Informace o povinné osobě I. čtvrtletí 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informace o povinné osobě I. čtvrtletí 2013"

Transkript

1 Informace o povinné osobě I. čtvrtletí Základní informace HIGHSKY BROKERS, a. s. se sídlem Praha 1, Vodičkova 710/31 právní forma: akciová společnost IČ: zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vl (dále také jen společnost nebo povinná osoba ) Poslední změna zapsaná v Obchodním rejstříku dne 27. března 2012 v souvislosti s volbou nových členů dozorčí rady. Základní kapitál: Kč, z něhoţ splaceno 100 % Akcie: ks zaknihovaných kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 1 Kč/ks Organizační sloţka: Highsky Brokers, a. s., oddział w Polsce Grzybowska 80/82, Warszawa IČ: zapsána v: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 1

2 2. Organizační struktura Představenstvo organizační složka v Polsku Správní ředitel Compliance & právní Oddělení vnitřního auditu Oddělení risk managementu Oddělení marketingu Oddělení účetnictví Vedoucí pobočky Oddělení zákaznické podpory Oddělení prodeje Analytické oddělení Oddělení obchodování Oddělení IT Oddělení marketingu Oddělení prodeje Počet zaměstnanců: 14 (z toho 7 zaměstnanců organizační sloţky ve Varšavě) Společnost má kromě hlavní kanceláře v Praze jednu organizační sloţku ve Varšavě (PL). 2

3 3. Členové orgánů společnosti A. Představenstvo Dominik Fludra (od 19. července 2010, předseda představenstva od 14. března 2012): Absolvent Vysoké školy ekonomické ve Varšavě (Warsaw school of economics), obor management a marketing. Po působení v různých společnostech jako investiční a produktový analytik či relationship manaţer, v roce 2006 nastoupil k přednímu obchodníkovi s cennými papíry, kde zaloţil oddělení prodeje firemním klientům. Rovněţ zde vedl oddělení klientských sluţeb, podílel se na vzniku firemní databáze a řídil reklamace zákazníků. Jako zástupce ředitele zakládal pobočku společnosti v Rumunsku. V roce 2010 se stal členem představenstva společnosti HighSky Brokers, a.s., v roce 2012 pak jeho předsedou. Krzysztof Kochan (od 19. července 2010, místopředseda představenstva od 14. března 2012): Vystudoval Vysokou školu obchodu - National Louis University v (Nový Sadec, Polsko), obor finanční management a E-Business. Zkušenosti z kapitálových trhů načerpal u jednoho z největších středoevropských obchodníku s cennými papíry, kde byl od roku 2003 zaměstnán. Působil v oddělení tradingu a péče o klienty. Jako ředitel se podílel na rozvoji zahraničních trhů, zakládal a řídil pobočky společnosti v České republice, Ukrajině a Španělsku. Autor publikace o forexovém obchodování a mnoha analýz citovaných v různých médiích na polském trhu. Je drţitelem makléřské licence pro obchodování s cennými papíry. V roce 2010 se stal členem představenstva společnosti HighSky Brokers, a.s., v roce 2012 pak jeho místopředsedou. Przemysław Czubak (od 19. července 2010, místopředseda představenstva od 14. března 2012): Absolvoval postgraduální studium na Vysoké škole ekonomické ve Varšavě (Warsaw school of economics). Začal ve státní správě jako projektový analytik EU strukturálních fondů, krátce pracoval ve skupině KBC. Od roku 2006 působil u významného obchodníka s cennými papíry s různými odpovědnostmi v oddělení odpovědném za trading. V roce 2010 se stal členem představenstva společnosti HighSky Brokers, a.s., v roce 2012 pak jeho místopředsedou. Ţádný z členů představenstva není členem ţádného orgánů jiné právnické osoby. B. Dozorčí rada Grzegorz Kujawski (od 27. března 2012) Absolvent Vysoké školy ekonomické v Krakově. V letech působil jako finanční ředitel a hlavní účetní společností se zahraničním kapitálem a poté pracoval na vedoucí pozici v poradenské společnosti Ozog & Partners. V dubnu 2009 se stal partnerem daňové právní kanceláře KNDP. Je členem dozorčí rady a výboru pro audit společnosti OPTIMUS S.A. Autor různých publikací z oblasti daní a kapitálového trhu na polském a mezinárodním trhu. Je členem dozorčí rady společnosti HighSky, Brokers, a. s. Členství v orgánech jiných právnických osob: Statutární orgán: OPTIMUS S.A. 3

4 Dozorčí orgán: CD Projekt Red S.A. Mgr. Jana Rauerová (od 27. března 2012) Absolventka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, studovala na Jagellonské univerzitě v Krakově. V letech působila na Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR, kde se podílela na přípravě resortní smlouvy s Polskou republikou. Od té doby se věnuje tlumočnické a překladatelské činnosti, roku 2003 byla jmenována soudní tlumočnicí polského jazyka. Není členem ţádného orgánů jiné právnické osoby. Leszek Alexander Konopka (od 27. března 2012) Vystudoval Technickou univerzitu ve Varšavě. V roce 1992 zaloţil makléřskou pojišťovací společnost Asekuracja II, kde působil jako předseda představenstva. O dva roky později nastoupil do společnosti Gras Savoye Polska, kde pracoval na několika pozicích a od 2004 je jejím předsedou představenstva (President of the Board of Directors). Autor odborných příspěvků o pojištění v ekonomických médiích v Polsku. Rovněţ je členem dozorčí rady společnosti HighSky Brokers, a. s. Členství v orgánech jiných právnických osob: Statutární orgán: Pol Assistance Sp. z o.o. Gras Savoye Polska Společnost neposkytla členům dozorčí rady nebo kontrolní komise, členům představenstva, jakoţ ani vrcholnému vedení ţádné úvěry ani záruky. 4. Údaje o složení akcionářů společnosti Jediným akcionářem společnosti je Nospiner Properties Limited, limited liability company, se sídlem v Limassol, Gr. Xenopoulou 17, P.C. 3106, Kyperská republika, drţící 100% podíl na hlasovacích právech společnosti. 5. Údaje o struktuře konsolidačního celku, jehož je společnost součástí Nospiner Properties Limited, limited liability company, se sídlem v Limassol, Gr. Xenopoulou 17, P.C. 3106, Kyperská republika 100% přímý podíl na hlasovacích právech společnosti Dominik Fludra Krzysztof Kochan 4

5 Przemysław Bartosz Czubak osoby jednající ve shodě drţící 100% nepřímý podíl na hlasovacích právech společnosti Společnost nemá v aktivech ţádné cenné papíry emitované výše uvedenými osobami. Společnost nevydala ani nepřijala ţádné záruky ve vztahu k těmto osobám. Ke dni 31. září 2012 neměla společnost ve vztahu k výše uvedeným osobám ţádné podstatné závazky ani pohledávky. 5

6 Grafické znázornění konsolidačního celku: HighSky Brokers, a. s. NOSPINER PROPERTIES LIMITED Dominik Fludra Krzysztof Kochan Przemyslaw Bartosz Czubak 6. Údaje o činnosti povinné osoby Předmět podnikání: činnost obchodníka s cennými papíry podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu Společnost je dle povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry oprávněna vykonávat následující činnosti: Hlavní investiční sluţby: přijímání a předávání pokynů týkajících se Investičních nástrojů v souladu 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu v platném znění ( ZPKT ); provádění pokynů týkajících se Investičních nástrojů na účet Zákazníka v souladu 4 odst. 2 písm. b) ZPKT; obchodování s Investičními nástroji na vlastní účet v souladu 4 odst. 2 písm. c) ZPKT. Doplňkové sluţby: úschova a správa Investičních nástrojů včetně souvisejících sluţeb v souladu 4 odst. 3 písm. a) ZPKT; poskytování investičních doporučení a analýz investičních příleţitostí nebo podobných obecných doporučení týkajících se obchodování s investičními nástroji v souladu 4 odst. 3 písm. d) ZPKT; provádění devizových operací souvisejících s poskytováním investičních sluţeb v souladu 4 odst. 3 písm. e) ZPKT; 6

7 Všechny výše zmíněné investiční sluţby Zákazníkům, které se týkají finančních rozdílových smluv, jsou realizovány prostřednictvím následujícího podkladového majetku: peníze a jejich deriváty komodity a jejich deriváty indexy burzy cenných papírů a jejich deriváty kurzy akcií a jejich deriváty dluhopisy a jejich deriváty podnební ukazatele, dopravní tarify, emise úvěru nebo sazba inflace a další ekonomické ukazatele v oficiálních statistikách a jejich deriváty. Objem obchodů uzavřených pro zákazníky v rámci komisionářského nebo mandátního vztahu: Deriváty (CFD) Kč Objem obchodů uzavřených na vlastní účet: Deriváty (CFD) Kč Českou národní bankou nebylo vykonávání ani poskytování ţádných činností uvedených v povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry omezeno nebo vyloučeno. 7

