Recenzje, omówienia, noty

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Recenzje, omówienia, noty"

Transkript

1 Recenzje, omówienia, noty Balowska Gra yna, Czesko-polska pozorna ekwiwalencja jêzykowa. Materia³y pomocnicze dla studentów, polskich bohemistów i czeskich polonistów, pod red. Teresy Zofii Or³oœ, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielloñskiego, Kraków 2004, 158 s., ISBN Balowska Gra yna, Jaroslav Bartošek,»Úvod do studia ûurnalistiky. Studijní texty pro distanèní studium«, Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, Olomouc 2001, 158 s., ISBN Balowska Gra yna, Marie Èechová, Marie Krèmová, Eva Mináøová, Souèasná stylistika, Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2008, 381 s., ISBN Balowska Gra yna, Nadìûda Kvítková, Staroèeský text z kvantitativního hlediska, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Praha 2001, 124 s., ISBN Balowska Gra yna, Teresa Zofia Or³oœ,»Czeskie odrodzenie narodowe i jêzykowe«, Kraków 2000, 87 s., ISBN Balowski Mieczys³aw, Alena Debická,»O výstavbì a stylu textu. Stylistické analýzy a interpretace«, Ústí nad Labem 1999, 180s.,ISBN Balowski Mieczys³aw, Dzieje S³owian w œwietle leksyki. Pamiêci Profesora Franciszka S³awskiego, pod red. Jerzego Ruska, Wies³awa Borysia, Leszka Bednarczuka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielloñskiego, Kraków 2002, 546 s., + 8 ilust., ISBN Balowski Mieczys³aw, Ernst Eichler, Gerhart Schröter(Hrsg.),»Deutsch-tschechischer Wissenschaftsdialog im Lichte der Korrespondenz zwischen Wilhelm Streitberg und Josef Zubatý «, München Hamburg London 1999, 108 s il., ISBN Balowski Mieczys³aw, Franz Kaiper,»Die tschechischen Ortsnamen des Kreises Königinhof an der Elbe«, Heraugegeben von Ernst Eichler, Böhmisch-Mährischer Forschungen, Band 5, LitVerlag,Münster2001,122s.,ISBN Balowski Mieczys³aw, Jaroslav Lipowski, Operatívna fonetika slovenèiny, èeštiny a po¾štiny, Wydawnictwo Uniwersytetu Wroc³awskiego, Wroc³aw2011,186s.,ISBN Balowski Mieczys³aw, Nadìûda Bayerová, Irena Bogoczová, Marcela Grygerková, Jaroslav Hubáèek, Zdenìk Kovalèík, Nadìûda Kvítková, Michaela LašÙovièková, Eva Mináøová, Veronika Vydrová, Marcela Zonèová: Specifika církevní komunikace, Filozofická fakulta Ostravské univerzity, Ostrava 2005, 217s.,CD,ISBN

2 Balowski Mieczys³aw, Âaëeðè Ì. Ìoêèåíêo, ß. Ãóëþøêèíà, Ðàçãîâîðíûé åøñêèé â äèàëîãàõ, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã 2011, 128 ñ. ISBN Bech Anita, Marcela Grygerková: Slang v církevním prostøedi, Filozofická fakulta Ostravské univerzity, Ostrava 2006, 96 s., ISBN Bogoczová Irena, Eva Höflerová, Školský dialog a jeho vliv na rozvoj øeèi dìtí, 1. vydaní, Ostravská univerzita, Ostrava 2003, 119s.,ISBN Bogoczová Irena, Libor Martinek, Region, regionalismus a regionální literatura. Opava: Slezská univerzita, 2007, 163 s, ISBN Bogo³êbska Barbara, Libor Pavera, František Všetièka, Lexikon literárních pojmù, Olomouc 2002, 422 s., ISBN Bubeníèková Petra, Ladislava Lederbuchová: Sociální balada ve škole. Krajské centrum vzdìlávání a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Plzeò ISBN Buczek Marta, Èeská a polská samizdatová literatura Czeska i polska literatura drugiego obiegu. Sborník z mezinárodní vìdecké konference konané v Opavì listopadu 2002, red. Libor Martinek, Martin Tichý, Slezská univerzita, Opava2004,ISBN Choinski Karin, Mieczys³aw Balowski: Zachodnioi wschodnios³owiañskie po yczki leksykalne w jêzyku Adama Mickiewicza. Ostravská univerzita, Nakladatelství Tilia, Ostrava2005,296s.,ISBN Chrobak Katarzyna, Anna Gawarecka, Wygnañcy ze œwiatów minionych. O czeskich dekadentach, Wydawnictwo Naukowe UAM,Poznañ2007,279s,ISBN Chrobak Katarzyna, Anna Zura, Konceptualizacja nazw barw w»krzy akach«henryka Sienkiewicza i»proti všem«alojzego Jiráska, Filozofická fakulta, Ostravské univerzity, Ostrava 2006, 240s.,ISBN Chrobak Katarzyna, Ilona GwóŸdŸ-Szewczenko,»Futuryzm w czeskim pejza u literackim«, Wydawnictwo Uniwersytetu Wroc³awskiego, Wroc³aw2009,280s.,ISBN Chrobak Katarzyna, Metody a prostøedky pøesvìdèování v masových médiích.(sborník textù z mezinárodní vìdecké konference. Ostrava ), red. Hana Srpová, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravì, Ostrava 2005, s. 237, ISBN Ciszewska Ewa,»Czech and Slovak Journal of Humanities«2012, nr2,red.nacz.marekperùtka,issn Ciszewska Ewa, Jan Èulík: Jací jsme. Èeská spoleènost v hraném filmu devadesátých a nultých let. Host, Brno 2007, 653 s., ISBN Czapková Marta, Hana Sodeyfi, Lenka Newerkla, Idiomatische Redewendungen, Sprichwörter und Begriffe der Gegenwartssprache in Österreich und der Tschechischen Republik/ Frazeologické a idiomatické výrazy v souèasné èeštinì a rakouské nìmèinì, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 2011, 239 s., ISBN Damborský Jiøí, Eva Mrhaèová, Renáta Ponczová, Lidské tìlo v èeské a polské frazeologii a idiomatice. Èesko-polský 4

3 a polsko-èeský slovník, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravì a Nakladatelství Tilia v Šenovì u Ostravy, Ostrava 2004, 412s.,ISBN Deutsch Emilia, Èeština v dialogu generací, red. Jana Hoffmannová, Olga Müllerová, Academia, Praha 2007, 455 s., ISBN Deutsch Emilia, Hana Srpová, Jaroslav Bartošek, Svetla Èmejrková, Alena Jaklová, Pavel Pácl, Od informace k reklame, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, Ostrava 2007, 269 s., ISBN Dobrotová Ivana, Czesko-polski s³ownik zdradliwych wyrazów i pu³apek frazeologicznych, pod redakcj¹ Teresy Zofii Or³oœ, Kraków2003,385s.,ISBN Dobrotová Ivana, Edvard Lotko, Srovnávací a bohemistické studie, red.o.bláha,k.komárek,olomouc2009,312s.,isbn Dobrotová Ivana, Mieczys³aw Balowski, Zachodnioi wschodnios³owiañskie po yczki leksykalne w jêzyku Adama Mickiewicza, seria Universum, Ostravská univerzita, Nakladatelství Tilia,Ostrava2005,295s.,ISBN Dyras Magdalena,»Ponowoczesnoœæ czy postmodernizm w literaturze«, red. Teresa Czapik, Bo ena Tokarz, Katowice 1998, 250 s Fija³kowska Katarzyna, Hana Srpová, Kníûka o reklamì, Filozofická fakulta Ostravské univerzity, Ostrava 2008, 196 s., ISBN Gawarecka Anna, Agata Firlej,»Czarny kruk. O Janie Skácelu i jego poezji«, Instytut Filologii S³owiañskiej UAM, Wydawnictwo»Pro«, Poznañ2010,136s.,ISBN Gawarecka Anna, Patrycjusz Paj¹k, Groza po czesku. Przypadki literackie, Wydzia³ Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa2014,480s.ISBN Gibas Marta, Milan Hrdlièka,»Pøedloûky ve výuce èeštiny jako cizího jazyka«, Nakladelství Karolinum, Univerzita Karlova vpraze,praha2000,142s.,isbn Gilk Erik, Novotný Vladimír, Paradoxy a paralely. Pøíspìvky k èeskému literárnímu dìjepisectví. Od Komenského k Rejchrtovi. Praha,Cherm2006,255s.,ISBN GwóŸdŸ-Szewczenko Ilona, Dobrava Moldanová, Èeská literatura období avantgardy( ), Ústí nad Labem, 2002, ISBN ,128 s GwóŸdŸ-Szewczenko Ilona, Petr Poslední, Polské literární symboly, Vydavatelství Gaudeamus, Hradec Králové 2003, 203 s., ISBN Hasil Jiøí, František Èerný, Za divadlem starým i novým, Karolinum, Praha2005,464s.,ISBN Hasil Jiøí, Hana Sodeyfi, Stefan Michael Newerkla, Tschechisch. Faszination der Vielfalt. Lehrbuch für Anfänger und Fortgeschrittene mit Zeichnungen von Marie Gruscher-Mertl, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden2002,604s.,ISBN Hoffmannová Jana, Alena Jaklová, Èechoamerická periodika 19. a 20. století, Academia, Praha 2010, 639 s., ISBN Hradilová Darina, Marie Hádková, Èeština z druhé strany. Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkynì, ÚstínadLabem2008, 231s.,ISBN

