Žádost O Firemní Účet Corporate Account Application

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Žádost O Firemní Účet Corporate Account Application"

Transkript

1 Žádost O Firemní Účet Corporate Account Application 051.GBCZ.CA.v Žádost O Firemní Účet Corporate Account Application 1

2 Žádost o firemní účet Corporate Account Application Vyplňte prosím všechny části tohoto formuláře. Po vyplnění bude tato žádost tvořit součást vaší Smlouvy s klientem u společnosti One Financial Markets. Před vyplněním následujícího formuláře je třeba, abyste si přečetli a pochopili všechny podmínky týkající se vašeho obchodního účtu u společnosti One Financial Markets, které jsou podrobně popsány ve Smlouvě s klientem (Podmínky, Harmonogram a Oznámení pro klienta). Informace uvedené v této žádosti použije společnost One Financial Markets k posouzení toho, zda si můžete účet otevřít. Z tohoto důvodu je nutné, aby všechny poskytnuté informace byly zcela přesné, a pokud v budoucnu dojde k jakékoli nepříznivé změně rozhodných skutečností, jste povinni o tom společnost One Financial Markets písemně informovat. Máte-li jakékoli dotazy týkající se vyplňování tohoto formuláře, podmínek nebo požadované identifikační dokumentace, kontaktujte nás telefonicky na čísle 0044 (0) Please complete all sections of this form. When completed, this application will form part of your Customer Agreement with One Financial Markets. Before completing the following form it is essential that you have read and understood all the terms and conditions concerned with your One Financial Markets trading account as detailed in the Client Agreement (Terms & Conditions, Schedule and Client Notice). One Financial Markets will use the information gained from this application form to assess your suitability to open an account. For this reason it is essential that all the information provided is entirely accurate and if, at a future date, any circumstances adversely affect this information you are required to write to One Financial Markets advising us of these details. For any questions related to the completion of this form, the terms and conditions or the required supporting documents please contact us on 0044 (0) Identifikační dokumentace Supporting Documentation Identifikační dokumenty můžete zaslat em, poštou nebo faxem. Ke všem žádostem musí být přiloženy následující dokumenty: Právní struktura/dokumenty společnosti: Ověřená kopie * zápisu do obchodního rejstříku (nebo místní ekvivalent) Kopie listiny o založení akciové společnosti (nebo místního ekvivalentu) Kopie stanov (nebo místního ekvivalentu) Vlastnictví/Kontrola: Seznam všech vedoucích pracovníků, ředitelů a akcionářů ve společnosti (včetně jejich procentuálního podílu ve společnosti) Usnesení představenstva schvalující účet u společnosti One Financial Markets (šablonu lze získat na vyžádání) Přehled s úrovní oprávnění u každé podepisující osoby ve společnosti Identifikace fyzických osob u každého ředitele a oprávněné osoby uvedené výše Identifikace fyzických osob u většinových akcionářů a každé osoby s podílem ve společnosti vyšším než 25% Identifikace fyzických osob: Ověřená kopie* platného pasu, občanského průkazu nebo řidičského průkazu s fotografií. Ověřená kopie* (ne starší 4 měsíců) účtu za dodávku elektřiny nebo vody nebo výpisu z bankovního účtu obsahující vaše jméno a adresu trvalého bydliště. Ověření může provést advokát, notář, konzulární úředník nebo úředník velvyslanectví a musí být opatřeno razítkem opis originálu. Všechny kopie musí být zřetelné a ověření musí být čitelné, opatřené datem a podpisem s celým jménem a adresou ověřovatele. (i) Pokud je většinový vlastník (vlastníci) právnickou osobou, vyžaduje se úplné identifikační číslo společnosti. (ii) Originální dokumenty musí být doručeny do Londýna do 14 dnů od akceptovatelného předání faxem, pokud se předem nedohodne jinak. (iii) V případě potřeby je nutno poskytnout překlady do angličtiny a tyto překlady je nutno také ověřit. (iv) V závislosti na struktuře společnosti si One Financial Markets vyhrazuje právo vyžádat si dodatečné informace. You may submit supporting documents via , Post or Fax. All application forms must be accompanied by the following documents: Legal Structure/Company Documents: Certified copy* of Certificate of Incorporation (or local equivalent) Copy of Memorandum of Association (or local equivalent) Copy of Articles of Association (or local equivalent) Žádost O Firemní Účet Corporate Account Application 2

