VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 Obchodní akademie a Vyšší odborná škola, Příbram I, Na Příkopech 104 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK: 2011/2012 ADRESA: NA PŘÍKOPECH 104, PŘÍBRAM I TEL FAX

2 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Obchodní akademie a Vyšší odborná škola, Příbram I, Na Příkopech 104 Adresa školy: Příbram I, Na Příkopech 104 tel.: fax: Zřizovatel: Středočeský kraj Zborovská Praha 5 IČO: REDIZO: IZO OA: IZO VOŠ: Ředitel školy: Zástupce ředitele (statutární): RNDr. Marcela Blažková Ing. Jitka Štefanová Školská rada vyšší odborná škola: Školská rada obchodní akademie: Jméno Ing. Václav Švehla Ing. Ludmila Strejčková Tereza Valentová Jméno Ing. Pavel Pikrt RSDr. Jiří Svoboda Petr Moudrý Alžběta Tesárková Mgr. Iva Čápová Ing. Marie Kubátová Zastupuje Zřizovatel Pedagogičtí pracovníci Studenti Zastupuje Zřizovatel Zřizovatel Žáci a jejich zák. zástupci Žáci a jejich zák. zástupci Pedagogičtí pracovníci Pedagogičtí pracovníci Noví zástupci zřizovatele ve školských radách byli jmenováni s účinností od do K byli jmenováni nebo zvoleni noví členové školské rady. Právní forma: Forma hospodaření: Poskytované stupně vzdělání: samostatný právní subjekt příspěvková organizace střední vzdělání s maturitní zkouškou vyšší odborné vzdělání Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 2

3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Vymezení hlavní a doplňkové činnosti školy Hlavní účel a předmět činnosti školy je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a prováděcími předpisy: Střední škola hlavní účel a předmět činnosti vymezuje 57 zákona č. 561/2004 Sb. a prováděcí předpisy Vyšší odborná škola hlavní účel a předmět činnosti vymezuje 92 zákona č. 561/2004 Sb. a prováděcí předpisy. Doplňková činnost školy je vymezena ve zřizovací listině: Pořádání odborných kurzů, školení a vzdělávacích akcí. Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence. Na uvedenou doplňkovou činnost má škola živnostenský list. Materiálně technické podmínky pro výuku Škola sídlí ve dvou objektech: budova A - Příbram I/104 budova B Příbram I/90. Budova A je v majetku města Příbram, škola má uzavřenou nájemní smlouvu. Budova B je v majetku Středočeského kraje. Obě budovy spolu sousedí. Škola nemá k dispozici vlastní tělocvičnu. Situaci řešíme nájmem sokolovny. Škola nemá vlastní školní jídelnu. Stravování žáků i zaměstnanců zajišťuje Školní jídelna, Příbram II, K Zátiší 274. V obou budovách je celkem 27 učeben, z nichž 15 slouží jako kmenové učebny. Zbývající jsou využívány pro výuku dělených tříd. Některé učebny jsou specializované: 6 učeben pro výpočetní techniku, její ekonomické aplikace a psaní na klávesnici 3 učebny pro výuku cizích jazyků 1 pro předmět Fiktivní firma 1 pro předmět Dějepis 1 pro předmět Chemie 1 pro předmět Fyzika 1 pro předmět Hospodářský zeměpis. Technické vybavení učeben v souladu s ICT plánem školy zajišťuje topologie školní sítě 2 přípojná místa v každé učebně, kromě toho je zařízeno 6 učeben počítačových (5 učeben po 17 stanicích propojených do sítě, 1 učebna vybavena 21 ks PC zapojenými do sítě) 4 interaktivní tabule 2 vizualizéry hlasovací zařízení připojení sítě na Internet pevnou linkou 5 MB/s zařízení sítě: server Novell.5.0, P4, huby, switche, videorekordéry (4 v odborných učebnách) dataprojektor s OnFinity (7 učeben) radiomagnetofony pro výuku cizích jazyků a tělesné výchovy tiskárny (9 kusů, z toho 3 laserové), scanery kalkulátory s grafickým displayem satelit (zapojení do jazykové učebny) dataprojektory, digitální fotoaparáty, digitální kamera zpětné projektory (v kmenových učebnách) Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 3

4 školní knihovna a studovna, doplněna dalšími médii (počítače s přístupem na internet, CD) 2 kamery pro zabezpečovací systém Materiální vybavování školy je dlouhodobě plánováno. Finančně je kryto především z rozpočtu školy a z doplňkové činnosti, ale prostředky také získáváme z krajského rozpočtu a z účasti v různých grantových řízeních. Těžiště stále spočívá ve dvou prioritách: ve vybavení odborných učeben ICT dostatečně výkonnými počítači tak, aby bylo možné používat i náročnější software nejen při výuce vlastního předmětu, ale i v účetnictví, statistice písemné a elektronické komunikaci, fiktivní firmě, ekonomických cvičeních a dalších předmětech, ve vybavení všech kmenových učeben počítačem s připojením na internet a dataprojektorem. Pro optimální využití počítačových učeben by bylo třeba pravidelně každý rok vyměnit počítače v jedné učebně za nové, výkonnější. To se bohužel vzhledem k finanční náročnosti nedaří. Všechen používaný software je licencován. V této oblasti využíváme možností, které nám poskytuje členství v IT Akademii společnosti Microsoft. Podle finančních možností se doplňuje průběžně odborná literatura, software, časopisy, předtisky a formuláře pro účetnictví a další pomůcky. Zásoba učebnic se udržuje na výši 10%. Pro studenty zajišťuje škola hromadně objednávky nových učebnic. Současně se nám velmi osvědčilo pořádání burzy učebnic, na jejíž organizaci se podílejí studenti nižších ročníků. Studenti jsou vedeni k ohleduplnému zacházení s majetkem. Během roku docházelo pouze minimálně k drobným poškozením. Majetek je řádně evidován. Zastaralé prostředky se průběžně vyřazují. Využíváme možností, které poskytuje internet a software Bakaláři: zpřístupnili jsme dálkově rodičům informace o prospěchu žáků, rozvrh, suplování, využíváme možnost generovat výstupy školních matrik a hlášení OSSZ. Postupně rozšiřujeme užívání tohoto software, zejména v oblasti dokumentace třídního učitele a evidence žáků, studentů a zaměstnanců, vedení evidence a protokolů maturitních zkoušek a absolutoria a elektronické třídní knihy. Škola nemá k dispozici vlastní tělocvičnu. Situaci řešíme nájmem sokolovny. Škola nemá vlastní školní jídelnu. Stravování zaměstnanců zajišťuje 7. školní jídelna Příbram. Studenti ze vzdálenějších míst, především studenti vyšší odborné školy, využívali možnost ubytování a stravování v domově mládeže při SOŠ a SOU Dubno (domov mládeže při SPŠ a VOŠ Příbram byl zrušen). Ve školním roce 2011/2012 byly provedeny některé větší opravy v budovách školy: Nová kanalizační přípojka v budově Příbram I/90 Vybudování toalet pro pedagogy v budově Příbram I/104 Oprava vymalování budovy A Výměna osvětlovacích těles Oprava podlah Vzdělávací program školy Zřízení školy: Obchodní akademie, obchodní škola a rodinná škola rozšíření o nástavbové studium oboru Technickohospodářské a správní činnosti rozšíření o vyšší odbornou školu zařazení oboru Ekonomické lyceum Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 4