4 Hradilová Darina, Milan Hrdlièka, Bohemistické miniatury. Praha:Karolinum, s.ISBN Janik Anna, Aleš Haman,»Úvod do studia literatury a interpretace díla«,h&h,praha1999,179s.,isbn Janik Anna, Èeská a polská emigraèní literatura. emigracyjna literatura czeska i polska. Sborník z mezinárodní vìdecké konference. Materia³y z miêdzynarodowej konferencji naukowej, red. L. Martinek, M. Tichý, Slezská univerzita v Opavì, Opava 2002, 310s.,ISBN X Janik Anna, Ivo Harák,»Nepopulární literatura«, Ústí nad Labem 1999,220s.,ISBN Ka³wak Katarzyna, Libor Martinek, Fryderyk Chopin v èeské literatuøe, Slezská univerzita v Opavì, Opava 2013, 76 s. ISBN Kestøánková Marie, Milan Hrdlièka: Gramatika a výuka èeštiny jako cizího jazyka, Karolinum, Praha 2009, 158 s., ISBN Kolaøík Josef,»Sborník Filozoficko-pøírodovìdecké fakulty Slezské univerzity. Linguistica 1«, red. Ivana Koláøová i Libor Pavera, Opava2001,180s.,ISSN Koláøová Ivana, Andrej Ivanoviè Izotov, Èeská a ruská výzva jako funkènì sémantická kategorie/ôyíêöèîíàëüíî-ñåìàíòè åñêàÿ êàòåãîðèÿ èìïåðàòèâíîñòè â cîâðåìåííîì åøñêîì ÿçûêå â ñîïîñòàâëåíèè ñ ðóññêèì, nakl. L. Marek, Brno 2005, 274 s., ISBN Koláøová Ivana, František Všetièka, Morava a Slezsko literární, Nakladatelství J. Vacl, Olomouc 2009, 206 s., ISBN Koláøová Ivana, František Všetièka, Olomouc literární, Votobia, Olomouc2002,255s.,ISBN Koláøová Ivana, Libor Pavera, František Všetièka, Lexikon literárních pojmù, Olomouc 2002, 422 s., ISBN Koláøová Ivana, Libor Pavera,»Josef Vašica. Pokus o portrét«, Verbum&MaticeslezskávOpavì,Opava2001,120s Konderlová Irena, Encyklopedický slovník èeštiny, red. Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová, Nakladatelství Lidové noviny,praha2002,604s.,isbn X Konderlová Irena, Iva Málková, Hledání Viléma Závady (tvùrèí cesty zvláštì po roce 1945), Olomouc 2003, 285 s., ISBN Kosek Pavel, Hana Sodeyfi, Stefan Michael Newerkla, Tschechisch. Faszination der Vielfalt. Lehrbuch für Anfänger und Fortgeschrittene, Wiesbaden: Harrasowitz Verlag, 2002, 604 s., ISBN Kosek Pavel, Vavøinec Benedikt Nudoûerský,»Grammatica Bohemica, ad leges naturalis methodi conformatae, et notis numerisque illustratae ac distinctae, libri duo«, editorka Nancy Smithová, nakladatelství Talia, Ostrava 1999, 103 s., ISBN Kosek Pavel viz Ziková Markéta, Osolsobì Klára, Kosek Pavel, Køístek Michal Krawczyk Katarzyna, Iwona Imio³o, Kieszonkowy s³ownik czesko-polski, polsko-czeski, Krakowskie Wydawnictwo Naukowe, Kraków 2008, 737s.,ISBN Køístek Michal, Martin Schacherl, Zeyer vypravìè. Vybrané rysy stylu prozaických prací Julia Zeyera, Pedagogická fakulta Jihoèeské univerzity 8

5 v Èeských Budìjovicích, Èeské Budìjovice 2013, 172 sincerely., ISBN Køístek Michal, Zdeòka Hladká a Petr Karlík(eds.), Èeština univerzália a specifika 5, Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2004,464s.,ISBN Køístek Michal, Zdeòka Hladká a kol., Èeština v souèasné soukromé korespondenci: dopisy, y, SMS, Masarykova univerzita, Brno2005,74s.+2CD,ISBN Køístek Michal viz Ziková Markéta, Osolsobì Klára, Kosek Pavel, Køístek Michal Kudaj Barbara, Èeština univerzália a specifika, red. Zdeòka Hladká, Petr Karlík, t. 1 3: Brno: Masarykova univerzita, t.4:praha:nakladatelstvílidovénoviny,t ,130s., ISBN , t , 192 s., ISBN , t ,347s.,ISBN ;t ,370s., ISBN Lederbuchová Ladislava, Martin Pilaø, Podoby èeského povídkového cyklu ve XX. století. Filozofická fakulta Ostravské univerzity,ostrava2008,164s.,isbn Lukášová Jitka, Aktuálnì k èeštinì jako cizímu jazyku. Sborník Asociace uèitelù èeštiny jako cizího jazyka, Akropolis, Praha 2011, 132 s. ISBN Malanowska Marta, Jazyk, média, politika, red. Svìtla Èmejrková, Jana Hoffmannová, nakladatelství Academie vìd Èeské republiky Praha2005,240s.,ISBN Malicki Jaros³aw, Karel Komárek,»Osobní jména v èeských biblích«, Votobia, Olomouc 2000, 132 s., ISBN Mañczak Witold, Teorie a empirie. Bíchla pro Krèmovó, k vydání pøipravili T. Hoskovec, O. Šefèik, R. Sova, Masarykova univerzita, Brno2006,308s.,ISBN Martinek Libor, Drahomír Šajtar,»Hledání klíèe«. Literatura v regionu, red. Libor Pavera, Ostrava, Spoleènost Leopolda Vrly, 2005,112s.,ISBN Mitter Patrik, Co všechno slovo znamená. Red. Dobrava Moldanová, Mieczys³aw Balowski, UJEP, Ústí nad Labem 2007, 382 s., ISBN Mitter Patrik, Europeica Slavica Baltica. Sest. H. Petáková a H. Opleštilová. Praha, Národní knihovna ÈR Slovanská kniha 2007,327s.,ISBN Mitter Patrik, Nová slova v èeštinì 2, kolektiv autorù pod vedením Olgy Martincové, Academia, Praha 2004, 568 s., ISBN Mitter Patrik, Vladimír Mates, Jména tajemství zbavená, Epocha, Praha2003,381s.,ISBN Moldanová Dobrava, Zofia Taraj³o-Lipowska,»Historia literatury czeskiej. Zarys«. Zak³ad Narodowy im. Ossoliñskich Wydawnictwo. Wroc³aw2010,528s.,ISBN Muryc Jiøí, Ewa Siatkowska, Czeszczyzna widziana z boku, Instytut Filologii S³owiañskiej Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa2003,314s.,ISBN

