V blízkosti p esvaté Bohorodice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V blízkosti p esvaté Bohorodice"

Transkript

1 ! Brn nský pravoslavný v stník íslo 5 zá í 2004 l.p. Narození tvé, Bohorodice Panno, radost zv stovalo celému sv tu. Nebo z tebe zasvitlo Slunce spravedlnosti, Kristus B h náš, jenž zrušiv kletbu dal nám požehnání a p ekonav smrt daroval nám život v ný. (tropar svátku Narození P esv. Bohorodice) V blízkosti p esvaté Bohorodice Sv dectví mé je p i Hospodinu, že krom samotného Boha není ni eho na celém širém sv t, co by bylo tolik napln no Boží mocí a blahodatí. Nikdo z lidí není schopen postihnout svým rozumem to, co jsem spat il. Vyznávám p ed Bohem: když jsem byl Janem zá ícím mezi apoštoly jako slunce na nebi p iveden p ed tvá P esvaté Bohorodice, prožíval jsem jen st ží popsatelný pocit. P ed mýma o ima se zaskv la jakási božská zá e. A zcela ozá ila moji duši. Ucítil jsem nádhernou, libou v ni, v ni nepopsatelných aromat, a zmocnilo se mne takové nadšení, že ani mé churavé t lo, ani má duše nemohly snést t chto znamení a závdavk v né blaženosti a nebeské slávy. Blahoda, jež z ní vycházela, vysílila nejen mé srdce, ale slábl i m j duch. A kdybych nebyl pam tliv Tvých ponau ení, milý m j u iteli Pavle, považoval bych ji za skute ného Boha. Myslím, že si nelze p edstavit v tší blaženost než tu, kterou jsem tehdy zakusil. z listu sv. Dionýsia Areopagity apoštolu Pavlovi Mimo ádná p íloha k 80. výro í založení brn nské farnosti: t te od strany 17!

2 Drazí brat i a sestry v Kristu, milí tená i, Slovo úvodem není to p íliš troufalé v novat 5. íslo Dobrého pastý e sou asn svátk m Zesnutí i Narození P esvaté Bohorodice, jež slavíme v rychlém asovém sledu za sebou? Jak jen spojit hluboký zármutek z odchodu Boží Matky a nesmírnou radost z jejího p íchodu na sv t? První odpov m žeme najít v troparu Zesnutí: Rodíc, panenství jsi zachovala, p i zesnutí sv t jsi neopustila, Bohorodice. V úvodu písn slyšíme o nepochopitelném tajemství Vt lení Božího Syna, jenž se z ní, Pramene istoty, t lesn narodil. Význam Bohorodice z stává nejprve jakoby skryt, kdesi v pozadí, což poukazuje na její hlubokou pokoru. O to v tší radost se nás zmocní, když se dozvíme, že ani p i svém zesnutí Bohorodice tento sv t neopustila. Druhá ást troparu nám napovídá ješt více: P ešla jsi k životu, ó matko Života, a p ímluvami svými zbavuješ smrti duše naše. Bohorodice odešla ke svému Synu, jenž vzal její duši a posléze i její t lo k sob, na nebesa. Hospodin tak všem ukázal, jakou slávu si zasloužila ta, jež nosila Nositele veškerenstva, ta, jež má nyní moc p imlouvat se za naše duše. Nemén významné sv dectví o nebeském úd lu P esv. Bohorodice podává sv. archand l Gabriel. Vzpome me, že práv tento Boží posel navštívil P e istou Pannu v Nazaret a na uvítanou ji pozdravil: Raduj se Raduj se, blahodatí napln ná! Po and lském pozdravu ji p ivedl k pramenu vody, kde jí zv stoval, že se stane Matkou Syna Božího, tou, skrze niž bude obnoveno celé stvo ení. Ub hlo mnoho let, uplynul celý jeden lidský život, zasv cený vroucí služb Bohu, a p ichází stejný and l, tentokráte v Jeruzalém, a v ruce drží olivovou v tvi ku. Co znamenala tato ratolest, kterou p edal and l Bohorodici krátce p ed jejím zesnutím? Nepomíjející Boží pé i i synovskou lásku k té, jež se stala vzorem ctnostného života všem k es an m. K té, jež jako ušlechtilá oliva dala sv tu vzácný olej uzdravení Spasitele Krista! Svatí Otcové jednomysln prohlašují, že podivuhodné bylo její rození, podivuhodné bylo i její zesnutí. Ho ký plá, jenž zaplavil o i apoštol v okamžiku zesnutí Matky Boží, se rychle prom nil v radost v radost z jistoty jejího v ného života i neustálé p ímluvy za nás h íšné. Nech nás všechny P esvatá Bohorodice zahalí svým mocným ochranným rouchem a uprosí Krista z ní vt leného, aby spasil duše naše. Amen. V pravé Kristov lásce Váš Michal Dvo á ek Nezahanbitelná zastánkyn k es an, neklamná orodovnice u Stvo itele, nep ezírej hlasy modliteb h íšník, ale dobrotiv posp š ku pomoci nám. My s vírou tebe vzýváme: P ijmi modlitby a neodmítej prosby. Bohorodice, vždy oroduj za ty, kte í uctívají tebe. (kondak Prosebného kánonu k P esv. Bohorodici, hlas 6.)

3 zá í P esvatá Bohorodice se narodila v dob, kdy lidé stanuli na samé hranici O svátcích mravního úpadku, kdy se jakákoli obroda jejich duchovního života zdála nemožnou. Nejmoud ejší myslitelé té doby cítili a otev en hovo ili o tom, že je t eba, aby B h sestoupil na tento sv t, aby pozvedl víru lov ka a nedopustil zkázu lidského pokolení. Syn Boží si p ál p ijmout lidskou p irozenost, aby spasil tento sv t. Za svou matku si proto vybral P esvatou Pannu Marii, jedinou d stojnou p ijmout do sebe Pramen istoty a svatosti a darovat mu lidské t lo. Narození P esvaté Bohorodice Daleko od Jeruzaléma, v malém galilejském m - ste ku Nazaret, žili zbožní manželé Jáchym a Anna. Oba pocházeli z významných rod, Jáchym z rodu proroka Davida, Anna z rodu prvního kn ze Árona. Jelikož byli pokro ilého v ku a stále nem li vlastních d tí, velmi se rmoutili. Na bezd tnost bylo v židovském národ pohlíženo jako na Boží trest za spáchané h íchy, a Jáchym a Anna se proto stali ter em posm chu a nadávek ze strany svých nejbližších soused. Svatí manželé však neztráceli nad ji na Boží milosrdenství. Oba pevn v ili, že B h, u n hož je vše možné, m že uzdravit neplodnost Anny i v jejím vysokém v ku, podobn jako uzdravil neplodnost Sáry, ženy patriarchy Abraháma. Spole n dali Bohu slib, že dít, které jim bude darováno, zcela zasv tí životu v jeruzalémském chrámu. Jednou, v den velkého svátku, cht l Jáchym p inést chrámovou ob. Kn z jej však pro jeho bezd tnost nepovažoval za hodného a ob od n j nep ijal. Zkormoucen a zahanben uchýlil se Jáchym do poušt a dlouho se slzami volal k Hospodinu. Podle sv. tradice naší Církve se ukryl daleko v Judské poušti, na míst, kde dnes stojí pravoslavný monastýr ctihodných Chozevit a kde již v dobách starozákonních nalezl úto išt pronásledovaný prorok Elijáš. Jakmile se sv. Anna dozv d la, co se p i- hodilo jejímu muži, ho ce zaplakala, ale neproti- e ila Hospodinu. I ona se modlila k Bohu, aby shlédl na její rodinu a obdaroval ji svou milostí. Prosby obou manžel byly nakonec vyslyšeny a archand l Gabriel p inesl Jáchymovi a Ann radostnou zprávu, že jim B h sešle dceru, jež se stane matkou samotného Spasitele sv ta. (8./21. zá í) P estože byly skrán obou manžel již ozdobeny šedinami, narodilo se jim dít, jež nazvali Marie ( es. Paní ). Z posvátné tradice naší Církve se dozvídáme, že po narození P esv. Bohorodice vystrojili spravedliví Jáchym a Anna velkou hostinu, na kterou byli pozváni vedle levit a kn ží také chudí a nemocní z celého okolí, aby všichni bez rozdílu oslavovali velkou Boží milost. Narození P esv. Bohorodice se stalo p edznamenáním doby, kdy se za ala napl ovat velká Boží zaslíbení o spáse lidského pokolení z otroctví ábla. Touto událostí se lov ku za alo p ibližovat Nebeské království, království pravdy, pravé zbožnosti, dobrých skutk a nesmrtelného života. Matka prvorozeného všeho stvo ení se díky Boží blahodati stala matkou a zastánkyní všem nám, kte í se k ní utíkáme se synovskou d v rou a s prosbami o pomoc.

