PROVOZNÍ ŘÁD PŘÍRODNÍHO KOUPALIŠTĚ PONIKLÁ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROVOZNÍ ŘÁD PŘÍRODNÍHO KOUPALIŠTĚ PONIKLÁ"

Transkript

1 PROVOZNÍ ŘÁD PŘÍRODNÍHO KOUPALIŠTĚ PONIKLÁ 1. Úvodní ustanovení: Vypracování provozního řádu a jeho následné předložení ke schválení orgánu ochrany veřejného zdraví (Krajská hygienická stanice Libereckého kraje) se řídí dle ustanovení 6c odst. 1 písmo f) a g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů. Název koupaliště: Přírodní koupaliště Poniklá Sportovní areál Homole Provozní doba: červen září denně (V případě nepříznivého počasí lze po předchozí dohodě se zástupcem vlastníka areálu koupaliště v deštivých dnech uzavřít.) Majitel: Provozovatel: Obec Poniklá ČERPADLA VRCHLABÍ s.r.o., Krkonošská 1107, Vrchlabí IČO: Zaměstnanec provozovatele odpovědný za provoz areálu koupaliště: Martin Mečíř, tel Vypracoval, datum: Ing. Petra Mečířová, Poradenství a inženýrská činnost v ekologii, Roztoky u Jilemnice 191 květen 2012 Strana 1 (celkem 14)

2 2. Technický popis 2.1. Základní údaje Areál koupaliště tvoří nádrž - bazén, travnaté povrchy - místa určená k odpočinku, dále obslužný objekt a objekt občerstvení. Přístup do areálu je veden po zpevněné komunikaci, tato přechází ve zpevněnou plochu, která slouží částečně jako parkoviště před obslužným objektem. Voda v nádrži je obměňována řízeným přítokem a odtokem chemicky neupravované vody z Dolského potoka. Podrobněji viz kapitola Zdroj vody, Úprava vody. a) Plochy: - bazén: p.p.č. 1719/2 k.ú. Poniklá rozměry cca 25,0 x 43,0 m hloubka max. 2,5 m min. 0,3 m - areál : ppč. 1719/3, 1748 přilehlé travnaté plochy, st objekt koupaliště + občerstvení. b) Počet návštěvníků: - denní kapacita: 120 návštěvníků za den c) Vybavenost koupaliště: Šatny- převlékárny : - k převlékání návštěvníků jsou určeny dřevěné kabinky. Kabinky jsou umístěny v zadní části areálu, jsou označeny nápisem: "Převlékárna". Podlahy v kabinkách jsou z protiskluzového materiálu (protiskluzové dlaždice), stěny opatřeny omyvatelným nátěrem. Sprchy, WC: - venkovní: přímo u bazénu, 1x s betonovým oplachovým bazénkem, který je opatřen hygienickým vodovzdorným nátěrem, voda z obecního vodovodu obce Poniklá - kryté: nacházejí se uvnitř obslužného objektu, 1x muži a 1x ženy, podlaha a stěny opatřeny keramickým obkladem, teplá voda. -WC muži, ženy, osoby se sníženou schopností pohybu nachází se uvnitř obslužného objektu, opatřeno nápisy na dveřích Strana 2 (celkem 14)

3 Tabulka - popis: WC muži počet stání počet WC mís podlaha stěny 2 1 keramická dlažba keramický obklad do výšky 180 cm WC ženy počet WC mís podlaha stěny WC pro osoby se sníženou schopností pohybu 2 keramická dlažba 1 keramická dlažba keramický obklad do výšky 180 cm ker.obklad do výšky 180 cm Pitná voda - rozvody vody v obslužném objektu jsou zásobovány z veřejného vodovodního řadu Odpadní vody - z WC a krytých sprch v obslužném objektu jsou svedeny do obecní kanalizace, která je zakončena obecní ČOV. Teplá voda WC, sprchy v objektu je zajišťována ohřevem v elektrickém. bojleru 200 l 2.2. Zdroj vody v koupališti Bazén se plní a doplňuje z Dolského potoka pomocí odběrného objektu. Obsluha je povinna vizuálně sledovat kvalitu vody v Dolském potoce tak, aby předešla napouštění koupaliště znečištěnou vodou Úprava vody Voda v koupališti je přírodní. Vodu lze v případě potřeby dezinfikovat. K dezinfekci vody a omezení výskytu řas a sinic lze použít pouze dezinfekční nebo algicidní, popř. biocidní přípravky např. SPEKTRA, ANTIBEKTERIAL apod., lze v kombinaci s fyzikálními způsoby dezinfekce nátěry, postřiky. Při použití těchto přípravků musí být dodržen návod stanovený výrobcem. Dle potřeby lze provádět alkalizaci bazénové vody dávkováním sody. Při dávkování sody nesmí hodnota ph stoupnout na 8,5. Strana 3 (celkem 14)

