Moravskoslezská vědecká knihovna Ostravě, příspěvková organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Moravskoslezská vědecká knihovna Ostravě, příspěvková organizace"

Transkript

1 Naplňování koncepce rozvoje knihovnických a informačních služeb v Moravskoslezském kraji v letech

2 Úvod V období působilo v Moravskoslezském kraji cca knihoven - od krajské knihovny přes knihovny vysokoškolské (6), knihovny lékařské (16), muzejní a galerijní (12), školní (488), až po informační střediska v průmyslových podnicích (23). V malé míře jsou v Moravskoslezském kraji zastoupeny i knihovny administrativní (10), církevní, archivní (7) a vězeňské 1. Koncepce rozvoje VKIS se však zaměřila především na knihovny městské, místní a krajskou (419 včetně poboček), tedy ty, jejichž základním posláním je poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb. Seznam těchto knihoven včetně poboček je uveden v příloze č. 1. Jedná se o stav v závěru roku Z analýzy naplňování Koncepce vyplynulo, že v knihovnách Moravskoslezského kraje jednoznačně došlo k rozvoji služeb. Knihovny byly v tomto období napojovány k internetu a pokračovala automatizace knihovnických procesů. Prohloubilo se sdílení informačních zdrojů a zapojování knihoven do budování souborných elektronických katalogů a informačních bran. V mnohých knihovnách se již běžně pracuje s digitálními dokumenty. Při výstavbě či rekonstrukcích knihoven byly odstraňovány bariéry pro využívání služeb handicapovanými osobami. Knihovny rozvíjely spolupráci s národnostními menšinami a podporovaly aktivní účast občanů v komunitních aktivitách. Své nezastupitelné místo sehrálo v hodnoceném období rozsáhlé mimoškolní vzdělávání pracovníků knihoven, které bylo financováno převážně z účelových dotací Moravskoslezského kraje (v rámci zajišťování regionálních funkcí knihoven) a státního rozpočtu (programu Ministerstva kultury VISK). Vývoj činnosti knihoven dokumentuje každoročně zpracovávaný Rozbor činnosti vybraných knihoven poskytujících VKIS v Moravskoslezském kraji 2. Následující text shrnuje vyhodnocení jednotlivých koncepčních cílů a opatření. 1. Rozvoj přístupu k VKIS 1.1. Pokračovat v realizaci regionálních funkcí knihoven tak, aby bylo dosaženo vyrovnané úrovně poskytování VKIS bez ohledu na region a obec. Garant: MSVK Předpokládaný zdroj financování: Moravskoslezský kraj Plnění: Výkon regionálních funkcí v knihovnách tvoří jeden z nejdůležitějších koncepčních cílů. V letech byl výkon regionálních funkcí realizován ze státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva kultury, od roku 2005 je na základě změny zákona 243/2000 Sb. financování převedeno na jednotlivé kraje. 1 Viz adresář knihoven MSK, dostupný z < 2 Dostupné z < 1

3 Pro regionální funkce byl do září 2005 uplatňován Metodický pokyn Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území ČR 3. Standardy obsažené v Metodickém pokynu byly využity pro plánování činností v rámci regionálních funkcí a následně pro zpracovávání krajského materiálu regulujícího regionální funkce od září roku 2005, a to Zásad zajištění výkonu regionálních funkcí v Moravskoslezském kraji. V listopadu 2007 schválilo zastupitelstvo Moravskoslezského novelu Zásad 4, která především: změnila způsob propočtu dotace pro jednotlivé knihovny pověřené výkonem regionálních funkcí, sjednotila podporu knihovnám, upřesnila způsob čerpání dotace a uznatelné náklady. Ze zákona č. 257/2001 Sb. vyplývá, že krajská knihovna plní a koordinuje výkon regionálních funkcí vybraných základních knihoven v kraji. Plnění činnosti spočívá v bohaté konzultační činnosti při metodických návštěvách v pověřených knihovnách nebo v MSVK, organizací seminářů a školení, ve vydávání metodických pokynů, zpracováváním statistických výkazů a analytických zpráv. Koordinace systému regionálních funkcí byla naplňována úzkou spoluprací s pověřenými knihovnami na poradách i při individuálních jednáních, a to v řadě případů i se zřizovateli knihoven. V roce 2004 byly výkonem regionálních funkcí pověřeny tyto knihovny: Muzejní knihovna Regionální knihovnické centrum při Muzeu v Bruntále, Městská knihovna Brušperk, Místní knihovna Dobrá, Městská knihovna Frýdek-Místek, Městská knihovna Frýdlant nad Ostravicí, Knihovna Hnojník, Místní knihovna Pavla Křížkovského Holasovice, Městská knihovna Hradec nad Moravicí, Regionální knihovna Karviná, Městské kulturní středisko knihovna v Novém Jičíně, Knihovna Petra Bezruče v Opavě, Knihovna města Ostravy, Městská knihovna Třinec, Městská knihovna Vítkov a Městská knihovna Vratimov. Z důvodu nesystémového řešení došlo v roce 2006 k přenesení výkonu regionálních funkcí z Muzea Bruntál na Městskou knihovnu v Bruntále. K dalším změnám v počtu knihoven pověřených výkonem regionálních funkcí došlo v roce 2006, kdy se další pověřenou knihovnou stala Městská knihovna v Havířově jako přirozené centrum pro knihovny části okresu Karviná. Rozhodnutím zastupitelstva obce Hnojník byl bohužel koncem roku 2007 odňat výkon regionálních funkcí Knihovně Hnojník, které byla následně 3 METODICKÝ pokyn Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky Praha: Ministerstvo kultury ČR, s. Dostupné na < > 4 Dostupné též na < 2

4 odebrána též právní subjektivita. Obce obsluhované touto knihovnou byly převedeny pod Městskou knihovnu v Třinci. Komplexní problematika regionálních funkcí v Moravskoslezském kraji byla každoročně hodnocena v samostatných zprávách, které jsou vystaveny na www stránkách MSVK v sekci Regionální funkce. 5 Tabulka č. 1: Vývoj financování regionálních funkcí knihoven v letech (v tis. Kč) dotace na RF MK ČR dotace na RF MSK Bruntál Brušperk Dobrá Frýdek-Místek Frýdlant n.o Havířov Hnojník Holasovice Hradec n.m Karviná Nový Jičín Opava Třinec Vítkov Vratimov MSVK celkem dotace (v tis. Kč) Dostupné z < 3

5 1.2. Napojit všechny knihovny provozované veřejnou správou na internet prostřednictvím komunikační infrastruktury veřejné správy a rozšířit nabídku veřejně přístupných internetových stanic. Garant: provozovatelé knihoven Předpokládaný zdroj financování: Ministerstvo kultury, Ministerstvo informatiky, Moravskoslezský kraj, obce Plnění: Projekt internetizace knihoven, který byl realizován na základě usnesení vlády č. 877 ze dne 15. září 2004 a ze dne 28. února 2008 (spolupráce Ministerstva informatiky a Ministerstva kultury) zajistil v MSK připojení celkem 275 knihoven (kromě veřejných knihoven šlo o 5 knihoven jiných typů knihovny muzejní, knihovna Křesťanského institutu apod.). Koncem roku 2008 bylo v MSK k internetu připojeno 378 knihoven z celkového počtu 415 knihoven a jejich poboček. V době zpracování tohoto hodnocení figuruje mezi 37 nepřipojenými knihovnami 25 poboček knihoven (na které se neváže povinnost provozovat veřejný internet), 11 knihoven, které mají požádáno v rámci PIK, ale ještě nejsou připojeny. Zřizovatelé knihovny v Jiříkově o internetu neuvažují. Z tohoto důvodu bude knihovna v Jiříkově vyřazena z evidence knihoven na Ministerstvu kultury. V MSK má v současné době 98,7 % obyvatel bezplatný přístup k veřejnému internetu, který nabízejí knihovny v obcích všech velikostních kategorií. (Ve 33 obcích MSK nejsou zřízeny knihovny vůbec.) Veřejné knihovny MSK v roce 2007 registrovaly návštěvníků využívajících internet, a to ze 783 stanic internetu Zlepšit vybavenost knihoven informačními a komunikačními technologiemi. Garant: provozovatelé knihoven Předpokládaný zdroj financování: Ministerstvo kultury, Ministerstvo informatiky, Moravskoslezský kraj, obce Plnění: Postupně se zlepšuje vybavenost knihoven informačními a komunikačními technologiemi, přesto současný stav nelze charakterizovat jako uspokojivý. Zejména malé obecní knihovny nemohou vzhledem k absenci počítačů a knihovnického software pružně reagovat na náročnější potřeby uživatelů. Cílem podprogramu VISK 3 je systematická podpora šíření a poskytování informací občanům prostřednictvím knihoven s využitím informačních technologií (především veřejně přístupné informační sítě). Podprogram přispívá k transformaci knihoven orientovaných převážně na využívání klasických tištěných dokumentů na knihovny a informační centra multimediálního charakteru. V souladu s těmito cíli došlo v mnoha knihovnách MSK k přechodu na automatizované knihovní činnosti, k připojení knihoven k internetu, propojení katalogů knihoven a vytváření kooperačních celků na virtuálním základu. V současné době má 56 % 6 Údaje čerpány ze statistických výkazů knihoven poskytujících VKIS za rok

6 knihoven aplikován automatizovaný knihovnický systém (Clavius, Dawinci, KP-win nebo LANius). Tabulka č. 2: Přehled dotací z programu Ministerstva kultury VISK 3 (v tis. Kč) rok dotace VISK Podpořit v knihovnách dostupnost prostředků pro vzdělávání na internetu, dostupnost zařízení pro práci s digitálními dokumenty. Garant: provozovatelé knihovny Předpokládaný zdroj financování: Moravskoslezský kraj, obce Plnění: Vytváření míst s dostupností pro práci s digitálními dokumenty je dáno jak prostorovými, tak i finančními limity knihoven. I přes tato omezení jsou v MSK knihovny, které tyto aktivity uživatelům umožňují převážně ve větších sídlech kraje. Počet osob, které využívají knihovny v MSK k samostudiu e-learningovými kurzy není podchycen, zdá se však, že jde ještě stále o okrajovou aktivitu, která musí být v budoucích letech rozvíjena Rozšířit spolupráci knihoven při vzájemném sdílení informačních zdrojů a služeb tak, aby bylo uživatelům k dispozici maximum publikovaných domácích i zahraničních informačních zdrojů, rozvíjet elektronické dodávání dokumentů. Garant: provozovatelé knihoven Předpokládaný zdroj financování: provozovatelé knihoven Plnění: Dále se rozvíjí budování souborných katalogů jak na úrovni regionální, tak i celostátní a uživatelům je k dispozici větší dostupnost naučné literatury i beletrie. Národní knihovna ČR na svých www stránkách zpřístupňuje kooperativně budovaný Souborný katalog ČR s aktuálními záznamy dokumentů vydaných na území ČR, což významnou měrou napomáhá ke zkvalitnění záznamů o dokumentech v jednotlivých knihovnách. Pro knihovny je zdarma dostupná Česká národní bibliografie, nabízející všem knihovnám informace o české knižní produkci. Větší městské knihovny MSK získaly v letech grantovou podporu na přístup do databází ČTK (např. MěK Havířov, KPB v Opavě, MěK Třinec, KMO, MěK Krnov a MSVK). Státem dotovanou databázi TAMTAM firmy Anopress mohou využívat knihovny: MěK Havířov, MSVK, Univerzitní knihovna OU v Ostravě, KMO, MěK Krnov, MěK 5

