ZPRÁVA Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ REALIZOVANÉHO PRO ÚČELY ZPRACOVÁNÍ INTEGROVANÉ STRATEGIE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ REALIZOVANÉHO PRO ÚČELY ZPRACOVÁNÍ INTEGROVANÉ STRATEGIE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO"

Transkript

1 ZPRÁVA Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ REALIZOVANÉHO PRO ÚČELY ZPRACOVÁNÍ INTEGROVANÉ STRATEGIE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO

2 CÍLE DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ V návaznosti na zpracování Integrované strategie území MAS Dolnobřežansko (dále jen ISÚ MAS Dolnobřežansko) proběhlo v měsících únoru a březnu roku 2014 dotazníkové šetření mezi obyvateli dotčeného území, které zahrnuje obce: - Březová-Oleško, - Dolní Břežany, - Jesenice, - Libeř, - Ohrobec, - Okrouhlo, - Psáry, - Vestec, - Vrané nad Vltavou, - Zlatníky-Hodkovice, - Zvole. Cílem dotazníkového šetření bylo identifikovat rozvojové problémy a příležitosti území MAS Dolnobřežansko pociťované ze strany místních občanů a na tomto základě orientovat směřování ISÚ MAS Dolnobřežansko v souladu s vnímanými potřebami obyvatel.

3 METODIKA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Metodika dotazníkového šetření navazuje na formulované cíle a oslovuje obyvatelstvo území MAS Dolnobřežansko prostřednictvím elektronického dotazování. Ve svém obsahu se dotazníkové šetření zaměřilo na tři otázky: - Otázka 1: Jaká je spokojenost obyvatel MAS Dolnobřežansko s dílčími tematickými oblastmi kvality života? - Otázka 2: Jaké jsou preferované tematické oblasti pro realizaci opatření s podporou veřejných dotací? - Otázka 3: Jaké je vnímání problematiky sociálních služeb ze strany obyvatel MAS Dolnobřežansko. V rámci metodiky dotazníkového šetření bylo respektováno, že pro obec Dolní Břežany byly odpovědi na Otázku 1 sbírány v souvislosti s přípravou strategického plánu rozvoje obce v průběhu roku Z tohoto důvodu nebyla tato otázka pro obyvatele obce Dolní Břežany opakována, a byly využity závěry z předešlého dotazníkového šetření. Tato skutečnost zároveň zdůvodňuje rozdílný počet odpovědí respondentů, který byl využit při vyhodnocení Otázky 1 na jedné straně a Otázky 2 a Otázky 3 na straně druhé. Základní charakteristika respondentů šetření Vyhodnocení jednotlivých otázek dotazníkového šetření je založeno na následujícím počtu respondentů: - Otázka 1 je hodnocena na celkovém počtu respondentů. - Otázky 2 a 3 jsou hodnoceny na celkovém počtu 864 respondentů. Tabulky 1 až 5 zachycují strukturu respondentů dotazníkového šetření vzhledem k základním socio-demografickým charakteristikám, a to včetně srovnání se strukturou obyvatelstva území MAS Dolnobřežansko. Srovnání údajů naznačuje vyšší zastoupení respondentů ženského pohlaví, ve věkové skupině let, s vysokoškolským vzděláním, bydlících v relativně častěji zastoupených obcích MAS Dolnobřežansko. V tomto ohledu je potřeba vnímat jistá omezení šetření.

4 Tabulka 1: Struktura respondentů dotazníkového šetření podle pohlaví; srovnání se strukturou obyvatel MAS Dolnobřežansko podle pohlaví v roce 2011 (SLDB) Pohlaví Otázka 1 Otázky 2 a 3 MAS Dolnobřežansko Počet Podíl Počet Podíl Počet Podíl Muž ,9 % ,4 % ,4 % Žena ,1 % ,6 % ,6 % Zdroj: vlastní šetření; Sčítání lidu, domů a bytů 2011 pro údaje o obyvatelstvu MAS Dolnobřežansko Tabulka 2: Věková struktura respondentů dotazníkového šetření; srovnání s věkovou strukturou obyvatel MAS Dolnobřežansko v roce 2011 (SLDB) Věková kategorie Otázka 1 Otázky 2 a 3 MAS Dolnobřežansko Počet Podíl Počet Podíl Počet Podíl let 104 8,9 % 78 9,1 % ,1 % let ,0 % ,2 % ,1 % let ,9 % ,5 % ,3 % 60 a více let ,3 % 96 11,2 % ,5 % Zdroj: vlastní šetření; Sčítání lidu, domů a bytů 2011 pro údaje o obyvatelstvu MAS Dolnobřežansko Tabulka 3: Struktura respondentů dotazníkového šetření podle nejvyššího ukončeného vzdělání; srovnání se vzdělanostní strukturou obyvatel MAS Dolnobřežansko v roce 2011 (SLDB) Nejvyšší ukončené vzdělání Otázka 1 Otázky 2 a 3 MAS Dolnobřežansko Počet Podíl Počet Podíl Počet Podíl Základní, bez vzdělání 13 1,1 % 7 0,8 % ,3 % Střední bez maturity 91 7,7 % 68 7,9 % ,7 % Střední s maturitou ,1 % ,8 % ,4 % Vysokoškolské, vyšší odborné ,3 % ,5 % ,6 % Zdroj: vlastní šetření; Sčítání lidu, domů a bytů 2011 pro údaje o obyvatelstvu MAS Dolnobřežansko

