VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 Obchodní akademie a Vyšší odborná škola, Příbram I, Na Příkopech 104 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK: 2011/2012 ADRESA: NA PŘÍKOPECH 104, PŘÍBRAM I TEL FAX

2 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Obchodní akademie a Vyšší odborná škola, Příbram I, Na Příkopech 104 Adresa školy: Příbram I, Na Příkopech 104 tel.: fax: Zřizovatel: Středočeský kraj Zborovská Praha 5 IČO: REDIZO: IZO OA: IZO VOŠ: Ředitel školy: Zástupce ředitele (statutární): RNDr. Marcela Blažková Ing. Jitka Štefanová Školská rada vyšší odborná škola: Školská rada obchodní akademie: Jméno Ing. Václav Švehla Ing. Ludmila Strejčková Tereza Valentová Jméno Ing. Pavel Pikrt RSDr. Jiří Svoboda Petr Moudrý Alžběta Tesárková Mgr. Iva Čápová Ing. Marie Kubátová Zastupuje Zřizovatel Pedagogičtí pracovníci Studenti Zastupuje Zřizovatel Zřizovatel Žáci a jejich zák. zástupci Žáci a jejich zák. zástupci Pedagogičtí pracovníci Pedagogičtí pracovníci Noví zástupci zřizovatele ve školských radách byli jmenováni s účinností od do K byli jmenováni nebo zvoleni noví členové školské rady. Právní forma: Forma hospodaření: Poskytované stupně vzdělání: samostatný právní subjekt příspěvková organizace střední vzdělání s maturitní zkouškou vyšší odborné vzdělání Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 2

3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Vymezení hlavní a doplňkové činnosti školy Hlavní účel a předmět činnosti školy je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a prováděcími předpisy: Střední škola hlavní účel a předmět činnosti vymezuje 57 zákona č. 561/2004 Sb. a prováděcí předpisy Vyšší odborná škola hlavní účel a předmět činnosti vymezuje 92 zákona č. 561/2004 Sb. a prováděcí předpisy. Doplňková činnost školy je vymezena ve zřizovací listině: Pořádání odborných kurzů, školení a vzdělávacích akcí. Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence. Na uvedenou doplňkovou činnost má škola živnostenský list. Materiálně technické podmínky pro výuku Škola sídlí ve dvou objektech: budova A - Příbram I/104 budova B Příbram I/90. Budova A je v majetku města Příbram, škola má uzavřenou nájemní smlouvu. Budova B je v majetku Středočeského kraje. Obě budovy spolu sousedí. Škola nemá k dispozici vlastní tělocvičnu. Situaci řešíme nájmem sokolovny. Škola nemá vlastní školní jídelnu. Stravování žáků i zaměstnanců zajišťuje Školní jídelna, Příbram II, K Zátiší 274. V obou budovách je celkem 27 učeben, z nichž 15 slouží jako kmenové učebny. Zbývající jsou využívány pro výuku dělených tříd. Některé učebny jsou specializované: 6 učeben pro výpočetní techniku, její ekonomické aplikace a psaní na klávesnici 3 učebny pro výuku cizích jazyků 1 pro předmět Fiktivní firma 1 pro předmět Dějepis 1 pro předmět Chemie 1 pro předmět Fyzika 1 pro předmět Hospodářský zeměpis. Technické vybavení učeben v souladu s ICT plánem školy zajišťuje topologie školní sítě 2 přípojná místa v každé učebně, kromě toho je zařízeno 6 učeben počítačových (5 učeben po 17 stanicích propojených do sítě, 1 učebna vybavena 21 ks PC zapojenými do sítě) 4 interaktivní tabule 2 vizualizéry hlasovací zařízení připojení sítě na Internet pevnou linkou 5 MB/s zařízení sítě: server Novell.5.0, P4, huby, switche, videorekordéry (4 v odborných učebnách) dataprojektor s OnFinity (7 učeben) radiomagnetofony pro výuku cizích jazyků a tělesné výchovy tiskárny (9 kusů, z toho 3 laserové), scanery kalkulátory s grafickým displayem satelit (zapojení do jazykové učebny) dataprojektory, digitální fotoaparáty, digitální kamera zpětné projektory (v kmenových učebnách) Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 3

4 školní knihovna a studovna, doplněna dalšími médii (počítače s přístupem na internet, CD) 2 kamery pro zabezpečovací systém Materiální vybavování školy je dlouhodobě plánováno. Finančně je kryto především z rozpočtu školy a z doplňkové činnosti, ale prostředky také získáváme z krajského rozpočtu a z účasti v různých grantových řízeních. Těžiště stále spočívá ve dvou prioritách: ve vybavení odborných učeben ICT dostatečně výkonnými počítači tak, aby bylo možné používat i náročnější software nejen při výuce vlastního předmětu, ale i v účetnictví, statistice písemné a elektronické komunikaci, fiktivní firmě, ekonomických cvičeních a dalších předmětech, ve vybavení všech kmenových učeben počítačem s připojením na internet a dataprojektorem. Pro optimální využití počítačových učeben by bylo třeba pravidelně každý rok vyměnit počítače v jedné učebně za nové, výkonnější. To se bohužel vzhledem k finanční náročnosti nedaří. Všechen používaný software je licencován. V této oblasti využíváme možností, které nám poskytuje členství v IT Akademii společnosti Microsoft. Podle finančních možností se doplňuje průběžně odborná literatura, software, časopisy, předtisky a formuláře pro účetnictví a další pomůcky. Zásoba učebnic se udržuje na výši 10%. Pro studenty zajišťuje škola hromadně objednávky nových učebnic. Současně se nám velmi osvědčilo pořádání burzy učebnic, na jejíž organizaci se podílejí studenti nižších ročníků. Studenti jsou vedeni k ohleduplnému zacházení s majetkem. Během roku docházelo pouze minimálně k drobným poškozením. Majetek je řádně evidován. Zastaralé prostředky se průběžně vyřazují. Využíváme možností, které poskytuje internet a software Bakaláři: zpřístupnili jsme dálkově rodičům informace o prospěchu žáků, rozvrh, suplování, využíváme možnost generovat výstupy školních matrik a hlášení OSSZ. Postupně rozšiřujeme užívání tohoto software, zejména v oblasti dokumentace třídního učitele a evidence žáků, studentů a zaměstnanců, vedení evidence a protokolů maturitních zkoušek a absolutoria a elektronické třídní knihy. Škola nemá k dispozici vlastní tělocvičnu. Situaci řešíme nájmem sokolovny. Škola nemá vlastní školní jídelnu. Stravování zaměstnanců zajišťuje 7. školní jídelna Příbram. Studenti ze vzdálenějších míst, především studenti vyšší odborné školy, využívali možnost ubytování a stravování v domově mládeže při SOŠ a SOU Dubno (domov mládeže při SPŠ a VOŠ Příbram byl zrušen). Ve školním roce 2011/2012 byly provedeny některé větší opravy v budovách školy: Nová kanalizační přípojka v budově Příbram I/90 Vybudování toalet pro pedagogy v budově Příbram I/104 Oprava vymalování budovy A Výměna osvětlovacích těles Oprava podlah Vzdělávací program školy Zřízení školy: Obchodní akademie, obchodní škola a rodinná škola rozšíření o nástavbové studium oboru Technickohospodářské a správní činnosti rozšíření o vyšší odbornou školu zařazení oboru Ekonomické lyceum Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 4

