Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad"

Transkript

1 Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 15. února 1999 Èástka 2 Roèník 1999 Cena Kè 21 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY O B S A H: B. Informativní èást 6. Informace o nabídce volných míst ITU 7. Informace o nabídce volných míst ve státní správì 8. Oznámení o pøidìlení dalších SPC (Signalling Point Codes) spoleènosti SPT TELECOM, a.s., pro pøechodovou sí signalizaèní sítì è Povìøení na montáž a údržbu zaøízení JTS - pokraèování 10. Seznam vydaných povolení k poskytování telekomunikaèních služeb - pokraèování C. Diskusní èást 11. Návrhy generálních povolení a) Návrh generálního povolení ke zøízení a provozování vysílacích rádiových stanic družicové pozemní služby, které jsou souèástí terminálù INMARSAT-D b) Návrh generálního povolení ke zøízení a provozování vysílacích rádiových stanic družicové pozemní služby, které jsou souèástí terminálù INMARSAT, oznaèovaných také jako INMARSAT mini-m c) Návrh generálního povolení ke zøízení a provozování vysílacích rádiových stanic družicové pozemní služby, které jsou souèástí terminálù INMARSAT-M d) Návrh generálního povolení ke zøízení a provozování vysílacích rádiových stanic družicové pozemní služby, které jsou souèástí terminálù INMARSAT-C B. INFORMATIVNÍ ÈÁST 6. Informace o nabídce volných míst ITU ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY Nabídka volného místa è. 1 vedoucí softwaru kosmických aplikací doba kontraktu: 2 roky s možností opakovaného zamìstnání stupeò: P5 Pracovní náplò: koordinace a øízení divize, spolupráce na plánech odboru, pøíprava celkového softwaru pro BR kosmické aplikace, vè. analýzy a databáze požadavkù. Požadavky: vysokoškolské vzdìlání v poèítaèové oblasti, elektrotechnickém nebo pøíbuzném oboru, pøes 10 let praxe v poèítaèové oblasti, systémové analýze a programování, z toho 4 roky na mezinárodní úrovni. Výhodou je znalost kosmických radiokomunikací. Výborná znalost angliètiny, francouzštiny nebo španìlštiny a dobrá znalost jednoho z ostatních dvou jazykù. Termín pro pøihlášení: do 2. bøezna 1999

2 Strana 2 Roèník 1999 Èástka 2 Nabídka volného místa è. 2 inženýr/programátor v radiokomunikacích doba kontraktu: 1 rok s možností prodloužení (žádosti od žen jsou upøednostòovány) stupeò: P2 Pracovní náplò: v odboru radiokomunikaèních informaèních systémù je zodpovìdný za analýzu softwarové potøeby uživatelù v ostatních odborech Radiokomunikaèního úøadu, odhaduje náklady a termín pro zavedení softwarového øešení. Navrhuje, vyvíjí, zavádí a testuje malé oddìlené systémy nebo specifické komponenty vìtších systémù. Pøipravuje instalaèní materiál pro softwarové pakety, návrh uèebních materiálù a uživatelskou dokumentaci, øídí pøedvádìcí a školící lekce. Požadavky: vysokoškolské vzdìlání v telekomunikacích nebo pøíbuzném oboru, pøes 2 roky praxe v programování, znalost softwarového vývoje a dobrá znalost C nebo C++ nebo vizuálních základních programovacích jazykù, urèitá znalost programovacích jazykù spojené s inženýrskými aplikacemi (napø. Fortran) nebo odvozenými databázemi. Velmi dobrá znalost angliètiny, francouzštiny nebo španìlštiny a dobrá znalost jednoho z ostatních dvou jazykù. Termín pro pøihlášení: do 22. února 1999 Nabídka volného místa è. 3 vedoucí finanèního odboru doba kontraktu: 2 roky s možností prodloužení stupeò: D2 Pracovní náplò: pod vedením generálního sekretáøe je zodpovìdný za zajištìní a kontrolu finanèního plánování, evidence a øízení rozpoètu Unie, za zavedení dlouhodobého finanèního plánování, øízení pøípravy rozpoètu a finanèních zpráv, zdravé finanèní politiky i její realizaci, øízení finanèního odboru a øízení finanèních investic a aktiv. Požadavky: vysokoškolské vzdìlání v úèetnictví, financích, podnikání nebo veøejné správì. Pøes 20 let praxe ve finanèním øízení, vèetnì znalosti vnìjšího prostøedí, 10 let praxe na mezinárodní úrovni. Znalost finanèní a rozpoètové politiky a praxe OSN a znalost ITU by byly prospìšné. Praxe v používání softwarových paketù, koncepèní a analytické schopnosti. Výborná znalost jednoho ze šesti oficiálních jazykù Unie, velmi dobrá znalost angliètiny, francouzštiny nebo španìlštiny. Znalost tøetího oficiálního jazyka je výhodou. Termín pøihlášení: do 22. bøezna 1999 Nabídka volného místa è. 4 vedoucí jednotky strategického plánování a vnìjších vztahù doba kontraktu: 2 roky s možností prodloužení stupeò: D2 Pracovní náplò: za øízení generálního sekretáøe studovat vývoj a trendy v telekomunikaèním prostøedí a hodnotit jejich dopad na ITU, plánovat, organizovat a øídit studie o strategických otázkách ve vztahu k cílùm Unie, organizovat zprávy a publikace urèené ke stimulaci multidisciplinárního pøístupu k telekomunikaèní politice a strategii, ve spolupráci s úøadem plánovat a øídit analýzy a pøehledy èinností rùzných sektorù Unie, øídit celý publikaèní sektor Unie. Požadavky: vysokoškolské vzdìlání v telekomunikacích, ekonomice, právu, politické vìdì, veøejné nebo podnikatelské administrativì. Pøes 20 let praxe, vèetnì minimálnì 10 let praxe v mezinárodním prostøedí, znalost telekomunikací v mezinárodním kontextu strategické politiky a analýz, výborná znalost jednoho ze šesti oficiálních jazykù Unie a velmi dobrá znalost francouzštiny, angliètiny nebo španìlštiny. Znalost tøetího oficiálního jazyka je výhodou. Termín pøihlášení: do 22. bøezna 1999 Pøihlášky zašlete laskavì na adresu: MDS ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad, odbor personální a mezd, Klimentská 27, Praha 1. Upozornìní: Nabídka volných míst a stáží v oboru telekomunikací je k dispozici k nahlédnutí v odboru personálním a mezd Èeského telekomunikaèního úøadu. 7. Informace o nabídce volných míst ve státní správì MDS Èeský telekomunikaèní úøad pøijme odborné zamìstnance ve státní správì, nabízíme zajímavou a perspektivní práci: * odborný referent v oboru radiokomunikace, VŠ, praxe vítána (není podmínkou), nutná znalost AJ slovem i písmem (znalost dalšího jazyka výhodou), komunikativní schopnosti, profesionální pøístup, zájem o vlastní odborný rùst a ochota cestovat, znalost práce s PC. Náplò: øešení otázek strategie a metody využívání kmitoètového spektra, vèetnì úèasti v mezinárodních pracovních týmech ITU a CEPT, plánování koordinace rádiových sítí a vysílaèù; * odborný referent v oboru radiokomunikace, SŠ, praxe vítána (není podmínkou), znalost AJ, popøípadì i dalšího jazyka, znalost práce s PC. Náplò: problematika povolování rádiových sítí a vysílaèù a spolupráce pøi výkonu státní inspekce telekomunikací. Bližší informace na tel. èísle 02/ , Písemné nabídky se struèným profesním životopisem posílejte na adresu: MDS - Èeský telekomunikaèní úøad, Klimentská 27, Praha 1.

