itnc 530 NC-software xx

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "itnc 530 NC-software 340 494-xx"

Transkript

1 Průvodce Popisný dialog itnc 530 NC-software xx xx xx xx xx Česky (cs) 1/2005

2

3 Průvodce... je pomůcka programátora ř dic ho systému itnc 530, ve zkráceném podán. Úplný návod na programován a obsluhu TNC naleznete v Př ručce pro uživatele. Tam můžete také nalézt informace týkaj c se Programován s Q-parametry. Centráln ho zásobn ku nástrojů. Korekc 3D-nástrojů. Proměřován nástrojů. Symboly použ vané v Průvodci Důležité informace jsou v Průvodci opatřeny následuj c mi symboly: Důležitý pokyn! Ř dic systém itnc 530 itnc 530, exportn verze itnc 530 pod Windows 2000 itnc 530 pod Windows 2000, exportn verze Programovac pracoviště itnc 530 NC-software č slo xx xx xx xx xx Průvodce Výstraha: v př padě nedodržen vzniká pro obsluhu nebo stroj nebezpeč! Stroj a TNC mus být pro popsané funkce připraveny výrobcem stroje! Kapitola v Př ručce pro uživatele. Zde najdete podrobné informace k danému tématu. 3

4 Obsah Obsah Průvodce... 3 Základy... 5 Najet a opuštěn obrysu Dráhové funkce Volné programován obrysů FK Podprogramy a opakován část programu Práce s cykly Cykly pro zhotovován otvorů a závitů Kapsy, ostrůvky a drážky Rastr bodů SL-cykly Cykly pro plošné frézován (řádkován ) Cykly pro transformaci (přepočet) souřadnic Speciáln cykly Funkce PLANE (volitelný software 1) Grafika a indikace stavu Programován podle DIN/ISO Př davné funkce M

5 Základy Programy/Soubory Viz Programován, správa souborů. Programy, tabulky a texty ukládá TNC do souborů. Označen souboru se skládá ze dvou část : PROG20.H Jméno souboru Typ souboru Maximáln délka Viz tabulka vpravo Soubory v TNC Programy ve formátu HEIDENHAIN ve formátu DIN/ISO Programy smart.nc Jednotkový program Obrysový program Tabulky pro Nástroje Výměn ky nástrojů Palety Nulové body Body Předvolby (vztažné body) Řezné podm nky Řezné materiály, materiály Typ.H.I.HU.HC.T.TCH.P.D.PNT.PR.CDT.TAB Základy Texty jako Soubory ASCII.A 5

6 Vytvořen nového programu obráběn Zvolte adresář, do kterého se má program uložit. Zadejte nové jméno programu a potvr te je klávesou ZADÁNÍ. Zvolte měrové jednotky: stiskněte softklávesu MM nebo PALCE. TNC přejde do okna programu a zaháj dialog k definován BLK-FORM (neobrobený polotovar). Zadejte osu vřetena. Zadejte po sobě souřadnice, Y a Z MIN-bodu. Zadejte po sobě souřadnice, Y a Z MA-bodu. Základy 1 BLK FORM 0.1 Z +0 Y+0 Z-50 2 BLK FORM Y+100 Z+0 6

7 Definice rozdělen obrazovky Viz Úvod, itnc 530. Zobraz softklávesy pro určen rozdělen obrazovky. Provozn režim Ručn provoz/elektrické ručn kolečko Obsah obrazovky Pozice Polohován s ručn m zadáván m Polohy vlevo, stav vpravo Program Základy Polohy vlevo, stav vpravo 7

8 Provozn režim Plynulé prováděn programu Prováděn programu po bloku Testován programu Obsah obrazovky Program Program vlevo, členěn programu vpravo. Program vlevo, stav vpravo Základy Program zadat/editovat Programové odkazy, grafika vpravo Grafika Program Program vlevo, členěn programu vpravo. Programové odkazy programovac grafika vpravo 8

9 Pravoúhlé souřadnice - absolutně Rozměrové údaje se vztahuj k aktuáln mu nulovému bodu. Nástroj poj žd v absolutn ch souřadnic ch. Y Osy naprogramovatelné v NC-bloku Př mkový pohyb Pohyb v kruhu 5 libovolných os 2 lineárn osy v jedné rovině nebo 3 lineárn osy s cyklem 19 ROVINA OBRÁBĚNÍ Pravoúhlé souřadnice - př růstkově Rozměrové údaje se vztahuj k naposledy naprogramované poloze nástroje. Nástroj poj žd o př růstky souřadnic Základy Y

10 Střed kruhu a pól: CC Pro naprogramován kruhové dráhy pomoc dráhové funkce C (viz strana 26) mus te zadat střed kruhu CC. Jinak se CC použ vá jako pól pro rozměrové údaje v polárn ch souřadnic ch. Y CC se definuje v pravoúhlých souřadnic ch. Absolutně definovaný střed kruhu nebo pól CC se vždy vztahuje k momentálně aktivn mu nulovému bodu. Př růstkově definovaný střed kruhu nebo pól CC se vždy vztahuje k naposledy naprogramované poloze nástroje. CCY CC ICCY ICC CC Základy Vztažná osa úhlu Úhly, jako je úhel polárn ch souřadnic PA a úhel natočen ROT se vztahuj ke vztažné ose. CC Pracovn rovina Vztažná osa a směr 0 /Y + Z Y Y/Z +Y Z/ +Z Z Y Z Y 10

11 Polárn souřadnice Rozměrové údaje v polárn ch souřadnic ch se vztahuj k pólu CC. Poloha je v pracovn rovině definována pomoc : rádiusu polárn ch souřadnic PR = vzdálenost dané pozice od pólu CC. úhlu polárn souřadnice PA = úhel od př slušné osy pozice ke spojnici CC - PR. Y PR PA 2 Př růstkové rozměry Př růstkové rozměry v polárn ch souřadnic ch se vztahuj k naposledy naprogramované poloze. Programován polárn ch souřadnic Zvolte dráhovou funkci 10 PA 3 PR PA 1 CC 30 PR 0 Základy Stiskněte klávesu P Odpovězte na otázky 11

12 Definice nástrojů Nástrojová data Každý nástroj je označen č slem od 0 do 254. Když pracujete s tabulkami nástrojů, tak můžete použ vat vyšš č sla a zadávat nav c názvy nástrojů. Základy Zadejte nástrojová data Nástrojová data (délka L a rádius R) se mohou zadávat: ve formě tabulky nástrojů (centrálně, program TOOL.T) nebo př mo v programu pomoc bloků TOOL DEF (m stně): Č slo nástroje Délka nástroje L Rádius nástroje R Délka nástroje se mus naprogramovat jako rozd l délky L0 proti nulovému nástroji: L>L0: nástroj je delš než nulový nástroj L<L0: nástroj je kratš než nulový nástroj Zjistěte skutečnou délku nástroje pomoc seřizovac ho př stroje; programovat se bude zjištěná délka. L 0 Z 12

13 Vyvolán dat nástrojů Č slo nástroje nebo jeho název Osa vřetena paraleln s /Y/Z: Osa nástroje Otáčky vřetena S Posuv F Př davek na délku nástroje DL (např klad opotřeben ) Př davek na rádius nástroje DR (např klad opotřeben ) Př davek na rádius nástroje DR2 (např klad opotřeben ) R L DR<0 R 3 TOOL DEF 6 L+7.5 R+3 DR>0 4 TOOL CALL 6 Z S2000 F650 DL+1 DR+0.5 DR LZ+100R0FMA 6L-10Y-10ROFMAM6 DL<0 DL>0 Základy Výměna nástroje Při nájezdu pozice pro výměnu nástroje dávejte pozor - možnost kolize! Definujte smysl otáčen vřetena pomoc funkce M: M3: chod doprava M4: chod doleva Př davky na rádius nástroje nebo jeho délku maximálně ± mm! 13

14 Korekce nástrojů Při obráběn bere TNC do úvahy délku L a rádius R vyvolaného nástroje. Korekce délky Začátek účinnosti: Popoje te nástrojem v ose vřetena. Konec účinnosti: Vyvolejte nový nástroj nebo nástroj s délkou L=0. Základy Korekce rádiusu Začátek účinnosti: Popoje te nástrojem v rovině obráběn s RR nebo RL. Konec účinnosti: Naprogramujte polohovac blok s R0. Jak pracovat bez korekce rádiusu (např klad vrtán ): Naprogramujte polohovac blok s R0. R0 RL R R 14

15 Nastaven vztažného bodu bez 3D-dotykové sondy Při nastavován vztažného bodu se indikace TNC nastav na souřadnice některé známé polohy obrobku: Y Založte nulový nástroj se známým rádiusem Zvolte ručn provozn režim nebo ručn kolečko Naškrábněte vztažnou plochu v ose nástroje a zadejte délku nástroje Naškrábněte vztažné plochy v rovině obráběn a zadejte polohu středu nástroje Y Z Seř zen a měřen pomoc 3D-dotykových sond Seř zen stroje lze provést velmi rychle, jednoduše a přesně pomoc 3Ddotykové sondy HEIDENHAIN. Vedle sn mac ch funkc pro seřizován stroje v ručn m provozn m režimu a v režimu s ručn m kolečkem je v programovac ch provozn ch režimech k dispozici řada měřic ch cyklů (viz také Př ručka pro uživatele cyklů dotykové sondy): Základy Měřic cykly pro zjištěn a kompenzaci šikmé polohy obrobku Měřic cykly pro automatické nastaven vztažného bodu Měřic cykly pro automatické proměřen obrobku s porovnán m toleranc a automatickou korekc nástroje Z Y 15

16 Najet a opuštěn obrysu Najet a opuštěn obrysu Výchoz bod P S P S lež vně obrysu a mus se najet bez korekce rádiusu. Pomocný bod P H P H lež vně obrysu a TNC jej vypoč tá. TNC jede nástrojem z výchoz ho bodu P S do pomocného bodu P H s naposledy naprogramovaným posuvem! Prvn bod obrysu P A a posledn bod obrysu P E Prvn bod obrysu P A se naprogramuje v bloku APPR (anglicky: approach = přibl žit se). Posledn bod obrysu se bude programovat jako obvykle. P S R0 P A RL P H RL RL P E RL RL P N R0 Koncový bod P N P N lež vně obrysu a vyplývá z bloku DEP (anglicky: depart = odjezd). P N se najede automaticky pomoc R0. 16

