Potenciální vláhová bilance jako ukazatel sucha v roce 2012 Potential water balance as an indicator of drought in 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Potenciální vláhová bilance jako ukazatel sucha v roce 2012 Potential water balance as an indicator of drought in 2012"

Transkript

1 Mikulov, , ISBN Potenciální vláhová bilance jako ukazatel sucha v roce 212 Potential water balance as an indicator of drought in 212 Mojmír Kohut, Jaroslav Rožnovský, Filip Chuchma, Petr Hora Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno, Kroftova 43, Brno Abstrakt Potenciální (základní) vláhová bilance je agroklimatickou charakteristikou, vyjadřující vzájemný rozdíl naměřených srážek a modelově vypočítané potenciální evapotranspirace. Tímto postupem získané modelové hodnoty vláhové bilance (v našem případě travního porostu) představují jedno z důležitých kritérií určení vláhových poměrů v krajinném prostředí. Předkládaný příspěvek se podrobněji zabývá rokem 212 z pohledu nedostatkového množství srážek a projevů intenzivního sucha, a to zvláště v jeho první polovině v průběhu měsíců květen a červen. Podrobná analýza v podobě grafů a přehledných map je založena na vzájemném srovnání aktuálního stavu roku 212 s dlouhodobým průměrem Současně je stručně analyzována vláhová bilance předcházející roku 212. V závěru příspěvku je provedena kategorizace intenzity sucha na území ČR k Klíčová slova: sucho, klimatické sucho, vláhová bilance, evapotranspirace, potenciální evapotranspirace Abstract Potential (base) water balance is agroclimatic characteristics expressing the difference between measured precipitation and potential evapotranspiration calculated by model. Water balance value (in our case the grassland) obtained by the model calculation is one of the most important criteria for determination of the water balance in landscape environment. The present contribution deals in detail with the year 212, from the perspective of missing rainfall and expressions of intense drought, especially in the first half of the year during the months of May and June. The detailed analysis in the form of charts and maps is based on the mutual comparison of current status in 212 with the long-term average It is also briefly analyzed water balance prior to the year 212. In conclusion, the authors categorize intensity of drought in the Czech Republic on 1 st June 212. Keywords: drought, climatic drought, water balance, evapotranspiration, potential evapotranspiration

2 Mikulov, , ISBN Úvod Průběh počasí významně ovlivňuje veškeré procesy v naší krajině včetně růstu a vývoje zemědělských plodin. V tomto pohledu je počasí nezastupitelným výnosotvorným prvkem. Jak je běžně uváděno v odborné literatuře, výnosy zemědělských plodin ovlivňuje hlavně výskyt a množství srážek a průběh teploty vzduchu. Z pohledu bioklimatologického či agroklimatologického tedy z analýz vztahu mezi vláhovými a teplotními podmínkami na straně jedné a růstem a vývojem rostlin na straně druhé vyplývá, že jde o složitou vazbu, kde hraje významnou roli čas, tj. období s určitými hodnotami bioklimatu, tedy souboru klimatických prvků a charakteristik ovlivňujících růst a vývoj organizmů. Je nutné zdůraznit, že naše podnebí je typické svou velkou proměnlivostí a že výskyty sucha jsou jeho nedílnou součástí. V posledních letech jsme ovšem zažili několik extrémních stavů počasí. Došlo k mimořádným výskytům srážek a následně výskytu plošných povodní v letech 1997, 22 a díky rychlému tání vysoké sněhové pokrývky i v roce 26. Rok 21 byl srážkově nadnormální a vyskytl se vysoký počet lokálních povodní z přívalových dešťů. Naopak v letech 2, 23, 27 a v roce 212 došlo k výskytu mimořádného sucha díky mimořádně nízkým úhrnům srážek a dlouhým, několikatýdenním bezesrážkovým obdobím. Je nutné též zdůraznit, že dopady sucha na zemědělské porosty byly v roce 212, ale také v roce 23, dány výskyty holomrazů nebo silných mrazů v průběhu zimy. Je potřeba si uvědomit, že pouze klimatologické hodnocení může mnohdy daným formálním přístupem (např. hodnocením pouze podle kalendářních měsíců nebo podle určitých statistických hodnot apod.) vyjádřit poměry pro organizmy nepřesně a až se zavádějícím výsledkem. Klasickým příkladem tohoto hodnocení je analýza srážkových poměrů pouze měsíčními úhrny srážek. Z tohoto pohledu jsou pro hodnocení agroklimatologických podmínek a vlivu průběhu počasí důležité rovněž půdní poměry a agrotechnické postupy, zvláště pak data výsevů či výsadeb a způsoby hospodaření na půdě. Z hlediska hodnocení agroklimatologických podmínek s ohledem na sucho je v příspěvku uplatněno jako hlavní pohled hodnocení vláhových podmínek či přesněji vláhové bilance (v našem pojetí jde o rozdíl mezi úhrny srážek a potenciální evapotranspirace travního porostu). Materiál a metody Vláhová bilance je obecně jedna ze základních charakteristik, poukazující na zvýšenou pravděpodobnost možného výskytu sucha. Jednoduchým způsobem analyzuje vláhové poměry v krajině za určitý časový interval. V praxi se počítá jako rozdíl srážek a

3 Mikulov, , ISBN evapotranspirace (potenciální, aktuální, referenční) za určité časové období, přičemž obě složky pro lepší vzájemné srovnání se vyjadřují v mm. Pro zjednodušení se neberou v úvahu žádné ze složek odtoku, stejně tak pro výpočet výparu v základní bilanční rovnici uvažujeme zjednodušení ve formě homogenního vypařujícího povrchu, který je svými fyziologickými vlastnostmi velmi blízký standardnímu travnímu porostu. Pokud bychom nepřistoupili k těmto zjednodušením, problematika vláhových bilancí, která je v přírodních podmínkách velmi náročná a složitá, by z pohledu krajiny jako celku byla prakticky neřešitelná. Vláhovou bilanci lze obecně podle způsobu výpočtu rozdělit do dvou základních skupin, a to základní (potenciální) vláhovou bilanci, která je konkrétně pro rok 212 podrobněji analyzována v předkládaném příspěvku, a aktuální vláhovou bilanci. Základní vláhová bilance je předmětem monitoringu sucha na webových stránkách ČHMÚ. Jak bylo uvedeno výše, jedná se o vzájemný rozdíl mezi srážkami (hlavní příjmová složka) a potenciální evapotranspirací travního porostu (jedna z hlavních výdejových složek oběhu vody v krajině). V tomto pojetí se v podstatě jedná o potenciální vláhovou bilanci, kdy aktuální (skutečné) hodnoty vláhové bilance v krajině jsou tímto způsobem podhodnoceny, neboť v základní výpočetní rovnici se bere v úvahu potenciální, nikoliv aktuální výpar (evapotranspirace), který je v naprosté většině případů nižší (zvláště v teplém půlroce). Evapotranspirace ve své potenciální podobě je prakticky shodná s maximálně možnými hodnotami výparu při optimálních vláhových podmínkách, s nimiž se v přírodním prostředí většinou nesetkáváme ve vegetačním období, resp. v teplém půlroce, ale podstatně častěji v zimě nebo v obdobích přechodných (jaro a podzim). U základní vláhové bilance se při výpočtu potenciální evapotranspirace neberou v úvahu vlhkostní podmínky podloží, tvořené půdním horizontem. Vyjadřuje takto vliv klimatických podmínek na bilanci (a taktéž na výpar) při současném potlačení všech ostatních činitelů, které výpar ovlivňují (půdní vlhkost apod.). Lze hovořit o klimatické vláhové bilanci. Toto je nutno mít stále na zřeteli při případném vzájemném porovnávání základní vláhové bilance jednotlivých míst či oblastí. Sucho je velmi neurčitý, avšak v meteorologii často užívaný pojem, znamenající v zásadě nedostatek vody v půdě, rostlinách nebo i v atmosféře. Jednotná kritéria pro kvantitativní vymezení sucha neexistují, a to zvláště s ohledem na rozmanitá hlediska meteorologická, hydrologická, zemědělská, pedologická, bioklimatologická a celou řadu dalších podmínek i s ohledem na škody v různých oblastech národního hospodářství. Sucho se na našem území projevuje většinou jako jev nahodilý. Vyskytuje se nepravidelně v období podnormálních až výrazně podnormálních srážek s trváním od několika dní až po

4 Mikulov, , ISBN extrémně několik měsíců. Srážkový deficit ve vegetačním období bývá velmi často doprovázen nadnormálními až výrazně nadnormálními teplotami vzduchu, nižší relativní vlhkostí vzduchu, zmenšenou oblačností a větším počtem hodin slunečního svitu. Uvedené meteorologické prvky mají pak za následek vyšší evapotranspiraci, resp. vyšší evaporaci, čímž se dále zvyšuje nedostatek vody a současně se prohlubuje období sucha. Nahodilé sucho je velmi nebezpečné právě svým neočekávaným a nepravidelným výskytem. Ve střední Evropě v našich zeměpisných šířkách vzniká v důsledku nadnormálně četného výskytu anticyklonálních typů synoptických situací, při nichž se nad evropskou pevninou často vytvářejí blokující anticyklóny. V těchto situacích je nižší úhrn srážek, vypadávajících při relativně menším počtu přecházejících atmosférických front. Příčiny těchto dlouhodobějších synoptických anomálií nebyly doposud uspokojivě objasněny, a proto je velmi obtížné tato nahodilá sucha předpovídat. Potenciální vláhová bilance travního porostu jako jeden ze základních ukazatelů sucha je použit pro analýzu průběhu počasí během vegetačního období roku 212, který na většině území ČR signalizoval vyskytující se sucho a byl podroben detailní analýze. Kompletní analýza roku 212 byla provedena pomocí agrometeorologického modelu AVISO ( Agrometeorologická Výpočetní a Informační Soustava ) na ČHMÚ, pobočce Brno. Model je svou podstatou určen pro analýzu případů s převládajícím nedostatkovým množství srážek. Neřeší tedy problematiku nadbytku srážek a s tím spojenou otázku odtoku. Z tohoto pohledu se naskýtá jeho uplatnění pro analýzu existujících suchých období, resp. období, kdy se vyskytují minimální úhrny srážek. Evapotranspirace je modelově počítána v denním kroku modifikovaným postupem podle Penman-Montheitha. Při zpracování vlhkostní situace během roku 212 byl hlavní důraz kladen na vyhodnocení průběhu počasí ve druhé polovině května a na začátku června. Uvedené měsíce mají význam především z hlediska zemědělského, situaci jsme proto zpracovali podrobně jednak v podobě mapových výstupů pro území ČR, jednak graficky pro vybrané klimatologické stanice, o nichž lze předem předpokládat, že v průběhu vegetačního období mohou být s vysokou pravděpodobností zasaženy suchem (oblast jižní a střední Moravy, Poohří a Polabí). Na obr. 1 je uvedeno rozmístění 135 klimatologických stanic na území ČR, pro něž se v roce 212 v denním intervalu zpracovávaly hodnoty potenciální vláhové bilance.

