Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad"

Transkript

1 Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 15. února 1999 Èástka 2 Roèník 1999 Cena Kè 21 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY O B S A H: B. Informativní èást 6. Informace o nabídce volných míst ITU 7. Informace o nabídce volných míst ve státní správì 8. Oznámení o pøidìlení dalších SPC (Signalling Point Codes) spoleènosti SPT TELECOM, a.s., pro pøechodovou sí signalizaèní sítì è Povìøení na montáž a údržbu zaøízení JTS - pokraèování 10. Seznam vydaných povolení k poskytování telekomunikaèních služeb - pokraèování C. Diskusní èást 11. Návrhy generálních povolení a) Návrh generálního povolení ke zøízení a provozování vysílacích rádiových stanic družicové pozemní služby, které jsou souèástí terminálù INMARSAT-D b) Návrh generálního povolení ke zøízení a provozování vysílacích rádiových stanic družicové pozemní služby, které jsou souèástí terminálù INMARSAT, oznaèovaných také jako INMARSAT mini-m c) Návrh generálního povolení ke zøízení a provozování vysílacích rádiových stanic družicové pozemní služby, které jsou souèástí terminálù INMARSAT-M d) Návrh generálního povolení ke zøízení a provozování vysílacích rádiových stanic družicové pozemní služby, které jsou souèástí terminálù INMARSAT-C B. INFORMATIVNÍ ÈÁST 6. Informace o nabídce volných míst ITU ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY Nabídka volného místa è. 1 vedoucí softwaru kosmických aplikací doba kontraktu: 2 roky s možností opakovaného zamìstnání stupeò: P5 Pracovní náplò: koordinace a øízení divize, spolupráce na plánech odboru, pøíprava celkového softwaru pro BR kosmické aplikace, vè. analýzy a databáze požadavkù. Požadavky: vysokoškolské vzdìlání v poèítaèové oblasti, elektrotechnickém nebo pøíbuzném oboru, pøes 10 let praxe v poèítaèové oblasti, systémové analýze a programování, z toho 4 roky na mezinárodní úrovni. Výhodou je znalost kosmických radiokomunikací. Výborná znalost angliètiny, francouzštiny nebo španìlštiny a dobrá znalost jednoho z ostatních dvou jazykù. Termín pro pøihlášení: do 2. bøezna 1999

2 Strana 2 Roèník 1999 Èástka 2 Nabídka volného místa è. 2 inženýr/programátor v radiokomunikacích doba kontraktu: 1 rok s možností prodloužení (žádosti od žen jsou upøednostòovány) stupeò: P2 Pracovní náplò: v odboru radiokomunikaèních informaèních systémù je zodpovìdný za analýzu softwarové potøeby uživatelù v ostatních odborech Radiokomunikaèního úøadu, odhaduje náklady a termín pro zavedení softwarového øešení. Navrhuje, vyvíjí, zavádí a testuje malé oddìlené systémy nebo specifické komponenty vìtších systémù. Pøipravuje instalaèní materiál pro softwarové pakety, návrh uèebních materiálù a uživatelskou dokumentaci, øídí pøedvádìcí a školící lekce. Požadavky: vysokoškolské vzdìlání v telekomunikacích nebo pøíbuzném oboru, pøes 2 roky praxe v programování, znalost softwarového vývoje a dobrá znalost C nebo C++ nebo vizuálních základních programovacích jazykù, urèitá znalost programovacích jazykù spojené s inženýrskými aplikacemi (napø. Fortran) nebo odvozenými databázemi. Velmi dobrá znalost angliètiny, francouzštiny nebo španìlštiny a dobrá znalost jednoho z ostatních dvou jazykù. Termín pro pøihlášení: do 22. února 1999 Nabídka volného místa è. 3 vedoucí finanèního odboru doba kontraktu: 2 roky s možností prodloužení stupeò: D2 Pracovní náplò: pod vedením generálního sekretáøe je zodpovìdný za zajištìní a kontrolu finanèního plánování, evidence a øízení rozpoètu Unie, za zavedení dlouhodobého finanèního plánování, øízení pøípravy rozpoètu a finanèních zpráv, zdravé finanèní politiky i její realizaci, øízení finanèního odboru a øízení finanèních investic a aktiv. Požadavky: vysokoškolské vzdìlání v úèetnictví, financích, podnikání nebo veøejné správì. Pøes 20 let praxe ve finanèním øízení, vèetnì znalosti vnìjšího prostøedí, 10 let praxe na mezinárodní úrovni. Znalost finanèní a rozpoètové politiky a praxe OSN a znalost ITU by byly prospìšné. Praxe v používání softwarových paketù, koncepèní a analytické schopnosti. Výborná znalost jednoho ze šesti oficiálních jazykù Unie, velmi dobrá znalost angliètiny, francouzštiny nebo španìlštiny. Znalost tøetího oficiálního jazyka je výhodou. Termín pøihlášení: do 22. bøezna 1999 Nabídka volného místa è. 4 vedoucí jednotky strategického plánování a vnìjších vztahù doba kontraktu: 2 roky s možností prodloužení stupeò: D2 Pracovní náplò: za øízení generálního sekretáøe studovat vývoj a trendy v telekomunikaèním prostøedí a hodnotit jejich dopad na ITU, plánovat, organizovat a øídit studie o strategických otázkách ve vztahu k cílùm Unie, organizovat zprávy a publikace urèené ke stimulaci multidisciplinárního pøístupu k telekomunikaèní politice a strategii, ve spolupráci s úøadem plánovat a øídit analýzy a pøehledy èinností rùzných sektorù Unie, øídit celý publikaèní sektor Unie. Požadavky: vysokoškolské vzdìlání v telekomunikacích, ekonomice, právu, politické vìdì, veøejné nebo podnikatelské administrativì. Pøes 20 let praxe, vèetnì minimálnì 10 let praxe v mezinárodním prostøedí, znalost telekomunikací v mezinárodním kontextu strategické politiky a analýz, výborná znalost jednoho ze šesti oficiálních jazykù Unie a velmi dobrá znalost francouzštiny, angliètiny nebo španìlštiny. Znalost tøetího oficiálního jazyka je výhodou. Termín pøihlášení: do 22. bøezna 1999 Pøihlášky zašlete laskavì na adresu: MDS ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad, odbor personální a mezd, Klimentská 27, Praha 1. Upozornìní: Nabídka volných míst a stáží v oboru telekomunikací je k dispozici k nahlédnutí v odboru personálním a mezd Èeského telekomunikaèního úøadu. 7. Informace o nabídce volných míst ve státní správì MDS Èeský telekomunikaèní úøad pøijme odborné zamìstnance ve státní správì, nabízíme zajímavou a perspektivní práci: * odborný referent v oboru radiokomunikace, VŠ, praxe vítána (není podmínkou), nutná znalost AJ slovem i písmem (znalost dalšího jazyka výhodou), komunikativní schopnosti, profesionální pøístup, zájem o vlastní odborný rùst a ochota cestovat, znalost práce s PC. Náplò: øešení otázek strategie a metody využívání kmitoètového spektra, vèetnì úèasti v mezinárodních pracovních týmech ITU a CEPT, plánování koordinace rádiových sítí a vysílaèù; * odborný referent v oboru radiokomunikace, SŠ, praxe vítána (není podmínkou), znalost AJ, popøípadì i dalšího jazyka, znalost práce s PC. Náplò: problematika povolování rádiových sítí a vysílaèù a spolupráce pøi výkonu státní inspekce telekomunikací. Bližší informace na tel. èísle 02/ , Písemné nabídky se struèným profesním životopisem posílejte na adresu: MDS - Èeský telekomunikaèní úøad, Klimentská 27, Praha 1.

