ORGANIZAČNÍ POKYN č. 104 DODAVATELSKÝ MANUÁL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ORGANIZAČNÍ POKYN č. 104 DODAVATELSKÝ MANUÁL"

Transkript

1 Dodavatelský manuál Vydání: 1 Datum: ORGANIZAČNÍ POKYN č. 104 DODAVATELSKÝ MANUÁL AUSTIN DETONATOR s.r.o. INT.č stránka 1 z 21

2 OBSAH: Dodavatelský manuál Vydání: 1 Datum: ÚVOD ÚVOD PLATNOST MANUÁLU ODPOVĚDNOST DODAVATELE ZA JAKOST ODPOVĚDNOST DODAVATELE ZA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A NAKLÁDÁNÍ S CHEM. LÁTKAMI A SMĚSMI KOMUNIKAČNÍ SCHÉMA POŽADAVKY NA SYSTÉM KVALITY KVALIFIKACE NOVÉHO DODAVATELE SCHVÁLENÍ DÍLU DO SÉRIOVÉ VÝROBY PRVNÍ VZORKY ZPRÁVA O ZKOUŠCE PRVNÍCH VZORKŮ SCHVALOVACÍ PROCES KONTROLNÍ PLÁN TECHNICKO-DODACÍ PODMÍNKY TDP ZABEZPEČENÍ KVALITY V PRŮBĚHU SÉRIOVÝCH DODÁVEK OBJEDNÁVKY ŘÍZENÁ DOKUMENTACE VÝROBA IDENTIFIKACE A SLEDOVATELNOST BALENÍ SKLADOVÁNÍ DOKUMENTY K DODÁVCE ŘÍZENÍ MĚŘÍCÍCH A ZKUŠEBNÍCH ZAŘÍZENÍ ZÁZNAMY O MĚŘENÍ ŘÍZENÍ NESHODNÝCH VÝROBKŮ ODCHYLKOVÉ A ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ ŘÍZENÍ REKLAMACÍ REKLAMACE NÁPRAVNÁ A PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ PROCES UVOLNĚNÍ A VALIDACE FORMY HODNOCENÍ A ROZVOJ DODAVATELŮ HODNOCENÍ DODAVATELŮ AUDIT U DODAVATELE SEZNAM PŘÍLOH INT.č stránka 2 z 21

3 Dodavatelský manuál Vydání: 1 Datum: ÚVOD 1.1 ÚVOD Tento manuál popisuje a definuje požadavky na zajištění kvality u dodavatelů v souladu s požadavky normy ISO 9001 na systém managementu jakosti a v souladu s požadavky normy ISO na ochranu životního prostředí. Cílem tohoto manuálu je přenést na všechny dodavatele Austin Detonator s.r.o. (dále jen AD) specifické požadavky AD v souladu s výše uvedenými normami. Dodavatel umožní AD kontrolovat dodržování pravidel a požadavků z Dodavatelského manuálu. Cílem je vybudování a rozvíjení dodavatelsko-odběratelských vztahů. Nesplnění požadavků uvedených v tomto manuálu může vést ke ztrátě stávající a/nebo budoucí spolupráce, k náhradě škod a vícenákladů z nich plynoucích. 1.2 PLATNOST MANUÁLU Manuál nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení. Manuál je dokument, který podléhá změnám ze strany AD. Dodavatelé jsou povinni se s jeho zněním seznámit. 1.3 ODPOVĚDNOST DODAVATELE ZA JAKOST Dodavatel zaručuje, že dodávané zboží je bez vad a odpovídá dohodnutým požadavkům, technickým specifikacím a platné technické dokumentaci. Dodavatel ručí za kvalitu materiálů a služeb od svých subdodavatelů. Záruční lhůta na dodané zboží je 24 měsíců (není-li smluvně dohodnuto jinak). Potvrzením objednávky dodavatel souhlasí s pravidly uvedenými v tomto manuálu. Dodavatel nese plnou zodpovědnost za: Kvalitu svých výrobků, Kvalitu materiálů od svých subdodavatelů, Zabezpečení shody s definovanými technickými specifikacemi, Zajištění dokumentace požadované zákazníkem. K tomu se dodavatel zavazuje podpisem Rámcové objednávky/ Technicko-dodacími podmínkami (dále jen TDP). 1.4 ODPOVĚDNOST DODAVATELE ZA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A NAKLÁDÁNÍ S CHEM. LÁTKAMI A SMĚSMI Dodavatel musí zajistit, aby všechny materiály a suroviny, které jsou používány ve výrobním řetězci, odpovídaly zákonným požadavkům, jakož i požadavkům ze strany zákazníků AD. Zejména pro omezení nebezpečných a zakázaných látek. Dodavatel je povinen dodržovat platné právní předpisy z oblasti životního prostředí, zejména zákon o vodách (č. 254/2001 Sb.), o ochraně ovzduší (č. 201/2012 Sb.), o odpadech (č. 185/2001 Sb. Nařízení ES 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek. (REACH). Nařízení ES 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení nebezpečných látek a směsí (CLP). INT.č stránka 3 z 21

4 Dodavatelský manuál Vydání: 1 Datum: Směrnice EU 2011/65/ES o používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních ROHS). Dodavateli je doporučeno zavedení systému práce podle standardů environmentálního managementu dle normy ISO a systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle OHSAS KOMUNIKAČNÍ SCHÉMA Komunikace dodavatele s AD je prostřednictvím útvaru nákupu AD, pokud není stanoveno jinak. 2 POŽADAVKY NA SYSTÉM KVALITY Dodavatelé AD musí mít zaveden systém řízení kvality se zapracovanými požadavky AD. Pokud je dodavatel certifikován dle ISO 9001, ISO 14001, OHSAS je povinen zaslat do útvaru nákupu AD kopii platného certifikátu. Taktéž je povinen zaslat jakékoliv změny v certifikátu (prodloužení platnosti, pozastavení certifikátu, aj.). 3 KVALIFIKACE NOVÉHO DODAVATELE Schválení a zařazení nového dodavatele do Katalogu dodavatelů bude provedeno na základě dodržení technických a kvalitativních parametrů, vyhovující zpracovatelnosti na technologiích AD a použití u zákazníka. 4 SCHVÁLENÍ DÍLU DO SÉRIOVÉ VÝROBY 4.1 PRVNÍ VZORKY První vzorky jsou výrobky, které byly plně vyrobeny sériovými nástroji a v podmínkách, při kterých probíhá sériová výroba, slouží jako referenční kusy pro posuzování shodnosti výrobku. První vzorky musí být podrobeny vzájemné kontrole všech rozměrů a parametrů uvedených na výkrese/tp. Dodavatel dodá 3 sady referenčních vzorků (první 3 zdvihy, pokud není požadováno jinak) k posouzení, přeměření a k odsouhlasení. 2 sady ref. vzorků zůstávají v AD a 1 sada je po odsouhlasení vrácena dodavateli. Dodavatel musí vzorky řádně označit štítkem s následující identifikací (č. výkresu/tp, index, název součásti, číslo položky, číslo lotu/série/tavby, číslo šarže granulátu, číslo formy, č. cívky, počet ks/m/kg, počet pozic, datum, balil). INT.č stránka 4 z 21

