Př ručka uživatele Popisný dialog HEIDENHAIN TNC 320. NC-software

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Př ručka uživatele Popisný dialog HEIDENHAIN TNC 320. NC-software 340 551-01"

Transkript

1 Př ručka uživatele Popisný dialog HEIDENHAIN TNC 320 NC-software Česky (cs) 3/2006

2 Ovládac prvky zobrazovac jednotky Volba rozdělen obrazovky Přep nán obrazovky mezi strojn m a programovac m provozn m režimem Softklávesy: volba funkce na obrazovce Přep nán lišt softkláves Volba provozn ch režimů stroje Ručn provoz El. ručn kolečko Polohován s ručn m zadáván m Prováděn programu po bloc ch Prováděn programu plynule Volba programovac ch provozn ch režimů Program zadat/editovat Testován programů Správa programů/souborů, funkce TNC Volba a mazán programů/souborů Extern přenos dat Definice vyvolán programů, volba tabulek bodů a nulových bodů Volba MOD-funkc Zobrazen pomocných textů a obrázků Zobrazit všechna stávaj c chybová hlášen Zobrazen kalkulátoru Posouván světlého pol čka a př má volba bloků, cyklů a parametrických funkc Posouván světlého pol čka Př má volba- bloků, cyklů a parametrických funkc, otev rán klávesnice na obrazovce nebo rozbalovac ch nab dek Toč tka regulátorů override posuvu/otáček vřetena Programován dráhových pohybů Najet na obrys/opuštěn obrysu Volné programován obrysů FK Př mka Střed kruhu/pól pro polárn souřadnice Kruhová dráha kolem středu kruhu Kruhová dráha s rádiusem Kruhová dráha s tangenciáln m napojen m Zaoblen sražen /rohů Údaje k nástrojům Zadán a vyvolán délky a rádiusu nástroje Cykly, podprogramy a opakován část programu Definice a vyvolán cyklů Zadáván a vyvolán podprogramů a opakován - část programů Zadán zastaven programu do programu Definován cyklů dotykové sondy Zadáván souřadných os a č sel, editace Volba souřadných os resp.... jejich zadáván do programu... Č slice Zaměnit desetinnou tečku/znaménko Zadán polárn ch souřadnic/ př růstkové hodnoty Q-parametrické programován /stav Q-parametrů Aktuáln poloha, převzet hodnot z kalkulátoru Přeskočen otázek dialogu a mazán slov Ukončen zadáván a pokračován v dialogu Uzavřen bloku, ukončen zadáván Zrušen zadaných č selných hodnot nebo mazán chybových- hlášen TNC Zrušen dialogu, smazán části programu 0 F % 0 S % Navigace v dialoz ch Prozat m nemá žádnou funkci O dialogové pol čko nebo tlač tko dále/zpět

3

4

5 Typ TNC, software a funkce Tato př ručka popisuje funkce, které jsou k dispozici v systémech TNC od následuj c ch- č sel verz NC-softwaru. Typ TNC TNC 320 Verze NC-softwaru xx Výrobce stroje přizpůsobuje využitelný rozsah výkonů TNC danému stroji pomoc strojn ch parametrů. Proto jsou v této př ručce popsány i funkce, které v každém systému TNC nemus být k dispozici. Funkce TNC, které nejsou k dispozici u všech strojů, jsou např klad: sn mac funkce 3D-dotykové sondy vrtán závitů bez vyrovnávac hlavy opětné najet na obrys po přerušen Kromě toho obsahuje TNC320 ještě volitelné sady softwaru, které mohou být aktivovány vaš m výrobcem stroje. Volitelný software 1. Dodatečná osa pro 4 osy a neř zené vřeteno 2. Dodatečná osa pro 5 os a neř zené vřeteno Spojte se pros m s výrobcem stroje, abyste se dozvěděli skutečný rozsah funkc Vašeho stroje. Mnoz výrobci strojů i firma HEIDENHAIN nab zej programovac kurzy pro TNC. Účast na těchto kurzech lze doporučit-, abyste se mohli co nejlépe seznámit s funkcemi TNC. Předpokládané m sto použ ván Ř dic systém TNC odpov dá tř dě A podle EN a je určen předevš m k provozu v průmyslovém prostřed. HEIDENHAIN TNC 320 5

6

7 Obsah Úvod 1 Ručn provoz a seřizován 2 Polohován s ručn m zadáván m 3 Programován : Základy správy souborů, pomůcky pro programován 4 Programován : Nástroje 5 Programován : Programován obrysů 6 Programován : Př davné funkce 7 Programován : Cykly 8 Programován : Podprogramy a opakován část programu 9 Programován : Q-parametry 10 Testován programu a chod programu 11 MOD-funkce 12 Cykly dotykové sondy 13 Technické informace 14 HEIDENHAIN TNC 320 7

8

9 1 Úvod TNC Programován : Popisný dialog HEIDENHAIN Kompatibilita Obrazovka a ovládac panel Obrazovka Definován rozdělen obrazovky Ovládac panel Provozn režimy Manuáln (ručn ) provozn režim a Elektronické ručn kolečko Polohován s ručn m zadáván m Program zadat/editovat Testován programu Plynulé prováděn programu a chod programu po bloku Zobrazen stavu Všeobecné zobrazen stavu Př davná zobrazen stavu Př slušenstv : 3D-dotykové sondy a elektronická ručn kolečka HEIDENHAIN D-dotykové sondy Elektronická ručn kolečka HR HEIDENHAIN TNC 320 9

10 2 Ručn provoz a seřizován Zapnut, vypnut Zapnut Vypnut Poj žděn strojn mi osami Upozorněn Poj žděn osami extern mi směrovými tlač tky Krokové polohován Poj žděn elektronickým ručn m kolečkem HR Otáčky vřetena S, posuv F a př davná funkce M Aplikace Zadáván hodnot Změna otáček vřetena a posuvu Nastaven vztažného bodu (bez 3D-dotykové sondy) Upozorněn Př prava Nastaven vztažného bodu osovými tlač tky

11 3 Polohován s ručn m zadán m Programován jednoduchého obráběn a zpracován Použit polohován s ručn m zadán m Uložen nebo vymazán programů z $MDI HEIDENHAIN TNC

12 4 Programován : Základy, správa sou-borů, programovac pomůcky Základy Odměřovac zař zen a referenčn značky Vztažný systém Vztažný systém u frézek Polárn souřadnice Absolutn a inkrementáln polohy obrobku Zvolen vztažného bodu Správa souborů: Základy Soubory Obrazovková klávesnice Zabezpečen (zálohován ) dat Práce se správou souborů Adresáře Cesty Přehled: Funkce správy souborů Vyvolán správy souborů Volba jednotek, adresářů a souborů Vytvořen nového adresáře Kop rován jednotlivého souboru Kop rován adresáře Volba jednoho z posledn ch 10 navolených souborů Smazán souboru Smazat adresář Označen souborů Přejmenován souboru Tř děn souborů Př davné funkce Datový přenos z/na extern nosič dat Kop rován souboru do jiného adresáře TNC v s ti Zař zen USB u TNC Otev rán a zadáván programů Struktura NC-programu ve formátu popisného dialogu HEIDENHAIN Definice neobrobeného polotovaru: BLK FORM Vytvořen nového programu obráběn Programován pohybů nástroje v popisném dialogu Převzet aktuáln polohy Editace programu Funkce hledán TNC

13 4.5 Programovac grafika Souběžné prováděn /neprováděn programovac grafiky Vytvořen programovac grafiky pro existuj c program Zobrazen / skryt č sel bloků Vymazat grafiku Zmenšen nebo zvětšen výřezu Vkládán komentářů Aplikace Vložen řádky s komentářem Funkce při editaci komentářů Kalkulátor Ovládán Chybová hlášen Zobrazen chyby Otevřen okna chyb Zavřen okna chyb Podrobná chybová hlášen Softklávesa Detaily Smazán poruchy Protokol chyb (logfile) Protokol kláves Text upozorněn Uložit servisn soubory HEIDENHAIN TNC

14 5 Programován : Nástroje Zadán vztahuj c se k nástrojům Posuv F Otáčky vřetena S Nástrojová data Předpoklady pro korekci nástroje Č slo nástroje, jméno nástroje Délka nástroje L Rádius nástroje R Delta hodnoty pro délky a rádiusy Zadán dat nástroje do programu Zadán nástrojových dat do tabulky Tabulka pozic pro výměn k nástrojů Vyvolán nástrojových dat Výměna nástroje Korekce nástroje Úvod Délková korekce nástroje Korekce rádiusu nástroje

