ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOHUŇOVICE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOHUŇOVICE"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOHUŇOVICE Pod Lipami 210, Bohuňovice Č E S K Á R E P U B L I K A Telefon / Fax ,

2 Obsah Část první...3 Obecná ustanovení...3 Část druhá...4 Práva a povinnosti žáka ve škole a pravidla vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky (Školský zákon číslo 561, 30)...4 Práva a povinnosti zákonných zástupců nezletilých žáků a pravidla vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky...8 Práva a povinnosti pedagogických pracovníků...9 Část třetí...10 Provoz a vnitřní režim školy...10 Část čtvrtá...15 Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrana před rizikovým chováním a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí...15 Část pátá...16 Zacházení s majetkem školy ze strany žáků, zacházení s osobním majetkem, náhrady škody (Školský zákon 561, 30)...16 Část šestá...17 Pravidla pro hodnocení chování žáků (Školský zákon 561, 31)...17 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků...19 Část sedmá...20 Dodatek...21 Část první...21 Postup školy při výskytu podezřelé látky a při podezření na užití omamné látky žákem...21 Část druhá...24 Krádeže, vandalismus...24 Část třetí...25 Úrazy...25 Část čtvrtá...25 Pochybnosti zákonného zástupce o správnosti hodnocení žáka na konci stanoveného období /26

3 Část první Obecná ustanovení 1. Základní školy Bohuňovice (dále jen ) upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků školy, zákonných zástupců žáků a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky, podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před rizikovým chováním a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí, podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků a obsahuje pravidla pro hodnocení chování žáků. 2. podrobně upravuje práva a povinnosti osob (na které se jeho působnost vztahuje) a pravidla jejich vzájemných vztahů v souladu s těmito závaznými předpisy: Úmluva o právech dítěte, zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), vyhláška MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, vyhláška MŠMT č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, Školní vzdělávací program Základní školy Bohuňovice, Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení č. j / (Věstník MŠMT č. 1 ze dne (s účinností od téhož data). 3. Vedení školy je tvořeno ředitelkou školy a její zástupkyní. V případě nepřítomnosti ředitelka školy dočasně pověřuje vedením školy někoho z pedagogických pracovníků. 4. Se Školním řádem jsou povinni se seznámit a následně řídit všichni žáci školy a jejich zákonní zástupci, ve vybraných ustanoveních i všichni zaměstnanci školy i jiné osoby, které v souladu s výkonem svých práv a povinností přicházejí do styku se školou, navštíví školu nebo se zúčastní akce pořádané školou. 5. Důležité kontakty: název a adresa školy: Základní škola a Mateřská škola Bohuňovice, Pod Lipami 210, Bohuňovice telefon škola: fax: web: skola.bohunovice.cz 3/26

4 Část druhá Práva a povinnosti žáka ve škole a pravidla vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky (Školský zákon číslo 561, 30) 1 Práva žáka 1. Žák má právo na vzdělání a účast na výuce v rozsahu stanoveném ve školním vzdělávacím programu a osnovami vzdělávacího programu Základní škola. Při výuce má právo využívat zařízení školy, pomůcky a učebnice způsobem, který je v souladu s účelem, kterému jsou určeny. 2. Žák má právo být informován o průběhu a výsledcích svého vzdělávání 3. Žák má právo na ochranu svých práv, své osobnosti, důstojnosti, cti a pověsti. Má právo na bezpečí a na ochranu před jakoukoliv formou diskriminace, krutého, ponižujícího nebo nedbalého zacházení. 4. Žák má právo na ochranu před užíváním narkotických a psychotropních látek a před sexuálním zneužíváním a obtěžováním. 5. Žák má právo na svobodu projevu. Má právo svobodně se vyjadřovat zejména ke všem záležitostem, které se jej týkají. Jeho názorům vyjádřeným formou, která neodporuje zásadám slušnosti, musí být věnována pozornost. 6. Žák má právo vyhledávat, přijímat a rozšiřovat informace a myšlenky. Má právo na přístup k informacím, které podporují jeho osobnostní rozvoj, a má právo na ochranu před informacemi, které se s pozitivním rozvojem jeho osobnosti neslučují. 7. Žák má právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženství, na svobodu sdružování a pokojného shromažďování. 8. Žák se zdravotním postižením, zdravotním nebo sociálním znevýhodněním má právo na vzdělávání, jehož obsah, formy a metody odpovídají jeho vzdělávacím potřebám a možnostem, na vytvoření nezbytných podmínek, které toto vzdělávání umožní, a na poradenskou pomoc školy a školského poradenského zařízení. Má právo, aby při jeho hodnocení bylo přihlédnuto k povaze jeho postižení či znevýhodnění. 9. Žák má právo na poradenskou pomoc školy. Má právo obrátit se na vedení školy, třídního učitele, výchovného poradce nebo na jiné pedagogické pracovníky školy s žádostí, stížností či iniciativou týkající se jeho práv a povinností (jakož i chodu školy vůbec) a má právo obrátit se kdykoliv na tyto osoby s žádostí o pomoc či radu, dostane-li se do jakýchkoliv problémů či nesnází. 10. Všichni žáci jsou si rovni ve svých právech bez ohledu na věk, národnost, státní příslušnost, zdravotní stav, náboženské vyznání, etnický původ, sociální původ či pohlaví. 11. Žák má právo na odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek, má právo být seznámen se všemi předpisy se vztahem k jeho pobytu a činnosti ve škole. Každý úraz nebo vznik škody, ke kterému došlo v souvislosti s činností školy, hlásí bez zbytečného odkladu vyučujícímu, třídnímu učiteli nebo jinému zaměstnanci školy 4/26

5 2 Povinnosti žáka 1. Žák je povinen řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat. Je povinen účastnit se výuky podle rozvrhu hodin. Na vyučovací hodiny je povinen přicházet včas, aby si stačil připravit potřebné pomůcky ještě před začátkem každé vyučovací hodiny. V případě absence větší než 20 % nebo při nedostatečných podkladech pro hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí může vyučující přistoupit ke komisionálnímu přezkoušení žáka. Pravidla pro komisionální přezkoušení upravuje Školský zákon číslo 561/2004 Sb, 52, odst.4. Konkrétní podmínky pro komisionální přezkoušení jsou obsaženy v dodatku tohoto Školního řádu (viz Část čtvrtá - Pochybnosti zákonného zástupce o správnosti hodnocení žáka na konci stanoveného období). 2. Pokud byl žák nepřítomen, je povinen si neprodleně osvojit veškeré zameškané učivo. 3. Žák je povinen nosit každý den do školy žákovskou knížku. V případě, že ji nemá, nahlásí její zapomenutí před začátkem vyučování žákovské službě. Na začátku každé vyučovací hodiny se pak omluví vyučujícímu. Žák předloží žákovskou knížku pro zapsání známek, které nemohly být zapsány z důvodu, že ji žák neměl u sebe. Ztrátu žákovské knížky je žák povinen oznámit třídnímu učiteli (v případě nepřítomnosti třídního učitele oznámí její ztrátu vedení školy). 4. Žák je povinen při odchodu z vyučování před jeho ukončením předložit písemnou omluvu rodičů. Tuto omluvu žák předloží vyučujícímu hodiny (při uvolnění na jednu hodinu), nebo třídnímu učiteli při uvolnění na více hodin. Bez této písemné omluvy není odchod možný. 5. Žák je povinen předložit omluvenku v omluvném listě žákovské knížky třídnímu učiteli ihned po příchodu do školy. V případě nepřítomnosti třídního učitele předloží žák žákovskou knížku ke kontrole vedení školy. Podmínky pro uvolňování žáka z vyučování a omlouvání neúčasti žáka ve vyučování stanoví školní řád následovně. Odchod žáka z vyučování před jeho ukončením je možný pouze na základě písemné omluvy rodičů, kterou žák předloží vyučujícímu hodiny (při uvolnění na jednu hodinu), nebo třídnímu učiteli při uvolnění na více hodin. 6. Žák je povinen dodržovat, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, se kterými byl seznámen na začátku školního roku. V určených prostorách a při určených činnostech je povinen používat stanovené osobní ochranné pomůcky a prostředky, vhodnou obuv a oděv (v hodinách tělesné výchovy cvičební úbor, v hodinách pracovních činností pracovní oděv). 7. Žák je povinen plnit pokyny učitelů a ostatních zaměstnanců školy, vydané v souladu s právními předpisy a Školním řádem. Je povinen dodržovat pravidla chování ve škole a na mimoškolních akcích. Jedná se o pravidla stanovená zejména v tomto Školním řádu, v řádech jednotlivých odborných učeben (tělocvična, dílny, odborné učebny apod.), případně v jiných stanovených pravidlech chování. 8. Žák je povinen být ve škole čistě, vhodně a slušně oblečen a upraven. Je povinen nosit ve vnitřních prostorách školy vhodné přezůvky (nikoli sportovní obuv), které umožňují bezpečný pohyb a které nezanechávají stopy na podlahových krytinách. K přezouvání a převlékání je žák povinen používat určené šatnové prostory. 5/26

