Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 3"

Transkript

1 Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 26. bøezna 2001 Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 3 O B S A H: ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY A. Normativní èást 49. Cenové rozhodnutí ÈTÚ è. 03/PROP/2001 B. Informativní èást 50. Oznámení o pøidìlení SPC (Signalling Point Code) pro pøechodovou sí signalizaèní sítì è Oznámení o pøidìlení SPC (Signalling Point Code) pro pøechodovou sí signalizaèní sítì è Oznámení o pøidìlení dalších kódù mezinárodních signalizaèních bodù (ISPC) sítì SS7 pro signalizaèní body 53. Oznámení o pøidìlení dalších SPC (Signalling Point Code) pro národní pøechodovou sí signalizaèní sítì signalizaèního systému è Oznámení o pøidìlení dalšího kódu mezinárodního signalizaèního bodu (ISPC) sítì SS7 pro signalizaèní body 55. Pokraèování seznamu osvìdèení o registraci poskytování telekomunikaèních služeb podle generální licence 56. Seznam osvìdèení o registraci podle generální licence è. GL - 24/T/2000 vydané ke zøizování a provozování veøejné telekomunikaèní sítì urèené výhradnì k jednosmìrnému šíøení televizních nebo rozhlasových signálù po vedení 57. Seznam platných rozhodnutí o udìlení telekomunikaèní licence - pokraèování 58. Telekomunikaèní licence ke zøizování a provozování veøejné telekomunikaèní sítì spoleènosti FPD Telecom, a.s. 59. Telekomunikaèní licence ke zøizování a provozování veøejné telekomunikaèní sítì spoleènosti Kabelová televize Kadaò, a.s. 60. Telekomunikaèní licence ke zøizování a provozování veøejné telekomunikaèní sítì spoleènosti OVANET, a.s. 61. Upozornìní pro držitele povìøení, povolení, oprávnìní a ohlášení podle GP-22/1997 a GP-22/ Oznámení o pøidìlení úèastnických èísel ODDÍL PRÁVNÍCH SUBJEKTÙ 63. Dodatek è. 03/2001 ze dne , kterým se mìní a doplòuje Ceník vnitrostátních telekomunikaèních služeb 64. Dodatek è. 01/2001 k Ceníku mezinárodních telekomunikaèních služeb 65. Všeobecné podmínky spoleènosti RadioMobil a.s.

2 Strana 2 Telekomunikaèní vìstník Èástka 3 A. NORMATIVNÍ ÈÁST 49. Cenové rozhodnutí ÈTÚ è. 03/PROP/2001 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY Èeský telekomunikaèní úøad Praha dne 13. února 2001 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 È.j. 8240/ Èeský telekomunikaèní úøad, jako pøíslušný orgán státní správy podle 2b odst. 2 zákona è. 265/1991 Sb., o pùsobnosti orgánù Èeské republiky v oblasti cen, ve znìní pozdìjších pøedpisù 1), vydává podle 95 bod 7. písm. b) a stanovuje podle 78 odst. 2 zákona è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dalších zákonù, v souladu s 12 odst. 1 zákona è. 526/1990 Sb., o cenách, ve znìní pozdìjších pøedpisù, cenové rozhodnutí è. 03/PROP/2001, kterým se doplòuje Cenové rozhodnutí Èeského telekomunikaèního úøadu è. 02/PROP/2001 ze dne 12. ledna Èlánek 1 (1) Cenové rozhodnutí è. 02/PROP/2001 zejména èlánek 2, odstavec 2 doplòuje cenové rozhodnutí è. 01/PROP/2000 èlánek 1, odstavec 2, písmeno b), to znamená, že ceny uvedené v èlánku 1 Maximální ceny cenového rozhodnutí è. 02/PROP/2001, kterým se stanoví maximální ceny za propojení veøejných telekomunikaèních sítí (dále jen VTS ), jsou stanoveny za pøenos volání ke koncovému bodu propojené sítì VTS, ke kterému jsou pøipojena koncová zaøízení telefonních úèastníkù. (2) Pøi uplatòování cen za propojení platí zásada reciprocity. (3) Služba pøístupu k VTS uvedená v Referenèní nabídce propojení spoleènosti ÈESKÝ TELECOM, a.s., è.j. 4137/ 2000 ze dne 20. øíjna 2000 neodpovídá 37 odst. 1 a 2 zákona è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dalších zákonù, 1 vyhlášky è.195/2000 Sb., kterou se stanoví druhy a charakteristika koncových bodù a rozhraní veøejné telekomunikaèní sítì a 1 vyhlášky è. 198/2000 Sb., o náležitostech návrhu na uzavøení smlouvy o propojení a pøístupu k síti a o technických a provozních podmínkách pøístupu k síti a propojení sítí a pøipojení neveøejných telekomunikaèních sítí k veøejným telekomunikaèním sítím. Ceny za službu pøístupu k VTS nejsou pøedmìtem smlouvy o propojení. (4) Služba pøenosových cest uvedená v Referenèní nabídce propojení spoleènosti ÈESKÝ TELECOM, a.s., è.j. 4137/2000 ze dne 20.øíjna 2000 je službou pronájmu vnitrostátních telekomunikaèních vedení a okruhù. Ceny za zøízení a ceny za pronájem vnitrostátních telekomunikaèních vedení a okruhù se stanoví podle Èásti II, položky è. 1, SKP cenového rozhodnutí ÈTÚ è. 01/2001 vydaného dne 15. prosince 2000, tzn., že se u nich uplatòují vìcnì usmìròované ceny. Èlánek 2 Toto cenové rozhodnutí nabývá úèinnosti dnem vyhlášení. Ing. David Stádník v.r. pøedseda Èeského telekomunikaèního úøadu 1) Zákon è. 135/1994 Sb., kterým se mìní a doplòuje zákon Èeské národní rady è. 265/1991 Sb., o pùsobnosti orgánù Èeské republiky v oblasti cen, a mìní zákon è. 526/1990 Sb., o cenách. Zákon è. 151/1997 Sb., o oceòování majetku a o zmìnì nìkterých zákonù (zákon o oceòování majetku). 111 zákona è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dalších zákonù. B. INFORMATIVNÍ ÈÁST 50. Oznámení o pøidìlení SPC (Signalling Point Code) pro pøechodovou sí signalizaèní sítì è.7 Spoleènosti ÈESKÝ TELECOM, a.s. byl pøidìlen následující SPC: 2-82 pro BTR 1 (Brno Komín EWSD) ÈTÚ è.j /

3 Èástka 3 Telekomunikaèní vìstník Strana Oznámení o pøidìlení SPC (Signalling Point Code) pro pøechodovou sí signalizaèní sítì è.7 Spoleènosti Callino, a.s. byl pøidìlen následující SPC: 19-1 Switch Praha - CZ ÈTÚ è.j / Oznámení o pøidìlení dalších kódù mezinárodních signalizaèních bodù (ISPC) sítì SS7 pro signalizaèní body Spoleènosti Contactel s r.o. byly pøidìleny následující ISPC: pro Praha CTT pro Praha CTT2 ÈTÚ è.j / Oznámení o pøidìlení SPC (Signalling Point Code) pro národní pøechodovou sí signalizaèní sítì signalizaèního systému è. 7 Spoleènosti ETEL, s.r.o. byl pøidìlen následující SPC: 18-1 ETEL Praha ÈTÚ è.j / Oznámení o pøidìlení dalšího kódu mezinárodního signalizaèního bodu (ISPC) sítì SS7 pro signalizaèní body Spoleènosti Callino, a.s. byl pøidìlen následující ISPC: Switch Praha - INT ÈTÚ è.j / Pokraèování seznamu osvìdèení o registraci poskytování telekomunikaèních služeb podle generální licence Plné znìní seznamu osvìdèení o registraci je uvedeno v pøíloze tohoto vìstníku. 56. Seznam osvìdèení o registraci podle generální licence è. GL - 24/T/2001 vydané ke zøizování a provozování veøejné telekomunikaèní sítì urèené výhradnì k jednosmìrnému šíøení televizních nebo rozhlasových signálù po vedení Plné znìní seznamu osvìdèení o registraci je uvedeno v pøíloze tohoto vìstníku. Ing. František Hesoun v.r. øeditel odboru regulace telekomunikaèních sítí a služeb 57. Seznam platných rozhodnutí o udìlení telekomunikaèní licence - pokraèování A = zøizování a provozování veøejné telekomunikaèní sítì B = poskytování veøejné telefonní služby prostøednictvím veøejné pevné telekomunikaèní sítì C = poskytování veøejné telefonní služby prostøednictvím veøejné mobilní telekomunikaèní sítì Poø. Obchodní jméno Telekomu- Datum zahájení Vlastník veøejné Èíslo jednací èís. nikaèní provozování sítì Územní telekomunikaèní sítì Poskytovatel Datum vydání Platnost Adresa sídla èinnost Datum zahájení rozsah služeb licence licence poskytování Provozovatel veøejné Datum nabytí IÈO služeb telekomunikaèní sítì právní moci 29 Kabelová televize Kadaò,a.s. 5963/ Kabelová televize Kadaò Kadaò, Jungmannova let Kadaò,a.s. Kabelová televize Kadaò,a.s Kadaò, Jungmannova 742 A Poznámka : Veøejná telekomunikaèní sí je zároveò telekomunikaèní sítí urèenou k jednosmìrnému šíøení televizních nebo rozhlasových signálù. ÈTÚ è.j. 9679/

