4/2004 VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU SE BLÍŽÍ Z OBSAHU 12. ROČNÍK MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4/2004 VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU SE BLÍŽÍ Z OBSAHU 12. ROČNÍK MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY"

Transkript

1 Z OBSAHU è ISSS è MEPCO zahájilo svoji činnost 12. ROČNÍK 4/2004 è Z Předsednictva è Strukturální politika a Česká republika MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY P.P / / 00 OP Praha 4 VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU SE BLÍŽÍ Vážené paní starostky, vážení páni starostové, vstup České republiky do Evropské unie a s ním spojené volby do Evropského parlamentu se nezadržitelně blíží. Zkušenosti měst, obcí a regionů členských zemí ukazují, že naplňování značné části legislativy Evropské unie leží na samosprávách. Samosprávy také hrají významnou roli při uskutečňování politik Evropské unie, jako jsou sociální začleňování, integrace menšin, zaměstnávání apod. Tyto skutečnosti jsou velmi významné vzhledem k faktu, že města a obce jsou tou částí veřejné správy, která je nejblíže občanům a jejich fungování přímo ovlivňuje kvalitu života obyvatel. Svaz měst a obcí České republiky proto přikládá volbám do Evropského parlamentu, které se konají 11. a 12. června 2004, velkou důležitost. Spolu s národními a evropskými asociacemi samospráv usilujeme o to, aby Evropská unie byla schopna respektovat potřeby měst a obcí, brát je v úvahu a uspokojivě na ně reagovat. Vedení Svazu je přesvědčeno, že jen za těchto podmínek bude členství České republiky v Evropské unii umožňovat příznivý rozvoj měst a obcí a následně zvyšovat kvalitu života lidí, kteří v těchto lokalitách žijí. Je tedy nezbytné, aby v těchto souvislostech uvažovali i ti, kteří budou Českou republiku v Evropském parlamentu zastupovat. Z výše uvedených důvodů jsme na základě rozhodnutí Předsednictva Svazu požádali kandidáty do Evropského parlamentu o odpovědi na otázky týkající se jejich postojů k roli samospráv na evropské úrovni a k politikám Evropské unie, které se našich obcí, měst i krajů přímo dotýkají. Úplné znění otázek najdete na našich internetových stránkách pod rubrikou EU. Odpovědi kandidátů pak budou pro Vás vyhodnoceny, abyste je spolu se svými spoluobčany mohli využít jako podklad pro své rozhodování ve volbách do Evropského parlamentu. Přeji Vám mnoho úspěchů ve Vaší záslužné práci a těším se na setkání s Vámi na 11. kongresu starostů a primátorů, který se bude konat 22. dubna 2004 v rámci veletrhu URBIS v Brně, tentokrát na téma Jak se žije samosprávám v Evropské unii. Jaromír Jech výkonný místopředseda

2 Aktuality Ve středu 10. března se v PSP ČR uskutečnila další schůze Výboru pro veřejnou správu, územní rozvoj a životní prostředí, kde se Svaz zajímal především o projednávání vládního návrhu zákona o přezkumu hospodaření územních samosprávných celků. Svaz již od samotného počátku projednávání tohoto návrhu zákona uplatňuje několik zásadních připomínek, které uznala jako odůvodněné většina přítomných poslanců, a proto doporučila plénu Poslanecké sněmovny návrh zákona zamítnout. Koncem měsíce března nakonec PSP ČR rozhodla o vrácení vládního návrhu zákona o přezkumu hospodaření územních samosprávných celků znovu výborům k projednání. Ve čtvrtek 11. března se Dagmar Plachá z Kanceláře Svazu účastnila semináře k návrhu novely zákona o provozu na pozemních komunikacích. Seminář pořádal Podvýbor pro dopravu a infrastrukturu Poslanecké sněmovny PČR ve spolupráci se zpracovatelem předlohy Ministerstvem dopravy. Svaz požadoval v rámci vnějšího připomínkového řízení k návrhu novely přesnou specifikaci postupu při výměně řidičského oprávnění, zahájení řízení ve věci zadržení řidičského oprávnění a doporučil osvědčenou praxi do roku Svaz uplatnil připomínky k bodovacímu systému, ke zpřísnění postihu řidiče za opuštění místa dopravní nehody a neposkytnutí či nepřivolání pomoci. Požadoval změnu správního poplatku za zkoušku z odborné způsobilosti (při odebrání řidičského oprávnění) na formu platby, která je příjmem obce. Požadoval také upřesnit rozsah zkoušky. Všechny uvedené připomínky byly zpracovatelem předlohy akceptovány. V úterý 16. března se Dagmar Plachá z Kanceláře Svazu zúčastnila schůze Výboru Rady vlády pro nestátní neziskové organizace pro spolupráci s regiony. Výbor se zabýval problematikou uvolňování dotací pro nestátní neziskové organizace poskytující sociální služby v roce 2004 z rozpočtu MPSV a z účelově vázané dotace do rozpočtu krajů. Dále Výbor projednal návrh pro jednání vlády Návrh na změnu provozovatele veřejně přístupného informačního systému o nestátních neziskových organizacích při Centrální evidenci dotací z rozpočtu (CEDR) Ministerstva financí. Předsedkyně Výboru PhDr. Jaroslava Wenigerová informovala o přípravě materiálů pro jednání vlády Zpráva o neziskovém sektoru v ČR a o spolupráci veřejné správy při podpoře nestátních neziskových organizací podle usnesení vlády č. 807/2003 a Rozbor financování nestátních neziskových organizací z vybraných veřejných rozpočtů v roce 2003 a návrh hlavních oblastí státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok Ve středu 17. března Jaromír Jech a Dagmar Plachá z Kanceláře Svazu zastupovali Svaz na pracovním semináři k přípravě projektů pro veřejnou dopravu včetně financování ze strukturálních fondů. Seminář pořádalo Sdružení dopravních podniků ČR ve spolupráci se Svazem měst a obcí České republiky a UITP European Integration Committee Brusel. Výkonný místopředseda Svazu měst a obcí České republiky Jaromír Jech upozornil účastníky semináře na skutečnost, že místní samospráva bude mít povinnost naplňovat více než 60 % legislativy EU. Role obcí i krajů bude významná především v oblasti sociálního začleňování, integrace menšin a zaměstnanosti. Vzhledem k tomu, že obce jsou instituce, které jsou v nejbližším kontaktu s občany, budou nejvíce zatíženy povinnostmi informovat o právních, ekonomických a sociálních dopadech přistoupení k EU. Jaromír Jech připomněl projekt LOGON, jehož hlavním cílem je výměna zkušeností a znalostí spojených s členstvím v EU a jeho vlivu na obce. Projektu LOGON se účastní národní asociace přistoupivších zemí k EU a národní asociace Rakouska, Finska, Švédska, Velké Británie, Německa, Řecka a Itálie. Výsledkem projektu jsou rozbor legislativy, která má dopad na místní samosprávy, informace o evropských institucích a způsoby lobbování národních asociací na evropské úrovni. Svaz ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí připravil překlad publikací pojednávajících o zkušenostech zemí, které přistoupily k EU v roce Publikace budou ve formě CD distribuovány jako příloha svazového měsíčníku Informační servis. Pokračování na str. 6. Ve středu 17. března se v Praze konal již druhý ročník konference k Public - Private - Partnership (zkratka PPP), tedy ke spolupráci veřejného a soukromého sektoru. Na konferenci, kde vystoupila celá řada přednášejících, byla konstatována potřeba vzniku regulátora pro projekty PPP, který by na ně dohlížel. Mnoho přítomných také doporučovalo zavedení limitů proti nadměrnému zadlužování měst a obcí. Z konference vyplynulo, že prostředí v ČR pro uskutečňování projektů PPP ještě není optimální. Ve středu 17. března se na ministerstvu financí konalo vypořádání připomínek se Svazem k návrhu usnesení vlády k regulaci zadluženosti obcí a krajů. Jelikož připomínkám Svazu již bylo plně vyhověno při předchozích kolech vyjednávání se zástupci MF, připomínkoval Svaz způsob výpočtu dluhové služby. Výsledkem dohody je změna textu návrhu usnesení tak, aby ministerstvo financí v případě předlužené obce nejdříve zjišťovalo příčiny zvýšeného zadlužení podle stanovených kritérií, a až poté se snažilo spolu s obcí hledat optimální cestu z předlužení. Pokud obec odmítne s MF komunikovat, hrozí jí sankce neposkytování dalších dotací. Ve dnech 18. a 19. března se v Bruselu uskutečnilo zasedání pracovní skupiny pro zaměstnanost a sociální politiku CEMR (Rada evropských municipalit a regionů), jejíž práce se za Svaz účastní Mgr. Klára Filipová z legislativního oddělení Kanceláře Svazu. Po vzájemném informování o proběhlých a připravovaných akcích, týkajících se sociální problematiky, byla na programu jednání tato témata: příprava Národních informační servis č. 4/2004 strana 2

