Zaměstnanost, sociální věci. a sociální. začleňování. Podpora zaměstnanosti, sociálního. začleňování. a sociální. politiky investice do budoucna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zaměstnanost, sociální věci. a sociální. začleňování. Podpora zaměstnanosti, sociálního. začleňování. a sociální. politiky investice do budoucna"

Transkript

1 POLITIKY EVROPSKÉ UNIE Podpora zaměstnanosti, sociálního začleňování a sociální politiky investice do budoucna Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování Chceme-li z krize vyjít silnější, soudržnější a konkurenceschopnější, je naprosto nezbytné investovat do sociální oblasti.

2 OBSAH Proč se Evropská unie (EU) v této oblasti angažuje?... 3 Jak EU sociální politiky provádí?... 6 POLITIKY EVROPSKÉ UNIE Tato publikace je součástí edice Politiky Evropské unie, která prezentuje činnost EU v různých oblastech, důvody jejích opatření a jejich výsledky. Jak EU postupuje?... 9 Budoucí vývoj...15 Další informace...16 Elektronické verze publikací najdete na této internetové stránce: Jak funguje Evropská unie Evropa ve 12 lekcích Evropa 2020 Evropská strategie růstu Zakladatelé Evropské unie Bankovnictví a finance Bezpečnost potravin Boj proti podvodům Cla Daně Digitální agenda Doprava Energetika Hospodářská a měnová unie a euro Hospodářská soutěž Hranice a bezpečnost Humanitární pomoc a civilní ochrana Kultura a audiovizuální média Mezinárodní spolupráce a rozvoj Migrace a azyl Námořní záležitosti a rybolov Obchod Oblast klimatu Podniky Regionální politika Rozpočet Rozšíření Spotřebitelé Spravedlnost, základní práva a občané Veřejné zdraví Vnitřní trh Výzkum a inovace Vzdělávání, odborná příprava, mládež a sport Zahraniční věci a bezpečnostní politika Zaměstnanost a sociální věci Zemědělství Životní prostředí Politiky Evropské unie: Zaměstnanost a sociální věci Evropská komise Generální ředitelství pro komunikaci Informace pro občany 1049 Brusel BELGIE Rukopis aktualizován v listopadu 2014 Ilustrace na obálce a na str. 2: Glowimages/F1online 16 stran 21 29,7 cm ISBN doi: /56445 Lucemburk: Úřad pro publikace Evropské unie, 2014 Evropská unie, 2014 Reprodukce je povolena. Pro použití nebo reprodukci jednotlivých fotografií je třeba získat povolení přímo od držitelů autorských práv.

3 Z A M Ě S T N A N O S T, S O C I Á L N Í V Ě C I A S O C I Á L N Í Z A Č L E Ň O V Á N Í 3 Proč se Evropská unie (EU) v této oblasti angažuje? Evropská unie je založena na konceptu sociálně tržního hospodářství. Mezi prioritní cíle uvedené ve Smlouvě o EU patří plná zaměstnanost, sociální pokrok, sociální začleňování, sociální ochrana, solidarita a sociální soudržnost. Ve Smlouvě se totiž uvádí, že vysoká úroveň zaměstnanosti, odpovídající sociální ochrana a boj proti sociálnímu vyloučení by se měly zohledňovat při tvorbě a provádění všech politik EU. Součástí Smlouvy o EU je i Listina základních práv EU, jíž se musí všichni řídit. Listina zaručuje všem obyvatelům EU určitá sociální práva. Patří mezi ně: právo zaměstnanců být zaměstnavatelem informován a konzultován, právo na kolektivní vyjednávání a na stávku, právo na přístup ke službám zaměstnanosti, právo na ochranu v případě neoprávněného propuštění, právo na spravedlivé a důstojné pracovní podmínky, zákaz dětské práce, STRUKTURA OBYVATELSTVA PODLE VĚKOVÝCH SKUPIN V EU ( ) 600 ochrana mladých lidí při práci, soulad mezi rodinným a pracovním životem prostřednictvím ochrany před propuštěním z důvodu spojeného s mateřstvím a právo na placenou mateřskou dovolenou a na rodičovskou dovolenou, právo na sociální zabezpečení, pomoc při zajištění bydlení a zdravotní péči. V roce 2010 zahájila Evropská unie desetiletou strategii růstu Evropa 2020, jejímž cílem je překonat současnou krizi, která stále sužuje mnoho zemí EU (více informací o strategii viz: Tato strategie se snaží vytvořit podmínky pro tzv. inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění. Za tímto účelem bylo stanoveno pět klíčových cílů, kterých chce EU do roku 2020 dosáhnout. Týkají se zaměstnanosti, vzdělávání, výzkumu a inovací, sociálního začleňování a snižování chudoby a oblasti klimatu a energetiky. Tato brožura se zabývá otázkami zaměstnanosti, sociální ochrany a sociálního začleňování. Zaměstnanost V listopadu 2013 bylo v Unii bez práce více než 26,5 milionu lidí. Proto je nutné naše úsilí ke snížení počtu nezaměstnaných zintenzívnit. Jedním z klíčových cílů strategie Evropa 2020 je dosáhnout do konce tohoto desetiletí 75% zaměstnanosti osob v produktivním věku (tj let). Počet obyvatel v milionech Za tímto účelem přijala EU řadu iniciativ na podporu tvorby pracovních míst (například podpora sociálních podniků), obnovení dynamiky trhů práce (například návrh celounijního rámce pro předjímání hospodářské restrukturalizace) a na zlepšení veřejné správy v EU (například zveřejňování každoročního referenčního srovnávání výkonnosti jednotlivých zemí EU na základě vybraných ukazatelů zaměstnanosti) Zdroj: Eurostat, evropský průzkum pracovních sil (LFS). Evropské obyvatelstvo stárne a Unie přijímá řadu opatření, aby se této situaci přizpůsobila.

4 4 P O L I T I K Y E V R O P S K É U N I E European Union EU předložila návrhy na řešení nezaměstnanosti v Evropě. Unie se zejména snaží omezit míru nezaměstnanosti mladých lidí, která je více než dvakrát vyšší než míra nezaměstnanosti dospělých (23,6 % oproti 9,5 % v listopadu 2013). Prosazuje cílenější a komplexnější přístup k boji proti nezaměstnanosti mladých: přímá podpora mladým lidem, kteří to nejvíce potřebují, spolu se strukturálními reformami na posílení partnerství mezi ministerstvy, formálními systémy vzdělávání, subjekty odborného vzdělávání, pracovními agenturami, podniky, sociálními partnery a organizacemi občanské společnosti (ve všech zemích Unie). Integrace romské komunity Romové jsou jednou z největších a nejvíce znevýhodněných skupin obyvatel v Evropě. Přibližně 80 % z těchto milionů lidí je ohroženo chudobou. Více než 70 % romského obyvatelstva nedokončilo základní školní docházku, což je znevýhodňuje při hledání práce, a zároveň se na ně proto často pohlíží jako na nezaměstnatelné. V důsledku toho jsou ještě více vyloučeni. Všechny problémy, jimž Romové čelí nedostatečné vzdělání, nezaměstnanost, nevyhovující bydlení, sociální vyloučení a diskriminace hodlá EU řešit právě v rámci strategie Evropa Unie zavedla rámec pro začleňování Romů, v němž jsou začleněny vnitrostátní politiky všech členských států a na němž se rovněž podílejí regionální a místní orgány a nevládní organizace, včetně romských. V tomto rámci Evropská komise hodnotí vnitrostátní strategie a dohlíží na to, aby se realizovaly v podobě konkrétních programů a opatření. Dne 9. prosince 2013 přijala Rada ministrů EU vůbec první právní nástroj EU pro začleňování Romů. Jedná se o soubor doporučení, která mají urychlit ekonomickou i sociální integraci romských komunit.

