Fischer, Otokar HorÍGÍ ker PG FiJ-8H6

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Fischer, Otokar HorÍGÍ ker PG 5038. FiJ-8H6"

Transkript

1 Fischer, Otokar HorÍGÍ ker PG 5038 FiJ-8H6 1918

2

3 T o K A R FISCHER O 1 C i KER

4

5 OTOKAR FISCHER "^ r r v HORICI KER B A S N E 1 9 1

6

7 ZEMI Jak poskvrnn je svt! Však my jsme mládi a z hloubi vydechujern, ty a já, když veer prsty zlatými nás hladí, nás oba, vi, má zem panenská! Já dlouho bloudil. Nejen z luk a les, já k tob pišel z dusna lidských cest. Svt sáhl na mou píse, již ti nesu, já ml ti jeho prach a popel nést, A pece, vím, jsem tvj. Až k tob dol se nakloním, ty dík mi pošeptáš, ty pijmeš mne v své náruí a spolu nás houpat bude veer, otec náš

8 P I S E N Lze život ješt žít, kde umírat se žádá? Pojd v roztesený tpyt, když msíc na sníh padá, poj, neslyšný kde srp svou mrtvou žatvu kosí a se smuteních vrb mží zá iak výdech rosy. Hle, vlak, ienž jede kol, a msíní to mléno i mlící tvj bol to vše je neskuteno, a labu ervenc a rže u jezera, stín mrtvých milenc i zpv, jenž zpíval vera

9 to žije z vcí všech, to procitá té chvíle, kdy zem stájí dech, kdy všechny dti milé si k prsm tiskne svým a v dtský zrak se dívá, kdy bh i život zdim' a jenom smrt je živa.

10 STROM ŽIVOTA Co v rcse slz, já všecky vyplakal. Mí ptáci odlétli, mé listí sváto. Den vlek' se za dnem, tichnul smích a žal, mé roucho svatební mi navždy sato. Kal s krví zadusily šávu míz a projaly mne hnilobou a plísní, V mé koruné smích boh šumél kdys, te prázdné nebe posmichem ji tísní. Je soumrak mrtvolný, A nehmí hrom a vichice mne nevyrazí z koen. Pro tlím a hynu, života já strom? Já, zázrak stvoení, pro byl jsem stvoen? 10

11 vzpomínka,, Nech hostitelé žijí!",, Mnohá léta!",,le iako tanec po ledu náš krok!",,a láska hej!",,až do skonání svta!" Ve pun, A cinkla íše. Nový rok, A zatím, slyš, cos tajemného zvení se ozvalo. Svist bruslí? Nebo ston? A mlením zas pohlcen zvuk tení a vábivéjší než sám houslí tón. My vyšli pod hvzdy, iež tuhly. Snžná plá rybníka je. Pole samý sníh. Co mihlo se to kol? Jak paní knžna, Smrt jede po saních. Smrt jede po saních a slvka nedí a nepohnuta zírá do kraje. Kdo z nás to, na niž oko její hledí? Kdo prvý jejím dechem roztaje? 11

12 Zpt pod jmelí a k vínu, v pokoj svétlý! Nech hudba hrá, nech znova zvoní íš! Jsme mládi, horcí jsme a nedokvetlí Ty zdráv bu, jenž nás první opustíš! 12

13 NA uvítanou Je stále týž ten svét, kam iste se navrátili od smrti, z mrazu, z bd: Istný, hebký, lozpustilý jak duben zahrá si a dovádí jak dít, mák zatkne ve vlasy a zapláe si skryt: však svdn voní zem a nadosmrti krásné nám slunce nad nebem plá, shasíná i shasne. Je stále týž ten svt, kam jste se navrátili: jenž v lásku míchá jed a pro polibek šílí, pln dík dá se bít, je sluhou, je-li pánem, a na smrt-li má jít, zataní pod akanem. Ta zem je stále táž, i v úsmvu i lkáni, a všechen život náš je jedno umírání. 13

14 v MSÍNÍ ZÁI Mé srdce, když zmaten záí stojím, na rozvtí cest ty ozvi se a dám se vést plnoním zvukem tvojím. Sám mezi stromy pod snéhem bych nemusil se rdíti, bych zdusil stud, že ješt jsem mé srdce, kudy jíti? Kam povede nás cesta, kam? Jdem na smrt? V hanbu jdemie? Já ticho snhu v duši mám a srdce, srdce nmé. 14

15 AVE, A N I M A (Za Otakarem Theerem) Kde jsi, ó duše? Rozvanuta? Vzlétlá?,, Spíš? Prach vesmíru? Jsi slunci svému blíž? i strh t jícen bez tvar a svtla? Jsi v orkánu? Jsi v dlani boha?, Spi. Dobrou noc. Zrak dohas. Dokonáno. Spi, nejdražší. Tvj s ela seten pot, tvá hvzda v teskuté se tese ráno a kídlem bije.., Vyšší nad život je blaho smrti, bolem vykoupené, a svatý mír a velkost zániku. Kdo pochopí tvé hoe nevyené, ó duše hrdinská? Mj básníku.,. 15

16 MASKA MRTVÉ MLUVÍ Když v naci pode mnou se msto rozevelo, mé oko tajemnou se mocí rozhoelo a já jsem kráela, zíc bolest ve tvém líci, d já se snášela, já bez tla, já bdící, blíž tvému lžku, níž, kde mdloba hmotou zmítá. Což ješt nevidíš, zá oblohou jak svítá, což netoužíš, svou dla bych kladla na tvé elo, bych promluvila: vsta a nové oblec tlo? Mír, jejž mj dotek dá, je šastných vtr vání, mnou souzvuk protéká jak smrt a milování: Mj píteli, tvj žeh, mým dotýkán jsa hledem, v mj pemní se dech. Ted, v písvitu tom bledém. 16

17 blíž na mne pohlédni, mdlou ješt zalit krví. Tvj pohled poslední, tvj pohled já jsem prvý. Dvé bílých pode mnou se tváí rozhoelo. Tvé oko tajemnou se záí rozevelo... 17

18 setkaní Sníh mkce slitoval se nad nahou a strádající zemí. Oblil mhou, co skalnat se v dálkách rýsovalo, co bolem drsných ernalo se skal, Pa závoj v smysly. Tichem, které tálo, let váhavých jen tepotal se vran. Smrt zadýchala. V tichý kraj to Jde bílým snhem prvod pohební. zní. Zvon z tajemná se rozhoupal. Bim bam. Jdou bledé pízraky. Ty stíny znám. Tak tiše, plaše jdou, jak by se mrazem i studem choulily. Jdou trpn tak. Je písn upen, prohešené na zem z pod chorých el jich rozhoelý zrak. Jen dvé zím hlav, jež svrhly mnišskou kápí a pohansky se tyí vánicí: ten jeden zor se vláhou posud stápí, ten druhý je již zcela záící, ten jeden zor se vera hroužil v Lethe, ten druhý dávno již se dívá v jas. Co kynete mi? Co mi, drazí, chcete? 18

19 Mám s vámi odejít? Mj pišel as? Ne? Pozdrav jen?,. Ó ty, jenž's dávno zjasnn! Jak díve vždy, hrá úsmv kol tvých rt, jak díve vždy, tvj šastný duch je zasnn, zí slunce zá, kde jiný temiiotu, tam, kde jsou všichni zkehlí, jarem dýše a lehkou myslí klame samu smrt. Tvou stopou jdu. Své štstí zcela tiše a žal svj nesu výbojn a hrd. Však ty, ó hoký! Lehce schýliv hlavu, jak chodíval jsi vždy, jdeš stranou davu, rty písn seveny, jaks vždy je ml. Zpod snhu jícen zíš, jenž ern zel, mha nehalí ti dsu dne, jenž drtí, máš sílu zírat v tvrdou pravdu smrti, lstí nechceš lichocení, lék ni lež. Mn vyítáš, sluch mj že rád se spíjí tou zasnžené ztichlou melodií, ty krutou nahost zem vidt chceš: ty káráš mxne, že sladce vzdán jsem snní, ty do vichru mne vedeš burácení. 19

20 Vy dva mne chrate! Ruce vaše bílé nech nevidny vedou mne v m.ou dál. Vy mrtví, bdte nade mnou, by míle i jenom krok mi život ješt pál, Sám sob neznám, vás však potkav, drazí, jdu cestou snhu, tajemství a tuch, a jdu-li v noc, mne temnem doprovází, jenž vzal i dal vás, neznámý mj bh. :o

21 v I G I L I E Kolik je nás, druzi? Pt? i deset? Sotva vzhledném, o jednoho mí. Koho nám to z veerních zas besed odváželi v neúprosnou sí? Kdo by v plá se rozplynout moh' mkký! Bez moci jsme. Nezhojíme ran. Vzduch je ztuchlý obvazy a léky Zotvírejme okna dokoán! istý mráz a zadýchá nás prudce! Kolik je nás? Rozhlédni se kol. Osielí, podejme si ruce! Kde jsme dva, tam tetí s námi bol. Co ti zbylo? Posud v nitru zebe bez útchy ráno Vzpomínáš? Neprocitlo slunce, ztuhlo nebe zapome! Den jediný je náš. 21