3 akčních plánů sociálního začleňování, aktivity CEMR vůči institucím Evropské unie (zejména vůči Radě) a otázka větší účasti zástupců samospráv ze zemí přistupujících k Evropské unii na činnosti pracovní skupiny pro zaměstnanost a sociální politiku CEMR. Svaz měst a obcí ČR je spolu s asociací z Estonska jedinou asociací místních samospráv z přistupujících zemí, která se aktivně účastní činnosti pracovní skupiny. Zapojení Svazu do práce v rámci CEMR je členy pracovní skupiny ze současných členských zemí Evropské unie vnímáno velmi pozitivně. Program druhého dne byl zcela zaměřen na zkušenosti místních samospráv členských zemí Evropské unie s realizací projektů v rámci Iniciativy Společenství EQUAL. Tato iniciativa, vyhlášená Evropskou komisí jako program podporovaný v období let 2000 až 2006, podporuje ve všech členských zemích Evropské unie mezinárodní spolupráci při vývoji a prosazování nových nástrojů boje se všemi formami diskriminace a s nerovnostmi na trhu práce. Ze zkušeností místních samospráv (příspěvky z Mnichova, Offenbachu, Sevilly a dalších měst) vyplývá, že právě místní samosprávy mohou hrát významnou roli při iniciování a koordinaci účasti na projektech v rámci EQUAL a že probíhajícím projektům se skutečně daří řešit některé problémy v oblasti zaměstnanosti (např. přístup znevýhodněných skupin obyvatel, jako jsou např. ženy s malými dětmi, zdravotně postižení občané, příslušníci etnických menšin, cizinci, starší občané apod., na pracovní trh). V České republice je v současné době podporováno celkem deset projektů (v rámci programu PHARE), od roku 2004 budou projekty spolufinancovány již z prostředků Evropského sociálního fondu. Podrobnější informace o Iniciativě Společenství EQUAL lze nalézt na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (www.mpsv.cz). V úterý 23. března se na Českém úřadě zeměměřickém a katastrálním uskutečnilo vypořádání připomínek k návrhu novely vyhlášky č. 162/2000 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí. Svaz ve svých připomínkách napadal snahu o omezování poskytování bezúplatných údajů z katastru nemovitostí, což znění zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon) neumožňuje. I přesto, že bylo poukazováno, že navržený postup je v rozporu s Ústavou ČR, ČÚZK trval na svém původním návrhu. Věc se bude muset řešit dalším kolem jednání. Ve čtvrtek 25. března se uskutečnilo jednání Meziresortní pracovní skupiny environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty při Ministerstvu životního prostředí ČR. Jednání se účastnila Ing. Barbora Šimůnková z Kanceláře Svazu. Pracovní skupina byla informována mj. o chystaném grantovém schématu Síť environmentálních informačních a poradenských center, jakožto součásti jednoho z opatření Sektorového operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Specifické vzdělávání. Konečnou cílovou skupinou pomoci mohou být mj. orgány veřejné správy a veřejné instituce. Nedílnou součástí předkládaných projektů z důvodu životaschopnosti a kontinuity projektu bude muset být doložení spolupráce s veřejnou správou. Navržený rozsah financování je 93 % prostředků z grantového schématu, počet podpořených projektů cca 35. Schválení uvedeného schématu by mělo proběhnout na konci dubna. V úterý 30. března se v Senátu Parlamentu ČR uskutečnila schůze Hospodářského výboru, na které byl projednáván návrh zákona o dani z přidané hodnoty. Svaz zde uplatňoval své připomínky zejména k osobě povinné k dani a k rozšíření některých přechodných období. Informujeme PŘÍRUČKA ČLENA ZASTUPITELSTVA OBCE NA CD-ROM V měsíci březnu vrcholí příprava na novelizované vydání Příručky člena zastupitelstva obce, která byla za široké spolupráce vydána v roce 2002 v rámci projektu MATRA a rozeslána Svazem zdarma všem členům obecních i krajských zastupitelstev. Letošní vydání však bude mít jinou podobu bude na CD-ROMu. Realizace je opět řízena Vzdělávacím centrem pro veřejnou správu České republiky, pracují týmy lidí, především autorů jednotlivých pasáží a příslušných oponentů. Schází se pravidelně redakční rada (za Svaz starosta Úval Ing. Ivan Černý a výkonný místopředseda Svazu Jaromír Jech), která pečlivě sleduje texty, především pak tam, kde za poslední dva roky došlo ke změnám. A že jich není málo, to si každý ze starostů dokáže představit. Nová podoba CD-ROM umožňuje dát příručce mnohem větší rozměr, a to především díky celé řadě dalších odkazů a propojení na další informace. CD-ROM by měl být rozesílán na všechny obce zhruba v červnu letošního roku. Předsednictvo Svazu měst a obcí ČR se zabývalo otázkou distribuce a přiklonilo se k návrhu rozeslat CD ve spolupráci s časopisem Obec a finance. Svaz vydá zvláštní číslo Informačního servisu, a to v počtu zhruba ks, který bude společně s časopisem Obec a finance a CD-ROMem rozeslán zdarma na všechny obce a města České republiky (a několik dalších adres, kam je doručován navíc InS nebo časopis Obec a finance). Celorepublikové vydání Informačního servisu bude mít, vedle mediálního zviditelnění svazové činnosti i propagační a náborový charakter. Jaromír Jech informační servis č. 4/2004 strana 3

4 KONFERENCE ISSS 2004 Sedmý ročník Konference ISSS Internet ve státní správě a samosprávě proběhl ve dnech března 2004, v královéhradeckém kongresovém centru Aldis. O velkém zájmu o tuto akci svědčí letošních 2000 účastníků i četné zastoupení firem, které informovaly o svých projektech a produktech a v prostorách Aldisu měly své reprezentační stánky. Program byl velmi bohatý; přednášky, semináře, setkání, tiskové konference a diskuse probíhaly souběžně ve všech sálech a saloncích kongresového centra. Každý delegát obdržel obsáhlou a kvalitně zpracovanou dokumentaci. Na webové stránky ISSS byly operativně a rychle ukládány aktuální informace a účastníci měli k dispozici i internet. Evropskou prestiž konference podtrhla účast významných zahraničních hostů: Géralda Santucciho z Evropské komise, Javiera Ossandona, prezidenta sítě ELANET, a mnoha dalších, i zástupců špičkových mezinárodních firem zabývajících se komunikační technologií a předních našich i evropských odborníků. Úvodní slova před Hlavním sálem, zaplněným do posledního místa, pronesl Ing. Oldřich Vlasák, primátor Hradce Králové a předseda SMO ČR. Uvítacích projevů se ujali mimo jiné Vladimír Mlynář, ministr informatiky, pražský primátor a čestný předseda Svazu Pavel Bém, Mirek Topolánek, místopředseda Senátu, hejtman Evžen Tošenovský, předseda Asociace krajů ČR, hejtman František Dohnal a Tomáš Renčín, výkonný ředitel konference. Konference poskytla mnoho příležitostí k setkáním zástupců ministerstev a představitelů samosprávy, k navázání kontaktů a výměně zkušeností a samozřejmě k získání zajímavých a užitečných informací. K nejzajímavějším patřila témata Elektronický podpis ve veřejné správě, Spolufinancování IT projektů z evropských programů, Bezpečnost informačních systémů, Krizové situace a komunikace s občany a v neposlední řadě Komunikace veřejné správy s občany. Pondělní program ukončil společenský večer, v jehož průběhu byly vyhlášeny výsledky soutěží. Cenu Český zavináč za rok 2004 získal Český úřad zeměměřický a katastrální za projekt Nahlížení do katastru nemovitostí. Tato aplikace je volně přístupná všem uživatelům internetu od ledna Vítězi letošního ročníku Biblioweb soutěže o nejlepší webové stránky knihoven se staly: Městská knihovna v Ústí nad Orlicí (v kategorii obcí do obyvatel), která obhájila loňské prvenství, Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové (za obce nad obyvatel a odborné knihovny). Středisko knihovnických a informačních služeb Chomutov získalo zvláštní cenu za přístupnost pro zrakově postižené. V soutěži Eurocrest 2004 o nejlepší internetové stránky měst, obcí a regionů v Evropě se mezi hlavními oceněnými projekty roku umístily oficiální stránky regionu Vysočina, loňský vítěz Zlatého erbu. Zlatý erb Šestý ročník soutěže Zlatý erb, tentokrát s podtitulem o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí, vyhlásily společně Ministerstvo vnitra ČR a Ministerstvo informatiky ČR pod osobní záštitou ministrů Stanislava Grosse a Vladimíra Mlynáře a Asociace krajů ČR. Soutěž pořádalo sdružení Zlatý erb ve spolupráci se Svazem měst a obcí ČR a dalšími organizacemi. Cílem soutěže je podpořit modernizaci místní a regionální veřejné správy prostřednictvím rozvoje informačních služeb poskytovaných občanům i specifickým skupinám uživatelů s využitím internetu a ostatních elektronických médií. Letošní ročník se v mnohém od předchozích ročníků odlišoval. Soutěž byla organizována v krajských kolech, která hodnotila nejlepší webové stránky a elektronické služby ve svém regionu. Kategorie regiony z minulých ročníků byla nahrazena kategorií nejlepší elektronická služba, která umožnila vyhodnotit a podpořit nová a nápaditá řešení. Změnila se i kritéria hodnocení. Kromě obsažnosti, aktuálnosti, inovativnosti, přehlednosti navigace a výtvarného zpracování byl zařazen i test na bezbariérový přístup a uživatelský test rychlosti vyhledání informací. Výsledky soutěže: Nejlepší webová stránka města: 1. Dačice, 2. Heřmanův Městec, 3. Kladno Nejlepší webová stránka obce: 1. Okříšky, 2. Tisá, 3. Mukařov Nejlepší elektronická služba: 1. místo a cena Asociace krajů ČR: Hradec Králové: Usnesení volených orgánů, Povodňový plán, MHD a památky, Objednávání návštěvy, Aktuality, Tiskové zprávy, Diskuse 2. Chomutov: Řazení občanů pomocí SMS, 3. Kladno: Mediaserver Cena veřejnosti: Němčovice (okres Rokycany) Cena za bezbariérovost: Stálec (okres Tábor) Zvláštní cena odborné poroty: Plzeňský kraj informační servis č. 4/2004 strana 4 Lenka Vršecká