3 Èástka 2 Roèník 1999 Strana 3 8. Oznámení o pøidìlení dalších SPC (Signalling Point Codes) spoleènosti SPT TELECOM, a.s. pro pøechodovou sí signalizaèní sítì è Benešov 2-34 Èeská Lípa 2-35 Litomìøice 2-49 Domažlice 2-81 Tøebíè MDS - ÈTÚ è.j / odbor regulace, tarifù a poplatkù 9. Povìøení na montáž a údržbu zaøízení JTS - pokraèování Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad vydává podle 2 odst. 3 zákona è. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, ve znìní zákona è. 150/1992 Sb. a zákona è. 253/1994 Sb. následující povìøení na montáž a údržbu zaøízení JTS: 987. DELTASPOJ s. r. o. Ostrava, Cihelní 67 Povìøení è.j / ze dne v rozsahu: 988. J M T v. o. s. Jindøichùv Hradec, Sibiøská 343/3 Povìøení è.j /98 ze dne v rozsahu: 989. DELNET s. r. o. Èeské Budìjovice, Branišovská 16 Povìøení è.j /98 ze dne v rozsahu: 990. STEFF, a. s. Brno, Tra ová 1 Povìøení è.j / ze dne v rozsahu: 991. RA BOHEMIA, s. r. o. Plzeò, Na Jíkalce 28 Povìøení è.j / ze dne v rozsahu: 992. HELS spol. s r. o. Praha 8, Neratovická 30 Povìøení è.j / ze dne v rozsahu: 993. Siemens, s. r. o. Praha 4, Na Strži 40 Povìøení è.j / ze dne v rozsahu: b) Kabelová vedení s optickými vlákny. Povìøení è.j / ze dne a povìøení è.j / ze dne se tímto ruší ELEKTRO - SVATOÒ s. r. o. Vápno 14 Povìøení è.j / ze dne v rozsahu: a) Vysílací a pøijímací rádiová zaøízení - stanice a sítì pozemní pohyblivé služby GSM a NMT ELEKTRO - TRUXA s. r. o. Heømanùv Mìstec, Zahradní 744 Povìøení è.j / ze dne v rozsahu: a) Vysílací a pøijímací rádiová zaøízení - stanice a sítì pozemní pohyblivé služby GSM a NMT O.O.P., spol. s r. o.

4 Strana 4 Roèník 1999 Èástka 2 Zlín, Antonínská 1375 Povìøení è.j / ze dne v rozsahu: 997. CM - SELCOM s. r. o. Valašská Bystøice 255 Povìøení è.j / ze dne v rozsahu: c) Kabelová vedení s optickými vlákny. Povìøení è.j / ze dne se tímto ruší TELNET s. r. o. Olomouc, Polská 29 Povìøení è.j / ze dne v rozsahu: c) Analogové a digitální pøenosové systémy - pøenosové systémy digitální, vèetnì linkového traktu. d) Kabelová vedení s optickými vlákny. Povìøení è.j /94 ze dne , vèetnì jeho zmìny pod è.j. 2474/95 ze dne se tímto ruší MP TEL v. o. s. Dìèín II., Riegrova 1343/14 Povìøení è.j / ze dne v rozsahu: L I T T E L s. r. o. Litomìøice, Eliášova 5 Povìøení è.j / ze dne v rozsahu: ZAPE TELECOM, spol. s r. o. Karlovy Vary, Sadová 38 Povìøení è.j / ze dne v rozsahu: UNITEL v. o. s. Brno, Vackova 31 Povìøení è.j / ze dne v rozsahu: PANO plus, spol. s r. o. Praha 4, Dolejšího 718 Povìøení è.j / ze dne v rozsahu: LINDYS, spol. s r. o. Liberec, Zhoøelecká 1123/14 Povìøení è.j / ze dne v rozsahu: K.N.K., spol. s r. o. Dìèín, Roudnická 253 Povìøení è.j / ze dne v rozsahu: Opravy telekomunikaèních zaøízení OTZ, s. r. o. Praha 8, Ústecká 27 Povìøení è.j / ze dne v rozsahu:

5 Èástka 2 Roèník 1999 Strana Svoboda a syn, s. r. o. Brno, Rybkova 17 Povìøení è.j / ze dne v rozsahu: c) Kabelová vedení s optickými vlákny. d) Radioreléová zaøízení - analogová a digitální RYDVAL - ELEKTRO s. r. o. Lomnice nad Popelkou, 5. kvìtna 486 Povìøení è.j / ze dne v rozsahu: Zmìny povìøení: VSB a. s. Sezimovo Ústí II., nám. T. Bati 424 Povìøení è.j /98 ze dne v rozsahu: b) Telekomunikaèní vedení s optickými vlákny. c) Vnitøní rozvody s výjimkou vlastní montáže poboèkových ústøeden. Zmìna názvu firmy - pùvodní název - Vodní stavby Bohemia a. s TELSPEKTRUM, s. r. o. Olomouc, Zeyerova 18 Povìøení è.j / ze dne v rozsahu: Zmìna sídla spoleènosti - pùvodní - Olomouc, Na Šibeníku SKÁLA, s. r. o. Praha 9, 9. kvìtna 72 Povìøení è.j / ze dne v rozsahu: Zmìna sídla spoleènosti - pùvodní - Praha 3, U knìžské louky SÚM TELCOM, spol. s r. o. Dolní Bøežany 103 Povìøení è.j / ze dne v rozsahu: c) Telekomunikaèní vedení s optickými vlákny. d) Pøenosové systémy. Zmìna odpovìdné osoby - Ing. Jan Beneš Štefl PVS, s. r. o. Plzeò, Mozartova 34 Povìøení è.j / ze dne v rozsahu: Zmìna odpovìdné osoby - Ing. Ctibor Budka GREVIS telekomunikace a. s. Praha 10, Pøelucká 17 Povìøení è.j / ze dne v rozsahu: Zmìna názvu spoleènosti - pùvodní - GREVIS, a. s.