22 Posud skuhrá žalozpv nám v sluchu, posud ke nás otupuje zlá Hmoty nech! Však z mystéria duch urvi vše, co urvati se dá! Den je náš. Jsme na stráži, A bdíme. Plane duch jak láskou vzatý pe. Odejdem. Však než se rozlouíme, jiným podáme svou pochode. Neuhasí žár našich voda, nesrazí prak slaboch náš let, z trní vnec duši neubodá, jež až za smrt bude chválu pt: Chválu ohn, triumf svému hoi, poctu dni a trýznitelm vzdor, lásku tvrci, jejž si sama tvoí, slunci dík, než klesne za obzor. 22

23 ,, Jak LEGENDA Sevela srdce trpkost veliká. Trpí je moudrost má, než lidé tuší. Pes život k hrobu marná oklika. Oklikou téla daleko je k duši, Sotva že ptáka smrti zaplašíš, do mozku bolest zaklove se nová. Bh ztracen v dálkách, K bližním není blíž, V krvi je svt. A zbytená jsou slova. Hluboká tm.a. A nikde svítání, K smíchu jsou vštci, apoštolé, rádci, O step svých sn se prorok poraní, Z hlubin jen výkik na poušti se ztrácí. Blouznivé víry vzdej se na vždycky, skutek že spasí bídu kletých tvor. Zekni se slov, svtec indický vvrvi se lidem, uzavi se v horu. 23

24 S duše své setes tžký silnic prach. Zapome, zapome, co chodce hntlo. Krutostí ducha vzpla! Jen v myšlenkách spása je zítku, nezrozeným svtlo. Vzdává se dnešek bez záchrany tmám, o starý hích proud života se tíští, V horu svou zaklet, poustevníku, sám myšlenek silou vykup svty píští! Z ducha co k duchu bez okliky tl zasrší zpíma, nepropadne zmaru: vidina dobra, jíž jsi zahoel, na jedné z hvzd se dožít musí tvaru. Co na tom, že jsi zoufalý a cho, umuen lidmi, k smrti smýkán tlem! Vzhru, ó duchu, vzhru! V srdci hor, poznáním chvácen, sta se stvoitelem! 24

25 19 16 Když krve mhou se noní prodral tpyt, já uzel tlo, pikované k nebi. To Kristus, na oblohy klenbu vbit. A kruté hvzdy byly jeho heby. Kdys, vložen v hrob, se vznesl do nebes. Shlé znova zem a znova zemel za ni. V kíž vbili ho kdys lidé, otec dnes. Kam vzlétnout, není. Není z mrtvých vstání. 25

26 M E R L I N Tak nízko visí hvzdy, že bych je trhal rukou, tak blízko u srdcí jsem, že posloaichám, jak tlukou, tak sniv láká plnoc, bych s mladou zemí srost, a pece jsem tu cizí a jsem tu jenom host, V svou pravou domovinu já nikdy nezavítám; tep lidství nehovoí ni láska nehoí tam, jen vyddnc nákem tam lkají ozvny. Já v dusné svojí krvi mám touhu j^ehenny. Hvzd kytky jsou tak nízko, však nedosáhnu k nebi. Tak lidsky tlukou srdce a na mne smrt se šklebí: tak rád jí podám ruku, le nezdusí mne žal a ze všech živl svta mne žádný nepojal. Když plamen má mne sžehnout, já znova zrozen vstanu, já pod hladinou proud jak ecký ohe vzplanu. Jsem bolest nehynoucí, já, pekla padlý syn, jsem tžká vina otc, jsem píštích ráj stín.., 26

27 kouzelník Mít jeden bod, jenž nehnut v kosmu tkví a vlí mou se klenba pohne hvzdná. Ten bod jsem hledal v stedu tajemství, jež bez tvaru jest a jak moe bez dna; ten bod jsem vkládal v boha, v nic a skon, pak v srdce lidí: v dým a v mlhovinu. Já pokynul, však svt milion se nad mou hlavou smálo mému kynu. Proud. Zdání, Kyv a vír. Jak vn, tak v nás. Vše pechází. Vše kolísá. Vše tee. Cos mnl svou vrou, vysmeká se zas. A není snu^ jenž zhojil by t z kee. 27

28 praní Když se mne ptáte, kde chci zítra spát A kdekoli. Vždy duše nedlí v hrob. A pec mi slibte: ty, jenž mls mne rád, i vy, iež pro mne pláete, vy cb, že z msta pry mne dáte vynésti, kde bylo dusno tak a tolik prachu. Když trpl jsem, já mlel, V neštstí jsem vzpímen stál a pa jsem beze strachu. a A tak chci ležet: Ne, kde stená stesk pod závojem erným nuda zívá. Chci na pahorku spát, kam bije blesk a dcera nebes, vichice, kde zpívá. Kdo ke mn jde, a stoupá v strmý svah. Nech zemi dkuje, kdo po mn touží. A s mého hrobu v hloub zí po lukách. A duch mj mrak a zpv a nad ním krouží. 2S

29 v BLUDNÉM KRUHU Nuž dál! A znovu do života! A rovnou v hích! A byt i v hloub! Zvdavá žena ctného Lota se promnila v solný sloup, že chtla zít, jak msto zmírá a jak se ítí pohroma. A také za mnou prší síra. A také za mnou Sodoma! Jak? Cítím posud ke a mdlobu? Svdectví staré poroby! Což neprchl jsem z kraje hrob? Nech mrtví mrtvé pohrobí! Jen dál! A by tu láska mela, a nech mi otec umírá Já se svého chci servat tla smrt, pissátého upíra. 29

30 Le slyším smích; Sm.rt se ti hnusí? A za hích bys ji mnil rád? Ó, živého bys tla kusy s tou pijavicí musil rvát! Je vera mocnjší než zítra. Jsou v tob vrstvy tlících dob. Ne za tebou: je v nitru nitra tvj hích, tvá Gomora, tvj hrob! 30

31 NEVRNY Ano, jsem sobec. Nebudu lhát. Neml jsem práva, neml jsem hrát se srdcem, s hoícím kvtem. íkají, že jsem námoní hoch; divoch a zloboh a neznaboh Zabrate hráti si dtem! Šeptaly se mncu laskavé. Vadly mi v lesích a v pístave. Plané i planoucí rže! rudých stop, Kudy mne cesta kudy mne vodí, zeje hrob Chlapec však nevyspél v muže. Pijede, pozdraví, potrápí, horkou svou hlavu potápí v chladivou vlnu klína. Pohra si, orve, pohodí, vydechne, odjíždí na lodi, ujíždí, nevzpomíná. 31

32 Nedozrá, nezmoudí, nestárne. Srdce-li má, srdce nezmarné cbétmi nedá se zlákat. Necítí s lidmi lidských ran, trpí ien, údl že není mu dán trpt a ekat a plakat. kvt má ruka zlá Mnoho již bez citu, bázn urvala, slzí však neumí stírat. Ano, jsem sobec. Však pijde den, zaniknu na vlnách, neželen, bez lásky, bez bolu, pirát. 32

33 NEVRNA Klobouek v dešti a bílý pod mraky chce se ša+; mi tancovat. Dlouho jsem byla ticha jak pna, trápí mne píse nedopná. Nese mne vítr a lehounká krev. Zrcátko, povz a pravdu zjev: pdy dotkne mé tlo. Sotva se Pro by se do vtru nerozletlo? Láká mne motýlí rej a šum. Usednu na rty milencm. Zakroužím oknem. Kdo by mne chy? Zavíím pod cizí lampy svit. Hlídej mne. Chytej mne. Nejsem tvá. Nií já nejsem, jsem nevrná. 33

34 Kdo by mne svíral obietím, vznesu se, vzlétnu, odletím. Kdo by mne mocí zdržet chtél, s kídel mi sete prach a pel. mnou pohlédne zlehýnka, Kdo za zbude mu víivá vzpomínka. 34

35 TROUVEROVA PÍSE (Z Pemyslovc ) Bud Žehnán bh, náš Bud mei pán est a Bud pannám ctným a Jsem bludný rytí. dík. slitovník. paním hold. Dejte žold. Jsem bludný rytí. V ší i dál jsem cizím krajem putoval, a v siré prázdno prsou mých mi nikdo teple nezadých'. A jestli se mne tážete, pro jsem se toulal po svt, co štvalo mne a co mne štve já hledám srdce, srdce své. Já hor se ptal i moe, žel, a nikde jsem ho nenašel Snad stal se zázrak, bože, sud, že zalétlo mi v jinou hrud. 35

36 tam zakleto \e a marn jsem v kraj daleký a je cizí na vky marn svtem putoval, chléb a pl svj žal? Bu žehnán bh, náš Že dom ve mne zas, slitovník. mj dík. Bud mému bratru est a hold. To písn žold. Mým srdcem bud! 36