17 Dráhové funkce při naj žděn a odj žděn Stiskněte softklávesu žádané dráhové funkce: Př mka s tangenciáln m napojen m Př mka kolmo k bodu obrysu Kruhová dráha s tangenciáln m napojen m Př mkový úsek s tangenciáln m přechodovým kruhem k obrysu Programujte korekce rádiusu v bloku APPR! Bloky DEP nastav korekci rádiusu na R0! Najet a opuštěn obrysu 17

18 Najet a opuštěn obrysu Najet po př mce s tangenciáln m napojen m: APPR LT Souřadnice pro prvn bod obrysu P A LEN: vzdálenost pomocného bodu P H od prvn ho bodu obrysu P A. Korekce rádiusu RR/RL 7L+40Y+10ROFMAM3 8 APPR LT +20 Y+20 Z-10 LEN15 RR F100 9 L Y+35 Y L... Najet po př mce kolmo k prvn mu bodu obrysu: APPR LN Souřadnice pro prvn bod obrysu P A LEN: vzdálenost pomocného bodu P H od prvn ho bodu obrysu P A. Korekce rádiusu RR/RL 7L+40Y+10ROFMAM3 8 APPR LN +10 Y+20 Z-10 LEN15 RR F Y Y 15 P H RR P A RR 20 RR 35 P SR0 40 9L+20Y L P A RR 15 RR 10 P H RR P SR

19 Najet po kruhové dráze s tangenciáln m napojen m: APPR CT Souřadnice pro prvn bod obrysu P A Rádius R zadejte R > 0 Úhel středu CCA zadejte CCA > 0 Korekce rádiusu RR/RL 7L+40Y+10ROFMAM3 8 APPR CT +10 Y+20 Z-10 CCA180 R+10 RR F100 9L+20Y L... Najet po kruhové dráze s tangenciáln m napojen m na obrys a př mý úsek: APPR LCT Y P A RR 10 R10 RR CCA= P H RR P S R0 40 Najet a opuštěn obrysu Souřadnice pro prvn bod obrysu P A Rádius R zadejte R > 0 Korekce rádiusu RR/RL 35 Y 7L+40Y+10ROFMAM3 8APPR LCT+10Y+20Z-10R10RRF100 9L+20Y L P A RR R10 RR P SR P H RR 40 19

20 Odjet po př mce s tangenciáln m napojen m: DEP LT Délková vzdálenost mezi P E a P N zadejte LEN> 0 35 Y Najet a opuštěn obrysu 23 L Y+20 RR F DEP LT LEN12.5 F L Z+100 FMA M2 Odjet po př mce kolmo k posledn mu bodu obrysu: DEP LN Délková vzdálenost mezi P E a P N zadejte LEN> 0 23 L Y+20 RR F DEP LN LEN+20 F P A RR 10 R10 RR 12.5 RR P H RR P E RR P N R0 P SR L Z+100 FMA M2 Y RR 20 P N R0 20 P E RR 20

21 Odjet po kruhové dráze s tangenciáln m napojen m: DEP CT Rádius Rzadejte R > 0 Úhel středu CCA 23 L Y+20 RR F DEP CT CCA 180 R+8 F L Z+100 FMA M2 Odjet po kruhové dráze s tangenciáln m napojen m na obrys a př mý úsek: DEP LCT Souřadnice koncového bodu P N Rádius R zadejte R > 0 23 L Y+20 RR F Y P N R0 R8 180 RR P E RR Najet a opuštěn obrysu 24 DEP LCT +10 Y+12 R+8 F L Z+100 FMA M2 Y RR P N R0 R8 P H R0 P E RR 10 21

22 Dráhové funkce Dráhové funkce pro polohovac bloky Viz Programován : programován obrysů. Dráhové funkce Př mka Strana 23 Dráhové funkce Dohoda Při programován pohybů nástroje se bude vždy předpokládat, že se pohybuje nástroj a obrobek je bez pohybu. Zadán c lových poloh C lové polohy můžete zadávat v pravoúhlých nebo polárn ch souřadnic ch absolutně nebo př růstkově nebo sm šeně absolutně a př růstkově. Údaje v polohovac m bloku Úplný polohovac blok obsahuje následuj c údaje: Dráhová funkce Souřadnice koncového bodu konč c ho a vyb haj c ho obrysového prvku (c lová poloha) Korekce rádiusu RR/RL/R0 Posuv F Př davná funkce M Na začátku obráběc ho programu napolohujte nástroj tak, aby bylo vyloučeno poškozen nástroje a obrobku. Zkosen mezi dvěma př mkami Strana 24 Zaoblen rohů Strana 25 Zadejte střed kruhu nebo souřadnice pólu Kruhová dráha kolem středu kruhu CC Kruhová dráha s uvedeným rádiusem Kruhová dráha s tangenciáln m napojen m na předcházej c prvek obrysu Volné programován obrysů FK Strana 26 Strana 26 Strana 27 Strana 28 Strana 31 22

23 Př mka L Souřadnice koncového bodu př mky Korekce rádiusu RR/RL/R0 Posuv F Př davná funkce M 40 Y 15 Pomoc pravoúhlých souřadnic 7L+10Y+40RLF200M3 8LI+20IY-15 9L+60IY-10 Pomoc polárn ch souřadnic 12 CC +45 Y+25 13LPPR+30PA+0RRF300M Dráhové funkce 14 LP PA LP IPA+60 Y 16 LP PA+180 Pól CC definujte předt m, než se budou programovat polárn souřadnice! Pól CC programujte pouze v pravoúhlých souřadnic ch! Pól CC plat až do definován nového pólu CC! 25 CC

24 Vložen zkosen CHF mezi dvě př mky Délka zkosen hrany Posuv F Y Dráhové funkce 7L+0Y+30RLF300M3 8L+40IY+5 9 CHF 12 F L I+5 Y+0 Obrys nesm zač nat blokem CHF! Korekce rádiusu před a za blokem CHF mus být stejná! Úkos mus být proveditelný s vyvolaným nástrojem! 24

25 Zaoblen rohů RND Začátek a konec kruhového oblouku tvoř tangenciáln přechody s předcházej c m a následuj c m obrysovým prvkem. Rádius R kruhového oblouku Posuv F pro zaoblen rohů 40 Y 5L+10Y+40RLF300M3 6 L +40 Y+25 7RNDR5F R Dráhové funkce 25

26 Kruhová dráha kolem středu kruhu CC Souřadnice středu kruhu CC Y Dráhové funkce Souřadnice koncového bodu kruhového oblouku Smysl otáčen DR Pomoc C a CP můžete naprogramovat celý kruh v jednom bloku. Pomoc pravoúhlých souřadnic 5CC+25Y+25 6 L +45 Y+25 RR F200 M3 7 C +45 Y+25 DR+ Pomoc polárn ch souřadnic 25 CC DR+ DR 18 CC +25 Y LP PR+20 PA+0 RR F250 M3 20 CP PA+180 DR+ Y Pól CC definujte předt m, než se budou programovat polárn souřadnice! Pól CC programujte pouze v pravoúhlých souřadnic ch! Pól CC plat až do definován nového pólu CC! Koncový bod kruhu se stanov pouze s pomoc PA! E CC S 26

27 Kruhová dráha CR s uvedeným rádiusem Souřadnice koncového bodu kruhového oblouku Rádius R Větš kruhový oblouk: ZW > 180, R záporné Menš kruhový oblouk: ZW < 180, R kladné Smysl otáčen DR Y 1 10L+40Y+40RLF200M3 11 CR +70 Y+40 R+20 DR- (OBLOUK 1) nebo 11 CR +70 Y+40 R+20 DR+ (OBLOUK 2) 40 DR+ ZW R R Dráhové funkce nebo 10L+40Y+40RLF200M3 Y 3 11 CR +70 Y+40 R-20 DR- (OBLOUK 3) ZW nebo 11 CR +70 Y+40 R-20 DR+ (OBLOUK 4) 40 R R DR

28 Kruhová dráha CT s tangenciáln m napojen m Souřadnice koncového bodu kruhového oblouku Korekce rádiusu RR/RL/R0 Posuv F Př davná funkce M Y Dráhové funkce Pomoc pravoúhlých souřadnic 7L+0Y+25RLF300M3 8L+25Y+30 9 CT +45 Y L Y+0 Pomoc polárn ch souřadnic 12 CC +40 Y L +0 Y+35 RL F250 M3 14 LP PR+25 PA CTP PR+30 PA L Y+0 Pól CC definujte předt m, než se budou programovat polárn souřadnice! Pól CC programujte pouze v pravoúhlých souřadnic ch! Pól CC plat až do definován nového pólu CC! 28

29 Šroubovice (pouze v polárn ch souřadnic ch) Výpočty (směr frézován zdola nahoru) Z Počet chodů: n Závitové chody + přeběh chodu na začátku a na konci závitu Y CC Celková výška: h Stoupán P x počet chodů n Př r. úhel pol. souřadnic: IPA Počet chodů n x 360 Výchoz úhel: PA Úhel začátku závitu + úhel přeběhu závitu Souřadnice začátku: Z Stoupán P x (počet chodů závitu + přeběh chodu na začátku závitu) Dráhové funkce 29

30 Tvar šroubovice Vnitřn závit Pracovn směr Smysl otáčen Korekce rádiusu Z Dráhové funkce pravochodý levochodý pravochodý levochodý Vnějš závit pravochodý levochodý pravochodý levochodý Z+ Z+ Z- Z- Pracovn směr Z+ Z+ Z- Z- DR+ DR- DR- DR+ Smysl otáčen DR+ DR- DR- DR+ RL RR RR RL Korekce rádiusu RR RL RL RR 25 Y CC 270 R Závit M6 x 1 mm s 5 chody: 12 CC +40 Y L Z+0 F100 M3 14 LP PR+3 PA+270 RL F50 15 CP IPA-1800 IZ+5 DR- 30