7 Nový Jičín, KPB v Opavě a MěK Třinec. Ta získala i přístup do databáze ČTK Evropská unie. Meziknihovní výpůjční služby v MSK fungují na solidní úrovni, k objednávkám výpůjček i reprografických kopií jsou převážně užívány elektronické formuláře vystavované na stránkách knihoven nebo jsou objednávky realizovány jako nadstavbová služba on-line katalogů. Velkým problémem však stále zůstává elektronické dodávání dokumentů. Digitální kopie je užívána jen jako prostředek rychlého dodání dokumentu a knihovna, která přijímá objednanou kopii, je po přijetí elektronického dokumentu povinna kopii vytisknout a elektronickou formu smazat. Zasílání digitálních dokumentů ( digital born documents ) uživatelům není dosud dle autorského zákona legalizováno a znamená výrazné omezení přístupu občanů k informacím Odstranit bariéry pro využívání služeb knihovnám pro handicapované občany. Garant: provozovatelé knihoven Předpokládaný zdroj financování: Ministerstvo kultury, Moravskoslezský kraj, obce Plnění: Cílem knihoven je zpřístupnění služeb všem obyvatelům bez ohledu na jejich příslušnost ke kulturním etnikům či zdravotnímu postižení. Při výstavbách či rekonstrukcích knihoven je k této skutečnosti ve velké většině přihlíženo a počet knihoven, které umožňují bezbariérový přístup, se postupně zvyšuje. Odstraňování bariér je však stále nedostatečné, nejsou také vždy odstraňovány bariéry pro všechny typy postižení. Pozitivní je, že se zvyšuje vzdělání a informovanost knihovníků, rozšiřuje se spolupráce se specializovanými institucemi a organizacemi (KAFIRA, Tyfloservis o.p.s., TyfloCentrum, Středisko rané péče, SOMS ČR, Česká unie neslyšících, Základní organizace nedoslýchavých, Ostravský spolek neslyšících, Sportcentrum neslyšících, Speciální pedagogické centrum pro sluchově postižné děti a mládež). MSVK využila grantové prostředky z programu MSK Rozvoj fondu pro zrakově a sluchově postižené, nákup pomůcek k užívání knihovního fondu pro občany se zrakovým a sluchovým postižením, což výrazně napomohlo k rozšíření nabídky dokumentů a pomůcek k užívání knihovního fondu pro tyto skupiny handicapovaných obyvatel. V některých knihovnách MSK existuje speciální služba pro nevidomé Městská knihovna v Bruntále, Městská knihovna Havířov, Městská knihovna Nový Jičín, Knihovna města Ostravy, Knihovna Petra Bezruče v Opavě a samozřejmě i v MSVK. Tyto knihovny využily programu Knihovna 21. století, který je prioritně zaměřen na podporu práce s národnostními menšinami a integraci cizinců, podporu dostupnosti knihovnických služeb pro občany se zdravotním postižením, kulturní, výchovnou a vzdělávací činnost (rozvoj čtenářství, podpora celoživotního učení, vydávání publikací a rozvoj komunitních rolí knihoven). 6

8 Tabulka č. 3: Přehled dotací z programu Ministerstva kultury Knihovna 21. století (v tis. Kč) rok dotace K Posílit možnost využívání služeb knihoven pro národnostní menšiny. Garant: knihovny, obce Předpokládaný zdroj financování: Ministerstvo kultury, Moravskoslezský kraj, obce Plnění: MSK v srpnu 2006 vydal Strategii romské integrace v Moravskoslezském kraji na období (mj. uvádějící, že se k romské národnostní menšině v roce 2001 hlásilo 0,2 % obyvatel MSK). V krajském městě byla za podpory obecně prospěšné nadace Herman Nierman Stiftung z Düsseldorfu, Statutárního města a Úřadu městského obvodu Vítkovice v roce 2006 vybudována pobočka Knihovny města Ostravy se zaměřením na romskou minoritu Romaňi kereka Romský kruh. Programy příhraničních knihoven se soustřeďovaly na práci především polskou národnostní menšinou. Do knihoven byla nakupována literatura v polském jazyce. Významná část tohoto fondu byla zajišťována z prostředků na výkon regionálních funkcí, ale publikace byly získány také darem. Knihovny spravující fondy pro národnostní menšiny ve značné míře využívaly příhraničních kontaktů. Rozvoj spolupráce byl podporován s tematickým okruhem Podpora práce s národnostními menšinami a integrace cizinců programu Knihovna 21. století. V příhraničních oblastech byl využit i dotační program Euroregionu Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński, a to Městskou knihovnou v Českém Těšíně Podporovat aktivní účast občanů na životě obce poskytováním prostoru pro komunitní aktivity. Garant: knihovny Předpokládaný zdroj financování: Ministerstvo kultury, Moravskoslezský kraj, obce Plnění: Aktivity jednotlivých knihoven byly různorodé, bez systematické podpory státním či krajským programem, převážně šlo o partnerské spolupráce v místě, ať už se zřizovateli nebo jinými organizacemi. Velké celoměstské akce proběhly např. v Třinci (Bambiriáda, Prázdniny v 3nci, Evropský rok mezinárodního dialogu ), další aktivity se zaměřily na aktivní účast minorit. 7

9 1.9. Zásadně zlepšit prostorové podmínky knihoven, zejména krajské knihovny, podporovat výstavbu a rekonstrukci knihoven pro zlepšení služeb VKIS. Garant: knihovny, obce Předpokládaný zdroj financování: Ministerstvo kultury, Moravskoslezský kraj, obce Plnění: V období byla na základě výsledků soutěže o návrh na zpracování urbanistického, architektonického, technického a provozního řešení novostavby MSVK, která proběhla v roce 2004, zpracována kompletní projektová dokumentace. K zahájení stavby krajské knihovny však proti očekávání prozatím nedošlo. Nepodařilo se otevřít potřebný státní program pro výstavbu a rekonstrukci knihoven. Jejich rozšiřování a modernizace se realizovala především z prostředků obcí. Neúplný výčet lze najít na www stránce Výstavba a rekonstrukce knihoven 7, kde je v současnosti uvedeno jen 10 knihoven MSK, např. Knihovna Petra Bezruče v Opavě, Univerzitní knihovna Ostravské univerzity, Místní knihovna Bystřice, Městská knihovna Frýdek- Místek, Městská knihovna Hlučín, Knihovna města Ostravy a další. 2. Doplňování a zpracování knihovních fondů a dalších informačních zdrojů 2.1. Zvýšit objem nákupu knihovních fondů jako základního předpokladu pro zlepšení VKIS. Garant: knihovny Předpokládaný zdroj financování: Ministerstvo kultury, Moravskoslezský kraj, obce Plnění: Doplňování knihovního fondu v knihovnách MSK má narůstající tendenci, nelze z něj však vysledovat kvalitu získávaných dokumentů. Nárůst knihovního fondu je zaznamenáván v oblasti výměnných fondů pro výkon regionálních funkcí, na jejichž existenci je do značné míry závislá řada knihoven v malých obcích. V těchto souborech je zaručena kvalita poskytované literatury i skladba publikací s ohledem na věkovou strukturu či národnostní složení obsluhované populace. Rozšíření dodávek výměnných souborů s sebou nese i negativa - některé obce využily této služby k omezení dotace na nákup knihovního fondu pro knihovnu. Na základě vyhodnocení standardů VKIS bylo zjištěno, že v roce 2005 nedoplňovalo KF 15 knihoven, v roce knihoven a v roce knihoven. Naštěstí se nejedná o plošnou záležitost. 7 Dostupné z < 8

10 Graf č. 1: Doplňování knihovního fondu (Data převzata z ročních statistik KULT (MK) 12-01) r r r r přírůstky KF v k.j Zajistit kontinuitu v přístupu k elektronickým informačním zdrojům pro potřeby výzkumu, vývoje a vzdělávání. Garant: knihovny Předpokládaný zdroj financování: Ministerstvo kultury, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Moravskoslezský kraj, obce Plnění: V uplynulém období byl zajištěn přístup k hodnotným zahraničním elektronickým informačním zdrojům díky státnímu programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 1N Informační infrastruktura výzkumu, jako např. Multilicence na vstup do Web of Knowledge, OCLC FirstSearch Service, databáze EBSCO zdroj vědeckých informací pro humanitní a společenské obory. Licence získala kromě univerzitních knihoven především MSVK, která tak významně rozšířila své rešeršní služby. Prostřednictvím meziknihovních služeb bylo možno rešerše objednávat. I když se zmenšuje jazyková bariéra uživatelů knihoven a knihovny zajistily propagační kampaň, rozsah využívání zahraničních elektronických informačních zdrojů stále neodpovídá jejich nabídce. Pravděpodobně se jedná o dlouhodobou záležitost, která musí být řešena ve spolupráci se školami a jejich výukovými programy. V knihovnách MSK jsou užívány nejčastěji externí databáze, jako např. ASPI (Automatizovaný systém právnických informací), Anopress, Občan a úřad, CODEXIS (databáze legislativy ČR a EU, Česká národní bibliografie). Vstupy do některých českých licencovaných databází (zejména ANOPRESS a ČTK) byly získány prostřednictvím podprogramu VISK 8/A. 9

11 2.3. Budovat elektronické katalogy, zapojovat se do tvorby informačních bran. Garant: knihovny Předpokládaný zdroj financování: Ministerstvo kultury, Moravskoslezský kraj, obce Plnění: Stále větší část knihoven vystavuje na svých www stránkách své katalogy. V rámci kooperativních celků jsou budovány jednak regionální katalogy dokumentů (např. Bruntálsko), jednak svými záznamy knihovny přispívají do souborných katalogů (SKAT, Souborný katalog ČR). Do Souborného katalogu ČR přispívají knihovny v obcích nad obyvatel, knihovny pověřené výkonem regionálních funkcí, knihovny se specializovaným fondem a MSVK (pouze jedna knihovna v malém sídle požádala o výjimku). V polovině roku 2008 zpřístupňovalo 30 % knihoven OPAC katalog na svých www stránkách. 11 % knihoven mělo své fondy vystaveny spolu s jiným subjektem (např. pověřenou knihovnou) a 59 % knihoven zatím online katalog nemělo Dopracovat krajský systém národní registrující bibliografie. Garant: MSVK Předpokládaný zdroj financování: Ministerstvo kultury, Moravskoslezský kraj Plnění: Zpracovatelem národní registrující bibliografie, ať již na souborné či analytické úrovni je ze zákona č. 257/2001 Sb. MSVK. Pro účely národní registrující bibliografie byla využívána periodika vycházející na území MSK, jednorázové a průběžné sborníky vysokých škol MSK, periodika paměťových institucí v MSK a výběrově významné publikace s informacemi o MSK (bez časového omezení). Představa vytvoření kooperativního systému na krajské úrovni se nezrealizovala, jelikož rozsah excerpční základny, s níž pracují bibliografové MSVK je z pohledu národního koordinátora dostatečný. Mnohé knihovny vytvářejí vlastní databáze, orientující se převážně na regionální oblast ve svém okruhu působnosti (Karviná Elektronický biografický slovník Těšínského Slezska, Havířov Osobnosti regionu, Kalendárium, Bohumín Kam v Bohumíně, Český Těšín Biblioset, Orlová Databáze firem a podnikatelů, Opava Občasník OKKO a další). 3. Ochrana a zpřístupnění kulturního dědictví 3.1. Pokračovat v retrospektivní bibliografii regionů. Garant: knihovny Předpokládaný zdroj financování: Ministerstvo kultury, Moravskoslezský kraj, obce 10

12 Plnění: V hodnoceném období probíhaly práce na retrospektivní regionální bibliografii Ostravska, která je průběžně doplňována až po závěr roku Uživatelům je dále k dispozici retrospektivní regionální bibliografie Karvinska 9, která byla vydána i v klasické tištěné podobě. 10 V tištěné podobě je rovněž již dříve zpracovaná oblast Opavska Rozvinout spolupráci s archivy, muzei a dalšími typy paměťových institucí s ohledem na ochranu a zpřístupnění kulturního dědictví. Garant: provozovatelé paměťových institucí Předpokládaný zdroj financování: Ministerstvo kultury, Moravskoslezský kraj, obce Plnění Byla prohloubena spolupráce mezi krajskou knihovnou a paměťovými institucemi v kraji, a to především na bázi společného zřizování Moravskoslezským krajem. Jedná se o tato muzea: Muzeum Silesia Český Těšín, Muzeum v Bruntále, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Muzeum Novojičínska a Muzeum Beskyd Frýdek-Místek. Spolupráce se týkala oblasti digitalizace dokumentů, vzájemné propagace akcí a společných akcí. Dlouhodobě se jedná o metodickou pomoc krajské knihovny knihovnám muzejním a galerijní, které se také zúčastňují vzdělávacích akcí Zahájit digitalizaci vybraných částí knihovních fondů jako součásti národního kulturního dědictví. Garant: knihovny Předpokládaný zdroj financování: Ministerstvo kultury, Moravskoslezský kraj, obce Plnění V MSVK vzniklo koncem roku 2005 digitalizační pracoviště, kde jsou zpracovávány vzácné regionální dokumenty. Archivní kopie digitalizovaných publikací jsou uloženy v archivu MSVK, uživatelské verze jsou v souladu s autorským zákonem k dispozici návštěvníkům knihoven a paměťových institucí. Více než stran je vystaveno na internetu v systému Kramerius 12, který je základním nástrojem pro zpřístupnění digitalizovaných dokumentů. Dodržovanými standardy i užívanou technikou a metodologicky navazuje zárodek Digitální knihovny MSK na Národní digitální knihovnu. 8 Dostupné z < 9 Dostupné z < 10 Kubečková, Michaela., Oravová, Monika., Ohnoutková, Marta. Bibliografie okresu Karviná. : v Ostravě, s. ISBN Indrová, Jana, Koplík, Jiří. Bibliografie okresu Opava. 1. vyd. Brno : Muzejní a vlastivědná společnost, s. ISBN Dostupné z < 11