5 Zařazení do sítě škol: s č.j /03-21 (poslední změna) s účinností od se mění druh školy na střední škola Střední škola: V ročníku probíhala výuka podle zpracovaných školních vzdělávacích programů M/04 Obchodní akademie M/02 Ekonomické lyceum. Ve 4. ročníku dobíhalo vzdělávání podle osnov studijních oborů M/004 Obchodní akademie a M/002 Ekonomické lyceum. Vyšší odborná škola: V 1. a 2. ročníku se vzdělávání realizovalo podle nově akreditovaného vzdělávacího programu N/24 Finanční a ekonomické poradenství, ve 3. ročníku dobíhal obor N/013 Finanční a ekonomické poradenství. Oborová struktura školy 1. Obchodní akademie Obchodní akademie je základním studijním oborem školy. Důraz je kladen do tří oblastí vzdělávání: - ekonomické předměty (ekonomika, účetnictví, obchodní korespondence, právo) - výpočetní technika a její aplikace - jazyková vybavenost. Studijní plán je postaven tak, že v prvním ročníku převažují předměty všeobecně vzdělávací, od druhého ročníku postupně nabývají převahy předměty odborné. Od třetího ročníku si mohou studenti vybírat také předměty volitelné. Nabídka volitelných předmětů vychází ze studijního profilu oboru, ve čtvrtém ročníku reflektuje požadavky maturitní zkoušky. Studium je zakončeno maturitní zkouškou. Tab. 1: Přehled volitelných předmětů obor Obchodní akademie Ročník 3. ročník 4. ročník Konverzace v angličtině 1. Konverzace v němčině skupina Konverzace v ruštině 2. skupina 3. skupina 4. skupina Fiktivní firma Cvičná kancelář Konverzace v angličtině Konverzace v němčině Konverzace v ruštině Korespondence v angličtině Korespondence v němčině Korespondence v ruštině Fiktivní firma Finanční cvičení Ekonomická cvičení Seminář z matematiky Seminář z informatiky Seminář z dějepisu Absolventi se uplatní ve všech odvětvích hospodářství a státní správy i v soukromém podnikání. Mohou pokračovat také ve studiu na vyšší nebo vysoké škole. 2. Ekonomické lyceum Obor Ekonomické lyceum má oproti Obchodní akademii posílenou všeobecně vzdělávací složku (zejména matematika a společenskovědní předměty), aby byl snížen rozdíl proti gymnáziím. Absolventi tohoto oboru by měli především pokračovat ve studiu na vysokých školách ekonomického charakteru. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 5

6 Tab. 2: Přehled volitelných předmětů obor Ekonomické lyceum Ročník 3. ročník 4. ročník Konverzace v angličtině 1. Konverzace v němčině skupina Konverzace v ruštině 2. skupina 3. skupina Konverzace v angličtině Konverzace v němčině Konverzace v ruštině Korespondence v angličtině Korespondence v němčině Korespondence v ruštině Seminář z matematiky Seminář z informatiky Seminář z dějepisu Úrovni výchovně vzdělávací práce se věnuje stálá pozornost zejména v oblasti aktualizace učiva, metodické stránce výuky, dalšího vzdělávání učitelů, obsahové a časové úpravy učebních plánů, doplňování pomůcek. To se promítlo také do školních vzdělávacích programů, podle kterých probíhala výuka v prvních třech ročnících obou oborů. Předmětové komise, pedagogické rady i provozní porady se aktuálně zabývaly problémy této oblasti. Do výuky byly zařazeny vhodné exkurze a praxe. Během třetího ročníku studia absolvují žáci 2 týdny odborné praxe v podnicích. Praxe byla řádně smluvně zajištěna. 3. Finanční a ekonomické poradenství Obor vyšší odborné školy, který je určen maturantům. Obsah studia lze rozdělit do dvou částí. První je vytvořena jako relativně univerzální, umožňující získat základní znalosti a dovednosti pro činnosti obchodní, finanční a podnikatelské. Realizuje se prostřednictvím učebních předmětů v 1. a 2. ročníku studia. Druhá část má velmi úzkou vazbu na konkrétní odborné činnosti. Je zajištěna předměty 2. a 3. ročníku a zejména odbornou praxí. Studium vychovává absolventa především pro výkon kvalifikovaných poradenských služeb, odborných a řídicích funkcí a samostatného podnikání. Studium je zakončeno absolutoriem. Výchovně vzdělávací proces se uskutečňoval podle učebních plánů a osnov schválených MŠMT ČR ve složce povinného učebního základu s přípustnými přesuny a úpravami sledujícími především zlepšení mezipředmětové návaznosti a inovaci učiva. Úpravy projednaly předmětové komise. Učivo jednotlivých předmětů bylo rozvrženo do časových plánů, které sloužily jako pomůcka pro orientaci při práci vyučujícím i při kontrole ze strany vedení školy. Učební plány: M/004 Obchodní akademie (schválen MŠMT ČR , č. j / ) M/002 Ekonomické lyceum (schválen MŠMT ČR , č.j /99-23 s platností pro 1. ročník ve školním roce 1999/2000, schválen MŠMT ČR dne čj / s platností od od 1. ročníku ve školním roce 2005/2006) N/013 Finanční a ekonomické poradenství (č.j /96-23) N/24 Finanční a ekonomické poradenství (č.j / ). Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 6

7 3. ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ - ČLENĚNÍ Tab. 3: Školy nejvyšší povolený počet žáků/studentů a naplněnost (k ) Druh/typ školy IZO Nejvyšší povolený počet žáků /stud. Skutečný počet žáků /stud. 1 Počet žáků/stud. v DFV 2 Přepočtený počet ped. pracovníků Počet žáků/stud. na přep. počet ped. prac. v DFV Střední škola ,1 11,32 Vyšší odborná škola ,3 13,01 1 všechny formy studia 2 DVF denní forma vzdělávání Ve sledovaném období realizovala škola doplňkovou činnost kurzy a semináře, kterou zajišťovalo 5 zaměstnanců. Kurzů se zúčastnilo celkem 73 osob. Kromě toho od vedeme mzdovou agendu školám a školským zařízením zajišťuje 1 pracovník. 4. OBORY VZDĚLÁNÍ A ÚDAJE O ŽÁCÍCH V NICH Tab. 4: Počet tříd a žáků SŠ (bez VOŠ) v denní formě vzdělávání podle oborů vzdělání (k ) Kód a název oboru Počet žáků Počet tříd Průměrný počet žáků/tř. Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou M/004 (63-41-M/02) Obchodní akademie , M/002 (78-42-M/02) Ekonomické lyceum ,75 Celkem ,82 Pozn. 1: V rejstříku škol a školských zařízení je dále zařazen obor M/004 Obchodní akademie ve formě dálkového studia. Pro malý zájem se neotvírá. Pozn. 2: V ročníku se v oborech Obchodní akademie a Ekonomické lyceum vyučovalo podle ŠVP. Nové kódy těchto oborů jsou uvedené v závorce. Ve čtvrtém ročníku dobíhá výuka obou oborů podle stávajících osnov. Pozn. 3: V průběhu školního roku 2011/2012 přestoupili 2 žáci z jiné školy na OA a VOŠ Příbram, 6 žáků na jinou školu (z důvodu neprospěchu a důvodu sportovní reprezentace) a 1 žákyně přerušila vzdělávání. Tab. 5: Počet skupin a studentů VOŠ v denní formě vzdělávání podle oborů vzdělání (k ) Kód a název oboru Počet studentů Počet skupin Průměrný počet stud./skup N/24 Finanční a ekonomické poradenství ,33 Celkem ,33 Pozn. 1: V průběhu školního roku 2011/2012 byl přijat kromě přijímacího řízení do 1. ročníku 1 student do vyššího ročníku. Pozn. 2: Na střední škole byli ve školním roce 2011/ žáci z Evropské unie, na vyšší odborné škole žádný. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 7

