PROVOZNÍ ŘÁD PŘÍRODNÍHO KOUPALIŠTĚ PONIKLÁ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROVOZNÍ ŘÁD PŘÍRODNÍHO KOUPALIŠTĚ PONIKLÁ"

Transkript

1 PROVOZNÍ ŘÁD PŘÍRODNÍHO KOUPALIŠTĚ PONIKLÁ 1. Úvodní ustanovení: Vypracování provozního řádu a jeho následné předložení ke schválení orgánu ochrany veřejného zdraví (Krajská hygienická stanice Libereckého kraje) se řídí dle ustanovení 6c odst. 1 písmo f) a g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů. Název koupaliště: Přírodní koupaliště Poniklá Sportovní areál Homole Provozní doba: červen září denně (V případě nepříznivého počasí lze po předchozí dohodě se zástupcem vlastníka areálu koupaliště v deštivých dnech uzavřít.) Majitel: Provozovatel: Obec Poniklá ČERPADLA VRCHLABÍ s.r.o., Krkonošská 1107, Vrchlabí IČO: Zaměstnanec provozovatele odpovědný za provoz areálu koupaliště: Martin Mečíř, tel Vypracoval, datum: Ing. Petra Mečířová, Poradenství a inženýrská činnost v ekologii, Roztoky u Jilemnice 191 květen 2012 Strana 1 (celkem 14)

2 2. Technický popis 2.1. Základní údaje Areál koupaliště tvoří nádrž - bazén, travnaté povrchy - místa určená k odpočinku, dále obslužný objekt a objekt občerstvení. Přístup do areálu je veden po zpevněné komunikaci, tato přechází ve zpevněnou plochu, která slouží částečně jako parkoviště před obslužným objektem. Voda v nádrži je obměňována řízeným přítokem a odtokem chemicky neupravované vody z Dolského potoka. Podrobněji viz kapitola Zdroj vody, Úprava vody. a) Plochy: - bazén: p.p.č. 1719/2 k.ú. Poniklá rozměry cca 25,0 x 43,0 m hloubka max. 2,5 m min. 0,3 m - areál : ppč. 1719/3, 1748 přilehlé travnaté plochy, st objekt koupaliště + občerstvení. b) Počet návštěvníků: - denní kapacita: 120 návštěvníků za den c) Vybavenost koupaliště: Šatny- převlékárny : - k převlékání návštěvníků jsou určeny dřevěné kabinky. Kabinky jsou umístěny v zadní části areálu, jsou označeny nápisem: "Převlékárna". Podlahy v kabinkách jsou z protiskluzového materiálu (protiskluzové dlaždice), stěny opatřeny omyvatelným nátěrem. Sprchy, WC: - venkovní: přímo u bazénu, 1x s betonovým oplachovým bazénkem, který je opatřen hygienickým vodovzdorným nátěrem, voda z obecního vodovodu obce Poniklá - kryté: nacházejí se uvnitř obslužného objektu, 1x muži a 1x ženy, podlaha a stěny opatřeny keramickým obkladem, teplá voda. -WC muži, ženy, osoby se sníženou schopností pohybu nachází se uvnitř obslužného objektu, opatřeno nápisy na dveřích Strana 2 (celkem 14)

3 Tabulka - popis: WC muži počet stání počet WC mís podlaha stěny 2 1 keramická dlažba keramický obklad do výšky 180 cm WC ženy počet WC mís podlaha stěny WC pro osoby se sníženou schopností pohybu 2 keramická dlažba 1 keramická dlažba keramický obklad do výšky 180 cm ker.obklad do výšky 180 cm Pitná voda - rozvody vody v obslužném objektu jsou zásobovány z veřejného vodovodního řadu Odpadní vody - z WC a krytých sprch v obslužném objektu jsou svedeny do obecní kanalizace, která je zakončena obecní ČOV. Teplá voda WC, sprchy v objektu je zajišťována ohřevem v elektrickém. bojleru 200 l 2.2. Zdroj vody v koupališti Bazén se plní a doplňuje z Dolského potoka pomocí odběrného objektu. Obsluha je povinna vizuálně sledovat kvalitu vody v Dolském potoce tak, aby předešla napouštění koupaliště znečištěnou vodou Úprava vody Voda v koupališti je přírodní. Vodu lze v případě potřeby dezinfikovat. K dezinfekci vody a omezení výskytu řas a sinic lze použít pouze dezinfekční nebo algicidní, popř. biocidní přípravky např. SPEKTRA, ANTIBEKTERIAL apod., lze v kombinaci s fyzikálními způsoby dezinfekce nátěry, postřiky. Při použití těchto přípravků musí být dodržen návod stanovený výrobcem. Dle potřeby lze provádět alkalizaci bazénové vody dávkováním sody. Při dávkování sody nesmí hodnota ph stoupnout na 8,5. Strana 3 (celkem 14)

4 2.4. Režim napouštění koupaliště Napouštění koupaliště probíhá při uzavřeném stavítku na vypouštěcím potrubí. Napouštěcí průtok je závislý na průtočném množství v Dolském potoce. Při průtoku Q355 v hlavním korytě je max. napouštěcí množství 5,0 l/s. Při tomto průtoku je doba napouštění cca 7 dnů. Napouštění koupaliště probíhá přes boční pískovou filtraci přes pískový filtr s množstvím náplně 6 m3. Čištění filtrační náplně je prováděno na vyhrazeném místě, písek je propláchnut a použitá voda svedena mimo vodoteč do kanalizace Režim průtočného koupaliště Vzhledem ke kategorizaci koupaliště jako přírodní, za předpokladu dobré kvality zdrojové vody a vody v koupališti, je realizován režim průtočného koupaliště. Průtočné množství je stanoveno na cca 2,0 l/s. V případě zjištění zhoršující se kvality vody v koupališti je nutné ukončit průtočný režim a provést regeneraci vody v koupališti Režim regenerace vody v koupališti Regenerace vody je prováděna odběrem vody z Dolského potoka. Během provozu lze provádět částečnou desinfekci. Regenerace vody je prováděna podle potřeby tak, že hladina vody v koupališti je snížena o cca 0,5 m (doba vypouštění cca 24 hod). Vypouštěcím potrubím budou zároveň odvedeny případné sedimenty. Při vypouštění musí být uzavřeno stavítko ve vtokovém objektu. Po snížení hladiny bude uzavřeno stavítko na vypouštěcím potrubí a otevřeno ve vtokovém objektu. Během napouštění lze do vody přidávat desinfekční prostředek, aby došlo k dobrému promísení s vodou v koupališti. Po napuštění na provozní hladinu bude uzavřeno stavítko ve vtokovém objektu (doba napouštění cca 1,5 dne při průtoku 5,0 l/s, výška plnění potrubí cca 5,5 cm). Dle potřeby, v závislosti na celkovém stavu kvality vody v bazénu, lze provádět celkovou výměnu obsahu bazénu i několikrát za sezónu Režim vypouštění koupaliště Při vypouštění musí být uzavřeno stavítko ve vtokovém objektu a stavítko na vypouštěcím potrubí musí být otevřeno na hodnotu odpovídají max. možnému vypouštěcímu množství, aby nedošlo k překročení hodnot znečištění Dolského potoka po smísení s vodou z koupaliště (při průtoku cca 5,0 l/s doba vypouštění cca 7 dní) Kontrola jakosti vody Jakost vody ke koupání ( v nádrži) i ke sprchování (voda ve sprchách ) je sledována a posuzována dle ustanovení zák. č. 151/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 238/2011 Sb Kontrolu jakosti vody ve zdroji Kvalita vody ve zdroji vody pro koupaliště je sledována v rozsahu a četnosti dle tab.č.1 př.č. 7 vyhl.č. 238/2011Sb. Strana 4 (celkem 14)

