Štítecký list. Vážení a milí čtenáři, LEDEN - ÚNOR Číslo 1 Datum vydání: Štíty

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Štítecký list. Vážení a milí čtenáři, LEDEN - ÚNOR 2012. Číslo 1 Datum vydání: Štíty 15. 2. 2012"

Transkript

1 Štítecký list Číslo 1 Datum vydání: Štíty LEDEN - ÚNOR 2012 Vážení a milí čtenáři, stojíme na prahu nového roku 2012 a většina z nás si dává nová předsevzetí, abychom byli lepší ke svým bližním, přáli si navzájem zdraví, lásku, úspěch, jistotu v podnikání, v zaměstnání i ve studiu, aby se nás držely peníze a tak dále. Chtěl bych vám, jako starosta našeho města, popřát, aby se všechna vaše předsevzetí naplnila. Za vedení města bych měl jedno přání. Letošní rok znovu ustát vyrovnaným rozpočtem a splnit všechny úkoly, které nás čekají. V loňském roce naše město hospodařilo s mírně přebytkovým rozpočtem, kdy příjmy činily ,- Kč a výdaje ,- Kč. Dobrým ekonomickým výsledkem za loňský rok jsme si připravili finanční rezervu na kritický letošní rok, kdy rezervní finanční prostředky použijeme na realizace, které jsme schválili v prosinci 2011 na 8. zasedání ZMě. Naším cílem je dokončení kanalizace, včetně oprav komunikací poškozených při budování kanalizace, realizace nového multifunkčního hřiště, oprava obřadní a zasedací síně na MěÚ, modernizace několika bytů, další etapa opravy kostela sv. Jana Křitele v Herolticích, a to oprava fasády, interiéru školní jídelny v základní škole a k tomu ještě několik menších akcí, které se budou řešit průběžně, během roku Návrh oprav a realizací jako každý rok zahrnuje i části Heroltice, Březná, Crhov. V současnosti jsme již dokončili modernizaci dvou bytů v ul. Okružní, provádíme opravu bytu v Sokolovně, včetně realizace nového etážového topení. Již třetí měsíc probíhá rekonstrukce obřadní síně na MěÚ našimi zaměstnanci. Jsem velmi rád, že oprava obřadní síně byla schválena a je realizovaná, neboť městu Štíty chybělo reprezentační místo na konání významných akcí. V době jarních prázdnin budeme realizovat modernizaci interiéru školní jídelny, včetně výměny podlahové krytiny. Je to další etapa oprav realizovaných v základní a mateřské škole. To, že školství je pro nás prioritou, dokládají neinvestiční náklady na jednoho žáka: 1) neinvestiční náklady na jednoho žáka ZŠ Štíty za rok 2011 činí ,61,- Kč 2) neinvestiční náklady na jednoho žáka v MŠ Štíty za rok 2011 činí 7 492,19,- Kč 3) neinvestiční náklady na jednoho žáka v školní družině za rok 2011 činí 4 542,65,- Kč Dalším velmi významným hodnotícím ukazatelem města je počet obyvatel a vytvoření životních podmínek pro spokojený život v našem městě. Velmi ostražitě sledujeme počet obyvatel a můžeme konstatovat, že i v letošním roce se jejich počet zvýšil. Již několik let po sobě se přibližně narodí stejný počet nových občánků, který vyrovnává počet našich drahých občanů, kteří nás navždy opustili a po kterých zůstane jenom vzpomínka. Určitě pozitivní vliv na zvyšující se počet obyvatel má modernizace bytového fondu ve vlastnictví města a pracovní příležitosti. Porovnání s loňským rokem je následující: celkem 2051 trvale hlášených celkem 2067 trvale hlášených Ve Štítech se navíc zdržuje i blíže neurčené množství osob bez trvalého pobytu, tak jako v jiných obcích. Jsou ubytováni v soukromých podnájmech a bohužel město ani městský úřad nemá při stávající legislativě žádné páky na registraci a regulaci pobytu takových osob. Takto nám vznikají jenom potíže s identifikací problémových osob, kriminalitou, těžkosti s likvidací nelegálního komunálního (domovního) odpadu a tak dále. Naše město se tedy jeví v současné době jako zajímavé pro bydlení a také je tu možnost a nabídka kvalitního zaměstnání, a to je jistě dobře. Vážení spoluobčané, přeji nám všem úspěšný rok 2012 a těším se na vzájemnou spolupráci při rozvoji našeho města. S úctou Bc. Jiří Vogel, starosta

2 ZPRÁVY Z RADNICE Výpis z usnesení z jednání RMě ve Štítech Rada města po projednání schválila následující smlouvy na pronájem pozemku: Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu pozemku uzavřený s paní Alžbětou Veselou. Ostatní schválené smlouvy: Smlouva o budoucí nájemní smlouvě uzavřená s paní Blankou Musilovou, Nový Malín, jednající jménem obchodní společnosti Rehabilitace Bludov s.r.o., kdy předmětem smlouvy je pronájem nebytových prostor v domě čp. 57 ve Štítech. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města uzavřený s TJ Sokol Štíty, kdy předmětem dodatku je navýšení příspěvku na nákup sportovního zařízení a účelové použití příspěvku. Smlouva o dílo uzavřená s fi rmou Valknap, Štíty, předmětem smlouvy je výroba a montáž 7 kusů Euro oken na budovu radnice. Dodatek č. 2 ke smlouvě o přepravě domovních odpadů uzavřený s dopravcem Ivo Chládkem, Výprachtice a Vladislavem Vaníčkem, Výprachtice, byla navýšena sazba za ujetý kilometr. Smlouva o službách uzavřená s panem Janem Švédou, předmětem smlouvy je údržba komunikací v místní části Crhov. Smlouva o uměleckém vystoupení uzavřená se Smíšeným pěveckým sborem Bendl, Česká Třebová, předmětem smlouvy je vystoupení sboru na akci Vánoční koncert. Smlouva o dílo č. OP-1325/2011 uzavřená se zhotovitelem ASIO, spol. s.r.o. Brno Slatina, kdy předmětem smlouvy je dodání čerpací stanice AS PUMP včetně technologie pro kanalizaci Štíty. Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor uzavřené s Domovem důchodců Štíty. Smlouva o dílo č. 37/11 uzavřená se zhotovitelem ing. Tomášem Kocmanem, Brno, kdy předmětem smlouvy je přefakturování nákladů na provoz systému serveru, paušálu za SMS a další služby dle skutečného použití SIM karet v rámci celoročního monitoringu událostí na objektech ČOV a vodovodů ve vlastnictví města Štíty. Smlouva o dílo uzavřená s fi rmou Stavoprojekt Šumperk, kdy předmětem smlouvy je zpracování projekčních podkladů pro provedení opravy obřadní síně ve Štítech. Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo uzavřené s fi rmou Ekola České Libchavy s.r.o. na služby spojené s odstraňováním a tříděním odpadu. Dodatek č. 2 uzavřený s pojistitelem Kooperativa pojišťovna a.s., Praha, kdy předmětem dodatku je pojištění vandalismu a pojištění odpovědnosti veřejné služby. Různé: Na každém ze svých jednání byla rada města seznámena s přehledem majetku města, stavem závazků a pohledávek města a stavem účtů, pokladny a veřejné sbírky. Dále rada na každém jednání vzala na vědomí plnění úkolů ze zasedání ZMě Štíty a provedla kontrolu plnění úkolů z usnesení RMě Štíty. Rada města schválila vyplacení odměn členům komisí rady města za aktivní činnost v roce 2011 Rada města schválila návrh programu 8. zasedání ZMě Štíty. Rada města schválila zakoupení cukrovinek pro děti na akci Mikulášská nadílka 2011 ve výši 6 tisíc Kč. Rada města schválila vyřazení hmotného a nehmotného majetku z evidence, které bude provedeno likvidační komisí v souladu s vnitřní směrnicí. Rada města schválila seznám žáků, kteří plní školní docházku na ZŠ v Šumperku a mají trvalý pobyt ve Štítech. Za rok 2011 se jedná o jednu žákyni. Rada města schválila podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje z programu Podpora kulturních aktivit v Olomouckém kraji v roce Rada města vzala na vědomí plnění jednotlivých úkolů za rok 2011 pracovníky města, výsledky činnosti jednotlivých komisí rady města za rok 2011 a vyjádřila spokojenost s výsledky práce zaměstnanců i komisí. Rada města vzala na vědomí pozvání Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru životního prostředí a zemědělství k místnímu šetření, které se týká znečištění řeky Březné a protokol z tohoto ústního jednání ve věci prověření oznámení pana Karla Crhonka, Zábřeh, které se týkalo znečištění řeky Březná. Rada vzala na vědomí cenovou nabídku fi rmy Hřiště s.r.o. Brno na realizaci multifunkčního hřiště ve sportovním areálu ve Štítech. Rada města schválila návrh termínů jednání Rady města Štíty v období leden červen Rada města schválila návrh oprav a realizací na rok Rada města schválila vnitřní směrnici č. 1/2011 pro odepisování dlouhodobého majetku města Štíty a vnitřní směrnici č. 2/2011 pro provedení inventarizace majetku a závazků obce. Rada města schválila zhotovení nového informačního letáku v množství kusů a účast a prezentaci města na veletrhu Regiontour 2012 Brno. Rada města schválila nákup traktorového jednoosého návěsu NS 6 dle předložené nabídky fi rmy MAREK zemědělská technika s.r.o., Helvíkovice, nákup židlí a stolů pro školní jídelnu a výrobu a montáž nábytku do knihovny v místní části Březná. Rada města schválila výroční zprávu o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok Rada města schválila změnu odpisového plánu na rok 2011 ZŠ a MŠ Štíty z důvodu ukončení a zařazení majetku z dotace ROP NUS Střední Morava Rada schválila podání žádosti o organizaci veřejné služby na období v počtu tří pracovníků. Rada vzala na vědomí vyhlášení pravidel pro poskytování příspěvku na pořízení, rekonstrukci, opravu požární techniky a nákup věcného vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje na rok 2012 a uložila starostovi města podat žádost na nákup techniky. Rada vzala na vědomí sdělení KÚ Olomouc, odboru životního prostředí a zemědělství o neposkytnutí fi nančního příspěvku na hospodaření v lesích na území Olomouckého kraje. Rada uložila starostovi podat opakovaně žádost v měsíci lednu Rada vzala na vědomí stížnost zaslanou zastupitelům Olomouckého kraje ohledně nových jízdních autobusových řádů v rámci optimalizace veřejné dopravy, realizovaný Pardubickým krajem a fi rmou OREDO. Rada bude průběžně informována o dalším řešení této záležitosti. Štítecký list strana 2

