PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015"

Transkript

1 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Gymnázium Josefa Jungmanna, Svojsíkova 1, Litoměřice, příspěvková organizace Svojsíkova 1015/1, Litoměřice Jméno a příjmení ředitele Miloš Štyks Telefon na ředitele na ředitele Jméno a příjmení školního metodika prevence Telefon Jméno a příjmení výchovného poradce (VP) Telefon Mgr. Andrea Skokanová PaedDr. Bc. Luboš Nergl MPP vypracoval(a): Mgr. Andrea Skokanová Datum Seznámení ředitele/ředitelky školy s MPP Seznámení pedagogického sboru školy s MPP Podpis ředitele/ředitelky školy

2 Obsah A. Zmapování situace ve škole pro stanovení cílů MPP B. Cíle vyplývající ze zmapování situace C. Strategie a metody dosahování cílů, formy realizace MPP I. Práce pedagogického sboru a vedení školy II. Spolupráce školy s rodiči III. Program preventivních aktivit pro žáky školy IV. Spolupráce s okolím školy V. Rámcový časový harmonogram realizace programu VI. Postup školy při výskytu a zneužívání návykových látek, VII. Program proti šikanování, krizový plán VIII. Evidence a způsob vyhodnocení MPP IX. Přílohy Použité zkratky: MPP minimální preventivní program RCH rizikové chování

3 A. ZMAPOVÁNÍ SITUACE VE ŠKOLE PRO STANOVENÍ CÍLŮ MPP 1. Popis současného stavu ve škole Ve škole se dlouhodobě snažíme o vytvoření klidného a otevřeného psychosociálního klimatu a o vytvoření klidného a pozitivního prostředí, ve kterém může dojít k navázání dobrého kontaktu a spolupráce mezi žáky a pedagogy. Uvědomujeme si, že k rizikovému chování jsou v současné době žáci vedeni větším množstvím faktorů, a proto se snažíme spolupracovat s rodiči, různými organizacemi a PPP. Celkově je ve škole poměrně příznivé klima. Jediným závažnějším problémem je vyšší absence u žáků vyššího stupně gymnázia, zvláště těch, kteří jsou již plnoletí. Snažíme se tento problém dlouhodobě řešit pomocí různých opatření, která jsou součástí školního řádu i individuálními pohovory s žáky a spoluprací s rodiči. Další dlouhodobý negativní jev, který se opakuje již několik let, ale je i celorepublikovým problémem, je kouření. Naši žáci sice nekouří v prostorách školy, ale snaží se v průběhu volných hodin opouštět školu, aby si mohli zakouřit. Již v loňském roce proto došlo ke změně školního řádu, ve kterém jsme na tuto situaci vhodným způsobem reagovali. Na poradách řešíme i problematiku neprospívajících žáků, ale jedná se jen o výjimečné případy, které jsou vždy řešeny individuálně, konzultacemi, doučováním a pohovory s žáky a rodiči. U studentů primy jsme v loňském roce ve spolupráci s rodiči řešili vztahové problémy a můžeme konstatovat, že se situace ve třídě částečně zklidnila. V současné době neevidujeme žádný případ požívání drog a jiných omamných látek. Informace o případných problémech žáků získáváme ve spolupráci s jednotlivými vyučujícími, kteří jsou v kontaktu se žáky a dlouhodobě sledují jejich chování. Ve škole se zaměřujeme na problematiku sexuální prevence, šikany a sociální komunikace. Zatím jsme se nemuseli žádat o pomoc policii ČR, lékaře či kurátora pro mládež. Většinu problémů řešíme ve spolupráci s PPP v Litoměřicích. Všichni vyučující nabízí žákům možnost individuálních konzultací. Uvědomujeme si, že případné problémy žáka mohou vyplývat z neutěšené rodinné situace, tělesných či psychických problémů. Z těchto důvodů nabízíme žákům pomoc pedagogickou i odpovídající pomoc odbornou. Ve škole pracuje výchovný poradce, na kterého se žáci i rodiče mohou obrátit. 2. Hodnocení situace v oblasti rizikového chování ve škole z hlediska rodičů žáků Ve škole se 2 krát ročně konají rodičovské schůzky, na nichž mají rodiče možnost přímo se vyjádřit k situaci ve škole, třídě i k problémům jednotlivých žáků. Stávají se tak aktivní součástí školního dění. Je pravda, že podnětů z oblasti prevence přichází ze strany rodičů velmi málo. Většinou společně projednáváme záškoláctví a neprospěch žáků. Jinak jsou rodiče s naší prací spokojeni, protože školní klima je poměrně klidné. Dlouhodobě pracujeme na zkvalitnění komunikace mezi rodiči a pedagogy, ale zatím se nám moc nedaří, aby byli rodiče aktivnější. 3. Hodnocení situace v oblasti rizikového chování ve škole z hlediska žáků Informace o situaci ve škole získáváme přímo od studentů, kteří je svěřují svým třídním pedagogům, ale také díky rozhovorům v hodinách společenských věd a občanské výchovy. V současnosti se žáci necítí být ohrožení, a ani nepřichází s podněty k naší intervenční činnosti. Prostředí školy je pro žáky poměrně bezpečné. Na nižším stupni gymnázia jsme někdy nuceni řešit individuální i skupinové vztahové problémy, ale to souvisí s věkem žáků. Na tuto situaci se snažíme reagovat ihned a řešit ji ve spolupráci s třídním učitelem, rodiči a výchovným poradcem. V loňském roce jsem zaznamenali vztahový konflikt u tří studentů vyššího stupně gymnázia. Problém jsme ihned řešili ve spolupráci s rodiči a vedením školy. Pro žáky prvních ročníků pořádáme seznamovací kurz, který absolvují před nástupem do školy, mají tak možnost poznat kolektiv a třídního učitele. Jsme otevření k podnětům od žáků, ale ty přichází jen výjimečně.

