MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne"

Transkript

1 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R ze dne Směrnice pro poskytování ubytovacích prostorů osobám vykonávajícím práci na úseku školství v městské části Praha 12 Rada městské části 1. schvaluje směrnici pro poskytování ubytovacích prostorů osobám vykonávajícím práci na úseku školství v městské části Praha 12 Viz příloha tohoto usnesení 2. ukládá 2.1. Mgr. Ivanu Martínkovi - vedoucímu odboru školství, kultury a vzdělávání informovat statutární orgány školských příspěvkových organizací o směrnici dle bodu 1 tohoto usnesení Termín: Ing. Jiřímu Veselému - vedoucímu odboru investic a správy majetku seznámit statutární orgán Správy bytových objektů se směrnicí dle bodu 1 tohoto usnesení Termín: Poměr hlasů: 8 pro 0 proti 0 se zdrželo Mgr. Petr Prchal starosta Ing. Eva Tylová zástupkyně starosty Předkladatel: Zpracovatel Mgr. Zlatuše Rybářová - zástupkyně starosty Mgr. Ivan Martínek - vedoucí odboru školství, kultury a vzdělávání, Mgr. Pavel Ledvina - OIM, DiS. Martina Kalivodová - OŠK, Mgr. Václav Kůs - vedoucí právního oddělení OKS, Mgr. Monika Krumlová - právník Na vědomí: Mgr. Ivan Martínek - vedoucí odboru školství, kultury a vzdělávání, Ing. Jiří Veselý - vedoucí odboru investic a správy majetku Tisk: R-00260

2 Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. R Směrnice pro poskytování ubytovacích prostorů osobám vykonávajícím práci na úseku školství v městské části Praha 12 Účelem této směrnice je poskytnout ubytovací prostory osobám vykonávajícím práci na úseku školství v městské části Praha 12, stanovit zásady pro poskytování těchto prostor, jakož i vymezit pravidla pro jejich udělování poskytovateli ubytovacích prostor. 1. Ubytovací prostory samostatné nebo společné jsou výhradně poskytovány pedagogickým pracovníkům, školníkům a dalším osobám, které vykonávají práci na úseku školství v městské části Praha 12 a které nemají trvalý pobyt či bydliště, popř. nejsou nájemcem či vlastníkem bytu či nemovitosti, které jsou dle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k bydlení, na území hl. m. Prahy. Společně s pedagogickým pracovníkem, školníkem a další osobou vykonávající práci na úseku školství v městské části Praha 12 mohou být ubytováni za předchozího souhlasu odboru školství a kultury Úřadu městské části Praha 12 (dále jen OŠK ) rodinní příslušníci, kteří rovněž nemají trvalý pobyt nebo bydliště, popř. nejsou nájemcem či vlastníkem bytu či nemovitosti, které jsou dle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k bydlení, na území hl. m. Prahy. Rodinnými příslušníky se pro účely této směrnice rozumí příbuzný v řadě přímé, sourozenec, manžel a partner dle zákona č. 115/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 2. Ubytovacími prostory se pro účely této směrnice rozumí: a) školnické byty, které jsou poskytovány přednostně školníkům pracovně zařazeným v objektu nebo areálu, kde se předmětný ubytovací prostor nachází. V dalším pořadí mohou být tyto ubytovací prostory přiděleny pedagogickým pracovníkům a dalším osobám, které vykonávají práci na úseku školství v městské části Praha 12, b) obytné místnosti v zařízeních určených k trvalému bydlení ve školských objektech nebo areálech, které jsou poskytovány přednostně pedagogickým pracovníkům působícím ve školství v městské části Praha 12 a poté až školníkům a dalším osobám, které vykonávají práci na úseku školství v městské části Praha 12, c) byty v objektu občanské vybavenosti Angelovova 3429, Praha 4 Modřany, které jsou poskytovány výhradně pedagogickým pracovníkům působícím ve školství v městské části Praha Pro účely této směrnice se pronajímatelem ve smluvním vztahu rozumí poskytovatel ubytovacího prostoru. Jako poskytovatel ubytovacího prostoru: a) podle bodu 2 písm. a), b) těchto zásad vystupuje ve smluvním vztahu, uzavírá nájemní smlouvu na příslušné ubytovací prostory a podepisuje smlouvu příslušný statutární orgán příspěvkové organizace městské části Praha 12, v jehož objektu nebo areálu se předmětný ubytovací prostor nachází a který má zřizovací listinou svěřen do své správy. b) podle bodu 2 písm. c) těchto zásad vystupuje ve smluvním vztahu, uzavírá nájemní smlouvu na byty v objektu občanské vybavenosti a podepisuje smlouvu statutární orgán Strana 1 (celkem 18)

3 pověřené příspěvkové organizace městské části Správa bytových objektů Praha - Modřany, příspěvková organizace, IČO: , se sídlem Obchodní náměstí 25/3, Praha 4 Modřany (dále jen SBO). 4. O přidělení ubytovacího prostoru podle bodu 2 písm. a), b), c) rozhoduje dle těchto zásad vždy příslušný statutární orgán příspěvkové organizace, v jehož objektu nebo areálu se předmětný ubytovací prostor nachází, společně s vedoucím OŠK na základě podané žádosti statutárnímu orgánu příspěvkové organizace. Písemně podaná žádost musí obsahovat vyjma základních údajů žadatele také formou čestného prohlášení doložený popis bytové situace, osobních i rodinných poměrů a vyjádření zaměstnavatele. Kritérii pro přidělování ubytovacích prostorů jsou důvody ve veřejném zájmu, kvalifikace spolu se sociálními poměry žadatele, aktuální důležitost potřeby zaměstnavatele i samotné možnosti poskytovatele a další případně uvedené nebo mimořádně nastalé důvody. Při nejednotném názoru rozhoduje Rada městské části Praha 12 (dále jen RMČ ). 5. Pedagogičtí pracovníci - ředitelé škol podávají žádost o poskytnutí ubytovacího prostoru přímo vedoucímu OŠK, který o ní následně rozhodne. 6. V případě uzavření smlouvy o poskytnutí ubytovacího prostoru dle bodu 2 písm. a), b), c) bude kopie smlouvy zaslána na OŠK. 7. Ubytovací prostor je na základě písemné smlouvy poskytován na dobu určitou, ne delší než jeden rok s možností dalšího prodloužení, které musí být smluvním dodatkem sjednáno nejméně dva měsíce před uplynutím původně sjednané doby ubytování. Nájem se smluvním dodatkem prodlužuje vždy na dobu ne delší než jeden rok. Nájemce ubytovacího prostoru před prodloužením smlouvy podá žádost o souhlas s prodloužením nájemní smlouvy k předmětnému ubytovacímu prostoru s vyjádřením zaměstnavatele příslušnému statutárnímu orgánu příspěvkové organizace, v jehož objektu nebo areálu se takový ubytovací prostor nachází a následně k vyjádření na OŠK. V případě kladného vyjádření OŠK, statutární orgán příspěvkové organizace písemně informuje OŠK o prodloužení smlouvy a tuto informaci zašle společně s kopií dodatku smlouvy na OŠK. V případě, že statutární orgán i přes kladné vyjádření OŠK nesouhlasí s prodloužením nájemní smlouvy, rozhoduje o prodloužení smlouvy RMČ. V případě marného uplynutí lhůty pro podání žádosti o souhlas s prodloužením nájemní smlouvy k ubytovacímu prostoru, musí žadatel podat novou žádost o poskytnutí ubytovacího prostoru. 8. Právo užívat pronajatý ubytovací prostor skončí uplynutím doby, na kterou je sjednán. Nájemce je povinen vyklidit ubytovací prostor nejpozději v den skončení nájmu. Po ukončení nájmu nemá dosavadní nájemce ani jeho rodinní příslušníci nárok na jakoukoliv bytovou náhradu. 9. Při započetí a skončení nájmu sepíše poskytovatel s nájemcem protokol o předání ubytovacího prostoru včetně jeho vybavení a zařízení. Odpovědnost za jakékoliv poškození majetku poskytovatele, způsobené nájemcem, jeho rodinnými příslušníky nebo dalšími třetími osobami, kterým nájemce umožní vstup do ubytovacího prostoru, nese nájemce. Nájemce je zároveň povinen ohlásit poskytovateli potřebu oprav vzniklých náhlou událostí nebo obvyklým opotřebením užívaných prostor i inventáře. Nájemce si může na základě souhlasu poskytovatele zařídit přidělený ubytovací prostor vlastním nábytkem. 10. Do ubytovacích prostor se uživatel ani rodinní příslušníci, kteří s ním ubytovací prostory sdílejí, nesmí přihlásit k trvalému pobytu. Strana 2 (celkem 18)

