Doplňující informace ÚCL. návrhu Doplňku X leteckého předpisu L 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Doplňující informace ÚCL. návrhu Doplňku X leteckého předpisu L 2"

Transkript

1 ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ SEKCE LETOVÝCH STANDARDŮ Odbor standardizace a leteckých předpisů Doplňující informace ÚCL k návrhu Doplňku X leteckého předpisu L 2 ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ, SEKCE LETOVÝCH STANDARDŮ, Odbor standardizace a leteckých předpisů Letiště Ruzyně, Praha 6 fax: tel.:

2 Použité zkratky AFIS Aerodrome Flight Information Service Letištní letová informační služba AIP Aeronautical Information Publication Letecká informační příručka ATZ Aerodrome Traffic Zone Letištní provozní zóna CTR Control Zone Řízený okrsek FIC Flight Information Center Letové informační středisko MACC Military Area Control Centre Vojenské oblastní středisko řízení letového provozu MCTR Military Control Zone Vojenský řízený okrsek SSR Secondary Surveillance Radar Sekundární přehledový radar UAS Unmanned Aerial System Bezpilotní systém UAV Unmanned Aerial Vehicle Bezpilotní prostředek LKR LVV MO ČR ŘLP ÚCL Omezený prostor Letecké veřejné vystoupení Ministerstvo obrany ČR Řízení letového provozu Úřad pro civilní letectví Strana 1

3 0 Úvod Smyslem těchto doplňujících informací ÚCL je usnadnit orientaci v návrhu Doplňku X leteckého předpisu L 2, Pravidla létání, vyložit ustanovení Doplňku X a blíže objasnit jejich záměr. Tyto doplňující informace nejsou svým rozsahem vyčerpávající a jsou v současné podobě uveřejněny výhradně pro účely veřejného připomínkového řízení k předmětné změně leteckého předpisu L 2. Návrh textu Doplňku X byl veřejnosti prezentován ve své první verzi již v květnu roku 2008 v rámci standardního veřejného připomínkového řízení k leteckému předpisu L 2. Po vypořádání připomínek veřejnosti prošel text Doplňku X ještě mnohými úpravami. Vzhledem k jejich rozsahu je nyní Doplněk X opět prezentován letecké veřejnosti k připomínkám s předpokladem jeho finalizace a následného uveřejnění s odloženou účinností. I přes výše uvedené nebude text Doplňku X z pochopitelných důvodů úplný ani konečný. Předpokládá se, že s ohledem na zkušenosti s provozem bezpilotních systémů a další vývoj národních a mezinárodních předpisů bude Doplněk X dle potřeby upravován a doplňován. Regulační materiál pro bezpilotní systémy je v současné době soustředěn do Doplňku X Leteckého předpisu L 2, Pravidla létání. Primárním důvodem pro tento krok je, že právě používání jednotných pravidel provozu ve společném vzdušném provozu a s nimi spojená provozní omezení pro bezpilotní systémy jsou považovány za zcela zásadní pro zajištění bezpečnosti ostatního letového provozu a ochranu osob a majetku na zemi. Dalším důvodem je praktičnost tohoto řešení pro konečného uživatele předpisu, pro kterého by měl Doplněk X představovat ucelený návod pro bezpečné provozování bezpilotního systému. Struktura tohoto dokumentu je koncipována tak, aby odpovídala návrhu Doplňku X, a to včetně číslování. K příslušnému ustanovení Doplňku X je tak možné dohledat v tomto dokumentu doplňující informace, pokud bylo jejich uvedení považováno za vhodné. Struktura Doplňku X je graficky znázorněna na obrázku 1 níže. Všeobecná část 1, která pokrývá účinnost, rozsah působnosti a vymezení základních pojmů, se kterými Doplněk X pracuje, je následována částí 2, obsahující základní společná pravidla a požadavky pro všechny UAS v oblasti působnosti Doplňku X. Za touto částí dochází k první zásadní kategorizaci bezpilotních prostředků, a to na prostředky provozované výhradně v dohledu pilota (část 3) a mimo dohled pilota (část 4). Části 3 a 4 obecně obsahují pro konkrétní kategorii další pravidla a požadavky, které musí být při provozu v dané kategorii splněny dodatečně ke společným pravidlům a požadavkům v části 2. Části 3 i 4 jsou uvozeny společnými požadavky a pravidly pro danou kategorii a další míra regulace v obou uvedených částech pak odpovídá maximální vzletové hmotnosti bezpilotního prostředku, která je druhým kritériem pro další kategorizaci. Třetím a v současné době posledním kritériem rozlišení úrovně regulace je vlastní způsob použití bezpilotních prostředků. Strana 2

4 1. Všeobecná část 2. Pravidla platná pro VŠECHNY bezpilotní systémy 3. Bezpilotní prostředky provozované výhradně V DOHLEDU PILOTA 4. Bezpilotní prostředky provozované MIMO DOHLED PILOTA 3.1 Všeobecná část 4.1 Všeobecná část 3.2 Bezpilotní prostředky, jejichž maximální vzletová hmotnost je menší než 7kg 4.2 Bezpilotní prostředky, jejichž maximální vzletová hmotnost je menší než 7kg 3.3 Bezpilotní prostředky jejichž maximální vzletová hmotnost je rovna nebo větší než 7kg a menší než 20kg 4.3 Bezpilotní prostředky jejichž maximální vzletová hmotnost je rovna nebo větší než 7kg a menší než 20kg 3.4 Bezpilotní prostředky, jejichž maximální vzletová hmotnost je rovna nebo větší než 20 kg, a na které se vztahuje Doplněk X 4.4 Bezpilotní prostředky, jejichž maximální vzletová hmotnost je rovna nebo větší než 20 kg, a na které se vztahuje Doplněk X Obrázek 1: Grafické znázornění struktury Doplňku X Strana 3

5 1 Všeobecně 1.1 Datum účinnosti návrhu změny, kterou by měl být letecký předpis L 2, Pravidla létání, doplněn o nový Doplněk X Bezpilotní systémy, bude stanoveno po veřejném projednání a finalizaci textu Doplňku X s ohledem na možnost praktické realizace jednotlivých ustanovení Doplňku X v podmínkách České republiky. 1.2 Doplněk X stanovuje národní požadavky pro bezpilotní systémy, které splňují kritéria přílohy II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008, tzv. základního nařízení pro civilní letectví. Letadla, včetně UAV, spadající do přílohy II uvedeného nařízení, nejsou předmětem regulace tohoto nařízení a řídí se národními předpisy. Požadavky Doplňku X, který představuje takovýto národní předpis, byly vyvíjeny v ohledem na existující i v současné době připravované národní a mezinárodní systémy regulace. V dílčích oblastech, jejichž regulace byla považována za žádoucí, však samozřejmě mohou jít požadavky Doplňku X nad rámec těchto regulačních systémů. V jiných oblastech byla regulační zátěž naopak do přijatelné míry snížena, aby odrážela potřeby uživatelů vzdušného prostoru ČR v podmínkách ČR. Doplňkem X není samozřejmě obecně dotčena povinnost dodržovat další právní předpisy platné v ČR. Konkrétním příkladem, uvedeným v poznámce u tohoto ustanovení, je nakládání s bezpečnostním materiálem. Toto je upraveno zákonem č. 310/2006 Sb. v platném znění a může se týkat např. zvláštního vybavení bezpilotního systému, které je jako bezpečnostní materiál označené. 1.3 Ustanovení představuje výklad maximální vzletové hmotnosti UAV, která je jedním ze tří klasifikačních kritérií nezbytných pro určení použitelných požadavků a pravidel Doplňku X. 1.4 Účelem klasifikace popsané v tomto ustanovení je umožnit zavedení různých úrovní regulace UAS využívaných k různým účelům. Za provoz mimo dohled pilota může být považováno např. pilotování prostředku pouze s využitím dálkového přenosu obrazu z kamery umístěné v UAV. Pro kategorizaci způsobu využití UAS se v použitelné míře využije výklad zákona č. 49/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů (letecký zákon): Rekreační a sportovní účely: Rekreačním sportovním létáním se rozumí užívání letadla pro vlastní potřebu nebo potřebu jiných osob za účelem rekreace nebo sportu, které není uskutečňováno za účelem zisku. Letecké práce: Letecké činnosti, při nichž letecký provozovatel využívá letadlo k pracovní činnosti za úplatu. Strana 4