15 6 Programován : programován obrysů Pohyby nástroje Dráhové funkce Volné programován obrysu FK Př davné funkce M Podprogramy a opakován část programu Programován s Q-parametry Základy k dráhovým funkc m Programován pohybu nástroje pro obráběn Najet a opuštěn obrysu Přehled: tvary dráhy k najet a opuštěn obrysu Důležité polohy při najet a odjet Najet na př mce s tangenciáln m napojen m: APPR LT Najet po př mce kolmo k prvn mu bodu obrysu: APPR LN Najet po kruhové dráze s tangenciáln m napojen m: APPR CT Najet po kruhové dráze s tangenciáln m napojen m na obrys a př mkový úsek: APPR LCT Odjet po př mce s tangenciáln m napojen m: DEP LT Odjet po př mce kolmo od posledn ho bodu obrysu: DEP LN Odjet po kruhové dráze s tangenciáln m napojen m: DEP CT Odjet po kruhové dráze s tangenciáln m napojen m na obrys a př mý úsek: DEP LCT Dráhové pohyby pravoúhlé souřadnice Přehled dráhových funkc Př mka L Vložen zkosen CHF mezi dvě př mky Zaoblen rohů RND Střed kruhu CC Kruhová dráha C kolem středu kruhu CC Kruhová dráha CR s definovaným rádiusem Kruhová dráha CT s tangenciáln m napojen m Dráhové pohyby polárn souřadnice Přehled Počátek polárn ch souřadnic: pól CC Př mka LP Kruhová dráha CP kolem pólu CC Kruhová dráha CTP s tangenciáln m napojen m Šroubovice (Helix) HEIDENHAIN TNC

16 Dráhové pohyby volné programován obrysů FK Základy Grafika FK-programován Zahájen FK-dialogu Volné programován př mky Volné programován kruhové dráhy Možnosti zadáván Pomocné body Relativn vztahy

17 7 Programován : Př davné funkce Zadán př davných funkc M a STOP Základy Př davné funkce pro kontrolu prováděn programu, vřeteno a chladic kapalinu Přehled Programován souřadnic vztažených ke stroji: M91/M Programován souřadnic vztažených ke stroji: M91/M Př davné funkce pro dráhové chován Obráběn malých obrysových stupňů: M Úplné obroben otevřených rohů obrysu: M Rychlost posuvu u kruhových oblouků: M109/M110/M Dopředný výpočet obrysu s korekc rádiusu (LOOK AHEAD): M Proložené polohován ručn m kolečkem během prováděn programu: M Odjet od obrysu ve směru osy nástroje: M Potlačen kontroly dotykovou sondou: M Smazán základn ho natočen : M Automaticky zdvihnout nástroj z obrysu při NC-stop: M Př davné funkce pro rotačn osy Posuv v mm/min u rotačn ch os A, B, C: M Dráhově optimalizované poj žděn rotačn mi osami: M Redukován indikace rotačn osy na hodnoty pod 360 : M HEIDENHAIN TNC

18 8 Programován : Cykly Práce s cykly Strojně specifické cykly Definován cyklu pomoc softkláves Definice cyklu pomoci funkce GOTO Vyvolán cyklů Cykly k vrtán, řezán vnitřn ch závitů a frézován závitů Přehled VRTÁNÍ (cyklus 200) VYSTRUŽOVÁNÍ (cyklus 201) VYVRTÁVÁNÍ (cyklus 202) UNIVERZÁLNÍ VRTÁNÍ (cyklus 203) ZPĚTNÉ ZAHLUBOVÁNÍ (cyklus 204) UNIVERZÁLNÍ HLUBOKÉ VRTÁNÍ (cyklus 205) VRTACÍ FRÉZOVÁNÍ (cyklus 208) NOVÉ VRTÁNÍ ZÁVITU s vyrovnávac hlavou (cyklus 206) VRTÁNÍ ZÁVITU bez vyrovnávac hlavy GS NOVÉ (cyklus 207) VRTÁNÍ ZÁVITU S PŘERUŠENÍM TŘÍSKY (cyklus 209) Základy frézován závitů FRÉZOVÁNÍ ZÁVITU (cyklus 262) FRÉZOVÁNÍ ZÁVITU SE ZAHLOUBENÍM (cyklus 263) VRTACÍ FRÉZOVÁNÍ ZÁVITU (cyklus 264) VRTACÍ FRÉZOVÁNÍ ZÁVITU HELIX (cyklus 265) FRÉZOVÁNÍ VNĚJŠÍHO ZÁVITU (cyklus 267) Cykly k frézován kapes, ostrůvků (čepů) a drážek Přehled FRÉZOVÁNÍ KAPES (cyklus 4) KAPSA NAČISTO (cyklus 212) OSTRŮVKY NA ČISTO (cyklus 213) KRUHOVÁ KAPSA (cyklus 5) KAPSA NAČISTO (cyklus 214) KRUHOVÝ OSTRŮVEK NA ČISTO (cyklus 215) DRÁŽKA (podélný otvor) s kyvným zanořován m (cyklus 210) KRUHOVÁ DRÁŽKA (podélný otvor) s kyvným zanořován m (cyklus 211) Cykly k vytvořen bodových rastrů Přehled RASTR BODŮ NA KRUŽNICI (cyklus 220) RASTR BODŮ NA PŘÍMCE (cyklus 221)

19 8.5 SL-cykly Základy Přehled SL-cyklů OBRYS (cyklus 14) Sloučené obrysy OBRYSOVÁ DATA (cyklus 20) PŘEDVRTÁNÍ (cyklus 21) HRUBOVÁNÍ (cyklus 22) HLOUBKA NAČISTO (cyklus 23) DOKONČENÍ STĚN (cyklus 24) Cykly pro plošné frézován (řádkován ) Přehled ŘÁDKOVÁNÍ (cyklus 230) PRAVIDELNÁ PLOCHA (cyklus 231) ČELNÍ FRÉZOVÁNÍ (Cyklus 232) Cykly pro transformace (přepočet) souřadnic Přehled Účinnost transformace souřadnic POSUNUTÍ NULOVÉHO BODU (cyklus 7) POSUNUTÍ NULOVÉHO BODU s tabulkami nulových bodů (cyklus 7) ZRCADLENÍ (cyklus 8) NATOČENÍ (cyklus 10) ZMĚNA MĚŘÍTKA (cyklus 11) ZMĚNA MĚŘÍTKA spec. pro osu (Cyklus 26) Speciáln cykly ČASOVÁ PRODLEVA (cyklus 9) VYVOLÁNÍ PROGRAMU (cyklus 12) ORIENTACE VŘETENA (cyklus 13) HEIDENHAIN TNC

20 9 Programován : podprogramy a opakován části programu Označován podprogramů a část programu Návěst (label) Podprogramy Funkčn princip Připom nky pro programován Programován podprogramu Vyvolán podprogramu Opakován část programu Návěst LBL Funkčn princip Připom nky pro programován Programován opakován část programu Vyvolán opakován části programu Libovolný program jako podprogram Funkčn princip Připom nky pro programován Vyvolán libovolného programu jako podprogramu Vnořován Druhy vnořován Hloubka vnořován Podprogram v podprogramu Opakované opakován části programu Opakován podprogramu

21 10 Programován : Q-parametry Princip a přehled funkc Připom nky pro programován Vyvolán funkc Q-parametrů Skupiny součást Q-parametry m sto č selných hodnot Př klad NC-bloků Př klad Popis obrysů pomoc matematických funkc Aplikace Přehled Programován základn ch aritmetických operac Úhlové funkce (trigonometrie) Definice Programován úhlových funkc Výpočty kruhu Aplikace Rozhodován když/pak s Q-parametry Aplikace Nepodm něné skoky Programován rozhodován když/pak Použité zkratky a pojmy Kontrola a změna Q-parametrů Postup Př davné funkce Přehled FN14: ERROR: vydán chybových hlášen FN16: F-PRINT: formátovaný výpis textů a hodnot Q-parametrů FN18: SYS-DATUM READ: Čten systémových dat FN19: PLC: předán hodnot do PLC FN20: WAIT FOR: synchronizace NC a PLC FN25: PRESET: nastaven nového vztažného bodu FN29: PLC: Předán hodnot do PLC FN37: EXPORT HEIDENHAIN TNC

22 Př stupy k tabulkám s instrukcemi SQL Úvod Transakce Programován instrukc SQL Přehled softkláves SQL BIND SQL SELECT SQL FETCH SQL UPDATE SQL INSERT SQL COMMIT SQL ROLLBACK Př mé zadán vzorce Zadán vzorce Výpočetn pravidla Př klad zadán Předobsazené Q-parametry Hodnoty z PLC: Q100 až Q Aktivn rádius nástroje: Q Osa nástroje: Q Stav vřetena: Q Př vod chladic kapaliny: Q Faktor přesahu: Q Rozměrové údaje v programu: Q Délka nástroje: Q Souřadnice po sn mán během chodu programu Řetězcové parametry Práce s řetězcovými parametry Přiřazen řetězcového parametru Funkce pro zpracován řetězců Sdružován řetězcových parametrů Přečten strojn ch parametrů Převod č selné hodnoty do řetězcového parametru Převod řetězcového parametru na č selnou hodnotu Přeč st část řetězce z řetězcového parametru Prověřen řetězcového parametru Přečten délky řetězcového parametru Porovnán abecedn ho pořad Přečten systémových řetězců

