Doplňující informace ÚCL. návrhu Doplňku X leteckého předpisu L 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Doplňující informace ÚCL. návrhu Doplňku X leteckého předpisu L 2"

Transkript

1 ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ SEKCE LETOVÝCH STANDARDŮ Odbor standardizace a leteckých předpisů Doplňující informace ÚCL k návrhu Doplňku X leteckého předpisu L 2 ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ, SEKCE LETOVÝCH STANDARDŮ, Odbor standardizace a leteckých předpisů Letiště Ruzyně, Praha 6 fax: tel.:

2 Použité zkratky AFIS Aerodrome Flight Information Service Letištní letová informační služba AIP Aeronautical Information Publication Letecká informační příručka ATZ Aerodrome Traffic Zone Letištní provozní zóna CTR Control Zone Řízený okrsek FIC Flight Information Center Letové informační středisko MACC Military Area Control Centre Vojenské oblastní středisko řízení letového provozu MCTR Military Control Zone Vojenský řízený okrsek SSR Secondary Surveillance Radar Sekundární přehledový radar UAS Unmanned Aerial System Bezpilotní systém UAV Unmanned Aerial Vehicle Bezpilotní prostředek LKR LVV MO ČR ŘLP ÚCL Omezený prostor Letecké veřejné vystoupení Ministerstvo obrany ČR Řízení letového provozu Úřad pro civilní letectví Strana 1

3 0 Úvod Smyslem těchto doplňujících informací ÚCL je usnadnit orientaci v návrhu Doplňku X leteckého předpisu L 2, Pravidla létání, vyložit ustanovení Doplňku X a blíže objasnit jejich záměr. Tyto doplňující informace nejsou svým rozsahem vyčerpávající a jsou v současné podobě uveřejněny výhradně pro účely veřejného připomínkového řízení k předmětné změně leteckého předpisu L 2. Návrh textu Doplňku X byl veřejnosti prezentován ve své první verzi již v květnu roku 2008 v rámci standardního veřejného připomínkového řízení k leteckému předpisu L 2. Po vypořádání připomínek veřejnosti prošel text Doplňku X ještě mnohými úpravami. Vzhledem k jejich rozsahu je nyní Doplněk X opět prezentován letecké veřejnosti k připomínkám s předpokladem jeho finalizace a následného uveřejnění s odloženou účinností. I přes výše uvedené nebude text Doplňku X z pochopitelných důvodů úplný ani konečný. Předpokládá se, že s ohledem na zkušenosti s provozem bezpilotních systémů a další vývoj národních a mezinárodních předpisů bude Doplněk X dle potřeby upravován a doplňován. Regulační materiál pro bezpilotní systémy je v současné době soustředěn do Doplňku X Leteckého předpisu L 2, Pravidla létání. Primárním důvodem pro tento krok je, že právě používání jednotných pravidel provozu ve společném vzdušném provozu a s nimi spojená provozní omezení pro bezpilotní systémy jsou považovány za zcela zásadní pro zajištění bezpečnosti ostatního letového provozu a ochranu osob a majetku na zemi. Dalším důvodem je praktičnost tohoto řešení pro konečného uživatele předpisu, pro kterého by měl Doplněk X představovat ucelený návod pro bezpečné provozování bezpilotního systému. Struktura tohoto dokumentu je koncipována tak, aby odpovídala návrhu Doplňku X, a to včetně číslování. K příslušnému ustanovení Doplňku X je tak možné dohledat v tomto dokumentu doplňující informace, pokud bylo jejich uvedení považováno za vhodné. Struktura Doplňku X je graficky znázorněna na obrázku 1 níže. Všeobecná část 1, která pokrývá účinnost, rozsah působnosti a vymezení základních pojmů, se kterými Doplněk X pracuje, je následována částí 2, obsahující základní společná pravidla a požadavky pro všechny UAS v oblasti působnosti Doplňku X. Za touto částí dochází k první zásadní kategorizaci bezpilotních prostředků, a to na prostředky provozované výhradně v dohledu pilota (část 3) a mimo dohled pilota (část 4). Části 3 a 4 obecně obsahují pro konkrétní kategorii další pravidla a požadavky, které musí být při provozu v dané kategorii splněny dodatečně ke společným pravidlům a požadavkům v části 2. Části 3 i 4 jsou uvozeny společnými požadavky a pravidly pro danou kategorii a další míra regulace v obou uvedených částech pak odpovídá maximální vzletové hmotnosti bezpilotního prostředku, která je druhým kritériem pro další kategorizaci. Třetím a v současné době posledním kritériem rozlišení úrovně regulace je vlastní způsob použití bezpilotních prostředků. Strana 2

4 1. Všeobecná část 2. Pravidla platná pro VŠECHNY bezpilotní systémy 3. Bezpilotní prostředky provozované výhradně V DOHLEDU PILOTA 4. Bezpilotní prostředky provozované MIMO DOHLED PILOTA 3.1 Všeobecná část 4.1 Všeobecná část 3.2 Bezpilotní prostředky, jejichž maximální vzletová hmotnost je menší než 7kg 4.2 Bezpilotní prostředky, jejichž maximální vzletová hmotnost je menší než 7kg 3.3 Bezpilotní prostředky jejichž maximální vzletová hmotnost je rovna nebo větší než 7kg a menší než 20kg 4.3 Bezpilotní prostředky jejichž maximální vzletová hmotnost je rovna nebo větší než 7kg a menší než 20kg 3.4 Bezpilotní prostředky, jejichž maximální vzletová hmotnost je rovna nebo větší než 20 kg, a na které se vztahuje Doplněk X 4.4 Bezpilotní prostředky, jejichž maximální vzletová hmotnost je rovna nebo větší než 20 kg, a na které se vztahuje Doplněk X Obrázek 1: Grafické znázornění struktury Doplňku X Strana 3

5 1 Všeobecně 1.1 Datum účinnosti návrhu změny, kterou by měl být letecký předpis L 2, Pravidla létání, doplněn o nový Doplněk X Bezpilotní systémy, bude stanoveno po veřejném projednání a finalizaci textu Doplňku X s ohledem na možnost praktické realizace jednotlivých ustanovení Doplňku X v podmínkách České republiky. 1.2 Doplněk X stanovuje národní požadavky pro bezpilotní systémy, které splňují kritéria přílohy II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008, tzv. základního nařízení pro civilní letectví. Letadla, včetně UAV, spadající do přílohy II uvedeného nařízení, nejsou předmětem regulace tohoto nařízení a řídí se národními předpisy. Požadavky Doplňku X, který představuje takovýto národní předpis, byly vyvíjeny v ohledem na existující i v současné době připravované národní a mezinárodní systémy regulace. V dílčích oblastech, jejichž regulace byla považována za žádoucí, však samozřejmě mohou jít požadavky Doplňku X nad rámec těchto regulačních systémů. V jiných oblastech byla regulační zátěž naopak do přijatelné míry snížena, aby odrážela potřeby uživatelů vzdušného prostoru ČR v podmínkách ČR. Doplňkem X není samozřejmě obecně dotčena povinnost dodržovat další právní předpisy platné v ČR. Konkrétním příkladem, uvedeným v poznámce u tohoto ustanovení, je nakládání s bezpečnostním materiálem. Toto je upraveno zákonem č. 310/2006 Sb. v platném znění a může se týkat např. zvláštního vybavení bezpilotního systému, které je jako bezpečnostní materiál označené. 1.3 Ustanovení představuje výklad maximální vzletové hmotnosti UAV, která je jedním ze tří klasifikačních kritérií nezbytných pro určení použitelných požadavků a pravidel Doplňku X. 1.4 Účelem klasifikace popsané v tomto ustanovení je umožnit zavedení různých úrovní regulace UAS využívaných k různým účelům. Za provoz mimo dohled pilota může být považováno např. pilotování prostředku pouze s využitím dálkového přenosu obrazu z kamery umístěné v UAV. Pro kategorizaci způsobu využití UAS se v použitelné míře využije výklad zákona č. 49/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů (letecký zákon): Rekreační a sportovní účely: Rekreačním sportovním létáním se rozumí užívání letadla pro vlastní potřebu nebo potřebu jiných osob za účelem rekreace nebo sportu, které není uskutečňováno za účelem zisku. Letecké práce: Letecké činnosti, při nichž letecký provozovatel využívá letadlo k pracovní činnosti za úplatu. Strana 4