3 Èástka 2 Roèník 1999 Strana 3 8. Oznámení o pøidìlení dalších SPC (Signalling Point Codes) spoleènosti SPT TELECOM, a.s. pro pøechodovou sí signalizaèní sítì è Benešov 2-34 Èeská Lípa 2-35 Litomìøice 2-49 Domažlice 2-81 Tøebíè MDS - ÈTÚ è.j / odbor regulace, tarifù a poplatkù 9. Povìøení na montáž a údržbu zaøízení JTS - pokraèování Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad vydává podle 2 odst. 3 zákona è. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, ve znìní zákona è. 150/1992 Sb. a zákona è. 253/1994 Sb. následující povìøení na montáž a údržbu zaøízení JTS: 987. DELTASPOJ s. r. o. Ostrava, Cihelní 67 Povìøení è.j / ze dne v rozsahu: 988. J M T v. o. s. Jindøichùv Hradec, Sibiøská 343/3 Povìøení è.j /98 ze dne v rozsahu: 989. DELNET s. r. o. Èeské Budìjovice, Branišovská 16 Povìøení è.j /98 ze dne v rozsahu: 990. STEFF, a. s. Brno, Tra ová 1 Povìøení è.j / ze dne v rozsahu: 991. RA BOHEMIA, s. r. o. Plzeò, Na Jíkalce 28 Povìøení è.j / ze dne v rozsahu: 992. HELS spol. s r. o. Praha 8, Neratovická 30 Povìøení è.j / ze dne v rozsahu: 993. Siemens, s. r. o. Praha 4, Na Strži 40 Povìøení è.j / ze dne v rozsahu: b) Kabelová vedení s optickými vlákny. Povìøení è.j / ze dne a povìøení è.j / ze dne se tímto ruší ELEKTRO - SVATOÒ s. r. o. Vápno 14 Povìøení è.j / ze dne v rozsahu: a) Vysílací a pøijímací rádiová zaøízení - stanice a sítì pozemní pohyblivé služby GSM a NMT ELEKTRO - TRUXA s. r. o. Heømanùv Mìstec, Zahradní 744 Povìøení è.j / ze dne v rozsahu: a) Vysílací a pøijímací rádiová zaøízení - stanice a sítì pozemní pohyblivé služby GSM a NMT O.O.P., spol. s r. o.

4 Strana 4 Roèník 1999 Èástka 2 Zlín, Antonínská 1375 Povìøení è.j / ze dne v rozsahu: 997. CM - SELCOM s. r. o. Valašská Bystøice 255 Povìøení è.j / ze dne v rozsahu: c) Kabelová vedení s optickými vlákny. Povìøení è.j / ze dne se tímto ruší TELNET s. r. o. Olomouc, Polská 29 Povìøení è.j / ze dne v rozsahu: c) Analogové a digitální pøenosové systémy - pøenosové systémy digitální, vèetnì linkového traktu. d) Kabelová vedení s optickými vlákny. Povìøení è.j /94 ze dne , vèetnì jeho zmìny pod è.j. 2474/95 ze dne se tímto ruší MP TEL v. o. s. Dìèín II., Riegrova 1343/14 Povìøení è.j / ze dne v rozsahu: L I T T E L s. r. o. Litomìøice, Eliášova 5 Povìøení è.j / ze dne v rozsahu: ZAPE TELECOM, spol. s r. o. Karlovy Vary, Sadová 38 Povìøení è.j / ze dne v rozsahu: UNITEL v. o. s. Brno, Vackova 31 Povìøení è.j / ze dne v rozsahu: PANO plus, spol. s r. o. Praha 4, Dolejšího 718 Povìøení è.j / ze dne v rozsahu: LINDYS, spol. s r. o. Liberec, Zhoøelecká 1123/14 Povìøení è.j / ze dne v rozsahu: K.N.K., spol. s r. o. Dìèín, Roudnická 253 Povìøení è.j / ze dne v rozsahu: Opravy telekomunikaèních zaøízení OTZ, s. r. o. Praha 8, Ústecká 27 Povìøení è.j / ze dne v rozsahu:

5 Èástka 2 Roèník 1999 Strana Svoboda a syn, s. r. o. Brno, Rybkova 17 Povìøení è.j / ze dne v rozsahu: c) Kabelová vedení s optickými vlákny. d) Radioreléová zaøízení - analogová a digitální RYDVAL - ELEKTRO s. r. o. Lomnice nad Popelkou, 5. kvìtna 486 Povìøení è.j / ze dne v rozsahu: Zmìny povìøení: VSB a. s. Sezimovo Ústí II., nám. T. Bati 424 Povìøení è.j /98 ze dne v rozsahu: b) Telekomunikaèní vedení s optickými vlákny. c) Vnitøní rozvody s výjimkou vlastní montáže poboèkových ústøeden. Zmìna názvu firmy - pùvodní název - Vodní stavby Bohemia a. s TELSPEKTRUM, s. r. o. Olomouc, Zeyerova 18 Povìøení è.j / ze dne v rozsahu: Zmìna sídla spoleènosti - pùvodní - Olomouc, Na Šibeníku SKÁLA, s. r. o. Praha 9, 9. kvìtna 72 Povìøení è.j / ze dne v rozsahu: Zmìna sídla spoleènosti - pùvodní - Praha 3, U knìžské louky SÚM TELCOM, spol. s r. o. Dolní Bøežany 103 Povìøení è.j / ze dne v rozsahu: c) Telekomunikaèní vedení s optickými vlákny. d) Pøenosové systémy. Zmìna odpovìdné osoby - Ing. Jan Beneš Štefl PVS, s. r. o. Plzeò, Mozartova 34 Povìøení è.j / ze dne v rozsahu: Zmìna odpovìdné osoby - Ing. Ctibor Budka GREVIS telekomunikace a. s. Praha 10, Pøelucká 17 Povìøení è.j / ze dne v rozsahu: Zmìna názvu spoleènosti - pùvodní - GREVIS, a. s.