6 Jedná se o provoz, při kterém se letadla používají pro zvláštní služby jako např. pro zemědělství, stavebnictví, snímkování, zeměměřičství, leteckou reklamu, pozorování a hlídkování, pátrání a záchranu. Letecké činnosti pro vlastní potřebu: Leteckou činností pro vlastní potřebu se rozumí lety, kterými zajišťuje právnická nebo fyzická osoba podnikatelskou nebo jinou činnost, k níž je oprávněna podle zvláštních předpisů. Leteckou činnost pro vlastní potřebu může provozovat fyzická osoba s trvalým pobytem nebo právnická osoba se sídlem v České republice na základě povolení vydaného Úřadem. Úřad může vydat povolení na základě žádosti, splňuje-li žadatel podmínky stanovené tímto zákonem pro letecký personál a pro provozování letadel potřebných pro leteckou činnost pro vlastní potřebu. Vyhláška MDS 108/1997 v 23 stanovuje náležitosti žádosti pro vydání povolení k provozování letecké činnosti pro vlastní potřebu. Experimentální a výzkumné účely: Letecká činnost prováděná za účelem vývoje nových technologií. 1.5 Definice obsažená v Hlavě 1 leteckého předpisu L 2 uvádí, že velitel letadla je pilot určený provozovatelem nebo, v případě všeobecného letectví, vlastníkem k velení a pověřený provedením bezpečného letu a v míře použitelné pro UAS tak určuje základní odpovědnost pilota. Smyslem druhé části ustanovení je omezení pilotování UAV např. z jiného dopravního prostředku. Účelem tohoto opatření je předejít možné ztrátě vizuálního či radiového kontaktu a souvisejícímu zvýšenému riziku provozu. Výjimka udělená ÚCL je možná na základě dodatečně přijatých bezpečnostních opatření přijatelných pro ÚCL. Přirozený pohyb pilota po zemském povrchu tímto není dotčen. 1.6 Letecké veřejné vystoupení UAV je činnost spojená s přípravou a provedením vystoupení pro diváky, kteří jsou za tím účelem shromážděni v určenou dobu na stanoveném letišti či ploše pro UAS nebo v jejich bezprostřední blízkosti. Za letecký den se nepovažuje předvádění letadel vlastní produkce finálním výrobcem, které je určeno možným zákazníkům bez přístupu veřejnosti, ani běžná letová činnost sledovaná osobami nacházejícími se ve veřejně přístupných prostorách letiště/plochy pro UAS nebo mimo letiště/plochu pro UAS. Leteckým veřejným vystoupením se rozumí všechny akce stejného účelu s účastí divácké veřejnosti, které mohou být označovány různě, např.: - letecká soutěž; - modelářská (letecká) soutěž; - veřejné letecké vystoupení; - modelářské veřejné (letecké) vystoupení; - letecký den; - modelářský (letecký) den; - soutěž leteckých modelářů. Strana 5

7 Smyslem zavedení a používání pojmu je vymezení rámce pro zavedení základních bezpečnostních opatření a pravidel pro zabezpečení situace, kdy u provozu UAV jsou shromážděni diváci a provoz UAV se může dostat do rozporu s Doplňkem X (např. porušením minimální vzdálenosti od osob). 1.7 ÚCL může na žádost provozovatele schválit plochu výhradně určenou k provozu bezpilotních systémů. Stanovené podmínky provozu na takové ploše mohou povolit provoz nad rámec obecných limitů Doplňku, stejně jako trvale povolit pořádání LVV. Zároveň může tato plocha tvořit trvalou navigační výstrahu pro ostatní letový provoz. 2 Pravidla platná pro všechny UAS 2.1 Bez komentáře. 2.2 Požadavky na vývoj, projektování, výrobu, zkoušky a údržbu, použitelné pro klasická letadla, jsou pro většinu UAS v oblasti působnosti Doplňku X nepřiměřené. Kritériem pro diferenciaci úrovně požadavků v těchto oblastech je maximální vzletová hmotnost UAV. S ohledem na mimořádnou variabilitu UAS se u prostředků s vysokou maximální vzletovou hmotností počítá s vyšší angažovaností ÚCL. 2.3 Požadavky stavebních předpisů a certifikační postupy, použitelné pro klasická letadla, jsou pro většinu UAS v oblasti působnosti Doplňku X nepřiměřené. Kritériem pro diferenciaci úrovně požadavků na konstrukci je maximální vzletová hmotnost UAV. S ohledem na mimořádnou variabilitu UAS se u prostředků s vysokou maximální vzletovou hmotností počítá s vyšší angažovaností ÚCL. 2.4 Na základě žádosti žadatele je možné v případě sériové výroby postupovat v souladu s postupy a předpisy použitelnými pro klasická letadla, tedy odchylně od ust. 2.2 a Účel použití UAS je zásadní již při návrhu konstrukce. Např. UAS využívaný k rekreačním účelům může být po konstrukční stránce nevyhovující pro využití v oblasti leteckých prací. 2.6 Způsob provozu UAS a jeho technické parametry musí být v souladu s Doplňkem X a instrukcemi stanovenými výrobcem systému. Odchylný postup je možný pouze za předpokladu předchozího povolení ÚCL na základě žádosti a doložení přijatých zvláštních bezpečnostních opatření, jako např. zástavba systému ukončení letu (např. padáku), zdvojení kritických systémů řízení a pohonu, detekce a odolnost vůči rušení přenosových kmitočtů, automatické failsafe systémy, jakož i mechanické zábrany pro diváky, apod. 2.7 Bez komentáře. Strana 6

8 2.8 Při LVV a nácviku na ně mohou být po přijetí přiměřených bezpečnostních opatření bez povolení ÚCL shazovány např. propagační předměty nebo imitace munice. Smyslem daného ustanovení je v každém případě posoudit možná nebezpečí a předem vyloučit ohrožení bezpečnosti ostatního letového provozu, zranění osob nebo poškození majetku na zemi. 2.9 Dané ustanovení prezentuje účel regulačního materiálu, kterým je zajištění bezpečnosti letového provozu, osob a majetku na zemi. Jedná se o zcela zásadní obecné ustanovení pro celou regulaci UAS v oblasti působnosti Doplňku X Jedná se o letiště poskytující letové provozní služby. Seznam těchto letišť lze nalézt v Letecké informační příručce (AIP), např. na internetové adrese Řízení letového provozu, s.p., V části AD 2 Letecké informační příručky lze nalézt zeměpisné souřadnice vztažných bodů letišť. V případě požadavku na provoz v menší než uvedené vzdálenosti není v případě leteckých prací a LVV potřeba povolení ÚCL, nicméně provozovatel letiště a stanoviště řízení letového provozu mohou provoz UAV časově i místně upravit nebo uložit dodatečné podmínky provozu a vybavení UAV. Doklad od Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) o elektromagnetické nezávadnosti systému může být rovněž vyžadován V blízkosti aeroklubového letiště je třeba se před zahájením letové činnosti domluvit s provozovatelem na místě, času a podmínkách létání s UAV. Letištní provozní zóna (ATZ) je část vzdušného prostoru v okolí neřízeného letiště. Slouží k ochraně letištního letového provozu. Vertikálně sahá od zemského povrchu do výšky 4000 ft AMSL (1200 m nad mořem). Horizontální hranici tvoří kružnice o poloměru 3 NM (5,5 km) se středem ve vztažném bodu letiště. Zeměpisné souřadnice vztažného bodu letiště lze v tomto případě nalézt v letecké informační příručce (AIP) v části AD 4), např. na internetové adrese Řízení letového provozu, s.p., Provoz v ATZ není řízen, je zde však poskytována letištní letecká informační a pohotovostní služba AFIS. Dispečer AFIS je povinen předávat pilotům mj. informace o ostatním provozu na letišti a v jeho okolí (tedy vč. provozu UAV). Provozovatel letiště či služba AFIS může pilotům UAV vydávat povolení či zákaz letové činnosti v ATZ. Je třeba vzít v úvahu nejen provoz všeobecného letectví, který kromě přistání a vzletu musí dodržovat minimální výšku 150 m nad zemí, ale rovněž provoz letadel Policie a záchranné služby, pohybujících se i v menších výškách, který od dispečera AFIS očekává obdržení kompletních informací o provozu v ATZ. Strana 7

