Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad"

Transkript

1 Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 15. února 1999 Èástka 2 Roèník 1999 Cena Kè 21 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY O B S A H: B. Informativní èást 6. Informace o nabídce volných míst ITU 7. Informace o nabídce volných míst ve státní správì 8. Oznámení o pøidìlení dalších SPC (Signalling Point Codes) spoleènosti SPT TELECOM, a.s., pro pøechodovou sí signalizaèní sítì è Povìøení na montáž a údržbu zaøízení JTS - pokraèování 10. Seznam vydaných povolení k poskytování telekomunikaèních služeb - pokraèování C. Diskusní èást 11. Návrhy generálních povolení a) Návrh generálního povolení ke zøízení a provozování vysílacích rádiových stanic družicové pozemní služby, které jsou souèástí terminálù INMARSAT-D b) Návrh generálního povolení ke zøízení a provozování vysílacích rádiových stanic družicové pozemní služby, které jsou souèástí terminálù INMARSAT, oznaèovaných také jako INMARSAT mini-m c) Návrh generálního povolení ke zøízení a provozování vysílacích rádiových stanic družicové pozemní služby, které jsou souèástí terminálù INMARSAT-M d) Návrh generálního povolení ke zøízení a provozování vysílacích rádiových stanic družicové pozemní služby, které jsou souèástí terminálù INMARSAT-C B. INFORMATIVNÍ ÈÁST 6. Informace o nabídce volných míst ITU ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY Nabídka volného místa è. 1 vedoucí softwaru kosmických aplikací doba kontraktu: 2 roky s možností opakovaného zamìstnání stupeò: P5 Pracovní náplò: koordinace a øízení divize, spolupráce na plánech odboru, pøíprava celkového softwaru pro BR kosmické aplikace, vè. analýzy a databáze požadavkù. Požadavky: vysokoškolské vzdìlání v poèítaèové oblasti, elektrotechnickém nebo pøíbuzném oboru, pøes 10 let praxe v poèítaèové oblasti, systémové analýze a programování, z toho 4 roky na mezinárodní úrovni. Výhodou je znalost kosmických radiokomunikací. Výborná znalost angliètiny, francouzštiny nebo španìlštiny a dobrá znalost jednoho z ostatních dvou jazykù. Termín pro pøihlášení: do 2. bøezna 1999

2 Strana 2 Roèník 1999 Èástka 2 Nabídka volného místa è. 2 inženýr/programátor v radiokomunikacích doba kontraktu: 1 rok s možností prodloužení (žádosti od žen jsou upøednostòovány) stupeò: P2 Pracovní náplò: v odboru radiokomunikaèních informaèních systémù je zodpovìdný za analýzu softwarové potøeby uživatelù v ostatních odborech Radiokomunikaèního úøadu, odhaduje náklady a termín pro zavedení softwarového øešení. Navrhuje, vyvíjí, zavádí a testuje malé oddìlené systémy nebo specifické komponenty vìtších systémù. Pøipravuje instalaèní materiál pro softwarové pakety, návrh uèebních materiálù a uživatelskou dokumentaci, øídí pøedvádìcí a školící lekce. Požadavky: vysokoškolské vzdìlání v telekomunikacích nebo pøíbuzném oboru, pøes 2 roky praxe v programování, znalost softwarového vývoje a dobrá znalost C nebo C++ nebo vizuálních základních programovacích jazykù, urèitá znalost programovacích jazykù spojené s inženýrskými aplikacemi (napø. Fortran) nebo odvozenými databázemi. Velmi dobrá znalost angliètiny, francouzštiny nebo španìlštiny a dobrá znalost jednoho z ostatních dvou jazykù. Termín pro pøihlášení: do 22. února 1999 Nabídka volného místa è. 3 vedoucí finanèního odboru doba kontraktu: 2 roky s možností prodloužení stupeò: D2 Pracovní náplò: pod vedením generálního sekretáøe je zodpovìdný za zajištìní a kontrolu finanèního plánování, evidence a øízení rozpoètu Unie, za zavedení dlouhodobého finanèního plánování, øízení pøípravy rozpoètu a finanèních zpráv, zdravé finanèní politiky i její realizaci, øízení finanèního odboru a øízení finanèních investic a aktiv. Požadavky: vysokoškolské vzdìlání v úèetnictví, financích, podnikání nebo veøejné správì. Pøes 20 let praxe ve finanèním øízení, vèetnì znalosti vnìjšího prostøedí, 10 let praxe na mezinárodní úrovni. Znalost finanèní a rozpoètové politiky a praxe OSN a znalost ITU by byly prospìšné. Praxe v používání softwarových paketù, koncepèní a analytické schopnosti. Výborná znalost jednoho ze šesti oficiálních jazykù Unie, velmi dobrá znalost angliètiny, francouzštiny nebo španìlštiny. Znalost tøetího oficiálního jazyka je výhodou. Termín pøihlášení: do 22. bøezna 1999 Nabídka volného místa è. 4 vedoucí jednotky strategického plánování a vnìjších vztahù doba kontraktu: 2 roky s možností prodloužení stupeò: D2 Pracovní náplò: za øízení generálního sekretáøe studovat vývoj a trendy v telekomunikaèním prostøedí a hodnotit jejich dopad na ITU, plánovat, organizovat a øídit studie o strategických otázkách ve vztahu k cílùm Unie, organizovat zprávy a publikace urèené ke stimulaci multidisciplinárního pøístupu k telekomunikaèní politice a strategii, ve spolupráci s úøadem plánovat a øídit analýzy a pøehledy èinností rùzných sektorù Unie, øídit celý publikaèní sektor Unie. Požadavky: vysokoškolské vzdìlání v telekomunikacích, ekonomice, právu, politické vìdì, veøejné nebo podnikatelské administrativì. Pøes 20 let praxe, vèetnì minimálnì 10 let praxe v mezinárodním prostøedí, znalost telekomunikací v mezinárodním kontextu strategické politiky a analýz, výborná znalost jednoho ze šesti oficiálních jazykù Unie a velmi dobrá znalost francouzštiny, angliètiny nebo španìlštiny. Znalost tøetího oficiálního jazyka je výhodou. Termín pøihlášení: do 22. bøezna 1999 Pøihlášky zašlete laskavì na adresu: MDS ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad, odbor personální a mezd, Klimentská 27, Praha 1. Upozornìní: Nabídka volných míst a stáží v oboru telekomunikací je k dispozici k nahlédnutí v odboru personálním a mezd Èeského telekomunikaèního úøadu. 7. Informace o nabídce volných míst ve státní správì MDS Èeský telekomunikaèní úøad pøijme odborné zamìstnance ve státní správì, nabízíme zajímavou a perspektivní práci: * odborný referent v oboru radiokomunikace, VŠ, praxe vítána (není podmínkou), nutná znalost AJ slovem i písmem (znalost dalšího jazyka výhodou), komunikativní schopnosti, profesionální pøístup, zájem o vlastní odborný rùst a ochota cestovat, znalost práce s PC. Náplò: øešení otázek strategie a metody využívání kmitoètového spektra, vèetnì úèasti v mezinárodních pracovních týmech ITU a CEPT, plánování koordinace rádiových sítí a vysílaèù; * odborný referent v oboru radiokomunikace, SŠ, praxe vítána (není podmínkou), znalost AJ, popøípadì i dalšího jazyka, znalost práce s PC. Náplò: problematika povolování rádiových sítí a vysílaèù a spolupráce pøi výkonu státní inspekce telekomunikací. Bližší informace na tel. èísle 02/ , Písemné nabídky se struèným profesním životopisem posílejte na adresu: MDS - Èeský telekomunikaèní úøad, Klimentská 27, Praha 1.