37 PYGMALION Ty, která spalas, peletavá nho, tvj bílý úsmv sen mi vzal a klid; já jsem t probudil, však pro jiného, já líbal t a nebudu t mít. Jsem ten, jenž daruje a mimo kráí, sám neprocitlý, neobdarován. Mn blaho dívích rt, mn oko v jak vážka vzlétne, zmizí jako van. plái Stín pa mi na srdce, jež, rozsiotipeno, v své prázdno marn láká bol i slast; jen bílý úsmv tvj, ó nho, ženo, se bude v nm jak nad propastí tást. 37

38 PROROK Oi tvé mne slepcem uinily. Slepý zrak ti, pane, dkuje. Krví svou i ložem provinilý, vybhl ísem ráno ze sluje. Hrza svdomí mne vzhru štvala, jako bratra zabitého hlas; pod nohama drolila se skála, v levo, v právo chechtal se mi sráz, Z dusna hor jsem prchal svému stínu, neb tvá pomsta zahryzla se v týl; se svých beder shazoval jsem vinu, tvému nebi pstmi zahrozil:,, Hešil jsem; jak ty jsi tvoil: za tmy. Nevidomý! Bez tvar! Spi dál! Netroufáš si okem v oku stát mi? Do hávu své temnoty se hal! Slepá zbablost už nezotrcí, ukrutnice, bdlých, svtlých, nás!" 38

39 z modra nebes šlehl blesk. Tvé oi zel jsem, pane. Mj zrak híšný zhas. Oi tvé jsem zel a zít je budu, sám až s pozemských mne vzneseš hrud. Nebo dotkl se tvj blesk mých údú. Nezeme, kdo bleskem ožehnut. Oi tvé i dílo tvého blesku šlehají v mých zrak vénou še. Cedry dva jsi v bouném srazil blesku. Na blízku však šeptal nízký ke. A ten ke, tvým ohném doten, plane, svítí, hoí, neshoí, však plá, a mé oi vyhaslé jej, pane, v údolí a v horstva nesou tvá. A tvj ke, jenž temno ze sna budí, o trestu i lásce hovoí, A tvj ke já nesu ve své hrudi. Bílým žárem žhne a neshoí. 39

40 v RODNÉM KRAJI To všechno je mé. Tich šumí tu proud, sto vzpomínek ze zem tryská. Chci v objetí asu spoinout, neb minulost je tak blízká. Jsem hoch jako dív. Znám kouzla. Jsem král, Spím v loktech rodného kraje. Zas, jak by své housle do rukou bral, bh k zemi se sklání a hraje. 40

41 S T R o M Zas myslím na strom, jenž se v okno dívá, jak topol hrd a teskn jako jíva, tak vášniv, že tlo ze sna ruší, a zpvn tak, že ukolébá duši, tak drav, jak by z koen rval sple úd, tak sladce, jak by zulíbat chtl pdu. Hle, ím jsem já? Má koruna se níží a zmítá se a vlá svou vlastní tíží. Též já jsem strom. Já koeny jsem všemi a snem i mízou k matce pissát zemi. Vše záchvvy, jež osudem jsou pány, a slunce polibek, a vichru rány, mlh jitní pozdrav, istou mluvu snhu, krev oblak, zpv pták, bou i nhu 41

42 chci vzrušen pijímat, v den léta, zimy brát rozechvn, co život pináší mi a v okno, jež se vzhru ke mn dívá, necha se déš mých písní tiše schvívá. 42

43 ŠVANDA DUDÁK Dudy moje, dudy mé, na smrt spolu pjdeme? Svta kus my ušli spolu, když jsem neznal slz ni bolu. Já si vážil vás tak málo, ted však po vás toužívalo srdce moje ubité; kdo vás pines, neví ani, jaké teskné putování bylo bez vás, dudy mé, A když vás tak laskám opt, chtlo by se zase žít, chtlo by se píse dopt, kterou jste mi zaly znít. Šláp' jsem na vás. Odpuste mi. A já ml vás tolik rád. Ztupil jsem vás, hodil k zemi, že jsem nesml na vás hrát. 43

44 Když jste se mi navrátily, pojte mi zas v náruí, a se mi mj život milý rozpláe a rozzvuí! 44

45 S BOHEM (Za Klárou Baušovou) Vbh' iarní vánek oknem po špikách a na svou sestru zvdav se dívá, jak leží tu v svých zlatých stevíkách, tak smíen, tak mlad, jako živá, jak by se vydat chtla na cestu, jíž radostno jí, voln bude jíti. Zím zmaru prázdnou tvá? Spíš nevstu, jež v lásce k srdci tiskne chumá kvítí. Jde, nikdo nezná kam. Jak pišla kdys, a sotva víme, z kterého k nám kraje. Le kudy šla, kraj omlád' v dechu míz, a kdo ji miloval, ml svátek máje. Je smír i v bolu. Vnc trpký pach a slzí sladká útcha nám splývá. Smrt nemá hrz. Pták dole v zahradách svou jitní píse na cestu ti zpívá. 45

46 REKVIEM Hlas chrámu šeptá: kle na pokání v popelavém šat!",, Barvám odumi, Dívej se za všechny, kdož neuzí," zá o ruku mi zazvonila zlaté,,, dívej se za toho, kdo vera byl, tvou jedinou bud modlitbou tvé žití!" A já se dívám. Jak bych zá tu pil, jak bych ji oima mel mrtvých vpíti. ím zírám v svtlo, není jen mnou tisíc oí shasnuvších se dívá, mné jásá duha v oknech:,, Pamatuj, že olejem já temnoty jsem živa!" zrak mj, Nech ve vnou se lampu promní má zmatená, má duše milující, jež nezemdlena kmitá v rozchvéní, jak vzduch se tese nad rozžatou svící, 46

47 kéž vidním se plní slunená, však lidsky slabá moje zítelnice: Druh kráí za druhem. Až pjdu já, mé oko vzlétni v blesk té blýskavice, jež na asy se od pradávna dní v svých hích pokoe, v své pýše zbožné nám na obloze našich oí chví a jednou pec až v smrti zrak se prožhne. 47

48 VEERNÍ MODLITBY Opojení Vy kídla! Poslové! Vy svtlé hlasy ech! Vy stíny motýlí, jichž roj se na mne slétá! Vy slova neznámá mých píštích bratí všech! My nejsme z tohoto svta, Hle, zem usíná. A my-li pjdem spát, zas k jitru procitnem, v den vyšší vykoupeni. Kde, smrti, osten tvj? Náš triumf a náš pád z tohoto svta není. Vy echa dávných dn, vy sladká mámení, jež prochvíváte mnou, vy kídla! písn! bratí! My víme, že nám, kdo žijem v plameni, království ducha patí. 48

49 Prosba Jak strmé stoupal svah, když osud nás ved k ženám, kol nichž se stíbrn pás jitní mlhy chvl! Však nejstrmjší z cest je ta, kdy zdálo se nám, že ohnm opásán se zvedl archandl, že vyzývá nás v boj, by požehnal i sžehl, že heslem voláme, jež vložil do nás bh. Jsou nejstrmjší z cest, kde živý plamen šlehl, a nejdražší jsou ty, jež poznamenal duch. Mne osud miloval. Déš vní v cestu stásá, sen v tlo promnil a jiskru v milenku. Jenž zmámil jsi nás vším, co váše, tpyt a krása, smrt za stín vna pej, za velkou m^ šlenku! 49

50 H a s Šel ohe ped tebou, tys nešel v požáru. Hml vichr ped tebou a bortila se zem, tys nebyl v zmítání, ty nejsi ve zmaru, A potom zve se hlas. Znl tiše a znl temn. Ty, jehož mdlý náš sluch tam zdola neslyší a v njž jsem nevil a jemuž neznám jména, já popel slávu tvou, však hlas tvj nejtišší mne rve a dojímá, mne sklání na kolena. Tvj prorok, promluvím, až sejdu s Horebu, k tm, které boue tvá i šarlat roucha mámí, a pjdu zvstovat tvých temnot velebu, tvých nocí polohlas, tvé ticho nad vodami. Zím s hory ohe žhnout ty nedlíš v požáru. Hmí vichr od moí ty nejdeš v jeho pýše. Je rozpolcená zem ty nejsi ve zmaru, neb ty jsi lásky hlas, jenž temn zní a tiše. 50

51 U T E C H A Když díkem zrosené své oi ob, v nichž tpyt je noci, v sebe noíš nm, když piveš zrak, že hvzdy nosíš v sob, jsi básníkem. Když v nitra svého zasnžených hvozdech svou ztratíš stopu, ztracen zrakm všem, když najdeš se, že svta slyšíš povzdech, jsi básníkem. Když mezi zástupem, jenž tob klne, svou píse vzývat znáš a zhrdat zlem, když nemluvíš, že srdce máš tak plné, jsi básníkem. Když ped madonnou pokleká tvé mužství, však z objetí, jež muž všech je snem, sám pro svých hvzd se vyrveš dobrodružství, jsi básníkem. 51

52 Když modlíš se: Jsem zrezavlý svícen, jej rozlom, pane, ale k sob vem a zachra plápol, jsi básníkem. tebou jenž byl vznícen 52