9 2.12 Pokud má pilot UAV např. zdravotní obtíže, odhalí poruchu letadla, má podezření na rušení signálu, nebo by další let mohl ohrozit okolní letový provoz, musí co nejrychleji (stále však s ohledem na ustanovení 2.9) přistát. Ustanovení se nevztahuje na provoz tzv. volných modelů, které nelze za letu řídit jinak než např. načasovanou jednorázovou a nevratnou změnou směrového kormidla. Toto znění zároveň vylučuje opakované naprogramované změny řízení, které by letadlo přesunuly do kategorie autonomních UAV ty musí stejně jako dálkově řízené UAV vyhovovat požadavku na možnost rychlého ukončení letu Jedná se o zákaz takových autonomních UAV, jejichž let nelze v průběhu letu ovlivnit, neboť dosavadní technologie nedokáží zabezpečit vyhnutí se ostatnímu letovému provozu, překážkám, či zajistit bezpečnost osob a majetku na zemi. Smyslem je umožnit vývoj a provoz částečně nebo plně autopilotních UAV za předpokladu, že pilot bude mít možnost ovlivnit let UAV, případně jej ukončit Vyjmenované druhy pohonu jsou zejména z důvodu nepřijatelného požárního rizika zakázány. Z důvodu nižšího požárního rizika a širokého využití je nicméně povolen raketový pohon s velmi omezenou dobou provozu, určený pouze pro provedení vzletu. Pro informaci jsou v poznámce uvedeny nejdůležitější související právní předpisy, na které musí být při provozu UAV z tohoto pohledu pamatováno Bez komentáře Bez komentáře Předletová kontrola zahrnuje veškeré činnosti nutné k zajištění toho, že UAV je schopen provést zamýšlený let. Za předletovou kontrolu se považuje zejména vizuální kontrola celého UAS a kontrola jeho základních funkcí, která sníží riziko nehody vlivem jiných než skrytých vad Bez komentáře. Strana 8

10 3 Další pravidla platná pro UAV provozované výhradně v dohledu pilota 3.1 Všeobecně Obecně je provoz UAV povolen do výšky 300 m nad zemí, kromě míst, kde je tato výška snížena existencí CTR, MCTR či jiných prostorů. Pro přehled o rozdělení vzdušného prostoru je doporučena Letecká mapa ICAO 1: Provoz v řízeném okrsku je možný pouze do výšky 100 metrů nad zemí, nepovolí-li příslušné stanoviště řízení letového provozu jinak. Ustanovení se nevztahuje na vzdušný prostor v okolí ploch schválených výhradně pro provoz UAS, kde by i v řízeném okrsku mohlo být za určitých podmínek trvale umožněno létání výše než uvedených 100 m AIP je veřejně a zdarma přístupná příručka, např. na internetové adrese Řízení letového provozu, s.p., definující vyjmenované prostory v části ENR 5.1 a na mapě ENR 6.3. Jedná se např. o prostory nad jadernými reaktory, muničními sklady, kompresními stanicemi plynu, vojenskými újezdy apod Ustanovení umožňuje létání v omezených prostorech kolem jaderných elektráren Temelín a Dukovany, jejichž průměr je přibližně 45 km. Podmínky vstupu do těchto prostorů stanovuje AIP. Jedná se o oznámení o průletu a stálé spojení se středisky ŘLP. Požadavek na stálé spojení byl pro UAS vyňat. Přímo nad jadernými elektrárnami jsou zakázané prostory LK P2 a LK P9, ve kterých je jakýkoliv letový provoz zakázán Omezení vychází z platných právních předpisů vymezujících ochranná pásma a definuje zákaz létání UAV nad lokalitami, kde by případná havárie mohla mít závažné následky. Z tohoto důvodu například nejsou povoleny vzlety a přistání z pozemních komunikací s definovanými ochrannými pásmy. Ochranná pásma řízených a neřízených letišť mohou být narušena za předpokladu dodržení ustanovení Doplňku X (například vzdálenost od řízeného letiště, výška letu, či koordinace provozu na neřízeném letišti). Přehledová tabulka dotčených ochranných pásem bude součástí výkladového materiálu. Strana 9

11 3.1.6 Jedná se o požadavek na vizuální kontakt pilota s UAV, který musí zůstat pro pilota viditelný i bez použití např. dalekohledu, objektivu, případně jiného speciálního optického vybavení UAV musí pro pilota zůstat viditelný do té míry, aby pilot UAV nejen viděl, ale aby dokázal určit jeho polohu a směru letu. Toto opatření je nezbytné především pro zajištění bezpečnosti ostatního potenciálně konfliktního letového provozu (i jiných UAV). Uvedených 700 m nelze tedy ve všech případech (např. malé UAV) z pochopitelných důvodů v plném rozsahu využít Aby pilot mohl trvale sledovat UAV dle ust , je možné, že nebude schopen dostatečně sledovat okolí i případný okolní letový provoz; v takovém případě může pilot získávat informace o okolí a okolním letovém provozu prostřednictvím poučené osoby, která mu bude schopna předávat relevantní informace k dalšímu bezpečnému provozu a případnému vyhýbání. Odpovědnost za celkové provedení letu, tedy i za poučení osoby, vzájemnou domluvu a zejména vyhýbání se okolnímu letovému provozu zůstává stále na pilotovi UAV. Provoz za situace, kdy dohlednost nebo hustota okolního letového provozu neumožňují pilotovi zabraňovat srážkám za letu, není možný Provoz letadel s pilotem na palubě v řízeném okrsku je podmíněn získáním letového povolení od příslušného stanoviště ŘLP a stálým obousměrným VHF spojením, dále pro CTR Ruzyně platí podmínka vybavení odpovídačem SSR. Toto ustanovení zavádí výjimku pro provoz UAS. Při vykoordinování provozu blíže než m od vztažného bodu letiště nebo do větší výšky než 100 m je v pravomoci příslušného stanoviště ŘLP takové podmínky vyžadovat. V této souvislosti je třeba rozlišovat dva typy povolení: a) Letové povolení: jedná se o hlasovou instrukci vydanou službou ŘLP nebo službou AFIS. Tuto instrukci musí pilot UAV uposlechnout a řídit se jí. Pravomoc služby AFIS umožňující vydávání letového povolení pro UAV je zakotvena v ust Doplňku X. b) Povolení k létání: jedná se o písemný doklad vystavený ÚCL, který povoluje létání s konkrétním UAV nebo létání ve vymezeném vzdušném prostoru v okolí ploch schválených výhradně pro provoz UAS za přesně stanovených podmínek. Strana 10

12 3.2 UAV, jejichž maximální vzletová hmotnost je menší než 7 kg Bez komentáře Bez komentáře Bez komentáře Bez komentáře Bez komentáře Pilot UAV musí mít ve vyjmenovaných případech uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem UAV. Minimální pojistné limity plnění jsou pak uvedeny v ust Bez komentáře. 3.3 UAV, jejichž maximální vzletová hmotnost je rovna nebo větší než 7 kg a menší než 20 kg Bez komentáře Požadavky na způsobilost pilotů stanovené leteckým předpisem L 1 jsou pro UAS předmětné kategorie a účelu využití nepřiměřené. Registrace pilota UAV v uvedených případech využití bude provedena po prokázání teoretických znalostí a praktické schopnosti bezpečně pilotovat UAV. Rozsah znalostí a obsah praktického přezkoušení je v současné době předmětem jednání na mezinárodní úrovni z důvodu co možná nejvyššího souladu s evropskou praxí a bude s dostatečným předstihem před účinností Doplňku X uveden ve výkladovém materiálu Bez komentáře Bez komentáře Bez komentáře. Strana 11