5 Zařazení do sítě škol: s č.j /03-21 (poslední změna) s účinností od se mění druh školy na střední škola Střední škola: V ročníku probíhala výuka podle zpracovaných školních vzdělávacích programů M/04 Obchodní akademie M/02 Ekonomické lyceum. Ve 4. ročníku dobíhalo vzdělávání podle osnov studijních oborů M/004 Obchodní akademie a M/002 Ekonomické lyceum. Vyšší odborná škola: V 1. a 2. ročníku se vzdělávání realizovalo podle nově akreditovaného vzdělávacího programu N/24 Finanční a ekonomické poradenství, ve 3. ročníku dobíhal obor N/013 Finanční a ekonomické poradenství. Oborová struktura školy 1. Obchodní akademie Obchodní akademie je základním studijním oborem školy. Důraz je kladen do tří oblastí vzdělávání: - ekonomické předměty (ekonomika, účetnictví, obchodní korespondence, právo) - výpočetní technika a její aplikace - jazyková vybavenost. Studijní plán je postaven tak, že v prvním ročníku převažují předměty všeobecně vzdělávací, od druhého ročníku postupně nabývají převahy předměty odborné. Od třetího ročníku si mohou studenti vybírat také předměty volitelné. Nabídka volitelných předmětů vychází ze studijního profilu oboru, ve čtvrtém ročníku reflektuje požadavky maturitní zkoušky. Studium je zakončeno maturitní zkouškou. Tab. 1: Přehled volitelných předmětů obor Obchodní akademie Ročník 3. ročník 4. ročník Konverzace v angličtině 1. Konverzace v němčině skupina Konverzace v ruštině 2. skupina 3. skupina 4. skupina Fiktivní firma Cvičná kancelář Konverzace v angličtině Konverzace v němčině Konverzace v ruštině Korespondence v angličtině Korespondence v němčině Korespondence v ruštině Fiktivní firma Finanční cvičení Ekonomická cvičení Seminář z matematiky Seminář z informatiky Seminář z dějepisu Absolventi se uplatní ve všech odvětvích hospodářství a státní správy i v soukromém podnikání. Mohou pokračovat také ve studiu na vyšší nebo vysoké škole. 2. Ekonomické lyceum Obor Ekonomické lyceum má oproti Obchodní akademii posílenou všeobecně vzdělávací složku (zejména matematika a společenskovědní předměty), aby byl snížen rozdíl proti gymnáziím. Absolventi tohoto oboru by měli především pokračovat ve studiu na vysokých školách ekonomického charakteru. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 5

6 Tab. 2: Přehled volitelných předmětů obor Ekonomické lyceum Ročník 3. ročník 4. ročník Konverzace v angličtině 1. Konverzace v němčině skupina Konverzace v ruštině 2. skupina 3. skupina Konverzace v angličtině Konverzace v němčině Konverzace v ruštině Korespondence v angličtině Korespondence v němčině Korespondence v ruštině Seminář z matematiky Seminář z informatiky Seminář z dějepisu Úrovni výchovně vzdělávací práce se věnuje stálá pozornost zejména v oblasti aktualizace učiva, metodické stránce výuky, dalšího vzdělávání učitelů, obsahové a časové úpravy učebních plánů, doplňování pomůcek. To se promítlo také do školních vzdělávacích programů, podle kterých probíhala výuka v prvních třech ročnících obou oborů. Předmětové komise, pedagogické rady i provozní porady se aktuálně zabývaly problémy této oblasti. Do výuky byly zařazeny vhodné exkurze a praxe. Během třetího ročníku studia absolvují žáci 2 týdny odborné praxe v podnicích. Praxe byla řádně smluvně zajištěna. 3. Finanční a ekonomické poradenství Obor vyšší odborné školy, který je určen maturantům. Obsah studia lze rozdělit do dvou částí. První je vytvořena jako relativně univerzální, umožňující získat základní znalosti a dovednosti pro činnosti obchodní, finanční a podnikatelské. Realizuje se prostřednictvím učebních předmětů v 1. a 2. ročníku studia. Druhá část má velmi úzkou vazbu na konkrétní odborné činnosti. Je zajištěna předměty 2. a 3. ročníku a zejména odbornou praxí. Studium vychovává absolventa především pro výkon kvalifikovaných poradenských služeb, odborných a řídicích funkcí a samostatného podnikání. Studium je zakončeno absolutoriem. Výchovně vzdělávací proces se uskutečňoval podle učebních plánů a osnov schválených MŠMT ČR ve složce povinného učebního základu s přípustnými přesuny a úpravami sledujícími především zlepšení mezipředmětové návaznosti a inovaci učiva. Úpravy projednaly předmětové komise. Učivo jednotlivých předmětů bylo rozvrženo do časových plánů, které sloužily jako pomůcka pro orientaci při práci vyučujícím i při kontrole ze strany vedení školy. Učební plány: M/004 Obchodní akademie (schválen MŠMT ČR , č. j / ) M/002 Ekonomické lyceum (schválen MŠMT ČR , č.j /99-23 s platností pro 1. ročník ve školním roce 1999/2000, schválen MŠMT ČR dne čj / s platností od od 1. ročníku ve školním roce 2005/2006) N/013 Finanční a ekonomické poradenství (č.j /96-23) N/24 Finanční a ekonomické poradenství (č.j / ). Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 6

7 3. ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ - ČLENĚNÍ Tab. 3: Školy nejvyšší povolený počet žáků/studentů a naplněnost (k ) Druh/typ školy IZO Nejvyšší povolený počet žáků /stud. Skutečný počet žáků /stud. 1 Počet žáků/stud. v DFV 2 Přepočtený počet ped. pracovníků Počet žáků/stud. na přep. počet ped. prac. v DFV Střední škola ,1 11,32 Vyšší odborná škola ,3 13,01 1 všechny formy studia 2 DVF denní forma vzdělávání Ve sledovaném období realizovala škola doplňkovou činnost kurzy a semináře, kterou zajišťovalo 5 zaměstnanců. Kurzů se zúčastnilo celkem 73 osob. Kromě toho od vedeme mzdovou agendu školám a školským zařízením zajišťuje 1 pracovník. 4. OBORY VZDĚLÁNÍ A ÚDAJE O ŽÁCÍCH V NICH Tab. 4: Počet tříd a žáků SŠ (bez VOŠ) v denní formě vzdělávání podle oborů vzdělání (k ) Kód a název oboru Počet žáků Počet tříd Průměrný počet žáků/tř. Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou M/004 (63-41-M/02) Obchodní akademie , M/002 (78-42-M/02) Ekonomické lyceum ,75 Celkem ,82 Pozn. 1: V rejstříku škol a školských zařízení je dále zařazen obor M/004 Obchodní akademie ve formě dálkového studia. Pro malý zájem se neotvírá. Pozn. 2: V ročníku se v oborech Obchodní akademie a Ekonomické lyceum vyučovalo podle ŠVP. Nové kódy těchto oborů jsou uvedené v závorce. Ve čtvrtém ročníku dobíhá výuka obou oborů podle stávajících osnov. Pozn. 3: V průběhu školního roku 2011/2012 přestoupili 2 žáci z jiné školy na OA a VOŠ Příbram, 6 žáků na jinou školu (z důvodu neprospěchu a důvodu sportovní reprezentace) a 1 žákyně přerušila vzdělávání. Tab. 5: Počet skupin a studentů VOŠ v denní formě vzdělávání podle oborů vzdělání (k ) Kód a název oboru Počet studentů Počet skupin Průměrný počet stud./skup N/24 Finanční a ekonomické poradenství ,33 Celkem ,33 Pozn. 1: V průběhu školního roku 2011/2012 byl přijat kromě přijímacího řízení do 1. ročníku 1 student do vyššího ročníku. Pozn. 2: Na střední škole byli ve školním roce 2011/ žáci z Evropské unie, na vyšší odborné škole žádný. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 7