13 Jedinečné regionální publikace byly vytipovány ve spolupráci s paměťovými institucemi regionu. Kromě výše zmíněných se jedná také o Archiv města Ostravy, Ostravské muzeum a Slezské muzeum v Opavě Zlepšit organizační a technickou připravenost knihoven ke zvládnutí krizových situací v případě živelných pohrom. Garant: knihovny Předpokládaný zdroj financování: Ministerstvo kultury, Moravskoslezský kraj, obce Plnění V MSK byl připraven projekt Integrovaného bezpečnostního centra MSK, které je podporováno z evropského fondu pro regionální rozvoj. Předpokládá se, že součástí IBC MSK bude i krizové centrum. Zatím není uvažováno o zřízení záchranného pracoviště pro papírové dokumenty a není dopracována jednotná metodika. Systém řízení a zvládání krizových situací je plně v kompetencích zřizovatelů a provozovatelů knihoven. V České republice byl založen Český komitét Modrého štítu jako nezisková národní společnost Mezinárodního komitétu Modrý štít (International Committee of the Blue Shield) 13. Posláním Českého komitétu Modrý štít je preventivní ochrana, zmírňování rizik a pomoc při záchraně kulturního dědictví ohroženého přírodní katastrofou, selháním člověka či ozbrojeným střetnutím. Za tímto účelem a na zcela dobrovolném základě shromažďuje a šíří informace, koordinuje akce a doporučuje a napomáhá realizaci nezbytných opatření v případě výjimečných situací v ČR nebo prostřednictvím ICBS mimo její hranice všude, kde je zapotřebí pomoci. 4. Rozvoj lidských zdrojů 4.1. Zajistit mimoškolní vzdělávání pracovníků knihoven. Garant: MSVK, knihovny Předpokládaný zdroj financování: Ministerstvo kultury, Moravskoslezský kraj Plnění V regionálním výukovém centru každoročně probíhá rekvalifikační kurz akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. V letech tímto kurzem prošlo 88 absolventů. Kromě toho byla zorganizována řada specializovaných kurzů a jednorázových školení s různým zaměřením. Vzdělávací akce pro větší počet účastníků jsou z prostorových důvodů nabízeny často mimo MSVK (především v KMO, Ostravském muzeu, v Dokumentačním a správním centru Galerie výtvarného umění v Ostravě, případně v dalších knihovnách MSK). Celoživotní vzdělávání zahrnovalo široké spektrum seminářů, konferencí a kurzů organizovaných především MSVK ale též pověřenými a dalšími 13 Dostupné z: < 12

14 základními knihovnami. (V omezeném rozsahu podporováno dotací na regionální funkce.) Hlavním finančním zdrojem pro vzdělávací akce byl program Ministerstva kultury VISK 2. Tabulka č. 4: Přehled dotací z grantového titulu VISK 2 (v tis. Kč) rok dotace VISK Tabulka č. 5: Celkový přehled počtu vzdělávacích akcí Chyba! Chybné propojení Nárůst kvalifikace knihovníků v systému celoživotního vzdělávání podpořit zlepšeným odměňováním. Garant: provozovatelé knihoven Předpokládaný zdroj financování: Moravskoslezský kraj, obce Plnění Na základě publikace Evropský průvodce kompetencemi v oboru knihovnických a informačních služeb 14 byl v krajské knihovně přepracován a doplněn Katalog pracovních míst. V popisu pracovních míst knihovníků figuruje požadovaná úroveň kompetence pro 4 oblasti Informace, Technologie, Komunikace, Řízení. Neshoda mezi požadovanou a skutečnou kompetencí pracovníka zařazeného na pracovní místo je dle možností zaměstnavatele a nabídky vzdělávacích akcí řešena vysíláním pracovníka do vzdělávacích kurzů. Provázat stoupající náročnost knihovnické profese i dalších profesí potřebných v moderní knihovně s úměrně zlepšeným odměňováním se zatím nezdařilo. Rovněž diferenciace zaměstnanců na základě kvality odváděné práce je vzhledem k chybějícím financím v řadě knihoven problematická a způsobuje fluktuaci především mladých zaměstnanců. 5. Standard veřejných knihovnických a informačních služeb V roce 2005 Ministerstvo kultury České republiky v návaznosti na zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), a v souladu s Koncepcí rozvoje knihoven v České republice na léta 2004 až 2010 vydalo Metodický pokyn k vymezení standardu veřejných knihovnických a informačních služeb poskytovaných knihovnami zřizovanými a/nebo provozovanými obcemi a kraji na území ČR. 15 Metodický pokyn stanovuje základní kvantitativní a kvalitativní podmínky pro 14 Dostupné z < 15 Dostupné z: < 13

15 poskytování VKIS. Dle tohoto pokynu jsou již od roku 2005 v MSK hodnoceny výkony knihoven poskytujících VKIS, a to v následujících ukazatelích: provozní doba knihovny pro veřejnost, tvorba knihovního fondu a informačních zdrojů, počet veřejně přístupných stanic připojených k internetu, studijní místa a prostory pro uživatele knihovny, obecné principy dostupnosti VKIS. (Dostupnost služeb bez rozdílu, a to i menšinám, např. národnostním či zdravotně postiženým. Dostupnost informací o knihovně prostřednictvím webové stránky. Docházková vzdálenost do knihovny 15 minut, ) Následující tabulky znázorňují počet profesionálních knihoven, které jednotlivé standardy splňují (v různých velikostních kategoriích sídel). V sídlech s 1 až 500 obyvateli nepůsobí žádná profesionální knihovna. Data za neprofesionální knihovnu nejsou úplná, a proto nebyla tato kategorie vyhodnocována. Tabulka č. 6: Provozní doba knihovny pro veřejnost týdně (v hodinách) Hodiny pro veřejnost splňuje 2004 splňuje 2005 splňuje 2006 splňuje 2007 doporučená hodnota hod a více celkem Tabulka č. 7: Počet knihovních jednotek doplněných do knihovního fondu za jeden kalendářní rok Přírůstek k.j. splňuje 2004 splňuje 2005 splňuje 2006 splňuje 2007 doporučená hodnota k.j./rok k.j./rok k.j./rok k.j./rok k.j./rok k.j./rok k.j./rok a více k.j./rok celkem Tabulka č. 8: Výdaje na nákup KF (částka v Kč na 1 obyvatele vydaná za jeden kalendářní rok) 14

16 Nákup KF v Kč/1 ob. splňuje 2004 splňuje 2005 splňuje 2006 splňuje celkem doporučená hodnota Kč/1 obyv. Graf č. 2: Výdaj na nákup knihovního fondu v roce Obec do 500 obyv. Obec do 1000 obyv. Obec do 3000 obyv. Obec do 5000 obyv. Obec do obyv. Obec do obyv. Obec do obyv. Obec nad obyv. Kč/obyv.MSK Kč/obyv.ČR Standard min. Standard max. Tabulka č. 9: Počet veřejně přístupných stanic připojených k internetu Veřejný internet splňuje 2004 splňuje 2005 splňuje 2006 splňuje 2007 doporučená hodnota a více celkem Tabulka č. 10: Počet studijních míst v knihovně pro individuální práci nebo ve skupině 15

17 Studijní místa splňuje 2004 splňuje 2005 splňuje 2006 splňuje 2007 doporučená hodnota a více celkem Závěr Hodnotíme-li výkony a činnost knihoven v období , můžeme konstatovat, že se díky spolupráci knihoven, finanční podpoře Moravskoslezského kraje i jednotlivých zřizovatelů knihoven a vysokého osobního nasazení většiny knihovnic a knihovníků podařilo převážnou část Koncepce realizovat. Důvody nenaplnění některých dílčích cílů jsou uvedeny v předchozím textu. Tyto úkoly a nové související s vzrůstajícími požadavky veřejnosti na činnost knihoven budou předmětem Koncepce rozvoje veřejných knihovnických a informačních služeb v Moravskoslezském kraji pro léta Definice použitých zkratek: ČTK Česká tisková kancelář k. j. - knihovní jednotka KMO Knihovna města Ostravy MěK Městská knihovna MK místní knihovna MSK Moravskoslezský kraj MSVK v OPAC veřejně přístupný on-line katalog (Online Public Access Catalog) VISK Veřejné informační služby knihoven VKIS Veřejné knihovnické a informační služby 16

18 Příloha č. 1 Seznam knihoven působících v Moravskoslezském kraji Albrechtice Albrechtičky Andělská Hora Bartošovice Baška Baška Bělá Bernartice nad Odrou Bílá Bílčice Bílov Bílovec Bílovec Bílovec Bílovec Bítov Bocanovice Bohumín Bohumín Bohumín Bohumín Bohuslavice Bohušov Bolatice Bordovice Branka u Opavy Brantice Brumovice Brumovice Bruntál Bruntál Brušperk Bruzovice Březová Březová Březová Březová Březová Břidličná Budišov nad Budišovkou Budišovice Bukovec Obecní knihovna Albrechtice Místní knihovna Albrechtičky Místní knihovna Andělská Hora Místní knihovna Bartošovice Knihovna Baška Knihovna Baška - Knihovna Hodoňovice Místní knihovna Bělá Místní knihovna Bernartice nad Odrou Místní knihovna v Bílé Knihovna Bílčice Místní knihovna Bílov Městská knihovna Bílovec Městská knihovna Bílovec - MK Bravinné Městská knihovna Bílovec - MK Lubojaty Městská knihovna Bílovec - MK Výškovice Místní knihovna Bítov Obecní knihovna Bocanovice K3 Bohumín - knihovna K3 Bohumín - knihovna - Starý Bohumín K3 Bohumín - knihovna - Skřečoň K3 Bohumín - knihovna - Záblatí Místní knihovna Bohuslavice Místní knihovna Bohušov Obecní knihovna Bolatice Místní knihovna Bordovice Obecní knihovna Branka u Opavy Místní knihovna Brantice Místní knihovna Brumovice Místní knihovna Brumovice - MK Skrochovice Městská knihovna Bruntál Městská knihovna Bruntál - Okružní Městská knihovna Brušperk Obecní knihovna v Bruzovicích Knihovna Březová Knihovna Březová - MK Gručovice Knihovna Březová - MK Jančí Knihovna Březová - MK Leskovec Knihovna Březová - MK Lesní Albrechtice Městská knihovna Břidličná Městská knihovna Budišov nad Budišovkou Obecní knihovna v Budišovicích Místní knihovna Bukovec 17

19 Bystřice Čeladná Čermná ve Slezsku Český Těšín Český Těšín Český Těšín Český Těšín Český Těšín Český Těšín Český Těšín Darkovice Dětmarovice Dívčí Hrad Dobrá Dobratice Dolní Benešov Dolní Domaslavice Dolní Lhota Dolní Lomná Dolní Lutyně Dolní Lutyně Dolní Moravice Dolní Tošanovice Dolní Životice Doubrava Dvorce Frenštát pod Radhoštěm Fryčovice Frýdek-Místek Frýdek-Místek Frýdek-Místek Frýdek-Místek Frýdek-Místek Frýdek-Místek Frýdek-Místek Frýdlant nad Ostravicí Fulnek Fulnek Fulnek Fulnek Háj ve Slezsku Hať Havířov Havířov Místní knihovna Bystřice Knihovna a informační centrum Čeladná Obecní knihovna Čermná ve Slezsku Městská knihovna Český Těšín Městská knihovna Český Těšín - pobočka Havlíčkova Městská knihovna Český Těšín - pobočka Nádražní Městská knihovna Český Těšín - pobočka Svibice Městská knihovna Český Těšín - pobočka Dolní Žukov Městská knihovna Český Těšín - pobočka Koňakov Městská knihovna Český Těšín - pobočka Stanislavice Místní knihovna Darkovice Místní knihovna Dětmarovice Místní knihovna Dívčí Hrad Místní knihovna Dobrá Místní knihovna Dobratice Městská knihovna Dolní Benešov Obecní knihovna v Dolních Domaslavicích Obecní knihovna v Dolní Lhotě Obecní knihovna Dolní Lomná Místní knihovna Dolní Lutyně Místní knihovna Dolní Lutyně - MK Věřnovice Obecní knihovna Dolní Moravice Místní knihovna Dolní Tošanovice Místní knihovna Dolní Životice Obecní knihovna Doubrava Obecní knihovna ve Dvorcích Městská knihovna Frenštát pod Radhoštěm Obecní knihovna Fryčovice Městská knihovna Frýdek-Místek - pobočka Místek Městská knihovna Frýdek-Místek - pobočka 11. ZŠ Městská knihovna Frýdek-Místek, příspěvková organizace Městská knihovna Frýdek-Místek - MK Chlebovice Městská knihovna Frýdek-Místek - MK Lískovec Městská knihovna Frýdek-Místek MK Nová Osada Městská knihovna Frýdek-Místek MK Skalice Městská knihovna Frýdlant nad Ostravicí Městská knihovna Fulnek Městská knihovna Fulnek - MK Děrné Městská knihovna Fulnek - MK Lukavec Městská knihovna Fulnek - MK Stachovice Místní knihovna Háj ve Slezsku Místní knihovna Hať Městská knihovna Havířov Městská knihovna Havířov - Pavlovova 18

