SMLOUVU O VYTVOŘENÍ UMĚLECKÉHO VÝKONU A POSKYTNUTÍ LICENCE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMLOUVU O VYTVOŘENÍ UMĚLECKÉHO VÝKONU A POSKYTNUTÍ LICENCE"

Transkript

1 příloha č.10 Pan/í... r.č.:... bytem:... (dále jen Herec ) a divadlo / jméno:... sídlo:... IČ:...DIČ:... jejímž jménem jedná:... (dále jen Nabyvatel ) na straně druhé uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském, právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) tuto: SMLOUVU O VYTVOŘENÍ UMĚLECKÉHO VÝKONU A POSKYTNUTÍ LICENCE Článek I Vymezení pojmů 1.1. Inscenací se pro účely této smlouvy rozumí divadelní představení dramatického díla s názvem...,autor..., v němž budou společně užita následující autorská díla a umělecké výkony: režie:..., výtvarník scény:..., výtvarník kostýmů:... (dále jen Inscenace ) Uměleckým výkonem se pro účely této smlouvy rozumí ve smyslu 67 odst.1 autorského zákona výkon Herce, tj. nastudování a opakované vytváření (provádění,ztvárnění a realizace) herecké role s názvem..., a to v rámci Inscenace uvedené v odst.1 (dále jen Umělecký výkon ). Článek II Předmět a účel smlouvy 2.1. Herec se touto smlouvou zavazuje vytvořit pro Nabyvatele Umělecký výkon v Inscenaci... v rámci běžného repertoáru divadla. Herec současně uděluje Nabyvateli oprávnění (licenci) k výkonu práva užít Umělecký výkon v rozsahu a za podmínek dále stanovených touto smlouvou Nabyvatel se zavazuje zaplatit Herci za vytvoření Uměleckého výkonu, za poskytnutí licence k výkonu práva užít Umělecký výkon a za plnění souvisejících povinností dle této smlouvy odměnu dále stanovenou. Strana 1 (celkem 8)

2 2.3. Účelem této smlouvy je uskutečnění uměleckého výkonu a získání příslušné licence. Článek III Nastudování Uměleckého výkonu 3.1. Herec se zavazuje k nastudování Uměleckého výkonu v termínu od...do Nabyvatel se zavazuje na svůj náklad vytvořit potřebné předpoklady pro nastudování Uměleckého výkonu a zajistit po materiální, organizační a personální stránce přípravu a zázemí k nastudování Uměleckého výkonu Nabyvatel je povinen seznámit Herce s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně a s pracovním řádem NDB Nabyvatel se zavazuje po dobu uvedenou v odst respektovat již existující závazky Herce sdělené Nabyvateli při podpisu této smlouvy Herec se zavazuje po dobu vytváření Výkonu v době dle odst.3.1. tohoto článku řídit časovými a místními dispozicemi Nabyvatele dle níže uvedeného pracovního harmonogramu zkoušek (dále jen Harmonogram ): zkoušky na zkušebně od... jevištní zkoušky od... ověřovací zkouška... hlavní zkoušky... generální zkoušky... premiéra... Přesné termíny jednotlivých zkoušek dle Harmonogramu (datum, čas zahájení a ukončení zkoušek) budou upřesněny po vzájemné dohodě Nositele práv a Nabyvatelem v písemné formě s podpisem obou smluvních stran, a to nejpozději 1 (jeden) týden před příslušnou zkouškou Herec je povinen účastnit se zkoušek dokonale připraven s požadovanou znalostí textu, hereckých akcí a ve fyzické kondici potřebné pro řádné nastudování Uměleckého výkonu. Nemůže-li se Herec zúčastnit se závažných důvodů zkoušek a jiných povinností souvisejících, je povinen o tom neprodleně informovat pověřeného pracovníka Nabyvatele a řádně doložit důvod své nepřítomnosti. Závažným důvodem se rozumí důvody způsobený vyšší mocí a důvody, které Herec nemohl předvídat ani jim zabránit např.nemoc, úraz apod. Případnou nemoc musí doložit písemným potvrzením lékaře Nabyvatel je oprávněn dobu nastudování Uměleckého výkonu uvedenou v odst prodloužit, budou-li to vyžadovat okolnosti přípravy Inscenace, je však povinen vyžádat si souhlas Herce. Herec se zavazuje takový souhlas Nabyvateli bez vážných důvodů neodepřít. V případě prodloužení doby nastudování Uměleckého výkonu Herec Nabyvateli sdělí své závazky v takto prodlouženém období. Nabyvatel je povinen tyto závazky respektovat při sjednávání termínů zkoušek a jiných souvisejících povinností Na zkouškách mohou být přítomny jiné osoby než účinkující výkonní umělci, inscenační tým a zaměstnanci či zástupce Nabyvatele pouze se souhlasem Herce. Herec souhlasí s tím, aby poslední generální zkouška byla veřejná. Strana 2 (celkem 8)

