Rýchly štart. NETGEAR Trek Cestovný smerovač a rozširovač dosahu N300. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rýchly štart. NETGEAR Trek Cestovný smerovač a rozširovač dosahu N300. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN."

Transkript

1 Rýchly štart NETGEAR Trek Cestovný smerovač a rozširovač dosahu N300 Model PR2000 NETGEAR Reset Internet/LAN LAN USB WiFi Internet Power USB

2 Začíname Ďakujeme vám, že ste si kúpili cestovný smerovač a rozširovač dosahu Trek N300 PR2000 od spoločnosti NETGEAR. Zariadenie Trek môžete pripojiť k internetu v režime pripojenia k prístupovému bodu, v režime rozširovača alebo v režime smerovača. Poznámka: Zároveň ho môžete používať v režime bridge alebo v režime prístupového bodu. Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke. Používateľskú príručku môžete získať online na lokalite alebo prostredníctvom prepojenia v používateľskom rozhraní zariadenia Trek. Viac informácií o prístupe k používateľskému rozhraniu zariadenia Trek nájdete v časti Zobrazenie alebo zmena nastavení zariadenia Trek na strane 17. Režim pripojenia k prístupovému bodu Režim rozširovača Režim smerovača 2

3 Zoznámte sa so zariadením NETGEAR Trek Pred inštaláciou zariadenia Trek sa najprv oboznámte s jeho indikátormi LED, tlačidlami a portom. Prepínač režimu internetu Prepnite prepínač Internet Mode (Režim internetu) do jednej z nasledujúcich polôh: Wired (Káblové pripojenie). Prepnutím do polohy Wired (Káblové pripojenie) zariadenie Trek pripojíte k internetu prostredníctvom kábla Ethernet. Zariadenie Trek prepnite do polohy Wired (Káblové pripojenie) napríklad v prípade, keď ho chcete používať v režime smerovača alebo v režime prístupového bodu. Power off (Vypnutý). Zariadenie Trek vypnete prepnutím prepínača do polohy Power off (Vypnutý). Pred zapojením zariadenia Trek do elektrickej zásuvky sa presvedčte, či sa prepínač nachádza v polohe Power off (Vypnutý). 3

4 Wireless (Bezdrôtové pripojenie). Ak chcete zariadenie Trek pripojiť k internetu pomocou pripojenia WiFi, prepínač prepnite do polohy Wireless (Bezdrôtové pripojenie). Zariadenie Trek prepnite do polohy Wireless (Bezdrôtové pripojenie) napríklad v prípade, keď ho chcete používať v režime pripojenia k prístupovému bodu, v režime rozširovača alebo v režime bridge. Pripájacie porty a tlačidlo vynulovania Tlačidlo Reset Port Internet/LAN Port siete Port USB (Vynulovanie) LAN Zariadenie Trek obsahuje nasledujúce pripájacie porty a tlačidlo vynulovania: Tlačidlo Reset (Vynulovanie). Ak chcete zariadenie Trek vynulovať na predvolené výrobné nastavenia, zasuňte spinku na papier do otvoru Reset (Vynulovanie) a podržte ju, kým indikátor LED Internetu nezačne blikať. Port Internet/LAN. Ak je režim internetu prepnutý do polohy Wired (Káblové pripojenie), tento port bude internetovým portom. Ak je režim internetu prepnutý na Wireless (Bezdrôtové pripojenie), tento port bude portom siete LAN. Port LAN. Port siete LAN pre akékoľvek zariadenie vybavené funkciou ethernetu. 4

5 Port USB. Port USB pre úložné zariadenie USB alebo tlačiareň USB. Ak je zariadenie Trek zapojené do elektrickej zásuvky, port USB môžete používať aj na nabíjanie iných zariadení. Indikátory LED Stav zariadenia Trek monitorujte pomocou nasledujúcich indikátorov LED: Indikátor LED Zelená. Zariadenie Trek je zapnuté. napájania Nesvieti. Zariadenie Trek je vypnuté. Indikátor LED pripojenia k internetu Indikátor LED siete WiFi Zelená. Zariadenie Trek je teraz pripojené k internetu. Blikajúce zelené svetlo. Došlo k jednej z nasledujúcich situácií: Tlačidlo Reset (Vynulovanie) bolo stlačené dlhšie ako päť sekúnd. Prebieha inovácia firmvéru. Bol prekročený limit šírky pásma. Nesvieti. Zariadenie Trek nie je pripojené k internetu. Zelená. Bezdrôtový vysielač je zapnutý. Nesvieti. Bezdrôtový vysielač je vypnutý. Indikátor LED rozhrania USB Zelená. Zariadenie USB je pripojené a pripravené. Nesvieti. Nie je pripojené žiadne zariadenie USB. 5

6 Nastavenie zariadenia Trek ¾ Postup nastavenia zariadenia Trek: 1. Poznačte si názov siete WiFi (SSID) zariadenia Trek a heslo k tejto sieti WiFi. SSID a heslo WiFi sú uvedené na nálepke v blízkosti prepínača Internet mode (Režim internetu). Pre ľahšiu orientáciu si môžete nastavenia siete WiFi z nálepky zapísať aj do nasledujúcich riadkov. SSID: Heslo k sieti WiFi: 2. Pripojte zariadenie Trek k zdroju napájania. Použite jednu z nasledujúcich možností: Sieťové pripojenie. Zariadenie Trek zapojte do elektrickej zásuvky. Pripojenie pomocou rozhrania micro USB. Pripojte kábel micro USB k zariadeniu Trek a k portu USB na inom zariadení. Sieťové pripojenie 6 Pripojenie pomocou rozhrania micro USB

7 USB Wired Power Off Internet via Wireles Reset USB LAN Internet/LAN 3. Ak chcete zmeniť orientáciu antény, otočte kryt zariadenia Trek v smere pohybu hodinových ručičiek. Anténa WiFi sa nachádza vo vnútri krytu. Na dosiahnutie čo najlepšieho výkonu umiestnite kryt počas používania zariadenia Trek do zvislej polohy. NETGEAR NETGEAR Reset Internet/LAN LAN USB WiFi Internet Power NETGEAR Power Internet WiFi USB Power Internet WiFi USB 4. Pripojte zariadenie Trek k internetu. Použite jednu z nasledujúcich možností: Používanie zariadenia Trek v režime pripojenia k prístupovému bodu na strane 8 Používanie zariadenia Trek v režime rozširovača na strane 11 Používanie zariadenia Trek v režime smerovača na strane 14 7

8 Používanie zariadenia Trek v režime pripojenia k prístupovému bodu V tomto režime môžete zariadenie Trek použiť na pripojenie k verejnému prístupovému bodu. Brána firewall zariadenia Trek chráni vaše zariadenia pred známymi útokmi z prostredia DoS a skenmi portov z internetu. POZOR: Väčšina verejných bezdrôtových prístupových bodov nedisponuje žiadnym zabezpečením. Pokiaľ ste pripojení k verejnému prístupovému bodu, spoločnosť NETGEAR neodporúča posielať osobné údaje cez internet. Trek ¾ Postup používania zariadenia Trek v režime pripojenia k prístupovému bodu: 1. Zariadenie Trek pripojte k zdroju napájania a otočte anténu. Viac informácií nájdete v časti Nastavenie zariadenia Trek na strane 6. 8