53 CHVÍLE Jak vzdušné rty se ke rtu chýlí, po mechu klouže stín a svit. Zve vlna mrak, jenž letí; bílý: nechceš mne, hochu, políbit? Strom ke stromu se s šeptem tulí, naslouchat srdce úderm. Zem s veerem se pivinuly, a zlaté pole jeden šum. A láska v každém rosném kvítku se zvedá ze stíbrných par. Je život políbení skítk, a splynutí je sen, i zmar. 53

54 VIRA Když první krpje se zatesou v skel, na západ jež vedou, blyskotání, když louení se vssává do prsou a jako soumrak stesk se vkol sklání, pec veer dýchá mírem nedle, píse Na- shledanou. andlé, pec rozlévá se Když mstem šumí smrtí my víme, že mrtví z hrobu vstanou, a do mrak když zapa slunce vz, my raduj em se, dti, starci, muži, že po noci, jež bude plna hrz, nám východ hodí v okno kytku rží. 54

55 MOTÝL Já stiskl hru. Neb mrtvých pochyb mra, z tmy vyplašena, sedla na srdce. Tu tvého hlasu perlící se šra se rozkutálela mi po ruce. Rte sladkých slov, mj smíre, slibe, smíšku, sne bez mámení, touho nevinná, jež zpvn šla jsi za mnou v sráz i výšku, ty, slávou slunce zpita bez vína! Já hlas mám rád, jenž mru v tmu zas plaší, smích miluji, když sad v mém srdci zpust, však motýl vna se mi na dla snáší, když svtlespící úsmv zím tvých úst, 55

56 UKOLÉBAVKA Padej, padej kol a kol na strá, les a nivy, zavj skálu, vypl dol, snhu spravedlivý. Padej na mne. Zddil jsem smích a hích a rány, padej, a mám v srdci svém stezky zarovnány. Hrbol tam tisíce, zrádná propast zela, s vrchol mi vichice sosny zporážela, Uspi marné nadje, zkonejši, co týrá, mkkounce stul v závje vše, co lhala víra. 56

57 Moje slova ulož v rov na blostné pláni: Dáš-li písn beze slov, dost ie požehnání. Než se v srdce, než se v zem nové jaro vrátí, nech mne pod svým píkrovem spát a spát a spáti. 57

58 JARNÍ VÝKIK Že byl jsem živ, než jsem byl narozen, to neuhasí žízn, kterou prahnu: je tolik sn a myšlenek a žen, je tolik tajemství, kam nedosáhnu, je tolik vní, rt a tuch a krás a neumím jich sterou trhat rukou; že v smrti dohasnu, že vzplanu zas a zapomenu na dnešek, je mukou. Je mukou, že mám srdce jediné, jež promnit se touží tisíckráte; jak myšlenku svou doštvu, že hlav dvé z ní naráz vyrazí jak z hydry saté; je mukou, že mám jeden život žít, já, mezi svt a sebe vn zdvojen, že jedinými jen smím ústy pít, já, láskou zpit a nikdy nenapojen. 58

59 Té trýzn nesnesl bych. Svta mír mé rozžíznné touze nestail by, mne zadusil by dravý jarní vír, ty kdybys byla s Héliový pílby neslétla na zem, jiskro tanící, ty hvzdo, jež ses v tlo promnila, ty velké oko, nebe zraící, mj modrý plameni a vášni bílá. Jsi má, jsi v dáli? M se mi a m, mou touhu rozdmýchej a ducha rozži, ted bludika, te ke a pochode, jak požár v lese a jak oko boží štvi mne a sebe štvi a nepostúj, mj tvar sta, ho ohnm^ rudé slávy a strhni jednou všechen život mj v žeh duše své, jenž tla naše stráví! 59

60 LEK Šli, druh a družka, teple hovoíce, v pe stromu vryli mladá jména svá, a z nitra kmene vonná pryskyice svou prudkou krví ránu zalévá. Šli, Zmar a Krása, lesní cestou mojí, mn v srdce psali znamení svých dvé, a palivost jich ran se nezahcjí než písnmi, jež tryskly z krve mé. 60

61 PÍSE Jsme každý sám a já, eka, zem a strom, iá láskou petékám a neproniknu k vám, ísem jenom hluchý tón. sám, Co je to? Co se tlaí v mou hru a zpod mých as? Co povelelo spái? Sním? Vzlétl jsem? i plái? Já všechny pojal vás, mnou za vás všechny nm hlas cizí promlouvá; já rozplynul se; ve mn je nebe, noc a zem a já už nejsem já. 61

62 Mnou roste strom stem ramen, mnou pelévá se vzduch, jsem pták a proud a kámen, jsem zmaten, znmožen, zmámen a sám a sám, jak bh. 62

63 SAD Piklo ucho k temnu, k dlani, k listm, k hlín blíž a laž. Nezní to iak táhlé vání? Moe šumt neslyšíš? Vším, co v tichou béeš ruku, vším, co piblížil jsi rtm, duje píval cizích zvuk, jako v mušli huí šum. Všechny vci zem této, k nimž tvj sluch se zbožn klad, dí, že srdce jejich vkleto v podmoský kdys bylo sad. Dávno vlny opadaly, jinam provalil se proud, ty však z dávných dob, ty v dáli píboj vna slyšíš dout. 63

64 CESTOU Já, v mysli ješt nad svtem se chmue, a v srdci vnou smrti otázku, však v oích svtla na borovic ke a tepotání letních blásku, v svém sluchu vítr, jenž se s ptáky honí a k stíbru cikád zvonil pšenicí, idu mýtinou, jež jahodami voní. Je velké ticho. Ticho zvonící. Jdu, sotva dýchám. V plaché nedve se nebem rozhlížím a po lese. Jsem zavržen? i z hoícího kee hlas, jenž je požehnáním, ozve se? Vím, vzývat nelze. Dík ti nelze íkat. Já ekám. Vzhlížím. Trpliv a tich, Ó hlase les, vichice a cikád, af z kee promlouváš, a z prsou mých, 64

65 ien tebou živ, jen tob, duchu duch, svj zrak, svou mysl, srdce své chci vzdát, a tvojich písní šumní v svém sluchu, já pjdu za tebou, já zemru rád. 65

66

67 OBSAH

68 Prorok

69 z HLUBIN Svazek I. OTOKAR FISCHER HOÍCÍ KEk Upravila a vytiskla Pražská akciová tiskárna v Praze 11. Mariánská 3 v Obálku navrhl Alois Moravec Vydalo ^ Zátiší, Knihy srdce i ducha B. M. Klika v Praze 11. Opatovická 9 v íjnu pátého váleného re ku 19 18

70

71

72

73 PLEASE DO NOT REMOVE CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY PG 5038 F48H Fischer, Otokar Morici ker

74

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Bílý. kámen. 1. Bílý kámen (P. Lochman, J. rejent / V. Kočandrle, I. Bartošová) 2. Lípo stoletá (V. kočandrla / V. Kočandrle)

Bílý. kámen. 1. Bílý kámen (P. Lochman, J. rejent / V. Kočandrle, I. Bartošová) 2. Lípo stoletá (V. kočandrla / V. Kočandrle) kámen Bílý 1. Bílý kámen (P. Lochman, J. rejent / V. Kočandrle, I. Bartošová) 2. Lípo stoletá (V. kočandrla / V. Kočandrle) 3. Poklad ( J. Škorpík / V. Kočandrle, I. Bartošová) 4 Jeskyně (V. Kočandrle,

Více

Jindřiška Šindlerová Projdi se mnou

Jindřiška Šindlerová Projdi se mnou Jindřiška Šindlerová Projdi se mnou edice Knihovnicka.cz Tribun EU 2008 Jindřiška Šindlerová Projdi se mnou edice Knihovnicka.cz Tribun EU 2008 KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Šindlerová, Jindřiška

Více

Rudolf Medek: ZBOROV

Rudolf Medek: ZBOROV Rudolf Medek: ZBOROV Vìnováno památce bojovníkù a muèedníkù, kteøí v této válce položili svùj život za svobodu èeskoslovenského národa. I. Èeské i slovenské dìti, synové národa, omlazeného hrdinskou krví,

Více

Fotografie Jiřího Ortena: originály archiválií jsou uložené v Památníku národního písemnictví literární archiv.

Fotografie Jiřího Ortena: originály archiválií jsou uložené v Památníku národního písemnictví literární archiv. Znění tohoto textu vychází z díla Knihy veršů tak, jak bylo vydáno nakladatelstvím Český spisovatel v roce 1995 (ORTEN, Jiří. Knihy veršů. 1. vyd. Praha: Český spisovatel, 1995. 301 s. Spisy Jiřího Ortena,

Více

Ze života Sluncem a stínem Selské písně a České znělky Jiné písně České písně. Nakladatelství Lidové noviny

Ze života Sluncem a stínem Selské písně a České znělky Jiné písně České písně. Nakladatelství Lidové noviny Ze života Sluncem a stínem Selské písně a České znělky Jiné písně České písně Nakladatelství Lidové noviny UOBSAH ZE ŽIVOTA Vítězslavu Hálkovi / 9 Rodné mluvě/12 Píseň lidu / li Mrtvá země /15 Píseň otroků

Více

Alison Gross Am G C E7 Am G C Dm E7 1. Když zapadlo slunce a vkradla se noc a v šedivých mracích se ztrácel den, Am G C E7 Am G Am a když síly zla ve tmě převzaly moc, tu Alison Gross vyšla z hradu ven.

