HISTORIE MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ. Význam nových technologií v technické civilizaci

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HISTORIE MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ. Význam nových technologií v technické civilizaci"

Transkript

1 HISTORIE MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ Význam nových technologií v technické civilizaci Moderní technologie jsou obecně označovány jako "pokrok". Tento pokrok je však současně trvalým zdrojem nestability a pohybu lidí, společenství, institucí, národů a kultur. Na počátku věku vědy a technologie se vlády většiny průmyslově vyspělých zemí staly katalyzátorem vědeckého rozvoje a technologické inovace. Tyto vlády dnes nesou zodpovědnost také za usměrňování a ovládání transformačních sil vědy a technologie. Dokonce jednoduchá technologická inovace může změnit svět: Když z Asie do západní Evropy v 8. století pronikla výroba kovových třmenů, společnost se od samých základů změnila. Poprvé bylo možno přenést energii běžícího koně přímo do zbraně jezdce v sedle, což mělo ničivé bojové důsledky (v roce 1066 početně slabší Normané se silnou a kovovými třmeny vybavenou jízdou na koních během jediného dne porazili krále Herolda). Objev stroje na čištění bavlny koncem 18. století umožnil značné rozšíření pěstování bavlny na jihu dnešních Spojených států a stal jedním ze silných podnětů dovozu černých otroků z Afriky. O asi 150 let později mechanický stroj na sklízení bavlny učinil práci většiny afroamerických otroků zbytečnou a způsobil téměř 30 let trvající masovou migraci asi 5 miliónů lidí ze zemědělského jihu do velkých měst na severu Spojených států. Tyto příklady nejen dokazují schopnost nových technologií změnit celou společnost, ale také provázanost technologických změn se složitou sociální strukturou společnosti (od rodiny, přes vzdělání, zaměstnání a služby, atd.). Připomeňme z nedávné minulosti, že jaderné zbraně určovaly geopolitický vývoj celého světa po 2. světové válce. Rozhlas, automobily, televize nebo vakcinace vedly k velkým změnám ve společnosti 20. století. Dnes tyto změny vyvolávají například počítače a mobilní telefony a v budoucnosti tyto změny vyvolá například biotechnologie a nanotechnologie. Prehistorie nanotechnologií Již dávno přidávali skláři pro dosažení zajímavých barevných efektů do skel prášky z kovů a jiných látek, zejména ze zlata, stříbra, zinku, kadmia, síry a selenu. Jak se v nedávné době ukázalo, byly mezi nimi i částice v rozměru nanometrů, které způsobovaly unikátní barevnost skel. Známé jsou tzv. Lykurgovy poháry pocházející asi ze 4. století našeho letopočtu, jejichž část se nachází v Britském muzeu v Londýně. Obsahují nanočástice slitiny na bázi Au - Ag (v poměru 3:7). Není známo, jakou technologii výroby těchto pohárů a podobných artefaktů římští skláři používali. Dalším příkladem je výsledek analýzy lesklé glazované keramiky z století. Zjistilo se, že lesk vyvolává dekorativní kovový film o tloušťce nm, obsahující kovové (stříbrné) sférické nanokrystaly rozptýlené v matrici bohaté na křemík, přičemž ve vnější vrstvě filmu o tloušťce nm se kov nenachází. Kompozitní struktura má optické vlastnosti závislé jak na rozměru částic, tak na matrici. Lesklá vrstva byla zřejmě prvním nanostrukturním filmem reprodukovatelně vyráběným člověkem. Keramika z italské Umbrie byla v 15. a 16. století pro své nádherné barvy vysoce ceněna po celé Evropě. Tým vědců z university v Perugii vedený Brunem Brunettim zjistil, že glazury renesanční keramiky obsahují částice mědi a stříbra o průměru nm a splňují kritérium pro zařazení mezi nanomateriály. Kovové nanočástice odrážejí světlo ze svého povrchu bez toho, že by jej rozptylovaly. Výsledkem je jedinečný metalízový efekt.