6 Muryc Jiøí, Eva Mrhaèová, Mieczys³aw Balowski: Èesko-polský frazeologický slovník, Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravì, Filozofickáfakulta,2009,428s.,ISBN Muryc Jiøí, Jiøí Nekvapil, Marián Sloboda, Peter Wagner: Mnohojazyènost v Èeské republice: Základní informace Multilingualism in the Czech Republic: Basic Information, Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2009,117s.,ISBN Novotný Vladimír, Aleš Haman, Nástin dìjin èeské literární kritiky, Nakladatelství H&H, Praha 2000, 132 s., ISBN Osolsobì Klára viz Ziková Markéta, Osolsobì Klára, Kosek Pavel, Køístek Michal Ostrowska-Knapik Agata, Wp³yw czeski na innos³owiañsk¹ terminologiêgimnastyczn¹ Paj¹k Aleksandra, Dobrava Moldanová: Èeské pøíbehy, Acta Universitatis Purkynianae 130, Studia Litteraria, Ústí nad Labem: UJEP,2007,246s.,ISBN Paj¹k Aleksandra, Dobrava Moldanová, Na písèitých pùdách. Èeské spisovatelkynapøelomu19.a20.století,praha2011,108+11s. ISBN Paj¹k Aleksandra, Ivo Øíha, Možnosti èetby. Karolina Svìtlá v diskurzu literární kritiky druhé poloviny 19. století, Èervený Kostelec 2012, 237s.ISBN Paj¹k Aleksandra, Jiøí Marvan, Brána jazykem otvíraná aneb O èeštinì svìtovì, Academia, Praha 2004, 434 s., ISBN Paj¹k Aleksandra, Micha³ Stefañski: Czeska krytyka katolicka lat , Literatura na pograniczach 11, Slawistyczny Oœrodek Wydawniczy, Warszawa 2007, s., ISBN Paj¹k Aleksandra, Postmodernismus v literatuøe a umìní. Sborník pøíspìvkù z vìdeckého sympozia s mezinárodní úèastí, red. V. Novotný, Pro libris, Plzeò 2003, 247 s., ISBN Paj¹k Aleksandra, Svatava Urbanová a kol., Sedm klíèù kotevøeníliteraturyprodìtiamládeû90.letxx.století. (Reflexe èeské tvorby a recepce), Votobia, Olomouc 2004, 457 s., ISBN Pavera Libor, Marie Sobotková, Studie z èeské a polské literatury. Pìt století v historii èesko-polských literárních souvislostí, Univerzita Palackého, Olomouc 2002, 301 s., ISBN Prùša Lukáš, IvoHarák,Básníkajehoèas.Nad ûivotem a dílem Zdeòka Rotrekla, nakladatelství Printia, Praha2012,330s.,ISBN Prùša Lukáš, Omnibus fiebat omnia. Kontexty ûivota a díla Fridricha Bridelia SJ( ), ed. M. Škarpová, T. Slavický, P. Kosek, P. Bìlohlávková, Praha: Státní oblastní archiv v Praze Státní okresní archiv, Kutná Hora: KLP Koniasch Latin Press, 2010, 303 s. ISBN , Raclavská Jana, Eva Mrhaèová, Jürgen Hartung, Eva Jandová,»Pojmenování zvíøat v èeské a nìmecké frazeologii a idiomatice. Èesko-nìmecký slovník. Tierbezeichnungen in der deutschen und tschechischen Phraseologie und Idiomatik. Deutsch-tschechisches Wörterbuch«, Ostravská univerzita v Ostravì, Nakladatelství Tilia, Ostrava 2000, 223 s., ISBN (Ostravská univerzita), (Tilia)

7 Raclavská Jana, Eva Mrhaèová,»Názvy zvíøat v èeské frazeologii a idiomatice. Tematický frazeologický slovník I«, Ostrava 1999, 162s.,ISBN Raclavská Jana, Irena Bogoczová,»Typologicky relevantní rozdíly mezi polštinou a èeštinou jako zdroj jazykové interference«. Spisy Filozofické fakulty Ostravské univerzity, nr 140, Ostrava 2001, 266s.,ISBN Rejzek Jiøí, Milan Hrdlièka, Cizí jazyk èeština, Nakladatelství ISV, Praha2002,150s.,ISBN Roubalová Eva, Výuka reálií neodmyslitelná souèást cizojazyèné výuky Rychnovská Lucie, Zdeòka Hladká, Olga Martincová, Slova v soukromých dopisech: lexikografická sonda. Brno: Masarykova univerzita,2012,139s.,isbn Sedláèek Jakub, orûeta Èolakova, Èeský surrealismus 30. let. Struktura básnického obrazu, Karolinum, Praha s., ISBN Skalka Michal, Ivo T. Budil, Mýtus, jazyk a kulturní antropologie, Praha1999,182s.,ISBN Slabá Hana, Martina Šmejkalová, Èeština a škola úryvky skrytých dìjin. Èeský jazyk a jeho vyuèování na støedních školách , Praha, Karolinum 2010, vyd. 1., 517 s., ISBN Sobotíková Kateøina, Eva Mrhaèová, Renáta Ponczová, Zvíøata v èeské a polské frazeologii a idiomatice. Èesko-polský polsko-èeský slovník, Filozofická fakulta Ostravské univerzity a nakladatelství Tilia, Ostrava 2003, 268 s., ISBN Sobotíková Kateøina, Jiøí Èerný, Jan Holeš, Sémiotika, Portál, Praha2004,362s.,ISBN Stodolny Adam, Rozumíme si navzájem? Moûnosti reflexe minulosti v souèasnosti v èeské a polské literatuøe, jazyce a kultuøe 20. Století, red. Libor Martinek, Slezská univerzita v Opavì, Filozoficko-pøírodovìdecká fakulta, Ústav bohemistiky a knihovnictví, kabinet literárnìvìdné komparatistiky, Opava 2011, 155 s., ISBN Svobodová Jindøiška, Mluvená èeština: hledání funkèního rozpìtí, eds. Svìtla Èmejrková, Jana Hoffmannová, Academia, Praha2011,491s.,ISBN Tabo³ Sebastian, Edvard Lotko, Srovnávací a bohemistické studie, Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, Olomouc 2009,312s.,ISBN Tabo³ Sebastian, Irena Bogoczová, Karel Fic, Jan Chloupek, Eva Jandová, Marie Krèmová, Olga Müllerová,»Tváøe èeštiny«, Filozofická fakulta Ostravské univerzity, Ostrava 2000, 266s.,ISBN Tabo³ Sebastian, Konflikt pokoleñ a ró nice cywilizacyjne w jêzyku i w literaturze czeskiej, red. M. Balowski, Wydawnictwo Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Poznañ 2012, 516 s. ISBN Tabo³ Sebastian, Marie Krèmová, Úvod do fonetiky a fonologie pro bohemisty, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, Katedra èeského jazyka, Ostrava 2007, s. 194, ISBN Váûanová Veronika, Jiøí Marvan, Èeština tisíciletá. Zrod slovanského jazykového prostøedí uprostøed Evropy. Vyd. 3., èesky 2., èásteènì 14

