Aleš Binar, Ph.D. VZNIK NÁRODNÍCH STÁTŮ PŘÍKLAD ITÁLIE A NĚMECKA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aleš Binar, Ph.D. VZNIK NÁRODNÍCH STÁTŮ PŘÍKLAD ITÁLIE A NĚMECKA"

Transkript

1 Aleš Binar, Ph.D. VZNIK NÁRODNÍCH STÁTŮ PŘÍKLAD ITÁLIE A NĚMECKA Rozšiřující studijní text k předmětu Vybrané kapitoly světových a českých dějin (VKD)

2 Sjednocení Itálie Sjednocení Itálie neboli Risorgimento (ri, znovu, sorgere, vznikat), se uskutečnilo v letech 1850 až 1861/1870. Na základě usnesení vídeňského kongresu zůstalo území Itálie rozčleněno do osmi, respektive desíti států. Na jihu Itálie existovalo Království obojí Sicílie (Neapolské království) a Beneventské vévodství, ve střední části Itálie Papežský stát, republika San Marino, Toskánské velkovévodství a vévodství Lucca, samotný sever Itálie byl pak rozčleněn mezi Sardinské království (Piemont), Parmské vévodství, Modenské vévodství a Rakousko, které zahrnovalo Milánsko a Benátsko. Kromě toho v Modeně a Toskánsku vládli příslušníci Habsburské dynastie, v Království obojí Sicílie pak Bourboni a v Papežském státě papež. Pouze v Piemontu vládla domácí savojská dynastie. V Itálii však od dob napoleonských válek existovalo silné hnutí za sjednocení Itálie. Nejvýznamnějším reprezentantem byl Giuseppe MAZZINI (viz výše). V roce 1848 využil Piemont revoluční situace a na naléhání šéfredaktora listu Il Risorgimento hraběte Camilla CAVOURA vyhlásil Sardinský král KAREL ALBERT dne 22. března 1848 válku Rakousku. Dne 25. července 1848 se střetla vojska Sardinského království s rakouskými vojsky v bitvě u Custozzy, v níž však byli Italové poraženi. Rakousko poté obsadilo Milán a dne 9. srpna 1848 donutilo Sardinii uzavřít příměří. V březnu 1849 však Italové obnovili válečné akce. Dne 23. března však došlo k jejich opětovné porážce v bitvě u Novarry. Po porážce u Novarry abdikoval Karel Albert ve prospěch svého syna VIKTORA EMANUELA II., který v roce 1852 jmenoval Camilla Cavoura ministerským předsedou. Ten aktivní zahraniční politikou, mj. účasti na Krymské válce, učinil ze Sardinie důležitého činitele mezinárodních vztahů, především se sblížil s Francii. Dne 20. července 1858 na schůzi v Plombières se dohodl s francouzským císařem Napoleonem III. na společném postupu při vytlačení Rakouska ze severní Itálie; oplátkou nabídl Francii Savojsko a Nizzu. Původní plán zněl, že ze Savojska se územním rozšířením stane Horní Itálie, která bude s ostatními zeměmi součástí federované Itálie. Přípravu na válku nezůstali Rakousku utajeny a poté, co Cavour odmítl rakouské memorandum požadující jejich ukončení, vyhlásilo Rakousko Sardinii válku. Následně vyhlásila Francie válku Rakousku. Spojená francouzská a sardinská vojska doplněná o dobrovolníky pod vedením Giuseppe GARIBALDIHO porazila dne 4. června 1859 rakouská v bitvě u Magenty. Zakrátko následovala druhá rakouská porážka v bitvě u Solferina dne 24. června. Po těchto vojenských neúspěších přistoupil rakouský císař na jednání o příměří s Napoleonem III.; ten se totiž obával vzedmutého nacionalizmu a proto byla urychleně dne 11. července 1859 podepsáno příměří ve Villafrance. Jím se Rakousko vzdávalo ve prospěch Francie Milánsko, kterou Napoleon III. na základě předchozích dohod vyměnil s Italy za Savojsko a Nizzu. Válka byla definitivně ukončena dne 10. listopadu 1895 Curyšskou mírovou smlouvou, která potvrdila podmínky příměří. Ukončením války však sjednocování Itálie teprve začalo. Ohlasem války byla totiž revoluce, která vypukla v Modeně, Parmě a v Toskánsku. V březnu 1860 byl proveden v těchto zemích plebiscit, ve kterém se většina voličů vyslovila pro spojení s Piemontem. V dubnu 1860 vypuklo povstání i v Neapolsku. Na podporu povstání se na Sicílii vylodil dne 6. května 1860 Garibaldi se svou tisícovku dobrovolníků a společně s revolučními vojsky byli Bourboni