3 Èástka 2 Roèník 1999 Strana 3 8. Oznámení o pøidìlení dalších SPC (Signalling Point Codes) spoleènosti SPT TELECOM, a.s. pro pøechodovou sí signalizaèní sítì è Benešov 2-34 Èeská Lípa 2-35 Litomìøice 2-49 Domažlice 2-81 Tøebíè MDS - ÈTÚ è.j / odbor regulace, tarifù a poplatkù 9. Povìøení na montáž a údržbu zaøízení JTS - pokraèování Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad vydává podle 2 odst. 3 zákona è. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, ve znìní zákona è. 150/1992 Sb. a zákona è. 253/1994 Sb. následující povìøení na montáž a údržbu zaøízení JTS: 987. DELTASPOJ s. r. o. Ostrava, Cihelní 67 Povìøení è.j / ze dne v rozsahu: 988. J M T v. o. s. Jindøichùv Hradec, Sibiøská 343/3 Povìøení è.j /98 ze dne v rozsahu: 989. DELNET s. r. o. Èeské Budìjovice, Branišovská 16 Povìøení è.j /98 ze dne v rozsahu: 990. STEFF, a. s. Brno, Tra ová 1 Povìøení è.j / ze dne v rozsahu: 991. RA BOHEMIA, s. r. o. Plzeò, Na Jíkalce 28 Povìøení è.j / ze dne v rozsahu: 992. HELS spol. s r. o. Praha 8, Neratovická 30 Povìøení è.j / ze dne v rozsahu: 993. Siemens, s. r. o. Praha 4, Na Strži 40 Povìøení è.j / ze dne v rozsahu: b) Kabelová vedení s optickými vlákny. Povìøení è.j / ze dne a povìøení è.j / ze dne se tímto ruší ELEKTRO - SVATOÒ s. r. o. Vápno 14 Povìøení è.j / ze dne v rozsahu: a) Vysílací a pøijímací rádiová zaøízení - stanice a sítì pozemní pohyblivé služby GSM a NMT ELEKTRO - TRUXA s. r. o. Heømanùv Mìstec, Zahradní 744 Povìøení è.j / ze dne v rozsahu: a) Vysílací a pøijímací rádiová zaøízení - stanice a sítì pozemní pohyblivé služby GSM a NMT O.O.P., spol. s r. o.

4 Strana 4 Roèník 1999 Èástka 2 Zlín, Antonínská 1375 Povìøení è.j / ze dne v rozsahu: 997. CM - SELCOM s. r. o. Valašská Bystøice 255 Povìøení è.j / ze dne v rozsahu: c) Kabelová vedení s optickými vlákny. Povìøení è.j / ze dne se tímto ruší TELNET s. r. o. Olomouc, Polská 29 Povìøení è.j / ze dne v rozsahu: c) Analogové a digitální pøenosové systémy - pøenosové systémy digitální, vèetnì linkového traktu. d) Kabelová vedení s optickými vlákny. Povìøení è.j /94 ze dne , vèetnì jeho zmìny pod è.j. 2474/95 ze dne se tímto ruší MP TEL v. o. s. Dìèín II., Riegrova 1343/14 Povìøení è.j / ze dne v rozsahu: L I T T E L s. r. o. Litomìøice, Eliášova 5 Povìøení è.j / ze dne v rozsahu: ZAPE TELECOM, spol. s r. o. Karlovy Vary, Sadová 38 Povìøení è.j / ze dne v rozsahu: UNITEL v. o. s. Brno, Vackova 31 Povìøení è.j / ze dne v rozsahu: PANO plus, spol. s r. o. Praha 4, Dolejšího 718 Povìøení è.j / ze dne v rozsahu: LINDYS, spol. s r. o. Liberec, Zhoøelecká 1123/14 Povìøení è.j / ze dne v rozsahu: K.N.K., spol. s r. o. Dìèín, Roudnická 253 Povìøení è.j / ze dne v rozsahu: Opravy telekomunikaèních zaøízení OTZ, s. r. o. Praha 8, Ústecká 27 Povìøení è.j / ze dne v rozsahu:

5 Èástka 2 Roèník 1999 Strana Svoboda a syn, s. r. o. Brno, Rybkova 17 Povìøení è.j / ze dne v rozsahu: c) Kabelová vedení s optickými vlákny. d) Radioreléová zaøízení - analogová a digitální RYDVAL - ELEKTRO s. r. o. Lomnice nad Popelkou, 5. kvìtna 486 Povìøení è.j / ze dne v rozsahu: Zmìny povìøení: VSB a. s. Sezimovo Ústí II., nám. T. Bati 424 Povìøení è.j /98 ze dne v rozsahu: b) Telekomunikaèní vedení s optickými vlákny. c) Vnitøní rozvody s výjimkou vlastní montáže poboèkových ústøeden. Zmìna názvu firmy - pùvodní název - Vodní stavby Bohemia a. s TELSPEKTRUM, s. r. o. Olomouc, Zeyerova 18 Povìøení è.j / ze dne v rozsahu: Zmìna sídla spoleènosti - pùvodní - Olomouc, Na Šibeníku SKÁLA, s. r. o. Praha 9, 9. kvìtna 72 Povìøení è.j / ze dne v rozsahu: Zmìna sídla spoleènosti - pùvodní - Praha 3, U knìžské louky SÚM TELCOM, spol. s r. o. Dolní Bøežany 103 Povìøení è.j / ze dne v rozsahu: c) Telekomunikaèní vedení s optickými vlákny. d) Pøenosové systémy. Zmìna odpovìdné osoby - Ing. Jan Beneš Štefl PVS, s. r. o. Plzeò, Mozartova 34 Povìøení è.j / ze dne v rozsahu: Zmìna odpovìdné osoby - Ing. Ctibor Budka GREVIS telekomunikace a. s. Praha 10, Pøelucká 17 Povìøení è.j / ze dne v rozsahu: Zmìna názvu spoleènosti - pùvodní - GREVIS, a. s.

6 Strana 6 Roèník 1999 Èástka AŽD Praha, s. r. o. Praha 10, Žirovnická 5/3146 Povìøení è.j / ze dne v rozsahu: b) Telekomunikaèní vedení s optickými vlákny. c) Telefonní ústøedny veøejné, vèetnì souvisejících vnitøních kabelových rozvodù - P 51, PK, MK 611. d) Radioreléová zaøízení digitální. e) Pøenosové systémy digitální, vèetnì linkového traktu. Zmìna sídla spoleènosti - pùvodní - Praha 10, Ukrajinská LITUR s. r. o. Tábor, U vodojemu 514 Povìøení è.j /98 ze dne v rozsahu: Zmìna sídla spoleènosti - pùvodní - Ledenice, Na Oborách NODE PTA, s. r. o. Ostrava, Masná 1 Povìøení è.j / ze dne v rozsahu: c) Kabelová vedení s optickými vlákny. d) Analogové a digitální pøenosové systémy - pøenosové systémy digitální, vèetnì linkového traktu. Zmìna sídla spoleènosti - pùvodní - Ostrava - Mariánské Hory, Novináøská Infinity a. s. Pardubice, Staroèernská 1799 Povìøení è.j / ze dne v rozsahu: Zmìna sídla spoleènosti - pùvodní - Pardubice, Pernštýnská T.R.P.C. Ústí nad Labem, spol. s r. o. Ústí nad Labem, Železnièáøská 916/19 Povìøení è.j / ze dne v rozsahu: b) Pøenosové systémy digitální. Zmìna názvu spoleènosti - pùvodní - ERCÉ, spol. s r. o. Zmìna sídla spoleènosti - pùvodní - Ústí nad Labem, Jizerská JBN, spol. s r. o. Hradec Králové, Brnìnská 163 Povìøení è.j / ze dne v rozsahu: Zmìna názvu spoleènosti - pùvodní - JBN spoleènost s ruèením omezeným, Hradec Králové Zmìna sídla spoleènosti - pùvodní - Hradec Králové, P. Wonky 1142 Zmìna odpovìdné osoby - Pavel Jurèík PROTEL, spol. s r. o. Praha 1, Semická 3292 Povìøení è.j / ze dne v rozsahu: b) Telekomunikaèní vedení s optickými vlákny. c) Pøenosové systémy analogové nebo digitální, vèetnì linkového traktu. Zmìna odpovìdné osoby za skupinu 3 - Ing. Pavel Dražïák