5 Dodavatelský manuál Vydání: 1 Datum: ZPRÁVA O ZKOUŠCE PRVNÍCH VZORKŮ Dodavatel proměří 5 zdvihů a výsledky měření uvede v měřící zprávě, která je součástí Zprávy o zkoušce prvních vzorků - viz příloha č. 1. Zpráva o zkoušce prvních vzorků musí obsahovat: a) titulní list, b) měřící zprávu - změřeny všechny pozice (otisky) ve formě, c) u každé měřené pozice na výkrese musí být uvedeno použité měřidlo, d) každá měřená kóta na výkrese/tp včetně materiálu je dodavatelem označena číslem pozice, které je uvedeno v měřící zprávě, e) atest od materiálů a barviv. Pokud má dodavatel formulář vlastní, je možno jej použít. Musí obsahovat všechny náležitosti jako formulář Zpráva o zkoušce prvních vzorků. Předložení Zprávy o zkoušce prvních vzorků je vyžadováno v těchto případech: nový díl / materiál / surovina, změna dílu / materiálu / suroviny, změna (korekce) nástroje, validace formy, přerušení výroby delší než 12 měsíců, nový dodavatel, nový / změna subdodavatele, nový nástroj / forma. Zpráva o zkoušce prvních vzorků je předkládána ke schválení do útvaru NAK. Zpráva se vzorky musí být předána ke schválení nejméně 2 týdny před plánovaným zahájením sériových dodávek. 4.3 SCHVALOVACÍ PROCES Pokud díl a přiložená dokumentace vyhovuje všem specifikacím a požadavkům, schválí AD díl pro sériovou výrobu. Dodavateli bude zaslána zpět potvrzená kopie Zprávy o zkoušce prvních vzorků s vyjádřením AD (schváleno/ schváleno s výhradou/ neschváleno) a potvrzená sada vzorků. Odchylky od požadavků, které nebyly odhaleny v průběhu schvalovacího procesu, mohou být předmětem reklamace nebo stížnosti i později. Pokud předložené vzorky a dokumentace nevyhovují specifikovaným požadavkům, je Zpráva zamítnuta. Před zahájením dodávek musí dodavatel předložit opravený výrobek a dokumentaci ke schválení. INT.č stránka 5 z 21

6 Dodavatelský manuál Vydání: 1 Datum: KONTROLNÍ PLÁN AD může u klíčových nákupních položek požadovat po dodavateli vypracování kontrolního plánu (dále jen KP - viz příloha č. 2) dílu/materiálu/suroviny a procesu, který definuje a popisuje všechny metody používané pro kontrolu měření a přezkoušení výrobku (typ měřidla, četnost měření, sled operací, ). Pokud má dodavatel vlastní formulář, je možno jej použít. Musí obsahovat všechny náležitosti jako formulář Kontrolní plán. Ke každému kontrolovanému znaku musí být uvedeno: CO? - kontrolovaný parametr včetně tolerance/název procesu (popis operace)/ výrobní nástroj/zařízení/přípravek, JAK ČASTO? - četnost metody a kontroly, KOLIK? - rozsah výběru, rozsah kontrolovaných znaků, ČÍM? - použité měřidlo, JAK? - způsob měření, kontroly, KDO? - osoba provádějící kontrolu, VÝSTUP - záznamy o provedené kontrole, REAKCE - plán reakce při zjištění neshody. 4.5 TECHNICKO-DODACÍ PODMÍNKY TDP Technicko-dodací podmínky viz příloha č.3 jsou závaznou technickou specifikací sjednanou mezi dodavatelem a odběratelem AD a mají platnost pro sériovou výrobu. Za vypracování a změny TDP zodpovídá AD. Jsou zde formulovány podmínky, zejména týkající se výrobního procesu, balení, skladování, dodávání, dopravy, kontrolního procesu, technických požadavků, které nejsou uvedeny ve výkrese/tp. 5 ZABEZPEČENÍ KVALITY V PRŮBĚHU SÉRIOVÝCH DODÁVEK Zahájení sériových dodávek do AD následuje po obdržení písemného nebo elektronického schválení Zprávy o zkoušce prvního vzorku. 5.1 OBJEDNÁVKY AD zasílá své objednávky na dodavatele v písemné nebo elektronické podobě, kdy tyto mohou mít podobu jednorázových objednávek nebo dlouhodobějších rámcových objednávek, následně dle dohody upřesňovaných co do termínů a množství. V objednávce musí být uvedeno zejména: název výrobku, č. výkresu/tp, č.tdp, index, číslo položky, počet ks, termín dodání, technické požadavky specifikované příslušným výkresem nebo odvolávka přímo na výkres nebo na TDP. INT.č stránka 6 z 21

7 Dodavatelský manuál Vydání: 1 Datum: ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Dodavatel musí vždy vyrábět dle platné řízené dokumentace - výkres, TDP. Řízenou dokumentaci předává dodavateli pracovník nákupu AD. 5.3 VÝROBA Dodavatel se zavazuje vyrábět dle platného výkresu a schválených referenčních vzorků a zodpovídá za jejich archivaci po dobu 5-ti let po ukončení výroby dílu/materiálu/suroviny. Za jednoznačné nastavení výrobního procesu zodpovídá dodavatel na základě své interní dokumentace, kterou je povinen AD na požádání předložit. Dodavatel musí být schopen dokladovat parametry nastavení výrobního procesu. Dodavatel je povinen vést záznamy o provozu forem, které má od AD zapůjčené, pokud není určeno jinak formulář Záznam o provozu forem, který je součástí Smlouvy o výpůjčce formy. Záznam o provozu forem dodavatel pravidelně 1x měsíčně zasílá do AD. Nejpozději do 10. dne následujícího měsíce. V případě poruchy na formě je povinností dodavatele neprodleně informovat AD o kvalitě formy. 5.4 IDENTIFIKACE A SLEDOVATELNOST Dodavatel musí mít zaveden takový systém, aby polotovar nebo výrobek bylo možno identifikovat na každém stupni rozpracovatelnosti a to včetně vstupních materiálů. 5.5 BALENÍ Každá výrobní série musí být balena samostatně, pokud není stanoveno jinak. Balení musí zabezpečit ochranu a uchování kvality dodávaných dílů/ materiálů/surovin v průběhu dopravy a skladování u zákazníka (v AD) za předepsaných podmínek po dobu min. 2 let. 5.6 SKLADOVÁNÍ Díly/materiál suroviny musí být skladovány v suchých, uzavřených a dobře větraných místnostech. Dále nesmí být vystaveny během skladování účinkům přímého slunečního světla. Stejné podmínky skladování platí i pro archivaci referenčních vzorků. 5.7 DOKUMENTY K DODÁVCE Dodací list - musí být uveden název dodavatele, název odběratele, předmět dodávky, počet ks/m/kg, č. výrobní série. Protokol o shodě (prohlášení o shodě) a dodací list i s uvedením počtu kusů určených na zkoušky (např. vzorky k validaci formy). Materiálový atest. INT.č stránka 7 z 21