6 9. Žák je povinen dodržovat pravidla hygieny a bezpečnosti ve škole i na školních akcích mimo budovu školy. Je povinen chovat se a jednat tak, aby neohrozil své zdraví, zdraví svých spolužáků nebo jiných osob. V případě úrazu je povinen přivolat pomoc nejbližší dostupné dospělé osoby a podle svých schopností a možností poskytnout první pomoc. Úraz vždy bezprostředně oznámí svému učiteli nebo vedení školy. 10. Žák je povinen chovat se (ve škole i na školních akcích mimo budovu školy) slušně, kulturně a ohleduplně ke všem zaměstnancům školy, spolužákům a jiným osobám. Všechny osoby, které potká, je povinen (jako první) zdravit. Užívá slušné oslovení. 11. Žák je povinen dodržovat o přestávkách pořádek a kázeň. O malých přestávkách je žák ve své třídě a nachystá si všechny pomůcky do následující vyučovací hodiny, nepobývá v jiných třídách ani na chodbách školy. Velkou přestávku žák využívá k odpočinku, uvolnění a načerpání sil do dalšího vyučování. V prostorách školy je žák povinen pohybovat se takovým způsobem, aby nezpůsobil úraz sobě ani žádné jiné osobě. Po schodech a na chodbách je povinen chodit opatrně a neběhat po nich. Nenaklání se přes zábradlí. Neničí výzdobu školy. Obaly od svačiny vyhodí do odpadkových košů k tomu určených. Okna ve třídách zůstávají o přestávce zavřená a žákům je zakázáno je během přestávky otevírat bez svolení učitele. Zároveň je zakázáno vyhazovat z oken jakékoli předměty. 12. Na WC dodržují žáci pořádek, čistotu a řídí se základními hygienickými pravidly. V prostorách WC se zdržují pouze po nezbytnou dobu. Toaletní papír a papírové utěrky používají k určenému účelu a zbytečně jimi neplýtvají. Případné zjištěné závady hlásí dozoru nebo kterémukoli vyučujícímu. 13. Ve škole má žák zakázáno používat mobilní telefon (telefon musí být vypnutý). Žák uloží telefon do aktovky, popřípadě na místo určené učitelem. Žák může použít mobilní telefon jen v nejnutnějším případě se svolením pedagoga. 14. Žák je povinen oznámit třídnímu učiteli (popřípadě jinému pedagogickému pracovníkovi) jakékoli svoje opuštění školní budovy. Opustit budovu školy může žák pouze se souhlasem pedagogického pracovníka. 15. Během polední přestávky je žák povinen opustit budovu školy, dostavit se nejméně pět minut před začátkem odpolední výuky ke dveřím školy, odkud odchází s vyučujícím do výuky. Během polední přestávky se žáci zdržují v areálu školy. Dodržují pravidla školního řádu. Areál školy opouští pouze s předchozím písemným sdělením rodičů nebo zákonných zástupců (obědy doma). Areálem školy se rozumí školní zahrada a prostory před školou. V případě nepříznivého počasí bude žákům umožněn vstup do budovy. 16. Žák je povinen dodržovat provozní řády jednotlivých učeben a tělocvičny. V případě zájmových kroužků vstupuje do budovy pouze se svým vedoucím a řídí se jeho pokyny. 17. Žák, který se stravuje ve školní jídelně, odchází do jídelny zadním vchodem školy. Před budovou jídelny čeká na dozor. Odloží oblečení na věšák v šatně a aktovku položí do příslušné poličky. V jídelně používá návleky, nikoli přezůvky. V šatně jídelny žák udržuje pořádek. Žákům, kteří se ve školní jídelně nestravují, je zakázáno do šatny vstupovat, a tudíž se tam i zdržovat. Žáci se zbytečně nezdržují v prostorách před jídelnou. 18. Žák je povinen během pobytu ve školní jídelně dodržovat zásady slušného chování a stolování. Řídí se pokyny dozírajícího učitele nebo kohokoli ze zaměstnanců jídelny. Nemá- 6/26

7 li s sebou kartu nebo čip, kterým se prokazuje u vyzvednutí jídla, zajistí si v kanceláři školní jídelny náhradní kartičku. 19. Žák je povinen uložit kolo do vymezených prostor před vchodem do budovy školy. Každý majitel si své kolo uzamkne. Každý účastník silničního provozu musí dodržovat pravidla bezpečnosti, proto je zakázáno jezdit na kole po vydlážděném prostoru před školou a také po chodnících. Žák jedoucí na kole je povinen v blízkosti školy dbát zvýšené opatrnosti tak, aby nezpůsobil svým nedbalým chováním úraz. Žák je povinen pří jízdě na kole nosit přilbu. Žák, který se stravuje ve školní jídelně, ponechá kolo v určeném přístřešku. Teprve po obědě si zde kolo vyzvedne. V žádném případě nebere kolo s sebou ke školní jídelně. 20. Žák je povinen chránit svůj majetek, majetek svých spolužáků a majetek školy. Každé poškození majetku, kterého byl svědkem, je povinen bezodkladně oznámit některému z pedagogických pracovníků nebo vedení školy. Škola neodpovídá za předměty, které nejsou nezbytně nutné k výuce (šperky, mobilní telefon, hudební přehrávače, peníze, hračky apod.). Pokud tyto předměty nosí, má je neustále při sobě. Během některých vyučovacích hodin (hodiny tělesné výchovy, pracovní výchovy i v jiných hodinách) má možnost si je uložit na místo určené vyučujícím. 21. Žák je povinen oznámit jakékoliv porušování svých práv či práv svých spolužáků stanovených v tomto Školním řádu třídnímu učiteli, výchovnému poradci, řediteli školy nebo jinému pedagogickému pracovníkovi, a to bezodkladně. Záměrné opomenutí této povinnosti může být posuzováno jako uvědomělé napomáhání těmto přestupkům, příp. trestným činům. 22. Žák je povinen aktivně se účastnit výuky, být na výuku řádně připraven a v průběhu vyučovací hodiny se chovat tak, aby její průběh nenarušoval jakýmkoliv nevhodným způsobem. 23. Žák nesmí pustit do budovy osobu, která není zaměstnancem školy ani manipulovat se zámkem vchodových dveří. 24. Žák je povinen zacházet s vybavením a zařízením školy a se svěřenými předměty, učebnicemi a pomůckami šetrně, ohleduplně a vždy jen způsobem, který je v souladu s účelem, kterému jsou určeny. Všechny pomůcky a učebnice ukládá služba na předem určené místo. 25. Žák je povinen přizpůsobit se aktuálním změnám v rozvrhu hodin a zúčastnit se výuky v době stanovené tímto změněným rozvrhem. 26. V případě zdravotních potíží během vyučování je žák povinen toto oznámit vyučujícímu nebo vedení školy. Žák může být uvolněn během vyučování a z odpoledního vyučování pouze po vyrozumění jeho zákonných zástupců. Zákonný zástupce nebo osoba jím pověřená si musí žáka vyzvednout ve škole. 27. Při přípravě na výuku, tvorbě seminárních prací, referátů nesmí žák kopírovat a vydávat za vlastní práci dílo jiné osoby a to ani dílo vystavené na internetu. Žák musí respektovat autorská práva. 7/26

8 Práva a povinnosti zákonných zástupců nezletilých žáků a pravidla vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky 1 Práva zákonných zástupců žáků (Školský zákon 561, 30) 1. Zákonní zástupci mají právo na svobodnou volnu školy pro své dítě. 2. Zákonní zástupci žáka mají právo podílet se prostřednictvím Rady školy na výchovně vzdělávací činnosti školy a mají právo vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se vzdělávání žáka ve škole. 3. Zákonní zástupci žáka mají právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání žáka ve škole. 4. Zákonní zástupci žáka mají právo volit a být voleni do Rady rodičů a Rady školy. 5. Zákonní zástupci mají právo na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání žáka podle školského zákona. 6. Zákonní zástupci mají právo na informace o veškerých předpisech týkajících se problematiky školství. Právní předpisy týkající se školské problematiky, vnitřní normy školy, výroční zprávy, rámcový vzdělávací program, školní vzdělávací program, zprávy o poskytování informací a jiné veřejnosti přístupné dokumenty jsou uloženy v kanceláři ředitele školy a kdokoli zde do nich může nahlédnout nebo si je vypůjčit prostřednictvím vedení školy. Zároveň jsou tyto dokumenty přístupné na internetu. 7. Zákonní zástupci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vzdělávání, jehož obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem, na vytvoření nezbytných podmínek, které toto vzdělávání umožní, a na poradenskou pomoc školy a školského poradenského zařízení 8. Zákonní zástupci mají právo požádat o přezkoumání výsledků hodnocení žáka. 9. Zákonní zástupci jsou informováni o průběhu a výsledcích vzdělávání žáka prostřednictvím: žákovské knížky, portfoliem žáka, souborem motivačních prvků (smajlík, razítko, ocenění), třídních schůzek a konzultací organizovaných školou (zpravidla třikrát ročně), osobního jednání s učitelem po předchozí domluvě. 10. Důležité kontakty: název a adresa školy: Základní škola a Mateřská škola Bohuňovice, Pod Lipami 210, Bohuňovice telefon škola: fax: web: skola.bohunovice.cz 8/26

9 2 Povinnosti zákonných zástupců žáků 1. Zákonní zástupci jsou povinni zajistit, aby žák docházel řádně do školy (Školský zákon , odst.3). Nepřítomnost žáka ve škole může být omluvena jen pro nemoc nebo z vážných rodinných důvodů. Pokud je přítomnost kratší než tři dny, žák se omlouvá třídnímu učiteli v den příchodu do školy. Pokud je zákonnému zástupci známo, že bude absence žáka delší než tři dy, musí být žák omluven telefonicky nebo em (viz. Kontakty) nejpozději do tří pracovních dnů. Pokud nebude absence v rámci stanovených termínů omluvena, bude považována za neomluvenou a bude kontaktován odbor sociálněprávní ochrany dětí. 2. Omluvenky musí být napsány v žákovské knížce a to i v případě předchozí telefonické omluvy. Návštěva lékaře není důvodem k celodenní nepřítomnosti, žák je povinen se neprodleně dostavit do výuky. V případě opakované nepřítomnosti je nutné potvrzení lékaře. Pokud je důvodem infekční choroba (u žáka nebo u osob, s nimiž žák žije ve společné domácnosti), žák smí v docházce do školy pokračovat jen se souhlasem lékaře. Tuto skutečnost neprodleně oznámí zákonní zástupci žáka přímo vedení školy. 3. Zákonní zástupci jsou povinni informovat školu o změnách týkajících se adresy, telefonních čísel, zdravotní pojišťovny a dalších údajů nezbytně potřebných pro kontakt s rodiči a pro vedení školní matriky. Dále jsou povinni informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které mohou mít vliv na průběh vzdělávání žáka.(školský zákon , odst.3) 4. Zákonní zástupci jsou povinni na vyzvání třídního učitele, výchovného poradce, vychovatelky školní družiny a vedení školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání a chování žáka. (Školský zákon , odst.3) Práva a povinnosti pedagogických pracovníků 1 Práva pedagogických pracovníků Všechna práva pedagogických pracovníků upravuje Zákoník práce a dále Zákon 563 o pedagogických pracovnících v platném znění. 2 Povinnosti pedagogických pracovníků Všechny povinnosti pedagogických pracovníků upravuje Zákoník práce a dále Zákon 563 o pedagogických pracovnících v platném znění. 9/26