7 Èástka 2 Roèník 1999 Strana EVT SVITAVY SPOLEÈNOST S RUÈENÍM OMEZENÝM Svitavy, V zahrádkách 1 Povìøení è.j / ze dne v rozsahu: Zmìna názvu spoleènosti - pùvodní - EVT SVITAVY spol. s r. o. Zmìna sídla spoleènosti - pùvodní - Svitavy, Hálkova Slezské telekomunikace spol. s r. o. Krnov, Opavská 29 Povìøení è.j / ze dne v rozsahu: c) Telefonní pøístroje. Zmìna sídla spoleènosti - pùvodní - Krnov, Vaškova 24 Zmìna odpovìdné osoby - Zdenìk Sedláèek OPRAVA V Telekomunikaèním vìstníku v èástce 11/1998 ze dne pod poøadovým èíslem 922 bylo chybnì uvedeno sídlo spoleènosti KABLMONT s. r. o. - správnì - Prachovice, Školní 130. Uvedené právnické osoby mohou provádìt montáž a údržbu zaøízení JTS uvedených v povìøení za podmínek v nìm stanovených. Jednou z podmínek výkonu èinnosti v JTS je uzavøení smlouvy s provozovatelem JTS, kterému bylo vydáno povìøení ke zøizování a provozování JTS. 10. Seznam vydaných povolení k poskytování telekomunikaèních služeb MDS - ÈTÚ è.j / odbor státní inspekce telekomunikací Název, jméno právnické Druh èinnosti Vydal Datum vydání pov. Doba nebo fyzické osoby, adresa è.j. Nabytí práv.moci platnosti 463 Aliatel a.s. Poskytování veøejných datových ÈTÚ viz Praha 1, Karlovo nám.24 telekomunikaèních služeb prostø / pol.è.242 (3. dod. k è.j. 9721/96-611, veøejné datové sítì /97-611, /97-611) 464 ALIATEL a.s. Pronájem okruhù prostøednictvím tlkm ÈTÚ viz Praha 1, Karlovo nám.24 zaøízení a sítí zøiz.a provoz.mimo JTS / pol.è.297 (1. dod. k è.j /97-611) TENTO DODATEK MÌNÍ OBCHODNÍ JMÉNO SPOLEÈNOSTI, UVEDENÉ V POVOLENÍ è.j / (viz pol. è. 297) NA Aliatel a.s. A ADRESU SÍDLA SPOLEÈNOSTI NA PRAHA 8, SOKOLOVSKÁ Jihomoravská energetika, a.s. Pronájem okruhù prostøednictvím tlkm ÈTÚ viz Brno, Lidická 36 zaøízení a sítí zøiz. a provoz. mimo JTS / pol.è.318 (1. dod. k è.j /97-611) TENTO DODATEK MÌNÍ TEXTOVOU ÈÁST POVOLENÍ è.j / (viz pol. è. 318). 466 Národní informaèní støedisko Poskytování datových telekomunikaèních ÈTÚ Èeské republiky, pøísp. org. služeb, založ.na provozování centrál / dialogového informaè.systému INFONIS TÍMTO BYLO KE DNI NA ŽÁDOST DRŽITELE ZRUŠENO POVOLENÍ è.j / (viz pol.è.173). 467 NOVÁ HU, a.s. Poskytování telekomunikaèních služeb ÈTÚ let Ostrava-Kunèice, prostøednictvím tlkm sítì zøízené / Vratimovská 689 a provozované mimo JTS

8 Strana 8 Roèník 1999 Èástka 2 Název, jméno právnické Druh èinnosti Vydal Datum vydání pov. Doba nebo fyzické osoby, adresa è.j. Nabytí práv.moci platnosti 468 Kabelová televize Ostrava, s.r.o. Poskytování telekomunikaèních služeb ÈTÚ let Ostrava, Ès. legií 20 obousmìrného pøenosu dat prostø.tv / kabelových rozvodù (TKR) 469 JOK Instruments, s.r.o. Poskytování teleinformaèní služby ÈTÚ Praha 1, Jungmannovo nám. 18 HLASOVÁ POŠTA (Voice Mail) / TÍMTO BYLO NA ŽÁDOST DRŽITELE ZRUŠENO POVOLENÍ è.j / (viz pol. è. 273). 470 Severomoravská energetika a.s. Pronájem okruhù prostøednictvím tlkm ÈTÚ viz Ostrava, 28.øíjna 152 zaøízení a sítí zøiz.a provoz.mimo JTS / pol.è.321 (1. dod. k è.j /97-611) TENTO DODATEK MÌNÍ A DOPLÒUJE TEXTOVOU ÈÁST POVOLENÍ è.j / (viz pol. è. 321). 471 B plus TV a.s. Vysílání R a TV programù provozovatelù ÈTÚ let Klimkovice, Požárnická 140 s licencí prostø. R vysílaèù a TV / vysílaèù a pøevádìèù 472 TESLA TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Pronájem okruhù prostøednictvím tlkm ÈTÚ let Praha 10, Tøebohostická 987 zaøízení a sítí zøiz.a provoz. mimo JTS / Mountel Centeur s.r.o. Poskytování datových telekomunikaèních ÈTÚ let Praha 1, V jámì 1 služeb / Premiéra TV, a.s. Vysílání R a TV programù provozovatelù ÈTÚ let Praha 7, Dukelských hrdinù 47 s licencí prostø. R vysílaèù a TV; / vysílaèù a pøevádìèù 475 NOVÁ HU, a.s. Pronájem okruhù prostøednictvím tlkm ÈTÚ let Ostrava-Kunèice, zaøízení a sítí zøiz.a provoz.mimo JTS / Vratimovská TeRaNet, a.s. Poskytování telekomunikaèních služeb ÈTÚ let Litvínov-Záluží 1 prostøednictvím tlkm sítì zøízené / a provozované mimo JTS 477 TØINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. Poskytování neveøejné radiotelefonní ÈTÚ let Tøinec služby prostøednictvím sítí pozemní / pohyblivé služby 478 TeRaNet, a.s. Poskytování neveøejné radiotelefonní ÈTÚ viz Litvínov - Záluží 1 služby prostøednictvím sítí pozemní / pol.è.353 (dod. k è.j /97-611) pohyblivé služby TENTO DODATEK MÌNÍ A DOPLÒUJE TEXTOVOU ÈÁST POVOLENÍ è.j / (viz pol. è. 353) 479 Mountel Centeur s.r.o. Videokonferenèní telekomunikaèní ÈTÚ let Praha 1, V jámì 1 služba / LUMI, s.r.o. Poskyt.neveøejné tlkm.služby pøenosu ÈTÚ do Lukov, Bìlovodská 425 dat z/do pohyblivých objektù (družic / systém ORBCOMM) - pilotní projekt 481 První Severoèeská kabelová Poskytování telekomunikaèních služeb ÈTÚ let televizní spoleènost s.r.o. obousmìrného pøenosu dat prostø.tv / Most, Stavbaøù 32 kabelových rozvodù (TKR)