5 Rožnovský, J., Litschmann, T., Středa, T., Středová, H., (eds): Extrémy oběhu vody v krajině. Mikulov, , ISBN Obr. 1 Model AVISO, klimatologické stanice pro operativní analýzu vlhkostní situace v roce 212 Jako základní kritérium pro specifikaci intenzity sucha bylo zvoleno vzájemné srovnání aktuálních hodnot v roce 212 s jejich dlouhodobými hodnotami z let , přičemž tyto byly vypočítány pro reprezentativní výběr ze 135 klimatologických stanic. Výsledným pohledem na problematiku jsou mapové podklady, prezentující srovnání vláhové situace v roce 212 vyjádřené pomocí vláhové neboli klimatické bilance travního porostu s dlouhodobými poměry na našem území postupně pro dny 2.5., 27.5., 3.6. a 1.6. (mapy na obr. 5 až obr. 8). V úvahu se berou kumulativní hodnoty této agroklimatické charakteristiky počítané od začátku roku. Prezentované mapy jsou doplněny grafy (obr. 2 až obr. 4), které zpracovávají konkrétní vláhové podmínky na vybraných klimatologických stanicích: Dyjákovice, okres Znojmo, nadmořská výška 21 m, Kuchařovice, okres Znojmo, nadmořská výška 334 m, Brno-Tuřany, okres Brno-město, nadmořská výška 241 m, Kroměříž, okres Kroměříž, nadmořská výška 233 m, Strážnice, okres Hodonín, nadmořská výška 176 m, Žatec, okres Louny, nadmořská výška 21 m, Doksany, okres Litoměřice, nadmořská výška 158 m,

6 Mikulov, , ISBN Brandýs nad Labem, okres Praha-východ, nadmořská výška 179 m, Hradec Králové, okres Hradec Králové, nadmořská výška 278 m, Pardubice, okres Pardubice, nadmořská výška 225 m. Jedná se vesměs o nížinná místa lokalizovaná v produkčních zemědělských oblastech, v nichž při srovnání se středními a vyššími polohami území ČR lze v teplém půlroce předem předpokládat každoročně horší až výrazně horší vláhové podmínky. První typ grafu vyjadřuje měsíční úhrny v mm za období září 211 až srpen 212 a jejich srovnání v %, resp. v mm s dlouhodobými podmínkami , druhý a třetí typ grafu znázorňují kumulativní hodnoty v mm počítané od , resp. od včetně a srovnání v %, resp. v mm s dlouhodobými úhrny Pro zpracování měsíců září až prosinec předcházejících roku 212 jsme přistoupili hlavně z důvodů jejich negativního vlivu na vláhovou bilanci následujících měsíců v roce 212. Uváděné výsledky byly získány zpracováním měřených dat ze staniční sítě klimatologických stanic ČHMÚ (automatizované stanice profesionální a dobrovolnické), naopak dlouhodobé období (režimová hodnocení) bylo hodnoceno pomocí technických řad základních meteorologických prvků jednotlivých klimatologických stanic. Technické datové řady vycházejí ze staničních dat ČHMÚ. Finálním produktem jsou doplněné a homogenizované hodnoty klimatologických prvků (tzv. časové technické řady v denním intervalu za období ). V současné době je na našem území 35 klimatologických stanic s odvozenými technickými řadami klimatologických prvků (Štěpánek, 27;Štěpánek, Skalák, Farda, 28). Výsledky První část uváděných výsledků se věnuje analýze vybraných klimatologických stanic, v další části jsou prezentovány přehledné mapové výstupy. Úvodem je vhodné připomenout, že zvýšenou pravděpodobnost výskytu sucha, jinými slovy méně příznivou vláhovou bilanci v krajinném prostředí obecně signalizují zvýšené úhrny potenciální evapotranspirace (měsíční i kumulativní) při srovnání s dlouhodobými podmínkami (v našem případě ). Z grafů na obr. 2 až 4 je patrné, že na všech sledovaných klimatologických stanicích převažuje výrazně negativní potenciální vláhová bilance zvláště v měsících vegetačního období. Srovnáním s dlouhodobým obdobím let navíc docházíme k závěrům zvýšené negativní potenciální vláhové bilance. Tato skutečnost byla zaznamenána i při hodnocení pomocí kumulovaných úhrnů. Prokazatelné je to hlavně na moravských stanicích (Brno-Tuřany, Kuchařovice) a v Doksanech, kdy oproti dlouhodobým měsíčním hodnotám je

7 Mikulov, , ISBN Dyjákovice, okres Znojmo ,8 mm -1, mm -28, mm -16,6 mm -7,6 mm -16,6 mm -34,5 mm -13,8 mm -63, mm +33,7 mm +33,1 mm -32,5 mm 211/212 Kuchařovice, okres Znojmo ,5 mm -8,2 mm -28,6 mm -15,4 mm -2, mm -1,2 mm -41,6 mm -1,6 mm -65,2 mm +,5 mm +7,5 mm -7,9 mm 211/212 Brno-Tuřany, okres Brno-město Kroměříž, okres Kroměříž ,2 mm ,3 mm +52,9 mm ,6 mm -17,1 mm -41,7 mm -16,7 mm -8,7 mm -19,5 mm -54,7 mm -35,3 mm -83,7 mm -39,8 mm -22,9 mm 211/ ,6 mm -3,4 mm -38,6 mm -21,3 mm -13,9 mm -36,3 mm -29,2 mm -61, mm -43,4 mm -23, mm 211/ ,1 mm +17,4 mm Strážnice, okres Hodonín +28,4 mm -,6 mm ,3 mm +6,6 mm Žatec, okres Louny +7,1 mm +6, mm +13,5 mm ,9 mm -38,3 mm -9,3 mm -5,5 mm -34, mm -27,5 mm -18, mm -45,4 mm 211/ , mm -25, mm -9,1 mm -21,4 mm -17, mm -22,1 mm -33,8 mm 211/212 Doksany, okres Litoměřice Brandýs n. L., okres Praha-východ ,6 mm +5,8 mm +55,6 mm ,9 mm +13,6 mm +39,9 mm +6,6 mm ,9 mm -14,2 mm -29,6 mm -19,3 mm -39,5 mm -31,5 mm -59, mm -27,6 mm -5,3 mm 211/ ,1 mm -32,5 mm -5, mm -11,7 mm -34,1 mm -15,5 mm -31,2 mm -27,7 mm 211/212 Hradec Králové, okres Hradec Králové ,3 mm +1,6 mm -38,8 mm +,5 mm +13,8 mm -9,4 mm -49,3 mm -23,7 mm -8,3 mm -14,6 mm +61,7 mm -25,6 mm 211/212 Pardubice, okres Pardubice , mm +1,4 mm -35,9 mm -2,3 mm +13,4 mm -13,3 mm -47,3 mm -31, mm +1,8 mm -31,7 mm +41, mm -16,7 mm 211/212 Obr. 2 Potenciální vláhová bilance půdy s travním porostem na vybraných klimatologických stanicích ČR, měsíční úhrny (IX.211 VIII.212) a jejich srovnání s dlouhodobými hodnotami v mm

8 Mikulov, , ISBN Dyjákovice, okres Znojmo Kuchařovice, okres Znojmo ,8 mm -25,8 mm -53,8 mm -7,4 mm -78, mm -94,6 mm -129,1 mm -142,9 mm -25,9 mm -172,2 mm -139,1 mm -171,6 mm ,5 mm -42,7 mm -71,3 mm -86,7 mm -88,7 mm -98,9 mm -14,5 mm -151,1 mm -216,3 mm -215,8 mm -28,3 mm -216,2 mm / /212 Brno-Tuřany, okres Brno-město Kroměříž, okres Kroměříž ,6 mm -5,7 mm -92,4 mm -19,1 mm -117,8 mm -137,3 mm -192, mm -227,3 mm -311, mm -298,8 mm -338,6 mm -361,5 mm 211/ ,6 mm -4, mm -78,6 mm -99,9 mm -89,6 mm -13,5 mm -139,8 mm -169, mm -23, mm -177,1 mm -22,5 mm -243,5 mm 211/212 Strážnice, okres Hodonín Žatec, okres Louny ,9 mm -32, mm -7,3 mm -79,6 mm -62,2 mm -67,7 mm -11,7 mm -129,2 mm -147,2 mm -118,8 mm -119,4 mm -164,8 mm ,3 mm -12,7 mm -37,7 mm -31,1 mm -4,2 mm -61,6 mm -78,6 mm -71,5 mm -93,6 mm -87,6 mm -74,1 mm -17,9 mm / /212 Doksany, okres Litoměřice Brandýs n. L., okres Praha-východ ,9 mm -27,1 mm -56,7 mm -51,1 mm -45,3 mm -64,6 mm -14,1 mm -135,6 mm -194,6 mm -222,2 mm -166,6 mm -216,9 mm ,1 mm -18,2 mm -5,7 mm -55,7 mm -42,1 mm -53,8 mm -87,9 mm -13,4 mm -134,6 mm -162,3 mm -122,4 mm -115,8 mm / /212 5 Hradec Králové, okres Hradec Králové 5 Pardubice, okres Pardubice ,3 mm +1,9 mm -27,9 mm -27,4 mm -13,6 mm -23, mm -72,3 mm -96, mm -14,3 mm -118,9 mm -57,2 mm -82,8 mm , mm +24,4 mm -11,5 mm -13,8 mm -,4 mm -13,7 mm -61, mm -92, mm -9,2 mm -121,9 mm -8,9 mm -97,6 mm / /212 Obr. 3 Potenciální vláhová bilance půdy s travním porostem na vybraných klimatologických stanicích ČR, kumulace měsíčních úhrnů (IX.211 VIII.212) a jejich srovnání s dlouhodobými hodnotami v mm