2 Postup při výrobě takových glazur se zachoval v knize italského autora Cipriana Piccolpassa z roku Soli mědi a stříbra míchali hrnčíři s octem, okrem a jílem. Touto směsí pak natírali nádoby, které už měly na svém povrchu jednu vypálenou glazuru. Dalším vypalováním při konstantní teplotě dosáhli jedinečné metalízy. V roce 1861 jako první popsal suspenzi obsahující částice o rozměrech nm Thomas Graham, britský chemik a nazval ji koloidním systémem. Koloidní systémy byly intenzivně studovány významnými vědci (Rayleigh, Maxwell, Einstein) zejména na přelomu století a později vznikl i nový obor koloidní chemie. Velmi známým příkladem nanomateriálů jsou saze, které se vyrábějí nedokonalým spalováním organických látek bohatých na uhlík. Průmyslová výroba sazí je stará více než 100 let. Jsou to částice amorfního uhlíku o velikosti nm. Celosvětově se jich vyrábí asi 6 mil.tun a patří k jednomu z dosud nejpoužívanějších nanomateriálů. Přibližně 90% vyrobených sazí se používá v gumárenském průmyslu a pro výrobu technické pryže (hadice, řemeny, pryžové kabely, barvy aj.). V současné době chemická katalýza urychluje denně tisíce chemických přeměn, jako např. jsou rafinace ropy na benzín, přeměna levného grafitu na syntetický diamant pro nástroje, uplatňuje se při výrobě léků a polymerů atd. Při zkoumání katalyzátorů moderními prostředky bylo zjištěno, že řada z nich má vysoce uspořádané kovové a keramické nanostruktury, obsahující nanopóry. Tyto materiály jsou jak přírodní, tak syntetické a používají se nejen ke katalýze, ale i při adsorpci a separačních technologiích. Nejznámější jsou zeolity obsahující rovnoměrné póry o velikosti nm, jejichž průmyslová aplikace započala v roce Používají se např. při katalytickém krakování, hydrokrakování, hydroizomeraci, alkylaci benzenu atd. Příklady využití nanočástic (nanoprecipitátů) lze nalézt i v metalurgii. V roce 1906 byly poprvé sledovány precipitační změny doprovázející vytvrzování hliníkových slitin stárnutím. Podstatu procesu objasnili a zaznamenali Guinier a Preston v roce 1938 pomocí rtg. záznamu, kdy zjistili přítomnost mikrostrukturních objektů v materiálu. Dnes víme, že jemné precipitáty zodpovědné za zpevnění, např. ve slitině Al - 4%Cu, jsou klastry atomů Cu vytvářející tzv. Guinier-Prestonovy zóny. Vysoká žárupevnost nízkolegovaných ocelí a jejich dlouhodobá životnost v energetických zařízeních při vysokých teplotách a tlacích je dosahována precipitačním zpevněním železné matrice částicemi (např. karbidu vanadu V 4 C 3 ) o průměru nm a interakcí dislokací s těmito částicemi Orowanovým mechanismem. Optimální vzájemná vzdálenost a velikost částic je ovlivňována chemickým složením a tepelným zpracováním materiálu. PRVNÍ PRŮKOPNÍCI NANOTECHNOLOGIE Richard Philips Feynman Na možnosti z oblasti nanosvěta jako první poukázal Richard P. Feynman, který svou vizi o nanotechnologii nastínil v prosinci roku 1959 při příležitosti zasedání Americké fyzikální společnosti na Kalifornské technologické univerzitě (CALTECH). Jeho přednáška měla název There s Plenty of Room at the Bottom ( Tam dole je spousta místa ) a pojednávala o možnostech praktického využití světa atomů v budoucnosti.

3 Richard Philips Feynman se narodil v New Yorku 11. května Studoval na Massachusetts Institute of Technology (MIT) a Princetonské universitě. Během války pracoval na projektu atomové bomby. V roce 1945 byl jmenován profesorem teoretické fyziky na Cornellově universitě a od roku 1950 působil jako profesor na California Institute of Technology (CALTECH). Hlavní oblast Feynmanových výzkumů spadá do oblasti kvantové mechaniky, konkrétně kvantové elektrodynamiky. Vytvořil tzv. Feynmanovy diagramy, které jsou grafickým vyjádřením matematických vztahů, které popisují chování systémů interagujících částic. Feynman zasáhl takřka do všech problémů moderní fyziky: předpověděl existenci vnitřní struktury protonu a neutronu (partony), matematicky popsal chování kapalného hélia, zabýval se teorií prostoročasu na úrovni elementárních částic, předestřel vizi kvantového počítače, přispěl k teorii kvantové chromodynamiky, atd. Byl vynikajícím učitelem, příležitostným hráčem na bonga v sambové kapele i vtipným společníkem. V roce 1986 se proslavil na veřejnosti odhalením příčin závady na raketoplánu Challenger. Je nositelem Nobelovy ceny za fyziku v roce Tam dole je spousta místa, CALTECH, Rád bych teď popsal obor, řekl Feynman, v němž bylo vykonáno ještě málo, ale jenž v principu může zaznamenat obrovský rozvoj. Chci mluvit o problému, jak připravovat systémy o velmi malých rozměrech a kontrolovat jejich vlastnosti. Po tomto úvodu předložil slavný fyzik překvapenému publiku legendární otázku: Proč bychom nemohli zapsat na špendlíkovou hlavičku všech 24 dílů Encyklopedie Britanniky?. Feynman dokazuje, že nám tomu přírodní zákony nebrání a nabízí i odpověď, jakým způsobem text na tak malou plochu napíšeme. Netvrdí, že to bude zcela snadné, ale nepochybuje, že příští generace se s touto výzvou vypořádá. Feynman předpokládal, že veškeré informace, které člověk nashromáždil ve všech knihách světa, mohou být zapsány ve formě krychličky, jejíž hrana měří 0,1 mm! Od možnosti zápisu informací se Feynman dostává k možnosti ovlivňovat na této atomární úrovni chemické reakce. Předkládá otázku, zda najdeme nějakou fyzikální cestu, jak syntetizovat libovolnou chemickou látku, a ptá se, jakým způsobem lze zlepšit rozlišovací schopnost elektronového mikroskopu. Manipulace s atomy tvoří jádro Feynmanovy přednášky. Na tyto jeho otázky odpověděl rozvoj STM (angl. Scanning Tunneling Microscope) a AFM (angl. Atomic Force Microscope), který zcela v souladu s Feynmanovými předpoklady umožnil lidskému oku nahlédnout do mikrosvěta rozměrů nanometrů a menších. Feynman předpověděl řadu oblastí, které stojí v centru dnešního zájmu řady vědeckých ústavů, zabývajícími se nanotechnolgiemi:...ani v nejmenším nepochybuji, předpovídá Feynman význam nanotechnologie při přípravě nových materiálů, že jakmile budeme schopni kontrolovat uspořádání atomů, rejstřík vlastností, které materiály mohou mít, se úžasně zvětší a úměrně tomu se objeví i nové možnosti jejich uplatnění. V závěru přednášky Feynman vyzval vědecký svět, aby začal dobývat nanosvět. Nabídl jeden tisíc dolarů tomu, kdo jako první dokáže zapsat jednu stránku textu běžné knihy na plochu, která bude zmenšena na 1/ původní plochy, přičemž text bude čitelný elektronovým mikroskopem. Dalších jeden tisíc dolarů slíbil vyplatit tomu, kdo zhotoví funkční elektromotorek, jenž se vejde do krychličky o hraně 0,4 mm.