5 Tabulka 4: Struktura respondentů dotazníkového šetření podle rodinného statusu Rodinný status Otázka 1 Otázky 2 a 3 Počet Podíl Počet Podíl Rodina s nezletilými dětmi ,5 % ,6 % Jiný rodinný status ,5 % ,4 % Zdroj: vlastní šetření; Český statistický úřad pro údaje o obyvatelstvu MAS Dolnobřežansko Tabulka 5: Struktura respondentů dotazníkového šetření podle obce bydliště; srovnání se strukturou obyvatel MAS Dolnobřežansko podle obce bydliště v roce 2011 Obec bydliště Otázka 1 Otázky 2 a 3 MAS Dolnobřežansko Počet Podíl Počet Podíl Počet Podíl Březová-Oleško 24 2,0 % 24 2,8 % 893 3,4 % Dolní Břežany ,9 % ,0 % ,6 % Jesenice ,8 % ,8 % ,8 % Libeř 27 2,3 % 27 3,2 % ,9 % Ohrobec 105 8,9 % ,2 % 649 2,5 % Okrouhlo 32 2,7 % 32 3,7 % ,4 % Psáry ,2 % ,8 % ,4 % Vestec 33 2,8 % 33 3,9 % ,5 % Vrané nad Vltavou 112 9,5 % ,1 % ,4 % Zlatníky-Hodkovice 46 3,9 % 46 5,4 % ,8 % Zvole 62 5,3 % 62 7,2 % ,4 % Zdroj: vlastní šetření; Sčítání lidu, domů a bytů 2011 pro údaje o obyvatelstvu MAS Dolnobřežansko

6 HLAVNÍ ZÁVĚRY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Přehled hlavních závěrů dotazníkového šetření je členěn podle jednotlivých hodnocených otázek. Primárně je hodnocena Otázka 1 zaměřená na spokojenost obyvatel MAS Dolnobřežansko s dílčími tematickými oblastmi kvality života. Následně je vyhodnocena otázka 2 týkající se preferovaných tematických oblastí pro realizaci opatření s podporou veřejných dotací a otázka 3 orientovaná na vnímání problematiky sociálních služeb ze strany obyvatel MAS Dolnobřežansko. Otázka 1 spokojenost s tematickými oblastmi kvality života Odpovědi na Otázku 1 jsou hodnoceny na souboru celkem respondentů. Vlastní otázka se ptala, jak jsou respondenti dotazníkového šetření spokojeni s předem definovanými tematickými oblastmi kvality života. Spokojenost byla hodnocena prostřednictvím pětistupňové Likertovy škály, která byla doplněna možností nevím. Odpovědi těchto respondentů nebyly zařazeny do hodnocení, a to vzhledem k omezenému významu tematické oblasti pro jejich kvalitu života. Hodnocení je provedeno jednak souhrnně a jednak pro vybrané cílové skupiny, které zahrnují: - srovnání odpovědí respondentů mužského a ženského pohlaví, - srovnání odpovědí respondentů mladších 45 let a respondentů starších 45 let, - srovnání odpovědí respondentů s vysokoškolským vzděláním a respondentů ostatních, - srovnání odpovědí rodin s nezletilými dětmi a respondentů s jiným rodinným statusem. Hodnocení je založeno na výpočtu průměrné hodnoty spokojenosti, která se může pohybovat v intervalu -2 až 2. Platí, že vyšší hodnota znamená vyšší spokojenost respondentů šetření s kvalitou života. Celkové výsledky Tabulka 6 představuje celkové výsledky hodnocení spokojenosti respondentů šetření s tematickými oblastmi kvality života. V tomto ohledu se ukazuje, že za hlavní problémové oblasti kvality života na území MAS Dolnobřežansko považují respondenti dotazníkového šetření:

7 - nedostatečné kapacity mateřských a základních škol, - nevyhovující fyzický stav silnic a chodníků a zatížení území silniční dopravou, - omezenou nabídku možností vnitřního sportovního vyžití a kulturního vyžití, - problémy v oblast zaměstnanosti a podpory podnikání, - celkovou dostupnost sociálních služeb. Naopak nejvíce pozitivně jsou hodnoceny tematické oblasti vztahující se ke kvalitě: - životního prostředí (systém odpadů, rozsah a stav zeleně, kvalita ovzduší), - bydlení, a to včetně možností parkování v místě bydliště a zajištění technické infrastruktury, - občanské vybavenosti v oblasti zdravotní péče, vzdělávání, práce obecních úřadů, a v o něco nižší míře rovněž veřejné dopravy. Výsledky podle cílových skupin Obrázky 1, 2, 3 a 4 ukazují rozdíly v odpovědích námi vybraných cílových skupin. Hlavní závěry lze v tomto ohledu shrnout takto: - Ženy vnímají více problematicky otázku pracovních míst a zaměstnanosti než muži. Nižší spokojenost s nabídkou pracovních míst a zaměstnaností deklarují rovněž respondenti s nižším dosaženým vzděláním. - Pro vysokoškolsky vzdělané respondenty je problém kapacity škol významnějším ve srovnání s respondenty nižšího dosaženého vzdělání. Jako významnější vnímají problém kapacity škol rovněž respondenti patřící do kategorie rodiny s nezletilými dětmi. Tato skupina zároveň deklaruje nízkou spokojenost s možnostmi vnitřního sportovního vyžití. Konečně stejné rozdíly lze identifikovat vzhledem k věku respondentů, kdy nižší spokojenost s kapacitou škol a možnostmi vnitřního sportovního vyžití uvádí respondenti do 45 let. - V případě starších osob nad 45 let se v rámci srovnání se skupinou osob mladších 45 let ukazuje nižší spokojenost s tematickými oblastmi dostupnost sociálních služeb, bezpečnost a zatížení obce silniční dopravou.

8 Tabulka 6: Celkové hodnocení spokojenosti respondentů šetření s jednotlivými tematickými oblastmi kvality života (N=1 176 respondentů) Oblast kvality života Aritmetický průměr Počet odpovědí Systém sběru a odvozu odpadu 0, Kvalita práce obecního úřadu 0, Možnosti parkování v místě bydliště 0, Rozsah a stav zeleně 0, Velké projekty vědy a výzkumu 0, Kvalita ovzduší 0, Kvalita zdravotní péče 0, Technická infrastruktura 0, Kvalita a cena bydlení 0, Kvalita místních škol 0, Čistota veřejných prostranství 0, Dostupnost zdravotní péče 0, Možnosti cyklistické dopravy 0, Fungování veřejné dopravy 0, Fyzický stav veřejných prostranství 0, Možnosti nové výstavby rodinných domů 0, Komunitní život 0, Možnosti nové výstavby bytových domů 0, Nabídka možností venkovního sportovního vyžití 0, Bezpečnost 0, Fyzický stav chodníků -0, Nabídka vhodných ploch pro podnikání -0, Kvalita podnikatelského prostředí, podpora podnikání -0, Dostupnost sociálních služeb -0, Nabídka možností kulturního vyžití -0, Pracovní místa, zaměstnanost -0, Kapacita základních škol -0, Nabídka možností vnitřního sportovního vyžití -0, Fyzický stav silnic -0, Zatížení území silniční dopravou -0, Kapacita mateřských škol -0,81 904