8 7. Údaje o finanční situaci A. Čtvrtletní rozvaha společnosti Datová oblast: RIS15_01 Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Údaj nekompe nzovaný o opravné položky a oprávky Koruna česká Údaj nekompenzo vaný o opravné položky a oprávky Koruna česká Údaj nekompenzo vaný o opravné položky a oprávky Všechny cizí měny (bez CZK) Údaj nekompenzo vaný o opravné položky a oprávky Všechny cizí měny (bez CZK) Opravn é položky a oprávk y Všechn y měny Opravn é položky a oprávky Koruna česká Údaj kompenzo vaný o opravné položky a oprávky Všechny měny Údaj kompenzo vaný o opravné položky a oprávky Všechny cizí měny (bez CZK) Rezidenti Nerezidenti Rezidenti Nerezidenti Reziden ti a nerezid enti celkem 8 Nerezid enti Rezidenti a nerezidenti celkem A B Aktiva celkem Pokladní hotovost a pohledávky vůči centrálním 2 bankám Pokladní hotovost 3 Pohledávky vůči centrálním bankám 4 Finanční aktiva k obchodování Deriváty k obchodování s kladnou reálnou hodnotou Kapitálové nástroje k obchodování 7 Dluhové cenné papíry k obchodování 8 Pohledávky k obchodování 9 Pohledávky k obchodování vůči úvěrovým 10 institucím Pohledávky k obchodování vůči j. osobám než úvěr. institucím 11 Rezidenti

9 Ostatní pohledávky k obchod. sektorově 12 nečleněné Finanční aktiva v reálné hodnotě vykáz. do zisku 13 nebo ztráty Kapitálové nástroje v reálné hodnotě vykázané do 14 Z/Z Dluhové cenné papíry v reálné hodnotě vykázané 15 do Z/Z Pohledávky v reálné hodnotě vykázané do zisku 16 nebo ztráty Pohledávky v reálné hodnotě vykázané do Z/Z 17 vůči úvěr. inst. Pohledávky v RH vykázané do Z/Z vůči j.osobám 18 než úvěr.inst. Ostatní pohledávky v RH vykázané do Z/Z 19 sektorově nečleněné Realizovatelná finanční aktiva 20 Kapitálové nástroje realizovatelné 21 Dluhové cenné papíry realizovatelné 22 Pohledávky realizovatelné 23 Pohledávky realizovatelné vůči úvěrovým 24 institucím Pohledávky realizovatelné vůči j.osobám než 25 úvěr.institucím Ostatní pohledávky realizovatelné sektorově 26 nečleněné Úvěry a jiné pohledávky Dluhové cenné papíry neobchodovatelné 28 Pohledávky Pohledávky vůči úvěrovým institucím Pohledávky vůči osobám jiným než úvěrovým institucím Ostatní pohledávky sektorově nečleněné Finanční investice držené do splatnosti 33 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 34 Pohledávky držené do splatnosti 35 Pohledávky držené do splatnosti vůči úvěrovým institucím 36 9

10 Pohledávky držené do splatnosti vůči j.osobám 37 než úvěr.inst. Ostatní pohledávky držené do splatnosti 38 sektorově nečleněné Zajišťovací deriváty s kladnou reálnou hodnotou 39 Zajišť. deriváty s kladnou RH - zajištění reálné 40 hodnoty Zajišť. deriváty s kladnou RH - zajištění peněžních 41 toků Zajišť.deriváty s kl.rh- zaj.čistých investic do 42 zahr.jedn. Zajišť.deriváty s kladnou RH-zajištění úrok.rizika - 43 RH Zajišť.deriváty s kladnou RH- zajištění úrok.rizikapen.toky 44 Kladné změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných 45 nástrojů Hmotný majetek Pozemky, budovy a zařízení Investice do nemovitostí 48 Nehmotný majetek Goodwill 50 Ostatní nehmotný majetek Účasti v přidružených a ovládaných osobách a ve 52 spol.podn. Daňové pohledávky 53 Pohledávky ze splatné daně 54 Pohledávky z odložené daně 55 Ostatní aktiva Neoběžná aktiva a vyřazované skupiny určené k prodeji 57 10

11 Datová oblast: RIS15_03 Závazky a vlastní kapitál vykaz. subjektu v základním členění Všechny měny Rezidenti a nerezidenti celkem Koruna česká Rezidenti Koruna česká Nerezidenti Všechny cizí měny (bez CZK) Rezidenti Všechny cizí měny (bez CZK) Nerezidenti A B Závazky a vlastní kapitál celkem Závazky celkem Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky vůči centr.bankám 3 Finanční závazky k obchodování Deriváty k obchodování se zápornou reálnou hodnotou Závazky z krátkých prodejů 6 Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky k obchodování Vklady, úvěry a ostatní fin.závazky k obch. vůči úvěr.inst. 8 Vklady, úvěry a ost.fin.závaz.k obch.vůči j.os.než úvěr.inst Ostatní finanční závazky k obchodování sektorově nečleněné 10 Emitované dluhové CP určené k odkupu v krátkém období 11 Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku/ztráty Vklady,úvěry a ostatní finanční závazky v RH vykázané do Z/Z Vklady,úvěry a ost.fin.závaz.v RH vyk.do Z/Z vůči úvěr.inst Vklady a ost.fin.záv.v RH vyk.do Z/Z vůči j.os.než úvěr.inst 15 Ostatní fin.závazky v RH hodnotě vykáz.do Z/Z sektor.nečlen. 16 Emitované dluhové CP v RH vykázané do zisku nebo ztráty 17 Podřízené závazky v RH vykázané do zisku nebo ztráty 18 Finanční závazky v naběhlé hodnotě 19 Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě 20 Vklady a ost.fin.závazky v naběhlé hodnotě vůči úvěr.inst. 21 Vklady a ost.fin.záv.v naběhlé hodn.vůči j.os.než úvěr.inst. 22 Ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě sektor.nečleněné 23 Emitované dluhové cenné papíry v naběhlé hodnotě 24 11

12 Podřízené závazky v naběhlé hodnotě 25 Finanční závazky spojené s převáděnými aktivy 26 Zajišťovací deriváty se zápornou reálnou hodnotou 27 Zajišť. deriváty se zápornou RH - zajištění reálné hodnoty 28 Zajišť. deriváty se zápornou RH - zajištění peněžních toků 29 Zajišť.deriváty s záp.rh- zaj.čistých investic do zahr.jedn. 30 Zajišť.deriváty se zápornou RH-zajištění úrok.rizika - RH 31 Zajišť.deriváty s záp.rh-zajištění úrok.rizika-peněžní toky 32 Záporné změny reál. hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů 33 Rezervy 34 Rezervy na restrukturalizace 35 Rezervy na daně a soudní spory 36 Rezervy na důchody a podobné závazky 37 Rezervy na podrozvahové položky 38 Rezervy na nevýhodné smlouvy 39 Ostatní rezervy 40 Daňové závazky 41 Závazky ze splatné daně 42 Závazky z odložené daně 43 Ostatní závazky Základní kapitál družstevní záložny splatný na požádání 45 Závazky spojené s vyřazovanými skupinami určenými k prodeji 46 Vlastní kapitál celkem Základní kapitál Splacený základní kapitál Nesplacený základní kapitál 50 Emisní ážio 51 Další vlastní kapitál 52 Kapitálová složka finančních nástrojů 53 Ostatní kapitálové nástroje 54 Fondy z přecenění a ostatní oceňovací rozdíly 55 Oceňovací rozdíly z hmotného majetku 56 Oceňovací rozdíly z nehmotného majetku 57 Zajištění čistých investic do zahraničních jednotek 58 12

13 Zajištění peněžních toků 59 Oceňovací rozdíly z realizovatelných finančních aktiv 60 Oceň.rozdíly z neoběž.aktiv a ukončov.čin.určených k prodeji 61 Ostatní oceňovací rozdíly 62 Rezervní fondy 63 Nerozdělený zisk (neuhrazená ztráta) z předchozích období Vlastní akcie 65 Zisk (ztráta) za běžné účetní období