4 Strana 4 Telekomunikaèní vìstník Èástka Telekomunikaèní licence ke zøizování a provozování veøejné telekomunikaèní sítì spoleènosti FPD Telecom, a.s. Èeský telekomunikaèní úøad Praha 18. ledna 2001 È.j.: / Èeský telekomunikaèní úøad (dále jen Úøad ) jako pøíslušný orgán státní správy vydává podle 102 odst. 1, 95 bod 3. písm. a) a podle 14 odst. 1 písm. a) a násl. zákona è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dalších zákonù (dále jen zákon ), na základì žádosti ze dne , doplnìné dne , toto rozhodnutí o udìlení TELEKOMUNIKAÈNÍ LICENCE ke zøizování a provozování veøejné telekomunikaèní sítì spoleènosti: FPD Telecom, a.s. se sídlem: Praha 4, Mezi sklady 3/170, PSÈ IÈO: (dále jen držitel telekomunikaèní licence ) v dále uvedeném rozsahu a za následujících podmínek: A. DRUH A ROZSAH VEØEJNÉ TELEKOMUNIKAÈNÍ SÍTÌ 1. Držitel telekomunikaèní licence je oprávnìn zøizovat a provozovat veøejnou pevnou telekomunikaèní sí (dále jen telekomunikaèní sí ), jejímž prostøednictvím budou poskytovány telekomunikaèní služby na celém území Èeské republiky. 2. Propojení s telekomunikaèními sítìmi jiných provozovatelù se uskuteèòuje v technicky zpùsobilých místech telekomunikaèní sítì, smluvnì dohodnutých s oprávnìnými provozovateli telekomunikaèních sítí. 3. Držitel telekomunikaèní licence je oprávnìn jednat a uzavírat dohody se zahranièními subjekty za úèelem propojení telekomunikaèní sítì provozované držitelem telekomunikaèní licence s telekomunikaèními sítìmi jiných oprávnìných provozovatelù pro poskytování mezinárodních telekomunikaèních služeb z jiných státù do Èeské republiky a z Èeské republiky do jiných státù, vèetnì tranzitu pøes území Èeské republiky. B. TECHNICKÉ PODMÍNKY NUTNÉ K ZAJIŠTÌNÍ INTEGRITY VEØEJNÉ TELEKOMUNIKAÈNÍ SÍTÌ 4. Držitel telekomunikaèní licence je povinen: a) øídit se pøi zøizování a provozování telekomunikaèní sítì podle bodu 1 pøíslušnými právními pøedpisy, platnými jednotnými pravidly, opatøeními Úøadu, èíslovacím plánem a normami ÈSN, a to i tìmi, které byly vydány po nabytí právní moci rozhodnutí o vydání této telekomunikaèní licence, b) vykonávat telekomunikaèní èinnosti podle bodu 1 v souladu s technickými parametry odpovídajícími doporuèením ITU a normám ETSI, c) umožnit jiným oprávnìným provozovatelùm sítì a poskytovatelùm služeb pøímé nebo nepøímé propojení jím provozované telekomunikaèní sítì v souladu se zákonem. C. JINÁ PRÁVA A POVINNOSTI 5. Držitel telekomunikaèní licence má právo jednat se zahranièními provozovateli, uzavírat s nimi smlouvy týkající se poskytování mezinárodních telekomunikaèních služeb, podmínek tranzitu a finanèního vyrovnání a jako takový má právo, v souladu s ustanovením 1008 Ústavy Mezinárodní telekomunikaèní unie, na pøiznání statutu Uznaný provozovatel (Recognized Operating Agency). 6. Pøi zajiš ování bezpeènosti státu v souvislosti s vykonáváním telekomunikaèních èinností na území, pro nìž byl vyhlášen krizový stav, je držitel telekomunikaèní licence povinen: a) plnit úkoly vyplývající z právních pøedpisù schválených k zabezpeèování obrany a bezpeènosti státu a hospodáøských opatøení pro krizové stavy, b) v období pøípravy na krizové stavy a v prùbìhu jejich øešení poskytovat na vyžádání Úøadu informace o pøijímaných opatøeních, vèetnì návrhù opatøení potøebných pro rozhodování tohoto orgánu, c) vykonávat pøednostnì èinnosti podle bodu 1 pro potøeby orgánù státní správy a samosprávy, ozbrojených bezpeènostních sborù a záchranných sborù a právnických a fyzických osob, urèených zvláštním pøedpisem, plnících úkoly v oblasti obrany a bezpeènosti státu. 7. Držitel telekomunikaèní licence je povinen zajiš ovat pøenos tísòového volání podle opatøení Úøadu è. OÚ - 3/S/2000, zveøejnìného v Telekomunikaèním vìstníku è. 9, roèník D. DATUM ZAHÁJENÍ PROVOZOVÁNÍ TELEKOMUNIKAÈNÍ SÍTÌ 8. Datum zahájení provozování telekomunikaèní sítì je den nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. E. DOBA PLATNOSTI TELEKOMUNIKAÈNÍ LICENCE 9. Tato telekomunikaèní licence se vydává na dobu 20 let od data nabytí právní moci rozhodnutí o jejím vydání.

5 Èástka 3 Telekomunikaèní vìstník Strana 5 ODÙVODNÌNÍ Spoleènost FPD TELECOM, a.s., požádala dne , jako držitel povìøení ke zøizování a provozování èásti jednotné telekomunikaèní sítì územnì vymezené a k poskytování telekomunikaèních služeb na vymezeném území vydaném dne 4. ledna 1996 pod è.j / (dále jen Povìøení ), o rozšíøení Povìøení na celé území Èeské republiky. Rozhodnutím è.j / ze dne 19.listopadu 1999 bylo Úøadem pøerušeno správní øízení ve vìci výše uvedené žádosti o rozšíøení Povìøení, nebo nebyl vydán nový telekomunikaèní zákon a nebyly objektivnì známy všechny náležitosti oprávnìní. Po vydání zákona a souvisejících právních pøedpisù byl žadatel vyzván k doplnìní žádosti a informován, že jeho žádost o rozšíøení Povìøení bude øešena vydáním licencí se zapracovanou požadovanou zmìnou. Žadatel doplnil na základì výzvy Úøadu svou žádost dne 26. øíjna Spoleènost FPD TELECOM, a.s., splnila podmínky stanovené zákonem k vydání telekomunikaèní licence ke zøizování a provozování veøejné telekomunikaèní sítì. Spoleènost doložila výše uvedenou žádost z výpisem z obchodního rejstøíku, výpisem z evidence Rejstøíku trestù èlenù statutárního orgánu, doklady prokazujícími finanèní zpùsobilost k požadované telekomunikaèní èinnosti a dokladem o technickém, organizaèním a personálním zabezpeèení požadované èinnosti. Správní poplatek za vydání telekomunikaèní licence nebyl podle zákona è. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, èást XI položka 158, od žadatele vybrán, protože spoleènost FPD TELECOM, a.s. provozovala veøejnou telekomunikaèní sí na základì Povìøení vydaného podle zákona platného pøed úèinností zákona è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dalších zákonù. Žádost o rozšíøení Povìøení k poskytování telekomunikaèních služeb na celé území Èeské republiky je øešena samostatnì pod è.j / POUÈENÍ Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání k pøedsedovi Èeského telekomunikaèního úøadu do 15 dnù ode dne doruèení. Odvolání se podává ve dvou vyhotoveních prostøednictvím orgánu, který rozhodnutí vydal, tzn. u Èeského telekomunikaèního úøadu, odboru regulace telekomunikaèních sítí a služeb, se sídlem Klimentská 27, Praha 1, poštovní pøihrádka 02, Praha 025. Ing. František Hesoun v.r. øeditel odboru regulace telekomunikaèních sítí a služeb Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne Telekomunikaèní licence ke zøizování a provozování veøejné telekomunikaèní sítì spoleènosti Kabelová televize Kadaò, a.s. Èeský telekomunikaèní úøad Praha 8. února 2001 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 È.j. 5963/ Èeský telekomunikaèní úøad (dále jen Úøad ) jako pøíslušný orgán státní správy vydává podle 102 odst. 1, 95 bod 3. písm. a) a podle 14 odst. 1 písm a) a násl. zákona è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dalších zákonù (dále jen zákon ), na základì žádosti ze dne , doplnìné dne , a , toto rozhodnutí o udìlení TELEKOMUNIKAÈNÍ LICENCE ke zøizování a provozování veøejné telekomunikaèní sítì spoleènosti: Kabelová televize Kadaò, a.s. se sídlem: Kadaò, Jungmannova 742 IÈO: (dále jen držitel telekomunikaèní licence ) v dále uvedeném rozsahu a za následujících podmínek: A. DRUH A ROZSAH VEØEJNÉ TELEKOMUNIKAÈNÍ SÍTÌ 1. Držitel telekomunikaèní licence je oprávnìn zøizovat a provozovat veøejnou pevnou telekomunikaèní sí (dále jen telekomunikaèní sí ), která je zároveò telekomunikaèní sítí urèenou k jednosmìrnému šíøení televizních nebo rozhlasových signálù po vedení na území mìsta Kadanì. 2. Propojení s telekomunikaèními sítìmi jiných provozovatelù se uskuteèòuje v technicky zpùsobilých místech telekomunikaèní sítì, smluvnì dohodnutých s oprávnìnými provozovateli telekomunikaèních sítí. 3. Držitel telekomunikaèní licence je oprávnìn jednat a uzavírat dohody se zahranièními subjekty za úèelem propojení telekomunikaèní sítì provozované držitelem telekomunikaèní licence s telekomunikaèními sítìmi jiných oprávnìných provozovatelù pro poskytování mezinárodních telekomunikaèních služeb z jiných státù do Èeské republiky a z Èeské republiky do jiných státù, vèetnì tranzitu pøes území Èeské republiky. B. TECHNICKÉ PODMÍNKY NUTNÉ K ZAJIŠTÌNÍ INTEGRITY VEØEJNÉ TELEKOMUNIKAÈNÍ SÍTÌ 4. Držitel telekomunikaèní licence je povinen:

6 Strana 6 Telekomunikaèní vìstník Èástka 3 a) øídit se pøi zøizování a provozování telekomunikaèní sítì podle bodu 1 pøíslušnými právními pøedpisy, platnými jednotnými pravidly, opatøeními Úøadu, èíslovacím plánem a normami ÈSN a ÈSN EN, a to i tìmi, které byly vydány po nabytí právní moci rozhodnutí o vydání této telekomunikaèní licence, b) vykonávat telekomunikaèní èinnosti podle bodu 1 v souladu s technickými parametry odpovídajícími doporuèením ITU a normám ETSI, c) umožnit jiným oprávnìným provozovatelùm sítì a poskytovatelùm služeb pøímé nebo nepøímé propojení jím provozované telekomunikaèní sítì v souladu se zákonem. C. JINÁ PRÁVA A POVINNOSTI 5. Držitel telekomunikaèní licence má právo jednat se zahranièními provozovateli, uzavírat s nimi smlouvy týkající se poskytování mezinárodních telekomunikaèních služeb, podmínek tranzitu a finanèního vyrovnání a jako takový má právo, v souladu s ustanovením 1008 Ústavy Mezinárodní telekomunikaèní unie, na pøiznání statutu Uznaný provozovatel (Recognized Operating Agency). 6. Pøi zajiš ování bezpeènosti státu v souvislosti s vykonáváním telekomunikaèních èinností na území, pro nìž byl vyhlášen krizový stav, je držitel telekomunikaèní licence povinen: a) plnit úkoly vyplývající z právních pøedpisù schválených k zabezpeèování obrany a bezpeènosti státu a hospodáøských opatøení pro krizové stavy, b) v období pøípravy na krizové stavy a v prùbìhu jejich øešení poskytovat na vyžádání Úøadu informace o pøijímaných opatøeních, vèetnì návrhù opatøení potøebných pro rozhodování tohoto orgánu, c) vykonávat pøednostnì èinnosti podle bodu 1 pro potøeby orgánù státní správy a samosprávy, ozbrojených bezpeènostních sborù a záchranných sborù a právnických a fyzických osob, urèených zvláštním pøedpisem, plnících úkoly v oblasti obrany a bezpeènosti státu. 7. Držitel telekomunikaèní licence je povinen zajiš ovat pøenos tísòového volání podle opatøení Úøadu è. OÚ - 3/S/2000 zveøejnìného v Telekomunikaèním vìstníku è. 9, roèník D. DATUM ZAHÁJENÍ PROVOZOVÁNÍ TELEKOMUNIKAÈNÍ SÍTÌ 8. Datum zahájení provozování telekomunikaèní sítì je den nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. E. DOBA PLATNOSTI TELEKOMUNIKAÈNÍ LICENCE 9. Tato telekomunikaèní licence se vydává na dobu 20 let od data nabytí právní moci rozhodnutí o jejím vydání. ODÙVODNÌNÍ Žadatel splnil podmínky stanovené zákonem k vydání této telekomunikaèní licence. Žádost o udìlení telekomunikaèní licence ke zøízení a provozování telekomunikaèní sítì è.j / podaná dne byla doplnìna dne a dne Žadatel doložil žádost o telekomunikaèní licenci výpisem z obchodního rejstøíku, výpisem z evidence Rejstøíku trestù všech èlenù statutárního orgánu, doklady prokazujícími odbornou zpùsobilost, finanèní zpùsobilost k požadované telekomunikaèní èinnosti, dokladem o technickém, organizaèním a personálním zabezpeèení požadované telekomunikaèní èinnosti a návrhem všeobecných podmínek. Úøad na základì pøedložených materiálù pro posouzení finanèní zpùsobilosti, doplnìných dne , uznal žadatele v souladu s ustanovením 17 zákona za finanènì zpùsobilého. Správní poplatek za vydání telekomunikaèní licence ve výši ,- Kè byl uhrazen pøevodem na pøíjmový úèet Úøadu è / 0710 v.s u ÈNB, poboèka Praha, a byl pøipsán ve prospìch tohoto úètu dne POUÈENÍ Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání k pøedsedovi Èeského telekomunikaèního úøadu do 15 dnù ode dne doruèení. Odvolání se podává ve dvou vyhotoveních prostøednictvím orgánu, který rozhodnutí vydal, tzn. u Èeského telekomunikaèního úøadu, odboru regulace telekomunikaèních sítí a služeb, se sídlem Sokolovská 219, Praha 9, poštovní pøihrádka 02, Praha 025. Ing. František Hesoun v.r. øeditel odboru regulace telekomunikaèních sítí a služeb Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne Telekomunikaèní licence ke zøizování a provozování veøejné telekomunikaèní sítì spoleènosti OVANET a.s. Èeský telekomunikaèní úøad Praha 25. ledna 2001 È.j.: / Èeský telekomunikaèní úøad (dále jen Úøad ) jako pøíslušný orgán státní správy vydává podle 102 odst. 1, 95 bod 3. písm. a) a podle 14 odst. 1 písm. a) a násl. zákona è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dalších zákonù (dále jen zákon ), na základì žádosti ze dne , doplnìné dne a , toto rozhodnutí o udìlení

