Oblast intervence Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury"

Transkript

1 Regionální operační program Moravskoslezsko

2 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové období je 657,4 mil. EUR, na rok 2007 pak cca. 88,8 mil. EUR prostředků EU. Prioritní osa 1 - Regionální infrastruktura a dostupnost Oblast intervence Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury - Rekonstrukce a výstavba silnic II. a III. třídy včetně odstranění největších dopravních závad na silniční síti a na průtazích měst snižujících bezpečnost a zvyšující plynulost dopravy - rekonstrukce nehodových, rizikových nebo nekapacitních úseků a křižovatek. - Výstavba obchvatů měst a obcí pro silnice II. a III. třídy - Podpora výstavby a rekonstrukce komunikací v oblasti ovlivněné dopravou pro strategické průmyslové zóny na území Moravskoslezského kraje, zejména pro strategické zóny Nošovice a Mošnov. - Podpora výstavby a rekonstrukce komunikací pro zpřístupnění průmyslových zón a podnikatelských areálů, objektů cestovního ruchu, a.p. - Výstavba, modernizace a rekonstrukce infrastruktury pro překračování hranic (Pl, Sk) a související infrastruktury. - Rozšíření infrastruktury pro pěší a cyklistickou dopravu zpracování koncepce, projektová příprava a realizace oddělených komunikací pro cyklisty a pěší. Rekonstrukce stávajících komunikací, po kterých jsou vedeny mezinárodní a regionální cyklotrasy. - Realizace opatření na průtazích sídelními útvary pro zvýšení bezpečnosti a preferenci hromadné dopravy - křižovatky, obchvaty, dopravní informační a řídící systémy. Oblast intervence1.2 - Rozšíření a dostupnost letiště Ostrava - Zvýšení kapacity pro osobní i nákladní přepravu (cargo, kombinovaná doprava) včetně zázemí - Rozšíření infrastruktury a technického vybavení pro provoz letiště (rozšíření pojezdových drah, vybavení pro provoz za snížené dohlednosti). - Vznik nových služeb, modernizace bezpečnostní infrastruktury. - Stroje a vybavení pro odbavování letadel, údržbu dráhových systémů a technické prostředky letištního záchranného systému - Infrastruktura pro realizaci podnikatelských aktivit souvisejících s leteckým provozem

3 - Napojení letiště na železniční dopravu, včetně pořízení nových kolejových vozidel a výstavby železničního terminálu. - Rekonstrukce a výstavba silničního napojení letiště, včetně účelových komunikací. - Podpora rozšíření a modernizace infrastruktury pro všeobecné a sportovní letectví a podpora výstavby heliportů pro vrtulníkovou dopravu. Oblast intervence Rozvoj dopravní obslužnosti Rozvoj integrovaného dopravního systému na území kraje a podpora regionální veřejné dopravy - Integrace a zavádění integrovaných systémů na územní kraje - Obnova odbavovacích systémů. - Zavádění řídících systémů a informačních systémů pro MHD Zvýšení atraktivity hromadné dopravy dobudováním související infrastruktury - Budování a rekonstrukce přestupních terminálů pro přestup mezi jednotlivými dopravními systémy, rekonstrukce zastávek. - Zajištění návaznosti na individuální dopravu (vyčlenění a rozšíření ploch pro dopravu v klidu, parkoviště typu P+R), doplňují stavby integrující jednotlivé druhy dopravy. </li> - Modernizace vozového parku pořízením dopravních prostředků šetrných k životnímu prostředí nebo zvyšujících atraktivitu veřejné dopravy. </li> - Podpora společného postupu při modernizaci a obnově vozového parku v kraji v rámci integrace veřejné dopravy. </li> Oblast intervence Infrastruktura integrovaného záchranného systému a krizového řízení - Systém havarijní komunikace mezi obyvateli, podniky a veřejnou správou. - Zefektivnění systému příjmu tísňových volání, vysílání sil a prostředků. - Výstavba a rekonstrukce výjezdových stanovišť a pořízení a modernizace jejich technického vybavení. - Havarijní plány. Prioritní osa 2 Podpora prosperity regionu Oblast intervence Infrastruktura veřejných služeb