9 2. Prepínač Internet Mode (Režim internetu) nastavte do polohy Wireless (Bezdrôtové pripojenie). 3. Počítač alebo bezdrôtové zariadenie pripojte k zariadeniu Trek. Môžete použiť ethernetový kábel alebo sa pripojiť pomocou rozhrania WiFi: V prípade káblového pripojenia pripojte počítač pomocou ethernetového kábla (nedodáva sa) k portu LAN na smerovači. Na pripojenie k sieti WiFi použite názov siete (SSID) zariadenia Trek a heslo k sieti WiFi, ktoré sa nachádzajú na nálepke v blízkosti prepínača Internet Mode (Režim internetu). Viac informácií nájdete v časti Pripojenie zariadení k zariadeniu Trek prostredníctvom siete WiFi na strane Spustite webový prehľadávač. 5. Do poľa s adresou v prehľadávači zadajte Zobrazí sa obrazovka bezdrôtového signálu ako WAN, ktorá zobrazuje dostupné siete WiFi. 6. Po zobrazení obrazovky prihlásenia postupujte podľa nasledujúcich pokynov: a. Ako meno používateľa zadajte admin a ako heslo zadajte password. Zobrazí sa ZÁKLADNÁ domovská obrazovka. 9

10 b. Vyberte možnosť Internet. Zobrazí sa obrazovka bezdrôtového signálu ako WAN, ktorá zobrazuje dostupné siete WiFi. 7. Zrušte označenie políčka Extend my current wireless router s range (Rozšíriť dosah súčasného bezdrôtového smerovača). 8. Vyberte prepínač vedľa siete WiFi, ku ktorej sa chcete pripojiť. 9. Zo zoznamu Security (Zabezpečenie) vyberte možnosť zabezpečenia danej siete WiFi. 10. Do poľa Password (Network Key) (Heslo (sieťový kľúč)) napíšte heslo siete WiFi. 11. V rámci nastavenia Internet IP Address (Internetová adresa IP) vyberte jeden z nasledujúcich prepínačov: Get Dynamically (Získať dynamicky). Poskytovateľ internetového pripojenia použije na priradenie adresy IP protokol DHCP. Váš poskytovateľ internetového pripojenia tieto adresy priraďuje automaticky. Use Static IP Address (Používať statickú adresu IP). Zadajte adresu IP, masku podsiete IP a adresu IP brány, ktorú vám priradil váš poskytovateľ internetového pripojenia. Táto brána je bránou poskytovateľa internetového pripojenia, ku ktorej sa zariadenie Trek pripája. 12. Aby ste tieto nastavenia mohli používať bez opätovného zadávania, začiarknite políčko To save a name for profile (Uložiť názov profilu) a do poľa nižšie zadajte názov profilu. Profil pomenujte tak, aby ste si nastavenia ľahšie zapamätali. Ak často navštevujete konkrétny hotel, môžete ako názov profilu použiť názov tohto hotela. 10

11 13. Kliknite na tlačidlo Apply (Použiť). Zariadeniu Trek môže pripojenie k sieti WiFi trvať približne dve minúty. 14. Ak sa počítač alebo bezdrôtové zariadenie odpojí od zariadenia Trek, opätovne ho pripojte. Používanie zariadenia Trek v režime rozširovača Zariadenie Trek môžete používať v režime rozširovača na zosilnenie existujúceho bezdrôtového signálu a zvýšenie celkovej kvality signálu na dlhšie vzdialenosti. Spoločnosť NETGEAR odporúča, aby ste sa zariadenie Trek používali v režime rozširovača vtedy, keď sa bezdrôtové zariadenie nachádza v nepokrytej oblasti, kde je pripojenie k vášmu pôvodnému bezdrôtovému smerovaču slabé alebo žiadne. Smerovač WiFi Trek ¾ Postup používania zariadenia Trek v režime rozširovača: 1. Zariadenie Trek umiestnite do miestnosti, v ktorej sa nachádza váš bezdrôtový smerovač. Poznámka: Blízkosť k bezdrôtovému smerovaču je potrebná len počas procesu počiatočného nastavovania. 11

12 2. Zariadenie Trek pripojte k zdroju napájania a otočte anténu. Viac informácií nájdete v časti Nastavenie zariadenia Trek na strane Prepínač Internet Mode (Režim internetu) nastavte do polohy Wireless (Bezdrôtové pripojenie). 4. Počítač alebo bezdrôtové zariadenie pripojte k zariadeniu Trek. Môžete použiť ethernetový kábel alebo sa pripojiť pomocou rozhrania WiFi: V prípade káblového pripojenia pripojte počítač pomocou ethernetového kábla (nedodáva sa) k portu LAN na smerovači. Na pripojenie k sieti WiFi použite názov siete (SSID) zariadenia Trek a heslo k sieti WiFi, ktoré sa nachádzajú na nálepke v blízkosti prepínača Internet Mode (Režim internetu). Viac informácií nájdete v časti Pripojenie zariadení k zariadeniu Trek prostredníctvom siete WiFi na strane Spustite webový prehľadávač. 6. Do poľa s adresou v prehľadávači zadajte Zobrazí sa obrazovka bezdrôtového signálu ako WAN, ktorá zobrazuje dostupné siete WiFi. 7. Po zobrazení obrazovky prihlásenia postupujte podľa nasledujúcich pokynov: 12

13 a. Ako meno používateľa zadajte admin a ako heslo zadajte password. Zobrazí sa ZÁKLADNÁ domovská obrazovka. b. Vyberte možnosť Internet. Zobrazí sa obrazovka bezdrôtového signálu ako WAN, ktorá zobrazuje dostupné siete WiFi. 8. Začiarknite políčko Extend my current wireless router s range (Rozšíriť dosah súčasného bezdrôtového smerovača). 9. Vyberte prepínač vedľa siete WiFi, ku ktorej sa chcete pripojiť. 10. Zo zoznamu Security (Zabezpečenie) vyberte možnosť zabezpečenia danej siete WiFi. 11. Do poľa Password (Network Key) (Heslo (sieťový kľúč)) napíšte heslo siete WiFi. 12. Aby ste tieto nastavenia mohli používať bez opätovného zadávania, začiarknite políčko To save a name for profile (Uložiť názov profilu) a do poľa nižšie zadajte názov profilu. Profil pomenujte tak, aby ste si nastavenia ľahšie zapamätali. Ako názov profilu rozširovača môžete použiť napríklad Režim rozširovača. 13. Kliknite na tlačidlo Apply (Použiť). Zariadeniu Trek môže pripojenie k sieti WiFi trvať približne dve minúty. 14. Zariadenie Trek odpojte a presuňte ho bližšie k miestu so slabým bezdrôtovým signálom. Umiestnenie, ktoré vyberiete, musí byť v dosahu existujúcej siete vášho bezdrôtového smerovača. 13