4 4. Hodnocení MPP minulého školního roku Nepovedlo se nám zvýšit počet aktivit zaměřených na prevenci rizikového chování, ani zlepšit informovanost jednotlivých pedagogů. Dále pokračovala spolupráce s hospicem (3. ročníky, stromečky), nemocnicí. Opět jsme uskutečnili návštěvu Památníku Terezín (2. ročníky). Ve všech těchto aktivitách chceme pokračovat. Navázali jsme na loňský rok a sbírali jsme víčka z PET lahví, aviváží, kávy a různých plastových obalů. Mohu s radostí konstatovat, že jsme nasbírali mnohem víc než v loňském roce. Peníze jsou určeny na léčbu postiženého Honzíka. Do této aktivity se zapojily všechny třídy naší školy. Vzhledem k tomu, že se žáci sami ptali, zda se bude ve sběru pokračovat i v letošním roce, rozhodli jsme se v této aktivitě vytrvat. Z akcí konaných v loňském roce se nám osvědčila spolupráce s agenturou Lektor, zastupovanou panem Růžičkou, a proto s ním chceme spolupracovat i v letošním roce Jeho přednášky jsou určeny žákům nižšího gymnázia a nabízí tematicky zaměřený blok besed. Jedná se vždy o dvě vyučovací hodiny, v nichž jsou žáci aktivním prvkem a mohou klást otázky, které se týkají probírané tematiky. Celý cyklus byl ukončen reflexí v hodinách občanské výchovy. Pro žáky druhých ročníků jsme 21. května zorganizovali přednášku na téma domácího násilí. Jednalo se o workshop, kterému předcházelo vyplňování dotazníků, které slouží jako podklad k další výzkumné činnosti. I v letošním školním roce se zapojili žáci naší školy do projektu Přátelé a absolvovali školení peer aktivistů. Tito žáci: Jiří Čejka 1.B, Anna Doudová 1.B, Richard Havel 2.C, Marina Morozovová a Kateřina Žáčková (obě 6.S) ukončili tento program závěrečnou zkouškou a v příštím školním roce mohou začít pracovat jako peer aktivisté na 5 litoměřických základních školách. Ve školním roce jsme nemuseli řešit žádné problémy v oblasti rizikového chování. Neuskutečnili jsme návštěvu soudu, a proto doufám, že se k této aktivitě vrátíme. Psychosociální klima na naší škole je relativně stabilní, což jistě příznivě ovlivnilo výskyt rizikového chování. B. CÍLE VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZMAPOVÁNÍ SITUACE 1. Dlouhodobé cíle : - vést žáky k zodpovědnému chování, jednání a osobní zodpovědnosti - vést žáky ke zdravému životnímu stylu - prevence zdravého sexuálního chování a rizikových projevů, které by se mohly ve škole objevit -zavádět minimální preventivní program do běžného chodu školy (ve spolupráci s ostatními pedagogy) - učit říkat,, ne na drogové závislosti - posilovat asertivitu žáků - vnímat nekázeň a neúspěch ve škole jako možný projev tělesných, duševních či rodinných problémů studenta nutnost individuální pedagogické či odborné péče 2. Krátkodobé cíle MPP jsou zformulovány na období jednoho roku a diferencovány podle vymezení níže uvedených cílových skupin: - sledování vztahů ve třídě- především na nižším stupni gymnázia a v prvních ročnících SŠ - vytváření pozitivního psychosociálního klimatu ve třídě i mimo ni - prevence závislostí - kouření, alkohol, drogy - výchova k péči o zdraví (především na nižším stupni gymnázia) - výchova k prosociálnímu chování, toleranci, odmítání agresivity 3. Vymezení cílových skupin Žáci 2. a 3.stupně:

5 Rodiče žáků Pedagogové 4. Rozdělení cílů podle cílových skupin Žáci 2. a 3. stupně: Žáci 2. stupně: zaměříme se na: - předcházení problémovým vrstevnickým vztahům - zlepšení vzájemné komunikace mezi žáky - respektování autority, toleranci k odlišnostem - budování zdravého sebevědomí a asertivity - zdravý životní styl - budování vztahu ke zdravé sexualitě a prevenci před užíváním návykových látek Žáci 3. stupně: zaměříme se na: - schopnost tolerance k odlišnostem - předcházení,,záškoláctví" u studentů starších 18 let - problematiku spojenou s kouřením a jinými drogovými závislostmi - především alkoholem - problematiku promiskuitního chování mimo školu - zdravý životní styl - správné občanské chování - zapojení studentů do Peer programu Rodiče: zaměříme se na: - vytvoření,,zdravého vztahu" pedagogů a rodičů - informovanost rodičů v oblasti pomoci s problémovými žáky - informovanost rodičů o kompetencích školy, policie, sociálních pracovníků - možnost pomoci ze strany rodičů - zapojování rodičů do řešení konkrétních situací a problémů - vyvozování osobní odpovědnosti rodičů a vhodnost předání informací škole o závažných skutečnostech, které by mohly souviset s prospěchem či chováním jejich dětí Pedagogičtí pracovníci: zaměříme se na: - zapojení pedagogů při řešení negativních sociálních jevů - zapojení pedagogů do plnění MPP tím, že budou v jednotlivých předmětech probírat témata spojená s prevencí - informovanost pedagogů s plněním MPP C. STRATEGIE A METODY DOSAHOVÁNÍ CÍLŮ, FORMY REALIZACE MPP I. PRÁCE PEDAGOGICKÉHO SBORU A VEDENÍ ŠKOLY 1. Oblasti přímé práce pedagogů Třídní pedagogové seznámí žáky s pravidly bezpečnosti a školním řádem. Vyučující odborných předmětů seznámí žáky s riziky ve svých aprobovaných předmětech (chemie, biologie apod.). Velký díl preventivní práce leží na třídních učitelích, kteří žáky své třídy znají nejlépe a také jsou s nimi v nejbližším kontaktu. Mohou zaregistrovat i malé změny v chování žáků a odhalit tak rizikové

6 chování již v počátku. Sledují krátkodobé absence i změny v chování. Při podezření na záškoláctví informují ŠMP a výchovného poradce a společně hledají řešení vzniklé situace. Podobně postupujeme i v případě zhoršujícího se prospěchu. Vhodnou formou k zajištění dobře fungujících vrstevnických vztahů je adaptační kurz, který umožňuje třídním učitelům poznat žáky i mimo prostory školy a zjistit informace, které by jinak neměli. Učitelé se takto stávají aktivními spolutvůrci třídního kolektivu a klimatu. Jednotlivé případy rizikového chování jsou vždy řešeny ve spolupráci s rodiči, vyučujícími, žákem a vedením školy. Výchovný poradce a metodik prevence sice nemají konzultační hodiny, ale žáci za nimi mohou přijít kdykoliv podle potřeby a domluvit si další schůzky. 2. Plán vzdělávání ŠMP a dalších pedagogických pracovníků v oblasti prevence RCH V současné době neuvažujeme o žádném dalším vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prevence rizikového chování. Název a odborné zaměření vzdělávání Počet hodin Datum konání Realizátor organizace, odborník Počet (ev. Jména či zařazení) školených pedagogů 3. Způsob spolupráce s ostatními pedagogy V současné době sice na naší škole nefunguje žádný preventivní tým, ale vždy spolupracuje metodik prevence s výchovným poradcem, vedením školy a třídním učitelem. Ostatní kolegové získávají informace prostřednictvím nástěnky výchovného poradenství a nástěnky metodika prevence. Důležité informace si předáváme přímo, tedy ústně. Na realizaci aktivit v rámci prevence rizikového chování se podílí ti učitelé, do jejichž kompetence daná problematika spadá, nejčastěji jsou to vyučující Ov, ZSV, Bi, CH. II. SPOLUPRÁCE ŠKOLY S RODIČI Způsoby seznámení rodičů s činností ŠMP, možnostmi spolupráce, seznámení s MPP, další aktivity podporující spolupráci školy s rodiči Jméno a metodika prevence rodiče zjistí na webových stránkách školy a na první rodičovské schůzce. Také žáci jsou na začátku školního roku informováni o tom, kdo je ŠMP a výchovný poradce a předají tuto informaci rodičům. Na třídních schůzkách mají rodiče možnost seznámit se se ŠMP. V případě zájmu jim podá informace týkající se náplně jeho práce a přiblíží jim možnosti případné spolupráce s dalšími osobami a institucemi (lékař, psycholog, policie, sociální pracovník...). III. PROGRAM PREVENTIVNÍCH AKTIVIT PRO ŽÁKY ŠKOLY 1. Způsob seznámení žáků s činností ŠMP, možnostmi pomoci a MPP Žáci se osobně seznámili se ŠMP a vědí, kde je jeho kabinet. Mohou využít osobních konzultací. Na nástěnce výchovného poradenství jsou informace týkající se problematiky rizikového chování - žáci se dozvědí, v jakých případech se mohou na metodika prevence obracet. (dle vyhlášky č. 72/2005 Sb.) 2. Specifická všeobecná prevence pro žáky ve výuce, která je součástí učebních osnov

