého specializačního výcviku Počet dní/ Kurzy, semináře kreditů Povinný kurz Neodkladná první pomoc 2 4 kredity Povinný seminář Základy zdravotnické legislativy 1 2 kredity Povinný specializační kurz Lékařská bakteriologie - novinky min. 5 2 kredity/den Povinný specializační kurz Lékařská virologie - novinky Povinný specializační kurz Lékařská mykologie - novinky Povinný specializační kurz Lékařská parazitologie - novinky Povinný specializační kurz Klinická mikrobiologie - novinky min. 3 2 kredity/den min. 3 2 kredity/den min.3 2 kredity/den min.5 2 kredity/den Doporučené jsou další odborné akce pořádané IPVZ, ČLS JEP, ČLK, univerzitami, Akademií věd ČR nebo akreditovanými pracovišti. max. 10 kreditů za všechny akce 2.2 Vlastní specializovaný výcvik v oboru - minimálně 36 měsíců Postup do specializovaného výcviku je podmíněn splněním všech požadavků stanovených pro výcvik v rámci základního kmene. Celková doba Praxe v diagnostických mikrobiologických laboratořích. z toho V klinické mikrobiologii na pracovišti pro komplexní přípravu v oboru mikrobiologie, včetně činnosti antibiotického střediska během posledních tří let specializačního vzdělávání. Na antibiotickém středisku na pracovišti pro komplexní přípravu v oboru mikrobiologie, včetně činnosti antibiotického střediska během posledních tří let specializačního vzdělávání. Počet měsíců 36 min. 3 min

5 MZ ČR Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru MIKROBIOLOGIE (odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků) ČÁSTKA 1/2016 l VĚSTNÍK MZ ČR 5 Doporučená doplňková praxe Pracoviště Praxe dle vlastní volby na laboratorních pracovištích s odlišným odborným zaměřením než je zaměření vlastního pracoviště, např. v laboratořích klinická alergologie a imunologie, klinická biochemie a toxikologie, epidemiologie a hygiena výživy, která vhodně doplní praxi v laboratorních oborech a stáže na klinických pracovištích podle zadání logbooku. Délka trvání neurčena 3 Rozsah požadovaných teoretických znalostí, praktických dovedností a seznam výkonů Nedílnou součástí vzdělávacího programu je vedení záznamu o provedených výkonech (logbook) v rámci celé odborné praxe. Seznam výkonů a jejich četnost je stanoven jako minimální, aby účastník specializačního vzdělávání zvládl danou problematiku nejen po teoretické, ale i po stránce praktické. V době praxe je povinné vypracování písemné práce na odborné téma. 3.1 Rozsah požadovaných teoretických znalostí, praktických dovedností a výkonů prokazatelných na konci základního kmene Cílem základního kmene je získat: základní praktické dovednosti a teoretické znalosti ve zvoleném oboru, teoretické znalosti společné klinickým laboratorním oborům, teoretické podklady pro efektivní komunikaci s odborníky ostatních laboratorních oborů, obecné povědomí o klinických a laboratorních provozech zdravotnických zařízení. Teoretické znalosti Ucelené poznatky v oboru klinická mikrobiologie a dílčích disciplínách mikrobiologie (bakteriologie, mykobakteriologie, virologie, parazitologie a mykologie). Volba validního materiálu a indikace adekvátních diagnostických metod vedoucích k průkazu infekčního agens ve vztahu ke klinickému projevu infekcí. Interpretace laboratorních výsledků ve vztahu ke klinickému projevu infekcí. Etiologie autochtonních a významných importovaných infekcí včetně nejnovějších znalostí o účasti jednotlivých rodů a druhů agens při vzniku a rozvoji onemocnění. Principy všech současných i výhledově aplikovatelných základních a speciálních diagnostických postupů přímého a nepřímého průkazu agens: mikroskopie, kultivace, sérologie, molekulární biologie, aj. a znalosti jejich využití. Současné znalosti o morfologii a taxonomii agens. Orientace ve spektru základních a speciálních laboratorních vyšetření poskytovaných na území ČR a EU a schopnost zajistit rychlý průkaz infekčního agens i na jiných pracovištích. Principy uplatňování metod využívajících pokusů na zvířeti, včetně znalostí legislativních limitů o použití zvířat v experimentální práci. Základy klinických projevů a patogeneze infekcí a faktorů ovlivňujících jejich průběh (mechanismy vztahu agens-hostitel, a to i na molekulárně biologické úrovni) a - 4 -

6 MZ ČR Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru MIKROBIOLOGIE (odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků) 6 VĚSTNÍK MZ ČR l ČÁSTKA 1/2016 anamnestických údajů, umožňujících indikaci správných základních a speciálních laboratorních vyšetření vedoucích k přímému či nepřímému průkazu agens, a tím i možnosti zajistit podklady pro správnou diagnózu. Znalosti zajištění bezpečnosti práce v prostředí rizika profesionálních infekcí a likvidace vyšetřovaného materiálu; základy fyzikální a chemické desinfekce a sterilizace. Radioaktivita, izotopy významné pro klinické laboratoře, principy detekce záření, principy práce s otevřenými zářiči a bezpečnost práce. Základy managementu klinické laboratoře. Statistika v lékařských vědách, principy metrologie, principy řízení kvality. Uchazeč má dále získat znalosti základních právních předpisů platných ve zdravotnictví, organizace a systému zdravotní péče; znalosti správné laboratorní praxe na mikrobiologickém pracovišti; základy lékařské etiky, psychologie, posudkového lékařství a revizního lékařství, včetně znalostí o ochraně osobních údajů pacienta a manipulaci s lidským materiálem; znalost základních způsobů dokumentace výsledků (chorobopis, zprávy, povinná hlášení); poskytování neodkladné první pomoci; znalosti počítačové techniky a její využití pro dokumentaci i získávání informací, včetně limitů pro využívání počítačové techniky; znalosti v oblasti řízení kvality zdravotní péče a laboratorní diagnostiky. Úspěšné absolvování základního kmene je ukončeno potvrzením školitele o splnění veškerých požadavků kladených na základní kmen; potvrzení o úspěšném absolvování základního kmene se zapisuje do průkazu odbornosti. 3.2 Rozsah teoretických znalostí, praktických dovedností a výkonů prokazatelných na konci specializovaného výcviku v mikrobiologii Teoretické znalosti Mikrobiologie Komplexní diferenciálně diagnostické přístupy při řešení onemocnění s možnou infekční etiologií, aktivní zvládnutí mikrobiologických diferenciálně diagnostických přístupů při vyšetřování klinického materiálu, znalost základů klinické diferenciální diagnostiky infekcí. Základní orientace v oblasti léčby a prevence infekčních nemocí. Schopnost konzultační činnosti ve vztahu k interpretaci laboratorního nálezu. Terapie a prevence infekcí: spektrum dostupných antimikrobiálních léčiv a znalost mechanismů jejich působení, zásady cíleného a správného používání antimikrobiálních léčiv v terapii, prevenci a profylaxi; znalost aktuálního stavu citlivosti jednotlivých rodů a druhů agens na antimikrobiální léčiva; principy současných i perspektivních možností imunoprevence (očkovací systémy) a imunoterapie. Antibiotická politika: základní činnosti antibiotického střediska, základní metody surveillance, prevence a kontroly antibiotické rezistence, základní metody sledování a hodnocení spotřeby antibiotik, základní nástroje a metody ovlivňování správného používání antibiotik v primární, ambulantní a nemocniční zdravotní péči. Epidemiologie infekcí: Posouzení epidemiologického významu všech patogenních i potenciálně patogenních agens, včetně nově popsaných; surveillance a prevence infekcí, protiepidemická opatření; znalost forem a mechanismů jejich přenosu; orientace v přírodních rezervoárech lékařsky významných mikroorganismů, včetně znalostí pracovních metod umožňujících detekci epidemiologicky významných - 5 -

7 MZ ČR Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru MIKROBIOLOGIE (odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků) ČÁSTKA 1/2016 l VĚSTNÍK MZ ČR 7 rezervoárů a vektorů; pravidla izolace a bezpečného převozu infikovaných osob na vybraná pracoviště. Nozokomiální infekce: základy nemocniční epidemiologie, základy činnosti klinického mikrobiologa v surveillance a prevenci nozokomiálních infekcí, účast na práci týmu pro kontrolu infekcí, nozokomiální infekce ve vztahu ke kvalitě zdravotní péče a akreditacím nemocnic. Orientace v uvedených oborech ve veterinární oblasti ve vztahu k diferenciální diagnostice zoonóz, výskytu zdravotnicky významných mikroorganismů, kontaminujících životní prostředí a komponenty potravního řetězce. Znalosti diagnostiky a základních opatření u nemocných zasažených biologickými prostředky nebo zvlášť nebezpečnými patogeny. Schopnost vést výzkumnou činnost a získávat a aplikovat nejnovější vědecké poznatky v oblasti nových diagnostických a terapeutických, preventivních a profylaktických postupů. Bez odborného dohledu schopnost poskytovat základní informace o výsledcích mikrobiologického vyšetření pro spádovou oblast. Z ostatní oborů Základní znalosti v imunologii infekcí. Základní znalosti v klinice infekčních onemocnění. Epidemiologie infekcí včetně importovaných. Epidemiologie a prevence nozokomiálních infekcí, nemocniční hygiena. Mikrobiologická kontrola potravin. V době praxe je povinné vypracování písemné práce na odborné téma. Praktické dovednosti Správné provádění odběrů validně indikovaných vzorků biologických i jiných materiálů k bakteriologickému, virologickému, parazitologickému a mykologickému vyšetření na základě průběžné spolupráce s pracovníky klinických oborů, bezpečného a rychlého transportu a správného uchovávání materiálu před laboratorním vyšetřením, příslušné dokumentace dle platných předpisů, metod zpracování vzorků pro bakteriologická, mykobakteriologická, virologická, parazitologická a mykologická vyšetření za použití současných dostupných a doporučených vyšetřovacích a identifikačních postupů mikroskopických, kultivačních, sérologických, molekulárně biologických aj.; přípravy kultivačních a diagnostických půd pro detekci a identifikaci agens, metod stanovení citlivosti mikroorganismů na antimikrobní látky a stanovení jejich obsahu v biologických materiálech, kvalifikovaného vyhodnocení získaných výsledků a jejich interpretace pro stanovení diagnózy, správné terapie a protiepidemických opatření, postupů dezinfekce, dekontaminace, sterilizace a likvidace laboratorního odpadu využití výpočetní techniky pro provoz laboratoře a pro odborné analýzy, schopnost analyzovat anamnestické údaje a informace o klinickém projevu infekcí a schopnost indikace speciálních laboratorních vyšetření průkazu agens, - 6 -