4 4 Dobrý pastý O podivuhodném narození P esv. Bohorodice, jejím neposkvrn ném a bohumilém život, o po etí a p ivedení na sv t Božího Syna nacházíme p edpov di u mnoha starozákonních prorok. Praotec Jákob, syn Izák v, nám zjevuje obraz žeb íku, jenž sahá od zem k nebes m a jehož tajemný smysl odkazuje práv k Bohorodici, která spojuje zemi a vše, co je na ní, s Bohem (Gen. 28,12). Ezechiel o ní prorocky hovo í jako o dve ích, kterými prošel Hospodin, B h Izraele, aby navštívil a zbavil od zahynutí sv j lid (Ez. 44,2). Ústy moudrého krále Šalamouna promlouvá B h o stavb domu Boží velemoudrosti (P. 9,1), jež osvítí každého lov ka, p i- cházejícího na sv t (Jan 1,9). A je tu kone n známé Izaiášovo proroctví o narození Božího Syna z panny (Iz. 7,14) a mnohá další. Sv. Otcové naší Pravoslavné církve vytvo ili k poct P esvaté Bohorodice p ekrásné chvalozp vy, oslavujíce v ní tu, jež je nad cherubíny ct n jší a nad serafíny bez p irovnání slavn jší, jež se stala živým Božím chrámem, nebeskou branou, skrze niž prošel Kristus na tento sv t, aby spasil duše naše. Sv. Jan Damašský hovo í o tom, že nyn jší den narození P esvaté Bohorodice je svátkem nesmírné radosti, zasahující do všech kon in zem, nebo prost ednictvím Bohorodice se celé lidské pokolení obnovilo a zármutek pramatky Evy se prom nil v radost. Poslechn me si na záv r jiného svatého básníka Ond eje Krétského, který ve svém Slov ke svátku Narození P esv. Bohorodice píše: Sv tlé a zjevné sestoupení Boha k lidem musí mít radostný po átek, který k nám uvádí veliký dar spásy. A práv takový je dnešní svátek, jehož po átkem je narození Bohorodice a završením sjednocení Slova s t lem. Jde o nejslavn jší ze všech zázrak, jenž je neustále zv stován, a p itom z stane vždy nepopsatelný a nepostižitelný. ím mén je pochopitelný, tím více se odkrývá, a ím více se odkrývá, tím mén je pochopitelný A proto dnešní den, napln ný takovou Boží blahodatí, první mezi svátky, jež slavíme, zjevuje sv tlo panenství, a splétaje v nec z neuvadajících kv t duchovní zahrady sv. Písma, p ináší radost všemu stvo ení. ( ) Po vyhnání z ráje za ali všichni dávat p ednost pozemskému p ed nebeským, a tak nezbývala žádná nad je ke spáse, krom zásahu sh ry. Ani p irozený, ani psaný zákon, ani plamenná kázání prorok nebyly s to uzdravit naši nemoc. Nikdo nev d l, jak vylé it lidskou p irozenost a jakým prost edkem ji pozvednout k její prvotní d stojnosti, dokud nerá il sám Tv rce všeho B h odkrýt nám jiný, harmonický a nov uspo ádaný sv t, dokud nezni il pradávnou jizvu h íchu, jenž zrodil smrt, a dokud nám nedaroval podivuhodný, svobodný a dokonalý život skrze naše obnovení ve k tu Božského zrození. Jak by k nám však proniklo toto velké a p eslavné dobrodiní, jež je v takovém souladu s Božími zákony, kdyby se nám B h nezjevil v t le, nepod í- dil se zákon m p írody a neuvolil se p ebývat s námi zp sobem, který je znám jen jemu? A jak by se to vše mohlo vyplnit, kdyby tajemství nenašlo p ed tím služebnici v isté a neposkvrn né Pann, která v sob usídlila Neusídlitelného, podle zákona, jenž p evyšuje zákony p irozenosti? Cožpak to mohla dokázat n jaká jiná žena krom té jediné, jež byla vybrána ze všech pokolení Tv rcem sv ta? ( ) A proto chudí i bohatí, mládenci i panny, starci s dítkami, kn ží i levité všichni vespolek oslavme nyní památku Bohorodice, Matky Boha a Prorokyn, z níž vyšel Prorok, p edzv stovaný Mojžíšem (Deut. 18, 15), Kristus B h, jenž Pravda jest. Amen. p ipravil m. d. Ó p eslavný zázraku! Královna nebe i zem, svatými našimi p edky vzývaná, dosud ochra uje zemi Moravskou a s láskou krášlí ji obrazy své tvá e. Ó p emocná Vládkyn, upev uj i v asech budoucích Pravoslaví v zemi Moravské zázraky a milostí svou na v ky. Amen.

5 zá í p ítomnost pravoslavné kultury na území Evropské unie je velmi d ležitým momentem... rozhovor s vysokop eosvíceným vladykou Kyrillem, metropolitou smolenským a kaliningradským K oslavám 25. výro í vzniku Zastupitelství Ruské pravoslavné církve v Karlových Varech a p ti let od vysv cení chrámu sv. Ji í v areálu ruského velvyslanectví v Praze p icestoval dne 2. ervence do eské republiky významný p edstavitel Ruské pravoslavné církve, metropolita smolenský a kaliningradský Kyrill, p edseda Odd lení vn jších církevních vztah Moskevského patriarchátu. V pr b hu svého p tidenního pobytu v R se vladyka Kyrill setkal s nejvyššími p edstaviteli naší církve, metropolitou Nikolajem a arcibiskupem Kryštofem, navštívil na Pražském hrad prezidenta Václava Klause, vedl rozhovory s kardinálem Vlkem a dalšími státními a náboženskými p edstaviteli naší republiky. 5. ervence, v den státního svátku sv. Cyrila a Metod je, zavítal metropolita Kyrill též na Moravu, aby uctil posvátná místa spojená s misijní inností svatých solu ských brat í. Vzácný host se nejprve zú astnil ranní Božské liturgie v brn nském pravoslavném chrámu sv. Václava, po jejímž skon ení promluvil k p ítomným v ícím o významu misijního díla slovanských v - rozv st a o pot eb zachování pravoslavné duchovní tradice ve sjednocující se Evrop. V elými slovy pozdravil metropolitu p edstavený brn nského chrámu prot. Josef Fejsak a na modlitební památku mu p edal áste ku ostatk sv. mu ednice Ludmily. Z Brna se vladyka Kyrill vydal do jihomoravských Mikul ic a s up ímným zájmem prošel klasickým prohlídkovým okruhem tamního velkomoravského památníku. Po návratu do Brna byl pro metropolitu p ipraven slavnostní ob d v hotelu Slavia, kde se setkal se leny brn nské pravoslavné farnosti a mládeže. V odpoledních hodinách uskute nil ješt krátkou návšt vu památníku bitvy u Slavkova a slavkovského zámku. B hem náro ného dne si metropolita Kyrill našel as i na zodpov zení n kolika otázek Dobrého pastý e: Navštívil jste dnes, drahý vladyko, mikulický areál velkomoravských vykopávek. Jak na Vás zapsobilo toto místo, tak drahé srdci každého eského a moravského pravoslavného kesana? Navštívit Mikul ice jsem zamýšlel už dlouho. V tšinou p íliš neplánuji sv j budoucí život, ale p išla chvíle, kdy jsem si ekl, že se do Mikul ic musím podívat. A jsem rád, že k tomu došlo práv v den státního svátku svatých Cyrila a Metod je a že jsme se mohli ráno pomodlit na bohoslužb v pravoslavném chrámu. Návšt va Mikul ic na m u inila hluboký dojem,

6 6 Dobrý pastý mohl jsem se dotknout naší historie, po átku pravoslaví zde na Morav a u Slovan v bec. Pozoruhodné je i to, že na t chto svatých místech mohou dnes pravoslavní sloužit Božskou Liturgii. Rádi bychom se zeptali, jaká úcta je sv. Cyrilu a Metodji prokazována v souasném Rusku. Památka svatých brat í byla na Rusi vždy zachovávána, jejich svátek se slaví 24. kv tna podle nového stylu, tj. 11. kv tna podle stylu starého. P ed nedávnem se tento den stal v Rusku Dnem slovanského písemnictví a kultury, a je to jediný církevní a sou asn státní svátek. V tento den probíhají veliké oslavy v každém krajském m st, v každém eparchiálním st edisku. Nap íklad v mém m st, ve Smolensku, vychází po Božské Liturgii k ížový pr vod k památníku sv. Cyrila a Metod je, který se nachází na ulici nesoucí jejich jméno. Pr vodu se ú astní n kolik tisíc lidí: studenti vysokých a st edních škol, vojenské akademie, duchovenstvo, v - ící... je to velkolepá událost v život m sta. V tší i menší oslavy probíhají ve všech krajských centrech, jedno z nich bývá vždy vybráno jako hlavní m sto oslav. Celonárodní oslavy p ipravují každý rok spole n ministerstvo kultury a Posvátný synod ruské Církve. M žeme tedy íci, že památka sv. Cyrila a Metod je je živá jak v ruské církvi, tak ve spole nosti. Jsou-li jména sv. Cyrila a Metodje v dnešním Rusku dobe známá, jak je to se známostí nkdejší metropole Velké Moravy, Mikulic? íká jméno Mikulice nco souasnému Rusovi? V roce 1973 prob hla v Moskv výstava v novaná mikul ickým vykopávkám. Seznámila s Mikul icemi ruskou inteligenci, v dce, historiky i ty, kte í se o historii zajímají. V širším m ítku je to ovšem jméno neznámé. Ví se jen, že nedaleko od Brna se nacházejí místa svázaná se sv. Cyrilem a Metod jem... Proto se budu všemi silami snažit, aby se Rusko s tímto jménem seznámilo. Vždy je to místo, kde se m žeme skute n dotknout epochy svatých brat í a jejich díla. Jist jste slyšel o rznicích mezi pravoslavnými a katolíky, pokud jde o centrum Velké Moravy. Zatímco katolíci tvrdí, že metropole ležela na místech dnešního Velehradu nebo Starého Msta, drží se pravoslavní mikulické teorie... Vím, že existují r zné výklady, r zná chápání historie. Avšak i tehdy, v dob svatých brat í, existovaly názorové rozdíly mezi Konstantinopolí a ímem. Na místech spojených s dílem sv. Cyrila a Metod je jsem si kladl otázku, co se vlastn tehdy stalo. Vždy Cyril a Metod j náleželi k jediné, nerozd lené Církvi. Jak to, že byli pronásledováni? Pro museli cestovat do íma, aby byla potvrzena pravov rnost jejich díla? Pro byl sv. Metod j po návratu z íma dokonce uv zn n? A pro byli po jeho smrti z Moravy vyhnáni jeho žáci? V dy to vše probíhalo v rámci jediné, nerozd lené Církve! Jak odpov d t na tyto otázky? I když byla tehdy Církev nerozd lená bohoslovecky a dogmaticky, došlo už ke kulturnímu rozd lení; došlo k n mu