3 Článek IV Vytváření Uměleckého výkonu 4.1. Herec se zavazuje opakovaně vytvářet Umělecký výkon při živém divadelním provozování Inscenace, a to v období od data premiéry dne... až do derniéry v konkrétních termínech dále sjednaných Vytváření Uměleckého výkonu dle odst platí pro živé divadelní provozování Inscenace na scéně... i pro hostování s Inscenací v jiných divadlech Smluvní strany se dohodly, že první představení (premiéra) Inscenace se bude konat dne..., druhé představení ( druhá premiéra) se bude konat dne... Další repríza se bude konat dne Termíny repríz Inscenace budou upřesněny po vzájemné dohodě obou smluvních stran, a to vždy nejpozději 3 kalendářní měsíce před kalendářním měsícem, ve kterém se mají reprízy Inscenace pořádat Herec je povinen účastnit se představení Inscenace (premiéry, repríz, derniéry) ve sjednaných termínech dokonale připraven s požadovanou znalostí textu, hereckých akcí a ve fyzické kondici potřebné pro řádné vytváření Uměleckého výkonu Nemůže-li se Herec zúčastnit se závažných důvodů představení Inscenace (premiéry, repríz, derniéry) a jiných souvisejících povinností, je povinen o tom neprodleně informovat pověřeného pracovníka Nabyvatele a řádně doložit důvod své nepřítomnosti. Závažným důvodem se rozumí důvody způsobený vyšší mocí a důvody, které Herec nemohl předvídat ani jim zabránit např.nemoc, úraz apod. Případnou nemoc musí doložit písemným potvrzením lékaře. Článek V Licence 5.1. Herec poskytuje Nabyvateli touto smlouvou oprávnění (licenci) k výkonu práva užít Umělecký výkon sdělováním výkonu veřejnosti jeho živým divadelním provozováním. Tuto licenci Herec Nabyvateli poskytuje jako licenci výhradní, na dobu od premiéry dne...do derniéry Herec poskytuje Nabyvateli touto smlouvou oprávnění (licenci) k výkonu práva užít Umělecký výkon k zaznamenání části Uměleckého výkonu při kterémkoli představením konaném podle této smlouvy na zvukový či zvukově obrazový záznam v délce maximálně 6 minut, a to výhradně pro účely propagace Inscenace. Záznam části Uměleckého výkonu dle předchozí věty podléhá schválení Herce. Herec se zavazuje tento souhlas bez vážných důvodů neodepřít Herec poskytuje Nabyvateli touto smlouvou oprávnění (licenci) k výkonu práva užít Umělecký výkon zaznamenáním části Uměleckého výkonu na fotografický záznam a užitím takového záznamu pro účely reklamních tiskovin (plakátů, letáků apod.) jeho tiskovým rozmnožováním, rozšiřováním a vystavováním v rámci propagace Inscenace a to vždy po odsouhlasení Hercem.herec se zavazuje bez vážných důvodů tento souhlas neodepřít. Strana 3 (celkem 8)