7 Vyučovaný předmět PRIMA Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení Učitel OV společenské chování a společenské normy, občanské kompetence Mgr. Polívková (výklad) OV vrstevnické vztahy (prožitková metoda) Mgr. Polívková SEKUNDA OV prevence drogových závislostí (film) Mgr. Polívková finanční gramotnost Mgr. Polívková TERCIE OV hraní role manipulátora a manipulované osoby (prožitková Mgr. Polívková metoda) OV vrstevnické vztahy, empatie (zážitkové metody) Mgr. Polivková OV prevence sexuálního rizikového chování (výklad) Mgr. Polivková Bi jedovaté rostliny(výklad) Mgr.. Duková Ov zdravý životní styl Mgr. Polivková KVARTA Ov sexualita, plánované rodičovství Mgr. Polivková promiskuita Ov další drogové závislosti Mgr. Polivková Ov vrstevnické vztahy, šikana Mgr. Polivková Ch metabolismus lipidů a sacharidů Mgr. Šimánková KVINTA a 1. ROČNÍK ZSV emoce, jejich zvládnutí PaedDr. Nergl ZSV problémy osobnosti, individualita PaedDr. Nergl ZSV druhy komunikace (zážitková metoda) PaedDr. Nergl Ch anorganické chemické látky RNDr. Šimánková ZSV Terezín - holocaust, xenofobie, rasismus PaedDr. Nergl SEXTA a 2. ROČNÍK ZSV politický extremismus Mgr. Skokanová Z Evropa a její integrace + projevy rasismu Mgr. Jadavanová SEPTIMA a 3. ROČNÍK ZSV rasismus, intolerance Mgr. Skokanová ZSV socializace a etnocentrismus Mgr. Skokanová Čj prokletí básníci - alkoholismus, nepřizpůsobivost Mgr. Hávová OKTÁVA a 4. ROČNÍK ZSV ideologie Mgr. Skokanová ZSV morálka Mgr. Skokanová La lékařská terminologie Mgr. Hávová Ek. finanční gramotnost Ing. Čepeláková D seminář dějinné události, násilí Mgr. Bašus Na začátku školního roku jsou všichni žáci seznámeni se školním řádem a pravidly bezpečnosti.

8 Další zásady bezpečnosti se dozvídají v hodinách biologie, chemie tělesné výchovy, výtvarné výchovy a informatiky. Prima Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení Realizátor Zodpovídá Vztahy v kolektivu a prevence šikany Lektor Mgr. Skokanová Dospívání, sebepřijetí a vztahy s rodiči Lektor Mgr. Skokanová SEKUNDA Alkohol a kouření Lektor Mgr. Skokanová Partnerské vztahy a manželství Lektor Mgr. Skokanová TERCIE Drogová závislost Lektor Mgr. Skokanová Hra jak se nestát závislákem PPP Mgr. Skokanová Prevence neplánovaných těhotenství a interrupcí Lektor Mgr. Skokanová KVARTA Sekty a křesťanství Lektor Mgr. Skokanová Hra jak se nestát závislákem PPP Mgr. Skokanová Rasismus a extremismus Lektor Mgr. Skokanová MPP se nejčastěji naplňuje v hodinách OV, ZSV a dějepisu. Jsou to předměty, v nichž se řeší problematika chování, tolerance, morálky, lidských práv, rasismu ap. Do těchto předmětů byla integrována témata z problematiky zdraví, zdravého životného stylu. V hodinách českého jazyka se žáci seznamují s literárními vzory, a mohou se tak ztotožnit s autoritou, osobností nebo si osvojit pozitivní morální hodnoty. V hodinách chemie a biologie se dozvídají o škodlivých látkách a jejich účincích na lidský organismus. V dobrovolné etické výchově se učí komunikaci, toleranci a prosociálnosti. Jednorázové aktivity pro žáky Název aktivity, akce Realizátor Zodpovídá filmy a besedy budou zařazovány podle potřeby a podle konkrétní nabídky 3. Specifická selektivní (případně indikovaná) prevence pro žáky ve výuce, reagující na individuální situaci ve třídě V současné době ve škole neřešíme žádné problémy ve vztahu k rizikovému chování. RCH, které bude řešeno:

9 Jak byla situace zjištěna: Kdo bude situaci řešit jméno učitele nebo externího odborníka, organizace: Kdy bude situace řešena: S použitím jakých metod bude intervence vedena: Způsob ověření efektivity intervence: 4. Nespecifická prevence Název aktivity, akce, kroužku Datum nebo Vedoucí programu frekvence konání šachový kroužek 1x týdně Mgr. Bašus debatní kroužek 1x týdně Mgr. Bašus kroužek historiků 1x týdně Mgr. Bašus * 5. Ostatní akce v oblasti prevence RCH Studenti naší školy se zapojili do programu Přátelé Spolupracujeme s hospicem a při,,květinových dnech". Žáci se podílí na fungování školy svou účastí ve studentské radě. IV. SPOLUPRÁCE S OKOLÍM ŠKOLY Organizace Jméno odborníka Kontakt (adresa, telefon, ) PPP Mgr. K. Davídková PPP PaedDr. V. Bartoš soud JUDr. M. Lorencová zdravotnictví p. Kuldová poradenská linka pro , pedagogy Lektor p. Růžička V. RÁMCOVÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM REALIZACE PROGRAMU Termín Aktivita Cílová skupina Zodpovídá Poznámka přednáška prima Mgr. Skokanová přednáška sekunda Mgr. Skokanová přednáška tercie Mgr. Skokanová přednáška kvarta Mgr. Skokanová ostatní viz. výše

10 VI. POSTUP ŠKOLY PŘI VÝSKYTU A ZNEUŽÍVÁNÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK Vycházíme ze školního řádu VII. PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Snažíme se co nejrychleji odhalit a začít řešit případnou šikanu. Postupujeme následujícím způsobem: 1. odhalit šikanu 2. vyšetřit 3. změnit - napravit 4.pomoci - léčit Metody vyšetřování a nápravy jsou volené podle stupně závažnosti šikany. Nejprve se snažíme řešit problém šikany svými silami, teprve tehdy, když toho nejsme schopni, se obracíme na odborníky. V případě zjištění šikany spolupracuje výchovný poradce, metodik prevence a třídní pedagog, popř. se obracíme na odborníka z PPP v Litoměřicích. Vždy je důležitá pomoc rodičů oběti! 1.V počátcích se snažíme problém šikany řešit sami (první až třetí stadium) : skupina nepřijala normy a náprava je možná a) vyšetřování probíhá ve škole, bez zásahu odborníka - zjišťujeme co nejvíc informací (volíme formu rozhovoru se svědky) - individuální pohovory s aktéry (svědky, agresorem a obětí, aniž by došlo k jejich setkání) -snaha o zajištění co největšího bezpečí - rozhovor s agresorem (vždy v přítomnosti celého týmu) b) náprava je nejčastěji realizována pomocí trestu, který by měl vést k zastavení agresivity a přijetí obecných norem -pohovor s agresorem (i rodiči) - potrestání před třídou (jedná se o závažné porušení školního řádu a trest musí být adekvátní druhu provinění) - vysvětlení přijatých opatření a pojmenování viníků - ochrana oběti (pomoc silnějších - hvězd třídy, kamarádů, zvýšený dohled pedagogů, bezpečnější prostředí díky trestům pro viníky - vím, že se mohu bránit) c) realizace pomoci - přesvědčení skupiny o nutnosti změny vztahů a vzájemné pomoci - nová pravidla - zvýšená péče ŠMP, výchovného poradce a třídního učitele v ozdravném procesu (hry, diskuse, dotazníky) - podpora ve schopnosti bránit se šikaně - práce s agresorem : stanovení pravidel a nastavení případných trestů při jejich neplnění, náprava chování, změna hodnotového systému., popř. pomoc odborníka (PPP.) 2. Pokročilá šikana: pravidla jsou většinou kolektivu přijata (čtvrtý a pátý stupeň) - škola není schopna sama řešit, a proto spolupracujeme s odborníky (PPP, orgánem sociálně právní ochrany dítěte, Policií ČR) - ochrana a podpora oběti (izolace od agresora) - vzájemná spolupráce pedagogů při vyšetřování, které je vedené předem dohodnutým způsobem - (vše psát) - výchovná komise (5 členů - včetně ředitele školy a zástupce rodičů - ne agresora) max. 30 minut - izolace agresora od pomocníků (nemohou se domluvit na výpovědi a ovlivňovat ostatní) - nahlášení policii a následné vyšetřování - vyhledání pomoci oběti (PPP, psychiatr, psychoterapeut...), popř. odchod oběti do jiné školy - náprava je velmi složitá