5 Kontrolu jakosti vody nádrži ke koupání Jakost vody v nádrži ke koupání je sledována v rozsahu a četnosti uvedených v tabulce č. 2 přílohy č. 7 vyhlášky. Při odběru vzorků vody pro stanovení mikrobiologických ukazatelů a při přepravě vzorků do laboratoře se postupuje podle přílohy č. 2 k této vyhlášce. Odběry se provádějí vždy za provozu koupaliště, nejdříve však 3 hodiny po zahájení provozu, jedná-li se o kontrolu prováděnou provozovatelem, nebo kdykoli během provozu, jedná-li se o odběr v rámci státního zdravotního dozoru. Pokud je provoz koupaliště kratší než 3 hodiny, doba mezi začátkem provozu a odběrem se úměrně zkrátí. Protokol o kontrole jakosti vody v elektronické podobě musí být předán do 4 dnů ode dne odběru vzorku příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví Měření ph a teploty vody Měření ph a teploty vody provádí obsluhovatel areálu v denní směně poprvé jednu hodinu před otevřením areálu. Druhé měření provádí po čtyřech hodinách a třetí měření hodinu před uzavřením areálu. Vzorky vody odebírá ve vhodné části koupaliště 10 cm pod hladinou. Výsledky měření zaznamená do provozního deníku a napíše na informační tabuli v areálu Odstraňování hrubých a plovoucích nečistot Obsluha areálu je povinna průběžně sledovat vodu v koupališti a vhodným způsobem odstraňovat z bazénu plovoucí a jiné viditelné předměty a nečistoty (listí, větve, příp. odpadky apod.) 3. Povinnosti pracovníka odpovědného za provoz a zaměstnanců areálu městského koupaliště 3.1. Pracovník zodpovědný za provoz areálu (dále jen správce) je povinen zejména: Zajistit plnění požadavků a povinností daných platnými právními předpisy uvedenými v bodě 7. tohoto Provozního řádu a stanovených tímto Provozním řádem. Určit předem složení pracovních směn v areálu, tj. hlavního obsluhovatele areálu a jeho zástupce v době jeho nepřítomnosti a zajistit jejich řádné obeznámení s provozem celého areálu, s technickým vybavením areálu koupaliště a s ustanoveními tohoto Provozního řádu. O proškolení obsluhovatele, jeho zástupce a případně dalších pracovníků areálu provést záznam. Materiálově zajišťovat areál dostatečným množstvím provozních i pomocných hmot, toaletních potřeb, čistících a hygienických prostředků a náhradních dílů a včas (preventivně) zajišťovat provedení oprav zjištěných závad. V případě, že charakter závady vyžaduje vynaložení nákladů nad rámec běžné údržby a oprav, je povinen neprodleně nárokovat provedení opravy u vlastníka areálu. Řádně dohlížet na chod areálu a řídit jej dle zkoušek vody, případně i pokynů kompetentních pracovníků, ale v rámci tohoto provozního řádu. Strana 5 (celkem 14)

6 Dohlížet, pravidelně i namátkově, na řádné plnění povinností pracovníků areálu koupaliště. Zajistit přiměřené pracovní prostředí pro pracovníky areálu koupaliště, včetně pracovního oblečení, ochranných bezpečnostních pomůcek (gumové rukavice, brýle, roušky apod. ). Zajistit provádění kontroly jakosti vody v koupališti, stanoveným způsobem informovat návštěvníky o kvalitě vody (viz bod 2.8. Provozního řádu). V případě nevyhovující jakosti vody zajistit informování návštěvníků o omezujících opatřeních, event. o zákazu koupání.. Zajistit vedení provozního deníku v souladu s bodem 3.4. tohoto Provozního řádu. Zajistit dodržování všeobecných předpisů pro ochranu a bezpečnost práce, jakož i bezpečnostních opatření dle Provozního řádu. Neprodleně informovat zástupce vlastníka areálu o kontrolách prováděných státními orgány a o výsledcích těchto kontrol. Jednou ročně před zahájením sezóny zajistit po dohodě se zástupcem vlastníka areálu revizi veškerého zařízení areálu koupaliště, především revizi elektroinstalací. Na správce se vztahují i ustanovení bodu 3.3. tohoto Provozního řádu Způsobilost a povinnosti pracovníků zabezpečujících provoz areálu koupaliště (dále jen pracovníci) Pracovníci musí být starší 18-ti let. Dbát na čistotu a hygienu celého areálu, venkovních i vnitřních prostor, včasné vysypávání košů a odvoz odpadků. Při práci používat pracovní oděv a ochranné bezpečnostní prostředky. Dodržovat osobní hygienu, pořádek a čistotu na pracovišti. Dodržovat všeobecné předpisy pro ochranu a bezpečnost práce, jakož i bezpečnostní opatření dle Provozního řádu Provozní deník, provozní záznamy Za soustavné každodenní vedení Provozního deníku areálu koupaliště odpovídá správce. Jednotlivé provozní záznamy provádí sám v pozici hlavního obsluhovatele areálu, v jeho nepřítomnosti jím určený zástupce viz bod 3.2. b), jehož jméno a příjmení musí být před zahájením denního provozu zapsáno do provozního deníku spolu s datem a hodinou. Strana 6 (celkem 14)

7 Do provozního deníku musí být zaznamenány tyto údaje: denně datum, hodinu záznamu; složení pracovní směny (viz bod 3.2. b) )- jméno zodpovědného pracovníka za provoz, jméno a podpis pracovníka, který zápis provedl; záznamy o provedeném měření jakosti vody (ph, teplota); aktuální vodní režim koupaliště ( body ); záznamy o mimořádných událostech, narušení návštěvního řádu apod.; záznamy o úrazech a poskytnuté první pomoci; v případě realizace množství napouštěné, případně vypouštěné vody; množství a druh dávkované desinfekce; záznamy o výměně bazénové vody; záznamy o odebírání vzorků,vody; záznamy o veškerých opravách, poruchách, kontrolách, revizích. Provozní deník může obsahovat odkazy na přílohy (např. výsledky kontrol jakosti vody, případně protokoly o kontrolách správních orgánů je vhodné ukládat ve zvláštní složce). Podle 6c odst. 1 písm. c) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, je tyto doklady nutné archivovat po dobu 5 let Úklid a likvidace odpadu Úklid a likvidaci odpadu z celého areálu, především pak sociálních zařízení, zajišťuje obsluha dle potřeby i během dne tak, aby prostředí zůstávalo čisté a hygienicky nezávadné. Pro sběr komunálního odpadu jsou po areálu koupaliště rozmístěny odpadkové koše (4 ks) + sběrné kontejnery na tříděný odpad u obslužného objektu a objektu občerstvení. Obsah odpadkových košů obsluha vynáší do kontejneru dle potřeby, minimálně však jedenkrát denně. Odvoz kontejnerů je zajišťován smluvně společností MARIUS PEDERSEN. Vždy po ukončení provozní doby areálu obsluha zajistí kompletní úklid areálu, především se zaměří na WC, okolí bazénů, převlékárny, brodítka. K úklidu jsou používány běžné úklidové prostředky (saponáty kbelíky, hadry, košťata, pytle na odpadky, ochranné gumové rukavice), ty jsou skladovány na určeném místě v dostatečném počtu. Strana 7 (celkem 14)

8 1x denně je prováděna dezinfekce podlahy převlékáren,sprch,umýváren a WC. K dezinfekci se používají dezinfekční prostředky jako je Icidur,Domestos,Savo a Chloramin T. Jejich užití a příprava bude prováděna dle návodu uvedeného na každém jednotlivém prostředku. Je důležité střídat dezinfekční prostředky a striktně dodržovat expoziční dobu,aby nevznikla rezistence bakterií.( např. dezinfekce je prováděna 2% přípravkem Incidur,na vlhko,tak aby byla dosažena 15 min.expozice a střídá se s dezinfekčním prostředkem Chloramin T nebo Savo ve 2% koncentraci a 30 min.expozici). Dezinfekce rukou a pokožky po znečištění biologickým materiálem(krev atd.):na suché ruce nanést přípravek Spitaderm nebo Septoderm - nechá se po dobu cca sekund do úplného zaschnutí, ruce se neotírají ani neoplachují Skladování dezinfekčních přípravků Používané přípravky v úpravě vody a v úklidu jsou skladovány v řádně označeném a zabezpečeném "skladu dezinfekčních látek." Ve skladu jsou látky uchovávány v originálních baleních od výrobce. Přístup do místa mají pouze určení a řádně proškolení pracovníci. O použití v úpravě vody jsou vedeny záznamy dle potřeby v provozním deníku. 4. Provoz občerstvení Součástí areálu je rovněž občerstvení, které slouží pouze návštěvníkům koupaliště v provozní době areálu koupaliště. Po ukončení provozu bazénu je vstup návštěvníků občerstvení na ochoz bazénu přísně zakázán! Při prodeji musí být respektovány hygienické směrnice a bezpečnostní předpisy. Vynášení skleněných nádob z prostoru občerstvení je zakázáno! Vedoucí občerstvení je povinen dodržovat ustanovení provozního řádu koupaliště, dbát pokynů zástupce vlastníka areálu, zabezpečovat úklid všech místností a prostor vyhrazených k provozu občerstvení. Zásobování, úklid a další činnosti se musí být zajištěny tak, aby nebyl narušen provoz koupaliště. 5. První pomoc K poskytnutí první pomoci je v areálu vyhrazena místnost s lůžkem (ošetřovna), patřičně vybavenou lékárničkou a prostředky pro záchranu tonoucích. Za provoz ošetřovny zodpovídá pracovník provozovatele smluvně zajištěný a v poskytování první pomoci a záchrany tonoucích vyškolený vodní záchrannou službou. Strana 8 (celkem 14)