9 Mikulov, , ISBN Dyjákovice, okres Znojmo 1 5-2, mm Kuchařovice, okres Kuchařovice ,6 mm -24,2 mm -58,7 mm -72,5 mm -135,5 mm -11,8 mm -68,7 mm -11,2 mm ,2 mm -53,8 mm -64,4 mm -129,6 mm -129,1 mm -121,6 mm -129,5 mm Brno-Tuřany, okres Brno-město 1 Kroměříž, okres Kroměříž ,7 mm -28,2 mm -82,9 mm -118,2 mm -21,9 mm -189,7 mm -229,5 mm -252,4 mm ,3 mm -3,6 mm -39,9 mm -69,1 mm -13,1 mm -77,2 mm -12,6 mm -143,6 mm Strážnice, okres Hodonín Žatec, okres Louny ,4 mm +11,9 mm -22,1 mm -49,6 mm -67,6 mm -39,2 mm -39,8 mm -85,2 mm ,1 mm -3,5 mm -47,5 mm -4,4 mm -62,5 mm -56,5 mm -43, mm -76,8 mm Doksany, okres Litoměřice Brandýs n. L., okres Praha-východ ,8 mm -13,5 mm -53, mm -84,5 mm -143,5 mm -171,1 mm -115,5 mm -165,8 mm ,6 mm +1,9 mm -32,2 mm -47,7 mm -78,9 mm -16,6 mm -66,7 mm -6,1 mm Hradec Králové, okres Hradec Králové Pardubice, okres Pardubice ,8 mm +4,4 mm -44,9 mm -68,6 mm -76,9 mm -91,5 mm -29,8 mm -55,4 mm ,4 mm +,1 mm -47,2 mm -78,2 mm -76,4 mm -18,1 mm -67,1 mm -83,8 mm Obr. 4 Potenciální vláhová bilance půdy s travním porostem na vybraných klimatologických stanicích ČR, kumulace měsíčních úhrnů (I.212 VIII.212) a jejich srovnání s dlouhodobými hodnotami v mm

10 Mikulov, , ISBN situace v roce 212 o více než 5 mm horší (květen). Bereme-li v úvahu kumulované úhrny po měsících, pak ve vegetačním období je situace ještě horší, neboť oproti dlouhodobým poměrům do vyrovnané potenciální vláhové bilance schází i více než 2 mm (jižní Morava). Bilanční rozdíl úhrnu srážek a výparu je možné sledovat na mapách potenciální vláhové bilance (obr. 5 až 8). Zde je vidět, že ve srovnání s dlouhodobým průměrem se na většině území ČR kromě nejvyšších poloh (více jak 9 % území) projevují značně negativní bilanční hodnoty, což ukazuje na vysokou převahu výparu nad srážkami. K 2.5. (obr. 5) je hodnota bilance -1 mm a méně dosažena na asi 13 % území ČR a na 1 % území je hodnota pod -15 mm vzhledem k dlouhodobému průměru. Nejvíce je těmito nepříznivými podmínkami postiženo území jižní a střední Moravy. Hodnoty -1 až -5 mm jsou poté na více jak 4 % území ČR. K (obr. 6) je již rozdíl oproti dlouhodobé hodnotě -1 mm a nižší na více jak 3 % území ČR. Nejvíce jsou opět postiženy jižní a střední Morava, dále Polabí, část Poohří a také plošně velké oblasti jihozápadních Čech a Šumavy. Vláhovou bilanci pod -1 mm už je možno považovat za mimořádné sucho. Pod -15 mm je na 3,5 % území, nejvíce na jižní Moravě, části Šumavy a na Přerovsku. Plochy oblastí s hodnotami rozdílu -1 až -5 mm od dlouhodobých poměrů zabírají k tomuto datu už více než 48 % území ČR. Obr. 5 Potenciální vláhová bilance půdy s travním porostem na území ČR, srovnání roku 212 s dlouhodobým průměrem ke dni

11 Mikulov, , ISBN Počátkem června (obr. 7) dochází k postupnému mírnému zlepšování vláhové situace hlavně na území Moravy, ovšem velké rozdíly hodnot potenciální vláhové bilance vzhledem k dlouhodobým poměrům se projevují stále na většině území, nedochází ale už k výraznému nárůstu ploch s negativní bilancí. Na více jak 75 % území ČR jsou hodnoty rozdílu vzhledem k dlouhodobé hodnotě potenciální vláhové bilanci pod -5 mm, asi 26 % území má pak hodnoty pod -1 mm. Suchem je stále nejvíce zasažena jižní a střední Morava a výrazné negativní rozdíly jsou nadále i v Polabí a na Šumavě. Během června ke dni 1.6. (obr. 8) již rozdíly nejsou tak extrémní a zasažené plochy území jsou již o něco méně rozsáhlé. Nadále dochází ke zlepšování vláhových podmínek, hlavně na Moravě. V Polabí dochází k mírnému zvýšení oblastí s hodnotami pod -1 mm. Ovšem stále na více než 62 % území ČR jsou hodnoty potenciální vláhové bilance pod -5 mm ve srovnání s dlouhodobou hodnotou. Plocha území s hodnotami pod -1 mm je již asi 21 %, hodnotami pod -15 mm je zasaženo pouze,3 % území ČR. Obr. 6 Potenciální vláhová bilance půdy s travním porostem na území ČR, srovnání roku 212 s dlouhodobým průměrem ke dni

12 Rožnovský, J., Litschmann, T., Středa, T., Středová, H., (eds): Extrémy oběhu vody v krajině. Mikulov, , ISBN Obr. 7 Potenciální vláhová bilance půdy s travním porostem na území ČR, srovnání roku 212 s dlouhodobým průměrem ke dni Obr. 8 Potenciální vláhová bilance půdy s travním porostem na území ČR, srovnání roku 212 s dlouhodobým průměrem ke dni

13 Mikulov, , ISBN Následující tabulka (Tab. 1) názorně dokumentují plochy v % z celkového území ČR, které přísluší jednotlivým intervalům hodnot potenciální vláhové bilance travního porostu, kterou jsme srovnali s dlouhodobým průměrem. Spolu s dále uvedenými mapami (obr. 5 až 7) ukazují na rozsah území ČR, které bylo v daném období postiženo nepříznivými vláhovými podmínkami. Tab. 1 Procentuální část plochy ČR [%] zasažená nepříznivými vláhovými podmínkami na přelomu května a června v roce 212 při srovnání aktuálního stavu s dlouhodobým průměrem PVLBI _TP Datum srovnání s dlouhodobým průměrem pod -15,6 3,5 2,9,3-15 až -1 12,5 28,7 25,6 21,9-1 až -5 4,9 48,1 43,6 41,6-5 až 4,1 17, 24,5 3,3 až 5 5, 2,6 3, 4,7 5 až 1 1,,1,4 1,1 1 až 15,,,,1 nad 15,,,, Plošné vyjádření výskytu sucha reprezentuje mapa míry ohrožení zemědělským suchem, která byla zpracována ve formě kategorizované mapy potenciální vláhové bilance travního porostu ke dni (za období od do ). Modelové hodnoty potenciální vláhové bilance travního porostu byly překlasifikovány do 7 intervalů, přičemž jednotlivým takto vzniklým regionům byly určeny následující názvy: region 1 - mimořádné riziko ohrožení klimatickým suchem: pod -1 mm region 2 - vysoké riziko ohrožení klimatickým suchem: -1 až -5 mm region 3 - středně vysoké riziko ohrožení klimatickým suchem: -5 až mm region 4 - mírné riziko ohrožení klimatickým suchem: až +5 mm region 5 - nízké riziko ohrožení klimatickým suchem: +5 až +1 mm region 6 - velmi riziko ohrožení klimatickým suchem: +1 až +15 mm region 7 - bez rizika ohrožení klimatickým suchem: nad +15 mm Vstupem pro vlastní mapu míry ohrožení suchem byly modelové údaje potenciální vláhové bilance travního porostu ke dni pro 135 automatizovaných klimatologických stanic ze sítě ČHMÚ zahrnutých v roce 212 do agrometeorologického modelu AVISO. Tato data byla interpolována v závislosti na nadmořské výšce pro celé území ČR v horizontálním

14 Rožnovský, J., Litschmann, T., Středa, T., Středová, H., (eds): Extrémy oběhu vody v krajině. Mikulov, , ISBN rozlišení 2 m. Takto vypočítaná potenciální vláhová bilance travního porostu (PVLBI_TP) byla výše popsaným způsobem překlasifikovány do jednotlivých intervalů. Obr. 1 Regiony potenciální vláhové bilance travního porostu ke dni Ke dni region 1 zabíral plochu 18,3 %, region 2 plochu 16,1 %, region 3 plochu 23,5 %, region 4 plochu 22, %, region 5 plochu 9, %, region 6 plochu 4,5 % a region 7 plochu 6,5 % z celého území ČR. Z hlediska ohrožení klimatickým suchem nejrizikovější region 1 (mimořádné riziko ohrožení klimatickým suchem, PVLBI_TP < -1 mm) byl vymezen v nižších polohách jižní a střední Moravy, v prostoru mezi Prahou, Ústím nad Labem a Žatcem, západně od Pardubic a dvě malé enklávy se objevily jižně od Prahy a jižně od Ostravy. V Jihomoravském kraji byl region 1 zastoupen na více než 9 % plochy kraje. Nejméně rizikový region 7 (bez ohrožení klimatickým suchem, PVLBI_TP > +15 mm) byl vymezen pouze v horských pohraničních oblastech na Šumavě, Slavkovském lese, v západní části Krušných hor, v Lužických horách, Jizerských horách, Krkonoších, Orlických horách, Moravskoslezských Beskydech a Javorníkách. Diskuze Rozdíl úhrnu srážek a výparu vyjadřuje potenciální (základní) neboli klimatická vláhová bilance. V roce 212 ve srovnání s dlouhodobým průměrem se na většině území ČR, kromě

