4/2004 VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU SE BLÍŽÍ Z OBSAHU 12. ROČNÍK MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4/2004 VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU SE BLÍŽÍ Z OBSAHU 12. ROČNÍK MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY"

Transkript

1 Z OBSAHU è ISSS è MEPCO zahájilo svoji činnost 12. ROČNÍK 4/2004 è Z Předsednictva è Strukturální politika a Česká republika MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY P.P / / 00 OP Praha 4 VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU SE BLÍŽÍ Vážené paní starostky, vážení páni starostové, vstup České republiky do Evropské unie a s ním spojené volby do Evropského parlamentu se nezadržitelně blíží. Zkušenosti měst, obcí a regionů členských zemí ukazují, že naplňování značné části legislativy Evropské unie leží na samosprávách. Samosprávy také hrají významnou roli při uskutečňování politik Evropské unie, jako jsou sociální začleňování, integrace menšin, zaměstnávání apod. Tyto skutečnosti jsou velmi významné vzhledem k faktu, že města a obce jsou tou částí veřejné správy, která je nejblíže občanům a jejich fungování přímo ovlivňuje kvalitu života obyvatel. Svaz měst a obcí České republiky proto přikládá volbám do Evropského parlamentu, které se konají 11. a 12. června 2004, velkou důležitost. Spolu s národními a evropskými asociacemi samospráv usilujeme o to, aby Evropská unie byla schopna respektovat potřeby měst a obcí, brát je v úvahu a uspokojivě na ně reagovat. Vedení Svazu je přesvědčeno, že jen za těchto podmínek bude členství České republiky v Evropské unii umožňovat příznivý rozvoj měst a obcí a následně zvyšovat kvalitu života lidí, kteří v těchto lokalitách žijí. Je tedy nezbytné, aby v těchto souvislostech uvažovali i ti, kteří budou Českou republiku v Evropském parlamentu zastupovat. Z výše uvedených důvodů jsme na základě rozhodnutí Předsednictva Svazu požádali kandidáty do Evropského parlamentu o odpovědi na otázky týkající se jejich postojů k roli samospráv na evropské úrovni a k politikám Evropské unie, které se našich obcí, měst i krajů přímo dotýkají. Úplné znění otázek najdete na našich internetových stránkách pod rubrikou EU. Odpovědi kandidátů pak budou pro Vás vyhodnoceny, abyste je spolu se svými spoluobčany mohli využít jako podklad pro své rozhodování ve volbách do Evropského parlamentu. Přeji Vám mnoho úspěchů ve Vaší záslužné práci a těším se na setkání s Vámi na 11. kongresu starostů a primátorů, který se bude konat 22. dubna 2004 v rámci veletrhu URBIS v Brně, tentokrát na téma Jak se žije samosprávám v Evropské unii. Jaromír Jech výkonný místopředseda

2 Aktuality Ve středu 10. března se v PSP ČR uskutečnila další schůze Výboru pro veřejnou správu, územní rozvoj a životní prostředí, kde se Svaz zajímal především o projednávání vládního návrhu zákona o přezkumu hospodaření územních samosprávných celků. Svaz již od samotného počátku projednávání tohoto návrhu zákona uplatňuje několik zásadních připomínek, které uznala jako odůvodněné většina přítomných poslanců, a proto doporučila plénu Poslanecké sněmovny návrh zákona zamítnout. Koncem měsíce března nakonec PSP ČR rozhodla o vrácení vládního návrhu zákona o přezkumu hospodaření územních samosprávných celků znovu výborům k projednání. Ve čtvrtek 11. března se Dagmar Plachá z Kanceláře Svazu účastnila semináře k návrhu novely zákona o provozu na pozemních komunikacích. Seminář pořádal Podvýbor pro dopravu a infrastrukturu Poslanecké sněmovny PČR ve spolupráci se zpracovatelem předlohy Ministerstvem dopravy. Svaz požadoval v rámci vnějšího připomínkového řízení k návrhu novely přesnou specifikaci postupu při výměně řidičského oprávnění, zahájení řízení ve věci zadržení řidičského oprávnění a doporučil osvědčenou praxi do roku Svaz uplatnil připomínky k bodovacímu systému, ke zpřísnění postihu řidiče za opuštění místa dopravní nehody a neposkytnutí či nepřivolání pomoci. Požadoval změnu správního poplatku za zkoušku z odborné způsobilosti (při odebrání řidičského oprávnění) na formu platby, která je příjmem obce. Požadoval také upřesnit rozsah zkoušky. Všechny uvedené připomínky byly zpracovatelem předlohy akceptovány. V úterý 16. března se Dagmar Plachá z Kanceláře Svazu zúčastnila schůze Výboru Rady vlády pro nestátní neziskové organizace pro spolupráci s regiony. Výbor se zabýval problematikou uvolňování dotací pro nestátní neziskové organizace poskytující sociální služby v roce 2004 z rozpočtu MPSV a z účelově vázané dotace do rozpočtu krajů. Dále Výbor projednal návrh pro jednání vlády Návrh na změnu provozovatele veřejně přístupného informačního systému o nestátních neziskových organizacích při Centrální evidenci dotací z rozpočtu (CEDR) Ministerstva financí. Předsedkyně Výboru PhDr. Jaroslava Wenigerová informovala o přípravě materiálů pro jednání vlády Zpráva o neziskovém sektoru v ČR a o spolupráci veřejné správy při podpoře nestátních neziskových organizací podle usnesení vlády č. 807/2003 a Rozbor financování nestátních neziskových organizací z vybraných veřejných rozpočtů v roce 2003 a návrh hlavních oblastí státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok Ve středu 17. března Jaromír Jech a Dagmar Plachá z Kanceláře Svazu zastupovali Svaz na pracovním semináři k přípravě projektů pro veřejnou dopravu včetně financování ze strukturálních fondů. Seminář pořádalo Sdružení dopravních podniků ČR ve spolupráci se Svazem měst a obcí České republiky a UITP European Integration Committee Brusel. Výkonný místopředseda Svazu měst a obcí České republiky Jaromír Jech upozornil účastníky semináře na skutečnost, že místní samospráva bude mít povinnost naplňovat více než 60 % legislativy EU. Role obcí i krajů bude významná především v oblasti sociálního začleňování, integrace menšin a zaměstnanosti. Vzhledem k tomu, že obce jsou instituce, které jsou v nejbližším kontaktu s občany, budou nejvíce zatíženy povinnostmi informovat o právních, ekonomických a sociálních dopadech přistoupení k EU. Jaromír Jech připomněl projekt LOGON, jehož hlavním cílem je výměna zkušeností a znalostí spojených s členstvím v EU a jeho vlivu na obce. Projektu LOGON se účastní národní asociace přistoupivších zemí k EU a národní asociace Rakouska, Finska, Švédska, Velké Británie, Německa, Řecka a Itálie. Výsledkem projektu jsou rozbor legislativy, která má dopad na místní samosprávy, informace o evropských institucích a způsoby lobbování národních asociací na evropské úrovni. Svaz ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí připravil překlad publikací pojednávajících o zkušenostech zemí, které přistoupily k EU v roce Publikace budou ve formě CD distribuovány jako příloha svazového měsíčníku Informační servis. Pokračování na str. 6. Ve středu 17. března se v Praze konal již druhý ročník konference k Public - Private - Partnership (zkratka PPP), tedy ke spolupráci veřejného a soukromého sektoru. Na konferenci, kde vystoupila celá řada přednášejících, byla konstatována potřeba vzniku regulátora pro projekty PPP, který by na ně dohlížel. Mnoho přítomných také doporučovalo zavedení limitů proti nadměrnému zadlužování měst a obcí. Z konference vyplynulo, že prostředí v ČR pro uskutečňování projektů PPP ještě není optimální. Ve středu 17. března se na ministerstvu financí konalo vypořádání připomínek se Svazem k návrhu usnesení vlády k regulaci zadluženosti obcí a krajů. Jelikož připomínkám Svazu již bylo plně vyhověno při předchozích kolech vyjednávání se zástupci MF, připomínkoval Svaz způsob výpočtu dluhové služby. Výsledkem dohody je změna textu návrhu usnesení tak, aby ministerstvo financí v případě předlužené obce nejdříve zjišťovalo příčiny zvýšeného zadlužení podle stanovených kritérií, a až poté se snažilo spolu s obcí hledat optimální cestu z předlužení. Pokud obec odmítne s MF komunikovat, hrozí jí sankce neposkytování dalších dotací. Ve dnech 18. a 19. března se v Bruselu uskutečnilo zasedání pracovní skupiny pro zaměstnanost a sociální politiku CEMR (Rada evropských municipalit a regionů), jejíž práce se za Svaz účastní Mgr. Klára Filipová z legislativního oddělení Kanceláře Svazu. Po vzájemném informování o proběhlých a připravovaných akcích, týkajících se sociální problematiky, byla na programu jednání tato témata: příprava Národních informační servis č. 4/2004 strana 2