3 poraženi, definitivně v bitvě na řece Volturno ve dnech 1. a 2. října, a v říjnu 1860 proveden plebiscit, který dopadl obdobně jako ve střední a severní části Itálie. Paralelně a za souhlasu Napoleona III. okupovala Piemontská vojska větší část Papežskéh státu, Umbrii. Dne 4. března 1861 vyhlásil sardinský parlament sjednocení Itálie. Navzdory tomu italské území nebylo zcela pod vládou Itálie. Mimo Itálii zůstala oblast Lazia (tj. město Řím a okolí) a na severu Benátsko. Kromě toho Italové si činili nárok na další území patřící Francii (Savojsko, Nizzu a Korsiku) a Rakousku (Tyrolsko, Přímoří, Dalmácii). O dobytí Říma se pokusil v srpnu 1863 opět Giuseppe Garibaldi, který zahájil postup na Řím. Na nátlak Francie bylo proti Garibaldimu vysláno italské vojsko, které jej v bitvě u Aspromonte porazilo. Později se Garibaldi pokusil ještě o jeden pokus dobytí Říma, tentokrát byly jeho jednotky rozprášeny v bitvě u Mentany francouzským vojskem, které v zajišťovalo papežovu suverenitu. Připojení zbývajících území k Itálii bylo realizováno až v letech 1866 a 1870, v souvislosti s válkami za sjednocení Německa.

4 Sjednocení Německa Rozhodnutím vídeňského kongresu bylo území Německa přetvořeno v tzv. Německý spolek, jakési volné konfederace 38 zemí. Členskými zeměmi spolku byly mj. Rakouské císařství, pět království, tj. Prusko, Bavorsko, Württembersko, Hannoversko a Sasko a řada velkovévodství, vévodství, knížectví a svobodných měst, mj. Bádensko, Hamburk nebo Lichtenštejnsko. [INTERMEZZO: Lichtenštejnsko jako relikt spolku, vztahy s Českem, Opavsko.] Přitom Rakousko a Prusko bylo členem spolku pouze částí svého území; mimo hranice zůstávaly celé Uhry a Halič, respektive Východní Prusko a Poznaňsko. Formou personální unie byl spolek spojen s dalšími zeměmi, jednalo se o Spojené království (Hannoversko, do r. 1837), Dánsko (Launburg a Holštýnsko, do r. 1864) a Holandsko (Lucembursko a Limubursko). Celková rozloha spolku činila asi km² a před svým zánikem roku 1865 měl 47,7 miliónů obyvatel. Spolek měl vlastní ústavu, tzv. Spolková akta (v platnost r. 1820), a jeho nejdůležitějším orgánem byl Spolkový sněm (Bundestag), který zasedal ve Frankfurtu nad Mohanem, nicméně nedisponoval žádnou faktickou mocí, sloužil pouze ke koordinaci společné zahraniční a hospodářské politiky. Územní roztříštěnost však byla neúnosná a od třicátých let byly činěny pokusy spolek reformovat. Prvním výsledkem bylo založení německého celního spolku (Deutsche Zollverein) roku 1834, který zahrnoval většinu spolkového území mimo Rakousko a Hannoversko a několika dalších útvarů. K prvnímu pokusu o sjednocení Německa došlo během revoluce roku Dne 31. března 1848 se ve Frankfurtu sešel přípravný parlament (tzv. Vorparlament), který navrhoval přetvořit spolek států (Staatenbund) na spolkový stát (Bundesstaat) a připravil volby do ústavodárného Národního shromáždění (Nationalversammlung), které se sešlo dne 18. května V této době se vyhranily dvě koncepce sjednocení Německa, tzv. velkoněmecké a tzv. maloněmecké řešení. Velkoněmecká koncepce navrhovala do spolkového státu včlenit všechny stávající členské státy, maloněmecká pak nezahrnovala Rakousko. Požadavek sjednocení Německa bez obou velmocí, tzv. třetí Německo, však nenacházel větší podporu. Dne 28. března 1849 byl přijat návrh ústavy, na základě které se Německo stávalo dědičným císařstvím, a pruskému králi byla nabídnuta císařská koruna. Friedrich Vilém IV. však odmítl jednat s parlamentem a rozhodl sjednotit Německo vlastní cestou, tj. jednáním s jednotlivými panovníky německého spolku. Ani tento pokus se nezdařil a sněm byl nakonec dne 18. června 1849 rozehnán. Pruské unionistické snahy však narazily na odpor Rakouska a vzájemné vztahy hrozily během roku 1850 přerůst ve válečný konflikt. V listopadu 1850 proběhlo jednání v Olomouci a následně na jaře 1851 v Drážďanech, na nichž se Prusko zřeklo dosavadních sjednocovacích pokusů a došlo k obnovení Německého spolku. Šlesvická válka. Podmínky ke změně situace nastaly v šedesátých letech 19. století. V roce 1862 se předsedou pruské vlády stal Otto von BISMARCK, který za svůj hlavní cíl označil sjednocení Německa ( železem a krví ). V roce 1863 úspěšně vytlačil Rakousko při jednání o reformě německého spolku. V roce 1864 pak společně s Rakouskem vedl válku proti Dánsku, během které bylo dobyto území Šlesvicka a Holštýnska. Na základě tzv. Gasteinské dohody z roku 1865 bylo jejich území spravováno Pruskem a Rakouskem. Jednalo se však