4 11. Spisová dokumentace dle bodu 2, písm. a), b) těchto zásad bude evidována na OŠK, vyjma spisové dokumentace týkající se SBO viz bod 2, písm. c) za jejíž vedení odpovídá SBO. 12. Dle bodu 2, písm. a), b), c) jsou příslušné statutární orgány, povinné do 31.července příslušného kalendářního roku písemně doložit na OŠK aktuální stav obsazenosti ubytovacích kapacit. 13. Tímto se ruší doposud platné zásady, které byly schváleny usnesením RMČ č ze dne Tyto zásady nahrazuje směrnice, která byla schválena usnesením č.... ze dne... Příloha: 1. Žádost o poskytnutí ubytovacího prostoru osobě vykonávající práci na úseku školství v městské části Praha Žádost o souhlas s prodloužením nájemní smlouvy k ubytovacímu prostoru osobě vykonávající práci na úseku školství v městské části Praha Vzorové smlouvy: a. Smlouva o nájmu bytu školnický byt b. Smlouva o nájmu obytných místností v zařízeních určených k trvalému bydlení c. Smlouva o nájmu bytu SBO d. Dodatek ke smlouvě o nájmu bytu Strana 3 (celkem 18)

5 Příloha č.1 Žádost o poskytnutí ubytovacího prostoru osobě vykonávající práci na úseku školství v městské části Praha 12 Vyplní žadatel jméno a příjmení: datum narození: stav: trvalý pobyt nebo bydliště: adresa zaměstnavatele, vč. telefonu: telefon: pracovní pozice: Důvody vedoucí k podání žádosti, především popis současných bytových, osobních, rodinných a sociálních poměrů, pracovního zařazení s odbornou kvalifikací a případné další důvody: Vyjádření zaměstnavatele Období, na které se smlouva uzavírá: od.. do Razítko a podpis statutárního orgánu: Vyjádření odboru školství, kultury a vzdělávání: souhlasím nesouhlasím V Praze dne: Podpis: Čestné prohlášení žadatele: Prohlašuji tímto, že veškeré údaje uvedené v této žádosti jsou úplné i pravdivé a před jejím podáním jsem se seznámil(a) s platnými předpisy pro poskytování takového ubytování včetně platné směrnice pro poskytování ubytovacích prostorů osobám vykonávajícím práci na úseku školství v městské části Praha 12. V.dne: V Praze dne: Podpis: Razítko a podpis statutárního orgánu: Strana 4 (celkem 18)

6 Příloha č. 2 Žádost o souhlas s prodloužením nájemní smlouvy k ubytovacímu prostoru osobě vykonávající práci na úseku školství v městské části Praha 12 Vyplní žadatel jméno a příjmení: datum narození: stav: trvalý pobyt nebo bydliště: adresa zaměstnavatele, vč. telefonu: telefon: pracovní pozice: Vyjádření zaměstnavatele Důvody vedoucí k prodloužení smlouvy, především popis současných bytových osobních, rodinných a sociálních poměrů, pracovního zařazení s odbornou kvalifikací a případné další důvody: Období, na které se uzavírá dodatek ke smlouvě č : od.. do Razítko a podpis statutárního orgánu: souhlasím Vyjádření odboru školství, kultury a vzdělávání: nesouhlasím V Praze dne: Podpis: Čestné prohlášení žadatele: Prohlašuji tímto, že veškeré údaje uvedené v této žádosti jsou úplné i pravdivé a před jejím podáním jsem se seznámil(a) s platnými předpisy pro poskytování takového ubytování včetně platné směrnice pro poskytování ubytovacích prostorů osobám vykonávajícím práci na úseku školství v městské části Praha 12. V dne: V Praze dne: Podpis: Razítko a podpis statutárního orgánu: Strana 5 (celkem 18)

7 Příloha č. 3a Smlouva o nájmu bytu I. Smluvní strany Pronajímatel : ( ) zastoupená: ( ) se sídlem: ( ) IČO: ( ) DIČ: ( ) bankovní spojení: ( ) číslo účtu: ( ) zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl ( ) pod sp. zn. ( ) (dále také jako pronajímatel ) Nájemce: ( ) datum nar.: ( ) trvalý pobyt: ( ) (dále také jako nájemce ) uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 685 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o nájmu bytu: II. Úvodní ustanovení 1. Smluvní strany uzavírají tuto nájemní smlouvu v souladu se směrnicí pro poskytování ubytovacích prostorů osobám vykonávajícím práci na úseku školství v městské části Praha 12, která byla schválená usnesením rady městské části Praha 12 č. ( ) ze dne ( ). 2. Pronajímatel je na základě zřizovací listiny ze dne ( ) ve znění schválených dodatků a statutu oprávněn disponovat s bytem, který je pronajímateli svěřen k hospodaření a je poskytován osobám vykonávajícím práci na úseku školství v městské části Praha 12. III. Předmět nájmu 1. Předmětem nájmu je byt č. ( ) o celkové ploše ( ) m², umístěný v ( ) nadzemním podlaží domu č. p. ( ), v obci Praha, v katastrálním území ( ), na evidenční adrese ( ), který pronajímatel přenechává nájemci do nájmu za podmínek stanovených touto smlouvou. 2. Byt o velikosti ( )+( ) s příslušenstvím/bez příslušenství se skládá z ( ) pokoje/ů, kuchyně, koupelny, WC, ( ). Strana 6 (celkem 18)

8 3. Byt je ve stavu způsobilém k řádnému užívání a jeho vybavení a zařízení je uvedeno v protokolu o předání a převzetí bytu, který tvoří přílohu č. 1 této nájemní smlouvy. V protokolu bude rovněž uveden stav měřičů energií ke dni předání bytu. IV. Doba a trvání nájmu 1. Nájem se uzavírá na dobu určitou od ( ) do ( ), ne delší než jeden rok s možností dalšího prodloužení, které musí být smluvním dodatkem sjednáno nejméně dva měsíce před uplynutím původně sjednané doby ubytování. Nájem se smluvním dodatkem prodlužuje vždy na dobu ne delší než jeden rok. Práva a povinnosti smluvních stran při uzavírání smluvního dodatku o prodloužení smlouvy se řídí předpisem uvedeným v čl. II. odst Nájem bytu zaniká: uplynutím doby, na kterou byl sjednán, písemnou dohodou obou smluvních stran, písemnou výpovědí jedné ze stran, odstoupením od smlouvy. 3. Nájemce je povinen vyklidit byt nejpozději v den skončení nájmu. 4. Při ukončení nájmu nemá nájemce ani jeho rodinní příslušníci, kteří s ním byt společně užívají nárok na jakoukoliv bytovou náhradu. V. Cena a úhrada nájmu 1. Cena za nájem je stanovena dohodou ve výši ( ) Kč (slovy: ( ) Korun českých) měsíčně. 2. Záloha na plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu, jež jsou uvedeny v evidenčním listu, který je nedílnou součástí této smlouvy, je stanovena v celkové výši ( ) Kč (slovy: ( ) Kč Korun českých) měsíčně. Skutečné náklady za ceny služeb vyúčtuje pronajímatel nájemci nejpozději do ( ) a ve lhůtě ( ) bude provedeno vyrovnání případných nedoplatků a přeplatků. 3. Nájemné a úhradu za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu je nájemce povinen hradit řádně a včas měsíčně bezhotovostním převodem na předepsaný účet pronajímatele uvedený v záhlaví této smlouvy se splatností nejpozději do patnáctého dne příslušného kalendářního měsíce. Nezaplatí-li nájemce nájemné nebo úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu do pěti dnů po jejich splatnosti, je povinen zaplatit pronajímateli poplatek z prodlení. Strana 7 (celkem 18)