20 Havířov Havířov Havířov Havířov Havířov Havířov Havířov Havířov Havířov Heřmanice u Oder Heřmanovice Hlavnice Hlinka Hlubočec Hlučín Hlučín Hlučín Hněvošice Hnojník Hodslavice Holasovice Holasovice Holasovice Holasovice Holčovice Horní Benešov Horní Bludovice Horní Domaslavice Horní Lhota Horní Lomná Horní Město Horní Suchá Horní Tošanovice Hostašovice Hošťálkovy Hrabyně Hrabyně Hradec nad Moravicí Hradec nad Moravicí Hradec nad Moravicí Hradec nad Moravicí Hradec nad Moravicí Hradec nad Moravicí Městská knihovna Havířov - Reneta Městská knihovna Havířov - J. Wericha Městská knihovna Havířov - J. Seiferta Městská knihovna Havířov - Šumbark Městská knihovna Havířov - Šumbark Městská knihovna Havířov - Prostřední Suchá Městská knihovna Havířov - Životice Městská knihovna Havířov - Bludovice Městská knihovna Havířov - MK Dolní Datyně Místní knihovna Heřmanice u Oder Obecní knihovna Heřmanovice Obecní knihovna Hlavnice Místní knihovna Hlinka Obecní knihovna Hlubočec Městská knihovna Hlučín Městská knihovna Hlučín - MK Bobrovníky Městská knihovna Hlučín - MK Darkovičky Místní knihovna Hněvošice Knihovna Hnojník Místní knihovna Hodslavice Místní knihovna Pavla Křížkovského Holasovice Místní knihovna Holasovice - MK Kamenec Místní knihovna Holasovice - MK Loděnice Místní knihovna Holasovice - MK Štemplovec Místní knihovna Holčovice Městská knihovna Horní Benešov Obecní knihovna v Horních Bludovicích Místní knihovna Horní Domaslavice Obecní knihovna Horní Lhota Knihovna terénního střediska ekologické výchovy Horní Lomná Obecní knihovna v Horním Městě Obecní knihovna Horní Suchá Obecní knihovna Horní Tošanovice Místní knihovna Hostašovice Místní knihovna Hošťálkovy Knihovna Charitního centra sv. Kláry Hrabyně Obecní knihovna Hrabyně MěK a IC Hradec nad Moravicí MěK a IC Hradec nad Moravicí - MK Benkovice MěK a IC Hradec nad Moravicí - MK Domoradovice MěK a IC Hradec nad Moravicí - MK Jakubčovice MěK a IC Hradec nad Moravicí - MK Kajlovec MěK a IC Hradec nad Moravicí - MK Žimrovice 19

21 Hrádek Hrčava Hukvaldy Chlebičov Chotěbuz Chuchelná Chvalíkovice Jablunkov Jakartovice Jakartovice Jakartovice Jakartovice Jakubčovice nad Odrou Janov Janovice Jeseník nad Odrou Jeseník nad Odrou Jeseník nad Odrou Jezdkovice Jindříchov Jiříkov Jistebník Kaňovice Karlovice Karviná Karviná Karviná Karviná Karviná Karviná Karviná Karviná Karviná Kateřinice Klimkovice Kobeřice Komorní Lhotka Kopřivnice Kopřivnice Kopřivnice Kopřivnice Kopřivnice Kopřivnice Košařiska Obecní knihovna Hrádek Obecní knihovna Hrčava Obecní knihovna Hukvaldy Obecní knihovna Chlebičov Místní knihovna Chotěbuz Místní knihovna Chuchelná Místní knihovna Chvalíkovice Knihovna Jablunkov Místní knihovna Jakartovice Místní knihovna Jakartovice - MK Bohdanovice Místní knihovna Jakartovice - MK Deštné Místní knihovna Jakartovice - Hořejší Kunčice Místní knihovna Jakubčovice nad Odrou Místní knihovna Janov Místní knihovna v Janovicích Místní knihovna Jeseník nad Odrou Místní knihovna Jeseník nad Odrou - MK Blahutovice Místní knihovna Jeseník nad Odrou - MK Hůrka Místní knihovna Jezdkovice Místní knihovna v Jindřichově Místní knihovna Jiříkov Místní knihovna Jistebník Obecní knihovna v Kaňovicích Místní knihovna Karlovice Regionální knihovna Karviná - Mizerov Regionální knihovna Karviná - Fryštát Regionální knihovna Karviná - Ráj Regionální knihovna Karviná - Darkov Regionální knihovna Karviná - Hranice, rehab. Regionální knihovna Karviná - Nové Město Regionální knihovna Karviná - Hranice Regionální knihovna Karviná - Staré Město Regionální knihovna Karviná - Louky Místní knihovna Kateřinice Městská knihovna Klimkovice Místní knihovna Kobeřice Obecní knihovna Komorní Lhotka Městská knihovna Kopřivnice Městská knihovna Kopřivnice - MK Lubina Městská knihovna Kopřivnice - MK Mniší Městská knihovna Kopřivnice - MK Vlčovice Městská knihovna Kopřivnice - pobočka Sever Městská knihovna Kopřivnice - DPS Místní knihovna Košařiska 20

22 Kozlovice Kozlovice Kozmice Krásná Krásná Krasov Kravaře Krmelín Krnov Krnov Krnov Krnov Kružberk Křišťanovice Kujavy Kunčice pod Ondřejníkem Kunín Kyjovice Leskovec nad Moravicí Lhotka Lhotka u Litultovic Lichnov Liptaň Litultovice Lomnice Luboměř Lučina Ludgeřovice Ludvíkov Malá Morávka Malá Štáhle Mankovice Melč Město Albrechtice Metylovice Mezina Mikolajice Milíkov Mladecko Mokré Lazce Moravice Morávka Mořkov Mosty u Jablunkova Obecní knihovna Kozlovice Obecní knihovna Kozlovice - ObK Měrkovice Obecní knihovna Kozmice Místní knihovna Krásná - Mohelnice Místní knihovna Krásná - Dolní Krásná Místní knihovna Krasov Městská knihovna Kravaře Obecní knihovna Krmelín Městská knihovna Krnov Městská knihovna Krnov - Jiráskova Městská knihovna Krnov - Kostelec Městská knihovna Krnov - pobočka Rooseveltova Obecní knihovna Kružberk Obecní knihovna Křišťanovice Místní knihovna Kujavy Obecní knihovna Kunčice p. Ondřejníkem Místní knihovna Kunín Obecní knihovna Kyjovice Obecní veřejná knihovna v Leskovci nad Moravicí Místní knihovna Lhotka Místní knihovna Lhotka u Litultovic Místní knihovna Lichnov Obecní knihovna Liptaň Knihovna Litultovice Obecní knihovna Lomnice Místní knihovna Luboměř Obecní knihovna Lučina Místní knihovna Ludgeřovice Místní knihovna Ludvíkov Obecní knihovna Malá Morávka Místní knihovna Malá Štáhle Místní knihovna Mankovice Obecní knihovna Melč Městská knihovna Města Albrechtice Obecní knihovna v Metylovicích Obecní knihovna v Mezině Obecní knihovna Mikolajice Místní knihovna Milíkov Obecní knihovna Mladecko Místní knihovna Mokré Lazce Obecní knihovna Moravice Místní knihovna v Morávce Místní knihovna Mořkov Místní knihovna Mosty u Jablunkova 21

23 Mošnov Návsí Nošovice Nové Lublice Nové Sedlice Nový Jičín Nový Jičín Nový Jičín Nový Jičín Nový Jičín Nový Jičín Nýdek Odry Odry Olbramice Oldřišov Opava Opava Opava Opava Opava Opava Opava Opava Opava Orlová Osoblaha Místní knihovna Mošnov Knihovna Návsí Místní knihovna Nošovice Obecní knihovna Nové Lublice Místní knihovna Nové Sedlice Městská knihovna Nový Jičín Městská knihovna Nový Jičín - MK Kojetín Městská knihovna Nový Jičín - MK Libhošť Městská knihovna Nový Jičín - MK Loučka Městská knihovna Nový Jičín - MK Žilina Městská knihovna Nový Jičín - MK Straník Místní knihovna Nýdek Městská knihovna Odry Městská knihovna Odry - MK Kaménka Místní knihovna Olbramice Místní knihovna Oldřišov Knihovna Petra Bezruče v Opavě, příspěvková organizace Knihovna Petra Bezruče v Opavě - MK Komárov Knihovna Petra Bezruče v Opavě - MK Malé Hoštice Knihovna Petra Bezruče v Opavě - MK Milostovice Knihovna Petra Bezruče v Opavě - MK Suché Lazce Knihovna Petra Bezruče v Opavě - MK Vávrovice Knihovna Petra Bezruče v Opavě - pobočka Kateřinky Knihovna Petra Bezruče v Opavě - pobočka Kylešovice Knihovna Petra Bezruče v Opavě - pobočka Olomoucká Městská knihovna Orlová Obecní knihovna v Osoblaze Knihovna města Ostravy, příspěvková organizace Knihovna města Ostravy, p.o. - Heřmanice Knihovna města Ostravy, p.o. - Hošťálkovice Knihovna města Ostravy, p.o. - Krásné Pole Knihovna města Ostravy, p.o. - Kunčičky Knihovna města Ostravy, p.o. - Michálkovice Knihovna města Ostravy, p.o. - Nová Bělá Knihovna města Ostravy, p.o. - Petřkovice Knihovna města Ostravy, p.o. - Polanka Knihovna města Ostravy, p.o. - Proskovice Knihovna města Ostravy, p.o. - Radvanice Knihovna města Ostravy, p.o. - Stará Bělá Knihovna města Ostravy, p.o. - Hladnovská/Muglinov Knihovna města Ostravy, p.o. - Daliborova Knihovna města Ostravy, p.o. - Fifejdy Knihovna města Ostravy, p.o. - Vítkovice Knihovna města Ostravy, p.o. - Přívoz 22

24 Ostravice Otice Palkovice Palkovice Paskov Paskov Pazderna Petrovice u Karviné Petřvald Petřvald Petřvald Písek Píšť Pražmo Příbor Příbor Příbor Pstruží Pustá Polom Pustějov Radkov Raduň Raškovice Rohov Ropice Roudno Rudná pod Pradědem Rybí Rychvald Rýmařov Rýmařov Řeka Knihovna města Ostravy, p.o. - Dr. Martínka Knihovna města Ostravy, p.o. - Výškovice Knihovna města Ostravy, p.o. - Gurtěvova Knihovna města Ostravy, p.o. - Hrabová Knihovna města Ostravy, p.o. - Závodní Knihovna města Ostravy, p.o. - L. Podéště Knihovna města Ostravy, p.o. - Opavská Knihovna města Ostravy, p.o. - Vietnamská Knihovna města Ostravy, p.o. - Svinov Knihovna města Ostravy, p.o. - Podroužkova v Ostravě, příspěvková organizace Místní knihovna Ostravice Místní knihovna Otice Obecní knihovna Palkovice Obecní knihovna Palkovice - ObK Myslík Místní knihovna Paskov Místní knihovna Paskov - MK Oprechtice Místní knihovna Pazderna Obecní knihovna Petrovice u Karviné Středisko kulturních služeb - knihovna Petřvald Místní knihovna Petřvald - MK Petřvaldík Místní knihovna Petřvald Obecní knihovna Písek Místní knihovna Píšť Obecní knihovna v Pražmě Městská knihovna Příbor Městská knihovna Příbor - MK Hájov Městská knihovna Příbor - MK Prchalov Místní knihovna Pstruží Obecní knihovna Pustá Polom Místní knihovna Pustějov Knihovna Radkov Místní knihovna Raduň Místní knihovna v Raškovicích Místní knihovna Rohov Obecní knihovna Ropice - Biblioteka Gminna Místní knihovna Roudno Obecní knihovna v Rudné pod Pradědem Místní knihovna Rybí Městská knihovna Rychvald Městská knihovna Rýmařov - MK Janovice Městská knihovna Rýmařov Místní knihovna Řeka 23