31 Volné programován obrysů FK Viz Dráhové pohyby volné programován obrysu FK V př padech, kdy chyb na výkresech obrobků souřadnice c lových bodů nebo tyto výkresy obsahuj údaje, jež nelze zadat přes šedá tlač tka dráhových funkc, tak použijte Volné programován obrysů FK. Možné údaje o obrysovém prvku: Známé souřadnice koncového bodu Pomocné body na obrysovém prvku Pomocné body v bl zkosti obrysového prvku Relativn vztah k jinému obrysovému prvku Údaje o směru (úhel)/údaje o poloze Údaje o průběhu obrysu Volné programován obrysů FK Použ vejte správně FK-programován : Všechny obrysové prvky mus ležet v rovině obráběn. Zadejte všechny dostupné údaje o obrysovém prvku. Při směšován konvenčn ch bloků a FK-bloků mus být každý úsek, který byl programován pomoc FK, jednoznačně určen. Teprve pak povol TNC zadán konvenčn ch dráhových funkc. 31

32 Volné programován obrysů FK Práce s programovac grafikou Zvolte rozdělen obrazovky PROGRAM+GRAFIKA! Zobrazit různá řešen Zvolit a potvrdit zobrazené řešen Programován dalš ch obrysových prvků Zobrazit programovac grafiku pro dalš naprogramovaný blok Standardn barvy programovac grafiky modrá Prvek obrysu je jednoznačně určen. zelená Zadané údaje připoušt v ce řešen ; zvolte to správné. červená Zadané údaje prvek obrysu ještě dostatečně nedefinuj ; zadejte dalš údaje. světle modrý Pohyb je programovaný rychloposuvem. 32

33 Zahájen FK-dialogu Zaháj FK-dialog, k dispozici jsou následuj c funkce: FK-prvek Softklávesy Př mka s tangenciáln m napojen m Př mka bez tangenciáln ho napojen Kruhový oblouk s tangenciáln m napojen m Kruhový oblouk bez tangenciáln ho napojen Volné programován obrysů FK Pól pro FK-programován 33

34 Volné programován obrysů FK Souřadnice koncového bodu, Y nebo PA, PR Známé údaje Softklávesy Pravoúhlé souřadnice a Y Polárn souřadnice vztažené k FPOL Inkrementáln zadáván 7FPOL+20Y+30 8FLI+10Y-20RRF100 9 FCT PR+15 IPA+30 DR+ R15 30 Y 20 R

35 Střed kruhu CC v bloku FC/FCT Známé údaje Střed v pravoúhlých souřadnic ch Střed v polárn ch souřadnic ch Inkrementáln zadáván 10 FC CC+20 CCY+15 DR+ R15 11 FPOL +20 Y FL AN FC DR+ R15 CCPR+35 CCPA+40 Softklávesy Volné programován obrysů FK 35

36 Volné programován obrysů FK Pomocné body na obrysu nebo vedle něj Známé údaje Souřadnice pomocného bodu P1 nebo P2 př mky Souřadnice Y pomocného bodu P1 nebo P2 př mky Souřadnice pomocného bodu P1, P2 nebo P3 kruhové dráhy Souřadnice Y pomocného bodu P1, P2 nebo P3 kruhové dráhy Známé údaje Softklávesy Softklávesy Y R Souřadnice a Y pomocného bodu vedle př mky Vzdálenost pomocného bodu od př mky Souřadnice a Y pomocného bodu vedle kruhové dráhy Vzdálenost pomocného bodu od kruhové dráhy 13 FC DR- R10 P P1Y FLT AH-70 PD+50 PDY+53 D10

37 Směr a délka prvku obrysu Známé údaje Délka př mky Úhel stoupán př mky Délka tětivy LEN úseku kruhového oblouku Úhel stoupán AN vstupn tangenty 27 FLT +25 LEN 12.5 AN+35 RL F FC DR+ R6 LEN 10 A FCT DR- R15 LEN 15 Označen uzavřeného obrysu Počátek obrysu: CLSD+ Konec obrysu: CLSD Softklávesy Y CLSD+ Volné programován obrysů FK 12 L +5 Y+35 RL F500 M3 13 FC DR- R15 CLSD+ CC+20 CCY FCT DR- R+15 CLSD- CLSD 37

38 Volné programován obrysů FK Relativn vztah k bloku N: souřadnice koncového bodu Známé údaje Souřadnice s relativn m vztahem zadávejte vždy př růstkově. Dále zadejte č slo bloku obrysového prvku, k němuž se vztahujete. Pravoúhlé souřadnice vztažené k bloku N Polárn souřadnice vztažené k bloku N 12 FPOL +10 Y FL PR+20 PA+20 Softklávesy 10 Y FPOL R FL AH FCT I+20 DR- R20 CCA+90 R FL IPR+35 FA+0 RPR 13 38

39 Relativn vztah k bloku N: směr a vzdálenost obrysového prvku Známé údaje Souřadnice s relativn m vztahem zadávejte vždy př růstkově. Dále zadejte č slo bloku obrysového prvku, k němuž se vztahujete. Úhel mezi př mkou a jiným prvkem obrysu, popř padě mezi vstupn tangentou kruhového oblouku a jiným prvkem obrysu Př mka rovnoběžná s jiným prvkem obrysu Vzdálenost př mky od rovnoběžného prvku obrysu Softklávesy Y Volné programován obrysů FK 17 FL LEN 20 AH FL AN+105 LEN FL PAR 17 DP FSELECT 2 21 FL LEN 20 IAH FL IAH+220 RAN 18 39

40 Volné programován obrysů FK Relativn vztah k bloku N: střed kruhu CC Známé údaje Souřadnice s relativn m vztahem zadávejte vždy př růstkově. Dále zadejte č slo bloku obrysového prvku, k němuž se vztahujete. Pravoúhlé souřadnice středu kruhu vztažené k bloku N Polárn souřadnice středu kruhu vztažené k bloku N 12 FL +10 Y+10 RL 13 FL... Softklávesy Y CC R FL +18 Y FL FL FC DR- R10 CCA+0 ICC+20 ICCY-15 RCC12 RCCY14 40

41 Podprogramy a opakován část programu Jednou naprogramované obráběc kroky se mohou nechat provádět opakovaně pomoc podprogramů a opakován část programů. Práce s podprogramy 1 Hlavn program prob há až do vyvolán podprogramu CALL LBL 1 2 Poté se provede podprogram označený pomoc LBL 1 až do svého konce LBL 0 3 Poté pokračuje hlavn program Podprogramy dávejte za konec hlavn ho programu (M2)! Otázku dialogu REP zodpovězte klávesou BEZ ZADÁNÍ! CALL LBL0 je nepř pustné! 0 BEGIN PGM... CALL LBL1 L Z+100 M2 LBL1 LBL0 END PGM... Podprogramy a opakován část programu Práce s opakován m části programu 1 Hlavn program prob há až do vyvolán opakován části programu CALL LBL 1 REP2 2 Část programu mezi LBL 1 a CALL LBL 1 REP2 se opakuje tolikrát, kolikrát je uvedeno u REP 3 Po posledn m opakován pokračuje hlavn program dále Opakovaná část programu se vykoná tud ž o jedno opakován v ce, než je počet naprogramovaných opakován! 0 BEGIN PGM... LBL1 CALL LBL1 REP 2/2 END PGM... 41

42 Vnořené podprogramy Podprogramy a opakován část programu Podprogram v podprogramu 1 Hlavn program prob há až do vyvolán prvn ho podprogramu CALL LBL 1 2 Podprogram 1 se provede až do vyvolán druhého podprogramu CALL LBL 2 3 Podprogram 2 prob há až do konce podprogramu 4 Pak pokračuje podprogram 1 a prob há až do svého konce 5 Poté pokračuje dále hlavn program Podprogram nesm vyvolávat sám sebe! Podprogramy mohou být vnořeny až do maximálně 8úrovn. 42

43 Libovolný program jako podprogram 1 Hlavn vyvolávaj c program A prob há až do vyvolán CALL PGM B 2 Vyvolaný program B se kompletně vykoná 3 Dále pokračuje vyvolávaj c hlavn program A Vyvolaný program nesm být ukončen pomoc M2 ani M30! 0 BEGIN PGM A CALL PGM B END PGM A 0 BEGIN PGM B END PGM B Podprogramy a opakován část programu 43

44 Práce s cykly Práce s cykly Často se opakuj c obráběn jsou v TNC uložená jako cykly. Také jsou ve formě cyklů k dispozici přepočty souřadnic a některé speciáln funkce. Definován cyklů Aby se zabránilo chybným zadán m při definici cyklů prove te před zpracován m grafický test programu! Znaménko parametru cyklu Hloubka definuje směr obráběn! TNC předpolohuje ve všech cyklech s č slem přes 200 nástroj v ose nástroje automaticky. Zvolte přehled cyklů: Zvolit skupinu cyklů Zvolit cyklus Skupina cyklů Cykly hlubokého vrtán, vystružován, vyvrtáván, zahlubován, vrtán závitů, řezán závitů a frézován závitů Cykly k frézován kapes, ostrůvků a drážek Cykly pro vytvářen bodových rastrů, např. d ry na kružnici nebo v řadě SL-cykly (Subcontur-List), jimiž lze obrábět obrysy, které se skládaj z v ce překrývaj c ch se d lč ch obrysů, interpolace na plášti válce Cykly k plošnému frézován (řádkován ) rovinných nebo vzájemně se pronikaj c ch ploch Cykly pro transformaci (přepočet) souřadnic, jimiž lze libovolné obrysy posouvat, natáčet, zrcadlit, zvětšovat a zmenšovat Speciáln cykly časové prodlevy, vyvolán programu, orientace vřetena, tolerance 44

45 Grafická podpora při programován cyklů TNC vás podporuje při definován cyklů pomoc grafického zobrazen zadaných parametrů. Vyvolán cyklů Následuj c cykly jsou platné od okamžiku jejich definice v obráběc m programu: Cykly pro transformaci (přepočet) souřadnic; Cyklus PRODLEVA; Cykly SL OBRYS a DATA OBRYSU; Rastr bodů Cyklus TOLERANCE. Všechny ostatn cykly jsou platné po vyvolán pomoc : CYCL CALL: plat po bloc ch CYCL CALL PAT: plat po bloc ch ve spojen s tabulkou bodů CYCL CALL POS: plat po bloc ch, poté co byla najeta pozice definovaná v bloku CYCL CALL POS M99: plat po bloc ch M89: plat modálně (v závislosti na strojn ch parametrech) Práce s cykly 45