8 Tab. 6: Počty žáků a studentů dojíždějících do školy z jiných krajů Počet žáků/studentů Střední škola Vyšší odborná škola Jihočeský kraj 2 6 Plzeňský kraj 1 Praha 3 Celkem 3 9 Škola poskytuje pouze denní formu vzdělávání. 5. VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ S VPU A ŽÁKŮ A STUDENTŮ NADANÝCH Ve školním roce 2011/2012 se vzdělávalo podle individuálního studijního plánu celkem 8 žáků 2 požádali o IVP z důvodu speciálních poruch učení, 2 ze zdravotních důvodů a 4 z jiných důvodů (sportovní vytížení, péče o dítě). Žákům, kteří žádali o IVP z jiných důvodů, než jsou speciální poruchy učení, byl vypracován podrobný plán ústního a písemného zkoušení s konkrétními daty. Od žáků je vyžadován pozitivní přístup, samostatnost a aktivita při plnění časového harmonogramu zkoušek. Žáci mají možnost konzultovat látku ve vyučování, v konzultačních hodinách a také mají možnost využívat výukové materiály uveřejněné na internetových stránkách školy. Splnění cíle individuálního vzdělávacího plánu, a to zvládnout učivo daného ročníku, se daří v závislosti na osobním přístupu každého jednotlivého žáka. U žáků se speciálními poruchami učení vycházel IVP z doporučení pedagogickopsychologické poradny (především metody práce, časová dotace, způsoby klasifikace). U žáků, kterým byl pedagogicko-psychologickou poradnou diagnostikován lehký stupeň SPU a kteří nežádají o IVP, jsou uplatňována podpůrná opatření pro eliminaci SPU v souladu s vyjádřením psychologa (v loňském roce 7 žáků). Na vyšší odborné škole je situace jiná. Studenti žádají o IVP nejčastěji z pracovních nebo studijních důvodů (jsou zaměstnaní na částečný úvazek nebo studují současně jinou školu) nebo z důvodu péče o dítě. Jejich studijní plán umožňuje volnější docházku do školy, větší důraz je kladen na samostudium a zpracování různých seminárních prací. Podmínky zápočtů a zkoušek nejsou jinak změněny. Tab. 7: Údaje o individuálně integrovaných žácích a studentech podle druhu zdravotního postižení (k ) Mentální postižení Sluchové postižení Zrakové postižení S vadami řeči Tělesné postižení Druh postižení Souběžné postižení více vadami Vývojové poruchy učení a chování 2 SŠ Počet integrovaných VOŠ Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 8

9 6. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ DO 1. ROČNÍKU SŠ A VOŠ 6. 1 Přijímací řízení do 1. ročníku SŠ Přijímací řízení do 1. ročníku střední školy pro vzdělávací programy Obchodní akademie a Ekonomické lyceum bylo zajištěno podle platné legislativy. První kolo přijímacího řízení proběhlo v termínu určeném vyhláškou, dále bylo vyhlášeno druhé kolo. Počet přihlášených je uveden v tabulce č. 8. Přijímací zkoušky se nekonaly. Uchazeči byli přijímáni podle výsledků z předchozího vzdělávání (průměrný prospěch v 1. a 2. pololetí 8. třídy a v 1. pololetí 9. třídy nebo posledních dvou ročníků, v nichž uchazeč splnil povinnou školní docházku). Podmínky přijetí byly předem stanoveny a zveřejněny. Byly dodrženy časové termíny i ostatní podmínky stanovené vyhláškou. Výrazně projevil nepříznivý demografický vývoj regionu - proti minulému roku ubylo přihlášených uchazečů. Navíc značná část uchazečů byla současně přijata na obě gymnázia a tomuto oboru dala také přednost. Tab. 8: Údaje o přijímacím řízení do denní formy vzdělávání na SŠ pro školní rok 2012/2013 podle oborů vzdělání (k ) Kód a název oboru 1. kolo počet Další kola počet přihl. přij. přihl. přij. Odvolání počet Počet poda- kladně tříd 1 ných vyříz. Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou M/02 Obchodní akademie M/02 Ekonomické lyceum Celkem Z tohoto počtu přihlášených a přijatých uchazečů nakonec nastoupilo 25 žáků na obor Ekonomické lyceum a 44 na obor Obchodní akademie. Později 1 z přijatých uchazečů požádal o změnu oboru z Obchodní akademie na Ekonomické lyceum. 6.2 Přijímací řízení do 1. ročníku VOŠ Přijímací řízení do 1. ročníku vyšší odborné školy proběhlo podle ustanovení vyhlášky č. 10/2005 Sb. o vyšším odborném vzdělávání. Byla vyhlášena tři kola přijímacího řízení. Počty přihlášených a přijatých studentů jsou uvedeny v tabulce č. 9. Maximální počet přijímaných studentů byl rozhodnutím zřizovatele stanoven ve výši 50. Přijímací řízení ke studiu na vyšší odborné škole bylo bez přijímacích testů. Podmínkou bylo úspěšné složení maturity na libovolné střední škole. Pořadí přijímaných bylo sestaveno podle průměrného prospěchu u maturitních zkoušek. Tab. 9: Údaje o přijímacím řízení do všech forem vzdělávání na VOŠ podle oborů vzdělání (stav k ) Kód a název oboru N/24 Finanční a ekonomické poradenství 1. kolo počet další kola počet (2) přihl. přij. přihl. přij. Odvolání počet Počet poda- kladně skup. 1 FV 2 ných vyříz D Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 9

10 1 pouze u těch forem studia, kde lze počty skupin sledovat 2 FV formu vzdělávání označte: D - denní, VČ - večerní, DK - dálková, DČ - distanční, KO - kombinovaná 3 Přijímací řízení na VOŠ je dle vyhlášky ukončeno do , ale odvolání podaná v 3. kole dosud nebyla vyřízena. Z tohoto počtu se ke vzdělávání zapsalo celkem 33 studentů. Pozn. 1: V rámci přijímacího řízení byli do denního studia přijati uchazeči i z jiných krajů k k Praha 3 1 Plzeňský kraj ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VE VZDĚLÁVÁNÍ Tab. 10: Prospěch a docházka žáků/studentů všech ročníků celkem (včetně závěrečných ročníků) k Prospěch a docházka žáků/studentů všech ročníků Obory vzdělání poskytující vyšší odborné vzdělání Počet žáků/studentů Studenti celkem 58 Prospěli 50 Neprospěli 8 - z toho opakující ročník 0 Průměrný počet zameškaných hodin na studenta/z toho neomluvených 47/0 Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou Žáci celkem 269 Prospěli s vyznamenáním 26 Prospěli 230 Neprospěli 13 - z toho opakující ročník 0 Průměrný prospěch žáků 2,34 Průměrný počet zameškaných hodin na žáka/z toho neomluvených 159,8/1,21 Pozn. 1: Žádný žák nebyl hodnocen slovně. Studijní výsledky a chování žáků byly průběžně sledovány a pravidelně vyhodnocovány na čtvrtletních pedagogických radách. V porovnání s minulým školním rokem došlo ve všech ukazatelích k mírnému zlepšení. Pouze průměrný počet neomluvených zameškaných hodin se zvýšil (způsobeno 1 žákem záškolákem, který ještě před skončením školního roku zanechal studia). Rodiče byli o aktuálním stavu informováni prostřednictvím internetu (na webových stránkách školy jsou rodičům přístupné informace o prospěchu žáků). V případě nedostatků v chování studentů byla situace řešena okamžitě v součinnosti vedení školy, třídního učitele, rodičů a případně výchovné poradkyně. Tyto problémy se týkaly především neomluvené absence studentů a nedodržování školního řádu. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/