4 2.4. Režim napouštění koupaliště Napouštění koupaliště probíhá při uzavřeném stavítku na vypouštěcím potrubí. Napouštěcí průtok je závislý na průtočném množství v Dolském potoce. Při průtoku Q355 v hlavním korytě je max. napouštěcí množství 5,0 l/s. Při tomto průtoku je doba napouštění cca 7 dnů. Napouštění koupaliště probíhá přes boční pískovou filtraci přes pískový filtr s množstvím náplně 6 m3. Čištění filtrační náplně je prováděno na vyhrazeném místě, písek je propláchnut a použitá voda svedena mimo vodoteč do kanalizace Režim průtočného koupaliště Vzhledem ke kategorizaci koupaliště jako přírodní, za předpokladu dobré kvality zdrojové vody a vody v koupališti, je realizován režim průtočného koupaliště. Průtočné množství je stanoveno na cca 2,0 l/s. V případě zjištění zhoršující se kvality vody v koupališti je nutné ukončit průtočný režim a provést regeneraci vody v koupališti Režim regenerace vody v koupališti Regenerace vody je prováděna odběrem vody z Dolského potoka. Během provozu lze provádět částečnou desinfekci. Regenerace vody je prováděna podle potřeby tak, že hladina vody v koupališti je snížena o cca 0,5 m (doba vypouštění cca 24 hod). Vypouštěcím potrubím budou zároveň odvedeny případné sedimenty. Při vypouštění musí být uzavřeno stavítko ve vtokovém objektu. Po snížení hladiny bude uzavřeno stavítko na vypouštěcím potrubí a otevřeno ve vtokovém objektu. Během napouštění lze do vody přidávat desinfekční prostředek, aby došlo k dobrému promísení s vodou v koupališti. Po napuštění na provozní hladinu bude uzavřeno stavítko ve vtokovém objektu (doba napouštění cca 1,5 dne při průtoku 5,0 l/s, výška plnění potrubí cca 5,5 cm). Dle potřeby, v závislosti na celkovém stavu kvality vody v bazénu, lze provádět celkovou výměnu obsahu bazénu i několikrát za sezónu Režim vypouštění koupaliště Při vypouštění musí být uzavřeno stavítko ve vtokovém objektu a stavítko na vypouštěcím potrubí musí být otevřeno na hodnotu odpovídají max. možnému vypouštěcímu množství, aby nedošlo k překročení hodnot znečištění Dolského potoka po smísení s vodou z koupaliště (při průtoku cca 5,0 l/s doba vypouštění cca 7 dní) Kontrola jakosti vody Jakost vody ke koupání ( v nádrži) i ke sprchování (voda ve sprchách ) je sledována a posuzována dle ustanovení zák. č. 151/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 238/2011 Sb Kontrolu jakosti vody ve zdroji Kvalita vody ve zdroji vody pro koupaliště je sledována v rozsahu a četnosti dle tab.č.1 př.č. 7 vyhl.č. 238/2011Sb. Strana 4 (celkem 14)