46 Cykly pro zhotovován otvorů a závitů Cykly pro zhotovován otvorů a závitů Přehled Disponibiln cykly 240 STŘEDĚNÍ Strana VRTÁNÍ Strana VYSTRUŽOVÁNÍ Strana VYVRTÁVÁNÍ Strana UNIVERZÁLNÍ VRTÁNÍ Strana ZPĚTNÉ ZAHLUBOVÁNÍ Strana UNIVERZÁLNÍ HLUBOKÉ VRTÁNÍ Strana VYFRÉZOVÁNÍ DÍRY Strana NOVÉ ŘEZÁNÍ VNITŘNÍCH ZÁVITŮ Strana NOVÉ ŘEZÁNÍ VNITŘNÍCH ZÁVITŮ GS Strana ŘEZÁNÍ VNITŘNÍCH ZÁVITŮ S PŘERUŠENÍM Strana 57 TŘÍSKY 262 FRÉZOVÁNÍ ZÁVITU Strana FRÉZOVÁNÍ ZÁVITU SE ZAHLOUBENÍM Strana VRTACÍ FRÉZOVÁNÍ ZÁVITU Strana VRTACÍ FRÉZOVÁNÍ ZÁVITU HELI Strana FRÉZOVÁNÍ VNĚJŠÍHO ZÁVITU Strana 62 46

47 VYSTŘEDĚNÍ (cyklus 240) CYCL DEF: zvolte cyklus 400 STŘEDĚNÍ Bezpečnostn vzdálenost: Q200 Hloubka: vzdálenost povrchu obrobku dna d ry: Q201 Posuv do hloubky: Q206 Hloubka př suvu: Q202 Časová prodleva nahoře: Q210 Souřadnice povrchu obrobku: Q bezpečnostn vzdálenost: Q204 Časová prodleva dole: Q CYCL DEF 240 VYSTŘEDĚNÍ Q200=2 ;BEZPEČ. VZDÁL. Q343=1 ;VOLBA HLOUBKY/PRŮMĚRU Q203 Z Q210 Q344 Q206 Q200 Q204 Q201 Cykly pro zhotovován otvorů a závitů Q201=+0 ;HLOUBKA Q344=-10 ;PRŮMĚR Q206=250 ;POSUV PŘÍSUVU DO HL. Q211=0 ;ČAS. PRODLEVA DOLE Q203=+20 ;SOUŘADNICE POVRCHU Q204=100 ;2. BEZP. VZDÁL. 12 CYCL CALL POS +30 Y+20 M3 13 CYCL CALL POS +80 Y+50 47

48 Cykly pro zhotovován otvorů a závitů VRTÁNÍ (cyklus 200) CYCL DEF: zvolte cyklus 200 VRTÁNÍ Bezpečnostn vzdálenost: Q200 Hloubka: vzdálenost povrchu obrobku dna d ry: Q201 Posuv do hloubky: Q206 Hloubka př suvu: Q202 Časová prodleva nahoře: Q210 Souřadnice povrchu obrobku: Q bezpečnostn vzdálenost: Q204 Časová prodleva dole: Q CYCL DEF 200 VRTAT Q200=2 ;BEZPEČ. VZDÁL. Q201=-15 ;HLOUBKA Q203 Z Q210 Q206 Q200 Q202 Q204 Q201 Q206=250 ;POSUV PŘÍSUVU DO HL. Q202=5 ;HLOUBKA PŘÍSUVU Q210=0 ;ČAS. PRODLEVA NAHOŘE Q203=+20 ;SOUŘADNICE POVRCHU Q204=100 ;2. BEZP. VZDÁL. Q211=0.1 ;ČAS. PRODLEVA DOLE 12 CYCL CALL POS +30 Y+20 M3 13 CYCL CALL POS +80 Y+50 48

49 VYSTRUŽOVÁNÍ (cyklus 201) CYCL DEF: zvolte cyklus 201 VYSTRUŽOVÁNÍ Bezpečnostn vzdálenost: Q200 Hloubka: vzdálenost povrchu obrobku dna d ry: Q201 Posuv do hloubky: Q206 Časová prodleva dole: Q211 Posuv pro vyjet : Q208 Souřadnice povrchu obrobku: Q bezpečnostn vzdálenost: Q L Z+100 R0 FMA 11 CYCL DEF 201 VYSTRUŽOVÁNÍ Q200=2 ;BEZPEČ. VZDÁL. Q201=-15 ;HLOUBKA Q203 Z Q208 Q211 Q206 Q200 Q201 Q204 Cykly pro zhotovován otvorů a závitů Q206=100 ;POSUV PŘÍSUVU DO HL. Q211=0.5 ;ČAS. PRODLEVA DOLE Q208=250 ;POSUV ZPĚT Q203=+20 ;SOUŘADNICE POVRCHU Q204=100 ;2. BEZP. VZDÁL. 12 CYCL CALL POS +30 Y+20 M3 13 CYCL CALL POS +80 Y+50 49

50 Cykly pro zhotovován otvorů a závitů VYVRTÁVÁNÍ (cyklus 202) Stroj a TNC mus být pro cyklus VYVRTÁVÁNÍ upraveny od výrobce stroje! Obráběn se provede s regulovaným vřetenem! Nebezpeč kolize! Zvolte směr vyjet tak, aby nástroj odjel od okraje otvoru! CYCL DEF: zvolte cyklus 202 VYVRTÁVÁNÍ Bezpečnostn vzdálenost: Q200 Hloubka: vzdálenost povrchu obrobku dna d ry: Q201 Posuv do hloubky: Q206 Časová prodleva dole: Q211 Posuv pro vyjet : Q208 Q203 Z Q211 Q206 Q200 Q201 Q204 Q208 Souřadnice povrchu obrobku: Q bezpečnostn vzdálenost: Q204 Směr vyjet (0/1/2/3/4) na dně otvoru: Q214 Úhel pro orientaci vřetena: Q336 50

51 UNIVERZÁLNÍ VRTÁNÍ (cyklus 203) CYCL DEF: zvolte cyklus 203 UNIVERZÁLNÍ VRTÁNÍ Bezpečnostn vzdálenost: Q200 Hloubka: vzdálenost povrchu obrobku dna d ry: Q201 Posuv do hloubky: Q206 Hloubka př suvu: Q202 Časová prodleva nahoře: Q210 Souřadnice povrchu obrobku: Q bezpečnostn vzdálenost: Q204 Velikost úběru po každém př suvu: Q212 Poč. přerušen tř sky až do vyjet : Q213 Minimáln hloubka př suvu pokud je zadána velikost úběru: Q205 Časová prodleva dole: Q211 Posuv pro vyjet : Q208 Q203 Z Q210 Q211 Q206 Q200 Q202 Q208 Q204 Q201 Cykly pro zhotovován otvorů a závitů Zpětný pohyb při přerušen tř sky: Q256 51

52 Cykly pro zhotovován otvorů a závitů ZPĚTNÉ ZAHLUBOVÁNÍ (cyklus 204) Stroj a TNC mus být pro cyklus ZPĚTNÉ ZAHLOUBENÍ upraveny od výrobce stroje! Obráběn se provede s regulovaným vřetenem! Nebezpeč kolize! Zvolte směr vyjet tak, aby nástroj odjel ode dna otvoru! Použ vejte cyklus pouze se zpětnými vyvrtávac mi tyčemi! CYCL DEF: zvolte cyklus 204 ZPĚTNÉ ZAHLUBOVÁNÍ Bezpečnostn vzdálenost: Q200 Hloubka zahlouben : Q249 Tloušt ka materiálu: Q250 Excentricita: Q251 Q250 Z Q200 Q249 Q200 Q204 Q203 Výška břitu: Q252 Polohovac posuv: Q253 Z Q253 Posuv při zahlubován : Q254 Prodlen na dně zahlouben : Q255 Q251 Souřadnice povrchu obrobku: Q bezpečnostn vzdálenost: Q204 Směr vyjet (0/1/2/3/4): Q214 Úhel pro orientaci vřetena: Q336 Q252 Q255 Q254 Q214 52

53 UNIVERZÁLNÍ HLUBOKÉ VRTÁNÍ (cyklus 205) CYCL DEF: zvolte cyklus 205 UNIVERZÁLNÍ HLOUBKOVÉ VRTÁNÍ Bezpečnostn vzdálenost: Q200 Hloubka: vzdálenost povrchu obrobku dna d ry: Q201 Posuv do hloubky: Q206 Hloubka př suvu: Q202 Souřadnice povrchu obrobku: Q bezpečnostn vzdálenost: Q204 Velikost úběru po každém př suvu: Q212 Minimáln hloubka př suvu pokud je zadána velikost úběru: Q205 Představná vzdálenost nahoře: Q258 Představná vzdálenost dole: Q259 Hloubka vrtán až do přerušen tř sky: Q257 Zpětný pohyb při přerušen tř sky: Q256 Časová prodleva dole: Q211 Hlubš výchoz bod: Q379 Polohovac posuv: Q253 Cykly pro zhotovován otvorů a závitů 53

54 Cykly pro zhotovován otvorů a závitů VRTACÍ FRÉZOVÁNÍ (cyklus 208) Předpolohován do středu otvoru pomoc R0 CYCL DEF: zvolte cyklus 208 VRTACÍ FRÉZOVÁNÍ Bezpečnostn vzdálenost: Q200 Hloubka: vzdálenost povrchu obrobku dna d ry: Q201 Posuv do hloubky: Q206 Př suv na jeden závit šroubovice: Q334 Souřadnice povrchu obrobku: Q bezpečnostn vzdálenost: Q204 C lový průměr otvoru: Q335 Předvrtaný průměr: Q CYCL DEF 208 VRTACÍ FRÉZOVÁNÍ Q200=2 ;BEZPEČ. VZDÁL. Q201=-80 ;HLOUBKA Q206=150 ;POSUV PŘÍSUVU DO HL. Q334=1.5 ;HLOUBKA PŘÍSUVU Q203=+100 ;SOUŘADNICE POVRCHU Q204=50 ;2. BEZP. VZDÁL. Q335=25 ;CÍLOVÝ PRŮMĚR Q342=0 ;ZADANÝ PRŮMĚR 54