11 Tab. 11: Přehled opravných zkoušek podle oborů Obor Obchodní akademie Ekonomické lyceum Předmět Počet zkoušených Z toho prospělo Český jazyk a literatura 1 1 Německý jazyk 1 0 Účetnictví 2 2 Matematika 3 1 Konverzace z ruštiny 1 0 Obchodní korespondence 1 1 Matematika 2 1 Český jazyk a literatura 1 1 Písemná a elektronická komunikace 1 1 Seminář dějepisu 1 1 Tab. 12: Výsledky maturitních zkoušek a absolutoria (bez opravných zkoušek) Kód a název oboru Žáci/studenti konající zkoušky celkem Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli Maturitní zkouška: M/004 Obchodní akademie M/002 Ekonomické lyceum Celkem Absolutorium: N/013 Finanční a ekonomické poradenství Celkem Maturitní zkoušky proběhly režimu společné a profilové části. Ve společné části žáci konali zkoušku z českého jazyka a literatury a matematiky nebo cizího jazyka. Profilová zkouška se skládala z ekonomiky, praktické zkoušky z odborných předmětů a volitelné zkoušky. Maturitní zkoušky byly organizačně, personálně, administrativně i obsahově řádně připravené. Praktická zkouška v oboru Obchodní akademie proběhla ve dvou dnech, měla komplexní charakter (především učivo předmětů Účetnictví, Písemná a ekonomická komunikace a Statistika) a byla přiměřeně náročná. Praktická zkouška v oboru Ekonomické lyceum byla jednodenní, zaměřená především na učivo předmětů Účetnictví, Obchodní korespondence a Informační a komunikační technologie. Celková připravenost zkoušek byla předsedy maturitních komisí kladně hodnocena. Z celkového počtu 82 žáků čtvrtého ročníku bylo ke zkouškám připuštěno 77 žáků, z 5 zbývajících 2 opakují ročník a 3 konali zkoušku v podzimním termínu (1 z nich úspěšně). Výsledky žáků byly v letošním roce výrazně lepší než v loňském roce jak v počtu žáků prospívajících s vyznamenáním, tak i v počtu neprospívajících. Absolutorium proběhlo podle vyhlášky MŠMT ČR č. 10/2005 Sb. Předsedkyně zkušební komise kladně hodnotila přípravu a organizaci zkoušek i úroveň absolventských prací. Pro obhajobu se podařilo zajistit přítomnost většiny oponentů. Dvě studentky absolutorium v řádném termínu nesložily, uspěly při opravných zkouškách v září Jedna studentka vykonala zkoušky absolutoria v náhradním termínu Ve spolupráci s Městským úřadem Příbram byly diplomy i maturitní vysvědčení předány absolventům v obřadní síni na Zámečku. Všichni absolventi střední i vyšší odborné školy získali Europasy s dodatkem k osvědčení/diplomu, jazykovým pasem a životopisem v češtině a angličtině. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/

12 Tab. 13: Chování žáků (k ) Druh/typ školy 8. Chování žáků Hodnocení chování velmi dobré uspokojivé neuspokojivé Střední škola Chování žáků bohužel nevykazuje výrazné zlepšení. Problémy se projevují zejména ve vysoké absenci (často omlouvané rodiči), v laxním přístupu k plnění svých povinností a v neomluvené absenci. Drobnější přestupky proti školnímu řádu byly řešeny domluvou nebo důtkou třídního učitele, závažnější pak důtkou ředitele školy. Celkem bylo ve sledovaném období uděleno 12 důtek ředitele školy, vesměs za problémy s docházkou do školy a omlouváním absence, ve dvou případech za podvod při písemné práci. Jeden žák byl za vysokou neomluvenou absenci podmíněně vyloučen. Na druhé straně však nemálo studentů dosahuje velmi pěkných výkonů při studiu i v mimoškolní činnosti. Za jejich aktivitu jim byla udělena řada pochval třídního učitele i ředitele školy (16 pochval ředitele školy, především za vynikající umístění v soutěžích a za organizaci akcí školy). Výchovná opatření byla projednána se žáky, oznámena písemně rodičům a zaznamenána v pedagogické dokumentaci. 9. Absolventi a jejich další uplatnění Tab. 14: Přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu absolventi SŠ s dosaženým středním vzděláním s maturitní zkouškou a absolventi VOŠ Druh/typ školy Počet absolventů celkem Podali přihlášku na VŠ Podali přihlášku na VOŠ Podali přihlášku na jiný typ školy Nepodali přihlášku na žádnou školu Střední škola Vyšší odborná škola V průběhu školního roku 2011/2012 přestoupil 1 žák z jiné školy na OA a VOŠ Příbram. Během školního roku odešlo ze střední školy celkem 5 žáků, z nichž 2 ukončili studium, 2 přestoupili na jinou školu (především kvůli špatným studijním výsledkům) a 1 přerušil studium. Přehled o umístění absolventů po maturitě 2012 (údaje k ) Třída Počet absolventů Studium na VŠ Studium na VOŠ Jiný typ školy (JŠ, 0 ročník) Zaměstnaní Registrace na ÚP Chybí informace 4. A B C Celkem (zdroj: vlastní šetření) Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/

13 10. ÚDAJE O NEZAMĚSTNANOSTI ABSOLVENTŮ ŠKOL Tab. 15: Nezaměstnaní absolventi škol podle statistického zjišťování úřadů práce (k ) Kód a název oboru Počet absolventů škol. rok 2010/2011 Z nich počet nezaměstnaných duben M/004 Obchodní akademie M/002 Ekonomické lyceum N/013 Finanční a ekonomické poradenství 13 Celkem 97 Pozn.: Zdroj informací internetové stránky MPSV: Pololetní statistiky absolventů (1. pololetí tj. 30. duben) tabulka: Absolventi podle škol a oborů, kde je možné vyhledat počty nezaměstnaných absolventů jednotlivých škol ve všech okresech České republiky, ve kterých jsou absolventi podle místa trvalého pobytu na úřadech práce evidováni. Absolventi za poslední školní rok jsou uvedeni v posledním sloupku (Ukončení školy v období od předminulého výpočtu - 12 měsíců). Údaje o nezaměstnaných absolventech k nejsou bohužel k dispozici. Portál MPSV uvádí: Z důvodu integrace informačních systémů MPSV nejsou údaje od 1. pololetí 2012 k dispozici. Děkujeme za pochopení. 11. ÚROVEŇ JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA ŠKOLE Tab. 16: Žáci/studenti v denním studiu učící se cizí jazyk (k ) Jazyk Počet žáků /studentů Počet skupin Počty žáků/studentů ve skupině minimálně maximálně průměr Anglický Německý Ruský Tab. 17: Učitelé cizích jazyků rozložení kvalifikace (k ) Jazyk Počet učitelů celkem pedagogická i odborná Kvalifikace vyučujících částečná Anglický Německý 3 3 Ruský 2 2 žádná Rodilí mluvčí Na všech oborech školy jsou ve studijních plánech dva povinné cizí jazyky. Žákům nabízíme výběr z anglického, německého a ruského jazyka. Výrazně preferovaný je jazyk anglický jako tzv. první cizí jazyk. Jako druhý cizí jazyk si žáci vybírají němčinu nebo ruštinu, zastoupení obou jazyků je v podstatě rovnocenné. Kromě povinné výuky jazyka si žáci ve 3. ročníku volí konverzaci v cizím jazyce, ve 4. ročníku pak korespondenci v cizím jazyce. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/