14 15. Zariadenie Trek pripojte k zdroju napájania a otočte anténu. Viac informácií nájdete v časti Nastavenie zariadenia Trek na strane Ak sa počítač alebo bezdrôtové zariadenie odpojí od zariadenia Trek, opätovne ho pripojte. Používanie zariadenia Trek v režime smerovača Zariadenie Trek môžete pripojiť k modemu DSL alebo ku káblovému modemu a používať ho ako smerovač. Trek Internet DSL alebo káblové pripojenie Modem Ethernetový kábel ¾ Postup používania zariadenia Trek v režime smerovača: 1. Zariadenie Trek pripojte k zdroju napájania a otočte anténu. Viac informácií nájdete v časti Nastavenie zariadenia Trek na strane Modem DSL alebo káblový modem pripojte pomocou ethernetového kábla k portu Internet/LAN na zariadení Trek. 3. Prepínač Internet Mode (Režim internetu) nastavte do polohy Wired (Káblové pripojenie). 14

15 4. Počítač alebo bezdrôtové zariadenie pripojte k zariadeniu Trek. Môžete použiť ethernetový kábel alebo sa pripojiť pomocou rozhrania WiFi: V prípade káblového pripojenia pripojte počítač pomocou ethernetového kábla (nedodáva sa) k portu LAN na smerovači. Na pripojenie k sieti WiFi použite názov siete (SSID) zariadenia Trek a heslo k sieti WiFi, ktoré sa nachádzajú na nálepke v blízkosti prepínača Internet Mode (Režim internetu). Viac informácií nájdete v časti Pripojenie zariadení k zariadeniu Trek prostredníctvom siete WiFi na strane Spustite webový prehľadávač. 6. Do poľa s adresou v prehľadávači zadajte Zobrazí sa aplikácia NETGEAR genie. 7. Po zobrazení obrazovky prihlásenia postupujte podľa nasledujúcich pokynov: a. Ako meno používateľa zadajte admin a ako heslo zadajte password. Zobrazí sa ZÁKLADNÁ domovská obrazovka. b. Vyberte položky ADVANCED (Rozšírené) > Setup Wizard (Sprievodca inštaláciou). Zobrazí sa obrazovka sprievodcu nastavením. 8. Postupujte podľa pokynov na obrazovke. Aplikácia NETGEAR genie vás prevedie procesom pripojenia zariadenia Trek k internetu. 15

16 Pripojenie zariadení k zariadeniu Trek prostredníctvom siete WiFi Ak chcete svoj počítač alebo bezdrôtové zariadenie (napr. inteligentný telefón alebo hernú konzolu) pripojiť k sieti WiFi zariadenia Trek, použite na to názov siete (SSID) zariadenia Trek a heslo k sieti WiFi uvedené na nálepke v blízkosti prepínača Internet Mode (Režim internetu). Poznámka: Na pripojenie zariadení k vášmu zariadeniu Trek môžete použiť aj WPS. Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke. Používateľskú príručku môžete získať online na lokalite alebo prostredníctvom prepojenia v používateľskom rozhraní zariadenia Trek. Viac informácií o prístupe k používateľskému rozhraniu zariadenia Trek nájdete v časti Zobrazenie Zobrazenie alebo zmena nastavení zariadenia Trek na strane 17. ¾ Pripojenie zariadení k zariadeniu Trek prostredníctvom siete WiFi: 1. Spustite softvérový program, ktorý spravuje bezdrôtové pripojenia, v počítači alebo bezdrôtovom zariadení, ktoré chcete pripojiť k zariadeniu Trek. Tento pomocný program vyhľadá všetky bezdrôtové siete vo vašej oblasti. 2. Vyhľadajte a vyberte SSID siete zariadenia Trek. SSID sa nachádza na nálepke v blízkosti prepínača Internet Mode (Režim internetu). 16

17 3. Zadajte heslo k sieti WiFi zariadenia Trek (alebo vaše vlastné heslo, ak ste ho zmenili) a kliknite na tlačidlo Connect (Pripojiť). Heslo k sieti WiFi sa nachádza na nálepke v blízkosti prepínača Internet Mode (Režim internetu). 4. Na pripojenie ďalších počítačov alebo bezdrôtových zariadení zopakujte kroky 1 až 3. Zobrazenie alebo zmena nastavení zariadenia Trek Po použití aplikácie genie na nastavenie zariadenia Trek sa môžete prihlásiť do systému zariadenia Trek a zobraziť alebo zmeniť jeho nastavenia. ¾ Prihlásenie do systému zariadenia Trek: 1. Počítač alebo bezdrôtové zariadenie pripojte k zariadeniu Trek. Môžete použiť ethernetový kábel alebo sa pripojiť pomocou rozhrania WiFi: V prípade káblového pripojenia pripojte počítač pomocou ethernetového kábla (nedodáva sa) k portu LAN na smerovači. Na pripojenie k sieti WiFi použite názov siete (SSID) zariadenia Trek a heslo k sieti WiFi, ktoré sa nachádzajú na nálepke v blízkosti prepínača Internet Mode (Režim internetu). Viac informácií nájdete v časti Pripojenie zariadení k zariadeniu Trek prostredníctvom siete WiFi na strane

18 2. Spustite webový prehľadávač. 3. Do poľa s adresou v prehľadávači zadajte Zobrazí sa obrazovka prihlásenia. 4. Ako meno používateľa zadajte admin a ako heslo zadajte password. Zobrazí sa ZÁKLADNÁ domovská obrazovka. 18

19 19

20 Technická podpora Ďakujeme vám, že ste si kúpili výrobok od spoločnosti NETGEAR. Po inštalácii zariadenia vyhľadajte štítok so sériovým číslom, pomocou ktorého zaregistrujte svoj produkt na lokalite https://my.netgear.com. Pred tým, ako budete môcť využívať telefonickú podporu spoločnosti NETGEAR, musíte svoj výrobok zaregistrovať. Spoločnosť NETGEAR odporúča zaregistrovať váš výrobok prostredníctvom webovej stránky spoločnosti NETGEAR. Aktualizácie produktov a webovú podporu nájdete na lokalite Spoločnosť NETGEAR odporúča, aby ste využívali len oficiálne podporné zdroje spoločnosti NETGEAR. Používateľskú príručku môžete získať online na lokalite alebo prostredníctvom prepojenia v používateľskom rozhraní tohto výrobku. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti NETGEAR, Inc. alebo jej dcérskych spoločností v USA a v iných krajinách. Informácie podliehajú zmenám bez upozornenia. NETGEAR, Inc. Všetky práva vyhradené. Súlad Aktuálne znenie vyhlásenia o súlade s normami EÚ nájdete na lokalite Informácie o súlade s normami nájdete na lokalite: Pred pripojením k zdroju elektrickej energie si prečítajte dokument o súlade s normami. August 2014 NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134, USA

Zdieľanie zariadenia USB v sieti...3. Zdieľanie tlačiarne USB...5. Zálohovanie počítača Mac pomocou funkcie Time Machine...6

Zdieľanie zariadenia USB v sieti...3. Zdieľanie tlačiarne USB...5. Zálohovanie počítača Mac pomocou funkcie Time Machine...6 Prémiové funkcie Obsah Zdieľanie zariadenia USB v sieti...3 Zdieľanie tlačiarne USB...5 Zálohovanie počítača Mac pomocou funkcie Time Machine...6 Aplikácia NETGEAR genie...8 2 Zdieľanie zariadenia USB

Více

Inštalácia. NETGEAR ac Bezdrôtový prístupový bod WAC120. Obsah balenia. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA USA.

Inštalácia. NETGEAR ac Bezdrôtový prístupový bod WAC120. Obsah balenia. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti NETGEAR, Inc. alebo jej dcérskych spoločností v USA a v iných krajinách.