55 NOVÉ ŘEZÁNÍ VNITŘNÍCH ZÁVITŮ (cyklus 206) s vyrovnávac hlavou Pro pravý závit se mus vřeteno aktivovat pomoc M3, pro levý závit pomoc M4! Výměna vyrovnávac hlavy CYCL DEF: zvolte cyklus 206 NOVÉ ŘEZÁNÍ VNITŘNÍCH ZÁVITŮ Bezpečnostn vzdálenost: Q200 Hloubka otvoru: délka závitu = vzdálenost mezi povrchem obrobku a koncem závitu: Q201 Posuv F = otáčky vřetena S x stoupán závitu P: Q206 Zadejte prodlevu dole (hodnotu mezi 0 a 0,5 sekundy): Q211 Souřadnice povrchu obrobku: Q bezpečnostn vzdálenost: Q204 Cykly pro zhotovován otvorů a závitů 25 CYCL DEF 206 VRTÁNÍ ZÁVITU NOVÉ Q200=2 ;BEZPEČ. VZDÁL. Q201=-20 ;HLOUBKA Q206=150 ;POSUV PŘÍSUVU DO HL. Q211=0.25 ;ČAS. PRODLEVA DOLE Q203=+25 ;SOUŘADNICE POVRCHU Q204=50 ;2. BEZP. VZDÁL. 55

Průvodce. itnc 530. Český (cs)

Průvodce. itnc 530. Český (cs) Průvodce itnc 530 NC-Software 340 420-xx Český (cs) 4/2003 Průvodce Obsah... je stručná verze programovac pomůcky pro ř -zen HEIDENHAIN itnc 530. Kompletn návod k programován a obsluze naleznete v "Př

Více

Průvodce TNC 426 TNC 430. 4/2002 Český (cs)

Průvodce TNC 426 TNC 430. 4/2002 Český (cs) Průvodce TNC 426 TNC 430 NC-Software 280 476-xx 280 477-xx 4/2002 Český (cs) Průvodce Obsah... je stručná programovac pomůcka pro ř dic sytémy TNC 426 a TNC 430 firmy HEIDENHAIN. Kompletn návod k programován

Více

Heidenhain itnc 530. 1.Základní seznámení se systémem. 1.1 Obrazovka řídícího systému. Obrábění v systému Heidenhain

Heidenhain itnc 530. 1.Základní seznámení se systémem. 1.1 Obrazovka řídícího systému. Obrábění v systému Heidenhain Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: PRS 4.ročník BAJ 9.3.2013 Název zpracovaného celku: Obrábění v systému Heidenhain Heidenhain itnc 530 1.Základní seznámení se systémem 1.1 Obrazovka řídícího systému 1

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Šumperk, Gen. Krátkého 30

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Šumperk, Gen. Krátkého 30 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Šumperk, Gen. Krátkého 30 Základy programování CNC strojů s využitím programovacích jednotek HEIDENHAIN Šumperk, březen 2007 Název projektu: Registrační

Více

Heidenhain itnc Základní seznámení se systémem. 1.1 Obrazovka řídícího systému. Obrábění v systému Heidenhain

Heidenhain itnc Základní seznámení se systémem. 1.1 Obrazovka řídícího systému. Obrábění v systému Heidenhain Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: PRS 4.ročník Bančík Jindřich 9.3.2013 Název zpracovaného celku: Obrábění v systému Heidenhain Heidenhain itnc 530 1.Základní seznámení se systémem 1.1 Obrazovka řídícího

Více

2) Nulový bod stroje používáme k: a) Kalibraci stroje b) Výchozímu bodu vztažného systému c) Určení korekcí nástroje

2) Nulový bod stroje používáme k: a) Kalibraci stroje b) Výchozímu bodu vztažného systému c) Určení korekcí nástroje 1) K čemu používáme u CNC obráběcího stroje referenční bod stroje: a) Kalibraci stroje a souřadného systému b) Zavedení souřadného systému stroje c) K výměně nástrojů 2) Nulový bod stroje používáme k:

Více

Příručka uživatele Programování cyklů. itnc 530. NC-software 340 490-05 340 491-05 340 492-05 340 493-05 340 494-05

Příručka uživatele Programování cyklů. itnc 530. NC-software 340 490-05 340 491-05 340 492-05 340 493-05 340 494-05 Příručka uživatele Programování cyklů itnc 530 NC-software 340 490-05 340 491-05 340 492-05 340 493-05 340 494-05 Česky (cs) 2/2009 O této příručce Dále najdete seznam symbolů, které se v této příručce

Více

Dílenské programování dialogové, ISO frézka II

Dílenské programování dialogové, ISO frézka II Název projektu: Sbližování teorie s praxí Datum zahájení projektu: 01.11.2010 Datum ukončení projektu: 30.06.2012 Obor: Mechanik seřizovač Ročník: čtvrtý Zpracoval: Josef Dominik Modul: Dílenské programování

Více

Programovací stanice itnc 530

Programovací stanice itnc 530 Programovací stanice itnc 530 Základy programování výroby jednoduchých součástí na CNC frézce s řídícím systémem HEIDENHAIN VOŠ a SPŠE Plzeň 2011 / 2012 Ing. Lubomír Nový Stanice itnc 530 a možnosti jejího

Více

TNC 320. Uživatelská příručka Programování cyklů. NC-software

TNC 320. Uživatelská příručka Programování cyklů. NC-software TNC 320 Uživatelská příručka Programování cyklů NC-software 771851-01 771855-01 Česky (cs) 4/2014 Základy Základy O této příručce O této příručce Dále najdete seznam symbolů, které se v této příručce

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC CNC CAM CNC frézování Heidenhain Kapitola 1 - Základy ISO kódu, kompenzace rádiusu frézy a struktura zápisu NC kódu. Kapitola 2 - Seznámení s prostředím

Více

ODBORNÝ VÝCVIK PROGRAMOVÁNÍ V ŘÍDICÍM SYSTÉMU HEIDENHAIN ITNC 530 JOSEF VITISKA ALEŠ JANÁK

ODBORNÝ VÝCVIK PROGRAMOVÁNÍ V ŘÍDICÍM SYSTÉMU HEIDENHAIN ITNC 530 JOSEF VITISKA ALEŠ JANÁK Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou ODBORNÝ VÝCVIK PROGRAMOVÁNÍ V ŘÍDICÍM SYSTÉMU HEIDENHAIN ITNC 530 JOSEF VITISKA ALEŠ JANÁK Vytvořeno v rámci projektu: Implementace

Více

Cykly dotykové sondy itnc 530

Cykly dotykové sondy itnc 530 Cykly dotykové sondy itnc 530 NC software 340 420-xx 340 421-xx Př ručka uživatele Český (cs) 7/2002 Typ TNC, software a funkce Tato př ručka popisuje funkce, které jsou k dispozici v systémech TNC od

Více

Přehled cyklů pro frézování v řídicím systému Sinumerik 810 M

Přehled cyklů pro frézování v řídicím systému Sinumerik 810 M Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: Téma: Autor: EMCO Sinumerik 810 M - frézování Přehled cyklů pro

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: PROGRAM 28 CNC frézování ( řídící systém HEIDENHAIN ), program na frézování pomocí cyklů v systému HEIDENHAIN ( vrtací cykly, vrtání na kruhu a v řadě, frézování

Více

TNC 620. Uživatelská příručka Programování cyklů. NC-software 817600-01 817601-01 817605-01

TNC 620. Uživatelská příručka Programování cyklů. NC-software 817600-01 817601-01 817605-01 TNC 620 Uživatelská příručka Programování cyklů NC-software 817600-01 817601-01 817605-01 Česky (cs) 4/2014 Základy Základy O této příručce O této příručce Dále najdete seznam symbolů, které se v této

Více

PARAMETRICKÉ PROGRAMOVÁNÍ SOUČÁSTI V ŘÍDICÍM SYSTÉMU HEIDENHAIN SVOČ FST 2015

PARAMETRICKÉ PROGRAMOVÁNÍ SOUČÁSTI V ŘÍDICÍM SYSTÉMU HEIDENHAIN SVOČ FST 2015 PARAMETRICKÉ PROGRAMOVÁNÍ SOUČÁSTI V ŘÍDICÍM SYSTÉMU HEIDENHAIN SVOČ FST 2015 Bc. Petr Petrek, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika ABSTRAKT Tato práce se zabývá

Více

Obsah 1 Technologie obrábění na CNC obráběcím stroji... 2

Obsah 1 Technologie obrábění na CNC obráběcím stroji... 2 Obsah 1 Technologie obrábění na CNC obráběcím stroji... 2 Souřadnicový systém... 2 Vztažné body... 6 Absolutní odměřování, přírůstkové odměřování... 8 Geometrie nástroje...10 Korekce nástrojů - soustružení...13

Více

Př ručka uživatele Cykly dotykové sondy. itnc 530. NC-software 340 423-xx. 340 481-xx

Př ručka uživatele Cykly dotykové sondy. itnc 530. NC-software 340 423-xx. 340 481-xx Př ručka uživatele Cykly dotykové sondy itnc 530 NC-software 340 422-xx 340 423-xx 340 480-xx 340 481-xx Česky (cs) 10/2005 Typ TNC, software a funkce Tato př ručka popisuje funkce, které jsou k dispozici

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC. Kapitola 03 Frézování kontur

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC. Kapitola 03 Frézování kontur KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC Kapitola 03 Frézování kontur Siemens 840 - Frézování Kapitola 1 - Siemens 840 - Ovládací panel a tlačítka na ovládacím panelu Kapitola 2 - Siemens

Více

Základy programování a obsluha CNC strojů

Základy programování a obsluha CNC strojů STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, JIHLAVA Základy programování a obsluha CNC strojů Učební texty Ing. Milan Chudoba, učitel odborných předmětů strojírenství - 1 - ÚVOD Cílem těchto textů je naučit obsluhu ovládat

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC CNC CAM CNC frézování Heidenhain Kapitola 1 - Základy ISO kódu, kompenzace rádiusu frézy a struktura zápisu NC kódu. Kapitola 2 - Seznámení s prostředím