23 11 Testován programu a prováděn programu Grafické zobrazen Aplikace Přehled: Náhledy Pohled shora (půdorys) Zobrazen ve 3 rovinách D-zobrazen Zvětšen výřezu Opakován grafické simulace Zjištěn času obráběn Zobrazen neobrobeného polotovaru v pracovn m prostoru Aplikace Funkce k zobrazen programu Přehled Testován programů Aplikace Prováděn programu Použit Prováděn programu obráběn Přerušen obráběn Poj žděn strojn mi osami během přerušen Pokračován v prováděn programu po přerušen Libovolný vstup do programu (předběh bloků) Opětné najet na obrys Automatický start programu Aplikace Přeskočen bloků Aplikace Vložen znaku / Mazán znaků / Volitelné zastaven prováděn programu Aplikace HEIDENHAIN TNC

24 12 MOD-funkce Volba MOD-funkc Volba MOD-funkc Změna nastaven Opuštěn MOD-funkc Přehled MOD-funkc Č sla softwaru Aplikace Zadáván č selných kódů Aplikace Uživatelské parametry závislé na stroji Aplikace Volba indikace polohy Aplikace Volba měrové soustavy Aplikace Zobrazen provozn ch časů Aplikace Nastaven datových rozhran Sériová rozhran na TNC Aplikace Nastaven rozhran RS Nastaven přenosové rychlosti v baudech (baudrate) Nastaven protokolu (protocol) Nastaven datových bitů (databits) Kontrola parity (parity) Nastaven stop bitů (stopbits) Nastaven Handshake (flowcontrol) Volba provozn ho režimu extern ho zař zen (filesystem) Software pro přenos dat Rozhran Ethernet Úvod Možnosti připojen Připojen ř dic ho systému k s ti

25 13 Cykly dotykové sondy v ručn m provozn m režimu a v režimu ručn ho kolečka Úvod Přehled Volba cyklů dotykové sondy Kalibrace sp nac dotykové sondy Úvod Kalibrace efektivn délky Kalibrace efektivn ho rádiusu a kompenzace přesazen středu dotykové sondy Zobrazen kalibračn ch hodnot Kompenzace šikmé polohy obrobku Úvod Zjištěn základn ho natočen Zobrazen základn ho natočen Zrušen základn ho natočen Nastaven vztažného bodu pomoc 3D-dotykových sond Úvod Nastaven vztažného bodu v libovolné ose (viz obrázek vpravo) Převz t rohy jako vztažné body, které byly sejmuty pro základn natočen (viz obrázek vpravo) Střed kruhu jako vztažný bod Proměřován obrobků 3D--dotykovými sondami Úvod Určen souřadnic polohy na vyrovnaném obrobku Určen souřadnic rohového bodu v rovině obráběn Stanoven rozměrů obrobku Zjištěn úhlu mezi vztažnou osou úhlu a hranou obrobku Správa dat dotykové sondy Úvod Automatické proměřován obrobků Přehled Vztažný systém pro výsledky měřen VZTAŽNÁ ROVINA cyklus dotykové sondy VZTAŽNÁ ROVINA POLÁRNĚ cyklus dotykové sondy MĚŘENÍ (cyklus 3 dotykové sondy) HEIDENHAIN TNC

26 14 Tabulky a přehledy Uspořádán konektorů a př pojných kabelů pro datová rozhran Rozhran V.24/RS-232-C u př strojů HEIDENHAIN Ciz zař zen Rozhran Ethernet zásuvka RJ Technické informace Výměna záložn baterie

27 Úvod

28 1.1 TNC TNC 320 Systémy HEIDENHAIN TNC jsou souvislé ř d c systémy, jimiž můžete př mo na stroji v d lně naprogramovat obvyklé frézovac a vrtac operace pomoc snadno srozumitelného popisného dialogu. TNC 320 je navržen pro frézovac a vrtac stroje až se 4 osami (opčně 5 os). Nam sto čtvrté, popř. páté- osy můžete také v programu -nastavovat úhlovou polohu vřetene. Ovládac panel a zobrazen na displeji jsou přehledně uspořádány, takže máte veškeré funkce rychle a přehledně k dispozici. Programován : Popisný dialog HEIDENHAIN Obzvláště jednoduché je vytvářen programů v uživatelsky př větivémpopisném dialogu HEIDENHAIN. Programovac grafika zobrazuje během zadáván programu jednotlivé kroky obráběn. Kromě toho, pokud neexistuje výkres vhodný pro NC, pomáhá volné programován obrysů FK. Grafickou simulaci obráběn obrobků lze provádět jak během testován programu, tak i za chodu programu. Program je možno zadávat a testovat i tehdy, provád -li jiný program právě obráběn. Kompatibilita Možnosti TNC 320 neodpov daj ř dic m systémům- modelové řady TNC 4xx a itnc 530. Proto jsou obráběc pro-gramy, které byly připraveny na souvislých ř dic ch systémech HEIDENHAIN (od verze TNC 150 B), zpracovatelné na TNC 320 pouze omezeně. Pokud obsahuj bloky NC neplatné prvky, tak je při nač tán TNC označ jako CHYBNÉ-bloky Úvod

29 1.2 Obrazovka a ovládac panel Obrazovka TNC se dodává s 15 palcovou plochou obrazovkou TFT (viz obrázek vpravo nahoře). 1 Záhlav Při zapnutém systému TNC ukazuje obrazovka v záhlav navolené provozn režimy: vlevo strojn provozn režimy a vpravo programovac provozn režimy. Ve větš m pol čku záhlav je uveden aktuáln provozn režim, na který je právě obrazovka přepnuta: tam se objevuj otázky dialogu a texty hlášen (výjimka: zobrazuje-li TNC pouze grafiku). 2 Softklávesy V řádku zápat zobrazuje TNC v liště softkláves dalš funkce. Tyto funkce vol te pomoc tlač tek pod nimi-. Pro orientaci ukazuj úzké proužky nad lištou softkláves počet lišt softkláves, které lze navolit černými klávesami se šipkami, um stěnými na okraji. Aktivn lišta softkláves se zobrazuje jako prosvětlený proužek. 3 Tlač tka pro výběr softkláves 4 Přep nán lišt softkláves 5 Definován rozdělen obrazovky 6 Tlač tko přep nán obrazovky mezi strojn mi a programovac mi provozn mi režimy 7 Tlač tka pro výběr softkláves výrobce stroje 8 Přep nán softklávesových lišt se softklávesami výrobce stroje Obrazovka a ovládac panel Definován rozdělen obrazovky Uživatel vol rozdělen obrazovky: tak může TNC např. v provozn m režimu Programován v levém okně- zobrazovat program, zat mco pravé okno současně zobrazuje např. pro-gramovac grafiku Alternativně si lze v pravém okně dát zobrazit též indikaci stavu, nebo zobrazit pouze program v jednom velkém- okně. Které okno může TNC zobrazit, to závis na zvoleném provozn m režimu. Definován rozdělen obrazovky: Stiskněte tlač tko přep nán obrazovky: lišta softkláves- ukazuje možná rozdělen obrazovky, viz Provozn režimy, str. 31 Volba rozdělen obrazovky softklávesou HEIDENHAIN TNC

30 1.2 Obrazovka a ovládac panel Ovládac panel TNC se dodává s integrovaným ovládac m panelem. Obrázek vpravo nahoře ukazuje jeho ovládac prvky: 1 Správa souborů Kalkulátor MOD-funkce Funkce NÁPOVĚDA 2 Programovac provozn režimy 3 Strojn provozn režimy 4 Vytvářen programovac ch dialogů 5 Klávesy se šipkou a př kaz skoku GOTO 6 Zadáván č sel a volba os 7 Navigačn klávesy Funkce jednotlivých tlač tek jsou shrnuty na prvn stránce- obálky. Extern tlač tka, jako např. NC-START nebo NC-STOP, jsou popsána ve vaš Př ručce ke stroji Úvod

31 1.3 Provozn režimy Manuáln (ručn ) provozn režim a Elektronické ručn kolečko Seřizován strojů se provád v manuáln m (ručn m) provozn m režimu. V to-mto provozn m režimu se daj ručně nebo krokově- polohovat strojn osy a nastavovat vztažné body. Provozn režim Elektronické ručn kolečko podporuje ručn proj žděn os stroje pomoc elektronického ručn ho kolečka HR. Softklávesy pro rozdělen obrazovky (výběr jak popsáno nahoře) Okno Pozice Softklávesa 1.3 Provozn režimy Vlevo: pozice, vpravo: zobrazen stavu Polohován s ručn m zadáván m V tomto provozn m režimu lze pro-gramovat jednoduché pojezdové pohyby, např. pro rovinné frézován nebo předpolohován. Softklávesy k rozdělen obrazovky Okno Program Softklávesa Vlevo: program, vpravo: zobrazen stavu Program zadat/editovat V tomto provozn m režimu vytvář te své programy obráběn. Volné programován obrysů, různé cykly a funkce s Q-parametry poskytuj mnoho-strannou pomoc a podporu při programován. Na přán Vám programovac grafika zobraz jednotlivé kroky. Softklávesy k rozdělen obrazovky Okno Program Softklávesa Vlevo: program, vpravo: programovac grafika HEIDENHAIN TNC