9 Obrázek 1: Hodnocení spokojenosti respondentů šetření s jednotlivými tematickými oblastmi kvality života podle pohlaví

10 Obrázek 2: Hodnocení spokojenosti respondentů šetření s jednotlivými tematickými oblastmi kvality života podle dosaženého vzdělání

11 Obrázek 3: Hodnocení spokojenosti respondentů šetření s jednotlivými tematickými oblastmi kvality života podle rodinného statusu

12 Obrázek 4: Hodnocení spokojenosti respondentů šetření s jednotlivými tematickými oblastmi kvality života podle věku

13 Otázka 2 preferované tematické oblasti intervencí Odpovědi na Otázku 2 jsou hodnoceny na souboru celkem 864 respondentů. Vlastní otázka se ptala, na které tematické oblasti by měla být prioritně směřována opatření s podporou veřejných financí. Respondentům šetření byla dána možnost zaškrtnout nejvýše šest tematických oblastí z nabídky. V tomto případě je hodnocení založeno na absolutních a relativních četnostech odpovědí s tím, že vedle souhrnného hodnocení jsou opětovně diskutovány rozdíly vybraných cílových skupin: - srovnání odpovědí respondentů mužského a ženského pohlaví, - srovnání odpovědí respondentů mladších 45 let a respondentů starších 45 let, - srovnání odpovědí respondentů s vysokoškolským vzděláním a respondentů ostatních, - srovnání odpovědí rodin s nezletilými dětmi a respondentů s jiným rodinným statusem. Celkové výsledky Tabulka 7 představuje celkové výsledky hodnocení respondenty preferovaných tematických oblastí intervencí s podporou veřejných financí, které se dotýkají: - zlepšování kvality dopravní infrastruktury, - řešení nedostatečných kapacit škol a podporu činnosti škol obecně, - zvyšování bezpečnosti, - zlepšování možností kulturního a sportovního vyžití. Preferované tematické oblasti intervencí tak jsou do značné míry v souladu s vnímanou spokojeností respondentů dotazníkového šetření ve vazbě na Otázku 1. Posílena je však oblast bezpečnosti a naopak oslabena oblast podpory podnikání a zaměstnanosti. Výsledky podle cílových skupin Tabulky 8, 9, 10 a 11 shrnují výsledky preferencí tematických oblastí intervencí ze strany dílčích cílových skupin respondentů. I v tomto ohledu lze závěry považovat za odpovídající poznatkům vnímané spokojenosti respondentů dotazníkového šetření ve vazbě na Otázku 1. Hlavní specifika dílčích cílových skupin zahrnují:

14 - Pro cílovou skupinu respondentů spíše mladšího věku lze za velmi významné tematické oblasti intervencí považovat vzdělávání a volný čas (kultura, sport), a to jak v rovině infrastruktury (zázemí, budovy), tak v rovině vlastních vzdělávacích a volnočasových aktivit. Totéž platí pro cílovou skupinu rodin s dětmi. - Pro cílovou skupinu respondentů spíše vyššího věku lze za relativně významnější tematické oblasti intervencí považovat jednak oblast sociální péče a jednak oblast bezpečnosti a kvality ovzduší. - V případě cílových skupin žen a osob s relativně nižším dosaženým vzděláním roste preference tematické oblasti podpory zaměstnanosti a podnikání. Tabulka 7: Preferované tematické oblasti opatření celkové hodnocení (N=864 respondentů) Tematická oblast intervencí Počet Investice do sítí dopravní infrastruktury - silnice, místní komunikace, chodníky, cyklostezky 597 Podpora činnosti škol a školek, výchova a celoživotní vzdělávání pro děti i dospělé občany 428 Investice do občanské vybavenosti (budovy, zařízení) - školy a školská zařízení 416 Bezpečnost, snižování rizik v dopravě, boj s kriminalitou 410 Podpora činnosti spolků a sdružení v oblasti sportu, kultury, volného času pro děti, mládež a dospělé 393 Investice do občanské vybavenosti (budovy, zařízení) - kulturní a sportovní zařízení 321 Čistota ovzduší, zamezení smogu, ochrana před hlukem 294 Investice do sítí technické infrastruktury - vodovody, kanalizace, čističky odpadních vod, osvětlení 277 Ochrana zeleně v obcích, ochrana přírody a krajiny 277 Podpora starších spoluobčanů, pomoc seniorům, sociální péče potřebným 264 Vytváření nových pracovních míst, podpora malého a středního podnikání 255 Opravy historických památek a staveb, zlepšení vzhledu obce a kvality veřejných prostranství 236 Investice do občanské vybavenosti (budovy, zařízení) - sociální a zdravotní zařízení 164 Odpovědné hospodaření v lesích a na zemědělské půdě, využití místních produktů 140 Podpora úspor energií a materiálů, využívání místních obnovitelných zdrojů 129 Investice do sítí technické infrastruktury - nakládání s odpady 92 Podpora kvalifikace zaměstnanců, pomoc při hledání zaměstnání, rekvalifikace, kurzy pro rozvoj schopností a dovedností Rozvoj cestovního ruchu - nabídka atraktivit, ubytování, stravování, propagace 54 67