3 Ownership/Control: List of all officer(s), director(s) and shareholder(s) (including percentage holding) on company letterhead Board Resolution approving account with One Financial Markets (template can be provided on request) List detailing the level of authorisations for each individual signatory on company letterhead Individual ID for each director and authorised person named above Individual ID for majority shareholder(s) and anyone with >25% holding Individual ID: Certified copy* of a valid passport, National ID card or photocard drivers licence Certified copy* of a recent (no more than 4 months old) utility bill or bank statement stating your name and residential address *Certification may be carried out by a lawyer, Notary Public, Consulate or Embassy official and be stamped as true copy of the original. All copies must be clear and certification must be legible, dated and signed with the full name and address of the certifier included. (i) If majority shareholder(s) is a corporate entity, full corporate ID is required (ii) Original documents must be received in London within 14 days of acceptable fax submissions unless otherwise agreed in advance (iii) English translations must be provided where applicable and translations also certified (iv) Depending on the company structure, One Financial Markets reserves the right to request additional information. Informace o společnosti company Information Registrovaný název společnosti: Registered Name of the Company: Obchodní jméno (pokud se liší od registrovaného názvu): Trading Name (if different to above): Registrační číslo Registered Number: Sídlo: Registered Address: Doručovací adresa: (pokud se liší od adresy sídla) Mailing Address (if different): ová adresa: Address: Telefonní číslo: Telephone Number: Fax: Fax: Předmět činnosti: Type of Business: Je společnost registrovaná u FSA nebo u jiného regulátora? Ano Ne Is the company registered with the FSA or other regulator? Yes No Pokud ano, uveďte prosím podrobnosti: If yes, please give details: Je společnost nebo její mateřská společnost kótovaná na nějaké burze? Ano Ne Is the Company or its parent company, listed on any Stock Exchange? Yes No Pokud ano, uveďte prosím podrobnosti: If yes, please give details: Žádost O Firemní Účet Corporate Account Application 3

4 Kontaktní údaje ředitele/oprávněné osoby Contact details of the principal director/authorised person Celé jméno: Full Name: ová adresa: Address: Telefonní číslo: Telephone Number: Fax: Fax: Bankovní spojení Bank details Název banky: Name of Bank: Adresa banky: Address of Bank: Název účtu: Name of account: Číslo účtu: Account number: SWIFT/BIC: SWIFT/BIC: Očekávaná počáteční hodnota vkladu (USD): Expected initial deposit size (USD): Finanční informace financial information Má společnost následující: Does the Company have: bilanční sumu EUR; Ano Ne balance sheet total of EUR 20,000,000; Yes No čistý obrat EUR; Ano Ne net turnover of EUR 40,000,000; Yes No vlastní prostředky EUR; Ano Ne own funds of EUR 2,000,000; Yes No Přibližná hodnota investičního portfolia: (včetně hotovostních vkladů a finančních instrumentů) Approximate value of investment portfolio: (including cash deposits and financial instruments) Přibližná výše finančních prostředků, které jsou k dispozici pro obchodování: Approximate funds available for trading: Žádost O Firemní Účet Corporate Account Application 4

