KRÁTKODOBÝ POBYT - OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KRÁTKODOBÝ POBYT - OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ"

Transkript

1 ZÁTIŠÍ SERVISNÍ, a.s., se sídlem Praha 5, Nábřežní 87, PSČ , IČ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B TYP POBYTU nehodící se škrtněte UBYTOVÁNÍ nehodící se škrtněte TERMÍN BYDLENÍ x POHODLÍ x KOMFORT BYT x HOTELOVÝ POKOJ ČAS PŘÍJEZDU CELKOVÁ CENA ZA BYDLENÍ Platba předem na účet /2700 VS ÚDAJE O OBJEDNÁVAJÍCÍM JMÉNO A PŘÍJMENÍ RODNÉ ČÍSLO TRVALE BYTEM - ADRESA VZTAH K UBYTOVANÉMU MOBIL MAIL JINÉ SPOJENÍ KRÁTKODOBÝ POBYT - OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ ÚDAJE O UBYTOVANÉM JMÉNO A PŘÍJMENÍ UBYTOVANÉHO RODNÉ ČÍSLO TRVALE BYTEM - ADRESA MOBIL MAIL JINÉ SPOJENÍ pište, pokud se liší OBJEDNÁVKA STRAVOVÁNÍ Můžete si objednat celodenní stravování nebo jen obědy či večeře. Uveďte podrobnosti a napište termín prvního objednaného jídla - například večeře v pátek 3. července. Jídlo si můžete objednat i během pobytu. OBJEDNÁVKA DALŠÍCH NADSTANDARDNÍCH SLUŽEB Pokud budete chtít zajisti úklid, praní prádla, doprovod, objednat dopravu atd., vepište sem. Nadstandardní služby můžete objednat i v průběhu vašeho pobytu. Při nedostatku místa pište na druhou stranu formuláře. Podepsáním objednávkového formuláře vyjadřuji svůj souhlas se smluvními podmínkami. podpis datum

2 ZÁTIŠÍ SERVISNÍ, a.s., se sídlem Praha 5, Nábřežní 87, PSČ , IČ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 13366, jednající/zastoupená: Mgr. Michalem Palkoskou, č. bankovního spojení: /2700, UniCredit Bank CZ SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO KRÁTKODOBÝ POBYT Článek I. Úvodní ustanovení 1. Předmětem krátkodobého pronájmu je bytová jednotka v budově Zátiší, číslo popisné Urešova 1757, katastrální území Kunratice (dále jen Byt ). Budova, v níž se Byt nachází, je postavena na pozemku parcelní číslo 2342/298, katastrální území Kunratice a je na adrese Praha 4, Kunratice, ulice Urešova 1757, PSČ (dále jen Dům ). Byt se skládá z: předsíně, obývacího pokoje s kuchyňskou linkou nebo s lednicí, koupelny s WC. Příslušenství Jednotky tvoří vestavná skříň. 2. Pronajímatel dále tímto prohlašuje, že je oprávněn disponovat bytem a nabízet jej pro krátkodobé ubytování. 3. Podnájemce prohlašuje, že se seznámil s faktickým a právním stavem Bytu, příslušenstvím Bytu a Domu. Podnájemce podpisem této Smlouvy prohlašuje, že tento právní a faktický stav shledává ke dni podpisu této Smlouvy způsobilým k řádnému způsobu užívání krátkodobému bydlení. Článek II. Práva a povinnosti Smluvních stran 1. Pronajímatel se tímto zavazuje přenechat Podnájemci na dobu trvání krátkodobého nájmu do užívání Byt spolu s jeho příslušenstvím. Pronajímatel se dále zavazuje zajistit Podnájemci po dobu trvání pronájmu nerušený výkon práv spojených s užíváním Bytu a jeho příslušenství. 2. Podnájemce se tímto zavazuje užívat Byt spolu s jeho příslušenstvím a společné prostory a zařízení Domu řádně a výhradně jen v mezích stanovených těmito Smluvními podmínkami a Domovním řádem. Podnájemce se tímto zavazuje požívat plnění, jejichž poskytování je spojeno s užíváním Bytu spolu s jeho příslušenstvím, řádně a výhradně jen v mezích stanovených těmito Smluvními podmínkami a Domovním řádem. 3. Podnájemce se tímto zavazuje při výkonu svých práv důsledně dbát, aby v Domě bylo vytvářeno prostředí zajišťující ostatním vlastníkům, nájemcům, podnájemcům a jiným zúčastněným osobám nerušený a bezproblémový výkon jejich práv a povinností. 1