3 akčních plánů sociálního začleňování, aktivity CEMR vůči institucím Evropské unie (zejména vůči Radě) a otázka větší účasti zástupců samospráv ze zemí přistupujících k Evropské unii na činnosti pracovní skupiny pro zaměstnanost a sociální politiku CEMR. Svaz měst a obcí ČR je spolu s asociací z Estonska jedinou asociací místních samospráv z přistupujících zemí, která se aktivně účastní činnosti pracovní skupiny. Zapojení Svazu do práce v rámci CEMR je členy pracovní skupiny ze současných členských zemí Evropské unie vnímáno velmi pozitivně. Program druhého dne byl zcela zaměřen na zkušenosti místních samospráv členských zemí Evropské unie s realizací projektů v rámci Iniciativy Společenství EQUAL. Tato iniciativa, vyhlášená Evropskou komisí jako program podporovaný v období let 2000 až 2006, podporuje ve všech členských zemích Evropské unie mezinárodní spolupráci při vývoji a prosazování nových nástrojů boje se všemi formami diskriminace a s nerovnostmi na trhu práce. Ze zkušeností místních samospráv (příspěvky z Mnichova, Offenbachu, Sevilly a dalších měst) vyplývá, že právě místní samosprávy mohou hrát významnou roli při iniciování a koordinaci účasti na projektech v rámci EQUAL a že probíhajícím projektům se skutečně daří řešit některé problémy v oblasti zaměstnanosti (např. přístup znevýhodněných skupin obyvatel, jako jsou např. ženy s malými dětmi, zdravotně postižení občané, příslušníci etnických menšin, cizinci, starší občané apod., na pracovní trh). V České republice je v současné době podporováno celkem deset projektů (v rámci programu PHARE), od roku 2004 budou projekty spolufinancovány již z prostředků Evropského sociálního fondu. Podrobnější informace o Iniciativě Společenství EQUAL lze nalézt na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ( V úterý 23. března se na Českém úřadě zeměměřickém a katastrálním uskutečnilo vypořádání připomínek k návrhu novely vyhlášky č. 162/2000 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí. Svaz ve svých připomínkách napadal snahu o omezování poskytování bezúplatných údajů z katastru nemovitostí, což znění zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon) neumožňuje. I přesto, že bylo poukazováno, že navržený postup je v rozporu s Ústavou ČR, ČÚZK trval na svém původním návrhu. Věc se bude muset řešit dalším kolem jednání. Ve čtvrtek 25. března se uskutečnilo jednání Meziresortní pracovní skupiny environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty při Ministerstvu životního prostředí ČR. Jednání se účastnila Ing. Barbora Šimůnková z Kanceláře Svazu. Pracovní skupina byla informována mj. o chystaném grantovém schématu Síť environmentálních informačních a poradenských center, jakožto součásti jednoho z opatření Sektorového operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Specifické vzdělávání. Konečnou cílovou skupinou pomoci mohou být mj. orgány veřejné správy a veřejné instituce. Nedílnou součástí předkládaných projektů z důvodu životaschopnosti a kontinuity projektu bude muset být doložení spolupráce s veřejnou správou. Navržený rozsah financování je 93 % prostředků z grantového schématu, počet podpořených projektů cca 35. Schválení uvedeného schématu by mělo proběhnout na konci dubna. V úterý 30. března se v Senátu Parlamentu ČR uskutečnila schůze Hospodářského výboru, na které byl projednáván návrh zákona o dani z přidané hodnoty. Svaz zde uplatňoval své připomínky zejména k osobě povinné k dani a k rozšíření některých přechodných období. Informujeme PŘÍRUČKA ČLENA ZASTUPITELSTVA OBCE NA CD-ROM V měsíci březnu vrcholí příprava na novelizované vydání Příručky člena zastupitelstva obce, která byla za široké spolupráce vydána v roce 2002 v rámci projektu MATRA a rozeslána Svazem zdarma všem členům obecních i krajských zastupitelstev. Letošní vydání však bude mít jinou podobu bude na CD-ROMu. Realizace je opět řízena Vzdělávacím centrem pro veřejnou správu České republiky, pracují týmy lidí, především autorů jednotlivých pasáží a příslušných oponentů. Schází se pravidelně redakční rada (za Svaz starosta Úval Ing. Ivan Černý a výkonný místopředseda Svazu Jaromír Jech), která pečlivě sleduje texty, především pak tam, kde za poslední dva roky došlo ke změnám. A že jich není málo, to si každý ze starostů dokáže představit. Nová podoba CD-ROM umožňuje dát příručce mnohem větší rozměr, a to především díky celé řadě dalších odkazů a propojení na další informace. CD-ROM by měl být rozesílán na všechny obce zhruba v červnu letošního roku. Předsednictvo Svazu měst a obcí ČR se zabývalo otázkou distribuce a přiklonilo se k návrhu rozeslat CD ve spolupráci s časopisem Obec a finance. Svaz vydá zvláštní číslo Informačního servisu, a to v počtu zhruba ks, který bude společně s časopisem Obec a finance a CD-ROMem rozeslán zdarma na všechny obce a města České republiky (a několik dalších adres, kam je doručován navíc InS nebo časopis Obec a finance). Celorepublikové vydání Informačního servisu bude mít, vedle mediálního zviditelnění svazové činnosti i propagační a náborový charakter. Jaromír Jech informační servis č. 4/2004 strana 3

4 KONFERENCE ISSS 2004 Sedmý ročník Konference ISSS Internet ve státní správě a samosprávě proběhl ve dnech března 2004, v královéhradeckém kongresovém centru Aldis. O velkém zájmu o tuto akci svědčí letošních 2000 účastníků i četné zastoupení firem, které informovaly o svých projektech a produktech a v prostorách Aldisu měly své reprezentační stánky. Program byl velmi bohatý; přednášky, semináře, setkání, tiskové konference a diskuse probíhaly souběžně ve všech sálech a saloncích kongresového centra. Každý delegát obdržel obsáhlou a kvalitně zpracovanou dokumentaci. Na webové stránky ISSS byly operativně a rychle ukládány aktuální informace a účastníci měli k dispozici i internet. Evropskou prestiž konference podtrhla účast významných zahraničních hostů: Géralda Santucciho z Evropské komise, Javiera Ossandona, prezidenta sítě ELANET, a mnoha dalších, i zástupců špičkových mezinárodních firem zabývajících se komunikační technologií a předních našich i evropských odborníků. Úvodní slova před Hlavním sálem, zaplněným do posledního místa, pronesl Ing. Oldřich Vlasák, primátor Hradce Králové a předseda SMO ČR. Uvítacích projevů se ujali mimo jiné Vladimír Mlynář, ministr informatiky, pražský primátor a čestný předseda Svazu Pavel Bém, Mirek Topolánek, místopředseda Senátu, hejtman Evžen Tošenovský, předseda Asociace krajů ČR, hejtman František Dohnal a Tomáš Renčín, výkonný ředitel konference. Konference poskytla mnoho příležitostí k setkáním zástupců ministerstev a představitelů samosprávy, k navázání kontaktů a výměně zkušeností a samozřejmě k získání zajímavých a užitečných informací. K nejzajímavějším patřila témata Elektronický podpis ve veřejné správě, Spolufinancování IT projektů z evropských programů, Bezpečnost informačních systémů, Krizové situace a komunikace s občany a v neposlední řadě Komunikace veřejné správy s občany. Pondělní program ukončil společenský večer, v jehož průběhu byly vyhlášeny výsledky soutěží. Cenu Český zavináč za rok 2004 získal Český úřad zeměměřický a katastrální za projekt Nahlížení do katastru nemovitostí. Tato aplikace je volně přístupná všem uživatelům internetu od ledna Vítězi letošního ročníku Biblioweb soutěže o nejlepší webové stránky knihoven se staly: Městská knihovna v Ústí nad Orlicí (v kategorii obcí do obyvatel), která obhájila loňské prvenství, Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové (za obce nad obyvatel a odborné knihovny). Středisko knihovnických a informačních služeb Chomutov získalo zvláštní cenu za přístupnost pro zrakově postižené. V soutěži Eurocrest 2004 o nejlepší internetové stránky měst, obcí a regionů v Evropě se mezi hlavními oceněnými projekty roku umístily oficiální stránky regionu Vysočina, loňský vítěz Zlatého erbu. Zlatý erb Šestý ročník soutěže Zlatý erb, tentokrát s podtitulem o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí, vyhlásily společně Ministerstvo vnitra ČR a Ministerstvo informatiky ČR pod osobní záštitou ministrů Stanislava Grosse a Vladimíra Mlynáře a Asociace krajů ČR. Soutěž pořádalo sdružení Zlatý erb ve spolupráci se Svazem měst a obcí ČR a dalšími organizacemi. Cílem soutěže je podpořit modernizaci místní a regionální veřejné správy prostřednictvím rozvoje informačních služeb poskytovaných občanům i specifickým skupinám uživatelů s využitím internetu a ostatních elektronických médií. Letošní ročník se v mnohém od předchozích ročníků odlišoval. Soutěž byla organizována v krajských kolech, která hodnotila nejlepší webové stránky a elektronické služby ve svém regionu. Kategorie regiony z minulých ročníků byla nahrazena kategorií nejlepší elektronická služba, která umožnila vyhodnotit a podpořit nová a nápaditá řešení. Změnila se i kritéria hodnocení. Kromě obsažnosti, aktuálnosti, inovativnosti, přehlednosti navigace a výtvarného zpracování byl zařazen i test na bezbariérový přístup a uživatelský test rychlosti vyhledání informací. Výsledky soutěže: Nejlepší webová stránka města: 1. Dačice, 2. Heřmanův Městec, 3. Kladno Nejlepší webová stránka obce: 1. Okříšky, 2. Tisá, 3. Mukařov Nejlepší elektronická služba: 1. místo a cena Asociace krajů ČR: Hradec Králové: Usnesení volených orgánů, Povodňový plán, MHD a památky, Objednávání návštěvy, Aktuality, Tiskové zprávy, Diskuse 2. Chomutov: Řazení občanů pomocí SMS, 3. Kladno: Mediaserver Cena veřejnosti: Němčovice (okres Rokycany) Cena za bezbariérovost: Stálec (okres Tábor) Zvláštní cena odborné poroty: Plzeňský kraj informační servis č. 4/2004 strana 4 Lenka Vršecká

