itnc 530 NC-software xx

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "itnc 530 NC-software 340 494-xx"

Transkript

1 Průvodce Popisný dialog itnc 530 NC-software xx xx xx xx xx Česky (cs) 1/2005

2

3 Průvodce... je pomůcka programátora ř dic ho systému itnc 530, ve zkráceném podán. Úplný návod na programován a obsluhu TNC naleznete v Př ručce pro uživatele. Tam můžete také nalézt informace týkaj c se Programován s Q-parametry. Centráln ho zásobn ku nástrojů. Korekc 3D-nástrojů. Proměřován nástrojů. Symboly použ vané v Průvodci Důležité informace jsou v Průvodci opatřeny následuj c mi symboly: Důležitý pokyn! Ř dic systém itnc 530 itnc 530, exportn verze itnc 530 pod Windows 2000 itnc 530 pod Windows 2000, exportn verze Programovac pracoviště itnc 530 NC-software č slo xx xx xx xx xx Průvodce Výstraha: v př padě nedodržen vzniká pro obsluhu nebo stroj nebezpeč! Stroj a TNC mus být pro popsané funkce připraveny výrobcem stroje! Kapitola v Př ručce pro uživatele. Zde najdete podrobné informace k danému tématu. 3

4 Obsah Obsah Průvodce... 3 Základy... 5 Najet a opuštěn obrysu Dráhové funkce Volné programován obrysů FK Podprogramy a opakován část programu Práce s cykly Cykly pro zhotovován otvorů a závitů Kapsy, ostrůvky a drážky Rastr bodů SL-cykly Cykly pro plošné frézován (řádkován ) Cykly pro transformaci (přepočet) souřadnic Speciáln cykly Funkce PLANE (volitelný software 1) Grafika a indikace stavu Programován podle DIN/ISO Př davné funkce M

5 Základy Programy/Soubory Viz Programován, správa souborů. Programy, tabulky a texty ukládá TNC do souborů. Označen souboru se skládá ze dvou část : PROG20.H Jméno souboru Typ souboru Maximáln délka Viz tabulka vpravo Soubory v TNC Programy ve formátu HEIDENHAIN ve formátu DIN/ISO Programy smart.nc Jednotkový program Obrysový program Tabulky pro Nástroje Výměn ky nástrojů Palety Nulové body Body Předvolby (vztažné body) Řezné podm nky Řezné materiály, materiály Typ.H.I.HU.HC.T.TCH.P.D.PNT.PR.CDT.TAB Základy Texty jako Soubory ASCII.A 5

6 Vytvořen nového programu obráběn Zvolte adresář, do kterého se má program uložit. Zadejte nové jméno programu a potvr te je klávesou ZADÁNÍ. Zvolte měrové jednotky: stiskněte softklávesu MM nebo PALCE. TNC přejde do okna programu a zaháj dialog k definován BLK-FORM (neobrobený polotovar). Zadejte osu vřetena. Zadejte po sobě souřadnice, Y a Z MIN-bodu. Zadejte po sobě souřadnice, Y a Z MA-bodu. Základy 1 BLK FORM 0.1 Z +0 Y+0 Z-50 2 BLK FORM Y+100 Z+0 6

7 Definice rozdělen obrazovky Viz Úvod, itnc 530. Zobraz softklávesy pro určen rozdělen obrazovky. Provozn režim Ručn provoz/elektrické ručn kolečko Obsah obrazovky Pozice Polohován s ručn m zadáván m Polohy vlevo, stav vpravo Program Základy Polohy vlevo, stav vpravo 7

8 Provozn režim Plynulé prováděn programu Prováděn programu po bloku Testován programu Obsah obrazovky Program Program vlevo, členěn programu vpravo. Program vlevo, stav vpravo Základy Program zadat/editovat Programové odkazy, grafika vpravo Grafika Program Program vlevo, členěn programu vpravo. Programové odkazy programovac grafika vpravo 8

9 Pravoúhlé souřadnice - absolutně Rozměrové údaje se vztahuj k aktuáln mu nulovému bodu. Nástroj poj žd v absolutn ch souřadnic ch. Y Osy naprogramovatelné v NC-bloku Př mkový pohyb Pohyb v kruhu 5 libovolných os 2 lineárn osy v jedné rovině nebo 3 lineárn osy s cyklem 19 ROVINA OBRÁBĚNÍ Pravoúhlé souřadnice - př růstkově Rozměrové údaje se vztahuj k naposledy naprogramované poloze nástroje. Nástroj poj žd o př růstky souřadnic Základy Y

10 Střed kruhu a pól: CC Pro naprogramován kruhové dráhy pomoc dráhové funkce C (viz strana 26) mus te zadat střed kruhu CC. Jinak se CC použ vá jako pól pro rozměrové údaje v polárn ch souřadnic ch. Y CC se definuje v pravoúhlých souřadnic ch. Absolutně definovaný střed kruhu nebo pól CC se vždy vztahuje k momentálně aktivn mu nulovému bodu. Př růstkově definovaný střed kruhu nebo pól CC se vždy vztahuje k naposledy naprogramované poloze nástroje. CCY CC ICCY ICC CC Základy Vztažná osa úhlu Úhly, jako je úhel polárn ch souřadnic PA a úhel natočen ROT se vztahuj ke vztažné ose. CC Pracovn rovina Vztažná osa a směr 0 /Y + Z Y Y/Z +Y Z/ +Z Z Y Z Y 10

11 Polárn souřadnice Rozměrové údaje v polárn ch souřadnic ch se vztahuj k pólu CC. Poloha je v pracovn rovině definována pomoc : rádiusu polárn ch souřadnic PR = vzdálenost dané pozice od pólu CC. úhlu polárn souřadnice PA = úhel od př slušné osy pozice ke spojnici CC - PR. Y PR PA 2 Př růstkové rozměry Př růstkové rozměry v polárn ch souřadnic ch se vztahuj k naposledy naprogramované poloze. Programován polárn ch souřadnic Zvolte dráhovou funkci 10 PA 3 PR PA 1 CC 30 PR 0 Základy Stiskněte klávesu P Odpovězte na otázky 11

12 Definice nástrojů Nástrojová data Každý nástroj je označen č slem od 0 do 254. Když pracujete s tabulkami nástrojů, tak můžete použ vat vyšš č sla a zadávat nav c názvy nástrojů. Základy Zadejte nástrojová data Nástrojová data (délka L a rádius R) se mohou zadávat: ve formě tabulky nástrojů (centrálně, program TOOL.T) nebo př mo v programu pomoc bloků TOOL DEF (m stně): Č slo nástroje Délka nástroje L Rádius nástroje R Délka nástroje se mus naprogramovat jako rozd l délky L0 proti nulovému nástroji: L>L0: nástroj je delš než nulový nástroj L<L0: nástroj je kratš než nulový nástroj Zjistěte skutečnou délku nástroje pomoc seřizovac ho př stroje; programovat se bude zjištěná délka. L 0 Z 12