4 Myslím, že na vyplacení těchto odměn nebudu muset čekat nijak dlouho, uzavřel svou přednášku. Vyplaceny byly obě ceny. Druhá byla vyplacena již v roce 1960, když student CALTECHu Bill McLellan zkonstruoval miniaturní elektromotorek. První ale až za 26 let, a to doktorandovi Stanfordské univerzity Tomovi Newmanovi, který pomocí elektronového litografu napsal krát zmenšeným písmem první stranu románu Charlese Dickense Příběh dvou měst. V 50. letech Richarda Feynmana nikdo z vědců nebral vážně, ale lidé nezaháleli : Následující dvě desetiletí přinesla miniaturizaci v elektronice. Další desetiletí komputerizaci, PC se dostaly ze sálů na pracovní stoly. Objevily se možnosti sledování molekul a atomů pomocí AFM a STM. Počátek 90. let znamenal nástup internetu, rozvoj mikrosystémového a genetického inženýrství a první úspěšné pokusy technologií v měřítku nanometrů. Kim Eric Drexler Feynmanovy myšlenky byly popularizovány v 80. a 90. letech zejména díky úsilí K. Erica Drexlera (*1955) v knihách Stroje stvoření: Nástup éry nanotechnologie (angl. Engines of Creation: The Coming Era of Nanotechnology, 1986) a Nanosystémy (angl. Nanosystems, 1992). Drexler rozpracoval myšlenku nanotechnologické revoluce a popsal svět miniaturních umělých systémů, jakýchsi neuvěřitelně malých stroječků neboli nanorobotů, které se budou podobat živým organismům nejen schopností reprodukce, ale i vzájemnou komunikací a sebezdokonalováním, přičemž jejich velikost se bude pohybovat na molekulární úrovni. The Coming Era of Nanotechnology V této knize Drexler podrobně popsal, jak neviditelné nanosystémy budou schopny molekulu po molekule postavit všechno, co jim předem stanovený program zadá, od počítačů a kosmických sond, po dálnice a mrakodrapy. Kniha je rozdělena do dvou základní částí: V první části knihy - nazvané Základy předvídavosti E. Drexler představil principy umělých replikátorů a naznačil pravděpodobný postup při vývoji souvisejícím s nanotechnologií. Příkladem strojů pracujících v molekulárním měřítku jsou buňky živých organismů. Dosud jsme neodhalili všechny principy jejich činnosti, to nám však nebrání začít tvořit replikátory podle našich plánů. "Většina biochemiků pracuje jako vědci, ne jako inženýři. Snaží se předpovědět, jak se chovají přírodní proteiny, místo toho, aby vyráběli proteiny, které se budou chovat podle jejich předpovědí." Druhou etapou výzkumu bude zrod replikátorů na neproteinové bázi. Proteinové stroje jsou příliš křehké, příliš neohrabané a nespolehlivé na to, abychom s nimi mohli vystačit. Poslouží nám alespoň při vytvoření replikátorů mnohem dokonalejších - univerzálních asemblerů. Tato druhá generace replikátorů bude schopna vytvářet a opravovat složité molekulární struktury. Tyto nanostroje budou programovatelné, podobným způsobem, jakým DNA programuje činnost živých buněk a budou schopny