9 VI. Ostatní ujednání 1. Při skončení nájmu sepíše pronajímatel s nájemcem protokol o předání a odevzdání bytu včetně jeho vybavení a zařízení. Odpovědnost za jakékoliv poškození majetku pronajímatele, způsobené nájemcem, jeho rodinnými příslušníky nebo dalšími třetími osobami, kterým nájemce umožní vstup do předmětu nájmu, nese nájemce. Nájemce je povinen oznámit bez zbytečného odkladu pronajímateli potřebu těch oprav v bytě, které má nést pronajímatel, a umožnit jejich provedení; jinak odpovídá za škodu, která nesplněním této povinnosti vznikla. Nájemce si může na základě předchozího souhlasu pronajímatele zařídit předmět nájmu vlastním nábytkem. 2. Drobné opravy bytu, tedy opravy bytu a jeho vnitřního vybavení, které je součástí bytu a je ve vlastnictví pronajímatele a náklady spojené s běžnou údržbou bytu hradí nájemce v rozsahu stanoveném vládním nařízením 258/1995 Sb., kterým se provádí občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 3. Nájemce může chovat domácí zvířata pouze po předchozím souhlasu pronajímatele. 4. Nájemce není oprávněn ubytovat v předmětu nájmu své rodinné příslušníky bez předchozího souhlasu pronajímatele. Přijetí další osoby do bytu a společné užívání bytu jinými osobami je nepřípustné. Do předmětu nájmu se nájemce ani rodinní příslušníci, kteří s ním předmět nájmu sdílejí nesmí přihlásit k trvalému pobytu, umístit sídlo právnické osoby nebo místo podnikání. Nájemce má povinnost oznámit pronajímateli písemně a bez zbytečného odkladu změny v počtu, jménech, příjmeních a datech narození osob v bytě a hlásit skutečnosti rozhodné pro stanovení výše záloh na plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu. 5. Nájemce nesmí byt, který je předmětem této nájemní smlouvy, dát do podnájmu. VII. Závěrečná ustanovení 1. Nájemce podpisem smlouvy stvrzuje, že si byt, který je předmětem této nájemní smlouvy, prohlédl a shledal ho v pořádku pro řádné užívání. 2. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. 3. Práva a povinnosti touto smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a ostatními obecně závaznými předpisy. 4. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy veškeré skutečnosti, které jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující. 5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení. 6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Strana 8 (celkem 18)

10 V Praze dne ( ) Za pronajímatele: V ( ) dne ( ) Za nájemce: (jméno, příjmení, funkce) (název).... ( ) Příloha č. 1 Protokol o předání a převzetí bytu včetně vybavení a zařízení předmětu nájmu Strana 9 (celkem 18)

11 Příloha č. 3b Smlouva o nájmu obytných místností v zařízeních určených k trvalému bydlení I. Smluvní strany Pronajímatel : ( ) zastoupená: ( ) se sídlem: ( ) IČO: ( ) DIČ: ( ) bankovní spojení: ( ) číslo účtu: ( ) zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl ( ) pod sp. zn. ( ) (dále také jako pronajímatel ) Nájemce: ( ) datum nar.: ( ) trvalý pobyt: ( ) (dále také jako nájemce ) uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 717 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o nájmu obytných místností v zařízeních určených k trvalému bydlení: II. Úvodní ustanovení 1. Smluvní strany uzavírají tuto nájemní smlouvu v souladu se směrnicí pro poskytování ubytovacích prostorů osobám vykonávajícím práci na úseku školství v městské části Praha 12, která byla schválená usnesením rady městské části Praha 12 č. ( ) ze dne ( ). 2. Pronajímatel je na základě zřizovací listiny ze dne ( ) ve znění schválených dodatků a statutu oprávněn disponovat s obytnými místnostmi v zařízeních určených k trvalému bydlení, které jsou pronajímateli svěřeny k hospodaření a jsou poskytovány osobám vykonávajícím práci na úseku školství v městské části Praha 12. III. Předmět nájmu 1. Předmětem nájmu jsou obytné místnosti/obytná místnost v zařízeních určených k trvalému bydlení č. ( ) o celkové ploše ( ) m², umístěné/á v ( ) nadzemním Strana 10 (celkem 18)

12 podlaží domu č. p. ( ), v obci Praha, v katastrálním území ( ), na evidenční adrese ( ), které/kterou pronajímatel přenechává nájemci do nájmu za podmínek stanovených touto smlouvou. 2. Obytné místnosti/obytná místnost o velikosti ( )+( ) s příslušenstvím/bez příslušenství se skládá z ( ) pokoje/ů, kuchyně, koupelny, WC, ( ). 3. Předmět nájmu je ve stavu způsobilém k řádnému užívání a jeho vybavení a zařízení je uvedeno v protokolu o předání a převzetí předmětu nájmu, který tvoří přílohu č. 1 této nájemní smlouvy. V protokolu bude rovněž uveden stav měřičů energií ke dni předání předmětu nájmu. IV. Doba a trvání nájmu 1. Nájem se uzavírá na dobu určitou od ( ) do ( ), ne delší než jeden rok s možností dalšího prodloužení, které musí být smluvním dodatkem sjednáno nejméně dva měsíce před uplynutím původně sjednané doby ubytování. Nájem se smluvním dodatkem prodlužuje vždy na dobu ne delší než jeden rok. Práva a povinnosti smluvních stran při uzavírání smluvního dodatku o prodloužení smlouvy se řídí předpisem uvedeným v čl. II. odst Nájem zaniká: uplynutím doby, na kterou byl sjednán, písemnou dohodou obou smluvních stran, písemnou výpovědí jednou ze stran, odstoupením od smlouvy. 3. Nájemce je povinen vyklidit předmět nájmu nejpozději v den skončení nájmu. 4. Při ukončení nájmu nemá nájemce ani jeho rodinní příslušníci, kteří s ním předmět nájmu společně užívají nárok na jakoukoliv bytovou náhradu. V. Cena a úhrada nájmu 1. Cena za nájem je stanovena dohodou ve výši ( ) Kč (slovy: ( ) Korun českých) měsíčně. 2. Záloha na plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním předmětu nájmu, jež jsou uvedeny v evidenčním listu, který je nedílnou součástí této smlouvy, je stanovena v celkové výši ( ) Kč (slovy: ( ) Kč Korun českých) měsíčně. Skutečné náklady za ceny služeb vyúčtuje pronajímatel nájemci nejpozději do ( ) a ve lhůtě ( ) bude provedeno vyrovnání případných nedoplatků a přeplatků. 3. Nájemné a úhradu za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním předmětu nájmu je nájemce povinen hradit řádně a včas měsíčně bezhotovostním převodem na předepsaný účet pronajímatele uvedený v záhlaví této smlouvy se splatností nejpozději do patnáctého dne příslušného kalendářního měsíce. Nezaplatí-li nájemce nájemné nebo úhradu za plnění poskytovaná s užíváním předmětu nájmu do pěti dnů po jejich splatnosti, je povinen zaplatit pronajímateli poplatek z prodlení. Strana 11 (celkem 18)

13 VI. Ostatní ujednání 1. Při skončení nájmu sepíše pronajímatel s nájemcem protokol o předání a odevzdání předmětu nájmu včetně jeho vybavení a zařízení. Odpovědnost za jakékoliv poškození majetku pronajímatele, způsobené nájemcem, jeho rodinnými příslušníky nebo dalšími třetími osobami, kterým nájemce umožní vstup do předmětu nájmu, nese nájemce. Nájemce je povinen oznámit bez zbytečného odkladu pronajímateli potřebu těch oprav v předmětu nájmu, které má nést pronajímatel, a umožnit jejich provedení; jinak odpovídá za škodu, která nesplněním této povinnosti vznikla. Nájemce si může na základě předchozího souhlasu pronajímatele zařídit předmět nájmu vlastním nábytkem. 2. Drobné opravy v předmětu nájmu, tedy opravy obytných místností/obytné místnosti a jejich/jejího vnitřního vybavení, které je součástí obytných místností/obytné místnosti a je ve vlastnictví pronajímatele a náklady spojené s běžnou údržbou předmětu nájmu hradí nájemce v rozsahu stanoveném vládním nařízením 258/1995 Sb., kterým se provádí občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 3. Nájemce může chovat domácí zvířata pouze po předchozím souhlasu pronajímatele. 4. Nájemce není oprávněn ubytovat v předmětu nájmu své rodinné příslušníky bez předchozího souhlasu pronajímatele. Přijetí další osoby do předmětu nájmu a společné užívání předmětu nájmu jinými osobami je nepřípustné. Do předmětu nájmu se nájemce ani rodinní příslušníci, kteří s ním předmět nájmu sdílejí nesmí přihlásit k trvalému pobytu, umístit sídlo právnické osoby nebo místo podnikání. Nájemce má povinnost oznámit pronajímateli písemně a bez zbytečného odkladu změny v počtu, jménech, příjmeních a datech narození osob v předmětu nájmu a hlásit skutečnosti rozhodné pro stanovení výše záloh na plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním předmětu nájmu. 5. Nájemce nesmí předmět nájmu, který je předmětem této nájemní smlouvy, dát do podnájmu. VII. Závěrečná ustanovení 1. Nájemce podpisem smlouvy stvrzuje, že si předmět nájmu, který je předmětem této nájemní smlouvy, prohlédl a shledal ho v pořádku pro řádné užívání. 2. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. 3. Práva a povinnosti touto smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a ostatními obecně závaznými předpisy. 4. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy veškeré skutečnosti, které jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující. Strana 12 (celkem 18)