15 Tabulka 8: Preferované tematické oblasti opatření hodnocení cílových skupin podle pohlaví respondentů, podíl kladných odpovědí na celkovém počtu odpovědí dané cílové skupinu Tematická oblast intervencí Investice do sítí dopravní infrastruktury - silnice, místní komunikace, chodníky, cyklostezky Podpora činnosti škol a školek, výchova a celoživotní vzdělávání pro děti i dospělé občany Podíl Muži Ženy 70 % 68 % 47 % 52 % Investice do občanské vybavenosti (budovy, zařízení) - školy a školská zařízení 50 % 47 % Bezpečnost, snižování rizik v dopravě, boj s kriminalitou 54 % 43 % Podpora činnosti spolků a sdružení v oblasti sportu, kultury, volného času pro děti, mládež a dospělé 41 % 49 % Investice do občanské vybavenosti (budovy, zařízení) - kulturní a sportovní zařízení 35 % 39 % Čistota ovzduší, zamezení smogu, ochrana před hlukem 36 % 32 % Investice do sítí technické infrastruktury - vodovody, kanalizace, čističky odpadních vod, osvětlení 36 % 29 % Ochrana zeleně v obcích, ochrana přírody a krajiny 32 % 32 % Podpora starších spoluobčanů, pomoc seniorům, sociální péče potřebným 30 % 31 % Vytváření nových pracovních míst, podpora malého a středního podnikání 26 % 33 % Opravy historických památek a staveb, zlepšení vzhledu obce a kvality veřejných prostranství 25 % 29 % Investice do občanské vybavenosti (budovy, zařízení) - sociální a zdravotní zařízení 19 % 19 % Odpovědné hospodaření v lesích a na zemědělské půdě, využití místních produktů 16 % 16 % Podpora úspor energií a materiálů, využívání místních obnovitelných zdrojů 16 % 14 % Investice do sítí technické infrastruktury - nakládání s odpady 14 % 8 % Podpora kvalifikace zaměstnanců, pomoc při hledání zaměstnání, rekvalifikace, kurzy pro rozvoj schopností a dovedností 5 % 10 % Rozvoj cestovního ruchu - nabídka atraktivit, ubytování, stravování, propagace 9 % 4 %

16 Tabulka 9: Preferované tematické oblasti opatření hodnocení cílových skupin podle vzdělání respondentů, podíl kladných odpovědí na celkovém počtu odpovědí dané cílové skupinu Tematická oblast intervencí Investice do sítí dopravní infrastruktury - silnice, místní komunikace, chodníky, cyklostezky Podpora činnosti škol a školek, výchova a celoživotní vzdělávání pro děti i dospělé občany Podíl VŠ, VOŠ ZŠ, SŠ 74 % 64 % 50 % 49 % Investice do občanské vybavenosti (budovy, zařízení) - školy a školská zařízení 51 % 45 % Bezpečnost, snižování rizik v dopravě, boj s kriminalitou 48 % 47 % Podpora činnosti spolků a sdružení v oblasti sportu, kultury, volného času pro děti, mládež a dospělé 43 % 48 % Investice do občanské vybavenosti (budovy, zařízení) - kulturní a sportovní zařízení 39 % 36 % Čistota ovzduší, zamezení smogu, ochrana před hlukem 37 % 31 % Investice do sítí technické infrastruktury - vodovody, kanalizace, čističky odpadních vod, osvětlení 30 % 34 % Ochrana zeleně v obcích, ochrana přírody a krajiny 34 % 30 % Podpora starších spoluobčanů, pomoc seniorům, sociální péče potřebným 30 % 31 % Vytváření nových pracovních míst, podpora malého a středního podnikání 24 % 35 % Opravy historických památek a staveb, zlepšení vzhledu obce a kvality veřejných prostranství 28 % 26 % Investice do občanské vybavenosti (budovy, zařízení) - sociální a zdravotní zařízení 21 % 17 % Odpovědné hospodaření v lesích a na zemědělské půdě, využití místních produktů 15 % 17 % Podpora úspor energií a materiálů, využívání místních obnovitelných zdrojů 13 % 17 % Investice do sítí technické infrastruktury - nakládání s odpady 11 % 10 % Podpora kvalifikace zaměstnanců, pomoc při hledání zaměstnání, rekvalifikace, kurzy pro rozvoj schopností a dovedností 6 % 9 % Rozvoj cestovního ruchu - nabídka atraktivit, ubytování, stravování, propagace 7 % 6 %

17 Tabulka 10: Preferované tematické oblasti opatření hodnocení cílových skupin podle rodinného statusu respondentů, podíl kladných odpovědí na celkovém počtu odpovědí dané cílové skupinu Tematická oblast intervencí Investice do sítí dopravní infrastruktury - silnice, místní komunikace, chodníky, cyklostezky Podpora činnosti škol a školek, výchova a celoživotní vzdělávání pro děti i dospělé občany Podíl Rodina Jiný status 68 % 71 % 59 % 31 % Investice do občanské vybavenosti (budovy, zařízení) - školy a školská zařízení 60 % 26 % Bezpečnost, snižování rizik v dopravě, boj s kriminalitou 47 % 49 % Podpora činnosti spolků a sdružení v oblasti sportu, kultury, volného času pro děti, mládež a dospělé Investice do občanské vybavenosti (budovy, zařízení) - kulturní a sportovní zařízení 51 % 36 % 43 % 27 % Čistota ovzduší, zamezení smogu, ochrana před hlukem 32 % 37 % Investice do sítí technické infrastruktury - vodovody, kanalizace, čističky odpadních vod, osvětlení 28 % 38 % Ochrana zeleně v obcích, ochrana přírody a krajiny 30 % 35 % Podpora starších spoluobčanů, pomoc seniorům, sociální péče potřebným 24 % 43 % Vytváření nových pracovních míst, podpora malého a středního podnikání 29 % 31 % Opravy historických památek a staveb, zlepšení vzhledu obce a kvality veřejných prostranství Investice do občanské vybavenosti (budovy, zařízení) - sociální a zdravotní zařízení 25 % 31 % 17 % 22 % Odpovědné hospodaření v lesích a na zemědělské půdě, využití místních produktů 13 % 21 % Podpora úspor energií a materiálů, využívání místních obnovitelných zdrojů 14 % 17 % Investice do sítí technické infrastruktury - nakládání s odpady 8 % 15 % Podpora kvalifikace zaměstnanců, pomoc při hledání zaměstnání, rekvalifikace, kurzy pro rozvoj schopností a dovedností 8 % 8 % Rozvoj cestovního ruchu - nabídka atraktivit, ubytování, stravování, propagace 5 % 8 %