5 Z A M Ě S T N A N O S T, S O C I Á L N Í V Ě C I A S O C I Á L N Í Z A Č L E Ň O V Á N Í 5 Monty Rakusen/cultura/Corbis Harmonizované pracovní postupy vedly ke zlepšení pracovních podmínek v celé EU. Sociální začleňování V roce 2012 bylo v Unii ohroženo chudobou nebo sociálním vyloučením 124,5 milionu lidí (tj. 24,8 % populace). Velký podíl těchto osob tvoří ženy a děti. Kromě toho bylo v roce 2011 okolo 18,5 % občanů EU materiálně deprivovaných. Téměř polovina z nich (8,9 % celkové populace) žije v podmínkách vážné materiální deprivace a nemůže si dovolit to, co mnozí z nás pro důstojný život v Evropě považují za naprosto nezbytné. Jde například o telefon, pračku, auto, náklady na topení, pokrytí neočekávaných výdajů apod. V těch nejchudších zemích přesahuje tento podíl materiálně deprivovaných osob 45 %. Sociální ochrana Účelem systémů sociální ochrany členských států je řešit rizika související zejména s nezaměstnaností, zdravotními problémy, zdravotním postižením, problematickou situací rodin a starších lidí apod. Členské státy za organizaci a financování svých systémů sociální ochrany zodpovídají samy, avšak EU zde plní zvláštní úlohu vnitrostátní systémy sociálního zabezpečení koordinuje, především aby usnadnila mobilitu mezi zeměmi EU. Přibližně 10 % Evropanů v produktivním věku žije v domácnosti, v níž jsou všichni bez práce. Vzhledem k hospodářské krizi se stávající situace bezpochyby zhoršuje a ve 21. století ji lze považovat za jednoznačně nepřijatelnou. Jedním z hlavních cílů strategie Evropa 2020 je proto do konce desetiletí pomoci alespoň 20 milionům lidí se z chudoby vymanit.

6 6 P O L I T I K Y E V R O P S K É U N I E Jak EU sociální politiky provádí? Politické nástroje V roce 2010 byl vytvořen klíčový nástroj, tzv. evropský semestr. Ten probíhá vždy od ledna do července a umožňuje provádět společnou analýzu hospodářské politiky členských států na úrovni EU. Na základě tohoto rozboru se pak přijímají doporučení pro jednotlivé země, a to ještě před tím, než členské státy vypracují návrhy svých rozpočtů a předloží je k diskuzi v příslušném národním parlamentu. Značný počet těchto doporučení se zabývá otázkami zaměstnanosti, sociální ochrany a sociálního začleňování (např. reformy trhu práce, otázky chudoby, zařazení osob ze zranitelných skupin obyvatelstva na trh práce, důchodové reformy apod.). Vzhledem k tomu, že otázky zaměstnanosti, sociálních věcí a sociálního začleňování se řeší účinněji na úrovni členských států, má EU v těchto oblastech za úkol činnost vnitrostátních orgánů podporovat a doplňovat. Za tímto účelem využívá tzv. otevřené metody koordinace. Jedná se o spolupráci, v jejímž rámci mohou být politiky každé země Unie v této oblasti usměrněny tak, aby sledovaly společné cíle. Následně mohou být ze strany EU monitorovány. Existuje proto otevřená metoda koordinace evropské strategie zaměstnanosti a otevřená metoda koordinace sociální ochrany a sociálního začleňování. Smlouva o EU umožňuje odborovým organizacím a organizacím zaměstnavatelů vyjednávat dohody na úrovni EU. V určitých oblastech (například pracovní podmínky a bezpečnost a ochrana zdraví při práci) mohou být tyto dohody prováděny jako evropské právní předpisy. Dohody mezi sociálními partnery platné na úrovni celé EU a týkající se například otázek rodičovské dovolené, smluv na dobu určitou a práce na částečný úvazek již podoby právních předpisů EU nabyly. Evropský průkaz zdravotního pojištění vám umožní přístup ke zdravotní péči během vašeho dočasného pobytu v zahraničí v rámci EU. Právní nástroje Unie přijímá právní předpisy, v nichž se stanoví minimální požadavky na úrovni EU. Členské státy poté tyto právní předpisy začleňují do svých vnitrostátních právních předpisů (tzv. provedení do vnitrostátních předpisů ) a uplatňují je tak, aby byla zaručena stejná úroveň ochrany práv a povinností v celé EU. Za prosazování příslušných vnitrostátních předpisů odpovídají vnitrostátní orgány, včetně soudů. Evropská komise sleduje, zda k začlenění právních předpisů EU do vnitrostátního práva došlo, a zajišťuje, že jsou správně uplatňovány. Při řešení případných sporů hraje významnou úlohu Evropský soudní dvůr, který také poskytuje právní poradenství ohledně výkladu práva na základě otázek, jež mu pokládají vnitrostátní soudy. V rámci svobody pohybu, která je zakotvena ve Smlouvě o EU, mají občané právo: hledat si práci v jiné zemi EU, pracovat tam, aniž by museli žádat o pracovní povolení, pobývat v jiné členské zemi při hledání práce, setrvat v této zemi i poté, co o zaměstnání přišli nebo jim skončila pracovní smlouva, mít stejné podmínky jako státní příslušníci dané země, a to pokud jde o přístup k zaměstnání, pracovní podmínky a všechny ostatní sociální a daňové výhody. Občané EU rovněž mohou zažádat o převedení určitého typu zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení do země, kde si budou práci hledat. Rovněž si mohou nechat v zahraničí uznat svou odbornou kvalifikaci. Tato práva se však mohou mírně lišit podle toho, v jakém postavení se osoby, které hodlají žít v jiném státě EU, nacházejí, zda to jsou tedy osoby samostatně výdělečné, studenti, důchodci nebo jinak ekonomicky neaktivní jednotlivci. Určitá omezení se rovněž uplatňují v případě ochrany veřejné bezpečnosti, veřejného pořádku, veřejného zdraví a u zaměstnání ve veřejném sektoru. Obecně platí, že právní předpisy EU o volném pohybu pracovníků se týkají rovněž Islandu, Lichtenštejnska a Norska (které jsou součástí Evropského hospodářského prostoru) a také Švýcarska.