13 Vyvolán dat nástrojů Č slo nástroje nebo jeho název Osa vřetena paraleln s /Y/Z: Osa nástroje Otáčky vřetena S Posuv F Př davek na délku nástroje DL (např klad opotřeben ) Př davek na rádius nástroje DR (např klad opotřeben ) Př davek na rádius nástroje DR2 (např klad opotřeben ) R L DR<0 R 3 TOOL DEF 6 L+7.5 R+3 DR>0 4 TOOL CALL 6 Z S2000 F650 DL+1 DR+0.5 DR LZ+100R0FMA 6L-10Y-10ROFMAM6 DL<0 DL>0 Základy Výměna nástroje Při nájezdu pozice pro výměnu nástroje dávejte pozor - možnost kolize! Definujte smysl otáčen vřetena pomoc funkce M: M3: chod doprava M4: chod doleva Př davky na rádius nástroje nebo jeho délku maximálně ± mm! 13

14 Korekce nástrojů Při obráběn bere TNC do úvahy délku L a rádius R vyvolaného nástroje. Korekce délky Začátek účinnosti: Popoje te nástrojem v ose vřetena. Konec účinnosti: Vyvolejte nový nástroj nebo nástroj s délkou L=0. Základy Korekce rádiusu Začátek účinnosti: Popoje te nástrojem v rovině obráběn s RR nebo RL. Konec účinnosti: Naprogramujte polohovac blok s R0. Jak pracovat bez korekce rádiusu (např klad vrtán ): Naprogramujte polohovac blok s R0. R0 RL R R 14

15 Nastaven vztažného bodu bez 3D-dotykové sondy Při nastavován vztažného bodu se indikace TNC nastav na souřadnice některé známé polohy obrobku: Y Založte nulový nástroj se známým rádiusem Zvolte ručn provozn režim nebo ručn kolečko Naškrábněte vztažnou plochu v ose nástroje a zadejte délku nástroje Naškrábněte vztažné plochy v rovině obráběn a zadejte polohu středu nástroje Y Z Seř zen a měřen pomoc 3D-dotykových sond Seř zen stroje lze provést velmi rychle, jednoduše a přesně pomoc 3Ddotykové sondy HEIDENHAIN. Vedle sn mac ch funkc pro seřizován stroje v ručn m provozn m režimu a v režimu s ručn m kolečkem je v programovac ch provozn ch režimech k dispozici řada měřic ch cyklů (viz také Př ručka pro uživatele cyklů dotykové sondy): Základy Měřic cykly pro zjištěn a kompenzaci šikmé polohy obrobku Měřic cykly pro automatické nastaven vztažného bodu Měřic cykly pro automatické proměřen obrobku s porovnán m toleranc a automatickou korekc nástroje Z Y 15

16 Najet a opuštěn obrysu Najet a opuštěn obrysu Výchoz bod P S P S lež vně obrysu a mus se najet bez korekce rádiusu. Pomocný bod P H P H lež vně obrysu a TNC jej vypoč tá. TNC jede nástrojem z výchoz ho bodu P S do pomocného bodu P H s naposledy naprogramovaným posuvem! Prvn bod obrysu P A a posledn bod obrysu P E Prvn bod obrysu P A se naprogramuje v bloku APPR (anglicky: approach = přibl žit se). Posledn bod obrysu se bude programovat jako obvykle. P S R0 P A RL P H RL RL P E RL RL P N R0 Koncový bod P N P N lež vně obrysu a vyplývá z bloku DEP (anglicky: depart = odjezd). P N se najede automaticky pomoc R0. 16

17 Dráhové funkce při naj žděn a odj žděn Stiskněte softklávesu žádané dráhové funkce: Př mka s tangenciáln m napojen m Př mka kolmo k bodu obrysu Kruhová dráha s tangenciáln m napojen m Př mkový úsek s tangenciáln m přechodovým kruhem k obrysu Programujte korekce rádiusu v bloku APPR! Bloky DEP nastav korekci rádiusu na R0! Najet a opuštěn obrysu 17

18 Najet a opuštěn obrysu Najet po př mce s tangenciáln m napojen m: APPR LT Souřadnice pro prvn bod obrysu P A LEN: vzdálenost pomocného bodu P H od prvn ho bodu obrysu P A. Korekce rádiusu RR/RL 7L+40Y+10ROFMAM3 8 APPR LT +20 Y+20 Z-10 LEN15 RR F100 9 L Y+35 Y L... Najet po př mce kolmo k prvn mu bodu obrysu: APPR LN Souřadnice pro prvn bod obrysu P A LEN: vzdálenost pomocného bodu P H od prvn ho bodu obrysu P A. Korekce rádiusu RR/RL 7L+40Y+10ROFMAM3 8 APPR LN +10 Y+20 Z-10 LEN15 RR F Y Y 15 P H RR P A RR 20 RR 35 P SR0 40 9L+20Y L P A RR 15 RR 10 P H RR P SR

19 Najet po kruhové dráze s tangenciáln m napojen m: APPR CT Souřadnice pro prvn bod obrysu P A Rádius R zadejte R > 0 Úhel středu CCA zadejte CCA > 0 Korekce rádiusu RR/RL 7L+40Y+10ROFMAM3 8 APPR CT +10 Y+20 Z-10 CCA180 R+10 RR F100 9L+20Y L... Najet po kruhové dráze s tangenciáln m napojen m na obrys a př mý úsek: APPR LCT Y P A RR 10 R10 RR CCA= P H RR P S R0 40 Najet a opuštěn obrysu Souřadnice pro prvn bod obrysu P A Rádius R zadejte R > 0 Korekce rádiusu RR/RL 35 Y 7L+40Y+10ROFMAM3 8APPR LCT+10Y+20Z-10R10RRF100 9L+20Y L P A RR R10 RR P SR P H RR 40 19

20 Odjet po př mce s tangenciáln m napojen m: DEP LT Délková vzdálenost mezi P E a P N zadejte LEN> 0 35 Y Najet a opuštěn obrysu 23 L Y+20 RR F DEP LT LEN12.5 F L Z+100 FMA M2 Odjet po př mce kolmo k posledn mu bodu obrysu: DEP LN Délková vzdálenost mezi P E a P N zadejte LEN> 0 23 L Y+20 RR F DEP LN LEN+20 F P A RR 10 R10 RR 12.5 RR P H RR P E RR P N R0 P SR L Z+100 FMA M2 Y RR 20 P N R0 20 P E RR 20

21 Odjet po kruhové dráze s tangenciáln m napojen m: DEP CT Rádius Rzadejte R > 0 Úhel středu CCA 23 L Y+20 RR F DEP CT CCA 180 R+8 F L Z+100 FMA M2 Odjet po kruhové dráze s tangenciáln m napojen m na obrys a př mý úsek: DEP LCT Souřadnice koncového bodu P N Rádius R zadejte R > 0 23 L Y+20 RR F Y P N R0 R8 180 RR P E RR Najet a opuštěn obrysu 24 DEP LCT +10 Y+12 R+8 F L Z+100 FMA M2 Y RR P N R0 R8 P H R0 P E RR 10 21