18 Tabulka 11: Preferované tematické oblasti opatření hodnocení cílových skupin podle věku respondentů, podíl kladných odpovědí na celkovém počtu odpovědí dané cílové skupinu Tematická oblast intervencí do 45 let Věk 45 a více let Investice do sítí dopravní infrastruktury - silnice, místní komunikace, chodníky, cyklostezky Podpora činnosti škol a školek, výchova a celoživotní vzdělávání pro děti i dospělé občany 68 % 71 % 59 % 33 % Investice do občanské vybavenosti (budovy, zařízení) - školy a školská zařízení 56 % 33 % Bezpečnost, snižování rizik v dopravě, boj s kriminalitou 43 % 55 % Podpora činnosti spolků a sdružení v oblasti sportu, kultury, volného času pro děti, mládež a dospělé Investice do občanské vybavenosti (budovy, zařízení) - kulturní a sportovní zařízení 52 % 33 % 41 % 29 % Čistota ovzduší, zamezení smogu, ochrana před hlukem 29 % 43 % Investice do sítí technické infrastruktury - vodovody, kanalizace, čističky odpadních vod, osvětlení 29 % 37 % Ochrana zeleně v obcích, ochrana přírody a krajiny 32 % 33 % Podpora starších spoluobčanů, pomoc seniorům, sociální péče potřebným 22 % 46 % Vytváření nových pracovních míst, podpora malého a středního podnikání 27 % 35 % Opravy historických památek a staveb, zlepšení vzhledu obce a kvality veřejných prostranství Investice do občanské vybavenosti (budovy, zařízení) - sociální a zdravotní zařízení Odpovědné hospodaření v lesích a na zemědělské půdě, využití místních produktů 28 % 27 % 16 % 25 % 15 % 18 % Podpora úspor energií a materiálů, využívání místních obnovitelných zdrojů 15 % 14 % Investice do sítí technické infrastruktury - nakládání s odpady 10 % 12 % Podpora kvalifikace zaměstnanců, pomoc při hledání zaměstnání, rekvalifikace, kurzy pro rozvoj schopností a dovedností 8 % 8 % Rozvoj cestovního ruchu - nabídka atraktivit, ubytování, stravování, propagace 6 % 7 %

19 Otázka 3 vnímání problematiky sociálních služeb Otázka 3 dotazníkového šetření se zaměřila na hodnocení vnímání problematiky sociálních služeb respondenty dotazníkového šetření. Odpovědi na Otázku 3 jsou hodnoceny na souboru celkem 864 respondentů. Vlastní otázka se ptala, zda respondenti dotazníkového šetření využívají daný druh sociální služby a v případě, že nikoliv, zda podle jejich názorů takový druh sociální služby na území MAS Dolnobřežansko chybí či nikoliv. I v tomto ohledu byl diskutován postoj některých specifických cílových skupin, zejména pak: - respondentů ženského pohlaví, - respondentů vyššího věku osob starších 60 let. Celkové výsledky Obrázek 5 představuje celkové výsledky hodnocení vnímání problematiky sociálních služeb ze strany respondentů dotazníkového šetření. Hlavní poznatky se v tomto ohledu týkají následujících skutečností: - Respondenti dotazníkového šetření deklarují poměrně nízký stupeň využití sociálních služeb. V tomto ohledu je však nutné vnímat omezení daná použitou metodikou, neboť lze důvodně předpokládat, že dotazníkové šetření významně opominulo právě tuto cílovou skupinu. Celá problematika si tak zaslouží další výzkum. - V rámci odpovědí týkajících se chybějící nabídky dílčích typů sociálních služeb byly nejčastěji zmiňovány sociálně-aktivizační služby pro mládež, pobytové služby pro seniory a služby poskytované seniorům v domácím prostředí. Častěji pak byly zmiňovány rovněž služby pro zdravotně postižené a služby pomoci při hledání zaměstnání. Výsledky podle cílových skupin Obrázky 6 a 7 shrnují výsledky hodnocení vnímání problematiky sociálních služeb ze strany dvou specifických cílových skupin žen a osob starších 60 let. Zatímco v případě žen jsou poznatky více méně shodné s celkovým hodnocením, vykazuje cílová skupina respondentů vyšší podíl odpovědí deklarujících chybějící služby pro seniory, zejména pak služby poskytované terénní formou v domácím prostředí klienta. V tomto ohledu lze spatřovat

20 potenciál rozšiřování nabídky sociálních služeb na bázi moderních trendů zdůrazňujících setrvání příjemce sociální služby v domácím prostředí. Obrázek 5: Hodnocení vnímání problematiky sociálních služeb (N=864 respondentů) Obrázek 6: Hodnocení vnímání problematiky sociálních služeb ženami

21 Obrázek 7: Hodnocení vnímání problematiky sociálních služeb osobami starších 60 let

Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko

Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko 1. Cílem dotazníkového šetření Dotazníkové šetření je jedním ze způsobů, jak lze zjistit názory, přání a potřeby obyvatel. Cílem šetření,

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

Prioritní zaměření strategie

Prioritní zaměření strategie Prioritní zaměření strategie Zaměření problémových oblastí, jednotlivé priority, opatření a podopatření byly konfrontovány s prioritami pracovních skupin i zástupců nejširší veřejnosti, a to prostřednictvím

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Přehled cílů a priorit strategické části za jednotlivé pracovní skupiny

Více

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Dotazníkové šetření občané městyse Jince Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Vážení občané, dovolujeme si vás oslovit a požádat o vyplnění dotazníku, který hodnotí názor

Více

Celková spokojenost s životem v Broumově

Celková spokojenost s životem v Broumově Grafické znázornění odpovědí z dotazníkového šetření občanů Města Broumova Celkem bylo od respondentů získáno 1315 vyplněných dotazníků. Dotazníkové šetření mezi obyvateli proběhlo od června do srpna roku

Více

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání:

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání: Tvorba SWOT analýzy území MAS 21 (29.1.2013, MěU Lázně Kynžvart) Moderátoři setkání: Tomáš Svoboda a Tereza Pelclová z Centra pro komunitní práci Přítomní: viz. prezenční listina 1. Program setkání 10:00

Více

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Mgr. Jan Mareš primátor místopředseda Svazu měst a obcí ČR Konference Plánovací období 2014 2020 z pohledu měst a obcí 10. listopadu 2011 O Svazu

Více

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 1. Název obce Vašeho bydliště: Velké Karlovice 65 15% Karolinka

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Vyhodnocení dotazníkového šetření, které proběhlo na území MAS Havlíčkův kraj Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Místní akční skupina Havlíčkův kraj, o. p. s. Zpracovala: Hana

Více

DOTAZNÍK. Tento dotazník je zcela anonymní a bude sloužit pouze jako podkladový materiál ke studiu.