8 Tab. 6: Počty žáků a studentů dojíždějících do školy z jiných krajů Počet žáků/studentů Střední škola Vyšší odborná škola Jihočeský kraj 2 6 Plzeňský kraj 1 Praha 3 Celkem 3 9 Škola poskytuje pouze denní formu vzdělávání. 5. VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ S VPU A ŽÁKŮ A STUDENTŮ NADANÝCH Ve školním roce 2011/2012 se vzdělávalo podle individuálního studijního plánu celkem 8 žáků 2 požádali o IVP z důvodu speciálních poruch učení, 2 ze zdravotních důvodů a 4 z jiných důvodů (sportovní vytížení, péče o dítě). Žákům, kteří žádali o IVP z jiných důvodů, než jsou speciální poruchy učení, byl vypracován podrobný plán ústního a písemného zkoušení s konkrétními daty. Od žáků je vyžadován pozitivní přístup, samostatnost a aktivita při plnění časového harmonogramu zkoušek. Žáci mají možnost konzultovat látku ve vyučování, v konzultačních hodinách a také mají možnost využívat výukové materiály uveřejněné na internetových stránkách školy. Splnění cíle individuálního vzdělávacího plánu, a to zvládnout učivo daného ročníku, se daří v závislosti na osobním přístupu každého jednotlivého žáka. U žáků se speciálními poruchami učení vycházel IVP z doporučení pedagogickopsychologické poradny (především metody práce, časová dotace, způsoby klasifikace). U žáků, kterým byl pedagogicko-psychologickou poradnou diagnostikován lehký stupeň SPU a kteří nežádají o IVP, jsou uplatňována podpůrná opatření pro eliminaci SPU v souladu s vyjádřením psychologa (v loňském roce 7 žáků). Na vyšší odborné škole je situace jiná. Studenti žádají o IVP nejčastěji z pracovních nebo studijních důvodů (jsou zaměstnaní na částečný úvazek nebo studují současně jinou školu) nebo z důvodu péče o dítě. Jejich studijní plán umožňuje volnější docházku do školy, větší důraz je kladen na samostudium a zpracování různých seminárních prací. Podmínky zápočtů a zkoušek nejsou jinak změněny. Tab. 7: Údaje o individuálně integrovaných žácích a studentech podle druhu zdravotního postižení (k ) Mentální postižení Sluchové postižení Zrakové postižení S vadami řeči Tělesné postižení Druh postižení Souběžné postižení více vadami Vývojové poruchy učení a chování 2 SŠ Počet integrovaných VOŠ Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 8

9 6. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ DO 1. ROČNÍKU SŠ A VOŠ 6. 1 Přijímací řízení do 1. ročníku SŠ Přijímací řízení do 1. ročníku střední školy pro vzdělávací programy Obchodní akademie a Ekonomické lyceum bylo zajištěno podle platné legislativy. První kolo přijímacího řízení proběhlo v termínu určeném vyhláškou, dále bylo vyhlášeno druhé kolo. Počet přihlášených je uveden v tabulce č. 8. Přijímací zkoušky se nekonaly. Uchazeči byli přijímáni podle výsledků z předchozího vzdělávání (průměrný prospěch v 1. a 2. pololetí 8. třídy a v 1. pololetí 9. třídy nebo posledních dvou ročníků, v nichž uchazeč splnil povinnou školní docházku). Podmínky přijetí byly předem stanoveny a zveřejněny. Byly dodrženy časové termíny i ostatní podmínky stanovené vyhláškou. Výrazně projevil nepříznivý demografický vývoj regionu - proti minulému roku ubylo přihlášených uchazečů. Navíc značná část uchazečů byla současně přijata na obě gymnázia a tomuto oboru dala také přednost. Tab. 8: Údaje o přijímacím řízení do denní formy vzdělávání na SŠ pro školní rok 2012/2013 podle oborů vzdělání (k ) Kód a název oboru 1. kolo počet Další kola počet přihl. přij. přihl. přij. Odvolání počet Počet poda- kladně tříd 1 ných vyříz. Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou M/02 Obchodní akademie M/02 Ekonomické lyceum Celkem Z tohoto počtu přihlášených a přijatých uchazečů nakonec nastoupilo 25 žáků na obor Ekonomické lyceum a 44 na obor Obchodní akademie. Později 1 z přijatých uchazečů požádal o změnu oboru z Obchodní akademie na Ekonomické lyceum. 6.2 Přijímací řízení do 1. ročníku VOŠ Přijímací řízení do 1. ročníku vyšší odborné školy proběhlo podle ustanovení vyhlášky č. 10/2005 Sb. o vyšším odborném vzdělávání. Byla vyhlášena tři kola přijímacího řízení. Počty přihlášených a přijatých studentů jsou uvedeny v tabulce č. 9. Maximální počet přijímaných studentů byl rozhodnutím zřizovatele stanoven ve výši 50. Přijímací řízení ke studiu na vyšší odborné škole bylo bez přijímacích testů. Podmínkou bylo úspěšné složení maturity na libovolné střední škole. Pořadí přijímaných bylo sestaveno podle průměrného prospěchu u maturitních zkoušek. Tab. 9: Údaje o přijímacím řízení do všech forem vzdělávání na VOŠ podle oborů vzdělání (stav k ) Kód a název oboru N/24 Finanční a ekonomické poradenství 1. kolo počet další kola počet (2) přihl. přij. přihl. přij. Odvolání počet Počet poda- kladně skup. 1 FV 2 ných vyříz D Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 9

10 1 pouze u těch forem studia, kde lze počty skupin sledovat 2 FV formu vzdělávání označte: D - denní, VČ - večerní, DK - dálková, DČ - distanční, KO - kombinovaná 3 Přijímací řízení na VOŠ je dle vyhlášky ukončeno do , ale odvolání podaná v 3. kole dosud nebyla vyřízena. Z tohoto počtu se ke vzdělávání zapsalo celkem 33 studentů. Pozn. 1: V rámci přijímacího řízení byli do denního studia přijati uchazeči i z jiných krajů k k Praha 3 1 Plzeňský kraj ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VE VZDĚLÁVÁNÍ Tab. 10: Prospěch a docházka žáků/studentů všech ročníků celkem (včetně závěrečných ročníků) k Prospěch a docházka žáků/studentů všech ročníků Obory vzdělání poskytující vyšší odborné vzdělání Počet žáků/studentů Studenti celkem 58 Prospěli 50 Neprospěli 8 - z toho opakující ročník 0 Průměrný počet zameškaných hodin na studenta/z toho neomluvených 47/0 Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou Žáci celkem 269 Prospěli s vyznamenáním 26 Prospěli 230 Neprospěli 13 - z toho opakující ročník 0 Průměrný prospěch žáků 2,34 Průměrný počet zameškaných hodin na žáka/z toho neomluvených 159,8/1,21 Pozn. 1: Žádný žák nebyl hodnocen slovně. Studijní výsledky a chování žáků byly průběžně sledovány a pravidelně vyhodnocovány na čtvrtletních pedagogických radách. V porovnání s minulým školním rokem došlo ve všech ukazatelích k mírnému zlepšení. Pouze průměrný počet neomluvených zameškaných hodin se zvýšil (způsobeno 1 žákem záškolákem, který ještě před skončením školního roku zanechal studia). Rodiče byli o aktuálním stavu informováni prostřednictvím internetu (na webových stránkách školy jsou rodičům přístupné informace o prospěchu žáků). V případě nedostatků v chování studentů byla situace řešena okamžitě v součinnosti vedení školy, třídního učitele, rodičů a případně výchovné poradkyně. Tyto problémy se týkaly především neomluvené absence studentů a nedodržování školního řádu. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/