8 MZ ČR Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru MIKROBIOLOGIE (odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků) 8 VĚSTNÍK MZ ČR l ČÁSTKA 1/2016 schopnost aplikace nejnovějších poznatků výzkumu a praxe v metodologii laboratorní diagnostiky infekcí, znalost zajištění bezpečnosti práce v prostředí rizika profesionální infekce, uplatňování právních předpisů o ochraně osobních údajů pacienta a manipulaci s lidským materiálem, schopnost řízení a organizace provozu pracovišť včetně aspektů ekonomických. 4 Hodnocení specializačního vzdělávání a) Průběžné hodnocení školitelem školitel pravidelně a průběžně prověřuje teoretické znalosti a praktické dovednosti účastníka specializačního vzdělávání, provádí pravidelně v šestiměsíčních intervalech záznam o absolvované praxi (konkrétních činnostech na pracovišti) v průkazu odbornosti a logbooku. Záznamy o ukončení základního kmene se provádí v průkazu odbornosti. b) Předpoklad přístupu k atestační zkoušce absolvování povinné praxe a její zhodnocení v logbooku a průkazu odbornosti, absolvování povinných vzdělávacích akcí - záznam v průkazu odbornosti, předložení seznamu výkonů v logbooku potvrzené školitelem, předložení písemné práce, získání minimálně 25 kreditů za celou dobu specializačního vzdělávání. c) Vlastní atestační zkouška - probíhá dle 6-7 vyhlášky č. 189/2009 Sb. část teoretická - 3 odborné otázky z oblastí: obecná mikrobiologie, speciální mikrobiologie, klinická mikrobiologie a obhajoba písemné práce na zadané téma, část praktická - vyhodnocení a interpretace výsledků laboratorních vyšetření u klinického případu reálného či simulovaného. 5 Profil absolventa Absolvent specializačního vzdělávání v oboru mikrobiologie bude schopen bez odborného dohledu provádět, zajišťovat a koordinovat základní a specializovaná vyšetření v oboru mikrobiologie a interpretovat výsledky těchto vyšetření. Je oprávněn na základě vlastního posouzení a rozhodnutí, v souladu s vyhláškou č. 55/2011 Sb., zabezpečovat níže uvedené činnosti v rozsahu své specializované způsobilosti stanovené uvedenou vyhláškou. 5.1 Charakteristika činností, pro které absolvent specializačního vzdělávání získal způsobilost Klinický bioanalytik se specializovanou způsobilostí v oboru mikrobiologie získává specializovanou způsobilost k výkonu odborné analytické činnosti a je oprávněn vykonávat činnosti, které jsou uvedeny v 132 a 139 vyhlášky č. 55/2011 Sb

9 MZ ČR Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru MIKROBIOLOGIE (odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků) ČÁSTKA 1/2016 l VĚSTNÍK MZ ČR 9 6 Charakteristika akreditovaných zařízení a pracovišť Vzdělávací instituce, zdravotnická zařízení a pracoviště zajišťující výuku účastníků specializačního vzdělávání musí být akreditovány dle ustanovení 45 zákona č. 96/2004 Sb., ve znění pozdějších právních předpisů. Tato zařízení musí účastníkovi zajistit absolvování specializačního vzdělávání dle příslušného vzdělávacího programu. Minimální kritéria akreditovaných zařízení jsou dána splněním odborných, provozních, technických a personálních předpokladů. 6.1 Akreditovaná zařízení a pracoviště Personální požadavky Materiální a technické vybavení Osvědčení k výkonu nelékařského zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Specializovaná způsobilost v příslušném oboru. Školitelem může být pouze zdravotnický pracovník se specializovanou způsobilostí v oboru specializace a je držitelem Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Výjimku tvoří školitelé vzdělávacích programů, které byly nově koncipovány nebo nebyly dosud realizovány a školitelé tedy nemohli získat specializovanou způsobilost. Pro výkon činnosti školitele však musí splnit podmínky, které jsou stanoveny příslušným vzdělávacím programem. Pedagogické schopnosti. Doklady o odborné, specializované event. pedagogické způsobilosti. Personálního a přístrojové vybavení pracoviště dle Vyhlášky č. 472/2009 Sb., Seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami. Přístup k odborné literatuře, včetně el. databází (zajištění vlastními prostředky nebo ve smluvním zařízení). Organizační a provozní požadavky Poskytování zdravotní péče (dle příslušného oboru). Bezpečnost a ochrana zdraví Součástí teoretické i praktické výuky je problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce a požární ochrany včetně ochrany před ionizujícím zářením. Výuka k bezpečné a zdraví neohrožující práci vychází z požadavků platných právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Požadavky jsou doplněny informacemi o rizicích možných ohrožení v souvislosti s vykonáváním praktické výuky, včetně informací vztahujících se k opatřením na ochranu před působením zdrojů rizik

10 MZ ČR Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru MIKROBIOLOGIE (odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků) 10 VĚSTNÍK MZ ČR l ČÁSTKA 1/ Programy povinných kurzů, stáží, seminářů 7.1 Charakteristika vzdělávacích aktivit Program kurzu Neodkladná první pomoc Předmět Zahájení, řetěz přežití a jeho články; Úloha ZZS v ČR, jejich organizace; Základní životní funkce; Bezprostřední ohrožení života - příčiny, výskyt a příznaky. Náhlá zástava krevního oběhu, výskyt, diagnóza, základní a rozšířená neodkladná resuscitace /NR/. Automatizovaná externí defibrilace: - historie vzniku NR, - definice, - zásady a ukončení NR, - terapeutické postupy. Minimální počet hodin 1 2 Bezvědomí, mdloba, křeče. 1 Dušnost - kardiálního, nekardiálního původu. 1 Úrazy: krvácení a jeho stavění, zlomeniny, šok, luxace, termická traumata, úrazy elektrickou energií. 1 Zvláštnosti urgentních stavů u dětí. 1 Integrovaný záchranný systém a krizová logistika. 1 Praktická výuka. 4 Ověření znalostí testem. Celkem

11 MZ ČR Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru MIKROBIOLOGIE (odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků) ČÁSTKA 1/2016 l VĚSTNÍK MZ ČR 11 Personální a technické zabezpečení kurzu Personální zabezpečení Lékaři se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí v oboru urgentní medicína a praxí nejméně 5 let v oboru, případně se specializovanou způsobilostí ve vyučované problematice. Garant kurzu má nejvyšší vzdělání v oboru a nejméně 10 let praxe výkonu povolání lékaře v oboru specializace. Účastníci kurzu obdrží současně s pozvánkou do kurzu na CD učební texty Lékařská první pomoc k seznámení s tématy, což umožní ve stanovené době probrat tak rozsáhlou a náročnou problematiku. Technické zabezpečení Učebna pro teoretickou výuku s příslušným vybavením. Učebna pro praktickou výuku s vybavením: manekýn (dospělý, dětský a novorozenec) umožňující praktický nácvik základní i rozšířené neodkladné resuscitace se simultánním záznamem sledovaných vitálních funkcí (zejména respiračních a oběhových) k objektivizaci účinnosti prováděné resuscitace a možností uložení sledovaných dat do PC a závěrečné vyhodnocení. Model musí umožnit nácvik: - zajištění průchodnosti dýchacích cest pomocí vzduchovodů, Combi-tubusu, laryngeálního tubusu, laryngeální masky (včetně intubační) a různými technikami tracheální intubace, - umělé plicní ventilace z plic do plic ústy, přes masku, ručním dýchacím přístrojem/ transportním ventilátorem, - nácvik intubace dětí/novorozenců a umělou plicní ventilaci, - zajištění průchodnosti dýchacích cest koniopunkcí, minitracheotomií (krikotomií), - punkci pneumotoraxu, - zajištění vstupu do krevního řečiště - punkci a kanylaci periferní žíly, centrální žíly (subclavia, jugularis int.), v. femoralis a různé techniky intraoseálního přístupu, - diagnostiky simulovaných poruch rytmu na kardioskopu a volbu farmako-a elektroimpulzoterapie. Počítačová učebna pro závěrečné testování znalostí. Pro objektivní hodnocení je nezbytné pracovat alespoň s ověřeným kvazistandardizovaným testem

12 MZ ČR Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru MIKROBIOLOGIE (odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků) 12 VĚSTNÍK MZ ČR l ČÁSTKA 1/ Program semináře Základy zdravotnické legislativy Předmět Minimální počet hodin Organizace a řízení zdravotnictví, financování zdravotní péče. 2 Systém právních předpisů ve zdravotnictví. Postavení a kompetence MZ a krajů. Systém všeobecného zdravotního pojištění. Orgány a zařízení ochrany veřejného zdraví. Druhy, formy a právní postavení zdravotnických zařízení. 4 Postavení a kompetence komor. Zdravotnická dokumentace, ochrana dat. Právní odpovědnost ve zdravotnictví. Etika zdravotnického povolání, základní kategorie etiky, principy a aplikace etiky ve zdravotnictví, vztah etiky a práva. 2 Celkem 8 Personální a technické zabezpečení semináře Personální zabezpečení Lektoři se znalostí zdravotnického práva a veřejného zdravotnictví, zejména osoby s právnickým vzděláním a profesní zkušeností v oblasti zdravotnického práva v délce alespoň 5 let. Součástí lektorského týmu mohou být i další osoby, zejména osoby, které mají praxi v oblasti řízení ve zdravotnictví nejméně 5 let, dále studovaly management, ať již na vysoké škole nebo v MBA programu, popřípadě obdobných oborů vysokých škol či celoživotního vzdělávání. Technické zabezpečení Učebna pro teoretickou výuku s příslušným vybavením; poskytnutí studijních textů Základy zdravotnické legislativy, event. jiné