14 5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení. 6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. V Praze dne ( ) Za pronajímatele: V ( ) dne ( ) Za nájemce: (jméno, příjmení, funkce) (název).... (jméno, příjmení, funkce) Příloha č. 1 Protokol o předání a převzetí předmětu nájmu včetně vybavení a zařízení předmětu nájmu Strana 13 (celkem 18)

15 Příloha č. 3c Smlouva o nájmu bytu I. Smluvní strany Pronajímatel : Správa bytových objektů Praha - Modřany zastoupená: ( ) se sídlem: ( ) IČO: ( ) DIČ: ( ) bankovní spojení: ( ) číslo účtu: ( ) zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl ( ) pod sp. zn. ( ) (dále také jako pronajímatel ) Nájemce: ( ) datum nar.: ( ) trvalý pobyt: ( ) (dále také jako nájemce ) uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 685 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o nájmu bytu: II. Úvodní ustanovení 1. Smluvní strany uzavírají tuto nájemní smlouvu v souladu se směrnicí pro poskytování ubytovacích prostorů osobám vykonávajícím práci na úseku školství v městské části Praha 12, která byla schválená usnesením rady městské části Praha 12 č. ( ) ze dne ( ). 2. Pronajímatel je na základě zřizovací listiny ze dne ( ) ve znění schválených dodatků a statutu oprávněn disponovat s bytem, který je pronajímateli svěřen k hospodaření a je poskytován osobám vykonávajícím práci na úseku školství v městské části Praha 12. III. Předmět nájmu 1. Předmětem nájmu je byt č. ( ) o celkové ploše ( ) m², umístěný v ( ) nadzemním podlaží domu č. p. ( ), v obci Praha, v katastrálním území ( ), na evidenční adrese ( ), který pronajímatel přenechává nájemci do nájmu za podmínek stanovených touto smlouvou. 2. Byt o velikosti ( )+( ) s příslušenstvím/bez příslušenství se skládá z ( ) pokoje/ů, kuchyně, koupelny, WC, ( ). Strana 14 (celkem 18)

16 3. Byt je ve stavu způsobilém k řádnému užívání a jeho vybavení a zařízení je uvedeno v protokolu o předání a převzetí bytu, který tvoří přílohu č. 1 této nájemní smlouvy. V protokolu bude rovněž uveden stav měřičů energií ke dni předání bytu. IV. Doba a trvání nájmu 1. Nájem se uzavírá na dobu určitou od ( ) do ( ), ne delší než jeden rok s možností dalšího prodloužení, které musí být smluvním dodatkem sjednáno nejméně dva měsíce před uplynutím původně sjednané doby ubytování. Nájem se smluvním dodatkem prodlužuje vždy na dobu ne delší než jeden rok. Práva a povinnosti smluvních stran při uzavírání smluvního dodatku o prodloužení smlouvy se řídí předpisem uvedeným v čl. II. odst Nájem bytu zaniká: uplynutím doby, na kterou byl sjednán, písemnou dohodou obou smluvních stran, písemnou výpovědí jednou ze stran, odstoupením od smlouvy. 3. Nájemce je povinen vyklidit byt nejpozději v den skončení nájmu. 4. Při ukončení nájmu nemá nájemce ani jeho rodinní příslušníci, kteří s ním byt společně užívají nárok na jakoukoliv bytovou náhradu. V. Cena a úhrada nájmu 1. Cena za nájem je stanovena dohodou ve výši ( ) Kč (slovy: ( ) Korun českých) měsíčně. 2. Záloha na plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu, jež jsou uvedeny v evidenčním listu, který je nedílnou součástí této smlouvy, je stanovena v celkové výši ( ) Kč (slovy: ( ) Kč Korun českých) měsíčně. Skutečné náklady za ceny služeb vyúčtuje pronajímatel nájemci nejpozději do ( ) a ve lhůtě ( ) bude provedeno vyrovnání případných nedoplatků a přeplatků. 3. Nájemné a úhradu za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu je nájemce povinen hradit řádně a včas měsíčně bezhotovostním převodem na předepsaný účet pronajímatele uvedený v záhlaví této smlouvy se splatností nejpozději do patnáctého dne příslušného kalendářního měsíce. Nezaplatí-li nájemce nájemné nebo úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu do pěti dnů po jejich splatnosti, je povinen zaplatit pronajímateli poplatek z prodlení. Strana 15 (celkem 18)

17 VI. Ostatní ujednání 1. Při skončení nájmu sepíše pronajímatel s nájemcem protokol o předání a odevzdání bytu včetně jeho vybavení a zařízení. Odpovědnost za jakékoliv poškození majetku pronajímatele, způsobené nájemcem, jeho rodinnými příslušníky nebo dalšími třetími osobami, kterým nájemce umožní vstup do předmětu nájmu, nese nájemce. Nájemce je povinen oznámit bez zbytečného odkladu pronajímateli potřebu těch oprav v bytě, které má nést pronajímatel, a umožnit jejich provedení; jinak odpovídá za škodu, která nesplněním této povinnosti vznikla. Nájemce si může na základě předchozího souhlasu pronajímatele zařídit předmět nájmu vlastním nábytkem. 2. Drobné opravy bytu, tedy opravy bytu a jeho vnitřního vybavení, které je součástí bytu a je ve vlastnictví pronajímatele a náklady spojené s běžnou údržbou bytu hradí nájemce v rozsahu stanoveném vládním nařízením 258/1995 Sb., kterým se provádí občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 3. Nájemce může chovat domácí zvířata pouze po předchozím souhlasu pronajímatele. 4. Nájemce není oprávněn ubytovat v předmětu nájmu své rodinné příslušníky bez předchozího souhlasu pronajímatele. Přijetí další osoby do bytu a společné užívání bytu jinými osobami je nepřípustné. Do předmětu nájmu se nájemce ani rodinní příslušníci, kteří s ním předmět nájmu sdílejí nesmí přihlásit k trvalému pobytu, umístit sídlo nebo místo podnikání. Nájemce má povinnost oznámit pronajímateli písemně a bez zbytečného odkladu změny v počtu, jménech, příjmeních a datech narození osob v bytě a hlásit skutečnosti rozhodné pro stanovení výše záloh na plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu. 5. Nájemce nesmí byt, který je předmětem této nájemní smlouvy, dát do podnájmu. VII. Závěrečná ustanovení 1. Nájemce podpisem smlouvy stvrzuje, že si byt, který je předmětem této nájemní smlouvy, prohlédl a shledal ho v pořádku pro řádné užívání. 2. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. 3. Práva a povinnosti touto smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a ostatními obecně závaznými předpisy. 4. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy veškeré skutečnosti, které jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující. 5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení. 6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Strana 16 (celkem 18)

18 V Praze dne ( ) Za pronajímatele: V ( ) dne ( ) Za nájemce: (jméno, příjmení, funkce) (název).... ( ) Příloha č. 1 Protokol o předání a převzetí bytu včetně vybavení a zařízení předmětu nájmu Strana 17 (celkem 18)