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC CNC CAM CNC frézování Heidenhain Kapitola 1 - Základy ISO kódu, kompenzace rádiusu frézy a struktura zápisu NC kódu. Kapitola 2 - Seznámení s prostředím

Více

L81 - vrtání, centrování - referenční rovina (absolutně) - konečná hloubka vrtání - rovina vyjíždění

L81 - vrtání, centrování - referenční rovina (absolutně) - konečná hloubka vrtání - rovina vyjíždění Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: Téma: Autor: EMCO Sinumerik 810 M - frézování Vrtací cykly Horák

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC CNC CAM CNC frézování Heidenhain Kapitola 1 - Základy ISO kódu, kompenzace rádiusu frézy a struktura zápisu NC kódu. Kapitola 2 - Seznámení s prostředím

Více

TNC 620. Uživatelská příručka Programování cyklů. NC-Software

TNC 620. Uživatelská příručka Programování cyklů. NC-Software TNC 620 Uživatelská příručka Programování cyklů NC-Software 817600-02 817601-02 817605-02 Česky (cs) 3/2015 Základy Základy O této příručce O této příručce Dále najdete seznam symbolů, které se v této

Více

CNC frézování - Mikroprog

CNC frézování - Mikroprog Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: PRAXE 3. ročník Jindřich Bančík 14.3.2012 Název zpracovaného celku: CNC frézování - Mikroprog CNC frézování - Mikroprog 1.Obecná část 1.1 Informace o systému a výrobci

Více

Obsah 1 Technologie obrábění na CNC obráběcím stroji... 2

Obsah 1 Technologie obrábění na CNC obráběcím stroji... 2 Obsah 1 Technologie obrábění na CNC obráběcím stroji... 2 1. Definice základních pojmů... 2 2. Schéma CNC obráběcího stroje... 3 3. Souřadné systémy CNC strojů... 4 4. Vztažné body pro CNC stroje... 5

Více

PrůvodcF. itnc 530. NC-software xx xx xx xx xx. Česky (cs) 12/2005

PrůvodcF. itnc 530. NC-software xx xx xx xx xx. Česky (cs) 12/2005 PrůvodcF h" itnc 530 NC-software 340 490-xx 340 491-xx 340 492-xx 340 493-xx 340 494-xx Česky (cs) 12/2005 Průvodce pro smart.nc... je programovac pomůcka pro nový provozn režim smart.nc itnc 530, ve

Více

TNC 310. NC-software 286 140-xx 286 160-xx. Př ručka pro uživatele Popisný dialog HEIDENHAIN

TNC 310. NC-software 286 140-xx 286 160-xx. Př ručka pro uživatele Popisný dialog HEIDENHAIN TNC 310 NC-software 286 140-xx 286 160-xx Př ručka pro uživatele Popisný dialog HEIDENHAIN 10/2000 Ovládac prvky TNC Ovládac prvky obrazovky volba rozdělen obrazovky softklávesy přep nán lišt softkláves

Více

itnc 530 NC software 340 420-xx Př ručka uživatele PROGRAMOVÁNÍ PODLE DIN/ISO

itnc 530 NC software 340 420-xx Př ručka uživatele PROGRAMOVÁNÍ PODLE DIN/ISO itnc 530 NC software 340 420-xx Př ručka uživatele PROGRAMOVÁNÍ PODLE DIN/ISO Česky (cs) 9/2002 Ovládac prvky zobrazovac jednotky Volba rozdělen obrazovky Přep nán obrazovky mezi strojn m a programovac

Více

TNC 620. Příručka uživatele pro programovaní cyklů. NC-Software

TNC 620. Příručka uživatele pro programovaní cyklů. NC-Software TNC 620 Příručka uživatele pro programovaní cyklů NC-Software 817600-03 817601-03 817605-03 Česky (cs) 10/2015 Základy Základy O této příručce O této příručce Dále najdete seznam symbolů, které se v této

Více

Střední průmyslová škola, Jihlava. EMCO WinNC HEIDENHAIN TNC 426 frézování

Střední průmyslová škola, Jihlava. EMCO WinNC HEIDENHAIN TNC 426 frézování Střední průmyslová škola, Jihlava EMCO WinNC HEIDENHAIN TNC 426 frézování Pracovní sešit Ing. Michal Hill, učitel odborných strojírenských předmětů Úvod Tento sešit slouží k procvičení základních prací

Více

Programování CNC rozšíření znalostí

Programování CNC rozšíření znalostí STUDIJNÍ MATERIÁLY Programování CNC rozšíření znalostí Autor: Ing. Miroslav. Dýčka Seminář je realizován v rámci projektu Správná praxe ve strojírenské výrobě, registrační číslo CZ.1.07/3.2.05/05.0011

Více

TNC 410. NC-Software 286 060 xx 286 080 xx. Uživatelská př ručka

TNC 410. NC-Software 286 060 xx 286 080 xx. Uživatelská př ručka TNC 410 NC-Software 286 060 xx 286 080 xx Uživatelská př ručka Český (cs) 12/2003 Obslužné prvky TNC Obslužné prvky na obrazovce Přep nán obrazovky mezi strojn mi a programovac mi provozn mi režimy Volba

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC CNC obrábění [A] CNC OBECNĚ Kapitola 1 - Způsoby programování CNC strojů Kapitola 2 - Základní terminologie, oblasti CNC programování Kapitola 3

Více

CNC soustružení - Mikroprog

CNC soustružení - Mikroprog Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: PRAXE 2 BAJ 1.8.2013 Název zpracovaného celku: CNC soustružení - Mikroprog CNC soustružení - Mikroprog 1.Obecná část 1.1 Informace o systému a výrobci MIKROPROG S je určen

Více

TNC 310. Př ručka uživatele. NC-Software 286 040 xx 11/98

TNC 310. Př ručka uživatele. NC-Software 286 040 xx 11/98 TNC 310 NC-Software 286 040 xx Př ručka uživatele 11/98 Ovládac prvky TNC Ovládac prvky na klávesnici volba rozdělěn obrazovky softklávesy přep nán lišt softkláves Tlač tka stroje osová/směrová tlač tka

Více

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 9 _ C N C P R O G R A M O V Á N Í _ P W P

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 9 _ C N C P R O G R A M O V Á N Í _ P W P A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 9 _ C N C P R O G R A M O V Á N Í _ P W P Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony

Více

FUNKCE ŘÍDICÍHO SYSTÉMU HEIDENHAIN ITNC 530 PRO OBRÁBĚNÍ THE FUNCTION OF CONTROL SYSTEM HEIDENHAIN ITNC 530 FOR CUTTING

FUNKCE ŘÍDICÍHO SYSTÉMU HEIDENHAIN ITNC 530 PRO OBRÁBĚNÍ THE FUNCTION OF CONTROL SYSTEM HEIDENHAIN ITNC 530 FOR CUTTING VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING DEPARTMENT OF MACHINING TECHNOLOGY FUNKCE ŘÍDICÍHO

Více

Př ručka pro uživatele POSITIP 855. Listopad 1999. Frézován

Př ručka pro uživatele POSITIP 855. Listopad 1999. Frézován Př ručka pro uživatele POSITIP 855 Listopad 1999 Frézován Obrazovka textová hlášen vstupn řádek grafická polohovac pomůcka provozn režim nebo funkce referenčn značky byly přejety symboly provozn ch režimů,

Více

CNC PILOT 4290 Osy B a Y

CNC PILOT 4290 Osy B a Y Příručka uživatele CNC PILOT 4290 Osy B a Y NC-software 625 952-xx Česky (cs) 4/2010 CNC PILOT 4290 Osy B a Y CNC PILOT 4290 Osy B a Y Tato příručka popisuje funkce, které jsou k dispozici v CNC PILOT

Více

CNC frézování pro začátečníky

CNC frézování pro začátečníky Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Šumperk, Gen. Krátkého 30 CNC frézování pro začátečníky s popisným dialogem HEIDENHAIN TNC 310 Šumperk, duben 2007 Název projektu: Registrační číslo: Tvorba

Více

PROGRAMOVÁNÍ NC STROJŮ

PROGRAMOVÁNÍ NC STROJŮ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109 Pavel Steininger PROGRAMOVÁNÍ NC STROJŮ CVIČENÍ SOUBOR PŘÍPRAV PRO 4. R. OBORU 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ

Více

TNC 426. Uživatelská př ručka. NC-Software 280 462 xx 280 463 xx 9/97

TNC 426. Uživatelská př ručka. NC-Software 280 462 xx 280 463 xx 9/97 TNC 426 NC-Software 280 462 xx 280 463 xx Uživatelská př ručka 9/97 Obslužné prvky TNC Obslužné prvky na obrazovce Přep nán obrazovky mezi strojn mi a programovac mi provozn mi režimy GRAPHICS Volba rozdělen

Více

Programovací stanice itnc 530

Programovací stanice itnc 530 Programovací stanice itnc 530 Základy programování CNC frézky s tříosým řídícím systémem HEIDENHAIN VOŠ a SPŠE Plzeň 2012 / 2013 Ing. Lubomír Nový Stanice itnc 530 a možnosti jejího využití 1. Popis stanice

Více

CNC soustružení - Mikroprog

CNC soustružení - Mikroprog Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: PRAXE 2. ročník Jindřich Bančík 16.2.2014 Název zpracovaného celku: CNC soustružení - Mikroprog CNC soustružení - Mikroprog 1.Obecná část 1.1 Informace o systému a výrobci

Více

Př ručka uživatele Popisný dialog HEIDENHAIN TNC 320. NC-software 340 551-01

Př ručka uživatele Popisný dialog HEIDENHAIN TNC 320. NC-software 340 551-01 Př ručka uživatele Popisný dialog HEIDENHAIN TNC 320 NC-software 340 551-01 Česky (cs) 3/2006 Ovládac prvky zobrazovac jednotky Volba rozdělen obrazovky Přep nán obrazovky mezi strojn m a programovac m

Více

Průvodce smart.nc. itnc 530. NC-software Česky (cs) 8/2006

Průvodce smart.nc. itnc 530. NC-software Česky (cs) 8/2006 Průvodce smart.nc itnc 530 NC-software 340 490-03 340 491-03 340 492-03 340 493-03 340 494-03 Česky (cs) 8/2006 Průvodce pro smart.nc... je programovac pomůcka pro nový provozn režim smart.nc itnc 530,