13 MZ ČR Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru MIKROBIOLOGIE (odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků) ČÁSTKA 1/2016 l VĚSTNÍK MZ ČR 13 Program specializačních kurzů Program kurzu Lékařská bakteriologie novinky Předmět Minimální počet hodin Úvod do lékařské bakteriologie. Organizace provozu bakteriologické laboratoře, bezpečnost práce. Správná laboratorní práce, standardní operační postupy, interní a 3 externí kontrola kvality práce. Metody spolupráce s ošetřujícími lékaři, mikrobiology a epidemiology. Identifikace, vyšetřování a kontrola epidemických epizod. Principy a využití epidemiologických metod pro stopování a surveillance původců infekcí. Organizace, úloha a funkce státního protiepidemiologického dozoru, legislativa. Národní a mezinárodní sítě a spolupráce v surveillance původců infekcí a rezistence 3 k indikátorovým antibiotikům úloha Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) a Světové zdravotnické organizace (WHO). Základy prevence šíření bakteriálních původců infekcí (vakcinace, hygienická opatření). Laboratorní diagnostika bakteriálních infekcí. Význam a charakteristika validního vzorku. Odběr, transport, zpracování a dekontaminace vzorků. Odmítnutí nevyhovujících vzorků. Metody průkazu a identifikace bakterií: mikroskopie, kultivace, biochemické a speciální testy, imunoeseje, sérologické metody, 5 molekulární metody, typizace bakterií, průkaz faktorů virulence, kontrola kvality, referenční kmeny. Indikativní význam dalších metod (vyšetření biochemická, hematologická, imunologická aj.). Standardní metody vyšetření antibiotické citlivosti bakterií. Baktericidie séra a stanovení hladin antibiotik v tělesných tekutinách. Průkaz specifických mechanizmů 6 rezistence fenotypovými a genotypovými metodami. Principy technik, indikace, hodnocení, interpretace, kontrola kvality, referenční kmeny. Významní původci bakteriálních infekcí (včetně mykobakterií) - charakteristika a epidemiologické souvislosti. Klinický význam a prevalence v etiologii komunitních a nemocničních infekcí. Přirozená citlivost a aktuální stav rezistence v ČR u vybraných druhů bakterií. Specifika detekce, identifikace a vyšetření citlivosti vybraných skupin 23 bakterií. Hodnocení, interpretace a hlášení výsledků - komplexní přístup vzhledem k původci infekčního onemocnění a ke klinické situaci pacienta. Prevence a kontrola výskytu a šíření epidemiologicky významných bakterií včetně kmenů s epidemiologicky závažnou rezistencí. Celkem 40 Personální a technické zabezpečení Personální zabezpečení Lékař nebo bioanalytik pro mikrobiologii a praxí nejméně 5 let v oboru, případně se specializovanou způsobilostí ve vyučované problematice. Garant kurzu má nejvyšší vzdělání v oboru lékařská mikrobiologie, resp. mikrobiologie a nejméně 10 let praxe v oboru specializace. Technické zabezpečení Učebna pro teoretickou výuku s příslušným vybavením. Pracoviště pro demonstraci a nácvik speciálních metod identifikace a vyšetření citlivosti na antibiotika

14 MZ ČR Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru MIKROBIOLOGIE (odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků) 14 VĚSTNÍK MZ ČR l ČÁSTKA 1/ Program kurzu Lékařská virologie novinky Předmět Mechanismy a cesty přenosu virů. Patogeneze virových nákaz; role imunitního systému hostitele v rozvoji a eliminaci virové infekce. Minimální počet hodin Specifické aspekty práce s viry s ohledem na bezpečnost a organizaci pracovní činnosti v diagnostickém provozu. Správná laboratorní praxe, interní a externí kontrola kvality práce. Charakteristika, příprava a význam validního vzorku pro virologickou diagnózu infekčního onemocnění. Indikace vyšetření, interpretace a hlášení výsledků. Odmítnutí nevyhovujících vzorků. Dekontaminace vzorků. 3 Diagnostika virových infekcí: kultivace a identifikace virů, průkaz antigenu, průkaz protilátek, průkaz a charakterizace virových nukleových kyselin, elektronová mikroskopie. Indikativní význam dalších metod (biochemická, hematologická, imunologická aj. vyšetření, zobrazovací techniky). Virová infekce diagnostika, epidemiologie, prevence, profylaxe a terapie, možný podíl virů na vzniku nádorů: Virové hepatitidy. Retrovirové infekce. Infekce Herpetickými viry. Virové gastroenteritidy. Enterovirové infekce. Lidské papilomavirové infekce. Virové infekce v novorozeneckém a dětském věku. Virové exantémové infekce a parotitida. 14 Chřipka, pandemická rizika, prevence; další původci infekcí respiračního traktu. Virové infekce u imunosuprimovaného pacienta; specifika průkazu délky vylučování a terapie včetně možných rezistencí. Virové vakcíny. Virové nákazy s přírodní ohniskovostí. Importované virové infekce a možnosti diagnostiky. 3 Vysoce nebezpečné virové infekce, bioterorismus. Identifikace, vyšetřování a kontrola epidemických epizod. Organizace prevence kontroly infekcí spojených se zdravotní péčí ve zdravotnických zařízeních. 2 Formy spolupráce na národní a mezinárodní úrovni v oblasti prevence a kontroly infekčních nemocí, národní a mezinárodní sítě surveillance infekčních nemocí. Celkem

15 MZ ČR Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru MIKROBIOLOGIE (odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků) ČÁSTKA 1/2016 l VĚSTNÍK MZ ČR 15 Personální a technické zabezpečení Personální zabezpečení Lékař nebo bioanalytik pro mikrobiologii a praxí nejméně 5 let v oboru, případně se specializovanou způsobilostí ve vyučované problematice. Garant kurzu má nejvyšší vzdělání v oboru lékařská mikrobiologie, resp. mikrobiologie a nejméně 10 let praxe v oboru specializace. Technické zabezpečení Učebna pro teoretickou výuku s příslušným vybavením. Pracoviště pro demonstraci a nácvik speciálních metod detekce a identifikace agens Program kurzu Lékařská mykologie novinky Minimální počet Předmět hodin Definice a vymezení lékařské mykologie. Charakteristika houbových organismů. Onemocnění člověka vyvolaná houbami. Patogenita a virulentní 2 faktory hub. Přehled taxonomie patogenních hub s ohledem na patogenitu pro člověka. Hlavní skupiny patogenních hub. Specifické aspekty práce s houbovými agens. Preanalytická fáze v lékařské mykologii, kontrola kvality, referenční kmeny a kritéria odmítnutí vzorku. Uchovávání a udržování sbírkových kmenů. Přímé metody průkazu patogenních hub: mikroskopie, kultivace, detekce a stanovení houbového antigenu. Identifikace a typizace patogenních hub. 4 Interpretace mikrobiologického nálezu. Místo a význam molekulárně mikrobiologických metod (genomika PCR, sekvence; proteomika MALDI- TOF) v detekci a identifikaci patogenních hub. Nepřímé (sérologické) metody v mykologické diagnostice. Laboratorní metody vyšetřování citlivosti hub k antimykotikům. Problematika odečtu a interpretace výsledků. Problematika surveillance, primární a 2 sekundární rezistence k antimykotikům. Rizikové druhy hub a rizikové skupiny pacientů s ohledem na vznik a výskyt rezistence. Původci kožních a slizničních mykóz (dermatofyty, kvasinky, vláknité houby). Epidemiologie a patogeneze dermatomykóz. Diagnóza a léčba dermatomykóz. Kvasinky jako původci kožních a slizničních infekcí druhové spektrum, zdroj 4 a způsoby přenosu. Diagnostika a léčba kandidózy. Původci subkutánních mykóz. Původci systémových a orgánových mykóz (kvasinky, aspergily, dimorfní a mukorovité houby, nově se objevující skupiny hub). Epidemiologie houbových infekcí. Problematika oportunních mykóz, trendy a neobvyklé aspekty jejich výskytu, rizikové a predispoziční faktory ve vztahu k diagnostice a terapii mykotických infekcí. 8 Houbové infekce krevního řečiště, CNS, dýchacích a močových cest, zažívacího traktu a infekce spojené s nemocniční péčí. Strategie a možnosti léčby invazivních mykotických infekcí. Zásady racionální antifungální terapie a profylaxe antifungální stewardship. Novinky v diagnóze a terapii mykóz. Význam mezioborové spolupráce. Celkem

16 MZ ČR Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru MIKROBIOLOGIE (odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků) 16 VĚSTNÍK MZ ČR l ČÁSTKA 1/2016 Personální a technické zabezpečení Personální zabezpečení Lékař nebo bioanalytik pro mikrobiologii a praxí nejméně 5 let v oboru, případně se specializovanou způsobilostí ve vyučované problematice. Garant kurzu má nejvyšší vzdělání v oboru lékařská mikrobiologie, resp. mikrobiologie a nejméně 10 let praxe v oboru specializace. Technické zabezpečení Učebna pro teoretickou výuku s příslušným vybavením. Pracoviště pro demonstraci a nácvik speciálních metod identifikace a vyšetření citlivosti na antimykotika Program kurzu Lékařská parazitologie novinky Minimální počet Předmět hodin Mechanismy a cesty přenosu parazitů. Patogeneze parazitárních infekcí. Specifické aspekty práce s parazitárními agens s ohledem na bezpečnost a organizaci pracovní činnosti v diagnostickém provozu. Správná laboratorní 2 praxe, standardní operační postupy, interní a externí kontrola kvality práce. Metody spolupráce s ošetřujícími lékaři, mikrobiology a epidemiology. Charakteristika, příprava a význam validního vzorku pro parazitologickou diagnózu infekčního onemocnění. Laboratorní průkaz původce onemocnění: metody přímého a nepřímého průkazu patogenních parazitů vč. molekulárně biologických, indikace vyšetření, 2 interpretace a hlášení výsledků; odmítnutí nevyhovujících vzorků; dekontaminace vzorků. Indikativní význam výsledků získaných dalšími metodami (biochemické, hematologické, imunologické, zobrazovací, aj.). Etiologie parazitárních infekcí a jejich diagnostika (protozoa, helminti, členovci) charakteristika a epidemiologické souvislosti. Klinický význam infekcí. Prevalence v ČR a ve světě. Metody detekce a identifikace, speciální metody průkazu agens, kontrola kvality. Hodnocení, interpretace, hlášení, hlášení a komentáře komplexních výsledků vyšetření vzhledem k původci infekčního 18 onemocnění a ke klinické situaci pacienta. Importované parazitární infekce a možnosti jejich šíření na území ČR. Zoonózy. Prevence, profylaxe a terapie infekcí. Identifikace, vyšetřování a kontrola epidemických epizod. Legislativa v oblasti prevence a kontroly šíření parazitárních infekcí; povinně hlášené infekce. Formy 1 spolupráce na národní a mezinárodní úrovni v oblasti prevence a kontroly infekčních nemocí; národní a mezinárodní sítě surveillance infekčních nemocí. Celkem