19 Příloha č. 3d Dodatek č. ( ) ke smlouvě o nájmu bytu /obytných místností v zařízeních určených k trvalému bydlení/ ze dne ( ) Pronajímatel : ( ) zastoupená: ( ) se sídlem: ( ) IČO: ( ) DIČ: ( ) bankovní spojení: ( ) číslo účtu: ( ) zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl ( ) pod sp. zn. ( ) (dále také jako pronajímatel ) a Nájemce: ( ) datum nar.: ( ) trvalý pobyt: ( ) (dále také jako nájemce ) se vzájemně dohodly na tomto dodatku: 1. Tímto dodatkem č. se doba nájmu bytu/ obytných místností/obytné místnosti v zařízeních určených k trvalému bydlení č. ( ) o celkové ploše ( ) m², umístěný/ých/é v ( ) nadzemním podlaží domu č. p. ( ), v obci Praha, v katastrálním území ( ), na evidenční adrese ( ) sjednává na dobu určitou od ( ) do( ), ne delší než jeden rok s možností dalšího prodloužení, které musí být smluvním dodatkem sjednáno nejméně dva měsíce před uplynutím původně sjednané doby ubytování. Nájem se smluvním dodatkem prodlužuje vždy na dobu ne delší než jeden rok. 2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn. 3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení. 4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. V Praze dne: ( ) Za pronajímatele:... (jméno, příjmení, funkce) (název) V( ) dne: ( ) Za nájemce:... ( ) Mgr. Petr Prchal starosta Ing. Eva Tylová zástupkyně starosty Strana 18 (celkem 18)

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA (1) Město Napajedla IČO: 002 84 220 Masarykovo náměstí 89 763 61 Napajedla (dále jen pronajímatel ) a Čl. 1 Smluvní strany zastoupené NBTH,

Více

Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení

Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení Příloha č. 10 Zásad vzorová nájemní smlouva pro pronájem bytu v domě zvláštního určení Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení uzavřená dle ust. 685 a násl. zák. č. 40/1964 Sb., občanský

Více

se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této smlouvě o nájmu bytu: I Předmět nájmu

se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této smlouvě o nájmu bytu: I Předmět nájmu Smluvní strany Jméno a příjmení: Trvalé bydliště: Rodné číslo: Číslo OP: dále jen pronajímatel, na straně jedné a Jméno a příjmení: Trvalé bydliště: Rodné číslo: Číslo OP: dále jen nájemce, na straně druhé

Více

SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU

SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU Alfa, s.r.o., IČO 487 22 131 sídlem Václavské náměstí 25, 110 00 Praha 1, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 361/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 361/2015 č.j.: 361/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 338 ze dne 27.05.2015 Pronájem garážového stání č. 27.25, Sabinova 8/278, Praha 3 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1.

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor

Smlouva o nájmu nebytových prostor Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřena v souladu s ustanovením 663 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor,

Více

Nájemní smlouva. I. Předmět a účel nájmu

Nájemní smlouva. I. Předmět a účel nájmu Nájemní smlouva příloha č. 1 Městská část Praha 14 198 21 Praha 9, Bratří Venclíků 1073 IČ 00231312 DIČ CZ 00231312 zastoupená Bc. Radkem Vondrou, starostou bankovní spojení : č.ú 19-9800050998/6000 vedeného

Více

SMLOUVA o nájmu bytu a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

SMLOUVA o nájmu bytu a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů SMLOUVA o nájmu bytu a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů Čl. I Smluvní strany Bytové družstvo Vršovická 60 a 62

Více

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání (uzavřená dle 2302 NOZ).. (název) se sídlem,. IČO: zastoupen/ jednající.. (dále jen Pronajímatel ) a... (jméno a příjmení) s místem podnikání IČO:... (dále

Více

KRÁTKODOBÝ POBYT - OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ

KRÁTKODOBÝ POBYT - OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ ZÁTIŠÍ SERVISNÍ, a.s., se sídlem Praha 5, Nábřežní 87, PSČ 150 00, IČ 282 12 835, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 13366 TYP POBYTU nehodící se škrtněte UBYTOVÁNÍ

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA. uzavřeli dle ustanovení 2235 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) tuto nájemní smlouvu:

NÁJEMNÍ SMLOUVA. uzavřeli dle ustanovení 2235 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) tuto nájemní smlouvu: Smlouva č. NÁJEMNÍ SMLOUVA NS 1) Městská část Praha 3 se sídlem Havlíčkovo nám. č. 9, Praha 3 zastoupená zástupcem starosty panem PhDr. Matějem Stropnickým (dále jen pronajímatel) 2) Pan, paní, manželé

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor

Smlouva o nájmu nebytových prostor Smlouva o nájmu nebytových prostor podle zákona č. 116/1990 Sb. v platném znění, o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů mezi: Archeologický ústav AV ČR Praha, v.v.i. se sídlem:

Více

Smlouva o podnájmu. Smluvní strany:

Smlouva o podnájmu. Smluvní strany: Smlouva o podnájmu Smluvní strany: společnost Saquaro, s.r.o., IČ: 015 70 595 se sídlem Kolovratská 110/4, Praha 10, PSČ: 100 00 zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C, vložka 208498 zastoupená

Více

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory ORLOVAN, městské bytové družstvo Energetiků 640, Orlová Lutyně SMĚRNICE č. 12/2005 Nájem nebytových prostorů a užívání společných prostorů v domě Schválena: shromážděním delegátů dne 8. 6. 2006 Nabývá

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor

Smlouva o nájmu nebytových prostor Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřena v souladu s ustanovením 663 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, v platném znění a zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor,

Více

smlouvu o nájmu nebytových prostor

smlouvu o nájmu nebytových prostor SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad se sídlem: Mírové náměstí 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem IČ: 75082136 DIČ: CZ75082136 (není plátcem DPH) zastoupená: Ing.

Více

Smlouva o podnájmu. smlouvu o podnájmu nemovitostí. Článek 1 Předmět a účel nájmu

Smlouva o podnájmu. smlouvu o podnájmu nemovitostí. Článek 1 Předmět a účel nájmu Smlouva o podnájmu Smluvní strany: společnost PROMOVEO GROUP a.s., IČ: 28728467 se sídlem A. Cihláře 191, Šimonovice-Minkovice, PSČ: 463 12 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí

Více

- V Z O R - Smlouva o ubytování

- V Z O R - Smlouva o ubytování - V Z O R - Smlouva o ubytování Smluvní strany: společnost Saquaro, s.r.o., IČ: 015 70 595 se sídlem Kolovratská 110/4, Praha 10, PSČ: 100 00 zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C, vložka

Více

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I.

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I. Příloha č. 8 Zásad vzorová nájemní smlouva pro pronájem nebytového prostoru ( doba určitá / neurčitá ) Nájemní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb.,

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 22. Stavební spoření

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 22. Stavební spoření Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 22 Stavební spoření 2009 1 I. Úvodní ustanovení. V souladu se stanovami Stavebního bytového družstva Letohrad

Více

Nájemní smlouva. uzavřená ve smyslu ust. 663 a násl. občanského zákoníku dále uvedeného dne, měsíce a roku,mezi: takto: I. Předmět a účel nájmu

Nájemní smlouva. uzavřená ve smyslu ust. 663 a násl. občanského zákoníku dále uvedeného dne, měsíce a roku,mezi: takto: I. Předmět a účel nájmu Nájemní smlouva uzavřená ve smyslu ust. 663 a násl. občanského zákoníku dále uvedeného dne, měsíce a roku,mezi: Obec Libhošť (IČ:72086718 Podíl:1/1) Libhošť č.p. 1 Libhošť, 742 57 jako pronajímatel na

Více

Smlouva o nájmu garážového stání č. G x/2013. Čl. I Smluvní strany

Smlouva o nájmu garážového stání č. G x/2013. Čl. I Smluvní strany SMLOUVA o nájmu nebytového prostoru garážového stání a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. G x / 2013 uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb. a zákona č.116/1990 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů

Více

Důvodová zpráva - 1. Úvodní část

Důvodová zpráva - 1. Úvodní část Důvodová zpráva - Odkoupení pozemku - nová rolbárna ZS Majetkoprávní dořešení části stavby rolbárny na části pozemku ve vlastnictví ČR, s právem hospodaření pro Povodí Vltavy, s.p. 1. Úvodní část V rámci