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC. Kapitola 06 Frézování kapes a drážek

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC. Kapitola 06 Frézování kapes a drážek KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC Kapitola 06 Frézování kapes a drážek Siemens 840 - Frézování Kapitola 1 - Siemens 840 - Ovládací panel a tlačítka na ovládacím panelu Kapitola 2

Více

Pohyb rychlým posuvem (G0, RTLION, RTLIOF)

Pohyb rychlým posuvem (G0, RTLION, RTLIOF) Funkce Pohyby rychlým posuvem se používají pro následující účely: pro rychlé nastavování polohy nástroje pro pohyby okolo obrobku pro najíždění na body pro výměnu nástroje pro volné vyjíždění nástroje

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC. CNC obrábění

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC. CNC obrábění KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC CNC obrábění CNC OBECNĚ Kapitola 1 - Způsoby programování CNC strojů Kapitola 2 - Základní terminologie, oblasti CNC programování Kapitola 3 - Řídící

Více

CNC soustružení pro pokročilé

CNC soustružení pro pokročilé Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Šumperk, Gen. Krátkého 30 CNC soustružení pro pokročilé Šumperk, květen 2007 Název projektu: Registrační číslo: Tvorba a realizace vzdělávacích programů

Více

Pavel Steininger PROGRAMOVÁNÍ NC STROJŮ

Pavel Steininger PROGRAMOVÁNÍ NC STROJŮ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109 Pavel Steininger PROGRAMOVÁNÍ NC STROJŮ CVIČENÍ SOUBOR PŘÍPRAV PRO 3. R. OBORU 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC CNC CAM HSMWorks Přehled modulů Kapitola 1 - seznámení s prostředím HSM Works Kapitola 2 - import modelů, polohování Kapitola 3 - základy soustružení

Více

STUDIJNÍ MATERIÁLY. Obrábění CNC

STUDIJNÍ MATERIÁLY. Obrábění CNC STUDIJNÍ MATERIÁLY Obrábění CNC Autor: Ing. Miroslav Dýčka Seminář je realizován v rámci projektu Správná praxe ve strojírenské výrobě, registrační číslo CZ.1.07/3.2.05/05.0011 Vzdělávací modul: Obráběč

Více

Příručka uživatele Programování DIN/ISO TNC 620. NC-software

Příručka uživatele Programování DIN/ISO TNC 620. NC-software Příručka uživatele Programování DIN/ISO TNC 620 NC-software 734980-01 734981-01 Česky (cs) 10/2012 Ovládací prvky TNC Ovládací prvky na obrazovce Klávesa Strojní provozní režimy Klávesa Funkce Volba rozdělení

Více

Kompatibilita a import CAD

Kompatibilita a import CAD Kompatibilita a import CAD Import a automatické rozpoznání 3D vlastností CATIA V5 WorkNC nyní nabízí import a automatické rozpoznání vlastností vrtaných otvorů z CATIA V5. V modulu automatického vrtání

Více

TNC 426 TNC 430. Př ručka pro uživatele Dialog HEIDENHAIN. NC-software xx xx 6/99

TNC 426 TNC 430. Př ručka pro uživatele Dialog HEIDENHAIN. NC-software xx xx 6/99 TNC 426 TNC 430 NC-software 280 474 xx 280 475 xx Př ručka pro uživatele Dialog HEIDENHAIN 6/99 Ovládac prvky TNC Ovládac prvky na obrazovce Volba rozdělen obrazovky Přep nán obrazovky mezi strojn mi a

Více

Škola VOŠ a SPŠE Plzeň, IČO 49774301, REDIZO 600009491

Škola VOŠ a SPŠE Plzeň, IČO 49774301, REDIZO 600009491 Škola VOŠ a SPŠE Plzeň, IČO 49774301, REDIZO 600009491 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Kód DUMu Název DUMu Autor DUMu Studijní obor Ročník Předmět Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0560

Více

TNC 410 TNC 426 TNC 430

TNC 410 TNC 426 TNC 430 TNC 410 TNC 426 TNC 430 NC-software 286 060-xx 286 080-xx 280 476-xx 280 477-xx Př ručka uživatele programován podle DIN/ISO Český (cs) 12/2002 Ovládac prvky zobrazovac jednotky Volba rozdělen obrazovky

Více

Frézování. Hlavní řezný pohyb nástroj - rotační pohyb Přísuv obrobek - v podélném, příčném a svislém směru. Nástroje - frézy.

Frézování. Hlavní řezný pohyb nástroj - rotační pohyb Přísuv obrobek - v podélném, příčném a svislém směru. Nástroje - frézy. Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Základní konvenční technologie obrábění FRÉZOVÁNÍ Technická univerzita v Liberci

Více

CNC frézování pro pokročilé

CNC frézování pro pokročilé Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Šumperk, Gen. Krátkého 30 CNC frézování pro pokročilé s popisným dialogem Heidenhain TNC 246 Šumperk, červenec 2007 Název projektu: Registrační číslo:

Více

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ _ C N C V Z T A Ž N É A O B R Y S O V É B

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ _ C N C V Z T A Ž N É A O B R Y S O V É B A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 8 _ C N C V Z T A Ž N É A O B R Y S O V É B O D Y _ P W P Název školy: Číslo a název projektu: Číslo

Více

Řezání závitu s konstantním stoupáním (G33, SF)

Řezání závitu s konstantním stoupáním (G33, SF) Funkce Pomocí příkazu G33 je možné vyrábět závity s konstantním stoupáním: Válcový závit 3 Rovinný závit 2 Kuželový závit 1 Poznámka Technickým předpokladem pro tento způsob řezání závitů pomocí příkazu

Více

Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov

Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov Protokol SADA DUM Číslo sady DUM: Název sady DUM: Název a adresa školy: Registrační číslo projektu: Číslo a název šablony: Obor vzdělávání: Tematická oblast ŠVP: Předmět a ročník Autor: Použitá literatura:

Více

Střední škola technická Žďár nad Sázavou. Autor Milan Zach Datum vytvoření: 25.11.2012. Frézování ozubených kol odvalovacím způsobem

Střední škola technická Žďár nad Sázavou. Autor Milan Zach Datum vytvoření: 25.11.2012. Frézování ozubených kol odvalovacím způsobem Číslo šablony Číslo materiálu Název školy III/2 VY_32_INOVACE_T.9.4 Střední škola technická Žďár nad Sázavou Autor Milan Zach Datum vytvoření: 25.11.2012 Tématický celek Předmět, ročník Téma Anotace Obrábění

Více

Pavel Steininger PROGRAMOVÁNÍ NC STROJŮ

Pavel Steininger PROGRAMOVÁNÍ NC STROJŮ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109 Pavel Steininger PROGRAMOVÁNÍ NC STROJŮ CVIČENÍ SOUBOR PŘÍPRAV PRO 3. R. OBORU 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ

Více

Střední škola technická Žďár nad Sázavou. Autor Milan Zach Datum vytvoření:

Střední škola technická Žďár nad Sázavou. Autor Milan Zach Datum vytvoření: Číslo šablony Číslo materiálu Název školy III/2 VY_32_INOVACE_T.10.1 Střední škola technická Žďár nad Sázavou Autor Milan Zach Datum vytvoření: 18.12.2012 Tématický celek Předmět, ročník Obrábění - programování

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC CNC CAM HSMWorks Přehled modulů Kapitola 1 - seznámení s prostředím HSM Works Kapitola 2 - import modelů, polohování Kapitola 3 - základy soustružení

Více

Střední škola technická Žďár nad Sázavou. Autor Milan Zach Datum vytvoření:

Střední škola technická Žďár nad Sázavou. Autor Milan Zach Datum vytvoření: Číslo šablony Číslo materiálu Název školy III/2 VY_32_INOVACE_T.10.17 Střední škola technická Žďár nad Sázavou Autor Milan Zach Datum vytvoření: 30.12.2012 Tématický celek Předmět, ročník Téma Anotace

Více

Programovací stanice TNC640

Programovací stanice TNC640 Programovací stanice TNC640 Základy programování CNC frézky s tříosým řídícím systémem HEIDENHAIN VOŠ a SPŠE Plzeň 2015 / 2016 Ing. Lubomír Nový Stanice TNC640 a možnosti jejího využití 1. Popis stanice

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC CNC CAM HSMWorks Přehled modulů Kapitola 1 - seznámení s prostředím HSM Works Kapitola 2 - import modelů, polohování Kapitola 3 - základy soustružení

Více

Cvičebnice programování ISO - frézka

Cvičebnice programování ISO - frézka Název projektu: Sbližování teorie s praxí Datum zahájení projektu: 01.11.2010 Datum ukončení projektu: 30.06.2012 Obor: Mechanik Ročník: Třetí, čtvrtý seřizovač Zpracoval: Josef Dominik Modul: Cvičebnice

Více

PEPS. CAD/CAM systém. Cvičebnice DEMO. Modul: Drátové řezání

PEPS. CAD/CAM systém. Cvičebnice DEMO. Modul: Drátové řezání PEPS CAD/CAM systém Cvičebnice DEMO Modul: Drátové řezání Cvičebnice drátového řezání pro PEPS verze 4.2.9 DEMO obsahuje pouze příklad VII Kopie 07/2001 Blaha Technologie Transfer GmbH Strana: 1/16 Příklad

Více

Měřící sonda Uživatelská příručka

Měřící sonda Uživatelská příručka Měřící sonda Uživatelská příručka 1995-2012 SolidCAM All Rights Reserved. Obsah Obsah 1. Úvod... 7 1.1. Přidání operace Měřící sonda... 11 1.2. Dialogové okno Operace měřící sondy... 12 2. Počáteční definice...

Více

VYROBENÍ VZORKU SOUČÁSTI NA CNC STROJI

VYROBENÍ VZORKU SOUČÁSTI NA CNC STROJI VYROBENÍ VZORKU SOUČÁSTI NA CNC STROJI MANUFACTURING OF COMPONENTS USING A CNC MACHINE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR THESIS AUTOR PRÁCE AUTHOR Adam Smolík VEDOUCÍ PRÁCE SUPERVISOR Ing. Milan Kalivoda BRNO

Více

K obrábění součástí malých a středních rozměrů.