DOTAZNÍK. Tento dotazník je zcela anonymní a bude sloužit pouze jako podkladový materiál ke studiu. DOTAZNÍK Vážení občané města Lanškroun, chtěla bych Vás požádat o vyplnění dotazníku, který slouží jako podklad pro zpracování mé diplomové práce na téma Strategie rozvoje města Lanškroun. Cílem diplomové

Více

Muži Ženy Děti Studenti Senioři

Muži Ženy Děti Studenti Senioři Strategický plán města Frýdku Místku Strategický plán města Frýdku Místku byl schválen 5. 12. 2011 zastupitelstvem města o počtu 43 členů, z toho 6 žen tj. 14%. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

Priority MAS Královská stezka

Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Zlepšování kvality života v obcích MAS Podpora občanské společnosti Podpora podnikání a trhu práce Zemědělství, lesnictví a rybářství Cestovní

Více

Dotazník pro občany obce Kosořice

Dotazník pro občany obce Kosořice Dotazník pro občany obce Kosořice Vážení občané, v současné době probíhají práce na zpracování dokumentu Strategický plán obce Kosořice pro období 2007 2013 (dále jen Strategie ). Zpracování Strategie

Více

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky 1. Ekonomika (podnikání a zemědělství) SWOT ANALÝZA workshop Darkovičky 14. 11. 2013 velká nabídka v oblasti služeb a stavebnictví rozvinutá drobná řemesla na základě potřeb obyvatelstva podmínky pro krátkodobou

Více

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko NÁVRHOVÁ ČÁST Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko na období 2007-2013 Centrum pro komunitní práci Střední Morava Regionální kancelář Šumperk Ing. Anna Bartošová Nemocniční 53 email: anna.bartosova@cpkp.cz

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020

Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020 Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020 Židlochovice, 19. 3. 2015 PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 Programy 2007-2013 Programy 2014-2020 OP Doprava OP Doprava OP Životní prostředí OP Životní prostředí

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad 2013

Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad 2013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 840 9 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad

Více

Operační programy pro léta 2007-2013 (3) Prezentace pro školení v rámci modulu Venkovská politika pro projekt OP RLZ 4.1. JMK Víme co chceme odborné vzdělávání obecních zastupitelstev na Vyškovsku Rostěnice-Zvonovice,

Více

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu * Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org Statutární město Pardubice www.pardubice.eu *ITI INTEGROVANÉ ÚZEMNÍ INVESTICE = NOVÝ přístup k územnímu (urbánnímu) rozvoji - investice na základě

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

Setkání pracovních skupin Kravaře

Setkání pracovních skupin Kravaře Setkání pracovních skupin Kravaře Dana Diváková 10. 9. 2013 1 Co je komunitní plánování Komunitní plánování /dále jen KP/ je metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností 1 OBSAH 1. Výzva k předkládání návrhů projektů... 3 2. Informace o přípravě IPRM... 6 3. Veřejné projednání IPRM - pozvánka... 11 4. Veřejné projednání IPRM - prezentace...

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. 1 (celkem 15) Vyhodnocení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření proběhlo v květnu červnu 29. Dotazníky byly distribuovány prostřednictvím školní

Více

Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ

Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ Výstupy 2. kola jednání pracovní skupiny a 2. koordinační schůzky zástupců skupin VERZE K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ, 30. 4. 2014 UPOZORNĚNÍ:

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

VEŘEJNOST MAS STOLOVÉ HORY

VEŘEJNOST MAS STOLOVÉ HORY VEŘEJNOST MAS STOLOVÉ HORY Vážená paní, vážený pane, věříme, že většině z Vás není lhostejné místo, kde žijete, a proto věříme, že většině z Vás není lhostejné místo, kde žijete, a proto se Vám do rukou

Více

Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních služeb. Komunitní plán města Slaný

Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních služeb. Komunitní plán města Slaný Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních Komunitní plán města Slaný 2007 Analýza poskytovatelů sociálních Zjištěné informace: podklad pro plánování rozvoje sociálních výchozí materiál pro Katalog poskytovatelů

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

Manažerské shrnutí výsledků analýzy jednotlivých strategických dokumentů

Manažerské shrnutí výsledků analýzy jednotlivých strategických dokumentů Manažerské shrnutí výsledků analýzy jednotlivých strategických dokumentů Z genderové analýzy vyplynulo hodnocení souhlasu resp. nesouhlasu () jednotlivých genderových skupin se stanovenými cíly jednotlivých

Více

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE MAS DOLNOBŘEŽANSKO. Verze 2. Srpen 2014

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE MAS DOLNOBŘEŽANSKO. Verze 2. Srpen 2014 STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE MAS DOLNOBŘEŽANSKO Verze 2 Srpen 2014 Text neprošel jazykovou úpravou Obsah 1. ÚVOD... 3 1.1 POPIS ÚZEMÍ A ZDŮVODNĚNÍ JEHO VÝBĚRU... 3 1.2 ZÁKLADNÍ INFORMACE

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 872014 Obsah prezentace 1 Základní informace o MAS 2 Analytická

Více

Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+

Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+ Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+ Tvorba Integrované strategie rozvoje MAS Občané pro rozvoj venkova, o.s. Pozlovice, 13. listopad 2013 Základní

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková

MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková Základní informace o MAS Mapa území MAS Střední Haná Základní informace o MAS Počet členů MAS dle sektorů Obce na území MAS: Ivaň, Kojetín, Lřenovice, Lobodic,

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev.

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015 Specifikace výzev Leden 2015 Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Výzvy prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost Aktualizace 23.1.2015

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2014 až 2022 Jablonná, červen 2014 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru "pro koho - druh aktivity, služby")?