Více

µ#9840/a/2015-hmu1@i 9840/A/2015-HMU1 Č.j.: UZSVM/A/5582/2015-HMU1

µ#9840/a/2015-hmu1@i 9840/A/2015-HMU1 Č.j.: UZSVM/A/5582/2015-HMU1 µ#9840/a/2015-hmu1@i 9840/A/2015-HMU1 Č.j.: UZSVM/A/5582/2015-HMU1 Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, zastoupená Mgr. Radkou

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

Město Kolín. Směrnice

Město Kolín. Směrnice Město Kolín Směrnice č. 14 ze dne 26.5.2014, kterou se stanoví obecná pravidla pro uzavírání nájemních smluv na sociální byty v majetku města Kolína Tato směrnice je závazná pro zaměstnance města Kolína

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení Občanského zákoníku a platných právních předpisů

NÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení Občanského zákoníku a platných právních předpisů NÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení Občanského zákoníku a platných právních předpisů mezi Pronajímatelem: jméno: bytem: r. č.: e-mail: mobil: v zastoupení na základě plné moci ze dne... (dále jen pronajímatel)

Více

(Pronajímatel a Nájemce dále společně jako Smluvní strany a jednotlivě jako Smluvní strana ) SMLOUVU O NÁJMU NEMOVITOSTI (dále jen Smlouva )

(Pronajímatel a Nájemce dále společně jako Smluvní strany a jednotlivě jako Smluvní strana ) SMLOUVU O NÁJMU NEMOVITOSTI (dále jen Smlouva ) NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU, NÁSLEDUJÍCÍ SMLUVNÍ STRANY: Společenství pro dům č.p. 684, Praha - Letňany, se sídlem Praha 9, Letňany, Kostomlatská, Terezínská 684, PSČ 19000, IČ: 27189678, zapsáno

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor dle zákona č. 116/1990 Sb., v aktuálním znění. uzavřená dne... mezi smluvními stranami:

Smlouva o nájmu nebytových prostor dle zákona č. 116/1990 Sb., v aktuálním znění. uzavřená dne... mezi smluvními stranami: JUDr. Rudolf Hrubý, advokát nám. Míru 140, 373 72 Lišov IČ: 66227801 zapsaný v ČAK pod evid. č. 7804 tel/fax: 387994544, 602165334 bank. spoj. GE Money Bank a.s., č. 1646133544/0600 e-mail: ak.hruby@volny.cz

Více

Zákon č. 440/2005 Sb.

Zákon č. 440/2005 Sb. Zákon č. 440/2005 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 403/1990 Sb., zákonem č. 529/1990 Sb.,

Více

rektor Plzeň 29. dubna 2005 R-215-05 Směrnice rektora č. 20R/2005 SPRÁVA A PROVOZ SLUŽEBNÍCH BYTŮ A UBYTOVEN

rektor Plzeň 29. dubna 2005 R-215-05 Směrnice rektora č. 20R/2005 SPRÁVA A PROVOZ SLUŽEBNÍCH BYTŮ A UBYTOVEN rektor Plzeň 29. dubna 2005 R-215-05 Směrnice rektora č. 20R/2005 SPRÁVA A PROVOZ SLUŽEBNÍCH BYTŮ A UBYTOVEN Tato směrnice stanoví pravidla pro přidělení služebního bytu nebo ubytovacího místa na ubytovně

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor dle zákona č. 116/1990 Sb., v aktuálním znění. uzavřená dne... mezi smluvními stranami: čl. 1.

Smlouva o nájmu nebytových prostor dle zákona č. 116/1990 Sb., v aktuálním znění. uzavřená dne... mezi smluvními stranami: čl. 1. JUDr. Rudolf Hrubý, advokát nám. Míru 140, 373 72 Lišov IČ: 66227801 zapsaný v ČAK pod evid. č. 7804 tel/fax: 387994544, 602165334 bank. spoj. GE Money Bank a.s., č. 1646133544/0600 e-mail: ak.hruby@volny.cz

Více

S M L O U V A o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen dle ustanovení 50a Občanského zákoníku (dále jen budoucí smlouva)

S M L O U V A o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen dle ustanovení 50a Občanského zákoníku (dále jen budoucí smlouva) S M L O U V A o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen dle ustanovení 50a Občanského zákoníku (dále jen budoucí smlouva) I. Budoucí smluvní strany Městská část Praha - Běchovice se sídlem Českobrodská

Více

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 U S N E S E N Í

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 U S N E S E N Í RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 Název: U S N E S E N Í Rady městské části Praha 15 číslo R - 125 ze dne 18.2.2015 Uzavření Smlouvy č. SML-2015-10014 se společností Eltodo Citelum s.r.o. o podnájmu kabelového

Více

116/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor

116/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor 116/1990 Sb. ZÁKON ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor Změna: 403/1990 Sb. Změna: 529/1990 Sb. Změna: 229/1991 Sb. Změna: 540/1991 Sb. Změna: 302/1999 Sb. Změna: 522/2002 Sb. Změna:

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 112/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 112/2015 č.j.: 112/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 94 ze dne 11.02.2015 Pronájem nebytového prostoru v domě Radhošťská 9/2017, Praha 3 Rada městské části I. s c h v a l u j e II.

Více

Pravidla pro nájem bytů ze sociální rezervy, tzv. sociálních bytů

Pravidla pro nájem bytů ze sociální rezervy, tzv. sociálních bytů Příloha k usnesení Rady MČ Praha 1 číslo UR12_1036 ze dne 24. 07. 2012 Pravidla pro nájem bytů ze sociální rezervy, tzv. sociálních bytů Byty ze sociální rezervy, tzv. sociální byty, jsou určeny pro sociálně

Více

SMLOUVA o přidělení družstevní jednotky

SMLOUVA o přidělení družstevní jednotky Bytové družstvo IMOBILIEN se sídlem : Hanychovská 886/16b, Liberec 3, 46010 SMLOUVA o přidělení družstevní jednotky Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely následující strany : jméno, příjmení : rodné

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany Příloha č. 7 Návrh smlouvy na zajištění jazykových a jazykově-metodických kurzů v zahraničí pro zvýšení kvalifikace pedagogů a zvýšení kvality výuky na 1. Základní škole Holešov Objednatel: Název: 1. Základní

Více

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely podle ustanovení 50a zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších

Více

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DG4VA* SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Článek I. Smluvní strany Pronajímatel: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535

Více

Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně

Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně 1) Žádosti o přidělení bytu Žádosti o přidělení bytu jsou přijímány, evidovány a číslovány podle data podání realitní kanceláří

Více

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR uzavřená mezi 1. Smluvní strany Pronajímatel: Městské kulturní středisko Holešov, příspěvková organizace Sídlo: nám. F. X. Richtra 190, 769 01 Holešov IČ: 00486639 DIČ:

Více

Dobrý den, na základě Vašeho dopisu ze dne 28.10. 2014, Vám zasílám Vámi požadované informace:

Dobrý den, na základě Vašeho dopisu ze dne 28.10. 2014, Vám zasílám Vámi požadované informace: Dobrý den, na základě Vašeho dopisu ze dne 28.10. 2014, Vám zasílám Vámi požadované informace: 1.Jaké celkové náklady jsou spojeny se stavbou Sportovní haly Lužice - náklady na stavbu samotnou, projektová

Více

Smlouva o nájmu bytu Smlouva číslo :../.. SZ ÚMČ Praha 15...

