PROVOZNÍ ŘÁD PŘÍRODNÍHO KOUPALIŠTĚ PONIKLÁ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROVOZNÍ ŘÁD PŘÍRODNÍHO KOUPALIŠTĚ PONIKLÁ"

Transkript

1 PROVOZNÍ ŘÁD PŘÍRODNÍHO KOUPALIŠTĚ PONIKLÁ 1. Úvodní ustanovení: Vypracování provozního řádu a jeho následné předložení ke schválení orgánu ochrany veřejného zdraví (Krajská hygienická stanice Libereckého kraje) se řídí dle ustanovení 6c odst. 1 písmo f) a g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů. Název koupaliště: Přírodní koupaliště Poniklá Sportovní areál Homole Provozní doba: červen září denně (V případě nepříznivého počasí lze po předchozí dohodě se zástupcem vlastníka areálu koupaliště v deštivých dnech uzavřít.) Majitel: Provozovatel: Obec Poniklá ČERPADLA VRCHLABÍ s.r.o., Krkonošská 1107, Vrchlabí IČO: Zaměstnanec provozovatele odpovědný za provoz areálu koupaliště: Martin Mečíř, tel Vypracoval, datum: Ing. Petra Mečířová, Poradenství a inženýrská činnost v ekologii, Roztoky u Jilemnice 191 květen 2012 Strana 1 (celkem 14)

2 2. Technický popis 2.1. Základní údaje Areál koupaliště tvoří nádrž - bazén, travnaté povrchy - místa určená k odpočinku, dále obslužný objekt a objekt občerstvení. Přístup do areálu je veden po zpevněné komunikaci, tato přechází ve zpevněnou plochu, která slouží částečně jako parkoviště před obslužným objektem. Voda v nádrži je obměňována řízeným přítokem a odtokem chemicky neupravované vody z Dolského potoka. Podrobněji viz kapitola Zdroj vody, Úprava vody. a) Plochy: - bazén: p.p.č. 1719/2 k.ú. Poniklá rozměry cca 25,0 x 43,0 m hloubka max. 2,5 m min. 0,3 m - areál : ppč. 1719/3, 1748 přilehlé travnaté plochy, st objekt koupaliště + občerstvení. b) Počet návštěvníků: - denní kapacita: 120 návštěvníků za den c) Vybavenost koupaliště: Šatny- převlékárny : - k převlékání návštěvníků jsou určeny dřevěné kabinky. Kabinky jsou umístěny v zadní části areálu, jsou označeny nápisem: "Převlékárna". Podlahy v kabinkách jsou z protiskluzového materiálu (protiskluzové dlaždice), stěny opatřeny omyvatelným nátěrem. Sprchy, WC: - venkovní: přímo u bazénu, 1x s betonovým oplachovým bazénkem, který je opatřen hygienickým vodovzdorným nátěrem, voda z obecního vodovodu obce Poniklá - kryté: nacházejí se uvnitř obslužného objektu, 1x muži a 1x ženy, podlaha a stěny opatřeny keramickým obkladem, teplá voda. -WC muži, ženy, osoby se sníženou schopností pohybu nachází se uvnitř obslužného objektu, opatřeno nápisy na dveřích Strana 2 (celkem 14)

3 Tabulka - popis: WC muži počet stání počet WC mís podlaha stěny 2 1 keramická dlažba keramický obklad do výšky 180 cm WC ženy počet WC mís podlaha stěny WC pro osoby se sníženou schopností pohybu 2 keramická dlažba 1 keramická dlažba keramický obklad do výšky 180 cm ker.obklad do výšky 180 cm Pitná voda - rozvody vody v obslužném objektu jsou zásobovány z veřejného vodovodního řadu Odpadní vody - z WC a krytých sprch v obslužném objektu jsou svedeny do obecní kanalizace, která je zakončena obecní ČOV. Teplá voda WC, sprchy v objektu je zajišťována ohřevem v elektrickém. bojleru 200 l 2.2. Zdroj vody v koupališti Bazén se plní a doplňuje z Dolského potoka pomocí odběrného objektu. Obsluha je povinna vizuálně sledovat kvalitu vody v Dolském potoce tak, aby předešla napouštění koupaliště znečištěnou vodou Úprava vody Voda v koupališti je přírodní. Vodu lze v případě potřeby dezinfikovat. K dezinfekci vody a omezení výskytu řas a sinic lze použít pouze dezinfekční nebo algicidní, popř. biocidní přípravky např. SPEKTRA, ANTIBEKTERIAL apod., lze v kombinaci s fyzikálními způsoby dezinfekce nátěry, postřiky. Při použití těchto přípravků musí být dodržen návod stanovený výrobcem. Dle potřeby lze provádět alkalizaci bazénové vody dávkováním sody. Při dávkování sody nesmí hodnota ph stoupnout na 8,5. Strana 3 (celkem 14)

4 2.4. Režim napouštění koupaliště Napouštění koupaliště probíhá při uzavřeném stavítku na vypouštěcím potrubí. Napouštěcí průtok je závislý na průtočném množství v Dolském potoce. Při průtoku Q355 v hlavním korytě je max. napouštěcí množství 5,0 l/s. Při tomto průtoku je doba napouštění cca 7 dnů. Napouštění koupaliště probíhá přes boční pískovou filtraci přes pískový filtr s množstvím náplně 6 m3. Čištění filtrační náplně je prováděno na vyhrazeném místě, písek je propláchnut a použitá voda svedena mimo vodoteč do kanalizace Režim průtočného koupaliště Vzhledem ke kategorizaci koupaliště jako přírodní, za předpokladu dobré kvality zdrojové vody a vody v koupališti, je realizován režim průtočného koupaliště. Průtočné množství je stanoveno na cca 2,0 l/s. V případě zjištění zhoršující se kvality vody v koupališti je nutné ukončit průtočný režim a provést regeneraci vody v koupališti Režim regenerace vody v koupališti Regenerace vody je prováděna odběrem vody z Dolského potoka. Během provozu lze provádět částečnou desinfekci. Regenerace vody je prováděna podle potřeby tak, že hladina vody v koupališti je snížena o cca 0,5 m (doba vypouštění cca 24 hod). Vypouštěcím potrubím budou zároveň odvedeny případné sedimenty. Při vypouštění musí být uzavřeno stavítko ve vtokovém objektu. Po snížení hladiny bude uzavřeno stavítko na vypouštěcím potrubí a otevřeno ve vtokovém objektu. Během napouštění lze do vody přidávat desinfekční prostředek, aby došlo k dobrému promísení s vodou v koupališti. Po napuštění na provozní hladinu bude uzavřeno stavítko ve vtokovém objektu (doba napouštění cca 1,5 dne při průtoku 5,0 l/s, výška plnění potrubí cca 5,5 cm). Dle potřeby, v závislosti na celkovém stavu kvality vody v bazénu, lze provádět celkovou výměnu obsahu bazénu i několikrát za sezónu Režim vypouštění koupaliště Při vypouštění musí být uzavřeno stavítko ve vtokovém objektu a stavítko na vypouštěcím potrubí musí být otevřeno na hodnotu odpovídají max. možnému vypouštěcímu množství, aby nedošlo k překročení hodnot znečištění Dolského potoka po smísení s vodou z koupaliště (při průtoku cca 5,0 l/s doba vypouštění cca 7 dní) Kontrola jakosti vody Jakost vody ke koupání ( v nádrži) i ke sprchování (voda ve sprchách ) je sledována a posuzována dle ustanovení zák. č. 151/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 238/2011 Sb Kontrolu jakosti vody ve zdroji Kvalita vody ve zdroji vody pro koupaliště je sledována v rozsahu a četnosti dle tab.č.1 př.č. 7 vyhl.č. 238/2011Sb. Strana 4 (celkem 14)