6 Strana 6 Roèník 1999 Èástka AŽD Praha, s. r. o. Praha 10, Žirovnická 5/3146 Povìøení è.j / ze dne v rozsahu: b) Telekomunikaèní vedení s optickými vlákny. c) Telefonní ústøedny veøejné, vèetnì souvisejících vnitøních kabelových rozvodù - P 51, PK, MK 611. d) Radioreléová zaøízení digitální. e) Pøenosové systémy digitální, vèetnì linkového traktu. Zmìna sídla spoleènosti - pùvodní - Praha 10, Ukrajinská LITUR s. r. o. Tábor, U vodojemu 514 Povìøení è.j /98 ze dne v rozsahu: Zmìna sídla spoleènosti - pùvodní - Ledenice, Na Oborách NODE PTA, s. r. o. Ostrava, Masná 1 Povìøení è.j / ze dne v rozsahu: c) Kabelová vedení s optickými vlákny. d) Analogové a digitální pøenosové systémy - pøenosové systémy digitální, vèetnì linkového traktu. Zmìna sídla spoleènosti - pùvodní - Ostrava - Mariánské Hory, Novináøská Infinity a. s. Pardubice, Staroèernská 1799 Povìøení è.j / ze dne v rozsahu: Zmìna sídla spoleènosti - pùvodní - Pardubice, Pernštýnská T.R.P.C. Ústí nad Labem, spol. s r. o. Ústí nad Labem, Železnièáøská 916/19 Povìøení è.j / ze dne v rozsahu: b) Pøenosové systémy digitální. Zmìna názvu spoleènosti - pùvodní - ERCÉ, spol. s r. o. Zmìna sídla spoleènosti - pùvodní - Ústí nad Labem, Jizerská JBN, spol. s r. o. Hradec Králové, Brnìnská 163 Povìøení è.j / ze dne v rozsahu: Zmìna názvu spoleènosti - pùvodní - JBN spoleènost s ruèením omezeným, Hradec Králové Zmìna sídla spoleènosti - pùvodní - Hradec Králové, P. Wonky 1142 Zmìna odpovìdné osoby - Pavel Jurèík PROTEL, spol. s r. o. Praha 1, Semická 3292 Povìøení è.j / ze dne v rozsahu: b) Telekomunikaèní vedení s optickými vlákny. c) Pøenosové systémy analogové nebo digitální, vèetnì linkového traktu. Zmìna odpovìdné osoby za skupinu 3 - Ing. Pavel Dražïák

7 Èástka 2 Roèník 1999 Strana EVT SVITAVY SPOLEÈNOST S RUÈENÍM OMEZENÝM Svitavy, V zahrádkách 1 Povìøení è.j / ze dne v rozsahu: Zmìna názvu spoleènosti - pùvodní - EVT SVITAVY spol. s r. o. Zmìna sídla spoleènosti - pùvodní - Svitavy, Hálkova Slezské telekomunikace spol. s r. o. Krnov, Opavská 29 Povìøení è.j / ze dne v rozsahu: c) Telefonní pøístroje. Zmìna sídla spoleènosti - pùvodní - Krnov, Vaškova 24 Zmìna odpovìdné osoby - Zdenìk Sedláèek OPRAVA V Telekomunikaèním vìstníku v èástce 11/1998 ze dne pod poøadovým èíslem 922 bylo chybnì uvedeno sídlo spoleènosti KABLMONT s. r. o. - správnì - Prachovice, Školní 130. Uvedené právnické osoby mohou provádìt montáž a údržbu zaøízení JTS uvedených v povìøení za podmínek v nìm stanovených. Jednou z podmínek výkonu èinnosti v JTS je uzavøení smlouvy s provozovatelem JTS, kterému bylo vydáno povìøení ke zøizování a provozování JTS. 10. Seznam vydaných povolení k poskytování telekomunikaèních služeb MDS - ÈTÚ è.j / odbor státní inspekce telekomunikací Název, jméno právnické Druh èinnosti Vydal Datum vydání pov. Doba nebo fyzické osoby, adresa è.j. Nabytí práv.moci platnosti 463 Aliatel a.s. Poskytování veøejných datových ÈTÚ viz Praha 1, Karlovo nám.24 telekomunikaèních služeb prostø / pol.è.242 (3. dod. k è.j. 9721/96-611, veøejné datové sítì /97-611, /97-611) 464 ALIATEL a.s. Pronájem okruhù prostøednictvím tlkm ÈTÚ viz Praha 1, Karlovo nám.24 zaøízení a sítí zøiz.a provoz.mimo JTS / pol.è.297 (1. dod. k è.j /97-611) TENTO DODATEK MÌNÍ OBCHODNÍ JMÉNO SPOLEÈNOSTI, UVEDENÉ V POVOLENÍ è.j / (viz pol. è. 297) NA Aliatel a.s. A ADRESU SÍDLA SPOLEÈNOSTI NA PRAHA 8, SOKOLOVSKÁ Jihomoravská energetika, a.s. Pronájem okruhù prostøednictvím tlkm ÈTÚ viz Brno, Lidická 36 zaøízení a sítí zøiz. a provoz. mimo JTS / pol.è.318 (1. dod. k è.j /97-611) TENTO DODATEK MÌNÍ TEXTOVOU ÈÁST POVOLENÍ è.j / (viz pol. è. 318). 466 Národní informaèní støedisko Poskytování datových telekomunikaèních ÈTÚ Èeské republiky, pøísp. org. služeb, založ.na provozování centrál / dialogového informaè.systému INFONIS TÍMTO BYLO KE DNI NA ŽÁDOST DRŽITELE ZRUŠENO POVOLENÍ è.j / (viz pol.è.173). 467 NOVÁ HU, a.s. Poskytování telekomunikaèních služeb ÈTÚ let Ostrava-Kunèice, prostøednictvím tlkm sítì zøízené / Vratimovská 689 a provozované mimo JTS