14 B. Čtvrtletní výkaz zisku a ztráty společnosti Datová oblast: VIS10_01 Výnosy, náklady, zisky a ztráty společnosti Zisk z finanční a provozní činnosti Úrokové výnosy 2 0 Úroky z pohledávek vůči centrálním bankám 3 Úroky z finančních aktiv k obchodování 4 Úroky z finančních aktiv v reálné hodnotě vykázaných do Z/Z 5 Úroky z realizovatelných finančních aktiv 6 Úroky z úvěrů a jiných pohledávek 7 0 Úroky z finančních investic držených do splatnosti 8 Zisk ze zajišťovacích úrokových derivátů 9 Úroky z ostatních aktiv 10 Úrokové náklady 11 0 Úroky na vklady, úvěry a ost.fin.závazky vůči centr.bankám 12 Úroky na finanční závazky k obchodování 13 Úroky na finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do Z/Z 14 Úroky na finanční závazky v naběhlé hodnotě 15 Ztráta ze zajišťovacích úrokových derivátů 16 Úroky na ostatní závazky 17 0 Náklady na základní kapitál splatný na požádání 18 Výnosy z dividend 19 Výnosy z dividend z finančních aktiv k obchodování 20 Výnosy z dividend z finan.aktiv v RH vykázaných do Z/Z 21 Výnosy z dividend z realizovatelných finančních aktiv 22 Výnosy z dividend od přidružených a ovládaných osob 23 Výnosy z poplatků a provizí 24 Poplatky a provize z operací s finan.nástroji pro zákazníky 25 Poplatky a provize z obstarání emisí 26 14

15 Poplatky a provize z obstarání finančních nástrojů 27 Poplatky a provize za poradenskou činnost 28 Poplatky a provize z clearingu a vypořádání 29 Poplatky a provize za obhospodařování hodnot 30 Poplatky a provize za správu, úschovu a uložení hodnot 31 Poplatky a provize z příslibů a záruk 32 Poplatky a provize z platebního styku 33 Poplatky a provize ze strukturovaného financování 34 Poplatky a provize ze sekuritizace 35 Poplatky a provize z ostatních služeb 36 Náklady na poplatky a provize Poplatky a provize na operace s finančními nástroji 38 Poplatky a provize na obhospodařování hodnot 39 Poplatky a provize na správu, úschovu a uložení hodnot Poplatky a provize na clearing a vypořádání 41 Poplatky a provize na sekuritizaci 42 Poplatky a provize na ostatní služby 43 Realizované Z/Z z finan.aktiv a závazků nevykáz. v RH do Z/Z 44 Zisk (ztráta) z realizovatelných finančních aktiv 45 Zisk (ztráta) z úvěrů a jiných pohledávek 46 Zisk (ztráta) z finančních investic držených do splatnosti 47 Zisk (ztráta) z finančních závazků v naběhlé hodnotě 48 Zisk (ztráta) z ostatních závazků 49 Zisk (ztráta) z finančních aktiv a závazků k obchodování Zisk (ztráta) z kapitálových nástrojů a akciových derivátů 51 Zisk (ztráta) z úrokových nástrojů (včetně úrok. derivátů) 52 Zisk (ztráta) z měnových nástrojů (včetně měn. derivátů) 53 Zisk (ztráta) z úvěrových nástrojů (včetně úvěr. derivátů) 54 Zisk (ztráta) z komodit a komoditních derivátů 55 15

16 Zisk (ztráta) z ostatních nástrojů včetně hybridních Zisk (ztráta) z finan. aktiv a závazků v RH vykázané do Z/Z 57 Zisk (ztráta) ze zajišťovacího účetnictví 58 Kurzové rozdíly Zisk (ztráta) z odúčtování aktiv j. než držených k prodeji 60 Ostatní provozní výnosy 61 Ostatní provozní náklady Správní náklady Náklady na zaměstnance Mzdy a platy Sociální a zdravotní pojištění Penzijní a podobné výdaje 67 Náklady na dočasné zaměstnance 68 Odměny - vlastní kapitálové nástroje 69 Ostatní náklady na zaměstnance 70-3 Ostatní správní náklady Náklady na reklamu Náklady na poradenství 73 0 Náklady na informační technologie Náklady na outsourcing Nájemné Jiné správní náklady Odpisy Odpisy pozemků, budov a zařízení Odpisy investic do nemovitostí 80 Odpisy nehmotného majetku Tvorba rezerv 82 Ztráty ze znehodnocení 83 Ztráty ze znehodnocení finan.aktiv nevykázaných v RH do Z/Z 84 16

17 Ztráty ze znehodnocení finančních aktiv v pořizovací ceně 85 Ztráty ze znehodnocení realizovatelných finančních aktiv 86 Ztráty ze znehodnocení úvěrů a jiných pohledávek 87 Ztráty ze znehodnocení finan.inv. držených do splatnosti 88 Ztráty ze znehodnocení nefinančních aktiv 89 Ztráty ze znehodnocení pozemků, budov a zařízení 90 Ztráty ze znehodnocení z investic do nemovitostí 91 Ztráty ze znehodnocení goodwillu 92 Ztráty ze znehodnocení nehmotného majetku 93 Ztráty ze znehodnocení účastí v přidr.a ovlád.os.a sp.podn. 94 Ztráty ze znehodnocení ostatních nefinančních aktiv 95 Negativní goodwill bezprostředně zahrnutý do výkazu Z/Z 96 Podíl na Z/Z přidr. a ovládaných osob a společných podniků 97 Zisk nebo ztráta z neoběžných aktiv a vyřazovaných skupin 98 Zisk nebo ztráta z pokračujících činností před zdaněním Náklady na daň z příjmů 100 Zisk nebo ztráta z pokračujících činnosti po zdanění Zisk nebo ztráta z ukončované činnosti po zdanění 102 Zisk nebo ztráta po zdanění C. Reálné a jmenovité (pomyslné) hodnoty derivátů souhrnně za deriváty sjednané za účelem zajišťování a souhrnně za deriváty sjednané za účelem obchodování nebo spekulace Deriváty Jmenovitá hodnota Reálna hodnota Sjednané za účelem zajišťování 0 Kč 0 Kč Sjednané za účelem obchodování nebo spekulace Kč Kč 17

18 D. Poměrové ukazatele Ukazatel kapitálové přiměřenosti 21,64% Zadluženost I 35,56% Zadluženost II 55,19% Rentabilita průměrných aktiv 1,68% Rentabilita průměrného původního kapitálu 2,59% Rentabilita tržeb 15,27% Správní náklady na jednoho zaměstnance 232 tisíc 18

19 8. Údaje o plnění pravidel obezřetného podnikání na individuálním základě A. Údaje o strategiích a postupech řízení rizik Za účelem řízení rizik společnost zavedla vnitřní předpis upravující řízení rizik Systém řízení rizik. Společnost zároveň vytvořila Oddělení řízení rizik, které je přímo podřízené představenstvu společnosti a na čele s hlavním risk manaţerem je pověřené řízením rizik. Společnost je vystavena několika různým druhům rizik především finančního charakteru. Kaţdá činnost je za účelem odhalení jakýchkoli z ní vyplývajících potencionálních rizik soustavně monitorována. Při vyhodnocování specifického rizika bere společnost zvláštní ohled na jeho případný nepříznivý vliv na stabilitu poskytování sluţeb a finanční výsledek. Společnost sleduje riziko, zkoumá rizikové projevy a přijímá rozhodnutí týkající se řízení rizik v souladu s pokyny stanovenými ve vnitřním předpisu Systém řízení rizik. Proces tvorby opatření, postupů a způsobu řízení rizik je zaloţen především na obecně uznávaných postupech obchodníků s cennými papíry, jakoţ i na návodech a nejdůleţitějších manuálech a metodikách příslušných institucí. Tento proces vyţaduje souhlas představenstva. Představenstvo společnosti má tak nejvyšší pravomoc při určování rizikového profilu společnosti. Samotné řízení rizik je vykonáváno hlavním risk manaţerem a zaměstnanci Útvaru rizik, který provádí také pravidelné zátěţové testy. Společnost také zajišťuje, aby všichni Zaměstnanci, jejichţ práce má vliv na řízení rizik byli v nezbytném rozsahu obeznámeni se schválenou strategii a ţe v souladu s touto strategií dodrţují jednotlivé postupy a omezení. Řízení tržního rizika Trţní riziko je definováno jako riziko, ve kterém se hodnota portfolia Investičních nástrojů sníţí v důsledku fluktuace trţních cen. Hlavní Risk manaţer je odpovědný za měření trţních rizik všech obchodních jednotek a během příslušné doby porovnává míru podstoupeného rizika s povolenými limity. Přitom zohlední i rozsah a povahu podstoupeného rizika a regulatorní limity. Společnost stanoví dostatečné limity trţního rizika vzhledem k jeho rozsahu, metodě řízení, povaze, rozsahu a komplexnosti činností a určené kapitálové přiměřenosti. V závislosti na těchto faktorech společnost určí i limity pro jednotlivé nástroje. Společnost zohlední při stanovování limitů pozice vyplývající z kaţdodenního obchodování, jakoţ i pozice plynoucí z celkové struktury majetku, závazků a podrozvahových poloţek. V případě měnového, akciového a komoditního rizika společnost pouţívá techniky hedgingu za účelem kompenzace otevřených pozic za všechny jednotlivé investiční nástroje. Systém pro řízení rizik umoţňuje měřit riziko samostatně pro kaţdou měnu, ve které je drţená pozice ovlivnitelná úrokovou mírou. Navíc společnost pravidelně ověřuje, jestli limity trţního rizika jsou odpovídající ve vztahu k jejich velikosti and řídícím metodám, jakoţ i povaze, rozsahu a komplexnosti trţních aktivit a stanovenému přiměřenému kapitálu. Řízení rizika likvidity Riziko likvidity je definováno jako riziko neschopnosti plnit aktuální splatné závazky. Společnost na denní bázi sleduje, jestli objem likvidních zdrojů postačuje k pokrytí celkové hodnoty závazků v kterýkoliv moment. Společnost zajišťuje stálý a dostatečný objem hotovosti případně hotovostních ekvivalentů k pokrytí veškerých výdajů v šesti po sobě následujících měsících podle Finančního plánu. V případě, ţe bude zjištěno stoupající riziko likvidity, společnost bez zbytečného odkladu prověří příčiny, které k takovému stavu vedly, a přijme opatření nezbytná k navýšení objemu hotovosti případně 19