5 VYHLÁŠEN TŘETÍ ROČNÍK SOUTĚŽE ZKLIDŇOVÁNÍ DOPRAVY VE MĚSTECH A OBCÍCH Nadace Partnerství a Nadace VIA ve společném programu Doprava pro 21. století ve spolupráci s Ministerstvem dopravy ČR, Svazem měst a obcí ČR a měsíčníkem Moderní obec vyhlašují dnem 3. března 2004 třetí ročník soutěže Zklidňování dopravy ve městech a obcích. Cílem soutěže je prostřednictvím ocenění uvést v širší známost kvalitní projekty směřující ke zklidnění dopravy ve městech a obcích realizované v České republice a inspirovat tak k jejich následování. Do soutěže je možno přihlásit projekty realizované v posledních pěti letech (tj. předané k užívání v roce 1999 a letech následujících), v jejichž důsledku došlo ke zlepšení životního prostředí a bezpečnosti silničního provozu (zejména s ohledem na jeho nejzranitelnější účastníky - chodce a cyklisty). Projekty hodnocené v předchozích ročnících soutěže nelze do letošního ročníku znovu přihlásit. Soutěže se mohou zúčastnit obce, města, městské obvody a části, zastoupené svými statutárními zástupci. Je rozdělena do dvou kategorií dle názvu sídla: 1) kategorie obce, 2) kategorie města a městské obvody a části. O tom, které projekty budou oceněny, rozhodne hodnotící komise, jejímiž členy jsou jednak zástupci vyhlašovatelů, jednak odborníci (urbanisté, projektanti, architekti). Komise při svém hodnocení vychází z těchto závazných kritérií: celková kvalita veřejného prostoru (prostředí) komplexnost řešení dopravy (sladění dopravy hromadné a individuální automobilové, cyklistické, pěší) obsah, rozsah a význam realizované proměny způsob a postup realizace, základní bilance. Uzávěrka pro zasílání přihlášek do soutěže je 31. květen 2004 (rozhoduje datum poštovního razítka). Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhne v září Základní charakteristiku a fotodokumentaci soutěžních projektů z předchozího ročníku najdete na internetové adrese Soutěžní podmínky a formulář přihlášky lze získat u koordinátora programu Doprava pro 21.století, ing. Petra Šmída, Nadace Partnerství, Krátká 26, Praha 10, tel./fax: , a také na internetové adrese soutez.html. Petr Šmíd MEZINÁRODNÍ PORADENSKÉ CENTRUM OBCÍ ZAHÁJILO SVOJI ČINNOST Na základě rozhodnutí Rady Svazu měst a obcí ČR ze dne 6. listopadu 2003 byla dne 17. prosince 2003 slavnostně podepsána Společenská smlouva mezi Svazem a VNG International o založení společnosti s ručením omezeným s názvem Mezinárodní poradenské centrum obcí (MEPCO). Sídlo společnosti - Liborova 11, Praha 6 Zaměstnanci společnosti - Ing. Zdeněk Hušek, Mgr. Ilona Medlínová Co realizujeme MEPCO v lednu zahájilo realizaci pilotního projektu pro 3 vybrané obce či mikroregiony, který je zaměřen na zvyšování kompetencí představitelů samospráv v oblasti řízení a komunikace a zároveň na řešení konkrétního problému obce. Ze zájemců o účast v pilotním projetu byla koncem ledna 2004 vybrána města Vsetín s aktuálním tématem aktualizace strategického plánu, Česká Lípa, která zahájila komunitní plánování sociálních služeb s důrazem na zapojení veřejnosti, a Svazek obcí Podřipsko, který se rozhodl vytvořit strategický plán mikroregionu. Pilotní projekt je součástí širšího projektu MATRA Podpora efektivity jednání a rozhodování samospráv. V rámci pilotního projektu společnost MEPCO pro účastníky připravuje workshopy a konzultace s odborníky v daných oblastech podle jejich aktuálních potřeb. Výsledkem pilotního projektu bude kromě výsledků práce v jednotlivých obcích mikroregionu i příprava programů, které budou snad již v létě tohoto roku nabídnuty obcím a svazkům obcí v České republice. informační servis č. 4/2004 strana 5

6 MEPCO v současné době připravuje rovněž konkrétní projekty v oblasti využívání Evropských fondů. Zde chceme upozornit obce na možnost čerpat finance ještě z předvstupního fondu Phare 2003 pro oblast rozvoje lidských zdrojů a v sociální oblasti. Situace kolem čerpání ze strukturálních fondů je zatím nejasná, to ale neznamená, že není možné projekty již připravovat! Ve městě Soběslavi připravujeme regeneraci průmyslového objektu (brownfields) na Technologický park, v Mostě spolupracujeme na projektu Centra dalšího profesního a odborného vzdělávání, v jednání je také projekt na ekonomické oživení mikroregionu formou energetického využití biomasy a projekt zaměřený na vzdělávání v oblasti rozvoje kvality sociálních služeb. Co chystáme Vzhledem k inflaci poradenských služeb v souvislosti se vstupem do EU jsme připravili kurz Jak využívat poradce, který je zaměřen na posílení schopnosti obce správně vybrat a využít externího poradce. První pilotní kurzy se uskuteční v dubnu pro středočeskou a v květnu olomouckou pobočku Vzdělávacího centra pro veřejnou správu. V rámci posílení informovanosti členské základny o činnosti a možnostech MEPCO se v dubnu 2004 představíme na stánku Svazu u příležitosti veletrhu URBIS. Členům Svazu zde budeme poskytovat pomoc s definováním projektů vhodných pro financování z fondů EU. Na květen pak chystáme společně s norskou společností Det Norske Veritas a Vzdělávacím centrem pro veřejnou správu seminář zaměřený na některé otázky řízení výkonnosti a financování obcí. Odborníci s praktickými zkušenostmi se budou věnovat tématům jako je procesní řízení a benchmarking, certifikaci obcí podle norem ISO 9001 a ISO i ve vazbě na CAF, výhodám a rizikům prodeje poukázek na skleníkové plyny a vzhledem k termínu těsně po vstupu do EU také otázce aktuálního stavu čerpání peněz fondů EU. Zahraniční aktivity V měsíci lednu se pracovníci MEPCO účastnili mezinárodní konference VNG International v Haagu. Z konference vyplynul zájem zemí jihovýchodní Evropy o české zkušenosti z předvstupního období. O konkrétních možnostech se jednalo se srbským zastoupením VNG International a dále o spolupráci projevilo zájem Bulharsko a Rumunsko. MEPCO na základě těchto jednání vysílá v dubnu dva odborníky na problematiku využívání fondu PHARE a SAPARD v obcích ČR do Bulharska. Mgr. Ilona Medlínová OBEC A VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ PO VSTUPU ČR DO EU Tento název měl seminář, který se uskutečnil v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR 5. března 2004 ve spolupráci Výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí PSP ČR a Svazu měst a obcí ČR. Semináře se účastnil mj. předseda Výboru Mgr. Radko Martínek, předseda Svazu měst a obcí ČR Ing. Oldřich Vlasák, zástupci Ministerstva zemědělství, Ministerstva financí, Ministerstva pro místní rozvoj a zástupce Sdružení oboru vodovodů a kanalizací. Předseda Svazu Ing. Vlasák ve svém referátu definoval záměr Svazu měst a obcí v oblasti vodního hospodářství, kterým je splnění závazků, jež se Česká republika přístupovou dohodou k EU zavázala splnit a nalézt taková řešení, která městům a obcím umožní tyto závazky realizovat. Upozornil na zásadní problémy, se kterými se v oblasti vodního hospodářství města a obce potýkají. Je to především absence vládou schválené Koncepce ČR pro oblast vodního hospodářství po vstupu do EU, neadekvátnost podmínek a pravomocí obcí vzhledem k odpovědnosti, kterou obce mají ve vztahu jak k občanům, tak k plnění závazků vůči EU. Dále zdůraznil, že není možné opomíjet Svaz měst a obcí ČR při jednáních o opatřeních, které se týkají oblasti jejich zákonné odpovědnosti. Absence Koncepce ČR pro oblast vodního hospodářství je významným problémem. Nejen že do jisté míry uvádí obce do nejistoty, neboť nejsou určena závazná pravidla a vztahy, ale odporuje též pravidlům rozvoje - krajské plány rozvoje vodovodů a kanalizací, které mají být schváleny do konce tohoto roku, nejsou zaštítěny státní koncepcí a může být zpochybněn soulad těchto dvou dokumentů. I přes výčet možností financování investic do zařízení vodovodů a kanalizací ze strany obcí formou půjček apod., který byl v průběhu semináře uveden, bylo řečeno, že prostředky státu jsou omezené a podmínky pro čerpání fondů EU se stále dolaďují. Předseda SMO ČR Ing. Vlasák a náměstek ministra financí Ing. Janota se shodli, že je třeba vyvíjet tlak na odpovědná místa, která se k závazkům vůči EU, resp. ke kofinancování projektů, zavázala, aby svým závazkům dostála a umožnila tak bezproblémové přizpůsobení se novým podmínkám. Barbora Šimůnková WORKSHOP K PŘÍPRAVĚ PROJEKTŮ VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ A JEJICH FINANCOVÁNÍ CO JE ÚSPĚŠNÝ PROJEKT, JAK SESTAVIT ÚSPĚŠNÝ PROJEKT, JAK PŘIPRAVIT PROJEKTOVÉ FINANCOVÁNÍ Sdružení dopravních podniků ČR pořádalo ve spolupráci se Svazem měst a obcí České republiky a UITP European Integration Committee Brusel pracovní seminář k přípravě projektů pro veřejnou dopravu včetně financování ze strukturálních fondů. Seminář se konal 17. března v Hradci Králové a velkým překvapením pro Sdružení i UITP byl zaplněný přednáškový sál hotelu Černigov. Cílem pracovního semináře v Hradci Králové bylo vytvoření evropské integrační komise a diskusního fóra v rámci Evropské komise v oblasti veřejné dopravy. Zástupci UITP nabídli zkušenosti z celého světa s provozováním veřejné dopravy, přípravou projektů a čerpáním finančních prostředků ze strukturálních fondů. Přednášející - poradci (Jana Nagyová, ECIN; Paul Riley, Babtie Spol, ČR) upozornili na skutečnost, že dosud nejsou vyčleněny národní finanční zdroje na spolufinancování projektů. EU počítá pro ČR s velkým objemem finančních prostředků, ovšem bez spoluúčasti českého státu je čerpání nemožné. Obce měly podat žádost o finance na přípravu projektů v rámci Operačního informační servis č. 4/2004 strana 6