5 se namnožit a vytvořit tak armádu komunikujících robotů připravených vykonat užitečnou práci - sestavit z atomů kovů slitiny přesně definovaných, dosud nevídaných vlastností, léčit choroby, stavět domy, budovat kosmické stanice atd. Molekulární dělníci - asemblery - nám otevřou cestu k vytvoření nanopočítačů. Dosáhnou cíle, ke kterému směřují snahy mikroelektroniků leptajících polovodiče s úmyslem vytvořit co nejmenší tranzistory a nejkratší vodivé dráhy. Neuronové superpočítače se synapsemi o délce několik atomů pak svou obrovskou pracovní silou předčí jakýkoliv hardware postavený na konvenčních technologiích. Další nanostroje - disasemblery - nám naopak umožní přečíst libovolnou molekulární strukturu nějakého předmětu (např. lidského mozku) a naprogramovat pak asemblery, které tuto strukturu mohou opakovaně vyrábět. Máme mnoho poznatků o atomech, interakcích, máme chemii, fyziku částic - kvantovou mechaniku, tedy vědecký základ. Dokážeme simulovat chování a vlastnosti a spočítat pravděpodobnou dobu života obřích molekul, které dnes ještě nedokážeme syntetizovat. Víme, že nanostroje jsou možné. Známe principy jejich replikace a programování. Máme před sebou příklad, že nanostroje mohou fungovat - živé buňky. Všechno je tedy jen otázkou času. Druhá část knihy je nazvaná Obrysy možného. Např. kapitola Myslící stroje, je věnovaná otázkám umělé inteligence. Drexler dělí inteligentní chování na dvě části - sociální a technické. Tvrdí, že v "technické inteligenci" jsme již podstatného pokroku dosáhli, čehož jsou důkazem mj. expertní systémy, neuronové sítě a fuzzy logika. (angl. fuzzy - nejasný, neurčitý). Lepší počítače urychlí pokrok v návrhu technologií a ještě lepších počítačů, vývoj bude dále akcelerovat. V oblasti "lidské inteligence", nás podstatná práce teprve čeká, avšak určitý náhled převádí tuto úlohu opět na problém "technické inteligence": Inteligentní člověk se v určitém prostředí správně rozhoduje. Inteligentní stroj nahrazující člověka v těch samých podmínkách se chová stejně, případně efektivněji. Drexler tvrdí: Kritici umělé inteligence často myslí, že zřejmě nemůžeme vytvořit stroje chytřejší, než jsme my sami. Zapomínají na to, že naši vzdálení, němí předci se dokázali vyvinout v jedince vysoké inteligence a vůbec při tom nemysleli. V dalších kapitolách rozvíjí své myšlenky o možnostech nové technologie v různých oblastech lidské činnosti: pro vesmírné mise (kapitola Svět mimo Zemi ) v medicíně a ochraně zdraví, resp. dlouhověkosti (kapitoly Stroje léčení, Dlouhý život v otevřeném světě, Dveře do budoucnosti ). V kapitole Meze růstu se autor knihy zabývá otázkou, zda existují hranice v nanotechnologiích a zda dojde v budoucnosti k zastavení vývoje v této oblasti. Dochází k závěru, že jediné podstatné omezení určují pouze fyzikální zákony: "Lidé, kteří zaměňují vědu s technologiemi, nechápou skutečné meze. Někdo si může myslet, že když víme všechno, můžeme udělat cokoliv. Pokroky technologií skutečně přinášejí nová know-how, otevírají nové možnosti. Naproti tomu pokrok ve vědě jenom překreslí mapu skutečných hranic, což často ukáže nové nemožnosti." Poslední kapitola Nebezpečí a naděje si klade zásadní otázky typu: Co se stane, když asemblery dokážou vytvořit prakticky cokoliv s lidskou prací? Co když nanoroboti budou zneužiti? Je třeba zdůraznit, že Drexler je při pohledu na budoucnost nanotechnologií optimistou. Jeho kniha je koncipována v širších společensko-filosofických souvislostech. Timothy Leary Mezi další jména přiřazována k počátkům nanotechnologie, lépe řečeno k jejich vizionářům, patří Timothy Leary ( ) americký psycholog, filozof, vědec a