20 hotovostních ekvivalentů v potřebné výši. Řízení operačního rizika Operační riziko je vymezeno jako riziko vzniku ztráty v důsledku nepřiměřených nebo nefunkčních vnitřních postupů, lidské nebo systémové chyby nebo v důsledku vnějších událostí. Operační riziko zahrnuje právní riziko, ale nezahrnuje strategické riziko a riziko poškození reputace. Společnost pravidelně hodnotí a monitoruje moţné dopady a potenciální ztráty vyplývající z události operačního rizika, jakoţ i finanční výsledky. Společnost pravidelně vyhodnocuje a vţdy, je-li to potřebné, upravuje systémy potřebné pro výkon řízení operačního rizika. Jednotlivé pravidla a postupy jsou připravovány s cílem omezit situace operačního rizika nebo nastanou-li omezit nepříznivé dopady těchto situací. Společnost je povinna přijmout a dodrţovat pohotovostní plány pro mimořádné situace včetně havárie nebo krizových situací za účelem zajištění schopnosti průběţně vykonávat svou činnost a omezit potenciální ztráty v situaci, kdy došlo k narušení její činnosti ve větším rozsahu. Společnost je povinna vypracovat pohotovostní postupy, jejichţ účelem je obnovit činnost obchodníka s cennými papíry v stanovených případech selhání. Obchodník je povinen zabezpečit, ţe před svým zavedením projdou nové produkty, činnosti a systémy vhodnými kontrolami a autorizačními procedurami, jejichţ cílem je určit jejich rizikový profil a správně je umístit do systému řízení rizik. Řízení úvěrového rizika Úvěrové riziko je definováno jako riziko ztráty v důsledku dluţníkovy (nebo jiné protistrany společnosti) neschopnosti splatit úvěr nebo jinak splnit smluvní finanční závazek. Obchodník je povinen pouţívat systém, jenţ určí všechny významné zdroje úvěrového rizika a umoţní zhodnotit jejich dopad na příjmy a náklady a hodnotu aktiv Obchodníka. Společnost se však nezapojuje do ţádných činností spočívající v poskytování nebo získávání úvěrů, přičemţ, provádění Obchodů Zákazníků a jejich vypořádání je plně kolateralizováno převedenými penězi před uzavřením Obchodu se Zákazníkem. Řízení rizika koncentrace Riziko koncentrace je riziko ztráty vyplývající z příliš jednostranně nevyváţených vnějších vztahů k určité skupině protistran, osob, skupinám osob, osobám působícím ve stejném sektoru nebo území, se stejným předmětem činností, obchodující se stejnými produkty nebo jiná významná koncentrace se společným rizikovým faktorem. Při omezování vzniku tohoto rizika je obchodník povinen dodrţovat limity angaţovanosti. Angaţovanost investičního portfolia vůči osobě nebo ekonomicky spjaté skupině osob definované vyhláškou č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních druţstev a obchodníků s cennými papíry po zohlednění zajištění dle této vyhlášky nesmí překročit 25% součtu původního a dodatkového kapitálu sníţeného o odčitatelné poloţky povolené právními předpisy. Společnost je vzhledem ke svým (plánovaným) aktivitám vystavena pouze velmi omezenému uvěrovému riziku a riziku koncentrace. 20

21 B. Údaje o kapitálu Kapitál společnosti jako obchodníka s cennými papíry na individuálním základě se počítá jako suma: původního kapitálu (Tier 1), dodatkového kapitálu (Tier 2) sníţeného o odečitatelné poloţky na individuálním základě, kapitál na individuálním základě ke krytí trţního rizika (Tier 3). Původní kapitál (Tier 1) zahrnuje splacený základní kapitál zapsaný do obchodního rejstříku: - sníţený o neuhrazenou ztrátu z předchozích období v rámci rezervního fondu a nerozděleného zisku, - sníţený o ztrátu za běţné účetní období, - sníţený o nehmotný majetek jiný neţ goodwill v rámci dalších odčitatelných poloţek z původního kapitálu. Dodatkový kapitál (Tier 2) se také člení na hlavní a vedlejší. Společnost nemá ţádné nástroje ani pozice, které by bylo moţné zahrnout do hlavního nebo vedlejšího dodatkového kapitálu. Mezi odčitatelné poloţky od původního kapitálu a dodatkového kapitálu (Tier1+Tier2) společnost odečítá převýšení jiných neţ významných obezřetnostních úprav nad podřízeným dluhem B. Společnost nemá ţádné nástroje ani pozice, které by bylo moţné zahrnout do kapitálu na krytí trţního rizika (Tier 3). Kapitál tis. Kč Kapitál Původní kapitál (Tier1) Splacený základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku Rezervní fondy a nerozdělený zisk Neuhrazená ztráta z předchozích období Ztráta za běţné účetní období 0 Další odčitatelné poloţky z původního kapitálu -234 Nehmotný majetek jiný neţ goodwill -234 Dodatkový kapitál (Tier 2) 0 Odčitatelné poloţky od původ. a dodat.kapitálu (Tier1+Tier2) Převýšení jiných neţ význ.obezř.úprav nad podříz.dluhem B Kapitál na krytí tržního rizika (Tier 3) 0 21

22 C. Údaje o kapitálové přiměřenosti a výši kapitálových požadavků Společnost podstupuje při své činnosti zejména rizika finančního charakteru. Jeden ze způsobů jak dopad těchto rizik omezit je stanovení a aplikace předpisů o kapitálové přiměřenosti. Cílem činnosti oddělení Risk Managementu je zajistit, aby kapitálem společnosti byly moţné dopady jí podstupovaných rizik účinně pokryty. V závislosti na druhu činností prováděných společností byly stanoveny výše limitů pouţívaných při řízení rizik, tak aby vyhovovaly plně poţadavkům na výši limitů stanovených příslušnými ustanoveními vyhlášky č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních druţstev a obchodníků s cennými papíry, ve znění pozdějších předpisů. Maximální akceptovatelná míra rizika (ve formě úhrnu vnitřně stanovených kapitálových potřeb) v kaţdém časovém okamţiku je shora omezena kapitálem společnosti. Kapitálové požadavky tis. Kč Kapitálové požadavky celkem Kap. pož. k úvěrovému riziku celkem Kap. poţ. k úvěr. riziku při STA celkem Kap. poţ. k úvěr. riziku při STA k expozicím celkem Kap. poţ. při STA k expoz. vůči institucím 274 Kap. poţ. při STA k podnikovým expoz. 134 Kap. poţ. při STA k retailovým expoz. 804 Kap. poţ. při STA k ostatním expoz. 145 Kap. pož. k vypořádacímu riziku 0 Kap. pož. k pozičnímu, měnovému a komoditnímu riziku celkem 42 Kap. pož. k trž. riziku při stand. přístupu (STA) celkem 42 Kap. poţ. při STA k měnovému riziku 42 Kap. pož. k operačnímu riziku celkem Kap. pož. k riziku angažovanosti obch. portfolia 0 Kap. pož k ostatním nástrojům obch. portfolia 0 22

23 Kapitálová přiměřenost Původní kapitál (Tier 1) pro propočet kapit. přiměřenosti Dodatkový kapitál (Tier 2) pro propočet kapit. přiměřenosti Přebyt./nedost. kapitálu před zápočtem přech. kap. poţ. Kapit. přiměřenost před zápočtem přech. kap. poţ. tis. Kč Přebytek/nedostatek kapitálu Kapitálová přiměřenost