4 5.4. Licenci dle odst a 5.3. poskytuje Herec Nabyvateli jako nevýhradní, v rozsahu množstevním a územním neomezeném, po dobu licence dle odst Nabyvatel není oprávněn oprávnění tvořící součást licence poskytnout třetí osobě (podlicenci) vyjma případu hostování s Inscenací na jiné divadelní scéně,kdy bude pořadatelem představení jiná osoba než Nabyvatel Nabyvatel je povinen licenci využít Užití Uměleckého výkonu nad rámec licence poskytnuté touto smlouvou lze jen na základě uzavření zvláštní smlouvy Herec se zavazuje, že po dobu trvání licence podle odst nevytvoří pro třetí osobu Umělecký výkon ztvárněním téže herecké role při inscenaci téže divadelní hry Zákonná zpravodajská licence: Obě strany berou na vědomí, že na tuto smlouvu se vztahuje ustanovení 34 odst.1b) autorského zákona s tím, že do autorského práva nezasahuje ten, kdo v odůvodněné míře dílo užije při zpravodajství o aktuální události. Článek VI Odměna a platební podmínky 6.1. Nabyvatel je povinen zaplatit Herci odměnu za vytvoření Uměleckého výkonu, za poskytnutí licence a plnění souvisejících povinností dle této smlouvy...,-kč (slovy:... korun českých) za každé představení Inscenace, ve kterém Herec vytvoří Umělecký výkon Za účast na zkouškách a plnění souvisejících povinností dle této smlouvy Inscenace náleží Herci odměna ve výši...-kč (slovy:...korun českých) Nabyvatel uhradí Herci paušální náhradu nákladů souvisejících s dopravou Herce po dobu platnosti této smlouvy v celkové výši...,-kč (slovy...korun českých) Kromě odměny dle odst a 6.2. má Herec právo na 4 ks režijních vstupenek na premiéru Inscenace a na 2 ks režijních vstupenek na každé představení Inscenace Bude-li konkrétní představení zrušeno ze strany Nabyvatele v termínu po hod. toho kterého dne před začátkem představení nebo v průběhu představení, má Herec právo na odměnu ve výši 50 % odměny za takové představení, přestože v něm Umělecký výkon nevytvořil, resp. nedokončil Odměna podle odst a 6.5. bude splatná v souhrnu jednou měsíčně, a to do 15. dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, za který se poskytuje. Odměna bude splatná bezhotovostním převodem na účet Herce č.:..., vedený u Odměna podle odst.6.2. bude vyplacena ve dvou splátkách. 1.splátka odměny ve výši...-kč bude splatná nejpozději do 5 (pěti) dnů po zahájení zkoušení na účet Herce uvedený v odst.6.6.této smlouvy, 2.splátka ve výši...-kč bude splatná nejpozději první pracovní den po premiéře,tj. dne...na účet Herce uvedený v odst.6.6.této smlouvy Paušální náhrada nákladů souvisejících s dopravou podle odst bude vyplacena ve dvou splátkách. 1.splátka ve výši...-kč bude splatná na účet Herce uvedený v odst.6.6.této smlouvy nejpozději do 5 (pěti) dnů po zahájení zkoušení, 2.splátka ve výši Strana 4 (celkem 8)

5 ...Kč bude splatná na účet Herce uvedený v odst.6.6.této smlouvy nejpozději první pracovní den po premiéře,tj. dne Pro případ prodlení s platbou odměny dle tohoto článku sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši...% z dlužné částky za každý den prodlení. Článek VII Scénář 7.1. Nabyvatel je povinen předat Herci scénář nejpozději dne Nabyvatel je povinen předat Herci scénář v takové podobě, aby Herec mohl nastudovat a vytvořit v rámci Inscenace Umělecký výkon. Ćlánek VIII Program Inscenace a jiný propagační materiál Inscenace 8.1. Nabyvatel se zavazuje, že bude jak v programu Inscenace, tak na jiných tiskovinách či nosičích týkajících se Inscenace zhotovené dle této smlouvy uvádět jméno a příjmení Herce obvyklým způsobem Herec má právo na 2 ks bezplatných výtisků tohoto programu Inscenace. Článek IX Osobnostní práva 9.1. Herec tímto uděluje v souladu s 12 zákona č. 40/1964 Sb. ve znění pozdějších předpisů (občanský zákoník) svolení Nabyvateli užít jeho jména, pořídit a užít jeho podobizny a jiných osobnostních atributů pro účely propagace Inscenace zejména k otištění v programu představení Inscenace Svolení podle odst platí po dobu poskytnuté licence dle této smlouvy. Článek X Zvláštní ujednání Nabyvatel se zavazuje, že po dobu nastudování Uměleckého výkonu a po dobu vytváření Uměleckého výkonu až do derniéry, zajistí dle této smlouvy v rámci Inscenace přiměřenou ochranu proti neoprávněným zásahům třetích osob do osobnostních práv Herce Nabyvatel se zavazuje zajistit v době nezbytné přítomnosti Herce ubytování Herec je povinen se zúčastnit propagačních akcí na podporu Inscenace v rozumné míře, tj. zejména tiskových konferencí, poskytování rozhovorů a to dle dohody s Nabyvatelem. Strana 5 (celkem 8)