11 VIII. EVIDENCE A ZPŮSOB VYHODNOCENÍ MPP Informace o výskytu rizikového chování si vedeme průběžně a jsou evidovány v elektronické a papírové podobě. Stejným způsobem jsou evidovány i záznamy o školení pedagogů a preventivních aktivitách pro žáky. Pedagogové budou o plnění MPP informováni na čtvrtletních poradách a podle okamžité potřeby. Dalším informačním zdrojem jsou jim internetové stránky školy a nástěnka - z nich se mohou dozvědět informace o probíhajících akcích pro studenty a možnostech dalšího vzdělávání. IV. PŘÍLOHY Webové stránky nabízející informace k prevenci a nabízející primární prevenci www. pppuk.cz www. minimalizace šikany www. Socioklima. eu (placené stránky) p. Zd. Kubálek www. bezpecnyinternet.cz (i pro rodiče) www. jci-cz. (školení pro pedagogy) www. bis.cz (extremismus) www. mvcr.cz (extremismus) www. infoportal.cz (stránky minist. školství) www. adiktologie.cz (materiál ke drogám) www. odrogach.cz www. drogy-info.cz www. slzt.cz www. dokurte.cz www. stop-koureni.cz www. agentura-lektor.cz (p. Růžička) (p. J. Udatná, P. Vinš) www. prevence-pabian.blog.cz (placená přednáška) www. ddmrozmarn.cz/besedy-a-prednasky/ www. bezcigaret.cz/seminare poradenská linka pro pedagogy: Doporučená literautra: Josef Klíma: Brutalita M. Kolář : Bolest šikanování Nová cesta k léčbě šikany Vanesa Rogers: Kyberšikana K. Vágnerová: Minimalizace šikany

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. František Slípka Telefon na ředitele

Více

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Návrh osnovy MPP MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele Mgr.Miloslav

Více

. -. (uveďte školní rok)

. -. (uveďte školní rok) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. -. (uveďte školní rok) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1) : 1. 2.

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ BUDĚJOVICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední škola a

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k řešení šikanování na školách a školských zařízeních č.j. MSMT-22294/2013-1. Metodickým doporučením k primární

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní roky: 2013 2018 Základní škola Dolní Lhota příspěvková organizace Čs.tankistů 76 747 66 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM dlouhodobý V Holicích dne 28.8. 2010 vypracovala: Ing.Smitková

Více

1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní strategie prevence

1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní strategie prevence 1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní strategie prevence 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, RAKOVNÍK, MARTINOVSKÉHO 153 ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE PROTI RIZIKOVÉMU CHOVÁNÍ NA OBDOBÍ 2011/2012 2016/2017

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele zastupující ředitelka

Více

Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2. Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013

Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2. Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013 Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2 Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013 Zdravý způsob života nejvyšší hodnota 1) Charakteristika školy Naše škola se nachází poblíž

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Hotelová škola, OA a SPŠ Teplice, Benešovo náměstí 604/1 Teplice 415 49-za část OA Jméno a příjmení

Více

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah Schválil: Mgr. Richard Červený Počet stran: 1/8 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických jevů Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Analýza současného stavu ve škole Garant programu

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy a školská zařízení.

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Oblasti primární prevence Cíle programu

Oblasti primární prevence Cíle programu Obsah SoZŠ Integrál pro žáky se specifickými poruchami učení s.r.o. Vypracovala Mgr. Hana Štefaňáková, školní metodik prevence (aktualizace pro školní rok 2014-2015) Oblasti primární prevence Cíle programu

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK./. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Tento Program proti šikanování je součástí Minimálního preventivního programu ZŠ a MŠ Štramberk pro školní rok 2014/2015.

Tento Program proti šikanování je součástí Minimálního preventivního programu ZŠ a MŠ Štramberk pro školní rok 2014/2015. PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Tento Program proti šikanování je součástí Minimálního preventivního programu ZŠ a MŠ Štramberk pro školní rok 2014/2015. Krizový plán pro řešení šikanování Žáci jsou seznamováni

Více

ŠKOLNÍ ROK 2007/2008

ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Základní škola Český Krumlov, Za Nádražím

Více

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) 2012-2015 Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe Petronius

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

1 Filozofie a obsah minimálního preventivního programu na školní rok 2012/2013

1 Filozofie a obsah minimálního preventivního programu na školní rok 2012/2013 Minimální preventivní program na šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy Základní škola na Datyňské ulici ve Vratimově je typem spíše venkovské školy. Vratimov je poměrně malé město (cca 7 000 obyvatel)

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE OBSAH 1. Úvod 2. Vytýčení sociálně patologických jevů 3. Cíl minimálního preventivního programu 4. Charakteristika školy 5. Analýza současného stavu

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah Schválil: Mgr. Richard Červený Počet stran: 1/6 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických jevů Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Analýza současného stavu ve škole Garant programu

Více

Základní škola T.G.Masaryka Náchod

Základní škola T.G.Masaryka Náchod Základní škola T.G.Masaryka Náchod Minimální preventivní program školy 2012 2013 Zpracovala: Mgr.Jitka Müllerová, ŠMP Obsah : 1. Úvod 2. Realizace preventivního programu na škole 3. Postup v případě podezření

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Dr. Horáka Prostějov MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem nás.