7 programu Infrastruktura Ministerstvu pro místní rozvoj (MMR) do konce března Ministerstvo však nemá připraveny všechny informace i dokumenty nutné pro přípravu projektů. Poradci vidí problém také v novém zákoně o zadávání veřejných zakázek platným k a účinným k Tento nový zákon se zásadně liší od zrušeného zákona č. 199/1994 Sb. Úřad pro hospodářskou soutěž by měl poskytnout výklad nového zákona. Pokud nebude upraven, hrozí kolize s Evropskou komisí. V rámci Společného regionální operačního programu (SROP) je pro obce důležitá z hlediska dopravy podporovaná priorita 2. Regionální rozvoj infrastruktury. Priorita 2 má tři opatření, z nichž pro Opatření 2.1. Rozvoj dopravy v regionech je alokováno z ERDF na období cca 152 mil. EUR. Podopatření Rozvoj dopravní infrastruktury má alokaci ERDF 106,5 mil. EUR a podopatření Rozvoj dopravní obslužnosti v regionech alokaci ERDF 45,5 mil. EUR. Podopatření Rozvoj dopravní obslužnosti je zaměřeno na IDS (technologie) ve vybraných aglomeracích, rozvoj MHD ve městech (zejména instalace veřejných informačních a odbavovacích systémů), výstavbu a modernizaci dopravních terminálů, nákup dopravních prostředků včetně obnovy a rozvoje specifického vozového parku. Z prostorového hlediska se podpora zaměří na větší centra osídlení (krajská města) a na potřebné vzájemné propojení městských a venkovských oblastí. V rámci podopatření nebude možno přispívat na ztrátový provoz MHD nebo na pokrytí ztráty veřejné dopravy. Zda se Podopatření skutečně naplní, řekne až programový doplněk, který má v kompetenci MMR. Konečnými příjemci podpory budou obce, svazky obcí, kraje, organizace zřizované nebo zakládané obcemi či kraji. Finanční rámec (veřejné zdroje ): ERDF cca 1,4 mld. Kč (75 % způsobilých výdajů), regionální a místní zdroje ČR cca 450 mil. Kč, orientační velikost projektu (celkové způsobilé výdaje) mil. Kč. Příručka pro žadatele vyjde v polovině dubna 2004 a projekty se budou vybírat na jaře Žadatel bude podávat projekt elektronicky + 2x tištěná podoba včetně příloh (originál + kopie). Projekty bude možné předkládat 3 krát ročně na místně příslušném sekretariátu Regionální rady. Výběr projektů bude mít několik fází. Sekretariát Regionální rady posoudí projekty ve třech fázích: - posouzení formálních záležitostí - posouzení přijatelnosti - hodnocení projektu formou bodování (schopnosti a zkušenosti žadatele, potřeba, relevance projektu, kvalita projektu, naplňování horizontálních kritérií) Následuje výběr projektů na úrovni Regionálních rad (NUTS II) podle dosažené bodové úrovně. Projekty budou propláceny až po ukončení realizace celého projektu či jeho etapy. Předpokladem je kladný výsledek administrativní i fyzické kontroly ze strany Centra pro regionální rozvoj. Projekty budou propláceny na základě již proplacených faktur, přičemž se proplácení vztahuje na způsobilé náklady a probíhá bezhotovostním převodem na k tomuto účelu určený bankovní účet. Zkušenosti z dobré praxe : 1. Územní rozhodnutí a stavební povolení v okamžiku podpisu smlouvy je pro přijetí projektu rozhodující. 2. Projekty musí být udržitelné dle zaměření 5 12 let. Při nesplnění této podmínky se poskytnuté finanční prostředky vrací. 3. Úspěšnost projektu při jeho předložení k výběrovému řízení závisí na dokonale zpracovaných formalitách. Platí zásada: Kvalitní projekt nebo žádný projekt. Dagmar Plachá MÁTE PROBLÉM S DOPRAVOU? UITP ZNÁ ŘEŠENÍ. UITP je celosvětový svaz provozovatelů, úřadů a dodavatelů MHD. Svaz má cca 2000 členů z 80 zemí a zasazuje se o lepší pochopení možností veřejné hromadné dopravy. Využívá zkušenosti mezinárodní sítě odborníků z této oblasti. UITP nabízí svým členům možnost provázané spolupráce s jinými národními a mezinárodními dopravními svazy a sdruženími. Problémy a řešení veřejné hromadné dopravy téma nekonečné diskuse dopraváků obcí a měst. Pro posledních padesát let je typický nárůst městského obyvatelstva a používání osobních automobilů. Obyvatelé města se stěhují do zelených předměstí a rozvoj měst pak ovlivňuje především automobilový provoz. Cestování mezi městy a kontinenty je stále rychlejší, ale města jsou provozem téměř ochromena. Občané vědí, že jejich budoucnost je závislá na rozhodnutích politiků. Proto musí být dány určité mantinely automobilové dopravě ve městech a dána přednost městské hromadné dopravě, chodcům a cyklistům. Úkol zní: Rozpoznat hranice dopravního systému. Městská mobilita vzroste do roku 2020 v porovnání se současným stavem o 50 %, přičemž většina připadne na velké městské aglomerace a mezi nimi na méně rozvinutá města. Ze souhrnných údajů vyplývá, že náklady společností provozujících osobní dopravu činí tím nižší procentní podíl z HDP, čím hustší je osídlení města. Hustě osídlené aglomerace mají nejvyšší podíl veřejné dopravy. Rostoucí životní standard vedl k rozšiřování aglomerací, což znamenalo častější používání osobních automobilů. Nejlepší motivací pro zanechání automobilu doma je krátká docházková vzdálenost k některé ze zastávek veřejné hromadné dopravy do 2 minut chůze. Dopravní zácpy ve velkoměstech se již neomezují pouze na dopravní špičku. Odhaduje se, že zpoždění způsobená provozem v rozvinutých informační servis č. 4/2004 strana 7

8 zemích způsobují každoročně ztrátu ve výši 500 miliard EUR. Smyslem centra města není přitahovat motorová vozidla, ale spíše obyvatele, nakupující návštěvníky tak, aby zde mohli plnit své obchodní aktivity a věnovat se kulturním zájmům či jiným volnočasovým aktivitám. Majitelé obchodních domů se domnívají, že parkovací místa před jejich obchody mají podstatný vliv na výši jejich obratu. Zkušenosti dokládají, že obrat lokální obchodní sítě stoupá přeměňováním ulic s provozem na pěší zóny přístupné pro dopravní obsluhu jen v určitém čase. Jinak mohou být využívány pouze dopravními prostředky MHD. Pro přepravu cestujících jedním směrem za hodinu je potřeba: - komunikace široká 175 m, kterou využívají výlučně osobní automobily, nebo - komunikace široká 35 m, kterou používají výlučně autobusy, nebo - 9 m široké kolejiště podzemní dráhy (metro). Parkovací politika je důležitým nástrojem úspěšného dopravního managementu každého města. UITP doporučuje omezit zřizování a stavby parkovišť u nových administrativních budov, bezplatné parkování na pracovišti, parkovací místa v centru a odstranění parkovacích míst v prostoru ulic za současného zavedení opatření k zajištění dodržování těchto omezení. Zařízení P+R jsou velmi úspěšným argumentem pro použití prostředků MHD. Musí však nabízet přístup k rychlé a v krátkých intervalech provozované MHD s komfortním přestupem a prostorami. 75 osob lze přepravit buď 60 osobními automobily, nebo jedním autobusem. Při jízdě osobním automobilem z bydliště na pracoviště je potřeba 90 krát více prostoru než při jízdě podzemní dráhou a 20 krát více prostoru než při jízdě autobusem nebo tramvají. Zajímavou zkušenost má člen UITP město Manchester, jehož městská dráha Metrolink odlehčuje městské komunikace každoročně o 3 miliony jízd automobilem. V průmyslových zemích dosahují náklady spojené s likvidací následků znečištění životního prostředí 1 až 2 % HDP. I přes technologický pokrok v posledních letech jsou prostředky veřejné dopravy při přepravě většího počtu osob stále ještě čistší než osobní automobily. Průzkum veřejného mínění mezi obyvateli 12 evropských zemí ukázal, že: - automobilová doprava je nejzávažnějším lokálním problémem - 59 % obyvatelstva má názor, že automobilový provoz již nabyl neúnosných nebo téměř neúnosných rozměrů - 84 % obyvatelstva by dala přednost veřejné hromadné dopravě i přes omezení individuální automobilové dopravy Politici odhadli veřejné mínění o veřejné hromadné dopravě nejpřesněji v Dánsku, nejhůře o polovinu přesněji v Itálii. Investice do MHD vyžadují inovační koncepce financování. Bez integrované dopravní koncepce však nemohou udržet nárůst silniční dopravy v mezích. Úspěch závisí na kombinaci politické angažovanosti a provozních zlepšeních. Služby MHD se musí rozvíjet tak, aby lidé stále více používali prostředky veřejné dopravy. územní plánování + omezení provozu soukromých osobních automobilů + podpora MHD = vyvážený dopravní systém. Dagmar Plachá K POSTAVENÍ VÝBORU MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ A OBVODŮ VE SVAZU V úterý 9. března se sešli představitelé Výboru městských částí a obvodů statutárních měst a hlavního města Prahy, jeho předseda Ing. Svatopluk Beneš, starosta městské části Brno-Bystrc, a Ing. Jiří Brodský, starosta městské části Ústí nad Labem-Severní Terasa, s výkonným místopředsedou Svazu Jaromírem Jechem, aby diskutovali o problematice postavení Výboru v rámci Svazu. Tato schůzka předcházela setkání předsedy Výboru s předsedou Svazu Ing. Oldřichem Vlasákem. Úvodem setkání konstatovali zástupci Výboru, že městské části (obvody) se potýkají s celou řadou specifických problémů, o kterých logicky neví starosta běžné obce vůbec nic, ba naopak, jejich řešení se ho ani nijak netýká. Členové Výboru však chtějí celou řadu věcí řešit a nejsou si jisti, nakolik mohou využít uznávaného Svazu k podpoře svých návrhů například vůči vládě či v Parlamentu. Po obsáhlé diskusi včetně analýzy možností, které skýtají Stanovy Svazu, se ukázalo být zřejmé, že Výbor má široké možnosti, dané právě Stanovami Svazu. Může vydávat prostřednictvím svého předsedy návrhy i doporučení. Problém by však mohl nastat, kdyby případný návrh, například zákona, zasáhl do kompetence vlastního statutárního města. Může tedy opět jít spíše o již dříve popisovanou otázku vztahů mezi starosty městských částí a obvodů na straně jedné a primátorem města na straně druhé. Pan Jech závěrem vyjádřil názor, že doba pokročila a že by neměl být problém zahájit s Komorou statutárních měst dialog, který by mohl znamenat novou etapu v řešení problémů statutárních měst, členěných na části a obvody. V návaznosti na prvé přípravné jednání se ve čtvrtek 18. března t.r. sešel předseda Svazu a primátor Hradce Králové Ing. Oldřich Vlasák s předsedou Výboru Ing. Svatoplukem Benešem. Přítomen byl i výkonný místopředseda Jaromír Jech. Po úvodních slovech a opětovném přiblížení a zdůraznění závažnosti problematiky Ing. Benešem se ujal slova předseda Ing. Vlasák. Vyjádřil své přesvědčení, že aktivity Výboru jsou vedeny legitimní snahou zlepšit život obyvatelům dotčených měst. Zároveň dodal, že vzájemná komunikace je základním prostředkem k dosažení změn. Vidíme to jak v rámci Evropské unie, kde se CEMR stává účastníkem pravidelných dialogů mezi Evropskou komisí a zástupci národních asociací místních samospráv, tak i u nás, kde připravujeme dialog mezi Svazem a vládou České republiky. Ing. Vlasák poté nabídl, že by, jako současná hlava Kolegia primátorů (Komory statutárních měst), zařadil na nejbližší zasedání, které by mělo být v červnu t.r. jako samostatný bod právě otázku zahájení pravidelné diskuse mezi Výborem a Komorou. Současně i potvrdil svoji účast na zasedání Výboru ve dnech 25. a 26. března v Pardubicích. Ing. Beneš nabízenou dohodu o spolupráci přivítal. Záležitosti Výboru a jeho vztahu k centrálnímu městu nejsou, jak již bylo řečeno, centrem pozornosti normálních obcí a měst. Přesto stojí za zdůraznění, že průběh a výsledky schůzky v Hradci Králové mohou být zlomové nejen pro vnitrosvazové klima, ale především mohou být zahájením nové etapy v životě členěných statutárních měst, ze které budou mít užitek v konečném důsledku hlavně jejich občané. Jaromír Jech informační servis č. 4/2004 strana 8