8 Strana 8 Roèník 1999 Èástka 2 Název, jméno právnické Druh èinnosti Vydal Datum vydání pov. Doba nebo fyzické osoby, adresa è.j. Nabytí práv.moci platnosti 468 Kabelová televize Ostrava, s.r.o. Poskytování telekomunikaèních služeb ÈTÚ let Ostrava, Ès. legií 20 obousmìrného pøenosu dat prostø.tv / kabelových rozvodù (TKR) 469 JOK Instruments, s.r.o. Poskytování teleinformaèní služby ÈTÚ Praha 1, Jungmannovo nám. 18 HLASOVÁ POŠTA (Voice Mail) / TÍMTO BYLO NA ŽÁDOST DRŽITELE ZRUŠENO POVOLENÍ è.j / (viz pol. è. 273). 470 Severomoravská energetika a.s. Pronájem okruhù prostøednictvím tlkm ÈTÚ viz Ostrava, 28.øíjna 152 zaøízení a sítí zøiz.a provoz.mimo JTS / pol.è.321 (1. dod. k è.j /97-611) TENTO DODATEK MÌNÍ A DOPLÒUJE TEXTOVOU ÈÁST POVOLENÍ è.j / (viz pol. è. 321). 471 B plus TV a.s. Vysílání R a TV programù provozovatelù ÈTÚ let Klimkovice, Požárnická 140 s licencí prostø. R vysílaèù a TV / vysílaèù a pøevádìèù 472 TESLA TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Pronájem okruhù prostøednictvím tlkm ÈTÚ let Praha 10, Tøebohostická 987 zaøízení a sítí zøiz.a provoz. mimo JTS / Mountel Centeur s.r.o. Poskytování datových telekomunikaèních ÈTÚ let Praha 1, V jámì 1 služeb / Premiéra TV, a.s. Vysílání R a TV programù provozovatelù ÈTÚ let Praha 7, Dukelských hrdinù 47 s licencí prostø. R vysílaèù a TV; / vysílaèù a pøevádìèù 475 NOVÁ HU, a.s. Pronájem okruhù prostøednictvím tlkm ÈTÚ let Ostrava-Kunèice, zaøízení a sítí zøiz.a provoz.mimo JTS / Vratimovská TeRaNet, a.s. Poskytování telekomunikaèních služeb ÈTÚ let Litvínov-Záluží 1 prostøednictvím tlkm sítì zøízené / a provozované mimo JTS 477 TØINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. Poskytování neveøejné radiotelefonní ÈTÚ let Tøinec služby prostøednictvím sítí pozemní / pohyblivé služby 478 TeRaNet, a.s. Poskytování neveøejné radiotelefonní ÈTÚ viz Litvínov - Záluží 1 služby prostøednictvím sítí pozemní / pol.è.353 (dod. k è.j /97-611) pohyblivé služby TENTO DODATEK MÌNÍ A DOPLÒUJE TEXTOVOU ÈÁST POVOLENÍ è.j / (viz pol. è. 353) 479 Mountel Centeur s.r.o. Videokonferenèní telekomunikaèní ÈTÚ let Praha 1, V jámì 1 služba / LUMI, s.r.o. Poskyt.neveøejné tlkm.služby pøenosu ÈTÚ do Lukov, Bìlovodská 425 dat z/do pohyblivých objektù (družic / systém ORBCOMM) - pilotní projekt 481 První Severoèeská kabelová Poskytování telekomunikaèních služeb ÈTÚ let televizní spoleènost s.r.o. obousmìrného pøenosu dat prostø.tv / Most, Stavbaøù 32 kabelových rozvodù (TKR)

9 Èástka 2 Roèník 1999 Strana 9 Název, jméno právnické Druh èinnosti Vydal Datum vydání pov. Doba nebo fyzické osoby, adresa è.j. Nabytí práv.moci platnosti 482 ÈD-Telekomunikace, s.r.o. Poskytování datových telekomunikaèních ÈTÚ viz Praha 4, Jeremenkova 9 služeb / pol.è.122 (2.dod.k è.j.7818/ a 7012/96-611) TENTO 2. DODATEK MÌNÍ A DOPLÒUJE TEXT POVOLENÍ è.j. 7818/ A DODATKU è.j. 7012/ (viz pol. è. 22 a 195) A ADRESU SÍDLA SPOLEÈNOSTI NA PRAHA 4, CHODOVSKÁ 228/ SATTURN HOLEŠOV s.r.o. Poskytování telekomunikaèních služeb ÈTÚ let Holešov, Tovární 1200 obousmìrného pøenosu dat prostø. TV / kabelových rozvodù (TKR) 484 Kabel Plus, a.s. Poskytování datových telekomunikaèních ÈTÚ viz Ostrava 1, Nádražní 28 služeb / pol.è.202 (1. dod. k è.j. 6574/96-611) TENTO DODATEK MÌNÍ OBCHODNÍ JMÉNO SPOLEÈNOSTI POVOLENÍ è.j. 6574/ (viz pol. è. 202) NA Kabel Plus, a.s. (Kabel +), v anglickém jazyce Cable Plus, a.s. (Cable +) A ADRESU SÍDLA NA Praha 4, Závišova ÈD-Telekomunikace, s.r.o. Pronájem okruhù prostøednictvím tlkm ÈTÚ viz Praha 4, Jeremenkova 9 zaøízení a sítí zøiz.a provoz.mimo JTS / pol.è.355 (1. dod. k è.j /97-611) TENTO DODATEK MÌNÍ A DOPLÒUJE TEXT POVOLENÍ è.j / (viz pol. è. 355) A ADRESU SÍDLA NA Praha 4, Chodovská 228/ RACOM s.r.o. Poskytování telekomunikaèní služby ÈTÚ do Nové Mìsto na Moravì, pøenosu dat v rámci pilotního projektu / Mírová ulice 1283 mobilní datové sítì 487 Kabel Plus, a.s. Poskytování veøejných datových ÈTÚ viz Ostrava, Nádražní 28 telekomunikaèních služeb prostø / pol.è dod. k è.j /98-611) veøejné datové sítì TENTO DODATEK MÌNÍ OBCHODNÍ JMÉNO SPOLEÈNOSTI POVOLENÍ è.j / (viz pol. è. 433) NA Kabel Plus, a.s. (Kabel +), v anglickém jazyce Cable Plus, a.s. (Cable +) A ADRESU SÍDLA NA Praha 4, Závišova Kabel Plus, a.s. Pronájem okruhù prostøednictvím tlkm ÈTÚ viz Ostrava, Nádražní 28 zaøízení a sítí zøiz.a provoz.mimo JTS / pol.è.427 (1. dod. k è.j /98-611) TENTO DODATEK MÌNÍ OBCHODNÍ JMÉNO SPOLEÈNOSTI POVOLENÍ è.j / (viz pol. è. 427) NA Kabel Plus, a.s. (Kabel +), v anglickém jazyce Cable Plus, a.s. (Cable +) A ADRESU SÍDLA NA Praha 4, Závišova KonekTel, a.s. Poskytování neveøejné radiotelefonní ÈTÚ viz Pardubice, Zámecká 18 služby prostøednictvím sítí pozemní / pol.è.40 (3. dod. k è.j /93-611, pohyblivé služby 5352/94-611, /98-611) TENTO 3.DODATEK MÌNÍ ADRESU SÍDLA SPOLEÈNOSTI POVOLENÍ è.j /93-611, A DODATKÙ è.j. 5352/ a / (viz pol. è. 40, 93 a 424) NA Pardubice, Pražská Brnocom s.r.o. Poskytování telekomunikaèních služeb ÈTÚ let Brno, Bzenecká 2 obousmìrného pøenosu dat prostø. TV / kabelových rozvodù (TKR)