5 Kontrolu jakosti vody nádrži ke koupání Jakost vody v nádrži ke koupání je sledována v rozsahu a četnosti uvedených v tabulce č. 2 přílohy č. 7 vyhlášky. Při odběru vzorků vody pro stanovení mikrobiologických ukazatelů a při přepravě vzorků do laboratoře se postupuje podle přílohy č. 2 k této vyhlášce. Odběry se provádějí vždy za provozu koupaliště, nejdříve však 3 hodiny po zahájení provozu, jedná-li se o kontrolu prováděnou provozovatelem, nebo kdykoli během provozu, jedná-li se o odběr v rámci státního zdravotního dozoru. Pokud je provoz koupaliště kratší než 3 hodiny, doba mezi začátkem provozu a odběrem se úměrně zkrátí. Protokol o kontrole jakosti vody v elektronické podobě musí být předán do 4 dnů ode dne odběru vzorku příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví Měření ph a teploty vody Měření ph a teploty vody provádí obsluhovatel areálu v denní směně poprvé jednu hodinu před otevřením areálu. Druhé měření provádí po čtyřech hodinách a třetí měření hodinu před uzavřením areálu. Vzorky vody odebírá ve vhodné části koupaliště 10 cm pod hladinou. Výsledky měření zaznamená do provozního deníku a napíše na informační tabuli v areálu Odstraňování hrubých a plovoucích nečistot Obsluha areálu je povinna průběžně sledovat vodu v koupališti a vhodným způsobem odstraňovat z bazénu plovoucí a jiné viditelné předměty a nečistoty (listí, větve, příp. odpadky apod.) 3. Povinnosti pracovníka odpovědného za provoz a zaměstnanců areálu městského koupaliště 3.1. Pracovník zodpovědný za provoz areálu (dále jen správce) je povinen zejména: Zajistit plnění požadavků a povinností daných platnými právními předpisy uvedenými v bodě 7. tohoto Provozního řádu a stanovených tímto Provozním řádem. Určit předem složení pracovních směn v areálu, tj. hlavního obsluhovatele areálu a jeho zástupce v době jeho nepřítomnosti a zajistit jejich řádné obeznámení s provozem celého areálu, s technickým vybavením areálu koupaliště a s ustanoveními tohoto Provozního řádu. O proškolení obsluhovatele, jeho zástupce a případně dalších pracovníků areálu provést záznam. Materiálově zajišťovat areál dostatečným množstvím provozních i pomocných hmot, toaletních potřeb, čistících a hygienických prostředků a náhradních dílů a včas (preventivně) zajišťovat provedení oprav zjištěných závad. V případě, že charakter závady vyžaduje vynaložení nákladů nad rámec běžné údržby a oprav, je povinen neprodleně nárokovat provedení opravy u vlastníka areálu. Řádně dohlížet na chod areálu a řídit jej dle zkoušek vody, případně i pokynů kompetentních pracovníků, ale v rámci tohoto provozního řádu. Strana 5 (celkem 14)

6 Dohlížet, pravidelně i namátkově, na řádné plnění povinností pracovníků areálu koupaliště. Zajistit přiměřené pracovní prostředí pro pracovníky areálu koupaliště, včetně pracovního oblečení, ochranných bezpečnostních pomůcek (gumové rukavice, brýle, roušky apod. ). Zajistit provádění kontroly jakosti vody v koupališti, stanoveným způsobem informovat návštěvníky o kvalitě vody (viz bod 2.8. Provozního řádu). V případě nevyhovující jakosti vody zajistit informování návštěvníků o omezujících opatřeních, event. o zákazu koupání.. Zajistit vedení provozního deníku v souladu s bodem 3.4. tohoto Provozního řádu. Zajistit dodržování všeobecných předpisů pro ochranu a bezpečnost práce, jakož i bezpečnostních opatření dle Provozního řádu. Neprodleně informovat zástupce vlastníka areálu o kontrolách prováděných státními orgány a o výsledcích těchto kontrol. Jednou ročně před zahájením sezóny zajistit po dohodě se zástupcem vlastníka areálu revizi veškerého zařízení areálu koupaliště, především revizi elektroinstalací. Na správce se vztahují i ustanovení bodu 3.3. tohoto Provozního řádu Způsobilost a povinnosti pracovníků zabezpečujících provoz areálu koupaliště (dále jen pracovníci) Pracovníci musí být starší 18-ti let. Dbát na čistotu a hygienu celého areálu, venkovních i vnitřních prostor, včasné vysypávání košů a odvoz odpadků. Při práci používat pracovní oděv a ochranné bezpečnostní prostředky. Dodržovat osobní hygienu, pořádek a čistotu na pracovišti. Dodržovat všeobecné předpisy pro ochranu a bezpečnost práce, jakož i bezpečnostní opatření dle Provozního řádu Provozní deník, provozní záznamy Za soustavné každodenní vedení Provozního deníku areálu koupaliště odpovídá správce. Jednotlivé provozní záznamy provádí sám v pozici hlavního obsluhovatele areálu, v jeho nepřítomnosti jím určený zástupce viz bod 3.2. b), jehož jméno a příjmení musí být před zahájením denního provozu zapsáno do provozního deníku spolu s datem a hodinou. Strana 6 (celkem 14)

7 Do provozního deníku musí být zaznamenány tyto údaje: denně datum, hodinu záznamu; složení pracovní směny (viz bod 3.2. b) )- jméno zodpovědného pracovníka za provoz, jméno a podpis pracovníka, který zápis provedl; záznamy o provedeném měření jakosti vody (ph, teplota); aktuální vodní režim koupaliště ( body ); záznamy o mimořádných událostech, narušení návštěvního řádu apod.; záznamy o úrazech a poskytnuté první pomoci; v případě realizace množství napouštěné, případně vypouštěné vody; množství a druh dávkované desinfekce; záznamy o výměně bazénové vody; záznamy o odebírání vzorků,vody; záznamy o veškerých opravách, poruchách, kontrolách, revizích. Provozní deník může obsahovat odkazy na přílohy (např. výsledky kontrol jakosti vody, případně protokoly o kontrolách správních orgánů je vhodné ukládat ve zvláštní složce). Podle 6c odst. 1 písm. c) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, je tyto doklady nutné archivovat po dobu 5 let Úklid a likvidace odpadu Úklid a likvidaci odpadu z celého areálu, především pak sociálních zařízení, zajišťuje obsluha dle potřeby i během dne tak, aby prostředí zůstávalo čisté a hygienicky nezávadné. Pro sběr komunálního odpadu jsou po areálu koupaliště rozmístěny odpadkové koše (4 ks) + sběrné kontejnery na tříděný odpad u obslužného objektu a objektu občerstvení. Obsah odpadkových košů obsluha vynáší do kontejneru dle potřeby, minimálně však jedenkrát denně. Odvoz kontejnerů je zajišťován smluvně společností MARIUS PEDERSEN. Vždy po ukončení provozní doby areálu obsluha zajistí kompletní úklid areálu, především se zaměří na WC, okolí bazénů, převlékárny, brodítka. K úklidu jsou používány běžné úklidové prostředky (saponáty kbelíky, hadry, košťata, pytle na odpadky, ochranné gumové rukavice), ty jsou skladovány na určeném místě v dostatečném počtu. Strana 7 (celkem 14)