17 MZ ČR Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru MIKROBIOLOGIE (odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků) ČÁSTKA 1/2016 l VĚSTNÍK MZ ČR 17 Personální a technické zabezpečení Personální zabezpečení Lékař nebo bioanalytik pro mikrobiologii a praxí nejméně 5 let v oboru, případně se specializovanou způsobilostí ve vyučované problematice. Garant kurzu má nejvyšší vzdělání v oboru lékařská mikrobiologie, resp. mikrobiologie a nejméně 10 let praxe v oboru specializace. Technické zabezpečení Učebna pro teoretickou výuku s příslušným vybavením. Pracoviště pro demonstraci a nácvik speciálních metod detekce a identifikace agens Program kurzu Klinická mikrobiologie novinky Předmět Přehled hlavních skupin antibiotik a dalších antimikrobiálních (antivirotických, antimykotických a parazitárních) léčiv a jejich indikační priority. Principy indikace antibiotik a dalších antimikrobiálních léčiv v úvodní terapii infekčních komunitních a nozokomiálních onemocnění. Cílená antimikrobiální léčba indikační priority u infekcí vyvolaných specifickými původci. Přístupy k antimikrobiální léčbě u specifických skupin nemocných (kriticky nemocní v intenzivní péči, imunokompromitovaní nemocní, novorozenci). Přístupy k profylaktickému používání antimikrobiálních léčiv (včetně antimalarik), profylaxe v chirurgických oborech. Činnost antibiotického střediska zaměření, cíle, organizace, konzultace a vedení její dokumentace, mezioborová spolupráce. Surveillance antibiotické rezistence a spotřeby antibiotik. Zásady antibiotické politiky v komunitě a nemocnici. Indikace a klinická interpretace vyšetření citlivosti k antibiotikům a antimykotikům. Indikátory kvality používání antimikrobiálních léčiv a jejich využití v praxi, hodnocení compliance s doporučenými postupy. Intervenční aktivity ve prospěch zlepšování kvality používání antimikrobiálních léčiv v primární, ambulantní a nemocniční péči, preskripční audit a jeho využití v praxi. Kontrola antibiotické rezistence na národní a mezinárodní úrovni mezisektorový koordinační mechanismus, Národní antibiotický program, aktivity ECDC a mezinárodní spolupráce. Zásady klinicky relevantní laboratorní diagnostiky napříč dílčími disciplínami mikrobiologie podle nozologických jednotek, diferenciálně diagnostické postupy, konzultační činnost, racionální týmová spolupráce s klinickými pracovišti, podíl na terapii, prevenci a kontrole infekcí, zejména nozokomiálních, organizace a komplexní náplň činnosti klinicko mikrobiologického pracoviště v nemocnici. Infekce krevního řečiště, respirační infekce, urogenitální infekce, infekce centrálního nervového systému, infekce gastrointestinálního ústrojí, nitrobřišní infekce, infekce kostí a kloubů, infekce kůže a měkkých tkání. Infekce spojené s implantací cizorodého materiálu. Infekce u imunokompromitovaných pacientů. Diagnostické, interpretační a terapeutické přístupy, přehled preventivních opatření, dokumentace přístupů výukovými kazuistikami. Minimální počet hodin

18 MZ ČR Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru MIKROBIOLOGIE (odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků) 18 VĚSTNÍK MZ ČR l ČÁSTKA 1/2016 Předmět Minimální počet hodin Prevence a kontrola nozokomiálních infekcí. 2 Celkem 40 Personální a technické zabezpečení Personální zabezpečení Lékař se specializovanou způsobilostí v oboru lékařská mikrobiologie a praxí nejméně 5 let v oboru lékařská mikrobiologie, případně se specializovanou způsobilostí ve vyučované problematice. Garant kurzu má nejvyšší vzdělání v oboru lékařská mikrobiologie a nejméně 10 let praxe v oboru specializace. Technické zabezpečení Učebna pro teoretickou výuku s příslušným vybavením

19 MZ ČR Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru MIKROBIOLOGIE (odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků) ČÁSTKA 1/2016 l VĚSTNÍK MZ ČR 19 8 Seznam doporučené literatury Doporučená literatura JORGENSEN J.H., PFALLER M.A., CARROLL K.C. a kol.: Manual of Clinical Microbiology, 11 th Edition. ASM Press, Washington, DC., ISBN: ; e-isbn : , p Jindrák V., Urbášková P., Nyč O., Marešová V. Antibiotika. In. Marek J a kol. (eds) Farmakoterpie vnitřních nemocí, 4., vydání. Grada, 10: Farrar J., Hotez P., Junghanss T., Kang G., Lalloo D., White N.J. (ed,.) Manson's Tropical Diseases, 23 rd Edition. Saunders Ltd. ISBN: , p Kolářová L., Adámková V., Mallátová N., Kletenská B., Dřevínek P.: Laboratorní diagnostika v mikrobiologii In : Zima T. (ed.) Laboratorní diagnostika. 3., doplněné vydání, Galén, ISBN : Votava M. a kol. (eds.): Lékařská mikrobiologie II - Přehled vyšetřovacích metod v lékařské mikrobiologii. LF MU, Brno, ISBN Votava M. (ed.): Kultivační půdy v lékařské mikrobiologii. Hortus, Brno, ISBN X. Votava M. (ed.): Lékařská mikrobiologie obecná. Neptun, Brno, ISBN Votava M. a kol. (eds.): Lékařská mikrobiologie speciální. Neptun, Brno, ISBN Bednář M. a kol. (eds.): Lékařská mikrobiologie. Marvil, Praha, ISBN Časopisy a periodika Central European Journal of Public Health Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie Klinická mikrobiologie a infekční lékařství Journal of Infectious Diseases Clinical Microbiology and Infection

20 20 VĚSTNÍK MZ ČR l ČÁSTKA 1/2016 DOTAČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ R E Z I D E N Č N Í M Í S T A METODIKA PRO ŽADATELE O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA REZIDENČNÍ MÍSTO NELÉKAŘSKÉ OBORY (dotace na celé specializační vzdělávání u vybraných nelékařských oborů) PRO ROK 2016

21 ČÁSTKA 1/2016 l VĚSTNÍK MZ ČR 21 OBSAH 1. Úvod Cíle dotačního programu Rezidenční místa Zaměření projektu Vysvětlení termínů Cíle dotačního programu Žadatelé o dotaci Finanční podmínky Žádost o poskytnutí dotace Podrobný popis formálních náležitosti a příloh k Žádosti Podmínky pro podání Žádostí Administrátor Hodnocení a vyhodnocení Žádosti Zveřejnění výsledků hodnocení formálních náležitostí Podání a vypořádání námitek Odborné hodnocení Žádostí Způsob poskytování a podmínky čerpání dotace a povinnosti poskytovatele zdravotních služeb s rezidenčním místem Podmínky čerpání dotace Přerušení poskytování dotace Zastavení poskytování dotace Žádost o změnu Další podmínky poskytování dotace Podrobné podmínky dotačního programu po výběru rezidenta Výběrové řízení na rezidenční místo Vzdělávací plán rezidenta (předkládá se až po výběru rezidenta) Finanční plány specializačního vzdělávání Školitel Hodnocení a realizace projektu Průběžná zpráva za rozpočtový rok u víceletých projektů Závěrečná zpráva po ukončení celého víceletého projektu Vypořádání vztahů se státním rozpočtem Kontrolní zpráva Důležité termíny Kontaktní údaje Příloha č. 1 Žádost o poskytnutí dotace 2/16

22 22 VĚSTNÍK MZ ČR l ČÁSTKA 1/ Úvod Ministerstvo zdravotnictví (dále jen MZ ), v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Rozpočtová pravidla ) a dále v návaznosti na ustanovení 60a odst. 5 zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních) ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 96/2004 Sb. ) vydává Metodiku dotačního řízení na rezidenční místa pro rok 2016 (dále jen Metodika ), kterou upřesňuje podmínky pro získání dotace na rezidenční místo a dále určuje postup při poskytování dotací a vypořádání finančních prostředků se státním rozpočtem prostřednictvím ústředního orgánu státní správy - MZ. Na poskytování dotací ze státního rozpočtu se nevztahuje usnesení vlády České republiky ze dne č. 479/2013 Návrh zásad pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy. MZ si vyhrazuje právo změnit podmínky stanovené v této Metodice v případě, že dojde ke změně souvisejících právních předpisů. Případné změny v podmínkách tohoto dotačního programu budou uveřejněny ve Věstníku MZ a způsobem umožňujícím dálkový přístup. Dle ustanovení 14 Rozpočtových pravidel upravujících poskytování dotací a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu a řízení o jejich odnětí není na poskytnutí dotace z dotačního programu Rezidenční místa právní nárok. 2. Cíle dotačního programu Rezidenční místa 2016" 2.1 Zaměření projektu Projekt je zaměřen na podporu specializačního vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků ve vybraných oborech specializačního vzdělávání uvedených v nařízení vlády. č.31/2010 Sb., o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí. 2.2 Vysvětlení termínů Projekt definuje požadovanou finanční podporu vzdělávacího procesu směřujícího k získání atestace formou víceleté dotace poskytnuté ze státního rozpočtu na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním rezidenta, nebo více rezidentů v jednom oboru schválené v příslušném kalendářním roce. Ke každému projektu se vydává samostatné rozhodnutí. Ukončení projektu nastává splněním všech požadavků specializačního vzdělávání úspěšným absolvováním atestační zkoušky. V případě většího počtu školenců (rezidentů) v jednom projektu je ukončen projekt úspěšným absolvováním atestační zkoušky posledního rezidenta. Dalším důvodem může být předčasné ukončení projektu např. ukončením pracovního poměru, odstoupením rezidenta ze specializačního vzdělávání, úmrtím rezidenta apod. 2.3 Cíle dotačního programu 3/16

23 ČÁSTKA 1/2016 l VĚSTNÍK MZ ČR 23 Globální cíle dotačního programu jsou: a) finanční podpora absolventů kvalifikačního studia pro následné celoživotní vzdělávání (specializační vzdělávání). b) finanční podpora zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků (dále jen nelékařských zdravotnických pracovníků ). c) finanční podpora nelékařských zdravotnických pracovníků, kteří již část specializační přípravy v oboru absolvovali. Dílčí cíle dotačního programu jsou: podpora specializačního vzdělávání v těch oborech, ve kterých je nedostatek specialistů, a to celorepublikově nebo jen v některých regionech. 3. Žadatelé o dotaci Žadatelem o dotaci se může stát poskytovatel zdravotních služeb nebo krajská hygienická stanice, které mají sídlo/místo podnikání na území České republiky. Údaje o bydlišti/trvalém pobytu fyzické osoby musí odpovídat údajům uvedeným v Rozhodnutí o registraci. Dotace se poskytuje na subjekt, který o dotaci požádal. Změna právnické osoby v průběhu čerpání dotace není možná. V případě změny právnické osoby, MZ zastaví čerpání dotace subjektu, který o dotaci zažádal. Žadatelem o poskytnutí dotace může být: a) akreditovaný poskytovatel zdravotních služeb nebo krajská hygienická stanice pro konkrétní obor specializačního vzdělávání, který je schopen zajistit personální a technické vybavení alespoň ucelené části vzdělávacího programu, kterou nelékařský zdravotnický pracovník nabývá teoretických a praktických dovedností v příslušném oboru. Zbývající část vzdělávacího programu zajistí na základě smluvního vztahu s akreditovaným poskytovatelem zdravotních služeb nebo vzdělávacím zařízením. b) neakreditovaný poskytovatel zdravotních služeb nebo krajská hygienická stanice, který je schopen zajistit absolvování celého vzdělávacího programu nebo jeho ucelené části u akreditovaného poskytovatele zdravotních služeb v příslušném oboru na základě smluvního vztahu. 4. Finanční podmínky Dotace ze státního rozpočtu přidělená MZ na realizaci projektů je výhradně účelově vázána a lze ji použít jen na úhradu nákladů, které jsou v souladu s dotačním programem Rezidenční místa a dále se schválenou Žádostí. DOTACE SE POSKYTUJE NA ČÁSTEČNOU ÚHRADU NÁKLADŮ SOUVISEJÍCÍCH SE SPECIALIZAČNÍM VZDĚLÁVÁNÍM ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ. ZÍSKÁNÍM DOTACE SE ŽADATEL ZAVAZUJE ČÁST NÁKLADŮ SPOJENÝCH SE SPECIALIZAČNÍM VZDĚLÁVÁNÍM REZIDENTA UHRADIT Z VLASTNÍCH ZDROJŮ. Specializační vzdělávání formou rezidenčního místa a s tím související čerpání dotace je nutné zahájit ještě v roce, kdy bylo o dotaci požádáno. 4/16