5 Politicky exponovaná osoba Politically Exposed Person Politicky exponovaná osoba je osoba, které je či kdykoliv v předcházejícím roce byla svěřena významná veřejná funkce, jakož i blízký rodinný příslušník či osoba známá jako blízký společník této osoby. A - Mezi významné veřejné funkce patří: hlava státu, předseda vlády, ministr a náměstek nebo asistent ministra; člen parlamentu; člen nejvyššího soudu, ústavního soudu nebo jiného vyššího soudního orgánu, proti jehož rozhodnutí obecně, až na výjimky, nelze použít opravné prostředky; člen účetního dvora nebo vrcholného orgánu centrální banky; velvyslanec, chargé d affaires a vysoký důstojník v ozbrojených silách; a člen správního, řídícího nebo kontrolního orgánu podniku ve vlastnictví státu. Výše uvedené kategorie nezahrnují vedoucí pracovníky na střední úrovni ani níže postavené vedoucí pracovníky. B - Blízcí rodinní příslušníci osob uvedených v části A jsou rovněž politicky exponované osoby; patří mezi ně: manžel/manželka; partner/partnerka (včetně osoby, která se považuje podle cizího právního řádu za ekvivalent manžela/manželky); děti a jejich manželé/manželky nebo partneři/partnerky; a rodiče. Blízcí společníci osob uvedených v části A jsou rovněž politicky exponované osoby; patří mezi ně: každá fyzická osoba, o níž je známo, že je společníkem stejné právnické osoby nebo právního uskupení nebo má jakýkoliv jiný blízký obchodní vztah s osobou uvedenou v části A; a každá fyzická osoba, která je výlučným vlastníkem právnické osoby nebo právního uskupení, založených ve prospěch osoby uvedené v části A. Zaškrtněte, prosím, potvrďte: Prohlašuji, že nikdo z akcionářů, ředitelů ani jiných vedoucích pracovníků společnosti není politicky exponovanou osobou definovanou v části A nebo B. Prohlašuji, že akcionáři, ředitelé nebo jiní vedoucí pracovníci společnosti jsou politicky exponované osoby definované v části A nebo B. A Politically Exposed Person is an individual who is or has at any time in the preceding year, been entrusted with prominent public functions and an immediate family member, or known close associate of such a person. A - Prominent public functions include: Heads of State, heads of government, ministers and deputy or assistant ministers; members of parliaments; Members of supreme courts, of constitutional courts or of other high-level judicial bodies whose decisions are not generally subject to further appeal, except in exceptional circumstances; Members of courts of auditors or of the boards of central banks; Ambassadors, chargés d affaires and high-ranking officers in the armed forces; and Members of the administrative, management or supervisory boards of State-owned enterprises. Please note that the categories above do not include middle-ranking or more junior officials. B - Immediate family members of such persons as set out under part A are also Politically Exposed Persons, this includes: A spouse; A partner (including a person who is considered by his national law as equivalent to a spouse); Children and their spouses or partners; and parents. Close associates of such persons as set out under part A are also Politically Exposed Persons, this includes: Any individual who is known to have joint beneficial ownership of a legal entity or legal arrangement, or any other close business relations, with a person as stated in part A; and Any individual who has sole beneficial ownership of a legal entity or legal arrangement which is known to have been set up for the benefit of a person as stated in part A. Please tick to confirm: I declare that none of the shareholders, directors or other officers of the Company are Politically Exposed Persons as defined under A or B. I declare that the shareholders, directors or other officers of the Company are Politically Exposed Persons as defined under A or B. Žádost O Firemní Účet Corporate Account Application 5