9 PŘEDSEDNICTVO SVAZU ZASEDALO 11. BŘEZNA V PRAZE Stav členské základny vstupy, výstupy od 13. listopadu 2003 Do Svazu vstoupilo 6 obcí, 5 vystoupilo. 13 obcím bylo ukončeno členství z důvodu nezaplacení členského příspěvku za rok Předseda Svazu bude osobně jednat o výstupu města Sokolov a Hostinné s představiteli těchto měst. Stav k 11. březnu Ve SMO ČR je 2469 obcí, zastupují obyvatel, což z celkového počtu obyvatelstva představuje 72,7%. Zpráva o hospodaření Svazu měst a obcí České republiky k 31. prosinci 2003 Hospodaření Svazu skončilo sice se ztrátou, ta však byla způsobena neplánovanými a nerozpočtovanými náklady spojenými s ukončením projektu LOGIN a založením dceřiné společnosti MEPCO. Nebýt těchto, na počátku r neočekávaných, výdajů, byl by výsledek hospodaření Svazu ve vztahu příjmy/výdaje kladný ve výši zhruba 190 tisíc Kč. Ve vztahu k plánovanému schodku rozpočtu za r ve výši zhruba 3,8 miliónů Kč jde i tak o úsporu zhruba 3,473 miliónů Kč. Tento trend však nelze v žádném případě očekávat pro r. 2004, a to především kvůli stagnujícím členským příspěvkům, zákonem nás letos limitujícím možnostem v získávání sponzorských příspěvků a díky zvyšujícím se nákladům na provoz, mzdy atd. ve vztahu k službám, které Svaz musí zajišťovat. Ing. Pikrt seznámil přítomné se stanoviskem Kontrolní komise (viz Jednání KK, str. 14). Finanční komise se k materiálu vyjadřovala korespondenčně, nikdo neměl připomínek. Členové Předsednictva vznesli k materiálu dvě připomínky: opravit chybně uvedenou SPZ vozu Škoda Octavia a dopracovat komentář k inventarizačnímu zápisu, aby bylo jasné, jakého období se inventarizace týká, popřípadě přiložit i inventarizační zápis k a vypsat přírůstky a úbytky majetku za celý rok Poté doporučili výsledek hospodaření Svazu za rok 2003 včetně výsledku hospodaření Sociálního fondu ke schválení Radě. STRUČNÁ REKAPITULACE: Příjmy: Vlastní...14, ,24 Kč Nevlastní... 1, ,25 Kč Celkem...18, ,49 Kč Rozpočtované příjmy na rok 2003 ve výši 17, ,- Kč byly k 31. prosinci 2003 plněny na 104,4 %. Výdaje: Provozní výdaje...13, ,09 Kč Participace Svazu na svazových i mimosvazových aktivitách ,27 Kč Akce pořádané Svazem financované z více zdrojů... 2, ,36 Kč Výdaje na zahraniční aktivity... 1, ,04 Kč Aktivity financované z přebytku hospodaření ,00 Kč Výdaje s ukončením projektu LOGIN ,15 Kč Celkem... 18, ,91 Kč Rozpočtované výdaje roku 2003 ve výši 20, ,- Kč upravené na 21, ,- Kč byly k 31. prosinci 2003 čerpány na 87,4 %. ZÁVĚREČNÁ REKAPITULACE Příjmy k 31. prosinci 2003: Rozpočet: ,- Kč Skutečnost: ,49 Kč Výdaje k 31. prosinci 2003: Rozpočet: ,- Kč Skutečnost: ,91 Kč Výsledek hospodaření k : Rozpočet: ,- Kč Skutečnost: ,42 Kč Celkový přebytek hospodaření k 31. prosinci 2003: ,67 Kč Zpráva o ukončení projektu LOGIN Předsednictvo SMO ČR bylo informováno o dalších krocích, které vedly k ukončení projektu LOGIN. Tento projekt byl definitivně ukončen. Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených VIII. Sněmem Svazu Členové Předsednictva byli velmi podrobně seznámeni s plněním dílčích úkolů vyplývajících z priorit Svazu, které byly vytyčeny na VIII. Sněmu Svazu (tento materiál najdete na www Svazu). Požádali o doplnění procenta úspěšnosti u výčtu připomínkovaných zákonů a globálního zhodnocení (odhad) úspěšnosti zapracování svazových připomínek do zákonů. Výsledné údaje by pak měly být zveřejněny prostřednictvím webových stránek a INSu jde o další propagaci Svazu a zviditelnění práce Svazu s konkrétními výsledky. Návrh strategie jednání Svazu měst a obcí s vládou ČR Návrh strategie jednání s vládou navazuje na Hradeckou deklaraci, která poukázala na nedostatečnou aktivitu vlády v podpoře příprav obcí na vstup do EU. Dále vychází z faktu, že jednou z priorit Svazu je prosazovat zkvalitnění reformy veřejné správy, s cílem vytvořit funkční systém ústředních orgánů státní správy, které budou vzájemně spolupracovat (odstranění přetrvávajícího resortizmu) a budou k obecním i krajským samosprávám vstřícným partnerem při jednání o řešení otázek spojovaných s fungováním veřejné správy jako celku. Z podnětu Úřadu vlády ČR proběhlo dne 13. října 2003 jednání výkonného místopředsedy Svazu a vedoucí zahraničního Ing. Oldřich Vlasák informační servis č. 4/2004 strana 9

10 mládež, kulturu a tělovýchovu Bartošem předloženo a zpracováno jako návrh na novelizaci školského zákona. K návrhu se musí nejprve vyjádřit Školská komise. Ing. Tomáš Jirsa, Mgr. Květa Halanová oddělení s ředitelkou odboru poradců premiéra a dalšími poradci na Úřadu vlády, kde byla navržena schůzka premiéra s předsedou Svazu, ministry relevantních resortů a dalšími vrcholnými představiteli Svazu. Na této schůzce by se měly projednat konkrétní formy podpory vlády samosprávám v procesu vstupu do EU a proces strukturovaných a pravidelných konzultací vládní politiky, která zasahuje do zájmů samospráv. V současné době probíhají přípravná jednání. Kancelář Svazu navrhla, aby jednání Svazu s vládou ČR měla formu písemné Dohody o spolupráci. Předsednictvo předložený návrh strategie schválilo. Distribuce CD-ROM Příručky pro člena zastupitelstva obce (viz článek na str. 3) Svaz v rámci projektu MATRA spolu se Vzdělávacím centrem pro veřejnou správu ČR, o. p. s., připravuje aktualizovanou elektronickou podobu Příručky člena zastupitelstva obce s možností hyperlinkových odkazů na aktuální právní normy. CD-ROM by měl být rozeslán na všechny obce ČR prostřednictvím mimořádného celorepublikového čísla INS. Zvýšené náklady na INS budou činit cca Kč. Sněm Svazu a Krajská setkání představitelů samospráv Krajská setkání jsou plánována na podzim roku 2004, s největší pravděpodobností měsíce říjen, listopad. IX. Sněm se bude konat na jaře roku Místo konání IX. Sněmu Předsednictvo zatím neschválilo. Uložilo Kanceláři Svazu vypracovat písemný podkladový materiál s požadavky, které je nutné v případě pořádání Sněmu splnit (tj. jaké mají být ubytovací kapacity, velikost jednacího sálu, možnost stravování, dopravy, cenové relace, atd.). Tento podkladový materiál bude prostřednictvím Ing. Vlasáka předán primátorům s tím, aby případné nabídky na pořádání Sněmu zaslali do 15. dubna t.r. Kanceláři Svazu. Zpráva o postupu Svazu v souvislosti s vydáním Pokynu ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k udělování výjimek školám podle 6 školského zákona, č.j / Pokynem ministryně školství se již při svých jednáních zabývala Komora obcí i Školská komise. Svaz vydal k tomuto Pokynu své stanovisko, bylo zveřejněno v INS č. 3/2004. Komora obcí původně požadovala zrušit 6 školského zákona bez náhrady. Po dalším projednávání této problematiky ale ustoupila od úplného zrušení zmiňovaného paragrafu a navrhla novelizovat odst. 3 a odst. 5. Pan Bezdíček doporučil, aby navržené znění 6 bylo prostřednictvím předsedy Výboru pro vědu, vzdělání, Spolupráce Svazu měst a obcí ČR a regionálních sdružení měst a obcí Otázka vzájemné spolupráce regionálních sdružení měst a obcí a Svazu měst a obcí ČR je diskutována již několik let. Momentálně je i hlavním předmětem jednání Regionální komise (viz záznamy z jednání v předcházejících číslech našeho zpravodaje). Otázka vzájemné spolupráce je ale stále velkým oříškem, jelikož je třeba si uvědomit, že pojem regionální sdružení měst a obcí zahrnuje v současnosti jednak krajská sdružení měst a obcí (přičemž ovšem ne ve všech krajích jsou tato sdružení ustavena), jednak jiná sdružení měst a obcí regionálního charakteru (např. Euroregion Glacensis, mikroregiony atd.). Určitá forma spolupráce (ať už na úrovni komunikační, nebo přímo formou institucionálního začlenění regionálních sdružení do Svazu) je ale v každém případě potřebná. Kancelář Svazu vypracovala podkladový materiál s návrhy možných řešení spolupráce na komunikační úrovni, který byl předložen Regionální komisi Předsednictva Svazu na jejím zasedání dne 1. prosince Komise tento materiál vzala na vědomí, avšak nepřiklonila se k žádné z uvedených variant. Přijala usnesení, podle kterého by spolupráce Svazu a regionálních sdružení měst a obcí prozatím měla probíhat volnou formou tak, že zástupci regionálních sdružení budou zváni na jednání Regionální komise jako hosté. Obě formy sdružení měst a obcí uznávají nezbytnost vzájemné spolupráce. Předmět činnosti a hlavní cíle Svazu na jedné straně a regionálních sdružení na straně druhé však, i přes základní společný cíl hájit zájmy obcí, vykazují odlišnosti, které v současné době odůvodňují přiklonění se k formě spolupráce na úrovni komunikační a nikoliv přímé institucionální začlenění regionálních sdružení do struktury Svazu. Regionální sdružení měst a obcí se zaměřují zejména na konkrétní regionální problémy, při jejichž řešení je jim hlavním partnerem kraj. Naproti tomu Svaz měst a obcí ČR řeší otázky celorepublikového dopadu. Na styčných bodech činnosti je však spolupráce vzájemně vhodná a potřebná. Předsednictvo Svazu souhlasilo s tím, aby nadále spolupráce Svazu měst a obcí ČR a regionálních sdružení měst a obcí probíhala tak, že zástupci regionálních sdružení budou pravidelně zváni jako hosté na jednání Regionální komise. Zde bude rovněž i pokračovat diskuse o možných formách užší spolupráce SMO ČR a regionálních sdružení měst a obcí. Změny ve složení Komisí Předsednictva Svazu měst a obcí ČR Byly projednány změny ve složení komisí odrážející požadovaný systém složení komise 3 : 3 : 3 : 1. Dořešit je ještě třeba složení Regionální komise. Aktivity Svazu měst a obcí ČR v rámci CEMR Předsednictvo po projednání předloženého materiálu souhlasilo 1) s účastí předsedy Svazu na pravidelných každoročních setkáních představitelů evropských národních asociací s předsedou Komise 2) s návrhem postupu CEMR při sestavování delegace složené ze zástupců národních asociací za účelem jednání s jednotlivými komisaři k jednotlivým tématům majícím dopad na samosprávnou úroveň informační servis č. 4/2004 strana 10