3 USNESENÍ 8. zasedání Zastupitelstva města Štíty, konaného dne Zastupitelstvo projednalo: 1. Schválení programu 8. zasedání ZMě Štíty 2. Presentace záměru RS Mamut Přerov (autokempu Štíty) 3. Zpráva o činnosti hospodaření města za rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štíty za školní rok 2010/ Rozpočtové opatření 6. Rozpočtové provizorium na rok Příloha č. 2 k Obecně závazné vyhlášce č. 7/ Schválení cen vodného, stočného, komunálního živnostenského odpadu, ceny pozemků v katastrálním území města na rok Zpráva o činnosti kontrolního výboru říjen - prosinec Návrh plánu činnosti Kontrolního výboru na rok Zpráva o činnosti fi nančního výboru říjen - prosinec Návrh plánu činnosti Finančního výboru na rok Zpráva o činnosti v lesích města Štíty za rok Kontrola plnění úkolů ze zasedání ZMě 15. Zpráva z jednání rady města Štíty, usnesení č Záměry nabytí, prodeje a pronájmu majetku města Štíty 17. Různé 18. Diskuse, usnesení, závěr Zastupitelstvo města Štíty po projednání předložených zpráv, návrhů a připomínek 1. B e r e n a v ě d o m í : a) Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štíty b) Protokol úkolů vyplývajících z 2., 6. a 7. zasedání zastupitelstva c) Protokoly o výsledku kontroly provedené fi nančním výborem (hospodaření města Štíty; hospodaření a účelnost využívání fi nančních prostředků v příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Štíty; v TJ SOKOL Štíty; v lesích města Štíty ) d) Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření města Štíty za rok 2011 Krajským úřadem Olomouc e) Zamítnutí žádosti o bezúplatný převod pozemku ZE-GP 162/2 v k.ú. Štíty-město od PF ČR f) Protokol o výsledku kontroly výkonu přenesené působnosti na úseku matrik Městským úřadem Zábřeh g) Kontrolní protokol pro kontrolu na místě (projekt Rekonstrukce městského parku ve Štítech) 2. P r o j e d n a l o a s c h v a l u j e : a) Návrhovou komisí Jitku Kocianovou, Mgr. Janu Knápkovou a Františka Knápka b) Ověřovatele zápisu p. Čermáka, Ing. Gála c) Program zasedání 8. jednání zastupitelstva d) Zápis ze 7. jednání Zastupitelstva města Štíty ze dne e) Termíny zasedání Zastupitelstva města Štíty na rok 2012 f) Zprávu o činnosti kontrolního výboru za období říjen prosinec 2011 g) Protokoly o výsledku jednání kontrolního výboru č h) Zprávu o činnosti fi nančního výboru za období září prosinec 2011 i) Zprávu o hospodaření v městských lesích za rok 2011 j) Zprávu z jednání Rady města Štíty č. 17, 18, 19, 20, 21, 22 k) Rozpočtové opatření vlastní č. 4/ dotační prostředky č. XII a XIII + změna dot. prostředků č. IV a VI l) Rozpočtové provizorium m) Přílohu č. 2 k Obecně závazné vyhlášce č. 7/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů n) Zvýšení ceny pozemků pro potřeby prodeje v k.ú. Štíty- -město 100 Kč, v k.ú. Březná 70 Kč, v k.ú. Crhov 70 Kč o) Cenu vodného ve výši 17 Kč včetně DPH a stočného ve výši 23 Kč včetně DPH s účinností od p) Výši poplatku pro občany a fi rmy za mł za dovoz odpadních vod na čističku odpadních vod ve Štítech s účinností od v části Heroltice, Březná, Crhov 50 Kč/mł; ve Štítech a okolí 100 Kč/mł, pro firmy 100 Kč/mł; s výjimkou pro občany Štítů, kteří nemají možnost se připojit na kanalizaci q) Změnu Pravidel pro prodej a pronájem pozemků (viz příloha) r) Plán činnosti fi nančního výboru města Štíty na rok 2012 s) Odložení termínu kolaudace rodinného domu na žádost manželů R. a L. Kobzových do t) Bezplatné nabytí pozemků místní komunikace v Crhově dle žádosti u) Následující prodej pozemků: 1. část p.č. ZE-PK 1515/3 (nové p.č. 1515/5) o výměře 93 m v k.ú. Štíty-město manželům Františkovi a Vlastě Purkertovým, Štíty za cenu 6510 Kč + náklady spojené s prodejem, za podmínek uvedených v Zásadách pro pronájem a prodej pozemků ve vlastnictví Města Štíty 2. část p.č. ZE-PK 1515/3 (nové p.č. 1515/3) o výměře 153 m v k.ú. Štíty-město p. Stanislavu Knápkovi, Štíty za cenu Kč + náklady spojené s prodejem, za podmínek uvedených v Zásadách pro pronájem a prodej pozemků ve vlastnictví Města Štíty 3. část p.č.st. 374 o výměře 151 m včetně kůlny a část p.č. 2189/1 (po zaměření nové p.č. 2189/12) o výměře 81 m za cenu Kč za kůlnu dle znaleckého posudku Kč za pozemky Kč + náklady spojené s prodejem, za podmínek uvedených v Zásadách pro pronájem a prodej pozemků ve vlastnictví Města Štíty manželům Evě a Jaroslavu Purkertovým, Štíty v) Nabytí pozemku: p.č.st.13/2 od PFČR (za cenu podle pravidel PF ČR) 3. P r o j e d n a l o a n e s ch v a l u j e : a) Požadovanou kompenzaci zhodnocení nemovitosti p. Kmoškem. 4. R e v o k u j e : a) Usnesení ze 7. ZMě z č. 6) písm. c) Směnu pozemků p.č o výměře 2338 m za část p.č. 931/2 o výměře 2338 m a další směnu p.č. 17 o výměře 40 m za část p.č.9/1 o výměře 40 m z důvodu částečné změny ve vyměňovaných pozemcích. (Je vyhlášen nový záměr směny) 5. U k l á d á : a) Starostovi města v termínu do zpracovat protokol úkolů vyplývajících z 8. ZMě ze dne a dále ukládá Radě města provádět průběžnou kontrolu plnění usnesení ZMě b) Starostovi města nechat posoudit nároky p. Kmoška dle nájemní smlouvy právníkem. Štítecký list strana 3