13 3.3.6 Poznávací značka musí být umístěna obdobně jako na letadlech s pilotem na palubě z důvodu možnosti identifikace UAV. Výjimka pak umožňuje alternativní postup v případě, kdy je umístění snadno čitelné poznávací značky technicky neproveditelné nebo v případě, kdy je opatření registrační značkou nepraktické, např. v případě maket použitých pro filmové účely Obecně platí pro provoz UAV jednotlivá ustanovení tohoto Doplňku. LVV s provozem bezpilotních systémů, který není v rozporu s Doplňkem X, nemusí nutně vyžadovat dodatečná bezpečnostní opatření a nevyžaduje povolení ÚCL. Pokud v případě LVV pořadatel předpokládá rozpor s některým ustanovením Doplňku X, (např. minimální vzdálenosti od osob), musí provést odpovídající dodatečná bezpečnostní opatření a podat žádost o povolení LVV na ÚCL. Provoz na základě Povolení k létání vydaného ÚCL, povolujícího létání ve vymezeném vzdušném prostoru v okolí ploch schválených výhradně pro provoz bezpilotních systémů za přesně stanovených podmínek, se považuje za provoz v souladu s Doplňkem X. Tímto není pro tuto hmotnostní kategorii UAV sloužícího k leteckým pracím, k leteckým činnostem pro vlastní potřebu nebo k experimentálním a výzkumným účelům, dotčena povinnost registrace prostředku i pilota a povinnost získat pro provoz UAV povolení k létání od ÚCL Bez komentáře Pilot UAV musí mít ve vyjmenovaných případech uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem UAV. Minimální pojistné limity plnění jsou pak uvedeny v ust Bez komentáře Bez komentáře. 3.4 UAV, jejichž vzletová hmotnost je rovna nebo větší než 20 kg a na které se vztahuje Doplněk X Bez komentáře Požadavky na způsobilost pilotů stanovené leteckým předpisem L 1 jsou pro UAS předmětné kategorie a účelu využití nepřiměřené. Strana 12

14 Registrace pilota UAV v uvedených případech využití bude provedena po prokázání teoretických znalostí a praktické schopnosti bezpečně pilotovat konkrétní UAV. Rozsah znalostí a obsah praktického přezkoušení je v současné době předmětem jednání na mezinárodní úrovni z důvodu co možná nejvyššího souladu s evropskou praxí a bude s dostatečným předstihem před účinností Doplňku X uveden ve výkladovém materiálu. Praktické přezkoušení a rozsah znalostí se budou vztahovat pouze na konkrétní UAS; jedná se tedy o obdobu typové kvalifikace Postupy aplikované na základě ust. 2.2 a 2.3 angažovanost ÚCL, případně pověřené osoby vyžadují. Míra angažovanosti bude posuzována dle konkrétního případu Bez komentáře Bez komentáře Bez komentáře Poznávací značka musí být umístěna obdobně jako na letadlech s pilotem na palubě z důvodu možnosti identifikace UAV. Výjimka pak umožňuje alternativní postup v případě, kdy je umístění snadno čitelné poznávací značky technicky neproveditelné nebo v případě, kdy je opatření registrační značkou nepraktické, např. u maket Obecně platí pro provoz UAS jednotlivá ustanovení tohoto Doplňku. LVV s provozem bezpilotních systémů, který není v rozporu s Doplňkem X, nemusí nutně vyžadovat dodatečná bezpečnostní opatření a nevyžaduje povolení ÚCL. Pokud v případě LVV pořadatel předpokládá rozpor s některým ustanovením Doplňku X, (např. minimální vzdálenosti od osob), musí provést odpovídající dodatečná bezpečnostní opatření a podat žádost o povolení LVV na ÚCL. Provoz na základě Povolení k létání vydaného ÚCL, povolujícího létání ve vymezeném vzdušném prostoru v okolí ploch schválených výhradně pro provoz UAS za přesně stanovených podmínek, se považuje za provoz v souladu s Doplňkem X. Tímto není pro tuto hmotnostní kategorii UAV dotčena povinnost registrace prostředku i pilota a povinnost získat pro provoz UAV povolení k létání od ÚCL UAS musí obsahovat bezpečnostní systém ukončení letu, který v případě selhání řízení či jakékoliv podobné neočekávané situace Strana 13

15 omezí rizika vycházející z případného pokračování letu. Pilot si musí být před zahájením letu jist, že je systém ukončení letu provozuschopný Bez komentáře Bez komentáře Bez komentáře. Strana 14

16 4 Další pravidla platná pro UAV provozované mimo dohled pilota 4.1 Všeobecně Za let mimo dohled pilota se považuje let ve vzdálenosti, při které již pilot není schopen odhadnout a správně vyhodnotit polohu, chování a stav prostředku či ostatního letového provozu bez použití vizuálních pomůcek jiných než jsou dioptrické brýle či kontaktní čočky. Let mimo dohled pilota vyžaduje zprostředkování situačního povědomí, včetně aktuální polohy UAV za pomoci dálkového přenosu informací do přístrojů a monitorů v pozemní řídící stanici. UAV mimo dohled pilota zatím neobsahují potřebné technické vybavení, které by umožnilo povolení jejich provozu ve společném vzdušném prostoru, proto jsou zatím povoleny lety jen ve vyhrazených nebo rezervovaných prostorech, zejména z důvodu jejich bezpečného vývoje a testování. Část 4 Doplňku X bude předmětem dalšího vývoje v souladu se získáním provozních zkušeností ze zkušebních letů a dále bude sledovat vývoj v oblasti na mezinárodním poli. Přestože i v tomto případě existuje prostor pro výjimečné případy, je let mimo dohled pilota v současné chvíli prakticky možný jen na základě povolení k létání vydaném ÚCL ve vzdušném prostoru za tímto účelem rezervovaném nebo vyhrazeném a s uzavřeným pojištěním odpovědnosti za škodu způsobenou provozem UAV v uvedených limitech plnění, s předpokladem vysoké angažovanosti na straně ÚCL i žadatele. Cílem je umožnění vývoje technologií, které budou vyžadovány k letu ve společném vzdušném prostoru. Strana 15

DOPLNĚK X PŘEDPIS L 2

DOPLNĚK X PŘEDPIS L 2 DOPLNĚK X PŘEDPIS L 2 ČR: DOPLNĚK X BEZPILOTNÍ SYSTÉMY (Poznámka: viz Hlava 3, ust. 3.1.9 tohoto předpisu) 1. Definice Výrazy použité v tomto doplňku mají následující význam: Autonomní letadlo Bezpilotní

Více

13. květen 2015 Úřad pro civilní letectví - konference Copernicus. oddělení bezpilotních systémů

13. květen 2015 Úřad pro civilní letectví - konference Copernicus. oddělení bezpilotních systémů oddělení bezpilotních systémů Legislativa Terminologie, definice, klasifikace Provozní omezení, jak (ne)létat Evidence a povolení procesní schéma Odpovědnost a pojištění Prosazování pravidel Národní a

Více

k Bezpečnostnímu opatření Ministerstva dopravy odboru civilního letectví č. 2/2008

k Bezpečnostnímu opatření Ministerstva dopravy odboru civilního letectví č. 2/2008 Doplňující informace ÚCL k Bezpečnostnímu opatření Ministerstva dopravy odboru civilního letectví č. 2/2008 uveřejněnému jako AIC C 13/08 ze dne 22. května 2008 (První vydání ze dne 5. června 2008) Strana

Více

Kodex leteckého modeláře

Kodex leteckého modeláře Kodex leteckého modeláře Svazu modelářů České republiky (dále jen SMČR ), s vědomím, že k jeho základním povinnostem patří vést své členy při modelářské činnosti k předcházení škodám na zdraví, majetku

Více

Zajištění bezpečnosti leteckého provozu na letištích a v místech okolo letiště, kde letadla vzlétají nebo přistávají.

Zajištění bezpečnosti leteckého provozu na letištích a v místech okolo letiště, kde letadla vzlétají nebo přistávají. Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 2.7.101 OCHRANNÁ

Více

Směrnice pro pořádání leteckých akcí

Směrnice pro pořádání leteckých akcí Příloha k MP Ř PČR LS č. 2/2003 Policie ČR Letecká služba Letový dokument 3 Směrnice pro pořádání leteckých akcí (leteckých dnů, propagačních leteckých akcí, leteckých ukázek a předvedení) s vrtulníky

Více

Školení pilotů 2015. Jaroslav Vašík

Školení pilotů 2015. Jaroslav Vašík Školení pilotů 2015 Jaroslav Vašík FIR PRAHA Třídy vzdušného prostoru Druhy vzdušných prostorů (v ČR požíváme třídy G,E,D,C) Letová informační oblast (FIR) neřízený prostor řízený prostor Řízený okrsek

Více

Školení pilotů 2010 Část1.