8 Dodavatelský manuál Vydání: 1 Datum: ŘÍZENÍ MĚŘÍCÍCH A ZKUŠEBNÍCH ZAŘÍZENÍ K měření mohou být použita pouze zkalibrovaná a ověřená měřidla a zkušební zařízení. Měřidla musí být pravidelně kalibrována podle zpracovaného plánu. Intervaly kalibrace se řídí podle druhu měřidel a účelu použití. Kalibrace musí být zdokumentována a měřidlo označeno. Z označení musí být zřejmý další termín kalibrace. Měřidla se dělí na: a) vlastní - řídí se dle interních předpisů dodavatele, b) zapůjčená AD, ad b) Kalibrované měřidlo se formou externí zápůjčky vydá dodavateli k užívání. Dodavatel (uživatel) je povinen sledovat dobu platnosti kalibrace a v dostatečném předstihu před jejím koncem měřidlo předložit do AD k rekalibraci. Po provedení rekalibrace je měřidlo označeno novým kalibračním štítkem a zasláno zpět dodavateli k jeho dalšímu užívání. Uživatel odpovídá za řádné zacházení, skladování a ukládání měřidel na svém pracovišti. Uživatel odpovídá za to, že v případě jakéhokoliv podezření o nesprávnosti měřidla upozorní na tuto skutečnost AD a tím požádá o předčasnou kalibraci měřidla, při které se rozhodne, zda je měřidlo vadné či nikoliv. 5.9 ZÁZNAMY O MĚŘENÍ Požadované záznamy dle kontrolního plánu je dodavatel povinen archivovat po dobu 5-ti let a na vyžádání je předložit AD ŘÍZENÍ NESHODNÝCH VÝROBKŮ V případě zjištění neshodných výrobků/materiálů/surovin během výroby musí být přijata okamžitá opatření k nápravě. Díly vyrobené od poslední vyhovující dávky musí být 100% přetříděny. V případě nalezení neshodného dílu/materiálu/suroviny je dodavatel povinen zastavit dodávku všech dílů/materiálů/surovin, které by mohly být vadné a upozornit odběratele na již dodané podezřelé výrobky. Neshodné díly/materiály/suroviny musí být odděleny od dílů shodných, řádně označeny a uloženy na místě pro ně určeném, aby nedošlo k zamíchání se shodnými kusy. 6 ODCHYLKOVÉ A ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ Jakákoliv odchylka/změna v dodávkách od technické dokumentace musí být předem (před dodáním) s AD projednána a oboustranně schválena řádným odchylkovým/změnovým řízením. Žádost dodavatel předkládá písemnou formou prostřednictvím formuláře Odchylka/ Změna (Příloha č. 4) a dodáním vzorků k posouzení odchylky/změny. Pokud má dodavatel vlastní formulář, je možno jej použít. Musí obsahovat všechny náležitosti jako formulář Odchylka/ Změna. Žádost o odchylku musí být odůvodněna a vymezena následujícími údaji: Datem platnosti (od do) nebo počtem kusů, Důvod odchylky, Opatření k nápravě, včetně preventivních opatření. K žádosti musí být dodány vzorky k posouzení odchylky. INT.č stránka 8 z 21

9 7 ŘÍZENÍ REKLAMACÍ 7.1 REKLAMACE Dodavatelský manuál Vydání: 1 Datum: Zjistí-li AD, že nakupovaný díl/materiál/surovina neodpovídá stanoveným specifikacím, bude dodavatel informován oddělením nákupu/kvality písemnou formou prostřednictvím formuláře Reklamace č. (příloha č. 5 ). V případě nutnosti vícepráce v AD (100% kontrola, třídění, opracování ) jsou dodavateli účtovány náklady za tyto vícepráce. 7.2 NÁPRAVNÁ A PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ Dodavatel musí zavést nápravná opatření vedoucí k zabránění opakovaného výskytu neshod a odstranění jejich příčin. Ze strany AD je požadováno zaslání nápravných a preventivních opatření k reklamaci do oddělení kvality nebo nákupu AD formou 8D reportu, do data uvedeného v reklamačním protokolu. Formulář 8D-Report (příloha č. 6). Pokud má dodavatel vlastní formulář 8D Report, je možno jej použít. 8 PROCES UVOLNĚNÍ A VALIDACE FORMY Jedná se o roční ověřovací zkoušku všech rozměrů a předepsaných zkoušek. Dodavatel je povinen 1x ročně (pokud není stanoveno jinak) zaslat 5 zdvihů do AD k provedení validace a současně i měřící zprávu od dodavatele, k porovnání měření. Dodavatel musí vzorky řádně označit štítkem s následující identifikací (č. výkresu/tp/tdp, index, název součásti, číslo položky, číslo lotu/série, číslo šarže granulátu, číslo formy, počet ks, počet pozic, datum, balil). 9 HODNOCENÍ A ROZVOJ DODAVATELŮ 9.1 HODNOCENÍ DODAVATELŮ Hodnocení dodavatele je základním prostředkem pro poskytnutí zpětné vazby ze strany AD vůči dodavateli informace o spokojenosti a způsobilosti dodavatele. Periodické hodnocení rozhodujících dodavatelů provádí AD pravidelně 2x ročně. Hodnocení dodavatelů se skládá ze dvou částí - z hodnocení za oblast nákupu (Informační věta dodavatele) a z hodnocení za oblast kvality (dle počtu neshodných dílů a počtu reklamací za příslušné období). Každá oblast se podílí 50% na celkovém hodnocení. Maximální počet bodů je 40b. Dle celkového hodnocení jsou dodavatelé rozděleni do kategorií A/B/C. Kategorie A VYNIKAJÍCÍ Kategorie B VYHOVUJÍCÍ v hodnocení dosaženo výsledku bodů bez nutnosti nápravných opatření v hodnocení dosaženo výsledku bodů nutná nápravná opatření ke zlepšení jednotlivých oblastí může být požadována kontrolní návštěva, procesní audit INT.č stránka 9 z 21

10 Dodavatelský manuál Vydání: 1 Datum: Kategorie C NEZPŮSOBILÝ v hodnocení dosaženo výsledku 0 14 bodů požadována nápravná opatření ke zlepšení pokud je následně opakovaně vyhodnocen jako dodavatel C je vyřazen z Katalogu dodavatelů a jsou uskutečněny kroky k zajištění náhradního dodavatele Útvar nákupu AD dodavatelům zařazeným do kategorií B a C odesílá oficiální hodnocení dodavatele s požadavkem na zaslání nápravných opatření do 30 dnů od obdržení hodnocení. 9.2 AUDIT U DODAVATELE Pro ověření procesní způsobilosti dodavatele provádí pověření auditoři AD dle uvážení u dodavatelů procesní audity. Dodavatel je povinen umožnit AD provedení auditu jeho systému v dohodnutých termínech a poskytnout mu k tomu potřebné zdroje. Dodavatel je seznámen s výsledky auditu prostřednictvím zprávy z auditu Příloha č SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. 1 - Zpráva o zkoušce prvních vzorků Příloha č. 2 - Kontrolní plán Příloha č. 3 - Technicko-dodací podmínky Příloha č. 4 - Odchylka/změna Příloha č. 5 - Reklamace Příloha č. 6-8D Report Příloha č. 7 - Zpráva z dodavatelského auditu INT.č stránka 10 z 21