4 6. V y h l a š u j e podle 39 zákona o obcích záměr prodeje, pronájmu nebo směny: a) Záměr směny pozemků v k.ú. Štíty-město: část p.č. 931/1 a část p.č. 929/6 (po zaměření nové p.č. 929/19 o výměře 2301 m ), část p.č. 12 a část p.č. 9/1 (15 m + 40 m ) ve vlastnictví Města Štíty za p.č.st. 17 o výměře 40 m, část p.č.st. 12/2 (po zaměření nové p.č o výměře 15 m ) a p.č o výměře 2338 m b) Záměr prodeje pozemku v k.u Štíty-město p.č. 2065/9 o výměře 492 m. c) Záměr prodeje pozemku v k.ú. Březenský Dvůr p.č.ze-pk 148 o výměře cca 200 m d) Záměr prodeje pozemku v k.ú. Štíty-město část pč. 931/1 (po zaměření nové p.č. 931/8) o výměře 68 m. e) Záměr prodeje pozemku v k.ú. Štíty-město (u čp. 235): p.č.st. 152, část p.č. 86/2, část p.č. 1981/2, část p.č. ZE-PK v k.ú. Štíty-město f) Záměr prodeje pozemku v k.ú. Březná p.č.710 o výměře 114 m. g) Záměr dlouhodobého pronájmu v bývalém areálu Autokempu Štíty Pro návrhovou komisi připravila: Ing. Pavla Machová Návrhová komise: Mgr. Jana Knápková. František Knápek a Jitka Kocianová Petr Haltmar, v. r. Bc. Jiří Vogel, v. r. místostarosta starosta INFORMACE PRO OBČANY TERMÍNY ÚHRAD POPLATKŮ 2012 Komunální odpad: ,- Kč / osoba Poplatek za psa: Sazba dle OZV č. 5/2010 Pronájem pozemku: Vodné a stočné: vodné 17,- Kč/m stočné 23,- Kč/m P O Z V Á N Í Starosta města svolává dle 92 odst. 1) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích 9. zasedání Zastupitelstva města Štíty, které se uskuteční ve středu dne v hod. v učebně informatiky Základní školy a mateřské školy Štíty Program: 1) Schválení programu 9. zasedání ZMě Štíty 2) Návrh rozpočtu města Štíty - příjmy na rok ) Návrh rozpočtu města Štíty výdaje na rok ) Záměry nabytí, prodeje a pronájmu majetku města 4) Různé 5) Diskuse, usnesení, závěr Bc. Jiří Vogel, starosta Ve Štítech dne Příspěvky do kroniky Vážení přátelé, v začátku nového roku 2012 Vám chceme poděkovat za spolupráci s MěÚ Štíty, zejména v oblasti zaznamenávání událostí a skutečností roku 2011 do městské kroniky. Doufáme a věříme, že také v letošním roce bude naše společná práce na tomto poli zdárně pokračovat. Prosíme o dodání zpráv o Vašem subjektu do konce dubna 2012, aby mohl být kalendářní rok 2011 úspěšně zpracován do října (Zprávy dodávejte na MěÚ Štíty nebo na elektronickou adresu kronikářky či poštou nebo osobně.) Zároveň Vám chceme do počínajícího toku 2012 popřát mnoho úspěchů na poli pracovním i osobním, mnoho elánu a energie, pevné přátelské vztahy s lidmi v okolí a hlavně pevné zdraví, spokojenost a pohodu do veškerého činění. Starosta města Bc. Jiří Vogel a kronikářka Mgr. Marie Lauermannová Kulturní kalendář Myslivecký ples Štíty 18. února Dětský maškarní karneval, Štíty března Divadelní představení Hrobka s vyhlídkou (TYL Králíky) 14. dubna Jarmark 26. května Kelly s Rampušák 23. června Setkání na pomezí Čech a Moravy 30. června Pouť 19. srpna Vánoční koncert (Misříňanka) 16. prosince Kalendář akcí v Acrobat Parku najdete na: Na tradiční Štítecký jarmark se můžeme těšit v sobotu 26. května. Minulé dva ročníky byly spojeny se Dnem Mikroregionu Zábřežsko a prezentacemi členských obcí. V letošním roce bude jarmark v menším rozsahu, přesto je na co se těšit. Na své si přijdou zejména příznivci dechovky. Během dopoledne se na podiu vystřídá Záhorská kapela a známá slovácká krojovaná dechová hudba Vlčnovjanka. Na radnici bude výstava obrazů moravských a českých malířů. Jarmark dává příležitost místním spolkům a firmám. Město nabízí jednak možnost vystoupení dětí a dospělých z různých zájmových kroužků. K dispozici je několik volných stánků k prezentaci firem a spolků. V případě zájmu kontaktujte informační centrum. Setkání na pomezí Čech a Moravy ve Valteřicích proběhne poslední červnovou sobotu. Pozvání přijala první dáma české country Věra Martinová se svojí sestrou Lenkou Slavíkovou. Své písně a moravské lidové balady zapěje písničkář Jaroslav Hutka a závěr bude patřit dechovému orchestru Moravanka. O pouťové neděli 19. srpna přijede do Štítů čtyřnásobný držitel televizních cen TýTý známý český imitátor Vladimír Hron s pořadem Abeceda hvězd po deseti letech. A zopakujeme úspěšnou cukrářskou soutěž z loňského roku. Stanislava Smrčková, TIC Štíty Štítecký list strana 4

5 Množství komunálního a recyklovaného odpadu Množství komunálního odpadu v tunách rok leden 45,36 37,63 44,61 32,17 50,80 únor 34,45 33,01 25,18 27,12 16,76 březen 28,46 33,05 36,82 41,49 40,94 duben 55,86 51,02 52,89 67,14 59,56 květen 31,04 25,22 28,14 15,24 30,13 červen 25,50 31,29 29,74 44,42 37,43 červenec 27,58 31,68 45,38 18,48 26,11 srpen 34,32 27,28 30,44 28,96 24,92 září 19,96 25,65 27,09 33,17 30,88 říjen 54,06 40,96 25,57 37,87 41,45 listopad 35,48 29,14 30,99 45,14 30,37 prosinec 31,71 31,40 41,93 32,89 33,19 celkem 423,78 397,33 418,78 424,09 422,54 Množství recyklovaného odpadu v kg rok leden 4,50 6,97 6,27 5,60 5,00 únor 1,58 2,19 2,11 2,60 2,60 březen 5,40 5,49 4,75 6,98 7,00 duben 4,63 7,10 3,10 6,20 3,40 květen 3,34 2,30 6,98 5,80 5,58 červen 5,58 7,05 6,87 7,18 3,89 červenec 5,03 5,67 2,25 3,10 5,85 srpen 4,32 2,80 2,50 6,71 3,90 září 6,26 7,22 7,15 8,12 7,94 říjen 3,66 5,77 2,00 4,80 7,03 listopad 6,26 2,40 5,51 3,40 3,60 prosinec 3,08 6,44 3,60 5,10 7,30 celkem 53,64 61,40 53,09 65,59 63,09,,Ano, jsem si naprosto jista, že v rámci zákona o poskytování informací Vám nejsem povinna sdělovat své míry ani telefonní číslo...! Návštěvnost Počet Rok zobrazených stránek STOLETÍ Vody než nateče do sklenice..a co říká zákon? Oficiální stránky města Štíty navštěvuje rok od roku čím dál více uživatelů, což je přirozené a my jsme za to rádi. V loňském roce přišlo na naše stránky celkem návštěvníků z celého světa. Po České republice jsou to nejčastěji uživatelé ze Slovenska, Německa, Polska a Nizozemí. Statistiky však zaznamenaly přístup i např. z Brazílie, Japonska, Indonésie nebo Číny. Nejčastěji prohlíženými stránkami jsou pohledy z on-line kamer, fotogalerie, informační centrum, městský úřad a tiskové zprávy okresní Policie ČR. Naší snahou je neustálá aktualizace obsahu webu, zveřejňování zajímavostí a novinek o dění ve městě a okolí. Stále je ale co vylepšovat a pokud budeme chtít držet krok s rychle se rozvíjejícími IT technologiemi, brzy bude nevyhnutelný přechod na jiný redakční systém s nabídkou dalších možností jak pro uživatele, tak i pro tvůrce stránek. Stanislava Smrčková, TIC Štíty V současné době platí zákon č. 150/ 2010 Sb. Je to novelizovaný zákon 254 / 2001 Sb. Netroufám si brát práci právníkům a úředníkům, proto vás upozorním jenom na některé zásady: Jako soukromá osoba se podívejte do zákona: vlastníte-li rodinný dům pokud odebíráte povrchovou vodu (řeka, potok) jestli využíváte energetického potenciálu podzemních vod (tepelná čerpadla) pokud máte na svém pozemku potok nebo jinou vodoteč když je váš pozemek v záplavovém území bydlíte-li v chráněné oblasti nebo rezervaci, případně poblíž lázní pokud stavíte na svém pozemku a jsou tam neobvyklé poměry z hlediska vod nebo chcete budovat studnu, rybník, čističku, odpad nebo přípojku vody pokud máte problémy se sousedem chcete-li se koupat, rybařit, provozovat vodní sporty nebo turistiku chcete-li vědět, jak to chodí při povodních a jaké jsou pokuty Jako právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající, se tam podívejte vždy. Zákon také říká, že podzemní voda pod vámi vlastněným pozemkem není vaším majetkem a každý je povinen pečovat o čistotu vod a jejich hospodárné využití. (tento příspěvek nesmí být považován za výklad právních předpisů) Petr Beneš Štítecký list strana 5