5 VYHLÁŠEN TŘETÍ ROČNÍK SOUTĚŽE ZKLIDŇOVÁNÍ DOPRAVY VE MĚSTECH A OBCÍCH Nadace Partnerství a Nadace VIA ve společném programu Doprava pro 21. století ve spolupráci s Ministerstvem dopravy ČR, Svazem měst a obcí ČR a měsíčníkem Moderní obec vyhlašují dnem 3. března 2004 třetí ročník soutěže Zklidňování dopravy ve městech a obcích. Cílem soutěže je prostřednictvím ocenění uvést v širší známost kvalitní projekty směřující ke zklidnění dopravy ve městech a obcích realizované v České republice a inspirovat tak k jejich následování. Do soutěže je možno přihlásit projekty realizované v posledních pěti letech (tj. předané k užívání v roce 1999 a letech následujících), v jejichž důsledku došlo ke zlepšení životního prostředí a bezpečnosti silničního provozu (zejména s ohledem na jeho nejzranitelnější účastníky - chodce a cyklisty). Projekty hodnocené v předchozích ročnících soutěže nelze do letošního ročníku znovu přihlásit. Soutěže se mohou zúčastnit obce, města, městské obvody a části, zastoupené svými statutárními zástupci. Je rozdělena do dvou kategorií dle názvu sídla: 1) kategorie obce, 2) kategorie města a městské obvody a části. O tom, které projekty budou oceněny, rozhodne hodnotící komise, jejímiž členy jsou jednak zástupci vyhlašovatelů, jednak odborníci (urbanisté, projektanti, architekti). Komise při svém hodnocení vychází z těchto závazných kritérií: celková kvalita veřejného prostoru (prostředí) komplexnost řešení dopravy (sladění dopravy hromadné a individuální automobilové, cyklistické, pěší) obsah, rozsah a význam realizované proměny způsob a postup realizace, základní bilance. Uzávěrka pro zasílání přihlášek do soutěže je 31. květen 2004 (rozhoduje datum poštovního razítka). Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhne v září Základní charakteristiku a fotodokumentaci soutěžních projektů z předchozího ročníku najdete na internetové adrese Soutěžní podmínky a formulář přihlášky lze získat u koordinátora programu Doprava pro 21.století, ing. Petra Šmída, Nadace Partnerství, Krátká 26, Praha 10, tel./fax: , a také na internetové adrese soutez.html. Petr Šmíd MEZINÁRODNÍ PORADENSKÉ CENTRUM OBCÍ ZAHÁJILO SVOJI ČINNOST Na základě rozhodnutí Rady Svazu měst a obcí ČR ze dne 6. listopadu 2003 byla dne 17. prosince 2003 slavnostně podepsána Společenská smlouva mezi Svazem a VNG International o založení společnosti s ručením omezeným s názvem Mezinárodní poradenské centrum obcí (MEPCO). Sídlo společnosti - Liborova 11, Praha 6 Zaměstnanci společnosti - Ing. Zdeněk Hušek, Mgr. Ilona Medlínová Co realizujeme MEPCO v lednu zahájilo realizaci pilotního projektu pro 3 vybrané obce či mikroregiony, který je zaměřen na zvyšování kompetencí představitelů samospráv v oblasti řízení a komunikace a zároveň na řešení konkrétního problému obce. Ze zájemců o účast v pilotním projetu byla koncem ledna 2004 vybrána města Vsetín s aktuálním tématem aktualizace strategického plánu, Česká Lípa, která zahájila komunitní plánování sociálních služeb s důrazem na zapojení veřejnosti, a Svazek obcí Podřipsko, který se rozhodl vytvořit strategický plán mikroregionu. Pilotní projekt je součástí širšího projektu MATRA Podpora efektivity jednání a rozhodování samospráv. V rámci pilotního projektu společnost MEPCO pro účastníky připravuje workshopy a konzultace s odborníky v daných oblastech podle jejich aktuálních potřeb. Výsledkem pilotního projektu bude kromě výsledků práce v jednotlivých obcích mikroregionu i příprava programů, které budou snad již v létě tohoto roku nabídnuty obcím a svazkům obcí v České republice. informační servis č. 4/2004 strana 5

6 MEPCO v současné době připravuje rovněž konkrétní projekty v oblasti využívání Evropských fondů. Zde chceme upozornit obce na možnost čerpat finance ještě z předvstupního fondu Phare 2003 pro oblast rozvoje lidských zdrojů a v sociální oblasti. Situace kolem čerpání ze strukturálních fondů je zatím nejasná, to ale neznamená, že není možné projekty již připravovat! Ve městě Soběslavi připravujeme regeneraci průmyslového objektu (brownfields) na Technologický park, v Mostě spolupracujeme na projektu Centra dalšího profesního a odborného vzdělávání, v jednání je také projekt na ekonomické oživení mikroregionu formou energetického využití biomasy a projekt zaměřený na vzdělávání v oblasti rozvoje kvality sociálních služeb. Co chystáme Vzhledem k inflaci poradenských služeb v souvislosti se vstupem do EU jsme připravili kurz Jak využívat poradce, který je zaměřen na posílení schopnosti obce správně vybrat a využít externího poradce. První pilotní kurzy se uskuteční v dubnu pro středočeskou a v květnu olomouckou pobočku Vzdělávacího centra pro veřejnou správu. V rámci posílení informovanosti členské základny o činnosti a možnostech MEPCO se v dubnu 2004 představíme na stánku Svazu u příležitosti veletrhu URBIS. Členům Svazu zde budeme poskytovat pomoc s definováním projektů vhodných pro financování z fondů EU. Na květen pak chystáme společně s norskou společností Det Norske Veritas a Vzdělávacím centrem pro veřejnou správu seminář zaměřený na některé otázky řízení výkonnosti a financování obcí. Odborníci s praktickými zkušenostmi se budou věnovat tématům jako je procesní řízení a benchmarking, certifikaci obcí podle norem ISO 9001 a ISO i ve vazbě na CAF, výhodám a rizikům prodeje poukázek na skleníkové plyny a vzhledem k termínu těsně po vstupu do EU také otázce aktuálního stavu čerpání peněz fondů EU. Zahraniční aktivity V měsíci lednu se pracovníci MEPCO účastnili mezinárodní konference VNG International v Haagu. Z konference vyplynul zájem zemí jihovýchodní Evropy o české zkušenosti z předvstupního období. O konkrétních možnostech se jednalo se srbským zastoupením VNG International a dále o spolupráci projevilo zájem Bulharsko a Rumunsko. MEPCO na základě těchto jednání vysílá v dubnu dva odborníky na problematiku využívání fondu PHARE a SAPARD v obcích ČR do Bulharska. Mgr. Ilona Medlínová OBEC A VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ PO VSTUPU ČR DO EU Tento název měl seminář, který se uskutečnil v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR 5. března 2004 ve spolupráci Výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí PSP ČR a Svazu měst a obcí ČR. Semináře se účastnil mj. předseda Výboru Mgr. Radko Martínek, předseda Svazu měst a obcí ČR Ing. Oldřich Vlasák, zástupci Ministerstva zemědělství, Ministerstva financí, Ministerstva pro místní rozvoj a zástupce Sdružení oboru vodovodů a kanalizací. Předseda Svazu Ing. Vlasák ve svém referátu definoval záměr Svazu měst a obcí v oblasti vodního hospodářství, kterým je splnění závazků, jež se Česká republika přístupovou dohodou k EU zavázala splnit a nalézt taková řešení, která městům a obcím umožní tyto závazky realizovat. Upozornil na zásadní problémy, se kterými se v oblasti vodního hospodářství města a obce potýkají. Je to především absence vládou schválené Koncepce ČR pro oblast vodního hospodářství po vstupu do EU, neadekvátnost podmínek a pravomocí obcí vzhledem k odpovědnosti, kterou obce mají ve vztahu jak k občanům, tak k plnění závazků vůči EU. Dále zdůraznil, že není možné opomíjet Svaz měst a obcí ČR při jednáních o opatřeních, které se týkají oblasti jejich zákonné odpovědnosti. Absence Koncepce ČR pro oblast vodního hospodářství je významným problémem. Nejen že do jisté míry uvádí obce do nejistoty, neboť nejsou určena závazná pravidla a vztahy, ale odporuje též pravidlům rozvoje - krajské plány rozvoje vodovodů a kanalizací, které mají být schváleny do konce tohoto roku, nejsou zaštítěny státní koncepcí a může být zpochybněn soulad těchto dvou dokumentů. I přes výčet možností financování investic do zařízení vodovodů a kanalizací ze strany obcí formou půjček apod., který byl v průběhu semináře uveden, bylo řečeno, že prostředky státu jsou omezené a podmínky pro čerpání fondů EU se stále dolaďují. Předseda SMO ČR Ing. Vlasák a náměstek ministra financí Ing. Janota se shodli, že je třeba vyvíjet tlak na odpovědná místa, která se k závazkům vůči EU, resp. ke kofinancování projektů, zavázala, aby svým závazkům dostála a umožnila tak bezproblémové přizpůsobení se novým podmínkám. Barbora Šimůnková WORKSHOP K PŘÍPRAVĚ PROJEKTŮ VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ A JEJICH FINANCOVÁNÍ CO JE ÚSPĚŠNÝ PROJEKT, JAK SESTAVIT ÚSPĚŠNÝ PROJEKT, JAK PŘIPRAVIT PROJEKTOVÉ FINANCOVÁNÍ Sdružení dopravních podniků ČR pořádalo ve spolupráci se Svazem měst a obcí České republiky a UITP European Integration Committee Brusel pracovní seminář k přípravě projektů pro veřejnou dopravu včetně financování ze strukturálních fondů. Seminář se konal 17. března v Hradci Králové a velkým překvapením pro Sdružení i UITP byl zaplněný přednáškový sál hotelu Černigov. Cílem pracovního semináře v Hradci Králové bylo vytvoření evropské integrační komise a diskusního fóra v rámci Evropské komise v oblasti veřejné dopravy. Zástupci UITP nabídli zkušenosti z celého světa s provozováním veřejné dopravy, přípravou projektů a čerpáním finančních prostředků ze strukturálních fondů. Přednášející - poradci (Jana Nagyová, ECIN; Paul Riley, Babtie Spol, ČR) upozornili na skutečnost, že dosud nejsou vyčleněny národní finanční zdroje na spolufinancování projektů. EU počítá pro ČR s velkým objemem finančních prostředků, ovšem bez spoluúčasti českého státu je čerpání nemožné. Obce měly podat žádost o finance na přípravu projektů v rámci Operačního informační servis č. 4/2004 strana 6