6 publicista. V 80. letech minulého století se intenzivně zabýval technologiemi (zvláště zkoumal možnosti počítačů) a nových technologií jako jsou nanotechnologie a kryogenika. Timoty Leary byl známý svým bezmezným technokratickým optimismem v souladu s Drexlerovými teoriemi, kdy říkal: S úspěchem nanotechnologie by se svět stal místem nepředstavitelné hospodářské hojnosti. Bylo by například možné vytvořit jakýkoli předmět jen z prachu a slunečního svitu. Reparační buněčné mechanismy, vetknuté do každé buňky lidského těla, aby mohly zpomalit či úplně zvrátit účinky bolestí a chorob. Stavba tryskových motorů by se stala záležitostí jedné minuty, vyrostly by znenadání a dokonale jako krystaly z kapalných roztoků obsahujících nanostroje.. Feynman, Drexler a Leary byli v tehdejší vědecké komunitě považováni za blázny. Prudký rozvoj oblastí nových technologií ke konci dvacátého století jim však začal dávat za pravdu: V roce 1990 vědecký tým společnosti IBM napsal pomocí tunelového skenovacího mikroskopu logo své firmy na niklovou destičku 35 izolovanými xenonovými atomy. V dalším roce byly vyrobeny první uhlíkaté nanotrubičky a bylo demonstrováno vedení elektrického proudu jedinou molekulou. V laboratořích velkých amerických společností a univerzit se podařilo sestrojit první nanomechanismy, jakými jsou například osy deset tisíckrát tenčí než lidský vlas, neviditelná molekulová ložiska s ultranízkým třením, nanovláček, jezdící po jedné koleji, nebo první nanotranzistory využívající výhodných vlastností fullerenů. K dalším neméně významným průkopníkům patří např.: Herold Kroto, Richard Smalley a Robert F.C. Kenneth objevili roce 1985 fullereny - novou formy uhlíku, získali Nobelovu cenu za chemii. Gerd Karl Binnig a Heinrich Rohrer ukázali v roce 1981 možnosti skenovacího tunelového mikroskopu (STM) pro sledování světa atomů. James Gimzewski - průkovník výzkumu elektrických kontaktů s izolovanými atomy a molekulami, k čemuž využil STM. George Whitesides a jeho pracovní skupina dodnes pracující v pěti oblastech nanotechnologie: biochemie, výzkum materiálů, katalyzátory a fyzikální organická chemie aj. Sumio Iijima v roce 1991 objevil nanotrubice. Ray Kurzweil - autor knihy Věk inteligentních strojů (The Age of Intelligent Machine, 1990) na konferenci The 2000 Foresight Conference on Molecular Nanotechnology předeslal, že do konce tohoto století nebude existovat rozdíl mezi strojem a lidskou bytostí. Nebyli to pouze tito vědci, kteří nastolili základní vize nanotechnologií a zároveň přispěli k jejich realizaci, ale byly to také mnohé pracovní skupiny univerzit (např. Purdue Universita v USA stát Indiana, kanadská Universita of Albert, aj.) a společností (např. IBM, Intel a Hewlett-Packard), ve kterých se začaly provádět a do současné doby také provádí výzkumy a realizace v oblasti nano. Z fantazie Richarda P. Feynmana se postupně začala stávat skutečnost. To, že se objevy a aplikace nanotechnologií objevují pravidelně ve vědeckých periodikách, je již samozřejmostí. Nejen vědcům, ale i politikům je čím dál víc jasnější, že vstup těchto technologií do běžného lidského života na sebe zřejmě nedá dlouho čekat.

7 VYBRANÉ MEZNÍKY V DĚJINÁCH NANOTECHNOLOGIÍ 400 před Kristem - Démokritos použil slovo atomos", což starořecky znamená nedělitelný" Albert Einsten publikoval práci, v níž stanovil průměr molekuly cukru na cca jeden nanometr Max Knoll a Ernst Ruska vyvinuli elektronový mikroskop, umožňující zobrazit objekty menší než 1 nanometr Richard Feynman předkládá první vizi nanotechnologie ve sborníku Caltech vychází Feynmanova hypotéza o možnosti budování nanosystémů Alfred Y. Cho a John Arthur z Bell Laboratories vynalezli pomocí molekulových svazků epitaxi Norio Tamaguči navrhl používání termínu nanotechnologie pro obrábění s tolerancí menší než 1 nm první článek o nanotechnologii ve vědeckém časopise Gerd Binning a Heinrich Rohrer vytvořili skenující tunelový mikroskop, který může zobrazit i jednotlivé atomy řetězová reakce v polymeru - vytvořen první umělý chromozóm 1985 R. Smalley, H. Kroto a R. Curl - objev fullerenů poprvé zaznamenány jednotlivé kvantové skoky v atomech - založen Foresight Institute Eric Drexler vydal knihu Stroje stvoření vypracována metoda identifikace osob podle DNA z jediného vlasu pomocí tunelového skenovacího mikroskopu napsal tým vědců na niklovou destičku 35 xenonovými atomy písmena IBM metoda sériové výroby buckminsterfullerenu pomocí ohybu rentgenových paprsků vznikl první snímek molekul fullerenu - Arthur Hebard demonstroval, že molekuly fullerenu spolu s draslíkem nebo rubidiem jsou supravodivé založen Institute for Molecular Manufacturing S.Iijima objevil nanotrubice Drexlerova kniha Nanosystémy první úplné mapy struktury dvou lidských chromozomů, prototyp kvantového hradla výpočty na superpočítači potvrdily Feynmanovu a Gell-Manovu teorii kvantové chromodynamiky první nanodráty - řetízky silné pouze několik nanometrů W. Robinett a R. Stanley Williams sestavili program či spíše virtuální realitu, která ve spojení se STM umožňuje prohlížet si jednotlivé atomy hmoty, dotýkat se jich a manipulovat s nimi demonstrováno vedení elektrického proudu jednou molekulou - založena společnost Nanocor, zabývající se vývojem nanokompozitních materiálů založena společnost Zyvex - první firma zabývající se konstrukcí nanomechanismů Skupina kolem C. Dekkera z univerzity v Delftu v Nizozemsku sestrojila z uhlíkových nanotrubic tranzistor James M. Tour a Mark A. Reed předvedli, že jednotlivá molekula může fungovat jako molekulový přepínač rozluštění lidského genomu - první nanomotorek na bázi DNA (Bell Labs) americký prezident Clinton vyhlašuje program National Nanotechnology Initiative tranzistor z nanotrubiček (IBM) - první nanolaser, základ pro optický přenos dat v inteligentních nanosystémech - logický obvod v jedné molekule, tvořený dvěma tranzistory

