Fischer, Otokar HorÍGÍ ker PG FiJ-8H6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Fischer, Otokar HorÍGÍ ker PG 5038. FiJ-8H6"

Transkript

1 Fischer, Otokar HorÍGÍ ker PG 5038 FiJ-8H6 1918

2

3 T o K A R FISCHER O 1 C i KER

4

5 OTOKAR FISCHER "^ r r v HORICI KER B A S N E 1 9 1

6

7 ZEMI Jak poskvrnn je svt! Však my jsme mládi a z hloubi vydechujern, ty a já, když veer prsty zlatými nás hladí, nás oba, vi, má zem panenská! Já dlouho bloudil. Nejen z luk a les, já k tob pišel z dusna lidských cest. Svt sáhl na mou píse, již ti nesu, já ml ti jeho prach a popel nést, A pece, vím, jsem tvj. Až k tob dol se nakloním, ty dík mi pošeptáš, ty pijmeš mne v své náruí a spolu nás houpat bude veer, otec náš

8 P I S E N Lze život ješt žít, kde umírat se žádá? Pojd v roztesený tpyt, když msíc na sníh padá, poj, neslyšný kde srp svou mrtvou žatvu kosí a se smuteních vrb mží zá iak výdech rosy. Hle, vlak, ienž jede kol, a msíní to mléno i mlící tvj bol to vše je neskuteno, a labu ervenc a rže u jezera, stín mrtvých milenc i zpv, jenž zpíval vera

9 to žije z vcí všech, to procitá té chvíle, kdy zem stájí dech, kdy všechny dti milé si k prsm tiskne svým a v dtský zrak se dívá, kdy bh i život zdim' a jenom smrt je živa.

10 STROM ŽIVOTA Co v rcse slz, já všecky vyplakal. Mí ptáci odlétli, mé listí sváto. Den vlek' se za dnem, tichnul smích a žal, mé roucho svatební mi navždy sato. Kal s krví zadusily šávu míz a projaly mne hnilobou a plísní, V mé koruné smích boh šumél kdys, te prázdné nebe posmichem ji tísní. Je soumrak mrtvolný, A nehmí hrom a vichice mne nevyrazí z koen. Pro tlím a hynu, života já strom? Já, zázrak stvoení, pro byl jsem stvoen? 10

11 vzpomínka,, Nech hostitelé žijí!",, Mnohá léta!",,le iako tanec po ledu náš krok!",,a láska hej!",,až do skonání svta!" Ve pun, A cinkla íše. Nový rok, A zatím, slyš, cos tajemného zvení se ozvalo. Svist bruslí? Nebo ston? A mlením zas pohlcen zvuk tení a vábivéjší než sám houslí tón. My vyšli pod hvzdy, iež tuhly. Snžná plá rybníka je. Pole samý sníh. Co mihlo se to kol? Jak paní knžna, Smrt jede po saních. Smrt jede po saních a slvka nedí a nepohnuta zírá do kraje. Kdo z nás to, na niž oko její hledí? Kdo prvý jejím dechem roztaje? 11

12 Zpt pod jmelí a k vínu, v pokoj svétlý! Nech hudba hrá, nech znova zvoní íš! Jsme mládi, horcí jsme a nedokvetlí Ty zdráv bu, jenž nás první opustíš! 12

13 NA uvítanou Je stále týž ten svét, kam iste se navrátili od smrti, z mrazu, z bd: Istný, hebký, lozpustilý jak duben zahrá si a dovádí jak dít, mák zatkne ve vlasy a zapláe si skryt: však svdn voní zem a nadosmrti krásné nám slunce nad nebem plá, shasíná i shasne. Je stále týž ten svt, kam jste se navrátili: jenž v lásku míchá jed a pro polibek šílí, pln dík dá se bít, je sluhou, je-li pánem, a na smrt-li má jít, zataní pod akanem. Ta zem je stále táž, i v úsmvu i lkáni, a všechen život náš je jedno umírání. 13

14 v MSÍNÍ ZÁI Mé srdce, když zmaten záí stojím, na rozvtí cest ty ozvi se a dám se vést plnoním zvukem tvojím. Sám mezi stromy pod snéhem bych nemusil se rdíti, bych zdusil stud, že ješt jsem mé srdce, kudy jíti? Kam povede nás cesta, kam? Jdem na smrt? V hanbu jdemie? Já ticho snhu v duši mám a srdce, srdce nmé. 14

15 AVE, A N I M A (Za Otakarem Theerem) Kde jsi, ó duše? Rozvanuta? Vzlétlá?,, Spíš? Prach vesmíru? Jsi slunci svému blíž? i strh t jícen bez tvar a svtla? Jsi v orkánu? Jsi v dlani boha?, Spi. Dobrou noc. Zrak dohas. Dokonáno. Spi, nejdražší. Tvj s ela seten pot, tvá hvzda v teskuté se tese ráno a kídlem bije.., Vyšší nad život je blaho smrti, bolem vykoupené, a svatý mír a velkost zániku. Kdo pochopí tvé hoe nevyené, ó duše hrdinská? Mj básníku.,. 15

16 MASKA MRTVÉ MLUVÍ Když v naci pode mnou se msto rozevelo, mé oko tajemnou se mocí rozhoelo a já jsem kráela, zíc bolest ve tvém líci, d já se snášela, já bez tla, já bdící, blíž tvému lžku, níž, kde mdloba hmotou zmítá. Což ješt nevidíš, zá oblohou jak svítá, což netoužíš, svou dla bych kladla na tvé elo, bych promluvila: vsta a nové oblec tlo? Mír, jejž mj dotek dá, je šastných vtr vání, mnou souzvuk protéká jak smrt a milování: Mj píteli, tvj žeh, mým dotýkán jsa hledem, v mj pemní se dech. Ted, v písvitu tom bledém. 16

17 blíž na mne pohlédni, mdlou ješt zalit krví. Tvj pohled poslední, tvj pohled já jsem prvý. Dvé bílých pode mnou se tváí rozhoelo. Tvé oko tajemnou se záí rozevelo... 17

18 setkaní Sníh mkce slitoval se nad nahou a strádající zemí. Oblil mhou, co skalnat se v dálkách rýsovalo, co bolem drsných ernalo se skal, Pa závoj v smysly. Tichem, které tálo, let váhavých jen tepotal se vran. Smrt zadýchala. V tichý kraj to Jde bílým snhem prvod pohební. zní. Zvon z tajemná se rozhoupal. Bim bam. Jdou bledé pízraky. Ty stíny znám. Tak tiše, plaše jdou, jak by se mrazem i studem choulily. Jdou trpn tak. Je písn upen, prohešené na zem z pod chorých el jich rozhoelý zrak. Jen dvé zím hlav, jež svrhly mnišskou kápí a pohansky se tyí vánicí: ten jeden zor se vláhou posud stápí, ten druhý je již zcela záící, ten jeden zor se vera hroužil v Lethe, ten druhý dávno již se dívá v jas. Co kynete mi? Co mi, drazí, chcete? 18

19 Mám s vámi odejít? Mj pišel as? Ne? Pozdrav jen?,. Ó ty, jenž's dávno zjasnn! Jak díve vždy, hrá úsmv kol tvých rt, jak díve vždy, tvj šastný duch je zasnn, zí slunce zá, kde jiný temiiotu, tam, kde jsou všichni zkehlí, jarem dýše a lehkou myslí klame samu smrt. Tvou stopou jdu. Své štstí zcela tiše a žal svj nesu výbojn a hrd. Však ty, ó hoký! Lehce schýliv hlavu, jak chodíval jsi vždy, jdeš stranou davu, rty písn seveny, jaks vždy je ml. Zpod snhu jícen zíš, jenž ern zel, mha nehalí ti dsu dne, jenž drtí, máš sílu zírat v tvrdou pravdu smrti, lstí nechceš lichocení, lék ni lež. Mn vyítáš, sluch mj že rád se spíjí tou zasnžené ztichlou melodií, ty krutou nahost zem vidt chceš: ty káráš mxne, že sladce vzdán jsem snní, ty do vichru mne vedeš burácení. 19