6 Strana 6 Roèník 1999 Èástka AŽD Praha, s. r. o. Praha 10, Žirovnická 5/3146 Povìøení è.j / ze dne v rozsahu: b) Telekomunikaèní vedení s optickými vlákny. c) Telefonní ústøedny veøejné, vèetnì souvisejících vnitøních kabelových rozvodù - P 51, PK, MK 611. d) Radioreléová zaøízení digitální. e) Pøenosové systémy digitální, vèetnì linkového traktu. Zmìna sídla spoleènosti - pùvodní - Praha 10, Ukrajinská LITUR s. r. o. Tábor, U vodojemu 514 Povìøení è.j /98 ze dne v rozsahu: Zmìna sídla spoleènosti - pùvodní - Ledenice, Na Oborách NODE PTA, s. r. o. Ostrava, Masná 1 Povìøení è.j / ze dne v rozsahu: c) Kabelová vedení s optickými vlákny. d) Analogové a digitální pøenosové systémy - pøenosové systémy digitální, vèetnì linkového traktu. Zmìna sídla spoleènosti - pùvodní - Ostrava - Mariánské Hory, Novináøská Infinity a. s. Pardubice, Staroèernská 1799 Povìøení è.j / ze dne v rozsahu: Zmìna sídla spoleènosti - pùvodní - Pardubice, Pernštýnská T.R.P.C. Ústí nad Labem, spol. s r. o. Ústí nad Labem, Železnièáøská 916/19 Povìøení è.j / ze dne v rozsahu: b) Pøenosové systémy digitální. Zmìna názvu spoleènosti - pùvodní - ERCÉ, spol. s r. o. Zmìna sídla spoleènosti - pùvodní - Ústí nad Labem, Jizerská JBN, spol. s r. o. Hradec Králové, Brnìnská 163 Povìøení è.j / ze dne v rozsahu: Zmìna názvu spoleènosti - pùvodní - JBN spoleènost s ruèením omezeným, Hradec Králové Zmìna sídla spoleènosti - pùvodní - Hradec Králové, P. Wonky 1142 Zmìna odpovìdné osoby - Pavel Jurèík PROTEL, spol. s r. o. Praha 1, Semická 3292 Povìøení è.j / ze dne v rozsahu: b) Telekomunikaèní vedení s optickými vlákny. c) Pøenosové systémy analogové nebo digitální, vèetnì linkového traktu. Zmìna odpovìdné osoby za skupinu 3 - Ing. Pavel Dražïák

7 Èástka 2 Roèník 1999 Strana EVT SVITAVY SPOLEÈNOST S RUÈENÍM OMEZENÝM Svitavy, V zahrádkách 1 Povìøení è.j / ze dne v rozsahu: Zmìna názvu spoleènosti - pùvodní - EVT SVITAVY spol. s r. o. Zmìna sídla spoleènosti - pùvodní - Svitavy, Hálkova Slezské telekomunikace spol. s r. o. Krnov, Opavská 29 Povìøení è.j / ze dne v rozsahu: c) Telefonní pøístroje. Zmìna sídla spoleènosti - pùvodní - Krnov, Vaškova 24 Zmìna odpovìdné osoby - Zdenìk Sedláèek OPRAVA V Telekomunikaèním vìstníku v èástce 11/1998 ze dne pod poøadovým èíslem 922 bylo chybnì uvedeno sídlo spoleènosti KABLMONT s. r. o. - správnì - Prachovice, Školní 130. Uvedené právnické osoby mohou provádìt montáž a údržbu zaøízení JTS uvedených v povìøení za podmínek v nìm stanovených. Jednou z podmínek výkonu èinnosti v JTS je uzavøení smlouvy s provozovatelem JTS, kterému bylo vydáno povìøení ke zøizování a provozování JTS. 10. Seznam vydaných povolení k poskytování telekomunikaèních služeb MDS - ÈTÚ è.j / odbor státní inspekce telekomunikací Název, jméno právnické Druh èinnosti Vydal Datum vydání pov. Doba nebo fyzické osoby, adresa è.j. Nabytí práv.moci platnosti 463 Aliatel a.s. Poskytování veøejných datových ÈTÚ viz Praha 1, Karlovo nám.24 telekomunikaèních služeb prostø / pol.è.242 (3. dod. k è.j. 9721/96-611, veøejné datové sítì /97-611, /97-611) 464 ALIATEL a.s. Pronájem okruhù prostøednictvím tlkm ÈTÚ viz Praha 1, Karlovo nám.24 zaøízení a sítí zøiz.a provoz.mimo JTS / pol.è.297 (1. dod. k è.j /97-611) TENTO DODATEK MÌNÍ OBCHODNÍ JMÉNO SPOLEÈNOSTI, UVEDENÉ V POVOLENÍ è.j / (viz pol. è. 297) NA Aliatel a.s. A ADRESU SÍDLA SPOLEÈNOSTI NA PRAHA 8, SOKOLOVSKÁ Jihomoravská energetika, a.s. Pronájem okruhù prostøednictvím tlkm ÈTÚ viz Brno, Lidická 36 zaøízení a sítí zøiz. a provoz. mimo JTS / pol.è.318 (1. dod. k è.j /97-611) TENTO DODATEK MÌNÍ TEXTOVOU ÈÁST POVOLENÍ è.j / (viz pol. è. 318). 466 Národní informaèní støedisko Poskytování datových telekomunikaèních ÈTÚ Èeské republiky, pøísp. org. služeb, založ.na provozování centrál / dialogového informaè.systému INFONIS TÍMTO BYLO KE DNI NA ŽÁDOST DRŽITELE ZRUŠENO POVOLENÍ è.j / (viz pol.è.173). 467 NOVÁ HU, a.s. Poskytování telekomunikaèních služeb ÈTÚ let Ostrava-Kunèice, prostøednictvím tlkm sítì zøízené / Vratimovská 689 a provozované mimo JTS