7 Èástka 3 Telekomunikaèní vìstník Strana 7 TELEKOMUNIKAÈNÍ LICENCE ke zøizování a provozování veøejné telekomunikaèní sítì spoleènosti: OVANET a.s. se sídlem: Ostrava - Moravská Ostrava, Podìbradova 494/2, PSÈ IÈO: (dále jen držitel telekomunikaèní licence ) v dále uvedeném rozsahu a za následujících podmínek: A. DRUH A ROZSAH VEØEJNÉ TELEKOMUNIKAÈNÍ SÍTÌ 1. Držitel telekomunikaèní licence je oprávnìn zøizovat a provozovat veøejnou pevnou telekomunikaèní sí (dále jen telekomunikaèní sí ), jejímž prostøednictvím budou poskytovány telekomunikaèní služby na území Ostravského kraje. 2. Propojení s telekomunikaèními sítìmi jiných provozovatelù se uskuteèòuje v technicky zpùsobilých místech telekomunikaèní sítì, smluvnì dohodnutých s oprávnìnými provozovateli telekomunikaèních sítí. 3. Držitel telekomunikaèní licence je oprávnìn jednat a uzavírat dohody se zahranièními subjekty za úèelem propojení telekomunikaèní sítì provozované držitelem telekomunikaèní licence s telekomunikaèními sítìmi jiných oprávnìných provozovatelù pro poskytování mezinárodních telekomunikaèních služeb z jiných státù do Èeské republiky a z Èeské republiky do jiných státù, vèetnì tranzitu pøes území Èeské republiky. B. TECHNICKÉ PODMÍNKY NUTNÉ K ZAJIŠTÌNÍ INTEGRITY VEØEJNÉ TELEKOMUNIKAÈNÍ SÍTÌ 4. Držitel telekomunikaèní licence je povinen: a) øídit se pøi zøizování a provozování telekomunikaèní sítì podle bodu 1 pøíslušnými právními pøedpisy, platnými jednotnými pravidly, opatøeními Úøadu, èíslovacím plánem a normami ÈSN, a to i tìmi, které byly vydány po nabytí právní moci rozhodnutí o vydání této telekomunikaèní licence, b) vykonávat telekomunikaèní èinnosti podle bodu 1 v souladu s technickými parametry odpovídajícími doporuèením ITU a normám ETSI, c) umožnit jiným oprávnìným provozovatelùm sítì a poskytovatelùm služeb pøímé nebo nepøímé propojení jím provozované telekomunikaèní sítì v souladu se zákonem. C. JINÁ PRÁVA A POVINNOSTI 5. Držitel telekomunikaèní licence má právo jednat se zahranièními provozovateli, uzavírat s nimi smlouvy týkající se poskytování mezinárodních telekomunikaèních služeb, podmínek tranzitu a finanèního vyrovnání a jako takový má právo, v souladu s ustanovením 1008 Ústavy Mezinárodní telekomunikaèní unie, na pøiznání statutu Uznaný provozovatel (Recognized Operating Agency). 6. Pøi zajiš ování bezpeènosti státu v souvislosti s vykonáváním telekomunikaèních èinností na území, pro nìž byl vyhlášen krizový stav, je držitel telekomunikaèní licence povinen: a) plnit úkoly vyplývající z právních pøedpisù schválených k zabezpeèování obrany a bezpeènosti státu a hospodáøských opatøení pro krizové stavy, b) v období pøípravy na krizové stavy a v prùbìhu jejich øešení poskytovat na vyžádání Úøadu informace o pøijímaných opatøeních, vèetnì návrhù opatøení potøebných pro rozhodování tohoto orgánu, c) vykonávat pøednostnì èinnosti podle bodu 1 pro potøeby orgánù státní správy a samosprávy, ozbrojených bezpeènostních sborù a záchranných sborù a právnických a fyzických osob, urèených zvláštním pøedpisem, plnících úkoly v oblasti obrany a bezpeènosti státu. 7. Držitel telekomunikaèní licence je povinen zajiš ovat pøenos tísòového volání podle opatøení Úøadu è. OÚ - 3/S/2000, zveøejnìného v Telekomunikaèním vìstníku è. 9, roèník D. DATUM ZAHÁJENÍ PROVOZOVÁNÍ TELEKOMUNIKAÈNÍ SÍTÌ 8. Datum zahájení provozování telekomunikaèní sítì je den nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. E. DOBA PLATNOSTI TELEKOMUNIKAÈNÍ LICENCE 9. Tato telekomunikaèní licence se vydává na dobu 20 let od data nabytí právní moci rozhodnutí o jejím vydání. ODÙVODNÌNÍ Spoleènost OVANET a.s. splnila podmínky stanovené zákonem k vydání této telekomunikaèní licence. Spoleènost doložila žádost o udìlení telekomunikaèní licence na zøizování a provozování veøejné telekomunikaèní sítì ze dne výpisem z obchodního rejstøíku, výpisem z evidence Rejstøíku trestù èlenù statutárního orgánu, doklady prokazujícími finanèní zpùsobilost k požadované telekomunikaèní èinnosti a dokladem o technickém, organizaèním a personálním zabezpeèení požadované èinnosti. Správní poplatek za vydání telekomunikaèní licence ve výši ,- Kè byl uhrazen pøevodem na pøíjmový úèet Úøadu è /710 u ÈNB, poboèka Praha, a byl pøipsán ve prospìch tohoto úètu dne

8 Strana 8 Telekomunikaèní vìstník Èástka 3 POUÈENÍ Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání k pøedsedovi Èeského telekomunikaèního úøadu do 15 dnù ode dne doruèení. Odvolání se podává ve dvou vyhotoveních prostøednictvím orgánu, který rozhodnutí vydal, tzn. u Èeského telekomunikaèního úøadu, odboru regulace telekomunikaèních sítí a služeb, se sídlem Klimentská 27, Praha 1, poštovní pøihrádka 02, Praha 025. Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne Ing. František Hesoun v.r. øeditel odboru regulace telekomunikaèních sítí a služeb 61. Upozornìní pro držitele povìøení, povolení, oprávnìní a ohlášení podle GP-22/1997 a GP-22/1999 Èeský telekomunikaèní úøad Praha 1. bøezna 2001 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 È.j. 9679/ Podle 107 odst. 4 zákona è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dalších zákonù, úèinného od , jsou provozovatelé veøejných telekomunikaèních sítí a poskytovatelé veøejných telekomunikaèních služeb, kteøí vykonávají telekomunikaèní èinnosti na základì platného povìøení nebo povolení vydaného podle právních pøedpisù platných pøed úèinností tohoto zákona povinni nejpozdìji do jednoho roku ode dne úèinnosti tohoto zákona sdìlit Èeskému telekomunikaènímu úøadu údaje a doložit doklady vyžadované pro udìlení telekomunikaèní licence v ustanovení 18 tohoto zákona. Nesplní-li provozovatelé tuto povinnost, pozbude dosavadní povìøení, popøípadì povolení platnosti uplynutím posledního dne lhùty stanovené pro sdìlení údajù a doložení dokladù. Podle 107 odst. 5 zákona è. 151/2000 Sb. jsou poskytovatelé telekomunikaèních služeb, pro jejichž èinnosti je podle tohoto zákona potøebná generální licence, povinni do jednoho roku ode dne nabytí úèinnosti tohoto zákona pøihlásit se k registraci u Èeského telekomunikaèního úøadu. Jestliže tak neuèiní, jejich dosavadní oprávnìní k poskytování telekomunikaèních služeb zaniká. Ing. František Hesoun v.r. øeditel odboru regulace telekomunikaèních sítí a služeb 62. Oznámení o pøidìlení úèastnických èísel Èeský telekomunikaèní úøad se sídlem Sokolovská 219, Praha 9, sdìluje, že vydal rozhodnutí o pøidìlení úèastnických èísel spoleènostem: a) Pro veøejné pevné telefonní sítì: - spoleènosti Aliatel a.s. byly podle rozhodnutí ÈTÚ è.j / pøidìleny od do øady úèastnických èísel pro uzlové telefonní obvody (dále jen UTO ), tj. množiny èísel v uzavøených intervalech øad s inkrementem 1 ; < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Plzeò (TC = 19) tj èísel < až > pro UTO Èeské Budìjovice (TC = 38) tj èísel < až > pro UTO Ústí n / L (TC = 47) tj èísel < až > pro UTO Hradec Králové (TC = 49) tj èísel < až > pro UTO Olomouc (TC = 68) tj èísel < až > pro UTO Ostrava (TC = 69) tj èísel < až > pro UTO Liberec (TC = 48) tj èísel < až > pro UTO Zlín (TC = 67) tj èísel < až > pro UTO Pardubice (TC = 40) tj èísel celkem: èísel, - spoleènosti Aliatel a.s. byly dále podle rozhodnutí ÈTÚ è.j / pøidìleny od do øady úèastnických èísel, tj. množiny èísel v uzavøených intervalech øad s inkrementem 1 pro UTO, resp. vymezené místní sítì (dále jen VMS); < až > pro UTO Cheb (TC = 166) tj èísel < až > pro UTO Sokolov (TC = 168) tj èísel < až > pro UTO Karlovy Vary (TC = 17) tj èísel < až > pro UTO Klatovy (TC = 186) tj èísel < až > pro UTO Mìlník (TC = 206) tj èísel