32 1.3 Provozn režimy Testován programu TNC simuluje programy a části programů v provozn m režimu Testován programu, aby se nalezly např. geometrické neslučitelnosti, chyběj c nebo nesprávné údaje v programu a narušen pracovn ho- prostoru. Simulace se graficky podporuje různými pohledy. Softklávesy k rozdělen obrazovky: viz Plynulé prováděn programu a chod programu po bloku, str. 32. Plynulé prováděn programu a chod programu po bloku Při plynulém prováděn programu provede TNC program až do konce pro-gramu nebo k manuáln mu, př p. naprogramovanému přeru-šen. Po přerušen můžete znovu zahájit prováděn programu. Při prováděn programu po bloku spoušt te každý blok jednotlivě extern m tlač tkem START. Softklávesy k rozdělen obrazovky Okno Program Softklávesa Vlevo: program, vpravo: stav Vlevo: program, vpravo: grafika Grafika 32 1 Úvod

33 1.4 Zobrazen stavu Všeobecné zobrazen stavu Všeobecné zobrazen (indikace) stavu 1 vás informuje o aktuáln m stavu stroje. Objevuje se automaticky v provozn ch režimech Chod programu plynule a Chod programu po bloku, pokud nebyla pro zobrazen zvolena výhradně Grafika ; a při Polohován s ručn m zadán m. V provozn ch režimech Ručn provoz a El. ručn kolečko se zobrazen stavu objev ve velkém okně. Informace v zobrazen stavu Symbol AKT Význam Aktuáln nebo c lové souřadnice aktuáln polohy Zobrazen stavu X Y Z Osy stroje; pomocné osy zobrazuje TNC malými p smeny. Pořad a počet zobrazovaných os definuje výrobce vašeho stroje. Věnujte pozornost vaš Př ručce ke stroji Č slo nástroje T F S M Indikace posuvu v palc ch odpov dá desetině efektivn hodnoty. Otáčky S, posuv F a aktivn př davná funkce M Osa je zablokována Procentn nastaven Override Osou lze poj ždět pomoc ručn ho kolečka Osami se poj žd se zřetelem na základn natočen Žádný program nen aktivn Program je spuštěn Program je zastaven Program se přeruš HEIDENHAIN TNC

34 1.4 Zobrazen stavu Př davná zobrazen stavu Př davná zobrazen stavu podávaj podrobné informace o průběhu programu. Lze je vyvolávat ve všech provozn ch režimech, s výjimkou režimu Program zadat/editovat. Zapnut př davných zobrazen stavu Vyvolejte lištu softkláves pro rozdělen obrazovky Zvolte nastaven obrazovky s př davným zobrazen m stavu Volba př davných zobrazen stavu Přep nejte lišty softkláves, až se objev softklávesy STAVU Zvolte př davné zobrazen stavu, např. všeobecné informace o programu Dále jsou po-psána různá př davná zobrazen stavu, která můžete navolit softklávesami: Všeobecné informace o programu Softklávesa Přiřazen Význam 1 Název hlavn ho aktivn ho programu- 2 Vyvolané programy 3 Aktivn cyklus obráběn 4 Střed kruhu CC (pól) 5 Čas obráběn 6 Poč tadlo časové prodlevy Úvod

35 Polohy a souřadnice Softklávesa Přiřazen Význam Informace o nástroj ch 1 Druh indikace polohy, např. aktuáln poloha 2 Indikace polohy 3 Č slo aktivn ho vztažného bodu z tabulky Preset (funkce nen u TNC 320 k dispozici) 4 Úhel základn ho natočen Softklávesa Přiřazen Význam 1 Indikace T: č slo a jméno nástroje Zobrazen stavu 2 Osa nástroje 3 Délky a rádiusy nástroje Př davky (hodnoty Delta) z TOOL CALL (PGM) a tabulky nás-trojů (TAB) 5 Životnost, maximáln životnost (TIME 1) a maximáln životnost při TOOL CALL (TIME 2) 6 Indikace aktivn ho nástroje a (nejbližš ho dalš ho) sesterského nás-troje HEIDENHAIN TNC

36 1.4 Zobrazen stavu Transformace (přepočty) souřadnic Softklávesa Přiřazen Význam 1 Název programu 2 Aktivn posunut nulového bodu (cyklus 7) 3 Zrcadlené osy (cyklus 8) 4 Aktivn úhel natočen (cyklus 10) 5 Aktivn faktor měř tka / faktory měř tka (cykly 11 / 26) Viz Cykly pro transformace (přepočet) souřadnic na str Aktivn př davné funkce M Softklávesa Přiřazen Význam 1 Seznam aktivn ch M-funkc s definovaným významem 1 2 Seznam aktivn ch M-funkc upravených vaš m výrobcem stroje Stavové Q-parametry 2 Softklávesa Přiřazen Význam 1 Seznam Q-parame-trů, definovaných softklávesou SEZNAM Q-PARA-METRŮ Úvod

37 1.5 Př slušenstv : 3D-dotykové sondy a elektronická ručn kolečka HEIDENHAIN 3D-dotykové sondy Různými 3D-dotykovými sondami HEIDENHAIN můžete: Automaticky vyrovnávat obrobky; Rychle a přesně nastavovat vztažné body; Provádět měřen na obrobku za chodu programu. Sp nac dotykové sondy TS 220, TS 440 a TS 640 Tyto dotykové sondy se obzvláště dobře hod k automatickému vyrovnán obrobku, nastaven vztažného bodu a pro měřen na obrobku. TS220 přenáš sp nac signály kabelem a je tak cenově výhodnějš alternativou. Speciálně pro stroje s výměn kem nástrojů jsou vhodné dotykové so-ndy TS 440 a TS 640 (viz obrázek vpravo), které přenášej sp nac signály bezkabelově infračervenou cestou. Princip funkce: ve sp nac ch dotykových sondách HEIDENHAIN zaznamenává bezkontaktn optický sp nač vychýlen dotykového hrotu. Generovaný signál vyvolá uložen akt-uáln polohy dotykové sondy do paměti. Elektronická ručn kolečka HR Elektronická ručn kolečka zjednodušuj přesné manuáln poj- žděn osovými saněmi. Dráha pojezdu na otáčku ručn ho kolečka je volitelná v širokém rozsahu. Vedle vestavných ručn ch koleček HR 130 a HR 150 nab z firma HEIDENHAIN také přenosné ručn kolečko HR Př slušenstv : 3D-dotykové sondy a elektronická ručn kolečka HEIDENHAIN TNC

38

39 Ručn provoz a seřizován

40 2.1 Zapnut, vypnut 2.1 Zapnut, vypnut Zapnut Zapněte napájec napět pro TNC a stroj. TNC pak zobraz tento dialog: Spust se TNC Zapnut a najet na referenčn body jsou funkce závislé na stroji. Informujte se ve vaš př ručce ke stroji. SYSTEM STARTUP PŘERUŠENÍ PROUDU Hlášen TNC, že došlo k výpadku napět hlášen vymažte PŘELOŽENÍ PROGRAMU PLC Program PLC ř dic ho systému TNC se překládá automaticky CHYBÍ ŘÍDICÍ NAPĚTÍ PRO RELÉ Zapněte ř dic napět. TNC překontroluje funkci obvodu nouzového vypnut RUČNÍ PROVOZ PŘEJETÍ REFERENČNÍCH BODŮ Přejet - referenčn ch bodů v určeném pořad : pro každou osu stiskněte extern tlač tko START, nebo Přejet referenčn ch bodů v libovolném pořad : pro každou osu stiskněte extern směrové tlač tko a držte je, až se referenčn bod přejede Pokud je váš stroj vy-baven absolutn m odměřován m, tak odpadá přej žděn refenčn ch značek. TNC je pak okamžitě po zapnut ř d c ho- napět připraven k činnosti Ručn provoz a seřizován

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC CNC CAM CNC frézování Heidenhain Kapitola 1 - Základy ISO kódu, kompenzace rádiusu frézy a struktura zápisu NC kódu. Kapitola 2 - Seznámení s prostředím

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Šumperk, Gen. Krátkého 30

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Šumperk, Gen. Krátkého 30 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Šumperk, Gen. Krátkého 30 Základy programování CNC strojů s využitím programovacích jednotek HEIDENHAIN Šumperk, březen 2007 Název projektu: Registrační

Více

itnc 530 NC software 340 420-xx Př ručka uživatele PROGRAMOVÁNÍ PODLE DIN/ISO

itnc 530 NC software 340 420-xx Př ručka uživatele PROGRAMOVÁNÍ PODLE DIN/ISO itnc 530 NC software 340 420-xx Př ručka uživatele PROGRAMOVÁNÍ PODLE DIN/ISO Česky (cs) 9/2002 Ovládac prvky zobrazovac jednotky Volba rozdělen obrazovky Přep nán obrazovky mezi strojn m a programovac