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru pro koho - druh aktivity, služby)? Dotazník pro občany obce Životice u Nového Jičína Vážení spoluobčané, předkládáme Vám tento anonymní dotazník, neboť stojíme o to zjistit, jaký máte názor na budoucí rozvoj a směřování naší obce. Jeho

Více

ANALYTICKÁ ČÁST. SWOT analýza Integrované strategie rozvoje regionu Zábřežsko

ANALYTICKÁ ČÁST. SWOT analýza Integrované strategie rozvoje regionu Zábřežsko ANALYTICKÁ ČÁST SWOT analýza Integrované strategie rozvoje Zábřežsko na období 2007-2013 Centrum pro komunitní práci Střední Morava Regionální kancelář Šumperk Ing. Anna Bartošová Nemocniční 53 email:

Více

BLOK I - Správa obce - základní údaje. Bezděkov nad Metují Bukovice Česká Metuje Hronov Machov Náchod

BLOK I - Správa obce - základní údaje. Bezděkov nad Metují Bukovice Česká Metuje Hronov Machov Náchod Dotazník pro starosty/tky MAS Stolové hory Vážené starostky, vážení starostové, zástupci obcí území MAS Stolové hory, obracím se na Vás se žádostí o spolupráci při formulaci budoucího rozvoje MAS a dovoluji

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

NÁVRATNÉ FINANČNÍ NÁSTROJE A JEJICH SOULAD S NÁRODNÍMI ROZVOJOVÝMI PRIORITAMI PŘI PŘÍPRAVĚ NOVÝCH OPERAČNÍCH PROGRAMŮ V RÁMCI KOHEZNÍ POLITIKY EU

NÁVRATNÉ FINANČNÍ NÁSTROJE A JEJICH SOULAD S NÁRODNÍMI ROZVOJOVÝMI PRIORITAMI PŘI PŘÍPRAVĚ NOVÝCH OPERAČNÍCH PROGRAMŮ V RÁMCI KOHEZNÍ POLITIKY EU NÁVRATNÉ FINANČNÍ NÁSTROJE A JEJICH SOULAD S NÁRODNÍMI ROZVOJOVÝMI PRIORITAMI PŘI PŘÍPRAVĚ NOVÝCH OPERAČNÍCH PROGRAMŮ V RÁMCI KOHEZNÍ POLITIKY EU Petr Zahradník 8.4. 2013 KONTINUITA NA OBDOBNOU PREZENTACI

Více

rýmařovsko kouzlo přírody a historie

rýmařovsko kouzlo přírody a historie rýmařovsko kouzlo přírody a historie prezentace komplexní marketingové studie Tato studie je financována Evropskou unií a Moravskoslezským krajem v rámci opatření Společného regionálního operačního programu

Více

Co nového v IROP? Představení Integrovaného regionálního operačního programu. Mgr. Zdeněk Semorád, náměstek ministryně MMR pro evropské programy

Co nového v IROP? Představení Integrovaného regionálního operačního programu. Mgr. Zdeněk Semorád, náměstek ministryně MMR pro evropské programy Co nového v IROP? Představení Integrovaného regionálního operačního programu Mgr. Zdeněk Semorád, náměstek ministryně MMR pro evropské programy PŘEDSTAVENÍ HLAVNÍCH PRINCIPŮ IROP Určen pro všechny regiony

Více

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE Mgr. Tomáš Nezmeškal BDO Czech Republic EU Office s. r. o. 27. listopad 2014 Obecné informace k aktuální situaci Pro Českou republiku byly pro období

Více

0 Úvod 2 1 SWOT ANALÝZA MĚSTA PŘEŠTICE 4. 1.1 Silné stránky 5. 1.2 Slabé stránky 6. 1.3 Příležitosti 7. 1.4 Ohrožení 8 2 MOTTO 9 3 VIZE 9

0 Úvod 2 1 SWOT ANALÝZA MĚSTA PŘEŠTICE 4. 1.1 Silné stránky 5. 1.2 Slabé stránky 6. 1.3 Příležitosti 7. 1.4 Ohrožení 8 2 MOTTO 9 3 VIZE 9 Obsah 0 Úvod 2 1 SWOT ANALÝZA MĚSTA PŘEŠTICE 4 1.1 Silné stránky 5 1.2 Slabé stránky 6 1.3 Příležitosti 7 1.4 Ohrožení 8 2 MOTTO 9 3 VIZE 9 4 PRIORITNÍ OBLASTI ROZVOJE 10 5 STRATEGICKÉ CÍLE 11 6 PRIORITY

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 Příloha č. 2 Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 mezi sdružením Heřmani, spolkem Živé město a spolkem Herout (dále v textu nazývány jen jako

Více

Analýza sociálních služeb města Kravaře

Analýza sociálních služeb města Kravaře Analýza sociálních služeb města Kravaře Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Obsah Úvod... 2 1. Základní informace...

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

Výstup z 1. jednání - SWOT analýza území MAS Horní Pomoraví

Výstup z 1. jednání - SWOT analýza území MAS Horní Pomoraví Výstup z 1. jednání - SWOT analýza území MAS Horní Pomoraví Pozn. zvýrazněná hesla získala preferenční hlasy (počet) jako důležitá S Silné stránky Příroda, ŽP, environmentální výchova (EVVO) životní prostředí,

Více

MAS Horní Pomoraví - lidé, příroda a tradice

MAS Horní Pomoraví - lidé, příroda a tradice MAS Horní Pomoraví o.p.s. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Horní Pomoraví SWOT analýza MAS Horní Pomoraví - lidé, příroda a tradice Zpracováno v rámci roku 2014 SWOT analýza

Více

Tvorba indikátorů pro udržitelnou mobilitu a sběr dat. Ing. Luděk Dostál

Tvorba indikátorů pro udržitelnou mobilitu a sběr dat. Ing. Luděk Dostál Tvorba indikátorů pro udržitelnou mobilitu a sběr dat Ing. Luděk Dostál Společné evropské indikátory ukazatele, hodnotící rozvoj města a kvalitu života obyvatel využitelné pro vedení města pro informovanost

Více

Profil domácího turisty (zima 2009/2010)

Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Bc. Petra Paduchová CzechTourism EDEN Cíl: Zjistit profil domácích návštěvníků / turistů v krajích / regionech České republiky Termín projektu: 2009 2014 Způsob