7 zá í mnohem d íve, než nastalo reálné rozd lení církví. Ke kulturnímu rozd - lení dochází vždycky, když se jedna kultura snaží ovládnout druhou. Nap íklad dnes se západní, sekulární, humanistická kultura snaží ovládnout celý sv t, v etn tradi ních kultur. Myslím, že každá snaha o kulturní ovládnutí se setkává s odporem, budí obrannou reakci. V 9. století se latinské duchovenstvo snažilo využít Moravu jako pole své aktivity k rozší- ení své kultury. Toto kulturní tažení na východ narazilo na cyrilometod jskou misii. A Cyril a Metod j byli prohlášeni za nep átele, p estože v rámci své kultury a jejím prost ednictvím hlásali téhož Krista. Z t chto fakt bychom m li vyvodit ur ité záv ry do budoucna, zvlášt pro sjednocující se Evropu. Nesmí existovat jakákoli jediná kulturní dominance. Ni í- li se jiné kultury, je to vždy špatné a zasévá to semena nep átelství. Aby nebylo nep átelství mezi lidmi, je nutné respektovat všechny kultury. A v tomto smyslu je pro m p ítomnost pravoslavné kultury na území Evropské unie velmi d ležitým momentem. Evropská unie je povinna podporovat p ítomnost Pravoslaví na svém území. Nedávno vyšlo 4. íslo našeho pravoslavného asopisu Dobrý pastý. Jaká je podle Vás, drahý vladyko, úloha takového asopisu? emu bychom se mli hlavn vnovat, na co zamit svou pozornost? M li byste seznamovat sv j národ s pravoslavím, s jeho historií, kulturou a životem. Myslím, že dnes to není složité: m žete získávat informace z internetových stránek, v etn stránek Moskevského patriarchátu 1. Musíte být z jedné strany informativním asopisem a seznamovat lidi se životem sou asného pravoslaví, ale z druhé strany je velmi d ležité, abyste mládeži pomohli pochopit, že pravoslaví zde není ni ím importovaným, ale že je vašemu národu vlastní, že je zde p ítomno od po átku vašich d jin. otázky kladli md a j Modlitba je radost duše! Jestliže nemáš as, aby ses pomodlil, padni na kolena a zvolej: Hospodine, p ijmi má vroucí slova jako mou chválu a vd nost Tob a vyslyš mne ned stojného! A u i tak s pocitem vroucí oddanosti Bohu, s pocitem lov ka, který i p esto, že s modlitbou sp chá, snaží se aspo na malý okamžik zcela oddat svému Stvo iteli. Vždy d ležité není trvání modlitby, ale její horlivost, a horlivost p ece nem že trvat p íliš dlouho, dokonce ani u dokonalých svatých, kte í si Boha nade vše zamilovali. Za - neš se modlit jako odsouzený h íšník, a odejdeš jako omilostn ný. Modlitba vynáší lov ka ze zem na nebe! (schiigumen Sáva) 1 Z internetových stránek Ruské pravoslavné církve: (pozn. red.).

8 8 Dobrý pastý Postrádal-li eský národ ješt na po- átku 10. století zá ných p íklad k es anského života vzešlých z jeho vlastního st edu, pak je právem nalezl v osobnostech sv. kn žny Ludmily a jejího vnuka, sv. knížete Václava. Pohnuté životy obou sv tc, vypln né horlivou oddaností Kristu a jeho Církvi a zakon ené mu ednickou smrtí, snesly se jako sv telný oblak na celou naši zem i další zem slovanské, ve kterých úcta k t mto eským svatým zapustila silné ko eny. Obra me nyní pozornost k životní pouti velké sv tice, jež po svém obrácení a p ijetí svatého k tu p ivád la ke Kristu národ nábožensky lhostejný, sv tlem své víry zaplašovala temnotu bludu a rosou svých modliteb jako prvosenka pravého jara zavlažovala a nadále k ísí víru v našich srdcích. Svatá mu ednice a kn žno Ludmilo, pros Boha za nás! Svatá mu ednice a kn žna Ludmila Svatá kn žna Ludmila pocházela ze srbského kmene Pšovan, sídlícího na území dnešního M lnicka. Narodila se kolem roku 860 jako dcera knížete Slavibora. Sotva patnáctiletá byla provdána za knížete Bo ivoje z rodu P emyslovc, prvního historicky doloženého eského panovníka, který s ní zplodil t i syny a jednu dceru. Podobn jako kdysi z národa moábského p i- šla žena zvaná Rút, z jejíhož potomstva povstal slavný izraelský král David, povolal B h i svatou Ludmilu z národa pohanského, aby se stala babi kou slavného k es anského knížete Václava. Mladý kníže Bo ivoj nalezl duchovní út chu a pou ení v otev ené náru i moravského arcibiskupa Metod je a spolu se svou ješt mladší chotí p ijal z jeho rukou svatou tajinu k tu. B hem krátkého života musel první eský k es anský kníže odvážn elit mnohým nep átel m nové víry mezi svými soukmenovci v echách. Když ve svých t iceti šesti letech poru il duši Pánu, ujal se vlády jeho syn Spytihn v, po jehož smrti usedl na knížecí stolec další Bo ivoj v syn Vratislav, otec svatého Václava. Po svém obrácení svatá Ludmila horliv napodobovala svého muže v náboženství k es- anském, každodenn slzami zkráp jíc své líce za to, že kdysi uctívala pohanské modly. V mnohém podobná císa ovn Helen, zakládala za života Bo ivojova i za vlády jeho a svých syn k es anské chrámy a shromaž ovala slovanské kn ze a kleriky. Z stávala p itom v rná ob adu (svátek 16./29. zá í) Životy svatých slovanskému, zavedenému sv. Cyrilem a Metod jem. Protože nikdy nezapomínala na milosrdenství, jež jí prokázal Hospodin, stala se sama milosrdnou matkou chudých, nohou chromých, okem slepých, vlídnou ut šovatelkou sirotk a vdov (Job 29,15). Své jm ní rozdávala ubohým a s láskou se ujímala opušt ných a neš astných. Po t iat iceti letech vlády skonal Ludmilin syn Vratislav a jeho místo zaujal její vnuk Václav, tou dobou ješt chlapec. Božím ízením byl nezletilý panovník spolu se svým bratrem Boleslavem sv en pé i blahoslavené Ludmily. V její blízkosti nabýval vedle moudrosti erpané ze slovanských knih též moudrosti životní, jejíž p íklad mohl spat- ovat práv v osob této pokorné ženy. Nep ítel lidského pokolení, ábel, však p i- sp chal i nyní, nebo nemohl snést, že zbožná služebnice Boží Ludmila vynikala tolika p ednostmi. Popudil proti ní vlastní snachu Drahomíru, manželku zesnulého Vratislava, p vodem z pohanského slovanského kmene Stodoran. Drahomíra pojala nenávist ke sv. Ludmile a takto se o ní radila se svými rádci: Pro má být ona mou paní? Zahubím ji, zd dím všechno, co má, a budu neomezen vládnout. Ctnostmi ozdobená Ludmila se však dozv d la o jejích proradných úmyslech a pravila své snaše: Netoužím vládnout a nep eji si mít ani sebemenší ást tvé moci. Naopak žádám, abys mi dovolila nerušen sloužit Bohu až do skonání mých dní.