14 Na vyšší odborné škole mají všichni studenti povinnou výuku angličtiny a němčiny. Zkouška z jednoho cizího jazyka je i součástí absolutoria. Další vzdělávání učitelů cizích jazyků se zaměřuje především na nové maturitní zkoušky a na další prohlubování metodiky. K nejzajímavějším vzdělávacím akcím patřily: Den učitelů němčiny na GI Praha Prezentační seminář nakladatelství Klett Výstava a workshop Německo a jeho řeč Seminář ke zkoušce Business German 12. ÚROVEŇ INFORMAČNÍ A POČÍTAČOVÉ GRAMOTNOSTI VE ŠKOLE Využívání ICT ve výuce i v administraci běžného chodu školy patří k jedné z priorit OA a VOŠ Příbram. Škola je vybavena dostatečným počtem počítačů pro studenty (6 odborných učeben, 1 PC v každé kmenové učebně) i zaměstnance. Počítačové učebny jsou studentům k dispozici ve volných hodinách a po vyučování (skenování, psaní závěrečných prací, příprava prezentací, psaní všemi deseti, internet). Je možné si také půjčit tablety. Pedagogové mohou ve všech učebnách v hlavní budově využívat k výuce interaktivní tabule buď typu ONfinity (PC, promítací plátno, dataprojektor, reproduktory) nebo klasické. Dále jsou k dispozici 2 digitální fotoaparáty a 16 notebooků. Všechen software je licencován. OA a VOŠ je od roku 2009 členem IT Academy firmy Microsoft a také školicím střediskem Center of Education v projektu Partners in Learning společnosti Microsoft. Škola je akreditována jako zkušební pracoviště ECDL. V současné době využívá operační systém Windows 7, kancelářské aplikace MS Office 2007, antivirový SW, SW pro zpracování grafiky, práci s internetem a em, účetní software Money S3. Počítačová gramotnost většiny pedagogů je na dobré, u některých i na velmi dobré úrovni. Celkové vybavení školy informačními technologiemi je zatím na dobré úrovni, ale vzhledem k dalšímu omezování financí nemůže škola pokračovat ve svém záměru inovovat jednu učebnu ročně, vybavit všechny pedagogy notebooky a držet krok s dobou. Informační technologie jsou (pod různými názvy) obsaženy v poměrně vysoké hodinové dotaci ve všech třech oborech vyučovaných na OA a VOŠ Příbram. Velký důraz je ale také kladen na aplikace výpočetní techniky práce na počítači je tak nedílnou součástí dalších (především odborných) vyučovacích předmětů: písemná a elektronická komunikace, účetnictví, statistika, ekonomická cvičení, fiktivní firma. Získané znalosti využívají žáci i studenti často i v jiných předmětech (např. zpracování seminárních prací) a při projektové práci. ICT jsou také součástí maturitních zkoušek (praktická zkouška z odborných předmětů) a absolutoria (PowerPointová prezentace jako součást obhajoby absolventské práce). V rámci projektu hrazeného z fondů EU byla připravena řada e-learningových materiálů, které jsou významnou podporou výuky. Tyto materiály jsou přístupné všem studentům a žákům na vnitřní síti školy a v určité míře i prostřednictvím internetu. Žáci je mohou využívat k přípravě na výuku, k maturitním zkouškám i přijímacím zkouškám na vysoké školy. Agenda školy je zpracovávána v programu Bakaláři rozvrh, suplování, evidence žáků, studentů i pracovníků, klasifikace, vedení knihovny, evidence majetku. Rozšiřují se také možnosti prezentace školy (internet, webové stránky) a způsobů předávání informací. Žáci i jejich rodiče mají možnost zjišťovat dálkovým způsobem (na webových stránkách školy) Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/

15 studijní výsledky, informace o rozvrhu a suplování. Postupně také přecházíme na vedení třídních výkazů a třídních knih v elektronické podobě. 13. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY Tab. 18: Základní údaje o pracovnících školy (k ) celkem fyzický/přepočtený nepedagogických fyzický/přepočtený Počet pracovníků pedagogických fyzický/přepočtený pedagogických interních/externíc h pedagogických s odbornou kvalifikací Počet žáků v DFV na přepočtený počet pedagog. prac. 47/39,63 8/7,41 39/30,4 36/ ,67 Genderové složení pedagogického sboru vyjadřuje následující graf: Tab. 19: Další údaje o pedagogických pracovnících (k ) Pedagog. pracovník Pracovní zařazení, funkce Úvazek Kvalifikace - dosažený stupeň vzdělání, obor Titul Délka praxe 1 ředitelka školy 1,000 VŠ, učitelství M, F RNDr zástupkyně ředitelky 1,000 VŠE, učitelství ekonomických předmětů Ing učitelka 0,524 VŠE, DPS ekonomické předměty Ing učitelka 1,000 VŠ strojní a elektrotechnická, DPS Ing EX učitel 0,142 VŠ UK, PF Mgr učitel 0,476 VŠ UK, učitelství M, Z Mgr. 4 7 učitelka 1,000 VŠ UK, učitelství ČJ, ped. Mgr učitelka 1,000 VŠ UK, učitelství ČJ, AJ Mgr. 5 9 učitel 1,000 VŠ UK, FTVS Mgr učitelka 0,476 VŠ UK, učitelství ČJ, TV Mgr. 38 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/

16 11 učitelka 1,000 VŠE, učitelství ekonomických předmětů Ing učitelka 0,381 VŠ UK, učitelství M, F Mgr učitel 0,667 VŠ UK, učitelství M, B Mgr učitelka 0,571 VŠ zemědělská, provoz a ekonomika zem. Ing učitelka 1,000 VŠ strojní a textilní, DPS Ing učitel 1,000 VŠE, učitelství ekonomických předmětů Ing učitelka 0,810 VŠ, PF, učitelství D, RJ Mgr učitelka 0,524 VŠ, PF, učitelství ČJ, NJ Mgr učitelka 0,857 VŠ, PF, učitelství M, CH Mgr učitelka 0,333 VŠE, učitelství ekonomických předmětů Ing učitelka 1,000 VŠE, učitelství ekonomických předmětů Ing učitelka 1,000 VŠ, PF, učitelství AJ, NJ Mgr EX učitel 0,095 VŠ UK, PF JUDr učitelka 1,000 VŠE, DPS ekonomické předměty Ing učitelka 1,000 VŠ zemědělská, DPS TEA Ing učitelka 1,000 VŠ, PF, učitelství ČJ,D, NJ Mgr EX učitelka 0,095 VŠE, učitelství ekonomických předmětů Ing učitelka 0,714 VŠ UK, učitelství PED, PSY Mgr učitelka 1,000 VŠE, DPS ekonomické předměty Ing učitelka 1,000 VŠ UK, FF, učitelství ČJ, NJ Mgr učitelka 1,000 VŠ PF, učitelství ČJ, D Mgr učitelka 0,667 VŠE, DPS ekonomické předměty Ing učitel 0,429 VŠ PF, učitelství AJ Mgr učitelka 0,857 VŠE, DPS ekonomické předměty Ing učitel 1,000 VŠ UK, učitelství M, ZT Mgr učitelka 0,429 VŠE, DPS ekonomické předměty Ing učitelka 1,000 VŠ PF, učitelství RJ, Z, NJ, VP Mgr učitelka 0,714 VŠE, DPS ekonomické předměty Ing učitel 0,571 SŠ 2 Všichni pedagogičtí pracovníci kromě jednoho (středoškolské) mají vysokoškolské vzdělání (magisterské nebo vyšší). Tab. 20: Věková struktura pedagogických pracovníků (k ) Počet pedag. pracovníků do 30 let let let let nad 60 let Z toho důchodci Průměrný věk Celkem ,84 Z toho žen ,48 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/

17 Tab. 21: Pedagogičtí pracovníci podle délky praxe (k ) Počet pedagogických pracovníků s praxí do 5 let do 10 let do 20 let do 30 let nad 30 let Tab. 22: Aprobovanost výuky (k ) Předmět Celkový počet hodin odučených týdně Z toho odučených aprobovaně Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk Ruský jazyk Občanská nauka 4 4 Společenská kultura/společenský styk 8 8 Dějepis Zeměpis/Hospodářský zeměpis Matematika Fyzika 5 5 Chemie 4 4 Biologie/Základy biologie a ekologie 8 8 Základy přírodních věd 6 6 Hospodářské výpočty 1 1 Psychologie a sociologie 4 4 Tělesná výchova Ekonomika/Ekonomie Účetnictví/Účetnictví na počítači Informační a komunikační technologie/výpočetní technika Písemná a elektronická komunikace/korespondence Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/