8 1x denně je prováděna dezinfekce podlahy převlékáren,sprch,umýváren a WC. K dezinfekci se používají dezinfekční prostředky jako je Icidur,Domestos,Savo a Chloramin T. Jejich užití a příprava bude prováděna dle návodu uvedeného na každém jednotlivém prostředku. Je důležité střídat dezinfekční prostředky a striktně dodržovat expoziční dobu,aby nevznikla rezistence bakterií.( např. dezinfekce je prováděna 2% přípravkem Incidur,na vlhko,tak aby byla dosažena 15 min.expozice a střídá se s dezinfekčním prostředkem Chloramin T nebo Savo ve 2% koncentraci a 30 min.expozici). Dezinfekce rukou a pokožky po znečištění biologickým materiálem(krev atd.):na suché ruce nanést přípravek Spitaderm nebo Septoderm - nechá se po dobu cca sekund do úplného zaschnutí, ruce se neotírají ani neoplachují Skladování dezinfekčních přípravků Používané přípravky v úpravě vody a v úklidu jsou skladovány v řádně označeném a zabezpečeném "skladu dezinfekčních látek." Ve skladu jsou látky uchovávány v originálních baleních od výrobce. Přístup do místa mají pouze určení a řádně proškolení pracovníci. O použití v úpravě vody jsou vedeny záznamy dle potřeby v provozním deníku. 4. Provoz občerstvení Součástí areálu je rovněž občerstvení, které slouží pouze návštěvníkům koupaliště v provozní době areálu koupaliště. Po ukončení provozu bazénu je vstup návštěvníků občerstvení na ochoz bazénu přísně zakázán! Při prodeji musí být respektovány hygienické směrnice a bezpečnostní předpisy. Vynášení skleněných nádob z prostoru občerstvení je zakázáno! Vedoucí občerstvení je povinen dodržovat ustanovení provozního řádu koupaliště, dbát pokynů zástupce vlastníka areálu, zabezpečovat úklid všech místností a prostor vyhrazených k provozu občerstvení. Zásobování, úklid a další činnosti se musí být zajištěny tak, aby nebyl narušen provoz koupaliště. 5. První pomoc K poskytnutí první pomoci je v areálu vyhrazena místnost s lůžkem (ošetřovna), patřičně vybavenou lékárničkou a prostředky pro záchranu tonoucích. Za provoz ošetřovny zodpovídá pracovník provozovatele smluvně zajištěný a v poskytování první pomoci a záchrany tonoucích vyškolený vodní záchrannou službou. Strana 8 (celkem 14)

9 6. Všeobecná bezpečnostní opatření 6.1. Důležitá telefonní čísla Krizové centrum : 112 Policie ČR : 158 Městská policie Jilemnice : , mobil: Záchranná služba 155- tísňové volání HZS Libereckého kraje : 150 KHS Libereckého kraje Důležitá telefonní čísla je povinen zaměstnanec provozovatele odpovědný za provoz areálu koupaliště samostatně vyvěsit na viditelném a dobře přístupném místě (na pokladně, na ošetřovně, na objektu občerstvení) Vymezení rizikových míst Riziková místa určí provozovatel na základě zkušeností, vlastní úvahy či na základě požadavků orgánu ochrany zdraví. Těmto místům musí být věnována náležitá pozornost. skoky do vody z můstku klouzačka do vody prolézačky a houpačky na zadní louce areálu ochoz bazénu 6.3. Všeobecná ustanovení Během provozu areálu koupaliště musí být dodržovány jak ze strany pracovníků tak i návštěvníků koupaliště všeobecně platné předpisy a požadavky na ochranu a bezpečnost. Provoz je řízen a organizován tak, aby nedocházelo k ohrožení zdraví a života osob. Dodržováním ustanovení tohoto Provozního řádu všemi pracovníky a návštěvníky areálu zaručuje minimalizaci případných rizik. Strana 9 (celkem 14)

10 7. Právní normy zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v pozdějším znění vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody vyhláška č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch. Přílohou provozního řádu je Návštěvní řád, který upravuje a stanovuje konkrétní práva a povinnosti návštěvníků. Za dodržování řádu a jeho kontrolu zodpovídá provozovatel Datum: podpis, razítko: Strana 10 (celkem 14)

11 NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD Čl. I Vstup na koupaliště Koupací sezona koupaliště trvá podle počasí od června do září (pokud vyhovuje počasí, jsou splněny hygienické předpisy atd.). Denní provoz je od 9.00 h do h, pokud nebudou pořádány mimořádné akce. Přesné datum zahájení koupací sezony bude vždy a včas zveřejněno. Vstup do areálu koupaliště je dovolen pouze s platnou vstupenkou, kterou vydává pokladna koupaliště. Bude-li zjištěn v prostorách koupaliště návštěvník bez platné vstupenky, zaplatí kromě platného vstupného poplatek ve výši 200 Kč. Prodej vstupenek začíná otevřením koupaliště. Denní vstupenky platí pouze v den jejich vydání a v době provozu koupaliště. Každá denní vstupenka je opatřena aktuálním datem. Zakoupením vstupenky a vstupem na koupaliště se každý návštěvník dobrovolně podrobuje ustanovením tohoto provozního řádu a pokynům odpovědných pracovníků koupaliště. Dětem mladším 10 let je návštěva koupaliště dovolena jen v doprovodu osoby starší 15 let. Při plném obsazení koupaliště může provozovatel uzavřít a přerušit prodej vstupenek do doby, než se koupaliště uvolní. Při nepříznivém počasí (déšť, nízká teplota vzduchu) může provozovatel koupaliště dobu uzavřít. na přechodnou Do areálu není v sezóně koupaliště v provozní době povolen vstup se psy a jinými domácími zvířaty. Čl.II Provozní pokyny pro návštěvníky K převlékání má každý návštěvník k dispozici oddělené převlékárny pro muže a ženy. Převlékací šatny slouží pouze k převlékání návštěvníků, nikoliv k odložení oděvů a cenných věcí. Za odložené oděvy v převlékárnách nenese provozovatel žádnou odpovědnost. Za peníze a cenné věci si každý návštěvník v areálu koupaliště ručí sám, provozovatel nenese odpovědnost za jejich ztrátu. Předměty nalezené v prostorách koupaliště odevzdá nálezce v pokladně koupaliště. budou uloženy nalezené věci do doby vydání majiteli. U pokladního Každý návštěvník koupaliště musí mít slušný a čistý koupací oděv a svým chováním nesmí porušovat zásady mravnosti a slušnosti. Návštěvníci, kteří neumějí plavat nebo plavou nedokonale, se mohou koupat jen v prostorách vyhrazených pro neplavce. V zájmu vlastní bezpečnosti musí každý návštěvník uposlechnout pokynů správce koupaliště. Strana 11 (celkem 14)

12 Návštěvníci jsou povinni zacházet šetrně se zařízením koupaliště, zbytečně neplýtvat vodou a po sprchové koupeli uzavírat ventily sprch. Jsou povinni uhradit škody nebo ztráty, které by byly způsobeny na zařízení koupaliště jejich zaviněním. Návštěvníci se musí ve vlastním zájmu pohybovat v prostorách koupaliště tak, aby se vyvarovali případného úrazu. Provozovatel nenese odpovědnost za škody, poranění a úrazy, které si způsobil návštěvník sám vlastní neopatrností nebo nedodržováním tohoto návštěvního řádu. Návštěvníci jsou povinni dodržovat osobní čistotu a čistotu všech míst a zařízení koupaliště, jsou povinni dbát na vlastní bezpečnost a na bezpečnost ostatních koupajících. Čl.II Vyloučení z návštěvy koupaliště Na koupaliště není dovolen přístup osobám nemocným nakažlivými chorobami, kožními parazity nebo vyrážkami, dále bacilonosičům střevních chorob, osobám nacházejícím se v karanténě pro výskyt infekce v kolektivu, členům rodin nebo příslušníkům domácnosti, v nichž se vyskytuje (vyskytla) nakažlivá choroba a kde nemocný není od ostatních izolován, dále osobám zahmyzeným a opilým. Z koupaliště bude bez nároku na vrácení vstupného vykázán návštěvník, který přes napomenutí správce přestoupí ustanovení tohoto provozního řádu nebo neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků. Neopustí-li návštěvník v takových případech areál koupaliště na vyzvání správce nebo jiného odpovědného pracovníka, je tento pracovník povinen rušitele pořádku vyvést, popř. požádat o zákrok Policii ČR. Čl. III Závěrečná ustanovení Připomínky či stížnosti týkající se provozu nebo zaměstnanců koupaliště mohou návštěvníci zapsat do knihy přání a stížností, která je uložena v kanceláři koupaliště. Návštěvníci se svými stížnostmi, oznámeními nebo podněty se mohou obracet přímo na vlastníka koupaliště tj. na Obec Poniklou. Osoba odpovědná za provoz a kontrolu : Martin Mečíř, tel: Datum: Podpis Strana 12 (celkem 14)