24 D. Odměňování Společnost s ohledem na svou velikost, organizační uspořádání, povahu, rozsah a sloţitost činností, a to především se zřetelem na skutečnost, ţe povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry ji bylo uděleno pouze 5. října 2011, přičemţ k poskytování investičních sluţeb přistoupila aţ počátkem února 2012, rozděluje ve vztahu k odměňování svoje zaměstnance na zaměstnance, kteří mají významný vliv na rizikový profil společnosti a na ostatní zaměstnance. Odpovědnou za schvalování systému odměňování je dozorčí rada. Do skupiny zaměstnanců, kteří mají významný vliv na rizikový profil společnosti jsou zahrnuti členové představenstva, členové dozorčí rady a osoby ve vnitřních kontrolních funkcích, tj. vnitřní auditor, risk manaţér a compliance officer. Osoby ve vnitřních kontrolních funkcích mají stanovenou pouze pevnou sloţku odměny; jejich odměna za I. kvartál 2013 tvořila částku ,10,- Kč. Jiné osoby ve skupině zaměstnanců s významným vlivem na rizikový profil společnosti odměňovány nebyly. Uveřejněno: Opraveno: 24

Opravné položky a oprávky. Údaj nekompenzova ný o opravné položky a oprávky. Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky

Opravné položky a oprávky. Údaj nekompenzova ný o opravné položky a oprávky. Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky Datová oblast: RIS15_01 Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Opravné kompenzovaný o opravné Rezidenti Nerezidenti Rezidenti Nerezidenti Všechny měny A B 1 2 3 4 5 10 Aktiva 1 3478 3478 Pokladní

Více

Investiční kapitálová společnost KB, a.s. (v tis. CZK)

Investiční kapitálová společnost KB, a.s. (v tis. CZK) Čtvrtletní rozvaha - Aktiva Základní rozvaha - Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Údaj nekompenzovaný o opravné položky a oprávky (Σ) Opravné položky a oprávky Údaj kompenzovaný o opravné

Více

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Základní rozvaha - RIS15_01 - Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Údaj nekompenzo vaný o opravné položky

Více

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Vydáno dne 15. listopadu 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 Informace o ekonomické

Více

Rozvaha obchodníka s cennými papíry

Rozvaha obchodníka s cennými papíry ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: OCP (ČNB) 10-04 / ROCOS10 Rozvaha obchodníka s cennými papíry Část 1: Základní rozvaha Datová oblast: RIS15_01 Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění nekompenzov aný

Více

Informace o povinné osobě II. čtvrtletí 2014

Informace o povinné osobě II. čtvrtletí 2014 Informace o povinné osobě II. čtvrtletí 2014 1. Základní informace HIGHSKY BROKERS, a. s. se sídlem Praha 1, Vodičkova 710/31 právní forma: akciová společnost IČ: 24710164 zapsaná v Obchodním rejstříku

Více

1. Informace o obchodníku s cennými papíry

1. Informace o obchodníku s cennými papíry 1. Informace o obchodníku s cennými papíry a) Obchodní firma: Citfin - Finanční trhy, a.s. Právní forma: Akciová společnost Sídlo: Radlická 751/113e Praha 5, PSČ 158 00 IČ: 250 79 069 b) Datum zápisu do

Více

Údaje o družstevní záložně k 31.3.2011

Údaje o družstevní záložně k 31.3.2011 Údaje o družstevní záložně k 31.3.2011 Datum zveřejnění údajů: 13.5.2011 Základní údaje Obchodní firma Právní forma Adresa sídla družstevní záložny IČ družstevní záložny Datum zápisu do OR Datum zápisu

Více

Informace o bance k 31. 3. 2009 (podle vyhlášky č. 123/2007 Sb.)

Informace o bance k 31. 3. 2009 (podle vyhlášky č. 123/2007 Sb.) Informace o bance k 31. 3. 2009 (podle vyhlášky č. 123/2007 Sb.) Zveřejněno dne 7. 5. 2009 Obsah: 1. Údaje o bance Základní informace Organizační struktura Údaje o členech dozorčí rady, členech představenstva

Více

Ke dni 31. března 2009

Ke dni 31. března 2009 Povinně zveřejňované Informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb. Ke dni 31. března 2009 1) Struktura řídících orgánů Evropsko-ruské banky a.s. Jménem Banky jedná představenstvo; za představenstvo navenek jednají

Více

Povinně zveřejňované informace k 31. 12. 2012

Povinně zveřejňované informace k 31. 12. 2012 Povinně zveřejňované informace k 31. 12. 2012 Údaje o společnosti AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Datum zveřejnění údajů: 30. 4. 2013 Datum změny: 17. 5. 2013 Obsah 1. Základní údaje 2. Údaje o složení

Více

Povinně zveřejňované informace k 31. 12. 2013

Povinně zveřejňované informace k 31. 12. 2013 Povinně zveřejňované informace k 31. 12. 2013 Údaje o společnosti AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Datum zveřejnění údajů: 11. 4. 2014 Datum změny: Obsah 1. Základní údaje 2. Údaje o složení akcionářů

Více

Rozvaha a podrozvaha ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění

Rozvaha a podrozvaha ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: FIS (ČNB) 10-12 / FISIFE10 Rozvaha a podrozvaha Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění P0186 [24] - Účetní FIN0001 - Aktiva celkem

Více

I N FO RM AČ N Í POVINNOST (ke dni 31. 3. 2012) I) ÚDAJE O SPOLEČNOSTI

I N FO RM AČ N Í POVINNOST (ke dni 31. 3. 2012) I) ÚDAJE O SPOLEČNOSTI I N FO RM AČ N Í POVINNOST (ke dni 31. 3. 2012) (Informační povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních

Více

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA K 30.6.2009

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA K 30.6.2009 1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA K 30.6.2009 Datum uveřejnění: 31. července 2009 Obsah Úvod... 3 Základní údaje... 3 Předmět podnikání... 3 Činnosti skutečně vykonávané... 4 Činnosti omezené nebo vyloučené...

Více

Povinně zveřejňované informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb. Ke dni 30. června 2009

Povinně zveřejňované informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb. Ke dni 30. června 2009 Povinně zveřejňované informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb. Ke dni 30. června 2009 1) Struktura řídících orgánů Evropsko-ruské banky a.s. Jménem Banky jedná představenstvo; za představenstvo navenek jednají

Více

I N FO RM AČ N Í POVINNOST (ke dni 31. 3. 2013) I) ÚDAJE O SPOLEČNOSTI

I N FO RM AČ N Í POVINNOST (ke dni 31. 3. 2013) I) ÚDAJE O SPOLEČNOSTI I N FO RM AČ N Í POVINNOST (ke dni 31. 3. 2013) (Informační povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních

Více

Ing. Jaroslav Šulc, CSc. Orgán. Ing. Andrea Riedlová Orgán. představenstvo Funkce/pozice

Ing. Jaroslav Šulc, CSc. Orgán. Ing. Andrea Riedlová Orgán. představenstvo Funkce/pozice Seznam údajů o Peněžním domě, spořitelním družstvu (dále jen "PD"), složení společníků nebo členů, o činnosti a finanční situaci podle Přílohy č. 10 k vyhlášce 23/2014 Sb. Datum uveřejnění informace 15.5.2014

Více

ČESKOMORAVSKÁ STAVEBNÍ SPOŘITELNA, a.s.

ČESKOMORAVSKÁ STAVEBNÍ SPOŘITELNA, a.s. ČESKOMORAVSKÁ STAVEBNÍ SPOŘITELNA, a.s. Údaje o spořitelně a výsledcích hospodaření k 31.12.2011 V souladu se 7. částí (uveřejňování informací) vyhlášky č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání

Více

České spořitelní družstvo. Povinně zveřejňované údaje podle stavu k 30. 6.2013. Informace o Českém spořitelní družstvu

České spořitelní družstvo. Povinně zveřejňované údaje podle stavu k 30. 6.2013. Informace o Českém spořitelní družstvu Povinně zveřejňované údaje podle stavu k 30. 6.2013 Informace o Českém spořitelní družstvu Obchodní firma: Právní forma: Družstvo IČ: 274 44 376 Sídlo: Datum zápisu do obchodního rejstříku: 4. dubna 2006

Více

Informace o Podnikatelské družstevní záložně k 30.6.2008

Informace o Podnikatelské družstevní záložně k 30.6.2008 Informace o Podnikatelské družstevní záložně k 3.6.28 uveřejňované dle 7b zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění pozdějších předpisů, zpracované dle vyhlášky č. 123/27 Sb.,

Více

Informace o Podnikatelské družstevní záložně k 30.9.2007

Informace o Podnikatelské družstevní záložně k 30.9.2007 Informace o Podnikatelské družstevní záložně k 3.9.27 uveřejňované dle 7b zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění pozdějších předpisů, zpracované dle vyhlášky č. 123/27 Sb.,

Více

Povinně zveřejňované informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb.