Smlouva o nájmu bytu Smlouva číslo :../.. SZ ÚMČ Praha 15... Příloha č. 8 Zásad vzorová nájemní smlouva byt standartní Smlouva o nájmu bytu Smlouva číslo :../.. SZ ÚMČ Praha 15... Městskou částí Praha 15 se sídlem Boloňská 478/1, 109 00 Praha 10 Horní Měcholupy

Více

Žádost o pronájem jiného bytu menší za větší podle usnesení RHMP č.0989 ze dne 8.6.2004

Žádost o pronájem jiného bytu menší za větší podle usnesení RHMP č.0989 ze dne 8.6.2004 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Bytový odbor PID Místo pro razítko podatelny nevyplňovat Žádost o pronájem jiného bytu menší za větší podle usnesení RHMP č.0989 ze dne 8.6.2004 Žadatel

Více

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky č I Smluvní strany: 1městská část Praha 4 se sídlem: Praha 4, Antala Staška 2059/80b, PSČ: 140 46 zastoupená IČ: 00063584 bankovní spojení - Česká spořitelna, as

Více

Žádost o nájem bytu v Radotíně

Žádost o nájem bytu v Radotíně MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI ODBOR MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ ODDĚLENÍ SPRÁVY OBECNÍCH NEMOVITOSTÍ Žádost o nájem bytu v Radotíně ŽADATEL Jméno a příjmení Rodné číslo Stav... Trvalé bydliště Zaměstnání

Více

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb Smluvní strany Poskytovatel : Sky club Brumlovka s.r.o. se sídlem : Vyskočilova 2, Praha 4, PSČ 140 00 korespondenční adresa : Na Příkopě 25, Praha 1, PSČ 110 00 DIČ : CZ47120479 Zapsaný : v OR vedeném

Více

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání Smluvní strany: Městské kulturní středisko Klatovy se sídlem Domažlická 767, 339 01 Klatovy III IČ: 075060 zastoupené ředitelkou Ing. Věrou Schmidovou, na

Více

SMLOUVA o nájmu nebytových prostor

SMLOUVA o nájmu nebytových prostor SMLOUVA o nájmu nebytových prostor PRONAJÍMA TEL: se sídlem orgánů: zastoupený: IČO: (dále jen "pronaiímatel") a NÁJEMCE: zastoupený: sídlo: IČO: bankovní spojení: číslo účtu: (dále jen "nájemce") Městská

Více

Obec Nadějkov. NÁJEMNÍ SMLOUVA č.j. Bar

Obec Nadějkov. NÁJEMNÍ SMLOUVA č.j. Bar 1 Obec Nadějkov NÁJEMNÍ SMLOUVA č.j. Bar Smluvní strany: 1) Obec Nadějkov, okres Tábor, IČO 00249891, zastoupená starostou obce Zdeňkem Černým jako pronajímatel a 2) Václav Strouhal, bytem Nadějkov čp.

Více

Smlouva o obchodním zastoupení při prodeji zájezdů

Smlouva o obchodním zastoupení při prodeji zájezdů Smlouva o obchodním zastoupení při prodeji zájezdů uzavřená dle 652 a násl. Obchodního zákoníku mezi Zastoupeným: Cestovní kancelář: CK KLEA s.r.o. Sídlo: Okružní 560, Dolní Smržovka, Tanvald, 468 41 Kontaktní

Více

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Slušovice uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami ve smyslu ustanovení 159 zákona č. 500/2004, správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

Více

MĚSTO MIMOŇ. Mírová 120, 471 24 Mimoň, tel. 487805001, e-mail podatelna@mestomimon.cz. Směrnice Rady města Mimoň č. 13 /2014

MĚSTO MIMOŇ. Mírová 120, 471 24 Mimoň, tel. 487805001, e-mail podatelna@mestomimon.cz. Směrnice Rady města Mimoň č. 13 /2014 MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň, tel. 487805001, e-mail podatelna@mestomimon.cz Směrnice Rady města Mimoň č. 13 /2014 PRAVIDLA o pronajímání bytů z majetku města Mimoň a Mimoňské komunální a.s. Stran:

Více

Město Broumov, se sídlem Broumov, Masarykova tř. 239, IČO 00272523, zastoupené JUDr. Libuší Růčkovou, starostkou, (dále jen pronajímatel) na jedné straně a APRB servisní s. r. o., se sídlem Broumov, Klášterní

Více

SMLOUVA O PODNÁJMU BYTU A GARÁŽOVÉHO STÁNÍ uzavřená ve smyslu ust. 719 občanského zákoníku zákon č. 40/1964 Sb. v platném znění

SMLOUVA O PODNÁJMU BYTU A GARÁŽOVÉHO STÁNÍ uzavřená ve smyslu ust. 719 občanského zákoníku zákon č. 40/1964 Sb. v platném znění SMLOUVA O PODNÁJMU BYTU A GARÁŽOVÉHO STÁNÍ uzavřená ve smyslu ust. 719 občanského zákoníku zákon č. 40/1964 Sb. v platném znění 1. Obchodní jméno : PP STEJK IČ : 621 56 730 Se sídlem : Koželužská 34/9,

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA. Zastoupená předsedou strany panem Ing. Lukášem Černohorským (dále jen jako nájemce ) uzavírají v souladu se zákonem č.

NÁJEMNÍ SMLOUVA. Zastoupená předsedou strany panem Ing. Lukášem Černohorským (dále jen jako nájemce ) uzavírají v souladu se zákonem č. NÁJEMNÍ SMLOUVA Smluvní strany Jméno: PhDr. Magdalena Žemličková nar.: 26.4.1954 Trvale bytem : V.P.Čkalova 449/10, Praha 6, Bubeneč, 160 00 tel. Číslo : 603 145 061 email : zemlicko@fsv.cvut.cz (dále

Více

Založení a správa základního hospodaření domácnosti

Založení a správa základního hospodaření domácnosti Založení a správa základního hospodaření domácnosti Pořízení bytu formou nájmu/ podnájmu Nájemní vztah vzniká na základě písemné smlouvy, kterou pronajímatel (vlastník) přenechává nájemci do užívání, a

Více

titul, jméno, příjmení, titul:,.,, rodné číslo / datum narození u cizinců:..

titul, jméno, příjmení, titul:,.,, rodné číslo / datum narození u cizinců:.. SMLOUVA č. / O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením 50a zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi těmito

Více

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR V MĚSTSKÝCH LÁZNÍCH V OPAVĚ uzavřená dle zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR V MĚSTSKÝCH LÁZNÍCH V OPAVĚ uzavřená dle zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR V MĚSTSKÝCH LÁZNÍCH V OPAVĚ uzavřená dle zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor I. Smluvní strany Pronajímatel: Statutární město Opava se sídlem

Více

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem \ Město Stráž pod RaJskem Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem Rada města Stráže pod Ralskem stanovuje základní podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku Města Stráž

Více

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o podnájmu nebytových prostor

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o podnájmu nebytových prostor č. j. 5600004543 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o podnájmu nebytových prostor Smluvní strany: ČEZ, a. s. sídlo: Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53 zastoupena: PhDr. Ivo Hlaváč, člen představenstva JUDr. Michaela

Více

Pravidla pro přidělování bytů v majetku

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráže pod Ralskem Strana I (celkem 7) Zastupitelstvo města Stráže pod Ralskem schválilo na svém zasedání konaném dne 24. října 2012 tato. I. Rozdělení bytů

Více

N Á J E M N Í S M L O U V A

N Á J E M N Í S M L O U V A N Á J E M N Í S M L O U V A uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ust. 685 a násl. občanského zákoníku mezi níže uvedenými smluvními stranami BUDE DOPLNENO a BUDE DOPLNENO (dále jako pronajímatel)

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: manžel, manželka : datum narození/ r.č. bytem. (dále jen převodce ) na straně jedné a pan/í (jméno a příjmení):

Více

SMLOUVA O PODNÁJMU BYTU uzavřená ve smyslu ust. 719 občanského zákoníku zákon č. 40/1964 Sb. v platném znění

SMLOUVA O PODNÁJMU BYTU uzavřená ve smyslu ust. 719 občanského zákoníku zákon č. 40/1964 Sb. v platném znění SMLOUVA O PODNÁJMU BYTU uzavřená ve smyslu ust. 719 občanského zákoníku zákon č. 40/1964 Sb. v platném znění 1. Obchodní jméno : PP STEJK IČ : 621 56 730 Se sídlem : Koželužská 34/9, 602 00 Brno Jednající

Více

VEŘEJNÝ NÁVRH SMLOUVY O PODNÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR OBČERSTVENÍ

VEŘEJNÝ NÁVRH SMLOUVY O PODNÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR OBČERSTVENÍ VEŘEJNÝ NÁVRH SMLOUVY O PODNÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR OBČERSTVENÍ Navrhovatel, společnost Autobusy Karlovy Vary, a.s., se sídlem Karlovy Vary, Sportovní 4, PSČ 360 09, IČ 25332473, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA)

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) Smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností vyplývajících ze vztahů ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví (mandátní

Více

Dohoda o složení základní zálohy na koupi bytové jednotky

Dohoda o složení základní zálohy na koupi bytové jednotky Dohoda o složení základní zálohy na koupi bytové jednotky číslo smlouvy: SLÁDEK GROUP, a.s. se sídlem Benešov, Jana Nohy 1441,PSČ 256 01 IČ: 46356886, DIČ: CZ46356886 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Lípa č. B 09 - xxx/2015