11 3) s navrhovaným způsobem zapojení Svazu do obhajoby zájmů samospráv ve volbách do Evropského parlamentu formou oslovení kandidátů do Evropského parlamentu s žádostí o vyjádření se ke komunálním aspektům politiky Evropské unie (viz úvodník) 4) s navrhovanými otázkami kandidátům do Evropského parlamentu (viz rubrika EU ) 5) s textem Prohlášení CEMR k evropským politickým stranám. Předsednictvo dále doporučilo: a) členství ve Světové radě Spojených měst a samospráv b) členství ve Výkonném výboru výše zmíněné organizace c) účast delegace Svazu na konferenci v Paříži května 2004 konané při příležitosti založení Spojených měst a samospráv. Aktivity Svazu vůči mediální sféře Opakovaně byla diskutována otázka zvýraznění Svazu prostřednictvím médií. O významu kvalitní, včasné a účinné mediální prezentace není třeba hovořit, je všem známa. Kancelář Svazu se snaží realizovat od počátku t.r. řadu dílčích kroků, které mají více méně vztah i k mediálnímu obrazu. Nejde však vůbec o jednoduchý problém. Partnerů na mediální scéně je více a Svaz je zde odkázán na jejich vůli zabývat se otázkami obecní samosprávy. Potřeba zviditelnění svazové práce je zapotřebí ve třech hlavních směrech: 1. ve směru dovnitř Svazu (členská základna, respektive potenciální členové), 2. ve směru vně cílené na odbornou veřejnost (jak přirozeně opozičních partnerů, jako je stát, tak spřízněných partnerů, např. další tuzemské a zahraniční asociace), 3. ve směru vně cílené na laickou veřejnost (občané; význam v nejbližší době např. při volbách do euro parlamentu, aby zástupci zájmů obecních samospráv byli přítomni budoucí tvorbě evropské legislativy). Kancelář Svazu se proto snaží navázat bližší kontakt (pracovní schůzky výkonného místopředsedy s šéfredaktory deníků, řediteli stanic atd.) s ČTK, celostátními deníky, celostátními elektronickými médii, odborným tiskem, regionálním tiskem atd. a vytvořit trvalejší novinářský tým, který by se o činnost Svazu zajímal. Je nutné ale využít i členů Svazu a apelu na ně, aby na svých úrovních prezentovali činnosti Svazu. Předseda Svazu doporučil při akcích většího rozsahu (Sněm, Finanční konference) uvažovat také o spolupráci s profesionalizovanou společností, která se zabývá medializací. Dle Ing. Jirsy by se však na medializaci neměly vynakládat vysoké finanční prostředky. O této problematice bude Předsednictvo znovu jednat na svém příštím zasedání. Úhrada cestovních výdajů Předsednictvo Svazu schválilo refundaci cestovních nákladů zástupcům členů Svazu měst a obcí České republiky z obcí do 1500 obyvatel na jednání Předsednictva, Rady a Komor Svazu měst a obcí České republiky a dále na zasedání komisí Předsednictva Svazu měst a obcí České republiky formou paušální náhrady, která odpovídá základnímu jízdnému vlakem nebo autobusem podle výběru cestovatele bez nutnosti předložit jízdenky v řádně zpracovaném a předloženém cestovním příkazu cestovatele. Nová metodika pořizování zápisů z jednání V rámci další profesionalizace chodu Kanceláře Svazu byl navržen nový způsob pořizování zápisů z jednání komisí Předsednictva Svazu. S odsouhlasenou strukturou zápisů budou seznámeni všichni předsedové komisí. Důraz bude kladen především na přesnou formulaci usnesení. Návrh změny Organizačního řádu Kanceláře Svazu měst a obcí České republiky Předsednictvo schválilo změnu Organizačního řádu Kanceláře Svazu spočívající v ustavení funkce vedoucího Kanceláře, který přímo řídí sekretariát a po stránce technicko provozní řídí i ostatní oddělení. Zastupitelnost vedoucího Kanceláře není třeba řešit Organizačním řádem, standardně je možné, vzhledem k velikosti Kanceláře Svazu a počtu zaměstnanců, volit metodu konkrétního pověřování. Zastupováním může být pověřena jedna z jeho dvou přímých podřízených ze sekretariátu. Záštita Svazu měst a obcí ČR nad partnerstvím obcí Předsednictvo souhlasilo s převzetím záštity nad Deklarací o spolupráci mezi třemi evropskými obcemi. Jedná se o obce Čermná nad Orlicí, Kruščica a Česko Selo z Republiky Srbsko a Černá Hora. Vytvoření delegace Svazu do Kongresu místních a regionálních orgánů (CLRAE) Delegace do CLRAE je jmenována na dva roky. Ing. Jirsa navrhl i na další dva roky potvrdit stávající složení delegace. Předsednictvo s návrhem souhlasilo. Delegace Svazu do CLRAE: členové: Alenka Antošová, starostka obce Proboštov, KDU ČSL Ing. Jana Fischerová, radní města Havlíčkův Brod, ODS Ing. Tomáš Jirsa, starosta města Hluboká, ODS Ing. Oldřich Vlasák, primátor statutárního města Hradce Králové, ODS náhradníci: Ing. Jiří Kittner, primátor statutárního města Liberec, ODS Ing. Marie Paukejová, zastupitelka statutárního města České Budějovice, ČSSD Ing. Jiří Šneberger, primátor statutárního města Plzeň, ODS Předseda Svazu bude v tomto smyslu informovat ministra vnitra. Ing. Ivan Černý, RNDr. Miroslav Tetter, CSc. informační servis č. 4/2004 strana 11

Dosavadní zkušenosti obcí s čerpáním evropských dotací, hlavní potřeby a priority do budoucna

Dosavadní zkušenosti obcí s čerpáním evropských dotací, hlavní potřeby a priority do budoucna Dosavadní zkušenosti obcí s čerpáním evropských dotací, hlavní potřeby a priority do budoucna Ing. Oldřich Vlasák místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Celostátní finanční konference 4. prosince

Více

Pohled samospráv na rozvoj e-governmentu v území

Pohled samospráv na rozvoj e-governmentu v území Pohled samospráv na rozvoj e-governmentu v území Komise pro informatiku Svazu měst a obcí Mgr. Hynek Steska ISSS, Hradec Králové, 13. 4. 2010 Svaz měst a obcí ČR Zájmové sdružení právnických osob o členové

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Příloha k č.j.: 84/M/15, 2386/ENV/15 Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Článek 1 Úvodní ustanovení Monitorovací výbor Operačního programu Životní prostředí (dále jen Monitorovací

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO M A S MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk Zápis Valné hromady Místo konání: zasedací místnost Městského úřadu v Žamberku Dne: 25. května 2007. Účastníci: členové občanského

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 21. září 2011 č. 692 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2012, a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České

Více

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Svaz měst a obcí ČR Hájíme zájmy všech velikostních kategorií měst a

Více

ZHODNOCENÍ KONFERENCE

ZHODNOCENÍ KONFERENCE 40. Den malých obcí ZHODNOCENÍ KONFERENCE GENERÁLNÍ PARTNER HLAVNÍ PARTNEŘI ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název konference: Termíny a místa konání: Generální partner: 40. Den malých obcí 31. října 2013, Společenský dům,

Více

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Článek I Úvodní ustanovení Národní koordinační skupina pro zavedení eura v České republice (dále jen NKS) je zřizována na základě

Více

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 13 Vydán dne 31. března 2015 Částka 2 OBSAH

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 13 Vydán dne 31. března 2015 Částka 2 OBSAH Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 13 Vydán dne 31. března 2015 Částka 2 OBSAH Usnesení vlády České republiky ze dne 23. února 2015 č. 126 o Akčním plánu prevence domácího a genderově

Více

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. prosince 2007 č. 1439 Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci Článek I Úvodní ustanovení Rada pro zahraniční rozvojovou spolupráci (dále

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 24. května 2006 č. 607 o zajištění širší účasti studentů z České republiky na studiu College of Europe V l á d a I. s c h v a l u j e způsob

Více

Článek 1. Název a sídlo Islám v ČR nechceme, z. s. (dále jen spolek) má sídlo v Českých Budějovicích, Mánesova 345/13, 370 01.