8 Strana 8 Roèník 1999 Èástka 2 Název, jméno právnické Druh èinnosti Vydal Datum vydání pov. Doba nebo fyzické osoby, adresa è.j. Nabytí práv.moci platnosti 468 Kabelová televize Ostrava, s.r.o. Poskytování telekomunikaèních služeb ÈTÚ let Ostrava, Ès. legií 20 obousmìrného pøenosu dat prostø.tv / kabelových rozvodù (TKR) 469 JOK Instruments, s.r.o. Poskytování teleinformaèní služby ÈTÚ Praha 1, Jungmannovo nám. 18 HLASOVÁ POŠTA (Voice Mail) / TÍMTO BYLO NA ŽÁDOST DRŽITELE ZRUŠENO POVOLENÍ è.j / (viz pol. è. 273). 470 Severomoravská energetika a.s. Pronájem okruhù prostøednictvím tlkm ÈTÚ viz Ostrava, 28.øíjna 152 zaøízení a sítí zøiz.a provoz.mimo JTS / pol.è.321 (1. dod. k è.j /97-611) TENTO DODATEK MÌNÍ A DOPLÒUJE TEXTOVOU ÈÁST POVOLENÍ è.j / (viz pol. è. 321). 471 B plus TV a.s. Vysílání R a TV programù provozovatelù ÈTÚ let Klimkovice, Požárnická 140 s licencí prostø. R vysílaèù a TV / vysílaèù a pøevádìèù 472 TESLA TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Pronájem okruhù prostøednictvím tlkm ÈTÚ let Praha 10, Tøebohostická 987 zaøízení a sítí zøiz.a provoz. mimo JTS / Mountel Centeur s.r.o. Poskytování datových telekomunikaèních ÈTÚ let Praha 1, V jámì 1 služeb / Premiéra TV, a.s. Vysílání R a TV programù provozovatelù ÈTÚ let Praha 7, Dukelských hrdinù 47 s licencí prostø. R vysílaèù a TV; / vysílaèù a pøevádìèù 475 NOVÁ HU, a.s. Pronájem okruhù prostøednictvím tlkm ÈTÚ let Ostrava-Kunèice, zaøízení a sítí zøiz.a provoz.mimo JTS / Vratimovská TeRaNet, a.s. Poskytování telekomunikaèních služeb ÈTÚ let Litvínov-Záluží 1 prostøednictvím tlkm sítì zøízené / a provozované mimo JTS 477 TØINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. Poskytování neveøejné radiotelefonní ÈTÚ let Tøinec služby prostøednictvím sítí pozemní / pohyblivé služby 478 TeRaNet, a.s. Poskytování neveøejné radiotelefonní ÈTÚ viz Litvínov - Záluží 1 služby prostøednictvím sítí pozemní / pol.è.353 (dod. k è.j /97-611) pohyblivé služby TENTO DODATEK MÌNÍ A DOPLÒUJE TEXTOVOU ÈÁST POVOLENÍ è.j / (viz pol. è. 353) 479 Mountel Centeur s.r.o. Videokonferenèní telekomunikaèní ÈTÚ let Praha 1, V jámì 1 služba / LUMI, s.r.o. Poskyt.neveøejné tlkm.služby pøenosu ÈTÚ do Lukov, Bìlovodská 425 dat z/do pohyblivých objektù (družic / systém ORBCOMM) - pilotní projekt 481 První Severoèeská kabelová Poskytování telekomunikaèních služeb ÈTÚ let televizní spoleènost s.r.o. obousmìrného pøenosu dat prostø.tv / Most, Stavbaøù 32 kabelových rozvodù (TKR)

9 Èástka 2 Roèník 1999 Strana 9 Název, jméno právnické Druh èinnosti Vydal Datum vydání pov. Doba nebo fyzické osoby, adresa è.j. Nabytí práv.moci platnosti 482 ÈD-Telekomunikace, s.r.o. Poskytování datových telekomunikaèních ÈTÚ viz Praha 4, Jeremenkova 9 služeb / pol.è.122 (2.dod.k è.j.7818/ a 7012/96-611) TENTO 2. DODATEK MÌNÍ A DOPLÒUJE TEXT POVOLENÍ è.j. 7818/ A DODATKU è.j. 7012/ (viz pol. è. 22 a 195) A ADRESU SÍDLA SPOLEÈNOSTI NA PRAHA 4, CHODOVSKÁ 228/ SATTURN HOLEŠOV s.r.o. Poskytování telekomunikaèních služeb ÈTÚ let Holešov, Tovární 1200 obousmìrného pøenosu dat prostø. TV / kabelových rozvodù (TKR) 484 Kabel Plus, a.s. Poskytování datových telekomunikaèních ÈTÚ viz Ostrava 1, Nádražní 28 služeb / pol.è.202 (1. dod. k è.j. 6574/96-611) TENTO DODATEK MÌNÍ OBCHODNÍ JMÉNO SPOLEÈNOSTI POVOLENÍ è.j. 6574/ (viz pol. è. 202) NA Kabel Plus, a.s. (Kabel +), v anglickém jazyce Cable Plus, a.s. (Cable +) A ADRESU SÍDLA NA Praha 4, Závišova ÈD-Telekomunikace, s.r.o. Pronájem okruhù prostøednictvím tlkm ÈTÚ viz Praha 4, Jeremenkova 9 zaøízení a sítí zøiz.a provoz.mimo JTS / pol.è.355 (1. dod. k è.j /97-611) TENTO DODATEK MÌNÍ A DOPLÒUJE TEXT POVOLENÍ è.j / (viz pol. è. 355) A ADRESU SÍDLA NA Praha 4, Chodovská 228/ RACOM s.r.o. Poskytování telekomunikaèní služby ÈTÚ do Nové Mìsto na Moravì, pøenosu dat v rámci pilotního projektu / Mírová ulice 1283 mobilní datové sítì 487 Kabel Plus, a.s. Poskytování veøejných datových ÈTÚ viz Ostrava, Nádražní 28 telekomunikaèních služeb prostø / pol.è dod. k è.j /98-611) veøejné datové sítì TENTO DODATEK MÌNÍ OBCHODNÍ JMÉNO SPOLEÈNOSTI POVOLENÍ è.j / (viz pol. è. 433) NA Kabel Plus, a.s. (Kabel +), v anglickém jazyce Cable Plus, a.s. (Cable +) A ADRESU SÍDLA NA Praha 4, Závišova Kabel Plus, a.s. Pronájem okruhù prostøednictvím tlkm ÈTÚ viz Ostrava, Nádražní 28 zaøízení a sítí zøiz.a provoz.mimo JTS / pol.è.427 (1. dod. k è.j /98-611) TENTO DODATEK MÌNÍ OBCHODNÍ JMÉNO SPOLEÈNOSTI POVOLENÍ è.j / (viz pol. è. 427) NA Kabel Plus, a.s. (Kabel +), v anglickém jazyce Cable Plus, a.s. (Cable +) A ADRESU SÍDLA NA Praha 4, Závišova KonekTel, a.s. Poskytování neveøejné radiotelefonní ÈTÚ viz Pardubice, Zámecká 18 služby prostøednictvím sítí pozemní / pol.è.40 (3. dod. k è.j /93-611, pohyblivé služby 5352/94-611, /98-611) TENTO 3.DODATEK MÌNÍ ADRESU SÍDLA SPOLEÈNOSTI POVOLENÍ è.j /93-611, A DODATKÙ è.j. 5352/ a / (viz pol. è. 40, 93 a 424) NA Pardubice, Pražská Brnocom s.r.o. Poskytování telekomunikaèních služeb ÈTÚ let Brno, Bzenecká 2 obousmìrného pøenosu dat prostø. TV / kabelových rozvodù (TKR)