15 Mikulov, , ISBN nejvyšších poloh (více než 9 % území), projevují značně negativní bilanční hodnoty, což ukazuje na vysokou převahu výparu nad srážkami. Ke dni 2.5. byla hodnota bilance -1 mm a méně dosažena asi na 13 % území ČR, na 1 % území byla hodnota pod 15 mm, vzhledem k dlouhodobému průměru. Nejvíce je těmito nepříznivými podmínkami postiženo území jižní a střední Moravy. Hodnoty -1 až -5 mm byly na více než 4 % území ČR. Ke dni byl již rozdíl proti dlouhodobé hodnotě -1 mm a nižší na více než 3 % území ČR. Nejvíce byly opět postiženy oblasti jižní a střední Moravy, dále Polabí, část Poohří a také plošně velké oblasti jihozápadních Čech a Šumavy. Vláhovou bilanci pod -1 mm už je možno považovat za mimořádné sucho. Pod -15 mm byla na 3,5 % území, nejvíce na jižní Moravě, části Šumavy a na Přerovsku. Plochy oblastí s hodnotami rozdílu od dlouhodobých poměrů -1 až -5 mm zabíraly k tomuto datu už více než 48 % území ČR. Počátkem června docházelo k postupnému mírnému zlepšování vláhové situace, především na území Moravy, ovšem velké rozdíly hodnot potenciální vláhové bilance vzhledem k dlouhodobým poměrům se projevovaly stále na většině území, nedocházelo už ale k výraznému nárůstu ploch s negativní bilancí. Na více než 75 % území ČR byly hodnoty rozdílu vzhledem k dlouhodobé hodnotě potenciální vláhové bilanci pod -5 mm, asi 26 % území mělo pak hodnoty pod -1 mm. Suchem byla nejvíce zasažena jižní a střední Morava a výrazné negativní rozdíly přetrvávaly i v Polabí a na Šumavě. Od počátku června, ke dni 1.6. již nebyly rozdíly tak extrémní a zasažené plochy území byly již o něco méně rozsáhlé. Díky výskytu srážek docházelo ke zlepšování vláhových podmínek, hlavně na Moravě. V Polabí docházelo k mírnému zvýšení oblastí s hodnotami pod -1 mm. Ale na více než 62 % území ČR byly hodnoty potenciální vláhové bilance pod -5 mm ve srovnání s dlouhodobou hodnotou. Plocha území s hodnotami pod -1 mm byla asi na 21 %, hodnotami pod -15 mm bylo zasaženo pouze,3 % území ČR. Hodnoty potenciální vláhové bilance travního porostu ke dni 1.6. byly vstupními hodnotami pro mapu míry ohrožení suchem. Výpočet byl proveden z dat ze 135 automatizovaných klimatologických stanic ze sítě ČHMÚ, zahrnutých do agrometeorologického modelu AVISO. Tato data byla interpolována v závislosti na nadmořské výšce, pro celé území ČR v horizontálním rozlišení 2 m. Takto vypočítané údaje potenciální vláhové bilance travního porostu byly výše popsaným způsobem překlasifikovány do jednotlivých intervalů, které byly plošně označeny jako regiony 1 až 7. Z hlediska ohrožení meteorologickým suchem je nejrizikovější region 1, kde byla potenciální vláhová bilance nižší než -1 mm. Ten byl vymezen v nižších polohách jižní a střední Moravy, v prostoru mezi Prahou, Ústím nad Labem a Žatcem, západně od Pardubic a dvě

16 Mikulov, , ISBN malé enklávy se objevily jižně od Prahy a jižně od Ostravy. V Jihomoravském kraji byl region 1 zastoupen na více než 9 % plochy kraje. Nejméně rizikový byl region 7 s potenciální vláhovou bilancí +15 mm. Ten byl vymezen pouze v horských pohraničních oblastech na Šumavě, Slavkovském lese, v západní části Krušných hor, v Lužických horách, Jizerských horách, Krkonoších, Orlických horách, Moravskoslezských Beskydech a Javorníkách. Ke dni zabíral region 1 plochu 18,3 %, region 2 plochu 16,1 %, region 3 plochu 23,5 %, region 4 plochu 22, %, region 5 plochu 9, %, region 6 plochu 4,5 % a region 7 plochu 6,5 % z celého území ČR. Závěr Suchu jako jednomu z významných přírodních rizik, jeho výskytu, intenzitě a trvání je na pobočce ČHMÚ v Brně věnována každoročně velká pozornost. Nejinak tomu bylo i v roce 212, kdy se s problémem sucha během tohoto roku potýkala značná část území ČR. Monitorování sucha se provádí pomocí vybraných agroklimatických charakteristik, popisujících zásoby vody v krajině. Vedle evapotranspirace (potenciální a aktuální) a zásoby využitelné vody v půdním profilu je to především vláhová bilance (potenciální a aktuální). Hodnoty těchto charakteristik jsou v současné době modelovány na základě měřených meteorologických údajů pravidelně získávaných ze 198 klimatologických stanic sítě ČHMÚ. Základní vláhová bilance je dána rozdílem měřeného úhrnu srážek a počítanou potenciální evapotranspirací (výparem). Mimo aktuálního stavu a průběhu hodnot v čase je také sledován stav charakteristik vzhledem k dlouhodobému průměru, v našem případě se to týká průměrných hodnot za 5tileté období Sucho má určitý kumulativní charakter, v příhodných podmínkách se jeho intenzita a dopady s každým dnem zvyšují. Následky potom mohou trvat dlouhou dobu po jeho ukončení. V průběhu roku 212 bylo možno sledovat velmi intenzivní projevy sucha v rámci území ČR. Ve většině níže položených oblastech docházelo již během dubna a poté hlavně začátkem května k poklesu hodnot vláhové bilance, což souviselo s výraznou převahou výparu (evapotranspirace) nad úhrny srážek. S tím souviselo i postupné snižování zásoby využitelné vody v půdním profilu, kdy v níže položených oblastech tyto hodnoty postupně klesaly pod 5 % využitelné vodní kapacity. Během května pak tento trend pokračoval a následoval razantní propad vláhově-bilančních hodnot, kdy na většině území ČR v týdenních úhrnech byla negativní bilance srážek a výparu (až kolem -3 mm). Velmi intenzivně byly suchem zasaženy oblasti Polabí, Poohří, ale zvláště pak většina území jižní Moravy. Kumulativní

17 Mikulov, , ISBN hodnoty potenciální vláhové bilance od 1.1. ke konci května se pohybovaly na hranici -1 mm a místy klesaly i pod -15 mm. Zde se už dá hovořit o vysoce negativní vláhové bilanci, resp. o výskytu mimořádného sucha. Tento stav měl velmi negativní vliv na zemědělské plodiny. Ve srovnání s dlouhodobými poměry byla vláhová bilance ke konci května na téměř celém území ČR o více jak 5 mm, v nejvíce postižených oblastech až o 15 mm nižší. Od začátku června docházelo k nadlepšování vlhkostní situace v oblasti jižní Moravy, a to v důsledku výraznějších srážkových úhrnů. V tomto období již také nedocházelo k nárůstu negativní vláhové bilance, což poukazovalo na vyrovnané úhrny srážek a výparu na jižní Moravě. V severozápadních Čechách a v Polabí byly ale hodnoty nadále velmi nízké. Závěrem je nutné uvést, že základem pro stanovení výměry zemědělského sucha v okresech jsou úrovně meteorologického sucha v návaznosti na úrovně vysýchavosti půdy. Pro hodnocení dopadů sucha na zemědělství, hlavně na výnosy zemědělských plodin, nelze proto vycházet jen z hodnot sucha meteorologického, které je ovšem základní podmínkou pro sucho půdní a následně zemědělské. Literatura KOHUT M., ROŽNOVSKÝ, J., CHUCHMA F., 28: Vláhová bilance zemědělské krajiny. In: Rožnovský, J. Litschmann (ed): Sborník příspěvků z mezinárodní konference a CD ROM s články, Bioklimatologické aspekty hodnocení procesů v krajině, Mikulov , ČBkS, ČHMÚ, s. 35, CD ROM. ISBN KOHUT, M., ROŽNOVSKÝ, J., CHUCHMA, F., 28: Variabilita dlouhodobé zásoby půdní vody na území České republiky podle modelu AVISO. In: Hodnocení zemědělského půdního fondu v podmínkách ochrany životního prostředí. Praha: ÚZEI, 28, s , CD ROM. ISBN ROŽNOVSKÝ, J., KOHUT, M., ŠTĚPÁNEK, P., ZAHRADNÍČEK, P., 213: Extrémy počasí v roce 212 výskyt sucha ve vegetačním období. Chmelařský institut Źatec s r.o. s ČZU Praha, Ekonomicko-technologický seminář, str , Źatec ŠTĚPÁNEK, P., SKALÁK, P., FARDA, A., 28: RCM ALADIN-Climate/CZ simulation of climate over the Czech Republic. Bioklimatologické aspekty hodnocení procesů v krajině, Mikulov CD-ROM. ISBN ŠTĚPÁNEK, P., ZAHRADNÍČEK, P., 28: Experiences with quality control and homogenization of daily series of various meteorological elements in the Czech Republic,

18 Mikulov, , ISBN Genova : In: Proceedings of the Sixth seminar for homogenization and quality control in climatological databases (Budapest, May 28), WCDMP,WMO, 28. p Poděkování Příspěvek byl vypracován s podporou projektu NAZV QI111C8 Zpřesnění dostupné zásoby vody v půdním profilu na základě modelu kořenového systému plodin pro efektivní hospodaření s vodou a dusíkem. Kontakt: RNDr. Ing. Jaroslav Rožnovský, CSc. ČHMÚ, pobočka Brno, Kroftova 43, Brno

Rožnovský, J., Litschmann, T., (eds): Závlahy a jejich perspektiva. Mikulov, 18. 19. 3. 2015, ISBN 978-80-87577-47-9

Rožnovský, J., Litschmann, T., (eds): Závlahy a jejich perspektiva. Mikulov, 18. 19. 3. 2015, ISBN 978-80-87577-47-9 Rožnovský, J., Litschmann, T., (eds): Závlahy a jejich perspektiva. Mikulov, 18. 19. 3. 2015, ISBN 978-80-87577-47-9 Agroklimatické mapy pro vymezení oblastí se zvýšeným rizikem nedostatku vody v kořenové

Více

4 Klimatické podmínky

4 Klimatické podmínky 1 4 Klimatické podmínky Následující tabulka uvádí průměrné měsíční teploty vzduchu ve srovnání s dlouhodobým normálem 1961 1990 v Moravskoslezském kraji. Tabulka 1: Průměrné teploty vzduchu [ C] naměřené

Více

2. Použitá data, metoda nedostatkových objemů

2. Použitá data, metoda nedostatkových objemů Největší hydrologická sucha 20. století The largest hydrological droughts in 20th century Příspěvek vymezuje a porovnává největší hydrologická sucha 20. století. Pro jejich vymezení byla použita metoda

Více

Zpracování minutových úhrnů srážek ze stanice Brno-Tuřany v letech 1948-2000 Petr Štěpánek, Ph.D., Pavel Zahradníček, Mgr.