24 24 VĚSTNÍK MZ ČR l ČÁSTKA 1/2016 Účelové finanční prostředky se mohou použít pouze na spolufinancování: mzdových nákladů na rezidenta (hrubá mzda, resp. plat - dále jen hrubá mzda a odvody na zdravotní a sociální pojištění za zaměstnavatele) v minimální výši 55 %, mzdové náklady pro školitele rezidenta, který je zaměstnancem zařízení s rezidenčním místem (mateřské pracoviště) v maximální výši 20% z celkové výše dotace. V případě, že školitelem je OSVČ žádající o rezidenční místo, lze prostředky v maximální výši 20% z celkové dotace vykazovat jako osobní spotřebu OSVČ úhrad povinných kurzů a stáží stanovených platnými vzdělávacími programy pro jednotlivé obory, materiálových nákladů. MZ poskytuje dotaci na celou dobu specializačního vzdělávání či na zbývající část specializačního vzdělávání rezidenta. Podmínky poskytnutí dotace jednotlivým žadatelům stanovuje MZ v písemném Rozhodnutí. 5. Žádost o poskytnutí dotace Žádá li poskytovatel zdravotních služeb o dotaci na rezidenční místo ve více oborech, je nutné podat Žádost pro každý obor zvlášť. Po uplynutí termínu pro podání žádosti, tj.,15, není možné měnit obor, pro který bylo rezidenční místo požadováno či dokládat jakékoliv další doklady. V případě, že poskytovatel zdravotních služeb žádá o rezidenční místa v jednom oboru pro více organizačních složek (např. odštěpných závodů, středisek, apod.), podává vždy jednu Žádost, v níž budou obsaženy všechny požadavky na poskytnutí dotace na rezidenční místa pro jeden požadovaný obor specializačního vzdělávání. Pokud má tento obor více zaměření, podává se Žádost pro obor, ne pro jednotlivá zaměření. Tedy poskytovatel zdravotních služeb podává jednu souhrnnou Žádost pro jeden obor specializačního vzdělávání. Každý poskytovatel zdravotních služeb však může podat Žádosti pro více oborů specializačního vzdělávání. Termínem Žádost o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na rezidenční místo pro rok 2016 se rozumí soubor následujících dokumentů (viz Příloha č. 1 této Metodiky): o o o o o o o průvodní list k žádosti informace o žadateli informace o vlastnické struktuře předběžný finanční plán prohlášení osob odpovědných za vyplnění žádosti včetně prohlášení statutárního orgánu nebo právnické osoby čestné prohlášení o bezdlužnosti rámcové smlouvy o zajištění specializačního vzdělávání podle příslušných vzdělávacích programů Povinné přílohy k žádosti: kopie Rozhodnutí o akreditaci (předkládá akreditovaný poskytovatel zdravotních služeb) kopie smluv s akreditovanými pracovišti(teoretická i praktická část) kopie dokladu o vzniku poskytovatele zdravotních služeb kopie dokladu o registraci nebo oprávnění k poskytování zdravotnických služeb CD 5/16

Vzdělávací program nástavbového oboru * SEXUOLOGIE

Vzdělávací program nástavbového oboru * SEXUOLOGIE Vzdělávací program nástavbového oboru * SEXUOLOGIE 1 Cíl vzdělávání v nástavbovém oboru... 1 Minimální požadavky na vzdělávání v nástavbovém oboru....1 Specializovaný výcvik v délce minimálně 4 měsíců....

Více

Vzdělávací program oboru NEUROLOGIE

Vzdělávací program oboru NEUROLOGIE Vzdělávací program oboru NEUROLOGIE Cíl specializačního vzdělávání... Minimální požadavky na specializační vzdělávání.... Základní interní kmen v délce minimálně 4 měsíců.... Vlastní specializovaný výcvik

Více

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru FYZIOTERAPIE V CHIRURGICKÝCH OBORECH A TRAUMATOLOGII

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru FYZIOTERAPIE V CHIRURGICKÝCH OBORECH A TRAUMATOLOGII Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru FYZIOTERAPIE V CHIRURGICKÝCH OBORECH A TRAUMATOLOGII 1 Cíl specializačního vzdělávání... 2 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1

Více

MZ ČR. Vzdělávací program oboru NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA

MZ ČR. Vzdělávací program oboru NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA Vzdělávací program oboru NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA Cíl specializačního vzdělávání... Minimální požadavky na specializační vzdělávání.... Základní interní nebo radiologický kmen v délce minimálně 4 měsíců....

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru SOUDNÍ LÉKAŘSTVÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru SOUDNÍ LÉKAŘSTVÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru SOUDNÍ LÉKAŘSTVÍ 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru soudní lékařství je získání specializované způsobilosti osvojením potřebných teoretických

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 205 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 7 Vydáno: 8. ČERVNA 205 Cena: 672 Kč OBSAH:. Vzdělávací program oboru Cévní chirurgie....3 2. Vzdělávací program oboru Infekční lékařství...26

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 05 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 9 Vydáno: 30. ČERVNA 05 Cena: 607 Kč OBSAH:. Vzdělávací program v oboru Nukleární medicína...4. Vzdělávací program v oboru Plastická

Více

Vzdělávací program nástavbového oboru * TĚLOVÝCHOVNÉ LÉKAŘSTVÍ

Vzdělávací program nástavbového oboru * TĚLOVÝCHOVNÉ LÉKAŘSTVÍ Vzdělávací program nástavbového oboru * TĚLOVÝCHOVNÉ LÉKAŘSTVÍ Cíl vzdělávání v nástavbovém oboru... Minimální požadavky na vzdělávání v nástavbovém oboru.... Specializovaný výcvik v délce minimálně měsíců...

Více

Vzdělávací program nástavbového oboru * ORTOPEDICKÁ PROTETIKA

Vzdělávací program nástavbového oboru * ORTOPEDICKÁ PROTETIKA Vzdělávací program nástavbového oboru * ORTOPEDICKÁ PROTETIKA Cíl vzdělávání v nástavbovém oboru... požadavky na vzdělávání v nástavbovém oboru.... Specializovaný výcvik v délce minimálně měsíců.... Teoretická

Více

2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání

2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání Vzdělávací program oboru DERMATOVENEROLOGIE 1 Cíl specializačního vzdělávání... 1 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1 Základní dermatovenerologický kmen v délce minimálně 24 měsíců...2

Více

LOGICKÝ RÁMEC. jednotlivých krajích ČR

LOGICKÝ RÁMEC. jednotlivých krajích ČR Globální cíl 1: Funkční síť infekčních pracovišť Očekávané benefity: Plně funkční síť lůžkových a ambulantních infekčních pracovišť; Adekvátní počet kvalifikovaného odborného personálu v oboru infekční

Více

Vzdělávací program nástavbového oboru * DĚTSKÁ UROLOGIE

Vzdělávací program nástavbového oboru * DĚTSKÁ UROLOGIE Vzdělávací program nástavbového oboru * DĚTSKÁ UROLOGIE Cíl vzdělávání v nástavbovém oboru... Minimální požadavky na vzdělávání v nástavbovém oboru.... Specializovaný výcvik v délce minimálně 4 měsíců...

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru ANESTEZIOLOGIE A RESUSCITACE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru ANESTEZIOLOGIE A RESUSCITACE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru ANESTEZIOLOGIE A RESUSCITACE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem vzdělávání ve specializačním oboru anesteziologie a resuscitace je získání specializované způsobilosti osvojením

Více

Vzdělávací program nástavbového oboru * ANGIOLOGIE

Vzdělávací program nástavbového oboru * ANGIOLOGIE Vzdělávací program nástavbového oboru * ANGIOLOGIE Cíl vzdělávání v nástavbovém oboru... Minimální požadavky na vzdělávání v nástavbovém oboru.... Specializovaný výcvik v délce minimálně 4 měsíců... 3

Více

Vzdělávací program oboru DĚTSKÁ NEUROLOGIE

Vzdělávací program oboru DĚTSKÁ NEUROLOGIE ČÁSTKA 5 l VĚSTNÍK Vzdělávací program oboru Dětská neurologie 57 Vzdělávací program oboru DĚTSKÁ NEUROLOGIE 1 Cíl specializačního vzdělávání... 57 1 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání...