25 Řepiště Sedliště Sedlnice Skotnice Skřipov Skřipov Slatina Slavkov Slezské Pavlovice Slezské Rudoltice Služovice Smilovice Soběšovice Sosnová Spálov Stará Ves Stará Ves nad Ondřejnicí Stará Ves nad Ondřejnicí Staré Hamry Staré Heřminovy Staré Město Starý Jičín Starý Jičín Starý Jičín Starý Jičín Starý Jičín Starý Jičín Starý Jičín Staříč Stěbořice Stěbořice Stěbořice Stonava Strahovice Střítež Studénka Studénka Sudice Suchdol nad Odrou Svatoňovice Světlá Hora Sviadnov Svobodné Heřmanice Šenov Místní knihovna Řepiště Obecní knihovna v Sedlištích KIC Sněženka Sedlnice Místní knihovna Skotnice Obecní knihovna Skřipov - MK Hrabství Obecní knihovna Skřipov Místní knihovna Slatina Místní knihovna Slavkov Obecní knihovna Slezské Pavlovice Obecní knihovna ve Slezských Rudolticích Obecní knihovna Služovice Místní knihovna Smilovice Místní knihovna Soběšovice Místní knihovna v Sosnové Místní knihovna Spálov Obecní knihovna ve Staré Vsi Obecní knihovna Stará Ves nad Ondřejnicí Obecní knihovna Stará Ves n. O. - ObK Košatka Místní knihovna Staré Hamry Místní knihovna Staré Heřminovy Obecní knihovna ve Starém Městě Místní knihovna Starý Jičín Místní knihovna Starý Jičín - MK Dub Místní knihovna Starý Jičín - MK Janovice Místní knihovna Starý Jičín - MK Jičina Místní knihovna Starý Jičín - MK Petřkovice Místní knihovna Starý Jičín - MK Heřmanice Místní knihovna Starý Jičín - MK Starojická Lhota Obecní knihovna Staříč Místní knihovna Stěbořice Místní knihovna Stěbořice - MK Jamnice Místní Knihovna Stěbořice - MK Nový Dvůr Místní knihovna Stonava Místní knihovna Strahovice Obecní knihovna Střítež Městská knihovna Studénka Městská knihovna Studénka - pobočka Zámek Místní knihovna Sudice Místní knihovna Suchdol nad Odrou Obecní knihovna Svatoňovice Obecní knihovna Světlá Hora Obecní knihovna Sviadnov Veřejná obecní knihovna Svobodné Heřmanice Knihovna & Šenovské muzeum Šenov 24

26 Šenov u Nového Jičína Šilheřovice Široká Niva Štáblovice Štěpánkovice Štítina Štramberk Štramberk Těrlicko Těrlicko Těškovice Tichá Tísek Trnávka Trojanovice Třanovice Třebom Třemešná Třinec Třinec Třinec Třinec Třinec Třinec Třinec Třinec Třinec Tvrdkov Tvrdkov Uhlířov Úvalno Václavov u Bruntálu Václavovice Velká Polom Velká Štáhle Velké Albrechtice Velké Heraltice Velké Heraltice Velké Heraltice Velké Heraltice Velké Hoštice Vělopolí Vendryně Veřovice Místní knihovna Šenov u Nového Jičína Místní knihovna Šilheřovice Místní knihovna Široká Niva Místní knihovna Štáblovice Obecní knihovna Štěpánkovice Místní knihovna Štítina Městská knihovna Štramberk Městská knihovna Štramberk - DPS Obecní knihovna Těrlicko Obecní knihovna Těrlicko - ObK Hradiště Obecní knihovna Těškovice Místní knihovna Tichá Místní knihovna Tísek Místní knihovna Trnávka Místní knihovna Trojanovice Místní knihovna Třanovice Místní knihovna Třebom Obecní knihovna Třemešná Městská knihovna Třinec, příspěvková organizace Městská knihovna Třinec - Kanada Městská knihovna Třinec - Karpentná Městská knihovna Třinec - MK Guty Městská knihovna Třinec - Nebory Městská knihovna Třinec - Oldřichovice Městská knihovna Třinec - Sosna Městská knihovna Třinec - Staré Město Městská knihovna Třinec - Tyra Obecní knihovna Tvrdkov - ObK Ruda u Rýmařova Obecní knihovna Tvrdkov Místní knihovna Uhlířov Obecní knihovna Úvalno Knihovna obce Václavov u Bruntálu Obecní knihovna ve Václavovicích Místní knihovna Velká Polom Obecní knihovna Velká Štáhle Místní knihovna Velké Albrechtice Obecní knihovna Velké Heraltice Obecní knihovna Velké Heraltice - ObK Košetice Obecní knihovna Velké Heraltice - ObK Malé Heraltice Obecní knihovna Velké Heraltice - ObK Sádek Místní knihovna Velké Hoštice Místní knihovna Vělopolí Místní knihovna Vendryně Místní knihovna Veřovice 25

27 Větřkovice Vítkov Vítkov Vítkov Vítkov Vojkovice Vratimov Vratimov Vražné Vrbno pod Pradědem Vrbno pod Pradědem Vršovice Vřesina Vřesina Vysoká Vysoká Vysoká Vyšní Lhoty Zátor Závada Závišice Zbyslavice Žabeň Ženklava Žermanice Životice u Nového Jičína Místní knihovna Větřkovice Městská knihovna Vítkov Městská knihovna Vítkov - MK Nové Těchanovic Městská knihovna Vítkov - MK Klokočov Městská knihovna Vítkov - MK Podhradí Místní knihovna Vojkovice Městská knihovna Vratimov Městská knihovna Vratimov - MK Horní Datyně Místní knihovna Vražné Městská knihovna Vrbno pod Pradědem Městská knihovna Vrbno pod Pradědem - MK Železná Místní knihovna Vršovice Místní knihovna Vřesina Obecní knihovna Vřesina Obecní knihovna Vysoká - ObK Pitárné Obecní knihovna Vysoká Obecní knihovna Vysoká - ObK Bartultovice Obecní knihovna ve Vyšních Lhotách Obecní knihovna Zátor Místní knihovna Závada Místní knihovna Závišice Místní knihovna Zbyslavice Místní knihovna Žabeň Místní knihovna Ženklava Místní knihovna Žermanice Místní knihovna Životice u Nového Jičína 26

D1. Datové podklady v tabulkách

D1. Datové podklady v tabulkách D6.2 - elektřiny z ČEZ Distribuce, a. s. Moravskoslezský kraj, součet za obce, ORP stav 2011 Zdroj dat: ČEZ Distribuce, a. s., 2013 Celkem Albrechtičky 1,037 0,08 0,154 0,02 0,040 0,00 1,231 0,02 Bílov

Více

Pořadí soutěž obcí Moravskoslezský kraj rok 2017 (vyhl

Pořadí soutěž obcí Moravskoslezský kraj rok 2017 (vyhl Pořadí soutěž obcí Moravskoslezský kraj rok 2017 (vyhl Obce do 2 500 obyvatel Obce a města 2 501 15 000 obyvatel 1 Obec Nová Pláň 1 Obec Trojanovice 2 Obec Býkov-Láryšov 2 Město Hradec nad Moravicí 3 Obec

Více

Energetické bilance v tabulkách - současný stav

Energetické bilance v tabulkách - současný stav S1.1 - Bilance roční spotřeby primárních paliv v území Moravskoslezský kraj, členěno dle ORP, obce a skupenství paliv stav 2011, přepočteno na průměrné klimatické podmínky [GJ/r] Bílovec 4 804 75 506 1

Více

Energetické bilance v tabulkách - současný stav. ostatní průmysl. zemědělství (budovy)

Energetické bilance v tabulkách - současný stav. ostatní průmysl. zemědělství (budovy) S1.2 - Bilance roční spotřeby primárních paliv v území Moravskoslezský kraj, členěno dle ORP, obce a sektoru spotřeby stav 2011, přepočteno na průměrné klimatické podmínky [GJ/r] [GJ/r] Bílovec 98 499

Více

Tab. P1 Potřeba bytů v Moravskoslezském kraji -obce a SO ORP Varianta I. (Optimistická)

Tab. P1 Potřeba bytů v Moravskoslezském kraji -obce a SO ORP Varianta I. (Optimistická) Tab. P1 bytů v Moravskoslezském kraji -obce a SO ORP Varianta I. (Optimistická) s r. - bytů z bytů v r. Albrechtičky 684 680 289 248 2,74 2,56 634,1 45,9 15 9 24-13 0,6-8 -3 21 260 Bílov 575 565 213 183

Více

Tab. P2 Potřeba bytů v Moravskoslezském kraji -obce a SO ORP Variata II. (Reálná)

Tab. P2 Potřeba bytů v Moravskoslezském kraji -obce a SO ORP Variata II. (Reálná) Tab. P2 bytů v Moravskoslezském kraji -obce a SO ORP Variata II. (Reálná) s r. - bytů z bytů v r. Albrechtičky 684 680 289 248 2,74 2,56 634,1 45,9 15 9 24-13 1,2-16 -5 19 258 Bílov 575 565 213 183 3,09

Více

Tab. 2 - Vyhodnocení územních podmínek pro hospodářský rozvoj 2017

Tab. 2 - Vyhodnocení územních podmínek pro hospodářský rozvoj 2017 volných 598925 Albrechtice 3948 5188 7,0 26 158 4 4 1 568741 Albrechtičky 683 5033 3,4 6 197 3 4 1 551929 Andělská Hora 377 240 14,4 40 202 3 1 0 599212 Bartošovice 1693 5282 5,9 13 197 3 3 1 598011 Baška

Více

SEZNAM OBCÍ ITI OSTRAVSKÁ AGLOMERACE

SEZNAM OBCÍ ITI OSTRAVSKÁ AGLOMERACE SEZNAM OBCÍ ITI OSTRAVSKÁ AGLOMERACE Kód územní jednotky Název územní jednotky Úroveň Spadá pod 598925 Albrechtice Obec Karviná 568741 Albrechtičky Obec Nový Jičín 599212 Bartošovice Obec Nový Jičín 598011

Více

Tab. 3 - Vyhodnocení územních podmínek pro soudržnost společenství obyvatel 2017

Tab. 3 - Vyhodnocení územních podmínek pro soudržnost společenství obyvatel 2017 Tab. 3 - Vyhodnocení územních podmínek pro soudržnost společenství 2017 bydliště obce s 598925 Albrechtice 38,8 250 15,6 4,8 8,7 1 12 0 4 568741 Albrechtičky 60,7 225 19,3-16,1 10,2 4 0 0 4 551929 Andělská

Více

Příprava 3. výzvy v MSK. Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu

Příprava 3. výzvy v MSK. Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Příprava 3. výzvy v MSK Dotační program MSK: Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji 3. výzva otevřená a uzavřená výzva (pro zásobník 2. výzvy) Vyhlášení: Duben 2019 (10. 4. 2019) Příjem žádostí: Květen

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ OKRES BRUNTÁL. Správní obvod obce s rozšířenou působností. Správní obvod obce s pověřeným obecním úřadem

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ OKRES BRUNTÁL. Správní obvod obce s rozšířenou působností. Správní obvod obce s pověřeným obecním úřadem OKRES BRUNTÁL 1. Andělská Hora Mě 1 590 362 Bruntál Bruntál Bruntál Světlá Hora Bruntál 2. Bílčice 2 433 247 Bruntál Bruntál Bruntál Dvorce Bruntál 3. Bohušov 2 070 381 Krnov Osoblaha Krnov Osoblaha Osoblaha

Více

*KUMSX01YLWIR* KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy a chytrého regionu 28. října 117, Ostrava

*KUMSX01YLWIR* KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy a chytrého regionu 28. října 117, Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy a chytrého regionu 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01YLWIR* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 86050/2018 Sp. zn.: DSH/515/2018/JaM 276.11 S5 Vyřizuje: Ing.