Více

TNC 310. NC-software 286 140-xx 286 160-xx. Př ručka pro uživatele Popisný dialog HEIDENHAIN

TNC 310. NC-software 286 140-xx 286 160-xx. Př ručka pro uživatele Popisný dialog HEIDENHAIN TNC 310 NC-software 286 140-xx 286 160-xx Př ručka pro uživatele Popisný dialog HEIDENHAIN 10/2000 Ovládac prvky TNC Ovládac prvky obrazovky volba rozdělen obrazovky softklávesy přep nán lišt softkláves

Více

Heidenhain itnc 530. 1.Základní seznámení se systémem. 1.1 Obrazovka řídícího systému. Obrábění v systému Heidenhain

Heidenhain itnc 530. 1.Základní seznámení se systémem. 1.1 Obrazovka řídícího systému. Obrábění v systému Heidenhain Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: PRS 4.ročník BAJ 9.3.2013 Název zpracovaného celku: Obrábění v systému Heidenhain Heidenhain itnc 530 1.Základní seznámení se systémem 1.1 Obrazovka řídícího systému 1

Více

Příručka uživatele Popisný dialog HEIDENHAIN TNC 320. NC-software 340 551-02

Příručka uživatele Popisný dialog HEIDENHAIN TNC 320. NC-software 340 551-02 Příručka uživatele Popisný dialog HEIDENHAIN TNC 320 NC-software 340 551-02 Česky (cs) 4/2007 Ovládací prvky zobrazovací jednotky Volba rozdělení obrazovky Přepínání obrazovky mezi strojním a programovacím

Více

Heidenhain itnc Základní seznámení se systémem. 1.1 Obrazovka řídícího systému. Obrábění v systému Heidenhain

Heidenhain itnc Základní seznámení se systémem. 1.1 Obrazovka řídícího systému. Obrábění v systému Heidenhain Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: PRS 4.ročník Bančík Jindřich 9.3.2013 Název zpracovaného celku: Obrábění v systému Heidenhain Heidenhain itnc 530 1.Základní seznámení se systémem 1.1 Obrazovka řídícího

Více

Programovací stanice itnc 530

Programovací stanice itnc 530 Programovací stanice itnc 530 Základy programování výroby jednoduchých součástí na CNC frézce s řídícím systémem HEIDENHAIN VOŠ a SPŠE Plzeň 2011 / 2012 Ing. Lubomír Nový Stanice itnc 530 a možnosti jejího

Více

TNC 310. Př ručka uživatele. NC-Software 286 040 xx 11/98

TNC 310. Př ručka uživatele. NC-Software 286 040 xx 11/98 TNC 310 NC-Software 286 040 xx Př ručka uživatele 11/98 Ovládac prvky TNC Ovládac prvky na klávesnici volba rozdělěn obrazovky softklávesy přep nán lišt softkláves Tlač tka stroje osová/směrová tlač tka

Více

2) Nulový bod stroje používáme k: a) Kalibraci stroje b) Výchozímu bodu vztažného systému c) Určení korekcí nástroje

2) Nulový bod stroje používáme k: a) Kalibraci stroje b) Výchozímu bodu vztažného systému c) Určení korekcí nástroje 1) K čemu používáme u CNC obráběcího stroje referenční bod stroje: a) Kalibraci stroje a souřadného systému b) Zavedení souřadného systému stroje c) K výměně nástrojů 2) Nulový bod stroje používáme k:

Více

CNC frézování pro začátečníky

CNC frézování pro začátečníky Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Šumperk, Gen. Krátkého 30 CNC frézování pro začátečníky s popisným dialogem HEIDENHAIN TNC 310 Šumperk, duben 2007 Název projektu: Registrační číslo: Tvorba

Více

TNC 426. Uživatelská př ručka. NC-Software 280 462 xx 280 463 xx 9/97

TNC 426. Uživatelská př ručka. NC-Software 280 462 xx 280 463 xx 9/97 TNC 426 NC-Software 280 462 xx 280 463 xx Uživatelská př ručka 9/97 Obslužné prvky TNC Obslužné prvky na obrazovce Přep nán obrazovky mezi strojn mi a programovac mi provozn mi režimy GRAPHICS Volba rozdělen

Více

TNC 410. NC-Software 286 060 xx 286 080 xx. Uživatelská př ručka

TNC 410. NC-Software 286 060 xx 286 080 xx. Uživatelská př ručka TNC 410 NC-Software 286 060 xx 286 080 xx Uživatelská př ručka Český (cs) 12/2003 Obslužné prvky TNC Obslužné prvky na obrazovce Přep nán obrazovky mezi strojn mi a programovac mi provozn mi režimy Volba

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC CNC CAM CNC frézování Heidenhain Kapitola 1 - Základy ISO kódu, kompenzace rádiusu frézy a struktura zápisu NC kódu. Kapitola 2 - Seznámení s prostředím

Více

TNC 410 TNC 426 TNC 430

TNC 410 TNC 426 TNC 430 TNC 410 TNC 426 TNC 430 NC-software 286 060-xx 286 080-xx 280 476-xx 280 477-xx Př ručka uživatele programován podle DIN/ISO Český (cs) 12/2002 Ovládac prvky zobrazovac jednotky Volba rozdělen obrazovky

Více

Průvodce. itnc 530. Český (cs)

Průvodce. itnc 530. Český (cs) Průvodce itnc 530 NC-Software 340 420-xx Český (cs) 4/2003 Průvodce Obsah... je stručná verze programovac pomůcky pro ř -zen HEIDENHAIN itnc 530. Kompletn návod k programován a obsluze naleznete v "Př

Více

Obsah 1 Technologie obrábění na CNC obráběcím stroji... 2

Obsah 1 Technologie obrábění na CNC obráběcím stroji... 2 Obsah 1 Technologie obrábění na CNC obráběcím stroji... 2 Souřadnicový systém... 2 Vztažné body... 6 Absolutní odměřování, přírůstkové odměřování... 8 Geometrie nástroje...10 Korekce nástrojů - soustružení...13

Více

TNC 620. Uživatelská příručka Programování cyklů. NC-software 817600-01 817601-01 817605-01

TNC 620. Uživatelská příručka Programování cyklů. NC-software 817600-01 817601-01 817605-01 TNC 620 Uživatelská příručka Programování cyklů NC-software 817600-01 817601-01 817605-01 Česky (cs) 4/2014 Základy Základy O této příručce O této příručce Dále najdete seznam symbolů, které se v této

Více

Př ručka uživatele Cykly dotykové sondy. itnc 530. NC-software 340 423-xx. 340 481-xx

Př ručka uživatele Cykly dotykové sondy. itnc 530. NC-software 340 423-xx. 340 481-xx Př ručka uživatele Cykly dotykové sondy itnc 530 NC-software 340 422-xx 340 423-xx 340 480-xx 340 481-xx Česky (cs) 10/2005 Typ TNC, software a funkce Tato př ručka popisuje funkce, které jsou k dispozici

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC CNC CAM CNC frézování Heidenhain Kapitola 1 - Základy ISO kódu, kompenzace rádiusu frézy a struktura zápisu NC kódu. Kapitola 2 - Seznámení s prostředím

Více

Cykly dotykové sondy itnc 530

Cykly dotykové sondy itnc 530 Cykly dotykové sondy itnc 530 NC software 340 420-xx 340 421-xx Př ručka uživatele Český (cs) 7/2002 Typ TNC, software a funkce Tato př ručka popisuje funkce, které jsou k dispozici v systémech TNC od

Více

Genius 4x Čtyřosý pozicionér pro frézovací, vrtací a vyvrtávací stroje

Genius 4x Čtyřosý pozicionér pro frézovací, vrtací a vyvrtávací stroje Genius 4x Čtyřosý pozicionér pro frézovací, vrtací a vyvrtávací stroje K vykonávání automatických cyklů na stroji nemůsí být nutné instalovat komplexní a tudíž drahý CNC systém. Někdy je možno dosáhnout

Více

CNC frézování pro pokročilé

CNC frézování pro pokročilé Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Šumperk, Gen. Krátkého 30 CNC frézování pro pokročilé s popisným dialogem Heidenhain TNC 246 Šumperk, červenec 2007 Název projektu: Registrační číslo:

Více

Příručka uživatele Programování DIN/ISO TNC 620. NC-software

Příručka uživatele Programování DIN/ISO TNC 620. NC-software Příručka uživatele Programování DIN/ISO TNC 620 NC-software 734980-01 734981-01 Česky (cs) 10/2012 Ovládací prvky TNC Ovládací prvky na obrazovce Klávesa Strojní provozní režimy Klávesa Funkce Volba rozdělení

Více

Dílenské programování dialogové, ISO frézka II

Dílenské programování dialogové, ISO frézka II Název projektu: Sbližování teorie s praxí Datum zahájení projektu: 01.11.2010 Datum ukončení projektu: 30.06.2012 Obor: Mechanik seřizovač Ročník: čtvrtý Zpracoval: Josef Dominik Modul: Dílenské programování

Více

CNC frézování - Mikroprog

CNC frézování - Mikroprog Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: PRAXE 3. ročník Jindřich Bančík 14.3.2012 Název zpracovaného celku: CNC frézování - Mikroprog CNC frézování - Mikroprog 1.Obecná část 1.1 Informace o systému a výrobci

Více

Př ručka pro uživatele POSITIP 855. Listopad 1999. Frézován

Př ručka pro uživatele POSITIP 855. Listopad 1999. Frézován Př ručka pro uživatele POSITIP 855 Listopad 1999 Frézován Obrazovka textová hlášen vstupn řádek grafická polohovac pomůcka provozn režim nebo funkce referenčn značky byly přejety symboly provozn ch režimů,

Více

itnc 530 NC-software 340 494-xx

itnc 530 NC-software 340 494-xx Průvodce Popisný dialog itnc 530 NC-software 340 490-xx 340 491-xx 340 492-xx 340 493-xx 340 494-xx Česky (cs) 1/2005 Průvodce... je pomůcka programátora ř dic ho systému itnc 530, ve zkráceném podán.