9 Èástka 2 Roèník 1999 Strana 9 Název, jméno právnické Druh èinnosti Vydal Datum vydání pov. Doba nebo fyzické osoby, adresa è.j. Nabytí práv.moci platnosti 482 ÈD-Telekomunikace, s.r.o. Poskytování datových telekomunikaèních ÈTÚ viz Praha 4, Jeremenkova 9 služeb / pol.è.122 (2.dod.k è.j.7818/ a 7012/96-611) TENTO 2. DODATEK MÌNÍ A DOPLÒUJE TEXT POVOLENÍ è.j. 7818/ A DODATKU è.j. 7012/ (viz pol. è. 22 a 195) A ADRESU SÍDLA SPOLEÈNOSTI NA PRAHA 4, CHODOVSKÁ 228/ SATTURN HOLEŠOV s.r.o. Poskytování telekomunikaèních služeb ÈTÚ let Holešov, Tovární 1200 obousmìrného pøenosu dat prostø. TV / kabelových rozvodù (TKR) 484 Kabel Plus, a.s. Poskytování datových telekomunikaèních ÈTÚ viz Ostrava 1, Nádražní 28 služeb / pol.è.202 (1. dod. k è.j. 6574/96-611) TENTO DODATEK MÌNÍ OBCHODNÍ JMÉNO SPOLEÈNOSTI POVOLENÍ è.j. 6574/ (viz pol. è. 202) NA Kabel Plus, a.s. (Kabel +), v anglickém jazyce Cable Plus, a.s. (Cable +) A ADRESU SÍDLA NA Praha 4, Závišova ÈD-Telekomunikace, s.r.o. Pronájem okruhù prostøednictvím tlkm ÈTÚ viz Praha 4, Jeremenkova 9 zaøízení a sítí zøiz.a provoz.mimo JTS / pol.è.355 (1. dod. k è.j /97-611) TENTO DODATEK MÌNÍ A DOPLÒUJE TEXT POVOLENÍ è.j / (viz pol. è. 355) A ADRESU SÍDLA NA Praha 4, Chodovská 228/ RACOM s.r.o. Poskytování telekomunikaèní služby ÈTÚ do Nové Mìsto na Moravì, pøenosu dat v rámci pilotního projektu / Mírová ulice 1283 mobilní datové sítì 487 Kabel Plus, a.s. Poskytování veøejných datových ÈTÚ viz Ostrava, Nádražní 28 telekomunikaèních služeb prostø / pol.è dod. k è.j /98-611) veøejné datové sítì TENTO DODATEK MÌNÍ OBCHODNÍ JMÉNO SPOLEÈNOSTI POVOLENÍ è.j / (viz pol. è. 433) NA Kabel Plus, a.s. (Kabel +), v anglickém jazyce Cable Plus, a.s. (Cable +) A ADRESU SÍDLA NA Praha 4, Závišova Kabel Plus, a.s. Pronájem okruhù prostøednictvím tlkm ÈTÚ viz Ostrava, Nádražní 28 zaøízení a sítí zøiz.a provoz.mimo JTS / pol.è.427 (1. dod. k è.j /98-611) TENTO DODATEK MÌNÍ OBCHODNÍ JMÉNO SPOLEÈNOSTI POVOLENÍ è.j / (viz pol. è. 427) NA Kabel Plus, a.s. (Kabel +), v anglickém jazyce Cable Plus, a.s. (Cable +) A ADRESU SÍDLA NA Praha 4, Závišova KonekTel, a.s. Poskytování neveøejné radiotelefonní ÈTÚ viz Pardubice, Zámecká 18 služby prostøednictvím sítí pozemní / pol.è.40 (3. dod. k è.j /93-611, pohyblivé služby 5352/94-611, /98-611) TENTO 3.DODATEK MÌNÍ ADRESU SÍDLA SPOLEÈNOSTI POVOLENÍ è.j /93-611, A DODATKÙ è.j. 5352/ a / (viz pol. è. 40, 93 a 424) NA Pardubice, Pražská Brnocom s.r.o. Poskytování telekomunikaèních služeb ÈTÚ let Brno, Bzenecká 2 obousmìrného pøenosu dat prostø. TV / kabelových rozvodù (TKR)