13 Požadavky na jakost vody v nádržích ke koupání a ve stavbách ke koupání vybavených systémem přírodního způsobu čištění vody Tabulka č. 1: Požadavky na jakost zdroje vody Ukazatel Jednotka Limitní Četnost Metody hodnota Escherichia coli KTJ/100 ml 30 1 x měsíčně ČSN EN ISO nebo ČSN EN ISO enterokoky KTJ/100 ml 15 1 x měsíčně ČSN EN ISO nebo ČSN EN ISO Strana 13 (celkem 14)

14 Tabulka č. 2 Požadavky na jakost vody v nádržích ke koupání a ve stavbách ke koupání vybavených systémem přírodního způsobu čištění vody Ukazatel Jednotka Limitní Četnost Metody Vysvětlivky hodnota Escherichia KTJ/100 ml denní ČSN EN ISO coli nebo ČSN EN ISO Intestinální KTJ/100 ml 50 14denní ČSN EN ISO enterokoky nebo ČSN EN ISO Pseudomonas KTJ/100 ml 10 14denní ČSN EN ISO aeruginosa průhlednost metr 1 14denní ČSN EN ISO nebo TNV Vysvětlivky: 1. V zóně pro neplavce až na dno. Pokud se objeví sinice ve významném množství, postupuje se jako u přírodních koupališť podle tabulky č. 2 přílohy č. 4 k této vyhlášce. Strana 14 (celkem 14)

Š K O L E N Í P L A V Č Í K Ů

Š K O L E N Í P L A V Č Í K Ů Š K O L E N Í P L A V Č Í K Ů Seminární práce Hygienické zásady bazénů a koupališť Autor: Romana Andrysíková Datum: 20. 4. 2011 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Legislativa vztahující se ke koupalištím..4 2.1. 2.1.

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. pro Koupaliště Milevsko. Provozovatel : SPOS Milevsko s.r.o. J. A. Komenského 1034 399 01 Milevsko IČ : 260 30 756

PROVOZNÍ ŘÁD. pro Koupaliště Milevsko. Provozovatel : SPOS Milevsko s.r.o. J. A. Komenského 1034 399 01 Milevsko IČ : 260 30 756 PROVOZNÍ ŘÁD pro Koupaliště Milevsko Provozovatel : SPOS Milevsko s.r.o. J. A. Komenského 1034 399 01 Milevsko IČ : 260 30 756 V. Milevsku dne 1.1.2012 1 PROVOZNÍ ŘÁD KOUPALIŠTĚ V MILEVSKU Čl. I. Úvodní

Více

Provozní řád sauny v plaveckém bazénu v Jilemnici

Provozní řád sauny v plaveckém bazénu v Jilemnici Provozní řád sauny v plaveckém bazénu v Jilemnici 1. ÚVOD Provozní řád je zpracován v souladu se zákonem 151/2011 Sb., kterým se mění zákon 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících

Více

PROVOZNÍ ŘÁD PŘÍRODNÍHO KOUPALIŠTĚ BOREK

PROVOZNÍ ŘÁD PŘÍRODNÍHO KOUPALIŠTĚ BOREK PROVOZNÍ ŘÁD PŘÍRODNÍHO KOUPALIŠTĚ BOREK stavba povolená k účelu koupání vybavená systémem přírodního způsobu čištění vody ke koupání dle 6, odst. 1) písm. a)zákona č. 258/2000 Sb. Provozní řád byl schválen

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PROVOZNÍ ŘÁD VENKOVNÍCH HRACÍCH PLOCH

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PROVOZNÍ ŘÁD VENKOVNÍCH HRACÍCH PLOCH Základní škola a mateřská škola Horní Studénky,PO. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PROVOZNÍ ŘÁD VENKOVNÍCH HRACÍCH PLOCH Č.j.: 2007/2008 Vypracoval: Schválil: J.Burkoňová, ředitel školy J.Burkoňová, ředitel školy

Více

kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch

kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch VYHLÁŠKA 135/2004 Sb. ze dne 17. března 2004, kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch Změna: 292/2006 Sb. Ministerstvo

Více

P R OVO Z N Í ŘÁD UMĚLÉHO KOUPALIŠTĚ

P R OVO Z N Í ŘÁD UMĚLÉHO KOUPALIŠTĚ P R OVO Z N Í ŘÁD UMĚLÉHO KOUPALIŠTĚ Název: Majitel: Provozovatel: Provozní doba: Vypracoval: Schválil: Koupaliště Police nad Metují Město Police nad Metují Technické služby Police nad Metují, s.r.o. V

Více

PROVOZNÍ ŘÁD SAUNY v Boskovicích

PROVOZNÍ ŘÁD SAUNY v Boskovicích Služby Boskovice, s.r.o. Boskovice, U Lázní 2063/3, PSČ 680 01 IČO: 269 44 855 PROVOZNÍ ŘÁD SAUNY v Boskovicích Adresa: SAUNA U Lázní 2063/3 680 01 Boskovice Obsah 1. Provozní doba, kapacita, návštěvnost

Více

LEGISLATIVA PRO BAZÉNY, SOLÁRIA A WELLNESS

LEGISLATIVA PRO BAZÉNY, SOLÁRIA A WELLNESS LEGISLATIVA PRO BAZÉNY, SOLÁRIA A WELLNESS 1. Základní předpisy ve stavebnictví Zák. 183/2006 Sb. Zák. o územním plánování a stavebním řádu Stavební zákon ve znění pozdějších předpisů(zák. 68/2007Sb.,Zák.191/2008

Více

Židovská obec Brno Směrnice 24/2006

Židovská obec Brno Směrnice 24/2006 Židovská obec Brno Směrnice 24/2006 PROVOZNÍ ŘÁD REGENERAČNÍHO CENTRA OBSAH 1.) LEGISLATIVA 2.) PODMÍNKY ČINNOSTI 3.) POUŽITÍ PŘÍSTROJŮ, NÁSTROJU, POMŮCEK A DALŠICH ZAŘÍZENÍ 4.) ZÁSADY PREVENCE INFEKČNÍCH

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. Školní jídelna a Školní kuchyň

PROVOZNÍ ŘÁD. Školní jídelna a Školní kuchyň PROVOZNÍ ŘÁD Školní jídelna a Školní kuchyň Vydal: Základní škola a Mateřská škola, Bílý Potok, okres Liberec, příspěvková organizace Platnost: 1. 10. 2012 Závaznost: pro všechny zaměstnance Vypracovala:

Více

Provozní řád sauny. Větrání jednotlivých místností je zajištěno centrální vzduchotechnickou jednotkou.

Provozní řád sauny. Větrání jednotlivých místností je zajištěno centrální vzduchotechnickou jednotkou. Provozní řád sauny 1 ÚVOD Název provozovny : Penzion Horácko Adresa : 592 04 Tři Studně 104 Majitel objektu : Dana Dušková IČO 62838512 Živnostenské oprávnění č.j. MU/OŽ/213/2013/U/3 vydán ŽÚ Žďár n.s.