22 Dráhové funkce Dráhové funkce pro polohovac bloky Viz Programován : programován obrysů. Dráhové funkce Př mka Strana 23 Dráhové funkce Dohoda Při programován pohybů nástroje se bude vždy předpokládat, že se pohybuje nástroj a obrobek je bez pohybu. Zadán c lových poloh C lové polohy můžete zadávat v pravoúhlých nebo polárn ch souřadnic ch absolutně nebo př růstkově nebo sm šeně absolutně a př růstkově. Údaje v polohovac m bloku Úplný polohovac blok obsahuje následuj c údaje: Dráhová funkce Souřadnice koncového bodu konč c ho a vyb haj c ho obrysového prvku (c lová poloha) Korekce rádiusu RR/RL/R0 Posuv F Př davná funkce M Na začátku obráběc ho programu napolohujte nástroj tak, aby bylo vyloučeno poškozen nástroje a obrobku. Zkosen mezi dvěma př mkami Strana 24 Zaoblen rohů Strana 25 Zadejte střed kruhu nebo souřadnice pólu Kruhová dráha kolem středu kruhu CC Kruhová dráha s uvedeným rádiusem Kruhová dráha s tangenciáln m napojen m na předcházej c prvek obrysu Volné programován obrysů FK Strana 26 Strana 26 Strana 27 Strana 28 Strana 31 22

23 Př mka L Souřadnice koncového bodu př mky Korekce rádiusu RR/RL/R0 Posuv F Př davná funkce M 40 Y 15 Pomoc pravoúhlých souřadnic 7L+10Y+40RLF200M3 8LI+20IY-15 9L+60IY-10 Pomoc polárn ch souřadnic 12 CC +45 Y+25 13LPPR+30PA+0RRF300M Dráhové funkce 14 LP PA LP IPA+60 Y 16 LP PA+180 Pól CC definujte předt m, než se budou programovat polárn souřadnice! Pól CC programujte pouze v pravoúhlých souřadnic ch! Pól CC plat až do definován nového pólu CC! 25 CC

24 Vložen zkosen CHF mezi dvě př mky Délka zkosen hrany Posuv F Y Dráhové funkce 7L+0Y+30RLF300M3 8L+40IY+5 9 CHF 12 F L I+5 Y+0 Obrys nesm zač nat blokem CHF! Korekce rádiusu před a za blokem CHF mus být stejná! Úkos mus být proveditelný s vyvolaným nástrojem! 24

25 Zaoblen rohů RND Začátek a konec kruhového oblouku tvoř tangenciáln přechody s předcházej c m a následuj c m obrysovým prvkem. Rádius R kruhového oblouku Posuv F pro zaoblen rohů 40 Y 5L+10Y+40RLF300M3 6 L +40 Y+25 7RNDR5F R Dráhové funkce 25

26 Kruhová dráha kolem středu kruhu CC Souřadnice středu kruhu CC Y Dráhové funkce Souřadnice koncového bodu kruhového oblouku Smysl otáčen DR Pomoc C a CP můžete naprogramovat celý kruh v jednom bloku. Pomoc pravoúhlých souřadnic 5CC+25Y+25 6 L +45 Y+25 RR F200 M3 7 C +45 Y+25 DR+ Pomoc polárn ch souřadnic 25 CC DR+ DR 18 CC +25 Y LP PR+20 PA+0 RR F250 M3 20 CP PA+180 DR+ Y Pól CC definujte předt m, než se budou programovat polárn souřadnice! Pól CC programujte pouze v pravoúhlých souřadnic ch! Pól CC plat až do definován nového pólu CC! Koncový bod kruhu se stanov pouze s pomoc PA! E CC S 26

27 Kruhová dráha CR s uvedeným rádiusem Souřadnice koncového bodu kruhového oblouku Rádius R Větš kruhový oblouk: ZW > 180, R záporné Menš kruhový oblouk: ZW < 180, R kladné Smysl otáčen DR Y 1 10L+40Y+40RLF200M3 11 CR +70 Y+40 R+20 DR- (OBLOUK 1) nebo 11 CR +70 Y+40 R+20 DR+ (OBLOUK 2) 40 DR+ ZW R R Dráhové funkce nebo 10L+40Y+40RLF200M3 Y 3 11 CR +70 Y+40 R-20 DR- (OBLOUK 3) ZW nebo 11 CR +70 Y+40 R-20 DR+ (OBLOUK 4) 40 R R DR

28 Kruhová dráha CT s tangenciáln m napojen m Souřadnice koncového bodu kruhového oblouku Korekce rádiusu RR/RL/R0 Posuv F Př davná funkce M Y Dráhové funkce Pomoc pravoúhlých souřadnic 7L+0Y+25RLF300M3 8L+25Y+30 9 CT +45 Y L Y+0 Pomoc polárn ch souřadnic 12 CC +40 Y L +0 Y+35 RL F250 M3 14 LP PR+25 PA CTP PR+30 PA L Y+0 Pól CC definujte předt m, než se budou programovat polárn souřadnice! Pól CC programujte pouze v pravoúhlých souřadnic ch! Pól CC plat až do definován nového pólu CC! 28

29 Šroubovice (pouze v polárn ch souřadnic ch) Výpočty (směr frézován zdola nahoru) Z Počet chodů: n Závitové chody + přeběh chodu na začátku a na konci závitu Y CC Celková výška: h Stoupán P x počet chodů n Př r. úhel pol. souřadnic: IPA Počet chodů n x 360 Výchoz úhel: PA Úhel začátku závitu + úhel přeběhu závitu Souřadnice začátku: Z Stoupán P x (počet chodů závitu + přeběh chodu na začátku závitu) Dráhové funkce 29

30 Tvar šroubovice Vnitřn závit Pracovn směr Smysl otáčen Korekce rádiusu Z Dráhové funkce pravochodý levochodý pravochodý levochodý Vnějš závit pravochodý levochodý pravochodý levochodý Z+ Z+ Z- Z- Pracovn směr Z+ Z+ Z- Z- DR+ DR- DR- DR+ Smysl otáčen DR+ DR- DR- DR+ RL RR RR RL Korekce rádiusu RR RL RL RR 25 Y CC 270 R Závit M6 x 1 mm s 5 chody: 12 CC +40 Y L Z+0 F100 M3 14 LP PR+3 PA+270 RL F50 15 CP IPA-1800 IZ+5 DR- 30