Povinně zveřejňované informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb. Povinně zveřejňované informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb. ke dni 30. září 2011 1) Údaje o povinné osobě Evropsko-ruská banka, a.s. Právní forma: akciová společnost Se sídlem: Štefánikova 78/50, Praha

Více

a) Obchodní firma: CITFIN, spořitelní družstvo Právní forma: družstvo Sídlo: Radlická 751/113e, Praha 5, PSČ 158 00 IČ: 25 78 33 01

a) Obchodní firma: CITFIN, spořitelní družstvo Právní forma: družstvo Sídlo: Radlická 751/113e, Praha 5, PSČ 158 00 IČ: 25 78 33 01 1. Informace o spořitelním družstvu a) Obchodní firma: CITFIN, spořitelní družstvo Právní forma: družstvo Sídlo: Radlická 751/113e, Praha 5, PSČ 158 00 IČ: 25 78 33 01 b) Datum zápisu do obchodního rejstříku:

Více

Raiffeisen stavební spořitelna a.s. Údaje o spořitelně a výsledcích hospodaření k 30. 9. 2013

Raiffeisen stavební spořitelna a.s. Údaje o spořitelně a výsledcích hospodaření k 30. 9. 2013 Raiffeisen stavební spořitelna a.s. Údaje o spořitelně a výsledcích hospodaření k 30. 9. 2013 Raiffeisen stavební spořitelna a.s. Koněvova 2747/99 130 45 Praha 3 Žižkov tel.: 271 031 111 fax: 222 581 156

Více

Povinně zveřejňované informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb.

Povinně zveřejňované informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb. Povinně zveřejňované informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb. ke dni 30. června 2011 1) Struktura řídících orgánů Evropsko-ruské banky a.s. Jménem Banky jedná představenstvo; za představenstvo navenek jednají

Více

Raiffeisen stavební spořitelna a.s. Údaje o spořitelně a výsledcích hospodaření k 31. 12. 2013

Raiffeisen stavební spořitelna a.s. Údaje o spořitelně a výsledcích hospodaření k 31. 12. 2013 Raiffeisen stavební spořitelna a.s. Údaje o spořitelně a výsledcích hospodaření k 31. 12. 2013 Raiffeisen stavební spořitelna a.s. Koněvova 2747/99 130 45 Praha 3 Žižkov tel.: 271 031 111 fax: 222 581

Více

1 z 1 11.7.2014 10:50

1 z 1 11.7.2014 10:50 https://apl.cnb.cz/ewi/vyzh?typzobr=z&context_vds_iid=95934&context_casbod=5..&appl=isl&query_vds_page=5&context_ds_iid=675&context_nvds_i... z.7.4 :5 Výskyt datového souboru Kód souboru: VYZAS Subjekt:

Více

DODATEK PROSPEKTU Č. 1

DODATEK PROSPEKTU Č. 1 Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let DODATEK PROSPEKTU Č. 1 Hlavní manažer Československá obchodní

Více

Informační povinnost k 31.3.2013. 1. Údaje o povinné osobě. Představenstvo: Kontrolní komise:

Informační povinnost k 31.3.2013. 1. Údaje o povinné osobě. Představenstvo: Kontrolní komise: Informační povinnost k 31.3.213 Údaje dle přílohy č. 24, 25 k vyhlášce č. 123/27 Sb. (zveřejněno 9.5.213) 1. Údaje o povinné osobě a) Peněžní dům, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 1 Uherské Hradiště

Více

Zveřejňované informace RKC k 30.6.2013. Část II.

Zveřejňované informace RKC k 30.6.2013. Část II. Zveřejňované informace RKC k 30.6.2013 Část II. Výsledky prezentované jako RKC J&T (Regulovaný konsolidační celek) publikovaný na webu www.jtfg.com v rámci zveřejňovaných informací banky, není totožný

Více

Informace o Podnikatelské družstevní záložně k 31.03.2013

Informace o Podnikatelské družstevní záložně k 31.03.2013 Informace o Podnikatelské družstevní záložně k 31.03.2013 uveřejňované dle 7b zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění pozdějších předpisů, zpracované dle vyhlášky č. 123/2007

Více

RSJ a.s. (dále jen Společnost nebo povinná osoba )

RSJ a.s. (dále jen Společnost nebo povinná osoba ) RSJ a.s. (dále jen Společnost nebo povinná osoba ) Údaje o Společnosti, o sloţení akcionářů, o činnosti a finanční situaci a o plnění pravidel obezřetného podnikání dle ustanovení 206 vyhlášky č. 123/2007

Více

Doplnění uveřejňovaných údajů v rámci informační povinnosti

Doplnění uveřejňovaných údajů v rámci informační povinnosti Doplnění uveřejňovaných údajů v rámci informační povinnosti Doplnění uveřejňovaných údajů ze dne 25. 6. 2012 Tato zpráva obsahuje průběžné neauditované údaje. Údaje prezentované v této zprávě také nezohledňují

Více

1 z 2 31.10.2014 9:04

1 z 2 31.10.2014 9:04 https://apl.cnb.cz/ewi/vyzh?typzobr=z&context_vds_iid=98549&context_casbod=3..2&appl=isl&query_vds_page=5&context_ds_iid=3746&context_nvds_i... z 2 3..24 9:4 Výskyt datového souboru Kód souboru: FISIFE2

Více

INFORMACE STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY PODLE VYHLÁŠKY ČNB 123/2007 SB. K 30.9.2007 zveřejněno: 6.11.2007

INFORMACE STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY PODLE VYHLÁŠKY ČNB 123/2007 SB. K 30.9.2007 zveřejněno: 6.11.2007 INFORMACE STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY PODLE VYHLÁŠKY ČNB 123/2007 SB. K 30.9.2007 zveřejněno: 6.11.2007 1. Údaje o bance Obchodní firma: Stavební spořitelna České spořitelny, a. s. Právní forma:

Více

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem Obchodní firma: ING Bank N.V., organizační složka sídlo: Praha 5, Nádražní 344/25 identifikační číslo: 291 798 66 předmět podnikání: banka okamžik sestavení účetní závěrky: 27.4.2005 kód banky: 3500 ROZVAHA

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

RSJ a.s. (dále jen Společnost nebo povinná osoba )

RSJ a.s. (dále jen Společnost nebo povinná osoba ) RSJ a.s. (dále jen Společnost nebo povinná osoba ) Údaje o Společnosti, o složení akcionářů, o činnosti a finanční situaci a o plnění pravidel obezřetného podnikání dle ustanovení 206 vyhlášky č. 123/2007

Více

Údaje o investiční společnosti, složení akcionářů nebo členů, o její činnosti a finanční situaci

Údaje o investiční společnosti, složení akcionářů nebo členů, o její činnosti a finanční situaci Údaje o investiční společnosti, složení akcionářů nebo členů, o její činnosti a finanční situaci podle přílohy č. 24 a 25 vyhlášky č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních

Více

ZÁLOŽNA CREDITAS, SPOŘITELNÍ DRUŽSTVO K 30. 9. 2012 DATUM UVEŘEJNĚNÍ: 7. LISTOPADU 2012

ZÁLOŽNA CREDITAS, SPOŘITELNÍ DRUŽSTVO K 30. 9. 2012 DATUM UVEŘEJNĚNÍ: 7. LISTOPADU 2012 DATUM UVEŘEJNĚNÍ: 7. LISTOPADU 2012 OBSAH Úvod 01 Základní údaje 01 Údaje o činnosti 01 Základní kapitál 01 Organizační struktura 02 Údaje o členech představenstva, kontrolní komise a členech vrcholného

Více

Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Raiffeisen investiční společnost a.s. 1 Základní údaje o investiční společnosti: Obchodní firma: Raiffeisen investiční společnost a. s. IČ: 29146739 Sídlo: Hvězdova 1716/2b,

Více

1. Informace o obchodníku s cennými papíry

1. Informace o obchodníku s cennými papíry 1. Informace o obchodníku s cenným papíry a) Obchodní frma: CITCO - Fnanční trhy a.s. Právní forma: Akcová společnost Sídlo: Radlcká 751/113e Praha 5, PSČ 158 00 IČ: 250 79 069 b) Datum zápsu do obchodního

Více

J&T BANKA, a. s. Zveřejňované informace k 31.3.2013. Část I.