Více

Tematické okruhy k SZZ v bakalářském studijním oboru Zdravotní laborant bakalářského studijního programu B5345 Specializace ve zdravotnictví

Tematické okruhy k SZZ v bakalářském studijním oboru Zdravotní laborant bakalářského studijního programu B5345 Specializace ve zdravotnictví Tematické okruhy k SZZ v bakalářském studijním oboru Zdravotní laborant bakalářského studijního programu B5345 Specializace ve zdravotnictví Dle čl. 7 odst. 2 Směrnice děkana pro realizaci bakalářských

Více

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru MIKROBIOLOGIE

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru MIKROBIOLOGIE Vzdlávací program specializaního vzdlávání v oboru MIKROBIOLOGIE Cíl specializaního vzdlávání... 43 Minimální požadavky na specializaní vzdlávání... 43. Základní kmen pro klinický laboratorní obor mikrobiologie

Více

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru PERIOPERAČNÍ PÉČE V GYNEKOLOGII A PORODNICTVÍ

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru PERIOPERAČNÍ PÉČE V GYNEKOLOGII A PORODNICTVÍ Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru PERIOPERAČNÍ PÉČE V GYNEKOLOGII A PORODNICTVÍ 1 Cíl specializačního vzdělávání... Vstupní podmínky a průběh specializačního vzdělávání... Učební plán....1

Více

Vzdělávací program oboru NEUROLOGIE

Vzdělávací program oboru NEUROLOGIE Vzdělávací program oboru NEUROLOGIE Cíl specializačního vzdělávání... 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2. Základní neurologický kmen v délce minimálně 24 měsíců...2 2.2 Vlastní specializovaný

Více

Základy mikrobiologie, hygieny a epidemiologie. Hygienické a epidemiologické oddělení Thomayerovy nemocnice

Základy mikrobiologie, hygieny a epidemiologie. Hygienické a epidemiologické oddělení Thomayerovy nemocnice Základy mikrobiologie, hygieny a epidemiologie Hygienické a epidemiologické oddělení Thomayerovy nemocnice Legislativa Zákon č.258/ 2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví Díl 2 Ochranná dezinfekce,dezinsekce

Více

2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání

2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání Vzdělávací program oboru REHABILITAČNÍ A FYZIKÁLNÍ MEDICÍNA Cíl specializačního vzdělávání... Minimální požadavky na specializační vzdělávání.... Základní interní, chirurgický nebo pediatrický kmen v délce

Více

Vzdělávací program nástavbového oboru * REPRODUKČNÍ MEDICÍNA

Vzdělávací program nástavbového oboru * REPRODUKČNÍ MEDICÍNA Vzdělávací program nástavbového oboru * REPRODUKČNÍ MEDICÍNA Cíl vzdělávání v nástavbovém oboru... 2 Minimální požadavky na vzdělávání v nástavbovém oboru... 2 2. Specializovaný výcvik v délce minimálně

Více

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru FYZIOTERAPIE V NEUROLOGII

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru FYZIOTERAPIE V NEUROLOGII Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru 1 Cíl specializačního vzdělávání... 2 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1 Základní kmen povinný... 4 2.2 Vlastní specializovaný

Více

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru VÝŽIVA DĚTÍ

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru VÝŽIVA DĚTÍ Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru 1 Cíl specializačního vzdělávání... Vstupní podmínky a průběh specializačního vzdělávání... Učební plán....1 Učební osnova základního modulu....1.1

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru nukleární medicína je získání potřebných teoretických a praktických dovedností v

Více

PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII

PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII Milan Kolář Lékařská fakulta UP v Olomouci ZÁVĚRY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH SETKÁNÍ Výuka lékařské mikrobiologie patří k nezbytným předpokladům pro výuku klinických

Více

Vzdělávací program nástavbového oboru * DĚTSKÁ REVMATOLOGIE

Vzdělávací program nástavbového oboru * DĚTSKÁ REVMATOLOGIE Vzdělávací program nástavbového oboru * DĚTSKÁ REVMATOLOGIE Cíl vzdělávání v nástavbovém oboru... 2 Minimální požadavky na vzdělávání v nástavbovém oboru... 2. Specializovaný výcvik v délce minimálně 24

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání ze dne 11. ledna 2005, jak vyplývá

Více

Vzdělávací program nástavbového oboru * PALIATIVNÍ MEDICÍNA

Vzdělávací program nástavbového oboru * PALIATIVNÍ MEDICÍNA Vzdělávací program nástavbového oboru * PALIATIVNÍ MEDICÍNA Cíl vzdělávání v nástavbovém oboru... požadavky na vzdělávání v nástavbovém oboru.... Specializovaný výcvik v délce minimálně měsíců.... Teoretická

Více

Vzdělávací program oboru KLINICKÁ ONKOLOGIE

Vzdělávací program oboru KLINICKÁ ONKOLOGIE Vzdělávací program oboru KLINICKÁ ONKOLOGIE 1 Cíl specializačního vzdělávání... 1 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1 Základní interní nebo pediatrický kmen... 2 2.2 Vlastní specializovaný

Více

RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI. v oboru

RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI. v oboru RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ ROGRAM RO ZÍSKÁNÍ SECIALIZOVANÉ ZŮSOBILOSTI v oboru LÉKAŘSKÁ MIKROBIOLOGIE RO ODBORNÉ RACOVNÍKY V LABORATORNÍCH METODÁCH KLINICKÝ BIOANALYTIK RO LÉKAŘSKOU MIKROBIOLOGII 1. Cíl specializačního

Více

AKREDITOVANÝ KVALIFIKAČNÍ KURZ

AKREDITOVANÝ KVALIFIKAČNÍ KURZ ČÁSTKA 6 VĚSTNÍK MZ ČR 63 Ministerstvo zdravotnictví Č. j.: MZDR 29930/2009 Referent.: Bc. Petra Borovičková Tel. číslo: 224 972 553 AKREDITOVANÝ KVALIFIKAČNÍ KURZ Laboratorní metody pro získání odborné

Více

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57 Obsah Předmluva... 13 Nejdůležitější pojmy používané v textu publikace... 14 MIKROBIOLOGIE... 23 Mikroorganismy a lidský organismus... 24 Třídy patogenních mikroorganismů... 25 A. Viry... 25 B. Bakterie...

Více

Vzdělávací program nástavbového oboru * KOLOPROKTOLOGIE

Vzdělávací program nástavbového oboru * KOLOPROKTOLOGIE Vzdělávací program nástavbového oboru * KOLOPROKTOLOGIE Cíl vzdělávání v nástavbovém oboru... 2 Minimální požadavky na vzdělávání v nástavbovém oboru... 2. Specializovaný výcvik v délce minimálně 36 měsíců...2

Více

OBSAH ZPRÁV CEM 2007, ROČNÍK 16

OBSAH ZPRÁV CEM 2007, ROČNÍK 16 Názvy článků jsou srovnány abecedně v rámci jednotlivých rubrik. V obsahu nejsou uvedeny příspěvky, které se pravidelně opakují v každém čísle v rubrice HLÁŠENÍ INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE.

Více

Otázky. Pravidelné očkování se provádí : Mezi pravidelné očkování patří: Mezi zvláštní očkování patří: Při úrazech se vždy očkuje proti :

Otázky. Pravidelné očkování se provádí : Mezi pravidelné očkování patří: Mezi zvláštní očkování patří: Při úrazech se vždy očkuje proti : Otázky Klíčové buňky specifické imunity jsou: T lymfocyty vznikají v: B lymfocyty produkují : Mezi protilátky řadíme : Primární imunitní reakce je: Sekundární imunitní reakce je: Imunogeny jsou: Bakteriální

Více

Bakteriální meningitidy úloha NRL a doporučení NRL pro praxi Pavla Křížová Centrum epidemiologie a mikrobiologie Státní zdravotní ústav Praha Seminář SLM, Lékařský dům, 7.10.2014 Spolupráce laboratoří

Více

SARS - Severe Acute Respiratory Syndrome (těžký akutní respirační syndrom).

SARS - Severe Acute Respiratory Syndrome (těžký akutní respirační syndrom). SARS - Severe Acute Respiratory Syndrome (těžký akutní respirační syndrom). Charakteristika: SARS je závažné respirační onemocnění probíhající převážně jako těžká atypická pneumonie, komplikovaná respirační

Více

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru FIXNÍ A SNÍMATELNÉ NÁHRADY

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru FIXNÍ A SNÍMATELNÉ NÁHRADY Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru 1 Cíl specializačního vzdělávání... 2 2 Vstupní podmínky a průběh specializačního vzdělávání... 2 3 Učební plán... 3 3.1 Učební osnova základního modulu...

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ NEUROLOGIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ NEUROLOGIE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ NEUROLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je vychovat specialistu v oboru dětská neurologie, tedy oboru, jenž se zabývá normálním i

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru REPRODUKČNÍ MEDICÍNA

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru REPRODUKČNÍ MEDICÍNA VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru REPRODUKČNÍ MEDICÍNA 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru reprodukční medicína je získání specializované způsobilosti osvojením potřebných

Více

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí n.l.p.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí n.l.p.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 7 1 0 0 9 3 6 1 IČZ smluvního ZZ 5 9 3 3 3 0 0 0 Číslo smlouvy 9 U 5 9 K 0 1 1 Název IČO Zdravotní ústav se sídlem v Ústí n.l.p.o PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

Kvalifikační kurz pro řidiče vozidla zdravotnické záchranné služby ŘIDIČ VOZIDLA ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY

Kvalifikační kurz pro řidiče vozidla zdravotnické záchranné služby ŘIDIČ VOZIDLA ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY Kvalifikační kurz pro řidiče vozidla zdravotnické záchranné služby ŘIDIČ VOZIDLA ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY 1 Profil absolventa...3 1.1 Uplatnění absolventa...3 1.2 Výsledky vzdělávání...3 1.2.1 Obecné

Více

Vzdělávací program nástavbového oboru * HYGIENA DĚTÍ A DOROSTU

Vzdělávací program nástavbového oboru * HYGIENA DĚTÍ A DOROSTU Vzdělávací program nástavbového oboru * HYGIENA DĚTÍ A DOROSTU 1 Cíl vzdělávání v nástavbovém oboru... 1 Minimální požadavky na vzdělávání v nástavbovém oboru... 1.1 Specializovaný výcvik v délce minimálně

Více

dílčí stanoviska pro jiné obory HS stanoviska nebo vyjádření HOK

dílčí stanoviska pro jiné obory HS stanoviska nebo vyjádření HOK se sídlem v Praze, Rytířská 12, 1 Údaje pro výroční zprávu - rok 2015 Hygiena obecná a komunální stanoviska nebo vyjádření HOK posuzování vlivů na ŽP dle zák. č. 100/2001 Sb. 68 dílčí stanoviska pro jiné

Více

Současný koncept prevence a kontroly infekcí spojených se zdravotní péčí

Současný koncept prevence a kontroly infekcí spojených se zdravotní péčí ZPRÁVY CENTRA EPIDEMIOLOGIE A MIKROBIOLOGIE (SZÚ, PRAHA) 2012; 21(6 7) AKTUALITY LATEST NEWS Současný koncept prevence a kontroly infekcí spojených se zdravotní péčí Present concept of the prevention and

Více

Invazivní meningokokové onemocnění u dětí

Invazivní meningokokové onemocnění u dětí Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje Invazivní meningokokové onemocnění u dětí Sviták R. 1,2, BosmanR. 2, Ondra V. 1 1 ZZS Plzeňského kraje 2 ARK FN Plzeň Charakteristika standardu PNP úvodní