5 Kontrolu jakosti vody nádrži ke koupání Jakost vody v nádrži ke koupání je sledována v rozsahu a četnosti uvedených v tabulce č. 2 přílohy č. 7 vyhlášky. Při odběru vzorků vody pro stanovení mikrobiologických ukazatelů a při přepravě vzorků do laboratoře se postupuje podle přílohy č. 2 k této vyhlášce. Odběry se provádějí vždy za provozu koupaliště, nejdříve však 3 hodiny po zahájení provozu, jedná-li se o kontrolu prováděnou provozovatelem, nebo kdykoli během provozu, jedná-li se o odběr v rámci státního zdravotního dozoru. Pokud je provoz koupaliště kratší než 3 hodiny, doba mezi začátkem provozu a odběrem se úměrně zkrátí. Protokol o kontrole jakosti vody v elektronické podobě musí být předán do 4 dnů ode dne odběru vzorku příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví Měření ph a teploty vody Měření ph a teploty vody provádí obsluhovatel areálu v denní směně poprvé jednu hodinu před otevřením areálu. Druhé měření provádí po čtyřech hodinách a třetí měření hodinu před uzavřením areálu. Vzorky vody odebírá ve vhodné části koupaliště 10 cm pod hladinou. Výsledky měření zaznamená do provozního deníku a napíše na informační tabuli v areálu Odstraňování hrubých a plovoucích nečistot Obsluha areálu je povinna průběžně sledovat vodu v koupališti a vhodným způsobem odstraňovat z bazénu plovoucí a jiné viditelné předměty a nečistoty (listí, větve, příp. odpadky apod.) 3. Povinnosti pracovníka odpovědného za provoz a zaměstnanců areálu městského koupaliště 3.1. Pracovník zodpovědný za provoz areálu (dále jen správce) je povinen zejména: Zajistit plnění požadavků a povinností daných platnými právními předpisy uvedenými v bodě 7. tohoto Provozního řádu a stanovených tímto Provozním řádem. Určit předem složení pracovních směn v areálu, tj. hlavního obsluhovatele areálu a jeho zástupce v době jeho nepřítomnosti a zajistit jejich řádné obeznámení s provozem celého areálu, s technickým vybavením areálu koupaliště a s ustanoveními tohoto Provozního řádu. O proškolení obsluhovatele, jeho zástupce a případně dalších pracovníků areálu provést záznam. Materiálově zajišťovat areál dostatečným množstvím provozních i pomocných hmot, toaletních potřeb, čistících a hygienických prostředků a náhradních dílů a včas (preventivně) zajišťovat provedení oprav zjištěných závad. V případě, že charakter závady vyžaduje vynaložení nákladů nad rámec běžné údržby a oprav, je povinen neprodleně nárokovat provedení opravy u vlastníka areálu. Řádně dohlížet na chod areálu a řídit jej dle zkoušek vody, případně i pokynů kompetentních pracovníků, ale v rámci tohoto provozního řádu. Strana 5 (celkem 14)

6 Dohlížet, pravidelně i namátkově, na řádné plnění povinností pracovníků areálu koupaliště. Zajistit přiměřené pracovní prostředí pro pracovníky areálu koupaliště, včetně pracovního oblečení, ochranných bezpečnostních pomůcek (gumové rukavice, brýle, roušky apod. ). Zajistit provádění kontroly jakosti vody v koupališti, stanoveným způsobem informovat návštěvníky o kvalitě vody (viz bod 2.8. Provozního řádu). V případě nevyhovující jakosti vody zajistit informování návštěvníků o omezujících opatřeních, event. o zákazu koupání.. Zajistit vedení provozního deníku v souladu s bodem 3.4. tohoto Provozního řádu. Zajistit dodržování všeobecných předpisů pro ochranu a bezpečnost práce, jakož i bezpečnostních opatření dle Provozního řádu. Neprodleně informovat zástupce vlastníka areálu o kontrolách prováděných státními orgány a o výsledcích těchto kontrol. Jednou ročně před zahájením sezóny zajistit po dohodě se zástupcem vlastníka areálu revizi veškerého zařízení areálu koupaliště, především revizi elektroinstalací. Na správce se vztahují i ustanovení bodu 3.3. tohoto Provozního řádu Způsobilost a povinnosti pracovníků zabezpečujících provoz areálu koupaliště (dále jen pracovníci) Pracovníci musí být starší 18-ti let. Dbát na čistotu a hygienu celého areálu, venkovních i vnitřních prostor, včasné vysypávání košů a odvoz odpadků. Při práci používat pracovní oděv a ochranné bezpečnostní prostředky. Dodržovat osobní hygienu, pořádek a čistotu na pracovišti. Dodržovat všeobecné předpisy pro ochranu a bezpečnost práce, jakož i bezpečnostní opatření dle Provozního řádu Provozní deník, provozní záznamy Za soustavné každodenní vedení Provozního deníku areálu koupaliště odpovídá správce. Jednotlivé provozní záznamy provádí sám v pozici hlavního obsluhovatele areálu, v jeho nepřítomnosti jím určený zástupce viz bod 3.2. b), jehož jméno a příjmení musí být před zahájením denního provozu zapsáno do provozního deníku spolu s datem a hodinou. Strana 6 (celkem 14)