10 Strana 10 Roèník 1999 Èástka 2 Název, jméno právnické Druh èinnosti Vydal Datum vydání pov. Doba nebo fyzické osoby, adresa è.j. Nabytí práv.moci platnosti 491 RUBI, s.r.o. Vysílání R a TV programù provozovatelù ÈTÚ let Unièov, Mohelnická 807 s licencí prostø. R vysílaèù a TV / vysílaèù a pøevádìèù 492 Kabelová televize Poskytování telekomunikaèních služeb ÈTÚ let severozápadní Èechy, a.s. obousmìrného pøenosu dat prostø.tv / Jirkov, Mládežnická 1646 kabelových rozvodù (TKR) 493 RADIO FM Plus Plzeò, s.r.o. Vysílání R a TV programù provozovatelù ÈTÚ let Plzeò, Zikmunda Wintra 21 s licencí prostø. R vysílaèù a TV / vysílaèù a pøevádìèù 494 GiTy, a.s. Poskytování veøejných ÈTÚ viz Brno, Mariánské nám.1 telekomunikaèních služeb prostø / pol.è.244 (1. dod. k è.j /96-611) veøejné datové sítì (VDS) TENTO DODATEK MÌNÍ A DOPLÒUJE TEXTOVOU ÈÁST POVOLENÍ è.j / (viz pol. è. 244). 495 Telenor Èeská republika,sro Poskytování neveøejné telekomunikaèní ÈTÚ viz Praha 6, V sadech 4/15 služby pøenosu rozhlas. a TV programù / pol.è.444 (1.dod. k è.j /98-611) prostøednictvím pozemských stanic TENTO DODATEK MÌNÍ A DOPLÒUJE TEXTOVOU ÈÁST POVOLENÍ è.j / (viz pol. è. 444). 496 Aliatel a.s. Poskytování telekomunikaèních služeb ÈTÚ viz Praha 8, Sokolovská 86 prostøednictvím tlkm sítì zøízené / pol.è.458 (1. dod. k è.j /98-611) a provozované mimo JTS TENTO DODATEK MÌNÍ A DOPLÒUJE TEXTOVOU ÈÁST POVOLENÍ è.j / (viz pol. è. 458). 497 InWay, a.s. Poskytování datových telekomunikaèních ÈTÚ viz Praha 8, Šenovská 434/30 služeb / pol.è.360 (1. dod. k è.j /97-611) TENTO DODATEK MÌNÍ ADRESU SÍDLA SPOLEÈNOSTI NA Praha 6, Na vinièních horách 1382/ InfoNet a.s. Pronájem okruhù prostøednictvím tlkm ÈTÚ let Brno, Bzenecká 2 zaøízení a sítí zøiz.a provoz.mimo JTS / Zbrojovka Vsetín - INDET a.s. Poskytování telekomunikaèních služeb ÈTÚ let Vsetín, Jasenice 1257 prostøednictvím tlkm sítì zøízené / Dosud nenabylo a provozované mimo JTS právní moci 500 INTEM s.r.o. Pronájem okruhù prostøednictvím tlkm ÈTÚ let Praha 3, Boøivojova 114 zaøízení a sítí zøiz.a provoz.mimo JTS / GTS Czech Net s.r.o.a Global Poskytování datových telekomunikaèních ÈTÚ viz Telesystems Group Company služeb / pol.è.391 Praha 6, Evropská 178 (1. dod. k è.j /97-611) TENTO DODATEK MÌNÍ V POVOLENÍ è.j / (viz pol. è. 391) OBCHODNÍ JMÉNO SPOLEÈNOSTI NA GTS Czech Net s.r.o. A ADRESU SÍDLA NA Praha 6, Køenova 7.

11 Èástka 2 Roèník 1999 Strana 11 Název, jméno právnické Druh èinnosti Vydal Datum vydání pov. Doba nebo fyzické osoby, adresa è.j. Nabytí práv.moci platnosti 502 GTS Czech Net s.r.o.a Global Pronájem okruhù prostøednictvím tlkm ÈTÚ viz Telesystems Group Company zaøízení a sítí zøiz.a provoz.mimo JTS / pol.è.339 Praha 6, Evropská 178 (1. dod. k è.j /97-611) TENTO DODATEK MÌNÍ V POVOLENÍ è.j / (viz pol. è. 339) OBCHODNÍ JMÉNO SPOLEÈNOSTI NA GTS Czech Net s.r.o. A ADRESU SÍDLA NA Praha 6, Køenova TeRaNet, a.s. Poskytování datových telekomunikaèních ÈTÚ viz Litvínov - Záluží 1 služeb / pol.è.443 (1.dod. k è.j /98-611) TENTO DODATEK MÌNÍ TEXTOVOU ÈÁST POVOLENÍ è.j / (viz pol. è. 443). Upøesnìní položky è. 447, zveøejnìné v Telekomunikaèním vìstníku èástka 12/1998: Povolení è.j /98-611, vydané dne pro TØINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. nabylo právní moci dne Telekomunikaèní vìstník - vychází mìsíènì. Vydává: Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad v Nakladatelství dopravy a turistiky spol. s r. o. - - NADATUR. Øídí a pøíspìvky pøijímá: Redakèní rada, Èeský telekomunikaèní úøad, Klimentská 27, Praha 1, tel.: , fax: Tiskne: BAtisk, Báš. Distribuce: NADATUR, spol. s r. o., Hybernská 5, Praha 1. Zasílá: Èeská pošta s.p., o.z. Pøeprava. Podávání zásilek povoleno Èeskou poštou s.p., o.z. Pøeprava è.j. 72/96 ze dne Informace o pøedplatném a objednávky pøijímá redakce NADATUR, spol. s r. o., Hybernská 5, Praha 1, tel.: , fax: Nevyžádané pøíspìvky nevracíme. ISSN X.

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 20. øíjna 1997 Èástka 10 Roèník 1997 Cena Kè 21 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY O B S A H: B. Informativní èást 77.

Více

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 21. prosince 1998 Èástka 12 Roèník 1998 Cena Kè 21 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY O B S A H: A. Normativní èást 76.

Více

TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK

TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK Ministerstvo dopravy a spojů ČR - Český telekomunikační úřad TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK V Praze dne 22. května 2000 Částka 5 Ročník 2000 Cena Kč 21 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY O B S A H: B. Informativní část 44.

Více

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 25. øíjna 1999 Èástka 10 Roèník 1999 Cena Kè 21 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY O B S A H: A. Normativní èást 81. Jednotné

Více

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 27. ledna 1997 Èástka 1 Roèník 1997 Cena Kè 21 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY O B S A H: A. Normativní èást 1. Cenový

Více

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 23. èervna 1997 Èástka 6 Roèník 1997 Cena Kè 21 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY O B S A H: A. Normativní èást 37. Zrušení

Více

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 27. dubna 1998 Èástka 4 Roèník 1998 Cena Kè 21 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY O B S A H: A. Normativní èást 25. Jednotné

Více

TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK

TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK ÈESKÝ TELEKOMUNIKAÈNÍ ÚØAD Èástka 16 Roèník 2012 Praha 5. øíjna 2012 OBSAH: Oddíl státní správy B. Informativní èást 45. Sdìlení o zveøejnìní návrhu opatøení obecné povahy, kterým

Více

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 5

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 5 Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 24. kvìtna 2001 Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 5 Vážení provozovatelé veøejných telekomunikaèních sítí a poskytovatelé veøejné telefonní služby,

Více

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 9

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 9 Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 24. záøí 2001 Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 9 O B S A H: ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY A. Normativní èást 178. Cenové rozhodnutí è. 04/PROP/2001 179.