10 Strana 10 Roèník 1999 Èástka 2 Název, jméno právnické Druh èinnosti Vydal Datum vydání pov. Doba nebo fyzické osoby, adresa è.j. Nabytí práv.moci platnosti 491 RUBI, s.r.o. Vysílání R a TV programù provozovatelù ÈTÚ let Unièov, Mohelnická 807 s licencí prostø. R vysílaèù a TV / vysílaèù a pøevádìèù 492 Kabelová televize Poskytování telekomunikaèních služeb ÈTÚ let severozápadní Èechy, a.s. obousmìrného pøenosu dat prostø.tv / Jirkov, Mládežnická 1646 kabelových rozvodù (TKR) 493 RADIO FM Plus Plzeò, s.r.o. Vysílání R a TV programù provozovatelù ÈTÚ let Plzeò, Zikmunda Wintra 21 s licencí prostø. R vysílaèù a TV / vysílaèù a pøevádìèù 494 GiTy, a.s. Poskytování veøejných ÈTÚ viz Brno, Mariánské nám.1 telekomunikaèních služeb prostø / pol.è.244 (1. dod. k è.j /96-611) veøejné datové sítì (VDS) TENTO DODATEK MÌNÍ A DOPLÒUJE TEXTOVOU ÈÁST POVOLENÍ è.j / (viz pol. è. 244). 495 Telenor Èeská republika,sro Poskytování neveøejné telekomunikaèní ÈTÚ viz Praha 6, V sadech 4/15 služby pøenosu rozhlas. a TV programù / pol.è.444 (1.dod. k è.j /98-611) prostøednictvím pozemských stanic TENTO DODATEK MÌNÍ A DOPLÒUJE TEXTOVOU ÈÁST POVOLENÍ è.j / (viz pol. è. 444). 496 Aliatel a.s. Poskytování telekomunikaèních služeb ÈTÚ viz Praha 8, Sokolovská 86 prostøednictvím tlkm sítì zøízené / pol.è.458 (1. dod. k è.j /98-611) a provozované mimo JTS TENTO DODATEK MÌNÍ A DOPLÒUJE TEXTOVOU ÈÁST POVOLENÍ è.j / (viz pol. è. 458). 497 InWay, a.s. Poskytování datových telekomunikaèních ÈTÚ viz Praha 8, Šenovská 434/30 služeb / pol.è.360 (1. dod. k è.j /97-611) TENTO DODATEK MÌNÍ ADRESU SÍDLA SPOLEÈNOSTI NA Praha 6, Na vinièních horách 1382/ InfoNet a.s. Pronájem okruhù prostøednictvím tlkm ÈTÚ let Brno, Bzenecká 2 zaøízení a sítí zøiz.a provoz.mimo JTS / Zbrojovka Vsetín - INDET a.s. Poskytování telekomunikaèních služeb ÈTÚ let Vsetín, Jasenice 1257 prostøednictvím tlkm sítì zøízené / Dosud nenabylo a provozované mimo JTS právní moci 500 INTEM s.r.o. Pronájem okruhù prostøednictvím tlkm ÈTÚ let Praha 3, Boøivojova 114 zaøízení a sítí zøiz.a provoz.mimo JTS / GTS Czech Net s.r.o.a Global Poskytování datových telekomunikaèních ÈTÚ viz Telesystems Group Company služeb / pol.è.391 Praha 6, Evropská 178 (1. dod. k è.j /97-611) TENTO DODATEK MÌNÍ V POVOLENÍ è.j / (viz pol. è. 391) OBCHODNÍ JMÉNO SPOLEÈNOSTI NA GTS Czech Net s.r.o. A ADRESU SÍDLA NA Praha 6, Køenova 7.