10 Část třetí Provoz a vnitřní režim školy 1 Škola Provoz a dojíždění ZŠ Bohuňovice navštěvují žáci Bohuňovic, Hlušovic, Štarnova a výjimečně i žáci s trvalým bydlištěm v Olomouci a Šternberku. Začátek vyučování 1. Školní budova se otevírá v 7:25 hodin dopoledne. Žákům je umožněn vstup do budovy 20 minut před začátkem dopoledního vyučování a 20 minut před začátkem odpoledního vyučování. Žák je současně povinen být 5minut před zahájením první dopolední a první odpolední vyučovací hodiny připraven na svém místě v příslušné třídě. V jinou dobu vstupují žáci do školy pouze na vyzvání zaměstnanců školy, kteří nad nimi zajišťují pedagogický dozor. Dohled nad žáky je zajištěn po celou dobu jejich pobytu ve školní budově, přehled dohledů je vyvěšen na informační tabuli ve sborovně. 2. Přestávky mezi vyučovacími hodinami jsou desetiminutové. Po druhé vyučovací hodině se zařazuje přestávka v délce 20 minut. Přestávka mezi dopoledním a odpoledním vyučováním trvá 40 minut, přestávka mezi hodinami v odpoledním vyučování trvá 5 minut. 3. Vyučování probíhá podle časového rozvržení vyučovacích hodin a přestávek: Přestávky mezi vyučovacími hodinami jsou nejméně desetiminutové. Během dopoledního vyučování, zpravidla po druhé vyučovací hodině, se zařazuje alespoň jedna přestávka v délce nejméně 15 minut. Přestávka mezi dopoledním a odpoledním vyučováním trvá nejméně 50 minut. V případech hodných zvláštního zřetele lze zkrátit některé desetiminutové přestávky na nejméně 5 minut a přestávku mezi dopoledním a odpoledním vyučováním na nejméně 30 minut. Při zkracování přestávek ředitel školy přihlédne k základním fyziologickým potřebám žáků. Dopolední vyučování: 1. vyučovací hodina 07 : : vyučovací hodina 08 : : vyučovací hodina 09 : : vyučovací hodina 10 : : vyučovací hodina 11 : : vyučovací hodina 12 : : vyučovací hodina 13 : : vyučovací hodina 14 : 10 14: 55 Odpolední vyučování: 10/26

11 Po čtvrté vyučovací hodině : 1. vyučovací hodina 12 : : vyučovací hodina 12 : : 40 Po páté vyučovací hodině : 1. vyučovací hodina 13 : : vyučovací hodina 13 : : 35 Tyto údaje mají žáci zapsány v žákovských knížkách. Vyučování končí nejpozději do 15 hodin. Vyučovací hodina trvá 45 minut. Rámcový vzdělávací program školy může pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami stanovit odlišnou délku vyučovací hodiny. V odůvodněných případech lze vyučovací hodiny dělit a spojovat, v tomto případě je odlišná doba ukončení vyučování oznámena rodičům. Po příchodu do budovy si žáci odkládají obuv a svršky na místa k tomu určená - v šatnách a ihned odcházejí do učeben. V průběhu vyučování je žákům vstup do šaten povolen pouze se svolením vyučujícího. Při organizaci výuky jinak než ve vyučovacích hodinách stanoví zařazení a délku přestávek pedagog pověřeným vedením akce podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáků. Bezpečnost a ochranu zdraví žáků ve škole zajišťuje škola svými zaměstnanci, pedagogickými i nepedagogickými. Zaměstnance, který není pedagogickým pracovníkem, může ředitel školy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků určit pouze, pokud je zletilý a způsobilý k právním úkonům. Nejvyšší počet žáků ve třídě je obecně 30. Škola může podle 23 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona (v platném znění) požádat zřizovatele o schválení výjimky z uvedeného počtu žáků o 4, při zachování bezpečnostních a hygienických předpisů. Při výuce některých předmětů, zejména nepovinných a volitelných, jsou děleny třídy na skupiny, vytvářeny skupiny žáků ze stejných nebo různých ročníků nebo spojovány třídy, počet skupin a počet žáků ve skupině se určí rozvrhem na začátku školního roku, zejména podle prostorových, personálních a finančních podmínek školy, podle charakteru činnosti žáků, v souladu s požadavky na jejich bezpečnost a ochranu zdraví a s ohledem na didaktickou a metodickou náročnost předmětu. Nejvyšší počet žáků ve skupině je 30. Při výuce cizích jazyků je nejvyšší počet žáků ve skupině 24. Škola při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb přihlíží k základním fyziologickým potřebám dětí a žáků a vytváří podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů. Školy zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví dětí a žáků při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb a poskytuje žákům a studentům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. Škola vede evidenci úrazů dětí a žáků, k nimž došlo při činnostech ve škole a školních akcích, vyhotovuje a zasílá záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím. 11/26

12 O všech přestávkách je umožněn pohyb dětí mimo třídu. Velké přestávky jsou za příznivého počasí určeny k pobytu dětí mimo budovu školy. Provoz školy probíhá ve všedních dnech, od 7:00 do 16:00hodin. V období školního vyučování může ředitel školy ze závažných důvodů, zejména organizačních a technických, vyhlásit pro žáky nejvýše 5 volných dnů ve školním roce. Frekvence střídání pracovních míst při výuce I. stupeň: čtyřikrát během školního roku, v nižších třídách častěji. Dbáno na žáky leváky-světlo. II. stupeň : různý zasedací pořádek v jednotlivých předmětech. Počet hodin v jednom sledu Žáci mohou mít v dopoledním vyučování nejvýše 6 vyučovacích hodin a v odpoledním vyučování nejvýše 6 vyučovacích hodin. Konkrétní počet vyučovacích hodin stanoví škola s přihlédnutím k charakteru vzdělávací činnosti a k základním fyziologickým potřebám žáků. Režim práce s počítačem Volitelné předměty 6 7 třída. Využití počítačů v běžných vyučovacích hodinách. V jednom sledu obvykle 1 až 2 vyučovací hodiny. Možnost práce na PC v kroužcích, po dohodě s vyučujícími i v odpoledních hodinách. Režim pracovního vyučování Škola vyučuje podle Školního vzdělávacího programu Základní školy Bohuňovice Délka trvání v jednom sledu je 1 2 hodiny podle rozvrhu. Možnost očisty je přímo v budově dílen, v učebně je umývárna. Jinak se využívají umyvadla na WC. Ochranné pomůcky si nosí žáci sami, v dílnách používají zástěry. 2 Režim při akcích mimo školu 1. Bezpečnost a ochranu zdraví žáků při akcích a vzdělávání mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, zajišťuje škola vždy nejméně jedním zaměstnancem školy - pedagogickým pracovníkem. Společně s ním může akci zajišťovat i zaměstnanec, který není pedagogickým pracovníkem, pokud je zletilý a způsobilý k právním úkonům. 2. Při organizaci výuky při akcích souvisejících s výchovně vzdělávací činností školy mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, stanoví zařazení a délku přestávek pedagog pověřeným vedením akce, podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáků. 12/26

13 3. Při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, nesmí na jednu osobu zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví žáků připadnout více než 25 žáků. Výjimku z tohoto počtu může stanovit s ohledem na náročnost zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ředitel školy. Škola pro plánování takovýchto akcí stanoví tato pravidla každou plánovanou akci mimo budovu školy předem projedná organizující pedagog s vedením školy zejména s ohledem na zajištění BOZP. Akce se považuje za schválenou uvedením v měsíčním plánu práce školy, kde zároveň s časovým rozpisem uvede ředitel školy jména doprovázejících osob. 4. Při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, kdy místem pro shromáždění žáků není místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, zajišťuje organizující pedagog bezpečnost a ochranu zdraví žáků na předem určeném místě 15 minut před dobou shromáždění. Po skončení akce končí zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví žáků na předem určeném místě a v předem určeném čase. Místo a čas shromáždění žáků a skončení akce oznámí organizující pedagog nejméně 2 dny předem zákonným zástupcům žáků a to zápisem do žákovské knížky, nebo jinou písemnou informací. 5. Při přecházení žáků na místa vyučování či jiných akcí mimo budovu školy se žáci řídí pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. Před takovýmito akcemi doprovázející učitel žáky prokazatelně poučí o bezpečnosti. Pro společné zájezdy tříd, lyžařské kursy platí zvláštní bezpečnostní předpisy, se kterými jsou žáci předem seznámeni. Při pobytu v ubytovacích zařízeních se účastníci akce řídí vnitřním řádem tohoto zařízení. 6. Plavecký výcvik je zařazen ve školním vzdělávacím programu, pro žáky 3.ročníku, v rozsahu nejméně 40 vyučovacích hodin. 7. Chování žáka na mimo školních akcích je součástí celkového hodnocení žáka včetně hodnocení na vysvědčení. 8. Při zapojení školy do soutěží bezpečnost a ochranu zdraví žáků po dobu dopravy na soutěže a ze soutěží zajišťuje vysílající škola, pokud se zákonným zástupcem žáka nedohodne jinak. V průběhu soutěže zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků organizátor. 3 Stravování ve školní jídelně v Bohuňovicích Stravování Školní jídelna Bohuňovice má vlastní jídelnu s kapacitou 500 obědů, ve které se stravují žáci učitelé základní školy. Doba výdeje obědů je stanovena od hodin do hodin, a to ve třech směnách. Doplňkové občerstvení a školní svačiny zde nejsou k dispozici. Doba vymezená pro konzumaci oběda žáka je přibližně 20 minut. Školní jídelna umožňuje stravování cizích strávníků. Stravování pro cizí strávníky je prováděno následujícím způsobem. Do hodin přinesou pečovatelky nebo důchodci jídlonosiče a postaví je na chodbě na nerezový vozík. Po hodině jsou jídlonosiče naplněny a důchodci si je mohou opět na vozíku na chodbě jídelny vyzvednout. Aby nedocházelo k záměnám, musí být řádně označeny. Místní mateřské školky si stravu odváží školním autem. 13/26