Více

Easy, Reliable & Secure. Powerline 200 Sieťový adaptér pre domácnosti (PL200)

Easy, Reliable & Secure. Powerline 200 Sieťový adaptér pre domácnosti (PL200) Easy, Reliable & Secure Powerline 200 Sieťový adaptér pre domácnosti (PL200) Ochranné známky Značky a názvy produktov sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky príslušných držiteľov. Informácie

Více

NETGEAR Trek Cestovní router N300 a extender. Instalační příručka PR2000 NETGEAR. WiFi LAN USB USB. Reset. Power. Internet.

NETGEAR Trek Cestovní router N300 a extender. Instalační příručka PR2000 NETGEAR. WiFi LAN USB USB. Reset. Power. Internet. NETGEAR Trek Cestovní router N300 a extender PR2000 Instalační příručka NETGEAR Reset /LAN LAN USB WiFi Power USB Obsah Začínáme............................................. 3 Připojení na cestách.................................

Více

Aktualizácia adaptéra Push2TV

Aktualizácia adaptéra Push2TV Aktualizácia adaptéra Push2TV 2 Spoločnosť NETGEAR odporúča aktualizovať adaptér Push2TV, pretože nové aktualizácie môžu podporovať ešte viac bezdrôtových zobrazovacích zariadení. 1. Pomocou prenosného

Více

Stručný návod na inštaláciu Smerovač PCI Express

Stručný návod na inštaláciu Smerovač PCI Express Stručný návod na inštaláciu Smerovač PCI Express Gratulujeme vám k zakúpeniu smerovača PCI Express. Tento výrobok bol navrhnutý pre všetkých, ktorí potrebujú pripojenie k sieti Internet aj mimo kancelárie

Více

EW-7438APn Príručka rýchlou inštaláciou

EW-7438APn Príručka rýchlou inštaláciou EW-7438APn Príručka rýchlou inštaláciou 07-2013 / v1.0 I. Informácie o produkte I-1. Obsah balenia - Prístupový bod EW-7438APn - Disk CD s viacjazyčnou rýchlou inštalačnou príručkou a používateľskou príruč

Více

Stručný návod na inštaláciu Wi-Fi routra pre T-Mobile mobilný internet

Stručný návod na inštaláciu Wi-Fi routra pre T-Mobile mobilný internet Stručný návod na inštaláciu Wi-Fi routra pre T-Mobile mobilný internet 1. Postup inštalácie Pripojenie Wi-Fi routra k vašej sieti Upozornenie: NEPRIPÁJAJTE Wi-Fi router k zdroju napájania skôr, ako dokončíte

Více

Inteligentný smerovač WiFi AC1600

Inteligentný smerovač WiFi AC1600 Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti NETGEAR, Inc. alebo jej dcérskych spoločností v USA a v iných krajinách.

Více

TL-WR740N, TL-WR741ND, TL- WR841N, TL-WR841ND, TL- WR941ND, TL-WR1043ND Inštalácia

TL-WR740N, TL-WR741ND, TL- WR841N, TL-WR841ND, TL- WR941ND, TL-WR1043ND Inštalácia TL-WR740N, TL-WR741ND, TL- WR841N, TL-WR841ND, TL- WR941ND, TL-WR1043ND Inštalácia Pozn. V tomto návode je ako príklad inštalácie a obsluhy popísaný model. 1. Pripojenie zariadenia Pozn. Pri konfigurácií

Více

NBG-419N. Príručka pre rýchlu inštaláciu. Bezdrôtový router N-lite pre domáce použitie

NBG-419N. Príručka pre rýchlu inštaláciu. Bezdrôtový router N-lite pre domáce použitie Bezdrôtový router N-lite pre domáce použitie Východiskové nastavenie: LAN Port: LAN1 LAN4 IP adresa: http://192.168.1.1 Heslo: 1234 Príručka pre rýchlu inštaláciu Verzia 1.00 Apríl 2009 Vydanie 1 Copyright

Více

Návod na používanie. Leadtek 7FD5 Flash-OFDM WiFi router

Návod na používanie. Leadtek 7FD5 Flash-OFDM WiFi router Návod na používanie Leadtek 7FD5 Flash-OFDM WiFi router Úvod Gratulujeme vám k zakúpeniu Flash-OFDM routera DTM Leadtek 7FD5. Jedná sa o WiFi router so zabudovaným Flash-OFDM modulom. Podporuje NAT, smerovanie,

Více

TP-Link TD-W8901GB Inštalácia

TP-Link TD-W8901GB Inštalácia TP-Link TD-W8901GB Inštalácia 1. Pripojenie zariadenia Poznámka: Na konfiguráciu routra používajte prosím iba káblové sieťové pripojenia. 1. Vypnite vaše všetky sieťové zariadenia, vrátane vášho počítača

Více

Inštalačná príručka prístupového bodu WiFi Powerline 500 XWN5001

Inštalačná príručka prístupového bodu WiFi Powerline 500 XWN5001 Inštalačná príručka prístupového bodu WiFi Powerline 500 XWN5001 Technická podpora Ďakujeme, že ste si vybrali výrobky spoločnosti NETGEAR. Po inštalácii zariadenia vyhľadajte výrobné číslo na štítku vášho

Více

Inštalácia. Powerline 500 Model XAVB5622

Inštalácia. Powerline 500 Model XAVB5622 Inštalácia Powerline 500 Model XAVB5622 Obsah balenia V niektorých oblastiach je s produktom dodávaný disk Resource CD. Poznámka: Adaptéry sa menia podľa regiónu. Váš adaptér môže vyzerať odlišne. 2 Začíname

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Príručka na rýchlu inštaláciu VDSL. Zyxel VMG1312-B30A. Volajte na našu Zákaznícku linku: 02/

Príručka na rýchlu inštaláciu VDSL. Zyxel VMG1312-B30A. Volajte na našu Zákaznícku linku: 02/ Príručka na rýchlu inštaláciu VDSL Zyxel VMG1312-B30A Volajte na našu Zákaznícku linku: 02/20 82 82 08 Príručka na rýchlu inštaláciu VDSL Zyxel VMG1312-B30A 2 Obsah 3 1 Obsah balenia...4 2 Postup inštalácie

Více

Sieťová klenbová minikamera

Sieťová klenbová minikamera Kamera Sieťová klenbová minikamera Rýchla používateľská príručka---po slovensky Táto rýchla príručka sa vzťahuje na: DS-2CD2312-I5, DS-2CD2332-I5 UD.6L0201B1256A01EU 1 Sieťová klenbová minikamera Rýchla

Více

Sprievodca prvým nastavením Huawei B525s

Sprievodca prvým nastavením Huawei B525s 1. Prihlásenie sa do brány rozhrania Huawei B525s 2. Zadanie PIN SIM karty 3. Rýchle nastavenie 4. Správa profilov 5. Detailné nastavenie siete WLAN 6. Zapnutie mobilného dátového pripojenia v domácej

Více

ZyXEL FSG1100HN Príručka k rýchlej inštalácii bezdrôtového aktívneho fiber routera

ZyXEL FSG1100HN Príručka k rýchlej inštalácii bezdrôtového aktívneho fiber routera ZyXEL FSG1100HN Príručka k rýchlej inštalácii bezdrôtového aktívneho fiber routera Volajte na našu zákaznícku linku: 02/208 28 208 ZyXEL FSG1100HN Príručka k rýchlej inštalácii bezdrôtového aktívneho fiber

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Urobte viac Nighthawk X6 Trojpásmový smerovač WiFi AC3200. Model R8000

Urobte viac Nighthawk X6 Trojpásmový smerovač WiFi AC3200. Model R8000 Urobte viac Nighthawk X6 Trojpásmový smerovač WiFi AC3200 Model R8000 Názov a heslo siete WiFi Predvolený názov (SSID) a heslo (sieťový kľúč) siete WiFi sú pre váš smerovač jedinečné ako sériové číslo.