Zpracování minutových úhrnů srážek ze stanice Brno-Tuřany v letech 1948-2000 Petr Štěpánek, Ph.D., Pavel Zahradníček, Mgr. Zpracování minutových úhrnů srážek ze stanice Brno-Tuřany v letech 1948-2 Petr Štěpánek, Ph.D., Pavel Zahradníček, Mgr. petr.stepanek@chmi.cz, zahradnicek@chmi.cz ČHMU, p. Brno, Kroftova 43, 616 Vysoké

Více

Hydrometeorologická zpráva o povodňové situaci v Moravskoslezském a Olomouckém kraji ve dnech 26. - 29. 5. 2014

Hydrometeorologická zpráva o povodňové situaci v Moravskoslezském a Olomouckém kraji ve dnech 26. - 29. 5. 2014 V Ostravě, dne 24. 6. 2014 Hydrometeorologická zpráva o povodňové situaci v Moravskoslezském a Olomouckém kraji ve dnech 26. - 29. 5. 2014 1. Zhodnocení meteorologických příčin povodňové situace V závěru

Více

Kořenový systém plodin a využití zásoby vody v půdním profilu - význam pro zemědělskou praxi

Kořenový systém plodin a využití zásoby vody v půdním profilu - význam pro zemědělskou praxi Sucho a degradace půd v České republice - 214 Brno 7. 1. 214 Kořenový systém plodin a využití zásoby vody v půdním profilu - význam pro zemědělskou praxi J. Haberle 1, P. Svoboda 1, V. Vlček 2, G. Kurešová

Více

Jan Pretel. Český hydrometeorologický ústav. ČNV ONK CityPlan, 23. 4. 2012

Jan Pretel. Český hydrometeorologický ústav. ČNV ONK CityPlan, 23. 4. 2012 Jan Pretel Český hydrometeorologický ústav ČNV ONK CityPlan, 23. 4. 2012 Základní témata Stávající vývoj klimatu s důrazem na ČR Klimatická změna a extremita projevů počasí Aktuální modelové projekce očekávaného

Více

PODNEBÍ ČR - PROMĚNLIVÉ, STŘÍDAVÉ- /ČR JE NA ROZHRANÍ 2 HLAV.VLIVŮ/

PODNEBÍ ČR - PROMĚNLIVÉ, STŘÍDAVÉ- /ČR JE NA ROZHRANÍ 2 HLAV.VLIVŮ/ gr.j.mareš Podnebí EU-OP VK VY_32_INOVACE_656 PODNEBÍ ČR - PROMĚNLIVÉ, STŘÍDAVÉ- /ČR JE NA ROZHRANÍ 2 HLAV.VLIVŮ/ POČASÍ-AKTUÁLNÍ STAV OVZDUŠÍ NA URČITÉM MÍSTĚ PODNEBÍ-PRŮMĚR.STAV OVZDUŠÍ NA URČITÉM MÍSTĚ

Více

Spotřeba závlahové vody teplomilnými ovocnými dřevinami

Spotřeba závlahové vody teplomilnými ovocnými dřevinami Spotřeba závlahové vody teplomilnými ovocnými dřevinami Tomáš Litschmann Eva Klementová Úvod Diskuse nad možným průběhem klimatických změn v současné době a v budoucnosti počítá též s tím, že se prohloubí

Více

Opatření vedoucí k zamezení biologické degradace půd a zvýšení biodiverzity v suchých oblastech ČR. Certifikovaná metodika

Opatření vedoucí k zamezení biologické degradace půd a zvýšení biodiverzity v suchých oblastech ČR. Certifikovaná metodika Opatření vedoucí k zamezení biologické degradace půd a zvýšení biodiverzity v suchých oblastech ČR Certifikovaná metodika Opatření vedoucí k zamezení biologické degradace půd a zvýšení biodiverzity v suchých

Více

Statistická analýza dat podzemních vod. Statistical analysis of ground water data. Vladimír Sosna 1

Statistická analýza dat podzemních vod. Statistical analysis of ground water data. Vladimír Sosna 1 Statistická analýza dat podzemních vod. Statistical analysis of ground water data. Vladimír Sosna 1 1 ČHMÚ, OPZV, Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4 - Komořany sosna@chmi.cz, tel. 377 256 617 Abstrakt: Referát

Více

Vliv změn využití pozemků na povodně a sucha. Sestavili: L.Kašpárek a A.Vizina VÚV T.G.Masaryka, v.v.i.

Vliv změn využití pozemků na povodně a sucha. Sestavili: L.Kašpárek a A.Vizina VÚV T.G.Masaryka, v.v.i. Vliv změn využití pozemků na povodně a sucha Sestavili: L.Kašpárek a A.Vizina VÚV T.G.Masaryka, v.v.i. Jak se měnily rozlohy využití pozemků Příklad pro povodí Labe v Děčíně Data byla převzata ze zdroje:

Více

Martin Hanel DOPADY ZMĚN KLIMATU NA NEDOSTATKOVÉ OBJEMY A MOŽNOST JEJICH KOMPENZACE POMOCÍ TECHNICKÝCH OPATŘENÍ

Martin Hanel DOPADY ZMĚN KLIMATU NA NEDOSTATKOVÉ OBJEMY A MOŽNOST JEJICH KOMPENZACE POMOCÍ TECHNICKÝCH OPATŘENÍ Martin Hanel DOPADY ZMĚN KLIMATU NA NEDOSTATKOVÉ OBJEMY A MOŽNOST JEJICH KOMPENZACE POMOCÍ TECHNICKÝCH OPATŘENÍ OSNOVA (1) Probíhající změny klimatu a jejich vliv na hydrologickou bilanci (2) Aktualizace

Více

Vitalita půdy a škody způsobené suchem. Jan Vopravil, Jan Srbek, Jaroslav Rožnovský, Marek Batysta, Jiří Hladík

Vitalita půdy a škody způsobené suchem. Jan Vopravil, Jan Srbek, Jaroslav Rožnovský, Marek Batysta, Jiří Hladík Vitalita půdy a škody způsobené suchem Jan Vopravil, Jan Srbek, Jaroslav Rožnovský, Marek Batysta, Jiří Hladík Výzkumy v oblasti sucha na VÚMOP, v.v.i. Cílený výzkum sucha na VÚMOP, v.v.i. cca od roku

Více

Hydrometeorologický a klimatický souhrn měsíce Meteoaktuality2014 LISTOPAD 2014

Hydrometeorologický a klimatický souhrn měsíce Meteoaktuality2014 LISTOPAD 2014 Hydrometeorologický a klimatický souhrn měsíce Meteoaktuality2014 LISTOPAD 2014 Autorství: Meteo Aktuality 1 Přehled dokumentu: Obsah Obecné shrnutí... 3 1. dekáda:...3 2. dekáda:...3 3. dekáda:...3 Podrobnější

Více

Dopad klimatických změn na hydrologický režim v ČR

Dopad klimatických změn na hydrologický režim v ČR ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV Dopad klimatických změn na hydrologický režim v ČR Jan Kubát Český hydrometeorologický ústav kubat@chmi.cz Podklady Climate Change 2001 Impacts, Adaptation and Vulnerability

Více

GEOINFORMATICKÁ PODPORA CHARAKTERISTIKY OBYVATELSTVA ČESKÉHO SLEZSKA

GEOINFORMATICKÁ PODPORA CHARAKTERISTIKY OBYVATELSTVA ČESKÉHO SLEZSKA GEOINFORMATICKÁ PODPORA CHARAKTERISTIKY OBYVATELSTVA ČESKÉHO SLEZSKA Bakalářská práce SIRNÝ Lukáš Institut geoinformatiky VŠB - Technická univerzita Ostrava 17. Listopadu 15 708 33 Ostrava Poruba E mail:

Více

4 ZHODNOCENÍ SPOLEHLIVOSTI A ÚČINNOSTI SYSTÉMU MĚŘENÍ VÝŠKY SNĚHOVÉ POKRÝVKY A JEJÍ VODNÍ HODNOTY

4 ZHODNOCENÍ SPOLEHLIVOSTI A ÚČINNOSTI SYSTÉMU MĚŘENÍ VÝŠKY SNĚHOVÉ POKRÝVKY A JEJÍ VODNÍ HODNOTY 4 ZHODNOCENÍ SPOLEHLIVOSTI A ÚČINNOSTI SYSTÉMU MĚŘENÍ VÝŠKY SNĚHOVÉ POKRÝVKY A JEJÍ VODNÍ HODNOTY 4.1 Měření výšky sněhové pokrývky Měření výšky sněhové pokrývky je méně náročné než měření vodní hodnoty.

Více

Projekt Brána do vesmíru. Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Krajská hvezdáreň v Žiline

Projekt Brána do vesmíru. Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Krajská hvezdáreň v Žiline Projekt Brána do vesmíru Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Krajská hvezdáreň v Žiline Český hydrometeorologický ústav pobočka Ostrava Hlavní obory činnosti ČHMÚ Meteorologie a klimatologie Ochrana

Více

Kořenový systém plodin jako adaptační opatření na sucho

Kořenový systém plodin jako adaptační opatření na sucho Sucho a degradace půd v České republice - 2014 Brno 7. 10. 2014 Kořenový systém plodin jako adaptační opatření na sucho Vodní provoz polních plodin Ing. Jana Klimešová Ing. Tomáš Středa, Ph.D. Mendelova

Více

Globální změny klimatu v kostce a jejich vliv na hydrologický režim

Globální změny klimatu v kostce a jejich vliv na hydrologický režim Globální změny klimatu v kostce a jejich vliv na hydrologický režim Člověk působí na své okolí již od pradávna svou schopností přetvářet přírodu ke svému prospěchu nejen usnadnil svou existenci na Zemi

Více

Fakulta životního prostředí Katedra biotechnických úprav krajiny

Fakulta životního prostředí Katedra biotechnických úprav krajiny Fakulta životního prostředí Katedra biotechnických úprav krajiny Soubor účelových map k Metodice hospodářského využití pozemků s agrárními valy pro vytváření vhodného vodního režimu a pro snižování povodňového

Více

Český hydrometeorologický ústav

Český hydrometeorologický ústav Český hydrometeorologický ústav Průvodce operativními hydrologickými informacemi na webu ČHMÚ Vaše vstupní brána do sítě webových stránek Českého hydrometeorologického ústavu, které mají za úkol informovat

Více

DYNAMIKA PROMĚNLIVOSTI KONVERZNÍHO FAKTORU ZA TYPICKÝCH DNŮ

DYNAMIKA PROMĚNLIVOSTI KONVERZNÍHO FAKTORU ZA TYPICKÝCH DNŮ DYNAMIKA PROMĚNLIVOSTI KONVERZNÍHO FAKTORU ZA TYPICKÝCH DNŮ Marcela Mašková, Jaroslav Rožnovský Ústav krajinné ekologie, Vysoká škola zemědělská Brno ÚVOD Základem existence a produkční aktivity rostlin