9 zá í S t mito slovy opustila Ludmila Pražský hrad a uchýlila se na hrádek Tetín. Nikým nerušena za ala se tu utvrzovat ve znalosti božských v cí a se vzr stající horlivostí prokazovala dobrodiní chudým. V p edtuše svého budoucího umu ení povolala k sob na Tetín zbožného kn ze Pavla a vybídla ho, aby sloužil svatou liturgii. Toho dne se up ímn vyzpovídala p ed tvá í Nejvyššího Soudce, milostivého Hospodina, a posílila se p i- jetím drahocenného T la a oživující Krve Kristovy. Od na zbran mi víry, vytrvávala na modlitbách, porou ejíc svou duši jedinému Bohu. Zlá p edtucha se vyplnila: mstivá Drahomíra poslala své nejhorší a nejdrav jší velmože Tunnu a Gomona s tlupou na Tetín, aby vykonali podlý in. Po setm ní rozrazili ukrutníci hradní bránu, vylomili ve eje Ludmiliny komnaty a vtrhli dovnit. Když je kn žna spat ila, pravila: Brat i, pro jste p išli s takovou zu ivostí? Cožpak jsem vás nevychovávala jako vlastní syny a neobdarovávala jsem vás zlatem, st íbrem a drahocennými rouchy? Dopustila jsem se na vás snad n jaké k ivdy, pov zte mi! Zlo inci však nedbali jejích mírumilovných slov, stáhli ji s lože a vrhli na dlažbu. S plá em je poprosila: Zadržte, brat i, mali ko, aspo než dokon ím svou modlitbu! a s rukama rozepjatýma se modlila k Pánu. Zap ísahám vás, brat i, setn te mne! tak zn la její poslední prosba, vy ená v touze po p ijetí koruny mu- ednické. Neblazí katané ji nevyslyšeli, vložili na její hrdlo provaz a zardousili ji. Stalo se tak o první hodin no ní ze soboty na ned li, dne 16. zá í roku 920. Oddané služebnici Kristov bylo tehdy jedenašedesát let. Plným právem jí p ísluší vytoužená koruna mu ednická, nebo jasn praví Písmo svaté: A jakoukoli smrtí spravedlivý zastižen bude, duše jeho bude ob erstvena. (Kniha Moudrosti 4,7). Kn ží a poddaný lid se po nelidském zlo inu rozprchli por znu do úkryt, ve snaze zachovat si holý život. Když vrazi odešli, lidé se s bázní vrátili a poh bili ctihodné t lo kn žny Ludmily podle k es anského zvyku. Hroud zemské se navrátilo to, co je smrtelné, avšak to, co smrti nepodléhá, její drahocenná duše, byla p ijata v nebi and ly. Drahomíra se spolu se svými podlými velmoži zmocnila Ludmilina majetku a za ala neomezen vládnout. Nestalo se tak ovšem z Boží milosti, a jak se praví v Evangeliu, všichni, kte í se me e chopí, me em zahynou (Mat. 26,52). Z touhy po bohatství vznikla smrtelná nenávist mezi kn žnou Drahomírou a bezbožnými Tunnou a Gomonem. Kn žna nakonec dala oba bratry honit jako divou zv, až p išli oba o život pozemský i posmrtný. Její strašná zu i- vost se obrátila i proti jejich potomk m, jež v jediném dni zahubila od nejmladšího po nejstaršího. U hrobu nejblažen jší mu ednice Ludmily se Božím ízením za aly dít podivuhodné zázraky. Ze samotného náhrobku se linula zázra ná v n, jež svou líbezností p ekonávala všechny vonné látky. P ed zrakem p ítomných probleskovala u jejího hrobu v nejhlubší no ní temnot nevysv tlitelná sv tla lou í a svící, planoucích nebeskou zá í. Když se o t ch divech dozv d la její vražedkyn, se zlým úmyslem poslala na Tetín n kolik svých sluh a poru ila jim, aby nad hrobem blažené Ludmily vystav li baziliku. Nový chrám byl zasv cen archand lu Michaelovi, aby zázra ná znamení nebyla p i ítána zásluhám blažené mu- ednice, nýbrž tomuto v dci nebeských mocností. Navzdory tomu p icházelo na posvátné místo množství poutník, aby s bázní uctívali mu- ednický skon svaté kn žny Ludmily, a stávali se tu sv dky mnoha p eslavných zázrak.

10 10 Dobrý pastý Na svatost své babi ky se brzy rozpomenul i zbožný kníže Václav. Po prolití mnoha slz a po porad s kn žími a dalšími zbožnými muži vyslal na Tetín poselstvo s p íkazem, aby d stojným zp sobem p evezli do Prahy kosti nebo alespo prach z t la svaté kn žny. Poslové se tedy vypravili na místo, aby vykonali p íkazy svého pána. Jakmile však shledali, že náhrobní deska, jíž byly velebné ostatky p ikryty, se již z ásti rozpadla hnilobou, ostýchali se ji nadzvednout a cht li hrobku co nejd íve zav ít. Zanechavši temnotu modloslužby a s horoucí láskou p ijavši sv tlo pravoslavné víry Kristovy, zjevila jsi se, svatá Ludmilo, jako hv zda jit ní a sv tlem svatosti své den pravé bohoúcty v eské zemi jsi zapo ala. Matko chudých, podporo ochromených, sv tlo slepých, ut šitelko zarmoucených, rosou modliteb svých p ed Hospodinem zavlaž milostiv srdce lidu svého, ve ví e nete ná a zarmoucená, a zjasnivši o i naše, nedejž nám zahynouti od nep átel našich. (tropar sv. Ludmile, hlas 1.) Proti jejich zám ru se postavil oddaný Ludmilin kn z Pavel: Nikterak se nestane, jak íkáte, nýbrž jak vám poru il kníže! Naleznu-li jen prach zetleného t la, vyzvednu jej. Ostatní souhlasili a desku zvedli. Vtom se však d evo prolomilo a kn z Pavel se i s hlínou propadl na t lo nebožky. Ihned povstal, odklidil hlínu a nalezl Ludmilino svaté t lo nezpráchniv lé a neporušené, uchrán né jakéhokoli rozkladu. S jakou radostí vzdávali všichni díky Bohu, když byly p esvaté ostatky vyzvednuty z hrobu, zahaleny do drahocenných tkanin a postaveny na místo p ed oltá em! Zakrátko se již ubíralo poselstvo s t lem svaté kn žny zp t k Pražskému hradu. T lo blažené služebnice Boží Ludmily bylo nalezeno ve st edu dne 19. íjna 925 ve dvanáct hodin. Do Prahy je pak s velkým jásotem p enesli v pátek 21. dne téhož m síce. Ješt než poselstvo se svatými ostatky dorazilo k branám m sta, sp chali služebníci, aby radostnou novinu oznámili knížeti Václavovi. Nalezli ho ješt spícího, ihned však vstal, odebral se do chrámu a vzdal v elé díky Kristu za tak veliké dobrodiní. S rozedn ním svolal Václav kn ž- stvo a zástup v ících a s obrovským pr vodem se vydal jezdc m v ústrety. Za zp vu žalm a duchovních písní byly svaté ostatky i se svými nosi- i vyzdviženy na ramena davu a vneseny do chrámu sv. Ji í, zbudovaného ješt knížetem Vratislavem. T lo blažené Ludmily bylo vystaveno p ed oltá, aby všichni v ící i nev ící vid - li, že je zachováno neporušené, bez jakékoli úhony. Každý se mohl p esv d it, že Ludmilino t lo, vlasy i šaty vypadají tak, jako by byla sv tice poh bena práv toho dne. Národ se jednomysln shodl na tom, že je hodna veškeré chvály a pocty. Avšak jakmile za ali s kopáním hrobu, objevila se ve vykopané jám voda. Usoudili tedy, že je to místo nevhodné pro Kristovu služebnici. Jáma byla tedy znovu zasypána a schrána se vzácnými poz statky umíst na nad ní: všichni vy- kávali na Boží zásah. Po ase vypravil kníže Václav posly k e- zenskému biskupu Tutonovi, aby se s ním poradil, co konat. Tuton odpov d l slovy sv. Písma: Zem jsi a v zemi se navrátíš, prach jsi a v prach se obrátíš (Gen. 3,19) a na ídil t lo odevzdat zemi a vy kat až do druhého p íchodu Kristova; sám totiž nebyl zcela p esv d en o svatosti mu ednice Ludmily. Nato se kníže pokorn obrátil na biskupa a snažn ho prosil, aby rá il zavítat do Prahy, sám t lo pochoval a vysv til baziliku, která doposud nem la biskupského sv - cení. Biskup Tuton poslal jen svého spolubiskupa, který nejprve vysv til chrám sv. Ji í a po šesti dnech dal uložit do zem svaté Ludmilino t lo. A tu se stala podivuhodná v c: na míst, kde se dosud objevovala voda, se po p íjezdu biskupa a vysv cení baziliky již neukázala. Tak byla svatá Ludmila poh bena s nejv tším požehnáním jako ta, jíž spolu se všemi svatými p ísluší místo po pravici Kristov. Další zvláštní zázrak se udál v den prvního výro í p enesení svatých ostatk. Podle k es anského oby eje se u hrobu svaté mu ednice

11 zá í shromáždilo množství kn žstva. Modlitba již byla skon ena a všichni zasedli ke stolu, aby svá t la osv žili pokrmem. Tu se objevil p ed vchodem do baziliky jeden hošík, celý pok ivený zhoubnou nemocí, a za al vzývat zásluhy vzácné paní Ludmily a velebit moc Kristovu. Rázem byl zázra n nap ímen a pln navrácen t lesnému zdraví. Mnozí vzdávali Kristu Bohu chválu za to, že skrze svou služebnici projevil svou božskou moc. Svatost a zázraky provázely úctu k naší eské ženské sv tici po celá staletí. Spravedlivý nepohne se na v ky, ale v pam ti bude žít v n, zpívá žalmista David (Ž 112,6), a jeho slova platí beze zbytku i pro sv. Ludmilu. Nic na tom nezm nily ani krušné asy, v nichž m být posmrtná památka eské sv tice násiln potla ena. Záhy po velkém schizmatu v roce 1054 byl západní, tedy latinskou církví zcela zakázán nejen slovanský ob ad, ale vše, co bylo spojeno s východním k es anstvím. Vztahovalo se to p irozen i na stoupence cyrilometod jského sm ru v echách. Proto i sv. Ludmila jako zastánkyn východního ob adu, ct ná v té dob jak na východ, tak na západ m la nyní upadnout v zapomn ní. Je zaznamenáno, že sám pražský biskup He man ( ), N mec z Lotrinska, když se v jeho p ítomnosti jedna eská šlechti na zmínila o svaté Ludmile, prý vyk ikl: Nemluv, paní, o její svatosti! Šlechti na tedy biskupa vyzvala, aby prov il zkouškou ohn Ludmilin závoj. Ohe mu nijak neuškodil a svatost kn žny Ludmily byla zázra n potvrzena. O neporušenosti závoje se ostatn mohli p esv d it i archeologové, kte í na po átku 20. století zkoumali hrob eské kn žny, a kone n i návšt vníci výstavy St ední Evropa v roce 1000, jež prob hla na po- átku 21. století v areálu Pražského hradu. Ostatky sv. mu ednice Ludmily se v sou asné dob nacházejí za železnou ohrádkou v bo ní apsid baziliky sv. Ji í na Pražském hrad. Brzy po p enesení ostatk kn žny Ludmily z Tetína do Prahy a pravd podobn ješt za života sv. Václava byl sepsán staroslovanský život a umu ení kn žny Ludmily. Toto v bec první literární dílo vzniklé na území ech, sepsané kn zem slovanského ob adu (snad p ímo kn - zem Pavlem), m lo sloužit p edn k propagaci její svatosti. Ve své p vodní, slovanské form se nezachovalo a dnes známe jen jeho zkrácený výtah v podob tzv. Prologu o sv. Ludmile, nalezeného na Rusi, kam se úcta ke sv. Ludmile ší i- la již v 10. století. eského srdce se bolestn dotýkalo, že m lo být p ipraveno o svou velkou sv - tici, a proto byla záhy po slovanském život sepsána i latinská obrana její úcty a pozd ji i tzv. Kristiánova legenda o život a umu ení sv. Václava a jeho babi ky Ludmily. Rozpome se, ó zem eská, jak drahocenným darem jsi byla obda ena, jak jasnými paprsky jsi oza ována, jak mocná ochránkyn svou p ímluvou t podporuje! Rozpome se a pochopíš, k jak nesmírné radosti a veselí se ti naskytuje p í ina. A všechny tvé chrámy sv tí tento velký svátek, a srdce plesá ve svatém jásotu, a se kn ží i v ící lid, sta í i mladí, bohatí i chudí radují z této sváte ní nádhery! A se otev ou ústa kazatel ke cti a chvále bohabojné kn žny, o jejíž svatosti nás pou ily božské zázraky! Vždy ši i- telka víry a matka slovutná, svatá Ludmila, mu- ednice a kn žna eská, s láskou se u Boha p i- mlouvá za nás všechny, kte í ctíme její blaženou památku. podle slovanského Prologu, latinských legend a dalších pramen zpracoval M.D. Raduj se, po átku zázrak Kristových, vrcholku jeho p ikázání. Raduj se, žeb i nebeský, po n mž sestoupil B h, moste, p evád jící ze zem do nebe. Raduj se, and l p eslavný dive, poražení zla p ežalostné. Raduj se, jež jsi Sv tlo nadp irozen porodila, jež jsi zp sob narození žádnému nezjevila. Raduj se, mudrc v d ní p evyšující, rozum v rných osv cující. Raduj se, Nev sto panenská. (z Akathistu P esv. Bohorodici)