6 Jedná se o provoz, při kterém se letadla používají pro zvláštní služby jako např. pro zemědělství, stavebnictví, snímkování, zeměměřičství, leteckou reklamu, pozorování a hlídkování, pátrání a záchranu. Letecké činnosti pro vlastní potřebu: Leteckou činností pro vlastní potřebu se rozumí lety, kterými zajišťuje právnická nebo fyzická osoba podnikatelskou nebo jinou činnost, k níž je oprávněna podle zvláštních předpisů. Leteckou činnost pro vlastní potřebu může provozovat fyzická osoba s trvalým pobytem nebo právnická osoba se sídlem v České republice na základě povolení vydaného Úřadem. Úřad může vydat povolení na základě žádosti, splňuje-li žadatel podmínky stanovené tímto zákonem pro letecký personál a pro provozování letadel potřebných pro leteckou činnost pro vlastní potřebu. Vyhláška MDS 108/1997 v 23 stanovuje náležitosti žádosti pro vydání povolení k provozování letecké činnosti pro vlastní potřebu. Experimentální a výzkumné účely: Letecká činnost prováděná za účelem vývoje nových technologií. 1.5 Definice obsažená v Hlavě 1 leteckého předpisu L 2 uvádí, že velitel letadla je pilot určený provozovatelem nebo, v případě všeobecného letectví, vlastníkem k velení a pověřený provedením bezpečného letu a v míře použitelné pro UAS tak určuje základní odpovědnost pilota. Smyslem druhé části ustanovení je omezení pilotování UAV např. z jiného dopravního prostředku. Účelem tohoto opatření je předejít možné ztrátě vizuálního či radiového kontaktu a souvisejícímu zvýšenému riziku provozu. Výjimka udělená ÚCL je možná na základě dodatečně přijatých bezpečnostních opatření přijatelných pro ÚCL. Přirozený pohyb pilota po zemském povrchu tímto není dotčen. 1.6 Letecké veřejné vystoupení UAV je činnost spojená s přípravou a provedením vystoupení pro diváky, kteří jsou za tím účelem shromážděni v určenou dobu na stanoveném letišti či ploše pro UAS nebo v jejich bezprostřední blízkosti. Za letecký den se nepovažuje předvádění letadel vlastní produkce finálním výrobcem, které je určeno možným zákazníkům bez přístupu veřejnosti, ani běžná letová činnost sledovaná osobami nacházejícími se ve veřejně přístupných prostorách letiště/plochy pro UAS nebo mimo letiště/plochu pro UAS. Leteckým veřejným vystoupením se rozumí všechny akce stejného účelu s účastí divácké veřejnosti, které mohou být označovány různě, např.: - letecká soutěž; - modelářská (letecká) soutěž; - veřejné letecké vystoupení; - modelářské veřejné (letecké) vystoupení; - letecký den; - modelářský (letecký) den; - soutěž leteckých modelářů. Strana 5

7 Smyslem zavedení a používání pojmu je vymezení rámce pro zavedení základních bezpečnostních opatření a pravidel pro zabezpečení situace, kdy u provozu UAV jsou shromážděni diváci a provoz UAV se může dostat do rozporu s Doplňkem X (např. porušením minimální vzdálenosti od osob). 1.7 ÚCL může na žádost provozovatele schválit plochu výhradně určenou k provozu bezpilotních systémů. Stanovené podmínky provozu na takové ploše mohou povolit provoz nad rámec obecných limitů Doplňku, stejně jako trvale povolit pořádání LVV. Zároveň může tato plocha tvořit trvalou navigační výstrahu pro ostatní letový provoz. 2 Pravidla platná pro všechny UAS 2.1 Bez komentáře. 2.2 Požadavky na vývoj, projektování, výrobu, zkoušky a údržbu, použitelné pro klasická letadla, jsou pro většinu UAS v oblasti působnosti Doplňku X nepřiměřené. Kritériem pro diferenciaci úrovně požadavků v těchto oblastech je maximální vzletová hmotnost UAV. S ohledem na mimořádnou variabilitu UAS se u prostředků s vysokou maximální vzletovou hmotností počítá s vyšší angažovaností ÚCL. 2.3 Požadavky stavebních předpisů a certifikační postupy, použitelné pro klasická letadla, jsou pro většinu UAS v oblasti působnosti Doplňku X nepřiměřené. Kritériem pro diferenciaci úrovně požadavků na konstrukci je maximální vzletová hmotnost UAV. S ohledem na mimořádnou variabilitu UAS se u prostředků s vysokou maximální vzletovou hmotností počítá s vyšší angažovaností ÚCL. 2.4 Na základě žádosti žadatele je možné v případě sériové výroby postupovat v souladu s postupy a předpisy použitelnými pro klasická letadla, tedy odchylně od ust. 2.2 a Účel použití UAS je zásadní již při návrhu konstrukce. Např. UAS využívaný k rekreačním účelům může být po konstrukční stránce nevyhovující pro využití v oblasti leteckých prací. 2.6 Způsob provozu UAS a jeho technické parametry musí být v souladu s Doplňkem X a instrukcemi stanovenými výrobcem systému. Odchylný postup je možný pouze za předpokladu předchozího povolení ÚCL na základě žádosti a doložení přijatých zvláštních bezpečnostních opatření, jako např. zástavba systému ukončení letu (např. padáku), zdvojení kritických systémů řízení a pohonu, detekce a odolnost vůči rušení přenosových kmitočtů, automatické failsafe systémy, jakož i mechanické zábrany pro diváky, apod. 2.7 Bez komentáře. Strana 6

8 2.8 Při LVV a nácviku na ně mohou být po přijetí přiměřených bezpečnostních opatření bez povolení ÚCL shazovány např. propagační předměty nebo imitace munice. Smyslem daného ustanovení je v každém případě posoudit možná nebezpečí a předem vyloučit ohrožení bezpečnosti ostatního letového provozu, zranění osob nebo poškození majetku na zemi. 2.9 Dané ustanovení prezentuje účel regulačního materiálu, kterým je zajištění bezpečnosti letového provozu, osob a majetku na zemi. Jedná se o zcela zásadní obecné ustanovení pro celou regulaci UAS v oblasti působnosti Doplňku X Jedná se o letiště poskytující letové provozní služby. Seznam těchto letišť lze nalézt v Letecké informační příručce (AIP), např. na internetové adrese Řízení letového provozu, s.p., V části AD 2 Letecké informační příručky lze nalézt zeměpisné souřadnice vztažných bodů letišť. V případě požadavku na provoz v menší než uvedené vzdálenosti není v případě leteckých prací a LVV potřeba povolení ÚCL, nicméně provozovatel letiště a stanoviště řízení letového provozu mohou provoz UAV časově i místně upravit nebo uložit dodatečné podmínky provozu a vybavení UAV. Doklad od Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) o elektromagnetické nezávadnosti systému může být rovněž vyžadován V blízkosti aeroklubového letiště je třeba se před zahájením letové činnosti domluvit s provozovatelem na místě, času a podmínkách létání s UAV. Letištní provozní zóna (ATZ) je část vzdušného prostoru v okolí neřízeného letiště. Slouží k ochraně letištního letového provozu. Vertikálně sahá od zemského povrchu do výšky 4000 ft AMSL (1200 m nad mořem). Horizontální hranici tvoří kružnice o poloměru 3 NM (5,5 km) se středem ve vztažném bodu letiště. Zeměpisné souřadnice vztažného bodu letiště lze v tomto případě nalézt v letecké informační příručce (AIP) v části AD 4), např. na internetové adrese Řízení letového provozu, s.p., Provoz v ATZ není řízen, je zde však poskytována letištní letecká informační a pohotovostní služba AFIS. Dispečer AFIS je povinen předávat pilotům mj. informace o ostatním provozu na letišti a v jeho okolí (tedy vč. provozu UAV). Provozovatel letiště či služba AFIS může pilotům UAV vydávat povolení či zákaz letové činnosti v ATZ. Je třeba vzít v úvahu nejen provoz všeobecného letectví, který kromě přistání a vzletu musí dodržovat minimální výšku 150 m nad zemí, ale rovněž provoz letadel Policie a záchranné služby, pohybujících se i v menších výškách, který od dispečera AFIS očekává obdržení kompletních informací o provozu v ATZ. Strana 7

9 2.12 Pokud má pilot UAV např. zdravotní obtíže, odhalí poruchu letadla, má podezření na rušení signálu, nebo by další let mohl ohrozit okolní letový provoz, musí co nejrychleji (stále však s ohledem na ustanovení 2.9) přistát. Ustanovení se nevztahuje na provoz tzv. volných modelů, které nelze za letu řídit jinak než např. načasovanou jednorázovou a nevratnou změnou směrového kormidla. Toto znění zároveň vylučuje opakované naprogramované změny řízení, které by letadlo přesunuly do kategorie autonomních UAV ty musí stejně jako dálkově řízené UAV vyhovovat požadavku na možnost rychlého ukončení letu Jedná se o zákaz takových autonomních UAV, jejichž let nelze v průběhu letu ovlivnit, neboť dosavadní technologie nedokáží zabezpečit vyhnutí se ostatnímu letovému provozu, překážkám, či zajistit bezpečnost osob a majetku na zemi. Smyslem je umožnit vývoj a provoz částečně nebo plně autopilotních UAV za předpokladu, že pilot bude mít možnost ovlivnit let UAV, případně jej ukončit Vyjmenované druhy pohonu jsou zejména z důvodu nepřijatelného požárního rizika zakázány. Z důvodu nižšího požárního rizika a širokého využití je nicméně povolen raketový pohon s velmi omezenou dobou provozu, určený pouze pro provedení vzletu. Pro informaci jsou v poznámce uvedeny nejdůležitější související právní předpisy, na které musí být při provozu UAV z tohoto pohledu pamatováno Bez komentáře Bez komentáře Předletová kontrola zahrnuje veškeré činnosti nutné k zajištění toho, že UAV je schopen provést zamýšlený let. Za předletovou kontrolu se považuje zejména vizuální kontrola celého UAS a kontrola jeho základních funkcí, která sníží riziko nehody vlivem jiných než skrytých vad Bez komentáře. Strana 8