20 Vy dva mne chrate! Ruce vaše bílé nech nevidny vedou mne v m.ou dál. Vy mrtví, bdte nade mnou, by míle i jenom krok mi život ješt pál, Sám sob neznám, vás však potkav, drazí, jdu cestou snhu, tajemství a tuch, a jdu-li v noc, mne temnem doprovází, jenž vzal i dal vás, neznámý mj bh. :o

21 v I G I L I E Kolik je nás, druzi? Pt? i deset? Sotva vzhledném, o jednoho mí. Koho nám to z veerních zas besed odváželi v neúprosnou sí? Kdo by v plá se rozplynout moh' mkký! Bez moci jsme. Nezhojíme ran. Vzduch je ztuchlý obvazy a léky Zotvírejme okna dokoán! istý mráz a zadýchá nás prudce! Kolik je nás? Rozhlédni se kol. Osielí, podejme si ruce! Kde jsme dva, tam tetí s námi bol. Co ti zbylo? Posud v nitru zebe bez útchy ráno Vzpomínáš? Neprocitlo slunce, ztuhlo nebe zapome! Den jediný je náš. 21

22 Posud skuhrá žalozpv nám v sluchu, posud ke nás otupuje zlá Hmoty nech! Však z mystéria duch urvi vše, co urvati se dá! Den je náš. Jsme na stráži, A bdíme. Plane duch jak láskou vzatý pe. Odejdem. Však než se rozlouíme, jiným podáme svou pochode. Neuhasí žár našich voda, nesrazí prak slaboch náš let, z trní vnec duši neubodá, jež až za smrt bude chválu pt: Chválu ohn, triumf svému hoi, poctu dni a trýznitelm vzdor, lásku tvrci, jejž si sama tvoí, slunci dík, než klesne za obzor. 22

23 ,, Jak LEGENDA Sevela srdce trpkost veliká. Trpí je moudrost má, než lidé tuší. Pes život k hrobu marná oklika. Oklikou téla daleko je k duši, Sotva že ptáka smrti zaplašíš, do mozku bolest zaklove se nová. Bh ztracen v dálkách, K bližním není blíž, V krvi je svt. A zbytená jsou slova. Hluboká tm.a. A nikde svítání, K smíchu jsou vštci, apoštolé, rádci, O step svých sn se prorok poraní, Z hlubin jen výkik na poušti se ztrácí. Blouznivé víry vzdej se na vždycky, skutek že spasí bídu kletých tvor. Zekni se slov, svtec indický vvrvi se lidem, uzavi se v horu. 23

24 S duše své setes tžký silnic prach. Zapome, zapome, co chodce hntlo. Krutostí ducha vzpla! Jen v myšlenkách spása je zítku, nezrozeným svtlo. Vzdává se dnešek bez záchrany tmám, o starý hích proud života se tíští, V horu svou zaklet, poustevníku, sám myšlenek silou vykup svty píští! Z ducha co k duchu bez okliky tl zasrší zpíma, nepropadne zmaru: vidina dobra, jíž jsi zahoel, na jedné z hvzd se dožít musí tvaru. Co na tom, že jsi zoufalý a cho, umuen lidmi, k smrti smýkán tlem! Vzhru, ó duchu, vzhru! V srdci hor, poznáním chvácen, sta se stvoitelem! 24

25 19 16 Když krve mhou se noní prodral tpyt, já uzel tlo, pikované k nebi. To Kristus, na oblohy klenbu vbit. A kruté hvzdy byly jeho heby. Kdys, vložen v hrob, se vznesl do nebes. Shlé znova zem a znova zemel za ni. V kíž vbili ho kdys lidé, otec dnes. Kam vzlétnout, není. Není z mrtvých vstání. 25

26 M E R L I N Tak nízko visí hvzdy, že bych je trhal rukou, tak blízko u srdcí jsem, že posloaichám, jak tlukou, tak sniv láká plnoc, bych s mladou zemí srost, a pece jsem tu cizí a jsem tu jenom host, V svou pravou domovinu já nikdy nezavítám; tep lidství nehovoí ni láska nehoí tam, jen vyddnc nákem tam lkají ozvny. Já v dusné svojí krvi mám touhu j^ehenny. Hvzd kytky jsou tak nízko, však nedosáhnu k nebi. Tak lidsky tlukou srdce a na mne smrt se šklebí: tak rád jí podám ruku, le nezdusí mne žal a ze všech živl svta mne žádný nepojal. Když plamen má mne sžehnout, já znova zrozen vstanu, já pod hladinou proud jak ecký ohe vzplanu. Jsem bolest nehynoucí, já, pekla padlý syn, jsem tžká vina otc, jsem píštích ráj stín.., 26

27 kouzelník Mít jeden bod, jenž nehnut v kosmu tkví a vlí mou se klenba pohne hvzdná. Ten bod jsem hledal v stedu tajemství, jež bez tvaru jest a jak moe bez dna; ten bod jsem vkládal v boha, v nic a skon, pak v srdce lidí: v dým a v mlhovinu. Já pokynul, však svt milion se nad mou hlavou smálo mému kynu. Proud. Zdání, Kyv a vír. Jak vn, tak v nás. Vše pechází. Vše kolísá. Vše tee. Cos mnl svou vrou, vysmeká se zas. A není snu^ jenž zhojil by t z kee. 27

28 praní Když se mne ptáte, kde chci zítra spát A kdekoli. Vždy duše nedlí v hrob. A pec mi slibte: ty, jenž mls mne rád, i vy, iež pro mne pláete, vy cb, že z msta pry mne dáte vynésti, kde bylo dusno tak a tolik prachu. Když trpl jsem, já mlel, V neštstí jsem vzpímen stál a pa jsem beze strachu. a A tak chci ležet: Ne, kde stená stesk pod závojem erným nuda zívá. Chci na pahorku spát, kam bije blesk a dcera nebes, vichice, kde zpívá. Kdo ke mn jde, a stoupá v strmý svah. Nech zemi dkuje, kdo po mn touží. A s mého hrobu v hloub zí po lukách. A duch mj mrak a zpv a nad ním krouží. 2S

29 v BLUDNÉM KRUHU Nuž dál! A znovu do života! A rovnou v hích! A byt i v hloub! Zvdavá žena ctného Lota se promnila v solný sloup, že chtla zít, jak msto zmírá a jak se ítí pohroma. A také za mnou prší síra. A také za mnou Sodoma! Jak? Cítím posud ke a mdlobu? Svdectví staré poroby! Což neprchl jsem z kraje hrob? Nech mrtví mrtvé pohrobí! Jen dál! A by tu láska mela, a nech mi otec umírá Já se svého chci servat tla smrt, pissátého upíra. 29

30 Le slyším smích; Sm.rt se ti hnusí? A za hích bys ji mnil rád? Ó, živého bys tla kusy s tou pijavicí musil rvát! Je vera mocnjší než zítra. Jsou v tob vrstvy tlících dob. Ne za tebou: je v nitru nitra tvj hích, tvá Gomora, tvj hrob! 30

31 NEVRNY Ano, jsem sobec. Nebudu lhát. Neml jsem práva, neml jsem hrát se srdcem, s hoícím kvtem. íkají, že jsem námoní hoch; divoch a zloboh a neznaboh Zabrate hráti si dtem! Šeptaly se mncu laskavé. Vadly mi v lesích a v pístave. Plané i planoucí rže! rudých stop, Kudy mne cesta kudy mne vodí, zeje hrob Chlapec však nevyspél v muže. Pijede, pozdraví, potrápí, horkou svou hlavu potápí v chladivou vlnu klína. Pohra si, orve, pohodí, vydechne, odjíždí na lodi, ujíždí, nevzpomíná. 31