31 Volné programován obrysů FK Viz Dráhové pohyby volné programován obrysu FK V př padech, kdy chyb na výkresech obrobků souřadnice c lových bodů nebo tyto výkresy obsahuj údaje, jež nelze zadat přes šedá tlač tka dráhových funkc, tak použijte Volné programován obrysů FK. Možné údaje o obrysovém prvku: Známé souřadnice koncového bodu Pomocné body na obrysovém prvku Pomocné body v bl zkosti obrysového prvku Relativn vztah k jinému obrysovému prvku Údaje o směru (úhel)/údaje o poloze Údaje o průběhu obrysu Volné programován obrysů FK Použ vejte správně FK-programován : Všechny obrysové prvky mus ležet v rovině obráběn. Zadejte všechny dostupné údaje o obrysovém prvku. Při směšován konvenčn ch bloků a FK-bloků mus být každý úsek, který byl programován pomoc FK, jednoznačně určen. Teprve pak povol TNC zadán konvenčn ch dráhových funkc. 31

32 Volné programován obrysů FK Práce s programovac grafikou Zvolte rozdělen obrazovky PROGRAM+GRAFIKA! Zobrazit různá řešen Zvolit a potvrdit zobrazené řešen Programován dalš ch obrysových prvků Zobrazit programovac grafiku pro dalš naprogramovaný blok Standardn barvy programovac grafiky modrá Prvek obrysu je jednoznačně určen. zelená Zadané údaje připoušt v ce řešen ; zvolte to správné. červená Zadané údaje prvek obrysu ještě dostatečně nedefinuj ; zadejte dalš údaje. světle modrý Pohyb je programovaný rychloposuvem. 32

33 Zahájen FK-dialogu Zaháj FK-dialog, k dispozici jsou následuj c funkce: FK-prvek Softklávesy Př mka s tangenciáln m napojen m Př mka bez tangenciáln ho napojen Kruhový oblouk s tangenciáln m napojen m Kruhový oblouk bez tangenciáln ho napojen Volné programován obrysů FK Pól pro FK-programován 33

34 Volné programován obrysů FK Souřadnice koncového bodu, Y nebo PA, PR Známé údaje Softklávesy Pravoúhlé souřadnice a Y Polárn souřadnice vztažené k FPOL Inkrementáln zadáván 7FPOL+20Y+30 8FLI+10Y-20RRF100 9 FCT PR+15 IPA+30 DR+ R15 30 Y 20 R

35 Střed kruhu CC v bloku FC/FCT Známé údaje Střed v pravoúhlých souřadnic ch Střed v polárn ch souřadnic ch Inkrementáln zadáván 10 FC CC+20 CCY+15 DR+ R15 11 FPOL +20 Y FL AN FC DR+ R15 CCPR+35 CCPA+40 Softklávesy Volné programován obrysů FK 35

36 Volné programován obrysů FK Pomocné body na obrysu nebo vedle něj Známé údaje Souřadnice pomocného bodu P1 nebo P2 př mky Souřadnice Y pomocného bodu P1 nebo P2 př mky Souřadnice pomocného bodu P1, P2 nebo P3 kruhové dráhy Souřadnice Y pomocného bodu P1, P2 nebo P3 kruhové dráhy Známé údaje Softklávesy Softklávesy Y R Souřadnice a Y pomocného bodu vedle př mky Vzdálenost pomocného bodu od př mky Souřadnice a Y pomocného bodu vedle kruhové dráhy Vzdálenost pomocného bodu od kruhové dráhy 13 FC DR- R10 P P1Y FLT AH-70 PD+50 PDY+53 D10

37 Směr a délka prvku obrysu Známé údaje Délka př mky Úhel stoupán př mky Délka tětivy LEN úseku kruhového oblouku Úhel stoupán AN vstupn tangenty 27 FLT +25 LEN 12.5 AN+35 RL F FC DR+ R6 LEN 10 A FCT DR- R15 LEN 15 Označen uzavřeného obrysu Počátek obrysu: CLSD+ Konec obrysu: CLSD Softklávesy Y CLSD+ Volné programován obrysů FK 12 L +5 Y+35 RL F500 M3 13 FC DR- R15 CLSD+ CC+20 CCY FCT DR- R+15 CLSD- CLSD 37

38 Volné programován obrysů FK Relativn vztah k bloku N: souřadnice koncového bodu Známé údaje Souřadnice s relativn m vztahem zadávejte vždy př růstkově. Dále zadejte č slo bloku obrysového prvku, k němuž se vztahujete. Pravoúhlé souřadnice vztažené k bloku N Polárn souřadnice vztažené k bloku N 12 FPOL +10 Y FL PR+20 PA+20 Softklávesy 10 Y FPOL R FL AH FCT I+20 DR- R20 CCA+90 R FL IPR+35 FA+0 RPR 13 38

39 Relativn vztah k bloku N: směr a vzdálenost obrysového prvku Známé údaje Souřadnice s relativn m vztahem zadávejte vždy př růstkově. Dále zadejte č slo bloku obrysového prvku, k němuž se vztahujete. Úhel mezi př mkou a jiným prvkem obrysu, popř padě mezi vstupn tangentou kruhového oblouku a jiným prvkem obrysu Př mka rovnoběžná s jiným prvkem obrysu Vzdálenost př mky od rovnoběžného prvku obrysu Softklávesy Y Volné programován obrysů FK 17 FL LEN 20 AH FL AN+105 LEN FL PAR 17 DP FSELECT 2 21 FL LEN 20 IAH FL IAH+220 RAN 18 39

40 Volné programován obrysů FK Relativn vztah k bloku N: střed kruhu CC Známé údaje Souřadnice s relativn m vztahem zadávejte vždy př růstkově. Dále zadejte č slo bloku obrysového prvku, k němuž se vztahujete. Pravoúhlé souřadnice středu kruhu vztažené k bloku N Polárn souřadnice středu kruhu vztažené k bloku N 12 FL +10 Y+10 RL 13 FL... Softklávesy Y CC R FL +18 Y FL FL FC DR- R10 CCA+0 ICC+20 ICCY-15 RCC12 RCCY14 40

41 Podprogramy a opakován část programu Jednou naprogramované obráběc kroky se mohou nechat provádět opakovaně pomoc podprogramů a opakován část programů. Práce s podprogramy 1 Hlavn program prob há až do vyvolán podprogramu CALL LBL 1 2 Poté se provede podprogram označený pomoc LBL 1 až do svého konce LBL 0 3 Poté pokračuje hlavn program Podprogramy dávejte za konec hlavn ho programu (M2)! Otázku dialogu REP zodpovězte klávesou BEZ ZADÁNÍ! CALL LBL0 je nepř pustné! 0 BEGIN PGM... CALL LBL1 L Z+100 M2 LBL1 LBL0 END PGM... Podprogramy a opakován část programu Práce s opakován m části programu 1 Hlavn program prob há až do vyvolán opakován části programu CALL LBL 1 REP2 2 Část programu mezi LBL 1 a CALL LBL 1 REP2 se opakuje tolikrát, kolikrát je uvedeno u REP 3 Po posledn m opakován pokračuje hlavn program dále Opakovaná část programu se vykoná tud ž o jedno opakován v ce, než je počet naprogramovaných opakován! 0 BEGIN PGM... LBL1 CALL LBL1 REP 2/2 END PGM... 41