6 Prezentace města na veletrhu REGIONTOUR Od 12. do 15. ledna se konaly na brněnském výstavišti veletrhy cestovního ruchu GO a REGIONTOUR. Během čtyř dnů na ně zavítalo téměř 30 tisíc návštěvníků, profesionálů v cestovním ruchu i koncových klientů. Zahraniční návštěvníci přijeli z 12 zemí, především ze sousedního Slovenska, Německa, Polska a také Chorvatska, jednotliví zájemci dorazili rovněž z USA, Švédska nebo Španělska. V expozici, kterou zajišťuje a financuje Olomoucký kraj se prezentovalo i naše město. Potenciální návštěvníky jsme lákali na sjezdové lyžování, adrenalinové zážitky a pobyty v přírodě. Pro tento účel byl vytvořen nový letáček s názvem Štítecko, který je rovněž k dispozici v informačním centru. První den veletrhu si propagaci města vyzkoušel osobně i starosta Štítů. Odpovídal na nejrůznější dotazy např. o sportovních možnostech či kulturním dění ve městě a vždy mile vítal známé tváře ze Štítecka, které při návštěvě veletrhu zavítaly i na náš stánek. Stanislava Smrčková, TIC Štíty Přehled výsledků tříkrálového koledování 2012 ve městě Štíty Březná Crhov Heroltice Štíty CELKEM Kč Kč Kč Kč Kč Celkovým výtěžkem Kč skončila letošní, v pořadí již třináctá, Tříkrálová sbírka na Zábřežsku. Rekord z loňského roku sice překonán nebyl chybělo do něj něco více než 21 tis. Kč, ale přesto je vykoledovaná částka ohromující. Ačkoliv na mnohé domácnosti čeká v letošním roce vyšší finanční zatížení z důvodu zaváděných vládních reforem, navštíveným domácnostem to nezabránilo být solidární s potřebnými a vnímaví k potřebám Charity lidé se nebáli štědře přispět do charitních kasiček. Koledovalo se od 2. do 10. ledna a 312 tříkrálových skupinek v těchto dnech obešlo 97 měst, obcí a osad děkanátu. Celkem zábřežská Charita registrovala 318 kolednických skupinek, 6 pokladniček ale například pro nemoc koledníků zůstalo nevyužito. Průměrný výtěžek na pokladničku činil korun, což je zhruba o 100 Kč méně než v roce Sbírka - Vánoční hvězda Během Adventu a vánočních svátků probíhala v kostele ve Štítech již 5. rokem sbírka Vánoční hvězda, letos pro potřebné v Indii. Tuto pomoc z ČR zprostředkovává Nadace sv. Františka z Assisi. Posílají již déle než 10 let zdravotnický materiál Misionářkám lásky matky Terezy. Většina zaslaného zdravotnického materiálu putuje do center pro malomocné. Kromě desetitisíců malomocných se také starají o opuštěné děti, postižené, staré a nemocné lidi. Pro štědré dárce vyrobily děti ze Základní školy, keramického a výtvarného kroužku ve Štítech drobné dárečky. Děti se pro dobrou věc nadchly, svědčí o tom překvapivě velké množství přáníček, zvonečků, svícnů a keramiky. Na pomoc potřebným jste věnovali Kč, za to patří všem dárcům z celé farnosti obrovský dík. Je krásné, že Vám záleží na lidech, kteří v životě nemají takové štěstí jako my. Sami cítíme, že to, co děláme, je jenom kapka v oceánu, ale oceánu by scházelo, kdyby tam tato kapka chyběla. Děkuji Eva Pecháčková Štítecký list strana 6

7 ROK 2011 U HASIČŮ VE ŠTÍTECH Uteklo to jako voda a máme opět začátek roku, kdy nastává čas pro hodnocení toho, co se nám podařilo a co naopak ne. Dovolte mi proto, abych Vás v krátkosti informoval o činnosti zásahové jednotky v roce Hlavním úspěchem, který se podařil Městu Štíty za finanční podpory Olomouckého kraje, je jistě zkompletování sady hydraulického nářadí pro vyprošťování při autonehodách či jiných událostech. Toto vybavení naši jednotce dlouhá léta scházelo a při každém výjezdu k autonehodě jsme byli v nepříjemné situaci, jak budeme řešit případné vyproštění osob z havarovaného vozidla před příjezdem profesionálních hasičů. Touto cestou děkujeme za aktivní přístup zástupců města při řešení tohoto nákupu a doufáme, že toto nářadí nebudeme muset v praxi vůbec použít! Dalším úspěšným krokem loňského roku je aktualizace webových stránek SDH Štíty, které můžete navštívit na adrese Naši snahou je, aby se zde krátce po vyhlášení poplachu objevila informace o typu události, ke které byla právě naše jednotka povolána. Tato informace se nachází v oblasti Aktuální novinky Podrobné informace a fotky z události vkládáme ihned po návratu z výjezdu. Na stránkách také samozřejmě naleznete další informace o činnosti SDH Štíty. Závěrem bych chtěl poděkovat všem, co pomáhají hasičům v jejich práci ať už formou finančního příspěvku, nebo osobní pomoci. Rád bych Vám za SDH Štíty popřál úspěšný rok Ať se spolu potkáváme pouze v civilu bez záře majáků a řvoucí sirény. Bc. Zdeněk Fingr velitel JSDH Štíty Nyní v krátkosti k činnosti zásahové jednotky za rok Celkový počet události v loňském roce je 25. Z toho byla naše jednotka 9-krát povolána k požáru, 2-krát k dopravní nehodě, 6-krát k technické pomoci, jednou se jednalo o planý poplach a 7-krát naše jednotka pomáhala při různých akcích (asistence, čištění atd.). Štítecký list strana 7