4 ; ; - vzdělávací a poradenské instituce; - profesní, oborová a jiná sdružení; - malé a střední podniky; - zdravotnická zařízení. - hmotné investice v oblasti infrastruktury vzdělávání, sociálních, zdravotních služeb, infrastruktury pro využití volného času a zajištění informačních služeb pro občany prostřednictvím sítě knihoven, včetně sociální integrace specifických skupin ohrožených sociálním vyloučením Oblast intervence Rozvoj cestovního ruchu ; ; - vzdělávací a poradenské instituce; - profesní, oborová a jiná sdružení; - malé a střední podniky; - zdravotnická zařízení. - Revitalizace a zpřístupnění kulturních, technických a průmyslových památek a kulturního dědictví pro jejich využití jako atraktivit cestovního ruchu - Realizace nových a rozvoj stávajících objektů / center / atraktivit zvyšujících atraktivitu regionu (návštěvnická centra, turistické rekreačně-zábavní a sportovní areály, apod.) - Dosažení zápisu vhodných atraktivit / památek na seznam UNESCO - Výstavba či obnova vybavenosti v oblasti sportu, rekreace a lázeňství - Modernizace a rozvoj areálů zimních sportů (především v Beskydech a Jeseníkách) s předpokladem možností celoročního využití - Rozvoj a zvyšování úrovně ubytovacích zařízení - Obnova, rozvoj a rekonstrukce základní a doprovodné infrastruktury pro cestovní ruch - Rozvoj upravovaných lyžařských běžeckých tras a areálů - Zlepšení kvality infrastrukturních služeb cestovního ruchu - Zkvalitnění práce turistických informačních center - Podpora tvorby nových turistických produktů a produktových balíčků - Zavádění kvalitativních standardů a certifikace v cestovním ruchu Oblast intervence Podpora využívání brownfields ; - Založení revolvingového fondu regenerace brownfields - Podpora majetkoprávního řešení lokalit, včetně zajištění dopravní dostupnosti.

5 - Aktualizace a rozvoj databáze brownfields - Podpora majetkoprávního řešení lokalit, včetně zajištění dopravní dostupnosti těchto lokalit pro místní silniční, cyklistickou a pěší dopravu - Projektová příprava regenerace, včetně potřebných průzkumů - Demolice nepoužitelných objektů a vyklizení pozemků - Dekontaminace území - Vybudování dopravní a technické infrastruktury nutné pro budoucí využití území - Rekonstrukce a výstavba objektů - Aktualizace a rozvoj databáze brownfields pro dotčené subjekty - Partnerství pro sladění zájmů veřejných a privátních subjektů, které jsou v procesu regenerace a revitalizace zapojeny Oblast intervence Marketing regionu ; - neziskové organizace - podnikatelé Prioritní osa 3 - Rozvoj měst - Marketingová strategie regionu. - Implementace marketingové strategie. - Marketingové analýzy a měření Oblast intervence 3.1 Rozvojové póly regionu Oblast intervence 3.2 Subregionální centra U obou oblastí (nad obyvatel), organizace zřizované a založené obcí - Moravskoslezský kraj a organizace jím zřizované a založené,.. - Zlepšení fyzického prostředí v centrech měst a na sídlištích tak, aby tato plnila reprezentativní, kulturní, sociální a další městské funkce. - Regeneraci památkových objektů zejména v centrech měst a dalších lokalitách, kde přispějí k atraktivitě měst. - Rekonstrukci veřejných prostranství zejména v centrech měst a na sídlištích. - Budování, obnovu a modernizaci technického vybavení území měst, pro zvýšení jejich atraktivity pro soukromé investice. - Rozšiřování kulturních sportovních a volnočasových sportovně-rekreačních zařízení a zájmových aktivit, podpora soudržnosti obyvatel s územím, kde žijí. - Rozvoj služeb odrážejících měnící se demografickou strukturu obyvatel - rozvoj terénních služeb pro staré občany, služby pro rodiče s dětmi umožňující jim návrat do práce. - Realizace programů řešících zlepšení podmínek bydlení, fyzického prostředí dané lokality doprovázené opatřeními k zlepšení sociální situace obyvatel v ekonomicky a sociálně deprivovaných částí měst směřujících například ke zvýšení vzdělanosti a nebo bezpečnosti. - Aktivity na eliminaci vlivu dopravy na kvalitu ovzduší v souladu s programem zlepšování - kvality ovzduší