Článek 1. Název a sídlo Islám v ČR nechceme, z. s. (dále jen spolek) má sídlo v Českých Budějovicích, Mánesova 345/13, 370 01. Stanovy Islám v ČR nechceme, z.s. Článek 1. Název a sídlo Islám v ČR nechceme, z. s. (dále jen spolek) má sídlo v Českých Budějovicích, Mánesova 345/13, 370 01. Článek 2. Účel spolku Účelem spolku je vyvíjení

Více

Aktuální stav příprav programového období

Aktuální stav příprav programového období Aktuální stav příprav programového období 2014 2020 Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Regionální rozvoj mezi teorií a praxí 5 29. května 2014, Pardubice PŘÍKLADY PROJEKTŮ ALOKACE NA

Více

Zápis 2. zasedání Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje

Zápis 2. zasedání Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje Zápis 2. zasedání Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje Den konání: 22. června 2015 Místo: Kulturní a společenské středisko Střelnice, Český Těšín Účastníci konference: 34 účastníků (viz

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1062 STATUT Rady vlády pro stavebnictví České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro stavebnictví České republiky

Více

Statut Bezpečnostní rady státu http://www.vlada.cz/cs/rvk/brs/statut/statut.html Vláda ČR svým usnesením vlády ČR ze dne 10. června 1998 č. 391 o Bezpečnostní radě státu a o plánování opatření k zajištění

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. října 2001 č. 1033 o zřízení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů V l á d a I. z ř i z u j e Radu vlády pro rovné příležitosti žen

Více

Evropské fondy v období 2014-2020 obce a města

Evropské fondy v období 2014-2020 obce a města 5/3/2013 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. Evropské fondy v období 2014-2020 obce a města Kolik zbývá čerpat prostředků ERDF v ROP SČ ERDF (kurz: 24,50 Kč/Euro) Doprava Cestovní ruch Integrovaný rozvoj území

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova Možnosti čerpání evropských dotací pro obce, metoda LEADER Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova Rozpočet

Více

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů 4. ročník odborné konference EVROPSKÉ FONDY 2014 20. února 2014, zastupitelský sál MHMP Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Strategické projekty Smart Administration 1. Identifikace výzvy Číslo

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE. 17. března 2015, Společenský dům, Prostějov. Distribuovány účastníkům konference v den konání

ZÁKLADNÍ ÚDAJE. 17. března 2015, Společenský dům, Prostějov. Distribuovány účastníkům konference v den konání ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název konference: Termíny a místa konání: Generální partner: Hlavní partner: Mediální partner: Materiály partnerů: Odborní garanti: Produkce a organizační zajištění: Cílová skupina: 43.

Více

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Mgr. Kateřina Matýšková Ministerstvo kultury Liberec, 10. prosince 2014 Programové období 2014 2020 Strategie

Více

Hájíme zájmy měst a obcí České republiky. Ing. Dan Jiránek Předseda a výkonný ředitel

Hájíme zájmy měst a obcí České republiky. Ing. Dan Jiránek Předseda a výkonný ředitel Hájíme zájmy měst a obcí České republiky Ing. Dan Jiránek Předseda a výkonný ředitel 1 Kdo jsme Celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací jako zájmové sdružení obcí a měst partnerem pro

Více

Možnosti financování produktů z OP LZZ a výzva na mezinárodní spolupráci

Možnosti financování produktů z OP LZZ a výzva na mezinárodní spolupráci Možnosti financování produktů z OP LZZ a výzva na mezinárodní spolupráci 25. červen 2008 Podporujeme vaši budoucnost Prioritní osa 1 Adaptabilita 1.1 Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

.s. 2014 Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ:

.s. 2014 Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: .s. 2014 Výroční zpráva MAS Podještědí z. s. Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: 266 60 016 Název SPL : Zlepšení kvality života životního prostředí v Podještědí II Registrační číslo MAS

Více

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Bilance příjmů a výdajů za rok 2012 Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2012 bylo schodkové se saldem

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

5.2.4 OSA IV - LEADER

5.2.4 OSA IV - LEADER 5.2.4 OSA IV - LEADER Účelem osy IV Leader je především zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, posílení ekonomického potenciálu a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví venkova, spolu s

Více

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 I. Vyhlášení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje níže uvedený centralizovaný

Více

Kritéria MA21 pro města a obce

Kritéria MA21 pro města a obce Kritéria pro města a obce KATEGORIE ZÁJEMCI KRITÉRIUM UKAZATEL LIMIT i Zájem o zápis do evidence Vyplnění registračního formuláře do Databáze ii Kontaktní osoba Stanovení kontaktní osoby - zástupce právnické

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro rok 2005 na kofinancování přípravy a realizace cyklotras a cyklostezek v kraji Vysočina. ze dne 20. 9.

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro rok 2005 na kofinancování přípravy a realizace cyklotras a cyklostezek v kraji Vysočina. ze dne 20. 9. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro rok 2005 na kofinancování přípravy a realizace cyklotras a cyklostezek v kraji Vysočina ze dne 20. 9. 2005 č. 16/05 Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) Zastupitelstvo kraje

Více

Stanovy občanského sdružení Čtyřlístek, rodinné centrum Mariánské Lázně

Stanovy občanského sdružení Čtyřlístek, rodinné centrum Mariánské Lázně Stanovy občanského sdružení Čtyřlístek, rodinné centrum Mariánské Lázně Preambule Občanské sdružení Ćtyřlístek, rodinné centrum Mariánské Lázně motivuje ke zdravému životnímu stylu přijetím osobní odpovědnosti

Více

Evaluace hodnotících kritérií pro výběr projektů financovaných z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod včetně hodnocení Metodického

Evaluace hodnotících kritérií pro výběr projektů financovaných z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod včetně hodnocení Metodického Evaluace hodnotících kritérií pro výběr projektů financovaných z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod včetně hodnocení Metodického pokynu pro hodnotitele a externí experty 1. Úvod Pracovní

Více

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů III. schválený usnesením vlády ze dne 10. října 2001 č. 1033 a změněný usnesením vlády ze dne 12. prosince 2007 č. 1386 a usnesením vlády ze dne 3. listopadu

Více

Místní akční skupina Podještědí, z. s. Liberecký kraj STANOVY. Schváleno: Valná hromada MAS Podještědí, z.s. dne - 1 -

Místní akční skupina Podještědí, z. s. Liberecký kraj STANOVY. Schváleno: Valná hromada MAS Podještědí, z.s. dne - 1 - Místní akční skupina Podještědí, z. s. Liberecký kraj STANOVY Schváleno: Valná hromada MAS Podještědí, z.s. dne - 1 - Preambule Místní akční skupina Podještědí ( dále jen místní akční skupina či MAS) je

Více

1. 7. 2015. 3. 8. 2015 30.9.2015, do 14.00 hod. 7.330.000,- Kč

1. 7. 2015. 3. 8. 2015 30.9.2015, do 14.00 hod. 7.330.000,- Kč Po projednání Program č. 2.1 Program obnovy venkova Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Číslo a název oblasti podpory: 2 regionální rozvoj Číslo a název programu: 2.1 Program obnovy venkova

Více

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP)

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Fondu investic Libereckého kraje s odvoláním

Více

Statut Regionální stálé konference pro území Moravskoslezského kraje

Statut Regionální stálé konference pro území Moravskoslezského kraje Statut Regionální stálé konference pro území Moravskoslezského kraje Preambule 1. V programovém období 2014-2020 Evropské unie jsou uplatňovány principy územní dimenze. Územní dimenzí se rozumí zacílení

Více

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti Stanovy Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Adresa: Česká 11, Brno 602 00 Registrováno u: Ministerstva vnitra České republiky Číslo a datum registrace: VSP/1-34/90-R ze dne 3. 5. 1990

Více

Z Á P I S ze 6. jednání Výboru pro veřejnou správu, evropské fondy a protikorupční opatření ZHMP

Z Á P I S ze 6. jednání Výboru pro veřejnou správu, evropské fondy a protikorupční opatření ZHMP Z Á P I S ze 6. jednání Výboru pro veřejnou správu, evropské fondy a protikorupční opatření ZHMP konaného dne 30. 8. 2011 Přítomni: Členové výboru: Ing. Gabriela Kloudová, MBA (předsedkyně) Ing. Karel

Více

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s. vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY platný pro rok 2013 PREAMBULE Cílem ceny Personalista veřejné správy je posílení a podpora personálních činností

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu Petr Kurfürst Brno, 13.10.2014 PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu Účel Oblast působnosti Přínosy Hlavní rysy Cyklus SUMP podle

Více

VIII. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje. čtvrtek 16. února 2012

VIII. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje. čtvrtek 16. února 2012 VIII. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje čtvrtek 16. února 2012 Resort ekonomiky, investic, správy majetku a územního plánování Liberecký kraj již osm let prostřednictvím programu GF 16

Více

Strategie ITI pro Hradecko-pardubickou metropolitní rtd oblast

Strategie ITI pro Hradecko-pardubickou metropolitní rtd oblast Strategie ITI pro Hradecko-pardubickou metropolitní rtd oblast PS 1 Atraktivní, environmentálně příznivá doprava Ing. David Koppitz Problémy aglomerace Nadměrná dopravní zátěž ve městech zhoršující kvalitu

Více

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 STANOVY DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 1 Stanovy Děti Křivoklátska, z.s. zapsaného spolku Článek I. Základní ustanovení 1. Děti Křivoklátska, z. s. (dále jen zapsaný spolek )

Více

Podpora měst a obcí v oblasti agend veřejné správy v působnosti MV ČR v programovém období 2014-2020

Podpora měst a obcí v oblasti agend veřejné správy v působnosti MV ČR v programovém období 2014-2020 Podpora měst a obcí v oblasti agend veřejné správy v působnosti MV ČR v programovém období 2014-2020 XI. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje 12. února 2015 Mgr. Jana Menšíková vedoucí samostatného

Více

SPOLEK PRO SKVRŇOV STANOVY

SPOLEK PRO SKVRŇOV STANOVY SPOLEK PRO SKVRŇOV STANOVY Čl. I Název, zkratka a sídlo Název spolku zní Spolek pro Skvrňov. Používaná zkratka spolku je SpS (dále jen spolek nebo SpS). Sídlem SpS je: Skvrňov č.p. 30, 281 44. Spolek pro

Více

Financování vodárenské infrastruktury S dotacemi či bez... 21.1.2009, Novotného lávka 5, Praha 1. Europoslanec a předseda Svazu měst a obcí ČR

