Obsah&/&Content& Všeobecné)podmínky)(v)češtině)) Terms)and)Conditions)(in)english)) )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah&/&Content& Všeobecné)podmínky)(v)češtině)) Terms)and)Conditions)(in)english)) )"

Transkript

1 Obsah/Content Všeobecnépodmínky(včeštině TermsandConditions(inenglish

2 Všeobecnépodmínky používáníwebovýchstránekneighboursuniverseasouvisejícíchslužebazásadyochrany osobníchdat A.! PodmínkyužíváníwebovýchstránekNeighboursUniverseasouvisejícíchslužeb 1. Tyto Všeobecné podmínky (dále také jako Podmínky popisují práva a povinnosti uživatele NeighboursUniverse(dáletakéjako Uživatel.RegistracídoNeighboursUniverse(dáletakéjako NU Uživatelpotvrzuje,žesestěmitopodmínkamiseznámilažesnimisouhlasí. 2. Veškeré použití webových stránek Neighbours Universe a souvisejících služeb (dále také jako "PlatformaNU"seřídítěmitoPodmínkami,kteréprovozovatelemPlatformyNU,NeighboursUniverse Ltd.(dáletaké ProvozovatelNU,mohoubýtčasodčasuzměněnyneboupraveny. 3.PoužívánímPlatformyjakýmkolivzpůsobemUživatelsouhlasísezněnímpodmínekplatnýchvdobě použití. Registraceuživatelskéhoúčtu 4.KaždáosobamůžemítpouzejedenuživatelskýúčetvNU.Uživatelnesmísdíletheslokesvémuúčtu snikýmjiným,anisečlenemrodiny,snímžbydlí.přiregistracidonuuživatelpoužijesvéskutečné jménoapříjmení,nikolivpřezdívku. 5.Uživatelémladší15letnejsouoprávněnipoužívatPlatformuNUanejsouoprávněniposkytovato sobějakékolivinformace.registracívnuuživatelpotvrzuje,žejestarší15let. 6.ProvozovatelNUsivyhrazujeprávoodepřítregistraciúčtuvNU,pokudseProvozovatelNUbude domnívat,žebytomohlopoškoditplatformunučijejíuživatele. 7.PředloženínesprávnýchčinepravdivýchinformacípřiregistracidoNUjevrozporuspodmínkami používáníplatformynuabudepovažovánozaporušenípodmínek. 8.PřestožeseProvozovatelNUsnažípřiregistraciUživateleověřitinformaceposkytnutéuživatelipři registraciúčtu,nenímožnotytoověřovacíprocesypovažovatzadokonalé,sčímžjeuživatelseznámen. Obsah 9.Uživatelijsouvyhrazenaveškerávlastnickáprávaktextu,fotkám,videímadalšímuobsahu,který odešletedoneboprostřednictvímplatformynu(souhrnnědáletaké"obsah". 10.ObsahposkytnutýUživatelemjePoskytovatelNUoprávněnpublikovatprostřednictvímPlatformy NUdleZásadochranyosobníchúdajů. 11. Prostřednictvím Platformy NU nesmí Uživatel poskytnout jakýkoliv Obsah, který nemá právo zveřejnit,kterýporušujeautorskápráva,kterýjehanlivýčinezákonnýnebokterýbybylpovažovánza nevhodnývětšinouuživatelů.

3 12.ProvozovatelNUautomatickypřihlásíUživatelekodběruzprávzokolíUživatele,odběrzprávmůže Uživatelpřizpůsobitvnastaveníúčtu. Omezení 13.Uživatelneníoprávněnpřímočinepřímoprodávat,šířit,zpětněanalyzovat,anidálelicencovat jakýkolivobsahplatformynučijejíčásti,nebopoužítobsahjinaknežjakosoučástplatformynua souvisejícíchslužeb. Zrušeníúčtu 14.ProvozovatelNUmáprávozrušitnebopozastavitúčetUživatelenebojehojináoprávnění,nebo jinakodmítnoutposkytnutíslužeb,pokuduživatelporušípodmínky,jakákolivautorskáprávačijiné právní normy, nebo pokud chování Uživatele bude Provozovatel NU považovat za škodlivé pro PlatformuNU,ostatníuživatelenebomodelpodnikáníProvozovateleNU. Omezeníodpovědnosti 15.ProvozovatelNUneneseodpovědnostzaušlýziskneboškodyvyplývajícízvsouvislostispoužitím PlatformyNUasouvisejícíchslužebnebovsouvislostisesoftwaremNUnebosouvislostistěmito Podmínkami. Rozhodnéprávo 16.TytoPodmínkyseřídíčeskýmprávnímřádem. ÚplnostPodmínek 17.ZásadyochranyosobníchúdajůtvořínedílnousoučásttěchtoPodmínek. 18.TytoPodmínkynahrazujíjakékolijinédohodyneboujednání(písemnéneboústnímeziUživatelem aprovozovatelem. 19. Provozovatel NU je kdykoliv oprávněn změnit Podmínky zveřejněním oznámení o změně vuživatelskémprofilu. Vyloučenízáruky 20.PlatformaNU,souvisejícíslužbyapříslušnýsoftwarejsouposkytoványbezzárukykontinuálnía bezchybnéfunkčnosti. 21.VpřípaděsporumeziuživateliPlatformyNUneníProvozovatelNU(anijehostatutárnízástupci, ředitelé, dceřiné společnosti, společné podniky či zaměstnanci odpovědný za jakékoliv nároky, požadavkyčiškodyjakéhokolidruhuapovahy,kterévyplývajíznebojsoujakkolivspojenéstakovými spory. Ostatnípodmínky