8 ZE ŠKOLNÍCH LAVIC Sněhuláčci ve školce Ve středu 25.ledna 2012 proběhlo v mateřské škole kouzelné dopoledne plné smíchu, hudby, tance a soutěží. Všechny děti se od samého rána pohybovaly po školce v nádherných kostýmech sněhuláčků. Běloučkým sněhuláčkům nechyběli knoflíky, různobarevné šály, úžasné kloboučky ani košťátka. Děti procházely jednotlivá stanoviště a plnily soutěžní úkoly, které pro ně připravily paní učitelky. Na závěr si všichni společně zatančili na známé písničky a každý sněhuláček ochutnal překrásný dort, též ve tvaru sněhuláka, který upekla jedna z maminek. Dopoledne se vydařilo a děti se už nyní mohou těšit na další veselé dobrodružství. Bc. Straková Zuzana ZŠ a MŠ ŠTÍTY ze zápisu do 1. třídy Vše je jednou poprvé Jaké to je být budoucím prvňáčkem pocítily děti, které přišly k zápisu do své první třídy dne Dostavily se plné očekávání něčeho nového v doprovodu svých rodinných příslušníků a ochotně plnily požadavky vyučujících z prvního stupně ZŠ Štíty. Nejenom děti, ale i jejich rodiče viditelně prožívali tyto mimořádné okamžiky, které se většině lidí zapisují do paměti na dlouhá léta. Přeji budoucím školákům, ať se jejich očekávání splní a ZŠ Štíty bude pro ně místem, na které budou mít pěkné vzpomínky. Rodičům přeji hodně trpělivosti při výchově k samostatnosti jejich prvňáčků. Za vedení a pedagogický sbor naší školy děkuji rodičům, že si pro výchovu a vzdělávání svých dětí zvolili právě nás. Napsala učitelka budoucího 1. ročníku Mgr. Blanka Schwarzová Štítecký list strana 8

9 Skautský oddíl,,hledači Co bylo a co bude Poslední oheň (17.listopadu) byl jednou z významnějších akcí pořádaných oddílem na závěr roku Skauti letos přivítali do svých řad nové členy z oddílu Vlčat. U ohně složil svou přísahu Honza Kozák, Patrik Valenta a Jarda Knápek. Jsme velice rádi, že se tu s námi schází i rodiče a další příbuzní našich členů. V prosinci jsme měli tři, již tradiční, akce. První z nich byl výlet do Olomouce spojený s návštěvou bazénu. Počasí nám přálo, takže se cestování vydařilo. Druhá akce bylo vánoční setkání našeho skautského střediska v KD ve Štítech. Odpoledne jsme si užili. Bylo plné scének, vtipů a nechyběla ani ochutnávka cukroví. Poslední akcí bylo roznášení Betlémského světla. Náš oddíl ho zajišťuje ve Štítech, na Březné, v Herolticích a Horních Studénkách. Ve Štítech se nám bohužel nepodařilo obejít moc domácností kvůli malé skautské základně a i jedné nehodě (prasklé sklo u petrolejové lampy). V letošním roce plánujeme využít i dorůstající členy z řad Vlčat a tím pokrýt větší část Štítů. Co plánujeme na rok 2012? Začnu druhou půlí roku. Na červenec máme objednané tábořiště u obce Otaslavice (Brodek u Prostějova) na 14 dní. Tento tábor bude výjimečný tím, že na dva dny (v půli tábora) pozveme i rodiče. Nejen aby poznali na vlastní kůži, co obnáší spát ve stanu, stravovat se v polních podmínkách, ale i jak se asi cítí jejich ratolest na noční hlídce. V červnu oslavíme 100 let světového skautingu společnou akcí s městem Štíty. Na setkání na pomezí Moravy a Čech připravujeme skautský program, který nám pomohou připravit oddíly z našeho střediska a zvažujeme pozvat i přátele z chorvatského Splitu. V květnu se budeme spolupodílet na podobné akci v Zábřeze. Jak řekli někteří naši roveři:,,tam si to nacvičíme a pak ve Valteřicích zazáříme. V dubnu jedeme autobusem na setkání skautů k Frýdlantu nad Ostravicí. Výstupem na Ivančenu uctíme památku skautů, popravených v těchto místech koncem druhé světové války. Náš oddíl má na rok 2012 čtyřicet registrovaných členů a šest čestných členů (čtyři z Itálie a dva z Chorvatska). Družinu v Horních Studénkách vedou dvě vedoucí, Babištová Lenka a Švábová Alena. Ve Štítech Haltmar Petr a Lukáš, Jureček Josef, Vernerová Martina, Skácelová Tereza a Veronika. Ve Štítech nám fungování vedoucích komplikuje jejich studium na vysokých školách. Proto jste si určitě všimli, že nám vázne obměna naší vývěsky na náměstí, nebo později vkládané informace do našich internetových stránek. To se časem určitě zlepší, ale zatím je priorita práce v oddílu a pak teprve prezentace. Luboš Skácel vůdce oddílu Štítecký list strana 9

10 SPOLEČENSKÁ KRONIKA JUBILANTI V průběhu měsíce ledna a února tohoto roku slaví významné životní výročí tito naši spoluobčané: Kühnová Veronika Štíty let Šosták Jaroslav Heroltice let Kleinová Anna Štíty let Gronych Miloslav Štíty let Hrabalová Marie Štíty let Sitta Josef Heroltice 1 76 let Beranová Gertruda Štíty let Kühn Alfred Štíty let Tempírová Marie Štíty let Šanovcová Eliška Štíty let Fabiánková Jarmila Heroltice let Švestáková Marie Štíty let Verner Jan Štíty let Minářová Stanislava Štíty let V neznámý svět šel jsi spát, zaplakal každý, kdo měl Tě rád. Roky plynou jak tiché řeky proud, jen bolest trvá a nedá zapomenout. Dne 30. ledna tomu bylo 15 roků, co nám odešel na Věčnost pan Jindřich Martinec ze Štítů. Vzpomínají manželka Marie, dcera Olga a synové Rosťa a Jindra s rodinami. Dne 30. března vzpomeneme 5. výročí úmrtí naší drahé manželky, maminky a babičky, paní Boženy Čadové. Kdo jste ji měli rádi, věnujte jí s námi vzpomínku. Manžel, dcery a vnoučata. S T A T I S T I K A POHYB OSOB MNOHO ZDRAVÍ! PŘISTĚ- HOVÁNO ODSTĚ- HOVÁNO NARO- ZENO ZEMŘE- LO CELKEM OBYVATEL STAV OBYVATEL Štíty Březná Crhov Heroltice MĚSTO ŠTÍTY PŘEJE ZASTUPITELI A DLOU- HOLETÉMU PŘEDSEDOVI TJ SOKOL ŠTÍTY PANU IVAROVI SMĚŠNÉMU K JEHO ŽIVOT- NÍMU JUBILEU MNOHO ZDRAVÍ A ŠTĚSTÍ. PRŮMĚRNÝ VĚK OBYVATEL ŠTÍTY 38,93 BŘEZNÁ 36,08 CRHOV 45,41 HEROLTICE 45,47 Štítecký list strana 10