5. Ned le postní, tematická homilie

5. Ned le postní, tematická homilie 5. Ned le postní, tematická homilie P t hlavních ástí eucharistické modlitby: 1. Preface - úvod 2. Epikleze vzývání Ducha svatého nad p inesenými dary 3. Slova ustanovení Toto je moje t lo, toto je má

Více

Slavnost a požehnání sňatku

Slavnost a požehnání sňatku Slavnost a požehnání sňatku tento obřad se používá, pokud se neslaví Eucharistie SHROMÁŽDĚNÍ SPOLEČENSTVÍ Všichni stojí. Ženich a nevěsta stojí před předsedajícím Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska

Více

Markéta 6/2005. 1. Něco končí a něco začíná

Markéta 6/2005. 1. Něco končí a něco začíná Markéta 6/2005 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři mobil: 776 887 907; tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz 1. Něco končí a něco

Více

dětí. Těžká nemoc, která pak pomalu stravovala její síly, byla jí odpovědí Ježíšovou na její nabídku a naplňovala ji vnitřním štěstím.

dětí. Těžká nemoc, která pak pomalu stravovala její síly, byla jí odpovědí Ježíšovou na její nabídku a naplňovala ji vnitřním štěstím. Krátký životopis Narodila se 19. července 1924 jako dcera rolníka Aloise Zelíka a jeho manželky Anny, rozené Jirsákové, v Napajedlích č. 302. Navštěvovala mateřskou, obecnou a měšťanskou školu v ústavě

Více

Kategorie C 2. kolo Nehemjáš kviz

Kategorie C 2. kolo Nehemjáš kviz 2. kolo Nehemjáš kviz 1) Po 3 dnech pobytu v Jeruzalémě se Nehemjáš vydal na obhlídku města. Vyjel a) v noci b) na svém věrném velbloudovi c) po obědě a vyjel s celým průvodem Neh 2, 12 2) Kolik lidí bylo

Více

Křestní vyznání: Prosím rodiče a kmotry, aby předstoupili s Miriam před stůl Páně. Shromáždění povstane.

Křestní vyznání: Prosím rodiče a kmotry, aby předstoupili s Miriam před stůl Páně. Shromáždění povstane. 1 Vršovice 29.11.2009 Pozdrav: V tuto první neděli adventní, při které budeme moci prožít radost křtu malé Miriam, vám přeji milost a mír od Hospodina, který nás svolal dohromady do tohoto shromáždění

Více

Modřanský farní zpravodaj

Modřanský farní zpravodaj Modřanský farní zpravodaj Listopad 2012 Slovo ke čtenářům: Obchod, nebo zvláštní milost? V týdnu modliteb za zemřelé je možné získat pro duše v očistci plnomocné odpustky. Zdá se, že stačí splnit tři podmínky

Více

Církev československá (husitská) Snaha o dokončení české reformace

Církev československá (husitská) Snaha o dokončení české reformace Církev československá (husitská) Snaha o dokončení české reformace Kdo jsme? Církev československou husitskou tvoří křesťané, kteří usilují naplnit současné snažení mravní a poznání vědecké Duchem Kristovým,

Více

Organizační řád Křesťanské společnosti Cesta života České Budějovice o.s.

Organizační řád Křesťanské společnosti Cesta života České Budějovice o.s. Organizační řád Křesťanské společnosti Cesta života České Budějovice o.s. ÚVOD Organizační řád Křesťanské společnosti Cesta života České Budějovice o.s. (dále jen Organizační řád) je vnitřní směrnicí sloužící

Více

Květná neděle. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. 2. Diskuze. Ježíš Kristus je náš Král a Bůh. Na konci hodiny by žáci měli být schopni:

Květná neděle. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. 2. Diskuze. Ježíš Kristus je náš Král a Bůh. Na konci hodiny by žáci měli být schopni: Květná neděle Téma Ježíš Kristus je náš Král a Bůh Cíle Na konci hodiny by žáci měli být schopni: Potřeby Popsat jak vypadají a co dělají králové Vysvětlit v čem se Kristus liší od světských vládců Podle

Více

POLEČNOU ESTOU 2 MOTTO SLOVO ÚVODEM

POLEČNOU ESTOU 2 MOTTO SLOVO ÚVODEM MOTTO Prosinec 1999 Ty, který jsi začátek a konec, vezmi tento rok do svých rukou a veď nás podle své vůle! Požehnej naše touhy i naše skutky, pomoz, ať se podaří vše, co nás k tobě přibližuje. Kate Walther

Více

Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I

Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I POBO NOST I 277 Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I Od svící na oltáøi se rozsvítí velikonoèní svíce. Knìz mù e zùstat ve fialovém ornátì nebo obléci pluviál. Kde jsou k tomu vhodné podmínky,

Více

Zajímavosti o KOLE. Pořád bylo co zlepšovat a tak na konci 19. století už měla kola duše a pedály opravdu roztáčely zadní kola.

Zajímavosti o KOLE. Pořád bylo co zlepšovat a tak na konci 19. století už měla kola duše a pedály opravdu roztáčely zadní kola. Milé děti, za oknem bude ještě chviličku kralovat zima, ale já už jsem pro Vás připravil jarní číslo mých novin. Mám toto období moc rád. Chvilku prší a chvilku svítí sluníčko. Rád šlapu do kaluží, poslouchám

Více

Upozornění!!! Od nového roku mění se pořad mší sv. Zpravodaj Křesťanské Modřany. Drazí farníci, Vánoce 2003 6/2003. Úvodní slovo

Upozornění!!! Od nového roku mění se pořad mší sv. Zpravodaj Křesťanské Modřany. Drazí farníci, Vánoce 2003 6/2003. Úvodní slovo Upozornění!!! Od nového roku mění se pořad mší sv. Farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie Praha 4 - Modřany Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle Úterý Čtvrtek Sobota Neděle 9,30 hod. mše

Více

Vánoční besídka CB Žižkov 2010

Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Píseň 1 Pán Ježíš přikázal budete světlem Autor: Tomáš Najbrt Pán Ježíš přikázal budete světlem, budete svítit do okolí. Pán Ježíš přikázal před celým světem, velkým i dětem,

Více

Skolní ~zdělávací program ~ro zájmové vzdělávání Skolní družina při ZS Spálené Poříčí

Skolní ~zdělávací program ~ro zájmové vzdělávání Skolní družina při ZS Spálené Poříčí v Skolní ~zdělávací program ~ro zájmové vzdělávání Skolní družina při ZS Spálené Poříčí v Skolní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání v v Skolní družina při ZS Spálené Poříčí Obsah: 1) Identifikační

Více

DUCHOVNÍ PÉČE O LAIKY PŮSOBÍCÍ V PASTORAČNÍ SLUŽBĚ CÍRKVE

DUCHOVNÍ PÉČE O LAIKY PŮSOBÍCÍ V PASTORAČNÍ SLUŽBĚ CÍRKVE 13 7. ledna 2001 DUCHOVNÍ PÉČE O LAIKY PŮSOBÍCÍ V PASTORAČNÍ SLUŽBĚ CÍRKVE Směrnice ČBK VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE PRAHA 2001 (PRO VNITŘNÍ POTŘEBU) 1 DUCHOVNÍ PÉČE O LAIKY PŮSOBÍCÍ V

Více

Studie o andělech Osnova pro studenty

Studie o andělech Osnova pro studenty Studie o andělech Osnova pro studenty O andělech 1. Co jsou andělé a. Bytosti stvořené Bohem a mající podíl na Božím plánu pro věřící, nebo ti, kteří mu odporují spolu se Satanem, jejich vůdcem b. Anděl

Více

Láska. Láska a odpovědné předávání lidského života. Cíl: Poznání zákonitosti odpovědného předávání lidského života. Obsah:

Láska. Láska a odpovědné předávání lidského života. Cíl: Poznání zákonitosti odpovědného předávání lidského života. Obsah: Láska Téma: Láska a odpovědné předávání lidského života Cíl: Poznání zákonitosti odpovědného předávání lidského života Obsah: Časová dotace: Doporučený věk: Přednáška o odpovědném rodičovství Čtvrtek 18.00

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

využívá svých schopností

využívá svých schopností Táto relácia využívá svých schopností je pro nás svaté. pojednáva o možnostiach breathariánstva, teda života bez jedenia jedla, no nie je to kompletný návod. V záujme vašej bezpečnosti, nepokúšajte sa

Více

1 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2007: Pracovní úrazy a zdravotní problémy související se zaměstnáním

1 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2007: Pracovní úrazy a zdravotní problémy související se zaměstnáním 1 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2007: Pracovní úrazy a zdravotní problémy související se zaměstnáním Ad hoc modul 2007 vymezuje Nařízení Komise (ES) č. 431/2006 z 24. února 2006. Účelem ad hoc modulu 2007

Více

Září 2014. Měsíčník novoměstského sboru ČCE. Ročník XIII.