10 3 Další pravidla platná pro UAV provozované výhradně v dohledu pilota 3.1 Všeobecně Obecně je provoz UAV povolen do výšky 300 m nad zemí, kromě míst, kde je tato výška snížena existencí CTR, MCTR či jiných prostorů. Pro přehled o rozdělení vzdušného prostoru je doporučena Letecká mapa ICAO 1: Provoz v řízeném okrsku je možný pouze do výšky 100 metrů nad zemí, nepovolí-li příslušné stanoviště řízení letového provozu jinak. Ustanovení se nevztahuje na vzdušný prostor v okolí ploch schválených výhradně pro provoz UAS, kde by i v řízeném okrsku mohlo být za určitých podmínek trvale umožněno létání výše než uvedených 100 m AIP je veřejně a zdarma přístupná příručka, např. na internetové adrese Řízení letového provozu, s.p., definující vyjmenované prostory v části ENR 5.1 a na mapě ENR 6.3. Jedná se např. o prostory nad jadernými reaktory, muničními sklady, kompresními stanicemi plynu, vojenskými újezdy apod Ustanovení umožňuje létání v omezených prostorech kolem jaderných elektráren Temelín a Dukovany, jejichž průměr je přibližně 45 km. Podmínky vstupu do těchto prostorů stanovuje AIP. Jedná se o oznámení o průletu a stálé spojení se středisky ŘLP. Požadavek na stálé spojení byl pro UAS vyňat. Přímo nad jadernými elektrárnami jsou zakázané prostory LK P2 a LK P9, ve kterých je jakýkoliv letový provoz zakázán Omezení vychází z platných právních předpisů vymezujících ochranná pásma a definuje zákaz létání UAV nad lokalitami, kde by případná havárie mohla mít závažné následky. Z tohoto důvodu například nejsou povoleny vzlety a přistání z pozemních komunikací s definovanými ochrannými pásmy. Ochranná pásma řízených a neřízených letišť mohou být narušena za předpokladu dodržení ustanovení Doplňku X (například vzdálenost od řízeného letiště, výška letu, či koordinace provozu na neřízeném letišti). Přehledová tabulka dotčených ochranných pásem bude součástí výkladového materiálu. Strana 9

11 3.1.6 Jedná se o požadavek na vizuální kontakt pilota s UAV, který musí zůstat pro pilota viditelný i bez použití např. dalekohledu, objektivu, případně jiného speciálního optického vybavení UAV musí pro pilota zůstat viditelný do té míry, aby pilot UAV nejen viděl, ale aby dokázal určit jeho polohu a směru letu. Toto opatření je nezbytné především pro zajištění bezpečnosti ostatního potenciálně konfliktního letového provozu (i jiných UAV). Uvedených 700 m nelze tedy ve všech případech (např. malé UAV) z pochopitelných důvodů v plném rozsahu využít Aby pilot mohl trvale sledovat UAV dle ust , je možné, že nebude schopen dostatečně sledovat okolí i případný okolní letový provoz; v takovém případě může pilot získávat informace o okolí a okolním letovém provozu prostřednictvím poučené osoby, která mu bude schopna předávat relevantní informace k dalšímu bezpečnému provozu a případnému vyhýbání. Odpovědnost za celkové provedení letu, tedy i za poučení osoby, vzájemnou domluvu a zejména vyhýbání se okolnímu letovému provozu zůstává stále na pilotovi UAV. Provoz za situace, kdy dohlednost nebo hustota okolního letového provozu neumožňují pilotovi zabraňovat srážkám za letu, není možný Provoz letadel s pilotem na palubě v řízeném okrsku je podmíněn získáním letového povolení od příslušného stanoviště ŘLP a stálým obousměrným VHF spojením, dále pro CTR Ruzyně platí podmínka vybavení odpovídačem SSR. Toto ustanovení zavádí výjimku pro provoz UAS. Při vykoordinování provozu blíže než m od vztažného bodu letiště nebo do větší výšky než 100 m je v pravomoci příslušného stanoviště ŘLP takové podmínky vyžadovat. V této souvislosti je třeba rozlišovat dva typy povolení: a) Letové povolení: jedná se o hlasovou instrukci vydanou službou ŘLP nebo službou AFIS. Tuto instrukci musí pilot UAV uposlechnout a řídit se jí. Pravomoc služby AFIS umožňující vydávání letového povolení pro UAV je zakotvena v ust Doplňku X. b) Povolení k létání: jedná se o písemný doklad vystavený ÚCL, který povoluje létání s konkrétním UAV nebo létání ve vymezeném vzdušném prostoru v okolí ploch schválených výhradně pro provoz UAS za přesně stanovených podmínek. Strana 10

12 3.2 UAV, jejichž maximální vzletová hmotnost je menší než 7 kg Bez komentáře Bez komentáře Bez komentáře Bez komentáře Bez komentáře Pilot UAV musí mít ve vyjmenovaných případech uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem UAV. Minimální pojistné limity plnění jsou pak uvedeny v ust Bez komentáře. 3.3 UAV, jejichž maximální vzletová hmotnost je rovna nebo větší než 7 kg a menší než 20 kg Bez komentáře Požadavky na způsobilost pilotů stanovené leteckým předpisem L 1 jsou pro UAS předmětné kategorie a účelu využití nepřiměřené. Registrace pilota UAV v uvedených případech využití bude provedena po prokázání teoretických znalostí a praktické schopnosti bezpečně pilotovat UAV. Rozsah znalostí a obsah praktického přezkoušení je v současné době předmětem jednání na mezinárodní úrovni z důvodu co možná nejvyššího souladu s evropskou praxí a bude s dostatečným předstihem před účinností Doplňku X uveden ve výkladovém materiálu Bez komentáře Bez komentáře Bez komentáře. Strana 11

13 3.3.6 Poznávací značka musí být umístěna obdobně jako na letadlech s pilotem na palubě z důvodu možnosti identifikace UAV. Výjimka pak umožňuje alternativní postup v případě, kdy je umístění snadno čitelné poznávací značky technicky neproveditelné nebo v případě, kdy je opatření registrační značkou nepraktické, např. v případě maket použitých pro filmové účely Obecně platí pro provoz UAV jednotlivá ustanovení tohoto Doplňku. LVV s provozem bezpilotních systémů, který není v rozporu s Doplňkem X, nemusí nutně vyžadovat dodatečná bezpečnostní opatření a nevyžaduje povolení ÚCL. Pokud v případě LVV pořadatel předpokládá rozpor s některým ustanovením Doplňku X, (např. minimální vzdálenosti od osob), musí provést odpovídající dodatečná bezpečnostní opatření a podat žádost o povolení LVV na ÚCL. Provoz na základě Povolení k létání vydaného ÚCL, povolujícího létání ve vymezeném vzdušném prostoru v okolí ploch schválených výhradně pro provoz bezpilotních systémů za přesně stanovených podmínek, se považuje za provoz v souladu s Doplňkem X. Tímto není pro tuto hmotnostní kategorii UAV sloužícího k leteckým pracím, k leteckým činnostem pro vlastní potřebu nebo k experimentálním a výzkumným účelům, dotčena povinnost registrace prostředku i pilota a povinnost získat pro provoz UAV povolení k létání od ÚCL Bez komentáře Pilot UAV musí mít ve vyjmenovaných případech uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem UAV. Minimální pojistné limity plnění jsou pak uvedeny v ust Bez komentáře Bez komentáře. 3.4 UAV, jejichž vzletová hmotnost je rovna nebo větší než 20 kg a na které se vztahuje Doplněk X Bez komentáře Požadavky na způsobilost pilotů stanovené leteckým předpisem L 1 jsou pro UAS předmětné kategorie a účelu využití nepřiměřené. Strana 12