9 6. Všeobecná bezpečnostní opatření 6.1. Důležitá telefonní čísla Krizové centrum : 112 Policie ČR : 158 Městská policie Jilemnice : , mobil: Záchranná služba 155- tísňové volání HZS Libereckého kraje : 150 KHS Libereckého kraje Důležitá telefonní čísla je povinen zaměstnanec provozovatele odpovědný za provoz areálu koupaliště samostatně vyvěsit na viditelném a dobře přístupném místě (na pokladně, na ošetřovně, na objektu občerstvení) Vymezení rizikových míst Riziková místa určí provozovatel na základě zkušeností, vlastní úvahy či na základě požadavků orgánu ochrany zdraví. Těmto místům musí být věnována náležitá pozornost. skoky do vody z můstku klouzačka do vody prolézačky a houpačky na zadní louce areálu ochoz bazénu 6.3. Všeobecná ustanovení Během provozu areálu koupaliště musí být dodržovány jak ze strany pracovníků tak i návštěvníků koupaliště všeobecně platné předpisy a požadavky na ochranu a bezpečnost. Provoz je řízen a organizován tak, aby nedocházelo k ohrožení zdraví a života osob. Dodržováním ustanovení tohoto Provozního řádu všemi pracovníky a návštěvníky areálu zaručuje minimalizaci případných rizik. Strana 9 (celkem 14)

10 7. Právní normy zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v pozdějším znění vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody vyhláška č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch. Přílohou provozního řádu je Návštěvní řád, který upravuje a stanovuje konkrétní práva a povinnosti návštěvníků. Za dodržování řádu a jeho kontrolu zodpovídá provozovatel Datum: podpis, razítko: Strana 10 (celkem 14)

11 NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD Čl. I Vstup na koupaliště Koupací sezona koupaliště trvá podle počasí od června do září (pokud vyhovuje počasí, jsou splněny hygienické předpisy atd.). Denní provoz je od 9.00 h do h, pokud nebudou pořádány mimořádné akce. Přesné datum zahájení koupací sezony bude vždy a včas zveřejněno. Vstup do areálu koupaliště je dovolen pouze s platnou vstupenkou, kterou vydává pokladna koupaliště. Bude-li zjištěn v prostorách koupaliště návštěvník bez platné vstupenky, zaplatí kromě platného vstupného poplatek ve výši 200 Kč. Prodej vstupenek začíná otevřením koupaliště. Denní vstupenky platí pouze v den jejich vydání a v době provozu koupaliště. Každá denní vstupenka je opatřena aktuálním datem. Zakoupením vstupenky a vstupem na koupaliště se každý návštěvník dobrovolně podrobuje ustanovením tohoto provozního řádu a pokynům odpovědných pracovníků koupaliště. Dětem mladším 10 let je návštěva koupaliště dovolena jen v doprovodu osoby starší 15 let. Při plném obsazení koupaliště může provozovatel uzavřít a přerušit prodej vstupenek do doby, než se koupaliště uvolní. Při nepříznivém počasí (déšť, nízká teplota vzduchu) může provozovatel koupaliště dobu uzavřít. na přechodnou Do areálu není v sezóně koupaliště v provozní době povolen vstup se psy a jinými domácími zvířaty. Čl.II Provozní pokyny pro návštěvníky K převlékání má každý návštěvník k dispozici oddělené převlékárny pro muže a ženy. Převlékací šatny slouží pouze k převlékání návštěvníků, nikoliv k odložení oděvů a cenných věcí. Za odložené oděvy v převlékárnách nenese provozovatel žádnou odpovědnost. Za peníze a cenné věci si každý návštěvník v areálu koupaliště ručí sám, provozovatel nenese odpovědnost za jejich ztrátu. Předměty nalezené v prostorách koupaliště odevzdá nálezce v pokladně koupaliště. budou uloženy nalezené věci do doby vydání majiteli. U pokladního Každý návštěvník koupaliště musí mít slušný a čistý koupací oděv a svým chováním nesmí porušovat zásady mravnosti a slušnosti. Návštěvníci, kteří neumějí plavat nebo plavou nedokonale, se mohou koupat jen v prostorách vyhrazených pro neplavce. V zájmu vlastní bezpečnosti musí každý návštěvník uposlechnout pokynů správce koupaliště. Strana 11 (celkem 14)

12 Návštěvníci jsou povinni zacházet šetrně se zařízením koupaliště, zbytečně neplýtvat vodou a po sprchové koupeli uzavírat ventily sprch. Jsou povinni uhradit škody nebo ztráty, které by byly způsobeny na zařízení koupaliště jejich zaviněním. Návštěvníci se musí ve vlastním zájmu pohybovat v prostorách koupaliště tak, aby se vyvarovali případného úrazu. Provozovatel nenese odpovědnost za škody, poranění a úrazy, které si způsobil návštěvník sám vlastní neopatrností nebo nedodržováním tohoto návštěvního řádu. Návštěvníci jsou povinni dodržovat osobní čistotu a čistotu všech míst a zařízení koupaliště, jsou povinni dbát na vlastní bezpečnost a na bezpečnost ostatních koupajících. Čl.II Vyloučení z návštěvy koupaliště Na koupaliště není dovolen přístup osobám nemocným nakažlivými chorobami, kožními parazity nebo vyrážkami, dále bacilonosičům střevních chorob, osobám nacházejícím se v karanténě pro výskyt infekce v kolektivu, členům rodin nebo příslušníkům domácnosti, v nichž se vyskytuje (vyskytla) nakažlivá choroba a kde nemocný není od ostatních izolován, dále osobám zahmyzeným a opilým. Z koupaliště bude bez nároku na vrácení vstupného vykázán návštěvník, který přes napomenutí správce přestoupí ustanovení tohoto provozního řádu nebo neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků. Neopustí-li návštěvník v takových případech areál koupaliště na vyzvání správce nebo jiného odpovědného pracovníka, je tento pracovník povinen rušitele pořádku vyvést, popř. požádat o zákrok Policii ČR. Čl. III Závěrečná ustanovení Připomínky či stížnosti týkající se provozu nebo zaměstnanců koupaliště mohou návštěvníci zapsat do knihy přání a stížností, která je uložena v kanceláři koupaliště. Návštěvníci se svými stížnostmi, oznámeními nebo podněty se mohou obracet přímo na vlastníka koupaliště tj. na Obec Poniklou. Osoba odpovědná za provoz a kontrolu : Martin Mečíř, tel: Datum: Podpis Strana 12 (celkem 14)

13 Požadavky na jakost vody v nádržích ke koupání a ve stavbách ke koupání vybavených systémem přírodního způsobu čištění vody Tabulka č. 1: Požadavky na jakost zdroje vody Ukazatel Jednotka Limitní Četnost Metody hodnota Escherichia coli KTJ/100 ml 30 1 x měsíčně ČSN EN ISO nebo ČSN EN ISO enterokoky KTJ/100 ml 15 1 x měsíčně ČSN EN ISO nebo ČSN EN ISO Strana 13 (celkem 14)

14 Tabulka č. 2 Požadavky na jakost vody v nádržích ke koupání a ve stavbách ke koupání vybavených systémem přírodního způsobu čištění vody Ukazatel Jednotka Limitní Četnost Metody Vysvětlivky hodnota Escherichia KTJ/100 ml denní ČSN EN ISO coli nebo ČSN EN ISO Intestinální KTJ/100 ml 50 14denní ČSN EN ISO enterokoky nebo ČSN EN ISO Pseudomonas KTJ/100 ml 10 14denní ČSN EN ISO aeruginosa průhlednost metr 1 14denní ČSN EN ISO nebo TNV Vysvětlivky: 1. V zóně pro neplavce až na dno. Pokud se objeví sinice ve významném množství, postupuje se jako u přírodních koupališť podle tabulky č. 2 přílohy č. 4 k této vyhlášce. Strana 14 (celkem 14)