Více

MONITORING ČISTOTY PROSTŘEDÍ V NEMOCNICI

MONITORING ČISTOTY PROSTŘEDÍ V NEMOCNICI MONITORING ČISTOTY PROSTŘEDÍ V NEMOCNICI Jarmila Kohoutová Oddělení nemocniční hygieny FNOL XXII. mezinárodní konference Nemocniční epidemiologie a hygieny, Brno 22.-23.9.září 2015 LEGISLATIVA 1/2 zákon

Více

Návrh koncepce oboru lékařská mikrobiologie

Návrh koncepce oboru lékařská mikrobiologie Koncepce oboru lékařské mikrobiologie (doporučený návrh) na stránkách MZ ČR: http://www.mzcr.cz/print.php?clanek=441 Návrh koncepce oboru lékařská mikrobiologie Společný materiál Společnosti epidemiologie

Více

I. OKRUH: ROLE SESTRY V PERIOPERAČNÍ PÉČI

I. OKRUH: ROLE SESTRY V PERIOPERAČNÍ PÉČI Okruh otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Perioperační péče se zaměřením na Předsterilizační přípravu a sterilizaci zdravotnických prostředků základními a specifickými způsoby

Více

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Odbor vzdělávání, Na Bojišti 1, 120 00 Praha 2. Nabídka vzdělávacích akcí

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Odbor vzdělávání, Na Bojišti 1, 120 00 Praha 2. Nabídka vzdělávacích akcí Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Nabídka vzdělávacích akcí 2016 Obsah Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Obsah 1 Vzdělávací akce dle zákona č. 96/2004 Sb...3 1.1 Specializační vzdělávání...3 1.1.1

Více

Lékařská mikrobiologie současné možnosti oboru v AČR

Lékařská mikrobiologie současné možnosti oboru v AČR Lékařská mikrobiologie současné možnosti oboru v AČR podplukovník MUDr. Petr DOUDA Ředitel Centra preventivní péče Ústřední vojenský zdravotní ústav České Budějovice Hlavní odborník Lékařské mikrobiologie

Více

Vzdělávací program akreditovaného kvalifikačního kurzu Ošetřovatel

Vzdělávací program akreditovaného kvalifikačního kurzu Ošetřovatel Ministerstvo zdravotnictví České republiky Č.j.: MZDR 6326/2010/VZV Referent: Bc. Petra Borovičková Tel.: + 420 224 972 553 Ministerstvo zdravotnictví České republiky Vzdělávací program akreditovaného

Více

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V PSYCHIATRII

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V PSYCHIATRII Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V PSYCHIATRII 1 Cíl specializačního vzdělávání... Vstupní podmínky a průběh specializačního vzdělávání... Učební plán....1 Učební

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM HYGIENA A EPIDEMIOLOGIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM HYGIENA A EPIDEMIOLOGIE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru HYGIENA A EPIDEMIOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru hygiena a epidemiologie je získání potřebných teoretických znalostí a praktických

Více

ZÁSADY OŠETŘOVÁNÍ ENDOSKOPŮ (červen 2014)

ZÁSADY OŠETŘOVÁNÍ ENDOSKOPŮ (červen 2014) ZÁSADY OŠETŘOVÁNÍ ENDOSKOPŮ (červen 2014) Operační a vyšetřovací endoskopy jsou běžně rozšířenými zdravotnickými prostředky. Jejich použití nese s sebou významnou zátěž z hlediska rizika možného přenosu

Více

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Cíl specializačního vzdělávání... 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2. Požadavky na povinnou praxi v oboru, povinnou doplňkovou

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU IČO 0 0 8 6 8 2 5 6 IČZ smluvního ZZ 4 9 3 1 7 0 0 0 Číslo smlouvy 7 P 4 9 K 0 0 2 Název IČO Poliklinika Tachov PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ ( 1-2)

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ ( 1-2) 55/2011 Sb. znění účinné od 14. 3. 2011 55 VYHLÁŠKA ze dne 1. března 2011 o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 90 odst. 2 písm.

Více

Problematika molekulárněmikrobiologické diagnostiky

Problematika molekulárněmikrobiologické diagnostiky Problematika molekulárněmikrobiologické diagnostiky Jaroslav Hrabák Téma jednání 1. Nepodkročitelná minima vybavení molekulárněmikrobiologické laboratoře Schválení dokumentu 1. Vzdělávání v molekulární

Více

(Text s významem pro EHP) (2014/286/EU)

(Text s významem pro EHP) (2014/286/EU) 17.5.2014 L 147/71 ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI ze dne 10. března 2014, kterým se stanoví kritéria a podmínky, jež musí splnit evropské referenční sítě a poskytovatelé zdravotní péče, kteří

Více

95/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 29. ledna 2004

95/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 29. ledna 2004 95/2004 Sb. ZÁKON ze dne 29. ledna 2004 o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta Změna:

Více

Informace Pracovní skupiny pro správnou laboratorní práci (PS SLP) Eliška Bébrová

Informace Pracovní skupiny pro správnou laboratorní práci (PS SLP) Eliška Bébrová Informace Pracovní skupiny pro správnou laboratorní práci (PS SLP) Eliška Bébrová Mikrobiologické pracoviště Nepodkročitelná personální minima odborností 802, 804,805, 822 a) Mikrobiolog se specializovanou

Více

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru ZOBRAZOVACÍ A OZA OVACÍ TECHNOLOGIE V RADIOTERAPII

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru ZOBRAZOVACÍ A OZA OVACÍ TECHNOLOGIE V RADIOTERAPII Vzdlávací program specializaního vzdlávání v oboru ZOBRAZOVACÍ A OZAOVACÍ TECHNOLOGIE V RADIOTERAPII 1 Cíl specializaního vzdlávání... 1822 2 Minimální požadavky na specializaní vzdlávání... 182 2 3 Program

Více

SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU PERIOPERAČNÍ PÉČE. Zaměření: III. Předsterilizační příprava a sterilizace zdravotnických

SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU PERIOPERAČNÍ PÉČE. Zaměření: III. Předsterilizační příprava a sterilizace zdravotnických SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU PERIOPERAČNÍ PÉČE Zaměření: Předsterilizační příprava a sterilizace zdravotnických prostředků základními a specifickými způsoby a metodami Okruhy otázek: I. Základy perioperační

Více

učební texty Univerzity Karlovy v Praze PRINCIPY A PRAKTIKA LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGIE Oto Melter Annika Malmgren KAROLINUM

učební texty Univerzity Karlovy v Praze PRINCIPY A PRAKTIKA LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGIE Oto Melter Annika Malmgren KAROLINUM učební texty Univerzity Karlovy v Praze PRINCIPY A PRAKTIKA LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGIE Oto Melter Annika Malmgren KAROLINUM Principy a praktika lékařské mikrobiologie MVDr Oto Melter, PhD Annika Malmgren Recenzovaly:

Více

Postgraduální vzdělávání analytiků v klinické biochemii

Postgraduální vzdělávání analytiků v klinické biochemii Postgraduální vzdělávání analytiků v klinické biochemii M. Jirsa, P. Pecáková, J. Vávrová Katedra klinické biochemie IPVZ FONS Pardubice 2014 upravená verze Podmínky pro zařazení do oboru Získání odborné

Více

Postgraduální vzdělávání analytiků v klinické biochemii. Milan Jirsa Katedra klinické biochemie IPVZ

Postgraduální vzdělávání analytiků v klinické biochemii. Milan Jirsa Katedra klinické biochemie IPVZ Postgraduální vzdělávání analytiků v klinické biochemii Milan Jirsa Katedra klinické biochemie IPVZ FONS Pardubice 2014 Podmínky pro zařazení Získání odborné způsobilosti k výkonu povolání odborného pracovníka

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEURORADIOLOGIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEURORADIOLOGIE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru NEURORADIOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru neuroradiologie je získání specializované způsobilosti osvojením teoretických znalostí

Více

Zásady přípravy Národních standardních vyšetřovacích postupů (NSVP) v lékařské mikrobiologii. Josef Scharfen

Zásady přípravy Národních standardních vyšetřovacích postupů (NSVP) v lékařské mikrobiologii. Josef Scharfen Zásady přípravy Národních standardních vyšetřovacích postupů (NSVP) v lékařské mikrobiologii Josef Scharfen Zásady tvorby konsensuálních dokumentů v lékařství Na prvním místě je pacient s dodržením základního

Více

Zkušenosti s diagnostikou sepse pomocí testu SeptiFast Test M GRADE. Zdeňka Doubková Klinická mikrobiologie a ATB centrum VFN Praha

Zkušenosti s diagnostikou sepse pomocí testu SeptiFast Test M GRADE. Zdeňka Doubková Klinická mikrobiologie a ATB centrum VFN Praha Zkušenosti s diagnostikou sepse pomocí testu SeptiFast Test M GRADE Zdeňka Doubková Klinická mikrobiologie a ATB centrum VFN Praha Definice: Sepse je definována jako syndrom systémové zánětlivé odpovědi

Více

Vzdělávací program oboru LÉKAŘSKÁ MIKROBIOLOGIE

Vzdělávací program oboru LÉKAŘSKÁ MIKROBIOLOGIE Vzdělávací program oboru LÉKAŘSKÁ MIKROBIOLOGIE Cíl specializačního vzdělávání... Minimální požadavky na specializační vzdělávání.... Základní interní kmen v délce minimálně 4 měsíců.... Vlastní specializovaný

Více

MVCRX00Z0TS5 MINISTERSTVO VNITRA GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HZS ČR. Čj. MV- 42369-1/PO-PVP-2012 Praha 10. dubna 2012 Počet listů: 60 KATALOG

MVCRX00Z0TS5 MINISTERSTVO VNITRA GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HZS ČR. Čj. MV- 42369-1/PO-PVP-2012 Praha 10. dubna 2012 Počet listů: 60 KATALOG MVCRX00Z0TS5 MINISTERSTVO VNITRA GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HZS ČR Čj. MV- 42369-1/PO-PVP-2012 Praha 10. dubna 2012 Počet listů: 60 S c h v a l u j e: plk. Ing. Drahoslav Ryba v. r. Generální ředitel HZS ČR

Více

OPATŘENÍ PŘEDSTAVENSTVA ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY

OPATŘENÍ PŘEDSTAVENSTVA ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY OPATŘENÍ PŘEDSTAVENSTVA ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY OP 1/2009 Základní odborná příprava a profesní zkouška pro získání Osvědčení odbornosti praktický zubní lékař... 1 OP 2/2009 Rozšířená odborná příprava

Více

Lidmila Hamplová a kol. Mikrobiologie, Imunologie, Epidemiologie, Hygiena pro bakalářské studium a všechny typy zdravotnických škol