6 Předchozí zkušenosti s obchodováním Previous Trading Experience Stručně prosím popište, proč si chce společnost otevřít účet u One Financial Markets, a uveďte jakékoliv předchozí zkušenosti s investičními produkty. Please give a brief description of why the Company wishes to open an account with One Financial Markets, with reference to any previous experience in investment products. Se kterými produkty z níže uvedených společnost obchodovala a jak dlouho? Which of the following has the Company traded in and for how long? Spot FX (promptní devizové obchody) nebo Forward FX (termínové devizové obchody) Ano Ne Let Měsíců Spot or Forward FX: Yes No Years Months Komodity: Ano Ne Let Měsíců Commodities: Yes No Years Months Opce a warranty (opční listy): Ano Ne Let Měsíců Options and Warrants: Yes No Years Months Akcie: Ano Ne Let Měsíců Shares: Yes No Years Months CFD (CFD kontrakty): Ano Ne Let Měsíců CFDs: Yes No Years Months Kolikrát průměrně za měsíc obchodujete a jaký je váš průměrný objem obchodů? On average how often in a month do you trade and what is the average trade size? Průměrné obchody za měsíc Spot FX (promptní devizové obchody) nebo Forward FX (termínové devizové obchody): Spot or Forward FX: Komodity: Commodities: Opce a warranty (opční listy): Options and Warrants: Akcie: Shares: CFD (CFD kontrakty): CFDs Se kterými společnostmi jste obchodovali? Bylo to pouze na bázi provedení? Which companies have you dealt with? Was this on an execution only basis? Průměrný objem obchodů (USD) Ave. Trades per Month Ave. Deal Size ($) Spot FX (promptní devizové obchody) Pouze provádění pokynů? Company Name Název společnosti Execution Only? nebo Forward FX (termínové devizové obchody): Ano Ne Spot or Forward FX: Yes No Komodity: Ano Ne Commodities: Yes No Opce a warranty (opční listy): Ano Ne Options and Warrants: Yes No Akcie: Ano Ne Shares: Yes No CFD (CFD kontrakty): Ano Ne CFDs: Yes No Jaké jsou vaše investiční cíle? Spekulace Zajištění proti jiným investicím What are your investment objectives? Speculation Hedge against other investments (Zaškrtněte jednu či vice možností) (Please tick one or more) Kdy jste obchodovali naposled? (dd/mm/rrrr) When did you last trade? (dd/mm/yyyy) Mají vedoucí pracovníci společnosti, kteří budou provádět obchodní rozhodování společnosti, nějaké konkrétní současné/bývalé zaměstnání nebo odborné zkušenosti/kvalifikaci, které by pomohly společnosti porozumět našim službám? Pokud ano, popište je prosím níže. Do the officer(s) of the Company who will be making the Company s trading decisions have any particular current/former employment or professional experience/qualifications which would assist the Company s understanding of our services? If so, please describe below. Žádost O Firemní Účet Corporate Account Application 6