14 Registrace pilota UAV v uvedených případech využití bude provedena po prokázání teoretických znalostí a praktické schopnosti bezpečně pilotovat konkrétní UAV. Rozsah znalostí a obsah praktického přezkoušení je v současné době předmětem jednání na mezinárodní úrovni z důvodu co možná nejvyššího souladu s evropskou praxí a bude s dostatečným předstihem před účinností Doplňku X uveden ve výkladovém materiálu. Praktické přezkoušení a rozsah znalostí se budou vztahovat pouze na konkrétní UAS; jedná se tedy o obdobu typové kvalifikace Postupy aplikované na základě ust. 2.2 a 2.3 angažovanost ÚCL, případně pověřené osoby vyžadují. Míra angažovanosti bude posuzována dle konkrétního případu Bez komentáře Bez komentáře Bez komentáře Poznávací značka musí být umístěna obdobně jako na letadlech s pilotem na palubě z důvodu možnosti identifikace UAV. Výjimka pak umožňuje alternativní postup v případě, kdy je umístění snadno čitelné poznávací značky technicky neproveditelné nebo v případě, kdy je opatření registrační značkou nepraktické, např. u maket Obecně platí pro provoz UAS jednotlivá ustanovení tohoto Doplňku. LVV s provozem bezpilotních systémů, který není v rozporu s Doplňkem X, nemusí nutně vyžadovat dodatečná bezpečnostní opatření a nevyžaduje povolení ÚCL. Pokud v případě LVV pořadatel předpokládá rozpor s některým ustanovením Doplňku X, (např. minimální vzdálenosti od osob), musí provést odpovídající dodatečná bezpečnostní opatření a podat žádost o povolení LVV na ÚCL. Provoz na základě Povolení k létání vydaného ÚCL, povolujícího létání ve vymezeném vzdušném prostoru v okolí ploch schválených výhradně pro provoz UAS za přesně stanovených podmínek, se považuje za provoz v souladu s Doplňkem X. Tímto není pro tuto hmotnostní kategorii UAV dotčena povinnost registrace prostředku i pilota a povinnost získat pro provoz UAV povolení k létání od ÚCL UAS musí obsahovat bezpečnostní systém ukončení letu, který v případě selhání řízení či jakékoliv podobné neočekávané situace Strana 13

15 omezí rizika vycházející z případného pokračování letu. Pilot si musí být před zahájením letu jist, že je systém ukončení letu provozuschopný Bez komentáře Bez komentáře Bez komentáře. Strana 14

16 4 Další pravidla platná pro UAV provozované mimo dohled pilota 4.1 Všeobecně Za let mimo dohled pilota se považuje let ve vzdálenosti, při které již pilot není schopen odhadnout a správně vyhodnotit polohu, chování a stav prostředku či ostatního letového provozu bez použití vizuálních pomůcek jiných než jsou dioptrické brýle či kontaktní čočky. Let mimo dohled pilota vyžaduje zprostředkování situačního povědomí, včetně aktuální polohy UAV za pomoci dálkového přenosu informací do přístrojů a monitorů v pozemní řídící stanici. UAV mimo dohled pilota zatím neobsahují potřebné technické vybavení, které by umožnilo povolení jejich provozu ve společném vzdušném prostoru, proto jsou zatím povoleny lety jen ve vyhrazených nebo rezervovaných prostorech, zejména z důvodu jejich bezpečného vývoje a testování. Část 4 Doplňku X bude předmětem dalšího vývoje v souladu se získáním provozních zkušeností ze zkušebních letů a dále bude sledovat vývoj v oblasti na mezinárodním poli. Přestože i v tomto případě existuje prostor pro výjimečné případy, je let mimo dohled pilota v současné chvíli prakticky možný jen na základě povolení k létání vydaném ÚCL ve vzdušném prostoru za tímto účelem rezervovaném nebo vyhrazeném a s uzavřeným pojištěním odpovědnosti za škodu způsobenou provozem UAV v uvedených limitech plnění, s předpokladem vysoké angažovanosti na straně ÚCL i žadatele. Cílem je umožnění vývoje technologií, které budou vyžadovány k letu ve společném vzdušném prostoru. Strana 15

DOPLNĚK X PŘEDPIS L 2

DOPLNĚK X PŘEDPIS L 2 DOPLNĚK X PŘEDPIS L 2 ČR: DOPLNĚK X BEZPILOTNÍ SYSTÉMY (Poznámka: viz Hlava 3, ust. 3.1.9 tohoto předpisu) 1. Definice Výrazy použité v tomto doplňku mají následující význam: Autonomní letadlo Bezpilotní

Více

13. květen 2015 Úřad pro civilní letectví - konference Copernicus. oddělení bezpilotních systémů

13. květen 2015 Úřad pro civilní letectví - konference Copernicus. oddělení bezpilotních systémů oddělení bezpilotních systémů Legislativa Terminologie, definice, klasifikace Provozní omezení, jak (ne)létat Evidence a povolení procesní schéma Odpovědnost a pojištění Prosazování pravidel Národní a

Více

ENR-1 VZDUŠNÝ PROSTOR ČESKÉ REPUBLIKY

ENR-1 VZDUŠNÝ PROSTOR ČESKÉ REPUBLIKY 04 FEB 16 (1) Vzdušný prostor -ENR-1-1 ENR-1 VZDUŠNÝ PROSTOR ČESKÉ REPUBLIKY 1.1 Rozdělení vzdušného prostoru 1.1.1 Vzdušné prostory ATS 1.1.1.1 Vzdušný prostor ČR je ve vztahu k rozsahu ATS, poskytovaných

Více

KONTROLNÍ SEZNAM STRAN PŘEDPIS PRAVIDLA LÉTÁNÍ (L 2) Strana Datum Strana Datum. i až vi 4.12.2014 Dod. 5-1 až Dod. 5-4 4.12.2014

KONTROLNÍ SEZNAM STRAN PŘEDPIS PRAVIDLA LÉTÁNÍ (L 2) Strana Datum Strana Datum. i až vi 4.12.2014 Dod. 5-1 až Dod. 5-4 4.12.2014 KONTROLNÍ SEZNAM STRAN PŘEDPIS PRAVIDLA LÉTÁNÍ (L 2) Strana Datum Strana Datum i až vi 4.12.2014 Dod. 5-1 až Dod. 5-4 4.12.2014 vii / viii 5.4.2015 Dopl. A - 1 až Dopl. A - 4 4.12.2014 Změna č. 1/ČR 1-1

Více

Kodex leteckého modeláře

Kodex leteckého modeláře Kodex leteckého modeláře Svazu modelářů České republiky (dále jen SMČR ), s vědomím, že k jeho základním povinnostem patří vést své členy při modelářské činnosti k předcházení škodám na zdraví, majetku

Více

k Bezpečnostnímu opatření Ministerstva dopravy odboru civilního letectví č. 2/2008

k Bezpečnostnímu opatření Ministerstva dopravy odboru civilního letectví č. 2/2008 Doplňující informace ÚCL k Bezpečnostnímu opatření Ministerstva dopravy odboru civilního letectví č. 2/2008 uveřejněnému jako AIC C 13/08 ze dne 22. května 2008 (První vydání ze dne 5. června 2008) Strana

Více

ENR-1 VZDUŠNÝ PROSTOR ČESKÉ REPUBLIKY

ENR-1 VZDUŠNÝ PROSTOR ČESKÉ REPUBLIKY 25 MAY 17 (1) Vzdušný prostor VFR-ENR-1-1 ENR-1 VZDUŠNÝ PROSTOR ČESKÉ REPUBLIKY 1.1 Rozdělení vzdušného prostoru 1.1.1 Vzdušné prostory ATS 1.1.1.1 Vzdušný prostor ČR je ve vztahu k rozsahu ATS, poskytovaných

Více

A0M36BEP Přednáška 11 Právní aspekty provozu UAV v ČR a ukázka bezpilotních prostředků

A0M36BEP Přednáška 11 Právní aspekty provozu UAV v ČR a ukázka bezpilotních prostředků A0M36BEP Přednáška 11 Právní aspekty provozu UAV v ČR a ukázka bezpilotních prostředků Milan Rollo {rollom@fel.cvut.cz} 5. května 2014 Obsah Zákon o civilním letectví Úřad pro civilní letectví Pojištění

Více

ÚVODNÍ ČÁST PŘEDPIS L 2 ÚVODNÍ USTANOVENÍ PRAVIDLA LÉTÁNÍ L 2. 1. V tomto leteckém předpisu je použito textu jednoho dokumentu, a to:

ÚVODNÍ ČÁST PŘEDPIS L 2 ÚVODNÍ USTANOVENÍ PRAVIDLA LÉTÁNÍ L 2. 1. V tomto leteckém předpisu je použito textu jednoho dokumentu, a to: KONTROLNÍ SEZNAM STRAN PŘEDPIS PRAVIDLA LÉTÁNÍ (L 2) Strana Datum Strana Datum i / ii 23.11.2006 Změna č. 39 iii až iv 1.8.2011 v 25.8.2011 1-1 až 1-3 1.8.2011 1-4 25.8.2011 1-5 až 1-6 1.8.2011 1-7 25.8.2011