5 o nevyhovující stav, Šlesvicko bylo totiž od území Pruska odděleno Holštýnskem, a právem lze v situaci vidět hledání záminky pro střet s Rakouskem. Prusko-rakouská válka. Od jara 1866 začalo Prusko připravovat válku s Rakouskem. Dne 8. dubna 1866 uzavřelo Prusko spojenectví s Itálií a obratnou diplomacii zajistilo neutralitu Francie. Bezprostřední záminkou pro válku pak byl pruský návrh rozpuštění Německého spolku a jeho nahrazení sjednoceným Německem avšak bez Rakouska. Rakousko obvinilo Prusko z porušení ujednání Vídeňského kongresu a Gasteinské dohody. Dne 14. června 1866 byla pruským vojenským vpádem do na území rakouských spojenců zahájena pruskorakouská válka. Na straně Pruska stála Itálie, na straně Rakouska německé státy Hannoversko, Hesensko, Sasko, Bavorsko, Bádensko, Württembersko aj. Na severní frontě si po celou dobu války udržovala iniciativu pruská vojska. Nejdříve vpadla do Saska a pronásledovala ustupující saská vojska, pod vedením krále ALBERTA, do Čech (3. armáda). Současně vstoupila do východních Čech (1. armáda), zde také došlo ke dvěma menším střetům a to bitvě u Jičína dne 29. června (mezi saskými a pruskými) a u Trutnova dne 27. června (mezi rakouskými a pruskými jednotkami). Koncem června se podařilo rakouským (Severní armáda pod vedením gen. von BENEDEK) a saským jednotkám spojit a zaujmout pozice u Hradce Králové dne 3. července 1866 došlo k bitvě u obce Sadové. Zde současně došlo ke spojení všech tří proudů pruské armády pod vedením náčelníka generálního štábu von MOLTKA. Rakouská strana disponovala muži, pruská muži. Během bitvy se podařilo pruské straně v poslední fázi bitvy zaútočit pravé křídlo rakouské armády, které bylo mezitím oslabeno předchozími boji. Celkem Prusové ztratili 9200 mužů, Rakušané mužů. Po porážce u Sadové rakouská vojska ustoupila přes Moravu k Vídni, kde se připravovala k obraně. Dne 26. července 1866 bylo uzavřeno v Mikulově mezi Rakouskem a Pruskem příměří. Vojska německých států byla paralelně poražena pruskou armádou pod vedením generála von Manteuffela. Válečný konflikt byl ukončen dne 23. srpna 1866 pražskou mírovou smlouvou. Rakousko ztratilo území Holštýnska, ale především vyklidilo německý prostor, mj. vystoupilo z Německého spolku, který mocensky ovládlo Bismarckovo Prusko, které vytvořilo z ostatních německých států Severoněmecký spolek (Norddeutsche Bund). Na jižní, italské frontě, však rakouská vojska dominovala bojišti. Jižní armáda arcivévody Albrechta porazila italskou armádu dne 24. června v bitvě u Custozzy. Obdobně na jaderském moři měla převahu rakouská strana, která porazila italské vojsko dne 20. července v bitvě u Visu. V bitvě prorazila rakouská klínová formace řadu italské flotily a v následné bitvě jednotlivých lodí mezi sebou utrpěli Italové citelné ztráty. Dne 3. října 1866 byla uzavřena vídeňská mírová smlouva, ve které Rakousko uznávalo Italské království a současně mu na základě plebiscitu, který byl proveden v říjnu 1866, odstupovalo Benátsko. Severoněmecký spolek sdružoval celkem 22 států severně od řeky Mohan. Spolek přijal ústavu, jeho hlavou byl pruský král jako prezident spolku, spolek dále měl funkci kancléře