11 OKÉNKO DO KNIHOVNY Výsledky činnosti knihovnického střediska Štíty v roce 2011 Statistika 2011 středisko Štíty Výpůjčky celkem Registrovaní čtenáři Návštěvníci půjčovny Uživatelé internetu Měk Štíty MK Březná MK Crhov MK Hor. Studénky MK Jakubovice MK Jedlí MK Písařov MK Zborov Celkem Rok Porovnání Přírůstky knihovního fondu: Nákup knih z rozpočtu Města Štíty svazků v hodnotě ,00 Kč. Dary z projektu Česká knihovna 17 svazků v hodnotě 4 051,00 Kč. Výměnné fondy z příspěvku Olomouckého kraje 149 svazků v hodnotě ,00 Kč. Knižní dary čtenářů a organizací pro Měk Štíty - 74 svazků v hodnotě ,00 Kč. Knižní dar čtenáře pro MK Jedlí - 14 svazků v hodnotě 1 759,00 Kč. Nákup knih z finančních příspěvků obcí pro MK Horní Studénky, Jakubovice, Jedlí, Písařov, Zborov 52 svazků v hodnotě ,00 Kč. Celkem v roce 2011 knihovnicky zpracováno a zkatalogizováno v program KPwinSQL 597 svazků v celkové hodnotě ,00 Kč. Z činnosti Za rok 2011 si čtenáři vypůjčili celkem monografií a periodik. V rámci činnosti regionální funkce střediskové knihovny bylo v cirkulaci dovezeno do 7 místních knihoven celkem 360 svazků z výměnného fondu a odvezeno 138 svazků. O meziknihovní výpůjční službu požádalo 43 čtenářů, kladně bylo vyřízeno a zapůjčeno 39 knih z jiných knihoven. Tří kulturních akcí uspořádaných pro děti a mládež v městské knihovně se zúčastnilo 40 návštěvníků. Knihovnických lekcí každoročně pořádaných ve spolupráci se ZŠ a MŠ se zúčastnilo celkem 138 žáků. Městskou knihovnu ve Štítech v roce 2011 navštívilo a bylo obslouženo celkem návštěvníků, čtenářů a uživatelů bezplatného internetu v knihovně. On-line katalog Záznamy o knihovním fondu jsou čtenářům knihovny i jiným zájemcům k dispozici v souborném elektronickém katalogu WWW OPAC na adrese v sekci Knihovna. Prostřednictvím tohoto on-line katalogu, vstupovali čtenáři do uživatelského protokolu, a bez návštěvy knihovny, si sami prodlužovali výpůjční doby, rezervovali knihy, zjišťovali svoje výpůjčky, knižní novinky nebo platnost svojí registrace čtenáře. Knihovnických on-line služeb využilo v roce 2011 dalších virtuálních návštěvníků. Webové stránky Aktuální měsíční statistiky Městské knihovny Štíty jsou pravidelně zvěřejňovány na webových stránkách sekce Knihovna. Počet zobrazení webových stránek knihovny v roce 2011 celkem návštěv. Květa Lakomá Mětská knihovna Štíty ŘÁDKOVÁ INZERCE ACROBAT PARK WELLNESS (sauna a vířivka) otevřeno dle tel. objednávky: , nebo Těšíme se na Vaši návštěvu. Koupíme starou skříňku do jídelny (příborník), dále botník, staré židle a dveře, nejlépe i s futry, jako úložný prostor starý lodní kufr s víkem buď masív nebo ratan, případně cokoli na vybavení do staré chaloupky. Dále koupíme rozebíratelný skleník nebo jen konstrukci. Tel , Využijte zlevnění velkého množství záclon o 20% a více a přijďte si vybrat. H. Tempírová, Štíty, tel.: Otevřeno: Út, Čt, Pá 9:00 11:00 a 14:00 17:30. Štítecký list strana 11

12 Proč jít? TURISTIKA Čtvrtý člen naší výpravy zapózoval na Točníku. Dívám se do záznamů o naší turistice v uplynulém roce. Není to špatné. Šestnáct výletů v délce 6 až 25 kilometrů. Počet účastníků je 3 až 16. Zaznamenané je i na každé cestě vládnoucí počasí a tak není tak těžké vybrat akce ve všech směrech nejzdařilejší, což často činím. Udělám tedy vyjímku - vybírám akci z neděle devatenáctého června. Jedeme, v počtu nejmenším, tedy ve třech, autobusem ze Šumperka na Jeseník. Nelze nepřiznat, jsme rádi, že jsme v autobusu a můžeme se psychicky připravovat na to, co nás bude čekat venku a co konečně dávala na vědomí i neutěšená předpověď počasí. Vystupujeme pod Filipovicemi. Přímo z šetrného mikroklimatu dopravního prostředku nás do čenichu udeří vlhký vítr. Někde tam před a nad námi je hřeben Jeseníků, dnes se tam jen honí bizardní cáry mračen. Procházíme vesničkou, hledám za potůčkem po pravé straně velkou lípu a u ní přívětivou chaloupku, kde jsem před léty několikrát trávil setkání se svými spolužáky. Večer ohýnek, dobré menu, víno i kapalné švestky a mohutné vzpomínání na vzdalující se mládí, znáte to. V programu těchto setkání tady byla i možnost výstupu na Točník, za východem slunce. Točník, to je trochu méně známý vršek, zakončený skálou ve výšce metry, na stezce na Červenou horu. Vždy jsem zůstal natolik střízlivý, abych ve tři ráno mohl uchopit baterku a vyrazit do tmy. Jen co jsem se na skále vydýchal a přichystal foťák, začalo nad pásmem Orlíku slunce vycházet. To byl ten zážitek, který za tu námahu stál. Zážitek, o který většina lidí přijde, protože jim to za to nestojí. Je to tedy nostalgická cesta, za slunce již ale dávno vyšlého, dnes neviditelného. Kdesi v dědince se k nám přidává bernardýn, což zvyšuje naši odvahu, když začínáme prudce stoupat a mizet v mlze a mracích. Pes není k odehnání, stal se čtvrtým členem naší skupinky. Zapózuje nám i na Točníku, ze kterého ale není vidět Jeseník ani vzdálené obzory. Je vidět tak sotva od značky ke značce. Vítr má vlhkost, nikoliv ale teplotu parní lázně. Elišku, Standu, mne ani bernardýna to nijak nedeprimuje. Našli jsme i Kamenné okno a pak už jsme na hřebenu. Jak by tu dnes byla fajnová chata Vřesová studánka! Není. Zalézáme za kovovou mříž kamenného přístřešku pramene a svačíme. Mříží táhne, jako bychom byli venku. K zahřátí pomáhá obsah placatky. Psa, chudáka, jsme nechali venku. Ne nejsme takové bestie, jenom chceme, aby se vrátil domů. Když pak vycházíme, je pryč. Máme ale ještě možnost se s ním rozloučit, neboť doháníme jinou partu mířící na Šerák a zjišťujeme, že náš průvodce k nim přeběhl. Je to asi horský mazák, snad pak domů trefil. My se dáváme po žluté, údolím Hučivé Desné, do Kout. Jsme zase pod mraky, vítr zeslábl, občas prokoukne sluníčko a Desná krásně hučí. Jesenický hřeben napříč jsme zvládli, i v tom počasí, byli jsme na sebe hrdí. A vo to gou! Alex Krobot Nás Březná nezajímá? V oblastním deníku, někdy na podzim, jsem zachytil článek, který inicioval zábřežský místostarosta Karel Crhonek. Nadpis zní: Život v řece Březné zvolna umírá. Má nejspíše někde u vody, hádám na Drozdovské Pile, chalupu. Zasvěceně popisuje stav toku a postupující devastaci ekosystému za několik desetiletí:..voda bývá často nepřirozeně zpěněná, barevná a zapáchá po chemickém znečištění. Děje se to hlavně v pátek večer a v sobotu brzy ráno. Z tohoto stavu obviňuje barvírnu textilu na Bílé Vodě a popisuje reakce Krajského úřadu v Pardubicích a také ředitele Intercoloru na jeho stížnosti. Jejich odpovědi jsou přímo výsměchem a vzorem jednání chytrost snídajících a nepostižitelných odborníků s pitomcem. Já pana Crhonka neznám, hodnotím jej v této chvíli podle jeho poznatků, proto ho za pitomce rozhodně nepovažuji. Už před mnoha léty jsem takhle ráno přecházel po mostě Vltavu ve Zlaté Koruně na jihu Čech a koukám - voda jako inkoust s bohatou bílou pěnou na každé vlnce. Koukl jsem do mapy, no jo, v noci vypustila sajrajt papírna ve Větřním. Jak je vidět, jsou ještě místa, kde staré praktiky vydržely. Při svých poznávacích aktivitách nacházím ještě i toky přímo lákající k osvěžení, páchnoucí Březná mne nikdy ke koupání nelákala. Tato říčka je páteřním vodním tokem Štítecka, při ceně vody z vodovodu jistě dost obyvatel i na Březné a ve Štítech zavlažuje své zahrádky vodou z řeky či ze studní v blízkosti, které jsou napájeny průsakem přes štěrkovité podloží. A toto je jen jeden z mnoha dalších důvodů, proč si myslím, že by občané a městský úřad měli přestat hrát mrtvého brouka a zapojit se aktivně do zápasu s travičem. To, že nějaký úředník nechce odebrat vzorky v noci na sobotu a kontrolu oznamuje pár dní předem, se dá také řešit. Zatím mu to umožňuje vaše mlčení. Alex Krobot Štítecký list strana 12