Lidmila Hamplová a kol. Mikrobiologie, Imunologie, Epidemiologie, Hygiena pro bakalářské studium a všechny typy zdravotnických škol Lidmila Hamplová a kol. Mikrobiologie, Imunologie, Epidemiologie, Hygiena pro bakalářské studium a všechny typy zdravotnických škol Tato kniha ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována ani

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

Okruh otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Perioperační péče o pacienta v ortopedii

Okruh otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Perioperační péče o pacienta v ortopedii Okruh otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Perioperační péče o pacienta v ortopedii I. ROLE SESTRY V PERIOPERAČNÍ PÉČI 1. Sestra pro perioperační péči Perioperační péče - definice,

Více

NÁZEV AKTIVITY NÁZEV PROGRAMU CÍLOVÁ SKUPINA CÍL HODINOVÁ DOTACE MÍSTO POMŮCKY FORMA VÝUKY, METODY ZAŘAZENÍ DO VÝUKY TEORETICKÁ PŘÍPRAVA POSTUP

NÁZEV AKTIVITY NÁZEV PROGRAMU CÍLOVÁ SKUPINA CÍL HODINOVÁ DOTACE MÍSTO POMŮCKY FORMA VÝUKY, METODY ZAŘAZENÍ DO VÝUKY TEORETICKÁ PŘÍPRAVA POSTUP NÁZEV AKTIVITY NÁZEV PROGRAMU CÍLOVÁ SKUPINA CÍL HODINOVÁ DOTACE MÍSTO POMŮCKY FORMA VÝUKY, METODY ZAŘAZENÍ DO VÝUKY TEORETICKÁ PŘÍPRAVA POSTUP Principy šíření infekce Infekce a paraziti Žáci 1. stupně

Více

Pavel Čermák. Thomayerova nemocnice Praha - Krč. 14.2.2013 výroční zasedání SLM

Pavel Čermák. Thomayerova nemocnice Praha - Krč. 14.2.2013 výroční zasedání SLM Pavel Čermák Thomayerova nemocnice Praha - Krč Úkoly na rok 2012 Vytvoření seznamu přístrojů Doplnění podkladů pro kalkulaci Možná úprava některých stávajících výkonů?? Revize pracovních časů u všech výkonů

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD HYGIENICKÉ STANICE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ve znění, platném k datu 15. 10. 2007

ORGANIZAČNÍ ŘÁD HYGIENICKÉ STANICE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ve znění, platném k datu 15. 10. 2007 ORGANIZAČNÍ ŘÁD HYGIENICKÉ STANICE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ve znění, platném k datu 15. 10. 2007 Na základě ustanovení 82 odst. 1 zák. č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících

Více

Skladba Informačního bulletinu KMIL č.3. 2005 ver.0

Skladba Informačního bulletinu KMIL č.3. 2005 ver.0 Skladba Informačního bulletinu KMIL č.3. 2005 ver.0 Jak dál v postgraduálu Čtenáři zvyklí číst podrobně náš Bulletin by si možná všimli nenápadné změny v programu Katedry mikrobiologie IPVZ, kde v záhlaví

Více

METODICKÝ POKYN K PŘÍPRAVĚ A REALIZACI VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU CERTIFIKOVANÉHO KURZU CERTIFIKOVANÉHO KURZU

METODICKÝ POKYN K PŘÍPRAVĚ A REALIZACI VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU CERTIFIKOVANÉHO KURZU CERTIFIKOVANÉHO KURZU METODICKÝ POKYN K PŘÍPRAVĚ A REALIZACI VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU CERTIFIKOVANÉHO KURZU ZN.: MZDR 38934/2008 REF.: Mgr. Marcela Šuleková METODICKÝ POKYN K PŘÍPRAVĚ A REALIZACI VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU CERTIFIKOVANÉHO

Více

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru 1 Cíl specializačního vzdělávání... 2 2 Vstupní podmínky a průběh specializačního vzdělávání... 2 3 Učební plán... 3 3.1 Učební osnova základního modulu...

Více

Inovační záměr: Číslo projektu: 119/ZSF OU Číslo účtu: 111 403 ZPRÁVA O PLNĚNÍ ROZVOJOVÉHO PROGRAMU V OBDOBÍ 2001/2002

Inovační záměr: Číslo projektu: 119/ZSF OU Číslo účtu: 111 403 ZPRÁVA O PLNĚNÍ ROZVOJOVÉHO PROGRAMU V OBDOBÍ 2001/2002 Rozvoj bakalářských studijních programů v souladu s realizací zásad Boloňské deklarace Inovační záměr: Studijní program Specializace ve zdravotnictví Studijní obor Zdravotnické vyšetřovací metody Číslo

Více

V. česko-slovenská konference paliativní medicíny Brno 2013

V. česko-slovenská konference paliativní medicíny Brno 2013 Výuka paliativní péče v bakalářských a navazujících magisterských oborech Fakulty zdravotnických studií V. česko-slovenská konference paliativní medicíny Brno 2013 PhDr. Kateřina Čermáková, DiS. Průmyslová

Více

Chřipka prasat z pohledu veterinárního lékaře

Chřipka prasat z pohledu veterinárního lékaře Chřipka prasat z pohledu veterinárního lékaře Pospíšil Z., Lány P., Zendulková D., Rosenbergová K. Ústav infekčních chorob a epizootologie Fakulta veterinárního lékařství VFU Brno Původce influenzy Orthomyxoviry

Více

Hodnoticí standard. Operátor výroby tavených sýrů (kód: 29-055-M) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Operátor výroby tavených sýrů (kód: 29-055-M) Odborná způsobilost. Platnost standardu Operátor výroby tavených sýrů (kód: 29-055-M) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie (kód: 29) Týká se povolání: Operátor výroby tavených sýrů

Více

LOGBOOK. Specializační vzdělávání v oboru

LOGBOOK. Specializační vzdělávání v oboru LOGBOOK Specializační vzdělávání v oboru KOMUNITNÍ PÉČE V PORODNÍ ASISTENCI Ministerstvo zdravotnictví České republiky Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2 tel.: + 420 224 971 111, e-mail: onp@mzcr.cz,

Více

RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI. v oboru KLINICKÁ TECHNIKA SE ZAMĚŘENÍM NA LABORATORNÍ ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE.

RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI. v oboru KLINICKÁ TECHNIKA SE ZAMĚŘENÍM NA LABORATORNÍ ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE. RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI v oboru KLINICKÁ TECHNIKA SE ZAMĚŘENÍM NA LABORATORNÍ ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE pro BIOMEDICÍNSKÉ TECHNIKY 1. Cíl specializačního vzdělávání

Více

Akutní lékařská péče a biologický terorismus

Akutní lékařská péče a biologický terorismus 1 Richards CF, Burstein JL, Waeckerle JF, Hutson HR: Akutní lékařská péče a biologický terorismus (Emergency physicians and biological terrorism) Annals of Emergency Medicine, August 1999, 34, 2, 183-190

Více

Psychosociální problematika záchranářů. MUDr. Dana Hlaváčková. Hradec Králové. Psychologické aspekty při zásahu záchranných složek.

Psychosociální problematika záchranářů. MUDr. Dana Hlaváčková. Hradec Králové. Psychologické aspekty při zásahu záchranných složek. -připravované náměstek řešení vpodmínkách pro léčebně preventivní ÚSZS Středočeského péči kraje - Psychosociální problematika záchranářů MUDr. Dana Hlaváčková 15.11.2005 Seminář: Hradec Králové Psychologické

Více

Česká iniciativa pro astma o. p. s.

Česká iniciativa pro astma o. p. s. Jaroslava KLEINHAMPLOVÁ 17. 9. 1921 29. 4. 2006 MUDr. Kleinhamplová s doc. Strejčkem a prof. Oehlingem Na hradeckém sjezdu českých a slovenských alergologů a klinických imunologů a českých a slovenských

Více

A Úvod. Vážené kolegyně, kolegové, vážení zákazníci,

A Úvod. Vážené kolegyně, kolegové, vážení zákazníci, A Úvod Vážené kolegyně, kolegové, vážení zákazníci, cílem tohoto dokumentu je informovat lékaře a žadatele o laboratorní vyšetření o nabídce našich služeb, poskytnout zdravotnickým pracovníkům potřebné

Více

1. CO JE EVROPSKÝ ANTIBIOTICKÝ DEN A JAKÝ JE JEHO VÝZNAM?

1. CO JE EVROPSKÝ ANTIBIOTICKÝ DEN A JAKÝ JE JEHO VÝZNAM? 1. CO JE EVROPSKÝ ANTIBIOTICKÝ DEN A JAKÝ JE JEHO VÝZNAM? Světová zdravotnická organizace (WHO) dospěla v roce 1997 na konferenci konané v Berlíně (blíže viz http://www.who.int/csr/don/1997_03_28/en/index.html)

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Minimální požadavky pro zavedení interního systému hodnocení kvality

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Minimální požadavky pro zavedení interního systému hodnocení kvality Věstník Ročník 2015 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 16 Vydáno: 26. ŘÍJNA 2015 Cena: 74 Kč OBSAH: 1. Minimální požadavky pro zavedení interního systému hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných

Více

v oboru KLINICKÁ GENETIKA PRO ODBORNÉ PRACOVNÍKY V LABORATORNÍCH METODÁCH

v oboru KLINICKÁ GENETIKA PRO ODBORNÉ PRACOVNÍKY V LABORATORNÍCH METODÁCH RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI v oboru KLINICKÁ GENETIKA PRO ODBORNÉ PRACOVNÍKY V LABORATORNÍCH METODÁCH 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání

Více

B. SPECIÁLNÍ ČÁST OBSAH

B. SPECIÁLNÍ ČÁST OBSAH . SPEIÁLNÍ ČÁST OSH 1. Detoxifikace 2. Terénní programy 3. Kontaktní a poradenské služby 4. mbulantní léčba 5. Stacionární programy 6. Krátkodobá a střednědobá ústavní léčba 7. Rezidenční péče v terapeutických

Více

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru 1 Cíl specializačního vzdělávání... 2 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1 Základní kmen pro klinické laboratorní obory klinická

Více

Postup při uzavírání smluv s poskytovateli ambulantní diagnostické péče

Postup při uzavírání smluv s poskytovateli ambulantní diagnostické péče Postup při uzavírání smluv s poskytovateli ambulantní diagnostické péče (jedná se o pracoviště smluvní odbornosti 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 809, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 822, 222, 820)

Více

Skladba Informačního bulletinu KMIL č.4. 2004 ver.0

Skladba Informačního bulletinu KMIL č.4. 2004 ver.0 Skladba Informačního bulletinu KMIL č.4. 2004 ver.0 Zprávy odborných společností Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP Zápis ze 4. schůze výboru konané dne 1.6.2004-14. Kongres ECCMID Praha

Více