7 Do provozního deníku musí být zaznamenány tyto údaje: denně datum, hodinu záznamu; složení pracovní směny (viz bod 3.2. b) )- jméno zodpovědného pracovníka za provoz, jméno a podpis pracovníka, který zápis provedl; záznamy o provedeném měření jakosti vody (ph, teplota); aktuální vodní režim koupaliště ( body ); záznamy o mimořádných událostech, narušení návštěvního řádu apod.; záznamy o úrazech a poskytnuté první pomoci; v případě realizace množství napouštěné, případně vypouštěné vody; množství a druh dávkované desinfekce; záznamy o výměně bazénové vody; záznamy o odebírání vzorků,vody; záznamy o veškerých opravách, poruchách, kontrolách, revizích. Provozní deník může obsahovat odkazy na přílohy (např. výsledky kontrol jakosti vody, případně protokoly o kontrolách správních orgánů je vhodné ukládat ve zvláštní složce). Podle 6c odst. 1 písm. c) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, je tyto doklady nutné archivovat po dobu 5 let Úklid a likvidace odpadu Úklid a likvidaci odpadu z celého areálu, především pak sociálních zařízení, zajišťuje obsluha dle potřeby i během dne tak, aby prostředí zůstávalo čisté a hygienicky nezávadné. Pro sběr komunálního odpadu jsou po areálu koupaliště rozmístěny odpadkové koše (4 ks) + sběrné kontejnery na tříděný odpad u obslužného objektu a objektu občerstvení. Obsah odpadkových košů obsluha vynáší do kontejneru dle potřeby, minimálně však jedenkrát denně. Odvoz kontejnerů je zajišťován smluvně společností MARIUS PEDERSEN. Vždy po ukončení provozní doby areálu obsluha zajistí kompletní úklid areálu, především se zaměří na WC, okolí bazénů, převlékárny, brodítka. K úklidu jsou používány běžné úklidové prostředky (saponáty kbelíky, hadry, košťata, pytle na odpadky, ochranné gumové rukavice), ty jsou skladovány na určeném místě v dostatečném počtu. Strana 7 (celkem 14)

8 1x denně je prováděna dezinfekce podlahy převlékáren,sprch,umýváren a WC. K dezinfekci se používají dezinfekční prostředky jako je Icidur,Domestos,Savo a Chloramin T. Jejich užití a příprava bude prováděna dle návodu uvedeného na každém jednotlivém prostředku. Je důležité střídat dezinfekční prostředky a striktně dodržovat expoziční dobu,aby nevznikla rezistence bakterií.( např. dezinfekce je prováděna 2% přípravkem Incidur,na vlhko,tak aby byla dosažena 15 min.expozice a střídá se s dezinfekčním prostředkem Chloramin T nebo Savo ve 2% koncentraci a 30 min.expozici). Dezinfekce rukou a pokožky po znečištění biologickým materiálem(krev atd.):na suché ruce nanést přípravek Spitaderm nebo Septoderm - nechá se po dobu cca sekund do úplného zaschnutí, ruce se neotírají ani neoplachují Skladování dezinfekčních přípravků Používané přípravky v úpravě vody a v úklidu jsou skladovány v řádně označeném a zabezpečeném "skladu dezinfekčních látek." Ve skladu jsou látky uchovávány v originálních baleních od výrobce. Přístup do místa mají pouze určení a řádně proškolení pracovníci. O použití v úpravě vody jsou vedeny záznamy dle potřeby v provozním deníku. 4. Provoz občerstvení Součástí areálu je rovněž občerstvení, které slouží pouze návštěvníkům koupaliště v provozní době areálu koupaliště. Po ukončení provozu bazénu je vstup návštěvníků občerstvení na ochoz bazénu přísně zakázán! Při prodeji musí být respektovány hygienické směrnice a bezpečnostní předpisy. Vynášení skleněných nádob z prostoru občerstvení je zakázáno! Vedoucí občerstvení je povinen dodržovat ustanovení provozního řádu koupaliště, dbát pokynů zástupce vlastníka areálu, zabezpečovat úklid všech místností a prostor vyhrazených k provozu občerstvení. Zásobování, úklid a další činnosti se musí být zajištěny tak, aby nebyl narušen provoz koupaliště. 5. První pomoc K poskytnutí první pomoci je v areálu vyhrazena místnost s lůžkem (ošetřovna), patřičně vybavenou lékárničkou a prostředky pro záchranu tonoucích. Za provoz ošetřovny zodpovídá pracovník provozovatele smluvně zajištěný a v poskytování první pomoci a záchrany tonoucích vyškolený vodní záchrannou službou. Strana 8 (celkem 14)