Září 2014. Měsíčník novoměstského sboru ČCE. Ročník XIII. ZPRÁVY A OHLASY Září 2014 Měsíčník novoměstského sboru ČCE Ročník XIII. Kalendárium akcí v září 2014 a co nás čeká v říjnu: 3.9. NM 18.00 schůze staršovstva 5.9. NM 19.30 schůzka učitelů NŠ 6.9. Seniorátní

Více

Nebe, Boží nádherný domov

Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2011 Bible for Children,

Více

Měsíčník členů a přátel sboru

Měsíčník členů a přátel sboru 10 2014 Měsíčník členů a přátel sboru V Bohu, jehož slovo chválím, v Bohu mám naději. Proto se nebojím, co by mi udělal smrtelník! Žalm 56:5, B21 strana 1 - říjen 2014 Obsah 2 Obsah, tiráž 3 Zápis ze schůze

Více

DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ

DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ Článek 1. Základní ustanovení Tento Dražební řád stanoví organizaci a průběh dražby nemovitostí (dále jen dražba) realizované soudním exekutorem při provádění exekucí

Více

VOLEBNÍ ŘÁD Příloha č. 3

VOLEBNÍ ŘÁD Příloha č. 3 VOLEBNÍ ŘÁD Příloha č. 3 I. ÚVOD 1. Pán Ježíš Kristus povolává jednotlivé členy církve do rozličné služby prostřednictvím jejich o darování dary Ducha svatého (Ř 12,3-8; 1Kor 12; Ef 4, 11-12) 2. 2. Působením

Více

ŽÍT JAKO BOŽÍ DĚTI. Biblické texty na tento týden: Gn 3,5; Ž 51,4; Iz 1,2; J 1,12; Žd 9,26.28; 1 J 3,1 10. Základní verš.

ŽÍT JAKO BOŽÍ DĚTI. Biblické texty na tento týden: Gn 3,5; Ž 51,4; Iz 1,2; J 1,12; Žd 9,26.28; 1 J 3,1 10. Základní verš. Týden od 9. do 15. srpna 2009 Biblické texty na tento týden: Gn 3,5; Ž 51,4; Iz 1,2; J 1,12; Žd 9,26.28; 1 J 3,1 10 Základní verš Hleďte, jak velikou lásku nám Otec daroval: byli jsme nazváni dětmi Božími,

Více

Bible pro d ti. p edstavuje.

Bible pro d ti. p edstavuje. Bible pro d ti p edstavuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Přeložila: Jana Jersakova Upravili: Lyn Doerksen česky Příběh 54 z 60 www.m1914.org Bible for Children, PO Box

Více

Ježíš si vybírá dvanáct pomocníků

Ježíš si vybírá dvanáct pomocníků Bible pro děti představuje Ježíš si vybírá dvanáct pomocníků Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children

Více

Velké poslání má Juda, stejně velké poslání máme ale i my. Vždyť neseme podobné jméno jako on, jméno křesťan, tj. Kristův člověk, Patřící Kristu.

Velké poslání má Juda, stejně velké poslání máme ale i my. Vždyť neseme podobné jméno jako on, jméno křesťan, tj. Kristův člověk, Patřící Kristu. 1 Juda (Gn 49, 8-12) Tobě, Judo, tobě vzdají čest tví bratři. Na šíji nepřátel dopadne tvá ruka; synové tvého otce se ti budou klanět. Mládě lví je Juda. S úlovkem, můj synu, vystoupil jsi vzhůru. Stočil

Více

ZA VLÁDY PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ

ZA VLÁDY PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ ZA VLÁDY PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ Po knížeti Břetislavovi se na knížecím stolci vystřídala řada dalších přemyslovských knížat. Počet obyvatel rostl, proto bylo nutné získávat další půdu pro zemědělství. Mýtily

Více

CPR Vysočina, o.s. je dobrovolným, nevládním, neziskovým. sdružením občanů, kteří se sdružují z důvodu společného zájmu

CPR Vysočina, o.s. je dobrovolným, nevládním, neziskovým. sdružením občanů, kteří se sdružují z důvodu společného zájmu Základní údaje: Název: Centrum pro rodinu Vysočina, o.s. Zkrácený název: CPR Vysočina, o.s. Adresa: Chlumova 3, 586 01 Jihlava Telefon: 739 247 357 E-mail: centrum@centrumrodin.cz Web: www.centrumrodin.cz

Více

Domov Pod Lipami Smečno. poskytovatel sociálních služeb. Zámecké listy

Domov Pod Lipami Smečno. poskytovatel sociálních služeb. Zámecké listy Domov Pod Lipami Smečno poskytovatel sociálních služeb Číslo 53. září 2014 Zámecké listy Děti a škola v 19. století Od vydání tereziánského školního zřízení roku 1774 se stala škola běžnou součástí každodenního

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 A 105/2002-63 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr. Lenky

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM Čl. I Základní ustanovení 1) Těmito Pravidly se stanoví postup při prodeji bytů a nebytových prostor, které jsou dosud ve

Více

Karel Jaromír Erben. Život a dílo

Karel Jaromír Erben. Život a dílo Karel Jaromír Erben Život a dílo Karel Jaromír Erben ( 7.11.1811 21.11.1870) český básník, prozaik, jazykovědec, historik,folklorista, překladatel a sběratel lidové tvorby představitel literárního romantismu

Více

Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš. Poslání. Hlavními cíli naší dílny jsou

Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš. Poslání. Hlavními cíli naší dílny jsou Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš Poslání Posláním Keramické dílny Eliáš je umožňovat lidem s postižením začlenění do společnosti s ohledem na jejich zvláštní situaci. Posláním je pomoci

Více

Disciplinární řád. 1 Účel disciplinárního řádu

Disciplinární řád. 1 Účel disciplinárního řádu Disciplinární řád 1 Účel disciplinárního řádu Disciplinární řád upravuje postup čestné rady Komory, práva a povinnosti účastníků disciplinárního řízení a úkony, které s disciplinárním řízením souvisejí

Více

Čl. I. Vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb.

Čl. I. Vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb. 320 VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2010, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb. Ministerstvo

Více

U hrobky krále Tutanchamona

U hrobky krále Tutanchamona 1. kapitola U hrobky krále Tutanchamona Někde v Egyptě Sledovali jste někdy, třeba na nějaké pouti, jak se dělá popcorn? Horký vzduch roztáčí malá kukuřičná zrnka, ta se zahřívají, až puknou a stane se

Více

Leden. 22. ledna v deset hodin oddal starosta na obecním úřadu paní Melkovou a pana Víška

Leden. 22. ledna v deset hodin oddal starosta na obecním úřadu paní Melkovou a pana Víška Leden 1.1. oblačno 3 C, 2.1. zataženo, sníh s deštěm 2 C, 3.1. zataženo, sníh s deštěm 2 C, 4.1. oblačno 3 C, 5.1. polojasno -7 C, 6.1. zataženo -2 C, 7.1. polojasno -3 C, 8.1. zataženo, sněžení -2 C,

Více

Josef a jeho bratři. Text biblického příběhu: www.deti.vira.cz Nakreslil: Jan Brázdil

Josef a jeho bratři. Text biblického příběhu: www.deti.vira.cz Nakreslil: Jan Brázdil Josef a jeho bratři Text biblického příběhu: www.deti.vira.cz Nakreslil: Jan Brázdil Jákob měl dvanáct synů. Jmenovali se Ruben, Šimeón, Levi, Juda, Isachar a Zabulon (synové Ley), Gád a Ašer (synové Zilpy,

Více

RODINNÉ CENTRUM BLANSKO. Výroční zpráva 2009

RODINNÉ CENTRUM BLANSKO. Výroční zpráva 2009 RODINNÉ CENTRUM BLANSKO Výroční zpráva 2009 Výroční zpráva 2009 2/24 Základní informace Motto naší činnosti: Domov je místo, kam můžeš přijít a nikdo se tě neptá, proč jsi přišel. Aby člověk našel ve své

Více

Křížová cesta s prosbami

Křížová cesta s prosbami Křížová cesta s prosbami Úvod. Veliký a mocný Pane ve slově i v činu, chceme si v této chvíli při naší pobožnosti připomenout velikost Tvé oběti života a učit se přijímat kříž, neboť Ty pokračuješ ve své

Více

HOSPODAŘENÍ OBCE LUŠTĚNICE ZA ROK 2007

HOSPODAŘENÍ OBCE LUŠTĚNICE ZA ROK 2007 č. 1 / únor 2008 Vážení spoluobčané, dostává se Vám do rukou první číslo našeho Zpravodaje v roce 2008, ve kterém bychom Vás rádi informovali o dění v naší obci v uplynulých i nadcházejících měsících.