3 4. Podnájemce není oprávněn přijmout třetí osobu za člena jeho domácnosti ani neumístí v Bytě své místo podnikání, sídlo, organizační složku svého závodu nebo svou provozovnu. 5. Podnájemce není oprávněn přihlásit se do Bytu k trvalému bydlišti. Článek III. Některá další práva a povinnosti Smluvních stran 1. Podnájemce se zavazuje umožnit Pronajímateli nebo Pronajímatelem pověřené osobě na žádost vstup do Bytu a jeho příslušenství, a to zejména za účelem kontroly faktického stavu Bytu a jeho příslušenství. 2. Podnájemci se zakazuje přenechat Byt nebo jeho část nebo jeho příslušenství třetí osobě do jakéhokoliv užívání. 3. Podnájemce se zavazuje neprodleně oznámit Pronajímateli zjištěné poškození nebo vady v Bytě, které je třeba bez prodlení odstranit. Jinou vadu nebo poškození Bytu, které brání obvyklému bydlení, se Podnájemce zavazuje oznámit Pronajímateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 2 (slovy: dvou) dnů ode dne jejich zjištění. 4. Podnájemce se zavazuje neprovádět žádné stavební úpravy ani jinou podstatnou změnu Bytu nebo jeho příslušenství. 5. Smluvní strany sjednávají, že Podnájemce je oprávněn v Bytě chovat domácí zvíře pouze s předchozím písemným souhlasem Pronajímatele. 6. Podnájemce se tímto zavazuje strpět případné úpravy Bytu nebo Domu, popřípadě jeho přestavbu nebo jinou změnu, jen nesníží-li hodnotu bydlení a lze-li ji provést bez většího nepohodlí pro Podnájemce, nebo provádí-li ji Pronajímatel nebo Vlastník na příkaz orgánu veřejné moci, anebo hrozí-li přímo zvlášť závažná újma. Článek IV. Domovní řád 1. Podnájemce prohlašuje, že se seznámil s obsahem Domovního řádu a že s právy a povinnostmi, které z něj pro Podnájemce vyplývají/budou vyplývat, souhlasí. 2. Domovní řád bude pro účely krátkodobého pronájmu představovat nedílnou obsahovou součást těchto Smluvních podmínek. Smluvní strany si dále tímto sjednávají, že v případě rozporu mezi ustanovením těchto Smluvních podmínek a ustanovením Domovního řádu, má přednost ustanovení těchto Smluvních podmínek. 2