9 6. Všeobecná bezpečnostní opatření 6.1. Důležitá telefonní čísla Krizové centrum : 112 Policie ČR : 158 Městská policie Jilemnice : , mobil: Záchranná služba 155- tísňové volání HZS Libereckého kraje : 150 KHS Libereckého kraje Důležitá telefonní čísla je povinen zaměstnanec provozovatele odpovědný za provoz areálu koupaliště samostatně vyvěsit na viditelném a dobře přístupném místě (na pokladně, na ošetřovně, na objektu občerstvení) Vymezení rizikových míst Riziková místa určí provozovatel na základě zkušeností, vlastní úvahy či na základě požadavků orgánu ochrany zdraví. Těmto místům musí být věnována náležitá pozornost. skoky do vody z můstku klouzačka do vody prolézačky a houpačky na zadní louce areálu ochoz bazénu 6.3. Všeobecná ustanovení Během provozu areálu koupaliště musí být dodržovány jak ze strany pracovníků tak i návštěvníků koupaliště všeobecně platné předpisy a požadavky na ochranu a bezpečnost. Provoz je řízen a organizován tak, aby nedocházelo k ohrožení zdraví a života osob. Dodržováním ustanovení tohoto Provozního řádu všemi pracovníky a návštěvníky areálu zaručuje minimalizaci případných rizik. Strana 9 (celkem 14)

10 7. Právní normy zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v pozdějším znění vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody vyhláška č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch. Přílohou provozního řádu je Návštěvní řád, který upravuje a stanovuje konkrétní práva a povinnosti návštěvníků. Za dodržování řádu a jeho kontrolu zodpovídá provozovatel Datum: podpis, razítko: Strana 10 (celkem 14)

11 NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD Čl. I Vstup na koupaliště Koupací sezona koupaliště trvá podle počasí od června do září (pokud vyhovuje počasí, jsou splněny hygienické předpisy atd.). Denní provoz je od 9.00 h do h, pokud nebudou pořádány mimořádné akce. Přesné datum zahájení koupací sezony bude vždy a včas zveřejněno. Vstup do areálu koupaliště je dovolen pouze s platnou vstupenkou, kterou vydává pokladna koupaliště. Bude-li zjištěn v prostorách koupaliště návštěvník bez platné vstupenky, zaplatí kromě platného vstupného poplatek ve výši 200 Kč. Prodej vstupenek začíná otevřením koupaliště. Denní vstupenky platí pouze v den jejich vydání a v době provozu koupaliště. Každá denní vstupenka je opatřena aktuálním datem. Zakoupením vstupenky a vstupem na koupaliště se každý návštěvník dobrovolně podrobuje ustanovením tohoto provozního řádu a pokynům odpovědných pracovníků koupaliště. Dětem mladším 10 let je návštěva koupaliště dovolena jen v doprovodu osoby starší 15 let. Při plném obsazení koupaliště může provozovatel uzavřít a přerušit prodej vstupenek do doby, než se koupaliště uvolní. Při nepříznivém počasí (déšť, nízká teplota vzduchu) může provozovatel koupaliště dobu uzavřít. na přechodnou Do areálu není v sezóně koupaliště v provozní době povolen vstup se psy a jinými domácími zvířaty. Čl.II Provozní pokyny pro návštěvníky K převlékání má každý návštěvník k dispozici oddělené převlékárny pro muže a ženy. Převlékací šatny slouží pouze k převlékání návštěvníků, nikoliv k odložení oděvů a cenných věcí. Za odložené oděvy v převlékárnách nenese provozovatel žádnou odpovědnost. Za peníze a cenné věci si každý návštěvník v areálu koupaliště ručí sám, provozovatel nenese odpovědnost za jejich ztrátu. Předměty nalezené v prostorách koupaliště odevzdá nálezce v pokladně koupaliště. budou uloženy nalezené věci do doby vydání majiteli. U pokladního Každý návštěvník koupaliště musí mít slušný a čistý koupací oděv a svým chováním nesmí porušovat zásady mravnosti a slušnosti. Návštěvníci, kteří neumějí plavat nebo plavou nedokonale, se mohou koupat jen v prostorách vyhrazených pro neplavce. V zájmu vlastní bezpečnosti musí každý návštěvník uposlechnout pokynů správce koupaliště. Strana 11 (celkem 14)