Více

Obec Vysočina. / Stará Vlasta/ 152 5.10.2012

Obec Vysočina. / Stará Vlasta/ 152 5.10.2012 Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Chrudim Novoměstská 172, 537 46 Chrudim tel.: 469 660 111, fax: 469 623 105, e-mail: kp.chrudim@cuzk.cz, ID dat. schránky:7ccient Obec Vysočina

Více

Učebnice pro děti od 0 do 2 let a pro jejich rodiče

Učebnice pro děti od 0 do 2 let a pro jejich rodiče Učebnice pro děti od 0 do 2 let a pro jejich rodiče Z r nk Z učebního cyklu Pouta milosti (GraceLink) Ročník I., první čtvrtletí Přeloženo z anglického originálu: Beginner Bible Study Guide, GraceLink

Více

Pozvánka na valnou hromadu plenární zasedání. občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě

Pozvánka na valnou hromadu plenární zasedání. občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě Pozvánka na valnou hromadu plenární zasedání občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě Jménem občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě,

Více

Přicházející Král MICHAL KLESNIL. Nakladatelství KMS

Přicházející Král MICHAL KLESNIL. Nakladatelství KMS Přicházející Král MICHAL KLESNIL Nakladatelství KMS Praha 2012 Ing. Michal Klesnil Vydalo Nakladatelství KMS, s. r. o. Primátorská 41, 180 00 Praha 8 První vydání 2012 Třetí svazek edice Nad Biblí Biblické

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Shrnutí činnosti za rok 2013. Konkrétní spolupráce se ZŠ Nový svět v Opavě

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Shrnutí činnosti za rok 2013. Konkrétní spolupráce se ZŠ Nový svět v Opavě VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Shrnutí činnosti za rok 2013 V roce 2013 občanské sdružení Montessori Opava pokračuje v naplňování základního účelu, pro který bylo založeno, a to vytvoření platformy pro činnost

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr. Jaroslava Hubáčka

Více

NÁŠ STÁT. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace

NÁŠ STÁT. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_24_CJ3 NÁŠ STÁT Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace Mgr. Andrea Slavíková NÁŠ STÁT Celý svět je rozdělený na několik států (téměř 200).

Více

OD 13 DO 17 HODIN. Zpracovala Nová Milena, spolupracuje Jana Šmardová Koulová korektura webmaster Ing. Vlach

OD 13 DO 17 HODIN. Zpracovala Nová Milena, spolupracuje Jana Šmardová Koulová korektura webmaster Ing. Vlach OD 13 DO 17 HODIN Zpracovala Nová Milena, spolupracuje Jana Šmardová Koulová korektura webmaster Ing. Vlach Květnový kalendář narozenin našich kamarádů. Ahoj děti, Minulý měsíc jsme si vytvořily Knihu

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

Výsledky osvětové kampaně Bezpečnost za volantem péče o zrak

Výsledky osvětové kampaně Bezpečnost za volantem péče o zrak Výsledky osvětové kampaně Bezpečnost za volantem péče o zrak Screening zraku řidičů aneb jak dobře na českých silnicích vidíme Od druhé poloviny dubna do začátku června tohoto roku probíhala na našich

Více

Pokusné ověřování Hodina pohybu navíc. Často kladené otázky

Pokusné ověřování Hodina pohybu navíc. Často kladené otázky MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 - Malá Strana Pokusné ověřování Hodina pohybu navíc Často kladené otázky Dotazy k celému PO: Dotaz: Co to přesně

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 7 As 92/2011-93 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Karla Šimky a JUDr.

Více

Deset nebezpe í teistické evoluce

Deset nebezpe í teistické evoluce Deset nebezpe í teistické evoluce (Die zehn Gefahren der Theistischen Evolution ) Werner Gitt, Braunschweig Übersetzung ins Tschechische: Zdenek Karásek Ateistická formule na evoluci je: Evoluce = hmota

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 Ads 10/2009-37 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Jiřího Pally a JUDr. Bohuslava

Více

Sdružení Petrov, z.s. Stanovy spolku

Sdružení Petrov, z.s. Stanovy spolku Sdružení Petrov, z.s. Stanovy spolku Čl. I Úvodní ustanovení 1. Petrov, občanské sdružení pro práci s dětmi a mládeží brněnské diecéze, ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností

Více

Zpráva z jednání Školské rady ZŠ a MŠ Tisá, příspěvková organizace

Zpráva z jednání Školské rady ZŠ a MŠ Tisá, příspěvková organizace Datum konání: 6. 10. 2010 Program: 1. Projednání a schválení Výroční zprávy o činnosti školy 2009/2010 2. Projekt MŠMT Peníze školám 3. Nařízení vlády o odvodu 30% z částky na pomůcky školy zpět do státního

Více

Č. j.: R136/2006/02-03255/2007/300-Hr V Brně dne 19. února 2007

Č. j.: R136/2006/02-03255/2007/300-Hr V Brně dne 19. února 2007 Č. j.: R136/2006/02-03255/2007/300-Hr V Brně dne 19. února 2007 Ve správním řízení o rozkladu podaném dne 9.11.2006 Českou republikou, Ministerstvem obrany, IČ 60162694, se sídlem Tychonova 1, 160 00 Praha

Více

Stezka písmáků ročník 2012

Stezka písmáků ročník 2012 Výsledky soutěže ve znalosti Bible Stezka písmáků ročník 2012 Soutěž připravil a organizoval Odbor duchovní výchovy Junáka ve spolupráci s Klubem Pathfinder a Církví adventistů sedmého dne. * 1. kolo se

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 18A 14/2014-29 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní Mgr. Jarmilou Úředníčkovou v právní věci žalobce A. K., zastoupeného Mgr. Jaroslavem Topolem, advokátem

Více

Názory na bankovní úvěry

Názory na bankovní úvěry INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/2007 DLUHY NÁM PŘIPADAJÍ NORMÁLNÍ. LIDÉ POKLÁDAJÍ ZA ROZUMNÉ PŮJČKY NA BYDLENÍ, NIKOLIV NA VYBAVENÍ DOMÁCNOSTI. Citovaný výzkum STEM byl proveden na reprezentativním souboru

Více

JEŽÍŠOVY ZÁZRAKY Ježíš nebyl jen učitel, který vykládal nádherná podobenství, ale dělal také mnoho zázraků. Ježíšovo učení bylo tak vznešené a božské, že takové věci mohl učit jenom Bůh. Aby však všichni

Více

podobenství strýčka Lukáše

podobenství strýčka Lukáše Podobenství o rozsévači Podobenství o rozsévači Základní text: Lukáš 8, 4-15 2. Timoteovi 3, 16-17 Kdo a proč nám dal Bibli? Vysvětli na praktických životních situacích, co se nám může stát při zvěstování

Více

Úřední hodiny starostky Od 1.11.2013 budou úřední hodiny starostky totožné s úředními hodinami Obecního úřadu.

Úřední hodiny starostky Od 1.11.2013 budou úřední hodiny starostky totožné s úředními hodinami Obecního úřadu. Zpravodaj obce Palonín Volby Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se konají ve dnech 25. - 26.10. 2013 : pátek 25.10. od 14:00 do 22:00 hod sobota 26.10. od 8:00 do 14:00 hod. Dotace- zatrubnění

Více

Výroční zpráva o činnosti sdružení za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti sdružení za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti sdružení za rok 2012 Obsah: I. Vznik sdružení II. Základní ustanovení III. Poslání a cíle sdružení IV. Členská základna V. Uspořádané akce v průběhu roku 2012 VI. Propagace sdružení

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. DOMOVNÍ ŘÁD Družstvo Tobrucká 713, družstvo 1 / 6

DOMOVNÍ ŘÁD. DOMOVNÍ ŘÁD Družstvo Tobrucká 713, družstvo 1 / 6 DOMOVNÍ ŘÁD DOMOVNÍ ŘÁD Družstvo Tobrucká 713, družstvo 1 / 6 Družstvo Tobrucká 713, družstvo Tobrucká 713/25, 160 00 Praha 6 IČO: 25148826, tel: 235363485, mob: 602 941235, e-mail: tobrucka713@seznam.cz

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTSKÉHO RYBÁŘSKÉHO KROUŽKU ZA ROK 2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTSKÉHO RYBÁŘSKÉHO KROUŽKU ZA ROK 2015 1 ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTSKÉHO RYBÁŘSKÉHO KROUŽKU ZA ROK 2015 Zprávu o činnosti dětského rybářského kroužku za rok 2014 kterou jsem vám přečetl na loňské výroční schůzi, jsem ukončil vánoční schůzkou. Rok

Více

Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy a mateřské škol Černožice, okres Hradec Králové

Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy a mateřské škol Černožice, okres Hradec Králové Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy a mateřské škol Černožice, okres Hradec Králové Číslo jednací: 113/2007 Předkladatel : Základní škola a mateřská škola, Černožice, okres Hradec Králové

Více

FARNOST DOLNÍ LOUČKY KOSTEL SV. MARTINA

FARNOST DOLNÍ LOUČKY KOSTEL SV. MARTINA 1.1. 2012 NEDĚLE 9:00 2.1. PONDĚLÍ Slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE Za rodinu Jurných, Janíčkovu a Kubíčkovu Za Stanislava a Věru Večerovy a celou rodinu Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