6 spolku. Mimo Rakousko nebyli součástí spolku tři jihoněmecké státy, Bádensko, Württembersko a Bavorsko. Během prusko-rakouské války Prusko anektovalo území několika sousedních států a rozšířilo své území o Hannoversko a některé drobné státy ve středu Německa. Prusko/německo-francouzská válka. Po porážce Rakouska se začaly zhoršovat vztahy mezi Francii a Pruskem. Příčinou byl jednak vliv, jaký měla Francie na tři německé katolické země, které odmítaly vstoupit do spíše protestantského Severoněmeckého spolku, i francouzské nároky na územní kompenzace na Rýnu (Lucembursko). Tyto nároky však konference v Londýně, zprostředkována Spojeným královstvím, Lucembursko neutralizovala. Na konferenci byla Francie izolována, což společně s výsledkem znamenalo její diplomatickou porážku (tzv. lucemburská krize). Mnohem vážnější spor se rozhořel ohledně Hohenzollernské kandidatury na španělský trůn. Ten byl roku 1869 nabídnut princi Leopoldovi, který jej dne 19. června 1870 přijal. Francii přímo hrozilo, že se dostane do obklíčení (Severoněmecký spolek a s ním spojené Španělsko). Na nátlak francouzské diplomacie byla kandidatura odvolána. Za této situace Bismarck však vyprovokoval Napoleona III. tzv. Emžskou depeší k tomu, aby Francie sama vyhlásila dne 19. července 1870 válku Prusku. Podkladem Emžské depeše byl telegram diplomata Heinricha Abeken ze dne 13. července 1970 Otto von Bismarckovi o jednáních v Emži (Vilém I. a francouzský diplomat Benedetti); Vilém I. povolil Bismarckovi, aby text upravil a publikoval v takové podobě, která pobouřila francouzskou veřejnost. Na straně Pruska stály kromě Itálie i zbývající německé státy, tj. Bádensko, Württembersko a Bavorsko. Jejich panovníci byli nuceni na podzim 1870 souhlasit se vstupem do Severoněmeckého spolku. Ostatní mocnosti (Spojené království, Rusko a Rakousko-Uhersko) vyhlásili v konfliktu neutralitu. Během mobilizace a následného konfliktu se ukázala vojenská převaha populačně a ekonomicky slabšího Pruska nad Francii. Prusové totiž byli schopni rychleji mobilizovat a v bitvách u Wissemborgu dne 4. srpna 1870 a u Wörthu dne 6. srpna 1870 měla Spojená německá armáda asi mužů, zatímco francouzská Rýnská armáda jen asi Postupujícím německým jednotkám se podařilo obklíčit 2. armádu maršála BAZAINA u Met. Dne 27. října pak maršál kapituloval a do německého zajetí putovalo mužů. Vojska pod vedením maršála MACMAHONA se pokusila pomoci 2. armádě, byla však v bitvě u Sedanu dne 1. září 1870 drtivě poražena, francouzský císař byl zajat a spolu s ním asi mužů. Německá vojska postupovala dále na Paříž a po vítězství v bitvě u Chatillonu dne 19. září bylo francouzské hlavní město obleženo. Město kapitulovalo dne 18. ledna Dne 26. února 1871 byla ve Versailles podepsána předběžná mírová smlouva, která byla nahrazena Frankfurtskou mírovou smlouvu ze dne 10. května 1871, na jejímž základě Francie ztratila Alsasko a Lotrinsko a bylo nuceno zaplatit reparace ve výši 5 miliard franků. Německé jednotky pak opustili Francii až roku Dne 18. ledna 1871 v zrcadlovém sále ve Versailles vyhlášení Německého císařství (Deutsche Reichsgründung) jeho přetvořením ze Severoněmeckého spolku. Současně byla přijata nová ústava, která vycházela z ústavy spolku. Na jejím základě se Německo stalo federací 25 států. Legislativními orgány federace byl parlament s komorami Reichstag a