6 - Výměna zkušeností, sdílení dobrých praktik, zvyšování znalostí a účast v sítích zabývajících se regenerací a revitalizací měst a jejich působením jako pólů rozvoje území Budou-li podporovány komplexní projekty regenerace měst, mohou tyto projekty dále zahrnovat i aktivity uvedené v prioritách 1 a 2 tohoto programu, jako jsou např.: - Výstavba, obnova, rekonstrukce a vybavení zařízení pro služby pro obyvatelstvo a podniky - zejména objekty vyšší občanské vybavenosti např. zdravotnických, sociálních služeb, ICT center, základní obchodní infrastruktury, tržnic, atd. - Rekonstrukci a využití zchátralých objektů a nevyužívaných ploch pro rozšiřování občanské vybavenosti, rozšiřování ploch zeleně a pro podnikání. - Dopravní infrastruktura, infrastruktura pro veřejnou dopravu, vybavení pro dopravní obslužnost měst, cyklistické stezky a stezky pro pěší a další. Prioritní osa 4 - Rozvoj venkova Oblast intervence Rozvoj venkova - Obce do obyvatel; - Svazky obcí; - Organizace zřizované a založené obcemi; - Organizace zřizované a založené krajem; - Nestátní neziskové organizace. - Rekonstrukce veřejných prostranství, center obcí. - Rozvoj služeb odrážejících měnící se demografickou strukturu - rozvoj terénních služeb pro staré občany, služby pro rodiče s dětmi umožňující jim návrat do práce. - Rekonstrukce a využití zchátralých objektů a nevyužívaných ploch pro rozšiřování občanské vybavenosti, rozšiřování ploch zeleně a pro podnikání. - Podpora výstavby, rekonstrukce a modernizace zařízení pro podnikání - podpora bude poskytována jak podnikatelům, kteří budou v daných zařízeních podnikat, tak obcím, které budou tato zařízení a plochy podnikatelům nabízet. - Výstavba, obnova, rekonstrukce a vybavení zařízení pro služby pro obyvatelstvo a podniky - zejména objekty vyšší občanské vybavenosti např. zdravotnických, sociálních služeb, informačních center, základní obchodní infrastruktury, tržnic, atd. - Rozšiřování kulturních a volnočasových zařízení a aktivit - bude podporována rekonstrukce, nebo výstavba zejména víceúčelových zařízení a ploch využitelných pro spolkové, sportovní, zájmové i kulturní aktivity obyvatel i návštěvníků. - Podpora zvyšování počítačové gramotnosti - body veřejného přístupu k internetu a vzdělávání obyvatel ve využívání informačních a komunikačních technologií, zejména využívajících širokopásmového internetu. - Zajištění dopravní obslužnosti venkovských oblastí - pořízení dopravních prostředků veřejné dopravy veřejnými subjekty, nebo subjekty kontrolovanými veřejnou správou. Prioritní osa 5 - Technická pomoc Oblast intervence Implementace operačního programu Oblast intervence Podpora absorpční kapacity Řídícím orgánem tohoto programu je Úřad regionální rady NUTS II Moravskoslezsko.

Regionální operační program Severozápad

Regionální operační program Severozápad Regionální operační program Severozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Regenerace a rozvoj měst... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaná podpora místního rozvoje...

Více

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU (STRATEGIE MĚSTA) říjen 2007 OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Strategická vize města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 6 3. Opatření a aktivity...11 PROBLÉMOVÝ

Více

PRIORITY PROGRAMU A OBLASTI PODPORY SPECIÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PRO ÚČELY SOUTĚŽE EUROPANOSTRA

PRIORITY PROGRAMU A OBLASTI PODPORY SPECIÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PRO ÚČELY SOUTĚŽE EUROPANOSTRA PRIORITY PROGRAMU A OBLASTI PODPORY SPECIÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PRO ÚČELY SOUTĚŽE EUROPANOSTRA Podrobný popis priorit a oblastí podpory vychází z jednotlivých operačních programů platných v současném programovém