11 Příloha č.1 ZPRÁVA O ZKOUŠCE PRVNÍCH VZORKŮ ZPRÁVA O ZKOUŠCE VZORKŮ Dodavatel: Důvod zkoušek: Zákazník: AUSTIN DETONATOR s.r.o. Jasenice Vsetín Nový díl / materiál / surovina Změna dílu / materiálu / suroviny Změna (korekce) nástroje Validace formy číslo: Přerušení výroby délší než 12 měsíců Nový dodavatel Nový nástroj (forma) Jiný Přílohy 1. Měřící zpráva 4. Opozicovaný výkres Atest o materiálu Referenční vzorky Zpráva č. Číslo položky: Název: Číslo výkresu: Index / Datum Č.šarže/ lotu/ tavby: Verze: TP č.: TDP č.: Číslo formy: Počet dodaných vzorků: Dodací list č: Dodavatel: Jméno: Oddělení: Telefon: Datum: Zákazník: Podpis Poznámky: Jméno: Oddělení: Telefon: Datum: Podpis Rozhodnutí zákazníka Uvolněno Uvolněno s výhradou Zamítnuto INT.č stránka 11 z 21

12 Měřící zpráva Pos. č. Předpis (specifikace) Použité měřidlo Naměřená hodnota Hodnocení OK NOK Dodavatel - poznámky: Zákazník - poznámky: Měřil: Jméno: Telefon: Datum: Podpis: Jméno: Telefon: Datum: Podpis: INT.č stránka 12 z 21

13 Příloha č.2 KONTROLNÍ PLÁN INT.č stránka 13 z 21

14 Příloha č.3 TECHNICKO-DODACÍ PODMÍNKY INT.č stránka 14 z 21

15 INT.č stránka 15 z 21

16 INT.č stránka 16 z 21

17 INT.č stránka 17 z 21

18 Příloha č.4 ODCHYLKA / ZMĚNA INT.č stránka 18 z 21

19 Příloha č.5 REKLAMACE INT.č stránka 19 z 21

20 Příloha č.6 8D REPORT INT.č stránka 20 z 21

21 Příloha č.7 ZPRÁVA Z DODAVATELSKÉHO AUDITU INT.č stránka 21 z 21

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY - DOHODA O ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY - DOHODA O ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY - DOHODA O ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI 1 - Rozsah platnosti Tyto všeobecné nákupní podmínky (dále jen podmínky ) platí pro veškeré kupní smlouvy, v nichž společnost TOMATEX Otrokovice,

Více

CO JE TŘEBA VĚDĚT O SYSTÉMU ŘÍZENÍ JAKOSTI DLE ČSN EN ISO 9001:2001

CO JE TŘEBA VĚDĚT O SYSTÉMU ŘÍZENÍ JAKOSTI DLE ČSN EN ISO 9001:2001 CO JE TŘEBA VĚDĚT O SYSTÉMU ŘÍZENÍ JAKOSTI DLE ČSN EN ISO 9001:2001 Systém řízení jakosti ve společnosti vytváří podmínky pro její dobré postavení na trhu a tedy zabezpečení její budoucí prosperity. I.

Více

Manuál kvality pro dodavatele. Motorpal, a.s.

Manuál kvality pro dodavatele. Motorpal, a.s. Manuál kvality pro dodavatele Motorpal, a.s. Zpracoval: Zbyněk Ress Schválil: Ing. Jiří Mrázek Podpis: Podpis: Datum: 2. 1. 2017 Datum: 3. 1. 2017 Revize: 3 Platnost dokumentu od: 2. 1. 2017 Stránka 1

Více

D O D A V A T E L S K Ý M A N U A L (Supplier Quality Manual)

D O D A V A T E L S K Ý M A N U A L (Supplier Quality Manual) D O D A V A T E L S K Ý M A N U A L (Supplier Quality Manual) MAGNETON a.s. Kroměříž 2 Platnost : / Date : 6.1..2014 OBSAH : 1 ÚVOD 2 ZÁKLADNÍ POŽADAVKY A CÍLE PRO DODAVATELE 3 PROCES ZAJIŠTĚNÍ KVALITY

Více

MANUÁL KVALITY PRO DODAVATELE OBSAH

MANUÁL KVALITY PRO DODAVATELE OBSAH Stránka: 1 / 7 OBSAH 0. PLATNOST 1 1. ÚČEL 2 2. POŽADAVKY NA SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY DODAVATELE 2 3. SCHVÁLENÍ DODAVATELE 2 4. SCHVÁLENÍ PRVNÍCH VZORKŮ 2 5. ZAJIŠTĚNÍ KVALITY V PROCESU VÝROBY 3 6. DODÁVÁNÍ

Více

Kontrolní list Systém řízení výroby

Kontrolní list Systém řízení výroby Výrobek: Malty k injektáži Zatřídění dle př. 2 NV 312 Tabulka Skupina Techn. specif.: 1 8 Výrobce: IČ: Adresa: Datum prověrky: Výrobna: 1 Systém řízení výroby dokumentace a obecné požadavky 1.1 1.2 1.3

Více

DOHODA S DODAVATELEM

DOHODA S DODAVATELEM DOHODA S DODAVATELEM uzavřená mezi ODBĚRATELEM Henniges Hranice s.r.o. Olomoucká 306 753 01 Hranice Czech Republic (v následujícím textu nazvaný jako HH ) a DODAVATELEM (v následujícím textu nazvaný jako

Více

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

QSL - Směrnice pro dodavatele o zajištění kvality

QSL - Směrnice pro dodavatele o zajištění kvality QSL - Směrnice pro dodavatele o zajištění kvality Část 1: Povinná ujednání Průmysl/provozní prostředky/služby (stav 09 /2004) 0 Směrnice pro dodavatele o zajištění kvality QSL (Dohoda o zajištění kvality)

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

Kontrolní list Systém řízení výroby

Kontrolní list Systém řízení výroby Výrobek: Konstrukční těsněné systémy zasklení s mechanickými prostředky pro přenos vlastní váhy tabulí do Zatřídění dle př. 2 NV-163 těsněného úložného rámu a odtud do nosné konstrukce pro vnější stěny

Více

Metodika certifikace zařízení OIS

Metodika certifikace zařízení OIS České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní Ústav dopravní telematiky Metodika certifikace zařízení OIS Projekt č.: TA02030435 14. 11. 2013 Roman Skuhra Obsah Struktura metodiky Organizační schéma