11 Tab. 11: Přehled opravných zkoušek podle oborů Obor Obchodní akademie Ekonomické lyceum Předmět Počet zkoušených Z toho prospělo Český jazyk a literatura 1 1 Německý jazyk 1 0 Účetnictví 2 2 Matematika 3 1 Konverzace z ruštiny 1 0 Obchodní korespondence 1 1 Matematika 2 1 Český jazyk a literatura 1 1 Písemná a elektronická komunikace 1 1 Seminář dějepisu 1 1 Tab. 12: Výsledky maturitních zkoušek a absolutoria (bez opravných zkoušek) Kód a název oboru Žáci/studenti konající zkoušky celkem Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli Maturitní zkouška: M/004 Obchodní akademie M/002 Ekonomické lyceum Celkem Absolutorium: N/013 Finanční a ekonomické poradenství Celkem Maturitní zkoušky proběhly režimu společné a profilové části. Ve společné části žáci konali zkoušku z českého jazyka a literatury a matematiky nebo cizího jazyka. Profilová zkouška se skládala z ekonomiky, praktické zkoušky z odborných předmětů a volitelné zkoušky. Maturitní zkoušky byly organizačně, personálně, administrativně i obsahově řádně připravené. Praktická zkouška v oboru Obchodní akademie proběhla ve dvou dnech, měla komplexní charakter (především učivo předmětů Účetnictví, Písemná a ekonomická komunikace a Statistika) a byla přiměřeně náročná. Praktická zkouška v oboru Ekonomické lyceum byla jednodenní, zaměřená především na učivo předmětů Účetnictví, Obchodní korespondence a Informační a komunikační technologie. Celková připravenost zkoušek byla předsedy maturitních komisí kladně hodnocena. Z celkového počtu 82 žáků čtvrtého ročníku bylo ke zkouškám připuštěno 77 žáků, z 5 zbývajících 2 opakují ročník a 3 konali zkoušku v podzimním termínu (1 z nich úspěšně). Výsledky žáků byly v letošním roce výrazně lepší než v loňském roce jak v počtu žáků prospívajících s vyznamenáním, tak i v počtu neprospívajících. Absolutorium proběhlo podle vyhlášky MŠMT ČR č. 10/2005 Sb. Předsedkyně zkušební komise kladně hodnotila přípravu a organizaci zkoušek i úroveň absolventských prací. Pro obhajobu se podařilo zajistit přítomnost většiny oponentů. Dvě studentky absolutorium v řádném termínu nesložily, uspěly při opravných zkouškách v září Jedna studentka vykonala zkoušky absolutoria v náhradním termínu Ve spolupráci s Městským úřadem Příbram byly diplomy i maturitní vysvědčení předány absolventům v obřadní síni na Zámečku. Všichni absolventi střední i vyšší odborné školy získali Europasy s dodatkem k osvědčení/diplomu, jazykovým pasem a životopisem v češtině a angličtině. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/

12 Tab. 13: Chování žáků (k ) Druh/typ školy 8. Chování žáků Hodnocení chování velmi dobré uspokojivé neuspokojivé Střední škola Chování žáků bohužel nevykazuje výrazné zlepšení. Problémy se projevují zejména ve vysoké absenci (často omlouvané rodiči), v laxním přístupu k plnění svých povinností a v neomluvené absenci. Drobnější přestupky proti školnímu řádu byly řešeny domluvou nebo důtkou třídního učitele, závažnější pak důtkou ředitele školy. Celkem bylo ve sledovaném období uděleno 12 důtek ředitele školy, vesměs za problémy s docházkou do školy a omlouváním absence, ve dvou případech za podvod při písemné práci. Jeden žák byl za vysokou neomluvenou absenci podmíněně vyloučen. Na druhé straně však nemálo studentů dosahuje velmi pěkných výkonů při studiu i v mimoškolní činnosti. Za jejich aktivitu jim byla udělena řada pochval třídního učitele i ředitele školy (16 pochval ředitele školy, především za vynikající umístění v soutěžích a za organizaci akcí školy). Výchovná opatření byla projednána se žáky, oznámena písemně rodičům a zaznamenána v pedagogické dokumentaci. 9. Absolventi a jejich další uplatnění Tab. 14: Přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu absolventi SŠ s dosaženým středním vzděláním s maturitní zkouškou a absolventi VOŠ Druh/typ školy Počet absolventů celkem Podali přihlášku na VŠ Podali přihlášku na VOŠ Podali přihlášku na jiný typ školy Nepodali přihlášku na žádnou školu Střední škola Vyšší odborná škola V průběhu školního roku 2011/2012 přestoupil 1 žák z jiné školy na OA a VOŠ Příbram. Během školního roku odešlo ze střední školy celkem 5 žáků, z nichž 2 ukončili studium, 2 přestoupili na jinou školu (především kvůli špatným studijním výsledkům) a 1 přerušil studium. Přehled o umístění absolventů po maturitě 2012 (údaje k ) Třída Počet absolventů Studium na VŠ Studium na VOŠ Jiný typ školy (JŠ, 0 ročník) Zaměstnaní Registrace na ÚP Chybí informace 4. A B C Celkem (zdroj: vlastní šetření) Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/

13 10. ÚDAJE O NEZAMĚSTNANOSTI ABSOLVENTŮ ŠKOL Tab. 15: Nezaměstnaní absolventi škol podle statistického zjišťování úřadů práce (k ) Kód a název oboru Počet absolventů škol. rok 2010/2011 Z nich počet nezaměstnaných duben M/004 Obchodní akademie M/002 Ekonomické lyceum N/013 Finanční a ekonomické poradenství 13 Celkem 97 Pozn.: Zdroj informací internetové stránky MPSV: Pololetní statistiky absolventů (1. pololetí tj. 30. duben) tabulka: Absolventi podle škol a oborů, kde je možné vyhledat počty nezaměstnaných absolventů jednotlivých škol ve všech okresech České republiky, ve kterých jsou absolventi podle místa trvalého pobytu na úřadech práce evidováni. Absolventi za poslední školní rok jsou uvedeni v posledním sloupku (Ukončení školy v období od předminulého výpočtu - 12 měsíců). Údaje o nezaměstnaných absolventech k nejsou bohužel k dispozici. Portál MPSV uvádí: Z důvodu integrace informačních systémů MPSV nejsou údaje od 1. pololetí 2012 k dispozici. Děkujeme za pochopení. 11. ÚROVEŇ JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA ŠKOLE Tab. 16: Žáci/studenti v denním studiu učící se cizí jazyk (k ) Jazyk Počet žáků /studentů Počet skupin Počty žáků/studentů ve skupině minimálně maximálně průměr Anglický Německý Ruský Tab. 17: Učitelé cizích jazyků rozložení kvalifikace (k ) Jazyk Počet učitelů celkem pedagogická i odborná Kvalifikace vyučujících částečná Anglický Německý 3 3 Ruský 2 2 žádná Rodilí mluvčí Na všech oborech školy jsou ve studijních plánech dva povinné cizí jazyky. Žákům nabízíme výběr z anglického, německého a ruského jazyka. Výrazně preferovaný je jazyk anglický jako tzv. první cizí jazyk. Jako druhý cizí jazyk si žáci vybírají němčinu nebo ruštinu, zastoupení obou jazyků je v podstatě rovnocenné. Kromě povinné výuky jazyka si žáci ve 3. ročníku volí konverzaci v cizím jazyce, ve 4. ročníku pak korespondenci v cizím jazyce. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/