Více

NOCTURNO 2014. Do hlubin. Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí

NOCTURNO 2014. Do hlubin. Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí NOCTURNO 2014 Do hlubin Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí Jsme to, nejsme to my zakletý v jantaru váhání Dívej se na

Více

Tak mě tady máš. Znáš všechna ta místa Na mapách, kde chtěli jsme jít Co teď jsou úplně čistá jak První sníh a poslední smích

Tak mě tady máš. Znáš všechna ta místa Na mapách, kde chtěli jsme jít Co teď jsou úplně čistá jak První sníh a poslední smích Tak mě tady máš Znáš všechna ta místa Na mapách, kde chtěli jsme jít Co teď jsou úplně čistá jak První sníh a poslední smích Rozum a cit hlad nebo žízeň Na duši klid jen v hlavě mi zní I když chci spát

Více

noční motýl prosím tě otevři

noční motýl prosím tě otevři když spíš když spíš má ticho zvláštní něhu svět ustane v svém koloběhu když spíš co tvůj sen skrývá nemám zdání zdá se ti asi o létání když spíš pokoj má barvu zralých pšenic slunce už sahá do okenic když

Více

Jindřiška Šindlerová. Projdi se mnou

Jindřiška Šindlerová. Projdi se mnou Jindřiška Šindlerová Projdi se mnou Tribun EU 2013 Jindřiška Šindlerová Cover Jindřiška Šindlerová Illustrations Jindřiška Šindlerová Obsah Projdi se mnou... 8 Noční sonety... 10 Lásko prolhaná!... 11

Více

Vánoční besídka CB Žižkov 2010

Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Píseň 1 Pán Ježíš přikázal budete světlem Autor: Tomáš Najbrt Pán Ježíš přikázal budete světlem, budete svítit do okolí. Pán Ježíš přikázal před celým světem, velkým i dětem,

Více

Jaroslav Seifert: JABLKO S KLÍNA

Jaroslav Seifert: JABLKO S KLÍNA Jaroslav Seifert: JABLKO S KLÍNA PÍSEÒ NA VRBOVOU PÍŠ ALKU Už na nás prší z jehnìd pel a na køe letí jaro horempádem, zpod køídel kvoèny vyletìl houf kuøat, pípajících hladem. Bože, a i to nejmenší z nich

Více

Jan Neruda: ZPÌVY PÁTEÈNÍ

Jan Neruda: ZPÌVY PÁTEÈNÍ Jan Neruda: ZPÌVY PÁTEÈNÍ MOJE BARVA ÈERVENÁ A BÍLÁ Ten rudý prapor náš s tím bílým vedle polem - jak bije, šlehá po svém bidle holém! Hned plapolavì v rušnou dál se nese, hned truchle choulí se a zimniènì

Více

Festival 2012 Autoři Ukázky Duo Duo - z autorského čtení Duo Duo - z autorského čtení. Verše přeložila Magdalena Rytinová. Na hoře bláznovství

Festival 2012 Autoři Ukázky Duo Duo - z autorského čtení Duo Duo - z autorského čtení. Verše přeložila Magdalena Rytinová. Na hoře bláznovství Festival 2012 Autoři Ukázky Duo Duo - z autorského čtení Duo Duo - z autorského čtení Verše přeložila Magdalena Rytinová. Na hoře bláznovství Jdu vstříc dešti, kapky deště a nebe, podobné ohromné skále,

Více

KAREL HYNEK MÁCHA BÁSNĚ PŘÍLEŽITOSTNÉ 1

KAREL HYNEK MÁCHA BÁSNĚ PŘÍLEŽITOSTNÉ 1 KAREL HYNEK MÁCHA BÁSNĚ PŘÍLEŽITOSTNÉ 1 Na příchod krále Slunce zapadlo u věčnosti moře; Na jeho mohylách ţertvy se pálí V růţovém ohni od hory ku hoře. Hluboká noc se za sluncem přivalí, Hlubší neţ hrob

Více

2. Čisté víno (Sem tam)

2. Čisté víno (Sem tam) 1. Čekání na zázrak (Sem tam) H # 1. Už padá půlnoc, zní jen můj těžký krok, oblohou snáší se k zemi mráz, vítr ztichl, zbyl jenom úplněk, () i čas zůstal na chvíli stát. 2. jinak nic, pouze průhledný

Více

TEXTY VOJTĚCH MALACH 2003

TEXTY VOJTĚCH MALACH 2003 TEXTY VOJTĚCH MALACH 2003 TMA SE SNÁŠÍ NA MĚSTO TAK TĚ PROSÍM BUĎ SE MNOU UPÍR KROUŽÍ KOLEM NÁS SCHOVEJ HLAVU POD POLŠTÁŘ ZKOUŠÍM TO DÁL R. ZKOUŠÍM TO DÁL DOTKOUT SE OBLAKŮ ZKOUŠÍM TO DÁL DOTKNOUT SE HVĚZD

Více

3. Kousky veršů (Poupata)

3. Kousky veršů (Poupata) 1. esta poslední kapky (Poupata) mi mi 1. Sklenici vína dolej nám, ó, Pane, mi mi dokud tam na dně něco zbejvá, Pane, nebudem vědět o těle, duše se vínem umeje, nebudem bdít a nebudem spát, ó, Pane. 2.

Více

Tušivá rozpomnění. Jezerní básníci. Přeložil Václav Renč. Vybral a sestavil Zdeněk Stříbrný K vydání připravil Zdeněk Beran

Tušivá rozpomnění. Jezerní básníci. Přeložil Václav Renč. Vybral a sestavil Zdeněk Stříbrný K vydání připravil Zdeněk Beran Tušivá rozpomnění Jezerní básníci Přeložil Václav Renč Vybral a sestavil Zdeněk Stříbrný K vydání připravil Zdeněk Beran Vydání knihy podpořilo Ministerstvo kultury České republiky. Translation Václav

Více

OSTRUZINY.cz. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz ZÁŘÍ 2007

OSTRUZINY.cz. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz ZÁŘÍ 2007 OSTRUZINY.cz Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz ZÁŘÍ 2007 1. Dole...nahoře (od LUKiO) 2. Tajemství (od Zorik von Masimo) 3. Linnéa (od otazník) 4. Dopravní modlitbička (od Lizzzie) 5. Definice lásky (od

Více

(pozn. autora: lidé, kteří jsou označeni rámečkem, přežili) 446 - Petr Ginz) viz. vlastní foto

(pozn. autora: lidé, kteří jsou označeni rámečkem, přežili) 446 - Petr Ginz) viz. vlastní foto !" #$ #%"!& Památníku Terezín převzato (č... /+ 01 1 '#( ) #%"!&* + (č. 596!( # #%"!&, (č.968 2 B / 2 2 3 4viz. Lagus, ?@

Více

štìpím se Naplno rozhoøí èerné terèe za sklem se vynoøí chvilkový výboj støelce

štìpím se Naplno rozhoøí èerné terèe za sklem se vynoøí chvilkový výboj støelce Støelec a most Støelec chvilkový výboj Nastal èas naplnit všechna pøece vzetí promìnit okovy v trpké víno bez pøíkras zahodit øece smetí výkøikem obnovy se pøímo prodrat štìrkem k podloží podkovy zakrýt

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

OSTRUŽINY. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz SRPEN 2009

OSTRUŽINY. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz SRPEN 2009 OSTRUŽINY Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz SRPEN 2009 1. BÁSNÍCI (od puero) 2. Sonáta pro srpnový večer (od Verena) 3. Ve vaně (od milancholik) 4. (M.) Vzkaz lásky (od ivkaja) 5. Ach, vodo (od nostalgik)

Více

Prosím Dovol mi dotknout se myšlenkou Tvého ticha, vnořit se do barev Tvých a tóny prstů s Tebou tvořit duhové mosty (2. 6. 2013)

Prosím Dovol mi dotknout se myšlenkou Tvého ticha, vnořit se do barev Tvých a tóny prstů s Tebou tvořit duhové mosty (2. 6. 2013) Prosím Dovol mi dotknout se myšlenkou Tvého ticha, vnořit se do barev Tvých a tóny prstů s Tebou tvořit duhové mosty do S T Ř E D U (2. 6. 2013) Sami a spolu nahoru dolu ve zpěvu ptáků v zrcátku mraků

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky. S fotografiemi

Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky. S fotografiemi Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky S fotografiemi Část peněz ze zisku této knihy věnuje na podporu centra www.nightlife.mypage.cz Brána k uzdravení Těla, Duše i Světa.