Více

Provozní řád krytého bazénu

Provozní řád krytého bazénu Provozní řád krytého bazénu Majitel: Moravskoslezský kraj Provozovatel: Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, 17.listopadu 1123, příspěvková organizace, IČ: 136 44 319 Provozovna : Krytý

Více

GLOBALGAP- OVOCE A ZELENINA. (FV- FRUIT AND VEGETABLES ČESKÁ VERZE V 3.0-2_Sep07) část B

GLOBALGAP- OVOCE A ZELENINA. (FV- FRUIT AND VEGETABLES ČESKÁ VERZE V 3.0-2_Sep07) část B GLOBALGAP- OVOCE A ZELENINA (FV- FRUIT AND VEGETABLES ČESKÁ VERZE V 3.0-2_Sep07) část B Základní cíle systému Globalgap zajistit bezpečnost produktů zemědělské prvovýroby (rostlinná, živočišná, osivo-sadba,

Více

Schválil: Platnost od: Zpracoval:

Schválil: Platnost od: Zpracoval: OSNOVA ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI A HYGIENA PRÁCE Schválil: V dne: Platnost od: Zpracoval:.. I. OSNOVA ŠKOLENÍ Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen BOZP) a stálé zlepšování pracovního prostředí

Více

Strana 1 / 41. 238/2011 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. ze dne 10. srpna 2011

Strana 1 / 41. 238/2011 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. ze dne 10. srpna 2011 238/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. srpna 2011 o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch Ministerstvo zdravotnictví stanoví

Více

Provozní řád. Aqua Club Ledňáček. Plavání kojenců a batolat

Provozní řád. Aqua Club Ledňáček. Plavání kojenců a batolat Provozní řád Aqua club Ledňáček Plavání kojenců a batolat Provozní řád je zpracován ve smyslu ustanovení 6, odst. 3, písm. c) zákon č. 258/2000 sb. O ochraně veřejného zdraví. Název.: Umístění a adresa.:

Více

Provozní řád Penzion Žralok Šošůvka 46

Provozní řád Penzion Žralok Šošůvka 46 Provozní řád Penzion Žralok Šošůvka 46 Platný od 1.5.2011 I. Údaje o provozovateli Provozovatel: Hydroart s.r.o., Na Lukách 2306/2, Blansko 678 01 IČO: 25586475 DIČ:CZ 25586475 Telefon: 516415563 Odpovědná

Více

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KOMETKA, s.r.o.

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KOMETKA, s.r.o. PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KOMETKA, s.r.o. I. Údaje o zařízení Adresa: Kometka, Střední 26, 60200 Brno Telefon: 549 439 284, mob. 739 219 156 IČO: 01873784 Odpovědná osoba: Mgr. Lenka Řeholová, ředitelka

Více

Návštěvní řád Aquapark Kohoutovice

Návštěvní řád Aquapark Kohoutovice Návštěvní řád Aquapark Kohoutovice 1. Úvodní ustanovení Při vstupu do prostoru Aquaparku Kohoutovice (dále jen "areál") je každý návštěvník povinen seznámit se a dodržovat ustanovení tohoto návštěvního

Více

ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení

ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 238/2011 Sb. Vyhláška o stanovení hygienických požadavků na koupali... - znění dle 97/14 Sb. 238/2011 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne

Více

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2001 kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E Zastupitelstvo obce Žihobce se podle 10 písm. a) a

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Strana 2938 Sbírka zákonů č. 238 / 2011 238 VYHLÁŠKA ze dne 10. srpna 2011 o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch Ministerstvo

Více

Provozní řád posilovny

Provozní řád posilovny 17. listopadu 177, Provozní řád posilovny Vlastníkem a provozovatelem posilovny je Bezpečnostně právní akademie, s.r.o., střední škola, 17.listopadu 177,. 1. Provozovatel Provozovatelem posilovny je BPA

Více

Provozní řád tělocvičny

Provozní řád tělocvičny Základní škola a mateřská škola Dobratice, okres Frýdek-Místek příspěvková organizace Provozní řád tělocvičny Článek I. Základní ustanovení Tělocvična v Dobraticích je majetkem obce Dobratice, která pověřila

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

AquaDream a.s. NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD strana 1 NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD BAZÉNOVÉ ČÁSTI AQUAPARK BARRANDOV. Provozovatel:

AquaDream a.s. NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD strana 1 NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD BAZÉNOVÉ ČÁSTI AQUAPARK BARRANDOV. Provozovatel: AquaDream a.s. NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD strana 1 1. NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD BAZÉNOVÉ ČÁSTI AQUAPARK BARRANDOV Provozovatel: AQUADREAM a.s. Melodická 1380 150 00 Praha 5 - Stodůlky IČ: 27457125 Únor 2007 Schváleno : Hygienická

Více

Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice

Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice CHVaK, a.s. Domažlice poskytují komplexní vodohospodářské služby městům, obcím, průmyslovým a zemědělským podnikům, orgánům státní správy i obyvatelstvu. Činnost

Více

Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice

Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice CHVaK, a.s. Domažlice poskytují komplexní vodohospodářské služby městům, obcím, průmyslovým a zemědělským podnikům, orgánům státní správy i obyvatelstvu. Činnost

Více

Provozní řád plavání kojenců a batolat v plaveckém bazénu v Jilemnici

Provozní řád plavání kojenců a batolat v plaveckém bazénu v Jilemnici Provozní řád plavání kojenců a batolat v plaveckém bazénu v Jilemnici ÚVOD Provozní řád je zpracován v souladu se zákonem 151/2011 Sb., kterým se mění zákon 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o

Více

Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění

Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění Profil vod ke Souhrn informací o vodách ke a hlavních příčinách Název 1 Profil vod ke profilu vod ke profilu vod ke Nadmořská OHRE29 výška Plocha nádrže 15 ha Základní hydrologická charakteristik a Kompetentní

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ZÁCHYTNÉHO MÍSTA PRO OPUŠTĚNÁ A TOULAVÁ ZVÍŘATA MĚSTA CHODOV

PROVOZNÍ ŘÁD ZÁCHYTNÉHO MÍSTA PRO OPUŠTĚNÁ A TOULAVÁ ZVÍŘATA MĚSTA CHODOV PROVOZNÍ ŘÁD ZÁCHYTNÉHO MÍSTA PRO OPUŠTĚNÁ A TOULAVÁ ZVÍŘATA MĚSTA CHODOV Část I. Základní ustanovení Název a sídlo Záchytné místo pro zatoulaná a opuštěná zvířata Města Chodov Komenského 1077, 354 35

Více

Obecně závazná vyhláška obce Rokytno č.2/2001

Obecně závazná vyhláška obce Rokytno č.2/2001 Obecně závazná vyhláška obce Rokytno č.2/2001 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Rokytno, včetně systému nakládání se

Více

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD plaveckého bazénu a areálu Aquapark

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD plaveckého bazénu a areálu Aquapark Článek 1 - Vstup do krytého bazénu NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD plaveckého bazénu a areálu Aquapark 1. Používání krytého plaveckého bazénu je dovoleno pouze v provozní době s platnou vstupenkou, kterou si návštěvník

Více

Pracovní návrh. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí. ze dne.2014. o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí

Pracovní návrh. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí. ze dne.2014. o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí Pracovní návrh VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne.2014 o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 26

Více

ÚVOD A. POVINNOSTI NÁVŠTĚVNÍKŮ

ÚVOD A. POVINNOSTI NÁVŠTĚVNÍKŮ ČESKÝ VESLAŘSKÝ KLUB V BRNĚ O.S. PROVOZNÍ ŘÁD STŘEDISKA PŘEHRADA ÚVOD Provozní řád určuje pravidla chování v areálu veslařského klubu pro jeho členy, pro jejich hosty, případně pro závodníky jiných klubů.

Více

PLÁN OPATŘENÍ PRO PŘÍPAD ROPNÉ HAVÁRIE (HAVARIJNÍ PLÁN) Avia Energo, s.r.o. BERANOVÝCH 140 PRAHA 9 LETŇANY. DLE ZÁKONA Č. 20/2004 Sb.