14 Na vyšší odborné škole mají všichni studenti povinnou výuku angličtiny a němčiny. Zkouška z jednoho cizího jazyka je i součástí absolutoria. Další vzdělávání učitelů cizích jazyků se zaměřuje především na nové maturitní zkoušky a na další prohlubování metodiky. K nejzajímavějším vzdělávacím akcím patřily: Den učitelů němčiny na GI Praha Prezentační seminář nakladatelství Klett Výstava a workshop Německo a jeho řeč Seminář ke zkoušce Business German 12. ÚROVEŇ INFORMAČNÍ A POČÍTAČOVÉ GRAMOTNOSTI VE ŠKOLE Využívání ICT ve výuce i v administraci běžného chodu školy patří k jedné z priorit OA a VOŠ Příbram. Škola je vybavena dostatečným počtem počítačů pro studenty (6 odborných učeben, 1 PC v každé kmenové učebně) i zaměstnance. Počítačové učebny jsou studentům k dispozici ve volných hodinách a po vyučování (skenování, psaní závěrečných prací, příprava prezentací, psaní všemi deseti, internet). Je možné si také půjčit tablety. Pedagogové mohou ve všech učebnách v hlavní budově využívat k výuce interaktivní tabule buď typu ONfinity (PC, promítací plátno, dataprojektor, reproduktory) nebo klasické. Dále jsou k dispozici 2 digitální fotoaparáty a 16 notebooků. Všechen software je licencován. OA a VOŠ je od roku 2009 členem IT Academy firmy Microsoft a také školicím střediskem Center of Education v projektu Partners in Learning společnosti Microsoft. Škola je akreditována jako zkušební pracoviště ECDL. V současné době využívá operační systém Windows 7, kancelářské aplikace MS Office 2007, antivirový SW, SW pro zpracování grafiky, práci s internetem a em, účetní software Money S3. Počítačová gramotnost většiny pedagogů je na dobré, u některých i na velmi dobré úrovni. Celkové vybavení školy informačními technologiemi je zatím na dobré úrovni, ale vzhledem k dalšímu omezování financí nemůže škola pokračovat ve svém záměru inovovat jednu učebnu ročně, vybavit všechny pedagogy notebooky a držet krok s dobou. Informační technologie jsou (pod různými názvy) obsaženy v poměrně vysoké hodinové dotaci ve všech třech oborech vyučovaných na OA a VOŠ Příbram. Velký důraz je ale také kladen na aplikace výpočetní techniky práce na počítači je tak nedílnou součástí dalších (především odborných) vyučovacích předmětů: písemná a elektronická komunikace, účetnictví, statistika, ekonomická cvičení, fiktivní firma. Získané znalosti využívají žáci i studenti často i v jiných předmětech (např. zpracování seminárních prací) a při projektové práci. ICT jsou také součástí maturitních zkoušek (praktická zkouška z odborných předmětů) a absolutoria (PowerPointová prezentace jako součást obhajoby absolventské práce). V rámci projektu hrazeného z fondů EU byla připravena řada e-learningových materiálů, které jsou významnou podporou výuky. Tyto materiály jsou přístupné všem studentům a žákům na vnitřní síti školy a v určité míře i prostřednictvím internetu. Žáci je mohou využívat k přípravě na výuku, k maturitním zkouškám i přijímacím zkouškám na vysoké školy. Agenda školy je zpracovávána v programu Bakaláři rozvrh, suplování, evidence žáků, studentů i pracovníků, klasifikace, vedení knihovny, evidence majetku. Rozšiřují se také možnosti prezentace školy (internet, webové stránky) a způsobů předávání informací. Žáci i jejich rodiče mají možnost zjišťovat dálkovým způsobem (na webových stránkách školy) Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/

15 studijní výsledky, informace o rozvrhu a suplování. Postupně také přecházíme na vedení třídních výkazů a třídních knih v elektronické podobě. 13. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY Tab. 18: Základní údaje o pracovnících školy (k ) celkem fyzický/přepočtený nepedagogických fyzický/přepočtený Počet pracovníků pedagogických fyzický/přepočtený pedagogických interních/externíc h pedagogických s odbornou kvalifikací Počet žáků v DFV na přepočtený počet pedagog. prac. 47/39,63 8/7,41 39/30,4 36/ ,67 Genderové složení pedagogického sboru vyjadřuje následující graf: Tab. 19: Další údaje o pedagogických pracovnících (k ) Pedagog. pracovník Pracovní zařazení, funkce Úvazek Kvalifikace - dosažený stupeň vzdělání, obor Titul Délka praxe 1 ředitelka školy 1,000 VŠ, učitelství M, F RNDr zástupkyně ředitelky 1,000 VŠE, učitelství ekonomických předmětů Ing učitelka 0,524 VŠE, DPS ekonomické předměty Ing učitelka 1,000 VŠ strojní a elektrotechnická, DPS Ing EX učitel 0,142 VŠ UK, PF Mgr učitel 0,476 VŠ UK, učitelství M, Z Mgr. 4 7 učitelka 1,000 VŠ UK, učitelství ČJ, ped. Mgr učitelka 1,000 VŠ UK, učitelství ČJ, AJ Mgr. 5 9 učitel 1,000 VŠ UK, FTVS Mgr učitelka 0,476 VŠ UK, učitelství ČJ, TV Mgr. 38 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/

16 11 učitelka 1,000 VŠE, učitelství ekonomických předmětů Ing učitelka 0,381 VŠ UK, učitelství M, F Mgr učitel 0,667 VŠ UK, učitelství M, B Mgr učitelka 0,571 VŠ zemědělská, provoz a ekonomika zem. Ing učitelka 1,000 VŠ strojní a textilní, DPS Ing učitel 1,000 VŠE, učitelství ekonomických předmětů Ing učitelka 0,810 VŠ, PF, učitelství D, RJ Mgr učitelka 0,524 VŠ, PF, učitelství ČJ, NJ Mgr učitelka 0,857 VŠ, PF, učitelství M, CH Mgr učitelka 0,333 VŠE, učitelství ekonomických předmětů Ing učitelka 1,000 VŠE, učitelství ekonomických předmětů Ing učitelka 1,000 VŠ, PF, učitelství AJ, NJ Mgr EX učitel 0,095 VŠ UK, PF JUDr učitelka 1,000 VŠE, DPS ekonomické předměty Ing učitelka 1,000 VŠ zemědělská, DPS TEA Ing učitelka 1,000 VŠ, PF, učitelství ČJ,D, NJ Mgr EX učitelka 0,095 VŠE, učitelství ekonomických předmětů Ing učitelka 0,714 VŠ UK, učitelství PED, PSY Mgr učitelka 1,000 VŠE, DPS ekonomické předměty Ing učitelka 1,000 VŠ UK, FF, učitelství ČJ, NJ Mgr učitelka 1,000 VŠ PF, učitelství ČJ, D Mgr učitelka 0,667 VŠE, DPS ekonomické předměty Ing učitel 0,429 VŠ PF, učitelství AJ Mgr učitelka 0,857 VŠE, DPS ekonomické předměty Ing učitel 1,000 VŠ UK, učitelství M, ZT Mgr učitelka 0,429 VŠE, DPS ekonomické předměty Ing učitelka 1,000 VŠ PF, učitelství RJ, Z, NJ, VP Mgr učitelka 0,714 VŠE, DPS ekonomické předměty Ing učitel 0,571 SŠ 2 Všichni pedagogičtí pracovníci kromě jednoho (středoškolské) mají vysokoškolské vzdělání (magisterské nebo vyšší). Tab. 20: Věková struktura pedagogických pracovníků (k ) Počet pedag. pracovníků do 30 let let let let nad 60 let Z toho důchodci Průměrný věk Celkem ,84 Z toho žen ,48 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/

17 Tab. 21: Pedagogičtí pracovníci podle délky praxe (k ) Počet pedagogických pracovníků s praxí do 5 let do 10 let do 20 let do 30 let nad 30 let Tab. 22: Aprobovanost výuky (k ) Předmět Celkový počet hodin odučených týdně Z toho odučených aprobovaně Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk Ruský jazyk Občanská nauka 4 4 Společenská kultura/společenský styk 8 8 Dějepis Zeměpis/Hospodářský zeměpis Matematika Fyzika 5 5 Chemie 4 4 Biologie/Základy biologie a ekologie 8 8 Základy přírodních věd 6 6 Hospodářské výpočty 1 1 Psychologie a sociologie 4 4 Tělesná výchova Ekonomika/Ekonomie Účetnictví/Účetnictví na počítači Informační a komunikační technologie/výpočetní technika Písemná a elektronická komunikace/korespondence Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/