14 Pitný režim Ve všech budovách je pitná voda dodávána z obecní vodovodní sítě. 4 Družina Ve školní družině pracují tři oddělení, v každém je maximálně 30 dětí. Ranní družina probíhá v jednom oddělení v budově školy 1. třída od 6.30 do 7.30 hod. Odpolední družina probíhá ve dvou odděleních od do hod. V době od hod jsou žáci spojeni do jednoho oddělení. Pobyt venku je zařazen obvykle od do hod., způsob využití závisí na počasí (vycházky nebo volné hry na hřišti). 5 Povinnosti dozoru Povinnosti a právo dozoru na chodbě 1. Dozírající učitel řídí a organizuje činnost žáků o přestávkách v přiděleném podlaží. 2. Dodržuje stanovenou dobu dozoru. 3. Nesmí opomenout nahlédnout do tříd a řešit případné kázeňské přestupky. 4. Řeší také přímo na místě /případně s třídním učitelem/ všechna porušení vnitřního řádu školy. 5. Dozor v přízemí a v druhém patře kontroluje pořádek na WC. 6. Za nepřítomnosti školníka pouští žáky do budovy vyučující dozírající v přízemí, ten také kontroluje žactvo v šatnách. 7. Dbá, aby nebyl poškozován majetek školy. 8. Ručí za bezpečnost žáků na svěřeném úseku. 9. V době dozoru jsou všechna rozhodnutí a příkazy nadřízeny ostatním příkazům pedagogických pracovníků. Povinnosti a právo dozoru v jídelně 1. Dozírající ve školní jídelně organizuje činnost před jídelnou, v šatně, na chodbě a v jídelně. 2. Dodržuje dobu dozoru a dbá o bezpečnost žáků na svěřeném úseku. 3. Dohlíží nad správným stolováním žáků. 4. Dbá na kázeň a pořádek. 5. Upozorňuje žáky na správné návyky při stolování. 6. V době dozoru jsou všechna nařízení dozírajícího nadřazena ostatním rozhodnutím pedagogických pracovníků. 14/26

15 Část čtvrtá Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrana před rizikovým chováním a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí 1. Žákům není v době mimo vyučování zdržovat se v prostorách školy, pokud nad nimi není vykonáván dohled způsobilou osobou 2. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu žáků ve školní budově nebo mimo budovu při akci pořádané školou žáci hlásí ihned vyučujícímu, nebo pedagogickému dozoru 3. Při úrazu poskytnou žákovi nebo jiné osobě první pomoc, zajistí ošetření žáka lékařem. Úraz ihned hlásí vedení školy a vyplní záznam do knihy úrazů, případně vyplní předepsané formuláře. Ošetření a vyplnění záznamů zajišťuje ten pracovník, který byl jeho svědkem nebo který se o něm dověděl první 4. Při výuce v tělocvičně, dílnách, na pozemcích, v laboratoři zachovávají žáci specifické bezpečnostní předpisy pro tyto učebny, dané řádem odborné učebny. Vyučující daného předmětu provedou prokazatelné poučení žáků v první vyučovací hodině školního roku a dodatečné poučení žáků, kteří při první hodině chyběli. O poučení žáků provede vyučující záznam do třídní knihy. Poučení o BOZP a PO se provádí rovněž před každou akcí mimo školu 5. Školní budova je volně přístupná zvenčí pouze v době, kdy je dozírajícími zaměstnanci školy zajištěna kontrola přicházejících osob; při odchodu žáků z budovy pedagogové podle plánu dohledů. Každý z pracovníků školy, který otevírá budovu cizím příchozím, je povinen zjistit důvod jejich návštěvy a zajistit, aby se nepohybovali nekontrolovaně po budově. Během provozu školy jsou zevnitř volně otevíratelné dveře únikových východů. 6. Šatny žáků jsou uzamčeny, klíče od šaten mají žákovské služby třídy určené třídním učitelem. Třídní učitelé určí služby žáků tak, aby bylo možno toto opatření dodržovat i během dělené a odpolední výuky žáků. Uzamčení všech šaten průběžně kontroluje školník. 7. Všichni žáci jsou povinni chránit své zdraví a zdraví svých spolužáků. 8. Žákům je zakázáno přinášet do školy věci, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz nebo ohrozit mravní výchovu. 9. Žákům je zakázáno zacházet s elektrickými spotřebiči a s elektrickými zařízeními ve škole. Výjimku tvoří elektrické spotřebiče využívané při výuce. Vždy však žáci musí být poučeni učitelem o bezpečném užívání těchto spotřebičů, musí je používat v souladu s pokyny učitele. 10. V celém areálu školy a před vstupem do školy je přísně zakázáno užívání, donášení, držení, distribuce a propagace návykových látek, včetně alkoholických nápojů a cigaret. V případě podezření na porušení tohoto bodu se postupuje dle Dodatku č. 1 Školního řádu Postup školy při výskytu podezřelé látky a při podezření na užití omamné látky žákem. 11. Všichni žáci, jejich zákonní zástupci a pracovníci školy jsou povinni aktivně se podílet na zamezení výskytu šikany, vandalismu, brutality, rasismu, kriminality, nepřátelství nebo násilí. Při každém zjištění těchto jevů nebo podezření na ně jsou povinni okamžitě 15/26

16 informovat třídního učitele, výchovného poradce a vedení školy a případné oběti poskytnout podle svých možností a schopností náležitou ochranu. Závažné případy jsou postoupeny orgánům činným v trestním řízení. 12. Osobám podezřelým, že jsou pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek, nebude vstup do budovy školy umožněn. 13. Při přesunech se žáci po schodištích a chodbách školy pohybují opatrně a chovají se ohleduplně k ostatním osobám. Po chodbách, schodištích a učebnách je zakázáno běhat. Při přesunech mimo budovu školy žáci dbají pokynů vyučujícího. 14. Žákům je zakázáno vyklánět se z oken, vyhazovat z nich jakékoliv předměty a pokřikovat na kolemjdoucí osoby. Žákům je zakázáno samovolně manipulovat s okny a se zatemněním oken. 15. Po poslední vyučovací hodině dopoledního a odpoledního vyučování vyučující předává učitel žáky, kteří jsou přihlášeni do školní družiny vychovatelkám školní družiny. Ostatní odvádí do šaten a stravující se žáky pak do školní jídelny. 16. Pedagogičtí a provozní pracovníci školy nesmí žáky v době dané rozvrhem bez dozoru dospělé osoby uvolňovat k činnostem mimo budovu, nesmí je samotné posílat k lékaři atd. Škola odpovídá za žáky v době dané rozvrhem výuky žáka, včetně nepovinných předmětů, a všech přestávek. Část pátá Zacházení s majetkem školy ze strany žáků, zacházení s osobním majetkem, náhrady škody (Školský zákon 561, 30) 1. Žáci šetrně zacházejí s učebnicemi a školními potřebami, udržují svá místa, třídu, vnitřní i přilehlé prostory školy v čistotě a pořádku, aktivně chrání majetek, vnitřní zařízení a budovu školy před poškozením. Při zaviněném poškození školního majetku se po dohodě s vedením školy postarají spolu s rodiči nebo zákonnými zástupci o urychlenou nápravu a uvedou poškozenou věc do původního stavu. 2. Odcizené a poškozené věci jsou hrazené pojišťovnou nebo školou jen v případě, že byly uloženy na určeném místě a řádně zajištěny. Zjistí-li žák ztrátu nebo poničení osobní věci, je povinen tuto skutečnost okamžitě ohlásit vyučujícímu učiteli (o přestávce učiteli vykonávajícímu dozor) nebo třídnímu učiteli. V případě zjištění pachatele bude škola postupovat v souladu s platnými zákony. Škola nezodpovídá za cenné věci, které nesouvisejí s výukou. (viz výše bod Část druhá, Povinnosti žáka, bod 20) 3. Žáci sami dbají na to, aby osobní věci měli pod stálou kontrolou nebo na určených místech. Peníze vybírané školou odevzdají určenému učiteli před začátkem vyučování. 4. Při úhradě škody školou nebo pojišťovnou je zákonný zástupce žáka, jemuž škoda vznikla, povinen doložit vhodným dokladem výši vzniklé škody (paragon, stvrzenka apod.). 16/26