Více

STATISTICKÝ PŘEHLED ZÁSAHOVÉ ČINNOSTI Likvidace obtížného hmyzu

STATISTICKÝ PŘEHLED ZÁSAHOVÉ ČINNOSTI Likvidace obtížného hmyzu HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE Odbor operačního řízení Pracoviště technického zabezpečení a statistiky Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje STATISTICKÝ PŘEHLED ZÁSAHOVÉ

Více

Informace k dalšímu kolu kotlíkových dotací

Informace k dalšímu kolu kotlíkových dotací Informace k dalšímu kolu kotlíkových dotací Zpracoval(a): Mgr. Petra Brodová, MPA Datum: 4. 4. 2017 Úvodní informace Operační program: Prioritní osa: Specifický cíl: Celková alokace: Řídící orgán: Zprostředkující

Více

Odbor dopravy Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Vám předkládá Návrh jízdních řádů drážní dopravy na období 2017/2018.

Odbor dopravy Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Vám předkládá Návrh jízdních řádů drážní dopravy na období 2017/2018. KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy a chytrého regionu 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01SWCGS* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 79185/2017 Sp. zn.: DSH/16722/2017/JaM 276.11 S5 Vyřizuje:

Více

H. POŽADAVKY NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU NA KOORDINACI ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI OBCÍ A NA ŘEŠENÍ V ÚPD OBCÍ

H. POŽADAVKY NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU NA KOORDINACI ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI OBCÍ A NA ŘEŠENÍ V ÚPD OBCÍ H. POŽADAVKY NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU NA KOORDINACI ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI OBCÍ A NA ŘEŠENÍ V ÚPD OBCÍ H.I. UPŘESNĚNÍ VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU 113. ZÚR MSK stanovují požadavky na koordinaci

Více

Odbor dopravy Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Vám předkládá návrh jízdních řádů drážní dopravy na období platnosti jízdního řádu 2014/2015.

Odbor dopravy Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Vám předkládá návrh jízdních řádů drážní dopravy na období platnosti jízdního řádu 2014/2015. KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01D7UYW* Váš dopis zn.: - podle rozdělovníku - Ze dne: Čj: MSK 80914/2014 Sp. zn.: DSH/1109/2014/Moš 276.2 S10 Vyřizuje:

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy a silničního hospodářství 28. října 117, Ostrava

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy a silničního hospodářství 28. října 117, Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy a silničního hospodářství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX00Q453J* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 102243/2010 Sp. zn.: DSH/6240/2010/Vu 276.2 S5 Vyřizuje:

Více

KRAJSKÝ PŘEBOR MUŽŮ SR

KRAJSKÝ PŘEBOR MUŽŮ SR KRAJSKÝ PŘEBOR MUŽŮ 1. Slávia Orlová - Lutyně SO-ÚZM tráva (UT) 2. Šenov SO- ÚZM tráva 3. Dětmarovice SO-ÚZM tráva 4. Frenštát NE-ÚZM tráva (tráva) 5. Bohumín NE-ÚZM tráva 6. Krnov NE-ÚZM tráva (UT) 7.

Více

7 Polanka : Krnov : Hlubina : Bolatice :

7 Polanka : Krnov : Hlubina : Bolatice : A1A Poháry BAUER Krajský přebor mužů 1 Dětmarovice 30 22 2 6 74:33 68 0 0 2 SO Bruntál 30 20 7 3 70:34 67 0 0 3 Heřmanice 30 21 3 6 87:33 66 0 0 4 Háj ve Slezsku 30 18 3 9 72:48 57 0 0 5 Pustá Polom 30

Více

Zápasy hrané od do

Zápasy hrané od do Krajský přebor [muži] 30.kolo Frenštát p. R. - Český Těšín 0:2 Polanka - Frýdlant n. O. 2:0 MFK Vítkovice - Krnov 3:4 Petřkovice - Heřmanice 0:1 Slavkov - Hradec n. M. 0:4 Dětmarovice - Bohumín 2:3 Dolní

Více

KP mužů. Pozn.: Červeně zvýrazněné kluby sestupují. Rk. Družstvo Záp Skóre Body. 1 Pustá Polom :32 66

KP mužů. Pozn.: Červeně zvýrazněné kluby sestupují. Rk. Družstvo Záp Skóre Body. 1 Pustá Polom :32 66 KP mužů 1 Pustá Polom 30 20 6 4 67:32 66 2 Dětmarovice 30 18 5 7 59:31 59 3 Slavia Orlová 30 17 6 7 51:31 57 4 Bohumín 30 13 8 9 64:43 47 5 Heřmanice 30 13 7 10 56:50 46 6 Markvartovice 30 13 4 13 57:60

Více

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/9236/2015 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor rozvoje oddělení strategií a plánování Kostroun Miroslav Ing. Materiál pro 9. zasedání

Více

Cyklotrasy (2012) 4) 23.3. 2012 (staré kolo)

Cyklotrasy (2012) 4) 23.3. 2012 (staré kolo) Cyklotrasy (2012) 1) 16.3. 2012 (staré kolo) Ostrava Proskovice Stará Ves nad Ondřejnicí Petřvald Mošnov Skotnice Příbor Kopřivnice (Vlčovice) Měrkovice Kozlovice Palkovice Frýdek-Místek (46 km, průměr

Více

Kvantitativní bilance povodněmi ohrožených ploch podle správních obvodů obcí

Kvantitativní bilance povodněmi ohrožených ploch podle správních obvodů obcí Kvantitativní bilance povodněmi ohrožených ploch podle správních obvodů obcí Zasažená plocha ů (budov) [m 2 ] Bělá 0,000-30,700 94 523917 Bělá pod Pradědem 5 399 4 744 112 544 0 0 0 0 0 0 0 0 0 569356

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ. Veřejná vyhláška O VYDÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE FORMOU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ. Veřejná vyhláška O VYDÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE FORMOU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ZASTUPITELSTVO KRAJE 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX00T8Z3U* Čj: MSK 210741/2010 Sp. zn.: ÚPS/48286/2010/Doh 326.1 A10 Vyřizuje: Ing. Anna Dohnalová Odbor: Odbor územního plánování,

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury 28. října 117, 702 18 Ostrava

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01IQ5ZE* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 85933/2015 Sp. zn.: ÚPS/17385/2015/Vin

Více

aktualizace týden

aktualizace týden aktualizace 4.3.2019 4. týden 21. 1. - 25. 1. 2019 Časový plán závěrečných a jednorázových přezkoumání hospodaření územních celků za rok 2018 prováděných krajským úřadem v období od 23. 1. do 31. 5. 2019

Více

4. týden

4. týden 4. týden 21. 1. - 25. 1. 2019 Časový plán závěrečných a jednorázových přezkoumání hospodaření územních celků za rok 2018 prováděných krajským úřadem v období od 23. 1. do 31. 5. 2019 Darkovice 23.1. Frydrychová

Více

Seznam jednotek podle jejich zásahů

Seznam jednotek podle jejich zásahů Období od : 1.1.2006 do: 31.12.2006 712304 - JSDHO Moravský Beroun 4 0 0 0 712600 - HZSP ČD Olomouc 18 0 0 0 811010 - stanice Bruntál 674 286 0 0 811011 - stanice Krnov 604 208 0 0 811012 - stanice Rýmařov

Více

aktualizace k týden název ÚSC (DSO)

aktualizace k týden název ÚSC (DSO) aktualizace k 15.3.2018 4. týden 22. 1. - 26. 1. 2018 Časový plán závěrečných a jednorázových přezkoumání hospodaření územních celků za rok 2017 prováděných krajským úřadem v období od 22. 1. do 31. 5.

Více

aktualizováno dne týden název ÚSC (DSO)

aktualizováno dne týden název ÚSC (DSO) Časový plán závěrečných a jednorázových přezkoumání hospodaření územních celků za rok 2015 prováděných krajským úřadem v období od 11. 1. do 20. 5. 2016 aktualizováno dne 5.2.2016 2. týden 11. - 15. 1.

Více

Časový plán dílčích přezkoumání hospodaření územních celků za rok 2018 prováděných krajským úřadem v období od do

Časový plán dílčích přezkoumání hospodaření územních celků za rok 2018 prováděných krajským úřadem v období od do Časový plán dílčích přezkoumání hospodaření územních celků za rok 2018 prováděných krajským úřadem v období od 6. 8. do 14. 12. 2018 aktualizace 12.11.2018 32. týden 6. 8. - 10. 8. 2018 Služovice 7.8.

Více

Časový plán dílčích přezkoumání hospodaření územních celků za rok 2018 prováděných krajským úřadem v období od do

Časový plán dílčích přezkoumání hospodaření územních celků za rok 2018 prováděných krajským úřadem v období od do Časový plán dílčích přezkoumání hospodaření územních celků za rok 2018 prováděných krajským úřadem v období od 6. 8. do 14. 12. 2018 32. týden 6. 8. - 10. 8. 2018 název ÚSC (DSO) termín kontrolní skupina

Více

aktualizace týden název ÚSC (DSO)

aktualizace týden název ÚSC (DSO) aktualizace 28.2.2017 4. týden 23. - 27. 1. 2017 Časový plán závěrečných a jednorázových přezkoumání hospodaření územních celků za rok 2016 prováděných krajským úřadem v období od 23. 1. do 26. 5. 2017

Více

Časový plán dílčích přezkoumání hospodaření územních celků za rok 2018 prováděných krajským úřadem v období od do

Časový plán dílčích přezkoumání hospodaření územních celků za rok 2018 prováděných krajským úřadem v období od do Časový plán dílčích přezkoumání hospodaření územních celků za rok 2018 prováděných krajským úřadem v období od 6. 8. do 14. 12. 2018 32. týden 6. 8. - 10. 8. 2018 název ÚSC (DSO) termín kontrolní skupina

Více

Časový plán dílčích přezkoumání hospodaření územních celků za rok 2016 prováděných krajským úřadem v období od do

Časový plán dílčích přezkoumání hospodaření územních celků za rok 2016 prováděných krajským úřadem v období od do Časový plán dílčích přezkoumání hospodaření územních celků za rok 2016 prováděných krajským úřadem v období od 8. 8. do 16. 12. 2016 aktualizováno 4.11.2016 32. týden 8. - 12. 8. 2016 Strahovice 8.8. Samková

Více

Časový plán dílčích přezkoumání hospodaření územních celků za rok 2017 prováděných krajským úřadem v období od do

Časový plán dílčích přezkoumání hospodaření územních celků za rok 2017 prováděných krajským úřadem v období od do Časový plán dílčích přezkoumání hospodaření územních celků za rok 2017 prováděných krajským úřadem v období od 7. 8. do 15. 12. 2017 32. týden 7. - 11. 8. 2017 název ÚSC (DSO) termín kontrolní skupina

Více

KÚ obec Název obec obce Kód ORP Název ORP

KÚ obec Název obec obce Kód ORP Název ORP % plochy Kód % plochy Kód KÚ Název KÚ KÚ obec Název obec obce Kód ORP Název ORP okres Název okres Kód kraj Název kraj 729795 Liboc 6,97 554782 Praha 1,11 40924 Praha 3018 Hlavní město Praha 729876 Nebušice

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury 28. října 117, 702 18 Ostrava.

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury 28. října 117, 702 18 Ostrava. KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01IGRX0* Čj: MSK 78209/2015 Sp. zn.: ÚPS/15723/2015/Vin 326.1 A10 Vyřizuje: Ing.