12 Návštěvníci jsou povinni zacházet šetrně se zařízením koupaliště, zbytečně neplýtvat vodou a po sprchové koupeli uzavírat ventily sprch. Jsou povinni uhradit škody nebo ztráty, které by byly způsobeny na zařízení koupaliště jejich zaviněním. Návštěvníci se musí ve vlastním zájmu pohybovat v prostorách koupaliště tak, aby se vyvarovali případného úrazu. Provozovatel nenese odpovědnost za škody, poranění a úrazy, které si způsobil návštěvník sám vlastní neopatrností nebo nedodržováním tohoto návštěvního řádu. Návštěvníci jsou povinni dodržovat osobní čistotu a čistotu všech míst a zařízení koupaliště, jsou povinni dbát na vlastní bezpečnost a na bezpečnost ostatních koupajících. Čl.II Vyloučení z návštěvy koupaliště Na koupaliště není dovolen přístup osobám nemocným nakažlivými chorobami, kožními parazity nebo vyrážkami, dále bacilonosičům střevních chorob, osobám nacházejícím se v karanténě pro výskyt infekce v kolektivu, členům rodin nebo příslušníkům domácnosti, v nichž se vyskytuje (vyskytla) nakažlivá choroba a kde nemocný není od ostatních izolován, dále osobám zahmyzeným a opilým. Z koupaliště bude bez nároku na vrácení vstupného vykázán návštěvník, který přes napomenutí správce přestoupí ustanovení tohoto provozního řádu nebo neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků. Neopustí-li návštěvník v takových případech areál koupaliště na vyzvání správce nebo jiného odpovědného pracovníka, je tento pracovník povinen rušitele pořádku vyvést, popř. požádat o zákrok Policii ČR. Čl. III Závěrečná ustanovení Připomínky či stížnosti týkající se provozu nebo zaměstnanců koupaliště mohou návštěvníci zapsat do knihy přání a stížností, která je uložena v kanceláři koupaliště. Návštěvníci se svými stížnostmi, oznámeními nebo podněty se mohou obracet přímo na vlastníka koupaliště tj. na Obec Poniklou. Osoba odpovědná za provoz a kontrolu : Martin Mečíř, tel: Datum: Podpis Strana 12 (celkem 14)

13 Požadavky na jakost vody v nádržích ke koupání a ve stavbách ke koupání vybavených systémem přírodního způsobu čištění vody Tabulka č. 1: Požadavky na jakost zdroje vody Ukazatel Jednotka Limitní Četnost Metody hodnota Escherichia coli KTJ/100 ml 30 1 x měsíčně ČSN EN ISO nebo ČSN EN ISO enterokoky KTJ/100 ml 15 1 x měsíčně ČSN EN ISO nebo ČSN EN ISO Strana 13 (celkem 14)

14 Tabulka č. 2 Požadavky na jakost vody v nádržích ke koupání a ve stavbách ke koupání vybavených systémem přírodního způsobu čištění vody Ukazatel Jednotka Limitní Četnost Metody Vysvětlivky hodnota Escherichia KTJ/100 ml denní ČSN EN ISO coli nebo ČSN EN ISO Intestinální KTJ/100 ml 50 14denní ČSN EN ISO enterokoky nebo ČSN EN ISO Pseudomonas KTJ/100 ml 10 14denní ČSN EN ISO aeruginosa průhlednost metr 1 14denní ČSN EN ISO nebo TNV Vysvětlivky: 1. V zóně pro neplavce až na dno. Pokud se objeví sinice ve významném množství, postupuje se jako u přírodních koupališť podle tabulky č. 2 přílohy č. 4 k této vyhlášce. Strana 14 (celkem 14)

PROVOZNÍ ŘÁD PŘÍRODNÍHO KOUPALIŠTĚ BOREK

PROVOZNÍ ŘÁD PŘÍRODNÍHO KOUPALIŠTĚ BOREK PROVOZNÍ ŘÁD PŘÍRODNÍHO KOUPALIŠTĚ BOREK stavba povolená k účelu koupání vybavená systémem přírodního způsobu čištění vody ke koupání dle 6, odst. 1) písm. a)zákona č. 258/2000 Sb. Provozní řád byl schválen

Více

PROVOZNÍ ŘÁD nekrytého umělého koupaliště V POZLOVICÍCH

PROVOZNÍ ŘÁD nekrytého umělého koupaliště V POZLOVICÍCH PROVOZNÍ ŘÁD nekrytého umělého koupaliště V POZLOVICÍCH Provozní řád nekrytého umělého koupaliště je vypracován dle 6c odst. 1 písm. f) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Strana 2938 Sbírka zákonů č. 238 / 2011 238 VYHLÁŠKA ze dne 10. srpna 2011 o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch Ministerstvo

Více

Návštěvní řád Aquapark Kohoutovice

Návštěvní řád Aquapark Kohoutovice Návštěvní řád Aquapark Kohoutovice 1. Úvodní ustanovení Při vstupu do prostoru Aquaparku Kohoutovice (dále jen "areál") je každý návštěvník povinen seznámit se a dodržovat ustanovení tohoto návštěvního

Více

Tento Návštěvní řád má sloužit k dodržování platných předpisů, ochraně zdraví a bezpečnosti návštěvníků BAZÉNU A WELLNESS (dále jen BaW).