Více

Ladislav Vesecký Milena Doušková Karel Pecháček 01/2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5

Ladislav Vesecký Milena Doušková Karel Pecháček 01/2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 Ladislav Vesecký Milena Doušková Karel Pecháček 0/06 5 6 7 8 9 0 5 6 7 8 9 0 5 6 7 8 9 0 5 Eva Míková Ivana Hurtová Marie Bartošová 0/06 5 6 7 8 9 0 5 6 7 8 9 0 5 6 7 8 9 Zdeněk Huspek Miroslav Lorenc

Více

102. JEŽÍŠI, DÁVNO UŽ TO VÍM (hudba: AC Bratislava; text: Karel Sedláček) C # mi. 101. VÍM, ŽE TI NA MNĚ ZÁLEŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová)

102. JEŽÍŠI, DÁVNO UŽ TO VÍM (hudba: AC Bratislava; text: Karel Sedláček) C # mi. 101. VÍM, ŽE TI NA MNĚ ZÁLEŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová) 101. VÍM, Ž TI N MNĚ ZÁLŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová) mi Vím, že Ti záleží na srdci mém, nejsem Ti lhostejný/á. V čase těžkých chvil, ve dnech bouřlivých, Ty dál nade mnou bdíš. mi Ruku mi podáváš,

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Heiden: Obsidian. Heiden: Obsidian. Nostalgia echo Katarze Trojice Na pohřbu Thujon Post lux tenebras Monomania Pohřben před sto lety.

Heiden: Obsidian. Heiden: Obsidian. Nostalgia echo Katarze Trojice Na pohřbu Thujon Post lux tenebras Monomania Pohřben před sto lety. Heiden: Obsidian Nostalgia echo Katarze Trojice Na pohřbu Thujon Post lux tenebras Monomania Pohřben před sto lety stránka 1 z 9 Nostalgia echo (Dante Alighieri, Božská komedie, překlad Vladimír Mikeš)

Více

Jaroslav Vrchlický (1853 1912)

Jaroslav Vrchlický (1853 1912) Jaroslav Vrchlický (1853 1912) vl. jm. Emil Frída nar. v Lounech stud. G, filosofie, historie, románských jazyků vychovatel v severní Itálii sňatek s Ludmilou Podlipskou profesor literatury na Karlově

Více

Bodláky ve vlasech. Emi Ami D

Bodláky ve vlasech. Emi Ami D Bodláky ve vlasech Emi Ami D 1. Do vlasů bláznivej kluk mi bodláky dával, Emi C F D za tuhle kytku pak všechno chtěl mít, D Ami H7 svatební menuet mi na stýblo hrával, C D D7(-) že prej se musíme vzít.

Více

VÍTĚZSLAV NEZVAL MOŘE LÁSKA MÁ

VÍTĚZSLAV NEZVAL MOŘE LÁSKA MÁ VÍTĚZSLAV NEZVAL MOŘE LÁSKA MÁ MOTTO: Báseň je ten svitek celulózy, filmové celulózy, celulózy. Název je to světlo v magické krabici, černé, magické krabici, krabici. A vy jste bílé plátno. Ale někdy také

Více

Upířice hupá nad hřbitovem, Rakve ssaje, sedíc nad rovem, Vlíká rubáše, dobývá lupy: "Hadry, kosti dejte, trupy!" Tu hlava se z hrobu vyvalí, K ženě

Upířice hupá nad hřbitovem, Rakve ssaje, sedíc nad rovem, Vlíká rubáše, dobývá lupy: Hadry, kosti dejte, trupy! Tu hlava se z hrobu vyvalí, K ženě J.J.Kalina Hadrnice "Hadry prodejte, staré sklo, Kuchařičky, kosti, kosti! Mějte, lidičky, lítosti, Máteli jaké kosti!" Takto od božího rána volá Žena a s nůší na zádech, V ochlostěné sukni podkasaná,

Více

Thyrsos Franti ek Halas

Thyrsos Franti ek Halas Thyrsos František Halas THYRSOS František Halas Ilustrace Jindøich Štyrský Nenaroditi se vùbec, to znamená štìstí. Ale pro toho, kdo se již zrodil, je nejlépe vrátiti se, odkud pøišel. SOFOKLES 4 SMUTEK

Více

Nebe plné červánku. Jsem zpátky. 1 Nebe plné červánků

Nebe plné červánku. Jsem zpátky. 1 Nebe plné červánků 2008 Jsem zpátky 1 Nebe plné červánků 2 Nekonečná 3 Léto 4 Tři oříšky 5 Scházíš mi čím dál víc 6 Rozvíjej se poupátko 7 Láska má je zákon 8 Ve jménu lásky Nebe plné červánku Přiznávám, že čas od času o

Více

jednou to skončí V polárních pustinách slunce nejde spát jako já u nohou tvých jestli tě mám rád

jednou to skončí V polárních pustinách slunce nejde spát jako já u nohou tvých jestli tě mám rád V š i c h n i S v a t í V polárních pustinách slunce nejde spát jako já u nohou tvých jestli tě mám rád Ledy slábnou, voda stoupá sirény zpívají noci slané, když zvedá žár Jednou to skončí a z nás čáry

Více

J.Seifert Druh materiálu Pracovní list Anotace. Práce s básní, porozumění a interpretace básní J.Seiferta.

J.Seifert Druh materiálu Pracovní list Anotace. Práce s básní, porozumění a interpretace básní J.Seiferta. Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218CZ. Šablona I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské gramotnosti Označení materiálu VY_12_INOVACE_Pap19

Více

Jaroslav Seifert - Nobelova cena za literaturu 1984

Jaroslav Seifert - Nobelova cena za literaturu 1984 Jaroslav Seifert - Nobelova cena za literaturu 1984 Město v slzách (1921) - představa světa bez bídy a nenávisti, touha léčit, potěšit; soucit s chudými, vidiny lidského štěstí - proletářská poezie Děti

Více

Karel Hynek Mácha Mnich. (Zlomky z romantické básně.)

Karel Hynek Mácha Mnich. (Zlomky z romantické básně.) Karel Hynek Mácha Mnich (Zlomky z romantické básně.) Znění tohoto textu vychází z díla Básně. Máj. Zlomky. Dopisy. Deník tak, jak bylo vydáno v nakladatelství Laichter v roce 1907 (MÁCHA, Karel Hynek.

Více

Mumie, růže * * * Nikdy mi nebylo veselo. A i když jsem se smál, má duše se spíš podobala grimase barokní sochy.

Mumie, růže * * * Nikdy mi nebylo veselo. A i když jsem se smál, má duše se spíš podobala grimase barokní sochy. Mumie, růže 1973 Nikdy mi nebylo veselo. A i když jsem se smál, má duše se spíš podobala grimase barokní sochy. V bolesti dorostl jsem v muže. A poprvé teprv, poprvé jsem viděl, jak příroda v blaženém

Více

Nebe, Boží nádherný domov

Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2011 Bible for Children,

Více

Karel Hynek Mácha. Život a dílo

Karel Hynek Mácha. Život a dílo Karel Hynek Mácha Život a dílo Karel Hynek Mácha (16. listopadu 1810 Praha 6. listopadu 1836 Litoměřice) jeden z největších českých básníků, ve své době nepochopen představitel romantismu a zakladatel

Více

Václav Říha Šípková Růženka

Václav Říha Šípková Růženka Václav Říha Šípková Růženka Text byl volně upraven v Městské knihovně v Praze podle pohádky Václava Říhy z díla Zvířátka a Petrovští. Další pohádky naleznete online na www stránkách Městské knihovny v

Více

Základní škola Habartov, Karla Čapka 119, okres Sokolov. Autor: Téma sady: Název výstupu: Datum vytvoření: 2. 12. 2012. Číslo projektu: ANOTACE

Základní škola Habartov, Karla Čapka 119, okres Sokolov. Autor: Téma sady: Název výstupu: Datum vytvoření: 2. 12. 2012. Číslo projektu: ANOTACE Základní škola Habartov, Karla Čapka 119, okres Sokolov Autor: Téma sady: Název výstupu: Dagmar Pospíšilová Český jazyk pro 5. ročník - literatura VY_32_INOVACE_ČJ5-L_20_KOUZLA A ČÁRY Datum vytvoření:

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

Projekt: Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505

Projekt: Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Moravou Metodický list Zařazení materiálu: Šablona:Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti (I/2) Sada:1 Číslo: EU-OPVK-ČIG-2ST-08

Více

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky.

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. NEŠPORY SVATÉ RODINY revidovaná verze Kněz: Bo Slyš - že, po - spěš mi Lid: Kněz: na - še vo ÚVODNÍ VERŠ Sláva Otci i Synu, * Lid: po - moc! na - lá - ní! i Du - chu sva jako byla na počátku i nyní i vždycky,

Více

Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1)

Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1) Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1) Stanislav Kostka Neumann (1875 1947) Na počátek, protože: - Finančně zajištěný (rodina zámožného advokáta - Olšanská fila =

Více

Ondřej David Rada HLEDEJ PAŠIJE! (věnováno tatínkovi)

Ondřej David Rada HLEDEJ PAŠIJE! (věnováno tatínkovi) Ondřej David Rada HLEDEJ PAŠIJE! (věnováno tatínkovi) A v Pánův den jsem byl ve vytržení Ducha a uslyšel jsem za sebou mocný hlas, jako zvuk polnice, jak říká: Já jsem Alfa i Omega, Ten první i poslední.