8 pøepracované, Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkynì; Voznice: Leda,2012.ISBN , Vlasáková Kateøina, Inge Ohnheiser, Rudolf Šrámek, Základy èeské gramatiky s texty a cvièeními(kompendium urèené jazykovým kurzùm a k samostatnému studiu) Grundlagen der tschechischen Grammatik mit Texten und Übungen (Ein Kompendium für Sprachkurse und zum Selbststudium), Masarykova univerzita, Verlag des Instituts für Sprachen und Literaturen der Universität Innsbruck, Brno a Innsbruck 2003, ISBN X,ISBN Vojtová Jarmila, Jan Balhar, Pavel Janèák a kol., Èeský jazykový atlas 1, Academia, Praha 1992, 427 s., ISBN ; Èeský jazykový atlas 2, Academia, Praha 1997, 507 s., ISBN ; Jan Balhar a kol.,èeský jazykový atlas 3, Academia, Praha 1999, 577 s., ISBN ; Èeský jazykový atlas 4, Academia, Praha 2002, 626 s., ISBN ; Èeský jazykový atlas 5, Academia, Praha 2005, 680 s., ISBN ; Èeský jazykový atlas Dodatky, Academia, Praha 2011, 579 s. + 2 CD, ISBN Walczak Ma³gorzata, Stanislava Pøádná, Zdena Škapová, Jiøí Cieslar, Démanty všednosti. Èeský a slovenský film 60. let. Kapitoly o nové vlnì, Praûská scéna, Praha 2002, 387s., ISBN Walczak Ma³gorzata, Tomáš Mazal, Cesty s Bohumilem Hrabalem, Academia, Praha 2011, 216 s. ISBN WoŸniak Paulina, Kapitoly z dìjin èeské jazykovìdné bohemistyki, red. J. Pleskalová, M. Krèmová, R. Veèerka, P. Karlík, Academia,Praha2007,683s.ISBN Zachová Alena, Ladislava Lederbuchová, Prùvodce literárním dílem. Výkladový slovník základních pojmù literární teorie, H+H,Praha2002,355s.,ISBN Zeman Jiøí, Marie Èechová, Øeè o øeèi. Praha: Academia 2012,311s.ISBN Zeman Jiøí, Máša Boøkovcová, Romský etnolekt èeštiny. Signeta, Praha2006,132s.,ISBN Ziková Markéta, Osolsobì Klára, Kosek Pavel, Køístek Michal, Václav Cvrèek a kolektiv autorù, Mluvnice souèasné èeštiny 1 Jaksepíšeajaksemluví,Karolinum,Praha2010,354s., ISBN Zmìlík Richard, Hayden White, Metahistorie. Historická imaginace v Evropì devatenáctého století. Pøeloûil Miroslav Kotásek. Brno: Host, 2011,608s.,ISBN Zura Anna, Jiøí Svoboda,»O literatuøe«, Ostrava 1999, 170 s Zura Anna, Libor Pavera,»Od støedovìku k romantismu. Úvahy o starší literatuøe«, Editio Universitatis Silesianae Opaviensis,»Litteraria«,tomusI,Opava2000,225s Zura Anna,»Literární vìda osudem i volbou. K 70. narozeninám Jiøího Svobody«, red. Svatava Urbanová, Ostrava 2000, 168 s., ISBN Zura Anna, Neil Bermel, Register Variation and Language Standards in Czech, Lincom Europa, München 2000, 132 s., ISBN

9 Zura Anna, Pocta Evì Mrhaèové. K ûivotnímu jubileu doc. PhDr. Evy Mrhaèové, CSc., dìkanky Filozofické fakulty Ostravské univerzity, Filozofická fakulta, red. Jana Raclavská, Mieczys³aw Balowski, Ostravská univerizta, Ostrava 2006, 400 s., ISBN Zura Anna, Svatava Urbanová, Iva Málková, Souøadnice míst, Ostravská univerzita, Ústav pro regionální studia, Nakladatelství Tilia,Ostrava2003,191s.,ISBN Zura Anna, Vladimír Just, Slovník floskulí. Malá encyklopedie polistopadového newspeaku: klišé, slogany, hantýrky, tiky, partiové metafory, slovní smogy, Akademia, Praha, 1. díl. 2003, 216s.;2.díl,2005,214s.,ISBN (1.díl), (2.díl) elezarova Radost, Ìapãapèòa Ìëàäåíîâà, åøêà ãðàìàòèêà. Ñîôèÿ, Íàóêà è èçêóñòâî s., ISBN ygad³o-czopnik Dorota, Manuela Macio³ek, To samoœæ narodowa Czechów w œwietle piœmiennictwa czeskiego do XVIII wieku, Wroc³aw 2012,310s.ISBN Noty redakcyjne , Noty redakcyjne 72,169, Noty redakcyjne , Noty redakcyjne Noty redakcyjne Noty redakcyjne

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D.

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. FUNKCE: členka akademického senátu PdF, UP; prezenční rozvrh; koordinátorka webových stránek TELEFON: 585635201 E-MAIL: lucie.kremenkova@gmail.com ČÍSLO PRACOVNY: 4.27 VĚDECKO-VÝZKUMNÉ

Více

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel. Ivan Barančík

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel. Ivan Barančík ČKR: SRK: KR: Zasedání rektorů přehled 1992-2015 (Stav k 4.6.2015) Česká konference rektorů Slovenská rektorská konference Klub rektorů českých a slovenských vysokých škol Termín Místo konání a hostitelská

Více

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 úkol č. 2.2.4. Zveřejňování poradců a poradních orgánů Poradní orgány Název orgánu Člen orgánu Předmět činnosti Odměna Rada muzea Předseda: Prof.

Více

3. PEDAGOGICKÉ AKTIVITY

3. PEDAGOGICKÉ AKTIVITY 13 3. PEDAGOGICKÉ AKTIVITY 3.1 Kontinuální činnost v oboru 3.1 V oboru bohemistiky pracuje 30 let. Viz odborné bohemistického zaměření v Ústavu pro jazyk český Československé akademie věd v Praze, kde

Více

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci DAVID HAMPL, Mgr., Ph.D. Pracovní zařazení: Vědecké (odborné) zaměření: odborný asistent Politologie, mezinárodní vztahy Adresa pracoviště: Katedra společenských věd PdF UP, Žižkovo nám. 5, 771 40, Olomouc

Více

Sociální a lidská komunikace

Sociální a lidská komunikace Sociální a lidská komunikace Mgr. Ludmila Fonferová Osnova aktualizovaná dne 14. 10. 2011 Podmínky hodnocení aktualizované ke dni 19.10.2012 Učební cíl: Seznámit studenty se sociální a lidskou komunikací

Více

Marta Kadlecová. Monografie

Marta Kadlecová. Monografie Marta Kadlecová Monografie Kadlecová, M. (členka aut. kol.): Antologie české právní vědy. Praha, Univerzita Karlova 1993, 302 s. (ISBN 80-7066-697-8) Kadlecová, M.: České a moravské zemské právo procesní

Více

Univerzita Karlova Fakulta humanitních studií U Kříže 8, 158 00 Praha Jinonice

Univerzita Karlova Fakulta humanitních studií U Kříže 8, 158 00 Praha Jinonice Univerzity Karlovy pořádá ve dnech 20. 22. března 2009 mezinárodní mezioborovou konferenci HOMOSEXUALITA V ČESKÝCH ZEMÍCH A HUMANITNÍ VĚDY pátek 20. března 2009: Goethe-Institut Praha, Masarykovo nábřeží

Více

Publikace vydané Filozofickou fakultou Ostravské univerzity

Publikace vydané Filozofickou fakultou Ostravské univerzity Publikace vydané Filozofickou fakultou Ostravské univerzity ISBN Autor, název, druh publikace, vydání, rok vydání,počet stran, počet výtisků, cena 1992 80-7042-384-6 DAVIDOVÁ, Dana: Kapitoly z dialektologie.

Více

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková

Více

Od slova k modelu jazyka

Od slova k modelu jazyka OLOMOUC 2012 7. 9. května XIII. mezinárodní setkání mladých lingvistů Od slova k modelu jazyka Jste srdečně zváni na setkání mladých lingvistů rozvíjející tradici započatou v roce 2000 v Ústavu pro jazyk

Více

XVI. ročník. Obnova demokracie v Československu a výchova k aktivnímu demokratickému občanství. Olomouc 16. 20. srpna 2009 P R O G R A M

XVI. ročník. Obnova demokracie v Československu a výchova k aktivnímu demokratickému občanství. Olomouc 16. 20. srpna 2009 P R O G R A M LETNÍ ŠKOLA VÝCHOVY K OBČANSTVÍ A EVROPANSTVÍ XVI. ročník Obnova demokracie v Československu a výchova k aktivnímu demokratickému občanství Olomouc 16. 20. srpna 2009 P R O G R A M 16. 8. 2009 neděle 09:00

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ k datu:20.02.2004 16:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ k datu:20.02.2004 16:02 Okres: Vlastnictví domu s y a neovými prostory 3100 Hlavní mìsto Praha Obec: 554782 Praha A Vlastník, jiný oprávnìný Identifikátor Podíl Vlastnické právo Albert Jaroslav Ing., Zápasnická 881/4, Hostivaø

Více

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Název projektu: Čeština v praxi Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/07.0254 W 2010/1 Název akce: Základy redakční práce I. Garanti akce: doc. PhDr.