Tento Návštěvní řád má sloužit k dodržování platných předpisů, ochraně zdraví a bezpečnosti návštěvníků BAZÉNU A WELLNESS (dále jen BaW). NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD BAZÉN, WELLNESS Návštěvní řád je vypracován zejména na základě 7a z.č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu a dále v souladu se zákonem 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších

Více

4.1.101 PŘÍPUSTNÉ STUPNĚ ZNEČIŠTĚNÍ POVRCHOVÝCH VOD

4.1.101 PŘÍPUSTNÉ STUPNĚ ZNEČIŠTĚNÍ POVRCHOVÝCH VOD Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 4.1.101 PŘÍPUSTNÉ

Více

PRAVIDLA CHOVÁNÍ 3. STRAN NA PRACOVIŠTÍCH SKUPINY VEOLIA VODA VE VZTAHU K BOZP, PO A OŽP (dále jen Pravidla )

PRAVIDLA CHOVÁNÍ 3. STRAN NA PRACOVIŠTÍCH SKUPINY VEOLIA VODA VE VZTAHU K BOZP, PO A OŽP (dále jen Pravidla ) PRAVIDLA CHOVÁNÍ 3. STRAN NA PRACOVIŠTÍCH SKUPINY VEOLIA VODA VE VZTAHU K BOZP, PO A OŽP (dále jen Pravidla ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Účel Pravidel Účelem Pravidel je přispět k zajištění maximální bezpečnosti

Více

ORGANIZACE. Místní provozní řád kotelny NÁZEV PŘEDPISU. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem.

ORGANIZACE. Místní provozní řád kotelny NÁZEV PŘEDPISU. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. ORGANIZACE NÁZEV PŘEDPISU Místní provozní řád kotelny Zpracoval Schválil datum vydání datum účinnosti Č Á S T P

Více

HORNÍ POLICE KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro jednotný kanalizační systém Horní Police nezakončený čistírnou odpadních vod

HORNÍ POLICE KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro jednotný kanalizační systém Horní Police nezakončený čistírnou odpadních vod HORNÍ POLICE KANALIZAČNÍ ŘÁD pro jednotný kanalizační systém Horní Police nezakončený čistírnou odpadních vod HORNÍ POLICE KANALIZAČNÍ ŘÁD pro jednotný kanalizační systém Horní Police nezakončený čistírnou

Více

Čl. II. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 4

Čl. II. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 4 OBSAH Čl. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 3 1. Vlastník budovy NTK 3 2. Důležitá telefonní čísla 3 3. Kontaktní adresa: Zkvalitnění služeb zákazníkům 3 4. Otevírací doba budovy NTK 3 Čl. II. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY Obsah VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY... 1 PREAMBULE... 1 ČÁST I.... 1 OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 Článek 1 : Úvodní ustanovení... 1 Článek

Více

Všeobecné technické a obchodní podmínky pro odvádění odpadních vod obce Vřeskovice

Všeobecné technické a obchodní podmínky pro odvádění odpadních vod obce Vřeskovice Všeobecné technické a obchodní podmínky pro odvádění odpadních vod obce Vřeskovice Tyto všeobecné technické podmínky platí pro odvádění odpadních vod kanalizací pro veřejnou potřebu. 1 Obsah Identifikační

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. pro Koupaliště Milevsko. Provozovatel : SPOS Milevsko s.r.o. J. A. Komenského 1034 399 01 Milevsko IČ : 260 30 756

PROVOZNÍ ŘÁD. pro Koupaliště Milevsko. Provozovatel : SPOS Milevsko s.r.o. J. A. Komenského 1034 399 01 Milevsko IČ : 260 30 756 PROVOZNÍ ŘÁD pro Koupaliště Milevsko Provozovatel : SPOS Milevsko s.r.o. J. A. Komenského 1034 399 01 Milevsko IČ : 260 30 756 V. Milevsku dne 1.1.2012 1 PROVOZNÍ ŘÁD KOUPALIŠTĚ V MILEVSKU Čl. I. Úvodní

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

KANALIZAČNÍ ŘÁD MORAVSKÁ TŘEBOVÁ Strana 1/28 KANALIZAČNÍ ŘÁD VEŘEJNÉ KANALIZACE MĚSTA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ Vypracoval VHOS,a.s. Moravská Třebová, listopad 2013 Strana 2/28 OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu 2. Úvodní ustanovení kanalizačního