6 Článek XI Odstoupení od smlouvy Nesplní-li Herec z vlastního zavinění některou z povinností stanovených touto smlouvou ani v dodatečné přiměřené lhůtě Nabyvatelem poskytnuté a znamená-li toto nesplnění povinnosti podstatné porušení smlouvy, má Nabyvatel právo od smlouvy odstoupit a žádat od Herce náhradu vzniklé škody Vzniknou-li na straně Herce během vytváření Uměleckého výkonu překážky, které by mohly ohrozit plnění povinností stanovených touto smlouvou a které byly způsobeny okolnostmi, které Herec nezavinil, je Herec je povinen bez odkladu o tom uvědomit Nabyvatele. Nabyvatel má právo od této smlouvy odstoupit, pokud Herec nesplní povinnost ani v dodatečně přiměřené lhůtě poskytnuté ze strany Nabyvatele a znamená toto nesplnění povinnosti podstatné porušení této smlouvy Nesplní-li Nabyvatel některou z povinností stanovených touto smlouvou ani v dodatečně přiměřené lhůtě poskytnuté Hercem a znamená-li nesplnění této povinnosti podstatné porušení této smlouvy, má Herec právo od této smlouvy odstoupit a žádat od Nabyvatele náhradu vzniklé škody V případě odstoupení od smlouvy dle odst a tohoto článku má Herec nárok na poměrnou část odměny jemu náležející v závislosti na vytvořený Umělecký výkon a poskytnutí licence ke dni odstoupení od smlouvy, splatnou nejpozději do 14 dnů ode dne zániku této smlouvy V případě, že je Herec povinen nahradit Nabyvateli vzniklou škodu, je Nabyvatel oprávněn započíst náhradu škody proti odměně, kterou je povinen Herci podle této smlouvy zaplatit Odstoupením od smlouvy dle tohoto článku smlouva zaniká s účinností od doručení písemného projevu vůle od smlouvy odstoupit druhé smluvní straně Ćlánek XII Prohlášení smluvních stran Smluvní strany této smlouvy prohlašují, že mohou uzavřít tuto smlouvu a že jsou schopny konat a plnit dle této smlouvy. Strany této smlouvy se zavazují, že neučiní žádné právní úkony, ze kterých by vznikly nebo mohly vzniknout závazky v rozporu s touto smlouvou či jejím plněním, anebo by tuto smlouvu obcházely V případě škody vzniklé jedné ze smluvních stran z titulu pozdního nebo neodůvodněného oznámení nebo zanedbání jiné povinnosti vyplývající z této smlouvy druhou smluvní stranou, nese náhradu škody ta smluvní strana, která škodu zavinila. Strana 6 (celkem 8)

7 Článek XIII Osobní údaje V souladu se Zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění se obě smluvní strany dohodly, že na základě uděleného souhlasu režiséra bude Nabyvatel zpracovávat poskytnutá data obsažená v této smlouvě pro účely personální činnosti a pro plnění úkolů uložených zákonem, a to po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích z této smlouvy. Článek XIV Závěrečná ustanovení Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s právní silou originálu, z nichž po jednom obdrží Herec a Nabyvatel Veškeré změny a doplňky této smlouvy musí být provedeny v písemné formě a podepsány oběma smluvními stranami Tato smlouva se řídí platnými právními předpisy České republiky, zejména autorským zákonem a občanským zákoníkem Veškeré spory vzniklé mezi smluvními stranami v souvislosti s touto smlouvou budou řešeny především smírnou cestou, jinak je domluvena příslušnost soudů České republiky Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V dne.. V dne... za Nabyvatele za Herce Strana 7 (celkem 8)