Více

Magio router Zyxel P-2612HNU

Magio router Zyxel P-2612HNU Postup inštalácie zariadenia Magio router Zyxel P-2612HNU V prípade otázok počas inštalácie kontaktujte: Technickú podporu 0900 211 111 V prípade akýchkoľvek problémov pri inštalácii je vám k dispozícii

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Sieťová skrytá kamera. Rýchla používateľská príručka-po slovensky

Sieťová skrytá kamera. Rýchla používateľská príručka-po slovensky Sieťová skrytá kamera Rýchla používateľská príručka-po slovensky Táto rýchla príručka sa vzťahuje na: DS-2CD6412FWD-10, DS-2CD6412FWD-20, DS-2CD6412FWD-30 UD.6L0201B1295A01EU 1 Regulačné informácie Vyhlásenie

Více

Rýchly štart. Nighthawk X4 Inteligentný smerovač WiFi AC2350 Model R7500. Obsah balenia. Inštalačné video

Rýchly štart. Nighthawk X4 Inteligentný smerovač WiFi AC2350 Model R7500. Obsah balenia. Inštalačné video Podpora Ďakujeme vám, že ste si kúpili výrobok od spoločnosti NETGEAR. Po inštalácii zariadenia vyhľadajte štítok so sériovým číslom, pomocou ktorého zaregistrujte svoj produkt na lokalite https://my.netgear.com.

Více

P-660HN-TxA. Príručka pre rýchlu inštaláciu. Bezdrôtová brána n ADSL2+ so 4 portami

P-660HN-TxA. Príručka pre rýchlu inštaláciu. Bezdrôtová brána n ADSL2+ so 4 portami Bezdrôtová brána 802.11n ADSL2+ so 4 portami Firmware v3.0 Vydanie 1, 6/2010 Východiskové nastavenie: IP adresa: http://192.168.1.1 Heslo: 1234 Príručka pre rýchlu inštaláciu Copyright 2010. Všetky práva

Více

Obsah balení. Bezdrátový router AC1200 Model R6100 Instalační příručka

Obsah balení. Bezdrátový router AC1200 Model R6100 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Návod na inštaláciu. modemu Cisco EPC Volajte na našu zákaznícku linku: 02/

Návod na inštaláciu. modemu Cisco EPC Volajte na našu zákaznícku linku: 02/ Návod na inštaláciu modemu Cisco EPC 3925 Volajte na našu zákaznícku linku: 02/208 28 208 Obsah 2 Obsah balenia...3 Popis hardvéru - predný panel...4 Popis hardvéru - zadný panel...5 Schéma zapojenia...6

Více

Používanie webových služieb na sieťové skenovanie (Windows Vista SP2 alebo novší, Windows 7 a Windows 8)

Používanie webových služieb na sieťové skenovanie (Windows Vista SP2 alebo novší, Windows 7 a Windows 8) Používanie webových služieb na sieťové skenovanie (Windows Vista SP2 alebo novší, Windows 7 a Windows 8) Protokol webových služieb umožňuje používateľom systému Windows Vista (SP2 alebo novší), Windows

Více

Podrobný sprievodca aktualizáciou na systém Windows 8.1

Podrobný sprievodca aktualizáciou na systém Windows 8.1 Podrobný sprievodca aktualizáciou na systém Windows 8.1 Inštalácia a aktualizácia systému Windows 8.1 Aktualizácia systému BIOS, aplikácií a ovládačov, spustenie služby Windows Update Výber typu inštalácie

Více

TomTom Referenčná príručka

TomTom Referenčná príručka TomTom Referenčná príručka Obsah Rizikové zóny 3 Rizikové zóny vo Francúzsku... 3 Upozornenia na rizikové zóny... 3 Zmena spôsobu upozornenia... 4 tlačidlo Ohlásiť... 4 Nahlásenie novej rizikovej zóny

Více

Užívateľská príručka k zariadeniu ADB VV3212

Užívateľská príručka k zariadeniu ADB VV3212 Užívateľská príručka k zariadeniu ADB VV3212 OBSAH A.) pripojenie Magio Wi-Fi routra cez telefónnu zásuvku A.) Pripojenie Magio Wi-Fi routra cez telefónnu zásuvku 3 B.) Pripojenie Magio Wi-Fi routra do

Více

PLA-401 v3 Ethernetový adaptér PowerLine (prenos dát cez silové elektrické káble)

PLA-401 v3 Ethernetový adaptér PowerLine (prenos dát cez silové elektrické káble) Ethernetový adaptér PowerLine (prenos dát cez silové elektrické káble) Príručka pre rýchlu inštaláciu Firmware v3.3.4 Vydanie 1. Marec 2009 Obsah Úvodné informácie... 1 Pripojenie ku káblovému/dsl modemu

Více

Inštalačný manuál pre ZyXEL Prestige 320W

Inštalačný manuál pre ZyXEL Prestige 320W Inštalačný manuál pre ZyXEL Prestige 320W Tento inštalačný manuál predpokladá, že zariadenie ZyXEL Prestige 320W sa ide pripájať na existujúcu aplikáciu prostredníctvom už funkčného pripojenia na Internet

Více

Aktualizácia operačného systému Android tabletu Samsung Note 10.1 model N8010

Aktualizácia operačného systému Android tabletu Samsung Note 10.1 model N8010 Aktualizácia operačného systému Android tabletu Samsung Note 10.1 model N8010 Verzia 1.0 Úvod. Pre skvalitnenie používania tabletov Samsung Note 10.1 model N8010 dodávaných v rámci projektu EVSRŠ (DIGIškola)

Více

Externé zariadenia Používateľská príručka

Externé zariadenia Používateľská príručka Externé zariadenia Používateľská príručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie obsiahnuté v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jediné záruky

Více

Bezdrátový router AC1750 Smart

Bezdrátový router AC1750 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Zvládněte více. WiFi a LTE router s modemem Nighthawk AC1900. Model R7100LG

Zvládněte více. WiFi a LTE router s modemem Nighthawk AC1900. Model R7100LG Zvládněte více WiFi a LTE router s modemem Nighthawk AC1900 Model R7100LG Název a heslo sítě WiFi Předem přiřazený název sítě WiFi (SSID) a heslo (síťový klíč) jsou pro každý router jedinečné, podobně

Více

Návod na rýchlu inštaláciu. Verzia 1.00 DIR-100

Návod na rýchlu inštaláciu. Verzia 1.00 DIR-100 Návod na rýchlu inštaláciu Verzia 1.00 DIR-100 Systémové požiadavky Systémové požiadavky Káblový/DSL modem s ethernetovým portom Počítače s operačnými systémami Windows, Macintosh alebo Linux a s nainštalovanou