7 programu Infrastruktura Ministerstvu pro místní rozvoj (MMR) do konce března Ministerstvo však nemá připraveny všechny informace i dokumenty nutné pro přípravu projektů. Poradci vidí problém také v novém zákoně o zadávání veřejných zakázek platným k a účinným k Tento nový zákon se zásadně liší od zrušeného zákona č. 199/1994 Sb. Úřad pro hospodářskou soutěž by měl poskytnout výklad nového zákona. Pokud nebude upraven, hrozí kolize s Evropskou komisí. V rámci Společného regionální operačního programu (SROP) je pro obce důležitá z hlediska dopravy podporovaná priorita 2. Regionální rozvoj infrastruktury. Priorita 2 má tři opatření, z nichž pro Opatření 2.1. Rozvoj dopravy v regionech je alokováno z ERDF na období cca 152 mil. EUR. Podopatření Rozvoj dopravní infrastruktury má alokaci ERDF 106,5 mil. EUR a podopatření Rozvoj dopravní obslužnosti v regionech alokaci ERDF 45,5 mil. EUR. Podopatření Rozvoj dopravní obslužnosti je zaměřeno na IDS (technologie) ve vybraných aglomeracích, rozvoj MHD ve městech (zejména instalace veřejných informačních a odbavovacích systémů), výstavbu a modernizaci dopravních terminálů, nákup dopravních prostředků včetně obnovy a rozvoje specifického vozového parku. Z prostorového hlediska se podpora zaměří na větší centra osídlení (krajská města) a na potřebné vzájemné propojení městských a venkovských oblastí. V rámci podopatření nebude možno přispívat na ztrátový provoz MHD nebo na pokrytí ztráty veřejné dopravy. Zda se Podopatření skutečně naplní, řekne až programový doplněk, který má v kompetenci MMR. Konečnými příjemci podpory budou obce, svazky obcí, kraje, organizace zřizované nebo zakládané obcemi či kraji. Finanční rámec (veřejné zdroje ): ERDF cca 1,4 mld. Kč (75 % způsobilých výdajů), regionální a místní zdroje ČR cca 450 mil. Kč, orientační velikost projektu (celkové způsobilé výdaje) mil. Kč. Příručka pro žadatele vyjde v polovině dubna 2004 a projekty se budou vybírat na jaře Žadatel bude podávat projekt elektronicky + 2x tištěná podoba včetně příloh (originál + kopie). Projekty bude možné předkládat 3 krát ročně na místně příslušném sekretariátu Regionální rady. Výběr projektů bude mít několik fází. Sekretariát Regionální rady posoudí projekty ve třech fázích: - posouzení formálních záležitostí - posouzení přijatelnosti - hodnocení projektu formou bodování (schopnosti a zkušenosti žadatele, potřeba, relevance projektu, kvalita projektu, naplňování horizontálních kritérií) Následuje výběr projektů na úrovni Regionálních rad (NUTS II) podle dosažené bodové úrovně. Projekty budou propláceny až po ukončení realizace celého projektu či jeho etapy. Předpokladem je kladný výsledek administrativní i fyzické kontroly ze strany Centra pro regionální rozvoj. Projekty budou propláceny na základě již proplacených faktur, přičemž se proplácení vztahuje na způsobilé náklady a probíhá bezhotovostním převodem na k tomuto účelu určený bankovní účet. Zkušenosti z dobré praxe : 1. Územní rozhodnutí a stavební povolení v okamžiku podpisu smlouvy je pro přijetí projektu rozhodující. 2. Projekty musí být udržitelné dle zaměření 5 12 let. Při nesplnění této podmínky se poskytnuté finanční prostředky vrací. 3. Úspěšnost projektu při jeho předložení k výběrovému řízení závisí na dokonale zpracovaných formalitách. Platí zásada: Kvalitní projekt nebo žádný projekt. Dagmar Plachá MÁTE PROBLÉM S DOPRAVOU? UITP ZNÁ ŘEŠENÍ. UITP je celosvětový svaz provozovatelů, úřadů a dodavatelů MHD. Svaz má cca 2000 členů z 80 zemí a zasazuje se o lepší pochopení možností veřejné hromadné dopravy. Využívá zkušenosti mezinárodní sítě odborníků z této oblasti. UITP nabízí svým členům možnost provázané spolupráce s jinými národními a mezinárodními dopravními svazy a sdruženími. Problémy a řešení veřejné hromadné dopravy téma nekonečné diskuse dopraváků obcí a měst. Pro posledních padesát let je typický nárůst městského obyvatelstva a používání osobních automobilů. Obyvatelé města se stěhují do zelených předměstí a rozvoj měst pak ovlivňuje především automobilový provoz. Cestování mezi městy a kontinenty je stále rychlejší, ale města jsou provozem téměř ochromena. Občané vědí, že jejich budoucnost je závislá na rozhodnutích politiků. Proto musí být dány určité mantinely automobilové dopravě ve městech a dána přednost městské hromadné dopravě, chodcům a cyklistům. Úkol zní: Rozpoznat hranice dopravního systému. Městská mobilita vzroste do roku 2020 v porovnání se současným stavem o 50 %, přičemž většina připadne na velké městské aglomerace a mezi nimi na méně rozvinutá města. Ze souhrnných údajů vyplývá, že náklady společností provozujících osobní dopravu činí tím nižší procentní podíl z HDP, čím hustší je osídlení města. Hustě osídlené aglomerace mají nejvyšší podíl veřejné dopravy. Rostoucí životní standard vedl k rozšiřování aglomerací, což znamenalo častější používání osobních automobilů. Nejlepší motivací pro zanechání automobilu doma je krátká docházková vzdálenost k některé ze zastávek veřejné hromadné dopravy do 2 minut chůze. Dopravní zácpy ve velkoměstech se již neomezují pouze na dopravní špičku. Odhaduje se, že zpoždění způsobená provozem v rozvinutých informační servis č. 4/2004 strana 7

8 zemích způsobují každoročně ztrátu ve výši 500 miliard EUR. Smyslem centra města není přitahovat motorová vozidla, ale spíše obyvatele, nakupující návštěvníky tak, aby zde mohli plnit své obchodní aktivity a věnovat se kulturním zájmům či jiným volnočasovým aktivitám. Majitelé obchodních domů se domnívají, že parkovací místa před jejich obchody mají podstatný vliv na výši jejich obratu. Zkušenosti dokládají, že obrat lokální obchodní sítě stoupá přeměňováním ulic s provozem na pěší zóny přístupné pro dopravní obsluhu jen v určitém čase. Jinak mohou být využívány pouze dopravními prostředky MHD. Pro přepravu cestujících jedním směrem za hodinu je potřeba: - komunikace široká 175 m, kterou využívají výlučně osobní automobily, nebo - komunikace široká 35 m, kterou používají výlučně autobusy, nebo - 9 m široké kolejiště podzemní dráhy (metro). Parkovací politika je důležitým nástrojem úspěšného dopravního managementu každého města. UITP doporučuje omezit zřizování a stavby parkovišť u nových administrativních budov, bezplatné parkování na pracovišti, parkovací místa v centru a odstranění parkovacích míst v prostoru ulic za současného zavedení opatření k zajištění dodržování těchto omezení. Zařízení P+R jsou velmi úspěšným argumentem pro použití prostředků MHD. Musí však nabízet přístup k rychlé a v krátkých intervalech provozované MHD s komfortním přestupem a prostorami. 75 osob lze přepravit buď 60 osobními automobily, nebo jedním autobusem. Při jízdě osobním automobilem z bydliště na pracoviště je potřeba 90 krát více prostoru než při jízdě podzemní dráhou a 20 krát více prostoru než při jízdě autobusem nebo tramvají. Zajímavou zkušenost má člen UITP město Manchester, jehož městská dráha Metrolink odlehčuje městské komunikace každoročně o 3 miliony jízd automobilem. V průmyslových zemích dosahují náklady spojené s likvidací následků znečištění životního prostředí 1 až 2 % HDP. I přes technologický pokrok v posledních letech jsou prostředky veřejné dopravy při přepravě většího počtu osob stále ještě čistší než osobní automobily. Průzkum veřejného mínění mezi obyvateli 12 evropských zemí ukázal, že: - automobilová doprava je nejzávažnějším lokálním problémem - 59 % obyvatelstva má názor, že automobilový provoz již nabyl neúnosných nebo téměř neúnosných rozměrů - 84 % obyvatelstva by dala přednost veřejné hromadné dopravě i přes omezení individuální automobilové dopravy Politici odhadli veřejné mínění o veřejné hromadné dopravě nejpřesněji v Dánsku, nejhůře o polovinu přesněji v Itálii. Investice do MHD vyžadují inovační koncepce financování. Bez integrované dopravní koncepce však nemohou udržet nárůst silniční dopravy v mezích. Úspěch závisí na kombinaci politické angažovanosti a provozních zlepšeních. Služby MHD se musí rozvíjet tak, aby lidé stále více používali prostředky veřejné dopravy. územní plánování + omezení provozu soukromých osobních automobilů + podpora MHD = vyvážený dopravní systém. Dagmar Plachá K POSTAVENÍ VÝBORU MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ A OBVODŮ VE SVAZU V úterý 9. března se sešli představitelé Výboru městských částí a obvodů statutárních měst a hlavního města Prahy, jeho předseda Ing. Svatopluk Beneš, starosta městské části Brno-Bystrc, a Ing. Jiří Brodský, starosta městské části Ústí nad Labem-Severní Terasa, s výkonným místopředsedou Svazu Jaromírem Jechem, aby diskutovali o problematice postavení Výboru v rámci Svazu. Tato schůzka předcházela setkání předsedy Výboru s předsedou Svazu Ing. Oldřichem Vlasákem. Úvodem setkání konstatovali zástupci Výboru, že městské části (obvody) se potýkají s celou řadou specifických problémů, o kterých logicky neví starosta běžné obce vůbec nic, ba naopak, jejich řešení se ho ani nijak netýká. Členové Výboru však chtějí celou řadu věcí řešit a nejsou si jisti, nakolik mohou využít uznávaného Svazu k podpoře svých návrhů například vůči vládě či v Parlamentu. Po obsáhlé diskusi včetně analýzy možností, které skýtají Stanovy Svazu, se ukázalo být zřejmé, že Výbor má široké možnosti, dané právě Stanovami Svazu. Může vydávat prostřednictvím svého předsedy návrhy i doporučení. Problém by však mohl nastat, kdyby případný návrh, například zákona, zasáhl do kompetence vlastního statutárního města. Může tedy opět jít spíše o již dříve popisovanou otázku vztahů mezi starosty městských částí a obvodů na straně jedné a primátorem města na straně druhé. Pan Jech závěrem vyjádřil názor, že doba pokročila a že by neměl být problém zahájit s Komorou statutárních měst dialog, který by mohl znamenat novou etapu v řešení problémů statutárních měst, členěných na části a obvody. V návaznosti na prvé přípravné jednání se ve čtvrtek 18. března t.r. sešel předseda Svazu a primátor Hradce Králové Ing. Oldřich Vlasák s předsedou Výboru Ing. Svatoplukem Benešem. Přítomen byl i výkonný místopředseda Jaromír Jech. Po úvodních slovech a opětovném přiblížení a zdůraznění závažnosti problematiky Ing. Benešem se ujal slova předseda Ing. Vlasák. Vyjádřil své přesvědčení, že aktivity Výboru jsou vedeny legitimní snahou zlepšit život obyvatelům dotčených měst. Zároveň dodal, že vzájemná komunikace je základním prostředkem k dosažení změn. Vidíme to jak v rámci Evropské unie, kde se CEMR stává účastníkem pravidelných dialogů mezi Evropskou komisí a zástupci národních asociací místních samospráv, tak i u nás, kde připravujeme dialog mezi Svazem a vládou České republiky. Ing. Vlasák poté nabídl, že by, jako současná hlava Kolegia primátorů (Komory statutárních měst), zařadil na nejbližší zasedání, které by mělo být v červnu t.r. jako samostatný bod právě otázku zahájení pravidelné diskuse mezi Výborem a Komorou. Současně i potvrdil svoji účast na zasedání Výboru ve dnech 25. a 26. března v Pardubicích. Ing. Beneš nabízenou dohodu o spolupráci přivítal. Záležitosti Výboru a jeho vztahu k centrálnímu městu nejsou, jak již bylo řečeno, centrem pozornosti normálních obcí a měst. Přesto stojí za zdůraznění, že průběh a výsledky schůzky v Hradci Králové mohou být zlomové nejen pro vnitrosvazové klima, ale především mohou být zahájením nové etapy v životě členěných statutárních měst, ze které budou mít užitek v konečném důsledku hlavně jejich občané. Jaromír Jech informační servis č. 4/2004 strana 8