8 Strana 8 (celkem 8)

LICENČNÍ SMLOUVA I. ÚČEL SMLOUVY

LICENČNÍ SMLOUVA I. ÚČEL SMLOUVY LICENČNÍ SMLOUVA k předmětům chráněným právem duševního vlastnictví, zejména autorským právem a právem průmyslového vlastnictví, uzavřená dle 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále

Více

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o Rámcová smlouva na systémovéé a technické poradenské služby v rámci projektu Redesign statistického informačního systému v návaznosti naa zavádění egovernmentu v ČR Dnešního dne uzavřely následující smluvní

Více

Smlouva o kontrolní činnosti

Smlouva o kontrolní činnosti Smlouva o kontrolní činnosti číslo P1006-14 uzavřená dle ust. 2652 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (dále je OZ ) mezi těmito smluvními stranami: 1) Objednatel: Město Žďár nad Sázavou, IČ:

Více

Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08.

Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08. Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08.01124, kterou podle ustanovení 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb.,

Více

1. Základní ustanovení

1. Základní ustanovení Smluvní podmínky pro půjčky poskytované společností Ferratum Czech s.r.o., Praha 5 - Stodůlky, Bavorská 856/14, PSČ 155 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Definice pojmů VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

I. Úvodní ustanovení. II. Definice pojmů VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ I. Úvodní ustanovení 1) Tyto Všeobecné podmínky upravují podmínky poskytování služeb elektronických komunikací poskytovaných společností Mikenopa a.s. a jsou nedílnou součástí každé Smlouvy o poskytování

Více

Část 4 Užívání objednaných služeb

Část 4 Užívání objednaných služeb Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací poskytovatele HoralNET s.r.o. (dále též jen Všeobecné podmínky ) Část 1 Předmět Všeobecných podmínek 1.1

Více

- 1 - Všeobecné obchodní podmínky

- 1 - Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací vydané v souladu s ust. 273 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů,

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele A) OBECNÁ ČÁST 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s., verze pro podnikatele (dále

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití počítačového programu Collabim a souvisejících služeb

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití počítačového programu Collabim a souvisejících služeb LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití počítačového programu Collabim a souvisejících služeb 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto licenční podmínky (dále jen licenční podmínky ) podnikatele Jiřího Koutného, IČ: 743 47

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY AUTOŠKOLY pro poskytnutí výuky a výcviku k získání, rozšíření či doplnění řidičského oprávnění

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY AUTOŠKOLY pro poskytnutí výuky a výcviku k získání, rozšíření či doplnění řidičského oprávnění VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY AUTOŠKOLY pro poskytnutí výuky a výcviku k získání, rozšíření či doplnění řidičského oprávnění obchodní společnosti SBW s.r.o. se sídlem Opálová 120/13, Slivenec, 154 00 Praha

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti e-baan Net s.r.o. se sídlem Tovární 537/8, 709 00 Ostrava identifikační číslo: 268 67 257 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C.,

Více

Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Stránka 1 z 12 Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. Platnost Všeobecných podmínek 1.1 Předmět,

Více

Jednající/ zastoupena kým (jméno/a):... (dále jen Partner ) SMLOUVA O OBCHODNÍ SPOLUPRÁCI (uzavřená dle ust. 269 odst. 2 obchodního zákoníku)

Jednající/ zastoupena kým (jméno/a):... (dále jen Partner ) SMLOUVA O OBCHODNÍ SPOLUPRÁCI (uzavřená dle ust. 269 odst. 2 obchodního zákoníku) Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi: se sídlem Praha 3, Jičínská 1748/5, PSČ 130 00 IČ: 287 91 215, DIČ: 287 91 215 zapsána u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce 218874 jednající

Více

Obecná část Podmínek. 1. Předmět Podmínek

Obecná část Podmínek. 1. Předmět Podmínek Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti Fast Communication s.r.o. (dále jen Podmínky") vydané s účinností od 1.9.2013. Obecná část Podmínek 1. Předmět

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby č. j.:

Smlouva o poskytnutí sociální služby č. j.: Smluvní strany uzavírají smlouvu o poskytnutí sociální služby (dále jen Smlouva) podle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon) a podle zákona č.