4 Článek V. Nájemné a Úhrada za plnění poskytovaná s užíváním Bytu 1. Podnájemce se tímto zavazuje Pronajímateli zaplatit za užívání Bytu a jeho příslušenství nájemné dle výše specifikované v OBJEDNÁVKOVÉM FORMULÁŘI a ceníku Krátkodobého ubytování. Podnájemce uhradí bezhotovostním převodem na bankovní účet Pronajímatele uvedený v záhlaví této Smlouvy pod Variabilním symbolem č smluvní nájemné. Nájemné je možné zaplatit také v hotovosti v kanceláři společnosti. 2. Uvedená cena již obsahuje spotřebované energie, poskytnutí ložního prádla a ručníků, 1xtýdně velký úklid a další služby dle ceníku krátkodobého ubytování ve zvolené variantě, specifikované v OBJEDNÁVKOVÉM FORMULÁŘI. 3. Platby uvedené v čl. V. odst. 1. musí být uhrazeny před převzetím Bytu, 50% při závazné rezervaci pobytu, 50% při předání bytu. Ve chvíli složení zálohy 50% se rezervace stává závaznou. 4. Pro účel této rezervace stanovuje Poskytovatel následující storno podmínky. - Při zrušení rezervace déle, než 30 dnů před termínem zahájení pobytu vrací zálohu v plné výši. - Při zrušení rezervace méně, než 30 dnů a současně déle, než 15 dnů před termínem zahájení pobytu vrací 50 % zálohy. - Při zrušení rezervace méně než 15 dnů před zahájením pobytu se záloha nevrací. 5. Provozovatel si vyhrazuje právo při zvlášť závažných důvodech vrátit zálohu v plné výši i v případech, které tyto Smluvní podmínky nevymezují. Článek VIII. Trvání Smlouvy 1. Smluvní strany si tímto sjednávají, že krátkodobý nájem platí pro termín specifikovaný v OBJEDNÁVKOVÉM FORMULÁŘI. 2. Podnájemce může v době trvání nájmu požádat o jeho prodloužení. Článek X. Předání a Vrácení Bytu 1. Pronajímatel se tímto zavazuje předat Byt Podnájemci nejpozději v den nástupu na pobyt, tak, jak je specifikováno v objednávkovém formuláři, a to pokud bude Podnájemcem uhrazena platba dle článku V. odst. 1 Smlouvy. Byt je předán, pokud Pronajímatel předá Podnájemci klíče a jinak mu nic nebrání v přístupu do Bytu a v jeho užívání. 3

5 2. Podnájemce se zavazuje odevzdat Byt Pronajímateli v den, kdy podnájem končí, dle termínu v objednávkovém formuláři. Byt spolu s příslušenstvím je odevzdán, obdrží-li Pronajímatel klíče a jinak mu nic nebrání v přístupu do Bytu a v jeho užívání. 3. Podnájemce se zavazuje odevzdat Byt ve stavu, v jakém jej převzal. 4. Smluvní strany si tímto sjednávají, že Podnájemce před skončením podnájmu uvede Byt a jeho příslušenství do původního stavu vždy, i pokud byly změny provedeny se souhlasem Pronajímatele. Článek XI. Závěrečná ujednání 1. Podnájemce podpisem této Smlouvy souhlasí s tím, aby Pronajímatel jeho osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, ukládal a používal za účelem naplnění této Smlouvy. Tyto osobní údaje budou poskytnuty třetím osobám pouze tehdy, pokud k tomu je nebo bude Pronajímatel povinen podle zvláštního zákona, v případě uplatňování náhrady škody, smluvní pokuty či jiných nároků vůči Podnájemci. 2. Případné spory vzniklé při plněni této Smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou rozhodovány příslušnými soudy České republiky. 3. Smluvní strany si tímto sjednávají, že Podnájemce není oprávněn postoupit či zatížit zástavním právem jakoukoli pohledávku za Pronajímatelem, vzniklou na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s ní. 4. Veškerá práva a povinnosti těmito Smluvními podmínkami neupravené se řídí platnými obecně závaznými předpisy zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. 5. Podnájemce podpisem Objednávkového formuláři prohlašuje, že se před podpisem seznámil s obsahem těchto smluvních podmínek, právní úpravou problematiky podnájmu bytu a je si tedy vědom veškerých práv a povinností vyplývajících z této právní úpravy, jakož i odpovědnostních důsledků předvídaných touto právní úpravou, které nastanou v případě, že se dopustí jednání v rozporu s jeho povinnostmi sjednanými těmito Smluvními podmínkami. V Praze dne 1. června

N Á J E M N Í S M L O U V A

N Á J E M N Í S M L O U V A obchodní společnost CPI BYTY, a.s. Číslo nájemní smlouvy: identifikační číslo 262 28 700 sídlo Praha 1, Václavské náměstí 1601/47, PSČ 110 00 oddíl B, vložka 7990 obchodního rejstříku vedeného Městským

Více

SMLOUVA O PODNÁJMU BYTU uzavřená ve smyslu ust. 719 občanského zákoníku zákon č. 40/1964 Sb. v platném znění