VZOROVÉ PROVOZNÍ ŘÁDY KOUPALIŠŤ VE VOLNÉ PŘÍRODĚ, UMĚLÝCH KOUPALIŠŤ A SAUN

VZOROVÉ PROVOZNÍ ŘÁDY KOUPALIŠŤ VE VOLNÉ PŘÍRODĚ, UMĚLÝCH KOUPALIŠŤ A SAUN VZOROVÉ PROVOZNÍ ŘÁDY KOUPALIŠŤ VE VOLNÉ PŘÍRODĚ, UMĚLÝCH KOUPALIŠŤ A SAUN Koupaliště ve volné přírodě podle 6 (3c) zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (dále zákon.) Název koupaliště a umístění,

Více

Návštěvní řád KOUPALIŠTĚ V PŘÍRODĚ KOLINEC

Návštěvní řád KOUPALIŠTĚ V PŘÍRODĚ KOLINEC Návštěvní řád KOUPALIŠTĚ V PŘÍRODĚ KOLINEC Provozovatelem a majitelem přírodního koupaliště je Městys Kolinec Se sídlem Kolinec 28, Kolinec 341 42 IČ 00255688, DIČ CZ00255688 Kontaktní osoba : Mgr. Pavel

Více

Sportovní zařízení města Rokycany. Pod Husovými sady 1160, Rokycany PROVOZNÍ ŘÁD MĚSTSKÉ KOUPALIŠTĚ

Sportovní zařízení města Rokycany. Pod Husovými sady 1160, Rokycany PROVOZNÍ ŘÁD MĚSTSKÉ KOUPALIŠTĚ PROVOZNÍ ŘÁD MĚSTSKÉ KOUPALIŠTĚ 1. 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název zařízení Adresa Provozovatel Městské koupaliště Město Rokycany prostřednictvím organizační složky Sportovní zařízení města Rokycany Masarykovo

Více

Š K O L E N Í P L A V Č Í K Ů

Š K O L E N Í P L A V Č Í K Ů Š K O L E N Í P L A V Č Í K Ů Seminární práce Hygienické zásady bazénů a koupališť Autor: Romana Andrysíková Datum: 20. 4. 2011 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Legislativa vztahující se ke koupalištím..4 2.1. 2.1.

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. pro Koupaliště Milevsko. Provozovatel : SPOS Milevsko s.r.o. J. A. Komenského 1034 399 01 Milevsko IČ : 260 30 756

PROVOZNÍ ŘÁD. pro Koupaliště Milevsko. Provozovatel : SPOS Milevsko s.r.o. J. A. Komenského 1034 399 01 Milevsko IČ : 260 30 756 PROVOZNÍ ŘÁD pro Koupaliště Milevsko Provozovatel : SPOS Milevsko s.r.o. J. A. Komenského 1034 399 01 Milevsko IČ : 260 30 756 V. Milevsku dne 1.1.2012 1 PROVOZNÍ ŘÁD KOUPALIŠTĚ V MILEVSKU Čl. I. Úvodní

Více

P r a c o v n í n á v r h. VYHLÁŠKA ze dne 2013, o nákladech dodatečné kontroly. Předmět úpravy

P r a c o v n í n á v r h. VYHLÁŠKA ze dne 2013, o nákladech dodatečné kontroly. Předmět úpravy y p r o v á děcí c h p r á v n í c h před p i sů ze dne 2013, o nákladech dodatečné kontroly Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 108 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o

Více

PROVOZNÍ ŘÁD PŘÍRODNÍ KOUPACÍ BIOTOP BANTICE

PROVOZNÍ ŘÁD PŘÍRODNÍ KOUPACÍ BIOTOP BANTICE PROVOZNÍ ŘÁD PŘÍRODNÍ KOUPACÍ BIOTOP BANTICE Provozní řád schválen krajskou hygienickou stanicí Jihomoravského kraje se sídlem v Brně rozhodnutím KHSJM 29312/2012/ZN/HOK dne 27.6.2012. Obsah: 1. Identifikační

Více

Ministerstvo zdravotnictví. Nová legislativa v oblasti koupání

Ministerstvo zdravotnictví. Nová legislativa v oblasti koupání Nová legislativa v oblasti koupání Jana Ratajová Konzultační den hygieny dětí a mladistvých odbor ochrany veřejného zdraví SZÚ 26.4.2012 1. Novela zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PROVOZNÍ ŘÁD VENKOVNÍCH HRACÍCH PLOCH

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PROVOZNÍ ŘÁD VENKOVNÍCH HRACÍCH PLOCH Základní škola a mateřská škola Horní Studénky,PO. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PROVOZNÍ ŘÁD VENKOVNÍCH HRACÍCH PLOCH Č.j.: 2007/2008 Vypracoval: Schválil: J.Burkoňová, ředitel školy J.Burkoňová, ředitel školy

Více

Základní škola Sloup, okr. Blansko. Provozní řád bazénu

Základní škola Sloup, okr. Blansko. Provozní řád bazénu Základní škola Sloup, okr. Blansko Provozní řád bazénu Úvod Vypracování provozního řádu podle 6 odst. 3. písm.d) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, platném znění a vyhlášky MZd č. 135/2004

Více

i) hygienické limity mikrobiologického, parazitologického na venkovních hracích plochách.

i) hygienické limity mikrobiologického, parazitologického na venkovních hracích plochách. Strana 1027 97 VYHLÁŠKA ze dne 26. května 2014, kterou se mění vyhláška č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích

Více

Provozní řád koupaliště Nivnická Riviéra

Provozní řád koupaliště Nivnická Riviéra Provozní řád koupaliště Nivnická Riviéra Nivnická riviéra, Na Výsluní 400, 687 51 Nivnice parcelní číslo: 2812/6, 2812/7 a 2812/4 v k.ú. Nivnice provozovatel Obec Nivnice, Sídliště 1000, 687 51 Nivnice,

Více

N Á V Š T Ě V N Í. veřejného koupaliště v Litomyšli. Provozovatel: Městské služby Litomyšl s.r.o. Mařákova 376 570 01 Litomyšl IČ: 28791002

N Á V Š T Ě V N Í. veřejného koupaliště v Litomyšli. Provozovatel: Městské služby Litomyšl s.r.o. Mařákova 376 570 01 Litomyšl IČ: 28791002 N Á V Š T Ě V N Í Ř Á D veřejného koupaliště v Litomyšli Provozovatel: Městské služby Litomyšl s.r.o. Mařákova 376 570 01 Litomyšl IČ: 28791002 Návštěvní řád veřejného koupaliště v Litomyšli k zajištění

Více

Návštěvní řád letního koupaliště ve Vimperku

Návštěvní řád letního koupaliště ve Vimperku Městské služby Vimperk, s.r.o., Steinbrenerova 6, Vimperk 385 01 Návštěvní řád letního koupaliště ve Vimperku Tento návštěvní řád slouží k dodržování platných předpisů o ochraně zdraví a bezpečnosti návštěvníků

Více

N Á V Š T Ě V N Í. Krytý bazén v Litomyšli. Provozovatel: Městské služby Litomyšl s.r.o. Mařákova 376 570 01 Litomyšl IČ: 28791002

N Á V Š T Ě V N Í. Krytý bazén v Litomyšli. Provozovatel: Městské služby Litomyšl s.r.o. Mařákova 376 570 01 Litomyšl IČ: 28791002 N Á V Š T Ě V N Í Ř Á D Krytý bazén v Litomyšli Provozovatel: Městské služby Litomyšl s.r.o. Mařákova 376 570 01 Litomyšl IČ: 28791002 Návštěvní řád krytého plaveckého bazénu Litomyšl Tento řád byl zpracován

Více

Provozní řád. přírodního koupaliště nádrže ke koupání v Sobotce. Název koupaliště: Kemp s koupalištěm Sobotka pod Humprechtem