Více

Výroční zpráva 2015. Spolek Valštejn

Výroční zpráva 2015. Spolek Valštejn Výroční zpráva 2015 Spolek Valštejn Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje o Spolku Valštejn... 4 Činnosti spolku v roce 2015... 5 Plány do roku 2016... 8 Úvodní slovo Vážení přátelé valštejnských údolí,

Více

Zlatý kolovrat. Divadelní inscenace dle stejnojmenné básně publikované ve sbírce Kytice (dříve Kytice z pověstí národních - 1983)

Zlatý kolovrat. Divadelní inscenace dle stejnojmenné básně publikované ve sbírce Kytice (dříve Kytice z pověstí národních - 1983) Zlatý kolovrat Divadelní inscenace dle stejnojmenné básně publikované ve sbírce Kytice (dříve Kytice z pověstí národních - 1983) Původní báseň: Karel Jaromír Erben Scénář sestavil: Ondřej Turek Král přijíždí

Více

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Růženec Panny Marie V Lurdech a ve Fatimě Panna Marie doporučuje růženec. Růženec, věnec růží, je modlitební úvahou nad životem Ježíše a Marie vybranými evangelijními obrazy: tajemstvími. 16. října 2002

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Strana

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Strana PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Strana Vyhledávání textu - přidržte klávesu Ctrl, kurzor umístěte na příslušný řádek a klikněte levým tlačítkem myši. 1. Právní předpisy upravující přijímací řízení ke studiu ve střední

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Waldorfská základní škola Dobromysl o.p.s. IČ: 01811193, IZO: 691005648 Vnitřní řád školní družiny Platný od 1. 9. 2014 Razítko Ředitelka: 1 Obsah 1 Všeobecná ustanovení... 3 2 Práva a povinnosti žáků

Více

Jednací ád výbor Zastupitelstva m styse erný D l

Jednací ád výbor Zastupitelstva m styse erný D l stys erný D l Zastupitelstvo m styse erný D l Jednací ád výbor Zastupitelstva m styse erný D l Zastupitelstvo m styse erný D l se usneslo vydat v souladu se zákonem. 128/2000 Sb., o obcích (obecní z ízení),

Více

Efezským 1,13: V něm byla i vám, když jste uslyšeli slovo pravdy, evangelium o svém spasení, a uvěřili mu, vtisknuta pečeť zaslíbeného Ducha svatého

Efezským 1,13: V něm byla i vám, když jste uslyšeli slovo pravdy, evangelium o svém spasení, a uvěřili mu, vtisknuta pečeť zaslíbeného Ducha svatého IBLICKÉ POLEČENSTVÍ ŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD LABEM SLOVO A DUCH UCH EF 1,13 Jedinečný prostředek spasení Shrnutí: Ve třináctém verši Pavel vysvětluje nejdůležitější věci ohledně spasení. Vysvětluje způsob spasení

Více

Příprava na vyučování Výchovy k občanství a Dramatické výchovy s cíli v oblastech OSV a čtenářství. Pohádkový les 2.

Příprava na vyučování Výchovy k občanství a Dramatické výchovy s cíli v oblastech OSV a čtenářství. Pohádkový les 2. Příprava na vyučování Výchovy k občanství a Dramatické výchovy s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název učební jednotky (téma) Pohádkový les 2 Stručná anotace učební jednotky Žáci 6. ročníku ve 4 5členné

Více

Zpráva o činností MO MRS Mikulov za období od 16.03.2014 do 15.03.2015

Zpráva o činností MO MRS Mikulov za období od 16.03.2014 do 15.03.2015 Zpráva o činností MO MRS Mikulov za období od 16.03.2014 do 15.03.2015 Vážení přátelé Petrova cechu, dovolte mi, abych Vás opět po roce seznámil s činností naší MO a nastínil úkoly pro další období. Rok

Více

Usnesení. Dražební vyhlášku o provedení elektronické dražby věcí nemovitých

Usnesení. Dražební vyhlášku o provedení elektronické dražby věcí nemovitých EXEKUTORSKÝ ÚŘAD CHEB MGR. DAVID KONCZ SOUDNÍ EXEKUTOR 26. dubna 10, Cheb 35002 tel., fax: +420 355 318 111, +420 355 318 110 e-mail: podatelna@eucheb.cz www.eucheb.cz IDDS: 9u8g8ka Usnesení č.j.: 074

Více

VALNÁ HROMADA 2015. 1. Informace představenstva společnosti o přípravě řádné valné hromady společnosti a výzva akcionářům.

VALNÁ HROMADA 2015. 1. Informace představenstva společnosti o přípravě řádné valné hromady společnosti a výzva akcionářům. VALNÁ HROMADA 2015 1. Informace představenstva společnosti o přípravě řádné valné hromady společnosti a výzva akcionářům. 2. Informace a dokumenty související s odvoláním a volbou členů představenstva

Více

UZAVÍRÁNÍ SŇATKŮ Z HLEDISKA ŘÁDŮ ČCE A ČESKÉHO PRÁVNÍHO ŘÁDU 1

UZAVÍRÁNÍ SŇATKŮ Z HLEDISKA ŘÁDŮ ČCE A ČESKÉHO PRÁVNÍHO ŘÁDU 1 UZAVÍRÁNÍ SŇATKŮ Z HLEDISKA ŘÁDŮ ČCE A ČESKÉHO PRÁVNÍHO ŘÁDU 1 1. Co je manželství Právní řád ČR: Podle zákona o rodině je manželství trvalé společenství muže a ženy založené zákonem požadovaným způsobem.

Více

bv Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Analýza zdrojů systému

Více

Děkujeme ti za dar víry, která nám umožňuje vnímat tě jako živého a blízkého.

Děkujeme ti za dar víry, která nám umožňuje vnímat tě jako živého a blízkého. Cesta světla Úvod: Cesta světla je obrazem i naší cesty víry. Prožijme tuto chvíli v blízkosti Ježíše Zmrtvýchvstalého. Upřeme mysl na toho, který se ukazuje po své smrti apoštolům, aby uvěřili, že on

Více

Novinky verzí SKLADNÍK 4.24 a 4.25

Novinky verzí SKLADNÍK 4.24 a 4.25 Novinky verzí SKLADNÍK 4.24 a 4.25 Zakázky standardní přehled 1. Možnosti výběru 2. Zobrazení, funkce Zakázky přehled prací 1. Možnosti výběru 2. Mistři podle skupin 3. Tisk sumářů a skupin Zakázky ostatní

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2011 5. ročník / 6.číslo Připomínám si noc co noc jak jsem na struny hrával, v srdci přemítám a duch můj hloubá (Ž 77,7) Slovo úvodem Milé sestry,

Více

Maltézské náměstí 1 telefon: 257 085 111 fax: 257 329 537 118 01 Praha 1 Malá Strana e-mail: posta@mkcr.cz

Maltézské náměstí 1 telefon: 257 085 111 fax: 257 329 537 118 01 Praha 1 Malá Strana e-mail: posta@mkcr.cz +NLDSY113GGYG+ Ministerstvo kultury České republiky Maltézské náměstí 1 telefon: 257 085 111 fax: 257 329 537 118 01 Praha 1 Malá Strana e-mail: posta@mkcr.cz Město Čelákovice nám. 5. května 1/11 250 88

Více

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ Pozemkem se podle 2 písm. a) katastrálního zákona rozumí část zemského povrchu, a to část taková, která je od sousedních částí zemského povrchu (sousedních pozemků)

Více

Po jezeře jsme se mohli projet i lodí. Na okraji jednoho jezera byl vidět potopený člun. Že by památka na Vinetoua?

Po jezeře jsme se mohli projet i lodí. Na okraji jednoho jezera byl vidět potopený člun. Že by památka na Vinetoua? Již po několikáté se pár lidí z našich farností vydalo na mariánské poutní místo Medugorje v Bosně. Letos nás jelo 7, plus naši známí z Prahy. Po překonání Alp jsme dojeli k Plitvickým jezerům, známým

Více

STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU

STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU CÍL STANDARDU 1) Tento standard vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen Zákon ) a z vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou

Více

Mt 4, 1-11: Povzbuzení k boji s ďábly ( Předpostní kázání)

Mt 4, 1-11: Povzbuzení k boji s ďábly ( Předpostní kázání) Mt 4, 1-11: Povzbuzení k boji s ďábly ( Předpostní kázání) V minulých nedělích jsme slyšeli odpověď na otázku, kdo je Ježíš. Při jeho jordánském křtu bylo bezpečně zjeveno, že je milovaným a vyvoleným

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

VÁLKY PUNSKÉ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_29_16

VÁLKY PUNSKÉ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_29_16 VÁLKY PUNSKÉ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_29_16 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav Finger Datum

Více

PRAVIDLA soutěže COOP DOBRÉ RECEPTY Jarní probuzení

PRAVIDLA soutěže COOP DOBRÉ RECEPTY Jarní probuzení PRAVIDLA soutěže COOP DOBRÉ RECEPTY Jarní probuzení s konáním 1. 4. 2016 30. 6. 2016 v ČR (www.coopdobrerecepty.cz) 1. Organizátor soutěže a soutěžní období Organizátor soutěže, společnost CCV, s.r.o.,

Více

ROMANTICKÁ SCENÉRIE. ( Z CYKLU ZNÁM RUCE TVOŘÍCÍ A RUCE BOŘÍCÍ.)

ROMANTICKÁ SCENÉRIE. ( Z CYKLU ZNÁM RUCE TVOŘÍCÍ A RUCE BOŘÍCÍ.) PAVEL NOVOTNÝ Malířská a grafická tvorba od r.1967, restaurátorská tvorba a bezpečnostní ošetření malířských děl od r.1975 Zakládající člen Unie výtvarných umělců České republiky r.1990 ROMANTICKÁ SCENÉRIE.

Více