10 Strana 10 Roèník 1999 Èástka 2 Název, jméno právnické Druh èinnosti Vydal Datum vydání pov. Doba nebo fyzické osoby, adresa è.j. Nabytí práv.moci platnosti 491 RUBI, s.r.o. Vysílání R a TV programù provozovatelù ÈTÚ let Unièov, Mohelnická 807 s licencí prostø. R vysílaèù a TV / vysílaèù a pøevádìèù 492 Kabelová televize Poskytování telekomunikaèních služeb ÈTÚ let severozápadní Èechy, a.s. obousmìrného pøenosu dat prostø.tv / Jirkov, Mládežnická 1646 kabelových rozvodù (TKR) 493 RADIO FM Plus Plzeò, s.r.o. Vysílání R a TV programù provozovatelù ÈTÚ let Plzeò, Zikmunda Wintra 21 s licencí prostø. R vysílaèù a TV / vysílaèù a pøevádìèù 494 GiTy, a.s. Poskytování veøejných ÈTÚ viz Brno, Mariánské nám.1 telekomunikaèních služeb prostø / pol.è.244 (1. dod. k è.j /96-611) veøejné datové sítì (VDS) TENTO DODATEK MÌNÍ A DOPLÒUJE TEXTOVOU ÈÁST POVOLENÍ è.j / (viz pol. è. 244). 495 Telenor Èeská republika,sro Poskytování neveøejné telekomunikaèní ÈTÚ viz Praha 6, V sadech 4/15 služby pøenosu rozhlas. a TV programù / pol.è.444 (1.dod. k è.j /98-611) prostøednictvím pozemských stanic TENTO DODATEK MÌNÍ A DOPLÒUJE TEXTOVOU ÈÁST POVOLENÍ è.j / (viz pol. è. 444). 496 Aliatel a.s. Poskytování telekomunikaèních služeb ÈTÚ viz Praha 8, Sokolovská 86 prostøednictvím tlkm sítì zøízené / pol.è.458 (1. dod. k è.j /98-611) a provozované mimo JTS TENTO DODATEK MÌNÍ A DOPLÒUJE TEXTOVOU ÈÁST POVOLENÍ è.j / (viz pol. è. 458). 497 InWay, a.s. Poskytování datových telekomunikaèních ÈTÚ viz Praha 8, Šenovská 434/30 služeb / pol.è.360 (1. dod. k è.j /97-611) TENTO DODATEK MÌNÍ ADRESU SÍDLA SPOLEÈNOSTI NA Praha 6, Na vinièních horách 1382/ InfoNet a.s. Pronájem okruhù prostøednictvím tlkm ÈTÚ let Brno, Bzenecká 2 zaøízení a sítí zøiz.a provoz.mimo JTS / Zbrojovka Vsetín - INDET a.s. Poskytování telekomunikaèních služeb ÈTÚ let Vsetín, Jasenice 1257 prostøednictvím tlkm sítì zøízené / Dosud nenabylo a provozované mimo JTS právní moci 500 INTEM s.r.o. Pronájem okruhù prostøednictvím tlkm ÈTÚ let Praha 3, Boøivojova 114 zaøízení a sítí zøiz.a provoz.mimo JTS / GTS Czech Net s.r.o.a Global Poskytování datových telekomunikaèních ÈTÚ viz Telesystems Group Company služeb / pol.è.391 Praha 6, Evropská 178 (1. dod. k è.j /97-611) TENTO DODATEK MÌNÍ V POVOLENÍ è.j / (viz pol. è. 391) OBCHODNÍ JMÉNO SPOLEÈNOSTI NA GTS Czech Net s.r.o. A ADRESU SÍDLA NA Praha 6, Køenova 7.

11 Èástka 2 Roèník 1999 Strana 11 Název, jméno právnické Druh èinnosti Vydal Datum vydání pov. Doba nebo fyzické osoby, adresa è.j. Nabytí práv.moci platnosti 502 GTS Czech Net s.r.o.a Global Pronájem okruhù prostøednictvím tlkm ÈTÚ viz Telesystems Group Company zaøízení a sítí zøiz.a provoz.mimo JTS / pol.è.339 Praha 6, Evropská 178 (1. dod. k è.j /97-611) TENTO DODATEK MÌNÍ V POVOLENÍ è.j / (viz pol. è. 339) OBCHODNÍ JMÉNO SPOLEÈNOSTI NA GTS Czech Net s.r.o. A ADRESU SÍDLA NA Praha 6, Køenova TeRaNet, a.s. Poskytování datových telekomunikaèních ÈTÚ viz Litvínov - Záluží 1 služeb / pol.è.443 (1.dod. k è.j /98-611) TENTO DODATEK MÌNÍ TEXTOVOU ÈÁST POVOLENÍ è.j / (viz pol. è. 443). Upøesnìní položky è. 447, zveøejnìné v Telekomunikaèním vìstníku èástka 12/1998: Povolení è.j /98-611, vydané dne pro TØINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. nabylo právní moci dne Telekomunikaèní vìstník - vychází mìsíènì. Vydává: Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad v Nakladatelství dopravy a turistiky spol. s r. o. - - NADATUR. Øídí a pøíspìvky pøijímá: Redakèní rada, Èeský telekomunikaèní úøad, Klimentská 27, Praha 1, tel.: , fax: Tiskne: BAtisk, Báš. Distribuce: NADATUR, spol. s r. o., Hybernská 5, Praha 1. Zasílá: Èeská pošta s.p., o.z. Pøeprava. Podávání zásilek povoleno Èeskou poštou s.p., o.z. Pøeprava è.j. 72/96 ze dne Informace o pøedplatném a objednávky pøijímá redakce NADATUR, spol. s r. o., Hybernská 5, Praha 1, tel.: , fax: Nevyžádané pøíspìvky nevracíme. ISSN X.