7 Z A M Ě S T N A N O S T, S O C I Á L N Í V Ě C I A S O C I Á L N Í Z A Č L E Ň O V Á N Í 7 zdraví na pracovišti, a to ve spolupráci s Evropskou agenturou pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci a s Evropskou nadací pro zlepšení životních a pracovních podmínek. Evropské pracovní právo se týká dvou hlavních oblastí: Krátké animované video vysvětluje jednoduchým způsobem fungování a úlohu Evropského sociálního fondu. Právní předpisy týkající se koordinace sociálního zabezpečení v rámci EU jsou v platnosti od roku Zajišťují občanům EU, že nepřijdou o svá práva, když se odstěhují do jiného členského státu, a že jim bude v jiné zemi Unie zaručeno rovné zacházení v otázkách dávek sociálního zabezpečení. Mohou například pobírat starobní důchod, i když nežijí ve svém domovském státě. Předpisy EU v oblasti sociálního zabezpečení chrání práva občanů, kteří mobility využívají nejen v rámci Unie, ale také na Islandu, v Lichtenštejnsku, Norsku a Švýcarsku. Evropská unie rovněž přijala právní předpisy, jež stanoví minimální požadavky v oblasti bezpečnosti a zdraví při práci v sektoru veřejném i soukromém. Díky tomuto pevnému právnímu rámci se situace v této oblasti v celé Unii zlepšila. Instituce EU navíc poskytují informace a poradenství a zasazují se o bezpečnost a ochranu pracovních podmínek (zejména pracovní doby, práce na částečný úvazek, pracovního poměru na dobu určitou a vysílání pracovníků) a dále informování pracovníků ze strany zaměstnavatele a projednávání hromadného propouštění a převodu podniku se zaměstnanci. Finanční nástroje Evropský sociální fond (ESF), jeden ze strukturálních fondů EU, byl zřízen v roce 1957 za účelem snižování rozdílů v prosperitě a životní úrovni mezi členskými státy a regiony Unie. Prostředky ESF představují přibližně 10 % celkového rozpočtu EU a financují se z nich desítky tisíc projektů v celé Unii. Finanční prostředky jsou poskytovány všem členským státům a regionům, avšak především těm, které jsou ekonomicky nejméně rozvinuté. V období mělo z opatření financovaných z ESF každoročně užitek téměř 10 milionů lidí. Za uvedené období získaly členské státy a regiony z ESF přibližně 76 miliard eur, k nimž přibylo kolem 36 miliard eur z vnitrostátních veřejných zdrojů. EU přijala přísné zdravotní a bezpečnostní předpisy. Stockphoto.com/Mark Ballantyne

8 8 P O L I T I K Y E V R O P S K É U N I E istockphoto.com/chris Schmidt Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci pomáhá pracovníkům, kteří ztratili práci v EU, najít nové pracovní uplatnění či se zúčastnit kurzu odborné přípravy. Od 1. ledna 2014 byla úloha ESF jakožto hlavního nástroje EU pro investice do lidských zdrojů dále posílena. Fond pomáhá zemím Unie realizovat priority a doporučení EU pro reformy vnitrostátních politik v oblasti aktivní politiky trhu práce, sociálního začleňování, politiky zaměstnanosti, institucionální kapacity a reformy veřejné správy. 20 % prostředků ESF určených každé zemi se musí použít na projekty sociálního začleňování a fond musí zaopatřit alespoň 23,1 % celkových finančních prostředků v rámci politiky soudržnosti na úrovni EU, které nakonec vytvoří celkový objem finančních prostředků z ESF v jednotlivých členských státech. Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EGF) poskytuje konkrétně přizpůsobenou pomoc propuštěným pracovníkům, kteří se stali obětí celoevropského hromadného propouštění. Od 1. ledna 2014 se působnost tohoto fondu rozšířila také na pracovníky, kteří byli propuštěni z důvodu nečekané krize, jakož i na kategorie pracovníků, na které se dříve pomoc z EFG nevztahovala (např. na pracovníky na dobu určitou a osoby samostatně výdělečně činné). V regionech s vysokou nezaměstnaností mladých se mohou prostředky z EFG použít na opatření pro mladé lidi, kteří jsou bez zaměstnání a neúčastní se vzdělávání ani odborné přípravy. Nový Fond evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD) disponuje na období maximálně 3,5 miliardy eur v cenách roku V porovnání se starým programem pro rozdělování potravin to představuje mírné zvýšení reálných nákladů. Kromě toho budou země EU 15 % pomoci spolufinancovat samy. Tři stávající finanční nástroje spravované přímo Evropskou komisí program pro zaměstnanost a sociální solidaritu PROGRESS, Evropská síť veřejných služeb zaměstnanosti EURES a evropský nástroj mikrofinancování Progress byly na období rozšířeny a začleněny do jediného nového programu Evropské unie pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI).

9 Z A M Ě S T N A N O S T, S O C I Á L N Í V Ě C I A S O C I Á L N Í Z A Č L E Ň O V Á N Í 9 Jak EU postupuje? Evropská komise přijímá na pomoc jednotlivým skupinám osob (třeba nezaměstnaným) konkrétní opatření a podněcuje související úsilí v této oblasti na celostátní, regionální i místní úrovni (např. zaměstnávání mladých lidí, aktivní stárnutí apod.). Zde uvádíme několik příkladů již probíhajících iniciativ. Zaměstnanost mladých lidí V dubnu 2013 schválily země EU tzv. záruku pro mladé, což je balíček opatření pro zapojení mladých lidí do zaměstnání, který má mladým lidem do 25 let zaručit, že alespoň do čtyř měsíců od ukončení studia nebo ode dne, co přišli o zaměstnání, získají nabídku slušné práce, dalšího vzdělávání, učňovské praxe nebo odborné stáže. Jedná se o nový přístup k zaměstnávání mladých lidí. V rámci tohoto systému záruk pro mladé lidi vytváří každý členský stát EU nová partnerství mezi ministerstvy a místními orgány a mezi sférou vzdělávání, podniky, organizacemi mládeže, pracovními úřady, sociálními a zdravotnickými službami, která mají vést ke strukturálním reformám všeobecná reforma vzdělávání, která by měla zajistit dovednosti, jež jsou potřebné na trhu práce, umožnit těm, kdo předčasně opustí školu, aby dostali druhou šanci, či podpora užší spolupráce mezi pracovními agenturami a dalšími subjekty. V roce 2013 vznikla Evropská aliance pro učňovskou přípravu, jejímž cílem je svést dohromady různé veřejné a soukromé subjekty, které chtějí zvýšit kvantitu, kvalitu a image učňovství. Evropská komise rovněž předložila návrh kvalitního rámce pro stáže, jenž by měl zajistit, aby stáže byly pro mladé lidi skutečným odrazovým můstkem na trh práce. V současné době nedosahuje třetina stáží potřebné úrovně, pokud jde o pracovní podmínky či vzdělávací obsah. Komise mimo jiné navrhuje, aby stáže fungovaly na základě písemné dohody zahrnující vzdělávací cíle, dohled, ohraničenou délku trvání, pracovní dobu, údaje o tom, zda stážisté budou pobírat plat nebo budou kompenzováni jiným způsobem, a zda mají nárok na sociální zabezpečení. Heide Benser/Corbis Iniciativy EU, jako je Mládež v pohybu, pomohou zvýšit profesní mobilitu mladých lidí po celé Evropě.