PLÁN OPATŘENÍ PRO PŘÍPAD ROPNÉ HAVÁRIE (HAVARIJNÍ PLÁN) Avia Energo, s.r.o. BERANOVÝCH 140 PRAHA 9 LETŇANY. DLE ZÁKONA Č. 20/2004 Sb. Příloha č.6 PLÁN OPATŘENÍ PRO PŘÍPAD ROPNÉ HAVÁRIE (HAVARIJNÍ PLÁN) Avia Energo, s.r.o. BERANOVÝCH 140 PRAHA 9 LETŇANY DLE ZÁKONA Č. 20/2004 Sb. Vypracoval: Miloslav Maršan vedoucí odd. elektro Schválil:

Více

Zásady pro provoz. Výklad pojmů

Zásady pro provoz. Výklad pojmů Rehabilitační bazény - Podklad pro zpracování žádosti ve smyslu 18 odst. 2 zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších právních předpisů

Více

BEZPEČNOST BAZÉNŮ, KOUPALIŠŤ A AQUAPARKŮ

BEZPEČNOST BAZÉNŮ, KOUPALIŠŤ A AQUAPARKŮ BEZPEČNOST BAZÉNŮ, KOUPALIŠŤ A AQUAPARKŮ PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI NÁVŠTĚVNÍKŮ - TNV 940920-1 Koutecký Karel, Sokolovská bytová, plavecký bazén Sokolov Jednou ze základních povinností provozovatele

Více

Provozní řád INFRASAUNA krytého bazénu PROVOZNÍ ŘÁD

Provozní řád INFRASAUNA krytého bazénu PROVOZNÍ ŘÁD PROVOZNÍ ŘÁD dle 6c odst. 1 písm. f) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů Provoz Infrasauny Provozovatel a osoba, zodpovědná

Více

Obecně závazná vyhláška č. 3/2001

Obecně závazná vyhláška č. 3/2001 Obecně závazná vyhláška č. 3/2001 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území Obce Žleby, včetně systému nakládání se stavebním odpadem.

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 14. května 2010 Č. j.: KULK 31995/2010 Sp. zn.: OŽPZ 203/2010 Vyřizuje: Ing. Pavlína Švecová Tel.: 485 226 385 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor

Více

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy OBEC VELKÉ BŘEZNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2003, O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVĚ, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ VZNIKAJÍCÍCH NA ÚZEMÍ OBCE VELKÉ BŘEZNO A O SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ

Více

Čl. 1 Účel a oblast použití

Čl. 1 Účel a oblast použití 1 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.1/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu Zastupitelstvo obce Číhaň vydává dne 12.12.2001 podle ustanovení 17 odst.

Více

Provozní řád SPORTCENTRUM DDM Prostějov. Provozní řád

Provozní řád SPORTCENTRUM DDM Prostějov. Provozní řád Provozní řád Provozní řád Relaxačního centra (dálen je RC ) Sportcentra DDM Prostějov je vypracován a předložen orgánu ochrany veřejného zdraví dle ustanovení 6c odst. 1 písm. f) a g) zákona č. 258/2000

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446 příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Provozní řád školy Č.j.: /2014 Číslo směrnice: /2014 Vypracovala: Schválila: Mgr. Hana Procházková, vedoucí

Více

PROVOZNÍ ŘÁD BAZÉNU PRO PLAVÁNÍ KOJENCŮ, BATOLAT A DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

PROVOZNÍ ŘÁD BAZÉNU PRO PLAVÁNÍ KOJENCŮ, BATOLAT A DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PROVOZNÍ ŘÁD BAZÉNU PRO PLAVÁNÍ KOJENCŮ, BATOLAT A DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU Provozovatel: Tomáš Cerman, IČO : 11261803, Riegrova 1543, 269 01 Rakovník Provozovna: Centrum MARCO, Riegrova 1543, 269 01 Rakovník

Více

Plavecká škola Zlín, Hradská 888, 760 01 Zlín. Tel. 577 599 918. email: plavskola@zlinedu.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLY

Plavecká škola Zlín, Hradská 888, 760 01 Zlín. Tel. 577 599 918. email: plavskola@zlinedu.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLY Plavecká škola Zlín, Hradská 888, 760 01 Zlín Tel. 577 599 918 email: plavskola@zlinedu.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLY Platnost od 1. 9. 2012 Vladimír Vágner, ředitel školy Plavecká škola Zlín, Hradská 888, 760

Více

Odůvodnění veřejné zakázky č. 13/28

Odůvodnění veřejné zakázky č. 13/28 MĚSTO BYSTŘICE Dr. E. Beneše 25, 257 51 Bystřice Odůvodnění veřejné zakázky č. 13/28,,Svoz a likvidace komunálního, separovaného a nebezpečného odpadu pro Město Bystřice dle ustanovení 156 odst. 1 zákona

Více

N Á V Š T Ě V N Í Ř Á D

N Á V Š T Ě V N Í Ř Á D N Á V Š T Ě V N Í Ř Á D PRO KRYTÝ PLAVECKÝ AREÁL / KPA / V KLATOVECH Všeobecná ustanovení Návštěvní řád slouží k ochraně zdraví, bezpečnosti a dobré pohodě návštěvníků. S tímto řádem jsou p o v i n n i

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor. kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č.: 516435691 PLAVECKÁ VÝUKA ŽÁKŮ

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor. kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č.: 516435691 PLAVECKÁ VÝUKA ŽÁKŮ Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor. kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č.: 516435691 Vnitřní směrnice: PLAVECKÁ VÝUKA ŽÁKŮ Obsah: 1. Organizace plavecké výuky 2. Cíl plavecké výuky 3. Povinnosti

Více

INFORMACE pro provozovatele dětských táborů

INFORMACE pro provozovatele dětských táborů INFORMACE pro provozovatele dětských táborů Dle informací z zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, která určuje povinnosti také pro provozovatele zotavovacích akcí. Součástí tohoto zákona jsou

Více

Čj.: KHSSC 45619/2014. 1. Pravomoc k výkonu kontroly: 82 odst. 2 písm. b), písm. o) zákona 258

Čj.: KHSSC 45619/2014. 1. Pravomoc k výkonu kontroly: 82 odst. 2 písm. b), písm. o) zákona 258 Čj.: KHSSC 45619/2014 PROTOKOL o kontrole pořízený z kontroly vykonané podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), a 88 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých

Více

HLAVA I Základní ustanovení

HLAVA I Základní ustanovení 258/2000 Sb. ZÁKON ze dne 14. července 2000 o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění zákonů č. 254/2001 Sb., č. 274/2001 Sb., č. 13/2002 Sb., č. 76/2002 Sb., č. 86/2002

Více

Plnění kvalitativních ukazatelů pitné vody

Plnění kvalitativních ukazatelů pitné vody Plnění kvalitativních ukazatelů pitné vody Ing. Miloslava Melounová SOVAK, Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR Úvod Obor vodovodů a kanalizací v České republice prošel v posledních zhruba deseti letech

Více

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Zak. č. : SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. k. ú...., kraj Zlínský PROJEKT PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA (VZOR) Investor: Datum: Vypracoval: Razítko: Paré č. X A.0 OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY A.0 OBSAH

Více

Obec Veliká Ves Veliká Ves 69, 250 70 Odolena Voda, IČ: 43750486 tel.: 315 682 710, e-mail: ouvelikavesuprahy@seznam.cz, http://www.velikaves.