11 Èástka 2 Roèník 1999 Strana 11 Název, jméno právnické Druh èinnosti Vydal Datum vydání pov. Doba nebo fyzické osoby, adresa è.j. Nabytí práv.moci platnosti 502 GTS Czech Net s.r.o.a Global Pronájem okruhù prostøednictvím tlkm ÈTÚ viz Telesystems Group Company zaøízení a sítí zøiz.a provoz.mimo JTS / pol.è.339 Praha 6, Evropská 178 (1. dod. k è.j /97-611) TENTO DODATEK MÌNÍ V POVOLENÍ è.j / (viz pol. è. 339) OBCHODNÍ JMÉNO SPOLEÈNOSTI NA GTS Czech Net s.r.o. A ADRESU SÍDLA NA Praha 6, Køenova TeRaNet, a.s. Poskytování datových telekomunikaèních ÈTÚ viz Litvínov - Záluží 1 služeb / pol.è.443 (1.dod. k è.j /98-611) TENTO DODATEK MÌNÍ TEXTOVOU ÈÁST POVOLENÍ è.j / (viz pol. è. 443). Upøesnìní položky è. 447, zveøejnìné v Telekomunikaèním vìstníku èástka 12/1998: Povolení è.j /98-611, vydané dne pro TØINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. nabylo právní moci dne Telekomunikaèní vìstník - vychází mìsíènì. Vydává: Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad v Nakladatelství dopravy a turistiky spol. s r. o. - - NADATUR. Øídí a pøíspìvky pøijímá: Redakèní rada, Èeský telekomunikaèní úøad, Klimentská 27, Praha 1, tel.: , fax: Tiskne: BAtisk, Báš. Distribuce: NADATUR, spol. s r. o., Hybernská 5, Praha 1. Zasílá: Èeská pošta s.p., o.z. Pøeprava. Podávání zásilek povoleno Èeskou poštou s.p., o.z. Pøeprava è.j. 72/96 ze dne Informace o pøedplatném a objednávky pøijímá redakce NADATUR, spol. s r. o., Hybernská 5, Praha 1, tel.: , fax: Nevyžádané pøíspìvky nevracíme. ISSN X.

TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK

TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK Ministerstvo dopravy a spojů ČR - Český telekomunikační úřad TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK V Praze dne 22. května 2000 Částka 5 Ročník 2000 Cena Kč 21 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY O B S A H: B. Informativní část 44.

Více

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 27. dubna 1998 Èástka 4 Roèník 1998 Cena Kè 21 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY O B S A H: A. Normativní èást 25. Jednotné

Více

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 9

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 9 Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 24. záøí 2001 Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 9 O B S A H: ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY A. Normativní èást 178. Cenové rozhodnutí è. 04/PROP/2001 179.

Více

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 30. bøezna 1998 Èástka 3 Roèník 1998 Cena Kè 21 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY O B S A H: A. Normativní èást 16. Dodatek

Více

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 10

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 10 Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 22. øíjna 2001 Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 10 O B S A H: ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY A. Normativní èást 198. Èíslovací plán signalizaèních bodù

Více

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 16. srpna 1999 Èástka 8 Roèník 1999 Cena Kè 21 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY O B S A H: A. Normativní èást 58. Dodatek

Více

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 22. listopadu 1999 Èástka 11 Roèník 1999 Cena Kè 21 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY A. Normativní èást 91. Jednotné

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 45 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 HARMONOGRAM VÝZEV ROP SEVEROZÁPAD NA ROK 2011 Úøad regionální rady regionu soudržnosti NUTS 2 Severozápad

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s.

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. 1. Poøadatel akce: Výstavištì Flora Olomouc, a.s., Wolkerova 17, 771 11 Olomouc telefon: 585 726 111, fax: 585 413 370, e-mail: info@flora-ol.cz

Více

PØfLOHA È. 1. VÝPIS Z OBCHODNíHO REJSTØíKU SPOLEONOSTI PSG, 8.S.

PØfLOHA È. 1. VÝPIS Z OBCHODNíHO REJSTØíKU SPOLEONOSTI PSG, 8.S. ~ 8. SEZNAM PØiLOH 1. Výpis z obchodního rejstøíku spoleènosti PSG, a.s. 2. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2004 3. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2003 4. Rozvah a výkaz zisku

Více

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby SEKTOROVÁ DOHODA pro obor fitness industry na období 2011 až 2015 v Èeské republice Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby Sektorová dohoda je politicko-spoleèenskou úmluvou zapojených stran aktérù

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Obec Ruda nad Moravou ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00303313 název Obec Ruda nad Moravou ulice, è.p. 9. kvìtna 40 obec Ruda nad Moravou

Více

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010)

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010) A.1. ------------- A.2. -------------- A.3. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00532177 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Informace podle

Více

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Obec Dolní Branná ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 277738 název Obec Dolní Branná ulice, è.p. 256 obec Dolní Branná PSÈ, pošta 54362

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Obec Petrovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378470 název Obec Petrovice ulice, è.p. Petrovice 68 obec Petrovice PSÈ, pošta 67521

Více

Modernizace systému řízení daňové a celní správy - skutečná příležitost pro optimalizaci. (Studie proveditelnosti na GŘC) Ivana Brzoňová 4.4.

Modernizace systému řízení daňové a celní správy - skutečná příležitost pro optimalizaci. (Studie proveditelnosti na GŘC) Ivana Brzoňová 4.4. Modernizace systému řízení daňové a celní správy - skutečná příležitost pro optimalizaci (Studie proveditelnosti na GŘC) Ivana Brzoňová 4.4.2011 Obsah: Cíl studie proveditelnosti Postup zpracování studie

Více

Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù

Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù Druh Pravdivost podle 12 odst. 1 zákona z hlediska každého urèujícího pro jednotlivé druhy výsledkù u v e d e n o n í ž e p r o j e d n o t l i v é d

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

INTELIGENTNÍ INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉMY SYSTÉMY PAVEL PØIBYL MIROSLAV SVÍTEK Praha 2001 Pavel Pøibyl, Miroslav Svítek INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉMY Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství

Více

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Obec Veselí ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274569 název Obec Veselí ulice, è.p. Veselí 68 obec Pøelouè PSÈ, pošta 535 01 Kontaktní

Více

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013 :.j.è KUJCK 3,ykèinezU IÈ 067927 se uskuteènilo ve dnech: 31.3.2014, 7.8.2013, na základì zákona È. 420/2004 KSJARKÝ ÚØAD J I 23358/201 OEKO.PØ stejnopis è. 2 Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Dana Milotová Okamžik sestavení: 22.01.2015 11h44m15s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :48897426 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Základní škola Žïár nad Sázavou, Komenského 2 Žïár nad Sázavou

Více

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.*

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.* Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Statutární mìsto Èeské Budìjovice Sídlo úèetní jednotky

Více

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 28. záøí 1998 Èástka 9 Roèník 1998 Cena Kè 21 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY O B S A H: A. Normativní èást 53. Dodatek

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

KONFIGURACE ROZSÁHLÝCH DATOVÝCH SYSTÉMÙ V PROSTØEDÍ OPERAÈNÍHO SYSTÉMU UNIX Zdenìk Maøík Praha 2001 Motto: Moderní servery podnikové úrovnì vykazují velmi vysoké výkony a velmi vysoké teoretické konfiguraèní