4 22. Tyto Podmínky nezakládají žádné zastoupení, partnerství, společný podnik, zaměstnání nebo franšízovývztah. 23.NečinnostProvozovateleNUneznamenávzdánísejakéhokolivpráva. 24.ProvozovatelNUneníodpovědnýzaškodyzpůsobenévdůsledkuokolnostímimojehokontrolu. 25.Tytopodmínkyjsouúčinnéod1.ledna2015.

5 B.! Zásadyochranyosobníchúdajů 1.ProvozovatelNUrespektujesoukromíuživatelůPlatformyNU. 2.ProvozovatelNUvyvinemaximálníúsilíkzajištěníbezpečnéhoužitíPlatformyNUpřisoučasném zajištěnípodporyinterakceuživatelů. Cookies 3.PlatformaNUpoužívásoubory"cookies",cožjsoudatovésouboryobsahujícíjedinečnýidentifikátor uloženývpočítačiuživatele.cookiesjsoupoužíványkvytvořeníuživatelskérelace,jakojenapříklad přihlášeníaumožňujípřístupkprofiluapersonalizovanýobsah. 4.Většinawebovýchprohlížečůstandardněaautomatickyakceptujesouborycookies,Uživatelmůže svůjprohlížečnastavittak,abycookiesodmítal. Protokolyserveru 5.ServerProvozovateleNUautomatickyshromažďujeinformaceonávštěváchUživatelenawebových stránkách, o využívání Platformy NU včetně informací o jeho interakci se zprávami, o používaném operačnímsystémuaopoužívanémprohlížeči,ourladrese,orozlišenídisplejeaoipadrese. 6. Tyto informace Provozovatel NU používá výhradně k diagnostice a řešení případných problémů serveru,kanalýzetrendů,prozaměřenínabídkyareklamy,sledovánípohybuuživatelůvsouhrnu,ak shromažďovánídemografickýchinformací. GoogleAnalytics 7.ProvozovatelNUpoužívánástrojeGoogleAnalyticskanalýzeagregovanýchnávykůprocházenía uživatelskýchrelací. Pozvánky 8.UživatelmůžepozvatdoPlatformyNUdalšíosobyprostřednictvímehmailu,SMSnebojinými způsoby. 9.Třetíosoba,kteráneníUživatelem,semůžeodhlásitzehmailovékomunikaceobsahujícípozvánky doplatformynu.provozovatelnuvšakneníodpovědnýzapozvánkyposlanéuživatelemtřetíosobě. Ověření 10.NazákladěpozváníčiregistraceProvozovatelNUkaždémuUživateliposkytnepředemvytvořený uživatelskýúčetjedinečnýprojeho/jejíjménoapříjmeníaehmailovouadresu. 11. Uživatelské účty jsou přístupné poskytnutím informací v přihlašovacím formuláři (uživatelské jménoaheslo. 12.Uživatelbynemělsdíletsvépřihlašovacíúdajestřetíosobou. 13.VpřípaděpodezřenínamožnostohroženíúčtubymělUživatelihnedzměnitheslo.