Obec Veliká Ves Veliká Ves 69, 250 70 Odolena Voda, IČ: 43750486 tel.: 315 682 710, e-mail: ouvelikavesuprahy@seznam.cz, http://www.velikaves. Obec Veliká Ves Veliká Ves 69, 250 70 Odolena Voda, IČ: 43750486 tel.: 315 682 710, e-mail: ouvelikavesuprahy@seznam.cz, http://www.velikaves.eu Obecně závazná vyhláška obce Veliká Ves č. 1/2015 o systému

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

- 25 - ODŮVODNĚNÍ. Obecná část

- 25 - ODŮVODNĚNÍ. Obecná část - 25 - ODŮVODNĚNÍ Obecná část Ministerstvo zdravotnictví předkládá návrh vyhlášky, kterou se stanoví požadavky na pitnou a teplou vodu a rozsah a četnost kontroly pitné vody. Vyhláška je prováděcím předpisem

Více

Dům dětí a mládeže, Mikulov, okres Břeclav

Dům dětí a mládeže, Mikulov, okres Břeclav Dům dětí a mládeže, Mikulov, okres Břeclav VNITŘNÍ ŘÁD Vnitřní řád vydává ředitel DDM. Zveřejňuje jej na přístupném místě (úřední deska) prokazatelným způsobem s ním seznámí zaměstnance DDM, účastníky

Více

Umělá koupaliště. Hodnocení rozborů vody Konzultační den. RNDr. Jaroslav Šašek

Umělá koupaliště. Hodnocení rozborů vody Konzultační den. RNDr. Jaroslav Šašek Umělá koupaliště. Hodnocení rozborů vody Konzultační den RNDr. Jaroslav Šašek Umělá koupaliště Význam a zdravotní rizika ukazatelů: E. coli ( indikace fekální kontaminace ) počet při 36 C (obecné znečištění,

Více

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY:

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY: E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY: E.1. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ STAVENIŠTĚ: Staveniště se nachází v centrální části města Liberce na pozemcích p.č. 897/1 a 897/2 a je obklopeno stávající vesměs obytnou zástavbou.

Více

HYGIENICKO SANITAČNÍ ŘÁD STRAVOVACÍHO ZAŘÍZENÍ VÝDEJNY POKRMŮ

HYGIENICKO SANITAČNÍ ŘÁD STRAVOVACÍHO ZAŘÍZENÍ VÝDEJNY POKRMŮ HYGIENICKO SANITAČNÍ ŘÁD STRAVOVACÍHO ZAŘÍZENÍ VÝDEJNY POKRMŮ Mateřská škola Petříkov č.p. 6 Obec Petříkov u Velkých Popovic Zpracovala: Ing. Hana Svobodová Vydání: 1 Celkem 8 stran Platnost od 1.9.2011.

Více

ČÁST PRVNÍ Práva a povinnosti osob a výkon státní správy v ochraně veřejného zdraví. HLAVA I Základní ustanovení

ČÁST PRVNÍ Práva a povinnosti osob a výkon státní správy v ochraně veřejného zdraví. HLAVA I Základní ustanovení 258/2000 Sb. ZÁKON ze dne 14. července 2000 o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění zákonů č. 254/2001 Sb., č. 274/2001 Sb., č. 13/2002 Sb., č. 76/2002 Sb., č. 86/2002

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Vnitřní předpis č.: 07/10 Obsah: I. Úvodní ustanovení II. Práva a povinnosti žáků, pravidla vzájemných vztahů mezi žáky a pedagogickými pracovníky A. Práva žáků B. Povinnosti

Více

Provozní řád sauna. Provoz saun. Provozovatel a osoba, zodpovědná za provoz sauny dle 6a odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Provozní řád sauna. Provoz saun. Provozovatel a osoba, zodpovědná za provoz sauny dle 6a odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů PROVOZNÍ ŘÁD dle 6c odst. 1 písm. f) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů Provoz saun Provozovatel a osoba, zodpovědná

Více

SPOLKOVÝ DŮM. K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE. STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice

SPOLKOVÝ DŮM. K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE. STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE SPOLKOVÝ DŮM K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice ZPRACOVATEL DOKUMENTACE: Ing. arch. Jolana Fritschová,

Více

Obecně závazná vyhláška obce Seletice

Obecně závazná vyhláška obce Seletice Obecně závazná vyhláška obce Seletice o systému sběru, třídění a zneškodňování odpadů vznikajících na území obce Seletic Zastupitelstvo obce Seletic schválilo dne 1. 1. 2005, podle ustanovení 9, odst.

Více

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD - DENNÍCH LÁZNÍ HODONÍN

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD - DENNÍCH LÁZNÍ HODONÍN NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD - DENNÍCH LÁZNÍ HODONÍN Tento návštěvní řád doplňuje platné právní předpisy k ochraně zdraví a bezpečnosti návštěvníků Denních lázní Hodonín (dále jen DL) a musí být návštěvníky a organizacemi

Více

PROVOZNÍ ŘÁD nekrytého umělého koupaliště V POZLOVICÍCH

PROVOZNÍ ŘÁD nekrytého umělého koupaliště V POZLOVICÍCH PROVOZNÍ ŘÁD nekrytého umělého koupaliště V POZLOVICÍCH Provozní řád nekrytého umělého koupaliště je vypracován dle 6c odst. 1 písm. f) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 obce Osvětimany

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 obce Osvětimany Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 obce Osvětimany o nakládání s komunálním odpadem a se stavebním odpadem Zastupitelstvo obce Osvětimany se usneslo na svém zasedání dne 15. listopadu 2001 vydat podle ust.

Více

Vnitřní předpis školského zařízení podle Školského zákona 561/2004 Sb.

Vnitřní předpis školského zařízení podle Školského zákona 561/2004 Sb. Školní jídelna VP 4/2015 Václavkova 1083 č. 2 Mladá Boleslav příspěvková organizace Vnitřní předpis školského zařízení podle Školského zákona 561/2004 Sb. Vnitřní předpis nabývá platnosti ode dne 1.2.2015

Více

ČASOVÝ PROGRAM ÚKLIDOVÝCH PRACÍ Závod Olomouc - Administrativní budova

ČASOVÝ PROGRAM ÚKLIDOVÝCH PRACÍ Závod Olomouc - Administrativní budova ČASOVÝ PROGRAM ÚKLIDOVÝCH PRACÍ Závod Olomouc - Administrativní budova A/ VSTUP DO BUDOVY - zametání vstupní haly, setření na vlhko - úklid čistící zóny ve vchodu - vytírání, mopování vstupní haly, zádveří

Více

PROVOZNÍ ŘÁD SAUNY I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: ELIFITNESS s.r.o., Údolní 532/76, 602 00 Brno, IČ 28906373

PROVOZNÍ ŘÁD SAUNY I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: ELIFITNESS s.r.o., Údolní 532/76, 602 00 Brno, IČ 28906373 ELIFITNESS s.r.o., Údolní 532/76, 602 00 Brno, IČ 28906373 PROVOZNÍ ŘÁD SAUNY Tento provozní řád slouží k zajištění pořádku, bezpečnosti a ochrany zdraví uživatelů INFRA SAUNY. Všichni návštěvníci sauny

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2012 V Praze dne 4. prosince 2012 Částka: 52 O B S A H: Část I. 52. Pokyn generálního ředitele

Více

PROVOZNÍ ŘÁD Baby clubu RELAXÁČEK. Provozní řád

PROVOZNÍ ŘÁD Baby clubu RELAXÁČEK. Provozní řád Název zařízení: PROVOZNÍ ŘÁD Baby clubu RELAXÁČEK Medical Care Centre (dále jen MCC) místnost č. 204,205 2NP, Záhumenní 1477, 742 21 Kopřivnice Provozovatel, IČO, sídlo: Vodní sporty RELAX s.r.o., IČO

Více

Osnova provozního řádu provozovny služeb péče o tělo dle 21 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví

Osnova provozního řádu provozovny služeb péče o tělo dle 21 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví Osnova provozního řádu provozovny služeb péče o tělo dle 21 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví Provozovna holičství, kadeřnictví, manikúry, pedikúry, kosmetických, masérských, regeneračních a rekondičních

Více

Provozní řád Základní školy v Litvínově Hamru, Mládežnická 220

Provozní řád Základní školy v Litvínově Hamru, Mládežnická 220 Provozní řád Základní školy v Litvínově Hamru, Mládežnická 220 dle Zákona č. 410/2005 Sb. O ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů Předmět vymezení: základní škola I. Údaje o

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Více

6. HYGIENICKÉ ZABEZPEČENÍ RUKOU VE ZDRAVOTNÍ PÉČI

6. HYGIENICKÉ ZABEZPEČENÍ RUKOU VE ZDRAVOTNÍ PÉČI M E T O D I C K Á O P A T Ř E N Í 6. HYGIENICKÉ ZABEZPEČENÍ RUKOU VE ZDRAVOTNÍ PÉČI ZN.: 19763/2005 REF.: MUDr. Sylvie Kvášová, tel.: 22497 linka 2440 K zajištění jednotného postupu stanoví tento metodický

Více

Organizace ROČNÍ PROVĚRKA BOZP NÁZEV PŘEDPISU. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem.