9 PŘEDSEDNICTVO SVAZU ZASEDALO 11. BŘEZNA V PRAZE Stav členské základny vstupy, výstupy od 13. listopadu 2003 Do Svazu vstoupilo 6 obcí, 5 vystoupilo. 13 obcím bylo ukončeno členství z důvodu nezaplacení členského příspěvku za rok Předseda Svazu bude osobně jednat o výstupu města Sokolov a Hostinné s představiteli těchto měst. Stav k 11. březnu Ve SMO ČR je 2469 obcí, zastupují obyvatel, což z celkového počtu obyvatelstva představuje 72,7%. Zpráva o hospodaření Svazu měst a obcí České republiky k 31. prosinci 2003 Hospodaření Svazu skončilo sice se ztrátou, ta však byla způsobena neplánovanými a nerozpočtovanými náklady spojenými s ukončením projektu LOGIN a založením dceřiné společnosti MEPCO. Nebýt těchto, na počátku r neočekávaných, výdajů, byl by výsledek hospodaření Svazu ve vztahu příjmy/výdaje kladný ve výši zhruba 190 tisíc Kč. Ve vztahu k plánovanému schodku rozpočtu za r ve výši zhruba 3,8 miliónů Kč jde i tak o úsporu zhruba 3,473 miliónů Kč. Tento trend však nelze v žádném případě očekávat pro r. 2004, a to především kvůli stagnujícím členským příspěvkům, zákonem nás letos limitujícím možnostem v získávání sponzorských příspěvků a díky zvyšujícím se nákladům na provoz, mzdy atd. ve vztahu k službám, které Svaz musí zajišťovat. Ing. Pikrt seznámil přítomné se stanoviskem Kontrolní komise (viz Jednání KK, str. 14). Finanční komise se k materiálu vyjadřovala korespondenčně, nikdo neměl připomínek. Členové Předsednictva vznesli k materiálu dvě připomínky: opravit chybně uvedenou SPZ vozu Škoda Octavia a dopracovat komentář k inventarizačnímu zápisu, aby bylo jasné, jakého období se inventarizace týká, popřípadě přiložit i inventarizační zápis k a vypsat přírůstky a úbytky majetku za celý rok Poté doporučili výsledek hospodaření Svazu za rok 2003 včetně výsledku hospodaření Sociálního fondu ke schválení Radě. STRUČNÁ REKAPITULACE: Příjmy: Vlastní...14, ,24 Kč Nevlastní... 1, ,25 Kč Celkem...18, ,49 Kč Rozpočtované příjmy na rok 2003 ve výši 17, ,- Kč byly k 31. prosinci 2003 plněny na 104,4 %. Výdaje: Provozní výdaje...13, ,09 Kč Participace Svazu na svazových i mimosvazových aktivitách ,27 Kč Akce pořádané Svazem financované z více zdrojů... 2, ,36 Kč Výdaje na zahraniční aktivity... 1, ,04 Kč Aktivity financované z přebytku hospodaření ,00 Kč Výdaje s ukončením projektu LOGIN ,15 Kč Celkem... 18, ,91 Kč Rozpočtované výdaje roku 2003 ve výši 20, ,- Kč upravené na 21, ,- Kč byly k 31. prosinci 2003 čerpány na 87,4 %. ZÁVĚREČNÁ REKAPITULACE Příjmy k 31. prosinci 2003: Rozpočet: ,- Kč Skutečnost: ,49 Kč Výdaje k 31. prosinci 2003: Rozpočet: ,- Kč Skutečnost: ,91 Kč Výsledek hospodaření k : Rozpočet: ,- Kč Skutečnost: ,42 Kč Celkový přebytek hospodaření k 31. prosinci 2003: ,67 Kč Zpráva o ukončení projektu LOGIN Předsednictvo SMO ČR bylo informováno o dalších krocích, které vedly k ukončení projektu LOGIN. Tento projekt byl definitivně ukončen. Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených VIII. Sněmem Svazu Členové Předsednictva byli velmi podrobně seznámeni s plněním dílčích úkolů vyplývajících z priorit Svazu, které byly vytyčeny na VIII. Sněmu Svazu (tento materiál najdete na www Svazu). Požádali o doplnění procenta úspěšnosti u výčtu připomínkovaných zákonů a globálního zhodnocení (odhad) úspěšnosti zapracování svazových připomínek do zákonů. Výsledné údaje by pak měly být zveřejněny prostřednictvím webových stránek a INSu jde o další propagaci Svazu a zviditelnění práce Svazu s konkrétními výsledky. Návrh strategie jednání Svazu měst a obcí s vládou ČR Návrh strategie jednání s vládou navazuje na Hradeckou deklaraci, která poukázala na nedostatečnou aktivitu vlády v podpoře příprav obcí na vstup do EU. Dále vychází z faktu, že jednou z priorit Svazu je prosazovat zkvalitnění reformy veřejné správy, s cílem vytvořit funkční systém ústředních orgánů státní správy, které budou vzájemně spolupracovat (odstranění přetrvávajícího resortizmu) a budou k obecním i krajským samosprávám vstřícným partnerem při jednání o řešení otázek spojovaných s fungováním veřejné správy jako celku. Z podnětu Úřadu vlády ČR proběhlo dne 13. října 2003 jednání výkonného místopředsedy Svazu a vedoucí zahraničního Ing. Oldřich Vlasák informační servis č. 4/2004 strana 9