Více

DOPLNĚK R PŘEDPIS L 2

DOPLNĚK R PŘEDPIS L 2 DOPLNĚK R PŘEDPIS L 2 ČR: DOPLNĚK R PODMÍNKY PRO PROVOZ BALÓNŮ BEZ PILOTA NA PALUBĚ (Viz Hlava 3, ust. 3.1.12 a doplňující ustanovení Dodatku 5) 1. Základní pojmy a kategorizace 1.1 Zkratky použité v tomto

Více

Směrnice pro pořádání leteckých akcí

Směrnice pro pořádání leteckých akcí Příloha k MP Ř PČR LS č. 2/2003 Policie ČR Letecká služba Letový dokument 3 Směrnice pro pořádání leteckých akcí (leteckých dnů, propagačních leteckých akcí, leteckých ukázek a předvedení) s vrtulníky

Více

HOP Úřad pro civilní letectví Plzeň

HOP Úřad pro civilní letectví Plzeň HOP zkratka pro hustě osídlený prostor ale také - pracovní označení pro výjimky vydávané Úřadem podle Doplňku X leteckého předpisu L 2 (výjimky se netýkají pouze hustě osídleného prostoru) 2 Hustě osídlený

Více

ŘLP ČR, s.p. Jeneč

ŘLP ČR, s.p. Jeneč ŘLP ČR, s.p. Jeneč 11. 2. 2017 1 Základní hmotnostní rozdělení UA pro provoz v blízkosti letišť < 0,91 kg > 0,91 kg Aktuálně se jedná spíše o praktické umožnění rekreačně-sportovního létání v blízkosti

Více

Ing. Viktor Nath ředitel Odboru standardizace a regulace

Ing. Viktor Nath ředitel Odboru standardizace a regulace Ing. Viktor Nath ředitel Odboru standardizace a regulace Související legislativa, terminologie Vývoj výkonu státní správy Současný stav, výhled 2 pilotless aircraft / letadla bez pilota unmanned aerial

Více

Zajištění bezpečnosti leteckého provozu na letištích a v místech okolo letiště, kde letadla vzlétají nebo přistávají.

Zajištění bezpečnosti leteckého provozu na letištích a v místech okolo letiště, kde letadla vzlétají nebo přistávají. Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 2.7.101 OCHRANNÁ

Více

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 376/04/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu narušení CTA LKTB letadlem

Více

Postupy pro provoz upoutaných balónů bez posádky používané k vyhlídkovým letům.

Postupy pro provoz upoutaných balónů bez posádky používané k vyhlídkovým letům. Postupy pro provoz upoutaných balónů bez posádky používané k vyhlídkovým letům. Tyto postupy upravuje podmínky provádění vyhlídkových letů upoutanými balóny bez posádky, v souladu se zákonem č. 49/1997

Více

KONTROLNÍ SEZNAM STRAN PŘEDPIS METEOROLOGIE (L 3) Strana Datum Strana Datum Změna č. 1/ČR Změna č. 77-A

KONTROLNÍ SEZNAM STRAN PŘEDPIS METEOROLOGIE (L 3) Strana Datum Strana Datum Změna č. 1/ČR Změna č. 77-A KONTROLNÍ SEZNAM STRAN PŘEDPIS METEOROLOGIE (L 3) Strana Datum Strana Datum i až iii v až xiii 1-1 až 1-5 2-1 / 2-2 3-1 3-2 až 3-3 4-1 až 4-4 5-1 / 5-2 6-1 / 6-2 7-1 / 7-2 8-1 9-1 až 9-3 10-1 11-1 11-2

Více

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ Letiště Ruzyně 160 08 PRAHA 6 Sp. zn.: ODO/32-2015 ASM-OOP-2 Čj.: 1742-15-701 V Praze dne 25. 3. 2015 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Úřad pro civilní letectví,

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ODBORNÉM ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN INCIDENTU, NARUŠENÍ ZAKÁZANÉHO PROSTORU LK P5, ZE DNE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ODBORNÉM ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN INCIDENTU, NARUŠENÍ ZAKÁZANÉHO PROSTORU LK P5, ZE DNE ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 30/03/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ODBORNÉM ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN INCIDENTU, NARUŠENÍ ZAKÁZANÉHO

Více

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových PRAHA 99 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových PRAHA 99 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 79/05/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letadla L 200 poznávací značky

Více

DPLR. Seminář FI(A) LKPR 28.3.-29.3.2008 I.Lengál

DPLR. Seminář FI(A) LKPR 28.3.-29.3.2008 I.Lengál Seminář FI(A) LKPR 28.3.-29.3.2008 I.Lengál Obsah prezentace Bezpečnostní opatření ÚCL prostory Rozdělení vzdušného prostoru ve FIR LKAA a postupy pro VFR lety, FPL, noční lety VFR apod. Změny prostorů

Více

Pokyny pro vyplnění žádosti o vydání/ o prodloužení platnosti/ o změnu povolení k provozování leteckých prací bezpilotním letadlem

Pokyny pro vyplnění žádosti o vydání/ o prodloužení platnosti/ o změnu povolení k provozování leteckých prací bezpilotním letadlem Pokyny pro vyplnění žádosti o vydání/ o prodloužení platnosti/ o změnu povolení k provozování leteckých prací bezpilotním letadlem Tyto pokyny mají za cíl usnadnit žadateli správné vyplnění žádosti CAA/F-SLS-044-n/2013

Více

DODATEK P PŘEDPIS L 15

DODATEK P PŘEDPIS L 15 DODATEK P PŘEDPIS L 15 1. Zkratky DODATEK P - OBSAH LETECKÉ INFORMAČNÍ PŘÍRUČKY ČESKÉ REPUBLIKY AIC Letecký informační oběžník AIP Letecká informační příručka AIRAC Regulovaný systém řízení leteckých informací

Více

Používání neřízených letišť pro IFR provoz v Evropě

Používání neřízených letišť pro IFR provoz v Evropě Používání neřízených letišť pro IFR provoz v Evropě Magisterský projekt Filip Červený, 1 87 Obsah 1. Úvod 2. Neřízené letiště 3. IFR provoz 4. Státy, které využívají neřízené letiště pro IFR provoz 5.

Více

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ Letiště Ruzyně, 160 08 PRAHA 6 Sp. zn. ODO/48-2015 ASM-OOP-5 V Praze dne 25. 5. 2015 Čj. 4341-15-701 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA N Á V R H O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A HY Úřad pro

Více

olga.kristofikova@mdcr.cz Úřad pro civilní letectví, Odbor letišť a leteckých staveb

olga.kristofikova@mdcr.cz Úřad pro civilní letectví, Odbor letišť a leteckých staveb Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky A. Předkladatel garant výzkumné potřeby Název organizace Ministerstvo dopravy Adresa Nábřeží Ludvíka Svobody 12/ Kontaktní osoba Ing. Olga

Více

Postupy ÚCL ve věcech výkonu státní správy sportovních létajících zařízení sportovních padáků

Postupy ÚCL ve věcech výkonu státní správy sportovních létajících zařízení sportovních padáků Postupy ÚCL ve věcech výkonu státní správy sportovních létajících zařízení sportovních padáků V rámci zabezpečení výkonu státní správy ve věcech sportovních létajících zařízení sportovních padáků od 1.8.2011

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ Letiště Ruzyně 160 08 PRAHA 6 Sp. zn.: ASM-OOP-2-2012 Č. j.: 5344-12-701 V Praze dne 30. 8. 2012 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Úřad pro civilní letectví, jako věcně

Více

Ochranné pásmo leteckých VHF vysílačů a přijímačů Přijímací a vysílací středisko Kopec Praha. Seznam příloh a technická zpráva GENERÁLNÍ PROJEKTANT:

Ochranné pásmo leteckých VHF vysílačů a přijímačů Přijímací a vysílací středisko Kopec Praha. Seznam příloh a technická zpráva GENERÁLNÍ PROJEKTANT: 02 01 / 2015 Ing. P. Hodík Ing. P. Hodík Ing. M. Šulc Zapracování připomínek OVL MO Č. REVIZE DATUM VYPRACOVAL KONTROLOVAL SCHVÁLIL POZNÁMKA INVESTOR: ŘLP ČR s.p. Navigační č.p. 787, 252 61 Jeneč tel:

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Č.j.: 410/05/ZZ

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Č.j.: 410/05/ZZ ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 410/05/ZZ Výtisk č. 5 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu neoprávněného narušení TMA

Více

Novinky v letecké navigaci a komunikaci, přechod na novou kanálovou rozteč

Novinky v letecké navigaci a komunikaci, přechod na novou kanálovou rozteč Novinky v letecké navigaci a komunikaci, přechod na novou kanálovou rozteč Ing. Jiří Valenta Ministerstvo dopravy Odbor civilního letectví RADIOKOMUNIKACE 2014 1 Letecké radiokomunikační služby Letecká

Více

3.9 Minima VMC dohlednosti a vzdálenosti od oblačnosti. Minima VMC dohlednosti a vzdálenosti od oblačnosti jsou obsažena v tabulce 3-1 níže.