9 Èástka 3 Telekomunikaèní vìstník Strana 9 < až > pro UTO Benešov *) (TC = 301) tj èísel < až > pro UTO Pøíbram (TC = 306) tj èísel < až > pro UTO Beroun (TC = 311) tj èísel < až > pro UTO Kladno (TC = 312) tj èísel < až > pro UTO Rakovník (TC = 313) tj èísel < až > pro UTO Kolín (TC = 321) tj èísel < až > pro UTO Nymburk (TC = 325) tj èísel < až > pro UTO Mladá Boleslav (TC = 326) tj èísel < až > pro UTO Jindøichùv Hradec (TC = 331) tj èísel < až > pro UTO Strakonice (TC = 342) tj èísel < až > pro UTO Most (TC = 35) tj èísel < až > pro UTO Tábor (TC = 361) tj èísel < až > pro UTO Písek (TC = 362) tj èísel < až > pro UTO Chomutov (TC = 396) tj èísel < až > pro UTO Dìèín (TC = 412) tj èísel < až > pro UTO Rumburk (TC = 413) tj èísel < až > pro UTO Teplice (TC = 417) tj èísel < až > pro UTO Jablonec nad Nisou (TC = 428) tj èísel < až > pro UTO Trutnov (TC = 439) tj èísel < až > pro UTO Náchod (TC = 441) tj èísel < až > pro UTO Havlíèkùv Brod (TC = 451) tj èísel < až > pro UTO Chrudim (TC = 455) tj èísel < až > pro UTO Èeská Lípa (TC = 425) tj èísel < až > pro UTO Blansko (TC = 506) tj èísel < až > pro UTO Vyškov (TC = 507) tj èísel < až > pro UTO Prostìjov (TC = 508) tj èísel < až > pro UTO Žïár nad Sázavou (TC = 616) tj èísel < až > pro UTO Tøebíè (TC = 618) tj èísel < až > pro UTO Znojmo (TC = 624) tj èísel < až > pro UTO Bøeclav (TC = 627) tj èísel < až > pro UTO Hodonín (TC = 628) tj èísel < až > pro UTO Uherské Hradištì (TC = 632) tj èísel < až > pro UTO Kromìøíž (TC = 634) tj èísel < až > pro UTO Pøerov (TC = 641) tj èísel < až > pro UTO Šumperk (TC = 649) tj èísel < až > pro UTO Valašské Meziøíèí (TC = 651) tj èísel < až > pro UTO Opava *) (TC = 653) tj èísel < až > pro UTO Nový Jièín (TC = 656) tj èísel < až > pro UTO Vsetín (TC = 657) tj èísel < až > pro UTO Frýdek - Místek (TC = 658) tj èísel < až > pro UTO Tøinec (TC = 659) tj èísel < až > pro UTO Jihlava (TC = 66) tj èísel celkem: èísel, - spoleènosti Callino, a.s. byly podle rozhodnutí ÈTÚ è.j / pøidìleny od do øady úèastnických èísel, tj. množiny èísel v uzavøených intervalech øad s inkrementem 1 pro UTO; < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Jihlava (TC = 66) tj èísel < až > pro UTO È. Budìjovice (TC = 38) tj èísel < až > pro UTO Plzeò (TC = 19) tj èísel < až > pro UTO Karlovy Vary (TC = 17) tj èísel < až > pro UTO Ústí nad Labem (TC = 47) tj èísel celkem: èísel, - spoleènosti Contactel s.r.o. byly podle rozhodnutí ÈTÚ è.j / pøidìleny od do øady úèastnických èísel, tj. množiny èísel v uzavøených intervalech øad s inkrementem 1 pro UTO; < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Plzeò (TC = 19) tj èísel < až > pro UTO Èeské Budìjovice (TC = 38) tj èísel < až > pro UTO Ústí n / L (TC = 47) tj èísel

10 Strana 10 Telekomunikaèní vìstník Èástka 3 < až > pro UTO Hradec Králové (TC = 49) tj èísel < až > pro UTO Olomouc (TC = 68) tj èísel < až > pro UTO Ostrava (TC = 69) tj èísel < až > pro UTO Liberec (TC = 48) tj èísel < až > pro UTO Zlín (TC = 67) tj èísel < až > pro UTO Pardubice (TC = 40) tj èísel celkem: èísel, - spoleènosti Contactel s.r.o. byly dále podle rozhodnutí ÈTÚ è.j / pøidìleny od do øady úèastnických èísel, tj. množiny èísel v uzavøených intervalech øad s inkrementem 1 pro UTO, resp. VMS; < až > pro UTO Mariánské Láznì (TC = 165) tj èísel < až > pro UTO Cheb (TC = 166) tj èísel < až > pro UTO Sokolov (TC = 168) tj èísel < až > pro UTO Karlovy Vary (TC = 17) tj èísel < až > pro UTO Rokycany (TC = 181) tj èísel < až > pro UTO Brandýs nad Labem (TC = 202) tj èísel < až > pro UTO Øíèany (TC = 204) tj èísel < až > pro UTO Mìlník (TC = 206) tj èísel < až > pro UTO Benešov *) (TC = 301) tj èísel < až > pro UTO Pøíbram (TC = 306) tj èísel < až > pro UTO Beroun (TC = 311) tj èísel < až > pro UTO Kladno (TC = 312) tj èísel < až > pro UTO Rakovník (TC = 313) tj èísel < až > pro UTO Kolín (TC = 321) tj èísel < až > pro UTO Nymburk (TC = 325) tj èísel < až > pro UTO Mladá Boleslav (TC = 326) tj èísel < až > pro UTO Kutná Hora (TC = 327) tj èísel < až > pro UTO Mnichovo Hradištì (TC = 329) tj èísel < až > pro UTO Jindøichùv Hradec (TC = 331) tj èísel < až > pro UTO Strakonice (TC = 342) tj èísel < až > pro UTO Most (TC = 35) tj èísel < až > pro UTO Tábor (TC = 361) tj èísel < až > pro UTO Písek (TC = 362) tj èísel < až > pro UTO Pelhøimov (TC = 366) tj èísel < až > pro UTO Louny (TC = 395) tj èísel < až > pro UTO Chomutov (TC = 396) tj èísel < až > pro UTO Dìèín (TC = 412) tj èísel < až > pro UTO Litomìøice *) (TC = 416) tj èísel < až > pro UTO Teplice (TC = 417) tj èísel < až > pro UTO Lovosice *) (TC = 419) tj èísel < až > pro UTO Èeská Lípa *) (TC = 425) tj èísel < až > pro UTO Jablonec nad Nisou (TC = 428) tj èísel < až > pro UTO Jièín (TC = 433) tj èísel < až > pro UTO Turnov (TC = 436) tj èísel < až > pro UTO Vrchlabí (TC = 438) tj èísel < až > pro UTO Trutnov (TC = 439) tj èísel < až > pro UTO Náchod (TC = 441) tj èísel < až > pro UTO Rychnov nad Knìžnou (TC = 445) tj èísel < až > pro UTO Havlíèkùv Brod (TC = 451) tj èísel < až > pro UTO Chrudim (TC = 455) tj èísel < až > pro UTO Ústí nad Orlicí (TC = 465) tj èísel < až > pro UTO Lanškroun (TC = 467) tj èísel < až > pro UTO Vysoké Mýto (TC = 468) tj èísel < až > pro UTO Blansko (TC = 506) tj èísel < až > pro UTO Vyškov (TC = 507) tj èísel < až > pro UTO Prostìjov (TC = 508) tj èísel < až > pro UTO Žïár nad Sázavou (TC = 616) tj èísel < až > pro UTO Tøebíè (TC = 618) tj èísel < až > pro UTO Velké Meziøíèí (TC = 619) tj èísel < až > pro UTO Znojmo (TC = 624) tj èísel < až > pro UTO Mikulov (TC = 625) tj èísel