10 mládež, kulturu a tělovýchovu Bartošem předloženo a zpracováno jako návrh na novelizaci školského zákona. K návrhu se musí nejprve vyjádřit Školská komise. Ing. Tomáš Jirsa, Mgr. Květa Halanová oddělení s ředitelkou odboru poradců premiéra a dalšími poradci na Úřadu vlády, kde byla navržena schůzka premiéra s předsedou Svazu, ministry relevantních resortů a dalšími vrcholnými představiteli Svazu. Na této schůzce by se měly projednat konkrétní formy podpory vlády samosprávám v procesu vstupu do EU a proces strukturovaných a pravidelných konzultací vládní politiky, která zasahuje do zájmů samospráv. V současné době probíhají přípravná jednání. Kancelář Svazu navrhla, aby jednání Svazu s vládou ČR měla formu písemné Dohody o spolupráci. Předsednictvo předložený návrh strategie schválilo. Distribuce CD-ROM Příručky pro člena zastupitelstva obce (viz článek na str. 3) Svaz v rámci projektu MATRA spolu se Vzdělávacím centrem pro veřejnou správu ČR, o. p. s., připravuje aktualizovanou elektronickou podobu Příručky člena zastupitelstva obce s možností hyperlinkových odkazů na aktuální právní normy. CD-ROM by měl být rozeslán na všechny obce ČR prostřednictvím mimořádného celorepublikového čísla INS. Zvýšené náklady na INS budou činit cca Kč. Sněm Svazu a Krajská setkání představitelů samospráv Krajská setkání jsou plánována na podzim roku 2004, s největší pravděpodobností měsíce říjen, listopad. IX. Sněm se bude konat na jaře roku Místo konání IX. Sněmu Předsednictvo zatím neschválilo. Uložilo Kanceláři Svazu vypracovat písemný podkladový materiál s požadavky, které je nutné v případě pořádání Sněmu splnit (tj. jaké mají být ubytovací kapacity, velikost jednacího sálu, možnost stravování, dopravy, cenové relace, atd.). Tento podkladový materiál bude prostřednictvím Ing. Vlasáka předán primátorům s tím, aby případné nabídky na pořádání Sněmu zaslali do 15. dubna t.r. Kanceláři Svazu. Zpráva o postupu Svazu v souvislosti s vydáním Pokynu ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k udělování výjimek školám podle 6 školského zákona, č.j / Pokynem ministryně školství se již při svých jednáních zabývala Komora obcí i Školská komise. Svaz vydal k tomuto Pokynu své stanovisko, bylo zveřejněno v INS č. 3/2004. Komora obcí původně požadovala zrušit 6 školského zákona bez náhrady. Po dalším projednávání této problematiky ale ustoupila od úplného zrušení zmiňovaného paragrafu a navrhla novelizovat odst. 3 a odst. 5. Pan Bezdíček doporučil, aby navržené znění 6 bylo prostřednictvím předsedy Výboru pro vědu, vzdělání, Spolupráce Svazu měst a obcí ČR a regionálních sdružení měst a obcí Otázka vzájemné spolupráce regionálních sdružení měst a obcí a Svazu měst a obcí ČR je diskutována již několik let. Momentálně je i hlavním předmětem jednání Regionální komise (viz záznamy z jednání v předcházejících číslech našeho zpravodaje). Otázka vzájemné spolupráce je ale stále velkým oříškem, jelikož je třeba si uvědomit, že pojem regionální sdružení měst a obcí zahrnuje v současnosti jednak krajská sdružení měst a obcí (přičemž ovšem ne ve všech krajích jsou tato sdružení ustavena), jednak jiná sdružení měst a obcí regionálního charakteru (např. Euroregion Glacensis, mikroregiony atd.). Určitá forma spolupráce (ať už na úrovni komunikační, nebo přímo formou institucionálního začlenění regionálních sdružení do Svazu) je ale v každém případě potřebná. Kancelář Svazu vypracovala podkladový materiál s návrhy možných řešení spolupráce na komunikační úrovni, který byl předložen Regionální komisi Předsednictva Svazu na jejím zasedání dne 1. prosince Komise tento materiál vzala na vědomí, avšak nepřiklonila se k žádné z uvedených variant. Přijala usnesení, podle kterého by spolupráce Svazu a regionálních sdružení měst a obcí prozatím měla probíhat volnou formou tak, že zástupci regionálních sdružení budou zváni na jednání Regionální komise jako hosté. Obě formy sdružení měst a obcí uznávají nezbytnost vzájemné spolupráce. Předmět činnosti a hlavní cíle Svazu na jedné straně a regionálních sdružení na straně druhé však, i přes základní společný cíl hájit zájmy obcí, vykazují odlišnosti, které v současné době odůvodňují přiklonění se k formě spolupráce na úrovni komunikační a nikoliv přímé institucionální začlenění regionálních sdružení do struktury Svazu. Regionální sdružení měst a obcí se zaměřují zejména na konkrétní regionální problémy, při jejichž řešení je jim hlavním partnerem kraj. Naproti tomu Svaz měst a obcí ČR řeší otázky celorepublikového dopadu. Na styčných bodech činnosti je však spolupráce vzájemně vhodná a potřebná. Předsednictvo Svazu souhlasilo s tím, aby nadále spolupráce Svazu měst a obcí ČR a regionálních sdružení měst a obcí probíhala tak, že zástupci regionálních sdružení budou pravidelně zváni jako hosté na jednání Regionální komise. Zde bude rovněž i pokračovat diskuse o možných formách užší spolupráce SMO ČR a regionálních sdružení měst a obcí. Změny ve složení Komisí Předsednictva Svazu měst a obcí ČR Byly projednány změny ve složení komisí odrážející požadovaný systém složení komise 3 : 3 : 3 : 1. Dořešit je ještě třeba složení Regionální komise. Aktivity Svazu měst a obcí ČR v rámci CEMR Předsednictvo po projednání předloženého materiálu souhlasilo 1) s účastí předsedy Svazu na pravidelných každoročních setkáních představitelů evropských národních asociací s předsedou Komise 2) s návrhem postupu CEMR při sestavování delegace složené ze zástupců národních asociací za účelem jednání s jednotlivými komisaři k jednotlivým tématům majícím dopad na samosprávnou úroveň informační servis č. 4/2004 strana 10

11 3) s navrhovaným způsobem zapojení Svazu do obhajoby zájmů samospráv ve volbách do Evropského parlamentu formou oslovení kandidátů do Evropského parlamentu s žádostí o vyjádření se ke komunálním aspektům politiky Evropské unie (viz úvodník) 4) s navrhovanými otázkami kandidátům do Evropského parlamentu (viz rubrika EU ) 5) s textem Prohlášení CEMR k evropským politickým stranám. Předsednictvo dále doporučilo: a) členství ve Světové radě Spojených měst a samospráv b) členství ve Výkonném výboru výše zmíněné organizace c) účast delegace Svazu na konferenci v Paříži května 2004 konané při příležitosti založení Spojených měst a samospráv. Aktivity Svazu vůči mediální sféře Opakovaně byla diskutována otázka zvýraznění Svazu prostřednictvím médií. O významu kvalitní, včasné a účinné mediální prezentace není třeba hovořit, je všem známa. Kancelář Svazu se snaží realizovat od počátku t.r. řadu dílčích kroků, které mají více méně vztah i k mediálnímu obrazu. Nejde však vůbec o jednoduchý problém. Partnerů na mediální scéně je více a Svaz je zde odkázán na jejich vůli zabývat se otázkami obecní samosprávy. Potřeba zviditelnění svazové práce je zapotřebí ve třech hlavních směrech: 1. ve směru dovnitř Svazu (členská základna, respektive potenciální členové), 2. ve směru vně cílené na odbornou veřejnost (jak přirozeně opozičních partnerů, jako je stát, tak spřízněných partnerů, např. další tuzemské a zahraniční asociace), 3. ve směru vně cílené na laickou veřejnost (občané; význam v nejbližší době např. při volbách do euro parlamentu, aby zástupci zájmů obecních samospráv byli přítomni budoucí tvorbě evropské legislativy). Kancelář Svazu se proto snaží navázat bližší kontakt (pracovní schůzky výkonného místopředsedy s šéfredaktory deníků, řediteli stanic atd.) s ČTK, celostátními deníky, celostátními elektronickými médii, odborným tiskem, regionálním tiskem atd. a vytvořit trvalejší novinářský tým, který by se o činnost Svazu zajímal. Je nutné ale využít i členů Svazu a apelu na ně, aby na svých úrovních prezentovali činnosti Svazu. Předseda Svazu doporučil při akcích většího rozsahu (Sněm, Finanční konference) uvažovat také o spolupráci s profesionalizovanou společností, která se zabývá medializací. Dle Ing. Jirsy by se však na medializaci neměly vynakládat vysoké finanční prostředky. O této problematice bude Předsednictvo znovu jednat na svém příštím zasedání. Úhrada cestovních výdajů Předsednictvo Svazu schválilo refundaci cestovních nákladů zástupcům členů Svazu měst a obcí České republiky z obcí do 1500 obyvatel na jednání Předsednictva, Rady a Komor Svazu měst a obcí České republiky a dále na zasedání komisí Předsednictva Svazu měst a obcí České republiky formou paušální náhrady, která odpovídá základnímu jízdnému vlakem nebo autobusem podle výběru cestovatele bez nutnosti předložit jízdenky v řádně zpracovaném a předloženém cestovním příkazu cestovatele. Nová metodika pořizování zápisů z jednání V rámci další profesionalizace chodu Kanceláře Svazu byl navržen nový způsob pořizování zápisů z jednání komisí Předsednictva Svazu. S odsouhlasenou strukturou zápisů budou seznámeni všichni předsedové komisí. Důraz bude kladen především na přesnou formulaci usnesení. Návrh změny Organizačního řádu Kanceláře Svazu měst a obcí České republiky Předsednictvo schválilo změnu Organizačního řádu Kanceláře Svazu spočívající v ustavení funkce vedoucího Kanceláře, který přímo řídí sekretariát a po stránce technicko provozní řídí i ostatní oddělení. Zastupitelnost vedoucího Kanceláře není třeba řešit Organizačním řádem, standardně je možné, vzhledem k velikosti Kanceláře Svazu a počtu zaměstnanců, volit metodu konkrétního pověřování. Zastupováním může být pověřena jedna z jeho dvou přímých podřízených ze sekretariátu. Záštita Svazu měst a obcí ČR nad partnerstvím obcí Předsednictvo souhlasilo s převzetím záštity nad Deklarací o spolupráci mezi třemi evropskými obcemi. Jedná se o obce Čermná nad Orlicí, Kruščica a Česko Selo z Republiky Srbsko a Černá Hora. Vytvoření delegace Svazu do Kongresu místních a regionálních orgánů (CLRAE) Delegace do CLRAE je jmenována na dva roky. Ing. Jirsa navrhl i na další dva roky potvrdit stávající složení delegace. Předsednictvo s návrhem souhlasilo. Delegace Svazu do CLRAE: členové: Alenka Antošová, starostka obce Proboštov, KDU ČSL Ing. Jana Fischerová, radní města Havlíčkův Brod, ODS Ing. Tomáš Jirsa, starosta města Hluboká, ODS Ing. Oldřich Vlasák, primátor statutárního města Hradce Králové, ODS náhradníci: Ing. Jiří Kittner, primátor statutárního města Liberec, ODS Ing. Marie Paukejová, zastupitelka statutárního města České Budějovice, ČSSD Ing. Jiří Šneberger, primátor statutárního města Plzeň, ODS Předseda Svazu bude v tomto smyslu informovat ministra vnitra. Ing. Ivan Černý, RNDr. Miroslav Tetter, CSc. informační servis č. 4/2004 strana 11