3.9 Minima VMC dohlednosti a vzdálenosti od oblačnosti. Minima VMC dohlednosti a vzdálenosti od oblačnosti jsou obsažena v tabulce 3-1 níže. HLAVA 3 PŘEDPIS L 2 3.9 Minima VMC dohlednosti a vzdálenosti od oblačnosti Minima VMC dohlednosti a vzdálenosti od oblačnosti jsou obsažena v tabulce 3-1 níže. ČR: Tabulka 3-1 (viz 4.1) Třída vzdušného

Více

Školení pilotů 2015. Jaroslav Vašík

Školení pilotů 2015. Jaroslav Vašík Školení pilotů 2015 Jaroslav Vašík FIR PRAHA Třídy vzdušného prostoru Druhy vzdušných prostorů (v ČR požíváme třídy G,E,D,C) Letová informační oblast (FIR) neřízený prostor řízený prostor Řízený okrsek

Více

SLNS BRNO. Školení pilotů 2011. Část1. Jaroslav Vašík

SLNS BRNO. Školení pilotů 2011. Část1. Jaroslav Vašík SLNS BRNO Školení pilotů 2011 Část1. Jaroslav Vašík Rozdělení vzdušného prostoru ČR SLNS BRNO Druhy vzdušných prostorů (v ČR požíváme třídy G,E,D,C) Letová informační oblast (FIR) neřízený prostor řízený

Více

K jednotlivým částem žádosti:

K jednotlivým částem žádosti: Pokyny pro vyplnění žádosti o vydání/ o prodloužení platnosti/ o změnu povolení k provozování leteckých činností pro vlastní potřebu bezpilotním letadlem Tyto pokyny mají za cíl usnadnit žadateli správné

Více

BRIEFING PRO POSÁDKY HS2017

BRIEFING PRO POSÁDKY HS2017 BRIEFING PRO POSÁDKY HS2017 a) místo, datum, čas a průběh leteckého dne Místo: Letiště Hradec Králové Termín: 13.5.2017 Čas: 13:00 16:30 LT. b) datum a čas konání generální zkoušky Generální zkouška nebude

Více

DOPLN K X P EDPIS L 2

DOPLN K X P EDPIS L 2 R: DOPLN K X BEZPILOTNÍ SYSTÉMY (Poznámka: viz Hlava 3, ust. 3.1.9 tohoto P edpisu) 1. Definice Výrazy použité v tomto dopl ku mají následující význam: Autonomní letadlo Bezpilotní letadlo, které neumož

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letadla A v TMA letiště Praha - Ruzyně

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letadla A v TMA letiště Praha - Ruzyně ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 138/06/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letadla A320-214 v TMA letiště Praha

Více

Znění ze dne:30/06/2011 ELSA - D. Doplněk. k Předpisům SLZ upravující podmínky pro ELSA

Znění ze dne:30/06/2011 ELSA - D. Doplněk. k Předpisům SLZ upravující podmínky pro ELSA ELSA - D Doplněk k Předpisům SLZ upravující podmínky pro ELSA Na základě pověření MD OCL vydala Letecká amatérská asociace ČR Ke Kablu 289, 102 00. Praha 10 strana 1 z 7 ZMĚNOVÝ LIST Datum vydání změny

Více

TECHNICKÉ ÚDAJE POUŽÍVANÉ LETECKÉ TECHNIKY (vyplňujte pouze typy, které létáte)

TECHNICKÉ ÚDAJE POUŽÍVANÉ LETECKÉ TECHNIKY (vyplňujte pouze typy, které létáte) STRANA 1 Datum odevzdání testu :. přezkušovaného:. PERIODICKÉ PŘEZKOUŠENÍ ZE ZNALOSTÍ LETOVÝCH A TECHNICKÝCH PŘÍRUČEK, TEORIE, METODIKY LÉTÁNÍ A LETECKÝCH PŘEDPISŮ PRO ROK 2016. Otázky jsou pro všechny

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne ,

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne , Návrh VYHLÁŠKA ze dne... 2016, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991

Více

Příloha č. 1 Smlouvy Počet stran: 5. Projekt

Příloha č. 1 Smlouvy Počet stran: 5. Projekt Příloha č. 1 Smlouvy Počet stran: 5 Projekt Zpracování legislativních podkladů pro provoz státních bezpilotních prostředků 1. Předmět řešení Předmětem veřejné zakázky je vyhodnocení současné legislativy

Více

Obsah. A. Říční právo 21. Seznam zkratek 13 Předmluva 17

Obsah. A. Říční právo 21. Seznam zkratek 13 Předmluva 17 Seznam zkratek 13 Předmluva 17 A. Říční právo 21 Kapitola 1: Odpovědnost v mezinárodní říční přepravě 23 1.1 Úvod do problematiky 23 1.2 Odpovědnost v říční přepravě podle vnitrostátního práva 26 1.2.1

Více

ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99. ZZ-08-036 Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99. ZZ-08-036 Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 ZZ-08-036 Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin vzniku incidentu letounu Cessna 172, poznávací značky

Více

01 MAY 14 (1) Plánování letů VFR-ENR-5-1

01 MAY 14 (1) Plánování letů VFR-ENR-5-1 01 MAY 14 (1) Plánování letů VFR-ENR-5-1 ENR-5 PLÁNOVÁNÍ LETŮ 5.1 Předložení letového plánu 5.1.1 Letový plán na lety VFR musí být předložen výhradně prostřednictvím ohlašoven letových provozních služeb

Více

Školení pilotů 2010 Část1.

Školení pilotů 2010 Část1. SLNS BRNO Školení pilotů 2010 Část1. Jaroslav Vašík Rozdělení vzdušného prostoru ČR SLNS BRNO Druhy vzdušných prostorů (v ČR požíváme třídy G,E,D,C) Letová informační oblast (FIR) neřízený prostor řízený

Více

MANUÁL PROVOZOVATELE

MANUÁL PROVOZOVATELE MANUÁL PROVOZOVATELE ZVLÁŠTNÍ PROVOZ (SPO) PROVÁDĚNÝ LETADLY, NA KTERÁ SE VZTAHUJÍ USTANOVENÍ NAŘÍZENÍ (ES) Č. 216/2008 A JEHO PROVÁDĚCÍCH PRAVIDEL ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ Verze 01 aktualizováno k 24.

Více

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových PRAHA 99 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových PRAHA 99 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.:139/04/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin vážného incidentu letadel L 200 / PA

Více

GEN 1.2 VSTUP, TRANSIT A ODLET LETADLA

GEN 1.2 VSTUP, TRANSIT A ODLET LETADLA GEN 1.2 VSTUP, TRANSIT A ODLET LETADLA Informacemi obsaženými v této části nejsou dotčena ustanovení předpisů České republiky, která se týkají mezinárodního civilního letectví. 1.2.1 VŠEOBECNĚ 1.2.1.1

Více

ze dne 7. prosince 2009

ze dne 7. prosince 2009 Evropská agentura pro bezpečnost letectví 7. prosince 2009 STANOVISKO Č. 03/2009 EVROPSKÉ AGENTURY PRO BEZPEČNOST LETECTVÍ ze dne 7. prosince 2009 k nařízení Komise, kterým se mění nařízení Komise (ES)

Více

LETECKÁ AMATÉRSKÁ ASOCIACE ČR Ke Kablu 289, 100 02 Praha 10 Hostivař

LETECKÁ AMATÉRSKÁ ASOCIACE ČR Ke Kablu 289, 100 02 Praha 10 Hostivař , 100 02 Praha 10 Hostivař Soubor zkušebních otázek pro teoretické zkoušky pilotů a instruktorů aerodynamicky řízených ultralehkých letounů PŘEDMĚT 1 Vyberte správný Q kód pro tlak indikující nadmořskou

Více

Ověření spolehlivosti fyzických osob

Ověření spolehlivosti fyzických osob Ověření spolehlivosti fyzických osob V důsledku teroristických činů, spáchaných v USA dne 11. září 2001 a v následující době i v dalších oblastech světa přijala většina států řadu bezpečnostních opatření

Více

Č.j.:535/04/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody. letadla L 410 MA. poznávací značky OM - SAB. v místě LKPM. dne 4.12.