Více

Informace k 3. kolu kotlíkových dotací

Informace k 3. kolu kotlíkových dotací Informace k 3. kolu kotlíkových dotací Zpracoval(a): Mgr. Lucie Rašková Mgr. Lucie Hochmanová Datum: 18. 1. 2019 Úvodní informace Operační program: Prioritní osa: Specifický cíl: Celková alokace: Řídící

Více

Cyklotrasy (2013) 1) (kolo od Jany) Ostrava Proskovice Stará Ves nad Ondřejnicí Brušperk Krmelín Stará Bělá Ostrava (27 km)

Cyklotrasy (2013) 1) (kolo od Jany) Ostrava Proskovice Stará Ves nad Ondřejnicí Brušperk Krmelín Stará Bělá Ostrava (27 km) Cyklotrasy (2013) 1) 6.3. 2013 (kolo od Jany) Ostrava Proskovice Stará Ves nad Ondřejnicí Brušperk Krmelín Stará Bělá Ostrava (27 km) 2) 16.4. 2013 Ostrava Proskovice Stará Ves nad Ondřejnicí Brušperk

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor územního plánování a stavebního řádu 28. října 117, Ostrava

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor územního plánování a stavebního řádu 28. října 117, Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor územního plánování a stavebního řádu 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01TW3ZF* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 109315/2017 Sp. zn.: ÚPS/24102/2017/Vin 326.1 A10

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor územního plánování a stavebního řádu 28. října 117, Ostrava. Veřejná vyhláška

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor územního plánování a stavebního řádu 28. října 117, Ostrava. Veřejná vyhláška KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor územního plánování a stavebního řádu 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX020TI9D* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 155221/2018 Sp. zn.: ÚPS/31447/2018/Vin 326.1 A10

Více

Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji

Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji Zpracoval(a): Datum: 17. 6. 2015 Předmět podpory Výměna zdroje tepla na pevná paliva v rodinném domě za: kotel na pevná paliva emisní třídy 5+, plynový kondenzační

Více

21) 25.5. 2008 (s Janou) Ostrava Stará Bělá Paskov Oprechtice Krmelín Stará Bělá Ostrava

21) 25.5. 2008 (s Janou) Ostrava Stará Bělá Paskov Oprechtice Krmelín Stará Bělá Ostrava Cyklotrasy (2008) 1) 25.2. 2008 Ostrava Proskovice Stará Ves nad Ondřejnicí Brušperk Krmelín Oprechtice Nová Bělá Stará Bělá Ostrava (30 km, průměr 26,4 km/h) 2) 26.2. 2008 Hukvaldy Fryčovice Staříč Oprechtice

Více

Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji konzultační č dny - Vítkov 12.11.2015. Zpracoval(a): Datum: 17. 6. 2015

Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji konzultační č dny - Vítkov 12.11.2015. Zpracoval(a): Datum: 17. 6. 2015 Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji konzultační č dny - Vítkov 12.11.2015 Zpracoval(a): Datum: 17. 6. 2015 Předmět podpory Výměna zdroje tepla na pevná paliva v rodinném domě za: kotel na pevná paliva

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor územního plánování a stavebního řádu. Veřejná vyhláška

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor územního plánování a stavebního řádu. Veřejná vyhláška Elektronický podpis - 29.8.2017 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor územního plánování a stavebního řádu *KUMSX01TW904* Jméno : JUDr. Marta Wroblowská Vydal : PostSignum

Více

KRAJSKÝ PŘEBOR MUŽŮ SR

KRAJSKÝ PŘEBOR MUŽŮ SR KRAJSKÝ PŘEBOR MUŽŮ 1. Slávia Orlová červenobílá červenobílá - červenobílá 2. Šenov bílá bílá - bílá 3. Dětmarovice bílá modrá - bílomodrá 4. Frenštát bílá bílá - bílá 5. Bohumín žlutá modrá - žlutá 6.

Více

Stanovení dojezdového kritéria pro účely přiznání ubytovacího stipendia studentům prezenční formy studia na VŠB-TUO od 1. 9. 2010

Stanovení dojezdového kritéria pro účely přiznání ubytovacího stipendia studentům prezenční formy studia na VŠB-TUO od 1. 9. 2010 Garant dokumentu: 9110 prorektor pro rozvoj a sociální vztahy TUO_LEG_05_004 verze:c Účinnost dokumentu od: 1. 9. 2010 Stanovení dojezdového kritéria pro účely přiznání ubytovacího stipendia studentům

Více

Historie udělených ocenění v soutěži Vesnice roku v Moravskoslezském kraji

Historie udělených ocenění v soutěži Vesnice roku v Moravskoslezském kraji Historie udělených ocenění v soutěži Vesnice roku v Moravskoslezském kraji 1995 2017 1995 Bystřice nad Olší - Zlatá stuha - 3. místo v celostátním kole Hodslavice Zlatá stuha - Samostatné ocenění v celostátním

Více

čas odjezdu z výchozí zastávky ARRIVA MORAVA a. s. - provozovna Bruntál

čas odjezdu z výchozí zastávky ARRIVA MORAVA a. s. - provozovna Bruntál 850818 Krnov - Brumovice, Úblo 850823 Krnov - Heřmanovice - Zlaté Hory 850873 Bruntál - Václavov - Rýmařov 850877 Rýmařov - Břidličná - Bruntál 850881 Rýmařov - Tvrdkov, Ruda - Uničov 850885 Karlova Studánka

Více

Cyklotrasy (2010) 5) 28.3. 2010 (staré kolo) Ostrava Stará Bělá Nová Bělá Paskov Ostrava-Hrabová Ostrava (21 km, průměr 27,3 km/h)

Cyklotrasy (2010) 5) 28.3. 2010 (staré kolo) Ostrava Stará Bělá Nová Bělá Paskov Ostrava-Hrabová Ostrava (21 km, průměr 27,3 km/h) Cyklotrasy (2010) 1) 19.3. 2010 (staré kolo) Ostrava Proskovice Stará Ves nad Ondřejnicí Brušperk Fryčovice Staříč Oprechtice Nová Bělá Stará Bělá Ostrava (36 km, průměr 25,4 km/h) 2) 20.3. 2010 (staré

Více

Seznam obcí a předurčených JPO v 1. stupni poplachu

Seznam obcí a předurčených JPO v 1. stupni poplachu Seznam obcí a předurčených JPO v 1. stupni poplachu Příl. 1 OPIS Kód Název obce Ev. č. Kat. Dislokace Ev. č. Kat. Dislokace Ev. č. Kat. Dislokace Ev. č. Kat. Dislokace JPO HZS obce JPO JPO JPO JPO JPO

Více

Do 12 tun (MAN TGS 6x4) Do 9 tun (MAN TGM 4x2)

Do 12 tun (MAN TGS 6x4) Do 9 tun (MAN TGM 4x2) Vyberte ve filtru vaše PSČ PSČ Pošta Obec Část obce Do 5 tun (MAN TGL 4x2) Do 9 tun (MAN TGM 4x2) Do 12 tun (MAN TGS 6x4) Do 17 tun (MAN TGX 8x4) Do 24 tun (MAN TGS s přívěsem) Do 28 tun přívěsem) Do 28

Více

čas odjezdu z výchozí zastávky Číslo linky název linky změna

čas odjezdu z výchozí zastávky Číslo linky název linky změna Číslo linky název linky 850129 Krnov Karlova Studánka Bruntál Olomouc Prostějov Brno spoj čas odjezdu z výchozí zastávky změna ARRIVA MORAVA a. s. provozovna Bruntál 1 5:05 opožděn o 10 min 3 9:01 opožděn

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Veřejná vyhláška

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Veřejná vyhláška KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX023I7SF* Čj: MSK 55914/2019 Sp. zn.: ŽPZ/9901/2019/Pei 246.2 V5 N Vyřizuje: Ing. Lenka Peichlová

Více

OBLASTI SE ZHORŠENOU KVALITOU OVZDUŠÍ (Zdroj: ČHMÚ, )

OBLASTI SE ZHORŠENOU KVALITOU OVZDUŠÍ (Zdroj: ČHMÚ, ) OBLASTI SE ZHORŠENOU KVALITOU OVZDUŠÍ 1/38 OBLASTI SE ZHORŠENOU KVALITOU OVZDUŠÍ (Zdroj: ČHMÚ, 6.11.2014) Vymezení KÚ, na jejichž území byl překročen 24hod. imisní limit pro suspendované částice PM 10

Více

G. VEŘEJNĚ PROPĚŠNÉ STAVBY A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ

G. VEŘEJNĚ PROPĚŠNÉ STAVBY A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ G. VEŘEJNĚ PROPĚŠNÉ STAVBY A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ G.I. VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY 100. ZÚR MSK vymezují níže uvedené plochy a koridory veřejně prospěšných staveb, pro které lze práva k pozemkům a stavbám

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Veřejná vyhláška

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Veřejná vyhláška KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX025Y7QZ* Čj.: MSK 138403/2019 Sp. zn.: ŽPZ/25616/2019/Pei 246.2 V5 N Vyřizuje: Ing. Lenka Peichlová

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 080 MSK Příloha č. 1

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 080 MSK Příloha č. 1 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 080 MSK Příloha č. 1 Okres Bruntál BR TJ Slavoj Bruntál 44741766 Tělovýchovná jednota Slavoj SKP Bruntál 47656964 Sportovní klub policie TJ Kovohutě Břidličná 00560529 TJ Kovohutě

Více

skoslezského ystém Moravs Ústí nad Labem 2011 ý dopravní sy Integrovaný Koordinátor ODIS s.r.o.

skoslezského ystém Moravs Ústí nad Labem 2011 ý dopravní sy Integrovaný Koordinátor ODIS s.r.o. kraje ODIS skoslezského ystém Moravs ý dopravní sy Integrovaný Integrovaný dopravní systém Moravskoslezského kraje ODIS ODIS a železnice Ústí nad Labem 21. 9. 2011 Koordinátor ODIS s.r.o. Železniční doprava

Více

SR 2016/2017 PŘEBOR MUŽI

SR 2016/2017 PŘEBOR MUŽI PŘEBOR MUŽI 1. Malé Hoštice NE ÚZM tráva 2. Litultovice NE ÚZM tráva 3. Kobeřice B SO ÚZM tráva 4. Hlavnice SO ÚZM tráva 5. Hněvošice NE ÚZM tráva, tráva B 6. Bělá NE 15:00 tráva 7. Pustá Polom B SO ÚZM

Více

Změny jízdních řádů k

Změny jízdních řádů k Změny jízdních řádů k 10. 6. 2018 č. linky název linky spoj ARRIVA MORAVA a.s. - provozovna Bruntál 850 811 Krnov - Horní Benešov oprava inv. zn. 42, vypuštěno jede také 6. 7. 18 850 814 Krnov - Zátor

Více

SR 2017/2018 PŘEBOR MUŽI

SR 2017/2018 PŘEBOR MUŽI PŘEBOR MUŽI 1. Otice SO ÚZM tráva 2. Kobeřice B SO ÚZM tráva 3. Vřesina SO ÚZM tráva 4. Dolní Životice NE 10:00 tráva 5. Stěbořice SO ÚZM tráva 6. Březová SO ÚZM tráva 7. Litultovice NE ÚZM tráva 8. Slavia

Více

čas odjezdu z výchozí zast.

čas odjezdu z výchozí zast. 850 129 Krnov - Karlova Studánka - Bruntál - Olomouc - Prostějov - Brno 850 818 Krnov - Brumovice, Úblo ARRIVA MORAVA a.s. - provozovna Bruntál 41 05:15 uspíšen 10ʹ 347 05:40 zrušen 43 07:45 opožděn 76ʹ

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor územního plánování a stavebního řádu 28. října 117, Ostrava. Veřejná vyhláška

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor územního plánování a stavebního řádu 28. října 117, Ostrava. Veřejná vyhláška KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor územního plánování a stavebního řádu 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX021FZY6* Čj: MSK 172888/2018 DSp. zn.: ÚPS/34538/2018/Vin 326.1 A10 Vyřizuje: Ing. arch.

Více

povodí Odry kód dílčího povodí (DP) plocha obce v DP (km²) plocha obce v DP (%) název obce ICOB ORP NUTS 3

povodí Odry kód dílčího povodí (DP) plocha obce v DP (km²) plocha obce v DP (%) název obce ICOB ORP NUTS 3 název obce ICOB ORP NUTS 3 kód dílčího povodí (DP) plocha obce v DP (km²) plocha obce v DP (%) Adršpach 547786 5201 CZ0520 6300 0,016 0,1 Albrechtice 598925 8108 CZ0800 6200 12,717 100,0 Albrechtičky 568741

Více

F. VYMEZENÍ CÍLOVÝCH CHARAKTERISTIK KRAJINY

F. VYMEZENÍ CÍLOVÝCH CHARAKTERISTIK KRAJINY F. VYMEZENÍ CÍLOVÝCH CHARAKTERISTIK KRAJINY 79. ZÚR MSK vymezují jednak základní oblasti krajinného rázu (krajinné oblasti) a jednak typy krajin, resp. jejich cílové charakteristiky a možnosti ohrožení.