Školení pilotů 2010 Část1. SLNS BRNO Školení pilotů 2010 Část1. Jaroslav Vašík Rozdělení vzdušného prostoru ČR SLNS BRNO Druhy vzdušných prostorů (v ČR požíváme třídy G,E,D,C) Letová informační oblast (FIR) neřízený prostor řízený

Více

Novinky v letecké navigaci a komunikaci, přechod na novou kanálovou rozteč

Novinky v letecké navigaci a komunikaci, přechod na novou kanálovou rozteč Novinky v letecké navigaci a komunikaci, přechod na novou kanálovou rozteč Ing. Jiří Valenta Ministerstvo dopravy Odbor civilního letectví RADIOKOMUNIKACE 2014 1 Letecké radiokomunikační služby Letecká

Více

Podmínky pro pořádání leteckých veřejných vystoupení a leteckých soutěží

Podmínky pro pořádání leteckých veřejných vystoupení a leteckých soutěží Úřad pro civilní letectví, Sekce letová a provozní Podmínky pro pořádání leteckých veřejných vystoupení a leteckých soutěží Obsahově vychází z JAA AGM Section One: General Part 3: TGL Schválil Ing. Petr

Více

Č.j.:535/04/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody. letadla L 410 MA. poznávací značky OM - SAB. v místě LKPM. dne 4.12.

Č.j.:535/04/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody. letadla L 410 MA. poznávací značky OM - SAB. v místě LKPM. dne 4.12. ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.:535/04/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letadla L 410 MA poznávací

Více

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ Letiště Ruzyně 160 08 PRAHA 6 Sp. zn.: 14/730/0004/HEUH/02/14 Č. j.: 5097-14-701 V Praze dne 6. 8. 2014 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Úřad pro civilní letectví jako

Více

DODATEK N PŘEDPIS L 11

DODATEK N PŘEDPIS L 11 DODATEK N PŘEDPIS L 11 ČR: DODATEK N LETIŠTNÍ LETOVÁ INFORMAČNÍ SLUŽBA (AFIS) 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Letiště AFIS a letištní provozní zóna ATZ 1.1.1 Letiště AFIS je neřízené letiště, o kterém bylo

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letounu Cessna C 421C, OK- JIP dne 12. března 2004

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letounu Cessna C 421C, OK- JIP dne 12. března 2004 ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 67/04/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letounu Cessna C 421C, OK- JIP dne 12.

Více

Bezpilotní letecké prostředky Nové možnosti DPZ z UAV v oblasti životního prostředí. Jakub KARAS

Bezpilotní letecké prostředky Nové možnosti DPZ z UAV v oblasti životního prostředí. Jakub KARAS Bezpilotní letecké prostředky Nové možnosti DPZ z UAV v oblasti životního prostředí Jakub KARAS RPAS - dálkově ovládané letecké systémy UAS - bezpilotní letecké systémy UAV - bezpilotní letecké prostředky...

Více

ČÁST I DÍL 4 - HLAVA 8 PŘEDPIS L 8168

ČÁST I DÍL 4 - HLAVA 8 PŘEDPIS L 8168 HLAVA 8 ZOBRAZENÍ V MAPÁCH/LETECKÁ INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA (AIP) 8.1 VŠEOBECNĚ Materiál týkající se publikování map je obsažen v předpisu L 4 následovně: a) Mapa standardních přístrojových příletových tratí

Více

Letecké předpisy. 11. Letiště AFIS je letiště, na kterém je známému provozu poskytována. Pravidla létání

Letecké předpisy. 11. Letiště AFIS je letiště, na kterém je známému provozu poskytována. Pravidla létání Letecké předpisy Pravidla létání 1. Definice dohlednosti zní a) dohlednost dopředu z kabiny letadla za letu b) schopnost vidět a rozeznávat význačné neosvětlené předměty ve dne a světla v noci, daná meteorologickými

Více

DOHODA MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU SLOVENSKÉ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ VOJENSKÉHO LETOVÉHO PROVOZU

DOHODA MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU SLOVENSKÉ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ VOJENSKÉHO LETOVÉHO PROVOZU DOHODA MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU SLOVENSKÉ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ VOJENSKÉHO LETOVÉHO PROVOZU 1 Vláda České republiky a vláda Slovenské republiky (dále jen smluvní strany

Více

L E T I Š T N Í Ř Á D

L E T I Š T N Í Ř Á D Výtisk č. L E T I Š T N Í Ř Á D LETIŠTĚ HOŘOVICE LKHV... Mgr. Karel Plzák VLP AD Hořovice Ing.Lukáš Kolín vedoucí.oddělení.letišť 2 Z m ě n o v ý l i s t Změna S c h v á l i l Číslo Strana Vedoucí let.provozu

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu, nenavázání spojení RNV 151 ve FIR Praha 13. listopadu 2005

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu, nenavázání spojení RNV 151 ve FIR Praha 13. listopadu 2005 ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 563/05/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu, nenavázání spojení RNV

Více

Vojenská doprava. Příprava techniky a materiálu na leteckou přepravu

Vojenská doprava. Příprava techniky a materiálu na leteckou přepravu Vojenská doprava Příprava techniky a materiálu na leteckou přepravu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu

Více

KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ. 108/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů. ze dne 23. dubna 1997,

KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ. 108/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů. ze dne 23. dubna 1997, Upozornění: Tento text je konsolidovaným zněním vyhlášky č. 108/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Neprošel tudíž nezávislou kontrolou Úřadu vlády České republiky, ani korekturou redakce Sbírky zákonů.

Více

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 44 /05/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letadla BE 35 Beechcraft

Více

ACJ HLAVA B. [ACJ-MMEL/MEL.010(c) Všeobecně Viz. JAR-MMEL/MEL.010(c)

ACJ HLAVA B. [ACJ-MMEL/MEL.010(c) Všeobecně Viz. JAR-MMEL/MEL.010(c) ČÁST 2 Hlava B JAR-MMEL/MEL ACJ HLAVA B [ACJ-MMEL/MEL.010(c) Všeobecně Viz. JAR-MMEL/MEL.010(c) Vybavení, které se nevztahuje k bezpečnosti, je takové vybavení, které není požadováno k účelům týkajícím

Více

AeroRally Kyjov 2013 07.09.2013. Propozice soutěže

AeroRally Kyjov 2013 07.09.2013. Propozice soutěže 1. Program soutěže (čas uveden v UTC) Sobota 7.8.20132 Propozice soutěže Přílety, registrace 6:00 7:00 Brífink 7:30 Start na první disciplínu 9:00 Vyhlášení výsledků a předání cen (podle počtu posádek)

Více

L E T I Š T N Í Ř Á D LKCS. Jihočeské letiště České Budějovice a.s.

L E T I Š T N Í Ř Á D LKCS. Jihočeské letiště České Budějovice a.s. L E T I Š T N Í Ř Á D L E T I Š T Ě Č E S K É B U D Ě J O V I C E LKCS Jihočeské letiště České Budějovice a.s. 2 Schvaluji: V Českých Budějovicích dne: Ing. Ladislav Ondřich Ředitel společnosti Předseda

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA CZ-07-178

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA CZ-07-178 ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 CZ-07-178 Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin vážného incidentu - nebezpečí srážky mezi letounem

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti ELMONTEX a.s.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti ELMONTEX a.s. Všeobecné obchodní podmínky společnosti ELMONTEX a.s. Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1.1 Společnost ELMONTEX a.s. je vykonavatel a sprostředkovatel leteckých zážitků (vyhlídkových a zážitkových letů), poskytuje

Více

LETECKÉ PŘEDPISY. První přednáška 16. 1. 2010

LETECKÉ PŘEDPISY. První přednáška 16. 1. 2010 LETECKÉ PŘEDPISY První přednáška 16. 1. 2010 ICAO úmluva Úmluva o mezinárodním civilním letectví tzv. Chicagská úmluva, ICAO úmluva. Podepsána 7. 12. 1944 v Chicagu. První úmluva o spolupráci, bezpečnosti