32 Nedozrá, nezmoudí, nestárne. Srdce-li má, srdce nezmarné cbétmi nedá se zlákat. Necítí s lidmi lidských ran, trpí ien, údl že není mu dán trpt a ekat a plakat. kvt má ruka zlá Mnoho již bez citu, bázn urvala, slzí však neumí stírat. Ano, jsem sobec. Však pijde den, zaniknu na vlnách, neželen, bez lásky, bez bolu, pirát. 32

33 NEVRNA Klobouek v dešti a bílý pod mraky chce se ša+; mi tancovat. Dlouho jsem byla ticha jak pna, trápí mne píse nedopná. Nese mne vítr a lehounká krev. Zrcátko, povz a pravdu zjev: pdy dotkne mé tlo. Sotva se Pro by se do vtru nerozletlo? Láká mne motýlí rej a šum. Usednu na rty milencm. Zakroužím oknem. Kdo by mne chy? Zavíím pod cizí lampy svit. Hlídej mne. Chytej mne. Nejsem tvá. Nií já nejsem, jsem nevrná. 33

34 Kdo by mne svíral obietím, vznesu se, vzlétnu, odletím. Kdo by mne mocí zdržet chtél, s kídel mi sete prach a pel. mnou pohlédne zlehýnka, Kdo za zbude mu víivá vzpomínka. 34

35 TROUVEROVA PÍSE (Z Pemyslovc ) Bud Žehnán bh, náš Bud mei pán est a Bud pannám ctným a Jsem bludný rytí. dík. slitovník. paním hold. Dejte žold. Jsem bludný rytí. V ší i dál jsem cizím krajem putoval, a v siré prázdno prsou mých mi nikdo teple nezadých'. A jestli se mne tážete, pro jsem se toulal po svt, co štvalo mne a co mne štve já hledám srdce, srdce své. Já hor se ptal i moe, žel, a nikde jsem ho nenašel Snad stal se zázrak, bože, sud, že zalétlo mi v jinou hrud. 35

36 tam zakleto \e a marn jsem v kraj daleký a je cizí na vky marn svtem putoval, chléb a pl svj žal? Bu žehnán bh, náš Že dom ve mne zas, slitovník. mj dík. Bud mému bratru est a hold. To písn žold. Mým srdcem bud! 36

37 PYGMALION Ty, která spalas, peletavá nho, tvj bílý úsmv sen mi vzal a klid; já jsem t probudil, však pro jiného, já líbal t a nebudu t mít. Jsem ten, jenž daruje a mimo kráí, sám neprocitlý, neobdarován. Mn blaho dívích rt, mn oko v jak vážka vzlétne, zmizí jako van. plái Stín pa mi na srdce, jež, rozsiotipeno, v své prázdno marn láká bol i slast; jen bílý úsmv tvj, ó nho, ženo, se bude v nm jak nad propastí tást. 37

38 PROROK Oi tvé mne slepcem uinily. Slepý zrak ti, pane, dkuje. Krví svou i ložem provinilý, vybhl ísem ráno ze sluje. Hrza svdomí mne vzhru štvala, jako bratra zabitého hlas; pod nohama drolila se skála, v levo, v právo chechtal se mi sráz, Z dusna hor jsem prchal svému stínu, neb tvá pomsta zahryzla se v týl; se svých beder shazoval jsem vinu, tvému nebi pstmi zahrozil:,, Hešil jsem; jak ty jsi tvoil: za tmy. Nevidomý! Bez tvar! Spi dál! Netroufáš si okem v oku stát mi? Do hávu své temnoty se hal! Slepá zbablost už nezotrcí, ukrutnice, bdlých, svtlých, nás!" 38

39 z modra nebes šlehl blesk. Tvé oi zel jsem, pane. Mj zrak híšný zhas. Oi tvé jsem zel a zít je budu, sám až s pozemských mne vzneseš hrud. Nebo dotkl se tvj blesk mých údú. Nezeme, kdo bleskem ožehnut. Oi tvé i dílo tvého blesku šlehají v mých zrak vénou še. Cedry dva jsi v bouném srazil blesku. Na blízku však šeptal nízký ke. A ten ke, tvým ohném doten, plane, svítí, hoí, neshoí, však plá, a mé oi vyhaslé jej, pane, v údolí a v horstva nesou tvá. A tvj ke, jenž temno ze sna budí, o trestu i lásce hovoí, A tvj ke já nesu ve své hrudi. Bílým žárem žhne a neshoí. 39

40 v RODNÉM KRAJI To všechno je mé. Tich šumí tu proud, sto vzpomínek ze zem tryská. Chci v objetí asu spoinout, neb minulost je tak blízká. Jsem hoch jako dív. Znám kouzla. Jsem král, Spím v loktech rodného kraje. Zas, jak by své housle do rukou bral, bh k zemi se sklání a hraje. 40

41 S T R o M Zas myslím na strom, jenž se v okno dívá, jak topol hrd a teskn jako jíva, tak vášniv, že tlo ze sna ruší, a zpvn tak, že ukolébá duši, tak drav, jak by z koen rval sple úd, tak sladce, jak by zulíbat chtl pdu. Hle, ím jsem já? Má koruna se níží a zmítá se a vlá svou vlastní tíží. Též já jsem strom. Já koeny jsem všemi a snem i mízou k matce pissát zemi. Vše záchvvy, jež osudem jsou pány, a slunce polibek, a vichru rány, mlh jitní pozdrav, istou mluvu snhu, krev oblak, zpv pták, bou i nhu 41

42 chci vzrušen pijímat, v den léta, zimy brát rozechvn, co život pináší mi a v okno, jež se vzhru ke mn dívá, necha se déš mých písní tiše schvívá. 42

43 ŠVANDA DUDÁK Dudy moje, dudy mé, na smrt spolu pjdeme? Svta kus my ušli spolu, když jsem neznal slz ni bolu. Já si vážil vás tak málo, ted však po vás toužívalo srdce moje ubité; kdo vás pines, neví ani, jaké teskné putování bylo bez vás, dudy mé, A když vás tak laskám opt, chtlo by se zase žít, chtlo by se píse dopt, kterou jste mi zaly znít. Šláp' jsem na vás. Odpuste mi. A já ml vás tolik rád. Ztupil jsem vás, hodil k zemi, že jsem nesml na vás hrát. 43

44 Když jste se mi navrátily, pojte mi zas v náruí, a se mi mj život milý rozpláe a rozzvuí! 44

45 S BOHEM (Za Klárou Baušovou) Vbh' iarní vánek oknem po špikách a na svou sestru zvdav se dívá, jak leží tu v svých zlatých stevíkách, tak smíen, tak mlad, jako živá, jak by se vydat chtla na cestu, jíž radostno jí, voln bude jíti. Zím zmaru prázdnou tvá? Spíš nevstu, jež v lásce k srdci tiskne chumá kvítí. Jde, nikdo nezná kam. Jak pišla kdys, a sotva víme, z kterého k nám kraje. Le kudy šla, kraj omlád' v dechu míz, a kdo ji miloval, ml svátek máje. Je smír i v bolu. Vnc trpký pach a slzí sladká útcha nám splývá. Smrt nemá hrz. Pták dole v zahradách svou jitní píse na cestu ti zpívá. 45

46 REKVIEM Hlas chrámu šeptá: kle na pokání v popelavém šat!",, Barvám odumi, Dívej se za všechny, kdož neuzí," zá o ruku mi zazvonila zlaté,,, dívej se za toho, kdo vera byl, tvou jedinou bud modlitbou tvé žití!" A já se dívám. Jak bych zá tu pil, jak bych ji oima mel mrtvých vpíti. ím zírám v svtlo, není jen mnou tisíc oí shasnuvších se dívá, mné jásá duha v oknech:,, Pamatuj, že olejem já temnoty jsem živa!" zrak mj, Nech ve vnou se lampu promní má zmatená, má duše milující, jež nezemdlena kmitá v rozchvéní, jak vzduch se tese nad rozžatou svící, 46