Více

4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín)

4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín) 4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 15. 6. 2009 Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín) hodnocení podle množství papíru v přepočtu na jednoho žáka Pořadí Název Adresa Celkové

Více

Rekonstrukce a modernizace silnic v letech

Rekonstrukce a modernizace silnic v letech Rekonstrukce a modernizace silnic v letech 2017-2021 Zpracoval: Ing. Ivo Muras vedoucí odboru dopravy a chytrého regionu Datum: 4. 4. 2017 Pozemní komunikace, kompetence, financování Kompetence Stát -

Více

Usnesení č. 81/ Příloha č. 3 Počet stran přílohy: 7. Strana 1

Usnesení č. 81/ Příloha č. 3 Počet stran přílohy: 7. Strana 1 Strana 1 Poskytnutí a přidělení neinvestičních dotací příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným obcemi s účelovým určením na rozvojový program "Hustota a Specifika" na rok 2011 1 45234604 Základní

Více

Výsledky utkání soutěží OFS Opava

Výsledky utkání soutěží OFS Opava ČESKOMORAVSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ Zámecký okruh 6 746 01 Opava Výsledky utkání soutěží OFS Opava A1A Okresní přebor - muži 1. Hradec n/m 26 21 3 2 79 : 29 66 ( 27) 2. Žimrovice 26 16 5 5 69 : 43 53 ( 14) 3.

Více

SR 2013/2014 PŘEBOR MUŽI

SR 2013/2014 PŘEBOR MUŽI PŘEBOR MUŽI 1. TJ Hradec n/m NE 15:00 tráva 2. TJ Sokol Kobeřice B SO ÚZM tráva 3. TJ Suché Lazce SO ÚZM tráva 4. TJ Slavia Malé Hoštice NE ÚZM tráva 5. TJ Sokol Hněvošice NE ÚZM tráva, tráva 6. TJ Papírny

Více

Konečné tabulky soutěží schválené STK OFS Opava

Konečné tabulky soutěží schválené STK OFS Opava ČESKOMORAVSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ Zámecký okruh 6 746 01 Opava Konečné tabulky soutěží schválené STK OFS Opava A1A Okresní přebor - muži 1 Strahovice 26 16 5 5 56 : 26 53 ( 14) 2 Budišov n/b 26 15 6 5 67 :

Více

4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 16. 6. 2006. Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín)

4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 16. 6. 2006. Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín) 4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 16. 6. 2006 Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín) hodnocení podle množství papíru v přepočtu na jednoho žáka Pořadí Název Adresa Průměr na

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Ministerstvo obrany - sekce dozoru a kontroly odbor státního dozoru oddělení státního dozoru Olomouc Dobrovského 6, Olomouc, PSČ 771 11, datová schránka x2d4xnx Váš dopis zn. Ze dne: Naše čj. Sp. zn. Vyřizuje

Více

Telefonní seznam volebních místností ve Volebním obvodu č. 64 Sídlo: Bruntál

Telefonní seznam volebních místností ve Volebním obvodu č. 64 Sídlo: Bruntál Telefonní seznam volebních místností ve Volebním obvodu č. 6 Sídlo: Bruntál obec s poveřeným obecním úřadem Město Albrechtice obec Město Albrechtice Město Albrechtice Město Albrechtice Město Albrechtice

Více

Obyvatelstvo. z toho. ženy. ve věku 0-14 let ve věku 65 a více let

Obyvatelstvo. z toho. ženy. ve věku 0-14 let ve věku 65 a více let CZ0805 174 899 89 615 25 807 26 754 85 304 76 246 2 481 37 146 20 932 37 044 33 798 73 675 65 041 1. Bělá 51297 4 661 340 85 108 308 264 5 109 98 186 184 259 218 Bělá 00161 9 0 2. Bohuslavice 50619 2 1

Více

4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 13. 6. 2008. Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín)

4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 13. 6. 2008. Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín) 4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 13. 6. 2008 Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín) hodnocení podle množství papíru v přepočtu na jednoho žáka Pořadí Název Adresa Průměr na

Více

Projekty doporučené k financování

Projekty doporučené k financování Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Projekty doporučené k financování z 3. kola výzvy pro oblast podpory 4.1 Rozvoj venkova Regionálního operačního programu regionu

Více

Einteilung bei familysearch, Stand 12/2014 Okres Obec enthält folgende Schulorte: Bruntál Bílčice Bílčice Bruntál Brantice Brantice Bruntál Břidličná

Einteilung bei familysearch, Stand 12/2014 Okres Obec enthält folgende Schulorte: Bruntál Bílčice Bílčice Bruntál Brantice Brantice Bruntál Břidličná Einteilung bei familysearch, Stand 12/2014 Okres Obec enthält folgende Schulorte: Bruntál Bílčice Bílčice Bruntál Brantice Brantice Bruntál Břidličná Břidličná Bruntál Bruntál Bruntál Bruntál Dvorce Dvorce

Více

Usnesení č. 26/ Příloha č. 2 Počet stran přílohy: 11. Strana 1

Usnesení č. 26/ Příloha č. 2 Počet stran přílohy: 11. Strana 1 Strana 1 Poskytnutí neinvestičních dotací příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným obcemi s účelovým určením na realizaci SIPVZ - zajištění ICT Standardu služeb v roce 2005 1 45234612 Mateřská

Více

Profily monitoringu území vyhrazených pro odběr vody pro lidskou spotřebu

Profily monitoringu území vyhrazených pro odběr vody pro lidskou spotřebu Profily monitoringu území vyhrazených pro odběr vody pro lidskou spotřebu za rok Obec s rozšířenou 20124000 613007 Bystrý povrchových vod 318 000 Moravskoslezský -473534-473534 20249000 613001 Kotelný,

Více

ČESKOMORAVSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ. A1A BULY Aréna přebor muži

ČESKOMORAVSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ. A1A BULY Aréna přebor muži ČESKOMORAVSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ OPAVA Zámecký okruh 6 746 01 Opava A1A BULY Aréna přebor muži 1. Jakartovice 26 17 3 6 73 : 34 54 ( 15) 2. Malé Hoštice 26 16 4 6 54 : 34 52 ( 13) 3.

Více

Moravskoslezský kraj Obec s rozšířenou působností Bílovec

Moravskoslezský kraj Obec s rozšířenou působností Bílovec Albrechtičky všechna k.ú. ÚPO Městský Bílovec Bílov Bílovec Bílovec Bílovec Bítov Bílovec Bravantice Bílovec Jistebník Bílovec Kujavy Bílovec Pustějov všechna k.ú. ÚPO Obecní Pustějov Slatina všechna k.ú.

Více

KRAJSKÝ PROGRAM SNIŽOVÁNÍ EMISÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ PROGRAM SNIŽOVÁNÍ EMISÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ PROGRAM SNIŽOVÁNÍ EMISÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE OBSAH A KRAJSKÝ PROGRAM SNIŽOVÁNÍ EMISÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE - ZÁKLADNÍ CÍLE A SOUVISLOSTI PROGRAMU... 4 A.1 ZÁKLADNÍ CÍLE PROGRAMU... 4 A.2 VEDLEJŠÍ

Více

DODATEK č. 46 ke smlouvě evidenční číslo 02039/2006/DSH

DODATEK č. 46 ke smlouvě evidenční číslo 02039/2006/DSH KUMSP00QUEFA DODATEK č. 46 ke smlouvě evidenční číslo 02039/2006/DSH o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje (dále

Více

SR 2010/2011 PŘEBOR MUŢI

SR 2010/2011 PŘEBOR MUŢI PŘEBOR MUŢI 1. FC MSA Dolní Benešov B NE ÚZM Zábřeh tráva 2. TJ Sokol Litultovice NE ÚZM tráva 3. TJ Slavia Malé Hoštice NE ÚZM tráva 4. TJ Sokol Slavkov B SO ÚZM tráva 5. TJ Sokol Sluţovice NE ÚZM tráva

Více

A1A Přebor muži - KOT STEEL

A1A Přebor muži - KOT STEEL A1A Přebor muži - KOT STEEL VÝSLEDKY 19.kolo A1A1901 Stěbořice Vřesina 4 : 0 A1A1902 Dolní Benešov "B" Pustá Polom "B" 1 : 2 A1A1903 Litultovice Služovice : nehlášeno A1A1904 Skřipov Jakartovice 1 : 2

Více

4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín)

4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín) 4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 13. 6. 2011 Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín) hodnocení podle množství papíru v přepočtu na jednoho žáka Pořadí Název Adresa průměr na

Více

A1A Přebor muži. VÝSLEDKY 24.kolo

A1A Přebor muži. VÝSLEDKY 24.kolo A1A Přebor muži VÝSLEDKY 24.kolo A1A2401 Vřesina Vávrovice 3 : 2 A1A2402 Kobeřice "B" Jakartovice 2 : 2 A1A2403 Hněvošice Stěbořice 1 : 1 A1A2404 Budišov n/b Litultovice 0 : 4 A1A2405 Pustá Polom "B" Skřipov

Více

Vážení cestující, od 9. prosince 2018 dochází v oblasti Novojičínska k významným změnám v dopravní obslužnosti. Na základě proběhlých výběrových

Vážení cestující, od 9. prosince 2018 dochází v oblasti Novojičínska k významným změnám v dopravní obslužnosti. Na základě proběhlých výběrových Vážení cestující, od 9. prosince 2018 dochází v oblasti Novojičínska k významným změnám v dopravní obslužnosti. Na základě proběhlých výběrových řízení na autobusové dopravce budou příměstské autobusové

Více

Usnesení č. 97/ Příloha č. 2 Počet stran přílohy: 7. Strana 1

Usnesení č. 97/ Příloha č. 2 Počet stran přílohy: 7. Strana 1 Strana 1 Zvýšení poskytnutých neinvestičních dotací příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným obcemi s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle 160 zákona č. 561/2004 Sb. (tzv.

Více

Budišov nad Budišovkou. Dolní Benešov. 1) 1905-1964, založena 1935 2) 1953-1971, založena 1959. 1) 11.stol - 1965, založena 1946

Budišov nad Budišovkou. Dolní Benešov. 1) 1905-1964, založena 1935 2) 1953-1971, založena 1959. 1) 11.stol - 1965, založena 1946 Budišov nad Budišovkou 1) 1905-1964, založena 1935 2) 1953-1971, založena 1959 Dolní Benešov 1) 11.stol - 1965, založena 1946 2) 1965-1972, založena 1966 3) /1948/ 1973-1976, založena 1973 4) 1977-1982

Více

Tabulky všech soutěží v rámci OFS Opava po podzimní části SR

Tabulky všech soutěží v rámci OFS Opava po podzimní části SR FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ OPAVA Vodárenská 18 747 07 Opava Tabulky všech soutěží v rámci OFS Opava po podzimní části SR 2014-2015 A1A Přebor muži 1. Budišov n/b 13 8 2 3

Více

B. ROZVOJOVÉ OBLASTI A ROZVOJOVÉ OSY

B. ROZVOJOVÉ OBLASTI A ROZVOJOVÉ OSY B. ROZVOJOVÉ OBLASTI A ROZVOJOVÉ OSY 17. Rozvojové oblasti a rozvojové osy jsou vymezovány v územích, v nichž z důvodů soustředění aktivit mezinárodního, republikového a regionálního významu existují zvýšené

Více

Moravskoslezský kraj Obec s rozšířenou působností Bílovec

Moravskoslezský kraj Obec s rozšířenou působností Bílovec s rozšířenou působností Bílovec Albrechtičky Bílov Bílovec Bítov Bravantice Jistebník Kujavy Pustějov Slatina Studénka Tísek Velké Albrechtice ÚPO Městský úřad Bílovec Ing.arch. Ludmila Konečná - URBANISTICKÁ

Více

Zvýšení neinvestičních dotací příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízených obcemi s účelovým určením na projekt HODINA pro rok 2005

Zvýšení neinvestičních dotací příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízených obcemi s účelovým určením na projekt HODINA pro rok 2005 Strana 1 Zvýšení neinvestičních dotací příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízených obcemi s účelovým určením na projekt HODINA pro rok 2005 v Kč 1 00848298 Základní škola Bílovec, Komenského

Více

Usnesení č. 63/ Příloha č. 2 Počet stran přílohy: 11. Strana 1

Usnesení č. 63/ Příloha č. 2 Počet stran přílohy: 11. Strana 1 Strana 1 Poskytnutí neinvestičních dotací příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným obcemi s účelovým určením na projekt HODINA pro rok 2006 v Kč 1 00848191 Základní škola Odry, Komenského 6,

Více