7 Další informace Additional Information Jak jste se o nás dozvěděli? Časopis (specifikujte níže) Přítel (specifikujte níže) Reklama na Internetu How did you hear about us? Magazine (specify below) Friend (specify below) Online Ad Internetový vyhledávač (specifikujte níže) Noviny Seminář Search Engine (specify below) Newspaper Seminar Jiné (specifikujte níže) Other (specify here) Osoba, která vás informovala (pokud je použitelné): Introducer (if applicable): Reklamní kód (pokud je použitelné): Promotional Code (if applicable): Zvolte prosím svou platformu: Please choose your platform: ONE XTS (ONE MT4, ONE Web, ONE Mobile) DMA MT4 DMA Fortex Pokud jste zvolili platformu ONE XTS, vyberte prosím měnu svého účtu: If you have chosen the ONE XTS platform, please select your account currency: USD GBP EUR Znalosti o trhu Market Awareness Rozumí společnost zásadám margin trading (tzv. obchodování na úvěr) a rizikům vztahujícím se k obchodování s finančním produktem s pákovým efektem, zvláště tomu, že může ztratit víc, než byla Ano Ne její počáteční investice? Souhlasí společnost, že přijme tato rizika? Yes No Does the Company understand the principles of margin trading and the risks involved in trading a leveraged financial product, in particular that it may lose more than the initial investment? Does the Company agree to accept these risks? Je si společnost vědoma toho, že na účtu musí udržovat minimální částku (marži), aby pokryla všechny Ano Ne požadavky obchodování na úvěr? Yes No Is the Company aware that it must maintain a minimum level of margin in the account to cover any margin requirements? Rozumí společnost výrazu Mark to Market (hodnota otevřených pozic v portfoliu investora v aktuálních Ano Ne tržních cenách) a že zisk a ztráta na jejím účtu se bude odečítat či připočítávat každý den? Yes No Does the Company understand the term Mark to Market and that the account profit and loss will be debited or credited on a daily basis? Rozumí společnost koncepci poptávka/nabídka? Ano Ne Does the Company understand the concept of bid/offer? Yes No Je si společnost vědoma toho, že může na trhu provést krátký prodej (tzv. short sell) s cílem mít Ano Ne prospěch z trendu poklesu cen? Yes No Is the Company aware that it can short sell the market to benefit from down price trends? Je si společnost vědoma toho, že může zadat pokyny Stop Loss k omezení svých ztrát? Ano Ne Is the Company aware that you can place Stop Loss orders to limit the losses? Yes No Znalost CFD (CFD kontrakty) CFD Knowledge Rozumí společnost, že neexistuje fyzické předání CFD? Ano Ne Does the Company understand there is no physical delivery of CFDs? Yes No Rozumí společnost, že One Financial Markets je její protistranou a že její pozice jsou zaujímány proti Ano Ne společnosti One Financial Markets a ne s burzou? Yes No Does the Company understand that One Financial Markets is its counterparty and that its positions are taken against One Financial Markets and not with an exchange? Rozumí společnost, že všechny CFD se na konci každého dne překlápějí? Ano Ne Does the Company understand that all CFDs are rolled over at the end of each day? Yes No Je si společnost vědoma toho, že po skončení své komoditní pozice bude překlopena do následujícího měsíce? Ano Ne Is the Company aware that upon expiry of its commodity position it will be rolled into the next future month? Yes No Je si společnost vědoma toho, že po vypršení (expiraci) NEPŘEKLOPÍ společnost One Financial Markets Ano Ne její nevyřízené příkazy pro komodity do následujícího měsíce? Yes No Is the Company aware that corporate events are handled differently when trading CFDs than when trading physical shares? Je si společnost vědoma toho, že korporátní případy jsou brány jinak při obchodování s CFD než při Ano Ne obchodování s fyzickými akciemi? Yes No Žádost O Firemní Účet Corporate Account Application 7

8 Znalost devizových obchodů (tzv. FX) FX Knowledge Rozumí společnost, jak se kótují měnové páry? Ano Ne Does the Company understand how currency pairs are quoted? Yes No Je si společnost vědoma toho, že One Financial Markets kótuje devizy ve fixních smluvních objemech? Ano Ne Is the Company aware that One Financial Markets quotes FX in fixed contract sizes? Yes No Je si společnost vědoma toho, že její pozice budou na konci každého dne obchodování překlopeny? Ano Ne Is the Company aware that its positions will be rolled over at the end of each trading day? Yes No Důležité informace Important Information Při určení vaší zákaznické klasifikace vycházíme výhradně ze zde poskytnutých informací. Je tedy velmi důležité nás v případě změny kteréhokoli z těchto údajů bezodkladně písemně informovat, abychom mohli vaši klasifikaci přehodnotit. Veškeré dokumenty posílejte na adresu: Account Opening One Financial Markets 20 Savile Row W1S 3PR Velká Británie Za účelem rychlého zpracování vraťte, prosím, vyplněný formulář a podpůrnou dokumentaci faxem na číslo 0044 (0) nebo pošlete naskenované dokumenty na ovou adresu Pokud pošlete svou žádost em nebo faxem, musíte ještě originál poslat poštou, a to nejpozději do 14 dnů. We rely solely on the information provided here in assessing your customer classification. It is therefore essential that if any of these details should change, you inform us in writing immediately so that we can reassess your classification. Please post all documents to: Account Opening One Financial Markets 20 Savile Row W1S 3PR United Kingdom For fast processing please return the completed form and supporting documentation by fax to 0044 (0) or scan your documents to Please note that if you send your application via or fax you still need to submit the original forms within 14 days by standard mail. Žádost O Firemní Účet Corporate Account Application 8