Financování vodárenské infrastruktury S dotacemi či bez... 21.1.2009, Novotného lávka 5, Praha 1. Europoslanec a předseda Svazu měst a obcí ČR Financování vodárenské infrastruktury S dotacemi či bez... 21.1.2009, Novotného lávka 5, Praha 1 Ing. Oldřich Vlasák Europoslanec a předseda Svazu měst a obcí ČR Ing. Oldřich Vlasák (53 let) je ženatý

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 094/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001 Další vývoj v oblasti MOS Svaz měst a obcí

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 2.2. Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV 17. prosince 2007 REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD VYHLAŠUJE VÝZVU PRO PŘEDKLÁDÁNÍ

Více

Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015

Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015 Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015 I. Vyhlášení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje níže uvedené centralizované

Více

Vyhlášení dotačního programu Podpora nadaných žáků základních a středních škol v roce 2016

Vyhlášení dotačního programu Podpora nadaných žáků základních a středních škol v roce 2016 Vyhlášení dotačního programu Podpora nadaných žáků základních a středních škol v roce 2016 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje na základě plnění Strategie vzdělávací

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2248/04 V Praze dne 19. května 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 26. května 2004 v 9.00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (2007 2013)

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (2007 2013) Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (2007 2013) Možnosti financování vašich projektů z Evropského sociálního fondu Podporujeme vaši budoucnost Obsah prezentace Prioritní osy a oblasti podpory

Více

Zápis ze zasedání Kongresu České evaluační společnosti, o.s. (konaného dne 13. 12. 2013 od 16:30)

Zápis ze zasedání Kongresu České evaluační společnosti, o.s. (konaného dne 13. 12. 2013 od 16:30) Zápis ze zasedání Kongresu České evaluační společnosti, o.s. (konaného dne 13. 12. 2013 od 16:30) Dle ustanovení čl. VIII, odst. 6 Stanov Sdružení řídí Kongres předseda Správní rady; Kongres tedy řídil

Více

Změna dokumentu IPRM Sídliště, místo pro život č. 2

Změna dokumentu IPRM Sídliště, místo pro život č. 2 Kapitola 14. Způsob výběru 1 Řídící výbor IPRM IOP provede výběr IPRM v IOP transparentním a nediskriminačním způsobem při respektování pravidel národního a komunitárního práva. Řídící výbor bude dbát

Více

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy I. Název, sídlo a účel spolku Spolek s názvem Spolek přátel Obchodní akademie v Plzni, z. s. (dále jen Spolek ) se sídlem v Plzni, je samosprávnou

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL Hlavním cílem prioritní osy 3 je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním

Více

STATUT Řídicího výboru Operačního programu Životní prostředí

STATUT Řídicího výboru Operačního programu Životní prostředí Příloha k č. j.: 83/M/15, 2385/ENV/15 STATUT Řídicího výboru Operačního programu Životní prostředí Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Řídicí výbor Operačního programu Životní prostředí (dále jen Řídicí výbor

Více

Pravidla Rady kraje Vysočina pro přidělování příspěvků na dofinancování evropských projektů

Pravidla Rady kraje Vysočina pro přidělování příspěvků na dofinancování evropských projektů Rada kraje Vysočina Pravidla Rady kraje Vysočina pro přidělování příspěvků na dofinancování evropských projektů Opatření Programu rozvoje kraje 2.4.3: Rozvoj mezinárodních aktivit ze dne 10. 1. 2006 č.

Více

Klub Domino, Dětská tisková agentura, z. s. Stanovy spolku

Klub Domino, Dětská tisková agentura, z. s. Stanovy spolku 1 Klub Domino, Dětská tisková agentura, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Klub Domino, Dětská tisková agentura, z. s. (dále jen spolek ) má sídlo na adrese Jašíkova 1536, 149 00 Praha 11. Anglický

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ ZLÍN 2014-2020

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ ZLÍN 2014-2020 Projekt Podpora vzniku Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014-2020 je financován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu technická pomoc

Více

Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s.

Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s. Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s. Čl. I Základní ustanovení 1. HOROLEZCI Jeseník, z. s. (dále jen spolek ) je dobrovolné sdružení fyzických osob, které je založeno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 V Praze dne 17. prosince 2003 Rozhodnutí č. 271/2003 ministra průmyslu a obchodu, kterým se vydává Statut Agentury pro podporu

Více

ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy

ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 19/03 ze dne 25.5.2000 k návrhu Strategického plánu hl. m. Prahy Zastupitelstvo hlavního města Prahy I. schvaluje

Více

Statut Národní stálé konference

Statut Národní stálé konference Statut Národní stálé konference Článek 1 Úvodní ustanovení 1. V programovém období 2014-2020 je pro koordinaci realizace územní dimenze ustavena Národní stálá konference (dále jen NSK ), jakožto nástupce

Více

Jednací řád. Soutěže o titul Evropské hlavní město kultury na rok 2015 v České republice.

Jednací řád. Soutěže o titul Evropské hlavní město kultury na rok 2015 v České republice. Jednací řád Soutěž o titul Evropské hlavní město kultury na rok 2015 v České republice. Ministerstvo kultury České republiky s ohledem na Rozhodnutí č. 1622/2006/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne

Více

U S N E S E N Í. Číslo: 38 ze dne 23. května 2013

U S N E S E N Í. Číslo: 38 ze dne 23. května 2013 Číslo: 38 ze dne 23. května 2013 Rozhodnutí předsedy Rady AKČR podle usnesení Rady AKČR č. 25/2005 v období od 23. dubna 2013 do 20. května 2013 I. schvaluje následující rozhodnutí předsedy Rady AKČR:

Více

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava Čl. I Základní ustanovení Svaz obcí Národního parku Šumava je zájmovým sdružením právnických osob, založeným podle 20 f j zákona č. 40/1964 Sb., občanský

Více

Projekt Svazu na podporu meziobecní spolupráce

Projekt Svazu na podporu meziobecní spolupráce Projekt Svazu na podporu meziobecní Aktuální informace o projektu XVII. Celostátní finanční konference Praha, 4. a 5. prosince 2014 Realizace procesů dle metodiky MOS A. Úvod do Projektu Cíle a aktuální

Více

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Deinstitucionalizace v České republice 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Situace v České republice Nízký počet pracovníků v přímé péči Nedostatek odborných pracovníků Nedostatečná kvalifikace

Více

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing.

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Olga Nováková Struktura příspěvku 1. Společný regionální operační program

Více

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce První etapa projektu Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Průběh realizace říjen 2006 duben 2007 Realizátor

Více

číslo: 110 ze dne 4. dubna 2014 Priority ministra školství, mládeže a tělovýchovy I. podporuje priority ministra školství, mládeže a tělovýchovy ve věci dofinancování rezortu MŠMT, v rozsahu 4 5 mld. Kč,

Více

Regionální operační program NUTS II Severovýchod

Regionální operační program NUTS II Severovýchod Regionální operační program NUTS II Severovýchod Řízení projektů financovaných z fondů Evropské unie Hotel Studánka, Rychnov nad Kněžnou, 25.11.2010 ROP Severovýchod Víceletý rozvojový programový dokument,

Více

Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK)

Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK) Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK) Hodnocení z hlediska vlivů na ŽP, soustavu NATURA 2000 a veřejné zdraví, Liberec, 1. července 2009 Zdůvodnění tvorby RIS LK- 1 Rostoucí konkurence

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

Průběžná zpráva o realizaci dílčí části projektu

Průběžná zpráva o realizaci dílčí části projektu Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika Bavorsko 2007-2013 Průběžná zpráva o realizaci dílčí části projektu Číslo zprávy: 5. Zpráva za období: 1.12.2010 30.04.2011 1. Údaje o projektu: Číslo

Více

ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Sídlo: Masarykova 3488/, 400 0 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 60 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 379/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Směrnice Rady města Proseč Pravidla pro poskytování příspěvků na podporu spolkového života a volnočasových aktivit Rada města Proseč se na svém zasedání dne 23. 10. 2012 usnesením

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

Integrované územní investice

Integrované územní investice Integrované územní investice Konference IOP a IROP: Úspěchy a nové cíle Pardubice, 24. 9. 2014 2 ITI čl. 36 Obecného nařízení (kapitola Územní rozvoj) V případě, že strategie rozvoje měst nebo jiná územní

Více

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Komunikační priority a cílové skupiny... 4 2.1

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

Městský úřad Česká Lípa. Strana č. 1 / 6

Městský úřad Česká Lípa. Strana č. 1 / 6 Zastupitelstva města, které se konalo Strana č. 1 / 6 Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Hosté: JUDr. Marie Nedvědová, Ing. Jiří Wawrečka, Olga Rottová, Lukáš Fojtík, Otomar Němeček, Mgr. Libor Šmejda, Mgr.

Více

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie BULLETIN 179. Žofínské fórum konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie Praha, Velký sál paláce Žofín 26. 5. 2015 179. Žofínské fórum konané

Více

ZÁPIS. (zahájení zasedání v 13:35, ukončení v 14:30)

ZÁPIS. (zahájení zasedání v 13:35, ukončení v 14:30) ZÁPIS z 9. zasedání výboru Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, konaného dne 5. září 2007 v zasedací místnosti rady kraje, Krajský úřad Moravskoslezského kraje (zahájení zasedání v 13:35,

Více

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Částka: 4/2005 Sb. Datum účinnosti: 11. ledna 2005 Včetně novely č. 225/2009 Sb. s

Více

Koncepce strategie na rok 2014 Místní akční skupina Hlučínsko

Koncepce strategie na rok 2014 Místní akční skupina Hlučínsko Koncepce strategie na rok 2014 Místní akční skupina Hlučínsko Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblas; Analýza situace Konec rozpočtového období 2007 2013 PoziGvní

Více

Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013

Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013 Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013 Ostravská univerzita předkládá Institucionální rozvojový plán pro rok 2013, plně vycházející z aktivit stanovených v Aktualizaci dlouhodobého

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s.

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Čl. I Název a sídlo 1. Název spolku: Spolek rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z.s., (dále jen Spolek ) 2. Sídlo Spolku: nám. 25.března 100, Praha

Více

Z á p i s. členové výboru (viz. prezenční listina) viz. prezenční listina. Program jednání:

Z á p i s. členové výboru (viz. prezenční listina) viz. prezenční listina. Program jednání: Z á p i s z 4. jednání výboru pro životní prostředí a zemědělství Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 5. 2013 od 14,00 hodin RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové, zasedací místnost

Více