J&T BANKA, a. s. Zveřejňované informace k 31.3.2013. Část I. J&T BANKA, a. s. Zveřejňované informace k 31.3.2013 Část I. OBSAH OBSAH 1. INFORMACE O BANCE 3 1.1 BANKA UVEŘEJŇUJE 3 1.2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA BANKY 4 1.3 INFORMACE O VZTAZÍCH SE ČLENY DOZORČÍ RADY, ČLENY

Více

INFORMACE O VOLKSBANK CZ, A.S.

INFORMACE O VOLKSBANK CZ, A.S. INFORMACE O VOLKSBANK CZ, A.S. k 31. prosinci 2011 Obsah: ČTVRTLETNÍ ZPRÁVA Informace o bance Informace o činnostech banky Informace o vztazích s bankou ovládanými osobami, v nichž je banka většinovým

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

OBSAH PŘÍLOHY STRANA ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 VYBRANÉ ÚDAJE A INFORMACE O SPOLEČNOSTI 5 VÝKLAD K UPLYNULÉMU A PŘEDPOKLÁDANÉMU VÝVOJI 12

OBSAH PŘÍLOHY STRANA ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 VYBRANÉ ÚDAJE A INFORMACE O SPOLEČNOSTI 5 VÝKLAD K UPLYNULÉMU A PŘEDPOKLÁDANÉMU VÝVOJI 12 ATLANTA SAFE a.s. OBSAH STRANA ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 VYBRANÉ ÚDAJE A INFORMACE O SPOLEČNOSTI 5 VÝKLAD K UPLYNULÉMU A PŘEDPOKLÁDANÉMU VÝVOJI 12 STRATEGICKÉ CÍLE PRO ROK 2015 12 ÚDAJE O DŮLEŽITÝCH

Více

Údaje o investiční společnosti, složení akcionářů nebo členů, o její činnosti a finanční situaci

Údaje o investiční společnosti, složení akcionářů nebo členů, o její činnosti a finanční situaci Údaje o investiční společnosti, složení akcionářů nebo členů, o její činnosti a finanční situaci podle přílohy č. 24 a 25 vyhlášky č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních

Více

ÚDAJE K 30.06. 2010. ZVEŘEJŇOVANÉ PODLE VYHLÁŠKY 123/2007 Sb. DNE 11.08. 2010 1. ÚDAJE O POVINNÉ OSOBĚ. a) Obchodní firma:

ÚDAJE K 30.06. 2010. ZVEŘEJŇOVANÉ PODLE VYHLÁŠKY 123/2007 Sb. DNE 11.08. 2010 1. ÚDAJE O POVINNÉ OSOBĚ. a) Obchodní firma: ÚDAJE K 30.06. 2010 ZVEŘEJŇOVANÉ PODLE VYHLÁŠKY 123/2007 Sb. DNE 11.08. 2010 1. ÚDAJE O POVINNÉ OSOBĚ a) Obchodní firma: Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. Právní forma: akciová společnost Sídlo:

Více

a) Obchodní firma: Citfin, spořitelní družstvo Právní forma: družstvo Sídlo: Radlická 751/113e, Praha 5, PSČ 158 00 IČ: 25 78 33 01

a) Obchodní firma: Citfin, spořitelní družstvo Právní forma: družstvo Sídlo: Radlická 751/113e, Praha 5, PSČ 158 00 IČ: 25 78 33 01 1. Informace o spořitelním družstvu a) Obchodní firma: Citfin, spořitelní družstvo Právní forma: družstvo Sídlo: Radlická 751/113e, Praha 5, PSČ 158 00 IČ: 25 78 33 01 b) Datum zápisu do obchodního rejstříku:

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

J&T BANKA, a. s. Zveřejňované informace k 31.3.2012. Část I.

J&T BANKA, a. s. Zveřejňované informace k 31.3.2012. Část I. J&T BANKA, a. s. Zveřejňované informace k 31.3.2012 Část I. OBSAH OBSAH 1. INFORMACE O BANCE 3 1.1 BANKA UVEŘEJŇUJE 3 1.2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA BANKY 4 1.3 INFORMACE O VZTAZÍCH SE ČLENY DOZORČÍ RADY, ČLENY

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Praha, 15. května 2008 SKUPINA ČSOB V 1. ČTVRTLETÍ 2008 ZAZNAMENALA ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008 vykázaný: 2 525 mld. Kč (4% růst) Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008

Více

INFORMACE STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY PODLE VYHLÁŠKY ČNB 123/2007 SB. K 31.3.2008 zveřejněno: 9.5.2008

INFORMACE STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY PODLE VYHLÁŠKY ČNB 123/2007 SB. K 31.3.2008 zveřejněno: 9.5.2008 INFORMACE STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY PODLE VYHLÁŠKY ČNB 123/2007 SB. K 31.3.2008 zveřejněno: 9.5.2008 1. Údaje o bance a) Obchodní firma: Stavební spořitelna České spořitelny, a. s. Právní forma:

Více

AEGON Pojišťovna, a.s.

AEGON Pojišťovna, a.s. Informace o pojišťovně podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona

Více

6. Dodatek Základního prospektu

6. Dodatek Základního prospektu Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let 6. Dodatek Základního prospektu Tento dokument aktualizuje Základní prospekt

Více

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky Stabilitou banky obecně rozumíme její solventnost a likviditu. Vzhledem

Více

Pololetní zpráva investiční společnosti REICO investiční společnost České spořitelny, a. s. (sestavená dle 7 odst. 1 vyhlášky 603/2006 Sb.

Pololetní zpráva investiční společnosti REICO investiční společnost České spořitelny, a. s. (sestavená dle 7 odst. 1 vyhlášky 603/2006 Sb. Pololetní zpráva investiční společnosti REICO investiční společnost České spořitelny, a. s. (sestavená dle 7 odst. 1 vyhlášky 603/2006 Sb.) OBSAH a) údaje o fondech, které byly obhospodařovány investiční

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

Informace o Sberbank CZ, a.s.

Informace o Sberbank CZ, a.s. Informace o Sberbank CZ, a.s. k 31. prosinci 2012 Obsah: ČTVRTLETNÍ ZPRÁVA Informace o bance Informace o činnostech banky Informace o vztazích s bankou ovládanými osobami, v nichž je banka většinovým společníkem

Více

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi.

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Praha, 12. února 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2008 ČISTÝ ZISK 1,034 MLD. KČ 1F Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Čistý

Více

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Vnitřní informace: Konsolidované neauditované výsledky skupiny ČSOB (IFRS) za 3. čtvrtletí 2009 Praha, 13. listopadu 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA DEVĚT MĚSÍCŮ ROKU 2009 ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Hlavní

Více

Konsolidované informace za J&T BANKA, a. s. k 31. 3. 2014

Konsolidované informace za J&T BANKA, a. s. k 31. 3. 2014 Konsolidované informace za J&T BANKA, a. s. k 31. 3. 2014 Údaje o povinné osobě Obchodní firma J&T BANKA, a. s. Právní forma a.s. Adresa sídla Pobřežní 297/14, Praha 8 Identifikační číslo povinné osoby

Více

Opravné položky a oprávky. Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky 1,2 28894 1,3 2,2 28893 2,3 3,2 1 3,3 4 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6

Opravné položky a oprávky. Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky 1,2 28894 1,3 2,2 28893 2,3 3,2 1 3,3 4 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 Výskyt datového souboru Kód souboru: ROCOS11 Subjekt: 47116072 Ke dni: 30.09.2007 Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Platný Struktura pohledávek a závazků - ROCO11_10 - Pohledávky podle sektorů dlužníků

Více

Identifikační číslo povinné osoby podle zápisu v obchodním rejstříku 47115378. Datum zápisu do obchodního rejstříku 13. října 1992

Identifikační číslo povinné osoby podle zápisu v obchodním rejstříku 47115378. Datum zápisu do obchodního rejstříku 13. října 1992 Konsolidované informace za J&T BANKA, a. s. k 31. 12. 2014 Údaje o povinné osobě Obchodní firma J&T BANKA, a. s. Právní forma a.s. Adresa sídla Pobřežní 297/14, Praha 8 Identifikační číslo povinné osoby

Více

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30.

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30. Pololetní zpráva Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 0. červnu 200 a) Název podílového fondu a ISIN Bridge nemovitostní otevřený podílový

Více

Identifikační číslo povinné osoby podle zápisu v obchodním rejstříku 47115378. Datum zápisu do obchodního rejstříku 13. října 1992

Identifikační číslo povinné osoby podle zápisu v obchodním rejstříku 47115378. Datum zápisu do obchodního rejstříku 13. října 1992 Konsolidované informace za J&T BANKA, a. s. k 31. 03. 2015 Údaje o povinné osobě Obchodní firma J&T BANKA, a. s. Právní forma a.s. Adresa sídla Pobřežní 297/14, Praha 8 Identifikační číslo povinné osoby

Více

Informační povinnost

Informační povinnost Informační povinnost ke dni 31. prosince 2007 Informační povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních

Více

INFORMAČNÍ POVINNOST

INFORMAČNÍ POVINNOST INFORMAČNÍ POVINNOST ke dni 30. září 2011 Informační povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhláńky 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev

Více

INFORMACE O SPOLEČNOSTI INVESTIČNÍ KAPITÁLOVÁ SPOLEČNOST KB, a. s. (dále také IKS KB ) 1. Základní údaje o Investiční kapitálové společnosti KB, a. s.