Č.j.:535/04/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody. letadla L 410 MA. poznávací značky OM - SAB. v místě LKPM. dne 4.12. ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.:535/04/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letadla L 410 MA poznávací

Více

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ Letiště Ruzyně 160 08 PRAHA 6 Sp. zn.: 14/730/0004/HEUH/02/14 Č. j.: 5097-14-701 V Praze dne 6. 8. 2014 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Úřad pro civilní letectví jako

Více

LA - 6. Podmínky pro pořádání veřejných leteckých vystoupení SLZ. Na základě pověření vydala Letecká amatérská asociace ČR

LA - 6. Podmínky pro pořádání veřejných leteckých vystoupení SLZ. Na základě pověření vydala Letecká amatérská asociace ČR Původní znění ze dne: 1. 1. 2007 LA - 6 Podmínky pro pořádání veřejných leteckých vystoupení SLZ Na základě pověření vydala Letecká amatérská asociace ČR Ke Kablu 289, 102 00 Praha 10, tel.: 271 085 270

Více

Ing. Josef RADA generální ředitel

Ing. Josef RADA generální ředitel Ing. Josef RADA generální ředitel Představení Úřadu pro civilní letectví ÚCL jako evropský letecký úřad Evropská agentura pro bezpečnost letectví Příklady spolupráce ÚCL na úrovni EU Příklady ostatních

Více

Směrnice pro koordinaci provozu leteckých modelářů s letovým provozem na letišti Jihlava

Směrnice pro koordinaci provozu leteckých modelářů s letovým provozem na letišti Jihlava Směrnice pro koordinaci provozu leteckých modelářů s letovým provozem na letišti Jihlava Směrnice vydaná AEROKLUBEM JIHLAVA, z. s., sídlem v Jihlavě, Henčov 61, IČ: 47366826, (dále provozovatel ) stanovuje

Více

SLNS BRNO. Školení pilotů 2012. Jaroslav Vašík

SLNS BRNO. Školení pilotů 2012. Jaroslav Vašík Školení pilotů 2012 Jaroslav Vašík Rozdělení vzdušného prostoru ČR SLNS BRNO Druhy vzdušných prostorů (v ČR požíváme třídy G,E,D,C) Letová informační oblast (FIR) neřízený prostor řízený prostor Řízený

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letadla Robin DR 400 poznávací značky D-EFKV na letišti Mladá Boleslav dne 16.6.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letadla Robin DR 400 poznávací značky D-EFKV na letišti Mladá Boleslav dne 16.6. ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 241 /05/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letadla Robin DR 400

Více

všeobecné oprávnění č. VO-R/7/ k využívání rádiových kmitočtů a k provozování občanských radiostanic v pásmu 27 MHz.

všeobecné oprávnění č. VO-R/7/ k využívání rádiových kmitočtů a k provozování občanských radiostanic v pásmu 27 MHz. Praha 14. 1. 2015 Čj. ČTÚ-61 587/2014-613 Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný orgán státní správy podle 108 odst. 1 písm. b) zákona 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a

Více

Bezpilotní letecké prostředky Nové možnosti DPZ z UAV v oblasti životního prostředí. Jakub KARAS

Bezpilotní letecké prostředky Nové možnosti DPZ z UAV v oblasti životního prostředí. Jakub KARAS Bezpilotní letecké prostředky Nové možnosti DPZ z UAV v oblasti životního prostředí Jakub KARAS RPAS - dálkově ovládané letecké systémy UAS - bezpilotní letecké systémy UAV - bezpilotní letecké prostředky...

Více

Podmínky pro pořádání leteckých veřejných vystoupení a leteckých soutěží

Podmínky pro pořádání leteckých veřejných vystoupení a leteckých soutěží Úřad pro civilní letectví, Sekce letová a provozní Podmínky pro pořádání leteckých veřejných vystoupení a leteckých soutěží Obsahově vychází z JAA AGM Section One: General Part 3: TGL Schválil Ing. Petr

Více

5. Vzdušný prostor. Pavel Kovář Řízení letového provozu 1. Úvod do ŘLP 1

5. Vzdušný prostor. Pavel Kovář Řízení letového provozu 1. Úvod do ŘLP 1 5. Vzdušný prostor Pavel Kovář kovar@fel.cvut.cz Řízení letového provozu 1. Úvod do ŘLP 1 Rozdělení vzdušného prostoru Členění Letové oblasti - řídí ACC Koncové řízené oblasti řídí APP Řízené okrsky, okrsky

Více

SLNS BRNO. Školení pilotů 2011. Jaroslav Vašík

SLNS BRNO. Školení pilotů 2011. Jaroslav Vašík Školení pilotů 2011 Jaroslav Vašík Rozdělení vzdušného prostoru ČR SLNS BRNO Druhy vzdušných prostorů (v ČR požíváme třídy G,E,D,C) Letová informační oblast (FIR) neřízený prostor řízený prostor Řízený

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /2011. ze dne [ ]

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /2011. ze dne [ ] CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Návrh V Bruselu, C NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /2011 ze dne [ ] kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 2042/2003 o zachování letové způsobilosti letadel a leteckých

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin vážného incidentu letounu PIPER Pa 28, pozn. zn. OK- DEV, Sokolnice dne

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin vážného incidentu letounu PIPER Pa 28, pozn. zn. OK- DEV, Sokolnice dne ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 110/03/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin vážného incidentu letounu PIPER Pa 28, pozn. zn.

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin vzniku incidentu letounu C 152, poznávací značky OK- LEV, dne 16.03.2008.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin vzniku incidentu letounu C 152, poznávací značky OK- LEV, dne 16.03.2008. ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 ZZ-08-064 Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin vzniku incidentu letounu C 152, poznávací značky OK-

Více

DODATEK N PŘEDPIS L 11

DODATEK N PŘEDPIS L 11 DODATEK N PŘEDPIS L 11 ČR: DODATEK N LETIŠTNÍ LETOVÁ INFORMAČNÍ SLUŽBA (AFIS) 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Letiště AFIS a letištní provozní zóna ATZ 1.1.1 Letiště AFIS je neřízené letiště, o kterém bylo

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Č.j.: 135/05/ZZ

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Č.j.: 135/05/ZZ ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 135/05/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin vážného incidentu snížení stanoveného

Více

PŘÍRUČKY, DENÍKY A ZÁZNAMY PROVOZOVATELÉ DLE ČÁSTI-NCO, ČÁSTI-NCC A ČÁSTI-SPO. ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ Verze 06 aktualizováno k 1. 6.

PŘÍRUČKY, DENÍKY A ZÁZNAMY PROVOZOVATELÉ DLE ČÁSTI-NCO, ČÁSTI-NCC A ČÁSTI-SPO. ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ Verze 06 aktualizováno k 1. 6. PŘÍRUČKY, DENÍKY A ZÁZNAMY PROVOZOVATELÉ DLE ČÁSTI-NCO, ČÁSTI-NCC A ČÁSTI-SPO ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ Verze 06 aktualizováno k 1. 6. 2017 Obsah Příručky, deníky a záznamy - všeobecně 3 Vedení záznamů

Více

4. Pravidla létání. Pavel Kovář

4. Pravidla létání. Pavel Kovář 4. Pravidla létání Pavel Kovář kovar@fel.cvut.cz Pravidla létání Definovány v ANNEX 2 Závazná bez výjimky pro letadla signatářských států ICAO Platí nad pevninou a nad volným mořem Za dodržování je odpovědný

Více

URAD PRO CIVILNI LETECTVI

URAD PRO CIVILNI LETECTVI ii' V ii' ii' URAD PRO CIVILNI LETECTVI Letiště Ruzyně 160 08 PRAHA 6 Sp. zn.: 111730/0058/ŘLP/0 1113 Č. j.: 2035-13-701 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ii' ii', NA VRH V OPATRENI OBECNE POVAHY Úřad pro civilní letectví

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Č.j.: 148/07/ZZ. o odborném zjišťování příčin incidentu letadla Robin DR 400 v prostoru TMA II Praha 24.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Č.j.: 148/07/ZZ. o odborném zjišťování příčin incidentu letadla Robin DR 400 v prostoru TMA II Praha 24. ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 148/07/ZZ Výtisk č. 5 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letadla Robin DR 400 v prostoru TMA

Více

Evropská agentura pro bezpečnost civilního letectví

Evropská agentura pro bezpečnost civilního letectví Rozhodnutí výkonného ředitele č. 2007/003/R 13/03/2007 Evropská agentura pro bezpečnost civilního letectví ROZHODNUTÍ č. 2007/003/R VÝKONNÉHO ŘEDITELE AGENTURY ze dne 13. března 2007 kterým se mění příloha

Více

1 OBECNĚ UDĚLENÍ VÝJIMKY... 4

1 OBECNĚ UDĚLENÍ VÝJIMKY... 4 Strana:2 Stran: 7 1 OBECNĚ... 3 1.1 SEZNAM PLATNÝCH STRAN... 3 1.2 ZMĚNY A OPRAVY... 3 1.3 POUŽITELNOST... 3 1.4 KONTROLA AKTUÁLNOSTI... 3 1.5 ZKRATKY... 4 1.6 ROZDĚLOVNÍK... 4 2 UDĚLENÍ VÝJIMKY... 4 2.1

Více

Znění ze dne: 23. 5. 2006 ZL 1 HLAVA 1 str. 1 Výklad pravidel létání pro provoz PK, ZK ZL 1

Znění ze dne: 23. 5. 2006 ZL 1 HLAVA 1 str. 1 Výklad pravidel létání pro provoz PK, ZK ZL 1 Znění ze dne: 23. 5. 2006 ZL 1 HLAVA 1 str. 1 ZL 1 Výklad pravidel létání pro provoz padákových a závěsných kluzáků Na základě pověření vydala Letecká amatérská asociace ČR, Ke Kablu 289, 102 00 Praha

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letounu Cessna C 421C, OK- JIP dne 12. března 2004

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letounu Cessna C 421C, OK- JIP dne 12. března 2004 ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 67/04/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letounu Cessna C 421C, OK- JIP dne 12.