Více

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 Dokumenty Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 1. doc. Ing. Pavol B a u e r, Dr., pro obor silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického

Více

Czech National Committee of Historians

Czech National Committee of Historians Czech National Committee of Historians Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., Vlašská 9, CZ-118 40 Praha 1 Tel: +420 257 286 362, Fax: +420 257 531 121 e-mail: panek@kav.cas.cz kocian@usd.cas.cz http://www.cnkh.usd.cas.cz

Více

149 150 151 152 153 154 155 156 4. 4. Doporu ená odborná literatura KREJ OVÁ, Eva. Hry a matematika na 1. stupni základní školy: u ebnice pro vzd lávací obor Matematika a její aplikace. 1. vyd. Praha:

Více

ČESKO POLSKÁ PRÁVNÍ KOMPARATISTIKA CZESKO POLSKA KOMPARATYSTYKA PRAWNA 2015

ČESKO POLSKÁ PRÁVNÍ KOMPARATISTIKA CZESKO POLSKA KOMPARATYSTYKA PRAWNA 2015 PROGRAM MEZINÁRODNÍ VĚDECKÉ KONFERENCE PROGRAM MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ ČESKO POLSKÁ PRÁVNÍ KOMPARATISTIKA CZESKO POLSKA KOMPARATYSTYKA PRAWNA 2015 NOVÉ VÝZVY A AKTUÁLNÍ OTÁZKY SOUVISEJÍCÍ

Více

Sběr a hodnocení primárních dat formou pohovorů s experty Metodika výzkumu

Sběr a hodnocení primárních dat formou pohovorů s experty Metodika výzkumu Sběr a hodnocení primárních dat formou pohovorů s experty Metodika výzkumu Metodické přístupy Vzhledem k tomu, že neexistuje jednotná metodika pro sběr a vyhodnocení primárních dat, relevantní pro účely

Více

Katarina Hrbanova, Základná škola Lichardova 24, Žilina, Slovensko Zdenek Hetes, Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536, Česká republika Marketa

Katarina Hrbanova, Základná škola Lichardova 24, Žilina, Slovensko Zdenek Hetes, Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536, Česká republika Marketa Katarina Hrbanova, Základná škola Lichardova 24, Žilina, Slovensko Zdenek Hetes, Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536, Česká republika Marketa Kalivodova, 1. ZŠ Napajedla, Česká republika Karol Vlčko,

Více

20 Fornadlová Terezie 1998 Biskupské gymnázium v Ostravě 12 10 22 6-12

20 Fornadlová Terezie 1998 Biskupské gymnázium v Ostravě 12 10 22 6-12 Název soutěže: Olympiáda v českém jazyce 2013/ 2014 40. ročník VÝSLEDKOVÁ LISTINA soutěžících Postupové kolo: okresní (OSTRAVA) Kategorie: I. Místo konání: Středisko volného času, Ostrava- Moravská Ostrava,

Více

Seznamy učebnic pro první ročníky Gymnázia Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec ve školním roce 2013/2014

Seznamy učebnic pro první ročníky Gymnázia Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec ve školním roce 2013/2014 Seznamy učebnic pro první ročníky Gymnázia Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec ve školním roce 2013/2014 Legenda: Červená barva: povinná, bude využívaná při hodinách. Černá barva: základní pro daný předmět,

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2005 Pořadí družstev - dívky

VÝSLEDKOVÁ LISTINA REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2005 Pořadí družstev - dívky VÝSLEDKOVÁ LISTINA REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2005 Pořadí družstev - dívky Pořadatel: ŠSK při DDM Žďár nad Sázavou, Dolní 3 Termín: 4., 5. listopadu 2005 Místo konání: lyžařský areál u SKI

Více

OR Biomedicínská informatika

OR Biomedicínská informatika OR Biomedicínská informatika Školitelé Prof. MUDr. RNDr. Jiří Beneš, CSc. IV. interní klinika tel.: 224 962 558 fax: 224 962 518 e-mail: HUbenesji@lf1.cuni.czU Prof. Ing. Petr Berka, CSc. Vysoká škola

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma 1.2.3. Všestranné jazykové rozbory Kapitola

Více

Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro ZŠ a SŠ český jazyk

Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro ZŠ a SŠ český jazyk Studijní program: Studijní or: Učitelství pro střední školy Učitelství všeecně vzdělávacích předmětů pro ZŠ a SŠ český jazyk Časový plán (kreditové hodnoc jednotlivých předmětů odpovídá standardům ECTS)

Více

Seznam aktivit a publikační činnosti doc. PhDr. Libuše PODLAHOVÁ, Dr.

Seznam aktivit a publikační činnosti doc. PhDr. Libuše PODLAHOVÁ, Dr. Seznam aktivit a publikační činnosti doc. PhDr. Libuše PODLAHOVÁ, Dr. Pracovní zkušenosti Období (od-do) Vykonávaná pozice Hlavní pracovní náplň a odpovědnost Jméno a adresa zaměstnavatele 1963-1964 SOU

Více

Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže

Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže Dne: Předmět a kategorie Školní kolo/okrskové kolo Okresní kolo Krajské kolo Matematika MO kat. A 1. Miroslav Novotný není 49. Barbora Kottová 2. Barbora Kottová

Více

Účast na konferencích, přednášková činnost a zahraniční stáže

Účast na konferencích, přednášková činnost a zahraniční stáže Účast na konferencích, přednášková činnost a zahraniční stáže Účast na konferencích: 1996 Termina 96 (TU Liberec, Liberec) Čeština pro zahraniční mediky II. Jornadas Andaluzas de Eslavistica (Baeza, Španělsko)

Více

vždy v 7.50 hodin Sraz studentů v učebně P 47 Slavnostní zahájení v učebně P 52 Příprava každého studenta Délka zkoušení či obhajoby

vždy v 7.50 hodin Sraz studentů v učebně P 47 Slavnostní zahájení v učebně P 52 Příprava každého studenta Délka zkoušení či obhajoby Zkušební k absolutoriu: společné pro studenty denní a dálkové formy - z předmětu Anglický jazyk rozdílné - Německý jazyk - (pro S. Daška, který v denní formě ukončil studium v roce 2010 dle původní akreditace,

Více

OBSAH. Seznam autorů...ix Přehled ustanovení zpracovaných jednotlivými autory...xi Seznam zkratek... XV Seznam předpisů citovaných v komentáři...

OBSAH. Seznam autorů...ix Přehled ustanovení zpracovaných jednotlivými autory...xi Seznam zkratek... XV Seznam předpisů citovaných v komentáři... OBSAH Seznam autorů.....................................................ix Přehled ustanovení zpracovaných jednotlivými autory.....................xi Seznam zkratek...................................................

Více

Ubytování účastníků na konferenci SANM 05

Ubytování účastníků na konferenci SANM 05 Ubytování účastníků na konferenci SANM 05 Hotel Srní - budova A pokoj C112 Heinrich Voss Německo pokoj C113 Prof. RNDr. Ivo Marek, DrSc. ČVUT FSv 166 29 Praha 6 pokoj C114 Ing. Ivan Hlaváček, DrSc. MÚ

Více

1893-2013. poslední aktualizace: 6. 3.