Více

Dokumentace pro plánování a realizaci managementu jakosti dle požadavků

Dokumentace pro plánování a realizaci managementu jakosti dle požadavků Dokumentace pro plánování a realizaci managementu jakosti dle požadavků Požadavek norem ISO 9001 ISO/TS 16949 : 4.2 na dokumentaci Dokumentace systému managementu jakosti musí zahrnovat: a) dokumentované

Více

POŽADAVKY NORMY ISO 9001

POŽADAVKY NORMY ISO 9001 Kapitola Název Obsah - musí MUSÍ MŮŽE NESMÍ Záznam POČET Dokumentovaný postup Obecné požadavky staus národní normy 1 Předmluva požadavek organizacím, které musí dodržovat evropské směrnice 2 1 0.2 Procesní

Více

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled. Ing. Lenka Žďárská

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled. Ing. Lenka Žďárská ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled Ing. Lenka Žďárská Proč systém kvality? Vyhláška 306/2012 Sb., příloha IV, článek IV.I., odstavec 2 Pro sterilizování zdravotnických

Více

Prokázání schopnosti procesů dosahovat plánované výsledky

Prokázání schopnosti procesů dosahovat plánované výsledky Validace procesů sterilizace přednášející: Ing. Lenka Žďárská Validace Prokázání schopnosti procesů dosahovat plánované výsledky zejména tam, kde není možné následným měřením nebo monitorováním produktu

Více

Interpretace určená výrobcům pro prokázání shody s EWF certifikačním schématem pro EN 729. Doc.EWF Česká verze

Interpretace určená výrobcům pro prokázání shody s EWF certifikačním schématem pro EN 729. Doc.EWF Česká verze Interpretace určená výrobcům pro prokázání shody s EWF certifikačním schématem pro EN 729 Doc.EWF 487-02 Česká verze 1/11 Interpretace určená výrobcům pro prokázání shody s EWF certifikačním schématem

Více

Požadavky kvality pro dodavatele. ROSTEX VYŠKOV, s.r.o.

Požadavky kvality pro dodavatele. ROSTEX VYŠKOV, s.r.o. ROSTEX VYŠKOV, s.r.o. Stránka 1 z 15 Požadavky kvality pro dodavatele ROSTEX VYŠKOV, s.r.o. ROSTEX VYŠKOV, s.r.o. Stránka 2 z 15 Obsah: 1. Politika kvality ROSTEX VYŠKOV, s.r.o.,... 4 2. Oblast použití

Více

AUDITOR KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.5/2007

AUDITOR KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.5/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

QSL - Směrnice pro dodavatele o zajištění kvality

QSL - Směrnice pro dodavatele o zajištění kvality QSL - Směrnice pro dodavatele o zajištění kvality Část 1: Povinná ujednání Sériové výrobky (stav 06/2004) 0 Směrnice pro dodavatele o zajištění kvality QSL (Dohoda o zajištění kvality) Sériové výrobky

Více

[ 1 ] Ing. František Chuchma, CSc. Seminář SVP/SDP, Státní ústav kontrolu léčiv

[ 1 ] Ing. František Chuchma, CSc. Seminář SVP/SDP, Státní ústav kontrolu léčiv [ 1 ] [ 2 ] VYR-32 verze 4 kapitola 1 Farmaceutický systém jakosti The Rules Governing Medicinal Products in EU, EU Guidelines to GMP, Chapter 1 Platnost od 31.1.2013 Právní základ: čl.47 Směrnice Evropského

Více

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Systémy řízení EMS/QMS/SMS Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 10/2014 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace

Více

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 11. 10. 2013 Čj.: 076/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Hlavní metodik kvality Za oblast právní odpovídá: --- Závaznost: Fakulta podnikatelská (FP) Vydává:

Více

Žádost o posouzení. Jméno statutárního zástupce:

Žádost o posouzení. Jméno statutárního zástupce: TECHNICKÝ ÚSTAV POŽÁRNÍ OCHRANY Certifikační orgán pro certifikaci výrobků č. 3080 Žádost o posouzení Identifikační údaje o žadateli : Obchodní jméno: IČO: DIČ: výrobce dovozce distributor Adresa, tel.,

Více

číslo technického návodu

číslo technického návodu TECHNICKÝ NÁVOD PRO ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB PŘI POSUZOVÁNÍ SHODY STAVEBNÍCH VÝROBKŮ PODLE nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. (dále

Více

Strana 1 Datum Nákupčí Telefon. Číslo dokladu. Dodavatel. Rámcová smlouva. (doložkou INCOTERMS)

Strana 1 Datum Nákupčí Telefon. Číslo dokladu. Dodavatel. Rámcová smlouva. (doložkou INCOTERMS) 496 87 131 Společnost zapsaná u bankovní spojení (dále též Dodavatel ) Strana 1 Nákupčí Telefon Dodavatel Rámcová smlouva Dodací podmínky: Počátek účinnosti: Doba trvání: (s výjimkou zvláštního ujednání

Více

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

Všeobecné obchodní podmínky (VOP) PROfair spol. s r. o.

Všeobecné obchodní podmínky (VOP) PROfair spol. s r. o. Všeobecné obchodní podmínky (VOP) PROfair spol. s r. o. verze: VOP20160411 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Podmínky smlouvy o poskytnutí služby 1.1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují

Více

Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10)

Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10) TECHNICKÝ NÁVOD PRO ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB PŘI POSUZOVÁNÍ SHODY STAVEBNÍCH VÝROBKŮ PODLE nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. (dále

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

číslo technického návodu

číslo technického návodu TECHNICKÝ NÁVOD PRO ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB PŘI POSUZOVÁNÍ SHODY STAVEBNÍCH VÝROBKŮ PODLE NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 163 / 2002 Sb., ve znění NV 312/2005 Sb. (dále jen nařízení vlády ) 04.03 6 Technický návod

Více

Technické přejímací podmínky BELT-3/06 PNG

Technické přejímací podmínky BELT-3/06 PNG Řízený dokument Strana 1 (celkem 5) CERTIFICATE NO.: ZC-09-046/C01 BY EN ISO 9001:2001 A ZC-09-046/C02 BY EN ISO 14001:2005 Technické přejímací podmínky BELT-3/06 1. Všeobecně... 1 2. Technické požadavky...

Více

R E K L A M A Č N Í. I. Obecná ustanovení. II. Rozsah a podmínky odpovědnosti za vady

R E K L A M A Č N Í. I. Obecná ustanovení. II. Rozsah a podmínky odpovědnosti za vady Provoz Rokycany Stehlíkova 131/II 337 01 Rokycany R E K L A M A Č N Í Ř Á D I. Obecná ustanovení jako provozovatel vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu (dále jen dodavatel ) vydává ve smyslu 36 odst.