Více

Jana Mlejnecká v. r. pedsedkyn Mikroregionu Hrádecko Chrastavsko

Jana Mlejnecká v. r. pedsedkyn Mikroregionu Hrádecko Chrastavsko MIKROREGION HRÁDECKO CHRASTAVSKO Se sídlem: Mstský úad Chrastava, nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava Dobrovolný svazek obcí, I: 70908222 www.mikroregion.info OZNÁMENÍ O ZVEEJNNÍ NÁVRHU Závrený úet Mikroregionu

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Obec Vrbice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00578649 název Obec Vrbice ulice, è.p. èp. 25 obec Vrbice PSÈ, pošta 50703 Kontaktní údaje

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

AEROKLUB JESENÍK Letištì Mikulovice

AEROKLUB JESENÍK Letištì Mikulovice AEROKLUB JESENÍK Letištì Mikulovice KOORDINAÈNÍ SMÌRNICE PRO UŽÍVÁNÍ VLNOVÝCH PROSTORÙ "DLOUHÁ VLNA 2007" Schválil: ing. Vít Reich, VLP Aeroklubu Jeseník Dne: 01.10.2007 Strana 1. ze 6 stran Koordinaèní

Více

Licence: DJ5P XCRGURXA / RYC (07042011 / 27012011) Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DJ5P XCRGURXA / RYC (07042011 / 27012011) Název položky úèet Brutto Korekce Netto Licence: DJP XCRGURXA / RYC (0700 / 700) ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè - formát CSÚIS) : / 0 IÈO: 777 Název: Domov penzion pro dùchodce v Lázních Knžvart Sestavená k rozvahovému dni prosinci

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení

Sbírka instrukcí a sdìlení Roèník 2002 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 6 Rozeslána dne 27. prosince 2002 Cena 46,- Kè OBSAH 48.Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 18. 2. ÚSTÍ NAD LABEM 3. 3. HRADEC KRÁLOVÉ 5. 3. OSTRAVA 17. 3. BRNO 20. 3. PRAHA 24. 3. PLZEÒ

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Obec Mladý Smolivec ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00256935 název Obec Mladý Smolivec ulice, è.p. 95 obec Mladý Smolivec PSÈ, pošta

Více

sestavený ke dni 08.02.2013

sestavený ke dni 08.02.2013 Obec Sopøeè ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 08.02.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274267 název Obec Sopøeè ulice, è.p. obec Sopøeè 100 PSÈ, pošta 533 16 Kontaktní údaje

Více

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2 SKUPINA 0: Obor Kovy a kovové výrobky I VÁZANÉ ŽIVNOSTI Prùkaz zpùsobilosti Poznámka Výroba slitin drahých kovù pro klenotnické a dentální úèely SKUPINA 0: Osvìdèení o splnìní dalších podmínek podle 48

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Obec Neurazy ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00257001 název Obec Neurazy ulice, è.p. èp. 61 obec Neurazy PSÈ, pošta 33501 Kontaktní

Více

CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY

CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY str. 60 CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY Ústecký Liberecký Královéhradecký Karlovarský Praha Plzeňský Středočeský Jihočeský Pardubický Jihomoravský Zlínský BYTOVÉ PROSTORY Praha 1 Praha 2 PRODEJ PRONÁJEM PRODEJ

Více

Øešení pro školy. obchod technologiemi. www.tech-store.cz

Øešení pro školy. obchod technologiemi. www.tech-store.cz Øešení pro školy Spoleènost TECH-STORE s.r.o. Èeská republika je spoleènost kapitálovì propojená se spoleèností TECH-STORE Malaysia, která pùsobí od roku 2008 jako mezinárodní distributor komponentù a

Více

Informace pro zahraniční uchazeče o studium v akademickém roce 2015/2016

Informace pro zahraniční uchazeče o studium v akademickém roce 2015/2016 Informace pro zahraniční uchazeče o studium v akademickém roce 2015/2016 Užitečné odkazy: http://international.zcu.cz/index.php?stranka=uvod-en-0&cat_id=141 http://www.zcu.cz/study/studium-vyuka/nostrif.html

Více

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Obec Drhovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00512605 název Obec Drhovice ulice, è.p. Drhovice obec Drhovice PSÈ, pošta 391 31 Kontaktní

Více

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Obec Stropešín ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 44065507 název Obec Stropešín ulice, è.p. Stropešín 3 obec Stropešín PSÈ, pošta 675 55

Více

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Obec Nimpšov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378232 název Obec Nimpšov ulice, è.p. obec Nimpšov PSÈ, pošta 67541 Kontaktní údaje telefon

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71209921 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70941912 Název: Zakladni skola Mlada Vozice, okres Tabor A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK

TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK Český telekomunikační úřad TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK V Praze dne 22. března 2004 Cena Kč 52 Ročník 2004 Částka 3 O B S A H: ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY A. Normativní část 44. Změna č. 2 generální licence č. GL-2/R/2001,

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA: 88981/ENV/14 Ing. Jančí/l.2107 29. 12. 2014 Věc: Posuzování vlivů

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù, dobrovolných svazkù obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2011 (v Kè na dvì desetinná místa) Rok Mìsíc IÈO 2011

Více

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Ústředí ČSSZ Adresa: Křížová 25, 225 08 Praha 5 Telefonní ústředna: +420 257 061 111 Adresa e-podatelny: posta@cssz.cz Regionální pracoviště ČSSZ (včetně Okresních

Více

Licence: D11C XCRGBZUC / ZUC (18122007 / 19122007) (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008

Licence: D11C XCRGBZUC / ZUC (18122007 / 19122007) (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008 Mìsto Janské Láznì ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2007 (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00277967 název Mìsto Janské Láznì ulice, è.p. námìstí Svobody 273 obec Janské Láznì

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI 21. 2. HRADEC KRÁLOVÉ 28. 2. OSTRAVA 12. 3. BRNO 19. 3. PRAHA PØEDEVŠÍM

Více

Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH

Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH RESORTNÍ PØEDPISY 1. Pøílohy II. Smìrnice MŽP o poskytování finanèních prostøedkù ze Státního fondu životního prostøedí ÈR na opatøení v rámci Státního programu na

Více

oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011 Sídlo úèetní jednotky - ulice,èp nám. E. Beneše 420 - obec Milevsko

oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011 Sídlo úèetní jednotky - ulice,èp nám. E. Beneše 420 - obec Milevsko Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Mìsto Milevsko Sídlo úèetní jednotky - ulice,èp nám.