17 Část šestá Pravidla pro hodnocení chování žáků (Školský zákon 561, 31) 1. Ředitel školy může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné osoby udělit žákovi po projednání v pedagogické radě pochvalu nebo jiné ocenění za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo statečný čin nebo za dlouhodobou úspěšnou práci. 2. Třídní učitel může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních vyučujících či žáků udělit žákovi pochvalu nebo jiné ocenění za výrazný projev školní iniciativy nebo za déletrvající úspěšnou práci. 3. Při porušení povinností stanovených Školním řádem lze podle závažnosti tohoto porušení žákovi uložit tato výchovná opatření: a) napomenutí třídního učitele zejména za: opakovaná zapomínání učebních pomůcek, drobné porušování školního řádu (např. nerespektování pokynů učitele, mobil). b) důtku třídního učitele zejména za: soustavná zapomínání učebních pomůcek, opakovaná drobná porušování školního řádu, opakované zapomínání žákovské knížky, opakované pozdní příchody do výuky *. c) důtku ředitele školy zejména za: přetrvávající přestupky uvedené výše, svévolné opuštění školy v době vyučování, neomluvenou absenci do jednoho dne včetně, soustavné pozdní příchody do výuky, závažné porušení školního řádu (podvod, lhaní, nedopisování známek), úmyslné ničení školního majetku a majetku žáků a zaměstnanců, úmyslné ublížení spolužákovi či jiné osobě. (Školský zákon 561 považuje hrubé slovní útoky a úmyslné fyzické útoky za závažné porušení povinností stanovených tímto zákonem - 31, odst. 3.) 4. Při velmi závažném porušení povinností stanovených Školním řádem lze podle závažnosti tohoto porušení žáka hodnotit snížením známky z chování. Žák je hodnocen podle následujících pravidel: * Zahájení vyučování je v 7:45, žák je povinen být ve třídě pět minut před zahájením vyučování. Začátky a konce vyučovacích hodin jsou uvedeny na webu školy (skola.bohunovice.cz) v sekci základní údaje a na informační tabuli ve škole. 17/26

18 a) snížená známka z chování o jeden stupeň zejména za: neomluvenou absenci v počtu více jak jeden den, nejvýše dva dny, opakované svévolné opuštění školy v době vyučování, podvody (falšování podpisů, známek a hodnocení), držení, požití a distribuci omamných psychotropních látek včetně tabáku a alkoholu v době školního vyučování nebo v rámci akcí pořádaných školou, kde škola za žáka přebírá odpovědnost, opakované ubližování spolužákům a za šikanu, krádež v areálu školy nebo na akcích pořádaných školou, kde škola za žáka přebírá odpovědnost, pořizování zvukového či obrazového záznamu jiných osob. b) snížená známka z chování o dva stupně zejména za: neomluvenou absenci v počtu více než dva dny, opakované držení, požití a distribuci omamných psychotropních látek včetně tabáku a alkoholu v době školního vyučování nebo v rámci akcí pořádaných školou, kde škola za žáka přebírá odpovědnost, opakovanou krádež v areálu školy nebo na akcích pořádaných školou, kde škola za žáka přebírá odpovědnost, obzvlášť hrubé ublížení spolužákovi, zvlášť závažné či kombinované přestupky uvedené v předchozích odstavcích. 5. Třídní učitel neprodleně oznámí řediteli školy uložení napomenutí a důtky třídního učitele. Ředitel školy nebo třídní učitel oznámí udělení pochvaly, jiného ocenění nebo uložení výchovného opatření (napomenutí, důtka) a jeho důvody prokazatelným způsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci. Třídní učitel zaznamená udělení pochvaly, jiného ocenění a uložení výchovného opatření do dokumentace školy. Důtka ředitele školy bude doporučeně odeslána na adresu trvalého bydliště zákonných zástupců žáka. Rodiče nebo zákonní zástupci žáka budou pozváni k projednání závažných přestupků. 6. Za účelem objektivního posouzení závažných porušení pravidel a povinností stanovených tímto Školním řádem, příp. jinými závaznými předpisy, může ředitel školy ustanovit komisi. Tato komise ve spolupráci s Radou školy prošetří chování žáka a navrhne řediteli školy vhodné způsoby řešení problému. K jednání mohou být přizváni rodiče nebo zákonní zástupci žáka. 7. O neomluvené i zvýšené omluvené nepřítomnosti žáka informuje třídní učitel výchovného poradce, který tyto údaje vyhodnocuje. Při zvýšené omluvené nepřítomnosti ověřuje její věrohodnost. Neomluvenou nepřítomnost do součtu dvou dní řeší se zákonným zástupcem žáka třídní učitel formou pohovoru, na který je zákonný zástupce pozván doporučeným dopisem. Projedná důvod nepřítomnosti žáka a způsob omlouvání jeho nepřítomnosti a upozorní na povinnost stanovenou zákonem. Seznámí zákonného zástupce žáka s možnými důsledky v případě nárůstu neomluvené nepřítomnosti. Provede zápis z pohovoru, do něhož uvede způsob nápravy dohodnutý se zákonným zástupcem. Zákonný zástupce zápis 18/26

19 podepíše a obdrží kopii zápisu. Případné odmítnutí podpisu nebo převzetí zápisu zákonným zástupcem se do zápisu zaznamená. 8. Pozvání zákonných zástupců na jednání komise se provádí doporučeným dopisem. O průběhu a závěrech jednání komise se provede zápis, který zúčastněné osoby podepíší. Případná neúčast nebo odmítnutí podpisu zákonnými zástupci se v zápisu zaznamená. Každý účastník jednání obdrží kopii zápisu. 9. V případě, že neomluvená nepřítomnost žáka přesáhne tři dny, ředitel školy zašle bezodkladně oznámení o pokračujícím záškoláctví s náležitou dokumentací příslušnému orgánu sociálně-právní ochrany dětí nebo pověřenému obecnímu úřadu. Tato ohlašovací povinnost vychází z platné právní úpravy. 10. V případě opakovaného záškoláctví v průběhu školního roku, pokud již byli zákonní zástupci pravomocným rozhodnutím správního orgánu postiženi pro přestupek podle ustanovení zákona, je třeba postoupit v pořadí již druhé hlášení o zanedbání školní docházky Policii ČR, kde bude případ řešen jako trestní oznámení pro podezření spáchání trestného činu ohrožení mravní výchovy mládeže. Kopie hlášení o zanedbání školní docházky bude zaslána příslušnému okresnímu úřadu nebo pověřenému obecnímu úřadu. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Zásady hodnocení vzdělávání žáků stanovuje Školský zákon 561, 51, 52 a 53. Přesná pravidla pro hodnocení a klasifikaci upravuje platná vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (vyhláška číslo 48 z roku 2005). Z těchto závazných právních předpisů vychází Pravidla pro hodnocení vzdělávání žáků ZŠ Bohuňovice a Školní vzdělávací program Základní školy Bohuňovice (viz část Pravidla pro hodnocení žáků). 19/26

20 Část sedmá Účinnost Tento nabývá účinnosti dnem 1. září 2015 Mgr. Jana Divišová ředitelka školy 20/26

21 Dodatek Část první Postup školy při výskytu podezřelé látky a při podezření na užití omamné látky žákem 1 Tabákové výrobky Konzumace tabákových výrobků v areálu školy a při akcích pořádaných školou 1. V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci tabákových výrobků v areálu školy, či v rámci akcí školou pořádaných, je primárně nutné mu v další konzumaci zabránit. 2. Tabákový výrobek je třeba žákovi odebrat a zajistit, aby nemohl v konzumaci pokračovat. 3. Pedagogický pracovník o události sepíše stručný záznam s vyjádřením žáka (zejména odkud, od koho má tabákový výrobek), který založí školní metodik prevence do své agendy. 4. V případě porušení zákazu kouření informuje třídní učitel zákonného zástupce nezletilého žáka. 5. V závažných případech (zejména s ohledem na věk nebo chování dítěte) a jestliže se jednání opakuje, vyrozumí škola orgán sociálně právní ochrany obce s rozšířenou působností. Škola může od orgánu sociálně-právní ochrany obce vyžadovat pomoc. 6. Z konzumace tabákových výrobků ve škole vyvodí třídní učitel sankce stanovené tímto školním řádem. 2 Alkohol Nález alkoholu v areálu školy a při akcích pořádaných školou 1. V případě, kdy pracovníci školy naleznou v prostorách školy alkohol, postupují takto: a) Tekutinu nepodrobují žádnému testu ke zjištění jeho chemické struktury. b) O nálezu ihned uvědomí vedení školy. c) Nalezenou tekutinu uloží u vedení školy pro případ usvědčujícího důkazu. d) Zpracují stručný záznam o události. 2. V případě, kdy pracovníci školy zadrží u některého žáka alkohol, postupují takto: a) Zabavenou tekutinu nepodrobují žádnému testu ke zjištění její chemické struktury. b) O nálezu ihned uvědomí vedení školy. c) O nálezu sepíší stručný záznam, s vyjádřením žáka, u kterého byl alkohol nalezen. Zaznamenají datum, místo a čas nálezu a jméno žáka. Zápis podepíše i žák, u kterého byl alkohol nalezen (nebo který jej odevzdal). V případě, že podepsat odmítá, uvede 21/26