SMLOUVA O PODNÁJMU BYTU uzavřená ve smyslu ust. 719 občanského zákoníku zákon č. 40/1964 Sb. v platném znění SMLOUVA O PODNÁJMU BYTU uzavřená ve smyslu ust. 719 občanského zákoníku zákon č. 40/1964 Sb. v platném znění 1. Obchodní jméno : PP STEJK IČ : 621 56 730 Se sídlem : Koželužská 34/9, 602 00 Brno Jednající

Více

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00C4KLD* SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Článek I. Smluvní strany Pronajímatel: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535

Více

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání (uzavřená dle 2302 NOZ).. (název) se sídlem,. IČO: zastoupen/ jednající.. (dále jen Pronajímatel ) a... (jméno a příjmení) s místem podnikání IČO:... (dále

Více

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DG4VA* SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Článek I. Smluvní strany Pronajímatel: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535

Více

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR V MĚSTSKÝCH LÁZNÍCH V OPAVĚ uzavřená dle zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR V MĚSTSKÝCH LÁZNÍCH V OPAVĚ uzavřená dle zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR V MĚSTSKÝCH LÁZNÍCH V OPAVĚ uzavřená dle zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor I. Smluvní strany Pronajímatel: Statutární město Opava se sídlem

Více

Všeobecné obchodní podmínky pronajímatele (platnost od 1.1.2013)

Všeobecné obchodní podmínky pronajímatele (platnost od 1.1.2013) Všeobecné obchodní podmínky pronajímatele (platnost od 1.1.2013) I. Úvodní ustanovení Smlouvu o nájmu dopravního prostředku (dále jen Smlouvu) sjednávají smluvní strany standardně na předtištěném formuláři

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem dopravních prostředků společnosti [ jméno prodejce]

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem dopravních prostředků společnosti [ jméno prodejce] Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem dopravních prostředků společnosti [ jméno prodejce] (platnost od 15.5.2015) I. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky společnosti [ ], IČ: [ ] se sídlem [ ] (dále

Více

Obchodní firma/ Jméno a příjmení: Sídlo/Bytem: Telefonní spojení: Email:

Obchodní firma/ Jméno a příjmení: Sídlo/Bytem: Telefonní spojení: Email: Smlouva o nájmu dopravního prostředku číslo: S000xxx/2015 uzavřená podle 2321 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen OZ ) níže uvedeného dne, měsíce a roku

Více

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA (1) Město Napajedla IČO: 002 84 220 Masarykovo náměstí 89 763 61 Napajedla (dále jen pronajímatel ) a Čl. 1 Smluvní strany zastoupené NBTH,

Více

smlouvu o nájmu nebytových prostor

smlouvu o nájmu nebytových prostor SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad se sídlem: Mírové náměstí 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem IČ: 75082136 DIČ: CZ75082136 (není plátcem DPH) zastoupená: Ing.

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor

Smlouva o nájmu nebytových prostor Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřena v souladu s ustanovením 663 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor,

Více

SMLOUVA O PODNÁJMU PROSTOR SLOUŽÍCÍCH K PODNIKÁNÍ. mezi. Obytná zóna Sylván a.s. [BUDE DOPLNĚNO]

SMLOUVA O PODNÁJMU PROSTOR SLOUŽÍCÍCH K PODNIKÁNÍ. mezi. Obytná zóna Sylván a.s. [BUDE DOPLNĚNO] SMLOUVA O PODNÁJMU PROSTOR SLOUŽÍCÍCH K PODNIKÁNÍ mezi Obytná zóna Sylván a.s. a [BUDE DOPLNĚNO] 1 Níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

Více

N Á J E M N Í S M L O U V A

N Á J E M N Í S M L O U V A N Á J E M N Í S M L O U V A uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ust. 685 a násl. občanského zákoníku mezi níže uvedenými smluvními stranami BUDE DOPLNENO a BUDE DOPLNENO (dále jako pronajímatel)

Více

SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU Č. 2014/.

SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU Č. 2014/. SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU Č. 2014/. TREND PARK s.r.o. Prštné 526 760 01 Zlín IČ: 02763974, DIČ: CZ02763974 Číslo účtu: 8600 8600 / 2700 vedený u UniCredit Bank dále jen jako Pronajímatel a

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA - NÁVRH

NÁJEMNÍ SMLOUVA - NÁVRH NÁJEMNÍ SMLOUVA - NÁVRH o nájmu nebytových prostor, o nájmu movitých věci Obec Uhřice, IČ 00281131 se sídlem: Uhřice 91, 679 63 Velké Opatovice zastoupena: Bc. Miroslav Hartl - starosta obce na straně

Více

SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU

SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU Alfa, s.r.o., IČO 487 22 131 sídlem Václavské náměstí 25, 110 00 Praha 1, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

Smlouva o podnájmu nebytových prostor

Smlouva o podnájmu nebytových prostor Strana 1 (celkem 11) Smlouva o podnájmu nebytových prostor číslo smlouvy nájemce:. I. článek - Smluvní strany ČEZ, a. s. Se sídlem: Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53 Zapsán v obchodním rejstříku vedeném

Více

Smlouvu o nájmu nebytových prostor (dále jen jako Smlouva )

Smlouvu o nájmu nebytových prostor (dále jen jako Smlouva ) SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli dle zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako zákon o nájmu

Více

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání č.j.:

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání č.j.: příloha č. 1 Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání č.j.: uzavřená dále uvedeného dne, měsíce a roku dle 2302 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., zákon Občanský zákoník, v platném znění, takto:

Více

SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU uzavřená dle ustanovení 2321 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, mezi

SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU uzavřená dle ustanovení 2321 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, mezi Číslo smlouvy. SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU uzavřená dle ustanovení 2321 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, mezi obchodní společností.., IČ:.., sídlo zapsané v obchodním rejstříku,

Více

na dobu neurčitou č. SML uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

na dobu neurčitou č. SML uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: Smlouva o nájmu nemovitosti na dobu neurčitou č. SML uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: firma:... sídlo: hl. provozov.: zast.: IČ: zapsána v OR ved., oddíl x, vložka DIČ: č. účtu: dále jen

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRŮ ve znění účinném ke dni 1. července 2014

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRŮ ve znění účinném ke dni 1. července 2014 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRŮ ve znění účinném ke dni 1. července 2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Všeobecné podmínky o poskytování spotřebitelských úvěrů upravují právní vztahy

Více

Nájemní smlouva uzavřená dle ust. 2235 a násl. zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník ( dále jen o.z.)

Nájemní smlouva uzavřená dle ust. 2235 a násl. zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník ( dále jen o.z.) Nájemní smlouva uzavřená dle ust. 2235 a násl. zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník ( dále jen o.z.) Město Černošice Zastoupeno: Miroslavem Strejčkem, vedoucím odboru Dům s pečovatelskou službou, na

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY spol. ESTELAR s. r. o., se sídlem Palackého 744/1, 769 01 Holešov, IČ 26932962, DIČ CZ26932962, zapsané v obchodním rejstříku v Brně pod sp. zn. C 45924, jednající Martinem

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor

Smlouva o nájmu nebytových prostor Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřena v souladu s ustanovením 663 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, v platném znění a zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor,

Více

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I.

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I. Příloha č. 8 Zásad vzorová nájemní smlouva pro pronájem nebytového prostoru ( doba určitá / neurčitá ) Nájemní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb.,

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 2043 ze dne 5.11.2013 k návrhu na schválení textu vzorové kupní smlouvy pro prodej nemovitostí v majetku hl.m. Prahy

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Studium v zahraničí Smluvní strany Jazykovou školou ATES language s.r.o. se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí jazyková škola ATES language s.r.o. se sídlem Prorektorská

Více

Nájemní smlouva o nájmu garáže 2011/0015/MO.DSM

Nájemní smlouva o nájmu garáže 2011/0015/MO.DSM Nájemní smlouva o nájmu garáže 2011/0015/MO.DSM PRONAJÍMATEL: se sídlem orgánů: bankovní spojení: číslo účtu: IČ: DIČ: zastoupený: Městská část Praha 8 Zenklova 35, 180 48 Praha 8 - Libeň, Česká spořitelna,

Více