11 Èástka 3 Telekomunikaèní vìstník Strana 11 < až > pro UTO Hustopeèe (TC = 626) tj èísel < až > pro UTO Bøeclav (TC = 627) tj èísel < až > pro UTO Hodonín (TC = 628) tj èísel < až > pro UTO Kyjov (TC = 629) tj èísel < až > pro UTO Uherské Hradištì (TC = 632) tj èísel < až > pro UTO Uherský Brod (TC = 633) tj èísel < až > pro UTO Kromìøíž (TC = 634) tj èísel < až > pro UTO Pøerov (TC = 641) tj èísel < až > pro UTO Hranice (TC = 642) tj èísel < až > pro UTO Bruntál (TC = 646) tj èísel < až > pro UTO Zábøeh (TC = 648) tj èísel < až > pro UTO Šumperk (TC = 649) tj èísel < až > pro UTO Valašské Meziøíèí (TC = 651) tj èísel < až > pro UTO Opava (TC = 653) tj èísel < až > pro UTO Bílovec *) (TC = 655) tj èísel < až > pro UTO Nový Jièín (TC = 656) tj èísel < až > pro UTO Vsetín (TC = 657) tj èísel < až > pro UTO Frýdek - Místek (TC = 658) tj èísel < až > pro UTO Tøinec (TC = 659) tj èísel < až > pro UTO Jihlava (TC = 66) tj èísel celkem: èísel, - spoleènosti CZECH ON LINE, a.s. byly podle rozhodnutí ÈTÚ è.j. 7880/ pøidìleny od do øady úèastnických èísel, tj. množiny èísel v uzavøených intervalech øad s inkrementem 1 pro UTO; < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Plzeò (TC = 19) tj èísel < až > pro UTO È. Budìjovice (TC = 38) tj èísel < až > pro UTO Ústí nad Labem (TC = 47) tj èísel < až > pro UTO Hradec Králové (TC = 49) tj èísel < až > pro UTO Ostrava (TC = 69) tj èísel celkem: èísel, - spoleènosti ETEL, s.r.o. byly podle rozhodnutí ÈTÚ è.j / pøidìleny od do øady úèastnických èísel, tj. množiny èísel v uzavøených intervalech øad s inkrementem 1 pro UTO; < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Plzeò (TC = 19) tj èísel < až > pro UTO Ústí nad Labem (TC = 47) tj èísel < až > pro UTO Ostrava (TC = 69) tj èísel < až > pro UTO Èeské Budìjovice (TC = 38) tj èísel celkem: èísel, - spoleènosti GlobalTel a.s.. byly podle rozhodnutí ÈTÚ è.j. 7575/ pøidìleny od do øady úèastnických èísel, tj. množiny èísel v uzavøených intervalech øad s inkrementem 1 pro UTO; < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Plzeò (TC = 19) tj èísel celkem: èísel, - spoleènosti GTS CZECH, a.s. byly podle rozhodnutí ÈTÚ è.j / pøidìleny od do øady úèastnických èísel, tj. množiny èísel v uzavøených intervalech øad s inkrementem 1 pro UTO; < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Brno (TC = 5) tj èísel < až > pro UTO Ostrava (TC = 69) tj èísel < až > pro UTO Liberec (TC = 48) tj èísel < až > pro UTO Plzeò (TC = 19) tj èísel < až > pro UTO Èeské Budìjovice (TC = 38) tj èísel < až > pro UTO Pardubice (TC = 40) tj èísel < až > pro UTO Olomouc (TC = 68) tj èísel < až > pro UTO Ústí nad Labem (TC = 47) tj èísel < až > pro UTO Zlín (TC = 67) tj èísel celkem: èísel,

12 Strana 12 Telekomunikaèní vìstník Èástka 3 - spoleènosti Intratel s.r.o. byly podle rozhodnutí ÈTÚ è.j. 7573/ pøidìleny od do øady úèastnických èísel, tj. množiny èísel v uzavøených intervalech øad s inkrementem 1 pro UTO; < až > pro UTO Praha (TC = 2) tj èísel < až > pro UTO Plzeò (TC = 19) tj èísel < až > pro UTO Èeské Budìjovice (TC = 38) tj èísel celkem: èísel. b) Pro veøejné mobilní telefonní sítì - spoleènosti EuroTel Praha, spol. s r.o. byla podle rozhodnutí ÈTÚ è.j / pøidìlena od do èíselná øada úèastnických èísel s inkrementem 1 v uzavøeném intervalu < až > (tj èísel) pro cílové sítì s DN=72, - spoleènosti RadioMobil a.s. byla rozhodnutím ÈTÚ è.j / pøidìlena od do èíselná øada úèastnických èísel s inkrementem 1 v uzavøeném intervalu < až > (tj èísel) a è.j / od do èíselná øada úèastnických èísel s inkrementem 1 v uzavøeném intervalu < až > (tj èísel) pro cílové sítì s DN=73. ÈTÚ è.j. 9869/ *) Území VMS Telekomunikaèní vìstník - vychází mìsíènì. Vydává: Èeský telekomunikaèní úøad v Nakladatelství dopravy a turistiky spol. s r. o. - - NADATUR. Øídí a pøíspìvky pøijímá: Redakèní rada, Èeský telekomunikaèní úøad, se sídlem Sokolovská 219, Praha 9, poštovní pøihrádka 02, Praha 025, tel.: , fax: Tiskne: BAtisk, Báš. Distribuce: NADATUR, spol. s r. o., Hybernská 5, Praha 1. Zasílá: Èeská pošta s.p., o.z. Pøeprava. Podávání zásilek povoleno Èeskou poštou s.p., o.z. Pøeprava è.j. 72/96 ze dne Informace o pøedplatném a objednávky pøijímá redakce NADATUR, spol. s r. o., Hybernská 5, Praha 1, tel.: , fax: Nevyžádané pøíspìvky nevracíme. ISSN X.

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 5

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 5 Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 24. kvìtna 2001 Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 5 Vážení provozovatelé veøejných telekomunikaèních sítí a poskytovatelé veøejné telefonní služby,

Více

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 9

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 9 Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 24. záøí 2001 Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 9 O B S A H: ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY A. Normativní èást 178. Cenové rozhodnutí è. 04/PROP/2001 179.

Více

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 11

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 11 Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 19. listopadu 2001 Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 11 O B S A H: ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY A. Normativní èást 212. Dodatek k Opatøení è. OÚ - 1/S/2001

Více

TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK

TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK Český telekomunikační úřad TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK 18. říjen 2004 Cena Kč 52 Ročník 2004 Částka 10 O B S A H: ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY A. Normativní část 182. Změna č. 2 generální licence č. GL - 1/R/2000,

Více

TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK

TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK Český telekomunikační úřad TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK V Praze dne 16. prosince 2002 Cena Kč 52 Ročník 2002 Částka 12 O B S A H: ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY B. Informativní část 192. Oznámení o přijetí dokumentu Přenositelnost

Více

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 6

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 6 Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 18. èervna 2001 Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 6 O B S A H: ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY B. Informativní èást 113. Oznámení o zmìnì plánu pøidìlení

Více

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 10

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 10 Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 22. øíjna 2001 Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 10 O B S A H: ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY A. Normativní èást 198. Èíslovací plán signalizaèních bodù

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ ceny v letech po kvantilech Pořadí Praha 1 1 442 24 247 27 240 2 003,9 144 77 26 402 29 579 20 979 5 785 8 368 10 695 18 241 42 776 57 981 67 090 1 Praha 2 2 310 13 419 17 626 1 296,7 101 56 15 793 19

Více

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ Praha 1 1 378 16 280 24 351 2 981,0 33 85 24 416 21 879 29 184 3 882 4 276 8 232 13 997 41 194 50 435 58 323 2 Praha 2 2 439 16 736 18 226 2 231,2 47 58 23 195 14 072 12 250 4 117 6 100 9 549 17 430 26

Více

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ Praha 1 1 427 23 778 28 264 2 507,1 86 80 29 579 23 626-7 159 8 524 10 689 18 752 40 061 60 212 72 434 1 Praha 2 2 282 12 557 17 321 1 536,4 72 58 17 416 15 615 22 344 5 980 6 961 9 697 14 591 23 837 30

Více

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 )

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) Benešov do 1 999 obyv. 215 593 96 188 15,1 320 95 167 180 238 25 32 70 127 248 404 506 211-212 2 000-9 999 obyv. 156-157 512 232 333 26,6 119 81 341 296 362 60 81 121 247 458 712 799 155 10 000-49 999

Více

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 )

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) Benešov do 1 999 obyv. 205-206 638 278 341 38,2 915 87 195 340 406 46 75 146 247 440 700 966 219 2 000-9 999 obyv. 117 463 676 746 83,8 236 56 486 709 867 201 251 481 689 935 1 278 1 453 109 10 000-49

Více

Cena Kè 52 Roèník 2002 Èástka 8

Cena Kè 52 Roèník 2002 Èástka 8 Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 26. srpna 2002 Cena Kè 52 Roèník 2002 Èástka 8 O B S A H: ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY A. Normativní èást 124. Pøíloha è. 8/8. 2002 pro kmitoètové

Více

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 24. kvìtna 1999 Èástka 5 Roèník 1999 Cena Kè 21 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY O B S A H: A. Normativní èást 27. Generální

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora. POPIS ČÍSELNÍKU : OKRES_LAU Název: Okresy v České republice Charakteristika: Číselník okresů v České republice založený na číselníku okresů OKRES_LAU, který vydal Český statistický úřad s platností od

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 30.9.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 104 076 66 396 170 472 103 996 19 957 123 953 151 8 368 Středočeský

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 31.3.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 102 225 65 201 167 426 102 155 18 768 120 923 27 8 217 Středočeský 79

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 30.6.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 103 070 66 147 169 217 102 997 19 878 122 875 72 8 325 Středočeský 81

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 31.12.2017 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 107 728 68 236 175 964 107 611 21 124 128 735 270 8 747 Středočeský

Více

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 25. øíjna 1999 Èástka 10 Roèník 1999 Cena Kè 21 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY O B S A H: A. Normativní èást 81. Jednotné

Více

Cena Kè 21 Roèník 2000 Èástka 8

Cena Kè 21 Roèník 2000 Èástka 8 Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 28. srpna 2000 Cena Kè 21 Roèník 2000 Èástka 8 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY O B S A H: A. Normativní èást 79. Opatøení Úøadu è. OÚ - 1/R/2000 B. Informativní

Více

TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK

TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK Český telekomunikační úřad TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK V Praze dne 20. dubna 2004 Cena Kč 52 Ročník 2004 Částka 4 O B S A H: ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY A. Normativní část 67. Cenové rozhodnutí č. 02/PROP/2004 68.