Organizace ROČNÍ PROVĚRKA BOZP NÁZEV PŘEDPISU. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Organizace NÁZEV PŘEDPISU ROČNÍ PROVĚRKA BOZP Zpracoval Schválil datum vydání datum účinnosti Prověrky bezpečnosti

Více

10. Provozní řád školní jídelny

10. Provozní řád školní jídelny Střední průmyslová škola stavební, Plzeň, Chodské nám. 2, příspěvková organizace se sídlem 301 00 Plzeň, Chodské nám. 2 10. Provozní řád školní jídelny Vypracovala: Ing. Ivana Raunerová, ředitelka školy

Více

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU. Zdroje vod pro tunelové stavby

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU. Zdroje vod pro tunelové stavby Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Zdroje vod pro tunelové stavby doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D. POVRCHOVÉ VODY Povrchové vody lze rozdělit na vody tekoucí a

Více

DSP ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY PLÁN BOZP. Projektant: MS-projekce s.r.o., Erbenova 509/5, 703 00 OSTRAVA-VÍTKOVICE

DSP ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY PLÁN BOZP. Projektant: MS-projekce s.r.o., Erbenova 509/5, 703 00 OSTRAVA-VÍTKOVICE VÝMĚNA OKEN A VSTUPNÍCH DVEŘÍ ul. Chelčického č.p. 691/8, Ostrava-Moravská Ostrava DSP ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY PLÁN BOZP H Projektant: MS-projekce s.r.o., Erbenova 509/5, 703 00 OSTRAVA-VÍTKOVICE Vypracoval:

Více

Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s vybranými chemickými látkami a chemickými přípravky

Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s vybranými chemickými látkami a chemickými přípravky Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s vybranými chemickými látkami a chemickými přípravky zpracovaná dle 44 a) odst. 10 zákona č. 258/2000 Sb., a ochraně veřejného

Více

I. VŠEOBECNÁ SPOLEČNÁ USTANOVENÍ PRAVIDLA VYUŽITÍ SPORTOVIŠTĚ

I. VŠEOBECNÁ SPOLEČNÁ USTANOVENÍ PRAVIDLA VYUŽITÍ SPORTOVIŠTĚ I. VŠEOBECNÁ SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 1. Fotbalový areál Tyršova je sportovní zařízení v majetku města Vsetín. Objekt spravuje a provozuje Vsetínská sportovní, s.r.o. se sídlem Na Lapači 394, Vsetín, IČ 28893987.

Více

Obec CHLUM, Chlum 42, 257 63 Trhový Štěpánov IČO:00473529 DIČ: CZ00473529 Tel.: 731234451. OBEC Chlum. Obecně závazná vyhláška obce Chlum č.

Obec CHLUM, Chlum 42, 257 63 Trhový Štěpánov IČO:00473529 DIČ: CZ00473529 Tel.: 731234451. OBEC Chlum. Obecně závazná vyhláška obce Chlum č. OBEC Chlum Obecně závazná vyhláška obce Chlum č. 1/2014, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č. 6/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY VZNIKAJÍCÍMI ČINNOSTÍ A PROVOZEM MĚSTSKÉHO ÚŘADU VSETÍN

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY VZNIKAJÍCÍMI ČINNOSTÍ A PROVOZEM MĚSTSKÉHO ÚŘADU VSETÍN Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450 Výtisk č.: 0 SMĚRNICE číslo ES 72-01 Vydání: 2 Účinnost od: 13. 6. 2003 Město Vsetín Městský úřad Vsetín Přepis: Počet stran:

Více

Obec Komárov ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Účel vyhlášky

Obec Komárov ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Účel vyhlášky Obec Komárov Obecně závazná vyhláška obce Komárov č. 3/2004 k systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu Zastupitelstvo obce Komárov na svém zasedání dne

Více

Technické služby Doubravčice, s.r.o. Registrace: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 224654.

Technické služby Doubravčice, s.r.o. Registrace: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 224654. S M L O U V A O N Á J M U vodohospodářských děl a souborů zařízení k zajištění rozvodu a dodávky pitné vody a odvádění a čištění odpadních a dešťových vod ---------------------------------------------------------------

Více

Zpráva o průběhu letní dětské rekreace v roce 2008 Liberecký kraj

Zpráva o průběhu letní dětské rekreace v roce 2008 Liberecký kraj Zpráva o průběhu letní dětské rekreace v roce 2008 Liberecký kraj Níže uvedený přehled shrnuje průběh letní dětské rekreace v roce 2008 ve čtyřech okresech Libereckého kraje (okres Liberec, Česká Lípa,

Více

Letní koupaliště Moravské Budějovice. Provozní a návštěvní řád

Letní koupaliště Moravské Budějovice. Provozní a návštěvní řád Letní koupaliště Moravské Budějovice Provozní a návštěvní řád PROVOZOVATEL LETNÍHO KOUPALIŠTĚ: ZIKOS, příspěvková organizace Komenského sady 1642 676 02 Moravské Budějovice květen 2015 Koupaliště Moravské

Více

Tento Návštěvní řád má sloužit k dodržování platných předpisů, ochraně zdraví a bezpečnosti návštěvníků BAZÉNU A WELLNESS (dále jen BaW).

Tento Návštěvní řád má sloužit k dodržování platných předpisů, ochraně zdraví a bezpečnosti návštěvníků BAZÉNU A WELLNESS (dále jen BaW). NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD BAZÉN, WELLNESS Návštěvní řád je vypracován zejména na základě 7a z.č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu a dále v souladu se zákonem 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších

Více

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o.

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. J.: 1/9/2014 Vypracoval: Vydal: Ing. Petra Hanzalová, vychovatelka pověřená vedením ŠD Mgr. Jarmila Líčeníková, ředitelka

Více

Rozsah prací a četnosti úklidu

Rozsah prací a četnosti úklidu Příloha č. 3.2. Rozsah prací a četnosti úklidu Obecné zásady: Pracovník zhotovitele bude pružně a samostatně reagovat na aktuální potřebu úklidu a v případě nutnosti provede úklid i mimo běžný rozsah,

Více

Obecně závazná vyhláška. Obce Koněprusy. č. 4

Obecně závazná vyhláška. Obce Koněprusy. č. 4 Obecně závazná vyhláška Obce Koněprusy č. 4 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a o poplatku za komunální odpad Zastupitelstvo obce Koněprusy

Více

Příloha č. 11. Auditovaná škola: Datum auditu: Jméno auditora: Seznam kontrolních otázek

Příloha č. 11. Auditovaná škola: Datum auditu: Jméno auditora: Seznam kontrolních otázek Příloha č. 11 Auditovaná škola: Datum auditu: Jméno auditora: Seznam kontrolních otázek Vymezení činnosti a odpovědnosti provozovatele poř. č. zadání otázky / zjištění: ano / ne 1. Byla vymezena výrobní

Více

Profil vod ke koupání - VN Mšeno Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění

Profil vod ke koupání - VN Mšeno Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění Profil vod ke koupání - VN Mšeno Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách 1 Profil vod ke koupání. Identifikátor 207301 profilu vod ke koupání. Název profilu Profil vod ke koupání - VN

Více