INFORMACE O SPOLEČNOSTI INVESTIČNÍ KAPITÁLOVÁ SPOLEČNOST KB, a. s. (dále také IKS KB ) 1. Základní údaje o Investiční kapitálové společnosti KB, a. s. INFORMACE O SPOLEČNOSTI INVESTIČNÍ KAPITÁLOVÁ SPOLEČNOST KB, a. s. (dále také IKS KB ) Uveřejňované podle 206 odst. 1 vyhlášky ČNB č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních

Více

2. DODATEK K ZÁKLADNÍMU PROSPEKTU

2. DODATEK K ZÁKLADNÍMU PROSPEKTU UniCredit Bank Czech Republic, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let 2. DODATEK K ZÁKLADNÍMU PROSPEKTU Datum tohoto 2. dodatku

Více

Informační povinnost

Informační povinnost Informační povinnost ke dni 30. září 2009 Informační povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhláńky 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014 PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o investiční společnosti.. 2 1.1. Identifikace společnosti 1.2. Organizační

Více

CONSUS investiční fond, a. s. v likvidaci

CONSUS investiční fond, a. s. v likvidaci CONSUS investiční fond, a. s. v likvidaci Popisná část pololetní zprávy: Jmenování likvidátora CONSUS investiční fond, a. s. v stoupil na základě usnesení valné hromady ze dne 30. 12. 2003 dnem 1. 1. 2004

Více

ÚDAJE K 30. 9. 2012 zveřejňované podle vyhlášky 123/2007 Sb. Dne 9. 11. 2012

ÚDAJE K 30. 9. 2012 zveřejňované podle vyhlášky 123/2007 Sb. Dne 9. 11. 2012 ÚDAJE K 30. 9. 2012 zveřejňované podle vyhlášky 123/2007 Sb. Dne 9. 11. 2012 Organizační struktura k 30. 9. 2012 Předseda představenstva a ředitel společnosti Odbor řízení lidských zdrojů Tajemník společnosti

Více

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech - fce: alokační, redistribuční (soustřeďuje, přerozděluje, rozmisťuje) - peněžní: KRÁTKODOBÉ peníze, fin.

Více

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky 3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky Bilance banky, výkaz zisků a ztrát, podrozvahové položky Bilance banky - bilanční princip: AKTIVA=PASIVA bilanční

Více

INFORMACE O SPOLEČNOSTI INVESTIČNÍ KAPITÁLOVÁ SPOLEČNOST KB, a. s. (dále také IKS KB )

INFORMACE O SPOLEČNOSTI INVESTIČNÍ KAPITÁLOVÁ SPOLEČNOST KB, a. s. (dále také IKS KB ) INFORMACE O SPOLEČNOSTI INVESTIČNÍ KAPITÁLOVÁ SPOLEČNOST KB, a. s. (dále také IKS KB ) Uveřejňované podle 206 odst. 1 vyhlášky ČNB č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních

Více

Název 00676900 HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci

Název 00676900 HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci Základní informace Datum Informace ke dni 31.12.2009 Investiční společnost IČO Název 00676900 HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci Investiční společnost Dne Zpracovatel

Více

Informační povinnost

Informační povinnost Informační povinnost ke dni 31. prosince 2007 Informační povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních

Více

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu DODATEK PROSPEKTU ZE DNE 17. 8. 2007 ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu Dluhopisy nesoucí pevný úrokový výnos 4,30 % p.a. v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 7 000 000 000 Kč s možností navýšení objemu

Více

1. Základní údaje o Emitentovi

1. Základní údaje o Emitentovi POLOLETNÍ ZPRÁVA Obsah: 1. Základní údaje o Emitentovi... 3 2. Informace o činnostech banky... 4 3. Informace o vztazích se členy dozorčí rady a členy představenstva banky... 6 4. Kvalitativní informace

Více

Financování obchodní banky

Financování obchodní banky VY_32_INOVACE_BAN_105 Financování obchodní banky Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření:

Více

1. Základní údaje o bance

1. Základní údaje o bance Pololetní zpráva Obsah: 1. Základní údaje o bance... 3 2. Informace o činnostech banky... 4 3. Informace o vztazích se členy dozorčí rady a členy představenstva... 6 4. Informace o změně jména... 7 5.

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

J&T BANKA, a. s. Zveřejňované informace k 30.6.2009. Část I.

J&T BANKA, a. s. Zveřejňované informace k 30.6.2009. Část I. J&T BANKA, a. s. Zveřejňované informace k 30.6.2009 Část I. OBSAH OBSAH 1. INFORMACE O BANCE 3 1.1 BANKA UVEŘEJŇUJE 3 1.2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA BANKY 4 1.3 INFORMACE O VZTAZÍCH SE ČLENY DOZORČÍ RADY, ČLENY

Více

Informace o Air Bank a.s. k 31. 3. 2013. uveřejňované podle požadavků zákona č. 21/1992 Sb., o bankách ve znění pozdějších předpisů

Informace o Air Bank a.s. k 31. 3. 2013. uveřejňované podle požadavků zákona č. 21/1992 Sb., o bankách ve znění pozdějších předpisů Informace o Air Bank a.s. k 31. 3. 2013 uveřejňované podle požadavků zákona č. 21/1992 Sb., o bankách ve znění pozdějších předpisů Zveřejněno / 12. 5. 2013 Obsah 1 Údaje o Air Bank a.s..... 3 2 Údaje o

Více

INFORMACE STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY PODLE OPATŘENÍ ČNB Č. 1/04 K 31.3.2007

INFORMACE STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY PODLE OPATŘENÍ ČNB Č. 1/04 K 31.3.2007 INFORMACE STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY PODLE OPATŘENÍ ČNB Č. 1/04 K 31.3.2007 1.1. a) Obchodní firma: Stavební spořitelna České spořitelny, a.s. Právní forma: Akciová společnost Sídlo banky: Praha

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007) V Praze dne 9. 11. 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007) Za devět měsíců vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši 8,2 miliardy Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl 10 %. 1 Za

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

1. Údaje o společnosti

1. Údaje o společnosti Člen a akcionář Burzy cenných papírů Praha Člen České asociace obchodníků s cennými papíry INFORMAČNÍ POVINNOST DLLE PŘÍÍLLOHY Č.. 24 K VYHLLÁŠCE Č.. 123//2007 SB.. společnosti CAPITAL PARTNERS a.s. SE

Více

Aktuální informace o GE Money Bank, a. s.

Aktuální informace o GE Money Bank, a. s. Aktuální informace o GE Money Bank, a. s. ke 31. 3. 2014 podle 11a zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, a vyhlášky č. 23/2014 Sb., o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými

Více

HYPO stavební spořitelna a. s. STAV K 31. 03. 2003. Informace o bance ke zveřejnění dle zák. č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.

HYPO stavební spořitelna a. s. STAV K 31. 03. 2003. Informace o bance ke zveřejnění dle zák. č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. HYPO stavební spořitelna a. s. STAV K 31. 03. 2003 Informace o bance ke zveřejnění dle zák. č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. 1. INFORMACE O BANCE HYPO stavební spořitelna a. s.

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb.

Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb. 1. o investiční společnosti Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb. ke dni: 31. 12. 2008 Datum uveřejnění: 30. 4. 2009 Obchodní

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Informace dle vyhlášky č.123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry

Informace dle vyhlášky č.123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry Informace dle vyhlášky č.123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry stav ke dni 31. prosince 2008 1.1 Údaje o obchodníkovi s cennými

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007) V Praze dne 14. 2. 2008 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007) Za rok 2007 vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši 10,837 miliard Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl 22 %. 1 V roce 2007

Více

Aktivní 011 Pohledávky za Mezinárodním měnovým fondem. Aktivní 012 Pohledávky za bankami Evropského systému. Aktivní centrálních bank

Aktivní 011 Pohledávky za Mezinárodním měnovým fondem. Aktivní 012 Pohledávky za bankami Evropského systému. Aktivní centrálních bank Charakteristika: Směrná účtová osnova pro banky a některé finanční instituce podle vyhlášky č. 501/2002 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991, o účetnictví,

Více