Více

I N T E G R O V A N Ý R E G I O N Á L N Í O P E R A Č N Í P R O G R A M

I N T E G R O V A N Ý R E G I O N Á L N Í O P E R A Č N Í P R O G R A M Prioritní osa 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů Prioritní osa 5 Technická pomoc Prioritní osa 4 Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) Prioritní osa 1 Konkurenceschopné,

Více

Prováděcí dokument Regionální operační program NUTS II Jihozápad na období 2007-2013

Prováděcí dokument Regionální operační program NUTS II Jihozápad na období 2007-2013 Prováděcí dokument Regionální operační program NUTS II Jihozápad na období 2007-2013 Verze 3.0 k 16. 6. 2008 revize č. 5 ke dni 10. 2. 2012 OBSAH 1 PRIORITNÍ OSA DOSTUPNOST CENTER... 5 1.1 OBLAST PODPORY

Více

VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR

VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO TEMATICKÉ OPERAČNÍ PROGRAMY PROGRAMY V RÁMCI EVROPSKÉ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE PROGRAM ROZVOJE VENKOVA FINANČNÍ MECHANISMUS EHP/NORSKA

Více

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA HUMPOLEC (STRATEGIE MĚSTA) Verze 3.0 září 2006 Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 Problémový

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL Hlavním cílem prioritní osy 3 je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor publicity a administrativní kapacity NSRR www.strukturalni-fondy.cz; info@strukturalni-fondy.

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor publicity a administrativní kapacity NSRR www.strukturalni-fondy.cz; info@strukturalni-fondy. STRUČNÝ PŘEHLED OPERAČNÍCH PROGRAMŮ Vypracovalo Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor publicity a administrativní kapacity NSRR, www.strukturalni-fondy.cz, info@strukturalni-fondy.cz Operační program Podnikání

Více

IROP: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy. 21.11.2014 Elektrické autobusy pro město III Výstaviště Praha-Holešovice

IROP: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy. 21.11.2014 Elektrické autobusy pro město III Výstaviště Praha-Holešovice IROP: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy 21.11.2014 Elektrické autobusy pro město III Výstaviště Praha-Holešovice 1 CO SE DOZVÍTE 1. Základní informace o IROP 2. SC 1.2 Zvýšení podílu udržitelných

Více

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko NÁVRHOVÁ ČÁST Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko na období 2007-2013 Centrum pro komunitní práci Střední Morava Regionální kancelář Šumperk Ing. Anna Bartošová Nemocniční 53 email: anna.bartosova@cpkp.cz

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

Strategický plán rozvoje města Bruntálu STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU

Strategický plán rozvoje města Bruntálu STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU AKTUÁLNÍ VERZE ŘÍJEN 2010 1 EVIDENCE ZMĚN Platnost od Předmět změny Strana č. 7.4.2009 Kap. 2 Souhrn, Výstupy pracovních skupin priority, Oblast Životní prostředí,

Více

Integrovaný regionální operační program

Integrovaný regionální operační program Integrovaný regionální operační program 18. 6. 2015 Liberec Ing. Michaela Brožová EVROPSKÉ STRUKTURÁLNÍ A INVESTIČNÍ FONDY 2014 2020 Evropský fond pro regionální rozvoj Zjednodušení architektury programů

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD III. REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU 2. listopadu 2006 1 OBSAH ÚVOD... 5 1 SOUČASNÁ EKONOMICKÁ A SOCIÁLNÍ SITUACE REGIONU... 7 1.1 VÝCHOZÍ

Více

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Přehled cílů a priorit strategické části za jednotlivé pracovní skupiny

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD 20. června 2007 2 Evropská unie Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU 3 4 OBSAH OBSAH... 5 ÚVOD... 9 1 SOUČASNÁ EKONOMICKÁ A SOCIÁLNÍ SITUACE REGIONU...

Více

Obsah: 1. OBYVATELSTVO A BYDLENÍ... 4 3. PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ A TRH PRÁCE... 7 6. VYUŽITÍ FONDŮ ČR A EU PRO ROZVOJOVÉ ZÁMĚRY MĚSTA...