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Svaz měst a obcí ČR Hájíme zájmy všech velikostních kategorií měst a

Více

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Komunikační priority a cílové skupiny... 4 2.1

Více

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Mgr. Jan Mareš primátor místopředseda Svazu měst a obcí ČR Konference Plánovací období 2014 2020 z pohledu měst a obcí 10. listopadu 2011 O Svazu

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE. Z á z n a m

RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE. Z á z n a m RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE Z á z n a m z 3. zasedání Rady pro seniory a stárnutí populace konaného dne 27. června 2007 od 10,00 do 13,00 hod. v budově Ministerstva práce a sociálních věcí,

Více

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Praha a fondy EU OP Praha - Konkurenceschopnost Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Reforma politiky soudržnosti období 2000-2006 období 2007-2013 Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Cíl Konvergence Cíl

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 24. května 2006 č. 607 o zajištění širší účasti studentů z České republiky na studiu College of Europe V l á d a I. s c h v a l u j e způsob

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Memorandum o spolupráci

Memorandum o spolupráci Memorandum o spolupráci Česká republika - Úřad vlády ČR Agentura pro sociální začleňování (dále jen Agentura ) zastoupená: Bc. Martinem Šimáčkem, ředitelem sídlem: nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01, Praha

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 4. prosince 2013 č. 927 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 22. ledna 2003 č. 86 + 2P

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 22. ledna 2003 č. 86 + 2P VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Vazba na záznam z jednání vlády: V l á d a I. s c h v a l u j e USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 22. ledna 2003 č. 86 + 2P o zabezpečení integrace azylantů v roce 2003 1. Koncepci

Více

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE V rámci jednotlivých prioritních os pracujeme s tzv. specifickými cíli. Objem finančních prostředků bude vždy předmětem vyhlášené výzvy. Vzhledem k vývoji čerpání

Více

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Příloha k č.j.: 84/M/15, 2386/ENV/15 Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Článek 1 Úvodní ustanovení Monitorovací výbor Operačního programu Životní prostředí (dále jen Monitorovací

Více

Partnerství pro Liberecký kraj

Partnerství pro Liberecký kraj Partnerství pro Liberecký kraj -podpořen ze Společného regionálního operačního programu, opatření 3.3, - posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů v rámci strukturálních

Více

ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j.: 23 471/2008-41 ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje PRŮBĚŽNOU VÝZVU Skupině I, II, V a VI MŠMT

Více

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 13 Vydán dne 31. března 2015 Částka 2 OBSAH

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 13 Vydán dne 31. března 2015 Částka 2 OBSAH Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 13 Vydán dne 31. března 2015 Částka 2 OBSAH Usnesení vlády České republiky ze dne 23. února 2015 č. 126 o Akčním plánu prevence domácího a genderově

Více

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ VE ZLÍNSKÉM, OLOMOUCKÉM A MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Vypracoval: Nadace Partnerství Schválil: RNDr. Miroslav Kundrata, ředitel nadace

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

VÝZVU k předkládání INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

VÝZVU k předkládání INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo vnitra České republiky Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor strukturálních fondů Role v implementační struktuře OP LZZ: Zprostředkující subjekt vyhlašuje:

Více

BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility

BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility Kurz BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility je pořádaný v rámci projektu BUMP - Boosting Urban Mobility Plans financovaného prostřednictvím

Více

Den malých obcí - Program rozvoje venkova

Den malých obcí - Program rozvoje venkova Den malých obcí - Program rozvoje venkova 1 Obsah: Program rozvoje venkova ČR 2007 2013 Program rozvoje venkova na období 2014 2020 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 PRV je podpůrný nástroj k zvýšení

Více

Město Rokytnice nad Jizerou

Město Rokytnice nad Jizerou Město Rokytnice nad Jizerou ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ (GRANTŮ) Z ROZPOČTU MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU na kulturní a sportovní akce, volnočasové aktivity, vzdělávání, činnost zájmových

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Strategické projekty Smart Administration 1. Identifikace výzvy Číslo

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

Z á s a d y. Úvodní ustanovení. Čl. I Obecná pravidla

Z á s a d y. Úvodní ustanovení. Čl. I Obecná pravidla Ministerstvo kultury Č. j.: 18909/2008 Z á s a d y pro užití neinvestičních prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury stanovených pro program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou

Více

1. Jednotná právní úprava zaměstnaneckého vztahu úředníků veřejné správy

1. Jednotná právní úprava zaměstnaneckého vztahu úředníků veřejné správy III. Informace o průběhu přípravy návrhu zákona o právních poměrech a vzdělávání zaměstnanců ve veřejné správě (zákon o úřednících) a o možnostech dalšího postupu 1. Jednotná právní úprava zaměstnaneckého

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 7.8.2014 PROGRAMOVÝ DOKUMENT Globální cíl IROP: Zajistit vyvážený rozvoj území, zlepšit veřejné služby a veřejnou správu pro zvýšení konkurenceschopnosti a zajištění

Více

DOTAČNÍ PŘÍLEŽITOSTI PRO PRAHU v programovém období 2014 2020

DOTAČNÍ PŘÍLEŽITOSTI PRO PRAHU v programovém období 2014 2020 DOTAČNÍ PŘÍLEŽITOSTI PRO PRAHU v programovém období 2014 2020 WWW.BPRESEARCH.EU Obsah Úvod / 3 Nač lze získat dotace? / 4 Operační program Praha Pól růstu / 4 Doprava / 4 Sociální služby a sociální podnikání

Více

Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015

Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015 Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015 I. Vyhlášení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje níže uvedené centralizované

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

číslo: 170 ze dne: 20. března 2015 Rozhodnutí předsedy Rady AKČR podle usnesení Rady AKČR č. 25/2005 v období od 9. ledna do 12. března 2015 I. schvaluje rozhodnutí předsedy Rady AKČR: - dopis ministrovi

Více

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing.

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Olga Nováková Struktura příspěvku 1. Společný regionální operační program

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Krajské akční plány rozvoje vzdělávání Č.j.: MSMT 7246/2015-2 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje Avízo pro žadatele o

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001 Další vývoj v oblasti MOS Svaz měst a obcí

Více

Národní rozvojový program mobility pro všechny

Národní rozvojový program mobility pro všechny Národní rozvojový program mobility pro všechny Obsah SEZNAM POJMŮ A ZKRATEK 1. ORIENTACE NÁRODNÍHO ROZVOJOVÉHO PROGRAMU MOBILITY PRO VŠECHNY 1.1. Úvod 1.2. Charakteristika současné situace 2. CÍL PROGRAMU

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

Z á p i s. p. Birke, Ing. Táborský, Ing. Uchytil. Neomluveni:

Z á p i s. p. Birke, Ing. Táborský, Ing. Uchytil. Neomluveni: Z á p i s z 9. jednání Výboru pro dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 8. 10. 2013 od 9 00 hod. v zasedací místnosti v budově SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, Hradec

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu *

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu * NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999 ze dne 12. července 1999 o Evropském sociálním fondu * EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 28. ledna 2004 č. 89 + 3P

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 28. ledna 2004 č. 89 + 3P Stránka č. 1 z 12 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 28. ledna 2004 č. 89 + 3P o zabezpečení integrace azylantů v roce 2004 Vazba na záznam z jednání vlády: V l á d a I. s c h

Více

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související Seznam priorit a jednotlivých typů záměrů z programu SROP a JPD 2, které nevyžadují předložení dokladu o vlivu projektu na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Kritéria MA21 pro města a obce

Kritéria MA21 pro města a obce Kritéria pro města a obce KATEGORIE ZÁJEMCI KRITÉRIUM UKAZATEL LIMIT i Zájem o zápis do evidence Vyplnění registračního formuláře do Databáze ii Kontaktní osoba Stanovení kontaktní osoby - zástupce právnické

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

SMĚRNICE MŽP č. 1/2014

SMĚRNICE MŽP č. 1/2014 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 2. ledna 2014 Č. j.: 93940/ENV/13 5607/M/13 SMĚRNICE MŽP č. 1/2014 o poskytování finančních prostředků z programu Nová zelená úsporám Článek 1 Úvodní ustanovení

Více

STANOVY. spolku. Calla - Sdružení pro záchranu prostředí, z. s.

STANOVY. spolku. Calla - Sdružení pro záchranu prostředí, z. s. STANOVY spolku Calla - Sdružení pro záchranu prostředí, z. s. čl. 1 Název a sídlo Calla - Sdružení pro záchranu prostředí, z. s. (dále jen spolek ) má své sídlo v Českých Budějovicích. Při své činnosti

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 3. července 2014 Č. j.: 45714/ENV/14 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Z á p i s. z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 4. března 2010 od 16 hod. v kulturním domě Club, Šluknov. Přítomni: dle prezenční listiny

Z á p i s. z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 4. března 2010 od 16 hod. v kulturním domě Club, Šluknov. Přítomni: dle prezenční listiny Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Strategický plán LEADER Z á p i s z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 4. března 2010 od 16 hod. v kulturním

Více

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Příloha č. 6 Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Aktivita 01: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE. 17. března 2015, Společenský dům, Prostějov. Distribuovány účastníkům konference v den konání

ZÁKLADNÍ ÚDAJE. 17. března 2015, Společenský dům, Prostějov. Distribuovány účastníkům konference v den konání ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název konference: Termíny a místa konání: Generální partner: Hlavní partner: Mediální partner: Materiály partnerů: Odborní garanti: Produkce a organizační zajištění: Cílová skupina: 43.