42 Vnořené podprogramy Podprogramy a opakován část programu Podprogram v podprogramu 1 Hlavn program prob há až do vyvolán prvn ho podprogramu CALL LBL 1 2 Podprogram 1 se provede až do vyvolán druhého podprogramu CALL LBL 2 3 Podprogram 2 prob há až do konce podprogramu 4 Pak pokračuje podprogram 1 a prob há až do svého konce 5 Poté pokračuje dále hlavn program Podprogram nesm vyvolávat sám sebe! Podprogramy mohou být vnořeny až do maximálně 8úrovn. 42

43 Libovolný program jako podprogram 1 Hlavn vyvolávaj c program A prob há až do vyvolán CALL PGM B 2 Vyvolaný program B se kompletně vykoná 3 Dále pokračuje vyvolávaj c hlavn program A Vyvolaný program nesm být ukončen pomoc M2 ani M30! 0 BEGIN PGM A CALL PGM B END PGM A 0 BEGIN PGM B END PGM B Podprogramy a opakován část programu 43

44 Práce s cykly Práce s cykly Často se opakuj c obráběn jsou v TNC uložená jako cykly. Také jsou ve formě cyklů k dispozici přepočty souřadnic a některé speciáln funkce. Definován cyklů Aby se zabránilo chybným zadán m při definici cyklů prove te před zpracován m grafický test programu! Znaménko parametru cyklu Hloubka definuje směr obráběn! TNC předpolohuje ve všech cyklech s č slem přes 200 nástroj v ose nástroje automaticky. Zvolte přehled cyklů: Zvolit skupinu cyklů Zvolit cyklus Skupina cyklů Cykly hlubokého vrtán, vystružován, vyvrtáván, zahlubován, vrtán závitů, řezán závitů a frézován závitů Cykly k frézován kapes, ostrůvků a drážek Cykly pro vytvářen bodových rastrů, např. d ry na kružnici nebo v řadě SL-cykly (Subcontur-List), jimiž lze obrábět obrysy, které se skládaj z v ce překrývaj c ch se d lč ch obrysů, interpolace na plášti válce Cykly k plošnému frézován (řádkován ) rovinných nebo vzájemně se pronikaj c ch ploch Cykly pro transformaci (přepočet) souřadnic, jimiž lze libovolné obrysy posouvat, natáčet, zrcadlit, zvětšovat a zmenšovat Speciáln cykly časové prodlevy, vyvolán programu, orientace vřetena, tolerance 44

45 Grafická podpora při programován cyklů TNC vás podporuje při definován cyklů pomoc grafického zobrazen zadaných parametrů. Vyvolán cyklů Následuj c cykly jsou platné od okamžiku jejich definice v obráběc m programu: Cykly pro transformaci (přepočet) souřadnic; Cyklus PRODLEVA; Cykly SL OBRYS a DATA OBRYSU; Rastr bodů Cyklus TOLERANCE. Všechny ostatn cykly jsou platné po vyvolán pomoc : CYCL CALL: plat po bloc ch CYCL CALL PAT: plat po bloc ch ve spojen s tabulkou bodů CYCL CALL POS: plat po bloc ch, poté co byla najeta pozice definovaná v bloku CYCL CALL POS M99: plat po bloc ch M89: plat modálně (v závislosti na strojn ch parametrech) Práce s cykly 45

46 Cykly pro zhotovován otvorů a závitů Cykly pro zhotovován otvorů a závitů Přehled Disponibiln cykly 240 STŘEDĚNÍ Strana VRTÁNÍ Strana VYSTRUŽOVÁNÍ Strana VYVRTÁVÁNÍ Strana UNIVERZÁLNÍ VRTÁNÍ Strana ZPĚTNÉ ZAHLUBOVÁNÍ Strana UNIVERZÁLNÍ HLUBOKÉ VRTÁNÍ Strana VYFRÉZOVÁNÍ DÍRY Strana NOVÉ ŘEZÁNÍ VNITŘNÍCH ZÁVITŮ Strana NOVÉ ŘEZÁNÍ VNITŘNÍCH ZÁVITŮ GS Strana ŘEZÁNÍ VNITŘNÍCH ZÁVITŮ S PŘERUŠENÍM Strana 57 TŘÍSKY 262 FRÉZOVÁNÍ ZÁVITU Strana FRÉZOVÁNÍ ZÁVITU SE ZAHLOUBENÍM Strana VRTACÍ FRÉZOVÁNÍ ZÁVITU Strana VRTACÍ FRÉZOVÁNÍ ZÁVITU HELI Strana FRÉZOVÁNÍ VNĚJŠÍHO ZÁVITU Strana 62 46

47 VYSTŘEDĚNÍ (cyklus 240) CYCL DEF: zvolte cyklus 400 STŘEDĚNÍ Bezpečnostn vzdálenost: Q200 Hloubka: vzdálenost povrchu obrobku dna d ry: Q201 Posuv do hloubky: Q206 Hloubka př suvu: Q202 Časová prodleva nahoře: Q210 Souřadnice povrchu obrobku: Q bezpečnostn vzdálenost: Q204 Časová prodleva dole: Q CYCL DEF 240 VYSTŘEDĚNÍ Q200=2 ;BEZPEČ. VZDÁL. Q343=1 ;VOLBA HLOUBKY/PRŮMĚRU Q203 Z Q210 Q344 Q206 Q200 Q204 Q201 Cykly pro zhotovován otvorů a závitů Q201=+0 ;HLOUBKA Q344=-10 ;PRŮMĚR Q206=250 ;POSUV PŘÍSUVU DO HL. Q211=0 ;ČAS. PRODLEVA DOLE Q203=+20 ;SOUŘADNICE POVRCHU Q204=100 ;2. BEZP. VZDÁL. 12 CYCL CALL POS +30 Y+20 M3 13 CYCL CALL POS +80 Y+50 47

48 Cykly pro zhotovován otvorů a závitů VRTÁNÍ (cyklus 200) CYCL DEF: zvolte cyklus 200 VRTÁNÍ Bezpečnostn vzdálenost: Q200 Hloubka: vzdálenost povrchu obrobku dna d ry: Q201 Posuv do hloubky: Q206 Hloubka př suvu: Q202 Časová prodleva nahoře: Q210 Souřadnice povrchu obrobku: Q bezpečnostn vzdálenost: Q204 Časová prodleva dole: Q CYCL DEF 200 VRTAT Q200=2 ;BEZPEČ. VZDÁL. Q201=-15 ;HLOUBKA Q203 Z Q210 Q206 Q200 Q202 Q204 Q201 Q206=250 ;POSUV PŘÍSUVU DO HL. Q202=5 ;HLOUBKA PŘÍSUVU Q210=0 ;ČAS. PRODLEVA NAHOŘE Q203=+20 ;SOUŘADNICE POVRCHU Q204=100 ;2. BEZP. VZDÁL. Q211=0.1 ;ČAS. PRODLEVA DOLE 12 CYCL CALL POS +30 Y+20 M3 13 CYCL CALL POS +80 Y+50 48