10 10 P O L I T I K Y E V R O P S K É U N I E Balíček opatření: na cestě k hospodářské obnově vedoucí k intenzivnímu růstu pracovních míst Cílem iniciativy Záruky pro mladé je zajistit, aby všichni mladí lidé do 25 let získali do čtyř měsíců od ukončení studia nebo poté, co se stali nezaměstnanými, kvalitní nabídku zaměstnání, dalšího vzdělávání, odborné praxe či stáže. Partnerství Zelené dovednosti ve Spojeném království Partnerství koordinuje organizace britského odborového svazu Unionlearn a je v něm sdružena řada subjektů, které podporují vzdělávání a opětovné začlenění nezaměstnaných nebo pracovníků s nízkou kvalifikací do zelené ekonomiky. Partnerské organizace zahrnují různé odbory, školy dalšího vzdělávání, tzv. odvětvové rady pro dovednosti, jakož i různé městské rady oblasti Londýna, soukromé společnosti, občanská sdružení a dobrovolnické organizace. Partnerství poskytují jednotlivým projektům příležitosti pro akreditované celoživotní učení, přičemž Unionlearn zde vystupuje jako zprostředkovatel. Aby zapojili zaměstnance do ekologických činností, mohou zástupci odborů nejdříve prostřednictvím odborného vedení a kurzů online absolvovat odbornou přípravu jako tzv. vedoucí či vyslanci. Partnerství je aktivní zejména v zahradnictví, stavebnictví a odpadovém hospodářství. Kvůli usnadnění opětovného vstupu na pracovní trh prostřednictvím programů na dodatečné vybavení zařízení sociálního bydlení byly pro nezaměstnané, osoby s nízkou kvalifikací a pro jiné znevýhodněné skupiny (např. bývalé delikventy) vypracovány tzv. předvstupní trasy a možnosti dalšího pokroku. Tento balíček opatření a návrhů, který Evropská komise přijala v roce 2012, uvádí způsob, jak mohou země EU podpořit nábor pracovních sil snížením daní či zvýšením podpory nových podniků. Uvádí sektory s největším potenciálem pro vytváření pracovních míst v budoucnu: zdravotnické služby, informační a komunikační technologie a zelená ekonomika. Počet míst ve výrobě energie z obnovitelných zdrojů by se měl do roku 2020 zvýšit z 19 % v roce 2010 na 32 % v roce 2020 (což jsou přibližně 3 miliony lidí v roce 2020). Evropa má potenciál dosáhnout v oblasti využívání energie z obnovitelných zdrojů vedoucí postavení a zvýšit svůj vývoz. To by mělo přinést další pracovní příležitosti. Dovybavení budov by mohlo znamenat přibližně nových pracovních míst pro energetické auditory, revizory, inspektory otopných soustav, instalatéry technologií a pro podniky vyrábějící energeticky účinné materiály pro budovy. Kromě toho dokonalejší údržba, opravy, modernizace a opětovné použití 70 % klíčových materiálů během životního cyklu produktu by mohlo do roku 2025 vytvořit přibližně nových pracovních míst, zatímco lepší nakládání s odpady by mohlo do roku 2020 vytvořit přes pracovních míst. Přibližně 21 milionů pracovních míst v Evropě nějak souvisí s životním prostředím, přičemž v budoucnu se jejich počet bude ještě zvyšovat. Z průzkumu Eurobarometru z roku 2011 vyplynulo, že 78 % Evropanů se domnívá, že opatření proti změně klimatu mohou stimulovat hospodářský růst i vytváření pracovních míst. Unie chce proto investovat 105 miliard eur na ekologizaci řady hospodářských odvětví a na podporu nových pracovních příležitostí v trvale udržitelné nízkouhlíkové ekonomice.

11 Z A M Ě S T N A N O S T, S O C I Á L N Í V Ě C I A S O C I Á L N Í Z A Č L E Ň O V Á N Í 11 Tvoje první práce přes EURES je nový, cílený program na podporu profesní mobility, který má zlepšit šance na pracovní uplatnění mladých lidí na evropském trhu práce a podporovat zaměstnavatele, aby volná, úzkoprofilová pracovní místa zaplnili mladou, mobilní pracovní silou. EURES EURES je evropská síť pracovní mobility zahrnující všechny země EU a také Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko. Poskytuje informace, poradenství a zprostředkovatelské služby zaměstnavatelům, uchazečům o práci a všem, kteří chtějí využít možnost volného pohybu pracovníků. Tyto služby poskytuje 900 poradců. V listopadu 2013 nabízel tento internetový portál přibližně volných pracovních míst a bylo na něm umístěno více než životopisů a registrovaných zaměstnavatelů. Ročně získá přes EURES práci či nabídku práce přibližně uchazečů o zaměstnání. V období budou probíhat další cílené programy. Jedná se např. o program Tvoje první práce přes EURES, jenž má pomoci mladým lidem ve věku od 18 do 30 let, kteří hledají práci v jiné zemi EU, a malým a středním podnikům, které je chtějí zaměstnat. Portál i jeho samoobslužné nástroje se modernizují, včetně nabídky Evropských dní pracovních příležitostí, které se konají v celé EU. Na začátku roku 2014 navrhla Evropská komise nové reformy portálu EURES, jejichž cílem je další zlepšení jeho efektivnosti. Portál tak bude poskytovat větší nabídku pracovních míst, zvýší pravděpodobnost nalezení uchazeče s odpovídajícím profilem a bude pomáhat zaměstnavatelům, zejména malým a středním podnikům, obsazovat volná pracovní místa rychleji a lépe. Návrh Komise by mohl občanům pomoci se co nejinformovaněji rozhodnout, pokud jde o přestěhování za prací do zahraničí. V EURESU MI PORADILI SKVĚLE. DALI MI VELMI UŽITEČNÉ INFORMACE. Když absolventka britské univerzity Karina Stephensonová dostala prostřednictvím úřadu práce ve Spojeném království nabídku svého prvního zaměstnání ve Španělsku, potřebovala naléhavě informace o tamějších životních a pracovních podmínkách. Bylo ji doporučeno, aby se obrátila na síť EURES. V EURESu mi poradili skvěle. Nedařilo se mi najít si v Madridu bydlení a vůbec jsem se přestěhování do Španělska dost obávala. Ale díky EURESu jsem se rychle zorientovala a našla si byt poměrně rychle. ZKUŠENOSTI ŠVÉDŮ V NORSKU Otevřením nového hotelu v norském Trondheimu vzniklo několik pracovních příležitostí pro občany Švédska, kteří byli ochotni využít evropské mobility pracovníků. Díky síti EURES se mnohým z nich podařilo své představy realizovat. Zaměstnavatel byl se službami sítě EURES opravdu spokojen, a proto budeme ve spolupráci pokračovat, uvedl Leif. Předvídání restrukturalizace Mezi lety 2002 a 2013 zaregistrovalo Evropské středisko pro monitorování změn přes restrukturalizací, což představuje čistou ztrátu více než 2 milionů pracovních míst. Během třetího čtvrtletí roku 2013 zaznamenal Evropský monitor pro restrukturalizaci 250 těchto případů. Znamenaly ztrátu pracovních míst a pouze nových pracovních míst. Je to odrazem trendu posledních let a kontrastuje to se situací ve stejném čtvrtletí roku 2007, kdy vzniklo celkem nových pracovních míst. Restrukturalizace ovlivňuje všechny země v Evropě a je v souvislosti s hospodářskou recesí velkým zdrojem obav. To znamená, že o to více jsou nezbytné investice do lidského kapitálu a řízení restrukturalizace, které je na odpovídající úrovni. Ke konci roku 2013 proto Evropská komise předložila návrh rámce kvality pro restrukturalizaci, jež nabízí vodítka pro společnosti, pracovníky, odbory, organizace zaměstnavatelů i orgány veřejné správy s cílem usnadnit proces restrukturalizace podniků a pracovníků prostřednictvím lepšího předvídání a investic do lidského kapitálu za současné minimalizace sociálního dopadu. Komise naléhavě vyzývá členské státy, aby podporovaly a propagovaly provádění tohoto rámce a zvážily jeho využití i v případě zaměstnanců ve veřejném sektoru. Všechny zúčastněné strany rovněž vyzývá ke spolupráci na základě těchto pokynů.