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Školní rok: 2014 / 2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Minimální preventivní program Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele E-mail na ředitele Gymnázium,

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ Vodňany Alešova, 50 389 01 Vodňany Jméno a příjmení

Více

ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Mgr. Vlasta Kollariková, Mgr. Božena Doktorová. Kollarikova.v@seznam.cz, bozenado@seznam.cz

ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Mgr. Vlasta Kollariková, Mgr. Božena Doktorová. Kollarikova.v@seznam.cz, bozenado@seznam.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro SŠOSaP a VOŠ, Kněžskodvorská 33/A, České kterou platí tento MPP Budějovice, 370 04 Jméno a příjmení ředitele

Více

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP): Masarykovo gymnázium,

Více

Minimální preventivní program 2014-2015

Minimální preventivní program 2014-2015 Minimální preventivní program 2014-2015 Základní údaje Adresa školy: ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, 742 66 Štramberk Minimální preventivní program (MPP) je preventivním programem školy pro jeden školní

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM č.j. IX/1/01092013

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM č.j. IX/1/01092013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM č.j. IX/1/01092013 Základní škola Jablonec nad Nisou Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou výňatek CÍL Cílem programu

Více

ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2009/ ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP ZŠ Linecká, Linecká ulice 43 381 01 Český

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Střední škola sociálních a zdravotnických služeb VESNA, o.p.s. Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Petra Čechová Obsah Úvod...2 Cíle...2 Dlouhodobé cíle...2 Krátkodobé

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a Mateřská škola L. Kuby, L. Kuby 48 České Budějovice 370 07 Jméno a příjmení

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Program proti šikanování a kyberšikaně

Program proti šikanování a kyberšikaně ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Program proti šikanování a kyberšikaně pro školní rok 2014/2015 září 2014 Zpracovaly: Mgr. Lenka Doležalová, Mgr. Dana Fecková Program proti

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 013/14 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Zdeňka

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE. za školní rok 2013/2014. Vyhodnocení MPP

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE. za školní rok 2013/2014. Vyhodnocení MPP ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE za školní rok 2013/2014 Vyhodnocení MPP Cíle stanovené v Minimálním preventivním programu pro šk. r. 2013/14 byly splněny, v některých případech pozměněny, případně

Více

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Účinnost od: 1. 1. 2011 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2014/15 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Zdeňka

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

V rámci Školního primárního preventivního programu se uskutečnily přednášky na 1. a 2. stupni. Téma přednášek se mění každý rok dle potřeby školy.

V rámci Školního primárního preventivního programu se uskutečnily přednášky na 1. a 2. stupni. Téma přednášek se mění každý rok dle potřeby školy. Základní škola Ruda nad Moravou, Sportovní 300 Vyhodnocení MPP školní rok 2013/14 Minimální preventivní program pro šk. rok 2013/14 vycházel z celkové preventivní strategie školy a byl zpracován s návazností

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA ŠKOLNÍ ROKY 2009/2010 2012/2013

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA ŠKOLNÍ ROKY 2009/2010 2012/2013 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA ŠKOLNÍ ROKY 2009/2010 2012/2013 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace je středoškolskou institucí, gymnáziem všeobecného zaměření s osmiletým

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Židlochovice, Tyršova 611 školní rok 2013/14 Garant programu: Ing. Milena Rotterová, školní metodik prevence Při přípravě MPP vycházíme legislativy v účinném znění. Při

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok: 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 V naší škole při řešení sociálně patologických jevech spolupracují učitelé, popřípadě se radí výchovný poradce, školní metodik prevence, vedení školy,

Více

Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků

Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků Tento pokyn upravuje postup vyučujících při řešení výchovných, kázeňský

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2010-2011 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

Program proti šikanování příloha minimálního preventivního programu 2012/2013

Program proti šikanování příloha minimálního preventivního programu 2012/2013 Program proti šikanování 2012/2013 Program proti šikanování příloha minimálního preventivního programu 2012/2013 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 742 21 Kopřivnice 1 Krizový plán pro

Více

Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014

Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014 Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014 A. Kvalitativní hodnocení Ve školním roce 2013/2014 navštěvovalo školu 104 žáci na prvním a 84 žáků na druhém stupni. Vzhledem k charakteru a umístění

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Preventivní program realizuje školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Školní preventivní strategie: Škola se zaměřuje na celou řadu aktivit v rámci primární prevence

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2012-2013 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního

Více

Školní preventivní strategie 2012-2016

Školní preventivní strategie 2012-2016 Školní preventivní strategie 2012-2016 Základní údaje Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku) Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace Jičínská 528 742 58 Příbor Jméno

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ ZBRASLAVICE PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Aneta Zdeňková OBSAH: Společné vzdělávání a supervize Užší realizační tým Zmapování situace a motivování pedagogů pro změnu

Více

Minimální preventivní program. Gymnázium Broumov 2014 / 2015. Mgr. Šárka Rambousková

Minimální preventivní program. Gymnázium Broumov 2014 / 2015. Mgr. Šárka Rambousková Minimální preventivní program Gymnázium Broumov 2014 / 2015 Mgr. Šárka Rambousková Minimální preventivní program vychází z těchto dokumentů: A. Strategie: Národním programem rozvoje vzdělávání (tzv. Bílá