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Lípa č. B 09 - xxx/2015 Smluvní strany Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Lípa č. B 09 - xxx/2015 1. Město Česká Lípa sídlo: nám. T. G. Masaryka 1, Česká Lípa IČ: 00260428 DIČ: CZ00260428 bankovní

Více

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Schváleno RM dne 19.03.2014 usnesením č. 70/1416/2014 Nabývá účinnosti dne 01.04.2014 Zásady pronajímání

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla

Více

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950 Příloha č.1 SMLOUVA O DÍLO na akci Rekonstrukce IT učebny nábytek. uzavřená podle 536 až 565 obchodního zákoníku a 2586 odst.1 NOZ a násl. tohoto zákona ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY Název

Více

Smlouva o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině č../ 2015

Smlouva o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině č../ 2015 Smlouva o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině č../ 2015 Poskytovatel: SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA, p. o. zastoupené Bc. Janou Žouželkovou, ředitelkou organizace Kabelíkova 14a, 750 02 Přerov

Více

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 Příloha č. 1 Pojišťovna VZP, a.s. ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 se sídlem: Jankovcova 1566/2b, 17000 Praha 7 IČO: 27116913 DIČ: CZ27116913 zastoupená: Robertem Karešem, výkonným ředitelem

Více

SMLOUVA O NÁJMU MOVITÉ VĚCI

SMLOUVA O NÁJMU MOVITÉ VĚCI SMLOUVA O NÁJMU MOVITÉ VĚCI podle 2201 občanského zákoníku 89/2012 Sb. I. SMLUVNÍ STRANY Pronajímatel: Občanské sdružení Ramus Volyňská 1189/1 Praha 10, 100 00 IČ 22830065 a nájemce, uvedený v části 2

Více

Smlouva o nájmu garážového stání č. SML-2015-00.. ČJ: ÚMČ P15

Smlouva o nájmu garážového stání č. SML-2015-00.. ČJ: ÚMČ P15 Příloha č. 2 k usnesení R-176 ze dne 11.3.2015 Smlouva o nájmu garážového stání č. SML-2015-00.. ČJ: ÚMČ P15 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.

Více

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem Rada města Stráže pod Ralskem stanovuje základní podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem. I. Uvolněný byt

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

Pravidla pronájmu nebytových prostor SD

Pravidla pronájmu nebytových prostor SD Pravidla pronájmu nebytových prostor SD Zasedací sály v 1. patře Sankturinovského domu Obsah Článek 1 Článek 2 Článek 3 Článek 4 Článek 5 Článek 6 Úvodní ustanovení Vymezení pojmů Nájem zasedací místnosti

Více

Smlouva o zajištění společného plnění s provozovatelem FVE

Smlouva o zajištění společného plnění s provozovatelem FVE Smlouva o zajištění společného plnění s provozovatelem FVE uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a podle 37p odst. 1 a 2 a 37h odst. 1, písm. c) zákona č. 185/2001 Sb.,

Více

SMLOUVA O NÁJMU HROBOVÉHO MÍSTA

SMLOUVA O NÁJMU HROBOVÉHO MÍSTA Město Kolín Odbor správy bytových a nebyt. prostor Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 720 911 e-mail: sprava.budov@mukolin.cz pracoviště: Sokolská 545, 280 12 Kolín

Více

JIHOČESKÝ KRAJ PRAVIDLA. NÁZEV: Pravidla Rady Jihočeského kraje pro úhradu nákladů na pořízení změny územního plánu.

JIHOČESKÝ KRAJ PRAVIDLA. NÁZEV: Pravidla Rady Jihočeského kraje pro úhradu nákladů na pořízení změny územního plánu. JIHOČESKÝ KRAJ PRAVIDLA NÁZEV: Pravidla Rady Jihočeského kraje pro úhradu nákladů na pořízení změny územního plánu ČÍSLO: PLATNOST OD: ÚČINNOST OD: ROZSAH PŮSOBNOSTI: Jihočeský kraj Vypracoval: Za aktualizaci

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE Příloha č. 5: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE 1. CEJIZA, s.r.o. údaj o zápisu v obchodním rejstříku zastoupená: MUDr. Bořkem Semrádem, jednatelem společnosti sídlo:

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluvní strany: Smlouva o obchodním zastoupení Cestovní kancelář Obchodní jméno: Travel America s.r.o. Sídlo: Neumannova 1453/20, Praha 5 Zbraslav 156 00 IČO: 28564596 DIČ: CZ28564596 Bankovní spojení:

Více

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00C4KLD* SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Článek I. Smluvní strany Pronajímatel: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535

Více

Smlouva o obstarání záležitostí a zprostředkování uzavřená mezi těmito účastníky:

Smlouva o obstarání záležitostí a zprostředkování uzavřená mezi těmito účastníky: Smlouva o obstarání záležitostí a zprostředkování uzavřená mezi těmito účastníky: 1) Společenství pro dům Dlouhá č. p. 1862/50, Nový Jičín a zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl

Více

2. Zájemcem: IČO: DIČ: zapsaném v Obchodním Rejstříku vedeném Městským soudem v, oddíl, vložka. zastoupeny: / dále jen zájemce /

2. Zájemcem: IČO: DIČ: zapsaném v Obchodním Rejstříku vedeném Městským soudem v, oddíl, vložka. zastoupeny: / dále jen zájemce / Zprostředkovatelská smlouva uzavřená mezi 1. Zprostředkovatelem: JUDr. Milan Vacek, realitní kancelář Nad Šárkou 1167 / 126 160 00 Praha 6 IČO: 14904179 DIČ: 006 510524/451 zapsaným v OR vedeném Městským

Více

Zásady pro poskytování příspěvků na obnovu památkově chráněných nemovitostí

Zásady pro poskytování příspěvků na obnovu památkově chráněných nemovitostí Zásady pro poskytování příspěvků na obnovu památkově chráněných nemovitostí Podmínky: Obec může poskytnout ze svých rozpočtových prostředků vlastníku nemovitosti na území Městské památkové rezervace Kadaň

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR

NÁJEMNÍ SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Příloha č. 11 usnesení 10. Rady města Stříbra ze dne 01.04.2015 NÁJEMNÍ SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Pronajímatel: Město Stříbro, se sídlem Stříbro, Masarykovo nám. čp. 1 zastoupené Správou ma Město

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování

RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování 1. e-finance Reality, s.r.o. IČ: 255 54 824, DIČ: CZ25554824, plátce DPH zapsaná v Obchodní rejstříku v Brně, oddíl C, vložka 33074 se sídlem Rooseveltova

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku KUPNÍ SMLOUVA Níže uvedeného dne, měsíce a roku 1. Národní institut dětí a mládeže a školské zařízení pro zájmové vzdělávání (dále jen NIDM ) se sídlem Sámova ulice č. 677/3, Praha 10 - Vršovice, PSČ 101

Více

Z Á S A D Y RADA MĚSTA MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM. o přidělování městských bytů do nájmu občanům v územním obvodu města. Část I.

Z Á S A D Y RADA MĚSTA MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM. o přidělování městských bytů do nájmu občanům v územním obvodu města. Část I. MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM RADA MĚSTA Z Á S A D Y na přidělování městských bytů do nájmu občanům v územním obvodu města Rada města Nové Město pod Smrkem na své 2. schůzi konané dne 01.12.2010 schválila

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0396/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0396/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0396/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 34 číslo bankovního

Více

Nájemní smlouva o nájmu garáže 2011/0015/MO.DSM

Nájemní smlouva o nájmu garáže 2011/0015/MO.DSM Nájemní smlouva o nájmu garáže 2011/0015/MO.DSM PRONAJÍMATEL: se sídlem orgánů: bankovní spojení: číslo účtu: IČ: DIČ: zastoupený: Městská část Praha 8 Zenklova 35, 180 48 Praha 8 - Libeň, Česká spořitelna,

Více

Vzor 2014 5. I. Smluvní strany

Vzor 2014 5. I. Smluvní strany Vzor 2014 5 Smlouva o budoucí smlouvě o nájmu nebytových prostor /změna užívání stavby- 127 StaZ + stavební úpravy nevyžadující ohlášení nebo stav. povolení/ uzavřená na základě usnesení Rady MČ Praha

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více