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 16. srpna 1999 Èástka 8 Roèník 1999 Cena Kè 21 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY O B S A H: A. Normativní èást 58. Dodatek

Více

TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK

TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK Ministerstvo dopravy a spojů ČR - Český telekomunikační úřad TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK V Praze dne 22. května 2000 Částka 5 Ročník 2000 Cena Kč 21 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY O B S A H: B. Informativní část 44.

Více

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 10

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 10 Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 22. øíjna 2001 Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 10 O B S A H: ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY A. Normativní èást 198. Èíslovací plán signalizaèních bodù

Více

V Ý R O È N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 S E V E R O È E S K Á E N E R G E T I K A, A. S.

V Ý R O È N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 S E V E R O È E S K Á E N E R G E T I K A, A. S. V Ý R O È N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 S E V E R O È E S K Á E N E R G E T I K A, A. S. Profil spoleènosti Od historie k souèasnosti Severoèeská energetika, a. s., je obchodní spoleènost pùsobící na území Ústeckého

Více

KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE

KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE Edice Wellness Eva Blahušová: BUDOKON jóga / bojová umìní / relaxace Budokon v pøekladu z japonštiny Cesta duchovního bojovníka je nový typ cvièení, které vytvoøil Cameron Shayne.

Více

TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK

TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK Český telekomunikační úřad TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK V Praze dne 22. března 2004 Cena Kč 52 Ročník 2004 Částka 3 O B S A H: ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY A. Normativní část 44. Změna č. 2 generální licence č. GL-2/R/2001,

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení

Sbírka instrukcí a sdìlení Roèník 2002 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 6 Rozeslána dne 27. prosince 2002 Cena 46,- Kè OBSAH 48.Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince

Více

Z listopadových pranostik

Z listopadových pranostik Králický zpravodaj 11/2006-1 Listopad 2006/èíslo 11 Roèník IV. (Králicko XVI.) Cena 7 Kè Výsledky voleb do Mìstského zastupitelstva Králíky pro následující volební období Poøadí jednotlivých stran podle

Více

Pracovní jednání zástupcù odborových

Pracovní jednání zástupcù odborových 1 ÈASOPIS ODBOROVÉHO SVAZU ZAMÌSTNANCÙ POŠTOVNÍCH, TELEKOMUNIKAÈNÍCH A NOVINOVÝCH SLUŽEB ROÈNÍK 13 CENA 5 Kè 7. 2. 2005 PØEÈTÌTE SI: l Kolektivní vyjednávání str. 3 až 5 l Pracovní jednání zástupcù OS

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21 113 60 Praha 1 tel.: 222 324 985 fax: 224

Více

O BSAH. Cash Flow 31 Pøíjmy podle zdrojù 32

O BSAH. Cash Flow 31 Pøíjmy podle zdrojù 32 O BSAH Úvodní slovo 2 Správní rada 3 Dozorèí rada 3 Zamìstnanci 4 Internetový program 5 Program PORYV 9 Program Zaèít spolu 15 Auditorská zpráva 20 Rozvaha 21 Výkaz zisku a ztrát 25 Pøíloha úèetní závìrky

Více

Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH

Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH RESORTNÍ PØEDPISY 1. Pøílohy II. Smìrnice MŽP o poskytování finanèních prostøedkù ze Státního fondu životního prostøedí ÈR na opatøení v rámci Státního programu na

Více

3 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ÚHÚL... 4. 3.3 Personální situace...11 4 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ ÚHÚL ZA ROK 2011...13. 4.1 Ekonomické výsledky...

3 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ÚHÚL... 4. 3.3 Personální situace...11 4 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ ÚHÚL ZA ROK 2011...13. 4.1 Ekonomické výsledky... OBSAH 1 ÚVOD... 2 2 HISTORIE HOSPODÁŘSKÉ ÚPRAVY LESŮ A ÚHÚL... 3 3 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ÚHÚL... 4 3.1 Vedení ÚHÚL... 5 3.2 Pobočky ÚHÚL... 6 3.3 Personální situace...11 4 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ ÚHÚL ZA

Více

Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU

Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Informační brožura pro podnikatele Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Vydavatel: Ministerstvo zahranièních

Více

Region Praha Nad Sokolovnou 117/1, 147 00 Praha 4 E-mail: praha@cesmad.com. Region Brno Podhájí 1 621 00 Brno-Øeèkovice E-mail: brno@cesmad.

Region Praha Nad Sokolovnou 117/1, 147 00 Praha 4 E-mail: praha@cesmad.com. Region Brno Podhájí 1 621 00 Brno-Øeèkovice E-mail: brno@cesmad. TIRÁŽ OBSAH TRANSPORT MAGAZÍN Bulletin Sdružení automobilových dopravcù Vydává Sdružení ÈESMAD BOHEMIA Redakèní rada Šéfredaktor Martin Felix E-mail: martin.felix@cesmad.com Èlenové Jaroslava Èerná, Michaela

Více

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Výroèní zpráva 1998

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Výroèní zpráva 1998 Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Výroèní zpráva 1998 OBSAH Úvodní slovo...3 Základní identifikaèní údaje...4 Zveøejòované údaje z rozvahy a výkazu zisku a ztrát...6 Pøíloha k úèetní závìrce...8

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA ŠUMPERK DOMOV MLÁDE E

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA ŠUMPERK DOMOV MLÁDE E VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA ŠUMPERK Gen. Krátkého 1, 787 01 Šumperk Tel.: 583 326 111, fax: 583 213 265, http://www.vsps-su.cz Øeditel školy: Ing. Petr Vepøek Pracovník pro informace:

Více

Chceme být pøátelským prùvodcem vaší mobilní budoucností.