Více

Uplatněná certifikovaná metodika METODIKA. Opatření vedoucí k zamezení biologické degradace půd a zvýšení biodiverzity v suchých oblastech ČR

Uplatněná certifikovaná metodika METODIKA. Opatření vedoucí k zamezení biologické degradace půd a zvýšení biodiverzity v suchých oblastech ČR Agrostis Trávníky, s. r. o., Rousínov Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno Mendelova univerzita v Brně OSEVA vývoj a výzkum s. r. o. Zubří Vysoké učení technické v Brně Výzkumný ústav pícninářský,

Více

Aktuální situace na trhu s půdou

Aktuální situace na trhu s půdou Aktuální situace na trhu s půdou Ing. Václav Vilhelm, CSc., Ústav zemědělské ekonomiky a informací MENDEL-INFO 2013, Křtiny, 26.2.2012 Vývoj trhu se zemědělskou půdou v ČR Zdroj: ČÚZK, ÚZEI, vlastní projekce

Více

Rožnovský, J., Litschmann, T., (eds): Závlahy a jejich perspektiva. Mikulov, 18. 19. 3. 2015, ISBN 978-80-87577-47-9

Rožnovský, J., Litschmann, T., (eds): Závlahy a jejich perspektiva. Mikulov, 18. 19. 3. 2015, ISBN 978-80-87577-47-9 Rožnovský, J., Litschmann, T., (eds): Závlahy a jejich perspektiva. Mikulov, 18. 19. 3. 2015, ISBN 978-80-87577-47-9 Teplotní poměry jižní Moravy v období a změny v jejich extremitě Air temperature and

Více

Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR

Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší PŘEDBĚŽNÉ ZHODNOCENÍ Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR ROK 2014 1 I. ÚVOD Úsek ochrany čistoty ovzduší Českého hydrometeorologického

Více

Soubor map: Mapy lesních vegetačních stupňů v Chráněných krajinných oblastech ČR (FLD ČZU v Praze) Vacek S., Mikeska M., Vacek Z., Bílek L., Štícha V.

Soubor map: Mapy lesních vegetačních stupňů v Chráněných krajinných oblastech ČR (FLD ČZU v Praze) Vacek S., Mikeska M., Vacek Z., Bílek L., Štícha V. Soubor map: Mapy lesních vegetačních stupňů v Chráněných krajinných oblastech ČR (FLD ČZU v Praze) Vacek S., Mikeska M., Vacek Z., Bílek L., Štícha V. Soubor map: Mapa lesních vegetačních stupňů v Chráněné

Více

Příprava meteorologických dat pro zkoumané oblasti

Příprava meteorologických dat pro zkoumané oblasti Informační systém kvality ovzduší v oblasti Polsko-Českého pohraničí ve Slezském a Moravskoslezském regionu CZ.3.22/1.2.00/09.01610 Příprava meteorologických dat pro zkoumané oblasti Manažerské shrnutí

Více

Vliv klimatické změny na celkovou vodnost obou oblastí

Vliv klimatické změny na celkovou vodnost obou oblastí Společně využívané podzemní vody na česko-saském pomezí (GRACE) Vliv klimatické změny na celkovou vodnost obou oblastí ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Mgr. Marta Martínková Praha, červen 2014 Vliv klimatické změny na

Více

Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v CHKO v horských oblastech ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V.

Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v CHKO v horských oblastech ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V. Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v CHKO v horských oblastech ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V. Soubor map: Mapa zonace ochrany přírody v CHKO Beskydy Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová

Více

HODNOCENÍ SUCHÝCH OBDOBÍ POMOCÍ NÁROKŮ NA DOPLŇKOVOU ZÁVLAHU VYBRANÝCH PLODIN RNDr. Tomáš Litschmann, doc. Ing. Eva Klementová, PhD.

HODNOCENÍ SUCHÝCH OBDOBÍ POMOCÍ NÁROKŮ NA DOPLŇKOVOU ZÁVLAHU VYBRANÝCH PLODIN RNDr. Tomáš Litschmann, doc. Ing. Eva Klementová, PhD. HODNOCENÍ SUCHÝCH OBDOBÍ POMOCÍ NÁROKŮ NA DOPLŇKOVOU ZÁVLAHU VYBRANÝCH PLODIN RNDr. Tomáš Litschmann, doc. Ing. Eva Klementová, PhD. Amet. 691 2Velké Bílovice, Česká republika, E-mail: amet@bva.sol.cz

Více

VLÁHOVÁ BILANCE SMRKOVÉ MONOKULTURY VYŠŠÍCH POLOH DRAHANSKÉ VRCHOVINY

VLÁHOVÁ BILANCE SMRKOVÉ MONOKULTURY VYŠŠÍCH POLOH DRAHANSKÉ VRCHOVINY VLÁHOVÁ BILANCE SMRKOVÉ MONOKULTURY VYŠŠÍCH POLOH DRAHANSKÉ VRCHOVINY Pavel Hadaš Summary: Water balance of Norway spruce monoculture at higher altitudes of the Drahanská vysočina Upland The most vulnerable

Více

Voda v krajině. Funkce vody v biosféře: Voda jako přírodní zdroj je předpokladem veškerého organického života na Zemi. Evropská vodní charta

Voda v krajině. Funkce vody v biosféře: Voda jako přírodní zdroj je předpokladem veškerého organického života na Zemi. Evropská vodní charta Voda v krajině Voda jako přírodní zdroj je předpokladem veškerého organického života na Zemi. Eva Boucníková, 2005 Funkce vody v biosféře: Biologická Zdravotní Kulturní Estetická Hospodářská Politická

Více

GIS V ZEMĚDĚLSTVÍ. GIS, Antonín Hlosta HLO042

GIS V ZEMĚDĚLSTVÍ. GIS, Antonín Hlosta HLO042 GIS V ZEMĚDĚLSTVÍ GIS, Antonín Hlosta HLO042 OSNOVA Idea metody historie Precizní zemědělství Odhady zemědělské produkce Vstupní zdroje Význam Technologie Aplikace GIS V ZEMĚDĚLSTVÍ Jedná se o využití

Více

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola 1. Geografická charakteristika Afriky 2. Geografická charakteristika Austrálie a Oceánie 3. Geografická charakteristika Severní Ameriky 4. Geografická

Více

Zápis z výjezdního zasedání, semináři k problematice eroze, prohlídce erozně ohrožených lokalit Akce v rámci Celostátní sítě pro venkov.

Zápis z výjezdního zasedání, semináři k problematice eroze, prohlídce erozně ohrožených lokalit Akce v rámci Celostátní sítě pro venkov. Zápis z výjezdního zasedání, semináři k problematice eroze, prohlídce erozně ohrožených lokalit Akce v rámci Celostátní sítě pro venkov. Termín: středa 23. 10. 2013 Téma: seznámení členů Tematické pracovní

Více

23.6.2009. Zpracována na podkladě seminární práce Ing. Markéty Hanzlové

23.6.2009. Zpracována na podkladě seminární práce Ing. Markéty Hanzlové Petr Rapant Institut geoinformatiky VŠB TU Ostrava Zpracována na podkladě seminární práce Ing. Markéty Hanzlové 23.3.2009 Rapant, P.: DMR XIII (2009) 2 stékání vody po terénu není triviální proces je součástí

Více

Vodohospodářské důsledky změny klimatu Voda v krajině. Ing. Martin Dočkal Ph.D. B-613, tel:224 354 640, dockal@fsv.cvut.cz

Vodohospodářské důsledky změny klimatu Voda v krajině. Ing. Martin Dočkal Ph.D. B-613, tel:224 354 640, dockal@fsv.cvut.cz Vodohospodářské důsledky změny klimatu Voda v krajině Ing. Martin Dočkal Ph.D. B-613, tel:224 354 640, dockal@fsv.cvut.cz Jevy ovlivňující klima viz Úvod Příjem sluneční energie a další cykly Sopečná činnost

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 39 Lesy v ČR Pro potřeby projektu

Více

Specifics of the urban climate on the example of medium-sized city

Specifics of the urban climate on the example of medium-sized city Specifika městského klimatu na příkladu středně velkého města Specifics of the urban climate on the example of medium-sized city Jaroslav Rožnovský, Hana Pokladníková, Tomáš Středa Český hydrometeorologický

Více

HODNOCENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA CEN NEMOVITOSTÍ URČENÝCH PRO BYDLENÍ V NÁVAZNOSTI NA EKONOMICKÝ RŮST REGIONU 1

HODNOCENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA CEN NEMOVITOSTÍ URČENÝCH PRO BYDLENÍ V NÁVAZNOSTI NA EKONOMICKÝ RŮST REGIONU 1 HODNOCENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA CEN NEMOVITOSTÍ URČENÝCH PRO BYDLENÍ V NÁVAZNOSTI NA EKONOMICKÝ RŮST REGIONU 1 Ivana Staňková, Tomáš Volek Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská

Více

Demografický vývoj. Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky.