K obrábění součástí malých a středních rozměrů. FRÉZKY Podle polohy vřetena rozeznáváme frézky : vodorovné, svislé. Podle účelu a konstrukce rozeznáváme frézky : konzolové, stolové, rovinné, speciální (frézky na ozubeni, kopírovací frézky atd.). Poznámka

Více

Základy práce v CAD/CAM systému EdgeCAM soustružení

Základy práce v CAD/CAM systému EdgeCAM soustružení Základy práce v CAD/CAM systému EdgeCAM soustružení Uvedený postup slouží pouze pro snadnější zorientování se v prostředí CAD/CAM systému EdgeCAM, není to však kuchařka, jak vypracovat např. semestrální

Více

RUČNÍ PROGRAMOVÁNÍ SOUSTRUŽENÍ UOV Petr Svoboda

RUČNÍ PROGRAMOVÁNÍ SOUSTRUŽENÍ UOV Petr Svoboda RUČNÍ PROGRAMOVÁNÍ SOUSTRUŽENÍ UOV Petr Svoboda Přípravné funkce G VY_32_INOVACE_OVS_1_16 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti 6.3.2014 1 Název školy Název

Více

ND 510 ND 550 Y Z SPEC FCT MOD

ND 510 ND 550 Y Z SPEC FCT MOD HEIDENHAIN Návod k obsluze ND 510 ND 550 display pro záznam polohy (7-segmentový-LED) 8 dekád se znaménkem shora dolů X, Y, Z volba os (osa Z pouze u ND 550) volba parametru po osách č selná klávesnice

Více

Střední průmyslová škola Jihlava. EMCO WinNC GE Fanuc Series 21 M frézování

Střední průmyslová škola Jihlava. EMCO WinNC GE Fanuc Series 21 M frézování Střední průmyslová škola Jihlava EMCO WinNC GE Fanuc Series 21 M frézování Pracovní sešit Ing. Michal Hill, učitel odborných strojírenských předmětů Úvod Tento sešit slouží k procvičení základů CNC frézování

Více

Příručka uživatele Popisný dialog HEIDENHAIN TNC 320. NC-software 340 551-02

Příručka uživatele Popisný dialog HEIDENHAIN TNC 320. NC-software 340 551-02 Příručka uživatele Popisný dialog HEIDENHAIN TNC 320 NC-software 340 551-02 Česky (cs) 4/2007 Ovládací prvky zobrazovací jednotky Volba rozdělení obrazovky Přepínání obrazovky mezi strojním a programovacím

Více

PROGRAMOVÁNÍ - AKTIVACE MENU

PROGRAMOVÁNÍ - AKTIVACE MENU PROGRAMOVÁNÍ - AKTIVACE MENU Použitím tohoto menu můžete aktivovat 3 funkce. Stisknutím kláves 1 až 3 do těchto funkcí vstoupíte. Tyto funkce vám umožní vložit a řídit programy souřadnic: 1 NOVY PROGRAM

Více

Uživatelská přiručka Změny a rozšiřeni od verze V520. MillPlus IT V530. Platné do verze V520/00e V521/00f V522/00c V530/00f

Uživatelská přiručka Změny a rozšiřeni od verze V520. MillPlus IT V530. Platné do verze V520/00e V521/00f V522/00c V530/00f Uživatelská přiručka Změny a rozšiřeni od verze V520 MillPlus IT V530 Platné do verze V520/00e V521/00f V522/00c V530/00f Česky (cs) 06/2007 579 536-82 MillPlus V600 1 Krátký přehled... 11 1.1 Krátký přehled...

Více

Co je nového v RhinoCAMu 2012

Co je nového v RhinoCAMu 2012 Co je nového v RhinoCAMu 2012 6. únor Tento dokument popisuje nové funkce a vylepšení, které přináší RhinoCAM 2012, CAM systém pro Rhinoceros 4.0 a Rhinoceros 5.0 od společnosti MecSoft Corporation. 2012,

Více

Číslo materiálu VY_32_INOVACE_VC_CAM_18 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271, Příbram II

Číslo materiálu VY_32_INOVACE_VC_CAM_18 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271, Příbram II Číslo materiálu VY_32_INOVACE_VC_CAM_18 Název školy Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271, Příbram II Autor Martin Vacek Tématická oblast Programování CNC strojů a CAM systémy

Více

MENU OBVOD AKTIVOVÁNO

MENU OBVOD AKTIVOVÁNO MENU OBVOD AKTIVOVÁNO Použitím MENU OBVOD můžete aktivovat 3 funkce. Stisknutím kláves 1 až 3 do těchto funkcí vstoupíte. Tyto funkce umožňují provádět vrtací cykly na obvodech. 1 KRUZNICE KARTEZKE SOURADNICE

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC. Kapitola 08 Simulace

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC. Kapitola 08 Simulace KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC Kapitola 08 Simulace Siemens 840 - Frézování Kapitola 1 - Siemens 840 - Ovládací panel a tlačítka na ovládacím panelu Kapitola 2 - Siemens 840 -

Více

Posuv (G93, G94, G95, F, FGROUP, FL, FGREF)

Posuv (G93, G94, G95, F, FGROUP, FL, FGREF) Funkce Syntaxe Prostřednictvím těchto příkazů definujete rychlosti posuvu v NC programu pro všechny osy podílející se na posloupnosti obrábění. G93/G94/G95 F... FGROUP(,, ) FGREF[]=

Více

1 VRTAČKY Stroje určené pro vrtání, vyvrtávání, vyhrubování, vystružování a zahlubování. Hlavní pohyb a posuv koná vřeteno stroje s nástrojem.

1 VRTAČKY Stroje určené pro vrtání, vyvrtávání, vyhrubování, vystružování a zahlubování. Hlavní pohyb a posuv koná vřeteno stroje s nástrojem. 1 VRTAČKY Stroje určené pro vrtání, vyvrtávání, vyhrubování, vystružování a zahlubování. Hlavní pohyb a posuv koná vřeteno stroje s nástrojem. Rozdělení vrtaček podle konstrukce : stolní, sloupové, stojanové,

Více

Číslo materiálu VY_32_INOVACE_VC_CAM_15 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271, Příbram II

Číslo materiálu VY_32_INOVACE_VC_CAM_15 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271, Příbram II Číslo materiálu VY_32_INOVACE_VC_CAM_15 Název školy Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271, Příbram II Autor Martin Vacek Tématická oblast Programování CNC strojů Téma Program

Více

NÁVOD K OVLÁDÁNÍ PÁLÍCÍHO STROJE A ŘÍDÍCÍHO SYSTÉMU RIPAST 401

NÁVOD K OVLÁDÁNÍ PÁLÍCÍHO STROJE A ŘÍDÍCÍHO SYSTÉMU RIPAST 401 NÁVOD K OVLÁDÁNÍ PÁLÍCÍHO STROJE A ŘÍDÍCÍHO SYSTÉMU RIPAST 401 Start stroje Stroj se uvádí do provozu stisknutím talčítka START na ovládacím panelu. Po zapnutí stroje a načtení operačního systému se objeví

Více

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 2 _ T Ř Í S K O V É O B R Á B Ě N Í - V R T

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 2 _ T Ř Í S K O V É O B R Á B Ě N Í - V R T A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 2 _ T Ř Í S K O V É O B R Á B Ě N Í - V R T Á N Í _ P W P Název školy: Číslo a název projektu: Číslo

Více

ND 530 ND 570 HEIDENHAIN. Návod k obsluze REF

ND 530 ND 570 HEIDENHAIN. Návod k obsluze REF HEIDENHAIN Návod k obsluze ND 530 ND 570 displej pro záznam polohy (7-segmentový LED, 8 dekád se znaménkem); shora dolů: X, Zo, Z volba os volba parametru po osách přep nán indikace jednotlivě/součet č

Více

Genius 4x Čtyřosý pozicionér pro frézovací, vrtací a vyvrtávací stroje

Genius 4x Čtyřosý pozicionér pro frézovací, vrtací a vyvrtávací stroje Genius 4x Čtyřosý pozicionér pro frézovací, vrtací a vyvrtávací stroje K vykonávání automatických cyklů na stroji nemůsí být nutné instalovat komplexní a tudíž drahý CNC systém. Někdy je možno dosáhnout

Více

Tematická oblast: Strojírenská technologie I (VY_32_INOVACE_11_1_ST) Autor: Mgr. Václav Němec. Vytvořeno: únor 2013 až duben2014.

Tematická oblast: Strojírenská technologie I (VY_32_INOVACE_11_1_ST) Autor: Mgr. Václav Němec. Vytvořeno: únor 2013 až duben2014. Tematická oblast: Strojírenská technologie I (VY_32_INOVACE_11_1_ST) Autor: Mgr. Václav Němec Vytvořeno: únor 2013 až duben2014 Anotace: Digitální učební materiály slouží k zdokonalení, procvičení a upevnění

Více

Obsah. Začínáme pracovat v InventorCAMu - frézování. 1995-2009 SolidCAM WWW.INVENTORCAM.CZ. All Rights Reserved.

Obsah. Začínáme pracovat v InventorCAMu - frézování. 1995-2009 SolidCAM WWW.INVENTORCAM.CZ. All Rights Reserved. Obsah Začínáme pracovat v InventorCAMu - frézování WWW.INVENTORCAM.CZ 1995-2009 SolidCAM All Rights Reserved. 1 2 2 Obsah Obsah 1. Přehled modulů InvnetorCAMu... 11 1.1 2.5D Frézování... 12 1.2 Obrábění

Více

PROGRAMOVÁNÍ A OBSLUHA CNC STROJŮ HEIDENHAIN

PROGRAMOVÁNÍ A OBSLUHA CNC STROJŮ HEIDENHAIN Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Podpora moderní výuky v oblasti obrábění na CNC strojích CZ.1.07/1.1.24/01.0056 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PROGRAMOVÁNÍ

Více

Software Form Control

Software Form Control Měření na kliknutí myši. Tak jednoduchá je kontrola obrobku v obráběcím centru pomocí měřícího softwaru FormControl. Nezáleží na tom, zda má obrobek obecné 3D kontury nebo běžný 2.5D charakter. Uživatel

Více