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Program rozvoje venkova 4.1.1 Investice dozemědělských podniků Předmět

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ MĚSTA BECHYNĚ 1/10 SWOT ANALÝZA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ MĚSTA BECHYNĚ 1/10 SWOT ANALÝZA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ 1/10 Obsah 1 ÚVOD...3 2 PRIORITNÍCH OBLASTÍ VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ... 4 2.1 Infrastruktura, životní prostředí a bezpečnost obyvatel... 4 2.1.1 Silné stránky...4 2.1.2

Více

Příležitosti pro obce a města

Příležitosti pro obce a města Evropské strukturální a investiční fondy v programovém období 2014-2020 Příležitosti pro obce a města Jednání měst a obcí v územní působnosti org. složky MAS SERVISO, SERVISO o. p. s. Třebenice, 16.6.2015

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku pro období 2014-2020

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku pro období 2014-2020 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku pro období 2014-2020 Aktuální verze leden 2015 Místní akční skupina svatého Jana z Nepomuku a rozvojový

Více

Koncepce rozvoje školství v regionu Dolnobřežansko

Koncepce rozvoje školství v regionu Dolnobřežansko Koncepce rozvoje školství v regionu Dolnobřežansko březen 2008 Úvod Vzdělání České republice poskytují školská zařízení státu, obcí, krajů a právnických osob a to v souladu s příslušnými právními předpisy.

Více

SWOT ANALÝZA. Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby

SWOT ANALÝZA. Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO SWOT ANALÝZA Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby základní občanská vybavenost města Uničova na dobré úrovni (obec s rozšířenou působností, obchody,

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Odbor regionální politiky Konference 10. června 2015 TÉMATA PREZENTACE Metodiky

Více

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO pro období 2014 2020 Ing. Oldřich Žďárský předseda Ing. Ivana Vanická - manažerka POZVÁNKA V rámci cca. dvouhodinového programu bude přednesena

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

PŘÍLOHA D PŘÍLOHA E. - vzhledem k rozsahu přílohy je tato příloha mimo tento dokument. Metodika vyhodnocení vyváženosti

PŘÍLOHA D PŘÍLOHA E. - vzhledem k rozsahu přílohy je tato příloha mimo tento dokument. Metodika vyhodnocení vyváženosti PŘÍLOHA D - vzhledem k rozsahu přílohy je tato příloha mimo tento dokument PŘÍLOHA E Metodika vyhodnocení vyváženosti Všechna data použitá k vyhodnocení se vztahují k závěru roku 2012. Postup vyhodnocení:

Více

Dotační možnosti obcí

Dotační možnosti obcí Dotační možnosti obcí MMR státní rozpočet IROP Ing. Josef Vlk, CSc. březen 2015 DMO Podpora obcím Dotační tituly - státní rozpočet Komunitně vedený místní rozvoj - CLLD Integrovaný regionální operační

Více

er140207 Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz

er140207 Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz er00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 80 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názor na zadlužení obyvatel a státu leden 0 Technické

Více

Zápis s 4. jednání pracovní skupiny Hospodářství

Zápis s 4. jednání pracovní skupiny Hospodářství Zápis s 4. jednání pracovní skupiny Hospodářství k přípravě Integrované strategie rozvoje území - strategie komunitně vedeného místního rozvoje Termín jednání: 3. června 2014 od 8:00 hod. Místo konání:

Více

Strategický plán rozvoje města Telč

Strategický plán rozvoje města Telč STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA TELČE (SWOT ANALÝZA MĚSTA) Pracovní verze 1.0 - únor 2005 Obsah: 1. OBYVATELSTVO A BYDLENÍ... 4 2. PODNIKÁNÍ A PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ... 5 3. SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA, VZDĚLÁNÍ...

Více

Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě. veřejný vodovod i v části obce. veřejná kanalizace i v části obce. ČOV i pro část obce

Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě. veřejný vodovod i v části obce. veřejná kanalizace i v části obce. ČOV i pro část obce Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě ukazatel není veřejný vodovod i v části obce veřejná kanalizace i v části obce ČOV i pro část obce veřejná kanalizace dešťová i v části obce plynovod

Více

Závěrečná cyklokonference Bzenec

Závěrečná cyklokonference Bzenec Závěrečná cyklokonference Bzenec v rámci projektu Rozvoj spolupráce Jihomoravského kraje a Trečianského samosprávného kraja v oblasti cyklistiky Možnosti financování aktivit a projektů v oblasti cyklodopravy

Více

Regionální operační program Severozápad

Regionální operační program Severozápad Regionální operační program Severozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Regenerace a rozvoj měst... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaná podpora místního rozvoje...

Více

Dotazník k získání doplňujících informací k meziobecní spolupráci (2. část)

Dotazník k získání doplňujících informací k meziobecní spolupráci (2. část) Dotazník k získání doplňujících informací k meziobecní spolupráci (2. část) Název správního území ORP : Název obce: Velikost obce (počet obyvatel) : 0-500 501-3000 3001-10000 10001-25000 více než 25000

Více

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015 pd10312a TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 28 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Fungování demokracie a lidská práva v ČR

Více

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických

Více

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ Strategická vize Turistická oblast Ostravsko moderní centrum živé kultury, zábavy a sportu s unikátními industriálními atraktivitami nabízející

Více

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL Hlavním cílem prioritní osy 3 je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

SILNICE, CYKLOSTEZKY A DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST

SILNICE, CYKLOSTEZKY A DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST SILNICE, CYKLOSTEZKY A DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST Délka silnic II. a III. třídy splňující kritéria 16,88 % z celku INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM SC navazuje na podporu z oblasti intervence 3.4 IOP (Sluţby

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Místně specifické indikátorové sady v praxi měst 1. ŘÍJNA 2015

Místně specifické indikátorové sady v praxi měst 1. ŘÍJNA 2015 Místně specifické indikátorové sady v praxi měst 1. ŘÍJNA 2015 Petr Pavelčík 1 Místně specifické indikátory PROČ? Reagují na místní specifika každé město/mč je originál Hodnotí stav a vývoj Propojení se

Více