Více

HLAVA 4 PRŮKAZY ZPŮSOBILOSTI A KVALIFIKACE LETECKÉHO POZEMNÍHO PERSONÁLU

HLAVA 4 PRŮKAZY ZPŮSOBILOSTI A KVALIFIKACE LETECKÉHO POZEMNÍHO PERSONÁLU HLAVA 4 PŘEDPIS L 1 HLAVA 4 PRŮKAZY ZPŮSOBILOSTI A KVALIFIKACE LETECKÉHO POZEMNÍHO PERSONÁLU 4.1 Všeobecná ustanovení týkající se průkazů způsobilosti a kvalifikací leteckého pozemního personálu Poznámka:

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Květen 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Květen 2011 ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 CZ-10-510 Výtisk č.6 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu nedovoleného vjezdu na aktivní RWY 13 letounem

Více

Školení pilotů 2015. Jaroslav Vašík

Školení pilotů 2015. Jaroslav Vašík Školení pilotů 2015 Jaroslav Vašík FIR PRAHA Třídy vzdušného prostoru Druhy vzdušných prostorů (v ČR požíváme třídy G,E,D,C) Letová informační oblast (FIR) neřízený prostor řízený prostor Řízený okrsek

Více

SPRÁVA LETIŠTĚ PARDUBICE

SPRÁVA LETIŠTĚ PARDUBICE SPRÁVA LETIŠTĚ PARDUBICE 2011 VZNIK SPRÁVY LETIŠTĚ Správa letiště byla vytvořena k 1.12.2003. Správa letiště se stává nástupnickou organizací 34.základny speciálního letectva. 34. ZÁKLADNA SPEC. LETECTVA

Více

Přehled pravidel EU/EASA Všeobecné letectví (GA)

Přehled pravidel EU/EASA Všeobecné letectví (GA) Přehled pravidel EU/EASA Všeobecné letectví (GA) Základní struktura požadavků EU/EASA Základní pravidla (závazná) Základní nařízení (ES) č. 216/2008 CERTIFIKACE ZACHOVÁNÍ LETOVÉ ZPŮSOBILOSTI LETOVÉ POSÁDKY

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu Mitsubishi MU-2B-25 poznávací značky OK-ATX dne 23.10. 2005

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu Mitsubishi MU-2B-25 poznávací značky OK-ATX dne 23.10. 2005 ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 539/05/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu Mitsubishi

Více

Školení pilotů 2014. Jaroslav Vašík

Školení pilotů 2014. Jaroslav Vašík Školení pilotů 2014 Jaroslav Vašík FIR PRAHA Třídy vzdušného prostoru Druhy vzdušných prostorů (v ČR požíváme třídy G,E,D,C) Letová informační oblast (FIR) neřízený prostor řízený prostor Řízený okrsek

Více

Školení pilotů Jaroslav Vašík ŘLP Brno

Školení pilotů Jaroslav Vašík ŘLP Brno Školení pilotů 5.3.2016 Jaroslav Vašík ŘLP Brno 0 FIR PRAHA Třídy vzdušného prostoru 1 Třída C VFR/IFR Vis 5 km/ nad FL100 8km ŘLP Ano VFR/IFR FPL Ano VFR/IFR SSR ano VFR/IFR Rozdělení tříd vzdušných prostorů

Více

Připravované změny legislativy a jiných předpisů ů v oblasti dopravního značení

Připravované změny legislativy a jiných předpisů ů v oblasti dopravního značení Připravované změny legislativy a jiných předpisů ů v oblasti dopravního značení Mgr. Ján Skovajsa Ministerstvo dopravy 19.5.2015 Novela zákona o pozemních komunikacích Hlavní tematické body novely: Pravomoci

Více

o b l a s t n í i n s p e k t o r á t Č e c h y územní pracoviště Pardubice Teplého 2795, 530 59 Pardubice VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

o b l a s t n í i n s p e k t o r á t Č e c h y územní pracoviště Pardubice Teplého 2795, 530 59 Pardubice VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Ú ř a d s t á t n í h o o d b o r n é h o d o z o r u o b l a s t n í i n s p e k t o r á t Č e c h y územní pracoviště Pardubice Teplého 2795, 530 59 Pardubice Čj. 292-2/2014-4607 Dle rozdělovníku Sp.

Více

Nařízení letového ředitele na letecké veřejné vystoupení v Mladé Boleslavi na den 11. 6. 2016

Nařízení letového ředitele na letecké veřejné vystoupení v Mladé Boleslavi na den 11. 6. 2016 V Mladé Boleslavi dne 1. června 2016 Nařízení letového ředitele na letecké veřejné vystoupení v Mladé Boleslavi na den 11. 6. 2016 (Informace a závazné pokyny LŘ pro provedení 11. Dobového leteckého dne)

Více

1. Historie ŘLP. Pavel Kovář

1. Historie ŘLP. Pavel Kovář 1. Historie ŘLP Pavel Kovář kovar@fel.cvut.cz Historie ŘLP 1903 první let bratři Wrightové doba experimentů, letadla neprocházela žádným testováním, piloti bez licence 1914 1918 první světová válka rozvoj

Více

DODATEK S PŘEDPIS L 11

DODATEK S PŘEDPIS L 11 DODATEK S PŘEDPIS L 11 ČR: DODATEK S POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZNÁMÉMU PROVOZU NA LETIŠTÍCH, KDE NEJSOU POSKYTOVÁNY ATS 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Letiště bez poskytování ATS a letištní provozní zóna ATZ

Více

Problematika vydávání Osvědčení kontroly letové způsobilosti (ARC) v obchodní letecké dopravě

Problematika vydávání Osvědčení kontroly letové způsobilosti (ARC) v obchodní letecké dopravě 1. Úvod Problematika vydávání Osvědčení kontroly letové způsobilosti (ARC) v obchodní letecké dopravě 2. Tento materiál shrnuje požadavky na provádění kontroly letové způsobilosti letadel a vydávání, popř.

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ],

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ], KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne... C Návrh NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ], kterým se mění nařízení Komise (EU) č. xxxx/2012, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy

Více

108/1997 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva dopravy a spojů. ze dne 23. dubna 1997,

108/1997 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva dopravy a spojů. ze dne 23. dubna 1997, III. Platné znění vyhlášky č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění

Více

Č.j.: 60/03/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin pozemní nehody. ultralehkého vrtulníku ULTRASPORT 496. Vestec, okres Praha západ

Č.j.: 60/03/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin pozemní nehody. ultralehkého vrtulníku ULTRASPORT 496. Vestec, okres Praha západ ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 60/03/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin pozemní nehody ultralehkého vrtulníku ULTRASPORT

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letadla A320-200 na letišti Praha - Ruzyně 12. 2. 2006

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letadla A320-200 na letišti Praha - Ruzyně 12. 2. 2006 ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 040/06/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letadla A320-200 na letišti Praha

Více

Č.j.: 151/04/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin Incidentu. letadla Z 37 A. poznávací značky OK NJJ. v místě Staré Smrkovice

Č.j.: 151/04/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin Incidentu. letadla Z 37 A. poznávací značky OK NJJ. v místě Staré Smrkovice ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 151/04/ZZ Výtisk č. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin Incidentu letadla Z 37 A poznávací značky

Více

Stavební právo 2 ROZHODOVÁNÍ O ÚZEMÍ. Filip Dienstbier

Stavební právo 2 ROZHODOVÁNÍ O ÚZEMÍ. Filip Dienstbier Stavební právo 2 ROZHODOVÁNÍ O ÚZEMÍ Filip Dienstbier Program: A. Právní úprava B. Stavební úřady C. Rozhodování o území územně plánovací informace územní rozhodnutí územní souhlas veřejnoprávní smlouva

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin Pozemní nehody letounu CESSNA 421 B Letiště Ostrava (LKMT) dne 03. 03. 2004.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin Pozemní nehody letounu CESSNA 421 B Letiště Ostrava (LKMT) dne 03. 03. 2004. ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 57/04/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin Pozemní nehody letounu CESSNA 421 B Letiště Ostrava

Více