Více

SWAN a.s., Borská 6, Bratislava, Tel.: 0650 / , Návod na inštaláciu

SWAN a.s., Borská 6, Bratislava, Tel.: 0650 / ,  Návod na inštaláciu Návod na inštaláciu Inštalácia LTE USB modemu Huawei E3372 a mobilného internetového pripojenia 1 Dôležité upozornenie: pred inštaláciou zariadenia a internetového pripojenia sa oboznámte so zariadením

Více

Manuál pre používateľov OS Android. *pre aplikáciu CONNECTED WATCH

Manuál pre používateľov OS Android. *pre aplikáciu CONNECTED WATCH Manuál pre používateľov OS Android *pre aplikáciu CONNECTED WATCH Obsah 1. Ako používať hodinky 2. Párovanie hodiniek s telefónom 1. KROK 1: príprava hodiniek pre spárovanie 2. KROK 2: stiahnutie aplikácie

Více

Bezdrátový router AC1600 Smart

Bezdrátový router AC1600 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Dvoupásmový bezdrátový gigabitový router N900

Dvoupásmový bezdrátový gigabitový router N900 Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Zyxel VMG1312. Príručka na rýchlu inštaláciu VDSL. Volajte na našu Zákaznícku linku: 02/

Zyxel VMG1312. Príručka na rýchlu inštaláciu VDSL. Volajte na našu Zákaznícku linku: 02/ Zyxel VMG1312 Príručka na rýchlu inštaláciu VDSL Volajte na našu Zákaznícku linku: 02/20 82 82 08 Zyxel VMG1312 Príručka na rýchlu inštaláciu VDSL 2 Obsah 3 1 Obsah balenia...4 2 Postup inštalácie VDSL

Více

Stručný přehled. Extender bezdrátové sítě AC750. Model EX3700

Stručný přehled. Extender bezdrátové sítě AC750. Model EX3700 Stručný přehled Extender bezdrátové sítě AC750 Model EX3700 Začínáme Extender bezdrátové sítě NETGEAR zvyšuje dosah bezdrátové sítě zesílením stávajícího signálu WiFi a vylepšením celkové kvality signálu

Více

ThinkPad Wireless WAN Card. Stručná príručka

ThinkPad Wireless WAN Card. Stručná príručka ThinkPad Wireless WAN Card Stručná príručka 1. Kapitola Opis produktu Ak používate počítač ThinkPad s podporou karty bezdrôtovej siete WAN (Wide Area Network), kartu bezdrôtovej siete WAN môžete nainštalovať

Více

Konfigurácia IP Bell 02C Dverný vrátnik a FIBARO Home Center 2

Konfigurácia IP Bell 02C Dverný vrátnik a FIBARO Home Center 2 Konfigurácia IP Bell 02C Dverný vrátnik a FIBARO Home Center 2 Použité zariadenia: Riadiaca jednotka - Fibaro Home Center 2 vo verzii 4.059 BETA Dverný vrátnik - IP Bell 02C od spoločnosti ALPHATECH TECHNOLOGIES

Více

Univerzálne dia kové ovládanie TV SAT DVD AUX

Univerzálne dia kové ovládanie TV SAT DVD AUX TV SAT DVD AUX Skôr, než začnete používať diaľkový ovládač, budete musieť vykonať jeden z nasledujúcich krokov: Nastavenie na strane diaľkového ovládača A. Nastavenie pomocou kódu výrobcu 1. Zapnite zariadenie,

Více

Quick Installation Guide

Quick Installation Guide Quick Installation Guide Inštalačná príručka Mobile Companion Version 2.00 January 18, 201 3 Obsah balenia Mobile Companion () Zásuvkové adaptéry (zástrčky pre UK a EÚ) Kartička s konfiguráciou siete Wi-Fi

Více

Modem a lokálna sieť LAN Používateľská príručka

Modem a lokálna sieť LAN Používateľská príručka Modem a lokálna sieť LAN Používateľská príručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie obsiahnuté v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jediné

Více

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Technická podpora Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým

Více

Instalační příručka pro přístupový bod Powerline 500 WiFi XWN5001

Instalační příručka pro přístupový bod Powerline 500 WiFi XWN5001 Instalační příručka pro přístupový bod Powerline 500 WiFi XWN5001 Technická podpora Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým

Více

Obsah balení. Instalační příručka bezdrátového modemu s routerem ADSL2+ N300 DGN2200Bv4

Obsah balení. Instalační příručka bezdrátového modemu s routerem ADSL2+ N300 DGN2200Bv4 Trademarks NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být změněny

Více

Zyxel P-660HN-TxA. Príručka na rýchlu inštaláciu ADSL. Volajte na našu Zákaznícku linku: 02/

Zyxel P-660HN-TxA. Príručka na rýchlu inštaláciu ADSL. Volajte na našu Zákaznícku linku: 02/ Zyxel P-660HN-TxA Príručka na rýchlu inštaláciu ADSL Volajte na našu Zákaznícku linku: 02/20 82 82 08 Zyxel P-660HN-TxA Príručka na rýchlu inštaláciu ADSL 2 Obsah 3 1 Obsah balenia...4 2 Postup inštalácie

Více

HikVision DDNS. Pripojenie zariadenia pomocou HikVision DDNS servera

HikVision DDNS. Pripojenie zariadenia pomocou HikVision DDNS servera HikVision DDNS Pripojenie zariadenia pomocou HikVision DDNS servera 1. kopírovanie sériového čísla zariadenia - V klientskom softvéri ivms4200 postupujte podľa obrázka - V zobrazenom zozname vyberte vami

Více

Návod na instalaci univerzálního extenderu Verze Powerline (XAVNB2001)

Návod na instalaci univerzálního extenderu Verze Powerline (XAVNB2001) Návod na instalaci univerzálního extenderu Verze Powerline (XAVNB2001) Technická podpora Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým

Více

Príručka k rýchlej inštalácii Wifi Modemu DX WiMax (samoinštalačný manuál)

Príručka k rýchlej inštalácii Wifi Modemu DX WiMax (samoinštalačný manuál) Príručka k rýchlej inštalácii Wifi Modemu DX WiMax (samoinštalačný manuál) Obsah 1 Popis a základné nastavenia 3 1.1 Popis zariadenia... 3 1.2 Nastavenie základných parametrov pre prihlásenie do siete...