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL Hlavním cílem prioritní osy 3 je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním

Více

Z á s a d y. Úvodní ustanovení. Čl. I Obecná pravidla

Z á s a d y. Úvodní ustanovení. Čl. I Obecná pravidla Ministerstvo kultury Č. j.: 1990/2008 Z á s a d y pro užití neinvestičních prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury stanovených pro program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou

Více

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 4 4 FINANČNÍ INFORMACE... 4 5 DALŠÍ INFORMACE...

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 4 4 FINANČNÍ INFORMACE... 4 5 DALŠÍ INFORMACE... Hlavní město Praha vyhlašuje dne 31. října 2012 VÝZVU ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí pro prioritní osu 2 Podpora vstupu na trh práce Obsah výzvy 1 OBECNÉ INFORMACE...

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 I. Vyhlášení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje níže uvedený centralizovaný

Více

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 Dotační program vyhlášený Jihomoravským krajem Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 I. Základní ustanovení 1. Právní předpisy a dokumenty Podpora poskytovaná Jihomoravským krajem

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 094/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev.

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015 Specifikace výzev Leden 2015 Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Výzvy prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost Aktualizace 23.1.2015

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

VYROVNÁVÁNÍ ŠANCÍ ŽEN A MUŽŮ. CZ.04.3.07/2.2.02 - Vyrovnávání šancí žen a mužů

VYROVNÁVÁNÍ ŠANCÍ ŽEN A MUŽŮ. CZ.04.3.07/2.2.02 - Vyrovnávání šancí žen a mužů Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha v grantovém schématu

Více

Průběžná zpráva o realizaci dílčí části projektu

Průběžná zpráva o realizaci dílčí části projektu Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika Bavorsko 2007-2013 Průběžná zpráva o realizaci dílčí části projektu Číslo zprávy: 5. Zpráva za období: 1.12.2010 30.04.2011 1. Údaje o projektu: Číslo

Více

Žijeme pro Hradiště, z. s. Stanovy spolku

Žijeme pro Hradiště, z. s. Stanovy spolku Žijeme pro Hradiště, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek Žijeme pro Hradiště, z. s. (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Více

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z Regionální operační program Střední Morava Postupy čerpání dotací z Evropské unie 1. Audit shody připravenost Úřadu Regionální rady k implementaci ROP Střední Morava a. Nyní probíhá reaudit b. Vliv na

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA BLOKOVÝ GRANT CZ 0001 FOND TECHNICKÉ ASISTENCE POKYNY PRO ŽADATELE. 4. Výzva. (prosinec 2009)

FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA BLOKOVÝ GRANT CZ 0001 FOND TECHNICKÉ ASISTENCE POKYNY PRO ŽADATELE. 4. Výzva. (prosinec 2009) FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA BLOKOVÝ GRANT CZ 0001 FOND TECHNICKÉ ASISTENCE POKYNY PRO ŽADATELE 4. Výzva (prosinec 2009) Základní informace Fond Technické asistence je specifická forma grantové pomoci

Více

Formální náležitosti Programů

Formální náležitosti Programů Příloha č.1 Formální náležitosti Programů 1. Základní rámec Programu 1.1. Název programu Program podpory ekologické výchovy ve městě Český Krumlov v roce 2010. 1.2. Zdůvodnění Programu Program podpory

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu Petr Kurfürst Brno, 13.10.2014 PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu Účel Oblast působnosti Přínosy Hlavní rysy Cyklus SUMP podle

Více

ZÁPIS. (zahájení zasedání v 13:35, ukončení v 14:30)

ZÁPIS. (zahájení zasedání v 13:35, ukončení v 14:30) ZÁPIS z 9. zasedání výboru Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, konaného dne 5. září 2007 v zasedací místnosti rady kraje, Krajský úřad Moravskoslezského kraje (zahájení zasedání v 13:35,

Více

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy Asociace NNO JČK, z.s.

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy Asociace NNO JČK, z.s. Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy spolku Preambule Nestátní neziskové organizace významnou měrou přispívají k řešení mnoha problémů v oblastech sociální problematiky,

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN. Projekt TVÁ BUDOUCNOST 9/2007. 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP. Klub úspěšných

INFORMAČNÍ BULLETIN. Projekt TVÁ BUDOUCNOST 9/2007. 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP. Klub úspěšných INFORMAČNÍ BULLETIN 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP 9/2007 Dne 20. 9. 2007 proběhlo v Hotelu DAKOL v Petrovicích u Karviné 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP. Na setkání byli všem

Více

PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ

PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ III.1 Financování ze státního rozpočtu Právní rámec financování regionálního školství Základní právní rámec upravující financování regionálního školství (RgŠ)

Více

Statut Rady vlády pro informační společnost

Statut Rady vlády pro informační společnost V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y P ř í l o h a č. xx k usnesení vlády ze dne xx Statut Rady vlády pro informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení Rada vlády pro informační společnost (dále jen

Více

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 6. VÝZVY

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 6. VÝZVY Výzva k předkládání žádostí o dotaci Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují vyhlašuje 6. VÝZVU k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV. I. 2 Realizace místní rozvojové

Více

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE Popis iniciativy a jejího cíle Iniciativa EQUAL je definována čl. 20 (1) Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, o obecných ustanoveních o Strukturálních fondech,

Více

Úplné znění. Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy

Úplné znění. Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy Úplné znění Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy Schváleno usnesením vlády ze dne 1. února 2010 č. 92,

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

Zápis ze společného jednání komise pro výchovu a vzdělávání a komise kulturní

Zápis ze společného jednání komise pro výchovu a vzdělávání a komise kulturní nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 9788/2015 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 2 Spisový znak: 101.2.3 V Lanškrouně 20. března 2015 Zápis

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2014 2018, s Rozpočtovými pravidly

Více

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Rovná odměna a vliv recese na pracovnice Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Proč přetrvává genderový rozdíl v odměňování?

Více

Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010

Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010 Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010 1. Úvod 2. Aktivity v roce 2010 3. Plánované aktivity na rok 2011 Str. 1 1. Úvod Identifikační údaje: Karlovarská agentura rozvoje

Více

Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s.

Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s. Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s. Článek 1 Název a sídlo 1. Název: Unie studentů Vysoké školy ekonomické v Praze, z.s. (dále jen Unie ) 2. Sídlo: náměstí Winstona Churchilla

Více

.s. 2014 Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ:

.s. 2014 Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: .s. 2014 Výroční zpráva MAS Podještědí z. s. Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: 266 60 016 Název SPL : Zlepšení kvality života životního prostředí v Podještědí II Registrační číslo MAS

Více

Integrované územní investice

Integrované územní investice Integrované územní investice Konference IOP a IROP: Úspěchy a nové cíle Pardubice, 24. 9. 2014 2 ITI čl. 36 Obecného nařízení (kapitola Územní rozvoj) V případě, že strategie rozvoje měst nebo jiná územní

Více

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby BULLETIN 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. 6.2015 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. června 2015 od 13:00 hod. Obsah: - Přednášející v hlavní

Více

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP)

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Fondu investic Libereckého kraje s odvoláním

Více

číslo: 132 ze dne: 27. června 2014 Dohoda o financování krajů v příštím období, přípravě návrhu státního rozpočtu ČR na rok 2015 a střednědobého výhledu na léta 2016 2017 a čerpání fondů EU I. schvaluje

Více

Ministerstvo vnitra České republiky. vyhlašuje. výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu. v rámci. Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky. vyhlašuje. výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu. v rámci. Integrovaného operačního programu Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Napojování needitačních agendových informačních systémů na informační

Více

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE Preambule Asociace NNO ČR (dále jen Asociace) vzniká jako zájmové sdružení právnických osob z potřeby prosazovat společné zájmy všech

Více

Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina)

Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina) Integrovaný plán rozvoje města Povinnost sestavení IPRM Důvod tvorby a přínos IPRM Obsah IPRM Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina) Aktuální stav rozpracovanosti Komunikace s veřejností

Více

TRENDY A CHARAKTERISTIKY ČESKÉHO NEZISKOVÉHO SEKTORU 10 LET PO VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE seminář 12. května 2014

TRENDY A CHARAKTERISTIKY ČESKÉHO NEZISKOVÉHO SEKTORU 10 LET PO VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE seminář 12. května 2014 TRENDY A CHARAKTERISTIKY ČESKÉHO NEZISKOVÉHO SEKTORU 10 LET PO VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE seminář 12. května 2014 Česká rada dětí a mládeže, příklad střešní organizace Založena v roce 1998

Více

Článek 1. Název a sídlo Islám v ČR nechceme, z. s. (dále jen spolek) má sídlo v Českých Budějovicích, Mánesova 345/13, 370 01.

Článek 1. Název a sídlo Islám v ČR nechceme, z. s. (dále jen spolek) má sídlo v Českých Budějovicích, Mánesova 345/13, 370 01. Stanovy Islám v ČR nechceme, z.s. Článek 1. Název a sídlo Islám v ČR nechceme, z. s. (dále jen spolek) má sídlo v Českých Budějovicích, Mánesova 345/13, 370 01. Článek 2. Účel spolku Účelem spolku je vyvíjení

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE

STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE Název spolku je: Článek I. Úvodní ustanovení Spolek rodičů při ZŠ Bratranců Veverkových, Pardubice" Sídlo spolku je: ul. Bratranců Veverkových

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 19. 12. 2013 Č. j.: 91804/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablony III/2 č. V12_Zpracování žádosti o dotace Evropská unie a svět, P3 ANOTACE Jedná

Více