18 Právo Statistika, Statistika a matematické metody Finance 2 2 Marketing a management 6 6 Ekonomická cvičení 8 8 Finanční trh 2 2 Finanční rozhodování 3 3 Konverzace v cizím jazyce Korespondence v cizím jazyce 5 5 Fiktivní firma, Cvičná kancelář Seminář z informačních technologií 4 4 Seminář z matematiky 4 4 Seminář z dějepisu 2 2 Celkem Personální změny ve školním roce 2011/2012: počet pedagogických pracovníků, kteří odešli ze školy: 2 pedagogičtí pracovníci (1 odchod do důchodu, 1 ukončení pracovního poměru) 2 pedagogické pracovnice odešly na mateřskou dovolenou počet pedagogických pracovníků, kteří nastoupili na školu (z toho počet absolventů PedF a jejich odbornost): ve školním roce 2011/2012 nastoupil 1 nový pedagogický pracovníci s odborností odborné ekonomické předměty (není absolvent PedF) a 2 pedagogičtí pracovníci s odborností cizí jazyk (1 absolvent PedF) Ve škole nepracují žádní asistenti pedagoga. 14. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Ve školním roce 2011/2012 byl podle vyhlášky MŠMT č. 317/2005 Sb. zpracován Plán dalšího vzdělávání, který stanovil tyto priority: vzdělávání k nové maturitě zadavatelé, hodnotitelé, komisař zaměření na metodiku výuky - nové metody práce (včetně využití ICT) jazykové vzdělávání novinky v legislativě využití dalších funkcí programu Bakaláři Plnění jednotlivých oblastí DVPP: Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů: o 2 pedagogové Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů: o 4 pedagogové Studium k výkonu specializovaných činností: nerealizovalo se (pověření pracovníci splňují kvalifikační předpoklady) Studium k prohlubování odborné kvalifikace: a) počet jedno- a dvoudenních akcí 74 b) počet vícedenních akcí VISK, Škola 21 (22 posluchačů) Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/

19 Moderní metody výuky (25 posluchačů) Centrum dohody, Moderní trendy v řízení škol (1 posluchač) VISK, Učitelská angličtina (5 posluchačů) c) samostudium celkem 340 dnů 15. ÚDAJE O DALŠÍCH AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI Prezentaci školy přikládá vedení školy velkou důležitost. Veřejnost byla pravidelně informována o životě školy a aktuálním dění ve škole články v tisku, které se vztahovaly k významným akcím a událostem. K informování veřejnosti jsme použili i zpravodaj městského úřadu Kahan, plakáty a místní tisk a televizi. Škola má své webové stránky, na nichž uveřejňuje aktuální informace. Koncem listopadu proběhl pravidelný Den otevřených dveří. Vzrůstající využívání informačních technologií umožnilo škole rozšířit nabídku rodičům zprovoznili jsme dálkový přístup k údajům o rozvrhu a suplování, o studijních výsledcích žáků. Městský úřad vystupoval jako partner při spolupráci se školou zejména v oblasti problémů týkajících se provozu budovy školy (škola je v nájmu v budově, jejímž majitelem je město Příbram) na programu byly např. drobné opravy, využití obřadní síně při předávání vysvědčení, řešení podnájemních vztahů, pomoc při organizaci veletrhu FIF, účast školy v grantovém řízení města. Během školního roku organizují učitelé i studenti školy řadu dalších aktivit, jak v oblasti mimoškolní, tak i ve vlastní výuce. K nim patří především: a) zahajovací kurz pro nastupující žáky V rámci minimálního preventivního programu jsme letos opět uspořádali zahajovací kurz pro žáky nastupující do 1. ročníku. Třídenní pobyt byl naplněný různými činnostmi a aktivitami, Zahajovací kurz pro nastupující žáky Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/

20 které měly nenásilnou formou žákům předat určité informace (jak se efektivně učit, protidrogová prevence, ochrana zdraví), ale především jim umožnit poznat se navzájem, vytvořit kolektiv, ve kterém budou dále pracovat. Na základě několikastupňového hodnocení lze konstatovat, že tento kurz má dobré výsledky, a doporučit ho i pro další ročníky. b) spolupráce se školami v zahraničí Spolupráce s partnerskými školami se v posledních letech rozvíjí velmi uspokojivě. V letech probíhal projekt financovaný v programu Comenius, který byl zaměřen na odborné stáže studentů v zahraničí. Tohoto projektu se zúčastnily partnerské školy z Idar- Obersteinu, Les Mureaux a Příbrami. Comenius 2011 Kromě toho se ve sledovaném období podařilo uskutečnit několik běhů odborné praxe vybraných českých studentů v Německu a naopak německých studentů v České republice. Tato stáž byla součástí povinné odborné praxe studentů vyšší odborné školy. Byla realizována nespolupráci s Tandemem v rámci programu Leonardo a finančně podpořena Evropskou unií. c) veletrh fiktivních firem "Podzimní Příbram" Začátkem listopadu škola tradičně pořádá veletrh fiktivních firem Podzimní Příbram. V roce 2011 proběhl již 14. ročník, kterého se zúčastnilo 22 firem z celé České republiky. Přispěl k rozvoji výuky a propagaci práce školy. Kromě studentů zúčastněných středních škol se přišli na práci firem podívat také žáci 9. tříd základních škol z Příbrami. Při organizaci veletrhu nám pomáhá řada sponzorů, škola také získala grant vypsaný městem Příbram. Školní firmy se kromě toho zúčastnily řady dalších regionálních veletrhů již tradičně v Písku, Plzni a Mostu. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/

21 Veletrh FIF d) projekty V závěru školního roku jako každý rok žáci i studenti absolvovali tématický blok věnovaný ochraně člověka v mimořádných situacích. Žáci školy se letos zúčastnili projektu Studenti čtou a píší noviny (projekt s MFDnes) a také sami vytvářejí v projektu Vlastní noviny jedno číslo novin nebo časopisu. Škola je zapojena do celorepublikového projektu UNIV2 kraje a v rámci něj připravila tři vzdělávací programy, z nichž dva také pilotně ověřila. V programu Comenius Regio je škola partnerem ve dvou mezinárodních projektech předkladatelem jednoho z nich je Středočeský kraj, druhého město Příbram. V obou projektech je partnerem na německé straně naše partnerská škola BBSW v Idar-Obersteinu. Oba projekty byly zahájeny v létě e) účast v různých soutěžích školního i regionálního charakteru především v oblasti sportu, odborných předmětů, a jazyků: krajské kolo soutěže v ekonomických předmětech Ekonomický tým 2011 veletrhy fiktivních firem Má dáti dal celorepublikové kolo soutěže v účetnictví konverzační soutěž v německém jazyce školní a okresní kolo (5. místo), konverzační soutěž v anglickém jazyce školní i regionální kolo konverzační soutěž v ruštině školní a krajské kolo (2. místo) - organizovala škola soutěž Novinářem MF DNES, olympiáda v CJL krajská soutěž v psaní na PC (1. místo) organizovala škola Příbramský permoník psaní na klávesnici pro studenty 1. ročníku vánoční a školní soutěž v psaní na PC Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/