22 pracovník tuto skutečnost do zápisu. Zápisu a rozhovoru se žákem je přítomna ředitelka školy nebo její zástupkyně. Zápis záznamu založí školní metodik prevence do své agendy. d) O nálezu vyrozumí zákonného zástupce žáka, a v případě, že se jedná o opakovaný nález u téhož žáka, i orgán sociálně-právní ochrany dítěte, kterým je obecní úřad obce s rozšířenou působností. e) V případě podezření, že alkohol obsahuje i jiné příměsi a byl nalezen u žáka, který se jím intoxikoval, předají zajištěnou tekutinu přivolanému lékaři. Konzumace alkoholu v areálu školy a při akcích pořádaných školou 1. V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci alkoholu v areálu školy, či v rámci akcí školou pořádaných, je primárně nutné mu v další konzumaci zabránit. 2. Alkohol je třeba žákovi odebrat a zajistit, aby nemohl v konzumaci pokračovat. 3. Podle závažnosti momentálního stavu žáka, případně dalších okolností, pedagogický pracovník posoudí, jestli mu nehrozí nějaké nebezpečí. 4. V případě, kdy je žák pod vlivem alkoholu do té míry, že je ohrožen na zdraví a životě, zajistí škola nezbytnou pomoc a péči a volá lékařskou službu první pomoci. 5. Jestliže akutní nebezpečí nehrozí, postupuje pedagogický pracovník podle školního řádu školy. O události sepíše stručný záznam s vyjádřením žáka (zejména odkud, od koho má alkohol), který založí školní metodik prevence do své agendy a vyrozumí vedení školy. 6. Škola ihned vyrozumí zákonného zástupce a vyzve jej, aby si žáka vyzvedl, protože není zdravotně způsobilý k pobytu ve škole. 7. Jestliže není zákonný zástupce dostupný, vyrozumí škola orgán sociálně-právní ochrany dítěte obce s rozšířenou působností a vyčká jeho pokynů. Škola může od orgánu sociálněprávní ochrany dítěte obce s rozšířenou působností vyžadovat pomoc. 8. Jestliže se situace opakuje, splní škola oznamovací povinnost k orgánu sociálně-právní ochrany dítěte. Oznamovacím místem je příslušný odbor obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle místa bydliště dítěte. 9. V případě uživatelova zájmu nebo zájmu jeho zákonných zástupců poskytne škola potřebné informace o možnostech odborné pomoci při řešení takové situace. 10. Z konzumace alkoholu ve škole vyvodí třídní učitel sankce stanovené školním řádem. Za nebezpečné a protiprávní jednání je rovněž považováno navádění jiných žáků k užívání alkoholických nápojů. 11. V případě podezření na intoxikaci žáka může pedagogický pracovník provést orientační test na přítomnost alkoholu (dechovou zkoušku) pouze na základě předem získaného souhlasu zákonného zástupce s orientačním testováním žáka na přítomnost alkoholu. Pokud je výsledek testu pozitivní, postupuje pedagogický pracovník obdobným postupem jako je uvedeno od bodu 3. O události sepíše pedagogický pracovník stručný záznam s vyjádřením žáka. 22/26

23 12. Obdobný postup zvolí pedagogický pracovník i v případě příchodu žáka do školy pod vlivem alkoholu, resp. kdy nelze prokázat, že se žák intoxikoval ve škole. 3 Omamné a psychotropní látky (OPL) Nález OPL v areálu školy a při akcích pořádaných školou 1. V případě, kdy pracovníci školy naleznou v prostorách školy látku, kterou považují za omamnou nebo psychotropní, postupují takto: a) Látku nepodrobují žádnému testu ke zjištění její chemické struktury. b) O nálezu ihned uvědomí vedení školy. c) Za přítomnosti dalšího pracovníka školy vloží látku do obálky, napíší datum, čas a místo nálezu. Obálku přelepí, přelep opatří razítkem školy a svým podpisem a uschovají ji do školního trezoru. d) O nálezu vyrozumí Policii ČR, která provede identifikaci a zajištění podezřelé látky. 2. V případě, kdy pracovníci školy zadrží u některého žáka látku, kterou považují za omamnou nebo psychotropní, postupují takto: a) Zabavenou látku nepodrobují žádnému testu ke zjištění její chemické struktury. b) O nálezu ihned uvědomí vedení školy. c) O nálezu sepíší stručný záznam s vyjádřením žáka, u kterého byla látka nalezena. Zaznamenají datum, místo, čas nálezu a jméno žáka. Zápis podepíše žák, u kterého byla látka nalezena (nebo který látku odevzdal). V případě, že podepsat odmítá, uvede pracovník tuto skutečnost do zápisu. Zápisu a rozhovoru se žákem je přítomna ředitelka školy nebo jeho zástupkyně. d) O nálezu vyrozumí Policii ČR, která provede identifikaci a zajištění podezřelé látky a informuje zákonného zástupce žáka. e) V případě, že je látka nalezena u žáka, který se jí intoxikoval, předají látku zajištěnou výše uvedeným postupem, přivolanému lékaři. Může to usnadnit léčbu, neboť u řady jedů jsou známy protijedy. Další postup nutný k identifikaci látky pak zajistí Policie ČR. Konzumace OPL v areálu školy a při akcích pořádaných školou 1. V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci OPL v areálu školy, či v rámci akcí školou pořádaných, je primárně nutné mu v další konzumaci zabránit. 2. Návykovou látku je třeba žákovi odebrat a zajistit ji, aby nemohl v konzumaci pokračovat. 3. Podle závažnosti momentálního stavu žáka, případně dalších okolností pedagogický pracovník posoudí, jestli mu nehrozí nějaké nebezpečí. 4. V případě, kdy je žák pod vlivem OPL do té míry, že je ohrožen na zdraví a životě, zajistí škola nezbytnou pomoc a péči a volá lékařskou službu první pomoci. 5. Jestliže akutní nebezpečí nehrozí, postupuje pedagogický pracovník podle školního řádu školy. Především ihned zajistí vyjádření žáka a vyrozumí vedení školy. 23/26

Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace. Školní řád

Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace. Školní řád Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace Školní řád Obecná ustanovení: Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

DODATEK ŠKOLNÍHO ŘÁDU Č.j.: ZMSPL/0206/2014

DODATEK ŠKOLNÍHO ŘÁDU Č.j.: ZMSPL/0206/2014 DODATEK ŠKOLNÍHO ŘÁDU Č.j.: ZMSPL/0206/2014 POSTUP ŠKOLY PŘI VÝSKYTU PODEZŘELÉ LÁTKY A PŘI PODEZŘENÍ NA UŽITÍ OMAMNÉ LÁTKY ŽÁKEM Doporučené postupy školy 1. Vytvořit podmínky pro předcházení výskytu případů

Více

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Na základě ustanovení zákona

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Schválil: Školní družina při ZŠ Hlučín, Hornická 7, okr. Opava, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2014

Více

Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace

Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Obsah: A. Práva žáků B. Povinnosti žáků C. Práva zákonných zástupců žáka D. Povinnosti zákonných zástupců žáka E. Provoz školy F. Bezpečnost

Více

Krizový plán řešení při podezření na užití či výskytu tabákové nebo omamné látky a alkoholu pro I. a II. stupeň:

Krizový plán řešení při podezření na užití či výskytu tabákové nebo omamné látky a alkoholu pro I. a II. stupeň: Krizový plán řešení při podezření na užití či výskytu tabákové nebo omamné látky a alkoholu pro I. a II. stupeň: Škola : ZŠ Sirotkova 36, Brno Metodik prevence: Mgr. Zuzana Košťálová (I. stupeň) Mgr. Andrea

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Ustanovení pro žáky a rodiče

ŠKOLNÍ ŘÁD Ustanovení pro žáky a rodiče Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Ustanovení pro žáky a rodiče Školní řád Základní školy a Mateřské školy Babice vychází ze Zákona č. 561/2004 Sb., 30, o předškolním,

Více

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Základní a Mateřská škola Záhoří Horní Záhoří 3, 398 18 Záhoří tel./fax: 382 284 213, IČO: 75000989 Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Číslo směrnice: 12..2013 Vypracoval: Mgr. Markéta Bajerová,

Více

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 59/13 Skartační znak: S 5 Spisový znak:

Více

Postup školy při výskytu nebo uţití alkoholu ve škole

Postup školy při výskytu nebo uţití alkoholu ve škole POSTUP ŠKOLY PŘI ŘEŠENÍ RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ŢÁKŮ Zpracováno podle Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, ţáků a studentů ve školách a školských zřízeních, č. j. 21291/2010

Více

4. Vnitřní řád školní družiny

4. Vnitřní řád školní družiny Název: Základní škola a Mateřská škola, Únanov, příspěvková organizace, okres Znojmo Sídlo: Únanov 56, 671 31 Únanov IČO: 709 92 274 4. Vnitřní řád školní družiny Č.j.: ZSUN 179/2015 Spisový znak: 1.1.1

Více

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád zahrnuje základní údaje, týkající se práv a povinností žáků SOUE a jejich zákonných zástupců, organizace vyučování

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola,lužany, okres Jičín se sídlem Lužany 155, 507 06 Lužany VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 28.8.2014 Směrnice nabývá

Více

Směrnice k řešení rizikového chování žáků

Směrnice k řešení rizikového chování žáků Základní škola a Mateřská škola Záhoří Horní Záhoří 3 398 18 Záhoří tel./fax: 382 284 213, IČO: 75000989 Směrnice k řešení rizikového chování žáků Číslo směrnice: 4.2013 Vypracoval: Miloslava Pohořská,

Více

CO DĚLAT, KDYŽ INTERVENCE PEDAGOGA Rizikové chování ve školním prostředí doporučení Návykové látky drogy

CO DĚLAT, KDYŽ INTERVENCE PEDAGOGA Rizikové chování ve školním prostředí doporučení Návykové látky drogy CO DĚLAT, KDYŽ INTERVENCE PEDAGOGA Rizikové chování ve školním prostředí doporučení Návykové látky drogy TABÁKOVÉ VÝROBKY Konzumace tabákových výrobků ve škole (1) V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obecná ustanovení

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny vychází z vyhlášky č. 74/2005 Sb. a Úmluvy o právech dítěte I. Práva a povinnosti žáků a) Práva žáků: 1. Na účast na výchovných, vzdělávacích, zájmových,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola, Praha 8, Glowackého 6 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: ZŠ 1/2005 Vypracoval: Mgr. Miroslav Koranda, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne 29.8.2014 Obecná ustanovení Na základě

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY se sídlem Orel 71, 538 21 Slatiňany VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 3/2014 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 20.1.2014 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.2.2014 Mgr. Jiřina Lacinová,