13 ACROBAT PARK ŠTÍTY srdečně zve všechny zájemce na besedu s promítáním NÁRODNÍ PARKY USA (západ), SAN FRANCISCO, LAS VEGAS ve čtvrtek 23. února od 17:00 hodin. Uvádí: Vlasta Sršňová VSTUP ZDARMA. Já... a Štěpán Vám odpovíme Na začátku roku 2012 Štěpána dobrá nálada neopouští redaktorka: Ahoj Štěpáne, vyzařuje z tebe optimizmus. Štěpán: Nesu totiž z ředitelství ČD dobrou zprávu občanům Heroltic a Štítů redaktorka: Ale copak? Všichi nás letos straší katastrofou. Štěpán: Prosadil jsem na trati Heroltice Štíty nasazení permanentního vlaku, bude jezdit od 30. února. redaktorka: V čem to spočívá? Štěpán: Ve zmíněný den, přijede do Štítů vlak dlouhý asi 4 kilometry. Jeho poslední vagony tudíž budou stát ještě v Herolticích. Cestující ze Štítů nastoupí ve své stanici do prvního vagonu, projde uličkou a vystoupí v Herolticích z posledního vagonu. Z Heroltic to proběhne přesně opačně. redaktorka: Ale jak dlouho bude trvat cesta? Štěpán: Podle propočtů ředitelství ČD, fyzicky zdatný cestující s jedním kufrem by mohl cestovat asi 50 minut, pokud se nezastaví v jídelním voze. Ještě bych chtěl dodat, že vlak bude mít vozy 1. i 2. třídy a již zmíněný jídelní vůz. Dříve tento komfort nebyl možný. Číšník by cestujícímu během těch pár okamžiků jízdy nebyl schopen natočit ani pivo. Dnes si budete moci dát v klidu i smaženého kapra. p.s. Byl jsem také na ředitelství ujištěn, že pokud se permanentní vlak osvědčí, mohl by jezdit až do Králík. Tam bych ovšem cestování s kufrem nedoporučoval. Já a Štěpán Vás zdravíme z úschovny zavazadel. Dotazy pište na adresu Štítecký list strana 13

14 Rozpis cvičení TJ Sokol Štíty, odbor Sport pro všechny srdečně zve na cvičební a taneční lekce, které se konají v tělocvičně Základní školy ve Štítech (není-li uvedeno jinak): Úterý od do Fitnes a Zumba Úterý od do Zdravotní cvičení ve školní družině Středa od do Pro děti, 1. a 2. třída v Sokolovně Středa od 15:45 do 16:45 Pro děti, 3. třída a starší v Sokolovně Středa od do Pilátes Čtvrtek od do Zumba Čtvrtek 18:45-19:30 Body form Cvičení v HORNÍCH STUDÉNKÁCH v Sokolovně Středa 18:00-18:45 Zumba Středa 18:45-19:30 Body form FOTBAL PŘÍPRAVNÉ ZÁPASY NAŠICH MUŽŮ: neděle ŽAMBERK (KP) - ŠTÍTY UT Letohrad 15:00 sobota ŠTÍTY - ST.MĚSTO p. Sn. (1B) UT Šumperk 12:00 sobota ŠTÍTY - MOR.TŘEBOVÁ (KP) UT Zábřeh 17:00 sobota 3.3. SVITAVY B (1B) - ŠTÍTY UT Svitavy? sobota LOŠTICE (KP) - ŠTÍTY UT Mohelnice 11:00 sobota LETOHRAD B (1A) - ŠTÍTY UT Letohrad 15:00 sobota ŠTÍTY - SUDKOV (1B) UT Zábřeh 17:00 sobota ŠTÍTY - JINDŘICHOV (1B) UT Šumperk 15:00 sobota 7.4. ŠTÍTY - MOR. BEROUN (mistrovské utkání) začátek 16:00 RP I. t STOLNÍ TENIS Vánoční turnaj ve stolním tenise Dne se v Sokolovně ve Štítech konal tradiční Vánoční turnaj ve stolním tenise. Turnaje se zúčastnilo 12 hráčů, první tři místa v soutěži jednotlivců obsadili tito hráči: 1. místo Pavel Hrdina 2. místo Štěpán Kobza 3. místo Zdeněk Drlík V soutěži čtyřher bylo umístění následující: 1. místo Hranička Libor + Kocián Martin 2. místo Hrdina Pavel + Jelínek Pavel 3. místo Drlík Zdeněk + Vicenec Rudolf # U V R P K Sety Body : : : : : : Bludov B : : : : : : : : :472 94: : : : : Bludov C :496 46: # U V R P K Sety Body : : : : : : Bludov D : : Mohelnice A : : Dlouhomilov A : : : : : : :434 68: :452 85: Svinov A :454 72: Mohelnice A :606 21: Zdeněk DRLÍK # U V R P K Sety Body 1 Dubicko B : : Mohelnice B : : Libina B : : : : Libina A : : Dlouhomilov B : : SCB Petrov A : : Lukavice : : : : Bludov E :465 98: Dlouhomilov C :660 46: SCB Petrov B :640 27: Štítecký list strana 14

15 Štítecký list strana 15

16 Sdružení rodičů a přátel školy a Základní škola a mateřská škola Štíty Vás srdečně zvou do Kulturního domu ve Štítech na Dětský maškarní karneval v sobotu :00-17:00 Bohatá tombola občerstvení zajištěno vstup v maskách zdarma Štítecký list č. 1. leden - únor Vydává Město Štíty, nám. Míru 55, (IČO: ). Připravuje redakční rada: předseda - Mgr. Jana Knápková; členové - Iveta Horvátová, Stanislava Smrčková, Mgr. Hana Tempírová, Miroslav Čermák. Tisk povolen pod ev. č. MK ČR E Vychází 6 x ročně. Grafická úprava: Pavel Ševčík - VEDUTA, Štíty.

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 12. 12. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 12. 12. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 12. 12. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Přítomni: Bartůněk František, Haken Jiří, Hubáček František, Slavík

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 5 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 17.1.2007. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Bohumír Nikl, Jindřich Kyncl, Hubert Kolář Program schůze: 1) Program

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Začátek jednání: Konec jednání: Místo jednání: 18:00 hod 20:35 hod zasedací místnost Obecního úřadu v Sulkovci Přítomní členové zastupitelstva:

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 Č.j.: OBTECH/00043/06 IČO:00584061 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 27. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 26. dubna 2004 ve 13:20 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích.

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. Město Kravaře U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. usn. čís. 17. 122/2012 17. 128/2012 Ing. Andreas Hahn starosta

Více

USNESENÍ č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 26/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp Kontrola usnesení

Více

------------------------------------------------------------------------------------------------- Závěrečný účet. obce Nítkovice za rok 2014

------------------------------------------------------------------------------------------------- Závěrečný účet. obce Nítkovice za rok 2014 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Závěrečný účet obce Nítkovice za rok 2014 Obec Nítkovice, IČO 00 544 591 Údaje o obci Adresa: Obec Nítkovice

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová, J. Křivanec I. Machovcová, P. Šeda Přítomní občané:

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více

U S N E S E N Í ze 4. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 30.1.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice

U S N E S E N Í ze 4. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 30.1.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice U S N E S E N Í ze 4. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 30.1.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 1/2007 ze dne 30.1.2007

Více

Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Pavel Šrámek Zbyněk Parma Eva Gréeová Hosté

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

ZÁPIS. o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného

ZÁPIS. o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného ZÁPIS o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného dne 21. 12. 2010 v zasedací místnosti obecního úřadu v Moravských Prusích Starosta obce (předsedající) Lubomír Šebesta

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Přítomni: p. Balogh, p. Beran, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer,

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Nové NS, dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu o Žádosti o slevu z nájmu bytu (plísně)

Více

U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice

U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 210/2007 ze dne

Více

U s n e s e n í. zastupitelstvo obce Troubelice b e r e n a v ě d o m í :

U s n e s e n í. zastupitelstvo obce Troubelice b e r e n a v ě d o m í : Usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce Troubelice, str. č. 1 U s n e s e n í z 8. zasedání zastupitelstva obce Troubelice konaného dne 11. února 2008, v 17. 00 hodin, v zasedací síni Obecního úřadu

Více

Zápis z valné hromady Místní akční skupiny Šumperský venkov konané dne 16. 12. 2010 v Novém Malíně

Zápis z valné hromady Místní akční skupiny Šumperský venkov konané dne 16. 12. 2010 v Novém Malíně Zápis z valné hromady Místní akční skupiny Šumperský venkov konané dne 16. 12. 2010 v Novém Malíně Jednání zahájeno v 15:15 hod. Přítomni: viz prezenční listina, která tvoří nedílnou přílohu tohoto zápisu

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 30.12.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 30.12.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Výpis usnesení z 22. zasedání

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 1 č.j. 5/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 22.4.2015 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 22.4.2015 20:45

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 3. dubna 2007 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013. U S N E S E N Í ze 77. schůze Rady města Kojetína, konané dne 13. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města

Více

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2013

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2013 Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2013 Městská knihovna Loštice zajišťuje pro obyvatele města pravidelné služby v oblasti půjčování knih a časopisů, informační služby ze všech oblastí dostupných

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.l.ludvík, p.k.koch, p.p.drda, p.m.topinková,p.g.valeriánová, p.k.schwarz,

Více

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 90. zasedání dne 14. října 2009 R M 1 / 9 0 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města

Více

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2.