Provozní řád. přírodního koupaliště nádrže ke koupání v Sobotce. Název koupaliště: Kemp s koupalištěm Sobotka pod Humprechtem Provozní řád přírodního koupaliště nádrže ke koupání v Sobotce Provozní řád je vypracovaný dle 6 odstavce 3c, zák. č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Opatření obecné povahy

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Opatření obecné povahy Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín Tel.: 577210266, fax: 577006746, e-mail: khs@khszlin.cz, podatelna@khszlin.cz,id: xwsai7r Č.j.: KHSZL 08842/2014

Více

Provozní řád areálu sportovního stadionu v Jilemnici

Provozní řád areálu sportovního stadionu v Jilemnici Provozní řád areálu sportovního stadionu v Jilemnici Část I. Základní ustanovení Článek 1 Název, adresa: Sportovní stadion v Jilemnici 514 01 Jilemnice e-mail: info@sport-jilemnice.cz www.sport-jilemnice.cz

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A. MONITOROVACÍ KALENDÁŘ PRO KOUPACÍ SEZÓNU v roce 2015

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A. MONITOROVACÍ KALENDÁŘ PRO KOUPACÍ SEZÓNU v roce 2015 : 24.03.2015 Č.j.: KHSSC 12544/2015 k vyvěšení: úřední deska KHS a úřední desky obecních úřadů dotčených obcí V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy, kterým se stanoví monitorovací

Více

PROVOZNÍ ŘÁD PŘÍRODNÍHO KOUPALIŠTĚ BOREK

PROVOZNÍ ŘÁD PŘÍRODNÍHO KOUPALIŠTĚ BOREK PROVOZNÍ ŘÁD PŘÍRODNÍHO KOUPALIŠTĚ BOREK stavba povolená k účelu koupání vybavená systémem přírodního způsobu čištění vody ke koupání dle 6, odst. 1) písm. a)zákona č. 258/2000 Sb. Provozní řád byl schválen

Více

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD plaveckého areálu Klíše

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD plaveckého areálu Klíše NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD plaveckého areálu Klíše K zajištění bezpečného a hygienicky nezávadného provozu ve všech prostorách plaveckého areálu Klíše schválil provozovatel tento návštěvní řád. Povinností každého návštěvníka

Více

Provozní řád sauny. Větrání jednotlivých místností je zajištěno centrální vzduchotechnickou jednotkou.

Provozní řád sauny. Větrání jednotlivých místností je zajištěno centrální vzduchotechnickou jednotkou. Provozní řád sauny 1 ÚVOD Název provozovny : Penzion Horácko Adresa : 592 04 Tři Studně 104 Majitel objektu : Dana Dušková IČO 62838512 Živnostenské oprávnění č.j. MU/OŽ/213/2013/U/3 vydán ŽÚ Žďár n.s.

Více

PROVOZNÍ ŘÁD AREÁLU PŘÍRODNÍ KOUPACÍ BIOTOP DOBŘANY BIOTOP KOTYNKA

PROVOZNÍ ŘÁD AREÁLU PŘÍRODNÍ KOUPACÍ BIOTOP DOBŘANY BIOTOP KOTYNKA PROVOZNÍ ŘÁD AREÁLU PŘÍRODNÍ KOUPACÍ BIOTOP DOBŘANY BIOTOP KOTYNKA Provozní řád byl schválen Krajskou hygienickou stanicí Plzeňského kraje se sídlem v Plzni rozhodnutím č.j.: 13617/21/11 ze dne 29.6.2011.

Více

Návštěvní řád koupaliště. Obsah. 1 Účel zařízení. 2 Účel návštěvního řádu. 3 Užívání koupaliště. 4 Otvírací doba. 5 Vstupné. 6 Hygiena.

Návštěvní řád koupaliště. Obsah. 1 Účel zařízení. 2 Účel návštěvního řádu. 3 Užívání koupaliště. 4 Otvírací doba. 5 Vstupné. 6 Hygiena. Návštěvní řád koupaliště Obsah 1 Účel zařízení 2 Účel návštěvního řádu 3 Užívání koupaliště 4 Otvírací doba 5 Vstupné 6 Hygiena 7 Koupací oděv 8 Užívání zařízení 9 Chování v areálu koupaliště 10 Šatny

Více

Provozní řád. Svět plavání, s.r.o. Budějovická 159/922 252 42 Jesenice IČ: 04891376

Provozní řád. Svět plavání, s.r.o. Budějovická 159/922 252 42 Jesenice IČ: 04891376 Provozní řád Provozovatel a adresa provozu: Svět plavání, s.r.o. Budějovická 159/922 252 42 Jesenice IČ: 04891376 Schváleno Rozhodnutím Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze

Více

Provozní řád sauny v plaveckém bazénu v Jilemnici

Provozní řád sauny v plaveckém bazénu v Jilemnici Provozní řád sauny v plaveckém bazénu v Jilemnici 1. ÚVOD Provozní řád je zpracován v souladu se zákonem 151/2011 Sb., kterým se mění zákon 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících

Více

Michal Pospíšil Interbrigadistů 2, 750 02 Přerov IČO : 65912535 DIČ : CZ 7404195678 DOKUMENTACE OBJEKTU PROJEKT PRO REALIZACI STAVBY

Michal Pospíšil Interbrigadistů 2, 750 02 Přerov IČO : 65912535 DIČ : CZ 7404195678 DOKUMENTACE OBJEKTU PROJEKT PRO REALIZACI STAVBY Michal Pospíšil Interbrigadistů 2, 750 02 Přerov IČO : 65912535 DIČ : CZ 7404195678 DOKUMENTACE OBJEKTU PROJEKT PRO REALIZACI STAVBY Akce : Investor : Městský úřad Klimkovice Lidická 1 742 83 Klimkovice

Více

Sportovnı ho area lu Stary Kolı n

Sportovnı ho area lu Stary Kolı n PROVOZNI A NA VS TE VNI R A D Sportovnı ho area lu Stary Kolı n Vlastník: Obec Starý Kolín, Náměstí 117, IČ: 00235741 Provozovatel: Obec Starý Kolín, Náměstí 117, IČ: 00235741 Důležitá telefonní čísla:

Více

Hygiena a sanitace potravinářských výrob. Aneta Hniličková Tereza Matějcová

Hygiena a sanitace potravinářských výrob. Aneta Hniličková Tereza Matějcová Hygiena a sanitace potravinářských výrob Aneta Hniličková Tereza Matějcová Pojmy na úvod Správná výrobní praxe postupy zaměřené na zajišťování celkové jakosti výrobků tzn. způsobilosti k uvedenému či předpokládanému

Více

Aktuality letního koupaliště města Nový Bydžov

Aktuality letního koupaliště města Nový Bydžov Aktuality letního koupaliště města Nový Bydžov KOUPALIŠTĚ OTEVŘENO OD 1.6.2016 Ceník platný od 16.5. 2011 Veškeré ceny včetně DPH! Vstupné od 9.00 od 15.00 do 20.00 Dospělí 50,- Kč 40, - Kč Děti, studenti,

Více

PROVOZNÍ ŘÁD PŘÍRODNÍHO KOUPALIŠTĚ MALVÍNY TŘEŠŤ

PROVOZNÍ ŘÁD PŘÍRODNÍHO KOUPALIŠTĚ MALVÍNY TŘEŠŤ PROVOZNÍ ŘÁD PŘÍRODNÍHO KOUPALIŠTĚ MALVÍNY TŘEŠŤ stavba povolená k účelu koupání vybavená systémem přírodního způsobu čištění vody ke koupání dle 6, odst. 1) písm. a)zákona č. 258/2000 Sb. v platném znění

Více

PROVOZNÍ ŘÁD SAUNY v Boskovicích

PROVOZNÍ ŘÁD SAUNY v Boskovicích Služby Boskovice, s.r.o. Boskovice, U Lázní 2063/3, PSČ 680 01 IČO: 269 44 855 PROVOZNÍ ŘÁD SAUNY v Boskovicích Adresa: SAUNA U Lázní 2063/3 680 01 Boskovice Obsah 1. Provozní doba, kapacita, návštěvnost

Více

P R OVO Z N Í ŘÁD UMĚLÉHO KOUPALIŠTĚ

P R OVO Z N Í ŘÁD UMĚLÉHO KOUPALIŠTĚ P R OVO Z N Í ŘÁD UMĚLÉHO KOUPALIŠTĚ Název: Majitel: Provozovatel: Provozní doba: Vypracoval: Schválil: Koupaliště Police nad Metují Město Police nad Metují Technické služby Police nad Metují, s.r.o. V