Chceme být pøátelským prùvodcem vaší mobilní budoucností. RadioMobil a.s. v roce 2002 Chceme být pøátelským prùvodcem vaší mobilní budoucností. Jednoduše a s lidským pøístupem vám poskytneme všechny výhody mobility spolehlivì a dostupnì, vždy a všude. 100 Výroèní

Více

7Podpora v nezamìstnanosti

7Podpora v nezamìstnanosti 15 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 8. záøí 2014 CENA: 6 KÈ 2 5 6 Dialog Pøedsednictvo k jednání s odbory KOVO MB Regiony Co je nového v Jihomoravském kraji Kolektivní vyjednávání Uèíme

Více

Výroèní zpráva 2007 LOM PRAHA s.p. OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE PODNIKU 3 2. ZPRÁVA PØEDSEDY DOZORÈÍ RADY 4 3. PROFIL PODNIKU 5 4. LIDÉ V ÈELE PODNIKU 7 5. ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ÈINNOSTI A STAVU MAJETKU

Více

DIOSS Nýøany: všichni na jedné lodi

DIOSS Nýøany: všichni na jedné lodi 1 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 12. ledna 2015 CENA: 6 KÈ 2 Èeské 7 Budìjovice Ve slévárnì SCB Foundry hasnou pece 9 Ochrana Pøípravy dovolby místopøedsedy našeho svazu Vše, co je s

Více

KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE

KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE Joanna Trollopeová: DRUHÉ LÍBÁNKY Pøíbìh dvou generací stále se vracející literární téma, dokázala Trollopeová zpracovat s entuziasmem a mistrovstvím sobì vlastním. Ne nadarmo

Více

ABECEDNÍ ÈÁST - SEZNAM FIREM PODLE ABECEDY

ABECEDNÍ ÈÁST - SEZNAM FIREM PODLE ABECEDY 3 AI 3 3M Èesko, V Parku 2343/24 148 00 Praha 4 Tel.: 261 380 111 formuláø na www *Elektroizolaèní pásky, široký *Chemikálie pro èištìní a ochranu elektrotechnických zaøízení *Zalévací, tìsnící a stínící

Více

Projektový pracovník veøejné správy. Informace o akreditovaném vzdìlávání pro úøedníky a zamìstnance veøejné správy

Projektový pracovník veøejné správy. Informace o akreditovaném vzdìlávání pro úøedníky a zamìstnance veøejné správy Projektový pracovník veøejné správy Informace o akreditovaném vzdìlávání pro úøedníky a zamìstnance veøejné správy Obsah 1. Úvodní slovo 2 2. Popis vzniku projektu 4 2.1 Zjiš ování potøeb cílové skupiny

Více

TRANSPORT MAGAZÍN. červen 2002. Bulletin Sdružení automobilových dopravců. Vydává. Sdružení ČESMAD BOHEMIA

TRANSPORT MAGAZÍN. červen 2002. Bulletin Sdružení automobilových dopravců. Vydává. Sdružení ČESMAD BOHEMIA TIRÁŽ OBSAH Bulletin Sdružení automobilových dopravců Vydává Sdružení ČESMAD BOHEMIA Redakèní rada Šéfredaktor Martin Felix email: martin.felix@cesmad.com Členové Jaroslava Èerná, Michaela Havelková, Ing.

Více

Kvìten 2004/èíslo 5 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè. Franz Jentschke èestným obèanem Králík

Kvìten 2004/èíslo 5 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè. Franz Jentschke èestným obèanem Králík Králický zpravodaj 05/2004-1 Kvìten 2004/èíslo 5 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè Franz Jentschke èestným obèanem Králík Zastupitelstvo mìsta Králíky se na svém zasedání dne 13.4.2004 rozhodlo udìlit

Více

STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE VÝROÈNÍ ZPRÁVA 1999 STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE PRAHA 2000

STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE VÝROÈNÍ ZPRÁVA 1999 STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE PRAHA 2000 STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE VÝROÈNÍ ZPRÁVA 1999 STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE PRAHA 2000 OBSAH 1 Úvod... 5 2 Organizace a øízení Státního ústavu památkové péèe... 13 3 Souhrn hlavních èinností... 23 4 Rozbor

Více

Šest desítek let boje o kvalitu

Šest desítek let boje o kvalitu 14 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 18. srpna 2014 CENA: 6 KÈ 7 9 Odbory 11 12 Zdravotní Regiony Co se dìje na severu Èech plus Pøedstavujeme program plný výhod Výmìna zkušeností Jak získávat

Více

( obchodní sí specializovaných prodejen Centrála Praha 10 Pouhých 200 metrù od stanice metra Strašnická (trasa A). Prodejna Po Pá 9 00 18 00 So*) 9 00 12 00 tel.: 274 820 211, 274 818 412 e-mail: praha10@ben.cz

Více

SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÝCH DOPRAVCÙ ÈLEN MEZINÁRODNÍ UNIE SILNIÈNÍ DOPRAVY SOFTWAROVÉ APLIKACE PRO DOPRAVNÍ FIRMY

SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÝCH DOPRAVCÙ ÈLEN MEZINÁRODNÍ UNIE SILNIÈNÍ DOPRAVY SOFTWAROVÉ APLIKACE PRO DOPRAVNÍ FIRMY SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÝCH DOPRAVCÙ ÈLEN MEZINÁRODNÍ UNIE SILNIÈNÍ DOPRAVY SOFTWAROVÉ APLIKACE PRO DOPRAVNÍ FIRMY Vydalo Sdružení automobilových dopravcù ÈESMAD BOHEMIA 2007 OBSAH AUTODATA Liberec...2 AXITECH,

Více