12 12 P O L I T I K Y E V R O P S K É U N I E Stockphoto.com/Jacob Wackerhausen Health services have a high potential for creating jobs in the future. Sociální investice V roce 2013 vydala Evropská komise tzv. balíček pro sociální investice pro růst a soudržnost, který by měl EU pomoci dosáhnout do roku 2020 růstu podporujícího začlenění. V něm je stanoven politický rámec a konkrétní opatření, která mají být přijata na úrovni EU a členských států, jakož i pokyny pro využívání prostředků z EU na podporu reforem. Balíček se zaměřuje například na způsob, jak vymanit děti z bludného kruhu znevýhodnění, dále se věnuje otázkám stárnutí populace, aktivního začleňování lidí vyloučených z trhu práce, bezdomovectví, sociálních služeb obecného zájmu, zdraví a dlouhodobé péče. Sociální investice jsou součástí sociálních politik spolu se sociální ochranou a stabilizací ekonomiky. Evropská platforma pro boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení Tato platforma zavedla strukturovaný dialog, který probíhá mezi EU a evropskými zúčastněnými subjekty (tj. nevládními organizacemi, odbory, organizacemi zaměstnavatelů, akademickou obcí, národními a regionálními orgány, mezinárodními organizacemi, evropskými skupinami expertů a nadacemi). Účelem platformy je realizovat 64 opatření na úrovni EU, jež se věnují různým podobám chudoby a sociálního vyloučení. Většinou se jedná o opatření politická, která se zabývají snižováním počtu osob, které nedokončí školní docházku, zajištěním přístupu k základním bankovním službám, podporou sociálního podnikání, bojem proti dětské chudobě a plným zapojením Romů do veřejného života společnosti. Komise každoročně spolu s úřadujícím předsednictvím Rady EU pořádá konferenci, jíž se účastní všichni hlavní aktéři z více než 40 zemí, kteří se společně snaží řešit problematiku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení. V rámci tohoto setkání se rovněž provádí bilance již realizovaných opatření, jež byla provedena na evropské a vnitrostátní úrovni, a diskutuje se o nových iniciativách na podporu boje proti chudobě. Platforma a její výroční konference se staly významnými nástroji mobilizace všech aktérů z oblasti sociálních investic na celoevropské, vnitrostátní, regionální i místní úrovni.

13 Z A M Ě S T N A N O S T, S O C I Á L N Í V Ě C I A S O C I Á L N Í Z A Č L E Ň O V Á N Í 13 EU zvyšuje povědomí veřejnosti o skupinách osob, které jsou ohroženy diskriminací, včetně osob se zdravotním postižením. Image Source/Corbis Financování V letech 2014 až 2020 bude v rámci Evropského sociálního fondu (ESF) investováno do zdokonalování dovedností obyvatel Evropy a zvýšení zaměstnanosti více než 80 milionů eur (které doplní prostředky z vnitrostátních zdrojů). ESF spolufinancuje Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí, která je určena na podporu konkrétních opatření k umísťování mladých lidí na trh práce v regionech nejhůře postižených nezaměstnaností, kteří nemají zaměstnání a nejsou v procesu vzdělávání či odborné přípravy. Hraje také klíčovou úlohu při provádění systému záruk pro mladé lidi, jehož cílem je zajistit, aby všichni lidé mladší 25 let obdrželi ve lhůtě čtyř měsíců od okamžiku, kdy jsou nezaměstnaní nebo ukončili formální vzdělávání, kvalitní nabídku zaměstnání, dalšího vzdělávání, učňovského programu nebo stáže. Země EU mohou finanční prostředky z ESF využít třeba k zavedení či posílení svých strategií na oslovení mladých lidí a vytvoření kontaktních míst pro ně. Spolufinancování z ESF lze také použít k tomu, že se těm, kteří předčasně ukončili školní docházku nebo mladým lidem s nízkou kvalifikací nabídnou různé způsoby vzdělávání a odborné přípravy, dále k řešení nesouladu mezi nabízenými dovednostmi a potřebami trhu práce či ke zlepšení digitálních dovedností těchto osob. Někteří lidé jsou však natolik vyloučeni, že opatření ESF na aktivaci trhu práce využít nemohou. Těm je určen Fond evropské pomoci nejchudším, který poskytuje potraviny, ale také základní spotřební zboží, jako jsou oděvy, obuv a hygienické přípravky. Kromě materiální pomoci pomáhá fond rovněž lidem vymanit se z chudoby, a to prostřednictvím opatření v oblasti sociálního začleňování. Každá země EU nese za svůj vnitrostátní program hlavní odpovědnost a v každé fázi musí konzultovat s příslušnými zúčastněnými stranami. Od roku 2007 do srpna 2013 obdržela Evropská komise od 20 členských států 110 žádostí o pomoc z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) ve výši 471,2 milionu eur. Pomoc z EFG byla určena více než propuštěných pracovníků. V roce 2012 pomohly prostředky z tohoto fondu pracovníků propuštěným z důvodu hospodářské krize a globalizace najít si nové zaměstnání. Fond zemím EU umožnil jednat v oblastech postižených propouštěním intenzivněji, než by to bylo možné bez financování z EFG, a to jak pokud jde o počet osob, jimž byla poskytnuta pomoc, tak o rozsah, dobu trvání a kvalitu podpory. Na období se maximální roční částka pro financování z EFG snížila z 500 milionů eur na 150 milionů eur, ale i to je více, než kolik činila doposud nejvyšší žádost (135 milionů eur).

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) Jitka Zukalová, MPSV, oddělení Evropské unie

Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) Jitka Zukalová, MPSV, oddělení Evropské unie Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) Jitka Zukalová, MPSV, oddělení Evropské unie 1 Zaměření Cílem je podpořit zaměstnanost a sociální ochranu, bojovat proti sociálnímu vyloučení a chudobě

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.3.2015 COM(2015) 98 final 2015/0051 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států CS CS DŮVODOVÁ ZPRÁVA Smlouva o fungování Evropské

Více

Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) Vlastimil Outlý, Národní vzdělávací fond Jitka Zukalová, MPSV, oddělení Evropské unie

Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) Vlastimil Outlý, Národní vzdělávací fond Jitka Zukalová, MPSV, oddělení Evropské unie Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) Vlastimil Outlý, Národní vzdělávací fond Jitka Zukalová, MPSV, oddělení Evropské unie 1 Zaměření Cílem je podpořit zaměstnanost a sociální ochranu,

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy v oblasti životního prostředí Nedostatečné využití potenciálu obnovitelných zdrojů v kraji pro výrobu energie Zvýšená energetická

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Spojeného království na rok 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Spojeného království na rok 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 277 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Spojeného království na rok 2015 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu Spojeného

Více

Evropská Garance pro mladé lidi European Youth Guarantee v Rámci akcí pro zaměstnávání mladých lidí

Evropská Garance pro mladé lidi European Youth Guarantee v Rámci akcí pro zaměstnávání mladých lidí Evropská Garance pro mladé lidi European Youth Guarantee v Rámci akcí pro zaměstnávání mladých lidí FES, Praha, 17. května 2013 Hotel Andel s JUDr.Vít Samek Právní a sociálně ekonomické oddělení ČMKOS

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy konkurenceschopnosti Karlovarského kraje Problémy konkurenceschopnosti KVK Investiční priority podle návrhů nařízení ke strukturálním

Více

Sociální politika EU - finanční podpora v období Jitka Zukalová, MPSV, oddělení Evropské unie

Sociální politika EU - finanční podpora v období Jitka Zukalová, MPSV, oddělení Evropské unie Sociální politika EU - finanční podpora v období 2014-2020 Jitka Zukalová, MPSV, oddělení Evropské unie 1 Kde získat informace 2 Výzvy 3 Výzvy 4 Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace - EaSI Zaměření

Více

Evropská regulace pracovněprávních vztahů v sociální oblasti. MUDr. Milan Cabrnoch poslanec Evropského parlamentu

Evropská regulace pracovněprávních vztahů v sociální oblasti. MUDr. Milan Cabrnoch poslanec Evropského parlamentu Evropská regulace pracovněprávních vztahů v sociální oblasti MUDr. Milan Cabrnoch poslanec Evropského parlamentu Právní normy EU Sociální politika i politika zaměstnanosti jsou v plně k kompetenci národních

Více

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro zaměstnanost a sociální věci