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 32. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 01.09.2014 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

Zápis č. 25/2013. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 8. října 2013 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 25/2013. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 8. října 2013 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 25/2013 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 8. října 2013 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Host: Jan Macháček, František Skála, Karel Hloušek, Pavel Čermák, Mgr. Lenka Žežulková Mgr.

Více

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11.

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11. 1 U S N E S E N Í z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 10. prosince 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015 Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015 92/4/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 3. zasedání ZMě. 93/4/15. ZMě schvaluje program 4. zasedání ZMě takto: Program:

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

Závěrečný účet obce Výprachtice za rok 2014

Závěrečný účet obce Výprachtice za rok 2014 Závěrečný účet obce Výprachtice za rok 2014 1.Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 V tis. Kč z výkazu FIN 2-12 Schválený Upravený Plnění k % plnění Rozpočet rozpočet 31.12.2014 k uprav.rozp. Tř.1

Více

Usnesení. Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 8. zasedání Městské rady v Kojetíně, konané dne 5. května 1999 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti firmy Technis spol. s r. o. Kojetín. 2.

Více

Usnesení z 32. zasedání RO ze dne 24. 6. 2013

Usnesení z 32. zasedání RO ze dne 24. 6. 2013 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních výdajů, v platném znění Usnesení z 32.

Více

Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008

Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008 Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008 Účetní jednotka: Obec Tvrdonice Nám.Míru 31/96 691 53 Tvrdonice IČO: 283631 Závěrečný účet se zpracovává dle 17, zák. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Zápis ze 47. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 27. února 2014 v 18.00 hod.

Zápis ze 47. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 27. února 2014 v 18.00 hod. Zápis ze 47. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 27. února 2014 v 18.00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Hynek Čada, Josef Šnábl, Josef Adámek, Vladimír Vališ, Josef Karbaš, Jiří Beran,

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Zápis č. 9 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 15. 12. 2011 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis č. 9 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 15. 12. 2011 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis č. 9 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 15. 12. 2011 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Ing. Stanislav Urban, Ing. Bohumil Novák,

Více

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky.

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje: 1) Program 9. Veřejného zasedání ZO, rozšířený o bod: Masarykovy

Více

270 Č. Třebová Zábřeh Olomouc Přerov Hranice Bohumín

270 Č. Třebová Zábřeh Olomouc Přerov Hranice Bohumín Novinky v jízdním řádu vlaků 2014 025 Dolní Lipka Hanušovice - Na základě požadavku Pardubického kraje jsou objednány o víkendu 4 páry vlaků, jeden je veden také v pátek (v Hanušovicích nově příjezd v

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 23. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.10.2012 od 19.00 hodin do 20.51 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Pavel Bartuška,

Více

ZÁPIS č. 1/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 17.1. 2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 1/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 17.1. 2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 1/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 17.1. 2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Josef Bedřich, Monika Peniaková, Ing. Petr Kollert,

Více

Město Moravská Třebová. Usnesení

Město Moravská Třebová. Usnesení Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.03.2015 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů zastupitelstva města.

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 09. 09. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-7-2015 Termín jednání 2. února 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2013 v následující podobě:

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2013 v následující podobě: Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 11.03.2013 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti.. členů

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 31. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 03.12.2008 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

- dále zůstává bod č. 11/2002 - Zajistit vypracování plánu odpadového hospodářství od podnikatelů, kteří nemají uzavřené smlouvy o likvidaci odpadu:

- dále zůstává bod č. 11/2002 - Zajistit vypracování plánu odpadového hospodářství od podnikatelů, kteří nemají uzavřené smlouvy o likvidaci odpadu: Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 12.12.2002 v úřadovně obecního úřadu. ------------------------------------------------------------------------------------------ Přítomní:

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213)

Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213) Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213) USNESENÍ č. 196/16-13 R I. u k l á d á vedoucí odboru VaSV zveřejnit záměr pronájmu bytu č. 13 v domě čp. 637 v Bechyni

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce. Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj

Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce. Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj Page 1 of 8 Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj 1.Maletínský zpravodaj-leden 2006 vytvořeno: 7.2.2006 změněno:

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 7. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 04. 02. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

U s n e s e n í. zastupitelstvo obce Troubelice b e r e n a v ě d o m í :

U s n e s e n í. zastupitelstvo obce Troubelice b e r e n a v ě d o m í : Usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce Troubelice, str. č. 1 U s n e s e n í ze 4. zasedání zastupitelstva obce Troubelice konaného dne 30. května 2007, v 16. 00 hodin, v zasedací síni Obecního úřadu

Více

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str.

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str. 4-4z/2007 2007 Zasedání ZO č.4/2007 dne 13. 6. 2007 Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Bednárec č. 4/2007, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 16. zasedání konaného dne 06.12.2011 Rada města Železný Brod po projednání 456/11rm schvaluje doplněný program dnešního zasedání rady města 457/11rm schvaluje uzavření

Více

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Přítomni: Antošovský Vítězslav Glocová Iveta Kosík Stanislav Kosinová

Více

Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany

Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany Ve Starých Křečanech, dne 30. ledna 2015 U S N E S E N Í ------------------------- z 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Staré Křečany konaného

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1416/83/14 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

U S N E S E N Í. z 53. schůze Rady města Hranice, konané dne 19.12. 2012 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice

U S N E S E N Í. z 53. schůze Rady města Hranice, konané dne 19.12. 2012 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice U S N E S E N Í z 53. schůze Rady města Hranice, konané dne 19.12. 2012 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice Přítomni: Miroslav Picka, František Jurčák,PhDr. Hana Levá,Zdeňka Heišteinová,František Černý USNESENÍ

Více

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30. 3. 2007 Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, p. Hanák, Ing. Kovařík, pí Rozkydalová, pí Horáková, Mgr. Fialová, Ing. Koždoň,

Více

Skutečné příjmy a výdaje v roce 2011

Skutečné příjmy a výdaje v roce 2011 Závěrečný účet obce Rakvice za rok 2011 Závěrečný účet obce Rakvice za rok 2010 byl zpracován dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve znění zákona č. 477/2008 Sb. Zastupitelstvo obce Rakvice schválilo rozpočet

Více

JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2012

JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2012 JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2012 Mikulčice 2012 JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 625.05 696 19, Mikulčice

Více

Zápis z členské schůze Svazku obcí Panství hradu Veveří

Zápis z členské schůze Svazku obcí Panství hradu Veveří Zápis z členské schůze Svazku obcí Panství hradu Veveří konané dne 8. 2. 2007 v Říčanech Přítomni: obec Hvozdec: Bc. Jana Švédová obec Chudčice: Vladimír Kalus obec Javůrek : Karel Jobánek obec Ostrovačice

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice: Zapsala: Město Ostrov Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v mimořádném termínu dne 29. července 2011 od 10:00 hod. ve velké zasedací místnosti

Více

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák.

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák. Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 10-2010 z 10. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 13. 9. 2010 od 17. 00 hodin

Více

Příloha k hodnotící zprávě finančního hospodaření obce Teplice nad Bečvou. Příspěvková organizace Mateřská škola Teplice nad Bečvou, IČO 750 266 01

Příloha k hodnotící zprávě finančního hospodaření obce Teplice nad Bečvou. Příspěvková organizace Mateřská škola Teplice nad Bečvou, IČO 750 266 01 Příloha k hodnotící zprávě finančního hospodaření obce Teplice nad Bečvou Příspěvková organizace Mateřská škola Teplice nad Bečvou, IČO 750 266 01 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 8. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 04. 03. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více