Více

Návod na instalaci univerzálního extenderu Verze Powerline (XAVN2001)

Návod na instalaci univerzálního extenderu Verze Powerline (XAVN2001) Návod na instalaci univerzálního extenderu Verze Powerline (XAVN2001) Technická podpora Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým

Více

Inštalácia modemu Huawei E220 pre OS MAC

Inštalácia modemu Huawei E220 pre OS MAC Inštalácia modemu Huawei E220 pre OS MAC Obsah I. Úvod...- 3 - II. Inštalácia ovládačov USB modemu Huawei E220...- 3 - III. Nastavenia parametrov spojenia pre USB modem Huawei E220...- 8 - IV. Konfigurácia

Více

Tiandy IP kamera - SK manuál

Tiandy IP kamera - SK manuál Tiandy IP kamera - SK manuál Krok 1: Zapojenie kabeláže VŽDY ODPORÚČAME TESTOVAŤ KAMERU NA STOLE PRED FINÁLNOU INŠTALÁCIOU!! Dôrazne odporúčame otestovať kameru vnútri, ideálne na stole - dočasný test

Více

InnoDV TVideo-650 Sprievodca inštaláciou ovládačov a aplikácií

InnoDV TVideo-650 Sprievodca inštaláciou ovládačov a aplikácií InnoDV TVideo-650 Sprievodca inštaláciou ovládačov a aplikácií Hardvérová inštalácia: Video vstup pre S-Video alebo kompozitný video kábel Audio vstup Kompozitný video kábel: Prijímač diaľkového ovládania

Více

NBG-419N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití

NBG-419N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Výchozí nastavení: LAN Port: LAN1 LAN4 IP adresa: http://192.168.1.1 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Duben 2009 Vydání 1 Copyright 2009. Všechna

Více

Certifikát. Prvé kroky s certifikátom na čipovej karte

Certifikát. Prvé kroky s certifikátom na čipovej karte Certifikát Prvé kroky s certifikátom na čipovej karte Vážená klientka, vážený klient, ďakujeme Vám za prejavenie dôvery a blahoprajeme k získaniu certifikátu. Čo je to osobný certifikát Certifikát uložený

Více

Manuál pripojenia sa k IP zariadeniu HikVision (videorekordéra, IP kamery, videoservera..) pomocou DDNS servera HikVision.

Manuál pripojenia sa k IP zariadeniu HikVision (videorekordéra, IP kamery, videoservera..) pomocou DDNS servera HikVision. 1 Manuál pripojenia sa k IP zariadeniu HikVision (videorekordéra, IP kamery, videoservera..) pomocou DDNS servera HikVision. 2 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Aktivácia DDNS pripojenia v IP zariadení HikVision...

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Používateľská príručka pre autorov

Používateľská príručka pre autorov Používateľská príručka pre autorov Prihlásenie 1. Do internetového vyhľadávača zadajte: http://ezp.vssvalzbety.sk/login 2. Po zobrazení obrázku č. 1 kliknite na Prihlásiť sa pomocou Google" Obr. 1 - Prihlasovanie

Více

pripojenie set-top-boxu Sagem IAD 84 HD k optickému konvertoru

pripojenie set-top-boxu Sagem IAD 84 HD k optickému konvertoru pripojenie set-top-boxu Sagem IAD 84 HD k optickému konvertoru 1. obrázok zariadenia Obsah príručky 1. obrázok zariadenia 2. ako pripojiť set-top-box 2.1. ku konvertoru CIG G-25E 2.2. ku konvertoru Huawei

Více

1. POWER svítí Externí napáječ pracuje normálně. Externí napáječ je vypnutý nebo odpojený. 2. WLAN svítí Bezdrátová síť WLAN pracuje normálně.

1. POWER svítí Externí napáječ pracuje normálně. Externí napáječ je vypnutý nebo odpojený. 2. WLAN svítí Bezdrátová síť WLAN pracuje normálně. Obsah Obsah... 2 Popis... 3 Funkce... 3 Kontrolka LED... 3 Popis rozhraní... 4 Instalace... 5 Vložení karty SIM... 5 Vložení modemu... 5 Připojení počítače... 6 Připojení napájecího zdroje... 6 Zapnutí

Více

NBG-417N. Príručka pre rýchlu inštaláciu. Bezdrôtový router N-lite pre domáce použitie

NBG-417N. Príručka pre rýchlu inštaláciu. Bezdrôtový router N-lite pre domáce použitie Bezdrôtový router N-lite pre domáce použitie Východiskové nastavenie: LAN Port: LAN1 LAN4 IP adresa: http://192.168.1.1 Heslo: 1234 Príručka pre rýchlu inštaláciu Verzia 1.00 December 2008 Vydanie 1 Copyright

Více

Bezdrôtový tablet. Príručka rýchleho štartu hardvéru

Bezdrôtový tablet. Príručka rýchleho štartu hardvéru Bezdrôtový tablet Príručka rýchleho štartu hardvéru Blahoželáme k získaniu Bezdrôtového tabletu QOMO RF! Bezdrôtový tablet je technologickým riešením 2.4 G RF. Jednoduchá inštalácia bezdrôtového softvéru

Více

Uživatelská příručka k síťovému projektoru

Uživatelská příručka k síťovému projektoru Uživatelská příručka k síťovému projektoru Obsah Příprava...3 Připojení projektoru k vašemu počítači...3 Kabelové připojení... 3 Dálkové ovládání projektoru pomocí webového prohlížeče...5 Podporované rozlišení...7

Více

Automatické pohony na brány

Automatické pohony na brány Manuál CITY1-EVO 230V CALYPSO NASTAVOVANIE RIADIACEJ ELEKTRONIKY 1. Zatlačte a držte zatlačené tlačidlo OK pokiaľ sa nezobrazí požadovaná položka. 2. Pustite tlačidlo OK. Následne sa zobrazí prvá položka

Více

WAP3205. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový přístupový bod třídy N

WAP3205. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový přístupový bod třídy N Bezdrátový přístupový bod třídy N Výchozí nastavení: LAN Port: LAN1 LAN2 IP adresa: http://192.168.1.2 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Květen 2009 Vydání 1 Copyright 2009. Všechna práva

Více

KLIMATIZÁCIA - KOMFORT

KLIMATIZÁCIA - KOMFORT KLIMATIZÁCIA - KOMFORT WiFi modul pre nástenné jednotky HKD, HND INŠTALAČNÝ NÁVOD Smart AC WiFi sada (vyhovuje norme IDA Da105762) Dátum vydania: 4.5.2016 INS-A-EXT-WiFi-0516-01-SK Sada WiFi obsahuje:

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

Funkce verze Premium

Funkce verze Premium Funkce verze Premium Obsah Sdílení USB zařízen v síti...3 Sdílení USB tiskárny...5 Zálohování počítačů Mac pomocí nástroje Time Machine...6 Aplikace NETGEAR genie...8 2 Sdílení USB zařízen v síti Aplikace

Více

příklad. 2. Informace o technické podpoře jsou na poslední straně.

příklad. 2. Informace o technické podpoře jsou na poslední straně. Poznámka 1. Model produktu zobrazený v této příručce je Archer C7 a slouží jako příklad. 2. Informace o technické podpoře jsou na poslední straně. Připojení hardwaru Vypněte váš modem (jestliže má záložní

Více

Používateľská príručka pre autorov Prihlásenie

Používateľská príručka pre autorov Prihlásenie Používateľská príručka pre autorov Prihlásenie 1. Spustite internetový prehliadač (napr. Mozilla Firefox, MS Internet Explorer...). 2. Do adresového riadku prehliadača napíšte: ezp.vssvalzbety.sk 3. Zobrazí

Více

EW-7416APn v2 & EW-7415PDn Inštalačná príručka pre systém Macintosh

EW-7416APn v2 & EW-7415PDn Inštalačná príručka pre systém Macintosh EW-7416APn v2 & EW-7415PDn Inštalačná príručka pre systém Macintosh 09-2012/v2.0 0 Začíname Kým začnete používať tento prístupový bod, skontrolujte, či v balení niečo nechýba a v prípade potreby nahláste