18 Právo Statistika, Statistika a matematické metody Finance 2 2 Marketing a management 6 6 Ekonomická cvičení 8 8 Finanční trh 2 2 Finanční rozhodování 3 3 Konverzace v cizím jazyce Korespondence v cizím jazyce 5 5 Fiktivní firma, Cvičná kancelář Seminář z informačních technologií 4 4 Seminář z matematiky 4 4 Seminář z dějepisu 2 2 Celkem Personální změny ve školním roce 2011/2012: počet pedagogických pracovníků, kteří odešli ze školy: 2 pedagogičtí pracovníci (1 odchod do důchodu, 1 ukončení pracovního poměru) 2 pedagogické pracovnice odešly na mateřskou dovolenou počet pedagogických pracovníků, kteří nastoupili na školu (z toho počet absolventů PedF a jejich odbornost): ve školním roce 2011/2012 nastoupil 1 nový pedagogický pracovníci s odborností odborné ekonomické předměty (není absolvent PedF) a 2 pedagogičtí pracovníci s odborností cizí jazyk (1 absolvent PedF) Ve škole nepracují žádní asistenti pedagoga. 14. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Ve školním roce 2011/2012 byl podle vyhlášky MŠMT č. 317/2005 Sb. zpracován Plán dalšího vzdělávání, který stanovil tyto priority: vzdělávání k nové maturitě zadavatelé, hodnotitelé, komisař zaměření na metodiku výuky - nové metody práce (včetně využití ICT) jazykové vzdělávání novinky v legislativě využití dalších funkcí programu Bakaláři Plnění jednotlivých oblastí DVPP: Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů: o 2 pedagogové Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů: o 4 pedagogové Studium k výkonu specializovaných činností: nerealizovalo se (pověření pracovníci splňují kvalifikační předpoklady) Studium k prohlubování odborné kvalifikace: a) počet jedno- a dvoudenních akcí 74 b) počet vícedenních akcí VISK, Škola 21 (22 posluchačů) Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/

19 Moderní metody výuky (25 posluchačů) Centrum dohody, Moderní trendy v řízení škol (1 posluchač) VISK, Učitelská angličtina (5 posluchačů) c) samostudium celkem 340 dnů 15. ÚDAJE O DALŠÍCH AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI Prezentaci školy přikládá vedení školy velkou důležitost. Veřejnost byla pravidelně informována o životě školy a aktuálním dění ve škole články v tisku, které se vztahovaly k významným akcím a událostem. K informování veřejnosti jsme použili i zpravodaj městského úřadu Kahan, plakáty a místní tisk a televizi. Škola má své webové stránky, na nichž uveřejňuje aktuální informace. Koncem listopadu proběhl pravidelný Den otevřených dveří. Vzrůstající využívání informačních technologií umožnilo škole rozšířit nabídku rodičům zprovoznili jsme dálkový přístup k údajům o rozvrhu a suplování, o studijních výsledcích žáků. Městský úřad vystupoval jako partner při spolupráci se školou zejména v oblasti problémů týkajících se provozu budovy školy (škola je v nájmu v budově, jejímž majitelem je město Příbram) na programu byly např. drobné opravy, využití obřadní síně při předávání vysvědčení, řešení podnájemních vztahů, pomoc při organizaci veletrhu FIF, účast školy v grantovém řízení města. Během školního roku organizují učitelé i studenti školy řadu dalších aktivit, jak v oblasti mimoškolní, tak i ve vlastní výuce. K nim patří především: a) zahajovací kurz pro nastupující žáky V rámci minimálního preventivního programu jsme letos opět uspořádali zahajovací kurz pro žáky nastupující do 1. ročníku. Třídenní pobyt byl naplněný různými činnostmi a aktivitami, Zahajovací kurz pro nastupující žáky Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/

20 které měly nenásilnou formou žákům předat určité informace (jak se efektivně učit, protidrogová prevence, ochrana zdraví), ale především jim umožnit poznat se navzájem, vytvořit kolektiv, ve kterém budou dále pracovat. Na základě několikastupňového hodnocení lze konstatovat, že tento kurz má dobré výsledky, a doporučit ho i pro další ročníky. b) spolupráce se školami v zahraničí Spolupráce s partnerskými školami se v posledních letech rozvíjí velmi uspokojivě. V letech probíhal projekt financovaný v programu Comenius, který byl zaměřen na odborné stáže studentů v zahraničí. Tohoto projektu se zúčastnily partnerské školy z Idar- Obersteinu, Les Mureaux a Příbrami. Comenius 2011 Kromě toho se ve sledovaném období podařilo uskutečnit několik běhů odborné praxe vybraných českých studentů v Německu a naopak německých studentů v České republice. Tato stáž byla součástí povinné odborné praxe studentů vyšší odborné školy. Byla realizována nespolupráci s Tandemem v rámci programu Leonardo a finančně podpořena Evropskou unií. c) veletrh fiktivních firem "Podzimní Příbram" Začátkem listopadu škola tradičně pořádá veletrh fiktivních firem Podzimní Příbram. V roce 2011 proběhl již 14. ročník, kterého se zúčastnilo 22 firem z celé České republiky. Přispěl k rozvoji výuky a propagaci práce školy. Kromě studentů zúčastněných středních škol se přišli na práci firem podívat také žáci 9. tříd základních škol z Příbrami. Při organizaci veletrhu nám pomáhá řada sponzorů, škola také získala grant vypsaný městem Příbram. Školní firmy se kromě toho zúčastnily řady dalších regionálních veletrhů již tradičně v Písku, Plzni a Mostu. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/

21 Veletrh FIF d) projekty V závěru školního roku jako každý rok žáci i studenti absolvovali tématický blok věnovaný ochraně člověka v mimořádných situacích. Žáci školy se letos zúčastnili projektu Studenti čtou a píší noviny (projekt s MFDnes) a také sami vytvářejí v projektu Vlastní noviny jedno číslo novin nebo časopisu. Škola je zapojena do celorepublikového projektu UNIV2 kraje a v rámci něj připravila tři vzdělávací programy, z nichž dva také pilotně ověřila. V programu Comenius Regio je škola partnerem ve dvou mezinárodních projektech předkladatelem jednoho z nich je Středočeský kraj, druhého město Příbram. V obou projektech je partnerem na německé straně naše partnerská škola BBSW v Idar-Obersteinu. Oba projekty byly zahájeny v létě e) účast v různých soutěžích školního i regionálního charakteru především v oblasti sportu, odborných předmětů, a jazyků: krajské kolo soutěže v ekonomických předmětech Ekonomický tým 2011 veletrhy fiktivních firem Má dáti dal celorepublikové kolo soutěže v účetnictví konverzační soutěž v německém jazyce školní a okresní kolo (5. místo), konverzační soutěž v anglickém jazyce školní i regionální kolo konverzační soutěž v ruštině školní a krajské kolo (2. místo) - organizovala škola soutěž Novinářem MF DNES, olympiáda v CJL krajská soutěž v psaní na PC (1. místo) organizovala škola Příbramský permoník psaní na klávesnici pro studenty 1. ročníku vánoční a školní soutěž v psaní na PC Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/