Více

ODBORNÝ VÝCVIK PROGRAMOVÁNÍ V ŘÍDICÍM SYSTÉMU HEIDENHAIN ITNC 530 JOSEF VITISKA ALEŠ JANÁK

ODBORNÝ VÝCVIK PROGRAMOVÁNÍ V ŘÍDICÍM SYSTÉMU HEIDENHAIN ITNC 530 JOSEF VITISKA ALEŠ JANÁK Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou ODBORNÝ VÝCVIK PROGRAMOVÁNÍ V ŘÍDICÍM SYSTÉMU HEIDENHAIN ITNC 530 JOSEF VITISKA ALEŠ JANÁK Vytvořeno v rámci projektu: Implementace

Více

NÁVOD K OVLÁDÁNÍ PÁLÍCÍHO STROJE A ŘÍDÍCÍHO SYSTÉMU RIPAST 401

NÁVOD K OVLÁDÁNÍ PÁLÍCÍHO STROJE A ŘÍDÍCÍHO SYSTÉMU RIPAST 401 NÁVOD K OVLÁDÁNÍ PÁLÍCÍHO STROJE A ŘÍDÍCÍHO SYSTÉMU RIPAST 401 Start stroje Stroj se uvádí do provozu stisknutím talčítka START na ovládacím panelu. Po zapnutí stroje a načtení operačního systému se objeví

Více

TNC 426 TNC 430. Př ručka pro uživatele Dialog HEIDENHAIN. NC-software xx xx 6/99

TNC 426 TNC 430. Př ručka pro uživatele Dialog HEIDENHAIN. NC-software xx xx 6/99 TNC 426 TNC 430 NC-software 280 474 xx 280 475 xx Př ručka pro uživatele Dialog HEIDENHAIN 6/99 Ovládac prvky TNC Ovládac prvky na obrazovce Volba rozdělen obrazovky Přep nán obrazovky mezi strojn mi a

Více

ND 510 ND 550 Y Z SPEC FCT MOD

ND 510 ND 550 Y Z SPEC FCT MOD HEIDENHAIN Návod k obsluze ND 510 ND 550 display pro záznam polohy (7-segmentový-LED) 8 dekád se znaménkem shora dolů X, Y, Z volba os (osa Z pouze u ND 550) volba parametru po osách č selná klávesnice

Více

Programovací stanice itnc 530

Programovací stanice itnc 530 Programovací stanice itnc 530 Základy programování CNC frézky s tříosým řídícím systémem HEIDENHAIN VOŠ a SPŠE Plzeň 2012 / 2013 Ing. Lubomír Nový Stanice itnc 530 a možnosti jejího využití 1. Popis stanice

Více

CNC soustružení pro pokročilé

CNC soustružení pro pokročilé Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Šumperk, Gen. Krátkého 30 CNC soustružení pro pokročilé Šumperk, květen 2007 Název projektu: Registrační číslo: Tvorba a realizace vzdělávacích programů

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC CNC CAM CNC frézování Heidenhain Kapitola 1 - Základy ISO kódu, kompenzace rádiusu frézy a struktura zápisu NC kódu. Kapitola 2 - Seznámení s prostředím

Více

POPIS STROJE S500 CNC

POPIS STROJE S500 CNC Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 POPIS STROJE S500 CNC Technologické údaje: Točný průměr nad suportem Točný průměr nad ložem Průchozí otvor

Více

Přehled cyklů pro frézování v řídicím systému Sinumerik 810 M

Přehled cyklů pro frézování v řídicím systému Sinumerik 810 M Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: Téma: Autor: EMCO Sinumerik 810 M - frézování Přehled cyklů pro

Více

Průvodce smart.nc. itnc 530. NC-software Česky (cs) 8/2006

Průvodce smart.nc. itnc 530. NC-software Česky (cs) 8/2006 Průvodce smart.nc itnc 530 NC-software 340 490-03 340 491-03 340 492-03 340 493-03 340 494-03 Česky (cs) 8/2006 Průvodce pro smart.nc... je programovac pomůcka pro nový provozn režim smart.nc itnc 530,

Více

PrůvodcF. itnc 530. NC-software xx xx xx xx xx. Česky (cs) 12/2005

PrůvodcF. itnc 530. NC-software xx xx xx xx xx. Česky (cs) 12/2005 PrůvodcF h" itnc 530 NC-software 340 490-xx 340 491-xx 340 492-xx 340 493-xx 340 494-xx Česky (cs) 12/2005 Průvodce pro smart.nc... je programovac pomůcka pro nový provozn režim smart.nc itnc 530, ve

Více

CNC soustružení - Mikroprog

CNC soustružení - Mikroprog Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: PRAXE 2 BAJ 1.8.2013 Název zpracovaného celku: CNC soustružení - Mikroprog CNC soustružení - Mikroprog 1.Obecná část 1.1 Informace o systému a výrobci MIKROPROG S je určen

Více

ND 530 ND 570 HEIDENHAIN. Návod k obsluze REF

ND 530 ND 570 HEIDENHAIN. Návod k obsluze REF HEIDENHAIN Návod k obsluze ND 530 ND 570 displej pro záznam polohy (7-segmentový LED, 8 dekád se znaménkem); shora dolů: X, Zo, Z volba os volba parametru po osách přep nán indikace jednotlivě/součet č

Více

Příručka uživatele Programování cyklů. itnc 530. NC-software 340 490-05 340 491-05 340 492-05 340 493-05 340 494-05

Příručka uživatele Programování cyklů. itnc 530. NC-software 340 490-05 340 491-05 340 492-05 340 493-05 340 494-05 Příručka uživatele Programování cyklů itnc 530 NC-software 340 490-05 340 491-05 340 492-05 340 493-05 340 494-05 Česky (cs) 2/2009 O této příručce Dále najdete seznam symbolů, které se v této příručce

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC CNC obrábění [A] CNC OBECNĚ Kapitola 1 - Způsoby programování CNC strojů Kapitola 2 - Základní terminologie, oblasti CNC programování Kapitola 3

Více

Programovací stanice TNC640

Programovací stanice TNC640 Programovací stanice TNC640 Základy programování CNC frézky s tříosým řídícím systémem HEIDENHAIN VOŠ a SPŠE Plzeň 2015 / 2016 Ing. Lubomír Nový Stanice TNC640 a možnosti jejího využití 1. Popis stanice

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

PARAMETRICKÉ PROGRAMOVÁNÍ SOUČÁSTI V ŘÍDICÍM SYSTÉMU HEIDENHAIN SVOČ FST 2015

PARAMETRICKÉ PROGRAMOVÁNÍ SOUČÁSTI V ŘÍDICÍM SYSTÉMU HEIDENHAIN SVOČ FST 2015 PARAMETRICKÉ PROGRAMOVÁNÍ SOUČÁSTI V ŘÍDICÍM SYSTÉMU HEIDENHAIN SVOČ FST 2015 Bc. Petr Petrek, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika ABSTRAKT Tato práce se zabývá

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: PROGRAM 28 CNC frézování ( řídící systém HEIDENHAIN ), program na frézování pomocí cyklů v systému HEIDENHAIN ( vrtací cykly, vrtání na kruhu a v řadě, frézování

Více

Základy programování a obsluha CNC strojů

Základy programování a obsluha CNC strojů STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, JIHLAVA Základy programování a obsluha CNC strojů Učební texty Ing. Milan Chudoba, učitel odborných předmětů strojírenství - 1 - ÚVOD Cílem těchto textů je naučit obsluhu ovládat

Více

STUDIJNÍ MATERIÁLY. Obrábění CNC

STUDIJNÍ MATERIÁLY. Obrábění CNC STUDIJNÍ MATERIÁLY Obrábění CNC Autor: Ing. Miroslav Dýčka Seminář je realizován v rámci projektu Správná praxe ve strojírenské výrobě, registrační číslo CZ.1.07/3.2.05/05.0011 Vzdělávací modul: Obráběč

Více

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 9 _ C N C P R O G R A M O V Á N Í _ P W P

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 9 _ C N C P R O G R A M O V Á N Í _ P W P A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 9 _ C N C P R O G R A M O V Á N Í _ P W P Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony

Více

Průvodce TNC 426 TNC 430. 4/2002 Český (cs)

Průvodce TNC 426 TNC 430. 4/2002 Český (cs) Průvodce TNC 426 TNC 430 NC-Software 280 476-xx 280 477-xx 4/2002 Český (cs) Průvodce Obsah... je stručná programovac pomůcka pro ř dic sytémy TNC 426 a TNC 430 firmy HEIDENHAIN. Kompletn návod k programován

Více

Connect Genius V2. Instalace programu.