1893-2013. poslední aktualizace: 6. 3. 1893-2013 poslední aktualizace: 6. 3. Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších novin a staly se médiem kulturních a společenských

Více

Univerzita Palackého v Olomouci se do 1. výzvy zapojila podáním 93 projektů o celkové výši požadované dotace 888 475 713,19 Kč.

Univerzita Palackého v Olomouci se do 1. výzvy zapojila podáním 93 projektů o celkové výši požadované dotace 888 475 713,19 Kč. Výsledky 1. výzvy Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, oblast podpory 2.2 - Vysokoškolské vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže

Více

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570 Seznam vysokých škol, které v rámci přijímacího řízení požadují absolvovat Národní srovnávací zkoušky (NSZ), popř. je zvolená fakulta při svém přijímacím řízení zohledňuje. Přípravné kurzy SOKRATES pro

Více

Bohemistyka 2007, nr 4, ISSN 1642 9893. Uèebnice èeštiny jako cizího jazyka a Spoleèný evropský referenèní rámec pro jazyky.

Bohemistyka 2007, nr 4, ISSN 1642 9893. Uèebnice èeštiny jako cizího jazyka a Spoleèný evropský referenèní rámec pro jazyky. Bohemistyka 2007, nr 4, ISSN 1642 9893 Jiøí HASIL Praha Uèebnice èeštiny jako cizího jazyka a Spoleèný evropský referenèní rámec pro jazyky Dnes je ji všeobecnì velmi dobøe známo, e výuka jazykù se v Evropì,

Více

MEZINÁRODNÍ MIGRACE V EVROPSKÉM KONTEXTU

MEZINÁRODNÍ MIGRACE V EVROPSKÉM KONTEXTU ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o V KOLÍNĚ a INFORMAČNÍ KANCELÁŘ RADY EVROPY V PRAZE Mezinárodní vědecká konference, která se koná pod záštitou paní MUDr. Džamily

Více

Potenciální zaměření přeshraniční spolupráce s polskými a slovenskými regiony

Potenciální zaměření přeshraniční spolupráce s polskými a slovenskými regiony Univerzita Palackého v Olomouci GaREP, s.r.o. Brno Potenciální zaměření přeshraniční spolupráce s polskými a slovenskými regiony Václav Toušek, Miloš Fňukal, Petr Kladivo Projekt MMR Potenciální zaměření

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

ONLINE PODPORA VÝUKY NĚMČINY

ONLINE PODPORA VÝUKY NĚMČINY WARUM DEUTSCH LERNEN? Deutsch ist eine lebendige Sprache. Deutsch wird von mehr als 100 Millionen Europäern nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich, in der Schweiz, in Liechtenstein, in Luxemburg,

Více

Plavecké závody O pohár CMG

Plavecké závody O pohár CMG Plavecké závody O pohár CMG 9. dubna 2014 Plavecký pohár byl realizován s finanční podporou statutárního města Prostějov Rozhodčí: Vrchní rozhodčí: Ing. Markéta Novotná III.tř. Vrchní časoměřič: Mgr. Ivana

Více

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 Po literární soutìži pro mládež, která úspìšnì probìhla v roce 1996 pod názvem Z babièèiny truhly, uspoøádal Klub pøátel Boskovic za finanèní podpory

Více

poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin

poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších

Více

Seznamy učebnic pro první ročníky Gymnázia Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec ve školním roce 2013/2014

Seznamy učebnic pro první ročníky Gymnázia Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec ve školním roce 2013/2014 Seznamy učebnic pro první ročníky Gymnázia Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec ve školním roce 2013/2014 Legenda: Červená barva: povinná, bude využívaná při hodinách. Černá barva: základní pro daný předmět,

Více

autor: Tomáš Pohl, Petr Čech, vydal: Nakladatelství Aspi a Institut Svazu účetních v roce 2007

autor: Tomáš Pohl, Petr Čech, vydal: Nakladatelství Aspi a Institut Svazu účetních v roce 2007 01 Účetnictví I. - 3.vydání autor: Hana Březinová, vydal: Institut Svazu účetních, a.s. v roce 2007 Cena: 695,00 Kč adepty systému certifikace: 625,00 Kč posluchače přípravných a kondičních kurzů ke zkouškám:

Více

VÝVOJOVÁ A SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY (KSP/2VYSO)

VÝVOJOVÁ A SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY (KSP/2VYSO) F A K U L T A S O C I Á L N Í C H S T U D I Í K A T E D R A S O C I Á L N Í P R Á C E VÝVOJOVÁ A SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY (KSP/2VYSO) R O Z Š Í Ř E N Ý S Y L A B U S Garant: Vyučující

Více

PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz

PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz 1972 1976, Gymnázium Jiřího Wolkra v Prostějově 1976 1981, učitelský obor čeština výtvarná výchova, Filozofická fakulta, Univerzita

Více

Státní dotace na ozdravná protiradonová opatření

Státní dotace na ozdravná protiradonová opatření Státní dotace na ozdravná protiradonová opatření Poskytování státních dotací na ozdravná protiradonová opatření vychází ze zákona č. 18/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů (Atomový zákon), 28 odst.

Více

Seznam povinných učebnic pro školní rok 2015/2016

Seznam povinných učebnic pro školní rok 2015/2016 Anglické gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, s.r.o., Pardubice, Gorkého 867 Seznam povinných učebnic pro školní rok 2015/2016 Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie, ŠVP Public

Více

1. Název vzdělávacího programu: Doplňující didaktické studium německého jazyka pro učitele 2. stupně ZŠ a pro učitele SŠ

1. Název vzdělávacího programu: Doplňující didaktické studium německého jazyka pro učitele 2. stupně ZŠ a pro učitele SŠ Pořadové číslo : 1. Název vzdělávacího programu: Doplňující didaktické studium německého jazyka pro učitele 2. stupně ZŠ a pro učitele SŠ Doplňujícím didaktickým studiem německého jazyka získává jeho absolvent

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA ATLETICKÝ STADION UHERSKÉ HRADIŠT

VÝSLEDKOVÁ LISTINA ATLETICKÝ STADION UHERSKÉ HRADIŠT VÝSLEDKOVÁ LISTINA ST EDOŠKOLSKÉHO ATLETICKÉHO POHÁRU KRAJSKÉ KOLO ATLETICKÝ STADION UHERSKÉ HRADIŠT 30. ZÁ Í 2010 KATEGORIE DÍVKY Kategorie:divky Výsledková listina disciplíny: Celkové výsledky -družstva

Více

Kariérové poradenství 2011/2012 obor Obchodní akademie

Kariérové poradenství 2011/2012 obor Obchodní akademie Kariérové poradenství 2011/2012 obor Obchodní akademie Přehled zájmu o jednotlivé fakulty 2012 Ve školním roce 2011/2012 studovalo obor Obchodní akademie 62 studentů ve čtvrtých ročnících. Přihlášku ke

Více

PhDr. Pavel Kliment, Ph.D.

PhDr. Pavel Kliment, Ph.D. PhDr. Pavel Kliment, Ph.D. Vzdělání: 1987-1992 Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, obor Andragogika, přiznán titul magistr (Mgr.) 1989-1994 Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická

Více

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014. úkol č. 2.2.4. Zveřejňování poradců a poradních orgánů

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014. úkol č. 2.2.4. Zveřejňování poradců a poradních orgánů Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 úkol č. 2.2.4. Zveřejňování poradců a poradních orgánů Poradní orgány Název orgánu Člen orgánu Předmět činnosti Odměna Rada muzea Předseda: Prof.