Demografický vývoj. Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky. Demografický vývoj Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky. Tab. č.1: Vývoj počtu obyvatel ve Vnorovech v období

Více

Soubor map: Mapa souborů lesních typů ve vybraných velkoplošných ZCHÚ (GIS Správa KRNAP Vrchlabí)

Soubor map: Mapa souborů lesních typů ve vybraných velkoplošných ZCHÚ (GIS Správa KRNAP Vrchlabí) Soubor map: Mapa souborů lesních typů ve vybraných velkoplošných ZCHÚ (GIS Správa KRNAP Vrchlabí) Mapa souborů lesních typů v Krkonošském národním parku (GIS Správa KRNAP Vrchlabí) Mapa souborů lesních

Více

MONITOROVÁNÍ ATMOSFÉRICKÉ DEPOZICE V OBLASTI KRKONOŠ. Monitoring of atmospheric deposition in the area of the Krkonoše Mountains

MONITOROVÁNÍ ATMOSFÉRICKÉ DEPOZICE V OBLASTI KRKONOŠ. Monitoring of atmospheric deposition in the area of the Krkonoše Mountains OPERA CORCONTICA 37: 47 54, 2000 MONITOROVÁNÍ ATMOSFÉRICKÉ DEPOZICE V OBLASTI KRKONOŠ Monitoring of atmospheric deposition in the area of the Krkonoše Mountains BUDSKÁ EVA 1, FRANČE PAVEL 1, SVĚTLÍK IVO

Více

Možnosti modelování lesní vegetační stupňovitosti pomocí geoinformačních analýz

Možnosti modelování lesní vegetační stupňovitosti pomocí geoinformačních analýz 25. 10. 2012, Praha Ing. Petr Vahalík Ústav geoinformačních technologií Možnosti modelování lesní vegetační stupňovitosti pomocí geoinformačních analýz 21. konference GIS Esri v ČR Lesní vegetační stupně

Více

Rožnovský, J., Litschmann, T., Středa, T., Středová, H., (eds): Extrémy oběhu vody v krajině. Mikulov, 8. 9. 4. 2014, ISBN 978-80-87577-30-1

Rožnovský, J., Litschmann, T., Středa, T., Středová, H., (eds): Extrémy oběhu vody v krajině. Mikulov, 8. 9. 4. 2014, ISBN 978-80-87577-30-1 Změna ročních a sezonních srážkových úhrnů v České republice v letech 1961-2012 The change of annual and seasonal precipitation totals in the Czech Republic during 1961-2012 Jaroslav Střeštík 1, Jaroslav

Více

Vliv závlahy a nedostatku vody na výnos pšenice The effect of irrigation and water shortage on wheat yield

Vliv závlahy a nedostatku vody na výnos pšenice The effect of irrigation and water shortage on wheat yield Rožnovský, J., Litschmann, T., (eds): Závlahy a jejich perspektiva. Mikulov, 18. 19. 3. 2015, ISBN 978-80-87577-47-9 Vliv závlahy a nedostatku vody na výnos pšenice The effect of irrigation and water shortage

Více

ANALÝZA POPTÁVKY PO PIVU NA ZÁKLADĚ RODINNÝCH ÚČTŮ. D. Žídková katedra zemědělské ekonomiky, PEF Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol

ANALÝZA POPTÁVKY PO PIVU NA ZÁKLADĚ RODINNÝCH ÚČTŮ. D. Žídková katedra zemědělské ekonomiky, PEF Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol ANALÝZA POPTÁVKY PO PIVU NA ZÁKLADĚ RODINNÝCH ÚČTŮ. D. Žídková katedra zemědělské ekonomiky, PEF Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol Anotace: Příspěvek charakterizuje poptávku po pivu v domácnostech

Více

rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva

rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva Jiří Novák činnost technických poradců v oblasti stavebnictví květen 2006 Obsah Obsah...1 Zadavatel...2

Více

Základy meteorologie - měření tlaku a teploty vzduchu (práce v terénu + laboratorní práce)

Základy meteorologie - měření tlaku a teploty vzduchu (práce v terénu + laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Základy meteorologie - měření tlaku a teploty vzduchu (práce v terénu + laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-F-8-12

Více

Student and Career Institute

Student and Career Institute Nezaměstnanost v ČR listopad 2014 V listopadu celkový počet uchazečů o zaměstnání poklesl o 0,4 % na 517 508, počet hlášených volných pracovních míst vzrostl o 2,0 % na 59 397 a podíl nezaměstnaných osob

Více

ANALÝZA A OPTIMALIZACE VÝROBNÍCH PROCESŮ MALOSÉRIOVÉ SLOŽITÉ VÝROBY V NOVÝCH VÝROBNÍCH PROSTORECH NA ZÁKLADĚ DISKRÉTNÍ SIMULACE

ANALÝZA A OPTIMALIZACE VÝROBNÍCH PROCESŮ MALOSÉRIOVÉ SLOŽITÉ VÝROBY V NOVÝCH VÝROBNÍCH PROSTORECH NA ZÁKLADĚ DISKRÉTNÍ SIMULACE ANALÝZA A OPTIMALIZACE VÝROBNÍCH PROCESŮ MALOSÉRIOVÉ SLOŽITÉ VÝROBY V NOVÝCH VÝROBNÍCH PROSTORECH NA ZÁKLADĚ DISKRÉTNÍ SIMULACE Doc. Václav Votava, CSc. (a), Ing. Zdeněk Ulrych, Ph.D. (b), Ing. Milan Edl,

Více

Student and Career Institute

Student and Career Institute Nezaměstnanost v ČR leden 2015 V lednu celkový počet uchazečů o zaměstnání vzrostl o 2,6 % na 556 191, počet hlášených volných pracovních míst vzrostl o 6,0 % na 62 257 a podíl nezaměstnaných osob vzrostl

Více

Soubor map edafických kategorií ve vybraných velkoplošných ZCHÚ (GIS FLD CZU v Praze)

Soubor map edafických kategorií ve vybraných velkoplošných ZCHÚ (GIS FLD CZU v Praze) Soubor map edafických kategorií ve vybraných velkoplošných ZCHÚ (GIS FLD CZU v Praze) Mapa edafických kategorií v CHKO Jizerské hory (GIS FLD CZU v Praze) Edafické kategorie v Krkonošském národním parku

Více

Vliv svahu na energetické a exploatační parametry zemědělské dopravy

Vliv svahu na energetické a exploatační parametry zemědělské dopravy Vliv svahu na energetické a exploatační parametry zemědělské dopravy Shrnutí Článek se zabývá vyhodnocením provozních měření traktorových dopravních souprav s cílem stanovit vliv svahu na energetické a

Více

Soubor map současného rozšíření lesních dřevin v Krkonošském národním parku (GIS KRNAP Vrchlabí)

Soubor map současného rozšíření lesních dřevin v Krkonošském národním parku (GIS KRNAP Vrchlabí) Soubor map současného rozšíření lesních dřevin v Krkonošském národním parku (GIS KRNAP Vrchlabí) Mapa současného rozšíření borovice kleče v Krkonošském národním parku (GIS KRNAP Vrchlabí) Mapa současného

Více

FENOLOGICKÉ POMĚRY ČESKA prostorové analýzy a vizualizace

FENOLOGICKÉ POMĚRY ČESKA prostorové analýzy a vizualizace Vít Voženílek Alena Vondráková Aleš Vávra Lenka Hájková Radim Tolasz Univerzita Palackého v Olomouci Český hydrometeorologický ústav FENOLOGICKÉ POMĚRY ČESKA prostorové analýzy a vizualizace věda o časovém

Více

Hodnocení lokálních změn kvality ovzduší v průběhu napouštění jezera Most

Hodnocení lokálních změn kvality ovzduší v průběhu napouštění jezera Most Hodnocení lokálních změn kvality ovzduší v průběhu napouštění jezera Most Ing. Jan Brejcha, Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., brejcha@vuhu.cz Voda a krajina 2014 1 Projekt č. TA01020592 je řešen s finanční

Více

Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie Půdní profil

Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie Půdní profil Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie Půdní profil Pedogeografie a biogeografie Václav ČERNÍK 2. UBZM ZS 2012/2013 1. Základní údaje o lokalitě Název

Více

Modelování vlivu klimatických změn na hydrologický režim v České republice

Modelování vlivu klimatických změn na hydrologický režim v České republice Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M., v.v.i. Modelování vlivu klimatických změn na hydrologický režim v České republice Ladislav Kašpárek Scénáře klimatické změny jsou používány podle doporučení Mezinárodního

Více

Znalecký posudek číslo 2120-93/2009

Znalecký posudek číslo 2120-93/2009 Znalecký posudek číslo 2120-93/2009 O ceně nemovitosti: Zemědělské pozemky katastrální území: Dražůvky katastrální území: Želetice okres: Hodonín Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Brno-venkov

Více

PROJEVY GLOBÁLNÍCH ZMĚN V BIOSFÉRICKÉ REZERVACI TŘEBOŇSKO

PROJEVY GLOBÁLNÍCH ZMĚN V BIOSFÉRICKÉ REZERVACI TŘEBOŇSKO ROBUST 2004 c JČMF 2004 PROJEVY GLOBÁLNÍCH ZMĚN V BIOSFÉRICKÉ REZERVACI TŘEBOŇSKO Milena Kovářová Klíčová slova: Mokré Louky, klimatologie, stanice meteorologická, ekosystém mokřadní, teplota vzduchu,

Více

OCHRANA PŮD V PROCESU POZEMKOVÝCH ÚPRAV

OCHRANA PŮD V PROCESU POZEMKOVÝCH ÚPRAV POLNÍ DEN ÚKZUZ 2015 OCHRANA PŮD V PROCESU POZEMKOVÝCH ÚPRAV Státní pozemkový úřad Ing. Svatava Maradová, MBA Ústřední ředitelka 18.6. 2015, Havlíčkův Brod OSNOVA I. Proces KoPÚ projektování v krajině

Více

ZKUŠENOSTI ZÍSKANÉ PŘI SLEDOVÁNÍ KLIMATU NA VÝSYPKÁCH NA MOSTECKU

ZKUŠENOSTI ZÍSKANÉ PŘI SLEDOVÁNÍ KLIMATU NA VÝSYPKÁCH NA MOSTECKU ZKUŠENOSTI ZÍSKANÉ PŘI SLEDOVÁNÍ KLIMATU NA VÝSYPKÁCH NA MOSTECKU Jakub Jeništa, Josef Švec 1.ÚVOD: Mostecko je pro někoho jen synonymem měsíční krajiny, pro jiného je čarovným koutem země s přírodními

Více

Hlavní menu na webovém portálu Monitoring eroze zemědělské půdy

Hlavní menu na webovém portálu Monitoring eroze zemědělské půdy Hlavní menu na webovém portálu Monitoring eroze zemědělské půdy Hlavní menu na webovém portálu Monitoring eroze zemědělské půdy Hlavní menu na webovém portálu Monitoring eroze zemědělské půdy Metodický

Více

Přírodní rizika. Výzkum možných rizik v blízkém okolí Adamova. Autoři: Soňa Flachsová Anna Kobylková. Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04

Přírodní rizika. Výzkum možných rizik v blízkém okolí Adamova. Autoři: Soňa Flachsová Anna Kobylková. Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04 Přírodní rizika Výzkum možných rizik v blízkém okolí Adamova Autoři: Soňa Flachsová Anna Kobylková Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04 1) OBSAH 1) Obsah 2) Úvod 3) Cíl 4) Realizační část 5) Závěr