7 Bundesrat, přičemž ve volbách do Reichstagu bylo zavedeno všeobecné a rovné hlasovací právo pro muže. V čele císařství stal císař, který také jmenoval říšského kancléře.

8 Doporučená literatura TARABA, Luboš: Divná válka. Francouzsko-pruská válka Praha Baset 2006, 440 s.

Svatá říše římská a vztahy s českým státem

Svatá říše římská a vztahy s českým státem Svatá říše římská a vztahy s českým státem Vznik svaté říše římské v 10. století Ota I. Ota I. byl korunován jako nástupce Jindřicha I. Ptáčníka v Cáchách. Autorita této dynastie začala značně růst; němečtí

Více

Vznik a postavení Senátu v politickém systému ČR

Vznik a postavení Senátu v politickém systému ČR Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra společenských věd Bakalářská práce Vznik a postavení Senátu v politickém systému ČR Vypracovala: Zdenka Fialová Vedoucí práce: Mgr.

Více

Osobnost Přemysla Otakara II. v historiografii

Osobnost Přemysla Otakara II. v historiografii Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Osobnost Přemysla Otakara II. v historiografii Diplomová práce Vedoucí práce: doc. Mgr. Jan Stejskal, M.A., Ph.D. Bc. Hana Jandová Olomouc 2011 Ráda

Více

ANGLIE A FRANCIE V 16. A 17. STOLETÍ

ANGLIE A FRANCIE V 16. A 17. STOLETÍ ANGLIE A FRANCIE V 16. A 17. STOLETÍ 1. NÁBOŽENSKÉ VÁLKY VE FRANCII A POČÁTKY ABSOLUTISMU Náboženské války ve Francii v 16. stol. boje o vliv na Apeninském poloostrově; 1558 významný zisk přístavu Calais

Více

ČESKÝ STÁT V RANÉM NOVOVĚKU

ČESKÝ STÁT V RANÉM NOVOVĚKU ČESKÝ STÁT V RANÉM NOVOVĚKU Jiří z Poděbrad (1458-1471) silná panovnická osobnost, vládl tvrdou rukou, opíral se o města a nižší šlechtu, aby omezil moc panstva (vysoká šlechta) snažil se o silnou centralizovanou

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Jak se žije na Hlučínsku: případová studie obce Bolatice

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Jak se žije na Hlučínsku: případová studie obce Bolatice MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sociálních studií Katedra sociologie Jak se žije na Hlučínsku: případová studie obce Bolatice Bakalářská práce Brno 2008 Autorka práce: Kateřina Malchárková Vedoucí

Více

Mezinárodní olympijské hnutí a jeho vývoj

Mezinárodní olympijské hnutí a jeho vývoj Mezinárodní olympijské hnutí a jeho vývoj Olympijské hnutí Olympijské hnutí - podle Olympijské charty mezinárodní společenské hnutí podporující rozvoj sportu a mezinárodní spolupráci - představuje svornou,

Více

Obr. 1. B. Štěpánek. Foto z vyšetřovacího spisu z dubna 1918. Národní archiv v Praze.

Obr. 1. B. Štěpánek. Foto z vyšetřovacího spisu z dubna 1918. Národní archiv v Praze. Obr. 1. B. Štěpánek. Foto z vyšetřovacího spisu z dubna 1918. Národní archiv v Praze. Bedřich ŠTĚPÁNEK (5.2. 1884 Praha 1943 San Francisco, USA) Případ prvního československého vyslance v USA dr. Bedřicha

Více

Polský protinacistický odboj

Polský protinacistický odboj Polský protinacistický odboj Zemská armáda, Polský podzemní stát a povstání ve Varšavě 1943 a 1944 Pavel Zeman Hlavním reprezentantem polského protinacistického odboje byla v letech 1942 až 1945 Zemská

Více

Výsledky německých politických stran na Jesenicku v parlamentních volbách v letech 1920 1935 Úvodem