Více

Systém managementu jakosti ISO 9001

Systém managementu jakosti ISO 9001 Systém managementu jakosti ISO 9001 Požadavky na QMS Organizace potřebují prokázat: schopnost trvale poskytovat produkt produkt splňuje požadavky zákazníka a příslušné předpisy zvyšování spokojenosti zákazníka

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 29. července 2015 o technických požadavcích na pyrotechnické výrobky a jejich uvádění na trh

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 29. července 2015 o technických požadavcích na pyrotechnické výrobky a jejich uvádění na trh Strana 2489 208 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 29. července 2015 o technických požadavcích na pyrotechnické výrobky a jejich uvádění na trh Vláda nařizuje podle 7 odst. 3, 8 odst. 3, 9 odst. 4 a 10 odst. 3 zákona

Více

b) obsah návrhu na prodloužení platnosti pověření

b) obsah návrhu na prodloužení platnosti pověření Strana 1832 Sbírka zákonů č. 94 / 2016 Částka 38 94 VYHLÁŠKA ze dne 23. března 2016 o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle

Více

Obchodní podmínky Strana ) 1 (celkem ) 6)

Obchodní podmínky Strana ) 1 (celkem ) 6) firmy Metal Produkt Servis Praha s.r.o. Obchodní společnost Metal Produkt Servis Praha, s.r.o. ( dále jen MPS nebo také objednatel) vyhlašuje tímto podle ust. 273 odst.1) obchodního zákoníku 513/1991 sb.

Více

R E K L A M A Č N Í Ř Á D

R E K L A M A Č N Í Ř Á D Jiřího Dimitrova 1619 356 01 Sokolov R E K L A M A Č N Í Ř Á D 0. Obsah 0. OBSAH... 1 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 1 1.1. CÍL... 1 1.2. PLATNOST... 2 2. ROZSAH A PODMÍNKY ODPOVĚDNOSTI ZA VADY... 2 2.1 NEDOSTATKY

Více

Obchodní podmínky. Čl. 1 Předmět plnění

Obchodní podmínky. Čl. 1 Předmět plnění Příloha objednávky Obchodní podmínky Čl. 1 Předmět plnění Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele za podmínek níže uvedených dílo : viz objednávku (dále jen Dílo ) specifikované

Více

Vš eobecne obchodní podmí nky platne pro dodavatele špolec nošti AGROSTROJ Pelhr imov, a.š.

Vš eobecne obchodní podmí nky platne pro dodavatele špolec nošti AGROSTROJ Pelhr imov, a.š. Vš eobecne obchodní podmí nky platne pro dodavatele špolec nošti AGROSTROJ Pelhr imov, a.š. Obsah 1. Úvod... 2 2. Definice příslušných norem... 2 3. Přezkoumání smlouvy... 2 4. Plánování kvality... 2 5.

Více

Čl. 2 Předmět plnění. Čl. 3 Termíny a místo plnění. Čl. 4 Cena díla

Čl. 2 Předmět plnění. Čl. 3 Termíny a místo plnění. Čl. 4 Cena díla Čl. 2 Předmět plnění Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele za podmínek níže uvedených dílo : Oprava skleníku v zahradě PNB (dále jen Dílo ) specifikované

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

KUPNÍ SMLOUVA. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx. I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx. I. Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA Kupní smlouva č. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx I. Smluvní strany Obec Měšice Se sídlem: Hlavní 55, 250 64 Měšice IČ: 00240451

Více

K U P N Í S M L O U V A

K U P N Í S M L O U V A K U P N Í S M L O U V A Příloha č. 1 ÚZSVM ÚP České Budějovice č. /2015 uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) na veřejnou zakázku s názvem

Více

nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. (dále jen nařízení vlády )

nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. (dále jen nařízení vlády ) TECHNICKÝ NÁVOD PRO ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB PŘI POSUZOVÁNÍ SHODY STAVEBNÍCH VÝROBKŮ PODLE nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. (dále

Více

Systém kvality ve společnosti STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o.

Systém kvality ve společnosti STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o. Systém kvality ve společnosti STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o. Stavba : KAPITANÁT REALIZACE STAVBY PROVOZNÍ INFRASTRUKTURY SPORTOVNÍHO PŘÍSTAVU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU 1. Organizace uplatňuje integrovaný

Více

Specifikace TSDI. 2. Účelem této veřejné zakázky je zabezpečení zdárné kompletní realizace stavby Pavilonu Farmacie II.

Specifikace TSDI. 2. Účelem této veřejné zakázky je zabezpečení zdárné kompletní realizace stavby Pavilonu Farmacie II. Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Počet listů: 5 Specifikace TSDI přesná specifikace předmětu plnění, všech souvisejících úkonů a dílčích plnění TSDI podlimitní veřejné zakázky Pavilon Farmacie II - TSDI

Více

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

Ustanovení týkající se ochrany životního prostředí

Ustanovení týkající se ochrany životního prostředí Ustanovení týkající se ochrany životního prostředí V souvislosti se zavedením systému environmentálního managementu dle normy ČSN EN ISO 14001:2005 v akciové společnosti musí všechny dodavatelské organizace

Více

Co musí zahrnovat dokumentace systému managementu kvality? 1 / 5

Co musí zahrnovat dokumentace systému managementu kvality? 1 / 5 ISO 9000:2005 definuje třídu jako 1) kategorie nebo pořadí dané různým požadavkem na kvalitu produktů, procesů nebo systémů, které mají stejné funkční použití 2) kategorie nebo pořadí dané různým požadavkům

Více

Reklamační řád. Obec Doubravice, Doubravice 155, 544 51 Doubravice. I. Obecná ustanovení

Reklamační řád. Obec Doubravice, Doubravice 155, 544 51 Doubravice. I. Obecná ustanovení Reklamační řád Obec Doubravice, Doubravice 155, 544 51 Doubravice I. Obecná ustanovení obec Doubravice, jako provozovatel Vodárenské Infrastruktury (dále jen dodavatel) zajištující dodávku pitné vody z

Více

Používání certifikátů a certifikační značky

Používání certifikátů a certifikační značky AZ Cert EU s.r.o., Fryčajova 122, 614 00 Brno I05 Používání certifikátů a certifikační Nabývá účinnosti dne: 1.5.2009 Vydání č.: 4 Výtisk č. Vypracoval: Přezkoumal: Schválil: Ing. Radek Veselý Dne: 30.4.2009

Více

Kupní smlouva č. xxxxxxx

Kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

INŽENÝRSKÁ ČINOST SLUŽBY TDS

INŽENÝRSKÁ ČINOST SLUŽBY TDS PŘÍLOHA Č. 2 k Příkazní smlouvě INŽENÝRSKÁ ČINOST SLUŽBY TDS VÝKONOVÁ FÁZE Č. 5 PŘÍPRAVNÁ FÁZE - ZABEZPEČENÍ SMLUVNÍCH VZTAHŮ 1. Technická, odborná, kontrolní a organizační činnost při práci se všemi stupni

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O.

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O. VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O. 1. VŠEOBECNÉ 1. Tyto Všeobecné nákupní podmínky (dále také jen VNP ) jsou platné, účinné a upravují a vztahují se na všechny vztahy, ve kterých vystupuje společnost

Více

Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015.

Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015. Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015. 1. Struktura Nová norma obsahuje 10 hlavních ustanovení: 1. OBLAST PLATNOSTI Kdy/proč by organizace měla použít tuto normu? 2. NORMATIVNÍ DOKUMENTY Prázdný

Více

NÁVRH - KUPNÍ SMLOUVA

NÁVRH - KUPNÍ SMLOUVA NÁVRH - KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník) společnost: sídlo: Zastoupená: IČ: DIČ: Tel: (dále jen "prodávající") a Statutární

Více

Certifikační postup NBÚ aktualizace 2016

Certifikační postup NBÚ aktualizace 2016 1.1 Účel postupu Certifikační postup NBÚ aktualizace 2016 Předkládaný Certifikační postup Národního bezpečnostního úřad (dále jen NBÚ) stanovuje proces certifikace technických prostředků, které jsou používány

Více

8/2.1 POŽADAVKY NA PROCESY MĚŘENÍ A MĚŘICÍ VYBAVENÍ

8/2.1 POŽADAVKY NA PROCESY MĚŘENÍ A MĚŘICÍ VYBAVENÍ MANAGEMENT PROCESŮ Systémy managementu měření se obecně v podnicích používají ke kontrole vlastní produkce, ať už ve fázi vstupní, mezioperační nebo výstupní. Procesy měření v sobě zahrnují nemalé úsilí

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2016 o požadavcích na systém řízení

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2016 o požadavcích na systém řízení Návrh II. VYHLÁŠKA ze dne 2016 o požadavcích na systém řízení Státní úřad pro jadernou bezpečnost stanoví podle 236 zákona č..../... Sb., atomový zákon, k provedení 24 odst. 7, 29 odst. 7 a 30 odst. 9:

Více

Metrologický řád FMMI

Metrologický řád FMMI Účinnost dokumentu od: 29.8.2007 Metrologický řád FMMI Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/12 Obsah 1 Obecná část 3 1.1 Seznam zkratek

Více

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. Smluvní strany. Kupující: Sídlo: Žlutava 271, Napajedla Jejímž jménem jedná: Ing. Stanislav Kolář - starosta

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. Smluvní strany. Kupující: Sídlo: Žlutava 271, Napajedla Jejímž jménem jedná: Ing. Stanislav Kolář - starosta NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY Kupující: Smluvní strany Název: Obec Žlutava Sídlo: Žlutava 271, 763 61 Napajedla Jejímž jménem jedná: Ing. Stanislav Kolář - starosta E-mail: obeczlutava@volny.cz Telefon/fax: 577

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI ELKO EP, S.R.O. se sídlem Holešov, Všetuly, Palackého 493. 1. Obecná ustanovení

REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI ELKO EP, S.R.O. se sídlem Holešov, Všetuly, Palackého 493. 1. Obecná ustanovení REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI ELKO EP, S.R.O. se sídlem Holešov, Všetuly, Palackého 493 1. Obecná ustanovení 1.1 Tento reklamační řád je zpracován dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném a

Více

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Strana 250 Sbírka zákonů č. 32 / 2012 32 VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Ministerstvo zemědělství stanoví ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví

Více

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany číslo smlouvy kupujícího: číslo smlouvy prodávajícího: uchazeč v dále uvedené smlouvě řádně a správně doplní údaje na zeleně vyznačených místech dle své předkládané nabídky 1.1. Prodávající: Prodávající:

Více

Příloha č. 4 ZD. příspěvková organizace. tel

Příloha č. 4 ZD. příspěvková organizace. tel Příloha č. 4 ZD OBCHODNÍ PODMÍNKY ve smyslu 44 odstavec 3 písmeno a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro veřejnou zakázku na dodávky Preambule: Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve

Více

JAK A PROČ PRACOVAT NA KVALITĚ IA. Ing. Eva Klímová Praha, 17.2.2015

JAK A PROČ PRACOVAT NA KVALITĚ IA. Ing. Eva Klímová Praha, 17.2.2015 JAK A PROČ PRACOVAT NA KVALITĚ IA Ing. Eva Klímová Praha, 17.2.2015 Proč chci sledovat kvalitu IA? Legislativní rámec a Mezinárodní standardy pro profesní praxi IA (IIA, poslední novela leden 2013) konkrétní

Více

VYHLÁŠKA ze dne 22. července 2013 o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek

VYHLÁŠKA ze dne 22. července 2013 o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek VYHLÁŠKA ze dne 22. července 2013 o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek Ministerstvo financí stanoví podle 37b odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Kontrolní záznam dle ČSN EN ISO 9001: 2001 CHECKLIST Společnost:

Kontrolní záznam dle ČSN EN ISO 9001: 2001 CHECKLIST Společnost: 4.1 Všeobecné požadavky Stanovila organizace: Pouze všeobecné posouzení / doporučení - procesy potřebné pro QMS? - vzájemné vazby procesů QMS? 4. Systém managementu jakosti - QMS 4.2 4.2.1 - postupy a

Více

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2 Zpráva o přezkoumání systému managementu jakosti sledované období 05/2011-04/2012 Zpracoval: V.Tesarčík manažer

Více

ze dne 22. července 2013 o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek

ze dne 22. července 2013 o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek Strana 2075 220 VYHLÁŠKA ze dne 22. července 2013 o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek Ministerstvo financí stanoví podle 37b odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb.,

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 VI/2 Rozvoj finanční gramotnosti Název materiálu: ISO 9001 Kapitoly 7-8 Ročník: Identifikace

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

Výtisk č. : Platnost od: Schválil: Podpis:

Výtisk č. : Platnost od: Schválil: Podpis: SM-05 INTERNÍ AUDITY Výtisk č. : Platnost od: Schválil: Podpis: 1 OBSAH Číslo kapitola strana 1 OBSAH... 2 2 PŘEHLED ZMĚN A REVIZÍ... 2 3 ÚČEL... 2 3.1 ROZSAH PLATNOSTI... 3 3.2 DEFINICE... 3 3.3 POUŽITÉ

Více

Mezinárodní potravinářské standardy BRC, IFS

Mezinárodní potravinářské standardy BRC, IFS Mezinárodní potravinářské standardy BRC, IFS Jednotná forma posouzení systému dodavatele v oblasti bezpečnosti a kvality potravin (normy poskytují jednotná kritéria, která umožňují audit třetí stranou

Více

1. International Food standard (IFS)

1. International Food standard (IFS) Mezinárodní potravinový standard IFS Food Jednotná forma posouzení systému dodavatele v oblasti bezpečnosti a kvality potravin (normy poskytují jednotná kritéria, která umožňují audit třetí stranou certifikačním

Více

Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami.

Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. 1. Úvodní ustanovení Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem

Více

Manuál dodavatele Verze 01 15.2.2016

Manuál dodavatele Verze 01 15.2.2016 Manuál dodavatele Verze 01 15.2.2016 1 S t r á n k a 1. Úvod Tento manuál představuje návod k partnerské spolupráci mezi firmou LUKOV plast spol. s r.o. a jejím dodavatelem. Tento manuál je závazný dokument,

Více

SMĚRNICE JAKOSTI PRO DODAVATELE

SMĚRNICE JAKOSTI PRO DODAVATELE Stav I, změněno září 2015 (Změny vyznačeny tučně/kurzívou) Strana 1 z 11 1. Úvod Firma EuWe je společně v teamu se svými dodavateli a ve smyslu spolehlivého partnera pro své zákazníky zaměřena na další

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl. II. Podmínky poskytování dotací

Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl. II. Podmínky poskytování dotací Závazná metodika pro hodnocení žádostí a poskytování dotací z rozpočtu Libereckého kraje odboru rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí na realizaci drobných vodohospodářských ekologických akcí

Více

Smlouva č. o Atestaci dlouhodobého řízení ISVS

Smlouva č. o Atestaci dlouhodobého řízení ISVS Smlouva č. o Atestaci dlouhodobého řízení ISVS Smluvní strany: obchodní jméno: Město Černošice adresa: Riegrova 1209 252 28 Černošice stát: Česká republika statutární zástupce: Mgr. Filip Kořínek Kontaktní

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI SAMSUNG

REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI SAMSUNG Popis postupů pro řešení reklamací vadných nebo nesprávně dodaných produktů značky Samsung, dodávaných na trh společností Samsung Electronics Zrt., česká organizační složka, se sídlem Vyskočilova 1481/4,

Více

Pravidla procesu hodnocení místních radiologických standardů a jejich souladu s národními radiologickými standardy

Pravidla procesu hodnocení místních radiologických standardů a jejich souladu s národními radiologickými standardy 1. Úvod Externí klinický audit (dále jen EKA) je způsob hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb, jejichž součástí je lékařské ozáření, který definuje zákon č. 373/2011 Sb., o specifických

Více

ALKSTAV s.r.o. tel. 491 472 531 Kpt. Jaroše 470 fax 491 470 618 Nové Město n. Metují E-mail:alkstav@alkstav.cz 549 01 www.alkstav.

ALKSTAV s.r.o. tel. 491 472 531 Kpt. Jaroše 470 fax 491 470 618 Nové Město n. Metují E-mail:alkstav@alkstav.cz 549 01 www.alkstav. tel. 491 472 531 Kpt. Jaroše 470 fax 491 470 618 Nové Město n. Metují E-mail:alkstav@alkstav.cz 549 01 www.alkstav.cz IČO: 25965981 KB Nové Město nad Metují DIČ: 243-25965981 č.účtu: 27-0349910277/0100

Více

-Tillova lékárna U Černého orla., Masarykovo náměstí 43/37, 68201 Vyškov-Město, tel: 773 46 20 20.

-Tillova lékárna U Černého orla., Masarykovo náměstí 43/37, 68201 Vyškov-Město, tel: 773 46 20 20. Obchodní podmínky I. Provozovatel - prodávající Pharmaceutical Biorechnology s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, složka 138220, se sídlem Slezská 949/32, 120

Více

Problematikou logistiky v oblasti řízení jakosti se zabývají normy ISO řady Dotýká se oblastí: Manipulace, uskladnění, označování, balení,

Problematikou logistiky v oblasti řízení jakosti se zabývají normy ISO řady Dotýká se oblastí: Manipulace, uskladnění, označování, balení, Problematikou logistiky v oblasti řízení jakosti se zabývají normy ISO řady 9000. Dotýká se oblastí: Manipulace, uskladnění, označování, balení, uvedení do provozu a dodání, servis po prodeji... a dále

Více

KUPN Í SMLO UV A. Článek I Smluvní strany

KUPN Í SMLO UV A. Článek I Smluvní strany Příloha č. 5 Návrh kupní smlouvy KUPN Í SMLO UV A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

Praha 15.3.2011 PROJECT INSTINCT

Praha 15.3.2011 PROJECT INSTINCT ROZHRANÍ VÝSLEDKOVÉHO IS PRO SYSTÉM CZECH TRIATHLON SERIES Equica, a.s. Praha 15.3.2011 PROJECT INSTINCT Obsah 1. Úvodní informace... 3 1.1. Identifikace dokumentu... 3 1.2. Prohlášení certifikačního střediska

Více

Reklamační řád. Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov

Reklamační řád. Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1170 IČ: 49454587; DIČ: CZ49454587 Reklamační řád Platný od 1. 8. 2012 Obsah 1 Rozsah

Více

1. Obchodní a dodací podmínky

1. Obchodní a dodací podmínky Vážený zákazníku, velice si Vážíme Vašeho zájmu o naše výrobky. Pro maximální spokojenost s našimi službami a výrobky, Vám doporučujeme seznámit se s následujícími obchodními podmínkami. 1. Obchodní a

Více

1 Postupy pro certifikaci a dozor

1 Postupy pro certifikaci a dozor Poslední aktualizace 16.3.2015 1 Postupy pro certifikaci a dozor 1.1 Doručení a zaregistrování žádosti o certifikaci Žádost o certifikaci je přijímána pouze v písemné formě, doručena poštou nebo e-mailem.

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Vzdělávání konkurenceschopnost prosperita Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/4.1.11.3/2922 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory

Více

Změny řízené dokumentace AMS související s nařízením komise (ES) č. 1266/2009

Změny řízené dokumentace AMS související s nařízením komise (ES) č. 1266/2009 Změny řízené dokumentace AMS související s nařízením komise (ES) č. 1266/2009 Pavel Souček, společnost KAR-mobil s.r.o., Ostrava 1. ÚVOD Od 1.10.2011 vstoupilo v platnost Nařízení komise (ES) č. 1266/2009,

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

Kupní smlouva č. xxxxxxx

Kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

Technik pro řízení kvality a hygieny v potravinářství (kód: M)

Technik pro řízení kvality a hygieny v potravinářství (kód: M) Technik pro řízení kvality a hygieny v potravinářství (kód: 29-041- M) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie (kód: 29) Týká se povolání: Technik

Více

Kontroly projektů. Seminář

Kontroly projektů. Seminář Kontroly projektů Seminář 24. 4. 2012 Vymezení pojmu kontrola : důležitá součást řídící práce činnost, při které se ověřuje, zda skutečný stav se rovná stavu žádoucímu a zda existují (a jak se naplňují)

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY strana: 1 z 6 VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY společnosti PLASTIKA a.s. se sídlem Kaplanova 2830, 767 01 Kroměříž, IČ: 27448550, zapsána do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD EXTERNÍ DOKUMENT OVAK/EXT/04. Název dokumentu: Jméno Funkce Datum Podpis Zpracoval Jana Kočvarová referent právního 29.4.

REKLAMAČNÍ ŘÁD EXTERNÍ DOKUMENT OVAK/EXT/04. Název dokumentu: Jméno Funkce Datum Podpis Zpracoval Jana Kočvarová referent právního 29.4. Nádražní 28/3114 729 71 Ostrava Moravská Ostrava Tel.: 597 475 111, 595 152 111 Fax: 596 118 217 IČ: 45193673 DIČ: CZ45193673 Zápis v OR KS v Ostravě, v oddílu B, vložka 348 EXTERNÍ DOKUMENT OVAK/EXT/04

Více