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Obec Vlastiboøice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00671878 název Obec Vlastiboøice ulice, è.p. è.p. 26 obec Vlastiboøice PSÈ, pošta

Více

Èástka 4 Vìstník Nejvyššího kontrolního úøadu 2000 Strana 267 00/16 Investièní dotace poskytované Ministerstvem financí z kapitoly Všeobecná pokladní správa na program Výstavba a technická obnova zdravotnických

Více

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70305587 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ropice Nejsou

Více

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 75021854 Název: Mateøská škola, Jamolice, okres Znojmo Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBEC Vypracoval:MichalŠ ustek Datum:ř íjen2012 Pasport a projekt dopravního znaèení - obec Borová 1. ÚVOD K PASPORTU A PROJEKTU

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU 120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù a dobrovolných svazkù obcí (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00284378 Název: Obecni urad Provodov 57 ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY - tøída 1 až

Více

Více správných informací - vìtší šance na trhu práce navíc podtrhuje nutnost dalšího vzdìlávání i ve vztahu k pracovní kariéøe. S tím je i spojeno

Více správných informací - vìtší šance na trhu práce navíc podtrhuje nutnost dalšího vzdìlávání i ve vztahu k pracovní kariéøe. S tím je i spojeno Vážení pøátelé, již po druhé jsme pro Vás pøipravili aktivity v rámci Týdnù vzdìlávání dospìlých v kém kraji. Posláním Týdnù vzdìlávání dospìlých je inspirovat každého z nás k aktivní úèasti na vzdìlání.

Více

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH Licence: MP1L XCRGUTXA / TXA (22102010 / 22092010) PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč) Období: 12 / 2010 IČO: SOR 3 Název: Městská

Více

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: Vìra Szkanderová Datum zpracování: 20.04.2011 Èas zpracování: 15h 0m14s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH

Více

K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika

K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika Tel: +420 378 019 601 e-mail: info@smart-tech.cz web: www.smart-tech.cz DESIGN Design Jednání s klientem a pochopení

Více

250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 2008 2009 2010 2011 Dávky sociální péèe Dávky pomoci v hmotné nouzi pøíspìvek na péèi 4 050 4 000 3 950 3 900 3 850 3 800 3 750 3 700 3 650 3 957 3 830 3 796 4

Více

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Polygrafický prùmysl Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Barvové hospodáøství LINCOLN Automatizace a centralizace zásobování barvami ve Vaší tiskárnì - to je naše úloha, náš cíl.

Více

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin 21. 12. 2014 Cílem VaV projektu LF13030 - Optimalizace výkonnosti pracovních týmù s využitím SW nástrojù pro analýzu sociálních a profesních vztahù v podnikových sítích (2013-2015, MSM/LF) - zkrácenì TeamNET

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY

Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Roèník 2003 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 4 Rozeslána dne 6. prosince 2003 Cena 46,- Kè OBSAH 28. Úplné znìní Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00600598 Název: Obec Holštejn Sestavená k

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

ROZVAHA - BILANCE. (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 72064455. Sestavená k rozvahovému dni 31.

ROZVAHA - BILANCE. (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 72064455. Sestavená k rozvahovému dni 31. ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 72064455 Název: Dobrovolný svazek obcí Èistší

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00252671 Název: Obec Pohnání Sestavená k rozvahovému

Více

JSME I VAŠE LOBBY SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÝCH DOPRAVCÙ ÈESMAD BOHEMIA

JSME I VAŠE LOBBY SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÝCH DOPRAVCÙ ÈESMAD BOHEMIA SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÝCH DOPRAVCÙ ÈESMAD BOHEMIA JSME I VAŠE LOBBY Co se nám podaøilo sleva na silnièní dani zavedení množstevních slev na mýto; zøízení portálu na úhradu nedoplatkù za mýto; zavedení spoluodpovìdnosti

Více

VÝSLEDKY KVALIFIKACÍ SPORTOVNÍ LIGY ZÁKLADNÍCH ŠKOL O POHÁR MINISTRA ŠKOLSTVÍ 2014-2015

VÝSLEDKY KVALIFIKACÍ SPORTOVNÍ LIGY ZÁKLADNÍCH ŠKOL O POHÁR MINISTRA ŠKOLSTVÍ 2014-2015 VÝSLEDKY KVALIFIKACÍ SPORTOVNÍ LIGY ZÁKLADNÍCH ŠKOL O POHÁR MINISTRA ŠKOLSTVÍ 2014-2015 Volejbal kvalifikace A, kraj Karlovarský, Ústecký a Praha - 5. 5. 2015, Ústí nad Labem 1. Gymnázium Na Vítězné pláni,

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00576913 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Støítež Neoèekává

Více

A Inovaèní cyklus: vzdìlání vìda výzkum vývoj výroba 19. Inovaèní cyklus: vzdìlání vìda výzkum vývoj výroba Tato kapitola byla zaøazena z dùvodu odborné informace žákù i lidí z praxe o druzích a významu

Více

TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK Èeský telekomunikaèní úøad

TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK Èeský telekomunikaèní úøad Èástka 11 Roèník 2014 Praha 30. kvìtna 2014 OBSAH: Oddíl státní správy A. Normativní èást 18. Rozhodnutí o cenì è. CEN/3/05.2014-69 ve vìci uložení povinnosti

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2011 IÈO: 00576905 Název: Obec Smilovice Sestavená k

Více

ENERGETIKA VÍTKOVICE, a.s.

ENERGETIKA VÍTKOVICE, a.s. ENERGETIKA VÍTKOVICE, a.s. INFORMACE URÈENÁ VEØEJNOSTI Krajský úøad Moravskoslezského kraje odbor životního prostøedí a zemìdìlství oddìlení ochrany ovzduší, EIA a IPPC ENERGETIKA VÍTKOVICE, a.s. INFORMACE

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY

Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Roèník 2003 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 2 Rozeslána dne 7. listopadu 2003 Cena 66,- Kè OBSAH 2. I n s t r u k c e Ministerstva spravedlnosti ze dne 18.

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70809721 Název: Mikroregion Podralsko Sestavená

Více