49 VYSTRUŽOVÁNÍ (cyklus 201) CYCL DEF: zvolte cyklus 201 VYSTRUŽOVÁNÍ Bezpečnostn vzdálenost: Q200 Hloubka: vzdálenost povrchu obrobku dna d ry: Q201 Posuv do hloubky: Q206 Časová prodleva dole: Q211 Posuv pro vyjet : Q208 Souřadnice povrchu obrobku: Q bezpečnostn vzdálenost: Q L Z+100 R0 FMA 11 CYCL DEF 201 VYSTRUŽOVÁNÍ Q200=2 ;BEZPEČ. VZDÁL. Q201=-15 ;HLOUBKA Q203 Z Q208 Q211 Q206 Q200 Q201 Q204 Cykly pro zhotovován otvorů a závitů Q206=100 ;POSUV PŘÍSUVU DO HL. Q211=0.5 ;ČAS. PRODLEVA DOLE Q208=250 ;POSUV ZPĚT Q203=+20 ;SOUŘADNICE POVRCHU Q204=100 ;2. BEZP. VZDÁL. 12 CYCL CALL POS +30 Y+20 M3 13 CYCL CALL POS +80 Y+50 49

50 Cykly pro zhotovován otvorů a závitů VYVRTÁVÁNÍ (cyklus 202) Stroj a TNC mus být pro cyklus VYVRTÁVÁNÍ upraveny od výrobce stroje! Obráběn se provede s regulovaným vřetenem! Nebezpeč kolize! Zvolte směr vyjet tak, aby nástroj odjel od okraje otvoru! CYCL DEF: zvolte cyklus 202 VYVRTÁVÁNÍ Bezpečnostn vzdálenost: Q200 Hloubka: vzdálenost povrchu obrobku dna d ry: Q201 Posuv do hloubky: Q206 Časová prodleva dole: Q211 Posuv pro vyjet : Q208 Q203 Z Q211 Q206 Q200 Q201 Q204 Q208 Souřadnice povrchu obrobku: Q bezpečnostn vzdálenost: Q204 Směr vyjet (0/1/2/3/4) na dně otvoru: Q214 Úhel pro orientaci vřetena: Q336 50

51 UNIVERZÁLNÍ VRTÁNÍ (cyklus 203) CYCL DEF: zvolte cyklus 203 UNIVERZÁLNÍ VRTÁNÍ Bezpečnostn vzdálenost: Q200 Hloubka: vzdálenost povrchu obrobku dna d ry: Q201 Posuv do hloubky: Q206 Hloubka př suvu: Q202 Časová prodleva nahoře: Q210 Souřadnice povrchu obrobku: Q bezpečnostn vzdálenost: Q204 Velikost úběru po každém př suvu: Q212 Poč. přerušen tř sky až do vyjet : Q213 Minimáln hloubka př suvu pokud je zadána velikost úběru: Q205 Časová prodleva dole: Q211 Posuv pro vyjet : Q208 Q203 Z Q210 Q211 Q206 Q200 Q202 Q208 Q204 Q201 Cykly pro zhotovován otvorů a závitů Zpětný pohyb při přerušen tř sky: Q256 51

52 Cykly pro zhotovován otvorů a závitů ZPĚTNÉ ZAHLUBOVÁNÍ (cyklus 204) Stroj a TNC mus být pro cyklus ZPĚTNÉ ZAHLOUBENÍ upraveny od výrobce stroje! Obráběn se provede s regulovaným vřetenem! Nebezpeč kolize! Zvolte směr vyjet tak, aby nástroj odjel ode dna otvoru! Použ vejte cyklus pouze se zpětnými vyvrtávac mi tyčemi! CYCL DEF: zvolte cyklus 204 ZPĚTNÉ ZAHLUBOVÁNÍ Bezpečnostn vzdálenost: Q200 Hloubka zahlouben : Q249 Tloušt ka materiálu: Q250 Excentricita: Q251 Q250 Z Q200 Q249 Q200 Q204 Q203 Výška břitu: Q252 Polohovac posuv: Q253 Z Q253 Posuv při zahlubován : Q254 Prodlen na dně zahlouben : Q255 Q251 Souřadnice povrchu obrobku: Q bezpečnostn vzdálenost: Q204 Směr vyjet (0/1/2/3/4): Q214 Úhel pro orientaci vřetena: Q336 Q252 Q255 Q254 Q214 52

53 UNIVERZÁLNÍ HLUBOKÉ VRTÁNÍ (cyklus 205) CYCL DEF: zvolte cyklus 205 UNIVERZÁLNÍ HLOUBKOVÉ VRTÁNÍ Bezpečnostn vzdálenost: Q200 Hloubka: vzdálenost povrchu obrobku dna d ry: Q201 Posuv do hloubky: Q206 Hloubka př suvu: Q202 Souřadnice povrchu obrobku: Q bezpečnostn vzdálenost: Q204 Velikost úběru po každém př suvu: Q212 Minimáln hloubka př suvu pokud je zadána velikost úběru: Q205 Představná vzdálenost nahoře: Q258 Představná vzdálenost dole: Q259 Hloubka vrtán až do přerušen tř sky: Q257 Zpětný pohyb při přerušen tř sky: Q256 Časová prodleva dole: Q211 Hlubš výchoz bod: Q379 Polohovac posuv: Q253 Cykly pro zhotovován otvorů a závitů 53

54 Cykly pro zhotovován otvorů a závitů VRTACÍ FRÉZOVÁNÍ (cyklus 208) Předpolohován do středu otvoru pomoc R0 CYCL DEF: zvolte cyklus 208 VRTACÍ FRÉZOVÁNÍ Bezpečnostn vzdálenost: Q200 Hloubka: vzdálenost povrchu obrobku dna d ry: Q201 Posuv do hloubky: Q206 Př suv na jeden závit šroubovice: Q334 Souřadnice povrchu obrobku: Q bezpečnostn vzdálenost: Q204 C lový průměr otvoru: Q335 Předvrtaný průměr: Q CYCL DEF 208 VRTACÍ FRÉZOVÁNÍ Q200=2 ;BEZPEČ. VZDÁL. Q201=-80 ;HLOUBKA Q206=150 ;POSUV PŘÍSUVU DO HL. Q334=1.5 ;HLOUBKA PŘÍSUVU Q203=+100 ;SOUŘADNICE POVRCHU Q204=50 ;2. BEZP. VZDÁL. Q335=25 ;CÍLOVÝ PRŮMĚR Q342=0 ;ZADANÝ PRŮMĚR 54