Více

Návod Môj Slovanet Krátky sprievodca registráciou a obnovou hesla

Návod Môj Slovanet Krátky sprievodca registráciou a obnovou hesla Návod Môj Slovanet Krátky sprievodca registráciou a obnovou hesla Obsah O portáli Môj Slovanet... 2 1. Ako sa zaregistrovať do portálu Môj Slovanet... 3 2. Zabudnuté heslo... 7 3. Kontakty... 10 O portáli

Více

Autentifikačné zariadenia:

Autentifikačné zariadenia: Autentifikačné zariadenia Autentifikačné zariadenie je najmä klientske číslo a mailer, Grid karta alebo autentifikačný kalkulátor Digipass GO3 (GO1), Digipass 300, Digipass 270, ktoré slúžiace na autentifikáciu

Více

Stručný přehled. Extender bezdrátové sítě N300 Model EX2700

Stručný přehled. Extender bezdrátové sítě N300 Model EX2700 Stručný přehled Extender bezdrátové sítě N300 Model EX2700 Začínáme Extender bezdrátové sítě NETGEAR zvyšuje dosah bezdrátové sítě zesílením stávajícího signálu WiFi a vylepšením celkové kvality signálu

Více

Pripojenie na internet cez WiFi pre zamestnancov a študentov

Pripojenie na internet cez WiFi pre zamestnancov a študentov Pripojenie na internet cez WiFi pre zamestnancov a študentov - Pripojenie funguje aj cez niektoré smartfóny, na strane 12 Windows 7: - Skontrolujte, či je zapnutá WiFi karta v notebooku/pc a či nie je

Více

Sprievodca rýchlym štartom

Sprievodca rýchlym štartom Sprievodca rýchlym štartom Víta vás váš MacBook Air Začnime. Spustite Mac stlačením tlačidla napájania. Otvorí sa Sprievodca nastavením, vďaka ktorému môžete jednoducho nastaviť svoj Mac a ihneď ho začať

Více

Stručný přehled. Extender bezdrátové sítě AC750. model EX3800

Stručný přehled. Extender bezdrátové sítě AC750. model EX3800 Stručný přehled Extender bezdrátové sítě AC750 model EX3800 Začínáme Extender bezdrátové sítě NETGEAR zvyšuje dosah bezdrátové sítě zesílením stávajícího signálu WiFi a vylepšením celkové kvality signálu

Více

EW-7416APn V2 & EW-7415PDn Průvodce instalací pro Macintosh

EW-7416APn V2 & EW-7415PDn Průvodce instalací pro Macintosh EW-7416APn V2 & EW-7415PDn Průvodce instalací pro Macintosh 09-2012 / v2.0 0 Začínáme Předtím, než začnete tento přístupový bod používat, prosím zkontrolujte, zda v balení nechybí žádná položka a pokud

Více

Postup inštalácie ovládača JA-80T pre systém Windows XP

Postup inštalácie ovládača JA-80T pre systém Windows XP Postup inštalácie ovládača JA-80T pre systém Windows XP Riešenie problému s načítaním nastavení GSM komunikátora (JA-60GSM) v ComLinku vo Windowse XP. Prejav poruchy: Po kliknutí na Nastavovanie - GSM

Více

Modem a lokálna sieť LAN Používateľská príručka

Modem a lokálna sieť LAN Používateľská príručka Modem a lokálna sieť LAN Používateľská príručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie obsiahnuté v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jediné

Více

Instalační příručka k desktopovému úložnému systému ReadyNAS OS 6

Instalační příručka k desktopovému úložnému systému ReadyNAS OS 6 Instalační příručka k desktopovému úložnému systému ReadyNAS OS 6 Obsah Obsah balení... 3 Základní nastavení... 4 Přeformátování disků... 7 Další informace... 9 2 2 Obsah balení Systém ReadyNAS Zdrojové

Více

DI-784 11a/11g dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač. 5V DC Power Adapter

DI-784 11a/11g dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač. 5V DC Power Adapter Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DI-784 11a/11g Dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač Než začnete

Více

Podpora. Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR.

Podpora. Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Začínáme Podpora Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým číslem vašeho produktu a použijte ho při registraci výrobku na adrese

Více

Príručka k inštalácii telefónneho prístroja Gigaset A540 IP

Príručka k inštalácii telefónneho prístroja Gigaset A540 IP Príručka k inštalácii telefónneho prístroja Gigaset A540 IP Strana 1 Obsah: 1 Obsah balenia 3 2 Schéma zapojenia prístroja 4 3 Postup pre konfiguráciu služby telefonovania prostredníctvom webového rozhrania

Více

Používateľská príručka k modulu CI+

Používateľská príručka k modulu CI+ Používateľská príručka k modulu CI+ Sledujte nás na freesat Slovensko 02/217 22 222 sk.freesattv.tv/ciplus 1 1 Sledujte nás na freesat Slovensko sk.freesattv.tv/ciplus 1 OBSAH BALENIE... 2 POŽADOVANÉ VYBAVENIE...

Více

Zvládněte více. Nighthawk X10 Bezdrátový router AD7200 Smart. Model R9000

Zvládněte více. Nighthawk X10 Bezdrátový router AD7200 Smart. Model R9000 Zvládněte více Nighthawk X10 Bezdrátový router AD7200 Smart Model R9000 Název a heslo sítě WiFi Předem přiřazený název bezdrátové sítě (SSID) a síťový klíč (heslo) jsou pro každý router jedinečné, podobně

Více

Postup registrácie certifikátov do Windows

Postup registrácie certifikátov do Windows Postup registrácie certifikátov do Windows Obsah Registrácia certifikátu do Windows... 2 1. Správa čipovej karty SecureStore... 2 1.1 Zmena PINu na čipovej karte... 5 2. Odregistrovanie certifikátu...

Více

Dealer Extranet 3. Cenové ponuky

Dealer Extranet 3. Cenové ponuky Dealer Extranet 3 Cenové ponuky Obsah Vytvorenie cenovej ponuky so zľavou Velux 3 Vytvorenie klientskej cenovej ponuky zo súčasnej cenovej ponuky 10 Vytvorenie klientskej cenovej ponuky pomocou Konfigurátora

Více

Postup inštalácie aplikácie Blackberry Connect pre Sony Ericsson P990.

Postup inštalácie aplikácie Blackberry Connect pre Sony Ericsson P990. Postup inštalácie aplikácie Blackberry Connect pre Sony Ericsson P990. Tento manuál vám pomôže správne nastaviť mobilný telefón Sony Ericsson P990 na používanie služby BlackBerry prostredníctvom aplikácie

Více

Hromadná korešpondencia v programe Word Lektor: Ing. Jaroslav Mišovych

Hromadná korešpondencia v programe Word Lektor: Ing. Jaroslav Mišovych Hromadná korešpondencia v programe Word 2010 Lektor: Ing. Jaroslav Mišovych Obsah Čo je hromadná korešpondencia Spustenie hromadnej korešpondencie Nastavenie menoviek Pripojenie menoviek k zoznamu adries

Více

NBG-417N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití

NBG-417N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Výchozí nastavení: LAN Port: LAN1 LAN4 IP adresa: http://192.168.1.1 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Prosinec 2008 Vydání 1 Copyright 2008.

Více