8 začínají se prosazovat inteligentní kompozitní materiály první mezinárodní konference o nanotechnologii (R. Smalley přednesl návrh, že ideálním prostředkem pro molekulové nanotechnologie jsou fullerenové struktury) Výzkumný tým Hewlett-Packard představil první molekulární paměť na světě, ve které jsou informace zapisovány do jednotlivých molekul čipu překročena hranice 50 nm Společnost IBM vyrobila první uhlíkový světelný zdroj, miniaturní baterku v podobě trubičky krát tenčí než lidský vlas Andrei Rode, John Giapintzakis objevili pátou formu C - nanopěnu, která má feromagnetické vlastnosti

Nanotechnologie Inovace pro zítřejší svět

Nanotechnologie Inovace pro zítřejší svět EVROPSKÁ KOMISE Komunitární výzkum Nanotechnologie Inovace pro zítřejší svět OBECNÉ INFORMACE NANOTECHNOLOGIE A NANOVĚDY, INTELIGENTNÍ MULTIFUNKČNÍ MATERIÁLY, NOVÉ VÝROBNÍ PROCESY A ZAŘÍZENÍ Zajímá Vás

Více

Spektrum. vzpomíná na cestu za ligovým titulem Slovanu Liberec. 4 Výzkum nových materiálů: zázraky skryté před veřejností.

Spektrum. vzpomíná na cestu za ligovým titulem Slovanu Liberec. 4 Výzkum nových materiálů: zázraky skryté před veřejností. TÉMA 4 Výzkum nových materiálů: zázraky skryté před veřejností 3 03 POMÁHÁME 12 Václav Koloušek liberecký patriot JAK TO FUNGUJE 20 Vlak bez kol Spektrum Časopis pro zákazníky a partnery Václav Koloušek

Více

Kritická analýza současných teorií

Kritická analýza současných teorií Tajemství vzniku života Kritická analýza současných teorií Charles B. Thaxton Walter L. Bradley Roger L. Olsen Tajemství vzniku života bylo přeloženo v roce 1995 z originálu The Mystery of Life s Origin

Více

BULLETIN. ASOCIACE ČESKÝCH CHEMICKÝCH SPOLEČNOSTÍ Ročník 41 Číslo 2

BULLETIN. ASOCIACE ČESKÝCH CHEMICKÝCH SPOLEČNOSTÍ Ročník 41 Číslo 2 BULLETIN ASOCIACE ČESKÝCH CHEMICKÝCH SPOLEČNOSTÍ Ročník 41 Číslo 2 Obsah Chemické listy 2010, číslo 2 a 3 ČÍSLO 2/2010 ÚVODNÍK 85 ČÍSLO 3/2010 ÚVODNÍK 137 REFERÁTY Metody předpovědi koloidní stability

Více

ENCYKLOPEDIE ENERGETIKY ENERGIE A ČLOVĚK

ENCYKLOPEDIE ENERGETIKY ENERGIE A ČLOVĚK ENCYKLOPEDIE ENERGETIKY ENERGIE A ČLOVĚK ENCYKLOPEDIE ENERGETIKY ENERGIE A ČLOVĚK OBSAH 3 OBSAH Motor civilizace František Honzák 7 Cesty blesků Ivan Laube 17 Energetika živého Šárka Speváková 31 Co

Více

SPOLEČNOST A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V REGIONÁLNÍM ROZVOJI