55 NOVÉ ŘEZÁNÍ VNITŘNÍCH ZÁVITŮ (cyklus 206) s vyrovnávac hlavou Pro pravý závit se mus vřeteno aktivovat pomoc M3, pro levý závit pomoc M4! Výměna vyrovnávac hlavy CYCL DEF: zvolte cyklus 206 NOVÉ ŘEZÁNÍ VNITŘNÍCH ZÁVITŮ Bezpečnostn vzdálenost: Q200 Hloubka otvoru: délka závitu = vzdálenost mezi povrchem obrobku a koncem závitu: Q201 Posuv F = otáčky vřetena S x stoupán závitu P: Q206 Zadejte prodlevu dole (hodnotu mezi 0 a 0,5 sekundy): Q211 Souřadnice povrchu obrobku: Q bezpečnostn vzdálenost: Q204 Cykly pro zhotovován otvorů a závitů 25 CYCL DEF 206 VRTÁNÍ ZÁVITU NOVÉ Q200=2 ;BEZPEČ. VZDÁL. Q201=-20 ;HLOUBKA Q206=150 ;POSUV PŘÍSUVU DO HL. Q211=0.25 ;ČAS. PRODLEVA DOLE Q203=+25 ;SOUŘADNICE POVRCHU Q204=50 ;2. BEZP. VZDÁL. 55

Průvodce TNC 426 TNC 430. 4/2002 Český (cs)

Průvodce TNC 426 TNC 430. 4/2002 Český (cs) Průvodce TNC 426 TNC 430 NC-Software 280 476-xx 280 477-xx 4/2002 Český (cs) Průvodce Obsah... je stručná programovac pomůcka pro ř dic sytémy TNC 426 a TNC 430 firmy HEIDENHAIN. Kompletn návod k programován

Více

Př ručka uživatele Popisný dialog HEIDENHAIN TNC 320. NC-software 340 551-01

Př ručka uživatele Popisný dialog HEIDENHAIN TNC 320. NC-software 340 551-01 Př ručka uživatele Popisný dialog HEIDENHAIN TNC 320 NC-software 340 551-01 Česky (cs) 3/2006 Ovládac prvky zobrazovac jednotky Volba rozdělen obrazovky Přep nán obrazovky mezi strojn m a programovac m

Více

TNC 426. Uživatelská př ručka. NC-Software 280 462 xx 280 463 xx 9/97

TNC 426. Uživatelská př ručka. NC-Software 280 462 xx 280 463 xx 9/97 TNC 426 NC-Software 280 462 xx 280 463 xx Uživatelská př ručka 9/97 Obslužné prvky TNC Obslužné prvky na obrazovce Přep nán obrazovky mezi strojn mi a programovac mi provozn mi režimy GRAPHICS Volba rozdělen

Více

Př ručka uživatele Cykly dotykové sondy. itnc 530. NC-software 340 423-xx. 340 481-xx

Př ručka uživatele Cykly dotykové sondy. itnc 530. NC-software 340 423-xx. 340 481-xx Př ručka uživatele Cykly dotykové sondy itnc 530 NC-software 340 422-xx 340 423-xx 340 480-xx 340 481-xx Česky (cs) 10/2005 Typ TNC, software a funkce Tato př ručka popisuje funkce, které jsou k dispozici

Více

CNC PILOT 4290. NC-Software 340 460-xx. Př ručka pro uživatele

CNC PILOT 4290. NC-Software 340 460-xx. Př ručka pro uživatele CNC PILOT 4290 NC-Software 340 460-xx Př ručka pro uživatele Český (cs) 8/2001 CNC PILOT 4290, software a funkce Tato př ručka popisuje funkce, které jsou k dispozici v CNC PILOT 4290 s č slem softwaru

Více

CNC PILOT 4290 NC-software 368 650-xx V7. Př ručka pro uživatele

CNC PILOT 4290 NC-software 368 650-xx V7. Př ručka pro uživatele CNC PILOT 4290 NC-software 368 650-xx V7 Př ručka pro uživatele Česky (cs) 8/2004 Zadávac klávesnice Provozn režim Ručn ř zen Provozn režim Automatika Programovac režimy (DIN PLUS, Simulace, TURN PLUS)

Více

itnc 530 Víceúčelové CNC řízení pro frézky, vyvrtávačky a obráběcí centra

itnc 530 Víceúčelové CNC řízení pro frézky, vyvrtávačky a obráběcí centra itnc 530 Víceúčelové CNC řízení pro frézky, vyvrtávačky a obráběcí centra Září 2013 Kompletně digitální Již přes 35 let představují TNC řídící systémy HEIDENHAIN standard v každodenním použití u frézek,

Více

Základy programování a obsluha CNC strojů

Základy programování a obsluha CNC strojů STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, JIHLAVA Základy programování a obsluha CNC strojů Učební texty Ing. Milan Chudoba, učitel odborných předmětů strojírenství - 1 - ÚVOD Cílem těchto textů je naučit obsluhu ovládat

Více

Středníodborná š kola a Středníodborné uč iliš tě, Š umperk, Gen. Krátké ho 30

Středníodborná š kola a Středníodborné uč iliš tě, Š umperk, Gen. Krátké ho 30 Středníodborná š kola a Středníodborné uč iliš tě, Š umperk, Gen. Krátké ho 30 Základy programovánícnc strojů s využitím programovacích jednotek HEIDENHAIN Š umperk, březen 2007 Název projektu: Registrač

Více

SINUMERIK 840D sl. ShopTurn. Úvod. Seřizování stroje. Opracování obrobku. Sestavování programu v systému ShopTurn. Funkce systému ShopTurn

SINUMERIK 840D sl. ShopTurn. Úvod. Seřizování stroje. Opracování obrobku. Sestavování programu v systému ShopTurn. Funkce systému ShopTurn Úvod 1 Seřizování stroje 2 Opracování obrobku 3 SINUMERIK 840D sl ShopTurn Obsluha/programování Sestavování programu v systému ShopTurn Funkce systému ShopTurn Práce v manuálním režimu 4 5 6 Program v

Více

CAM HSM Works Referenční příručka

CAM HSM Works Referenční příručka Střední průmyslová škola Praha 10, Na Třebešíně 2299 Výuka CNC ve třídách Strojírenství a IT Střední průmyslová škola, Praha 10, Na Třebešíně 2299 CAM HSM Works Referenční příručka Podpůrné materiály pro

Více

Obecný úvod do problematiky CNC programování

Obecný úvod do problematiky CNC programování Obecný úvod do problematiky CNC programování Část první Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace v rozvoji kompetencí ţáků dle potřeb trhu práce Registrační

Více

Měřící sonda Uživatelská příručka

Měřící sonda Uživatelská příručka Měřící sonda Uživatelská příručka 1995-2012 SolidCAM All Rights Reserved. Obsah Obsah 1. Úvod... 7 1.1. Přidání operace Měřící sonda... 11 1.2. Dialogové okno Operace měřící sondy... 12 2. Počáteční definice...