Více

Využití bezpilotních leteckých prostředků pro letecký monitoring JAKUB KARAS

Využití bezpilotních leteckých prostředků pro letecký monitoring JAKUB KARAS Využití bezpilotních leteckých prostředků pro letecký monitoring JAKUB KARAS UPVISION s.r.o. Největší česká společnost zaměřená na komplexní využití bezpilotních leteckých prostředků. Unikátní projekty

Více

a) druh letadla, c) barva,

a) druh letadla, c) barva, Vyhláška MDS č. 108/1997 Sb., ze dne 23. dubna 1997, kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ Letiště Ruzyně 160 08 PRAHA 6 Sp. zn.: 12/730/0064/LKSZ/03/15 Č. j.: 5807-15-701 V Praze dne 10. 7. 2015 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Úřad pro civilní letectví (dále

Více

PŘEHLED DOTČENÝCH ORGÁNŮ VE STAVEBNÍM ŘÍZENÍ - VĚCNÁ PŘÍSLUŠNOST - ÚKON a jeho FORMA

PŘEHLED DOTČENÝCH ORGÁNŮ VE STAVEBNÍM ŘÍZENÍ - VĚCNÁ PŘÍSLUŠNOST - ÚKON a jeho FORMA PŘEHLED DOTČENÝCH ORGÁNŮ VE STAVEBNÍM ŘÍZENÍ - VĚCNÁ PŘÍSLUŠNOST - ÚKON a jeho FORMA dotčený orgán věcná příslušnost úkon - forma 1. zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví 40 Úřad pro civilní letectví

Více

L E T O V Ý Ř Á D. Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil Armády České republiky a Mezinárodní výstava leteckého průmyslu FLYIN

L E T O V Ý Ř Á D. Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil Armády České republiky a Mezinárodní výstava leteckého průmyslu FLYIN L E T O V Ý Ř Á D Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil Armády České republiky a Mezinárodní výstava leteckého průmyslu FLYIN Letiště Leoše Janáčka Ostrava 23. - 25. 9. 2011 1. VŠEOBECNĚ 1.1. Cíl Cílem

Více

1) VYSVĚTLENÍ NEZBYTNOSTI NAVRHOVANÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY A ODŮVODNĚNÍ JEJÍCH HLAVNÍCH PRINCIPŮ

1) VYSVĚTLENÍ NEZBYTNOSTI NAVRHOVANÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY A ODŮVODNĚNÍ JEJÍCH HLAVNÍCH PRINCIPŮ ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST 1) VYSVĚTLENÍ NEZBYTNOSTI NAVRHOVANÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY A ODŮVODNĚNÍ JEJÍCH HLAVNÍCH PRINCIPŮ 1.1 Název Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon

Více

(ES) 216/2008 20. 2008 91/670 EHS,

(ES) 216/2008 20. 2008 91/670 EHS, Platné znění částí zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších

Více

LETECKÝ ZÁKON LETOVÉ PROVOZNÍ SLUŽBY. masatm@seznam.cz

LETECKÝ ZÁKON LETOVÉ PROVOZNÍ SLUŽBY. masatm@seznam.cz Letové provozní služby Vzdušný prostor je rozdělen do tříd podle úrovně poskytovaných letových provozních služeb (ATS Air traffic service) Oblastní služba řízení Zabraňuje srážkám Udržuje rychlý a spořádaný

Více

Právní úprava v oblasti elektronických komunikací

Právní úprava v oblasti elektronických komunikací Právní úprava v oblasti elektronických komunikací Zákon č. 121/2005 Sb. o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů Úvod Poslanecká sněmovna dne 22. února 2005 definitivně schválila

Více

108/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů. ze dne 23. dubna 1997,

108/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů. ze dne 23. dubna 1997, 108/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 23. dubna 1997, kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání

Více

ASPI - stav k 2.4.2003 do částky 37/2003 Sb. a 18/2003 Sb.m.s. - Obsah a text 49/1997 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.

ASPI - stav k 2.4.2003 do částky 37/2003 Sb. a 18/2003 Sb.m.s. - Obsah a text 49/1997 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1. ASPI - stav k 2.4.2003 do částky 37/2003 Sb. a 18/2003 Sb.m.s. - Obsah a text 49/1997 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2004 49/1997 Sb. ZÁKON ze dne 6. března 1997 o civilním letectví

Více

1 PRAVIDLA A OMEZENÍ MÍSTNÍHO LETOVÉHO PROVOZU

1 PRAVIDLA A OMEZENÍ MÍSTNÍHO LETOVÉHO PROVOZU 13 NOV 14 (1) PRAHA/Ruzyně VFR-AD-LKPR-TEXT-1 1 PRAVIDLA A OMEZENÍ MÍSTNÍHO LETOVÉHO PROVOZU 1.1 Řízení letadel pohybujících se na pohybové ploše 1.1.1 Na stáních 25, 50 až 75 a E1 až E7 se letadla vozidlem

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne... 2014,

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne... 2014, I. Návrh VYHLÁŠKA ze dne... 2014, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ],

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ], KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne... C Návrh NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ], kterým se mění nařízení Komise (EU) č. xxxx/2012, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin vážného incidentu. letounu B737-800, OK-TVA. Hurghada Airport, Egypt. dne 21.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin vážného incidentu. letounu B737-800, OK-TVA. Hurghada Airport, Egypt. dne 21. ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 154/03/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin vážného incidentu letounu B737-800, OK-TVA Hurghada

Více

Žádost o vydání provozní licence k obchodní letecké dopravě

Žádost o vydání provozní licence k obchodní letecké dopravě Předkládají fyzické, právnické osoby a státní podniky, které žádají o vydání licence pro provozování obchodní letecké dopravy Úřad pro civilní letectví REFERÁT PROVOZOVATELŮ LETIŠTĚ RUZYNĚ 160 08 PRAHA

Více

LETECKÉ ORGANIZACE ICAO ECAC EUROCONTROL. ECAC European Civil Aviation Conference Evropská konference civilního letectví

LETECKÉ ORGANIZACE ICAO ECAC EUROCONTROL. ECAC European Civil Aviation Conference Evropská konference civilního letectví LETECKÉ ORGANIZACE MEZIVLÁDNÍ NEVLÁDNÍ ICAO ECAC EUROCONTROL IATA SITA FAA JAA EASA ICAO International Civil Aviation Organization Mezinárodní organizace civilního letectví ECAC European Civil Aviation

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 189/1999 Sb. ČR,

Více

DOPRAVNÍ STAVBY KAPITOLA 11 LETIŠTĚ ZASTAVOVACÍ PLOCHY A TERMINÁLY

DOPRAVNÍ STAVBY KAPITOLA 11 LETIŠTĚ ZASTAVOVACÍ PLOCHY A TERMINÁLY DOPRAVNÍ STAVBY KAPITOLA 11 LETIŠTĚ ZASTAVOVACÍ PLOCHY A TERMINÁLY Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Vysoké škole technické

Více

LETECKÝ PŘEDPIS PRAVIDLA LÉTÁNÍ L 2

LETECKÝ PŘEDPIS PRAVIDLA LÉTÁNÍ L 2 MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY Zpracovatel: Úřad pro civilní letectví LETECKÝ PŘEDPIS PRAVIDLA LÉTÁNÍ L 2 Uveřejněno pod číslem jednacím: 153/2014-220. KONTROLNÍ SEZNAM STRAN PŘEDPIS PRAVIDLA LÉTÁNÍ

Více

ČÁST 2 - HLAVA H JAR-FCL 4 AMC / IEM H - KVALIFIKACE INSTRUKTORA

ČÁST 2 - HLAVA H JAR-FCL 4 AMC / IEM H - KVALIFIKACE INSTRUKTORA ČÁST 2 - HLAVA H JAR-FCL 4 AMC / IEM H - KVALIFIKACE INSTRUKTORA AMC FCL 4.365 Kurz pro typovou kvalifikaci instruktora typové kvalifikace pro palubní inženýry (TRI(E)) Viz JAR-FCL 4.365 CÍL KURZU 1 Kurz

Více

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ Letiště Ruzyně 160 08 PRAHA 6 Sp. zn.: 11/730/0026/LKHN/03/14 Č. j.: 6625-13-701 V Praze dne: 7. 3. 2014 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Úřad pro civilní letectví

Více

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 141/04/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letounu Cessna C-340, pozn. zn. OK -