47 kéž vidním se plní slunená, však lidsky slabá moje zítelnice: Druh kráí za druhem. Až pjdu já, mé oko vzlétni v blesk té blýskavice, jež na asy se od pradávna dní v svých hích pokoe, v své pýše zbožné nám na obloze našich oí chví a jednou pec až v smrti zrak se prožhne. 47

48 VEERNÍ MODLITBY Opojení Vy kídla! Poslové! Vy svtlé hlasy ech! Vy stíny motýlí, jichž roj se na mne slétá! Vy slova neznámá mých píštích bratí všech! My nejsme z tohoto svta, Hle, zem usíná. A my-li pjdem spát, zas k jitru procitnem, v den vyšší vykoupeni. Kde, smrti, osten tvj? Náš triumf a náš pád z tohoto svta není. Vy echa dávných dn, vy sladká mámení, jež prochvíváte mnou, vy kídla! písn! bratí! My víme, že nám, kdo žijem v plameni, království ducha patí. 48

49 Prosba Jak strmé stoupal svah, když osud nás ved k ženám, kol nichž se stíbrn pás jitní mlhy chvl! Však nejstrmjší z cest je ta, kdy zdálo se nám, že ohnm opásán se zvedl archandl, že vyzývá nás v boj, by požehnal i sžehl, že heslem voláme, jež vložil do nás bh. Jsou nejstrmjší z cest, kde živý plamen šlehl, a nejdražší jsou ty, jež poznamenal duch. Mne osud miloval. Déš vní v cestu stásá, sen v tlo promnil a jiskru v milenku. Jenž zmámil jsi nás vším, co váše, tpyt a krása, smrt za stín vna pej, za velkou m^ šlenku! 49

50 H a s Šel ohe ped tebou, tys nešel v požáru. Hml vichr ped tebou a bortila se zem, tys nebyl v zmítání, ty nejsi ve zmaru, A potom zve se hlas. Znl tiše a znl temn. Ty, jehož mdlý náš sluch tam zdola neslyší a v njž jsem nevil a jemuž neznám jména, já popel slávu tvou, však hlas tvj nejtišší mne rve a dojímá, mne sklání na kolena. Tvj prorok, promluvím, až sejdu s Horebu, k tm, které boue tvá i šarlat roucha mámí, a pjdu zvstovat tvých temnot velebu, tvých nocí polohlas, tvé ticho nad vodami. Zím s hory ohe žhnout ty nedlíš v požáru. Hmí vichr od moí ty nejdeš v jeho pýše. Je rozpolcená zem ty nejsi ve zmaru, neb ty jsi lásky hlas, jenž temn zní a tiše. 50

51 U T E C H A Když díkem zrosené své oi ob, v nichž tpyt je noci, v sebe noíš nm, když piveš zrak, že hvzdy nosíš v sob, jsi básníkem. Když v nitra svého zasnžených hvozdech svou ztratíš stopu, ztracen zrakm všem, když najdeš se, že svta slyšíš povzdech, jsi básníkem. Když mezi zástupem, jenž tob klne, svou píse vzývat znáš a zhrdat zlem, když nemluvíš, že srdce máš tak plné, jsi básníkem. Když ped madonnou pokleká tvé mužství, však z objetí, jež muž všech je snem, sám pro svých hvzd se vyrveš dobrodružství, jsi básníkem. 51

52 Když modlíš se: Jsem zrezavlý svícen, jej rozlom, pane, ale k sob vem a zachra plápol, jsi básníkem. tebou jenž byl vznícen 52

53 CHVÍLE Jak vzdušné rty se ke rtu chýlí, po mechu klouže stín a svit. Zve vlna mrak, jenž letí; bílý: nechceš mne, hochu, políbit? Strom ke stromu se s šeptem tulí, naslouchat srdce úderm. Zem s veerem se pivinuly, a zlaté pole jeden šum. A láska v každém rosném kvítku se zvedá ze stíbrných par. Je život políbení skítk, a splynutí je sen, i zmar. 53

54 VIRA Když první krpje se zatesou v skel, na západ jež vedou, blyskotání, když louení se vssává do prsou a jako soumrak stesk se vkol sklání, pec veer dýchá mírem nedle, píse Na- shledanou. andlé, pec rozlévá se Když mstem šumí smrtí my víme, že mrtví z hrobu vstanou, a do mrak když zapa slunce vz, my raduj em se, dti, starci, muži, že po noci, jež bude plna hrz, nám východ hodí v okno kytku rží. 54

55 MOTÝL Já stiskl hru. Neb mrtvých pochyb mra, z tmy vyplašena, sedla na srdce. Tu tvého hlasu perlící se šra se rozkutálela mi po ruce. Rte sladkých slov, mj smíre, slibe, smíšku, sne bez mámení, touho nevinná, jež zpvn šla jsi za mnou v sráz i výšku, ty, slávou slunce zpita bez vína! Já hlas mám rád, jenž mru v tmu zas plaší, smích miluji, když sad v mém srdci zpust, však motýl vna se mi na dla snáší, když svtlespící úsmv zím tvých úst, 55

56 UKOLÉBAVKA Padej, padej kol a kol na strá, les a nivy, zavj skálu, vypl dol, snhu spravedlivý. Padej na mne. Zddil jsem smích a hích a rány, padej, a mám v srdci svém stezky zarovnány. Hrbol tam tisíce, zrádná propast zela, s vrchol mi vichice sosny zporážela, Uspi marné nadje, zkonejši, co týrá, mkkounce stul v závje vše, co lhala víra. 56

57 Moje slova ulož v rov na blostné pláni: Dáš-li písn beze slov, dost ie požehnání. Než se v srdce, než se v zem nové jaro vrátí, nech mne pod svým píkrovem spát a spát a spáti. 57

58 JARNÍ VÝKIK Že byl jsem živ, než jsem byl narozen, to neuhasí žízn, kterou prahnu: je tolik sn a myšlenek a žen, je tolik tajemství, kam nedosáhnu, je tolik vní, rt a tuch a krás a neumím jich sterou trhat rukou; že v smrti dohasnu, že vzplanu zas a zapomenu na dnešek, je mukou. Je mukou, že mám srdce jediné, jež promnit se touží tisíckráte; jak myšlenku svou doštvu, že hlav dvé z ní naráz vyrazí jak z hydry saté; je mukou, že mám jeden život žít, já, mezi svt a sebe vn zdvojen, že jedinými jen smím ústy pít, já, láskou zpit a nikdy nenapojen. 58

59 Té trýzn nesnesl bych. Svta mír mé rozžíznné touze nestail by, mne zadusil by dravý jarní vír, ty kdybys byla s Héliový pílby neslétla na zem, jiskro tanící, ty hvzdo, jež ses v tlo promnila, ty velké oko, nebe zraící, mj modrý plameni a vášni bílá. Jsi má, jsi v dáli? M se mi a m, mou touhu rozdmýchej a ducha rozži, ted bludika, te ke a pochode, jak požár v lese a jak oko boží štvi mne a sebe štvi a nepostúj, mj tvar sta, ho ohnm^ rudé slávy a strhni jednou všechen život mj v žeh duše své, jenž tla naše stráví! 59

60 LEK Šli, druh a družka, teple hovoíce, v pe stromu vryli mladá jména svá, a z nitra kmene vonná pryskyice svou prudkou krví ránu zalévá. Šli, Zmar a Krása, lesní cestou mojí, mn v srdce psali znamení svých dvé, a palivost jich ran se nezahcjí než písnmi, jež tryskly z krve mé. 60