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro zaměstnanost a sociální věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 19. 6. 2012 2011/0177(APP) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro zaměstnanost a sociální věci pro Rozpočtový výbor k návrhu nařízení Rady, kterým

Více

Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EGF) - žádost EGF/2011/020 ES/Comunidad Valenciana - výroba obuvi podaná Španělskem)

Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EGF) - žádost EGF/2011/020 ES/Comunidad Valenciana - výroba obuvi podaná Španělskem) P7_TA(2012)0231 Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EGF) - žádost EGF/2011/020 ES/Comunidad Valenciana - výroba obuvi podaná Španělskem) Usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. června 2012

Více

Včasné řešení problému stárnutí: příklady úspěšných opatření

Včasné řešení problému stárnutí: příklady úspěšných opatření MEMO/06/372 V Bruselu dne 12. října 2006 Včasné řešení problému stárnutí: příklady úspěšných opatření Řešení problému stárnutí v EU několik číselných údajů Otázka stárnutí obyvatelstva se netýká pouze

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Evropské fondy na MPSV ČR

Evropské fondy na MPSV ČR Evropské fondy na MPSV ČR Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Olomouc 25.7.2012 MPSV a evropské fondy 2007-2013 MPSV je v období 2007 2013:

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

12485/16 ebk/el/jhu 1 DG B 1C

12485/16 ebk/el/jhu 1 DG B 1C Rada Evropské unie Brusel 28. září 2016 (OR. en) 12485/16 SOC 551 EMPL 362 ECOFIN 824 EDUC 293 JEUN 63 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Předmět: Výbor pro zaměstnanost Výbor stálých zástupců / Rada Nová

Více

Delegace v příloze naleznou závěry Rady o strategii Evropa 2020, na nichž se dne 8. června 2010 dohodla Rada pro hospodářské a finanční věci.

Delegace v příloze naleznou závěry Rady o strategii Evropa 2020, na nichž se dne 8. června 2010 dohodla Rada pro hospodářské a finanční věci. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 9. června 2010 (10.06) (OR. en) 10881/10 CO EUR-PREP 37 ECOFIN 359 COMPET 195 ENV 404 EDUC 113 RECH 226 SOC 411 POLGEN 93 POZNÁMKA Odesílatel: Rada pro hospodářské a finanční

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy v oblasti CR Nedostatečné využití potenciálu CR pro růst kraje: Orientace na úzké cílové skupiny Lázeňství na SRN, Rusko Zimní

Více

11841/11 jpe/jpe/ps 1 DG G 2B

11841/11 jpe/jpe/ps 1 DG G 2B RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 20. června 2011 (22.06) (OR. en) 11841/11 SOC 584 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Delegace Č. předchozího dokumentu: 10324/11 SOC 413 Předmět: Soulad

Více

Evropská politika soudržnosti 2014 2020

Evropská politika soudržnosti 2014 2020 Evropská politika soudržnosti 2014 2020 Návrhy Evropské komise Politika soudržnosti Struktura prezentace 1. Proč Komise navrhuje změny pro roky 2014-2020? 2. Jaké jsou hlavní zmeny? 3. Jaké bude financování

Více

NOVÉ FINANČNÍ OBDOBÍ

NOVÉ FINANČNÍ OBDOBÍ 25/1/2012 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph. D. NOVÉ FINANČNÍ OBDOBÍ 2014-2020 1 Výchozí strategické dokumenty pro tvorbu národních rozvojových priorit Strategie Evropa 2020 5. zpráva EK o hospodářské, sociální

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-29

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-29 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Hospodářský a měnový výbor 9. 6. 2010 2010/2072(INI) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-29 Thomas Händel (PE441.371v01-00) Financování a fungování Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-27

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-27 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 25. 2. 2010 2009/2228(INI) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-27 (PE439.100v01-00) o mobilizaci informačních a komunikačních

Více

práce přes EURES a možných budoucích opatření EU v oblasti pracovní mobility

práce přes EURES a možných budoucích opatření EU v oblasti pracovní mobility Veřejná online konzultace týkající se programu pracovní mobility Tvoje první práce přes EURES a možných budoucích opatření EU v oblasti pracovní mobility mladých lidí uvnitř EU Tato otevřená veřejná online

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

RPS/CSF Příprava NSRR v ČR z hlediska Rady vlády pro záležitosti romské komunity Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství

RPS/CSF Příprava NSRR v ČR z hlediska Rady vlády pro záležitosti romské komunity Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství RPS/CSF Příprava NSRR v ČR z hlediska Rady vlády pro záležitosti romské komunity Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

Budoucnost kohezní politiky EU

Budoucnost kohezní politiky EU Budoucnost kohezní politiky EU Daniela Grabmüllerová Stanislav Cysař Ministerstvo pro místní rozvoj Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů Praha, 23. září 2010 Klíčové milníky - EU Schválení Strategie

Více

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ V JINÝCH ČLENSKÝCH STÁTECH EU

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ V JINÝCH ČLENSKÝCH STÁTECH EU SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ V JINÝCH ČLENSKÝCH STÁTECH EU K podpoře volného pohybu osob na území EU je nutné zajistit koordinaci systémů sociálního zabezpečení. Až donedávna byl režim pro zaměstnance a další

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Obsah 1. Klíčové dokumenty pro přípravu OP VVV 2. Hlavní záměry a strategie programu 3. Prioritní osy 4. Harmonogram přípravy Klíčové dokumenty pro přípravu

Více

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Rovná odměna a vliv recese na pracovnice Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Proč přetrvává genderový rozdíl v odměňování?

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2012

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.5.2012 COM(2012) 315 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2012 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na období

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o hlavních zásadách politiky zaměstnanosti členských států. Část II integrovaných hlavních směrů strategie Evropa 2020

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o hlavních zásadách politiky zaměstnanosti členských států. Část II integrovaných hlavních směrů strategie Evropa 2020 CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 27.4.2010 KOM(2010) 193 v konečném znění 2010/0115 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o hlavních zásadách politiky zaměstnanosti členských států Část II integrovaných hlavních

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Malty na rok 2016

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Malty na rok 2016 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 18.5.2016 COM(2016) 338 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Malty na rok 2016 a stanovisko Rady k programu stability Malty z roku 2016 CS CS

Více

6024/15 dhr/ph/mo 1 DG G 3 C

6024/15 dhr/ph/mo 1 DG G 3 C Rada Evropské unie Brusel 13. února 2015 (OR. en) 6024/15 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Předsednictví Výbor stálých zástupců / Rada RECH 20 IND 17 COMPET 31 ECOFIN 104 Č. dok. Komise: 15985/14 ECOFIN

Více

Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en) 15831/14 PROCIV 100 COHAFA 120 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014. a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok 2014

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014. a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.6.2014 COM(2014) 417 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok

Více

Nezaměstnanost v EU, koordinace politik zaměstnanosti, situace v ČR

Nezaměstnanost v EU, koordinace politik zaměstnanosti, situace v ČR Nezaměstnanost v EU, koordinace politik zaměstnanosti, situace v ČR Vývoj nezaměstnanosti v říjnu 2014 30 25 20 15 10 5 0 DE AT MT CZ UK LU DK NL RO HU EE SE PL BE SI FI LT EU28 FR LV IE BG EA18 SK IT

Více

Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková Lisabonská smlouva

Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková Lisabonská smlouva Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková Lisabonská smlouva Smlouvy v EU Evropská unie (tedy EU, dříve Evropská společenství, ES, původně Evropské hospodářské společenství, EHS) je definována smlouvami

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Irska na rok 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Irska na rok 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 258 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Irska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Irska z roku 2015 CS CS