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace, 360 01 Karlovy Vary Vnitřní řád školní družiny V Karlových Varech 30.srpna 2013 Mgr. Jan Poula ředitel školy Vnitřní řád školní družiny

Více

17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Komenského 157, 679 32 Svitávka 17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 9/2016 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 31. 8. 2015 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 31. 8. 2015 Mgr. Aleš Antl,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Šakvice, příspěvková organizace se sídlem Hlavní 41. 691 67 Šakvice VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 23 /12 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 28. 8. 2012 Směrnice nabývá

Více

2. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

2. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola, Brumovice, okres Břeclav, příspěvková organizace se sídlem Brumovice 140, 691 11 Brumovice 2. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 264/2013 Vypracoval: Schválil: Mgr. Marie

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola speciální Lanškroun, Olbrachtova 206 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZŠspecLa 147/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 03. 09. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Pecka, příspěvková organizace Pecka, okres Jičín ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část 22. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 89 /2012 Spisový znak A.1. Vypracoval: Schválil: Pedagogická

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Šakvice, příspěvková organizace se sídlem Hlavní 41, 691 67 Šakvice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 30/15 Vypracoval: Schválil: PhDr. Lenka Havelková, ředitelka školy

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Základní škola, Chrast, okres Chrudim příspěvková organizace se sídlem U Pošty 5, 538 51 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Č.j.: ZŠ/CH-370/12b) Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel.: 325 588 345, e-mail: zshrjesenik@volny.cz. Vnitřní řád školní družiny

Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel.: 325 588 345, e-mail: zshrjesenik@volny.cz. Vnitřní řád školní družiny Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel.: 325 588 345, e-mail: zshrjesenik@volny.cz Vnitřní řád školní družiny Hru-2/15/3 Spis. značka: 2 1 Skart. značka: A5 Na základě ustanovení

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY IČ:70999384 e-mail: zs.bratcice@skolniweb.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Pavla Fialová Schválil: Mgr. Kristýna Dvořáková, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne 28. 8. 2014 Směrnice

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Základní škola a Mateřská škola Huzová, okres Olomouc, příspěvková organizace Směrnice č. 3 Vnitřní řád školní družiny 1. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve školní

Více

Základní škola Vrbice, okres Břeclav, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola Vrbice, okres Břeclav, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola Vrbice, okres Břeclav, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD aktualizace listopad 2014 Ustanovení pro žáky a rodiče: Děti naší školy mají právo na: vzdělání podle programu Školního vzdělávacího

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 197/12 Základní škola Litoměřice Boženy Němcové 2 Základní škola Litoměřice Boženy Němcové 2 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Petra Přikrylová Schválil: PeadDr. Václav Hanč, Ph.D. Pedagogická

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 122/12 Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Tábor-Měšice, Míkova 64 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: 31.8.2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2012

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. ZŠ/0103/2014/04 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Platnost od 1. 9. 2014 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o.

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. J.: 1/9/2014 Vypracoval: Vydal: Ing. Petra Hanzalová, vychovatelka pověřená vedením ŠD Mgr. Jarmila Líčeníková, ředitelka

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: /2012 Vypracoval: Dagmar Křivánková vedoucí vychovatelka Schválil: PaedDr. Marcela Vaňková ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne 3. 9. 2012 Směrnice nabývá

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, DOLNÍ OLEŠNICE, okres Trutnov, příspěvková organizace, Dolní Olešnice 41, 543 71 Hostinné, tel. 724 893 650, E-mail: zsdolniolesnice@seznam.cz IČO 75016591 Vnitřní řád

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Slapy, okres Praha západ, příspěvková organizace se sídlem Slapy 50, 252 08 Slapy 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: SM 2 /2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada

Více

ZŠ a MŠ Borek ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Radek Cvach, ředitel školy

ZŠ a MŠ Borek ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Radek Cvach, ředitel školy Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Směrnice nabývá platnosti ode dne: 16.6. 2014 Mgr. Radek Cvach, ředitel školy Mgr. Radek Cvach, ředitel školy Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 17.6.

Více

Základní škola Prachatice, Zlatá stezka 240, příspěvková organizace se sídlem Zlatá stezka 240, 383 01 Prachatice ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola Prachatice, Zlatá stezka 240, příspěvková organizace se sídlem Zlatá stezka 240, 383 01 Prachatice ŠKOLNÍ ŘÁD se sídlem Zlatá stezka 240, 383 01 Prachatice Č.j. 374/2014 Obecná ustanovení ŠKOLNÍ ŘÁD Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 Základní škola Zahrádka, U Zásobní zahrady 8, Praha 3 (dále jen ZŠZ), vydává v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446 - příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 518/2013 Směrnice č.: 03/2013 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠ Úpice Lány

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠ Úpice Lány VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠ Úpice Lány A Práva a povinnosti žáků a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky 1. Práva žáků Žák má právo: na účast na výchovných, vzdělávacích,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola, Hostěradice, okres Znojmo příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZSHost/ 35 /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 26.8.2014 Směrnice nabývá platnosti

Více

I. Jak řešit případy související s užíváním návykových látek v prostředí škol a školských zařízení

I. Jak řešit případy související s užíváním návykových látek v prostředí škol a školských zařízení Naše škola při řešení problematiky sociálně patologických jevů vychází z platných dokumentů vydávaných MŠMT. Vyučující při řešení problémových situací budou jednotně postupovat podle Metodického pokynu

Více

Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha - západ

Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha - západ Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha západ Pokyn ředitele školy k omlouvání žáků Č. j.: 00283/14/ZS Účinnost od: 26.5.2014 Spisový znak: Počet příloh: 3 Skartační znak: Zpracováno podle metodického

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY se sídlem 739 59 Střítež 108 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZŠ/0164/2012 2012/2013 Vypracoval: Schválil: Mgr. Dagmar Machálková, ředitelka školy Mgr. Dagmar Machálková, ředitelka školy Pedagogická

Více

Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou, okres Přerov Š K O L N Í Ř Á D

Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou, okres Přerov Š K O L N Í Ř Á D Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou, okres Přerov Š K O L N Í Ř Á D Základem našeho vzájemného setkávání je dodržování pravidel slušného chování, vzájemná úcta a respekt. Základní škola a Mateřská

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracovala: Schválila: Základní škola J. Gutha-Jarkovského, příspěvková organizace se sídlem Praha 1, Truhlářská 22 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD PhDr. Jitka Kendíková, ředitelka školy PhDr. Jitka

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 7. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 279 /12 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 30. 08. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 30. 08. 2012 Mgr. Ivana Málková,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: Vypracovala: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova se sídlem 798 14 Olšany u Prostějova 3 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY OLS-370/2015 Mgr. Eva Pluskalová, ředitelka školy Mgr.

Více

KRIZOVÝ PLÁN v rámci prevence rizikového chování

KRIZOVÝ PLÁN v rámci prevence rizikového chování KRIZOVÝ PLÁN v rámci prevence rizikového chování (postup pedagogických pracovníků v níže uvedených krizových situacích) Zpracoval: Mgr. Zdeněk Brabec 1.11.2013 Pracovníci školy vždy, v rámci možností a

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY příspěvková organizace se sídlem Libštát č. p. 17, 512 03 Libštát 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 03/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 31. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola, Hluboké Mašůvky, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 160 /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 15.1.2014 Směrnice nabývá platnosti

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOLOPLAZY 783 56 Doloplazy 145 V N IT Ř N Í Ř Á D Š K O L N Í D R U Ž I N Y Č.j.: Spisový znak: Skartační znak: 29-14 A.1.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOLOPLAZY 783 56 Doloplazy 145 V N IT Ř N Í Ř Á D Š K O L N Í D R U Ž I N Y Č.j.: Spisový znak: Skartační znak: 29-14 A.1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOLOPLAZY 783 56 Doloplazy 145 V N IT Ř N Í Ř Á D Š K O L N Í D R U Ž I N Y Č.j.: Spisový znak: Skartační znak: 29-14 A.1. A10 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 23.1.2014

Více

Školní řád ZŠ a MŠ Malá Skála a/ Práva žáků

Školní řád ZŠ a MŠ Malá Skála a/ Práva žáků Školní řád ZŠ a MŠ Malá Skála a/ Práva žáků Žák má právo: 1.Na vzdělávání a účast ve výuce podle rozvrhu. 2. Na odpočinek a volný čas. 3. Na zabezpečení přístupu k informacím, zejména takovým, které podporují

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Školní družina (dále jen družina) je školským zařízením pro zájmové vzdělávání zřízené v souladu se zákonem 561/2004 Sb., O předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola Hvozd, Hvozd 84, 798 55 Hvozd VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 65/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 28.8.2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část 9. Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí příspěvková organizace se sídlem v Cotkytli ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. 83/2012 Vypracoval: Schválil:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Sloup 679 13 Sloup 200 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: /2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 27.8.2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: Mgr.Pavel

Více

Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy

Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy Š K O L N Í Ř Á D Vydán: ve Zlíně 24. 8. 2011 Schvaluje: Mgr. Marta Fojtíková, ředitelka Úvod V souladu s ustanoveními

Více

Základní škola a mateřská škola Potůčky ŠKOLNÍ ŘÁD. Projednáno na pedagogické radě dne: 26. 08.2010

Základní škola a mateřská škola Potůčky ŠKOLNÍ ŘÁD. Projednáno na pedagogické radě dne: 26. 08.2010 Základní škola a mateřská škola Potůčky ŠKOLNÍ ŘÁD Zpracovala: Mgr. Jana Kunstová Projednáno na pedagogické radě dne: 26. 08.2010 Platnost: 01. 09. 2010 2 Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Dětská 915. Školní řád. Ředitelka školy vydává školní řád, který podle 30 zákona 561/2004 (školský zákon) upravuje:

Základní škola, Ostrava Poruba, Dětská 915. Školní řád. Ředitelka školy vydává školní řád, který podle 30 zákona 561/2004 (školský zákon) upravuje: 1 Základní škola, Ostrava Poruba, Dětská 915 Školní řád Ředitelka školy vydává školní řád, který podle 30 zákona 561/2004 (školský zákon) upravuje: podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část: 4. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část: 4. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část: 4. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 117/2013 Vypracoval: Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2013 Mgr. Jaroslav Přeučil, ředitel školy Směrnice nabývá účinnosti ode dne:

Více

VNITŘNÍ ŘÁD školní družiny

VNITŘNÍ ŘÁD školní družiny VNITŘNÍ ŘÁD školní družiny a v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 80139 (IČ 02077469) OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Školní družina (dále jen družina ) je školským zařízením pro

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Vypracoval: Ivana Štefková Schválil: Mgr. Ilona Racková Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu. I. OBECNÁ

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠSnH276/2014/Pru Pedagogická rada projednala dne: 29. 8. 2014 Směrnice nabývá

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dolní Olešnice, okres Trutnov. Školní řád

Základní škola a Mateřská škola, Dolní Olešnice, okres Trutnov. Školní řád Základní škola a Mateřská škola, Dolní Olešnice, okres Trutnov V souladu se zněním ustanovení 30. zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším, odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov Č.j.: Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Mgr. Miloš Rousek, ředitel školy Mgr. Miloš Rousek, ředitel školy Směrnice

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA T. G. MASARYKA Rudolfovská 143, České Budějovice, PSČ 370 01

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA T. G. MASARYKA Rudolfovská 143, České Budějovice, PSČ 370 01 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA T. G. MASARYKA Rudolfovská 143, České Budějovice, PSČ 370 01 Č.j.:190/2012 Vypracoval: Mgr. Zdeněk Špaček, ředitel školy Schválil: Mgr. Zdeněk Špaček, ředitel školy Pedagogická

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříž se sídlem F. Vančury 3695, Kroměříž 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 2013 Vypracoval: Schválil: Hana Kolářová, vedoucí vychovatelka Mgr. Miroslava

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY , Machov 103, 549 63 Machov, IČO 70985812 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 69 /2012 Vypracoval: Schválil: Mgr. Helena Martincová, ředitel školy Mgr. Helena Martincová, ředitel školy Pedagogická rada

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY OBSAH 1 Všeobecná ustanovení 1.1 Činnost ŠD 2 Organizace a provoz ŠD 2.1 Odhlašování a přihlašování žáka 2.2 Provoz ŠD 2.3 Docházka do ŠD 2.4 Pravidla chování žáků 2.5 Práva

Více

PROGRAM POMOC V NOUZI METODIKA PRÁCE VÝCHOVNÉ KOMISE 1

PROGRAM POMOC V NOUZI METODIKA PRÁCE VÝCHOVNÉ KOMISE 1 PROGRAM POMOC V NOUZI METODIKA PRÁCE VÝCHOVNÉ KOMISE 1 CÍL Výchovná komise (dále jen VK) je zřízena pro řešení závažných, opakujících se nebo dlouhodobě přetrvávajících výchovně vzdělávacích problémů žáků

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Generated by Unregistered Batch DOC TO PDF Converter 2011.3.211.1484, please register! Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola Vápenná, okres Jeseník, příspěvková organizace se sídlem ve Vápenné 262,

Více

Základní škola a Mateřská škola Větřní, Školní 232, 382 11 Větřní Školní řád

Základní škola a Mateřská škola Větřní, Školní 232, 382 11 Větřní Školní řád Základní škola a Mateřská škola Větřní, Školní 232, 382 11 Větřní Školní řád Článek 1 Obecná ustanovení 1.1. Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Ostravice, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: ZŠMŠ/131/15 Vypracovala: Mgr. Jana Veličková, ředitelka školy Schválila: Mgr. Jana Veličková, ředitelka

Více

Řád školní družiny při ZŠ Třemošnice

Řád školní družiny při ZŠ Třemošnice Řád školní družiny při ZŠ Třemošnice vychází ze zákona 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 74/2005 o zájmovém vzdělávání ve znění pozdějších předpisů Školní družina je školské zařízení určené k zájmovému vzdělávání,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Práva

Více

Řád školní družiny Č. j. 7/2013 Zpracovala: Martina Marková, vedoucí vychovatelka školní družiny Platnost vnitřního předpisu: od 1. 9.

Řád školní družiny Č. j. 7/2013 Zpracovala: Martina Marková, vedoucí vychovatelka školní družiny Platnost vnitřního předpisu: od 1. 9. Základní škola Čeladná, příspěvková organizace Řád školní družiny Č. j. 7/2013 Zpracovala: Martina Marková, vedoucí vychovatelka školní družiny Platnost vnitřního předpisu: od 1. 9. 2014 Řád školní družiny

Více

Čl. I Prevence záškoláctví

Čl. I Prevence záškoláctví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy V Praze dne 11.března 2002 Čj.: 10 194/2002-14 Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Č.j.:ZŠ Mo/412/2012 Ve Zlíně dne 5. 10. 2012 Vypracovala: Mgr. Věra Kundratová, ředitelka školy 1. Obecná ustanovení Školní družina, dále jen družina, slouží k výchově vzdělávání, přípravě na školní vyučování,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne 30. 8. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Směrnice

Více

Školní řád. I. Práva a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky

Školní řád. I. Práva a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky Školní řád I. Práva a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky A. PRÁVA A POVINNOSTI Žáci mají právo a) na vzdělávání

Více

Za porušení školního řádu lze žákovi udělit tato kázeňská opatření:

Za porušení školního řádu lze žákovi udělit tato kázeňská opatření: Základní škola Postřelmov, okres Šumperk, příspěvková organizace Školní 290, 789 69 Postřelmov Sankční řád Č.j.: M/014/14/2 Platnost od: 25. 8. 2014 Skartační znak: A 10 Účinnost od: 1. 9. 2014 Počet příloh:

Více

Školní řád I. Docházka do školy

Školní řád I. Docházka do školy Ředitelka školy na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění vydává Školní řád I. Docházka do školy Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z příčin předem známých, předloží

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLŠTEJN, okres BEROUN VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 51/2013 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne Směrnice nabývá platnosti ode dne: Změny ve směrnici

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola Čechy pod Kosířem, příspěvková organizace, Komenského 5, Čechy pod Kosířem, 798 58 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: VŘŠD/2012 Vypracoval: Iveta Slámová, ředitelka školy

Více

Školní řád. Obecná ustanovení

Školní řád. Obecná ustanovení Základní škola Praha 5 Smíchov, Vydává: Mgr. Jitka Vlčková, ředitelka ZŠ Platnost: od 1. 9. 2005 Poslední doplňky: 1. 9. 2012 (pedagogická rada) Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona

Více

Školní řád Základní školy Praha-Petrovice

Školní řád Základní školy Praha-Petrovice Školní řád Základní školy Praha-Petrovice Označení dokumentu, číslo jednací: ŠŘ01/2708/2014, počet stran: 6 Zpracoval a schválil: Mgr. Petr Zeman, ředitel školy Platnost a účinnost dokumentu ode dne: 27.

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola, Brno, Botanická 70 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 11-1 /2011 Účinnost od: 3. 9. 2012 Skartační znak: A 5 Vypracoval: Schválil: PaedDr. Danuše Pytelová, ředitelka školy PaedDr. Danuše

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 188/2013 Vypracovala: Marie Černohorská, vedoucí vychovatelka ŠD Schválila: PaedDr. Ivana

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485, příspěvková organizace. Školní řád

Základní škola Stříbro, Mánesova 485, příspěvková organizace. Školní řád Základní škola Stříbro, Mánesova 485, příspěvková organizace Školní řád V souladu se Zákonem č. 561/2004 Sb. par. 30, o předškolním, základním, středním, vyšším, odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracoval: Základní škola Hluk, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace se sídlem nám. Komenského 950, 687 25 HLUK ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne 1.9.2009

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ZŠ praktická a ZŠ speciální, příspěvková organizace se sídlem Komenského 622, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: OŘ 2 /2008 Vypracoval: Schválil: Mgr. Pavel Bártl,

Více

Základní škola a Mateřská škola Bystročice, příspěvková organizace se sídlem Bystročice 65 ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Hana Zajacová, ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Bystročice, příspěvková organizace se sídlem Bystročice 65 ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Hana Zajacová, ředitelka školy se sídlem Bystročice 65 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: Spisový / skartační znak 69/14 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Hana Zajacová, ředitelka školy Mgr. Hana Zajacová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Kobylnice, příspěvková organizace Na Budínku 80, Kobylnice, 664 51 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY 173/2012, P, ŠD Pedagogická rada projednala dne

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD VOŠ, OA a SOUT Chotěboř Pracoviště SOU technického Chotěboř

ŠKOLNÍ ŘÁD VOŠ, OA a SOUT Chotěboř Pracoviště SOU technického Chotěboř ŠKOLNÍ ŘÁD VOŠ, OA a SOUT Chotěboř Pracoviště SOU technického Chotěboř I. Základní povinnosti žáků, studentů a zákonných zástupců nezletilých žáků 1. Žáci a studenti jsou povinni: a) řádně docházet do

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. P r a k t i c k á š k o l a. při VÚ a SVP Klíčov IZO : 150 072 490 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51, e-mail varodi@klicov.

ŠKOLNÍ ŘÁD. P r a k t i c k á š k o l a. při VÚ a SVP Klíčov IZO : 150 072 490 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51, e-mail varodi@klicov. P r a k t i c k á š k o l a Praktická škola dvouletá při VÚ a SVP Klíčov IZO : 150 072 490 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51, e-mail varodi@klicov.cz Č.j. 74/05/Var ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH: 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více