Výsledky německých politických stran na Jesenicku v parlamentních volbách v letech 1920 1935 Úvodem Výsledky německých politických stran na Jesenicku v parlamentních volbách v letech 1920 1935 Úvodem Německé obyvatelstvo v českých zemích mělo na sklonku éry Rakouska-Uherska možnost širokého politického

Více

Vznik ČSR 1.republika

Vznik ČSR 1.republika Vznik ČSR 1.republika 1.Mezinárodní situace. 1.světová válka 1914-1918 Boj o rozdělení světa Mocnosti: Francie, Velká Britanie, Rusko, USA, (Italie) Německo, Rakousko-Uhersko, Turecko Ekonomické a politické

Více

Předsedající Jiří Nenutil: Předseda Senátu Milan Štěch:

Předsedající Jiří Nenutil: Předseda Senátu Milan Štěch: Předsedající Jiří Nenutil: Děkuji vám, že jste dorazili přes nepřízeň počasí v tak hojném počtu. Úvodem si vás dovolím požádat o vypnutí nebo ztišení mobilních telefonů. Dovolte, abych vás přivítal jménem

Více

České státní právo. Ladislav Josef Beran

České státní právo. Ladislav Josef Beran str. 1/5 České státní právo Ladislav Josef Beran Idea státního práva v sobě nesla dědictví privilegovaného postavení Čech v někdejší Svaté říši římské, kde byl český panovník (když už se v pozdním středověku

Více

28. října 1918. den vzniku samostatného Československa. V čísle dále naleznete... Vznik Československa Poznáváte? ( díl páty ) číslo 8 2008

28. října 1918. den vzniku samostatného Československa. V čísle dále naleznete... Vznik Československa Poznáváte? ( díl páty ) číslo 8 2008 číslo 8 2008 28. října 1918 den vzniku samostatného Československa V čísle dále naleznete... Vznik Československa Poznáváte? ( díl páty ) www.politicti-vezni.cz 2008 Téma měsíce Vznik Československa SOUVISLOSTI

Více

Společné vývojové tendence středoevropského regionu jako předmět historické sociologie

Společné vývojové tendence středoevropského regionu jako předmět historické sociologie Společné vývojové tendence středoevropského regionu jako předmět historické sociologie STANISLAV HOLUBEC * HISTORICKÁ SOCIOLOGIE 1 2/2012 Common Developmental Tendencies of the Central European Region

Více

V E L K É P O S T A V Y Č E S K Ý C H D Ě J I N

V E L K É P O S T A V Y Č E S K Ý C H D Ě J I N V E L K É P O S T A V Y Č E S K Ý C H D Ě J I N MARTIN ŠANDERA HYNCE PTÁČEK Z PIRKŠTEJNA Opomíjený vítěz husitské revoluce V Y Š E H R A D Vyobrazení na přebalu: Výjev z Kroniky české Václava Hájka z Libočan

Více

6. Rusko a polsko-litevský stát v 16. století

6. Rusko a polsko-litevský stát v 16. století 6. Rusko a polsko-litevský stát v 16. století Rusko Základy ruského státu položil moskevský kníže Ivan III. (1462 1505). K vlastnímu panství připojil Jaroslavské a Rostovské knížectví, a podstatně tak

Více

Třetí republika - národně socialistický stát 1945-1948

Třetí republika - národně socialistický stát 1945-1948 Go East str. 1/18 Třetí republika - národně socialistický stát 1945-1948 Tomáš Krystlík Ideová východiska poválečného státu vycházela z nekomunistického odboje. Shrnuta jsou v programu Za svobodu zpracovaném

Více

Okupace okleštěné republiky a vznik Protektorátu Čechy a Morava znamenají

Okupace okleštěné republiky a vznik Protektorátu Čechy a Morava znamenají František Hrdlička Rozhlas v okupaci 1939 1945 Okupace okleštěné republiky a vznik Protektorátu Čechy a Morava znamenají okamžité personální zásahy také v rozhlase. Zostřující se kontrola se proměňuje

Více

Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofická. Bakalářská práce. Vztahy mezi Československem a NSR v době tzv. východní politiky Willyho Brandta

Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofická. Bakalářská práce. Vztahy mezi Československem a NSR v době tzv. východní politiky Willyho Brandta Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce Vztahy mezi Československem a NSR v době tzv. východní politiky Willyho Brandta Plzeň 2014 Monika Nováková Západočeská univerzita v Plzni

Více

Jak ak vystoupit z z eu J ch a Petr M Petr Mach

Jak ak vystoupit z z eu J ch a Petr M Petr Mach Jak VYSTOUPIT z EU Petr Mach Jak vystoupit z EU Jak VYSTOUPIT z EU Petr Mach Laissez Faire 2010 Jak vystoupit z EU Autor: Petr Mach Vydavatel: Laissez Faire Sazba a obálka: Vladimír Vyskočil Tisk: Tiskárna

Více

Chebský městský stát Vznik a vrcholné období do počátku 16. století. František Kubů

Chebský městský stát Vznik a vrcholné období do počátku 16. století. František Kubů Chebský městský stát Vznik a vrcholné období do počátku 16. století František Kubů České Budějovice 2006 CHEBSKÝ MĚSTSKÝ STÁT počátky a vrcholné období do počátku 16. století františek kubů Tuto knihu

Více

Theatrum historiae 1, Pardubice 2006

Theatrum historiae 1, Pardubice 2006 Theatrum historiae 1, Pardubice 2006 Tomáš JIRÁNEK Druhý, tzv. Gibišův transport československých legií z Ruska do Francie (1917-1918) Historii druhého transportu československých legií z Ruska do Francie,

Více

Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T LIDÉ A ČAS

Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T LIDÉ A ČAS Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T Linda Mikulenková LIDÉ A ČAS Pracovní sešit pro 4. a 5. roční k základní školy Lektorovali: Mgr. Antonín Kalous, Ph.D.; Mgr. Radek Malý, Ph.D. Recenzovali: PaedDr. Blanka

Více

Zahraniãní politika âeské republiky 1993 2004. Úspûchy, problémy a perspektivy

Zahraniãní politika âeské republiky 1993 2004. Úspûchy, problémy a perspektivy Zahraniãní politika âeské republiky 1993 2004 Úspûchy, problémy a perspektivy ZAHRANIâNÍ POLITIKA âeské REPUBLIKY 1993 2004 ÚSPùCHY, PROBLÉMY A PERSPEKTIVY Otto Pick, Vladimír Handl (eds.) a kolektiv

Více

Lidská práva. Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod

Lidská práva. Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod Lidská práva Lidská práva jsou souhrnem práv a svobod, které jsou přisuzovány každé lidské bytosti. V minulosti byla tato práva přiznávána pouze vladařům a šlechtě, zatímco obyčejným lidem jen v malé míře

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 3 ODBOROVÁ ORGANIZACE A ODBOROVÁ PRÁVA

UČEBNÍ TEXT Č. 3 ODBOROVÁ ORGANIZACE A ODBOROVÁ PRÁVA UČEBNÍ TEXT Č. 3 ODBOROVÁ ORGANIZACE A ODBOROVÁ PRÁVA 1 ODBORNÝ GARANT: JUDr. Ivana Mazánková AUTOR TEXTU: JUDr. Ivana Mazánková Učební text č. 3 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Vývoj kurzu české koruny v letech 1993 až 2012 Antonín Zelenka Bakalářská práce 2014 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval samostatně. Veškeré

Více

ŠTÁT AKO SUBJEKT MEDZINÁRODNÉHO PRÁVA

ŠTÁT AKO SUBJEKT MEDZINÁRODNÉHO PRÁVA ŠTÁT AKO SUBJEKT MEDZINÁRODNÉHO PRÁVA DIPLOMOVÁ PRÁCA FRANTIŠEK EMMERT TRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVE PRÁVNICKÁ FAKULTA Katedra medzinárodného práva a európskeho práva Študijný odbor: právo Študijný program:

Více

ČESKÁ ZAHRANIČNÍ POLITIKA V ROCE 2008. Analýza ÚMV

ČESKÁ ZAHRANIČNÍ POLITIKA V ROCE 2008. Analýza ÚMV ČESKÁ ZAHRANIČNÍ POLITIKA V ROCE 2008 Analýza ÚMV Michal Kořan a kol. Česká zahraniční politika v roce 2008 ANALÝZA ÚMV Praha 2009 Ediční rada nakladatelství Ústavu mezinárodních vztahů Prof. PhDr. Pavel

Více