Více

Velký pátek. Samotná jitøní celý text a notace

Velký pátek. Samotná jitøní celý text a notace Velký pátek Samotná jitøní celý text a notace Velkopáteèní jitøní Jitøní bohoslu ba se ètením dvanácti evangelií Kanonický èas pro zaèátek této jitøní je ve ètvrtek 2. hodina noèní (tj. 19. 20. hodina

Více

Archivy Texty Ukázky Vladimír Křivánek: Básně Vladimír Křivánek: Básně VYPOUŠTĚNÍ HOLUBICE (1982) PO POTOPĚ. Tlačí nás prostor kterým putujeme

Archivy Texty Ukázky Vladimír Křivánek: Básně Vladimír Křivánek: Básně VYPOUŠTĚNÍ HOLUBICE (1982) PO POTOPĚ. Tlačí nás prostor kterým putujeme Archivy Texty Ukázky Vladimír Křivánek: Básně Vladimír Křivánek: Básně VYPOUŠTĚNÍ HOLUBICE (1982) PO POTOPĚ Tlačí nás prostor kterým putujeme na víčka snu naléhá zuřivě a děsí ptáky s jemným peřím rána

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Christian Morgenstern Měsíční tvary (překlad Josef Hiršal)

Christian Morgenstern Měsíční tvary (překlad Josef Hiršal) /motto/ Christian Morgenstern Měsíční tvary (překlad Josef Hiršal) Tvary plynou po luně, luna z nich div nestůně. Luneva a Lunadam vyjí vkleče bůhvíkam. Při tom vytí zuby svítí na hyenu v sirném kvítí.

Více

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм ϵтϵoү ⲁⲁϫϵ oϥ ϵcⲱт ⲁⲣϵϥ cⲱт ϥcϩoүoⲣт ϭɪ oүo ɪ ϵтⲁϯ ⲁɪ ϩⲁ oүⲇⲱⲣo ʜ ϵтʙϵ oүϩϵoүⲱ ʜ ϵтʙϵ oүcⲱ ʜ ϵтʙϵ oүϣтʜ ʜ ϵтʙϵ ⲕϵ ϩⲱʙ тϵɪϵɪϵ Nag Hammadi Library Modlitba apoštola Pavla (codex 1 text 1) přeložil Vagrant

Více

Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I

Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I POBO NOST I 277 Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I Od svící na oltáøi se rozsvítí velikonoèní svíce. Knìz mù e zùstat ve fialovém ornátì nebo obléci pluviál. Kde jsou k tomu vhodné podmínky,

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

1. zastavení: Maria obětuje Ježíše v chrámě a slyší předpověď o meči, který probodne její srdce

1. zastavení: Maria obětuje Ježíše v chrámě a slyší předpověď o meči, který probodne její srdce CESTA SEDMIBOLESTNÉ 1. zastavení: Maria obětuje Ježíše v chrámě a slyší předpověď o meči, který probodne její srdce píseň 810 Ó Maria útočiště naše, 3. sloka: 3. Když jsi v chrámě svoje nemluvňátko / Simeonu

Více

Verše bratra Sonky. Hugo Sonnenschein. Motto

Verše bratra Sonky. Hugo Sonnenschein. Motto Verše bratra Sonky Hugo Sonnenschein Motto Mně říkají: Ta bídná chátra, ztracenej člověk, divnej zjev, však já jen v slunci vidím bratra, mám snivou duši, horkou krev. Curriculum vitae Já nemám nic než

Více

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Jana Paulusová Fišerová Datum: 28.10. 2012 Ročník: 6. 9. Vzdělávací oblast: Umění

Více

4 Bůh je síla má. 1 Jak dobré je. 2 Chci Pane chválit. 3 Mé dlaně. zvednuté

4 Bůh je síla má. 1 Jak dobré je. 2 Chci Pane chválit. 3 Mé dlaně. zvednuté Písničky 1 Jak dobré je 1. :Jak dobré je před tebou být, jak dobré je s tebou žít. : :Přijd, přijd Duchu Svatý, vzýváme tě, přijd k nám. : 2 Chci Pane chválit Tě Koinonie č.100 1. Chci Pane chválit Tě,

Více

Oldřich Mikulášek Agogh

Oldřich Mikulášek Agogh Vyšehrad Oldřich Mikulášek Agogh [VERŠE Z LET 1969 1971] Oldřich Mikulášek Agogh VYŠEHRAD Illustrations Johana Hrabíková Vojnárová, 2012 Copyright Oldřich Mikulášek, 1980 ISBN 978-80-7429-163-0 Motto:

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Vilém Závada: CESTA PÌŠKY

Vilém Závada: CESTA PÌŠKY Vilém Závada: CESTA PÌŠKY VZÝVÁNÍ POEZIE Ozónová hoølavino, tavící kov zoufalství ve sklepení srdcí, zápalná pumo krásy, vrhaná po okoralé zemi v básníkovy lásky dostøelu, islandský gejzíre, chrlící oheò

Více

Karel Jaromír Erben. Život a dílo

Karel Jaromír Erben. Život a dílo Karel Jaromír Erben Život a dílo Karel Jaromír Erben ( 7.11.1811 21.11.1870) český básník, prozaik, jazykovědec, historik,folklorista, překladatel a sběratel lidové tvorby představitel literárního romantismu

Více

NENADĚLÁŠ. Lenka Dobrovolná. Dětské hřiště s pískovištěm. Někde na hřišti ON a ONA. Na pískovišti DÍVKA.

NENADĚLÁŠ. Lenka Dobrovolná. Dětské hřiště s pískovištěm. Někde na hřišti ON a ONA. Na pískovišti DÍVKA. ONA DÍVKA LOVEC ON (TERAPEUT) OTEC MATKA NENADĚLÁŠ Lenka Dobrovolná Dětské hřiště s pískovištěm. Někde na hřišti ON a Na pískovišti Mami? Tati? Slyšíte? Mami? Tati? Někdo? Kdokoli? Zpívá. Utíkej, utíkej

Více

Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček.

Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček. JE Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček. Je taková rozkoš, že se trestáš za umění, když umění je hříchem. Je takové mlčení,

Více

PRÁCE S TEXTEM Zpěvy sladké Francie (Král Looys)

PRÁCE S TEXTEM Zpěvy sladké Francie (Král Looys) AUTOR Mgr. Jana Pikalová PRÁCE S TEXTEM Zpěvy sladké Francie (Král Looys) OČEKÁVANÝ VÝSTUP procvičování čtení a porozumění textu na základě doplňování slov do textu básně podle rýmu FORMA VZDĚLÁVACÍHO

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

OSTRUZINY.cz. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz LISTOPAD 2007

OSTRUZINY.cz. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz LISTOPAD 2007 OSTRUZINY.cz Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz LISTOPAD 2007 1. Polibek na skle (od Severka) 2. Vosková (od moonell) 3. Zahazujem (od prostějanek) 4. Brána (od otazník) 5. Šerosvit... (od Ayla) 6. I don't

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová. Ročník 2. Datum tvorby 10.11.2012. Anotace. - prezentace určená pro učitele

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová. Ročník 2. Datum tvorby 10.11.2012. Anotace. - prezentace určená pro učitele Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová Český jazyk Ročník 2. Datum tvorby 10.11.2012 Anotace - prezentace určená pro učitele

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

Jiří Wolker V NEDĚLI SE HOLKY BUDOU DIVIT. výbor z milostné poezie

Jiří Wolker V NEDĚLI SE HOLKY BUDOU DIVIT. výbor z milostné poezie Jiří Wolker V NEDĚLI SE HOLKY BUDOU DIVIT výbor z milostné poezie 2011 Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či

Více

SPIRITIZMUS A BIBLE. Strašnice 24. dubna 2013

SPIRITIZMUS A BIBLE. Strašnice 24. dubna 2013 SPIRITIZMUS A BIBLE Strašnice 24. dubna 2013 TOUHA Znát budoucnost Být fit a zdráv Nahlédnout do tajemna Finanční prospěch SPIRITIZMUS SE JEVÍ JAKO CESTA CO JE TO SPIRITIZMUS? SPIRITIZMUS Založen na domněnce,

Více

8 Příloha. Schéma 1: Sémantická struktura lexému šedý v pojetí K. Waszakowé. 1. sémantický okruh příroda svět rostlin

8 Příloha. Schéma 1: Sémantická struktura lexému šedý v pojetí K. Waszakowé. 1. sémantický okruh příroda svět rostlin 8 Příloha Schéma 1: Sémantická struktura lexému šedý v pojetí K. Waszakowé 1. sémantický okruh příroda svět rostlin 1.1. části rostliny vykazující šedé zbarvení 1.1.1. terminologicky (paličkovice šedá,

Více

F R A N C E P R E Š E R E N V O L N É S R D C E. C a r m i l a

F R A N C E P R E Š E R E N V O L N É S R D C E. C a r m i l a V O L N É S R D C E F R A N C E P R E Š E R E N V O L N É S R D C E 2 0 0 6 C a r m i l a Jsem dlouho snil a bál se, bál, sbohem jsem snům a strachu dal; srdce je prázdné, šťastné ne a zpátky strach a