Více

ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8

ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8 ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8 Interní předpis č. 2013-001 ÚTIA AV ČR, v.v.i., účinný od 1.listopadu 2013 Tento interní předpis v plném rozsahu

Více

Chřipka ptáků STČ 11/IZS

Chřipka ptáků STČ 11/IZS Chřipka ptáků STČ 11/IZS 2011 Ministerstvo vnitra GŘ HZS ČR Číslo jednací: MV- 93579/PO-IZS- 2010 Katalogový soubor typové činnosti STČ 11/IZS Typová činnost složek IZS při společném zásahu Chřipka ptáků

Více

budova Náměstí č. 3 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Ing. Anna Ležáková DATUM 23.9.2009 PODPIS

budova Náměstí č. 3 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Ing. Anna Ležáková DATUM 23.9.2009 PODPIS PROVOZNÍ ŘÁD budova Náměstí č. 3 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí ZPRACOVAL SCHVÁLIL ÚTVAR KS FUNKCE Tajemnice JMÉNO Ing. Anna Ležáková DATUM 23.9.2009 PODPIS Provozní řád Městský úřad Frýdlant nad

Více

ODPADY ZE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ

ODPADY ZE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ ODPADY ZE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ Nakládání s odpady ze zdravotnických a jim podobných zařízení může být příčinou vzniku onemocnění nebo poranění. Riziko z tohoto odpadu je spojeno s nebezpečnými vlastnostmi

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/11674/2012 BL Ivan Klíma 386804021 blazekj@c-budejovice.cz 8.8.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/11674/2012 BL Ivan Klíma 386804021 blazekj@c-budejovice.cz 8.8. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

S B Í R K A O B S A H :

S B Í R K A O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2006 V Praze dne 22. prosince 2006 Částka: 30 O B S A H : Část I. 30. Pokyn generálního ředitele

Více

Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD

Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD Č.j.: Vypracoval: Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne 9.10.2012 SZSBy-240/2012 Školská

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb.,

VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) Ministerstvo vnitra (dále jen ministerstvo ) podle

Více

samosprávných celků a správních úřadů na tomto úseku. (2) Vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu se zřizují a provozují ve veřejném zájmu.

samosprávných celků a správních úřadů na tomto úseku. (2) Vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu se zřizují a provozují ve veřejném zájmu. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 274/2001 SB., O VODOVODECH A KANALIZACÍCH PRO VEŘEJNOU POTŘEBU A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ (ZÁKON O VODOVODECH A KANALIZACÍCH), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ: zákona č. 320/2002 Sb.,

Více

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností!

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Barborka Domov pro osoby se zdravotním postižením K. Čapka 3333, 767 01 Kroměříž D o m o v n í ř á d Platnost: 20. 1.

Více

Zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb.,

Zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb., Zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů Ostrava Listopad 2010 Zpracovala: Ing. Lucie Kalvarová, Ph.D. ZÁKON číslo 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 425/1990,

Více

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ VE ŠKOLÁCH

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ VE ŠKOLÁCH BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ VE ŠKOLÁCH Ví vaše škola a její zřizovatel o změnách v této oblasti? V srpnu 2005 zrušilo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) svým opatřením

Více

274/2001 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HLAVA I

274/2001 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HLAVA I (2) Kanalizace je provozně samostatný soubor staveb a zařízení zahrnující kanalizační stoky k odvádění odpadních vod 3) a srážkových vod společně nebo odpadních vod samostatně a srážkových vod samostatně,

Více

Předmět úpravy. Umístění

Předmět úpravy. Umístění 106/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. března 2001 o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti ve znění vyhlášek č. 148/2004 Sb. a č. 320/2010 Sb. Ministerstvo zdravotnictví

Více

Řád vícedenních akcí YMCA Braník Poslání

Řád vícedenních akcí YMCA Braník Poslání Řád vícedenních akcí YMCA Braník Poslání YMCA Braník je křesťanské dobrovolné nepolitické a neziskové sdružení, jehož členem se může stát kdokoliv (bez rozdílu pohlaví, věku, vyznání, politického a sociálního

Více

Provozní řád dětského dopravního hřiště (DDH)

Provozní řád dětského dopravního hřiště (DDH) Provozní řád dětského dopravního hřiště (DDH) I. Údaje o DDH Název zařízení: Umístění: Provozovatel DDH: Správce DDH: Dohlížející osoba: Dětské dopravní hřiště DDH je součástí dětského hřiště na ulici

Více