Více

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 10

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 10 Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 22. øíjna 2001 Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 10 O B S A H: ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY A. Normativní èást 198. Èíslovací plán signalizaèních bodù

Více

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 30. bøezna 1998 Èástka 3 Roèník 1998 Cena Kè 21 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY O B S A H: A. Normativní èást 16. Dodatek

Více

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 16. srpna 1999 Èástka 8 Roèník 1999 Cena Kè 21 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY O B S A H: A. Normativní èást 58. Dodatek

Více

Cena Kè 52 Roèník 2005 Èástka 5

Cena Kè 52 Roèník 2005 Èástka 5 Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK 16. kvìtna 2005 Cena Kè 52 Roèník 2005 Èástka 5 O B S A H: ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY A. Normativní èást 45. Dodatek è. 2 k cenovému rozhodnutí è. 05/PROP/2003

Více

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín INFORMACE URÈENÁ VEØEJNOSTI Krajský úøad Moravskoslezského kraje odbor životního prostøedí a zemìdìlství oddìlení ochrany ovzduší, EIA a IPPC EXPLOSIA a.s. - odbytový

Více

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 1.1 Pøedmìt veøejné zakázky 1.2 Zadávací øízení 1.3 1.5 1.6 2 2.1 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3

Více

Ministerstvo hospodáøství - Èeský telekomunikaèní úøad

Ministerstvo hospodáøství - Èeský telekomunikaèní úøad Ministerstvo hospodáøství - Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 23. dubna 1996 Èástka 4 Roèník 1996 Cena Kè 18 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY O B S A H: A. Normativní èást 27. Výmìr è.

Více

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 22. listopadu 1999 Èástka 11 Roèník 1999 Cena Kè 21 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY A. Normativní èást 91. Jednotné

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK

TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK Český telekomunikační úřad TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK 21. února 2005 Cena Kč 52 Ročník 2005 Částka 2 O B S A H: ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY B. Informativní část 13. Informace Českého telekomunikačního úřadu o zveřejnění

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Ministerstvo hospodáøství - Èeský telekomunikaèní úøad

Ministerstvo hospodáøství - Èeský telekomunikaèní úøad Ministerstvo hospodáøství - Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 21. kvìtna 1996 Èástka 5 Roèník 1996 Cena Kè 18 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY O B S A H: A. Normativní èást 34. Ukonèení

Více

LOKET 3 3 5 ÚSTÍ NAD LABEM ČESKÉ BUDĚJOVICE PRAHA MĚLNÍK 4 5 TELČ 8 PARDUBICE HRADEC KRÁLOVÉ 6 BRNO SVITAVY 6 7 8 OLOMOUC 9 9 10 OSTRAVA LOKET 3 3 5 ÚSTÍ NAD LABEM ČESKÉ BUDĚJOVICE PRAHA MĚLNÍK 4 5 TELČ

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem Sestavená k rozvahovému dni 31.

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 45 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 HARMONOGRAM VÝZEV ROP SEVEROZÁPAD NA ROK 2011 Úøad regionální rady regionu soudržnosti NUTS 2 Severozápad

Více

Modernizace systému řízení daňové a celní správy - skutečná příležitost pro optimalizaci. (Studie proveditelnosti na GŘC) Ivana Brzoňová 4.4.

Modernizace systému řízení daňové a celní správy - skutečná příležitost pro optimalizaci. (Studie proveditelnosti na GŘC) Ivana Brzoňová 4.4. Modernizace systému řízení daňové a celní správy - skutečná příležitost pro optimalizaci (Studie proveditelnosti na GŘC) Ivana Brzoňová 4.4.2011 Obsah: Cíl studie proveditelnosti Postup zpracování studie

Více

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Obec Dolní Branná ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 277738 název Obec Dolní Branná ulice, è.p. 256 obec Dolní Branná PSÈ, pošta 54362

Více

ZÁKON. ze dne 13. èervna 2002. o zmìnì a zrušení nìkterých zákonù v souvislosti s ukonèením èinnosti okresních úøadù

ZÁKON. ze dne 13. èervna 2002. o zmìnì a zrušení nìkterých zákonù v souvislosti s ukonèením èinnosti okresních úøadù 320/2002 Sb. ZÁKON ze dne 13. èervna 2002 o zmìnì a zrušení nìkterých zákonù v souvislosti s ukonèením èinnosti okresních úøadù Zmìna: 426/2002 Sb. Zmìna: 518/2002 Sb. Zmìna: 354/2003 Sb. Zmìna: 22/2004

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Licence: D1VC XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Obec Závada. (v Kè) sestavený ke dni 28.02.2011

Licence: D1VC XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Obec Závada. (v Kè) sestavený ke dni 28.02.2011 Obec Závada ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 28.02.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00635553 název Obec Závada ulice, è.p. 106 obec Závada PSÈ, pošta 747 19 Kontaktní údaje

Více

Ministerstvo hospodáøství - Èeský telekomunikaèní úøad

Ministerstvo hospodáøství - Èeský telekomunikaèní úøad Ministerstvo hospodáøství - Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 25. bøezna 1996 Èástka 3 Roèník 1996 Cena Kè 18 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY O B S A H: A. Normativní èást 20. Cenový výmìr

Více

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Obec Petrovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378470 název Obec Petrovice ulice, è.p. Petrovice 68 obec Petrovice PSÈ, pošta 67521

Více

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Obec Ruda nad Moravou ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00303313 název Obec Ruda nad Moravou ulice, è.p. 9. kvìtna 40 obec Ruda nad Moravou

Více

u STA V STA TU A PRA V A

u STA V STA TU A PRA V A ......... u STA V STA TU A PRA V A AKAD EMIE VÌD ÈESKÉ REPUBLIKY I v. v. i. Národní 18, 11600 Praha 1 Tel. ústø. 221990711,sekr.224933494.jax224933056 E-mail: ilaw@ilaw.cas.cz Praha, 20. bøezna 2007 Èj.

Více

Výroèní zpráva. spoleènosti Computer Agency o.p.s. se sídlem Merhautova 26, 613 00 Brno. za rok 2007

Výroèní zpráva. spoleènosti Computer Agency o.p.s. se sídlem Merhautova 26, 613 00 Brno. za rok 2007 Výroèní zpráva spoleènosti Computer Agency o.p.s. se sídlem Merhautova 26, 613 00 Brno za rok 2007 Úvodní slovo Computer Agency vznikla jako nezisková obecnì prospìšná spoleènost 22.12.1998 transformací

Více

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Peøimov. (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Peøimov. (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011 Obec Peøimov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00275999 název Obec Peøimov ulice, è.p. è.p. 107 obec Peøimov PSÈ, pošta 51204 Kontaktní

Více

250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 2008 2009 2010 2011 Dávky sociální péèe Dávky pomoci v hmotné nouzi pøíspìvek na péèi 4 050 4 000 3 950 3 900 3 850 3 800 3 750 3 700 3 650 3 957 3 830 3 796 4

Více

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Obec Veselí ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274569 název Obec Veselí ulice, è.p. Veselí 68 obec Pøelouè PSÈ, pošta 535 01 Kontaktní

Více

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.*

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.* Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Statutární mìsto Èeské Budìjovice Sídlo úèetní jednotky

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Rozhodnutí Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Obecní úøad Dubenec, jako silnièní správní úøad pøíslušný podle 40 odst. 5 písm. a) zákona è. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích

Více

250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 Dávky sociální péèe Dávky pom oci v hmotné nouzi pøíspìvek na péèi 0 2007 2008 2009 2010 4 000 3 950 3 954 3 957 3 900 3 850 3 800 3 750 3 700 3 830 3 796 2007 2008

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420

Více

PØfLOHA È. 1. VÝPIS Z OBCHODNíHO REJSTØíKU SPOLEONOSTI PSG, 8.S.