Více

Změna č. 1 Územního plánu Otín - vyhodnocení po společném jednání Dotčené orgány: Datum poslední úpravy: 16. 3. 2015

Změna č. 1 Územního plánu Otín - vyhodnocení po společném jednání Dotčené orgány: Datum poslední úpravy: 16. 3. 2015 Dotčené orgány: Číslo Dotčený orgán Uplatněno stanovisko Č.j. s datem + pořadové číslo zařazení ve spisu Výsledky konzultací; naložení se stanoviskem 1. Krajský úřad Kraje Vysočina - odbor životního prostředí

Více

(Text s významem pro EHP) (6) Tyto pracovní postupy by měly zohlednit právní předpisy

(Text s významem pro EHP) (6) Tyto pracovní postupy by měly zohlednit právní předpisy L 129/10 Úřední věstník Evropské unie 17.5.2006 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 736/2006 ze dne 16. května 2006 o pracovních postupech Evropské agentury pro bezpečnost letectví pro provádění normalizačních inspekcí

Více

Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem

Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Možnosti LLJO v oblasti přepravy cestujících a nákladů

Možnosti LLJO v oblasti přepravy cestujících a nákladů Možnosti LLJO v oblasti přepravy cestujících a nákladů Společnost Mezinárodní Letiště Leoše Janáčka Ostrava je největší regionální letiště v České republice s pravidelným vnitrostátním i mezinárodním provozem.

Více

ROZDÍLOVÁ TABULKA. Název:

ROZDÍLOVÁ TABULKA. Název: Název: ROZDÍLOVÁ TABULKA Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 410/2006 Sb., o ochraně civilního letectví před protiprávními činy a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou

Více

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe (2002/C 103 E/01) (text s významem pro EHP) KOM(2001)123 v konečném znění/2-2001/0060(cod) (Podáno

Více

UAS RPAS. Nová éra bezpilotního leteckého mapování pro GIS

UAS RPAS. Nová éra bezpilotního leteckého mapování pro GIS UAS RPAS Nová éra bezpilotního leteckého mapování pro GIS Bezpilotní letecký prostředek (UAV) je letecký prostředek bez posádky, který může být řízen na dálku nebo může létat samostatně pomocí předem naprogramovaných

Více

1 ) http://www.ctu.cz/aktuality/aktualni-informace.html?action=detail&articleid=10942

1 ) http://www.ctu.cz/aktuality/aktualni-informace.html?action=detail&articleid=10942 Základní principy výběrového řízení na udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtovém pásmu 3600 3800 MHz Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad

Více

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot OBSAH: 1. Požadavky na zajištění BOZP při provozu skladu pohonných hmot... 1.1 Základní povinnosti

Více

Divokým Slováckem 2012 2.6.2012 letiště Kunovice - propozice -

Divokým Slováckem 2012 2.6.2012 letiště Kunovice - propozice - Divokým Slováckem 2012 2.6.2012 letiště Kunovice - propozice - 1) Program soutěže (čas uveden v UTC) Pátek 1.6.2012 přílety, registrace přílety po 14:00 nutno koordinovat Západ slunce na LKKU 1.6.2012

Více

Správa rádiových kmitočtů v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz po výběrovém řízení

Správa rádiových kmitočtů v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz po výběrovém řízení Správa rádiových kmitočtů v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz po výběrovém řízení Martin Hanuš Český telekomunikační úřad Odbor správy kmitočtového spektra Obsah 2 Průběh a výsledky výběrového řízení

Více

HLAVA 9 LETIŠTNÍ PROVOZNÍ SLUŢBY, ZAŘÍZENÍ A INSTALACE

HLAVA 9 LETIŠTNÍ PROVOZNÍ SLUŢBY, ZAŘÍZENÍ A INSTALACE HLAVA 9 PŘEDPIS L14 HLAVA 9 LETIŠTNÍ PROVOZNÍ SLUŢBY, ZAŘÍZENÍ A INSTALACE 9.1 Letištní pohotovostní plánování Všeobecně Úvodní poznámka: Letištní pohotovostní plánování je proces přípravy letiště na zvládnutí

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

ČÁST I DÍL 4 - HLAVA 5 PŘEDPIS L 8168

ČÁST I DÍL 4 - HLAVA 5 PŘEDPIS L 8168 ČÁST I DÍL 4 - HLAVA 5 PŘEDPIS L 8168 HLAVA 5 ÚSEK KONEČNÉHO PŘIBLÍŽENÍ 5.1 VŠEOBECNĚ 5.1.1 Účel Toto je úsek, kde se provádí vyrovnání do směru a klesání na přistání. Konečné přiblížení může být provedeno

Více

AEROKLUB ČESKÉ REPUBLIKY

AEROKLUB ČESKÉ REPUBLIKY AEROKLUB ČESKÉ REPUBLIKY P - 1 S M Ě R N I C E PRO LÉTÁNÍ V AEROKLUBECH Schválil letový ředitel AeČR pod č. j.: 11/2000 dne: 21. 03. 2000 Platí od : 01. 05.2007 1 ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO 2 OBSAH Změny a doplňky

Více

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99. Č.j.: 020/06/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99. Č.j.: 020/06/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 020/06/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu typu Piper

Více

VZOR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM (DOV)

VZOR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM (DOV) VZOR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM (DOV) 1.vydání 2014 Obsah seznam vzorů Volně dostupný obsah Obsah dostupný po uhrazení publikace Úvod Může Dokumentaci o ochraně před výbuchem, ve smyslu nařízení

Více

DOPLNĚK 6 PŘEDPIS L 4444

DOPLNĚK 6 PŘEDPIS L 4444 DOPLNĚK 6 PŘEDPIS L 4444 DOPLNĚK 6 DATOVÁ KOMUNIKACE MEZI ZAŘÍZENÍMI ATS (ATS INTERFACILITY DATA COMMUNICATIONS) AIDC 1. ÚVOD 1.1 Všeobecně 1.1.1 Tento Doplněk popisuje typy zpráv a jejich obsahy, které

Více

DODATEK U PŘEDPIS L 13

DODATEK U PŘEDPIS L 13 DODATEK U PŘEDPIS L 13 ČR: DODATEK U STÁTNÍ PROGRAM PROVOZNÍ BEZPEČNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY (1. Vydání) Schváleno ředitelem odboru civilního letectví pod č.j. 265/2011-220-SP/1 dne 19. dubna 2011 DU - 1 Změna

Více

Principy GPS mapování

Principy GPS mapování Principy GPS mapování Irena Smolová GPS GPS = globální družicový navigační systém určení polohy kdekoliv na zemském povrchu, bez ohledu na počasí a na dobu, kdy se provádí měření Vývoj systému GPS původně

Více

LETECKÝ PŘEDPIS LETOVÉ PROVOZNÍ SLUŽBY L 11

LETECKÝ PŘEDPIS LETOVÉ PROVOZNÍ SLUŽBY L 11 MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY Zpracovatel: Úřad pro civilní letectví LETECKÝ PŘEDPIS LETOVÉ PROVOZNÍ SLUŽBY SLUŽBA ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU LETOVÁ INFORMAČNÍ SLUŽBA POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA L 11 Uveřejněno

Více

POKYNY PRO STANOVENÍ FINANČNÍCH OPRAV PŘI PORUŠENÍ PRAVIDEL PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

POKYNY PRO STANOVENÍ FINANČNÍCH OPRAV PŘI PORUŠENÍ PRAVIDEL PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK HLAVNÍ TYPY NESROVNALOSTÍ A ODPOVÍDAJÍCÍ SAZBY FINANČNÍCH OPRAV 1) Oznámení o zakázce a specifikace Č. Typ nesrovnalosti Platné právo/referenční dokument Popis nesrovnalosti Sazba opravy 1. Nezveřejnění

Více

SMĚRNICE ZÁKAZ KOUŘENÍ V NEVEŘEJNÉM PROSTORU LKPR A V OBJEKTECH LETIŠTĚ PRAHA, A. S.

SMĚRNICE ZÁKAZ KOUŘENÍ V NEVEŘEJNÉM PROSTORU LKPR A V OBJEKTECH LETIŠTĚ PRAHA, A. S. SMĚRNICE ZÁKAZ KOUŘENÍ V NEVEŘEJNÉM PROSTORU LKPR A V OBJEKTECH LETIŠTĚ Platnost od Účinnost Nahrazuje 15.12.2014 15.12.2014 LP-SM-006A/2010 Řízení a rozvoj infrastruktury Oblast procesů/proces Klasifikace

Více

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Příloha č. 5 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... V... dne... Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ VYUŽITÍ ÚZEMÍ podle ustanovení 86 ve spojení s 80 zákona

Více

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014.