22 f) exkurze, přednášky a besedy Výuka byla doplněna řadou exkurzí, zaměřených především k odborné výuce (výrobní podniky, knihovna, Eurocentrum Praha, senát, Okresní soud, logistické centrum, historické památky Prahy, Hornické muzeum a muzeum 3. odboje, Drážďany, Národní galerie v Praze, Svatá Hora, Čapkova Strž aj.). Do jednotlivých vyučovacích předmětů byla účelně začleněna témata zaměřená k Úvodu do světa práce a k enviromentální výchově. V listopadu proběhla beseda s promítáním filmu Příběhy bezpráví. g) volnočasové aktivity Škola se snaží v rámci možností poskytnout žákům dostatečně širokou nabídku mimoškolních aktivit, protože účelné využívání volného času přispívá k harmonickému rozvoji osobnosti žáka. Současně se ukazuje být nejlepší prevencí proti sociálně patologickým jevům. V letošním roce měli žáci a studenti možnost vybírat z níže uvedených možností: literární kroužek videočítanka zaměřená na filmy, které zpracovávají témata z doporučené literatury české i světové, kroužek výpočetní techniky zaměřený především na aplikace, internet, klub mladého diváka studenti se pravidelně zúčastňovali představení pražských divadel podle nabídky KMD h) jednorázové akce Studenti školy se pravidelně zapojují do humanitární činnosti (Květinový den, Emil, Projekt Šance, Adopce na dálku) a účastní se dalších projektů (např. soutěž Novinářem s MF DNES, příprava pravidelných stránek týdeníku Periskop). Na organizaci mimoškolní činnosti participují sami žáci prostřednictvím studentského parlamentu nebo různých zájmových uskupení. i) programy a projekty Škola se zapojuje do grantových programů. Přehled viz tab. 23. Tab. 23: Zapojení do grantových programů 2011/2012 Grantový program Částka Program I - Prevence soc. patologických jevů Grantový program města Příbram I OP VK Modernizace školních kurikulárních dokumentů (partnerská škola) Comenius ( ) Leonardo 2011 výměnné praxe studentů Na praxi k sousedům Comenius ( ) Comenius regio ( ) partner, předkladatel Středočeský kraj Comenius regio ( ) partner, předkladatel město Příbram EU peníze školám OP VK Minerva DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLE V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Škola má zřizovací listinou povolenou doplňkovou činnost Pořádání odborných kurzů, školení a vzdělávacích akcí a Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/

23 evidence. V jejím rámci nabízí různé odborné kurzy, tématicky odpovídající především zaměření školy: kurz práce s PC (proškoleno 37 osob, 2 lektoři) kurz psaní na klávesnici základy korespondence novinky v účetnictví. Škola je zapojena v projektu UNIV 2 K, v rámci kterého připravuje vzdělávací programy pro firmy a veřejnost. Ve sledovaném období proběhlo pilotní ověřování kurzu Obchodní korespondence (česká a cizojazyčná), kterého se zúčastnilo 68 osob (školilo 8 lektorů). Dále připravujeme další dva vzdělávací programy. Škola je akreditována jako zkušební pracoviště ECDL, je Informačním centrem SIPVZ a je Center of Education v projektu Partners in Learning společnosti Microsoft. Jako vzdělávací středisko Microsoftu organizuje vzdělávání pro zaměstnance škol v oblasti užívání informačních technologií. Ve sledovaném období bylo proškoleno 132 osob v MS 2007 (word, excel, powerpoint), školili 3 lektoři. 17. VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ Program primární prevence je stanoven v Minimálním preventivním programu školy. Představuje aktivity v oblastech drogové závislosti, alkoholismu a kouření, kriminality a delikvence, záškoláctví, šikanování, vandalismu, intolerance a antisemitismu. Tyto aktivity směřují k tomu, aby bylo žákům poskytnuto co nejvíce informací, které je povedou k osvojení základních kompetencí v oblasti zdravého životního stylu a k odmítání všech druhů sebedestruktivního chování, projevů agresivity a porušování zákona. Nejdůležitější roli při předcházení sociálně patologických jevů zaujímá adaptační kurz pro žáky 1. ročníku. Zde se prostřednictvím nejrůznějších aktivit vytváří zdravé sociální vztahy v třídním kolektivu, do programu jsou zahrnuty i prožitkové aktivity zaměřené na prevenci užívání drog, pití alkoholu a kouření. V průběhu školního roku pak jsou žákům nabízeny i jiné aktivity a jednorázové, kulturní, sportovní či výchovné akce, přednášky, prožitkové programy, soutěže, zájmové kroužky. Žáci mají možnost účastnit se i v práci na mezinárodních projektech. Tradici si získávají celoškolní projektové dny. Přehled o aktivitách ve školním roce 2010/2011 lze získat z následujících tabulek: Charakteristika školního pracoviště výchovného poradenství: Výchovný poradce má stanoveny pevné konzultační hodiny, Žáci přicházejí pro radu ve věci vztahových a prospěchových problémů. Žáci 4. ročníků konzultují možnosti pomaturitního studia. Žáci získávají informace od výchovného poradce prostřednictvím nástěnky a prostřednictvím internetové nástěnky výchovného poradce umístěné na školním portálu (v://studijní materiály/výchovný poradce). Zde jsou pravidelně uveřejňovány aktuality o možnostech pomaturitního studia a lze zde nalézt seznam kontaktů na odborníky a instituce, kteří poskytují pomoc v případě problémů. Žáci mají k dispozici schránku důvěry, kterou také aktivně využívají. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/

24 Evidence sociálně patologických jevů ve škole: Lze konstatovat, že naše škola nevykazuje z hlediska sociálně-patologických jevů žádné závažné problémy: Řešeno školou: ano ne návykové látky: kouření, alkohol, marihuana, pervitin, heroin záškoláctví šikana gambling kriminalita rasismus týrání dítěte zneužívání dítěte Z uvedeného vyplývá, že škola neřešila žádný případ projevů diskriminace, šikany, násilí či jiných sociálně patologických jevů. Řešení projevů šikany, záškoláctví či užívání návykových látek je zahrnuto ve školním řádu a postup jednání pedagogů při projevech těchto sociálně patologických jevů je stanoven v Minimálním preventivním programu školy. 18. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČŠI (PŘÍP. O DALŠÍCH KONTROLÁCH NEUVEDENÝCH V BODĚ 20) V květnu 2012 provedla ČŠI monitoring maturitních zkoušek. 19. DALŠÍ ČINNOST ŠKOLY Velmi dobrá je spolupráce školy s Unií rodičů, která pracuje při škole již řadu let. Schůze výboru Unie a plenární schůze se konaly pravidelně. Na schůze výboru byla zvána ředitelka k projednávání vzájemné spolupráce. Během roku pomáhala Unie rodičů především finančně zajistit některé akce (např. návštěvy divadel KMD, veletrhy fiktivních firem, letní sportovní kurz), přispívala na ceny pro vítěze soutěží, na sportovní vybavení, na návštěvy kulturních představení, poskytla prostředky na odměny nejlepším studentům, přispěla také na zlepšení pracovního prostředí školy, podílela se na organizaci maturitního plesu. Účelná spolupráce prospívala jednak přímo výchovně vzdělávacímu procesu, jednak napomohla uskutečnění akcí, které by se jinak nemohly konat. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/

25 20. EKONOMICKÁ ČÁST VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY Tab. 24: Základní údaje o hospodaření školy Základní údaje o hospodaření školy v tis. Kč Za rok 2011 (k ) Za 1. pololetí 2012 ( k ) Činnost Činnost Hlavní Doplňková Hlavní Doplňková 1. Náklady celkem Výnosy celkem z toho 3. příspěvky a dotace na provoz ostatní výnosy HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK před zdaněním Tab. 25: Přijaté příspěvky a dotace Přijaté příspěvky a dotace v tis. Kč Za rok 2011 (k ) 1. Přijaté dotace ze státního rozpočtu celkem (INV) z toho 4. z toho 5. Přijaté dotace z rozpočtu kraje (včetně vrácených příjmů z pronájmu) celkem (INV) Přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje ze státního rozpočtu přes účet zřizovatele (MŠMT apod.) celkem (NIV) přímé vzdělávací výdaje celkem (UZ ) z toho mzdové výdaje (platy a OPPP) ostatní celkem 1 (vypsat všechny např. UZ , ) 416 z toho pedagogové soutěže a přehlídky ostatní zaměstnanci částečná kompenzace maturit 9 Přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje z rozpočtu kraje celkem (NIV) běžné provozní výdaje celkem (UZ 000) 2681 ostatní účelové výdaje celkem 1 (vypsat všechny např. UZ 001, 002, 003,...) 229 z toho vrácené nájmy mezinárodní spolupráce opravy 168 Z jiných zdrojů (MF, MZ, sponzorské dary, strukturální fondy EU, FM EHP/Norsko atd.) Komentář k ekonomické části: Škola hospodaří jako příspěvková organizace Středočeského kraje. Hlavním zdrojem příjmů jsou prostředky přidělené zřizovatelem a státem. Kromě těchto zdrojů získala škola další finanční prostředky především z doplňkové činnosti, od sponzorů a z grantů. Prostředky 15 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Obchodní akademie a Vyšší odborná škola, Příbram I, Na Příkopech 104 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK: 2012/2013 ADRESA: NA PŘÍKOPECH 104, 261 01 PŘÍBRAM I TEL. 318 621 144 FAX 318 621 131 E-MAIL:

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 29/21 pro školy samostatně zřízené pro děti a ţáky se zdravotním postiţením 1. Základní údaje o škole Název Základní škola speciální Psáry, Jílovská 141, 252

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Signatura: bg1fs201 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Obchodní akademie, Husova 1, 370

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace. Litoměřická 267, 411 72 Hoštka

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace. Litoměřická 267, 411 72 Hoštka Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace Litoměřická 267, 411 72 Hoštka Identifikátor: 600 081 753 Termín

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-494/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Bráfova 9, 674 01 Třebíč IČ: 60 418 443 Identifikátor: 600

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice. Horní Stropnice 214, 374 01. Identifikátor školy: 650 029 577

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice. Horní Stropnice 214, 374 01. Identifikátor školy: 650 029 577 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice Horní Stropnice 214, 374 01 Identifikátor školy: 650 029 577 Termín konání inspekce: 12. 13.

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany. 273 28 Zákolany 50. Identifikátor: 600 044 122

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany. 273 28 Zákolany 50. Identifikátor: 600 044 122 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany 273 28 Zákolany 50 Identifikátor: 600 044 122 Termín konání inspekce: 11. a 13. červen

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola, Mělník, Na Polabí 411. Na Polabí 411, 276 01 Mělník

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola, Mělník, Na Polabí 411. Na Polabí 411, 276 01 Mělník Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola, Mělník, Na Polabí 411 Na Polabí 411, 276 01 Mělník Identifikátor: 600 007 383

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z obsahu modulu Využití počítačových sítí ve výuce

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-653/13-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-653/13-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-653/13-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Střední škola strojírenská a elektrotechnická, Brno, Trnkova 113 Sídlo:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

ICT plán školy pro období 2012-2014

ICT plán školy pro období 2012-2014 ICT plán školy pro období 2012-2014 Škola: Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace IČO: 70933901 tel/fax: 596 134 328 E-mail: zsgebauerova@seznam.cz www: http://www.zsgebauerova.cz/

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 P. Jilemnického 420, 503 01 Hradec Králové Plotiště

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov - Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově Komenského 17, 786 01 Prostějov Identifikátor školy: 600 015 211 Termín konání inspekce: 9. - 11.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 571 Termín konání inspekce: 5. 6. duben 2006 Čj: ČŠI

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola s rozšířenou výukou hudební výchovy, Teplice, Maršovská 1575/2. Maršovská 1575/2, 415 01 Teplice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola s rozšířenou výukou hudební výchovy, Teplice, Maršovská 1575/2. Maršovská 1575/2, 415 01 Teplice Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola s rozšířenou výukou hudební výchovy, Teplice, Maršovská 1575/2 Maršovská 1575/2, 415 01 Teplice Identifikátor: 616 800 461 Termín

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008-1 - str. OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání 3 3. Přehled pracovníků školy,

Více

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279 Bratří Čapků 279, 261 01 Příbram Identifikátor školy: 600 054 586 Vedoucí týmu: Mgr. Petr Jiroš

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Adresa: Osvoboditelů 497, 440 64 Louny Identifikátor:

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2006 2007 Základní škola praktická Praktická škola V Praze dne 16.10.2007 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Charakteristika školy Škola vznikla v roce 1993 jako jedna z prvních soukromých škol v České republice. Od 1.9.2012 se škola přestěhovala na nábřeží

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 Gymnázium Hády Horníkova 1 628 00 Brno a) Charakteristika školy Gymnázium Hády, s.r.o. Horníkova 1 628 00 Brno Zřizovatel: Mgr. Petr Holeček, Ctibor Nezdařil Datum

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-70/10 U Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, Stavbařů 5, příspěvková organizace Adresa: Stavbařů 5, 400 11 Ústí

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno Havířská 1141, 272 01, KLADNO Tel/fax: 312 243 123 E-mail:svzs@svzskladno.cz www.svzskladno.cz Organizace školního roku 2015/2016 Školní

Více

Téma Stručná anotace Počet h o d

Téma Stručná anotace Počet h o d Pořadové číslo: 19 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Chemie 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola. Školní 764, 396 27 Humpolec. Identifikátor školy: 600 008 479

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola. Školní 764, 396 27 Humpolec. Identifikátor školy: 600 008 479 Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola Školní 764, 396 27 Humpolec Identifikátor školy: 600 008 479 Termín konání inspekce:

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

Charakteristika školy a její vybavení

Charakteristika školy a její vybavení Charakteristika školy a její vybavení Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky je krajská příspěvková organizace. Škola má celkem 26 učeben, 18

Více

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010-1 -

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010-1 - Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010-1 - str. OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání 3 3. Přehled pracovníků školy 4

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, příspěvková organizace. Poděbradova 661, 440 62 Louny

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, příspěvková organizace. Poděbradova 661, 440 62 Louny Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, příspěvková organizace Poděbradova 661, 440 62 Louny Identifikátor: 600 010 929 Termín konání

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary 362 34 Merklín 31 Identifikátor školy: 600 067 548 Termín konání inspekce: 13. a 14. prosince 2006

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE OBSAH 1. Úvod 2. Vytýčení sociálně patologických jevů 3. Cíl minimálního preventivního programu 4. Charakteristika školy 5. Analýza současného stavu

Více

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009-1 -

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009-1 - Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009-1 - str. OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání 3 3. Přehled pracovníků školy 4

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-470/07-13 Název školy: Střední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 Adresa: Kosinova 4, 772 00 Olomouc Identifikátor: 600

Více

Závěrečná hodnotící zpráva

Závěrečná hodnotící zpráva Závěrečná hodnotící zpráva Název projektu: Číslo projektu: Typ projektu: Modernizace výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů v SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín prostřednictvím využití ICT CZ.1.07/1.1.08/01.0036

Více

ICT plán Základní školy profesora Josefa Brože Vlachovo Březí

ICT plán Základní školy profesora Josefa Brože Vlachovo Březí Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net ICT plán Základní školy profesora Josefa

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola Luhačovice. Masarykova 101, 763 26 Luhačovice. Identifikátor školy: 600 171 078

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola Luhačovice. Masarykova 101, 763 26 Luhačovice. Identifikátor školy: 600 171 078 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola Luhačovice Masarykova 101, 763 26 Luhačovice Identifikátor školy: 600 171 078 Termín konání inspekce: 24. 26. května 2006

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Petrovice u Karviné Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Vyšší odborná škola DAKOL nabízí Studijní obor Obchodně-podnikatelská činnost Délka studia: denní forma 3 roky Dosažený stupeň

Více

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov www.gykovy.cz Kontaktní údaje Ředitel: RNDr. Václav Klement Komenského 16/5 682 01 Vyškov info@gykovy.cz tel.: 517 307 010 Gymnaziální

Více

Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol

Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol 1) Které legislativní předpisy a pedagogické dokumenty vymezují pravidla pro určení nabídky profilové části

Více

Průvodce dálkovými formami maturitního studia

Průvodce dálkovými formami maturitního studia Průvodce dálkovými formami maturitního studia Obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie Soukromá obchodní akademie, spol. s r. o. Svatováclavská 1404, 438 01 Žatec IZO: 600011020 IČ: 25124811 www.soazatec.cz

Více