Více

POČÍTAČOVÁ PODPORA VÝROBY

POČÍTAČOVÁ PODPORA VÝROBY Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní POČÍTAČOVÁ PODPORA VÝROBY Studijní opora Marek Sadílek Ostrava Tyto studijní materiály vznikly za finanční podpory Evropského

Více

Výrobní program Lineární snímače polohy Měřicí sondy Úhlové snímače Rotační snímače Řídicí systémy Dotykové sondy Indikace polohy

Výrobní program Lineární snímače polohy Měřicí sondy Úhlové snímače Rotační snímače Řídicí systémy Dotykové sondy Indikace polohy Výrobní program Lineární snímače polohy Měřicí sondy Úhlové snímače Rotační snímače Řídicí systémy Dotykové sondy Indikace polohy Leden 2014 Společnost DR.JOHANNES HEIDENHAIN GmbH vyvíjí a vyrábí lineární

Více

MOŽNOSTI VÝROBY ZÁVITŮ V MALÉ STROJÍRENSKÉ FIRMĚ

MOŽNOSTI VÝROBY ZÁVITŮ V MALÉ STROJÍRENSKÉ FIRMĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF MANUFACTURING TECHNOLOGY MOŽNOSTI

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické Trnkova 113, BRNO. AutoCAD LT

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické Trnkova 113, BRNO. AutoCAD LT Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické Trnkova 113, BRNO AutoCAD LT 2D kreslení technické dokumentace na počítači listopad 2006 Ing. Ladislava Krejčí Obsah ÚVOD

Více

Tvorba procedurálních prvků

Tvorba procedurálních prvků Tvorba procedurálních prvků Číslo publikace spse01535 Tvorba procedurálních prvků Číslo publikace spse01535 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

SOUČASNÉ TRENDY V OBRÁBĚNÍ OZUBENÝCH KOL

SOUČASNÉ TRENDY V OBRÁBĚNÍ OZUBENÝCH KOL Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní SOUČASNÉ TRENDY V OBRÁBĚNÍ OZUBENÝCH KOL Učební text doc. Dr. Ing. Ivan Mrkvica Ostrava 2011 Tyto studijní materiály vznikly za finanční

Více

ND 510 ND 550 Y Z SPEC FCT MOD

ND 510 ND 550 Y Z SPEC FCT MOD HEIDENHAIN Návod k obsluze ND 510 ND 550 display pro záznam polohy (7-segmentový-LED) 8 dekád se znaménkem shora dolů X, Y, Z volba os (osa Z pouze u ND 550) volba parametru po osách č selná klávesnice

Více

NEXIS 32 rel. 3.70 Příčinkové plochy a čáry Pohyblivé zatížení

NEXIS 32 rel. 3.70 Příčinkové plochy a čáry Pohyblivé zatížení SCIA CZ, s. r. o. Slavíčkova 1a 638 00 Brno tel. 545 193 526 545 193 535 fax 545 193 533 E-mail info.brno@scia.cz www.scia.cz Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí NEXIS

Více

M-Print PRO. Návod k obsluze. Verze návodu 2013-02

M-Print PRO. Návod k obsluze. Verze návodu 2013-02 M-Print PRO Návod k obsluze Verze návodu 2013-02 Obsah Úvod 1 O M-Print PRO... 1 Pokyny k této příručce... 1 Zobrazovací prostředek... 2 Vysvětlení pojmů... 2 Poznámka k instalaci... 2 Všeobecná obsluha

Více

ZÁKLADY STROJÍRENSKÉ METROLOGIE...

ZÁKLADY STROJÍRENSKÉ METROLOGIE... OBSAH: 1. ZÁKLADY STROJÍRENSKÉ METROLOGIE...4 1.1 ZÁKLADNÍ POJMY...4 1.2 ZÁKLADNÍ MĚŘÍCÍ JEDNOTKY...5 1.3 CHYBY MĚŘENÍ, JEJICH PŘÍČINY A ČLENĚNÍ...8 1.4 STRUKTURA POVRCHU...13 1.4.1 Výškové parametry...14

Více

Technologie odvalovacího frézování při výrobě ozubených kol. Jan Solařík

Technologie odvalovacího frézování při výrobě ozubených kol. Jan Solařík Technologie odvalovacího frézování při výrobě ozubených kol Jan Solařík Bakalářská práce 2013 Příjmení a jméno: Solařík Jan Obor: Technologická zařízení P R O H L Á Š E N Í Prohlašuji, že beru na vědomí,

Více

NEXIS 32 rel. 3.60 Základní modul

NEXIS 32 rel. 3.60 Základní modul SCIA CZ, s. r. o. Slavíčkova 1a 638 00 Brno tel. 545 193 526 545 193 535 fax 545 193 533 E-mail info.brno@scia.cz www.scia.cz Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí NEXIS

Více

verze 1.6, leden 2012 Robot:

verze 1.6, leden 2012 Robot: Uživatelská příručka verze 1.6, leden 2012 Robot: XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUROBOTAXXX a XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUOVLÁDACÍJEDNOTKYXXX XXXZNÁMKASOZNAČENÍME67XXX 2 UR5 Obsah 1 Začínáme 7 1.1 Úvod......................................

Více

SPIRIT 11 Nové funkce

SPIRIT 11 Nové funkce SPIRIT 11 Nové funkce SOFTconsult spol. s r.o., Praha Informace v tomto textu mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. 11/2004 (SPIRIT 11 CZ) Revize 1 copyright SOFTconsult spol.s r.o. Praha 2004.

Více

created by Miroslav Suchý USER S GUIDE CZ BG DE EN FR HU PL RO RU

created by Miroslav Suchý USER S GUIDE CZ BG DE EN FR HU PL RO RU created by Miroslav Suchý USER S GUIDE 2013 CZ BG DE EN FR HU PL RO RU OBSAH WRYKRYS 2013 1. ÚVOD 11 1.1. HW a SW požadavky programu WRYKRYS 11 1.2. Instalace programu WRYKRYS 11 1.3. Obsah podsložek

Více

Technické kreslení. David Zeman. Střední škola energetická a stavební, Chomutov, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace

Technické kreslení. David Zeman. Střední škola energetická a stavební, Chomutov, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace Střední škola energetická a stavební, Chomutov, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace P R A C O V N Í S E Š I T Technické kreslení David Zeman Vydáno v rámci projektu MULTICHANCE systém pro podporu dalšího

Více

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace. Praskova 399/8, 746 01, Opava. Inventor 2014 VÝUKOVÝ MANUÁL

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace. Praskova 399/8, 746 01, Opava. Inventor 2014 VÝUKOVÝ MANUÁL Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace Praskova 399/8, 746 01, Opava Inventor 2014 VÝUKOVÝ MANUÁL Ing. Vítězslav Doleží Opava 2014 2/100 Střední škola průmyslová a umělecká,

Více