9 Přesnost informací a souhlas Accuracy of Information & Consent Zaškrtněte, prosím, potvrďte: Please tick to confirm: Já/my, plně oprávněný vedoucí pracovník (pracovníci) společnosti potvrzuji (potvrzujeme), že informace zde uvedené jsou pravdivé a přesné. I/we, being duly authorised officer(s) of the Company confirm that the information represented here is true and accurate. Já/my souhlasím (souhlasíme) s tím, že vás budu (budeme) okamžitě písemně informovat, pokud kterékoliv ze zde obsažených informací přestanou být správné. I/we agree to inform you promptly in writing should any of the information contained here cease to be correct. Společnost si přečetla, pochopila a plně akceptuje Smlouvu s klientem společnosti One Financial Market (Podmínky, Harmonogram a Oznámení pro klienta) a souhlasí s tím, aby jí byly tyto dokumenty předány v elektronické formě. The Company has read, understood and accepts in full One Financial Market s Client Agreement (Terms & Conditions, Schedule and Client Notice). Jsem (jsme) si jist (jisti), že obchodování s CFD a FX instrumenty je vhodné pro společnost a byl (byli) jsem (jsme) informován/i o možnosti využít v případě nutnosti nezávislého finanční poradenství. I/we are sure that CFD and FX trading is suitable for the Company and I/we have been advised of our ability to seek independent financial advice if necessary. Celé jméno: Full Name: Pozice: Position: Datum (dd/mm/rrrr): Date (dd/mm/yyyy): Podpis: Signature: Celé jméno: Full Name: Pozice: Position: Datum (dd/mm/rrrr): Date (dd/mm/yyyy):: Podpis: Signature: Společnost One Financial Markets je tvůrce trhu, který se zabývá pouze prováděním instrukcí svých klientů v oblasti finančních derivátů; zabývá se zvláště CFD pro komodity, akcie a akciové indexy a devizovými obchody na úvěr. CFD a devizové obchody na úvěr jsou produkty s pákovým efektem, u kterých je vysoký stupeň rizika, jež může vést k tomu, že ztratíte víc, než byl váš počáteční vklad. Obchodování CFD nemusí být vhodné pro všechny investory a před otevřením účtu byste měli plně pochopit s tím související rizika. Informace uvedené v prospektech One Financial Markets nejsou určeny ani nemají být distribuovány osobám se sídlem ve Spojených státech ani jakékoli jiné jurisdikci, kde jejich distribuce či služby zde popsané mohou být v rozporu s místními zákony nebo předpisy. Jste odpovědní za zjištění požadavků svých místních zákonů a předpisů a musíte zajistit, že je nebudete porušovat. One Financial Markets je obchodní název společnosti CB Financial Services Ltd (CBFS). Společnost CBFS je zmocněna a řízena FSA (Úřadem pro finanční služby) pod číslem společnosti CBFS je společnost registrovaná v Anglii na adrese 20 Savile Row, Londýn, W1S 3PR pod registračním číslem One Financial Markets is an execution-only market-maker in financial derivatives, in particular Contracts for Difference (CFDs) on commodities, shares and stock indices, as well as margined Foreign Exchange. CFDs and margined Foreign Exchange are leveraged products which carry a high degree of risk which may result in you losing more than your initial deposit. Trading CFDs may not be suitable for all investors and you should fully understand the risks involved before opening an account. The information given in One Financial Markets brochures is not directed at or to be distributed to any persons domiciled in the United States or any other jurisdiction where its distribution or the services described herein may be contrary to local laws or regulations. You shall be responsible for identifying the requirements of your local laws and regulations and to ensure you are not in breach thereof. One Financial Markets is a trading name of CB Financial Services Ltd (CBFS). CBFS is authorised and regulated by the Financial Services Authority under company number CBFS is a company registered in England at 20 Savile Row, London, W1S 3PR under Company Reg. Number Žádost O Firemní Účet Corporate Account Application 9