61 PÍSE Jsme každý sám a já, eka, zem a strom, iá láskou petékám a neproniknu k vám, ísem jenom hluchý tón. sám, Co je to? Co se tlaí v mou hru a zpod mých as? Co povelelo spái? Sním? Vzlétl jsem? i plái? Já všechny pojal vás, mnou za vás všechny nm hlas cizí promlouvá; já rozplynul se; ve mn je nebe, noc a zem a já už nejsem já. 61

62 Mnou roste strom stem ramen, mnou pelévá se vzduch, jsem pták a proud a kámen, jsem zmaten, znmožen, zmámen a sám a sám, jak bh. 62

63 SAD Piklo ucho k temnu, k dlani, k listm, k hlín blíž a laž. Nezní to iak táhlé vání? Moe šumt neslyšíš? Vším, co v tichou béeš ruku, vším, co piblížil jsi rtm, duje píval cizích zvuk, jako v mušli huí šum. Všechny vci zem této, k nimž tvj sluch se zbožn klad, dí, že srdce jejich vkleto v podmoský kdys bylo sad. Dávno vlny opadaly, jinam provalil se proud, ty však z dávných dob, ty v dáli píboj vna slyšíš dout. 63

64 CESTOU Já, v mysli ješt nad svtem se chmue, a v srdci vnou smrti otázku, však v oích svtla na borovic ke a tepotání letních blásku, v svém sluchu vítr, jenž se s ptáky honí a k stíbru cikád zvonil pšenicí, idu mýtinou, jež jahodami voní. Je velké ticho. Ticho zvonící. Jdu, sotva dýchám. V plaché nedve se nebem rozhlížím a po lese. Jsem zavržen? i z hoícího kee hlas, jenž je požehnáním, ozve se? Vím, vzývat nelze. Dík ti nelze íkat. Já ekám. Vzhlížím. Trpliv a tich, Ó hlase les, vichice a cikád, af z kee promlouváš, a z prsou mých, 64

65 ien tebou živ, jen tob, duchu duch, svj zrak, svou mysl, srdce své chci vzdát, a tvojich písní šumní v svém sluchu, já pjdu za tebou, já zemru rád. 65

66

67 OBSAH

68 Prorok

69 z HLUBIN Svazek I. OTOKAR FISCHER HOÍCÍ KEk Upravila a vytiskla Pražská akciová tiskárna v Praze 11. Mariánská 3 v Obálku navrhl Alois Moravec Vydalo ^ Zátiší, Knihy srdce i ducha B. M. Klika v Praze 11. Opatovická 9 v íjnu pátého váleného re ku 19 18

70

71

72

73 PLEASE DO NOT REMOVE CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY PG 5038 F48H Fischer, Otokar Morici ker

74

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

Projekt: Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505

Projekt: Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Moravou Metodický list Zařazení materiálu: Šablona:Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti (I/2) Sada:1 Číslo: EU-OPVK-ČIG-2ST-08

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Jana Paulusová Fišerová Datum: 28.10. 2012 Ročník: 6. 9. Vzdělávací oblast: Umění

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1)

Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1) Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1) Stanislav Kostka Neumann (1875 1947) Na počátek, protože: - Finančně zajištěný (rodina zámožného advokáta - Olšanská fila =

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

5. Ned le postní, tematická homilie

5. Ned le postní, tematická homilie 5. Ned le postní, tematická homilie P t hlavních ástí eucharistické modlitby: 1. Preface - úvod 2. Epikleze vzývání Ducha svatého nad p inesenými dary 3. Slova ustanovení Toto je moje t lo, toto je má

Více

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм ϵтϵoү ⲁⲁϫϵ oϥ ϵcⲱт ⲁⲣϵϥ cⲱт ϥcϩoүoⲣт ϭɪ oүo ɪ ϵтⲁϯ ⲁɪ ϩⲁ oүⲇⲱⲣo ʜ ϵтʙϵ oүϩϵoүⲱ ʜ ϵтʙϵ oүcⲱ ʜ ϵтʙϵ oүϣтʜ ʜ ϵтʙϵ ⲕϵ ϩⲱʙ тϵɪϵɪϵ Nag Hammadi Library Modlitba apoštola Pavla (codex 1 text 1) přeložil Vagrant

Více

NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH

NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH (revidovaná verze) Kněz: Lid: Bo Slyš Lid (Kněz): - že, po na - še vo ÚVODNÍ VERŠ - spěš mi Sláva Otci i Synu, * (Lid): - lá - ní! i po - moc! na chu té Du- sva - - mu, jako

Více

Koncert F.R.K. Familion

Koncert F.R.K. Familion Sklecká pouť 18. července 2015 Koncert.R.K. mlon =64 E k k k k k Em k k sks Poďte ovečky k s k k s k k JP, text D Ref. Po-ďte o-več-ky po-ďte blíž, vo - lá nás Pán Je - žíš, po-ďte ť sly-ší - te m k k

Více

TAK ZASE PŘÍŠTÍ ROK!!! AHOJ!

TAK ZASE PŘÍŠTÍ ROK!!! AHOJ! TAK ZASE PŘÍŠTÍ ROK!!! AHOJ! OBSAH TAM JE TO MÍSTO... 2 ONE WAY UAN UEJ... 3 TAK MILOVAL BŮH SVĚT... 4 KRÁLI VÍTĚZNÝ... 5 KVŮLI NÁM... 6 SLÁVA TI PATŘÍ... 7 TY SÁM MI VLÁDNI... 8 STÁLE VÍC... 9 MÁM...

Více

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1 ADVENT 2012 Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu 2. neděle adventní/část 1 1. čtení (Baruch 5,1-9) Svlékni ze sebe, Jeruzaléme, roucho své žalosti a soužení a oblékni se v ozdobu věčné slávy, kterou

Více

"Kancionálové" nedělní nešpory

Kancionálové nedělní nešpory "Kncionálové" nedělní nešpory Jkub Pvlík Jednotný kncionál obshuje pod č. 084 nedělní 2. nešpory zhudebněné Zdeňkem Pololáníkem. Většin textů je z neděle 1. týdne žltáře, ntifon k Mgnifict je schválně

Více

Dospívání jednoho mladíka

Dospívání jednoho mladíka Dospívání jednoho mladíka Osobité a věrné svědectví o dobrodružstvích, radostech a strastech života jednoho dozrávajícího chlapce (se sklony pro hašteřivost) Jak je zachytil a sepsal André Daim S věnováním

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Otokar Březina Moje matka / Mia Patrino

Otokar Březina Moje matka / Mia Patrino Český esperantský svaz, Svitavy (Muzeum esperanta), a Společnost Otokara Březiny, Jaroměřice nad Rokytnou, (Muzeum Otokara Březiny), Česká republika. Ceha Esperanto-Asocio, Svitavy (Esperanto-Muzeo), kaj

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Kolektiv dětí z Dětského domova Vizovice Můj podělaný svět 2

Kolektiv dětí z Dětského domova Vizovice Můj podělaný svět 2 Můj podělaný svět 2 Kolektiv dětí z Dětského domova Vizovice Můj podělaný svět 2 Básně, fotografie, kresby dětí v básnické sbírce vznikly za podpory Nadace OKD. Děkujeme Vážený čtenáři, dostává se Ti do

Více

Tobě. 1. Solitér (N. Sedaka / P. Vrba) 2. Jen Pán Bůh ví (L. Štaidl / L. Štaidl) 3. Tobě (L. Štaidl / L. Štaidl)

Tobě. 1. Solitér (N. Sedaka / P. Vrba) 2. Jen Pán Bůh ví (L. Štaidl / L. Štaidl) 3. Tobě (L. Štaidl / L. Štaidl) Tobě 1. Solitér (N. Sedaka / P. Vrba) 2. Jen Pán Bůh ví (L. Štaidl / L. Štaidl) 3. Tobě (L. Štaidl / L. Štaidl) 4. Pak snad ti dojde (L. Štaidl / P. Vrba) 5. Smím dál I (L. Štaidl / L. Štaidl) 6. Ty, slunce

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012)

Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012) Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012) Píseň Pásli ovce valaši (všichni) Nebeská zář ( Ema Sívková, Natálka Hajdová, Petr Čech, Andrejka Sívková, Ríša Bubník,

Více

Koledové karaoke zpěvníček

Koledové karaoke zpěvníček Koledové karaoke zpěvníček 1. Narodil se Kristus Pán 2. Pásli ovce Valaši 3. Byla cesta ušlapaná 4. Slyšte, slyšte 5. Nesem vám noviny 6. Jak jsi krásné, neviňátko 7. Dej Bůh štěstí tomu domu 8. Zelená

Více

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme.