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti INTERNET Pb, spol. s r.o. Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických

Více

Zpracování auditorských zpráv v rámci projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Zpracování auditorských zpráv v rámci projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Příloha č. 4: Návrh Smlouvy o dílo Uchazeč není oprávněn činit změny či doplnění návrhu Smlouvy o dílo, vyjma údajů, u nichž vyplývá z jejich obsahu povinnost doplnění (označené jako či obdobně). Zeleně

Více

SMLOUVA O VYUŽÍVÁNÍ DATABÁZE VÝUKOVÝCH AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL

SMLOUVA O VYUŽÍVÁNÍ DATABÁZE VÝUKOVÝCH AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL SMLOUVA O VYUŽÍVÁNÍ DATABÁZE VÝUKOVÝCH AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL Smluvní strany: Člověk v tísni, o.p.s. IČ 25755277 se sídlem Šafaříkova 24, 120 00 Praha 2 zastoupený Karlem Strachotou, ředitelem programu Jeden

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY Obsah VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY... 1 PREAMBULE... 1 ČÁST I.... 1 OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 Článek 1 : Úvodní ustanovení... 1 Článek

Více

Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru. Pojmy uvedené ve Smlouvě velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam:

Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru. Pojmy uvedené ve Smlouvě velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam: Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru Pojmy uvedené ve Smlouvě velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam: Celková splatná částka znamená celkovou splatnou částku uvedenou ve Smlouvě. Den

Více

Obchodní podmínky pro překlady a tlumočení

Obchodní podmínky pro překlady a tlumočení Obchodní podmínky pro překlady a tlumočení Čl. I Vznik smluvního vztahu 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) tvoří nedílnou součást rámcové smlouvy o překladatelských a tlumočnických

Více

3. Práva a povinnosti smluvních stran

3. Práva a povinnosti smluvních stran Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti ha-vel internet s.r.o. (dále jen Podmínky") vydané s účinností od 8. 2. 2014. Obecná část Podmínek 1. Předmět

Více

1.7. Nezbytné podmínky pro projednání Žádosti o zápůjčku:

1.7. Nezbytné podmínky pro projednání Žádosti o zápůjčku: Všeobecné obchodní podmínky tvořící nedílnou součást Smlouvy o zápůjčce. Tyto Všeobecné obchodní podmínky, včetně příloh, nabývající platnosti a účinnosti dne 6.10.2014 Společnost Hawk & Partners, s.r.o.,

Více

SMLOUVA O DODÁVCE VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD Č.

SMLOUVA O DODÁVCE VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD Č. SMLOUVA O DODÁVCE VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD Č. (dále jen "Smlouva"), uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/21 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (dále jen "zákon

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014 1. Úvodní ustanovení Všeobecné podmínky pro poskytování služeb (dále jen Všeobecné podmínky ) stanovují a upravují práva a povinnosti smluvních

Více

Čl. 3 Zařízení pro poskytování a užívání služeb. zařízení Poskytovatele Koncové zařízení účastníka doplňková zařízení

Čl. 3 Zařízení pro poskytování a užívání služeb. zařízení Poskytovatele Koncové zařízení účastníka doplňková zařízení Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací a Všeobecné obchodní podmínky prodeje doplňkových zařízení společnosti UPC Česká republika, s.r.o. Část I. Všeobecné podmínky

Více

Smlouva o poskytování sociální služby

Smlouva o poskytování sociální služby Smlouva o poskytování sociální služby uzavřená dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: Poskytovatel:

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Poskytovatelem Jiřím Tománkem, provozovatelem sítě Dobříš.NETwork (dále též jen Všeobecné podmínky nebo VoP ) ve znění

Více

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy Touto dohodou o obchodních podmínkách IBM ( Dohoda ) se řídí poskytování licencí k Licencovaným programům a jiným Programům společností IBM Česká republika,

Více