22 f) exkurze, přednášky a besedy Výuka byla doplněna řadou exkurzí, zaměřených především k odborné výuce (výrobní podniky, knihovna, Eurocentrum Praha, senát, Okresní soud, logistické centrum, historické památky Prahy, Hornické muzeum a muzeum 3. odboje, Drážďany, Národní galerie v Praze, Svatá Hora, Čapkova Strž aj.). Do jednotlivých vyučovacích předmětů byla účelně začleněna témata zaměřená k Úvodu do světa práce a k enviromentální výchově. V listopadu proběhla beseda s promítáním filmu Příběhy bezpráví. g) volnočasové aktivity Škola se snaží v rámci možností poskytnout žákům dostatečně širokou nabídku mimoškolních aktivit, protože účelné využívání volného času přispívá k harmonickému rozvoji osobnosti žáka. Současně se ukazuje být nejlepší prevencí proti sociálně patologickým jevům. V letošním roce měli žáci a studenti možnost vybírat z níže uvedených možností: literární kroužek videočítanka zaměřená na filmy, které zpracovávají témata z doporučené literatury české i světové, kroužek výpočetní techniky zaměřený především na aplikace, internet, klub mladého diváka studenti se pravidelně zúčastňovali představení pražských divadel podle nabídky KMD h) jednorázové akce Studenti školy se pravidelně zapojují do humanitární činnosti (Květinový den, Emil, Projekt Šance, Adopce na dálku) a účastní se dalších projektů (např. soutěž Novinářem s MF DNES, příprava pravidelných stránek týdeníku Periskop). Na organizaci mimoškolní činnosti participují sami žáci prostřednictvím studentského parlamentu nebo různých zájmových uskupení. i) programy a projekty Škola se zapojuje do grantových programů. Přehled viz tab. 23. Tab. 23: Zapojení do grantových programů 2011/2012 Grantový program Částka Program I - Prevence soc. patologických jevů Grantový program města Příbram I OP VK Modernizace školních kurikulárních dokumentů (partnerská škola) Comenius ( ) Leonardo 2011 výměnné praxe studentů Na praxi k sousedům Comenius ( ) Comenius regio ( ) partner, předkladatel Středočeský kraj Comenius regio ( ) partner, předkladatel město Příbram EU peníze školám OP VK Minerva DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLE V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Škola má zřizovací listinou povolenou doplňkovou činnost Pořádání odborných kurzů, školení a vzdělávacích akcí a Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/

23 evidence. V jejím rámci nabízí různé odborné kurzy, tématicky odpovídající především zaměření školy: kurz práce s PC (proškoleno 37 osob, 2 lektoři) kurz psaní na klávesnici základy korespondence novinky v účetnictví. Škola je zapojena v projektu UNIV 2 K, v rámci kterého připravuje vzdělávací programy pro firmy a veřejnost. Ve sledovaném období proběhlo pilotní ověřování kurzu Obchodní korespondence (česká a cizojazyčná), kterého se zúčastnilo 68 osob (školilo 8 lektorů). Dále připravujeme další dva vzdělávací programy. Škola je akreditována jako zkušební pracoviště ECDL, je Informačním centrem SIPVZ a je Center of Education v projektu Partners in Learning společnosti Microsoft. Jako vzdělávací středisko Microsoftu organizuje vzdělávání pro zaměstnance škol v oblasti užívání informačních technologií. Ve sledovaném období bylo proškoleno 132 osob v MS 2007 (word, excel, powerpoint), školili 3 lektoři. 17. VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ Program primární prevence je stanoven v Minimálním preventivním programu školy. Představuje aktivity v oblastech drogové závislosti, alkoholismu a kouření, kriminality a delikvence, záškoláctví, šikanování, vandalismu, intolerance a antisemitismu. Tyto aktivity směřují k tomu, aby bylo žákům poskytnuto co nejvíce informací, které je povedou k osvojení základních kompetencí v oblasti zdravého životního stylu a k odmítání všech druhů sebedestruktivního chování, projevů agresivity a porušování zákona. Nejdůležitější roli při předcházení sociálně patologických jevů zaujímá adaptační kurz pro žáky 1. ročníku. Zde se prostřednictvím nejrůznějších aktivit vytváří zdravé sociální vztahy v třídním kolektivu, do programu jsou zahrnuty i prožitkové aktivity zaměřené na prevenci užívání drog, pití alkoholu a kouření. V průběhu školního roku pak jsou žákům nabízeny i jiné aktivity a jednorázové, kulturní, sportovní či výchovné akce, přednášky, prožitkové programy, soutěže, zájmové kroužky. Žáci mají možnost účastnit se i v práci na mezinárodních projektech. Tradici si získávají celoškolní projektové dny. Přehled o aktivitách ve školním roce 2010/2011 lze získat z následujících tabulek: Charakteristika školního pracoviště výchovného poradenství: Výchovný poradce má stanoveny pevné konzultační hodiny, Žáci přicházejí pro radu ve věci vztahových a prospěchových problémů. Žáci 4. ročníků konzultují možnosti pomaturitního studia. Žáci získávají informace od výchovného poradce prostřednictvím nástěnky a prostřednictvím internetové nástěnky výchovného poradce umístěné na školním portálu (v://studijní materiály/výchovný poradce). Zde jsou pravidelně uveřejňovány aktuality o možnostech pomaturitního studia a lze zde nalézt seznam kontaktů na odborníky a instituce, kteří poskytují pomoc v případě problémů. Žáci mají k dispozici schránku důvěry, kterou také aktivně využívají. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/

24 Evidence sociálně patologických jevů ve škole: Lze konstatovat, že naše škola nevykazuje z hlediska sociálně-patologických jevů žádné závažné problémy: Řešeno školou: ano ne návykové látky: kouření, alkohol, marihuana, pervitin, heroin záškoláctví šikana gambling kriminalita rasismus týrání dítěte zneužívání dítěte Z uvedeného vyplývá, že škola neřešila žádný případ projevů diskriminace, šikany, násilí či jiných sociálně patologických jevů. Řešení projevů šikany, záškoláctví či užívání návykových látek je zahrnuto ve školním řádu a postup jednání pedagogů při projevech těchto sociálně patologických jevů je stanoven v Minimálním preventivním programu školy. 18. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČŠI (PŘÍP. O DALŠÍCH KONTROLÁCH NEUVEDENÝCH V BODĚ 20) V květnu 2012 provedla ČŠI monitoring maturitních zkoušek. 19. DALŠÍ ČINNOST ŠKOLY Velmi dobrá je spolupráce školy s Unií rodičů, která pracuje při škole již řadu let. Schůze výboru Unie a plenární schůze se konaly pravidelně. Na schůze výboru byla zvána ředitelka k projednávání vzájemné spolupráce. Během roku pomáhala Unie rodičů především finančně zajistit některé akce (např. návštěvy divadel KMD, veletrhy fiktivních firem, letní sportovní kurz), přispívala na ceny pro vítěze soutěží, na sportovní vybavení, na návštěvy kulturních představení, poskytla prostředky na odměny nejlepším studentům, přispěla také na zlepšení pracovního prostředí školy, podílela se na organizaci maturitního plesu. Účelná spolupráce prospívala jednak přímo výchovně vzdělávacímu procesu, jednak napomohla uskutečnění akcí, které by se jinak nemohly konat. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/