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. b v Zivot Pána Ježíše podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. [ Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. @ 1987 David C. Cook Publishing Co., Elgin,II 60120 rv L Josef a Marie milovali

Více

OSTRUZINY.cz. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz ČERVEN 2008

OSTRUZINY.cz. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz ČERVEN 2008 OSTRUZINY.cz Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz ČERVEN 2008 1. Chtěl bych si půjčit (od gabkin) 2. Nezavěšujte, prosím... (od Boleslava) 3. Pod hladinou... (od black.heart) 4. but i want you (od Adrianne

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Název projektu: EU Peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Jana Lanková Třída/ročník: 2. stupeň ZŠ praktické - výuka

Více

Texty chval: Cesta života Český Krumlov (texty, které se shodují s texty CŽ ČB, najdete v předchozím zpěvníku).

Texty chval: Cesta života Český Krumlov (texty, které se shodují s texty CŽ ČB, najdete v předchozím zpěvníku). Texty chval: esta života Český Krumlov (texty, které se shodují s texty Ž ČB, najdete v předchozím zpěvníku). 1. TY JSI PÁNEM NA NEBI A 1. Ty jsi Pánem na nebi, A Ty jsi Králem národů, A Tvojí spravedlností

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

Narozen 1810 v Praze Básník, prozaik, ochotník (jako ochotník se seznámil s Eleonorou Šomkovou - Lori) Nejvýznamnější představitel českého romantismu

Narozen 1810 v Praze Básník, prozaik, ochotník (jako ochotník se seznámil s Eleonorou Šomkovou - Lori) Nejvýznamnější představitel českého romantismu Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 23.01.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_20_CJL_L Ročník: II. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

Modlitba před svátostí smíření

Modlitba před svátostí smíření Modlitby Modlitba před svátostí smíření Bože, přesto, že jsi dopředu věděl, kolikrát a jak moc Tě zradíme, daroval jsi nám svobodnou vůli k rozhodování. Odpusť, když jsme tento Tvůj dar zneužili pro konání

Více

Říkadla pro celý den. František Hrubín. a taky navečer. Ilustrovala Lucie Lomová

Říkadla pro celý den. František Hrubín. a taky navečer. Ilustrovala Lucie Lomová Říkadla pro celý den František Hrubín Ilustrovala Lucie Lomová a taky navečer Milé děti, milí rodiče, otevíráte výbor básní Františka Hrubína, který patří mezi básníky, jehož děti opravdu milují. Těžko

Více

Autor: J. Janovcová (Bechyně) Název: Víno Moravy. Když dozrává víno červené moravská perla země mé tu každý vzácný vinohrad chlubí se svou láskou rád.

Autor: J. Janovcová (Bechyně) Název: Víno Moravy. Když dozrává víno červené moravská perla země mé tu každý vzácný vinohrad chlubí se svou láskou rád. Autor: J. Janovcová (Bechyně) Název: Víno Moravy Když dozrává víno červené moravská perla země mé tu každý vzácný vinohrad chlubí se svou láskou rád. Na jižních svazích moravských dá slunce sílu svou v

Více

4. O jakých částech Ostravy se autora zmiňuje? Znáte nějakou další část tohoto města?

4. O jakých částech Ostravy se autora zmiňuje? Znáte nějakou další část tohoto města? PL Petr Bezruč: Slezské písně; buřiči a dekadenti Ostrava Sto roků v šachtě žil, mlčel jsem, za sto let v rameni bezmasém svaly mi v železo ztuhly. Lehko se zasmát mi kdekdo moh, ve Vídni, v ústraní tichém.

Více

Nesem vám noviny. Narodil se Kristus Pán

Nesem vám noviny. Narodil se Kristus Pán Nesem vám noviny 1. Nesem vám noviny, poslouchejte. Z betlémské krajiny, pozor dejte, slyšte je pilně a neomylně, slyšte je pilně a neomylně, rozjímejte. 2. Synáčka zrodila čistá Panna, v jesličky vložila

Více

S ARCIBISKUPEM V SOBOTU 1. ÚNORA 2014

S ARCIBISKUPEM V SOBOTU 1. ÚNORA 2014 Panna Maria Lidická Zdirad Čech 2014 SETKÁNÍ ZASVĚCENÝCH OSOB ARCIDIECÉZE PRAŽSKÉ S ARCIBISKUPEM DOMINIKEM KARDINÁLEM DUKOU OP V SOBOTU 1. ÚNORA 2014 V ROCE 670. VÝROČÍ POČÁTKU PRAŽSKÉHO ARCIBISKUPSTVÍ

Více

Zpracovala Nová Milena a tým DC

Zpracovala Nová Milena a tým DC Milé děti, od měsíce února si bude s vámi hrát a pracovat nejen Kateřina, Naďa a Terezka, Petra, ale i nová teta Regina. Je mladá, hezká, veselá a pracovala s dětmi jako jste vy. Budete jí mít určitě rády.

Více

Dneska ne. 4 œ œ œ Ó. œœ œ. œ œ œ. œœœ œœ. b b. j œ. j œ œ - œ. & b b. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ. j œ œ. j œœ œ. œ œ.

Dneska ne. 4 œ œ œ Ó. œœ œ. œ œ œ. œœœ œœ. b b. j œ. j œ œ - œ. & b b. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ. j œ œ. j œœ œ. œ œ. Dneska ne 0 Music and Lyrics by ANDREW LIPPA GOMEZ Kde e ten seznam hotelů Á! Hotel Merde Rue de Toilette Hygienická stanice ho už šestkrát nechala zavřít To e pořád málo Voilá! Hotel Noseratu Hodnocení:

Více

Ahoj, jmenuji se Draculaura. V téhle knížce si o mně přečteš úplně všechno.

Ahoj, jmenuji se Draculaura. V téhle knížce si o mně přečteš úplně všechno. Ahoj, jmenuji se Draculaura. V téhle knížce si o mně přečteš úplně všechno. Draculaura Dcera Drákuly Beznadějná romantička VĚK 1599 let. Nemůžu se dočkat, až mi bude sladkých 1600. ZABIJÁCKÝ STYL Ráda

Více

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně)

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) NEDĚLE TROJIČNÍ formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána

Více

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo Světlo pro člověka 1. část Boží slovo Úvodní slovo Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Země byla pustá a prázdná, temnota byla nad hlubinou a Duch

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Zpěvník chvály R.O.F.C. Šumperk

Zpěvník chvály R.O.F.C. Šumperk Zpěvník chvály R.O.F.C. Šumperk #2 3 4 Spasiteli můj Pane, dal s mi srdce své Kéž Boží slitování Lásku ve mně vzkřísí Znovu žít začínám S pokorou se skláním Odpuštění přijímám Svému Králi věřím dál Pane

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Literární teorie Cílová skupina: žáci SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž si žáci při práci s uměleckým textem zopakují