Více

Karel Hynek Mácha Večer na Bezdězu

Karel Hynek Mácha Večer na Bezdězu Karel Hynek Mácha Večer na Bezdězu Znění tohoto textu vychází z díla Romány a povídky tak, jak bylo vydáno v nakladatelství Laichter v roce 1906 (MÁCHA, Karel Hynek. Romány a povídky. K vydání upravil

Více

OTOKAR BØEZINA: RUCE

OTOKAR BØEZINA: RUCE OTOKAR BØEZINA: RUCE CHVÍLE SLÁVY jsem mìl, kdy duše volná, v majestátu svém nad staletími se vznáší svìtelným, víøícím cyklonem, odvìké vegetace rozmetá a hospodáø na nivách èasu v èervenci pohledu svého

Více

Foliáš z Fornostu. Toulky

Foliáš z Fornostu. Toulky Foliáš z Fornostu Toulky Poutník I Byl večer, už zavřela se vrátka a jakýs poutník zpíval písničku. Ta slova zdála se být sladká, ale mužíček smutněl trošičku. Kousek dál v prachu cesty kráčí on, malý

Více

Jaroslav Seifert Deštník z Piccadilly

Jaroslav Seifert Deštník z Piccadilly Jaroslav Seifert Deštník z Piccadilly V Y Š E H R A D Copyright Jaroslav Seifert 1979, dědicové 2013 Illustrations Pavel Sukdolák 2013 ISBN 978-80-7429-337-5 DEŠTNÍK Z PICCADILLY Kdo s láskou neví kudy

Více

S e t k á n í š e s t é B o u ř e

S e t k á n í š e s t é B o u ř e S e t k á n í š e s t é B o u ř e Utíkáš po trávě, studí tě do bosých nohou, prší a z dálky duní bouřka. Dům není daleko, když zrychlíš utečeš hromům za svými zády. Nechceš se otočit, ale dunění se blíží

Více

No, jednou jsem takhle poprvé snědla moc třešní a pak jsem to zapila vodou.

No, jednou jsem takhle poprvé snědla moc třešní a pak jsem to zapila vodou. 40.V Ý S T U P Eva, Bára (EVA s BÁROU stojí na lávce, hraje Bářin magnetofon) Mami, byla jsi taky někdy takhle zamilovaná? Nemyslím do táty, myslím úplně poprvé? První láska! Když jsi cítila, že je to

Více

Viktor Dyk. Krysař VYŠEHRAD

Viktor Dyk. Krysař VYŠEHRAD Viktor Dyk Krysař VYŠEHRAD Illustrations Jaroslav Šerých dědicové, 2016 ISBN 978-80-7429-686-4 I A vaše jméno? Nejmenuji se; jsem nikdo. Jsem hůř než nikdo, jsem krysař. Muž, který takto mluvil, stál

Více

Horký den se pomalu chýlil ke konci, slunce zapadalo za hranatou věží františkánského kláštera a jeho nazlátlé paprsky dopadaly na kopce protějšího

Horký den se pomalu chýlil ke konci, slunce zapadalo za hranatou věží františkánského kláštera a jeho nazlátlé paprsky dopadaly na kopce protějšího S A N O K 1 8 7 5 Horký den se pomalu chýlil ke konci, slunce zapadalo za hranatou věží františkánského kláštera a jeho nazlátlé paprsky dopadaly na kopce protějšího břehu řeky. Děti přeběhly louku, prodraly

Více

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1 ADVENT 2012 Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu 2. neděle adventní/část 1 1. čtení (Baruch 5,1-9) Svlékni ze sebe, Jeruzaléme, roucho své žalosti a soužení a oblékni se v ozdobu věčné slávy, kterou

Více

Exodus 21:17 Kdo zlořečí svému otci nebo matce, musí zemřít. 18 Když se muži dostanou do sporu a jeden druhého uhodí kamenem nebo pěstí, ale on

Exodus 21:17 Kdo zlořečí svému otci nebo matce, musí zemřít. 18 Když se muži dostanou do sporu a jeden druhého uhodí kamenem nebo pěstí, ale on Jak se dělá exegeze Text Kontext (historický, literární) Struktura Klíčová slova Souvislosti s jinými texty (SZ, evangelia ) Výklad po verších Závěr a aktualizace (hermeneutika) Text (1K 2,1-5) Ani já,

Více

OD 2. DUBNA 2012 DO 31. KVÌTNA 2012 8. DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ

OD 2. DUBNA 2012 DO 31. KVÌTNA 2012 8. DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ OD 2. DUBNA 2012 DO 31. KVÌTNA 2012 8. DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ VELKÉ VAROVÁNÍ BOHA DNEŠNÍMU SVÌTU KNIHA PRAVDY 8. DÍL Poselství od 2. dubna 2012 do 31. kvìtna 2012 Poznámka korektora: Pøekladatelé

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Pohádka Kráska a zvíře

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Pohádka Kráska a zvíře Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

Fantastický Svět Pana Kaňky

Fantastický Svět Pana Kaňky Fantastický Svět Pana Kaňky Adam Nehůdka je chlapec, jenž velmi rád četl knížky. Doma a ve škole se mu nikdy nic nedařilo, a tak byl poslán do Akademie pana Kaňky. Chodili tam chlapci, jejichž jména začínala

Více

louky. Tvá fascinace kusem kamene. Rozmáchneš se a zahodíš ho. Co nejdál od sebe. Co nejdál od své duše.

louky. Tvá fascinace kusem kamene. Rozmáchneš se a zahodíš ho. Co nejdál od sebe. Co nejdál od své duše. S e t k á n í p á t é - H o r y Utíkáš po trávě, studí tě do bosých nohou, prší a z dálky duní bouřka. Dům není daleko, když zrychlíš, utečeš hromům za svými zády. Nechceš se otočit, ale dunění se blíží

Více

Čekám svůj den. 1. Pěší pták (M. David / P. Vrba) 2. Můžeš lhát ( P. Krejča / P. Vrba) 3. Můra (P. Janda / P. Vrba)

Čekám svůj den. 1. Pěší pták (M. David / P. Vrba) 2. Můžeš lhát ( P. Krejča / P. Vrba) 3. Můra (P. Janda / P. Vrba) Čekám svůj den 1. Pěší pták (M. David / P. Vrba) 2. Můžeš lhát ( P. Krejča / P. Vrba) 3. Můra (P. Janda / P. Vrba) 4. Čekám svůj den (P. Krejča / P. Vrba) 5. Nic víc (P. Janda / P. Vrba) 6. Na háku (M.

Více

Klement Gottwald básně. Dělník z Dědic Marie Pujmanová (1893 1958)

Klement Gottwald básně. Dělník z Dědic Marie Pujmanová (1893 1958) Klement Gottwald básně Dělník z Dědic Marie Pujmanová (1893 1958) Vydal se mladý hoch do světa s pilkou a hoblíkem v ruce, Čech, Moravan a proletář. a pěšák revoluce. Prve než začal se slovy, rozmlouval

Více

Květná neděle. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. 2. Diskuze. Ježíš Kristus je náš Král a Bůh. Na konci hodiny by žáci měli být schopni:

Květná neděle. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. 2. Diskuze. Ježíš Kristus je náš Král a Bůh. Na konci hodiny by žáci měli být schopni: Květná neděle Téma Ježíš Kristus je náš Král a Bůh Cíle Na konci hodiny by žáci měli být schopni: Potřeby Popsat jak vypadají a co dělají králové Vysvětlit v čem se Kristus liší od světských vládců Podle

Více

VÁNOČNÍ VÁNOČNÍ ZPĚVNÍČEK ZPĚVNÍČEK

VÁNOČNÍ VÁNOČNÍ ZPĚVNÍČEK ZPĚVNÍČEK VÁNOČNÍ ZPĚVNÍČEK VÁNOČNÍ ZPĚVNÍČEK Jak jsi krásné neviňátko Narodil se Kristus Pán Prosinec Půjdem spolu do Betléma D7 D7 1. Jak jsi krásné neviňátko vprostřed bídy nebožátko. D7 Před tebou padáme,dary

Více

BOŽENA NĚMCOVÁ Čtyry doby (konec roku 1855)

BOŽENA NĚMCOVÁ Čtyry doby (konec roku 1855) BOŽENA NĚMCOVÁ Čtyry doby (konec roku 1855) I. Skrze gotická, malovaná okna zámecké kaple svítí měsíc. Zážehy různobarevného světla kladou se na mozaikovou podlahu, polívají krásný list vysokých fíkusů,

Více

PL Karel Jaromír Erben: Kytice

PL Karel Jaromír Erben: Kytice PL Karel Jaromír Erben: Kytice Poklad I Na pahorku mezi buky kostelíček s věží nízkou; z věže pak slyšeti zvuky hájem a sousední vískou. Není zvuk to zvonka jemný, tratící se v blízké stráně: dřevatě to

Více