Více

ORGANIZACE PROVOZNÍ PŘEDPIS TECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ

ORGANIZACE PROVOZNÍ PŘEDPIS TECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. ORGANIZACE NÁZEV PŘEDPISU PROVOZNÍ PŘEDPIS TECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ Zpracoval Schválil datum vydání datum účinnosti

Více

135/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 17. března 2004, ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

135/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 17. března 2004, ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 135/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 17. března 2004, kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch Změna: 292/2006 Sb. Ministerstvo

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 9/2014 Provozní řád zahrady mateřské školy Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4

Více

kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch

kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch VYHLÁŠKA 135/2004 Sb. ze dne 17. března 2004, kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch Změna: 292/2006 Sb. Ministerstvo

Více

O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y

O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE se sídlem v Brně Jeřábkova 4, 602 00 BRNO Číslo jednací: KHSJM 16908/2012/odbor/HOK Spisová značka: S-KHSJM 09023/2012 V Brně dne 17. dubna 2012 Veřejná

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Opatření obecné povahy

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Opatření obecné povahy Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín Tel.: 577210266, fax: 577006746, e-mail: khs@khszlin.cz, podatelna@khszlin.cz, ID: xwsai7r Č.j.: KHSZL08817/2015

Více

LEGISLATIVA PRO BAZÉNY, SOLÁRIA A WELLNESS

LEGISLATIVA PRO BAZÉNY, SOLÁRIA A WELLNESS LEGISLATIVA PRO BAZÉNY, SOLÁRIA A WELLNESS 1. Základní předpisy ve stavebnictví Zák. 183/2006 Sb. Zák. o územním plánování a stavebním řádu Stavební zákon ve znění pozdějších předpisů(zák. 68/2007Sb.,Zák.191/2008

Více

ZKOUŠKA Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM. dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Ecological Consulting a.s.

ZKOUŠKA Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM. dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Ecological Consulting a.s. ROZSAH OVĚŘOVANÝCH ZNALOSTÍ ZKOUŠKA Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM FYZICKÝCH OSOB ZAJIŠŤUJÍCÍCH ÚKOLY V PREVENCI RIZIK V OBLASTI BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů Ecological

Více

PROVOZNÍ ŘÁD DOMOVA PRO SENIORY HÁJE zařízení sociálních služeb ( 79 odst. 5 písm. g) zák.č. 108/2006 Sb.)

PROVOZNÍ ŘÁD DOMOVA PRO SENIORY HÁJE zařízení sociálních služeb ( 79 odst. 5 písm. g) zák.č. 108/2006 Sb.) PROVOZNÍ ŘÁD DOMOVA PRO SENIORY HÁJE zařízení sociálních služeb ( 79 odst. 5 písm. g) zák.č. 108/2006 Sb.) I. Základní údaje 1. Domov pro seniory Háje, K Milíčovu 734, Praha 4-Háje, 149 00 2. Zřizovatel

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Návrh opatření obecné povahy

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Návrh opatření obecné povahy Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín Tel.: 577210266, fax: 577006746, e-mail: khs@khszlin.cz, podatelna@khszlin.cz, ID: xwsai7r Č.j.: KHSZL

Více

obchodní oddělení Nitranská 418, 460 01 Liberec 1 482712925, /fax 482712942, 724100064

obchodní oddělení Nitranská 418, 460 01 Liberec 1 482712925, /fax 482712942, 724100064 obchodní oddělení Nitranská 418, 460 01 Liberec 1 482712925, /fax 482712942, 724100064 výroba Desná č.p. 142, 468 61 Desná v Jiz. horách /fax 483 383 497, 483 383 229, 602 101 663 OBSAH OBSAH... 1 ZÁKLADNÍ

Více

Provozní řád posilovny

Provozní řád posilovny 17. listopadu 177, Provozní řád posilovny Vlastníkem a provozovatelem posilovny je Bezpečnostně právní akademie, s.r.o., střední škola, 17.listopadu 177,. 1. Provozovatel Provozovatelem posilovny je BPA

Více

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SPIS. ZNAČKA: S-KHSMS 16125/2017/OV/HOK ČÍSLO JEDNACÍ: KHSMS 22096/2017/OV/HOK

Více

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2001 kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E Zastupitelstvo obce Žihobce se podle 10 písm. a) a

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb., v platném

Více

ÚKLID LEGISLATIVA A PRAXE. Jarmila Kohoutová Oddělení nemocniční hygieny FNOL

ÚKLID LEGISLATIVA A PRAXE. Jarmila Kohoutová Oddělení nemocniční hygieny FNOL ÚKLID LEGISLATIVA A PRAXE Jarmila Kohoutová Oddělení nemocniční hygieny FNOL XXVI. mezinárodní konference, NEMOCNIČNÍ EPIDEMIOLOGIE A HYGIENA, Brno, 16. 17.května 2017 LEGISLATIVA 1/2 zákon č. 258/2000

Více

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD Letní koupaliště Moravské Budějovice

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD Letní koupaliště Moravské Budějovice NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD Letní koupaliště Moravské Budějovice Zpracovala: Blanka Střížová Vypracováno dne: 23. 4. 2011 Obsah Obecně o návštěvním řádu Obsah návštěvního řádu Návštěvní řád Letní koupaliště Moravské

Více

Pracovní návrh. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí. ze dne.2014. o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí

Pracovní návrh. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí. ze dne.2014. o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí Pracovní návrh VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne.2014 o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 26

Více

Profil vod ke koupání - Písník Lhota Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění

Profil vod ke koupání - Písník Lhota Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění Profil vod ke koupání - Písník Lhota Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách 1 Profil vod ke koupání. Identifikátor 112801 profilu vod ke koupání. Název profilu Profil vod ke koupání

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele Obchodní firma nebo název/ Titul,

Více

PROVOZNÍ ŘÁD vodovodu Bačkov, Lubno

PROVOZNÍ ŘÁD vodovodu Bačkov, Lubno PROVOZNÍ ŘÁD vodovodu Bačkov, Lubno Název vodovodu : Obecní vodovod Bačkov, Lubno Investor : Obec Bačkov Projektant : p.arch. Škvařil a p.arch. Bukáček, Zahradnického 2948, Havlíčkův Brod Dodavatel stavby

Více

Bezpečnost a ochrana zdraví; Zdravotní pojištění, zdravotní péče Normy:

Bezpečnost a ochrana zdraví; Zdravotní pojištění, zdravotní péče Normy: Název předpisu: Vyhláška, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických

Více

Židovská obec Brno Směrnice 24/2006

Židovská obec Brno Směrnice 24/2006 Židovská obec Brno Směrnice 24/2006 PROVOZNÍ ŘÁD REGENERAČNÍHO CENTRA OBSAH 1.) LEGISLATIVA 2.) PODMÍNKY ČINNOSTI 3.) POUŽITÍ PŘÍSTROJŮ, NÁSTROJU, POMŮCEK A DALŠICH ZAŘÍZENÍ 4.) ZÁSADY PREVENCE INFEKČNÍCH

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446 příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Provozní řád školy Č.j.: /2014 Číslo směrnice: /2014 Vypracovala: Schválila: Mgr. Hana Procházková, vedoucí

Více

Plavecká škola Zlín, Hradská 888, 760 01 Zlín. Tel. 577 599 918. email: plavskola@zlinedu.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLY

Plavecká škola Zlín, Hradská 888, 760 01 Zlín. Tel. 577 599 918. email: plavskola@zlinedu.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLY Plavecká škola Zlín, Hradská 888, 760 01 Zlín Tel. 577 599 918 email: plavskola@zlinedu.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLY Platnost od 1. 9. 2012 Vladimír Vágner, ředitel školy Plavecká škola Zlín, Hradská 888, 760

Více

Provozní řád tělocvičny

Provozní řád tělocvičny Základní škola a mateřská škola Dobratice, okres Frýdek-Místek příspěvková organizace Provozní řád tělocvičny Článek I. Základní ustanovení Tělocvična v Dobraticích je majetkem obce Dobratice, která pověřila

Více

Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím obsahuje:

Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím obsahuje: Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím obsahuje: a. označení druhu provozované činnosti a uvedení místa, kde je tato činnost provozována,