25 20. EKONOMICKÁ ČÁST VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY Tab. 24: Základní údaje o hospodaření školy Základní údaje o hospodaření školy v tis. Kč Za rok 2011 (k ) Za 1. pololetí 2012 ( k ) Činnost Činnost Hlavní Doplňková Hlavní Doplňková 1. Náklady celkem Výnosy celkem z toho 3. příspěvky a dotace na provoz ostatní výnosy HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK před zdaněním Tab. 25: Přijaté příspěvky a dotace Přijaté příspěvky a dotace v tis. Kč Za rok 2011 (k ) 1. Přijaté dotace ze státního rozpočtu celkem (INV) z toho 4. z toho 5. Přijaté dotace z rozpočtu kraje (včetně vrácených příjmů z pronájmu) celkem (INV) Přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje ze státního rozpočtu přes účet zřizovatele (MŠMT apod.) celkem (NIV) přímé vzdělávací výdaje celkem (UZ ) z toho mzdové výdaje (platy a OPPP) ostatní celkem 1 (vypsat všechny např. UZ , ) 416 z toho pedagogové soutěže a přehlídky ostatní zaměstnanci částečná kompenzace maturit 9 Přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje z rozpočtu kraje celkem (NIV) běžné provozní výdaje celkem (UZ 000) 2681 ostatní účelové výdaje celkem 1 (vypsat všechny např. UZ 001, 002, 003,...) 229 z toho vrácené nájmy mezinárodní spolupráce opravy 168 Z jiných zdrojů (MF, MZ, sponzorské dary, strukturální fondy EU, FM EHP/Norsko atd.) Komentář k ekonomické části: Škola hospodaří jako příspěvková organizace Středočeského kraje. Hlavním zdrojem příjmů jsou prostředky přidělené zřizovatelem a státem. Kromě těchto zdrojů získala škola další finanční prostředky především z doplňkové činnosti, od sponzorů a z grantů. Prostředky 15 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Obchodní akademie a Vyšší odborná škola, Příbram I, Na Příkopech 104 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK: 2012/2013 ADRESA: NA PŘÍKOPECH 104, 261 01 PŘÍBRAM I TEL. 318 621 144 FAX 318 621 131 E-MAIL:

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Obchodní akademie a Vyšší odborná škola, Příbram I, Na Příkopech 104 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 ADRESA: NA PŘÍKOPECH 104, 261 01 PŘÍBRAM I TEL. 318 621 144 FAX 318 621 131 E-MAIL:

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Karlova 111, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 008

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát P R O T O K O L

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát P R O T O K O L P R O T O K O L Čj. ČŠIP-911/11-P o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice Identifikátor školy: 600 070 492 Termín konání inspekce: 7. 9. března

Více

ICT plán školy pro období 2012-2014

ICT plán školy pro období 2012-2014 ICT plán školy pro období 2012-2014 Škola: Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace IČO: 70933901 tel/fax: 596 134 328 E-mail: zsgebauerova@seznam.cz www: http://www.zsgebauerova.cz/

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

Charakteristika školy a její vybavení

Charakteristika školy a její vybavení Charakteristika školy a její vybavení Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky je krajská příspěvková organizace. Škola má celkem 26 učeben, 18

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 -

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 - Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 - str. OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání 3 3. Přehled pracovníků školy,

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Dobrovice, okres Mladá Boleslav Komenského 46, 294 41 Dobrovice Identifikátor školy: 600 049 132 Vedoucí týmu:

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279 Bratří Čapků 279, 261 01 Příbram Identifikátor školy: 600 054 586 Vedoucí týmu: Mgr. Petr Jiroš

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola strojnická, Plzeň, Klatovská 109. Klatovská 109, 301 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 100 645

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola strojnická, Plzeň, Klatovská 109. Klatovská 109, 301 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 100 645 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední průmyslová škola strojnická, Plzeň, Klatovská 109 Klatovská 109, 301 00 Plzeň Identifikátor školy: 600 100 645 Termín konání inspekce:

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov www.gykovy.cz Kontaktní údaje Ředitel: RNDr. Václav Klement Komenského 16/5 682 01 Vyškov info@gykovy.cz tel.: 517 307 010 Gymnaziální

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Adresa: Osvoboditelů 497, 440 64 Louny Identifikátor:

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015. Stránka 1 z 80

ÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015. Stránka 1 z 80 V ÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 204/205 INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, BENEŠOV, ČERNOLESKÁ 997 Stránka z 80 OBSAH. Základní údaje o škole... 3 2. Charakteristika školy... 4 2.. Charakteristika

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace. Litoměřická 267, 411 72 Hoštka

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace. Litoměřická 267, 411 72 Hoštka Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace Litoměřická 267, 411 72 Hoštka Identifikátor: 600 081 753 Termín

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 29/21 pro školy samostatně zřízené pro děti a ţáky se zdravotním postiţením 1. Základní údaje o škole Název Základní škola speciální Psáry, Jílovská 141, 252

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2487/11-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2487/11-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-2487/11-S Název právnické osoby vykonávající činnost: Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

Střední škola podnikatelská HERMÉS MB s.r.o. Laurinova 1049, 293 01 Mladá Boleslav IČO: 25 602 951 IZO: 110 012 895 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Střední škola podnikatelská HERMÉS MB s.r.o. Laurinova 1049, 293 01 Mladá Boleslav IČO: 25 602 951 IZO: 110 012 895 VÝROČNÍ ZPRÁVA Střední škola podnikatelská HERMÉS MB s.r.o. Laurinova 1049, 293 01 Mladá Boleslav IČO: 25 602 951 IZO: 110 012 895 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2011 / 2012 V Mladé Boleslavi dne 26. září 2012 Mgr. Vilma

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personální zabezpečení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845 Ceská školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín Identifikátor: 600 083 845 Termín konání inspekce: 17.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola K. V. Raise, Lázně Bělohrad, okres Jičín Adresa: Komenského 95, 507 81 Lázně Bělohrad Identifikátor: 600 092 143 Vedoucí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 Signatura: ba4os201 Obvodní pracoviště: Praha INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Střední odborná škola pro sluchově postižené,

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-927/13-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-927/13-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-927/13-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Střední škola oděvního a grafického designu, Lysá nad Labem, Stržiště

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Bílá cesta, Teplice, Verdunská 2958. Verdunská 2958, 415 01 Teplice. Identifikátor: 600 084 817

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Bílá cesta, Teplice, Verdunská 2958. Verdunská 2958, 415 01 Teplice. Identifikátor: 600 084 817 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Bílá cesta, Teplice, Verdunská 2958 Verdunská 2958, 415 01 Teplice Identifikátor: 600 084 817 Termín konání inspekce: 5. - 7. březen

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-163/13-C

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-163/13-C Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-163/13-C Název právnické osoby Základní škola Český Krumlov, Za Nádražím 222 vykonávající činnost školy: Sídlo: Za Nádražím 222, 381

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola keramická Karlovy Vary

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola keramická Karlovy Vary Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední průmyslová škola keramická Karlovy Vary Nám. 17. listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 009 203 Termín konání

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466. Písek, Mírové náměstí 1466

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466. Písek, Mírové náměstí 1466 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466 Písek, Mírové náměstí 1466 Identifikátor školy: 600 062 121 Termín

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-565/13-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-565/13-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-565/13-A Název právnické osoby Střední zdravotnická škola vykonávající činnost školy: Sídlo: Ruská 91/2200, 100 00 Praha 10 IČO: 00638765

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2282/11-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2282/11-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-2282/11-S Název právnické osoby vykonávající činnost: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Na základě ustanovení 5 zákona č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění uveřejňuji následující informaci:

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2010/2011 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci 2. Přehled vzdělávacích programů VOŠS 3. Údaje o pracovnících 4. Zpráva

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1026/08-04

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1026/08-04 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1026/08-04 Název školy Základní škola a Mateřská škola Osek, okres Rokycany, příspěvková organizace Adresa: Osek 16, 338 21 Osek Identifikátor:

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie

Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie 3 UČEBNÍ PLÁN Název školy: Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie Zaměření: Ekonomika a finance Datum platnosti od: 1. 9. 2015 Kategorie

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary 362 34 Merklín 31 Identifikátor školy: 600 067 548 Termín konání inspekce: 13. a 14. prosince 2006

Více

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z obsahu modulu Využití počítačových sítí ve výuce

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-494/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Bráfova 9, 674 01 Třebíč IČ: 60 418 443 Identifikátor: 600

Více

Moderní škola, moderní výuka. EU peníze středním školám

Moderní škola, moderní výuka. EU peníze středním školám Projektový záměr Moderní škola, moderní výuka EU peníze středním školám Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: 7.1 Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více