SPOLEČNOST A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V REGIONÁLNÍM ROZVOJI Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA SPOLEČNOST A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V REGIONÁLNÍM ROZVOJI Ing. Hana Novotná a kol. PRAHA 2011 Tato

Více

Fyzika elementárních částic ve Fyzikálním ústavu dnes a zítra

Fyzika elementárních částic ve Fyzikálním ústavu dnes a zítra Fyzika elementárních částic ve Fyzikálním ústavu dnes a zítra Jiří Chýla a kolektiv 1 Výzkumný program Sekce fyziky elementárních částic je uskutečňován, obdobně jako je tomu v této oblasti fyziky na celém

Více

Významné objevy 20. století

Významné objevy 20. století Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice, Hradecká 390, 378 33 Nová Bystřice Absolventská práce z historie 20. století Vypracovala : Erika Pospíchalová, 9. A Vedoucí práce : Mgr. Eva Krátká Školní

Více

1 Přednáška Konstrukční materiály

1 Přednáška Konstrukční materiály 1 Přednáška Konstrukční materiály Stručný obsah přednášky: Základní skupiny konstrukčních materiálů. Vazby v pevných látkách. Vlastnosti materiálů. Krystalová stavba kovů. Millerovy indexy Motivace k přednášce

Více

Vývoj vztahu člověka a přírody

Vývoj vztahu člověka a přírody Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075 Marie HESKOVÁ Vývoj vztahu

Více

Svět, jak jej neznáte

Svět, jak jej neznáte Svět, jak jej neznáte Napsal: Marcel Brus Milí přátelé, dovoluji si vám předložit toto dílko, s jedinou prosbou, totiž abyste si ho přečetli. Uspokojivé vysvětlení toho, proč mi na získání vaší pozornosti

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ZÁKLADY MANAGEMENTU. učební text. Ivana Šajdlerová Miloslav Konečný

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ZÁKLADY MANAGEMENTU. učební text. Ivana Šajdlerová Miloslav Konečný Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ZÁKLADY MANAGEMENTU učební text Ivana Šajdlerová Miloslav Konečný Ostrava 2007 Recenze: Doc. Ing. Emanuel Šustek, CSc. Název: Základy managementu Autor:

Více

Ekonomický rozvoj nanotechnologie analýza na bázi indikátorů

Ekonomický rozvoj nanotechnologie analýza na bázi indikátorů Ekonomický rozvoj nanotechnologie analýza na bázi indikátorů Autor: Dr. Angela Hullmann Evropská komise, výzkum DG Jednotka Nano S & T Convergent Science and Technologies Brusel Verze: 28. listopadu 2006

Více

Keith Devlin. Jak zviditelnit neviditelné. Keith Devlin Jazyk matematiky. edice aliter. edice aliter

Keith Devlin. Jak zviditelnit neviditelné. Keith Devlin Jazyk matematiky. edice aliter. edice aliter edice aliter edice aliter Keith Devlin je profesorem na katedře matematiky Stanfordské univerzity a ředitelem Centra pro studium jazyka a informace. Kromě desítek odborných publikací je i autorem řady

Více

GYMNÁZIUM JAKUBA ŠKODY

GYMNÁZIUM JAKUBA ŠKODY GYMNÁZIUM JAKUBA ŠKODY Ročníková práce z biologie Vznik života na Zemi Zpracoval: Štěpán Hlavička, IV.A Přerov 2005 Obsah: 1 Úvod a cíle... 3 2 Teoretická a metodická část... 3 3 Vznik života na Zemi...

Více

Klimatické změny: fakta bez mýtů. Ladislav Metelka Radim Tolasz

Klimatické změny: fakta bez mýtů. Ladislav Metelka Radim Tolasz Klimatické změny: fakta bez mýtů Ladislav Metelka Radim Tolasz Klimatické změny: fakta bez mýtů Ladislav Metelka Radim Tolasz Klimatické změny: fakta bez mýtů Tato kniha byla vydána díky laskavé podpoře

Více

MATERIÁLY PRO ŘEZNÉ NÁSTROJE

MATERIÁLY PRO ŘEZNÉ NÁSTROJE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE MATERIÁLY PRO ŘEZNÉ NÁSTROJE Interaktivní multimediální text pro všechny studijní programy FSI Doc. Ing. Anton

Více

panorama Regionální politika integrovaný přístup Komplexní náhled inforegio Léto 2010

panorama Regionální politika integrovaný přístup Komplexní náhled inforegio Léto 2010 panorama inforegio 34 Léto 2010 Regionální politika integrovaný přístup Komplexní náhled cs Obsah 3 ÚVODNÍK Dirk Ahner 4 5 PŘEHLED Integrovaný přístup k politice soudržnosti 6 9 ROZHOVOR Fabrizio Barca