Connect Genius V2. Instalace programu. Connect Genius V2 Program připojíte k PC přes RS 232. Instalace programu. Vložte CD do PC a automaticky se nabídne instalační program. Otevřete instalační program a klikněte dvojklikem na setup.exe a program

Více

Obsah 1 Technologie obrábění na CNC obráběcím stroji... 2

Obsah 1 Technologie obrábění na CNC obráběcím stroji... 2 Obsah 1 Technologie obrábění na CNC obráběcím stroji... 2 1. Definice základních pojmů... 2 2. Schéma CNC obráběcího stroje... 3 3. Souřadné systémy CNC strojů... 4 4. Vztažné body pro CNC stroje... 5

Více

Pavel Steininger PROGRAMOVÁNÍ NC STROJŮ

Pavel Steininger PROGRAMOVÁNÍ NC STROJŮ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109 Pavel Steininger PROGRAMOVÁNÍ NC STROJŮ CVIČENÍ SOUBOR PŘÍPRAV PRO 3. R. OBORU 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ

Více

Řezání závitu s konstantním stoupáním (G33, SF)

Řezání závitu s konstantním stoupáním (G33, SF) Funkce Pomocí příkazu G33 je možné vyrábět závity s konstantním stoupáním: Válcový závit 3 Rovinný závit 2 Kuželový závit 1 Poznámka Technickým předpokladem pro tento způsob řezání závitů pomocí příkazu

Více

MENU OBVOD AKTIVOVÁNO

MENU OBVOD AKTIVOVÁNO MENU OBVOD AKTIVOVÁNO Použitím MENU OBVOD můžete aktivovat 3 funkce. Stisknutím kláves 1 až 3 do těchto funkcí vstoupíte. Tyto funkce umožňují provádět vrtací cykly na obvodech. 1 KRUZNICE KARTEZKE SOURADNICE

Více

VY_32_INOVACE_E 14 02

VY_32_INOVACE_E 14 02 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

Programování CNC rozšíření znalostí

Programování CNC rozšíření znalostí STUDIJNÍ MATERIÁLY Programování CNC rozšíření znalostí Autor: Ing. Miroslav. Dýčka Seminář je realizován v rámci projektu Správná praxe ve strojírenské výrobě, registrační číslo CZ.1.07/3.2.05/05.0011

Více

PROGRAMOVÁNÍ - AKTIVACE MENU

PROGRAMOVÁNÍ - AKTIVACE MENU PROGRAMOVÁNÍ - AKTIVACE MENU Použitím tohoto menu můžete aktivovat 3 funkce. Stisknutím kláves 1 až 3 do těchto funkcí vstoupíte. Tyto funkce vám umožní vložit a řídit programy souřadnic: 1 NOVY PROGRAM

Více

Pavel Steininger PROGRAMOVÁNÍ NC STROJŮ

Pavel Steininger PROGRAMOVÁNÍ NC STROJŮ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109 Pavel Steininger PROGRAMOVÁNÍ NC STROJŮ CVIČENÍ SOUBOR PŘÍPRAV PRO 3. R. OBORU 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ

Více

CNC soustružení - Mikroprog

CNC soustružení - Mikroprog Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: PRAXE 2. ročník Jindřich Bančík 16.2.2014 Název zpracovaného celku: CNC soustružení - Mikroprog CNC soustružení - Mikroprog 1.Obecná část 1.1 Informace o systému a výrobci

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC. Kapitola 03 Frézování kontur

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC. Kapitola 03 Frézování kontur KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC Kapitola 03 Frézování kontur Siemens 840 - Frézování Kapitola 1 - Siemens 840 - Ovládací panel a tlačítka na ovládacím panelu Kapitola 2 - Siemens

Více

GIOTTO2/3e Návod k obsluze soustruh

GIOTTO2/3e Návod k obsluze soustruh GIOTTO2/3e Návod k obsluze soustruh Úvod...... 2 Parametry...... 2 Tlačítka parametry...... 2 Práce s odměřovací jednotkou - absolutní / přírůstkové hodnoty 4 - poloměr / průměr...... 5 - milimetry / palce......

Více

TNC 320. Uživatelská příručka Programování cyklů. NC-software

TNC 320. Uživatelská příručka Programování cyklů. NC-software TNC 320 Uživatelská příručka Programování cyklů NC-software 771851-01 771855-01 Česky (cs) 4/2014 Základy Základy O této příručce O této příručce Dále najdete seznam symbolů, které se v této příručce

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC. CNC obrábění

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC. CNC obrábění KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC CNC obrábění CNC OBECNĚ Kapitola 1 - Způsoby programování CNC strojů Kapitola 2 - Základní terminologie, oblasti CNC programování Kapitola 3 - Řídící

Více

MANUÁL VÝPOČTOVÉHO SYSTÉMU W2E (WASTE-TO-ENERGY)

MANUÁL VÝPOČTOVÉHO SYSTÉMU W2E (WASTE-TO-ENERGY) MANUÁL VÝPOČTOVÉHO SYSTÉMU W2E (WASTE-TO-ENERGY) 0 1. PRACOVNÍ PLOCHA Uspořádání a vzhled pracovní plochy, se kterým se uživatel během práce může setkat, zobrazuje obr. 1. Obr. 1: Uspořádání pracovní plochy

Více

14. TRANSFORMACE SOUŘADNÉHO SYSTÉMU

14. TRANSFORMACE SOUŘADNÉHO SYSTÉMU Transformace souřadnic 14 14. TRANSFORMACE SOUŘADNÉHO SYSTÉMU Transformace souřadného systému je implementována od softwarové verze 40.19 primárního procesoru a 6.201 sekundárního procesoru formou příslušenství

Více

OBSAH. ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5. INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace...

OBSAH. ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5. INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace... OBSAH ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5 INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace...6 SPUŠTĚNÍ ADVANCE CADU...7 UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ ADVANCE

Více

Škola VOŠ a SPŠE Plzeň, IČO 49774301, REDIZO 600009491

Škola VOŠ a SPŠE Plzeň, IČO 49774301, REDIZO 600009491 Škola VOŠ a SPŠE Plzeň, IČO 49774301, REDIZO 600009491 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Kód DUMu Název DUMu Autor DUMu Studijní obor Ročník Předmět Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0560

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC. Kapitola 08 Simulace

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC. Kapitola 08 Simulace KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC Kapitola 08 Simulace Siemens 840 - Frézování Kapitola 1 - Siemens 840 - Ovládací panel a tlačítka na ovládacím panelu Kapitola 2 - Siemens 840 -

Více

Obsah. Začínáme Viditelné součásti programu Simulace. WOP Menu CNC řízení. CNC Programy. Exec. Grafické okno. Strojní panel. 3D Model.

Obsah. Začínáme Viditelné součásti programu Simulace. WOP Menu CNC řízení. CNC Programy. Exec. Grafické okno. Strojní panel. 3D Model. F2000 WOP - Page 1 of 51 Začínáme Viditelné součásti programu Simulace Strojní panel 3D Model WOP CNC řízení CNC Programy Přípravné funkce Pomocné funkce Pevný formát CNC programu Volný formát Parametrické

Více

PEPS. CAD/CAM systém. Cvičebnice DEMO. Modul: Drátové řezání

PEPS. CAD/CAM systém. Cvičebnice DEMO. Modul: Drátové řezání PEPS CAD/CAM systém Cvičebnice DEMO Modul: Drátové řezání Cvičebnice drátového řezání pro PEPS verze 4.2.9 DEMO obsahuje pouze příklad VII Kopie 07/2001 Blaha Technologie Transfer GmbH Strana: 1/16 Příklad

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC. Kapitola 06 Frézování kapes a drážek

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC. Kapitola 06 Frézování kapes a drážek KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC Kapitola 06 Frézování kapes a drážek Siemens 840 - Frézování Kapitola 1 - Siemens 840 - Ovládací panel a tlačítka na ovládacím panelu Kapitola 2

Více

CNC Technologie a obráběcí stroje

CNC Technologie a obráběcí stroje CNC Technologie a obráběcí stroje Ruční ovladač MPG 1 Specifikace: Ruční ovladač MPG s přepínačem os, velikostí kroku a MPG STOP tlačítkem. MPG STOP tlačítko pro vypnutí vřetene a všech výstupů. Připojuje

Více

Škola VOŠ a SPŠE Plzeň, IČO 49774301, REDIZO 600009491

Škola VOŠ a SPŠE Plzeň, IČO 49774301, REDIZO 600009491 Škola VOŠ a SPŠE Plzeň, IČO 49774301, REDIZO 600009491 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Kód DUMu Název DUMu Autor DUMu Studijní obor Ročník Předmět Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0560

Více

TR75G011 FA / 05.2009. Návod k obsluze Správa hromadných garáží SGV ČESKY

TR75G011 FA / 05.2009. Návod k obsluze Správa hromadných garáží SGV ČESKY TR75G011 FA / 05.2009 Návod k obsluze Správa hromadných garáží SGV ČESKY Obsah 1 Program: Správa hromadných garáží SGV... 3 1.1 Co je program: Správa hromadných garáží SGV?... 3 1.2 Uživatelské rozhraní...