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

NEŠPORY SVÁTEK POSVĚCENÍ CHRÁMU ÚVODNÍ VERŠ. Sláva Otci i Synu, * (Lid): jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. Kněz: Lid: Lid (Kněz):

NEŠPORY SVÁTEK POSVĚCENÍ CHRÁMU ÚVODNÍ VERŠ. Sláva Otci i Synu, * (Lid): jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. Kněz: Lid: Lid (Kněz): NEŠPORY SVÁTEK POSVĚCENÍ CHRÁMU (revidovaná verze) Kněz: Bo Lid: Slyš Lid (Kněz): - že, po na - še vo ÚVODNÍ VERŠ - spěš mi Sláva Otci i Synu, * (Lid): po - moc! na - lá - ní! i chu jako byla na počátku

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

DRUHY LYRIKY. Autor: Mgr. Vladimíra Barboříková. Datum (období) tvorby: 16. 2. 2012 14. 3. 2012. Ročník: osmý, devátý

DRUHY LYRIKY. Autor: Mgr. Vladimíra Barboříková. Datum (období) tvorby: 16. 2. 2012 14. 3. 2012. Ročník: osmý, devátý DRUHY LYRIKY Autor: Mgr. Vladimíra Barboříková Datum (období) tvorby: 16. 2. 2012 14. 3. 2012 Ročník: osmý, devátý Vzdělávací oblast: literární výchova základní seznámení s pojmy Tento projekt je spolufinancován

Více

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM Radka Josková 1. LEKCE JAN 7,38 CÍL: vzbudit žížeň po Duchu svatém, touhu, otevřít srdce TÉMA: voda v přírodě a jak je to bez ní, voda v Bibli, Boží zaslíbení VĚK: předškolní

Více

První liturgie Církve československé husitské

První liturgie Církve československé husitské První liturgie Církve československé husitské (podle patriarchy Karla Farského) D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) PŘÍPRAVNÉ MODLITBY před bohoslužbou Věřící ze shromážděné obce

Více

REHABILITANÍ CVIKY PRO MOBILIZACI PÁTEE

REHABILITANÍ CVIKY PRO MOBILIZACI PÁTEE REHABILITANÍ CVIKY PRO MOBILIZACI PÁTEE Posílení stabilizaních jednotek pro navrácení pátee do pvodního pirozeného zakivení. Zameno na kyfosyskoliosu. 1. Leh na zádech, celé tlo uvolnné, ruce podél tla,

Více

Karel Hynek Mácha - Máj Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová

Karel Hynek Mácha - Máj Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová VY_32_INOVACE_CJL_58 Karel Hynek Mácha - Máj Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová Období vytvoření: září 2013 Ročník: 2., popř. 3. a 4. (opakování) Tematická oblast: Čtenářská gramotnost absolventa OA

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

NEŠPORY. pro slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE ÚVODNÍ VERŠ. Slyš. Sláva Otci i Synu, a na věky. jako byla na počátku i nyní i vždycky, vě ků. A - men.

NEŠPORY. pro slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE ÚVODNÍ VERŠ. Slyš. Sláva Otci i Synu, a na věky. jako byla na počátku i nyní i vždycky, vě ků. A - men. NEŠPORY pro slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE revidovaná verze Kněz: Bo že, po Lid: Kněz: Slyš na ÚVODNÍ VERŠ še vo spěš mi Sláva Otci i Synu, Lid: na po moc! lá ní! i Du chu sva jako byla na počátku i nyní

Více

Kain a Ábel (Gn 4,1-16)

Kain a Ábel (Gn 4,1-16) Kain a Ábel (Gn 4,1-16) 4:1 I poznal člověk svou ženu Evu a ta otěhotněla a porodila Kaina. Tu řekla: "Získala jsem muže, a tím Hospodina." 2 Dále porodila jeho bratra Ábela. Ábel se stal pastýřem ovcí,

Více

Cesta života / Cesta lásky

Cesta života / Cesta lásky Kudy do nebe Cesta života / Cesta lásky Cesta života Smyslem života není jen někam jít. Chceme-li, aby náš život měl smysl, je třeba mít cíl, který stojí za to, abychom kvůli němu občas museli překonat

Více

Svatoprokopská jubilejní. 1. Kdož jste zbožných předků věrné děti, - jásejte dnes písní nadšenou!

Svatoprokopská jubilejní. 1. Kdož jste zbožných předků věrné děti, - jásejte dnes písní nadšenou! Svatoprokopská jubilejní (nápěv: Ejhle oltář... ) 1. Kdož jste zbožných předků věrné děti, - jásejte dnes písní nadšenou! Česká vlast, hle, slavný svátek světí, - paměť koná Syna vznešenou! Sedm věků zapadlo

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Život na nikoho nečeká

Život na nikoho nečeká Život na nikoho nečeká Pardubice 2012 Nadechni se a skoč uvolni se a vychutnej si tu jedinečnou jízdu životem. Věnováno tobě, protože o nikoho jiného tu nejde. ÚVOD Tak, jako v mých jiných knihách, i zde

Více

LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě

LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě Hodiny čtení ve 4. třídě nejsou jen tréninkem a zdokonalováním se v technice čtení. Většina dětí už je výbornými čtenáři, jejich přednes je velmi kvalitní. A že si pamatujeme,

Více

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav Vánoční Betlémská světýlka nesou se tmou, na stromech září s oblohou, šedý mráz přírodě korunu strojí, na oknech ledové obrazce zdobí. V červeném jablíčku uvidíš hvězdičku, po vodě pustíš z oříšku lodičku,

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Vstník Pohanské federace # 1 Samhain 2006. Kulturní a spoleenské akce v R Knižní novinky Poetický koutek Slovo národního koordinátora -1-

Vstník Pohanské federace # 1 Samhain 2006. Kulturní a spoleenské akce v R Knižní novinky Poetický koutek Slovo národního koordinátora -1- Vstník Pohanské federace # 1 Samhain 2006 Kulturní a spoleenské akce v R Knižní novinky Poetický koutek Slovo národního koordinátora -1- Slovo národního koordinátora Vážení pátelé, lenové Pohanské federace,

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: !!POSTNÍ SPECIÁL!! soutěž CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: strana 1 osmisměrka strana 2 životopis o svaté Marii Magdalské strana 3 mše svatá část 1. pokračování strana 4, 5 připravme se na následující mše svaté

Více

Běží, běží, nepoleží, nemá vůz a nemá sáně, přitom nikdy neustane.

Běží, běží, nepoleží, nemá vůz a nemá sáně, přitom nikdy neustane. 4 1 Běží, běží, nepoleží, nemá vůz a nemá sáně, přitom nikdy neustane. 4 2 Zima jako v lednu, šel ke dnu. 4 3 První čtyři jméno dají, druhé čtyři řepka tají, celého se lampa nají. 4 4 Šedé zvíře vzduchem

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Přijímací zkoušky do matematické třídy 2013/2014

Přijímací zkoušky do matematické třídy 2013/2014 Přijímací zkoušky do matematické třídy 2013/2014 Český jazyk 1. Doplňte Večer si srnci v šl se sv m dru kami na pastvu. L šajové i jiné m ry poletoval vzduchem. Po chvíl se ob vil temný stín v ra, který

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

FLEET. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

FLEET. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz FLEET Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Moje temné srdce Antti Tuomainen MOJE TEMNÉ SRDCE Antti Tuomainen This work has been published with the financial assistance of FILI Finnish

Více

POZVÁNÍ. P. Jan Maria Vianney Pavel HANÁČEK O.Carm.