Více

Výroční zpráva KHER, o. s. za rok 2012

Výroční zpráva KHER, o. s. za rok 2012 1. Cíle sdružení Výroční zpráva KHER, o. s. za rok 2012 Občanské sdružení KHER bylo založeno 11. 4. 2012 a vzniklo na myšlence dlouhodobě podporovat vznik, propagaci a rozvoj literatury Romů. V době rozmachu

Více

PSYCHOLOGIE (jednooborové bakalářské studium) B 7701 Psychologie (Platnost akreditace: 16.2. 2010 10.2. 2016)

PSYCHOLOGIE (jednooborové bakalářské studium) B 7701 Psychologie (Platnost akreditace: 16.2. 2010 10.2. 2016) PSYCHOLOGIE (jednooborové bakalářské studium) B 7701 Psychologie (Platnost akreditace: 16.2. 2010 10.2. 2016) PŘEDMĚTY SPOLEČNÉHO TEORETICKÉHO ÁKLADU POVINNÉ 1 S společný základ S 1 Název předmětu Úvod

Více

Česká společnost 25 let po listopadu 1989

Česká společnost 25 let po listopadu 1989 Česká společnost 25 let po listopadu 1989 23. a 24. 10. 2014 Místo konání konference: Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci tř. Svobody

Více

Oficiální seznam rozhodčích ČLS

Oficiální seznam rozhodčích ČLS Oficiální seznam rozhodčích ČLS Mezinárodní rozhodčí 40 Praha Prokop Pavel, Ing. 272937204 296525231 ph.prokop@volny.cz 2015 Rozhodčí I. třídy 16 Praha Dřízal Jaroslav 974845252 723393851 drizal@seznam.cz

Více

SLOUČENÍ ODBORNOSTI TP A ZSP Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.2.01/19.0004

SLOUČENÍ ODBORNOSTI TP A ZSP Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.2.01/19.0004 Financováno z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR MANUÁL PRO USNADNĚNÍ KOMUNIKACE MEZI ZDRAVOTNICKÝMI ZAŘÍZENÍMI A TERÉNNÍMI PRACOVNÍKY/ZDRAVOTNĚ

Více

Dobrá Praxe 2015. Program konference. Příkladné geoturistické a ekoturistické produkty v podmínkách ČR 29. 30. 1. 2015

Dobrá Praxe 2015. Program konference. Příkladné geoturistické a ekoturistické produkty v podmínkách ČR 29. 30. 1. 2015 Dobrá Praxe 2015 Příkladné geoturistické a ekoturistické produkty v podmínkách ČR Program konference 29. 30. 1. 2015 Rámcový program konference Dobrá praxe Čtvrtek 29. 1. 2015 08:30 09:30 prezence 09:30

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství Ve školním roce 2009/2010 se pro studenty uskutečnilo několik akcí spojených s volbou jejich budoucí profese: 1. 20. října 2009 se studenti čtvrtých ročníků zúčastnili veletrhu pomaturitního

Více

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu.

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu. Obsah Obsah... 1 O nakladatelství... 2 Nejžádanější publikace z nakladatelství SOKRATES... 3 Kompletní nabídka z edice Přijímací zkoušky na vysoké školy z nakladatelství SOKRATES dle typu VŠ... 4 Právnická

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v115 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE OBECNÁ JAZYKOVĚDA (7310V115) Oborová

Více

Čtyři roky členství zemí střední a východní Evropy v Evropské unii: důsledky a nové výzvy pro národní a regionální trhy práce

Čtyři roky členství zemí střední a východní Evropy v Evropské unii: důsledky a nové výzvy pro národní a regionální trhy práce Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné a Friedrich-Ebert-Stiftung si Vás dovolují pozvat na mezinárodní konferenci Čtyři roky členství zemí střední a východní Evropy v Evropské

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 1. kurz 2014 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

Krajský p ebor skupina B Zpravodaj. 6 /2012-2013

Krajský p ebor skupina B Zpravodaj. 6 /2012-2013 V Litom icích 4.11.2012 Vedoucí sout že: Martin Vrbata Op t za ínají být ve v tší mí e v nepo ádku zaslané zápisy o utkání, nedopln né nap.o jméno rozhod ího, as utkání, teplota, platnost kolaudace a hlavn

Více

Vzájemným pohledem. V očeh drugega. Česko-slovinské a slovinsko-české styky ve 20. století. Češko-slovenski in slovensko-češki stiki v 20.

Vzájemným pohledem. V očeh drugega. Česko-slovinské a slovinsko-české styky ve 20. století. Češko-slovenski in slovensko-češki stiki v 20. Národní knihovna České republiky Slovanská knihovna Vzájemným pohledem Česko-slovinské a slovinsko-české styky ve 20. století V očeh drugega Češko-slovenski in slovensko-češki stiki v 20. stoletju Monografie

Více

VIII. Hradecké dny sociální práce. Od teorie k praxi, od praxe k teorii. 7. až 8. října 2011. Druhé oznámení

VIII. Hradecké dny sociální práce. Od teorie k praxi, od praxe k teorii. 7. až 8. října 2011. Druhé oznámení Ústav sociální práce Univerzity Hradec Králové pořádá mezinárodní vědeckou konferenci VIII. Hradecké dny sociální práce Téma konference: Od teorie k praxi, od praxe k teorii Hradec Králové 7. až 8. října

Více

Přehled nominací Výboru pro Evropskou unii Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Přehled nominací Výboru pro Evropskou unii Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Přehled nominací Výboru pro Evropskou unii Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ministerstvo průmyslu a obchodu 1) FRANCOVÁ, PETRA 2)

Více

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Potvrzení o účasti na dnech otevřených dveří získají návštěvníci u přednášejících

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Potvrzení o účasti na dnech otevřených dveří získají návštěvníci u přednášejících DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Katedra dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci nabízí ve dnech 18. - 21. 11. 2014 všem zájemcům o studium dějin umění volný vstup do přednášek, seminářů a

Více

Zdroje k magisterské státní zkoušce. z Politické a kulturní geografie. BAAR, ŠINDLER, RUMPEL: Politická geografie, Ostravská univerzita 1996

Zdroje k magisterské státní zkoušce. z Politické a kulturní geografie. BAAR, ŠINDLER, RUMPEL: Politická geografie, Ostravská univerzita 1996 Zdroje k magisterské státní zkoušce z Politické a kulturní geografie. Magisterská státní zkouška se skládá ze čtyř částí - z obhajoby diplomové práce a ze tří dílčích zkoušek - po jedné z každého z níže

Více

Železný Brod Historic Jizera 2013 13. 14. 9. 2013

Železný Brod Historic Jizera 2013 13. 14. 9. 2013 Startovní listina SČ Jezdec Spolujezdec Vůz R. V. 2 Stanislav Kopal Veronika Kopalová Škoda 110 L 1975 3 Jiří Vítek Renata Vítková Porsche 924 1981 4 Luboš Janda Miriam Jandová Opel Ascona B 1977 5 Jiří

Více

Jednotlivé tance STT Bronz D Waltz Bronz D

Jednotlivé tance STT Bronz D Waltz Bronz D Jednotlivé tance STT Bronz D Waltz Bronz D Hofmanová Marie Stejskal Jiří TŠ Maestro Praha Adamová Alena Dostál Štěpán TŠ Maestro Praha Michálková Světlana Vodička Dominik TŠ Maestro Praha Tango Bronz D

Více

Zápis ze setkání didaktiků občanské nauky, občanské výchovy, základů společenských věd, psychologie a etické výchovy 2. 5.

Zápis ze setkání didaktiků občanské nauky, občanské výchovy, základů společenských věd, psychologie a etické výchovy 2. 5. Zápis ze setkání didaktiků občanské nauky, občanské výchovy, základů společenských věd, psychologie a etické výchovy 2. 5. 2012, MŠMT Přítomní členové pracovní skupiny AK: prof. PaedDr. I. Stuchlíková,

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec Strana č. 1 Telefonní seznam ŘEDITELSTVÍ JUNIOR náměstí Svobody 318 Recepce Junior, náměstí Svobody 318 Matušková Denisa Polášková Hedvika 651 652 státní 518 384 527 518 384 266 518 670 651 518 670 652

Více

VALNÁ HROMADA SUR 29. - 30. 5. 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI 2014/2015

VALNÁ HROMADA SUR 29. - 30. 5. 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI 2014/2015 VALNÁ HROMADA SUR 29. - 30. 5. 2015 Centrum Mariapoli Vinoř VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI 2014/2015 SR pracovala v tomto složení: Věra Rašková (předsedkyně), Kamil Kalina (1. místopředseda), Marie Pečená (2.