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu *

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu * NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999 ze dne 12. července 1999 o Evropském sociálním fondu * EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 27. května 2014 (OR. en) 10289/14 ESPACE 50 COMPET 305 IND 172 TRANS 288 RECH 204 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Rada Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Delegace 9851/14

Více

TVOJE PRVNÍ PRÁCE PŘES EURES

TVOJE PRVNÍ PRÁCE PŘES EURES TVOJE PRVNÍ PRÁCE PŘES EURES Často kladené dotazy Obecné dotazy Kde najdu informace o programu Tvoje první práce přes EURES? Informace si můžete stáhnout z portálu EURES na adrese http://eures.europa.eu

Více

VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC

VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC Dosud bylo realizováno celkem pět víceletých finančních rámců: Delorsův balíček I (1988 1992), Delorsův balíček II (1993 1999), Agenda 2000 (2000 2006), víceletý finanční rámec

Více

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN PŘEDMLUVA Modul 5 V Modulu 5, který nese název VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN, popisujeme,

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování a zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce Deinstitucionalizací služeb se transformuje institucionální péče v péči komunitní. Řízeně

Více

Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování

Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Venkov 2011,

Více

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Mgr. Kateřina Matýšková Ministerstvo kultury Liberec, 10. prosince 2014 Programové období 2014 2020 Strategie

Více

Přístup MPSV v politice zaměstnanosti mladých do 25 let. Pozice mladých na trhu práce v ČR Fridrich-Ebert-Stiftung ČR Praha 5.

Přístup MPSV v politice zaměstnanosti mladých do 25 let. Pozice mladých na trhu práce v ČR Fridrich-Ebert-Stiftung ČR Praha 5. Přístup MPSV v politice zaměstnanosti mladých do 25 let Pozice mladých na trhu práce v ČR Fridrich-Ebert-Stiftung ČR Praha 5. prosince 2012 1 Výchozí situace 2 Ekonomická aktivita a neaktivita mladých

Více

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života Evropa čelí velké výzvě z důvodů globalizace a demografických změn. Proto zástupci ministerstev,

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

Career Guidance: A Handbook for Policy Makers. Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce

Career Guidance: A Handbook for Policy Makers. Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce Career Guidance: A Handbook for Policy Makers Summary in Czech Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí Přehled v českém jazyce Dobře organizované služby profesního poradenství mají stále větší

Více

STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU.

STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU. STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU. Hrabánková M. Jihočeská Univerzita Strukturální fondy v ČR Celkový rozpočet 2004-2006 - 1,45 mld. EUR Fondy: ERDF, ESF, EAGGF, FIFG 5

Více

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.2.2016 COM(2016) 84 final ANNEX 2 PŘÍLOHA návrhu rozhodnutí Rady o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním provádění Dohody mezi Evropskou unií, Islandem, Lichtenštejnským

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 15.4.2015 2014/2236(INI) NÁVRH ZPRÁVY o úloze sociálního podnikání a sociálních inovací v boji proti nezaměstnanosti (2014/2236(INI))

Více

Společné prohlášení o přispění sektoru sociálních služeb Evropě 4. návrh podle EASPD

Společné prohlášení o přispění sektoru sociálních služeb Evropě 4. návrh podle EASPD Společné prohlášení o přispění sektoru sociálních služeb Evropě 4. návrh podle EASPD 25. října 2016 Kontext a metody (nikoliv v konečné verzi) Tento dokument je čtvrtou verzí možného návrhu Společného

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Polska na rok 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Polska na rok 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 270 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Polska na rok 2015 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu Polska z roku 2015

Více

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH REGIONÁLNÍ POLITIKA EU = POLITIKA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI (HSS) je odrazem principu solidarity uvnitř Evropské unie, kdy bohatší státy

Více

Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje

Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje Brno, hotel Voroněž, 20. září 2012 Historie přeshraniční spolupráce Program CBC Phare Předvstupní program EU pro přeshraniční spolupráci

Více

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA ; EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro regionální rozvoj 2009/0072(CNS) 14. 10. 2009 NÁVRH STANOVISKA Výboru pro regionální rozvoj pro Výbor pro kulturu a vzdělávání k návrhu rozhodnutí Rady o Evropském

Více

Doporučení pro hospodářskou politiku ČR v rámci evropského semestru: Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR 15.

Doporučení pro hospodářskou politiku ČR v rámci evropského semestru: Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR 15. Doporučení pro hospodářskou politiku ČR v rámci evropského semestru: Návrh Evropské komise 2016 Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR 15. června 2016 Proč evropský semestr a doporučení EU?

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Výroční zpráva o provádění iniciativy Humanitární dobrovolníci EU v roce 2014

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Výroční zpráva o provádění iniciativy Humanitární dobrovolníci EU v roce 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.7.2015 COM(2015) 335 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Výroční zpráva o provádění iniciativy Humanitární dobrovolníci EU v roce 2014 CS CS I. ÚVOD Vzhledem

Více

Vlastimil Vaněk Oddělení pro záležitosti Evropské unie, MŠMT

Vlastimil Vaněk Oddělení pro záležitosti Evropské unie, MŠMT Vlastimil Vaněk Oddělení pro záležitosti Evropské unie, MŠMT Struktura prezentace Úvod Struktura programu Erasmus+ Priority programu Erasmus+ Rozpočet Aktuální vývoj/předpokládaný harmonogram Erasmus+

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Hospodářský a měnový výbor. 11. 1. 2008 PE400.384v01-00

EVROPSKÝ PARLAMENT. Hospodářský a měnový výbor. 11. 1. 2008 PE400.384v01-00 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 Hospodářský a měnový výbor 2009 11. 1. 2008 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 28 Návrh stanoviska Cristobal Montoro Romero Strategie spotřebitelské politiky EU 2007 2013 (2007/2189(INI)) (PE398.541v01-00)

Více

Evropský sociální fond v ČR 2007 2013

Evropský sociální fond v ČR 2007 2013 Evropský sociální fond v ČR 2007 2013 26. 3. 2009 petr.leistner@mpsv.cz 1 Cíle EU pro léta 2007-13 1. Konvergence 2. Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 3. Evropská územní spolupráce Petr.leistner@mpsv.cz

Více

Rada Evropské unie Brusel 18. února 2016 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 18. února 2016 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 18. února 2016 (OR. en) 6154/16 SOC 69 EMPL 44 ECOFIN 108 EDUC 31 JEUN 17 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých zástupců / Rada Investice

Více

ROZHODNUTÍ. ROZHODNUTÍ RADY ze dne 21. října 2010 o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států (2010/707/EU)

ROZHODNUTÍ. ROZHODNUTÍ RADY ze dne 21. října 2010 o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států (2010/707/EU) L 308/46 Úřední věstník Evropské unie 24.11.2010 ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ RADY ze dne 21. října 2010 o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států (2010/707/EU) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na

Více

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Reforma rozpočtu EU Eurocentrum Praha 30. října 2008 Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Obsah 1. Současná struktura rozpočtu EU 2. Rozhodnutí o revizi 3. Veřejná debata 4. Revize

Více

Hospodářský a měnový výbor. Navrhovatelé (*): Sofia Ribeiro, Výbor pro zaměstnanost a sociální záležitosti Jean Arthuis, Rozpočtový výbor

Hospodářský a měnový výbor. Navrhovatelé (*): Sofia Ribeiro, Výbor pro zaměstnanost a sociální záležitosti Jean Arthuis, Rozpočtový výbor Evropský parlament 2014-2019 Hospodářský a měnový výbor 2016/2101(INI) 21.6.2016 NÁVRH ZPRÁVY o evropském semestru pro koordinaci hospodářských politik: provádění priorit na rok 2016 (2016/2101(INI)) Hospodářský