PØfLOHA È. 1. VÝPIS Z OBCHODNíHO REJSTØíKU SPOLEONOSTI PSG, 8.S. ~ 8. SEZNAM PØiLOH 1. Výpis z obchodního rejstøíku spoleènosti PSG, a.s. 2. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2004 3. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2003 4. Rozvah a výkaz zisku

Více

PŘÍLOHA 1 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ KONCOVÝCH ÚSEKŮ PRONAJATÝCH OKRUHŮ. Popis služby Poskytování koncových úseků pronajatých okruhů

PŘÍLOHA 1 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ KONCOVÝCH ÚSEKŮ PRONAJATÝCH OKRUHŮ. Popis služby Poskytování koncových úseků pronajatých okruhů PŘÍLOHA 1 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ KONCOVÝCH ÚSEKŮ PRONAJATÝCH OKRUHŮ Popis služby Poskytování koncových úseků pronajatých okruhů 1 OBSAH 1. Služba Poskytování koncových úseků pronajatých okruhů...3 2. Poskytování

Více

INTELIGENTNÍ INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉMY SYSTÉMY PAVEL PØIBYL MIROSLAV SVÍTEK Praha 2001 Pavel Pøibyl, Miroslav Svítek INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉMY Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství

Více

Jiøí Peèek Od CB k radioamatérùm provozní pøíruèka radioamatéra (pøepracované vydání) na èásti vìnované VKV spolupracoval František Loos, OK2QI 2000 Urèeno uživatelùm CB pásma, kteøí si chtìjí rozšíøit

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

transport_stream_id České Budějovice 49 0x0111 Frýdlant v Čechách 43 0x0111 Havlíčkův Brod 32

transport_stream_id České Budějovice 49 0x0111 Frýdlant v Čechách 43 0x0111 Havlíčkův Brod 32 transport_stream_id Vysílací síť Operátor vysílací sítě DVB-T vysílač TS_ID 1 Česká televize Albrechtice-Desná 43 Aš 36 Beroun 53 Broumov 40 Brtnice 33 České Budějovice 49 Desná III 33 Děčín 33 Domažlice

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECSTVOLÍNKY

skupina PASPORTAPROJEKT OBECSTVOLÍNKY skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 OBESTVOLÍNKY Vypracoval: Michal Šustek Datum: Øíjen 2011 Pasport a projekt dopravního znaèení obce Stvolínky 1.

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Petr Skalický Procesory øady 8051 Pøíruèka je urèena pøedevším studentùm a zaèáteèníkùm, kteøí se rozhodli proniknout alespoò na pokraj problematiky monolitických mikropoèítaèù øady 8051 Pomocí této pøíruèky

Více

CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY

CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY str. 60 CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY Ústecký Liberecký Královéhradecký Karlovarský Praha Plzeňský Středočeský Jihočeský Pardubický Jihomoravský Zlínský BYTOVÉ PROSTORY Praha 1 Praha 2 PRODEJ PRONÁJEM PRODEJ

Více

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Platnost k 03.07.2015 07:54:37 Obchodní firma: Okna Macek a.s. Sídlo: Identifikační číslo osoby: 26906724 Statutární orgán nebo jeho členové: Jméno a příjmení:

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Ing. Kremerová Okamžik sestavení: 13.03.2015 11h16m 0s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :00083143 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Divadlo F.X.Šaldy Liberec,pøíspìvková organizace (v Kè, s

Více

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby SEKTOROVÁ DOHODA pro obor fitness industry na období 2011 až 2015 v Èeské republice Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby Sektorová dohoda je politicko-spoleèenskou úmluvou zapojených stran aktérù

Více

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Obec Vrbice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00578649 název Obec Vrbice ulice, è.p. èp. 25 obec Vrbice PSÈ, pošta 50703 Kontaktní údaje

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 6

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 6 Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 18. èervna 2001 Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 6 O B S A H: ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY B. Informativní èást 113. Oznámení o zmìnì plánu pøidìlení

Více

Licence: DLGE XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Hodov. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013

Licence: DLGE XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Hodov. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013 Obec Hodov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00376850 název Obec Hodov ulice, è.p. è. 54 obec Hodov PSÈ, pošta 675 04 Kontaktní údaje

Více

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s.

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. 1. Poøadatel akce: Výstavištì Flora Olomouc, a.s., Wolkerova 17, 771 11 Olomouc telefon: 585 726 111, fax: 585 413 370, e-mail: info@flora-ol.cz

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

Øízení a vizualizace technologických procesù Jaroslav Vlach Kniha se zabývá základy techniky øízení technologických procesù, probírá základní pojmy z obvodové techniky systémù pro øízení strojù a technologických

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 71209921 Název: Domov seniorù Nové Strašecí, poskytovatel sociálních služeb Sestavená k rozvahovému

Více

Výroèní zpráva 2002 OBSAH

Výroèní zpráva 2002 OBSAH OBSAH Úvodní slovo 2 Správní a dozorèí rada 3 Zamìstnanci 4 Projekty 5 Auditorská zpráva 10 Rozvaha 11 Výkaz ziskù a ztrát 15 Pøíloha k úèetní uzávìrce 17 Pøíjmy a výdaje18 1 ÚVODNÍ SLOVO Otevøená spoleènost

Více

Po a St 8.00 17.00 Pá 8 14 Oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Jindřichův Hradec

Po a St 8.00 17.00 Pá 8 14 Oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Jindřichův Hradec Název úřadu Adresa Telefon Email Fax Úřední doba pro veřejnost Středočeský kraj materiál-kontaktní místo Benešov K Pazderně 906, 256 01 Benešov 974871300 krpstc.oszbm.benesov@mvcr.cz 974871307 materiál-kontaktní

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECPLANÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECPLANÁ PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 OBECPLANÁ Vypracoval: Michal Šustek Datum: Srpen 2011 Pasport a projekt dopravního znaèení obce Planá 1. ÚVOD K PASPORTU

Více

Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù

Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù Druh Pravdivost podle 12 odst. 1 zákona z hlediska každého urèujícího pro jednotlivé druhy výsledkù u v e d e n o n í ž e p r o j e d n o t l i v é d

Více

sestavený ke dni 08.02.2013

sestavený ke dni 08.02.2013 Obec Sopøeè ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 08.02.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274267 název Obec Sopøeè ulice, è.p. obec Sopøeè 100 PSÈ, pošta 533 16 Kontaktní údaje

Více

název DSO Podještìdí Proseè 2105

název DSO Podještìdí Proseè 2105 DSO Podještìdí Proseè 2105 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 17.03.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 69898111 název DSO Podještìdí Proseè 2105 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní

Více

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Základní informace o projektu Víte, e......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tìlesa na Zemi?...vltavíny znali a pou ívali lidé ji v dobì kamenné?...vltavíny pøiletìly

Více

Mikroregion Podhùøí Maøenky

Mikroregion Podhùøí Maøenky Mikroregion Podhùøí Maøenky ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 29.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 70875529 název Mikroregion Podhùøí Maøenky ulice, è.p. Rokytnice nad Rokytnou

Více

Licence: DONT XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Mìstys Brankovice. (v Kè) sestavený ke dni 08.06.2011

Licence: DONT XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Mìstys Brankovice. (v Kè) sestavený ke dni 08.06.2011 Mìstys Brankovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 08.06.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00291668 název Mìstys Brankovice ulice, è.p. Námìstí 101 obec Brankovice PSÈ, pošta

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

KONFIGURACE ROZSÁHLÝCH DATOVÝCH SYSTÉMÙ V PROSTØEDÍ OPERAÈNÍHO SYSTÉMU UNIX Zdenìk Maøík Praha 2001 Motto: Moderní servery podnikové úrovnì vykazují velmi vysoké výkony a velmi vysoké teoretické konfiguraèní

Více

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Ústředí ČSSZ Adresa: Křížová 25, 225 08 Praha 5 Telefonní ústředna: +420 257 061 111 Adresa e-podatelny: posta@cssz.cz Regionální pracoviště ČSSZ (včetně Okresních

Více

Licence: DF3R XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Volárna. (v Kè) sestavený ke dni 28.05.2012

Licence: DF3R XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Volárna. (v Kè) sestavený ke dni 28.05.2012 Obec Volárna ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 28.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00235911 název Obec Volárna ulice, è.p. Volárna 137 obec Kolín PSÈ, pošta 280 02 Kontaktní

Více

Obec Ruda nad Moravou

Obec Ruda nad Moravou A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 00303313 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ruda nad Moravou

Více

Tomáš Flajzar GSM ALARM pøenos poplachu na mobilní telefon kompletní stavební návod GSM pageru vèetnì zdrojového programu 2005 www.flajzar.cz www.ben.cz Tomáš Flajzar GSM alarm pøenos poplachu na mobilní

Více

TERM 4MK. Univerzální regulaèní systém. Charakteristika. ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem

TERM 4MK. Univerzální regulaèní systém. Charakteristika. ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem ZPA EKOREG Mikroprocesorové regulaèní systémy TERM 4MK Univerzální regulaèní systém Charakteristika Volnì programovatelný systém Pøekladaè jednoduchého jazyka Pøedinstalované programové moduly: - a programová

Více

Prostorové termostaty pro vytápìní a chlazení Pøehled sortimentu

Prostorové termostaty pro vytápìní a chlazení Pøehled sortimentu Prostorové termostaty pro vytápìní a chlazení Pøehled sortimentu Úvod Termostaty pro všechny aplikace Nabízíme Vám široký sortiment prostorových termostatù se zajímavými vzhledovými variantami. Termostaty

Více

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Obec Nimpšov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378232 název Obec Nimpšov ulice, è.p. obec Nimpšov PSÈ, pošta 67541 Kontaktní údaje telefon

Více

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013 :.j.è KUJCK 3,ykèinezU IÈ 067927 se uskuteènilo ve dnech: 31.3.2014, 7.8.2013, na základì zákona È. 420/2004 KSJARKÝ ÚØAD J I 23358/201 OEKO.PØ stejnopis è. 2 Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení

Více

Licence: DJ5P XCRGURXA / RYC (07042011 / 27012011) Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DJ5P XCRGURXA / RYC (07042011 / 27012011) Název položky úèet Brutto Korekce Netto Licence: DJP XCRGURXA / RYC (0700 / 700) ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè - formát CSÚIS) : / 0 IÈO: 777 Název: Domov penzion pro dùchodce v Lázních Knžvart Sestavená k rozvahovému dni prosinci

Více

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 28. záøí 1998 Èástka 9 Roèník 1998 Cena Kè 21 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY O B S A H: A. Normativní èást 53. Dodatek

Více

TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK Èeský telekomunikaèní úøad

TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK Èeský telekomunikaèní úøad Èástka 2 Roèník 2014 Praha 24. ledna 2014 OBSAH: Oddíl státní správy A. Normativní èást. Opatøení obecné povahy èást plánu využití rádiového spektra è.

Více

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Obec Stropešín ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 44065507 název Obec Stropešín ulice, è.p. Stropešín 3 obec Stropešín PSÈ, pošta 675 55

Více

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2 SKUPINA 0: Obor Kovy a kovové výrobky I VÁZANÉ ŽIVNOSTI Prùkaz zpùsobilosti Poznámka Výroba slitin drahých kovù pro klenotnické a dentální úèely SKUPINA 0: Osvìdèení o splnìní dalších podmínek podle 48

Více

Informace pro zahraniční uchazeče o studium v akademickém roce 2015/2016

Informace pro zahraniční uchazeče o studium v akademickém roce 2015/2016 Informace pro zahraniční uchazeče o studium v akademickém roce 2015/2016 Užitečné odkazy: http://international.zcu.cz/index.php?stranka=uvod-en-0&cat_id=141 http://www.zcu.cz/study/studium-vyuka/nostrif.html

Více

skupina PASPORTAPROJEKT Vypracoval:Neckář Pavel Datum:Listopad201

skupina PASPORTAPROJEKT Vypracoval:Neckář Pavel Datum:Listopad201 skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBECBĚ LEČ Vypracoval:Neckář Pavel Datum:Listopad201 Pasport a projekt dopravního znaèení obec Bìleè 1. ÚVOD K PASPORTU A

Více

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Obec Neurazy ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00257001 název Obec Neurazy ulice, è.p. èp. 61 obec Neurazy PSÈ, pošta 33501 Kontaktní

Více

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010)

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010) A.1. ------------- A.2. -------------- A.3. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00532177 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Informace podle

Více

David Matoušek UDÌLEJTE SI Z PC generátor, èítaè, pøevodník, programátor Praha 2001 PODÌKOVÁNÍ Chtìl bych podìkovat panu Liboru Kubicovi z nakladatelství BEN technická literatura za cenné pøipomínky pøi

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 18. 2. ÚSTÍ NAD LABEM 3. 3. HRADEC KRÁLOVÉ 5. 3. OSTRAVA 17. 3. BRNO 20. 3. PRAHA 24. 3. PLZEÒ

Více

Jana Mlejnecká v. r. pedsedkyn Mikroregionu Hrádecko Chrastavsko

Jana Mlejnecká v. r. pedsedkyn Mikroregionu Hrádecko Chrastavsko MIKROREGION HRÁDECKO CHRASTAVSKO Se sídlem: Mstský úad Chrastava, nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava Dobrovolný svazek obcí, I: 70908222 www.mikroregion.info OZNÁMENÍ O ZVEEJNNÍ NÁVRHU Závrený úet Mikroregionu

Více