Více

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 17. ledna 2000 Èástka 1 Roèník 2000 Cena Kè 21 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY O B S A H: A. Normativní èást 1. Výmìr

Více

Název okresu BYT 2+1*

Název okresu BYT 2+1* Název okresu BYT 2+1* Okres Benešov 1 630 000 1 630 000 1 646 300 1 Okres Beroun 1 640 000 1 640 000 1 656 400 1 Okres Blansko 1 250 000 1 250 000 1 240 000 0 Okres Brno-město 2 200 000 2 200 000 2 310

Více

TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK

TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK 14. dubna 2006 Roèník 2006 Èástka 10 O B S A H: B. Informativní èást 55. Zrušení výbìrového øízení na poskytovatele dílèí služby v rámci univerzální služby

Více

TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK

TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK ÈESKÝ TELEKOMUNIKAÈNÍ ÚØAD Èástka 16 Roèník 2012 Praha 5. øíjna 2012 OBSAH: Oddíl státní správy B. Informativní èást 45. Sdìlení o zveøejnìní návrhu opatøení obecné povahy, kterým

Více

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 4

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 4 Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 24. dubna 2001 Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 4 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY O B S A H: A. Normativní èást 66. Dodatek k Seznamu vybraných druhù telekomunikaèních

Více

Úřad práce v Plzni. Zpráva o situaci na trhu práce Plzeňský kraj. Únor 2010

Úřad práce v Plzni. Zpráva o situaci na trhu práce Plzeňský kraj. Únor 2010 Zpráva o situaci na trhu práce Plzeňský kraj Únor 2010 ÚP PM VEŘ, ved. OTP, 1.2.2006 K 28. 2. 2010 bylo v Plzeňském kraji evidováno celkem 28 869 uchazečů o zaměstnání, což je o 289 více než v minulém

Více

Cena Kè 52 Roèník 2002 Èástka 7

Cena Kè 52 Roèník 2002 Èástka 7 Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 15. èervence 2002 Cena Kè 52 Roèník 2002 Èástka 7 O B S A H: ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY A. Normativní èást 106. Informace o vydání Zmìny è. 1 Èíslovacího

Více

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Hynek Mašata CE-Traffic, a.s. Sokolovská 192/79 186 Praha 8, Česká republika Výsledky za 3. čtvrtletí Kraj Vysočina 1.1.213 3.1.213

Více

TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ ČMSHb ročník

TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ ČMSHb ročník BUDE UPŘESNĚN NA ZÁKLADĚ ZVOLENÉHO TYPU SOUTĚŽE Extraliga o udržení 1.NHbL o udržení Ex SD Ex MD MČR SŽ MČR MŽ MČR P MČR MP MČR Ž MČR PH TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ ČMSHb ročník 2012-2013 den datum SOUTĚŽ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky. Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky. Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla ZAŘÍZENÍ SLUŽEB PRO MINISTERSTVO VNITRA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Příloha č.2 k ZD Specifikace

Více

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 20. øíjna 1997 Èástka 10 Roèník 1997 Cena Kè 21 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY O B S A H: B. Informativní èást 77.

Více

16 VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o organizaci školního roku. ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb.

16 VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o organizaci školního roku. ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb. 16 VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o organizaci školního roku ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 24 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 1999 3. volební období 174/3 Pozměňovací návrhy k návrhu poslanců Z. Koudelky, J. Václavka a dalších na vydání ústavního

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1990 Vyhlásené: 29.12.1990 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 594 Z Á K O N České národní

Více

Ministerstvo hospodáøství - Èeský telekomunikaèní úøad

Ministerstvo hospodáøství - Èeský telekomunikaèní úøad Ministerstvo hospodáøství - Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 29. ledna 1996 Èástka 1 Roèník 1996 Cena Kè 18 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY O B S A H: A. Normativní èást 1. Dodatek ke

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST (*IK=InterKurýr) Kontaktní spojení Brno hl.n. *IK 972625244 04.15 05.30 05.40 11.30 12.00 17.45 18.00 23.00 04.15 05.30 05.40 11.30 12.00 17.45 18.00 23.00

Více

Úřad práce ČR. Měsíční statistická zpráva Duben Krajská pobočka Úřadu práce ČR v hl. m. Praze

Úřad práce ČR. Měsíční statistická zpráva Duben Krajská pobočka Úřadu práce ČR v hl. m. Praze Krajská pobočka Úřadu práce ČR v hl. m. Praze Měsíční statistická zpráva Duben 2019 Zprávu předkládá: Ing. Martina Bundová Vedoucí oddělení realizace projektů a statistik Praha květen 2019 www.uradprace.cz

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Zpráva o situaci na trhu práce Plzeňský kraj Červen 2017 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky V tomto měsíci celkový

Více

Statistická roèenka pùdního fondu Èeské republiky

Statistická roèenka pùdního fondu Èeské republiky Statistická roèenka pùdního fondu Èeské republiky Èeský úøad zemìmìøický a katastrální Praha 1998 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ STATISTICKÁ ROČENKA PŮDNÍHO FONDU ČESKÉ REPUBLIKY Souhrnné výstupy

Více

Statistická ročenka půdního fondu České republiky

Statistická ročenka půdního fondu České republiky Statistická ročenka půdního fondu České republiky Český úřad zeměměřický a katastrální Praha 2005 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ STATISTICKÁ ROČENKA PŮDNÍHO FONDU ČESKÉ REPUBLIKY Souhrnné výstupy

Více

STATISTICKÁ ROČENKA PŮDNÍHO FONDU ČESKÉ REPUBLIKY

STATISTICKÁ ROČENKA PŮDNÍHO FONDU ČESKÉ REPUBLIKY ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ STATISTICKÁ ROČENKA PŮDNÍHO FONDU ČESKÉ REPUBLIKY Souhrnné výstupy ze souboru popisných informací katastru nemovitostí České republiky se stavem ke dni 31. prosince

Více

měsíční přehled o vývoji nezaměstnanosti na okrese Vyškov DUBEN 2013 Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Brně Kontaktní pracoviště Vyškov

měsíční přehled o vývoji nezaměstnanosti na okrese Vyškov DUBEN 2013 Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Brně Kontaktní pracoviště Vyškov Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Brně Kontaktní pracoviště Vyškov Informace o počtu nezaměstnaných uchazečů na okrese Vyškov k datu 30.4.2013 měsíční přehled o vývoji nezaměstnanosti na okrese

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva únor 2019 Zpracovala: Ing. Martina Bundová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha Informace o nezaměstnanosti v hl. m. Praze k 28.

Více

Úřad práce ČR. Měsíční statistická zpráva Březen Krajská pobočka Úřadu práce ČR v hl. m. Praze

Úřad práce ČR. Měsíční statistická zpráva Březen Krajská pobočka Úřadu práce ČR v hl. m. Praze Krajská pobočka Úřadu práce ČR v hl. m. Praze Měsíční statistická zpráva Březen 2019 Zprávu předkládá: Ing. Martina Bundová Vedoucí oddělení realizace projektů a statistik Praha duben 2019 1 www.uradprace.cz

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva prosinec 2018 Zpracovala: Ing. Martina Bundová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha Informace o nezaměstnanosti v hl. m. Praze k

Více

Statistická ročenka půdního fondu České republiky

Statistická ročenka půdního fondu České republiky Statistická ročenka půdního fondu České republiky Český úřad zeměměřický a katastrální Praha 2009 český úřad zeměměřický a katastrální s t a t i s t i c k á r o č e n k a p ů d n í h o f o n d u č e s

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ Zastupitelstva, ve kterých byla zvolena alespoň 1/2 zastupitelů navržených stranou:

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ Zastupitelstva, ve kterých byla zvolena alespoň 1/2 zastupitelů navržených stranou: VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ - Praha STC Benešov Beroun Kladno Kolín Kutná Hora Mělník Mladá Boleslav h byla zvolena alespoň 1/2 zastupitelů navržených stranou: - 0,1 - - - - - - - - 1,4 0,9 2,4 1,0 -

Více

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 27. záøí 1999 Èástka 9 Roèník 1999 Cena Kè 21 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY O B S A H: A. Normativní èást 69. Dodatek

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva listopad 2018 Zpracovala: Ing. Martina Bundová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha Informace o nezaměstnanosti v hl. m. Praze k

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva říjen 2018 Zpracovala: Ing. Martina Bundová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha Informace o nezaměstnanosti v hl. m. Praze k 31.