Více

L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014

L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014 L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 233/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci na období 2014

Více

2. Navržená směrnice o insolvenci podléhá řádnému legislativnímu postupu.

2. Navržená směrnice o insolvenci podléhá řádnému legislativnímu postupu. Rada Evropské unie Brusel 19. května 2017 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2016/0359 (COD) 9316/17 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Předsednictví Coreper/Rada Č. dok. Komise: 14875/16 Předmět: JUSTCIV

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ing. Ondřej Ptáček odbor inovačního podnikání a investic 22. května 2014, Praha Konference Financování

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Tato příloha obsahuje seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup stanovený

Více

PROHLÁŠENÍ ČLENŮ EVROPSKÉ RADY 1 ZE DNE 30. LEDNA 2012

PROHLÁŠENÍ ČLENŮ EVROPSKÉ RADY 1 ZE DNE 30. LEDNA 2012 EVROPSKÁ RADA Brusel 30. ledna 2012 (OR. en) PROHLÁŠENÍ ČLENŮ EVROPSKÉ RADY 1 ZE DNE 30. LEDNA 2012 NA CESTĚ KE KONSOLIDACI PODPORUJÍCÍ RŮST A K RŮSTU PODPORUJÍCÍMU ZAMĚSTNANOST V posledních měsících se

Více

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.9.2014 COM(2014) 578 final ANNEX 7 PŘÍLOHA návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o hospodářském partnerství mezi státy západní Afriky, ECOWAS a WAEMU na jedné straně

Více

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Mgr. Kateřina Matýšková Ministerstvo kultury Zlín, 30. 4. 2015 Programové období 2014 2020 Strategie Evropa

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Švédska na rok 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Švédska na rok 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 276 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Švédska na rok 2015 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu Švédska z roku 2015

Více

DEKLARACE PŘEDSEDNICKÉHO TRIA: ROVNOST ŽEN A MUŽŮ. Neformální setkání ministrů odpovědných za rovnost mezi muži a ženami 14. listopadu 2008 Lille

DEKLARACE PŘEDSEDNICKÉHO TRIA: ROVNOST ŽEN A MUŽŮ. Neformální setkání ministrů odpovědných za rovnost mezi muži a ženami 14. listopadu 2008 Lille DEKLARACE PŘEDSEDNICKÉHO TRIA: ROVNOST ŽEN A MUŽŮ Neformální setkání ministrů odpovědných za rovnost mezi muži a ženami 14. listopadu 2008 Lille 1 Neformální setkání ministrů odpovědných za rovnost mezi

Více

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR OP Meziregionální spolupráce 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR 1 říjen 2010 Počet projektových partnerů v předložených projektech srovnání 1., 2., 3.

Více

Dosahování udržitelné mobility prostřednictvím integrovaného plánování dopravy. Rafael Cuesta Vedoucí zastoupení Centro, Velká Británie

Dosahování udržitelné mobility prostřednictvím integrovaného plánování dopravy. Rafael Cuesta Vedoucí zastoupení Centro, Velká Británie Dosahování udržitelné mobility prostřednictvím integrovaného plánování dopravy Rafael Cuesta Vedoucí zastoupení Centro, Velká Británie Cíl dnešního dne Usnadnění tvorby kvalitního Městského Plánu Udržitelné

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Slovenska na rok 2012

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Slovenska na rok 2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.5.2012 COM(2012) 326 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Slovenska na rok 2012 a stanovisko Rady k programu stability Slovenska na období

Více

Dokument ze zasedání 18. 9. 2009 B7-0000/2009. předložený na základě otázek k ústnímu zodpovězení B7-0000/2009 a B7-0000/2009

Dokument ze zasedání 18. 9. 2009 B7-0000/2009. předložený na základě otázek k ústnímu zodpovězení B7-0000/2009 a B7-0000/2009 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Dokument ze zasedání 18. 9. 2009 B7-0000/2009 NÁVRH USNESENÍ předložený na základě otázek k ústnímu zodpovězení B7-0000/2009 a B7-0000/2009 v souladu s čl. 115 odst. 5 jednacího

Více

Příprava na kohezní politiku EU nadnárodní, národní a krajská úroveň. Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje,

Příprava na kohezní politiku EU nadnárodní, národní a krajská úroveň. Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje, Příprava na kohezní politiku EU 2014+ - nadnárodní, národní a krajská úroveň Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje, 26. 4. 2012, Přerov Hlavní milníky Strategie Evropa 2020 3/2010 5. kohezní zpráva

Více

Návrh závěrů uvedených v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Na tomto znění se dohodly všechny delegace.

Návrh závěrů uvedených v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Na tomto znění se dohodly všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (27.04) (OR. en) 9057/11 CULT 27 EDUC 80 SOC 347 COMPET 149 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č.

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 MÍSTNÍ ROZVOJ VEDENÝ KOMUNITAMI POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

Lisabonská strategie z pohledu zdravotnictví a sociáln

Lisabonská strategie z pohledu zdravotnictví a sociáln Lisabonská strategie z pohledu zdravotnictví a sociáln lních věcív Brno, 25. listopadu 2005 MUDr. Milan Cabrnoch poslanec Evropského parlamentu člen Výboru pro zaměstnanost a sociální politiku www.cabrnoch.cz

Více

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR Národní hospodářství tí a sociální systém ČR ObN 3. ročník Ekonomické sektory: Národní hospodářství primární (zemědělství a hornictví) sekundární í( (zpracovatelský průmysl) ů terciární (poskytování služeb)

Více

Rada se tedy vyzývá, aby přijala tyto závěry na základě znění v příloze této poznámky.

Rada se tedy vyzývá, aby přijala tyto závěry na základě znění v příloze této poznámky. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 29. dubna 2010 (30.04) (OR. en) 8800/10 CULT 34 SOC 277 REGIO 34 FSTR 25 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Rada Č. předchozího dokumentu: 8263/10 CULT

Více

Strategie rozvoje Jihomoravského kraje a priority budoucí spolupráce s Rakouskem. Brno,

Strategie rozvoje Jihomoravského kraje a priority budoucí spolupráce s Rakouskem. Brno, Strategie rozvoje Jihomoravského kraje a priority budoucí spolupráce s Rakouskem Brno, 10.10.2012 Historie přeshraniční spolupráce Program CBC Phare Předvstupní program EU pro přeshraniční spolupráci Od

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o strategických obecných zásadách Společenství pro soudržnost {SEK(2006) 929}

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o strategických obecných zásadách Společenství pro soudržnost {SEK(2006) 929} KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 13.7.2006 KOM(2006) 386 v konečném znění 2006/0131 (AVC) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o strategických obecných zásadách Společenství pro soudržnost {SEK(2006) 929}

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Litvy na rok 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Litvy na rok 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 264 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Litvy na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Litvy z roku 2015 CS CS

Více

6266/1/17 REV 1 ls/rk 1 DG B 1C

6266/1/17 REV 1 ls/rk 1 DG B 1C Rada Evropské unie Brusel 1. března 2017 (OR. en) 6266/1/17 REV 1 POZNÁMKA Odesílatel: Výbor stálých zástupců (část I) Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Rada SOC 88 EMPL 58 ECOFIN 88 EDUC 43

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Příští víceletý finanční rámec EU 2014-2020

Příští víceletý finanční rámec EU 2014-2020 Příští víceletý finanční rámec EU 2014-2020 Jana MALKRABOVÁ Sekce pro evropské záležitosti, Úřad vlády ČR 24. listopadu 2011 Obsah prezentace I. Obecně k rozpočtu EU II. III. IV. Harmonogram vyjednávání

Více