Více

Občanský a společenskovědní základ

Občanský a společenskovědní základ Občanský a společenskovědní základ SOCIOLOGIE MÉDIA Tereza Köhlerová Jan Závodný Pospíšil Lucie Sára Závodná Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Obsah ÚVODNÍ SLOVO...7 SEZNAM TÉMAT...8

Více

ZÁKLADY OBECNÉHO MANAGEMENTU

ZÁKLADY OBECNÉHO MANAGEMENTU UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA ZÁKLADY OBECNÉHO MANAGEMENTU Kolektiv autorů Olomouc 2006 1 Oponenti: Ing. RNDr. Lenka Cimbálníková PhDr. Eva Šmelová, Ph.D. Autoři: doc. PhDr. Otto

Více

OBECNÁ A ANORGANICKÁ CHEMIE

OBECNÁ A ANORGANICKÁ CHEMIE OBECNÁ A ANORGANICKÁ CHEMIE 1. díl pro vyšší stupeň Gymnázia v Duchcově JIŘÍ ROUBAL motto: Z ničeho se nemá dělat věda ani z vědy. Jan Werich Předmluva k třetímu vydání. Předkládaná skripta představují

Více

Manuál hodnocení inovační výkonnosti

Manuál hodnocení inovační výkonnosti I v I I Projekt INOINFRA přispěje k rozvoji inovační infrastruktury VUT v Brně. Projekt s názvem INOINFRA je realizován na Fakultě podnikatelské VUT v Brně a jeho hlavním cílem je vytvořit podmínky k intenzivnější

Více

Firma jde buď nahoru, anebo dolů. Je omyl si myslet, že lze udržet status quo. speciální příloha časopisu Technický týdeník Řezné nástroje a upínání

Firma jde buď nahoru, anebo dolů. Je omyl si myslet, že lze udržet status quo. speciální příloha časopisu Technický týdeník Řezné nástroje a upínání 21. 04. 2015 speciální příloha časopisu Technický týdeník Řezné nástroje a upínání 14/ Nový Dragonskin pro frézování Společnost WNT navazuje na úspěšnou řadu Dragonskin pro soustružení 16/ iscar v roce

Více

1) Pyramida jako hyperkomunikační zařízení

1) Pyramida jako hyperkomunikační zařízení PROJEKT GILGAMEŠ V Rusku se již delší dobu cosi děje. Konečně zcela nepokrytým způsobem o tom hovoří ve svém rozhovoru v rámci Projektu Camelot i Valery Uvarov, který úzce spolupracuje s ruským armádním

Více

Jak správně vybrat TV

Jak správně vybrat TV Jak správně vybrat TV aneb NENECHTE SE OKLAMAT! Autoři_ Roman Svoboda Vladimír Kaděra Václav Vozáb Tomáš Malík Obsah_ 1. Předmluva 01 2. Obecné principy a funkce TV 02 Historický vývoj ČB, CRT, Trinitron,

Více

Vývoj ekonomického myšlení

Vývoj ekonomického myšlení Bankovní institut vysoká škola Praha Vývoj ekonomického myšlení Diplomová práce Bc. Marek Hytha Duben 2010 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomických a sociálních věd Vývoj ekonomického

Více

Elektrický perkolační práh a dielektrické vlastnosti elastomerních nanokompozitů

Elektrický perkolační práh a dielektrické vlastnosti elastomerních nanokompozitů Elektrický perkolační práh a dielektrické vlastnosti elastomerních nanokompozitů Electric percolation treshold and dielectric properties Bc. Martin Winkler Diplomová práce 2008 ***nascannované zadání s.

Více

Tetra Pak Magazine AT.CZ.HU.SK 2/2011 Téma: Udržitelný rozvoj

Tetra Pak Magazine AT.CZ.HU.SK 2/2011 Téma: Udržitelný rozvoj Tetra Pak Magazine AT.CZ.HU.SK 2/2011 Téma: Udržitelný rozvoj 1 Obsah Udržitelný rozvoj 4 7 Tetra Pak Magazine AT. CZ. HU. SK. Editorial Vážení obchodní přátelé, není vůbec náhoda, že vydání časopisu.for

Více

THINK! INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ PRO INTELIGENTNÍ SVĚT

THINK! INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ PRO INTELIGENTNÍ SVĚT THINK! KLIENTSKÝ MAGAZÍN IBM ČESKÁ REPUBLIKA 1/2009 KRIZI HENDRERCILIT PŘEŽIJÍ PRUŽNÍ A ODOLNÍ Rozhovor s Vladkem Šlezingrem KOMUNIKACE správy silnic DATABÁZE pro celou skupinu INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ PRO INTELIGENTNÍ

Více

Vznik života na Zemi

Vznik života na Zemi Gymnázium Tachov, seminář 28. června 2002 Vznik života na Zemi Jiří Svršek 1 c 2002 Intellectronics Abstract Vznik života na Zemi bezesporu patří k největším záhadám přírodních věd. Současné teorie vyvolávají

Více