Více

TNC 620. Uživatelská příručka Programování cyklů. NC-Software

TNC 620. Uživatelská příručka Programování cyklů. NC-Software TNC 620 Uživatelská příručka Programování cyklů NC-Software 817600-02 817601-02 817605-02 Česky (cs) 3/2015 Základy Základy O této příručce O této příručce Dále najdete seznam symbolů, které se v této

Více

SIMATIC KA. 1. Systém. 1.1 Nastavení hodnot a programování

SIMATIC KA. 1. Systém. 1.1 Nastavení hodnot a programování SIMATIC KA Tento návod obsahuje přehled režimů a pracovních postupů řídicího systému SIMATIC KA s barevným širokoúhlým dotykovým displejem. 1. Systém Návod je určen pro všechna provedení strojů. Možnosti

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

PROGRAMOVÁNÍ NC STROJŮ

PROGRAMOVÁNÍ NC STROJŮ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109 Pavel Steininger PROGRAMOVÁNÍ NC STROJŮ CVIČENÍ SOUBOR PŘÍPRAV PRO 4. R. OBORU 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ

Více

Návod k obsluze ND 280

Návod k obsluze ND 280 Návod k obsluze ND 280 Česky (cs) 6/2011 Displej ND 280 1 2 3 4 5 ND 280 přední strana přístroje 7 6 Zobrazovací a ovládací prvky 1 Stavová lišta Aktuální druh provozního režimu: Skutečná hodnota, Zbývající

Více

Návod na použití portálu 802

Návod na použití portálu 802 Návod na použití portálu 802 Použití nápovědy Nápovědu aktivujete stiskem zeleného tlačítka v dolní části ovladače (Aplikace) a zeleného tlačítka (Help). Rolování v textu provedete pomocí rolovacích tlačítek.

Více

L81 - vrtání, centrování - referenční rovina (absolutně) - konečná hloubka vrtání - rovina vyjíždění

L81 - vrtání, centrování - referenční rovina (absolutně) - konečná hloubka vrtání - rovina vyjíždění Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: Téma: Autor: EMCO Sinumerik 810 M - frézování Vrtací cykly Horák

Více

ÚLOHA 6. Úloha 6: Stěžejní body tohoto příkladu:

ÚLOHA 6. Úloha 6: Stěžejní body tohoto příkladu: Úloha 6: Stěžejní body tohoto příkladu: - Definování tabule plechu - Manuální nesting - vkládání - Expert-parametry pro nastavení automatického zpracování - Provedení automatického Expert zpracování -

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC. Kapitola 01 - Ovládací panel a tlačítka na ovládacím panelu

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC. Kapitola 01 - Ovládací panel a tlačítka na ovládacím panelu KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC Kapitola 01 - Ovládací panel a tlačítka na ovládacím panelu Siemens 840 - frézování Kapitola 1 - Siemens 840 - Ovládací panel a tlačítka na ovládacím

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC CNC CAM HSMWorks Přehled modulů Kapitola 1 - seznámení s prostředím HSM Works Kapitola 2 - import modelů, polohování Kapitola 3 - základy soustružení

Více

Popis programu EnicomD

Popis programu EnicomD Popis programu EnicomD Pomocí programu ENICOM D lze konfigurovat výstup RS 232 přijímačů Rx1 DIN/DATA a Rx1 DATA (přidělovat textové řetězce k jednotlivým vysílačům resp. tlačítkům a nastavovat parametry

Více

FUNKCE ŘÍDICÍHO SYSTÉMU HEIDENHAIN ITNC 530 PRO OBRÁBĚNÍ THE FUNCTION OF CONTROL SYSTEM HEIDENHAIN ITNC 530 FOR CUTTING

FUNKCE ŘÍDICÍHO SYSTÉMU HEIDENHAIN ITNC 530 PRO OBRÁBĚNÍ THE FUNCTION OF CONTROL SYSTEM HEIDENHAIN ITNC 530 FOR CUTTING VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING DEPARTMENT OF MACHINING TECHNOLOGY FUNKCE ŘÍDICÍHO

Více

Návody na montáž, obsluhu a údržbu

Návody na montáž, obsluhu a údržbu REGULÁTORY, OVLADAČE TD 457 (MM7592) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Úvod Tento montážní návod slouží ke správnému nastavení časového modulu TD 457. Uvedený modul je určen k instalaci pod omítku

Více

Posuv (G93, G94, G95, F, FGROUP, FL, FGREF)

Posuv (G93, G94, G95, F, FGROUP, FL, FGREF) Funkce Syntaxe Prostřednictvím těchto příkazů definujete rychlosti posuvu v NC programu pro všechny osy podílející se na posloupnosti obrábění. G93/G94/G95 F... FGROUP(,, ) FGREF[]=

Více

Stav: červen 2008. TRACK-Guide

Stav: červen 2008. TRACK-Guide Stav: červen 2008 TRACK-Guide Obsah TRACK-Guide... 1 1 Úvod... 3 1.1 Rozsah funkcí...3 1.2 Zadávání číslic a písmen...3 1.3 Úvodní maska...4 2 Navigace... 5 2.1 Spuštění navigace...5 2.2 Maska navigace...6

Více

Denní přehled naprogramovaných časů 5 = pátek. Stav kontaktů relé zap = On, vyp = OFF

Denní přehled naprogramovaných časů 5 = pátek. Stav kontaktů relé zap = On, vyp = OFF TR 635 top TERMINA 1kanálové týdenní spínací hodiny Podle verze je výrobcem přednastaven čas a pravidlo přepínání letního a zimního času. Denní přehled naprogramovaných časů 5 = pátek Stav kontaktů relé

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 03 Technické předměty Ing. Pavel Dostál 1 Vývoj

Více

Elektronická příručka navrhování interiéru

Elektronická příručka navrhování interiéru Elektronická příručka navrhování interiéru Verze: 1.0 Název: CZ_navrhování_interiéru_V1.PDF Témata: 1 Úvod...2 2 Funkce navrhování interiéru...2 2.1 Spustit navrhování interiéru...2 2.2 Definovat stěnu...3

Více

PROGRAM RP45. Vytyčení podrobných bodů pokrytí. Příručka uživatele. Revize 05. 05. 2014. Pragoprojekt a.s. 1986-2014

PROGRAM RP45. Vytyčení podrobných bodů pokrytí. Příručka uživatele. Revize 05. 05. 2014. Pragoprojekt a.s. 1986-2014 ROADPAC 14 RP45 PROGRAM RP45 Příručka uživatele Revize 05. 05. 2014 Pragoprojekt a.s. 1986-2014 PRAGOPROJEKT a.s., 147 54 Praha 4, K Ryšánce 16 RP45 1. Úvod. Program VÝŠKY A SOUŘADNICE PODROBNÝCH BODŮ

Více

Budovy a místnosti. 1. Spuštění modulu Budovy a místnosti

Budovy a místnosti. 1. Spuštění modulu Budovy a místnosti Budovy a místnosti Tento modul představuje jednoduchou prohlížečku pasportizace budov a místností VUT. Obsahuje detailní přehled všech budov a místností včetně fotografií, výkresů objektů, leteckých snímků

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Novinky v programu. LogiKal VERZE 7 ČERVEN 2010. Newsletter Verze 7 Strana 1

Novinky v programu. LogiKal VERZE 7 ČERVEN 2010. Newsletter Verze 7 Strana 1 Novinky v programu LogiKal VERZE 7 ČERVEN 2010 Newsletter Verze 7 Strana 1 OBSAH NOVÉ UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ... 4 Úvodní strana... 4 Správa zakázek... 5 Centrum zakázky... 6 Zadávání prvků... 7 SPRÁVA ZAKÁZEK...

Více

Digitální tlačítkové moduly pro DUO systém TD2100MA

Digitální tlačítkové moduly pro DUO systém TD2100MA Digitální tlačítkové moduly pro DUO systém TD2100MA 14-ti tlačítkový modul pro dveřní stanice DUO systému jsou dodávány v antivandal kovovém provedení Matrix s LCD zobrazovacím displejem. Technická specifikace:

Více