POZVÁNÍ. P. Jan Maria Vianney Pavel HANÁČEK O.Carm. Všechno je milost. sv. Terezie z Lisieux POZVÁNÍ k modlitbě a mši sv. za nová duchovní povolání v podvečer svátku sv. Terezie z Lisieux 30.9. 2013 v 18.00 v Kostelním Vydří, při níž složím VĚČNÉ SLIBY

Více

Piirchased for tíie. LIBRARY of tlie UNIVERSITY OF TORONTO. from the KATHLEEN MADILL BEQUEST

Piirchased for tíie. LIBRARY of tlie UNIVERSITY OF TORONTO. from the KATHLEEN MADILL BEQUEST \ Piirchased for tíie LIBRARY of tlie UNIVERSITY OF TORONTO from the KATHLEEN MADILL BEQUEST ROK BÁSmKV BAS NE JAROSLAVA VRCHLICKÉHO. (1899.) V PRAZE NÁKLADEM J. O T T Y. 1 PSÁNO Ol) 1. LEDNA IX) 31.

Více

P E T R V Á Š A V I S U A L I

P E T R V Á Š A V I S U A L I P E T R V Á Š A V I S U A L I V I S U A L 1992 2008 PERSONAL Kniha I PERSONAL (ZAČÁTKY A POKROKY) 1992 2004 ÚPLNÉ ZAČÁTKY....................................................... 6 U MOŘE...............................................................

Více

Výměnný fond z knihovny v Jihlavě. Mládež beletrie. Adams,Georgie Berger,Margot. Tři malé čarodějky Naděje v hedvábné hřívě.

Výměnný fond z knihovny v Jihlavě. Mládež beletrie. Adams,Georgie Berger,Margot. Tři malé čarodějky Naděje v hedvábné hřívě. Výměnný fond z knihovny v Jihlavě Mládež beletrie Abedi,Isabel Adams,Georgie Berger,Margot Berger,Margot Blacker,Terence Blyton,Enid Březina,Thomas Březinová,Ivona Dickens,Charles Grimm,Jacob Ludwig GrufíkovKopecká

Více

PAPER DISNEY HURVÍNEK JOSEF LADA ČESKÁ TELEVIZE

PAPER DISNEY HURVÍNEK JOSEF LADA ČESKÁ TELEVIZE PAPER DISNEY HURVÍNEK JOSE LADA ČESKÁ TELEVIZE blahopřání do obálky pohlednice balicí papíry dárkové tašky dárkové krabičky rozety a stuhy omalovánky pexesa vystřihovánky dopisní papíry diplomy lampiony

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

MODLITBA O SPÁSU. Ó, můj Pane, veď mne do tvého království a ochraňuj mne před temnotou, která by pohltila mou duši.

MODLITBA O SPÁSU. Ó, můj Pane, veď mne do tvého království a ochraňuj mne před temnotou, která by pohltila mou duši. 1. Z poselství Ježíše ze dne 16. listopadu 2010 v 09:55. MODLITBA O SPÁSU Všechny moje děti, i kdyby to bylo z lásky k jejich rodinám, musí procitnout vůči silám zla, chtějí-li se zachránit. Moje láska

Více

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. DYS-centrum Praha Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková, 2011

Více

Den kdy se vrátí láska k nám

Den kdy se vrátí láska k nám Den kdy se vrátí láska k nám obsazení: Tereza Petra Göbelová Petra Tereza Agelová 1. scéna pohoda Proslov DJ karaoke party hard repertoár Podvod, Holky z naší školky, Pohoda, Den kdy se vrátí láska k nám

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Narodila se 19. července 1924 jako dcera rolníka Aloise Zelíka a jeho manželky Anny, rozené Jirsákové, 1. Úvodní modlitba: Viz str. 5.

Narodila se 19. července 1924 jako dcera rolníka Aloise Zelíka a jeho manželky Anny, rozené Jirsákové, 1. Úvodní modlitba: Viz str. 5. 9. DEN Krátký životopis Narodila se 19. července 1924 jako dcera rolníka Aloise Zelíka a jeho manželky Anny, rozené Jirsákové, v Napajedlích č. 302. Navštěvovala mateřskou, obecnou a měšťanskou školu v

Více

Purchased for the. LiBRARY of the UNIVERSITY OF TORONTO. from the KATHLEEN MADILL BEQUEST

Purchased for the. LiBRARY of the UNIVERSITY OF TORONTO. from the KATHLEEN MADILL BEQUEST DUK Vlil, m r 4^ Purchased for the LiBRARY of the UNIVERSITY OF TORONTO from the KATHLEEN MADILL BEQUEST SPISY ADOLFA HEYDUKA VUT. BÁSN z R. 1865. nakladatelství J. OTTO knihtiskárna v PRAZE ADOLF HEYDUK

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr. Ivana Vodičková I/2_Inovace a zkvalitnění výuky

Více

MILOSLAV BUREŠ: OTVÍRÁNÍ STUDÁNEK Pro ženský sbor, alt a baryton sólo, recitaci, dvoje housle, violu a klavír

MILOSLAV BUREŠ: OTVÍRÁNÍ STUDÁNEK Pro ženský sbor, alt a baryton sólo, recitaci, dvoje housle, violu a klavír BOHUSLAV MARTINŮ KANTÁTY Z VYSOČINY Na texty básní Miloslava Bureše Pražský filharmonický sbor Sbormistr: Lukáš Vasilek Recituje: Petr Štěpánek 5. června 2014 19:30, Rudolfinum http://www.filharmonickysbor.cz/cs/concert/sborovy-koncert-5-6

Více

Dej bůh štěstí tomu domu

Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu, my zpíváme, víme komu. Malému děťátku, Kristu Jezulátku, dnes v Betlémě narozenému. On rozdává štědrovničky, jabka, hrušky i trojníčky. Za naše zpívání,

Více

Novéna ke sv. Terezii z Avily. panně, řeholnici a učitelce církve

Novéna ke sv. Terezii z Avily. panně, řeholnici a učitelce církve Novéna ke sv. Terezii z Avily panně, řeholnici a učitelce církve Svatá Terezie se narodila 28. března 1515 ve španělské Avile. Matka jí zemřela v pouhých čtrnácti letech, a tak ji vychovával její zbožný

Více

Sloupy Řádu ochránců Boží vůle na Zemi Záře Řádu

Sloupy Řádu ochránců Boží vůle na Zemi Záře Řádu Sloupy Řádu ochránců Boží vůle na Zemi Záře Řádu Copyright Řád ochránců Boží vůle na Zemi Souhlas s bezplatným šířením obsahu dokumentu. Obsah Záře Řádu...3 Vznik Řádu:...3 Oběť Bohu:...3 Sloupy Řádu:...4

Více

rozplynul a radost rostla. Při uvádění do kontemplativní

rozplynul a radost rostla. Při uvádění do kontemplativní ÚVOD V lidském životě existují okamžiky kontemplace. Během nich zazáří něco, nač člověk vlastně celou dobu čekal. Dávají tušit, že život nám může nabídnout víc než to, co prožíváme v šedé každodennosti.

Více

pískovaný celopísek jen text (negativ) (pozitiv) Pískování na láhev vína: + cena vína dle Vašeho výběru (pouze láhve VÍNO HRUŠKA) Pískování na přání:

pískovaný celopísek jen text (negativ) (pozitiv) Pískování na láhev vína: + cena vína dle Vašeho výběru (pouze láhve VÍNO HRUŠKA) Pískování na přání: Pískování na láhev vína: 149,- Kč + cena vína dle Vašeho výběru (pouze láhve VÍNO HRUŠKA) Pískování na přání: 199,- Kč (vlastní obrázek, vlastní delší texty) + cena vína dle Vašeho výběru (pouze láhve

Více

Symbol Učení ducha: Člověk. Člověk a lidství

Symbol Učení ducha: Člověk. Člověk a lidství Symbol Učení ducha: Člověk Člověk a lidství FIGU 1998 německy, 2011 česky Některá práva vyhrazena. Pokud není uvedeno jinak, je toto dílo licencováno dle: www.figu.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ch/ Nekomerční

Více