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014. Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014. V současně platném znění dotčených paragrafů uvádíme změny a nová ustanovení na barevném podkladu,

Více

Propozice Plachtařský pohár Vysočiny 2013

Propozice Plachtařský pohár Vysočiny 2013 Propozice Plachtařský pohár Vysočiny 2013 Soutěž pořádá aeroklub Praha-Letňany ve spolupráci s aeroklubem Havlíčkův Brod v termínu 20.7.-28.7.2013 na letišti Havlíčkův Brod pro kluzáky ve třídách klub

Více

O aktuálních otázkách

O aktuálních otázkách Český telekomunikační úřad O aktuálních otázkách (a také o tom, co jsme kdysi s panem Sovou provedli ČTÚ) Jiří Peterka Český telekomunikační úřad O aktuálních otázkách (a také o tom, co jsme kdysi s panem

Více

Problémy právní úpravy ochrany před hlukem dle právní úpravy v zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a souvisejících předpisů

Problémy právní úpravy ochrany před hlukem dle právní úpravy v zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a souvisejících předpisů Problémy právní úpravy ochrany před hlukem dle právní úpravy v zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a souvisejících předpisů Mgr. Pavel Doucha, Ekologický právní servis Aktualizovaná verze,

Více

HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Předmět úpravy

HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Předmět úpravy Metodika zpracování krizových plánů podle 15 až 16 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení 27 odst. 8 a 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon),

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Vypořádání připomínek z veřejné konzultace podmínek Aukce kmitočtů. Marek Ebert, ČTU

Vypořádání připomínek z veřejné konzultace podmínek Aukce kmitočtů. Marek Ebert, ČTU Vypořádání připomínek z veřejné konzultace podmínek Aukce kmitočtů Marek Ebert, ČTU Veřejn ejná konzultace Rekapitulace procesu Připomínky uplatnilo 29 subjektů (jeden 2x a dále jedno stanovisko), všechny

Více

LETIŠTĚ MLADÁ BOLESLAV

LETIŠTĚ MLADÁ BOLESLAV LETIŠTĚ MLADÁ BOLESLAV VEŘEJNÉ VNITROSTÁTNÍ LETIŠTĚ Č.j Datum: Date: Schválil:... Zdeněk Ježek Předseda Aeroklubu Mladá Boleslav LR Strana 1 (celkem 20) Rozdělovník Č.výtisku umístění 1 AK Ml. Boleslav

Více

SÍTĚ NOVÉ GENERACE. - podpora NGA sítí - rozvoj mobilních sítí LTE

SÍTĚ NOVÉ GENERACE. - podpora NGA sítí - rozvoj mobilních sítí LTE SÍTĚ NOVÉ GENERACE - podpora NGA sítí - rozvoj mobilních sítí LTE Marek Ebert Český telekomunikační úřad ISSS 2014 Hradec Králové, 7. a 8. dubna 2014 Agenda 1) Podpora budování přístupových sítí NGA pro

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

Harmonizace norem na pyrotechnické výrobky v CEN TC 212

Harmonizace norem na pyrotechnické výrobky v CEN TC 212 Harmonizace norem na pyrotechnické výrobky v CEN TC 212 ČÚZZS Praha 2009 Ing. Milan Kukla Úvodem Oblast pyrotechniky zaznamenala prudký rozvoj, zejména po zahájení regulace používání pyrotechnických výrobků.

Více

OBSAH SEZNAM POUŽÍVANÝCH ZKRATEK... 16 1. ÚVOD... 17 2. PÉČE O BOZP JAKO SOUČÁST ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ A ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ PRA VI DLA...19 2.1 Význam BOZP a její místo v řízení... 19 2.2 Struktura BOZP...22

Více

Znění ze dne 15.03.2011 Změnový list, str.: 1 ZL 1 Pravidla provozu sportovních létajících zařízení: PK, ZK ZL 1

Znění ze dne 15.03.2011 Změnový list, str.: 1 ZL 1 Pravidla provozu sportovních létajících zařízení: PK, ZK ZL 1 Znění ze dne 15.03.2011 Změnový list, str.: 1 ZL 1 Pravidla provozu sportovních létajících zařízení Padákové kluzáky, závěsné kluzáky Na základě pověření vydala Letecká amatérská asociace ČR Ke Kablu 289,

Více

Schválil: Platnost od: Zpracoval:

Schválil: Platnost od: Zpracoval: OSNOVA ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI A HYGIENA PRÁCE Schválil: V dne: Platnost od: Zpracoval:.. I. OSNOVA ŠKOLENÍ Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen BOZP) a stálé zlepšování pracovního prostředí

Více

AEROKLUB ČESKÉ REPUBLIKY

AEROKLUB ČESKÉ REPUBLIKY AEROKLUB ČESKÉ REPUBLIKY P - 1 S M Ě R N I C E PRO LÉTÁNÍ V AEROKLUBECH Schválil letový ředitel AeČR pod č. j.: 11/2000 dne: 21. 03. 2000 Platí od : 01. 03.2004 1 ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO 2 OBSAH Změny a doplňky

Více

Problematika údržby zeleně ve městech a obcích Královéhradeckého kraje

Problematika údržby zeleně ve městech a obcích Královéhradeckého kraje Problematika údržby zeleně ve městech a obcích Královéhradeckého kraje Legislativní aspekty RNDr. Miroslav Krejzlík Ing. Miloš Čejka Ochrana dřevin vzajištěna zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody

Více

LETECKÝ PŘEDPIS LETOVÉ PROVOZNÍ SLUŽBY L 11

LETECKÝ PŘEDPIS LETOVÉ PROVOZNÍ SLUŽBY L 11 MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY Zpracovatel: Úřad pro civilní letectví LETECKÝ PŘEDPIS LETOVÉ PROVOZNÍ SLUŽBY SLUŽBA ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU LETOVÁ INFORMAČNÍ SLUŽBA POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA L 11 Uveřejněno

Více

Bezpečná činnost na elektrických zařízeních

Bezpečná činnost na elektrických zařízeních Bezpečná činnost na elektrických zařízeních Obsah 1. Úvod definice základních pojmů 2. Osoby provádějící činnosti na EZ 3. Stručný přehled navazujících předpisů a norem 4. Principy a postupy při činnostech

Více

ČÁST PRVNÍ VYHLÁŠKA O OCHRANĚ CIVILNÍHO LETECTVÍ PŘED PROTIPRÁVNÍMI ČINY. Obsah a struktura bezpečnostního programu

ČÁST PRVNÍ VYHLÁŠKA O OCHRANĚ CIVILNÍHO LETECTVÍ PŘED PROTIPRÁVNÍMI ČINY. Obsah a struktura bezpečnostního programu VYHLÁŠKA ze dne 14. srpna 2006 o ochraně civilního letectví před protiprávními činy a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví

Více

Vyřizuje: Ing. Alexandra Máslová / linka 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

Vyřizuje: Ing. Alexandra Máslová / linka 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne: 8. 7. 2010 Číslo jednací: 072710/2010/KUSK- OŽP/Más Vyřizuje: Ing. Alexandra Máslová / linka 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Více

Úvod. Uchazeč o postup podle scénáře CPL(H)/IR musí mít platný vojenský průkaz pilota AČR v den, kdy podává potvrzovací protokol potvrzený OVV na ÚCL.

Úvod. Uchazeč o postup podle scénáře CPL(H)/IR musí mít platný vojenský průkaz pilota AČR v den, kdy podává potvrzovací protokol potvrzený OVV na ÚCL. číslo změny/ číslo stránky změny datum platnosti datum záznamu a podpis 0 1.1.2004 - - - číslo opravy opravy datum platnosti datum záznamu a podpis Rozdělovník výtisků podléhajících změnové službě: ÚCL/SLP-OZLP

Více

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu Pořadové číslo: 2/2011 Vydáno dne: 6. října 2011 Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu k postupu držitele licence při oznámení zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek zákazníkovi

Více