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok: 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok: 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok: 2014/2015 ---------------------------- ---------------------------- Mgr. Zdeňka Laštuvičková Mgr. Radovan Pavelka ( ŠMP ) (ředitel školy) Minimální preventivní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2015/2016

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2015/2016 vychází ze

Více

ŠKOLNÍ ROK 07/08. SŠOSaP a VOŠ Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice,370 04

ŠKOLNÍ ROK 07/08. SŠOSaP a VOŠ Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice,370 04 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 7/8 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení SŠOSaP a VOŠ Kněžskodvorská

Více

Oblasti primární prevence Cíle programu

Oblasti primární prevence Cíle programu Obsah SoZŠ Integrál pro žáky se specifickými poruchami učení s.r.o. Vypracovala Mgr. Hana Sovová, školní metodik prevence (aktualizace pro školní rok 2012-2013) Oblasti primární prevence Cíle programu

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie 2013-2018 Úvod: Školní preventivní strategie vychází z pokynu MŠMT, č. j. 14514/2000-51, který do prevence sociálně patologických jevů zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu,

Více

Základní škola a mateřská škola Častolovice. Minimální preventivní program

Základní škola a mateřská škola Častolovice. Minimální preventivní program Základní škola a mateřská škola Častolovice Minimální preventivní program Častolovice 2013 2014 1 OBSAH I. Úvod........................................................ 3 II. Charakteristika školy...........................................

Více

Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna, o.p.s. Minimální preventivní program

Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna, o.p.s. Minimální preventivní program Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna, o.p.s. Minimální preventivní program Školní rok: 2012/2013 Vypracovala: Mgr. Hana Květinská Školní preventivní strategie pro školní rok 2012/2013

Více

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2009/2010

Minimální preventivní program na školní rok 2009/2010 Základní škola, Ostrava-Hrabůvka, U Haldy 66, příspěvková organizace Minimální preventivní program na školní rok 2009/2010 Školní metodik prevence Mgr. Pavla Moravová nese zodpovědnost za plnění této školní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola S V I T Á V K A příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015 Preventista: Marcela Langrová Realizátor: Základní škola Komenského 157 Svitávka Garant: Ředitelství

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro ZŠ Nová Včelnice kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Jaromír Hrbek Telefon na ředitele 384

Více

Minimální preventivní program (MPP)

Minimální preventivní program (MPP) Minimální preventivní program (MPP) Škola: Gymnázium, Polička, nábřeží Svobody 306 Školní rok: 2014/ 2015 Školní metodička prevence: RNDr. Marta Najbertová Cíle: umožnit žákům sebepoznání, posílení pozitivních

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Nová Ves pod Pleší Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Preventista: Bc. Hana Zemanová Realizátor: Základní škola Nová Ves pod Pleší Garant: Ředitelství ZŠ Nová Ves pod Pleší

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Horní, Brno 2013/14 Mgr. Martina Čuperová Školní metodik prevence Úvod: MPP je určen pro žáky, rodiče, pedagogické i nepedagogické pracovníky naší školy. Cíle programu:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

Preventivní program 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE. Školní rok: 2015/2016

Preventivní program 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE. Školní rok: 2015/2016 Školní rok: 2015/2016 Preventivní program 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 272738443 E-mail na ředitele Základní

Více

Co slyším, vidím, o čem mohu diskutovat a mohu to dělat, v tom získávám znalosti a schopnosti. Co procvičuji, to mě mění.

Co slyším, vidím, o čem mohu diskutovat a mohu to dělat, v tom získávám znalosti a schopnosti. Co procvičuji, to mě mění. PREVENTIVNÍ PROGRAM Škola: Základní škola Senice na Hané Žižkov 300 78345 Senice na Hané Leden prosinec 2012 Motto: Co slyším, vidím, o čem mohu diskutovat a mohu to dělat, v tom získávám znalosti a schopnosti.

Více

Minimální preventivní program školy 2013-2014

Minimální preventivní program školy 2013-2014 Minimální preventivní program školy 2013-2014 Školní metodik prevence: Mgr. Jana Tesařová Úvod Minimální preventivní program je určen pro žáky, jejich rodiče, pedagogické i nepedagogické pracovníky školy,

Více

Minimální preventivní program v oblasti výchovného poradenství

Minimální preventivní program v oblasti výchovného poradenství Střední průmyslová škola strojnická Klatovská 109, 320 57, Plzeň Minimální preventivní program v oblasti výchovného poradenství Školní rok 2010/2011 Plzeň 3. 9. 2010 Zpracoval: Školní metodik prevence

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Základní škola Ostrov, Májová 997, Ostrov Školní metodik prevence: Ing. Lada Budinská Konzultační hodiny: úterý 13:00-13:45 (jinak dle domluvy) Předkladatel

Více