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Zpráva o situaci na trhu práce Plzeňský kraj Březen 2013 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky K 31. 3. 2013 bylo

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva září 2018 Zpracovala: Ing. Martina Bundová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha Informace o nezaměstnanosti v hl. m. Praze k 30.

Více

Statistická roèenka pùdního fondu Èeské republiky

Statistická roèenka pùdního fondu Èeské republiky Statistická roèenka pùdního fondu Èeské republiky Èeský úøad zemìmìøický a katastrální Praha 1995 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ STATISTICKÁ ROČENKA PŮDNÍHO FONDU ČESKÉ REPUBLIKY Souhrnné výstupy

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Královéhradeckém kraji. Měsíční statistická zpráva červen 2018

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Královéhradeckém kraji. Měsíční statistická zpráva červen 2018 Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Královéhradeckém kraji Měsíční statistická zpráva červen 2018 Zpracoval: Ing. Martin Hodek http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes V tomto měsíci celkový počet uchazečů o

Více

Cena Kè 52 Roèník 2005 Èástka 5

Cena Kè 52 Roèník 2005 Èástka 5 Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK 16. kvìtna 2005 Cena Kè 52 Roèník 2005 Èástka 5 O B S A H: ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY A. Normativní èást 45. Dodatek è. 2 k cenovému rozhodnutí è. 05/PROP/2003

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva červenec 2017 Zpracovala: Mgr. Radomíra Teubnerová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha Informace o nezaměstnanosti v hl. m. Praze

Více

III. NEHODY V OKRESECH

III. NEHODY V OKRESECH III. NEHODY V OKRESECH V této části jsou uvedeny základní ukazatele o nehodách v jednotlivých okresech České republiky v roce 2013. Pro porovnání není zohledněn počet nehod na území hlavního města Prahy

Více

Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice

Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice Ing. Jiří Lípa, Česká televize Ing. Jan Kracík, MBA, Legal Solutions, a.s. Agenda Historie

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva únor 2017 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém kraji

Více

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 27. ledna 1997 Èástka 1 Roèník 1997 Cena Kè 21 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY O B S A H: A. Normativní èást 1. Cenový

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST Brno hl. n. *IK 725015267 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 12.30 18.00 12.30 18.00 12.30 18.00

Více

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 15. února 1999 Èástka 2 Roèník 1999 Cena Kè 21 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY O B S A H: B. Informativní èást 6. Informace

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva říjen 2016 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více

Sreality.cz. Cena inzerce pro soukromé osoby. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací. Cena inzerce pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Cena inzerce pro soukromé osoby. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací. Cena inzerce pro klienty s aktivací Sreality.cz Cena inzerce pro soukromé osoby Inzerát 60 Kč/den Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování 60 Kč/inzerát V rozmezí od do Koeficient Cena inzerce pro klienty

Více

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení.

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení. Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 1 9 9 5 I. volební období 1809 Společná zpráva výborů Poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků

Více

VÝROBCE KVALITNÍ DLAŽBY A STAVEBNÍCH HMOT CENÍK 2019

VÝROBCE KVALITNÍ DLAŽBY A STAVEBNÍCH HMOT CENÍK 2019 VÝROBCE KVALITNÍ DLAŽBY A STAVEBNÍCH HMOT CENÍK 2019 Plošná dlažba Stavební hmoty Obkladové prvky Zahradní architektura Příslušenství Od 850 Kč po celé České republice max. 850kg / paleta 850 Kč / paleta

Více

Ceský svaz judo. VC Jablonce - Èeský pohár MEDALS PER CLUB PER GROUP Zš Most Oddíl Juda 13 Judoclub Plzeò

Ceský svaz judo. VC Jablonce - Èeský pohár MEDALS PER CLUB PER GROUP Zš Most Oddíl Juda 13 Judoclub Plzeò Ml. zaci Mddm Kaplice Sokol Jihlava 3 Skp Judo Nový Bydžov 4 Sokol Žižkov Ii 5 Erfurter Judo-Club 6 Judo Sk Královo Pole Brno O.S. 6 Slávia Kromìøíž 6 Mittal Ostrava 6 Judo DDM Èeský Tìšín 0 Judo Teplice

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. leden 2017

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. leden 2017 Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové leden 2017 Zpracovala: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém kraji k 31. 1. 2017 V tomto

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva červen 2016 Zpracovala: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes 1 Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Královéhradeckém kraji. Měsíční statistická zpráva duben 2018

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Královéhradeckém kraji. Měsíční statistická zpráva duben 2018 Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Královéhradeckém kraji Měsíční statistická zpráva duben 2018 Zpracoval: Ing. Martin Hodek http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva srpen 2016 Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha Informace o nezaměstnanosti v hl. m. Praze k 31.8.2016

Více

MĚSÍČNÍ STATISTICKÁ ZPRÁVA

MĚSÍČNÍ STATISTICKÁ ZPRÁVA Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Plzni MĚSÍČNÍ STATISTICKÁ ZPRÁVA Plzeňský kraj, únor Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky 1 www.uradprace.cz Informace

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva. prosinec Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva. prosinec Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva prosinec 2018 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ostravě. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ostravě. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ostravě Měsíční statistická zpráva říjen 2018 Zpracovaly: Ing. Vladana Piskořová a Ing. Dagmar Habiňáková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/msk/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Ing. Hynek Mašata CE-Traffic, a.s. Sokolovská 192/79 186 Praha 8, Česká republika Výsledky za 1. čtvrtletí Kraj Vysočina 1.7.212

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva únor 2018 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Královéhradeckém kraji. Měsíční statistická zpráva prosinec 2018

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Královéhradeckém kraji. Měsíční statistická zpráva prosinec 2018 Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Královéhradeckém kraji Měsíční statistická zpráva prosinec 2018 Zpracoval: Ing. Martin Hodek http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva únor 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva prosinec 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ostravě. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ostravě. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ostravě Měsíční statistická zpráva listopad 2017 Zpracovaly: Ing. Vladana Piskořová a Ing. Dagmar Habiňáková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/msk/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2018 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC Vladimír Kebza, National Institute of Public Health, Prague Iva Šolcová, Institute of Psychology, CAS, Prague

Více

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Sreality.cz Další možnosti pro klienty s aktivací Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování Developerský projekt 25 Kč/inzerát 5 Kč/den V rozmezí od do Koeficient 11 30

Více

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC Vladimír Kebza, National Institute of Public Health, Prague Iva Šolcová, Institute of Psychology, CAS, Prague

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Ceský svaz juda. Prebor Ceske republiky mladsiho zactva MEDALS PER CLUB:

Ceský svaz juda. Prebor Ceske republiky mladsiho zactva MEDALS PER CLUB: MEDALS PER CLUB: Judo Teplice 4 Univerzitní Sportovní Klub Praha 4 3 Judo Pøíbram 4 4. Judo Club Baník Ostrava 9 3 5 Judoclub Plzeò 7 6 Judoclub Liberec 3 7 Judo Orel Žïár Nad Sázavou 8 Judo Hranice 9

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva únor 2018 Zpracoval: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti v Karlovarském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva srpen 2016 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes 1 Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více

Rozvoj. Informace o programu podpory

Rozvoj. Informace o programu podpory Rozvoj Informace o programu podpory Program Rozvoj Program Rozvoj, který již využilo několik set význačných podnikatelských subjektů, dotuje investice primárně do strojního a technologického vybavení výrobních

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva prosinec 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ostravě. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ostravě. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ostravě Měsíční statistická zpráva leden 2017 Zpracovaly: Ing. Vladana Piskořová a Ing. Dagmar Habiňáková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/msk/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ostravě. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ostravě. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ostravě Měsíční statistická zpráva listopad 2018 Zpracovaly: Ing. Vladana Piskořová a Ing. Dagmar Habiňáková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/msk/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více