Obsah: 1. OBYVATELSTVO A BYDLENÍ... 4 3. PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ A TRH PRÁCE... 7 6. VYUŽITÍ FONDŮ ČR A EU PRO ROZVOJOVÉ ZÁMĚRY MĚSTA... STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU (SWOT ANALÝZA MĚSTA) říjen 2007 Obsah: 1. OBYVATELSTVO A BYDLENÍ... 4 2. SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ INFRASTRUKTURA, VZDĚLÁNÍ... 5 3. PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ A TRH

Více

Předběžný harmonogram výzev pro Integrovaný regionální operační program na rok 2015

Předběžný harmonogram výzev pro Integrovaný regionální operační program na rok 2015 1 2 2 2 2 2 3 SC 2.1: Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi SC 2.2: Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání SC 2.4 Zvýšení kvality

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM. 4.12.2014 Celostátní finanční konference SMO ČR- Praha

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM. 4.12.2014 Celostátní finanční konference SMO ČR- Praha INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 4.12.2014 Celostátní finanční konference SMO ČR- Praha CO SE DOZVÍTE 1. Základní informace o IROP 2. Představení prioritních os IROP 3. Harmonogram příprav 4. Na

Více

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku Tematické oblasti, opatření, aktivity Zpracovatel: AQE advisors, a. s., 2011 Vážení spoluobčané, Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ SWOT ANALÝZA MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ SWOT ANALÝZA MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ SWOT ANALÝZA MĚSTA Finální verze prosinec 2008 Na přípravě a zpracování SWOT analýzy Nového Města na Moravě se podíleli: RNDr. Šárka Palcrová Mgr. Radek

Více

Velké srovnání Regionálních operačních programů

Velké srovnání Regionálních operačních programů Speciální analýzy září 2010 Velké srovnání Regionálních operačních programů Jan Jedlička EU OFFICE Česká spořitelna, a.s. Poláčkova 1976/2 140 00 Praha 4 tel.: +420 261 073 308 fax: +420 261 073 004 EU

Více

SWOT analýza - Klíčová oblast A Prostor, kvalita života, identita s místem, ve kterém žiji

SWOT analýza - Klíčová oblast A Prostor, kvalita života, identita s místem, ve kterém žiji 4.3.4 SWOT analýzy klíčových oblastí SWOT analýza - Klíčová oblast A Prostor, kvalita života, identita s místem, ve kterém žiji Geografické umístění Chuť stávajících i nových obyvatel žít v Horních Počernicích

Více

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na posílení rolí regionálních

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ MĚSTA BECHYNĚ 1/57 NÁVRHOVÁ Č ÁST

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ MĚSTA BECHYNĚ 1/57 NÁVRHOVÁ Č ÁST NÁVRHOVÁ ČÁST STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ NÁVRHOVÁ Č ÁST 1/57 OBSAH 1 ZDROJE FINANCOVÁNÍ, PROGRAMY...3 1.1 Vlastní zdroje financování... 3 1.2 Cizí zdroje financování... 3 2 SEZNAM PROJEKTŮ...27

Více

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s.

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. 3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM ORIENTAČNÍM A ZÁRUČNÍM FONDEM ( EAGGF) 35 3.1. ÚVOD Rozvojová část obsahuje informace

Více

Příležitosti pro obce a města

Příležitosti pro obce a města Evropské strukturální a investiční fondy v programovém období 2014-2020 Příležitosti pro obce a města Jednání měst a obcí v územní působnosti org. složky MAS SERVISO, SERVISO o. p. s. Třebenice, 16.6.2015

Více

a k t u a l i z a c e 2013

a k t u a l i z a c e 2013 Program rozvoje města Hlinska a k t u a l i z a c e 2013 www.hlinsko.cz Strana 1 (celkem 57) Zadavatel: Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1 539 23 Hlinsko IČ 00270059 Zastoupené : PhDr.Magdou Křivanovou

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020. Strategická část. (průběžná verze červen 2015)

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020. Strategická část. (průběžná verze červen 2015) Strategie komunitně vedeného místního rozvoje místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020 Strategická část (průběžná verze červen 2015) 1 2 Obsah 1 Strategická část... 5 1.1 Definování Mise...

Více