Více

Akademie výtvarných umění v Praze

Akademie výtvarných umění v Praze Akademie výtvarných umění v Praze studijní obor: Výtvarné umění se zaměřením: malířství, sochařství, kresba a grafika, intermediální tvorba, nová média, restaurování výtvarných děl malířských a polychromované

Více

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Monografie Bagin, A.: Apoštolové Slovanů Cyril a Metoděj. Praha : Česká katolická Charita, 1982. 164 s. Bartůněk, V.: Soluňští

Více

Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013

Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013 Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013 1. doc. RNDr. Tomáš ADAM, Ph.D. pro obor: lékařská chemie a biochemie 2. doc. Ing. Štefan BARCÍK, CSc. pro obor: technika v

Více

Přehled o činnosti. KDP-DATEV, družstvo 1.2.2012

Přehled o činnosti. KDP-DATEV, družstvo 1.2.2012 2011 Přehled o činnosti KDP-DATEV, družstvo 1.2.2012 PŘEHLED O ČINNOSTI 2011 KDP-DATEV, družstvo pokračovalo v roce 2011 v aktivitách, které měly za cíl přinést na trh zajímavé produkty v oblasti vzdělávání

Více

Publikační činnost. PhDr. Olga Pechová, Ph.D. Ke dni: 26. března 2012. Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci

Publikační činnost. PhDr. Olga Pechová, Ph.D. Ke dni: 26. března 2012. Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci Publikační činnost PhDr. Olga Pechová, Ph.D. Ke dni: 26. března 2012 Strana 1 (celkem 5) Publikace chronologicky Plháková, A. & Pechová, O. (2012). Život a dílo Vladimíra Tardyho. Praha: Academia. 472

Více

BOCANOVICE Mateřská škola a Bocanovice 19, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace

BOCANOVICE Mateřská škola a Bocanovice 19, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace BOCANOVICE a Bocanovice 19, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace Ředitel/ka: Lenka Kubiczková Telefon: 558 555 322 Web: www.msbocanovice.cz E-mail: ms.bocanovice@seznam.cz BUKOVEC Základní škola

Více

NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE

NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE Česká pediatrická společnost ČLS JEP ve spolupráci s BOS. org s.r.o. pořádá cyklus sympozií NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE 1.10. 2014 Olomouc 19.11. 2014 Brno 15.10. 2014 Liberec 26.11. 2014

Více

Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika

Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika 1. Český jazyk : [pro studující učitelství 1. stupně základní školy] / I. Kolářová... [et al.] -- Vyd. 1. Praha : Grada, 2012 -- 296 s. -- čeština. ISBN 978-80-247-3358-6

Více

III. KRAJSKÉ KOLO ÚSTÍ NAD LABEM

III. KRAJSKÉ KOLO ÚSTÍ NAD LABEM SOUTĚŽ JEDNOTLIVCŮ Kategorie ZŠ01 Pořadí Body Příjmení Jméno Škola Město Třída 1. 25 Vítková Anastázie Gymnázium Česká Lípa Sekunda A 2. 25 Tichá Kateřina Gymnázium F. X. Šaldy Liberec Prima V 3. 24 Podskalský

Více

PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D.

PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D. PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D. Funkce: odborná asistentka, garantka oborů Sociálně zdravotní práce se zaměřením na vzdělávání, Učitelství sociálně zdravotních předmětů pro střední odborné školy a

Více

Seznam rozhodčích. 2015-09-11 10:33:24 Swim Meet Manager v2.2.1.3 (www.swimsolutions.cz) Licence: PoPro

Seznam rozhodčích. 2015-09-11 10:33:24 Swim Meet Manager v2.2.1.3 (www.swimsolutions.cz) Licence: PoPro Seznam rozhodčích Funkce Jméno Kvalif Vrchní rozhodčí Ladislav Štefl I Startér Jiří Dub I Hlasatel Filip Neuls II Časomíra Martin Procházka II Počítač Petr Adamec I Pomocný startér Filip Pospíšil III Rozhodčí

Více

Členské asociace UNIE CZESHA

Členské asociace UNIE CZESHA Členské asociace UNIE CZESHA Asociace obchodních akademií Předseda: Ing. Radoslav Kučera Adresa: Obchodní akademie, Jirsíkova 875, 393 01 Pelhřimov Telefon: 565 301 730 Email: kucera@oa-pe.cz Tajemník:

Více

Závěrečná prezentace hodnocení Valašské Meziříčí, 27.ledna 2012

Závěrečná prezentace hodnocení Valašské Meziříčí, 27.ledna 2012 Studium informační vědy a znalostního managementu v evropském kontextu CZ.1.7/2.2./7.284 Závěrečná prezentace hodnocení Valašské Meziříčí, 27.ledna 12 Popis projektu Příjemce: Univerzita Karlova v Praze

Více

ZSV: Seznam doporučené literatury

ZSV: Seznam doporučené literatury ZSV: Seznam doporučené literatury Na následujících stránkách se nachází seznam doporučené literatury k testům NSZ ZSV. U každého oboru je uvedena řada publikací, které jsou rozděleny na učebnice, základní

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160 Třída: 4.E (rok nástupu 2010) Předseda: PhDr. Sylvie Ošťádalová Místopředseda: Mgr. Hana Římalová Třídní: RNDr. František Staněk, CSc. Místnost: 302 Michal Barchánek

Více

Mistrovství R AVZO TS R ZS

Mistrovství R AVZO TS R ZS stránka 1 10 Název sout že: Daum /místo konání: Po adatel:: Druh sout že: Disciplina(y) Kategorie 2071 2057 2096 2081 2072 2076 / název Položky 1 2 3 4 5 6 Sumární položky 29 Wiesner Roman 40045 / P OVANY

Více

OTEVŘENÉ MISTROVSTVÍ ČECH 2012 NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŠKOLA

OTEVŘENÉ MISTROVSTVÍ ČECH 2012 NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŠKOLA NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŠKOLA Country Competitors Teams Teams SD Gold Silver Bronze 16 11 14 3 4 1 1 39 5 9 7 9 7 8 TONG-IL Č.BUDĚJOVICE 14 4 5 2 2 2 2 WON-HYO TŘEBOŇ 9 2 6 3 3 0 1 DAN-GUN PRAHA 8 2 3 2 4 1 2 19

Více

PŘEHLED VLAKŮ,,,,, LE,, a C1

PŘEHLED VLAKŮ,,,,, LE,, a C1 PŘEHLED VLAKŮ,,,,, LE,, a C1 Přehled obsahuje všechny vlaky,, (EuroCity), (InterCity), (EuroNight), LE (LEO Express), RJ (RegioJet), (Expres), (rychlíky vyšší kvality) a vlaky (rychlíky). Údaje o přímých

Více

VLŠ 2011 docházka doplněná

VLŠ 2011 docházka doplněná VLŠ 0 docházka doplněná Záznamový list o účasti ve VLŠ 0 Družstvo č. Maňák Jaroslav Bušanský Petr Bártů David Coufal Vojtěch Fichtnerová Adéla Hajský Stanislav Horáček Denis Hůlková Anna Karpíšek Matěj

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 Zpráva o použití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) ve vztahu k plánu personálního rozvoje

Více

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56. Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.0 00:39:44.7 3 2 123 Fojtíček Karel MD40 22 00:19:53.7

Více

Chemická olympiáda. 52. ročník 2015/2016 p r o p o z i c e

Chemická olympiáda. 52. ročník 2015/2016 p r o p o z i c e Chemická olympiáda 52. ročník 2015/2016 p r o p o z i c e Chemická olympiáda (ChO) je soutěž organizována v pěti kategoriích dle zaměření a ročníku školy a na národní úrovni probíhá ve čtyřech stupních

Více

Výchova, vzdělávání a pedagogický pragmatismus

Výchova, vzdělávání a pedagogický pragmatismus Výchova, vzdělávání a pedagogický pragmatismus Obecně pedagogická a historická analýza pedagogického pragmatismu a příklad zlínského pokusného a Baťova školství Mezinárodní vědecká konference Zlín 29.

Více