Více

PROVOZNÍ ŘÁD VENKOVNÍCH HRACÍCH PLOCH

PROVOZNÍ ŘÁD VENKOVNÍCH HRACÍCH PLOCH ZÁKLADNÍ ŠKOLA BŘECLAV, SLOVÁCKÁ 40 PROVOZNÍ ŘÁD VENKOVNÍCH HRACÍCH PLOCH (platná od 1.9.2012) Projednáno na provozní poradě se zaměstnanci školy 31.8.2012 Mgr. Iva Jobánková ředitelka školy Na základě

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Návrh opatření obecné povahy

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Návrh opatření obecné povahy Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín Tel.: 577210266, fax: 577006746, e-mail: khs@khszlin.cz, podatelna@khszlin.cz, ID: xwsai7r Č.j.: KHSZL

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. AUTODROM SOSNOVÁ u ČESKÉ LÍPY

PROVOZNÍ ŘÁD. AUTODROM SOSNOVÁ u ČESKÉ LÍPY PROVOZNÍ ŘÁD AUTODROM SOSNOVÁ u ČESKÉ LÍPY Identifikační údaje provozovatele: AUTODROM PROMOTION s.r.o. Lindnerova 998, Praha 8 IČ: 254 46 941 Adresa areálu, na který se provozní řád vztahuje: Sosnová

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Opatření obecné povahy

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Opatření obecné povahy Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín Tel.: 577210266, fax: 577006746, e-mail: khs@khszlin.cz, podatelna@khszlin.cz, ID: xwsai7r Č.j.: KHSZL

Více

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KOMETKA, s.r.o.

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KOMETKA, s.r.o. PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KOMETKA, s.r.o. I. Údaje o zařízení Adresa: Kometka, Střední 26, 60200 Brno Telefon: 549 439 284, mob. 739 219 156 IČO: 01873784 Odpovědná osoba: Mgr. Lenka Řeholová, ředitelka

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ZÁCHYTNÉHO MÍSTA PRO OPUŠTĚNÁ A TOULAVÁ ZVÍŘATA MĚSTA CHODOV

PROVOZNÍ ŘÁD ZÁCHYTNÉHO MÍSTA PRO OPUŠTĚNÁ A TOULAVÁ ZVÍŘATA MĚSTA CHODOV PROVOZNÍ ŘÁD ZÁCHYTNÉHO MÍSTA PRO OPUŠTĚNÁ A TOULAVÁ ZVÍŘATA MĚSTA CHODOV Část I. Základní ustanovení Název a sídlo Záchytné místo pro zatoulaná a opuštěná zvířata Města Chodov Komenského 1077, 354 35

Více

1. PŘEDMĚT. Vysokomýtská nemocnice příspěvková organizace Pardubického kraje

1. PŘEDMĚT. Vysokomýtská nemocnice příspěvková organizace Pardubického kraje 1. Název pracoviště: Plavání kojenců a batolat 2. Název zařízení: Vysokomýtská nemocnice 3. Adresa zařízení: Hradecká 167, 566 23 4. Číslo telefonu pracoviště: 465 467 211 faxu: 465 424 830 e-mail: info@nemocnice.myto.cz

Více

- 1 - PROVOZNÍ ŘÁD. dětského a fitness hřiště na ulici Novohradská 224 města Třeboň

- 1 - PROVOZNÍ ŘÁD. dětského a fitness hřiště na ulici Novohradská 224 města Třeboň - 1 - PROVOZNÍ ŘÁD dětského a fitness hřiště na ulici Novohradská 224 města Třeboň I. Provozovatel: Odeon a.s. Za úklid hřiště odpovídá: údržba areálu II. Návštěvní doba hřiště: duben říjen od 9.00 do

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 87 Rozeslána dne 25. srpna 2011 Cena Kč 77, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 87 Rozeslána dne 25. srpna 2011 Cena Kč 77, O B S A H : Ročník 2011 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Rozeslána dne 25. srpna 2011 Cena Kč 77, O B S A H : 238. Vyhláška o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích

Více

PRO ZKOUŠKU A OPAKOVANOU ZKOUŠKU Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM

PRO ZKOUŠKU A OPAKOVANOU ZKOUŠKU Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM ROZSAH OVĚŘOVANÝCH ZNALOSTÍ PRO ZKOUŠKU A OPAKOVANOU ZKOUŠKU Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů Ecological Consulting

Více

258/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 14. července 2000. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

258/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 14. července 2000. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 258/2000 Sb. ZÁKON ze dne 14. července 2000 o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů Změna: 254/2001 Sb., 274/2001 Sb. Změna: 86/2002 Sb. Změna: 13/2002 Sb., 120/2002 Sb. Změna:

Více

PROVOZNÍ A NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD AREÁLU VÝLETIŠTĚ HRADČANY. Článek 1. Úvodní ustanovení

PROVOZNÍ A NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD AREÁLU VÝLETIŠTĚ HRADČANY. Článek 1. Úvodní ustanovení PROVOZNÍ A NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD AREÁLU VÝLETIŠTĚ HRADČANY Článek 1 Úvodní ustanovení Areálem Výletiště se pro účely tohoto řádu rozumí oplocený pozemek s provozní budovou, sportovním skladem, hudebním altánem,

Více

P R O V O Z N Í Ř Á D

P R O V O Z N Í Ř Á D P R O V O Z N Í Ř Á D SBĚRNÉ MÍSTO MNÍŠEK POD BRDY 0. Obsah provozního řádu I. Základní údaje o zařízení Čl. 0. Obsah provozního řádu II. III. IV. Charakter a účel zařízení Stručný popis zařízení Technologie

Více

Provozní řád krytého bazénu

Provozní řád krytého bazénu Provozní řád krytého bazénu Majitel: Moravskoslezský kraj Provozovatel: Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, 17.listopadu 1123, příspěvková organizace, IČ: 136 44 319 Provozovna : Krytý

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. Provozní řád stanovuje podmínky provozu volnočasového areálu Rolava.

PROVOZNÍ ŘÁD. Provozní řád stanovuje podmínky provozu volnočasového areálu Rolava. PROVOZNÍ ŘÁD Provozní řád stanovuje podmínky provozu volnočasového areálu Rolava. Adresa provozovny: Rolavská, 360 05 Karlovy Vary Provozovatel areálu: Statutární město Karlovy Vary Moskevská 21 361 20

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomučany, okres Blansko, příspěvková organizace. Provozní řád MŠ

Základní škola a Mateřská škola Olomučany, okres Blansko, příspěvková organizace. Provozní řád MŠ Základní škola a Mateřská škola Olomučany, okres Blansko, příspěvková organizace I. Údaje o zařízení Provozní řád MŠ Oficiální název: Základní škola a Mateřská škola Olomučany, okres Blansko, příspěvková

Více

I. Technický popis zařízeníovozovatele

I. Technický popis zařízeníovozovatele PROVOZNÍ ŘÁD RC ČTYRLÍSTEK Provozní řád závazné pokyny pro účastníky kurzů I. Technický popis zařízeníovozovatele II. Povinnosti provozovatele III. Povinnosti návštěvníků IV. Všeobecně bezpečnostní požadavky

Více

Provozní řád. Aqua Club Ledňáček. Plavání kojenců a batolat

Provozní řád. Aqua Club Ledňáček. Plavání kojenců a batolat Provozní řád Aqua club Ledňáček Plavání kojenců a batolat Provozní řád je zpracován ve smyslu ustanovení 6, odst. 3, písm. c) zákon č. 258/2000 sb. O ochraně veřejného zdraví. Název.: Umístění a adresa.:

Více

Strana 635 Věstník právních předpisů Částka 13 Jihomoravského kraje 16. NAŘÍZENÍ

Strana 635 Věstník právních předpisů Částka 13 Jihomoravského kraje 16. NAŘÍZENÍ Strana 635 Věstník právních předpisů Částka 13 16. NAŘÍZENÍ ze dne 4. 10. 2012, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů Rada vydává dle ust. 27 odst. 2 písm. b) bod 2. zákona

Více

Holičství, kadeřnictví, pedikúry a manikúry

Holičství, kadeřnictví, pedikúry a manikúry 5.6.17.6. Holičství, kadeřnictví, pedikúry a manikúry http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp/sektory-bozp/holicstvikadernictvi-pedikury-a-manikury Pracovní činnosti při provozování kadeřnictví, pedikúry,