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických

Více

SOUČASNÉ PROBLÉMY OBNOVY LESŮ A STAV KOŘENOVÉHO SYSTÉMU LESNÍCH DŘEVIN V ZÁVISLOSTI NA MĚNÍCÍM SE PODNEBÍ

SOUČASNÉ PROBLÉMY OBNOVY LESŮ A STAV KOŘENOVÉHO SYSTÉMU LESNÍCH DŘEVIN V ZÁVISLOSTI NA MĚNÍCÍM SE PODNEBÍ SOUČASNÉ PROBLÉMY OBNOVY LESŮ A STAV KOŘENOVÉHO SYSTÉMU LESNÍCH DŘEVIN V ZÁVISLOSTI NA MĚNÍCÍM SE PODNEBÍ VÝCHODISKA Propracované a odzkoušené postupy jsou neúspěšné, ztráty po obnově až 6 %, snižuje se

Více

Webový portál zadávání událostí a jejich editace

Webový portál zadávání událostí a jejich editace Webový portál zadávání událostí a jejich editace Živá ukázka zadávání erozní události Praktické zkušenosti Tipy & Triky Monitoring dva roky od zahájení Diskuse Zadávání informací do formulářů sestavených

Více

I. část představení projektu - úvod - eroze v ČR - cíle a předmět monitoringu - představení aplikace - fáze monitoringu - Návrh pracovního postupu

I. část představení projektu - úvod - eroze v ČR - cíle a předmět monitoringu - představení aplikace - fáze monitoringu - Návrh pracovního postupu I. část představení projektu - úvod - eroze v ČR - cíle a předmět monitoringu - představení aplikace - fáze monitoringu - Návrh pracovního postupu II. Část webová aplikace - základní seznámení s webovou

Více

UPRAVENÁ EMISNÍ BILANCE VYTÁPĚNÍ BYTŮ MALÝMI ZDROJI OD ROKU 2006

UPRAVENÁ EMISNÍ BILANCE VYTÁPĚNÍ BYTŮ MALÝMI ZDROJI OD ROKU 2006 Č ESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV ODDĚ LENÍ EMISÍ A ZDROJŮ PRACOVIŠTĚ MILEVSKO UPRAVENÁ EMISNÍ BILANCE VYTÁPĚNÍ BYTŮ MALÝMI ZDROJI OD ROKU 2006 ING. PAVEL MACHÁLEK RNDR. JIŘÍ MACHART, CSC. Milevsko 2007

Více

Slide 1. 2001 By Default! A Free sample background from www.pptbackgrounds.fsnet.co.uk

Slide 1. 2001 By Default! A Free sample background from www.pptbackgrounds.fsnet.co.uk Slide 1 HYDROLOGIE Historický vývoj 1800 1900 období pozorování, měření, experimentů, modernizace a matematizace. 1900 1930 hydrologie začíná existovat jako samostatná věda. 1930 1950 výrazný rozvoj především

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

INLUENCE OF CHANGES IN MUNICIPAL WASTE COLLECTION SYSTEM FOR THE PRODUCTION OF RECOVERABLE AND NON-RECOVERABLE COMPONENTS

INLUENCE OF CHANGES IN MUNICIPAL WASTE COLLECTION SYSTEM FOR THE PRODUCTION OF RECOVERABLE AND NON-RECOVERABLE COMPONENTS INLUENCE OF CHANGES IN MUNICIPAL WASTE COLLECTION SYSTEM FOR THE PRODUCTION OF RECOVERABLE AND NON-RECOVERABLE COMPONENTS VLIV ZMĚNY SYSTÉMU SVOZU KOMUNÁLNÍHO ODPADU NA PRODUKCI JEHO VYUŽITELNÝCH A NEVYUŽITELNÝCH

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Mapování urbanizovaných ploch a úrovně jejich zastavění

Mapování urbanizovaných ploch a úrovně jejich zastavění Mapování urbanizovaných ploch a úrovně jejich zastavění Miroslav Kopecký Jan Kolomazník Luboš Kučera Geoinformatika ve veřejné správě 2008, Brno Organizační zajištění projektu Mapování urbanizovaných ploch

Více

Mokřady aneb zadržování vody v krajině

Mokřady aneb zadržování vody v krajině Mokřady aneb zadržování vody v krajině Jan Dvořák Říjen 2012 Obsah: 1. Úloha vody v krajině 2. Mokřady základní fakta 3. Obnova a péče o mokřady 4. Mokřady - ochrana a management o. s. Proč zadržovat vodu

Více

Ekonomický přínos kapkové závlahy jabloní v podmínkách jižní Moravy

Ekonomický přínos kapkové závlahy jabloní v podmínkách jižní Moravy Ekonomický přínos kapkové závlahy jabloní v podmínkách jižní Moravy Ing. A. Sabolčák Ing. Z. Jansta RNDr T. Litschmann Úvod Způsob zavlažování pomocí malých kapek, směřovaných přímo ke kořenům pěstovaných

Více

Odhad tržní hodnoty č. 22402

Odhad tržní hodnoty č. 22402 Odhad tržní hodnoty č. 22402 Objednatel posudku: Exekutorský úřad Šumperk soudní exekutor JUDr. Jiří Petruň K. H. Máchy 647/2 787 01 Šumperk IČ: 47844582 DIČ: CZ460603459 č. obj.: USN 065 Ex 01986/11-034

Více

Výstupy regionálních klimatických modelů na území ČR pro období 2015 až 2060

Výstupy regionálních klimatických modelů na území ČR pro období 2015 až 2060 50 40 Výstupy regionálních klimatických modelů na území ČR pro období 2015 až 2060 0 10 20 30 4 Mgr. Michal Belda, Ph.D. doc. RNDr. Petr Pišoft, Ph.D. Mgr. Michal Žák, Ph.D. Katedra fyziky atmosféry Matematicko-fyzikální

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Rebilance zásob podzemních vod

Rebilance zásob podzemních vod Rebilance zásob podzemních vod Doba řešení projektu 7/2010 12/2015 Česká geologická služba náklady: 623 mil. Kč OPŽP - Prioritní osa 6, oblast podpory 6.6. Renáta Kadlecová a kol. projekt navazuje na systematické

Více

Zeměpis PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY

Zeměpis PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY Zeměpis ročník TÉMA G5 Úvod do geografie Země jako vesmírné těleso Znázornění Země na mapách vymezí objekt studia geografie; rozdělí geografii jako vědu; zhodnotí význam geografie pro společnost; geografie

Více

Způsob obdělání meziřadí v závlahových a bezzávlahových podmínkách

Způsob obdělání meziřadí v závlahových a bezzávlahových podmínkách Způsob obdělání meziřadí v závlahových a bezzávlahových podmínkách Tomáš Litschmann Ivan Oukropec V rámci celkového trendu v pěstování speciálních plodin, spočívajícího v posunu k integrované produkci

Více

TAJGA - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI

TAJGA - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI TAJGA - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI David Janik *, Dušan Adam, Pavel Unar, Tomáš Vrška, Libor Hort, Pavel Šamonil, Kamil Král Oddělení ekologie lesa, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro

Více

Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v Národních parcích ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V.

Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v Národních parcích ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V. Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v Národních parcích ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V. Soubor map: Mapa zonace ochrany přírody v Krkonošském NP Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek

Více

Vývoj počtu a plochy listů jabloní během vegetace v závislosti na povětrnostních podmínkách

Vývoj počtu a plochy listů jabloní během vegetace v závislosti na povětrnostních podmínkách Zahradnictví Roč. 13, č. 5 (2014), s. 8-11 13:5 Vývoj počtu a plochy listů jabloní během vegetace v závislosti na povětrnostních podmínkách Development of apple leaf number and leaf surface area during

Více

Svazek 5. Postup při vymezování regionů se soustředěnou podporou státu

Svazek 5. Postup při vymezování regionů se soustředěnou podporou státu Svazek 5 Postup při vymezování regionů se soustředěnou podporou státu Praha, květen 2000 Obsah OBSAH 1. SYSTÉM VYMEZENÍ... 3 2. VYMEZENÍ REGIONŮ... 3 2.1 STRUKTURÁLNĚ POSTIŽENÉ REGIONY... 3 2.1.1 Ukazatele

Více

EXTRAPOLACE INTENZITNÍCH KŘIVEK PRO ÚČELY MODELOVÁNÍ SRÁŽKOODTOKOVÉHO PROCESU

EXTRAPOLACE INTENZITNÍCH KŘIVEK PRO ÚČELY MODELOVÁNÍ SRÁŽKOODTOKOVÉHO PROCESU EXTRAPOLACE INTENZITNÍCH KŘIVEK PRO ÚČELY MODELOVÁNÍ SRÁŽKOODTOKOVÉHO PROCESU P. Ježík Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodního hospodářství krajiny, Žižkova 17, 602 00 Brno Abstrakt

Více

krajiny povodí Autoři:

krajiny povodí Autoři: Fakulta životního prostředí Katedra biotechnických úprav krajiny Soubor účelovýchh map k Metodice stanovení vybraných faktorů tvorby povrchového odtoku v podmínkách malých povodí Případová studie povodí

Více

J.Haberle, V.Vlček, M.Kohut, T.Středa, J.Dostál, P.Svoboda METODIKA PRO PRAXI. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.

J.Haberle, V.Vlček, M.Kohut, T.Středa, J.Dostál, P.Svoboda METODIKA PRO PRAXI. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. J.Haberle, V.Vlček, M.Kohut, T.Středa, J.Dostál, P.Svoboda Bilance a určení dostupné zásoby vody v kořenové zóně plodin METODIKA PRO PRAXI Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha - Ruzyně Český

Více

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.1017 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Česká

Více

Zdroje dat o kvalitě ovzduší a možnosti práce s nimi imise RNDr. Leona Matoušková, Ph.D.

Zdroje dat o kvalitě ovzduší a možnosti práce s nimi imise RNDr. Leona Matoušková, Ph.D. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Zdroje dat o kvalitě ovzduší a možnosti práce s nimi imise RNDr. Leona Matoušková, Ph.D. Webové stránky ČHMÚ www.chmi.cz

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU

FINANČNÍ ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU ANALÝZA, INVESTOVÁNÍ, OCEŇOVÁNÍ, RIZIKO, FLEXIBILITA Dana Dluhošová a kol. Recenzenti: prof. Dr. Ing. Jan Frait prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. prof. Ing. Jozef

Více

METEOROLOGICKÉ ZPRÁVY METEOROLOGICAL BULLETIN

METEOROLOGICKÉ ZPRÁVY METEOROLOGICAL BULLETIN METEOROLOGICKÉ ZPRÁVY METEOROLOGICAL BULLETIN ROČNÍK 65 2012 VOLUME 65 2012 Číslo 5 Number 5 PŘEHLED OBSAHU CONTENTS IN BRIEF HLAVNÍ ČLÁNKY MAIN PAPERS 1. Miroslav Řepka, Pavel Lipina, Miroslav Vysoudil

Více