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ZÁMECKÉ KOČÁROVNY

PROVOZNÍ ŘÁD ZÁMECKÉ KOČÁROVNY PROVOZNÍ ŘÁD ZÁMECKÉ KOČÁROVNY 1 Provozní řád zámecké kočárovny Účelem provozního řádu je zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zúčastněných osob, ochrany majetku, cílem provozního řádu je zajištění příjemné

Více

ZÁSADY PROVOZU ŠKOLNÍCH HŘIŠŤ pravidla rady města

ZÁSADY PROVOZU ŠKOLNÍCH HŘIŠŤ pravidla rady města STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST MAGISTRÁT MĚSTA MOSTU Rozsah platnosti dokumentu: pro příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Most Název: Typ dokumentu: ZÁSADY PROVOZU ŠKOLNÍCH HŘIŠŤ pravidla rady města

Více

ÚVOD A. POVINNOSTI NÁVŠTĚVNÍKŮ

ÚVOD A. POVINNOSTI NÁVŠTĚVNÍKŮ ČESKÝ VESLAŘSKÝ KLUB V BRNĚ O.S. PROVOZNÍ ŘÁD STŘEDISKA PŘEHRADA ÚVOD Provozní řád určuje pravidla chování v areálu veslařského klubu pro jeho členy, pro jejich hosty, případně pro závodníky jiných klubů.

Více

Strana 1 / 41. 238/2011 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. ze dne 10. srpna 2011

Strana 1 / 41. 238/2011 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. ze dne 10. srpna 2011 238/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. srpna 2011 o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch Ministerstvo zdravotnictví stanoví

Více

Návštěvní řád veřejného koupaliště obce Olbersdorf

Návštěvní řád veřejného koupaliště obce Olbersdorf Návštěvní řád veřejného koupaliště obce Olbersdorf Přehled 1 Stanovení účelu zařízení 2 Účel návštěvního řádu 3 Užívání koupaliště 4 Otevírací doba 5 Vstupenky 6 Dodržování hygieny 7 Plavecký úbor 8 Užívání

Více

GLOBALGAP- OVOCE A ZELENINA. (FV- FRUIT AND VEGETABLES ČESKÁ VERZE V 3.0-2_Sep07) část B

GLOBALGAP- OVOCE A ZELENINA. (FV- FRUIT AND VEGETABLES ČESKÁ VERZE V 3.0-2_Sep07) část B GLOBALGAP- OVOCE A ZELENINA (FV- FRUIT AND VEGETABLES ČESKÁ VERZE V 3.0-2_Sep07) část B Základní cíle systému Globalgap zajistit bezpečnost produktů zemědělské prvovýroby (rostlinná, živočišná, osivo-sadba,

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ÚČASTNÍKY KURZŮ POŘÁDANÝCH v Rodinném centru Čtyřlístek v PRAZE - PETROVICÍCH

PROVOZNÍ ŘÁD ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ÚČASTNÍKY KURZŮ POŘÁDANÝCH v Rodinném centru Čtyřlístek v PRAZE - PETROVICÍCH PROVOZNÍ ŘÁD ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ÚČASTNÍKY KURZŮ POŘÁDANÝCH v Rodinném centru Čtyřlístek v PRAZE - PETROVICÍCH Kurzy probíhají v prostorách bazénu Institutu Eda Robertse, ul. Milánská 471, Praha 10. vchod

Více

Adaptace nových zaměstnanců

Adaptace nových zaměstnanců Adaptace nových zaměstnanců OBECNÁ ČÁST Adaptace nových zaměstnanců Adaptací nového zaměstnance je myšleno jeho začlenění do firemní struktury a kolektivu, efektivní zapracování a zjednodušení orientace

Více

Schválil: Platnost od: Zpracoval:

Schválil: Platnost od: Zpracoval: OSNOVA ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI A HYGIENA PRÁCE Schválil: V dne: Platnost od: Zpracoval:.. I. OSNOVA ŠKOLENÍ Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen BOZP) a stálé zlepšování pracovního prostředí

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ÚTULKU PRO PSY V TŘINCI VNITŘNÍ SMĚRNICE

PROVOZNÍ ŘÁD ÚTULKU PRO PSY V TŘINCI VNITŘNÍ SMĚRNICE MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec PROVOZNÍ ŘÁD ÚTULKU PRO PSY V TŘINCI VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 10 / 2008 PROVOZNÍ ŘÁD ÚTULKU PRO PSY V TŘINCI Schválený dne 2. 6. 2008 na jednání 37. schůze Rady

Více

PROVOZNÍ ŘÁD CENTRA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ. O b s a h : ODDĚLENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A ODDĚLENÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

PROVOZNÍ ŘÁD CENTRA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ. O b s a h : ODDĚLENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A ODDĚLENÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PROVOZNÍ ŘÁD CENTRA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ODDĚLENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A ODDĚLENÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ O b s a h : Článek 1: Článek 2: Článek 3: Článek 4: Článek 5: Článek 6: Článek 7: Článek 8:

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. Školní jídelna a Školní kuchyň

PROVOZNÍ ŘÁD. Školní jídelna a Školní kuchyň PROVOZNÍ ŘÁD Školní jídelna a Školní kuchyň Vydal: Základní škola a Mateřská škola, Bílý Potok, okres Liberec, příspěvková organizace Platnost: 1. 10. 2012 Závaznost: pro všechny zaměstnance Vypracovala:

Více

Provozní řád školní zahrady MŠ Stavbařů 213

Provozní řád školní zahrady MŠ Stavbařů 213 Provozní řád školní zahrady MŠ Stavbařů 213 Hrací plocha a veškeré hrací prvky slouží pouze k účelům MŠ. Používání vybavení je určeno pro děti s pedagogickým dozorem. Zahrada je uzavřená a je přehled o

Více

ACO Stormbrixx. Infiltrační systémy. Modulární systém ACO Stormbrixx - Pokyny k údržbě. Nově! Se schválením DIBt

ACO Stormbrixx. Infiltrační systémy. Modulární systém ACO Stormbrixx - Pokyny k údržbě. Nově! Se schválením DIBt ACO Stormbrixx Infiltrační systémy Nově! Se schválením DIBt Modulární systém ACO Stormbrixx - Pokyny k údržbě Obsah Pokyny pro provozovatele 2 Vizuální kontrola, údržba a čištění ACO Stormbrixx 3 Intervaly

Více

Provozní řád dětského víceúčelového hřiště Řícmanice

Provozní řád dětského víceúčelového hřiště Řícmanice Kluziště Provozní řád dětského víceúčelového hřiště Řícmanice 1. Úvodní ustanovení Po vstupu na kluziště Řícmanice (dále jen areálu) je každý návštěvník povinen seznámit se a dodržovat ustanovení návštěvního

Více

Malé zařízení - kompostárna v Tichově PROVOZNÍ ŘÁD MALÉHO ZAŘÍZENÍ - KOMPOSTÁRNY V TICHOVĚ SCHVALOVACÍ PROTOKOL

Malé zařízení - kompostárna v Tichově PROVOZNÍ ŘÁD MALÉHO ZAŘÍZENÍ - KOMPOSTÁRNY V TICHOVĚ SCHVALOVACÍ PROTOKOL PROVOZNÍ ŘÁD MALÉHO ZAŘÍZENÍ - KOMPOSTÁRNY V TICHOVĚ SCHVALOVACÍ PROTOKOL Provozního řádu malého zařízení - kompostárny v Tichově Zastupitelstvo obce Tichov schválilo na svém zasedání dne 25. července

Více

Provozní řád. Sběrné místo Zabrušany

Provozní řád. Sběrné místo Zabrušany Provozní řád Sběrné místo Zabrušany Čl. 1 Základní informace 1. Název zařízení: Sběrné místo Zabrušany 2. Majitel zařízení: Obec Zabrušany zastoupená Ing. Jaroslavem Černým starostou obce Zabrušany 1,

Více

Zpráva o průběhu letní dětské rekreace v roce 2006 Liberecký kraj

Zpráva o průběhu letní dětské rekreace v roce 2006 Liberecký kraj Zpráva o průběhu letní dětské rekreace v roce 2006 Liberecký kraj Níže uvedený přehled shrnuje průběh letní dětské rekreace v roce 2006 ve čtyřech okresech Libereckého kraje. Různorodá a krásná příroda

Více