6 ProfilUživatele 14. Každý Uživatel vytváří v Platformě NU svůj osobní profil, ve kterém o sobě může poskytnout informacejakojetelefonníčíslo,fotografie,povolání,osobnízájmyapod. 15.Uživatelvýslovněsouhlasísezveřejněnímjména,příjmeníaadresy,kterébudouviditelnéostatními uživateliplatformynu.ostatníinformacenaprofiluuživatelemohoubýtskrytédleuváženíuživatele. SpárováníprofiluNUsjinýmisociálnímisítěmi 16.PoskytovatelNUvblízkébudoucnostiimplementujeslužbyFacebookConnectaLinkedInAPI. UživatelétakbudoumocidlesvéhorozhodnutíspárovatsvůjprofilNUsprofilemnajinýchsociálních sítích. KomunikacesostatnímiuživateliPlatformyNU 17.PoskytovatelNUposkytujeUživatelimožnostiprokomunikaciainterakcisostatnímiuživateli PlatformyNUprosdíleníObsahu. 18.Komunikaceainterakcemůžebýtviditelnápouzepodmnožiněuživatelůnebovšemuživatelům vdefinovanéskupině. 19.VněkterýchpřípadechmůžeProvozovatelNUomezitschopnostUživateleupravitneboodstranit obsahznu. 20. Uživatel může spravovat příchozí a odchozí zprávy na stránce profilu, některá administrativní upozornění však nelze vypnout, jediný způsobem vypnutí je pak deaktivace účtu Uživatele. Soukromíuživatelů 21.PlatformaNUsloužízejménakesnadnékomunikacimeziuživateli.PokudvšakUživatelzveřejní informace sdílené jiným uživatelem nebo je poskytne třetím osobám mimo své okolí, porušuje poskytnutoudůvěruamůžesejednatozávažnéporušenísoukromí. 22. Každý Uživatel je odpovědný za správné zacházení s informacemi získanými či poskytnutými prostřednictvímplatformynu. 23.UživatelneníoprávněnshromažďovatinformaceoPlatforměNUčiojejichuživatelích,atoručně aniautomatizovaně(napříkladprostřednictvímskriptů,robotů,nebotzv. pavouků. 24.UživatelnesmíposkytovatinformaceoostatníchuživatelíchPlatformyNUproúčelymarketingu nebopořadatelůmtřetíchstran.porušenítétopovinnostimůževéstkeztrátěúčtuneboktrvalému zákazupřístupuuživateledoplatformynu. Aplikace(platnostod MobilníaplikaceNUPlatformybudemocizískávatapoužívatgeolokačníúdaje. 26.NatelefonechiPhoneadalšíchiOSproduktechbudetevyzvánikeschválenípřístupuNUaplikace proiphonekesvémuumístěnívrámciaplikacesamotné.

7 27.NatelefonechAndroidadalšíchproduktechsesystémemAndroidbudetevyzvánikeschválení všechoprávnění,včetněpřístupuaplikacenuandroidkvašílokacipředstaženímaplikace. 28.AplikaceNUbudezprovozněnapo abudevyužívatinformaceopolozeUživatele zobrazeníaktivityaobsahu,kterémohoubýtrelevantníkaktuálnípolozeuživatele. Nabídkytřetíchstran 29.PokudUživateltakovouslužbuneodhlásívesvémprofilu,budedostávatupozorněnínaslužby, produktyazbožízesvéhookolí.smyslemplatformynujevytvořitpodmínkyproživéspolečenství,ve kterémbudeprobíhatkomunikaceislokálnímipodmínky. ČlenstvíUživateleveskupině 30. Platforma NU umožňuje Uživatelům prostřednictvím profilu spravovat členství v rámci neomezenéhomnožstvískupinakatalogůskupin. 31.ČlenstvívjednotlivýchskupináchadministrujeUživatelpomocísvéhoprofilu. 32.Členstvíveskupinějedobrovolnéanelzejejnárokovat. Deaktivaceúčtu 33.Uživatelmámožnostdeaktivovatsvůjúčetprostřednictvímnastaveníúčtu.Deaktivaceukončíeh mailováupozornění.jiždřívezaslanýobsahzůstanesoučástíplatformynu,pokuduživateljednotlivé položkyobsahuneodstraniljižpředdeaktivací,zbývajícípoložkyobsahubudouodkazovatnaomezený uživatelskýprofil,kterýobsahujepouzejméno. Dodavateléatřetístrany 34.DodavateléProvozovateleNUmohoumítpřístupkuživatelskédatabázi.Všichnidodavatelémají platnoustandardnídohoduomlčenlivosti. 35. Některé z funkcí Platformy NU mohou být na základě dohody mezi Provozovatelem a třetími stranamiprovozoványtěmitotřetímistranami. Vztahkstátnímaobecníminstitucím,vymáháníprávaasoudníspory 36.ProvozovatelNUmůženazákladěžádostiavzákonemodůvodněnýchpřípadechposkytnoutúdaje ouživatelíchstátnímčiobecnímúřadům.uživatelposkytujepovoleníprovozovatelinusposkytnutím údajůprotakovéúčely. 37.ProvozovatelNUjeoprávněnzveřejnitúdajeoUživatelivsouvislostiseskutečnýminebomožnými soudními řízeními (a v reakci na soudní nebo jiný příkaz veřejné moci, (b, pokud je Poskytovatel povinentakučinitzjinýchdůvodů,(ctakovézveřejněníbymohlozmírnitodpovědnostprovozovatele NU,nebo(dzdůvoduprosazeníprávaProvozovateleNU. 38.PříspěvkystátníchinstitucíasamosprávyaodpovědiUživatelůnaněmohoupodléhatzákonůmo povinnostiposkytnoutpřístupkveřejnýmzáznamům. OmezeníodpovědnostiProvozovateleNU

8 39.ProvozovatelNUvyvinemaximálníúsilíkzachovánísoukromíuživatelůPlatformyNU,nicméně není odpovědný za závady software, které mohou vést ke zveřejnění osobních údajů v rozporu spreferencemikaždéhouživatele. 40. Provozovatel NU se zavazuje vyvinout maximální úsilí k zamezení porušení soukromí uživatelů PlatformyNU. Zabezpečení 41.PlatformaNUpoužíváhttpsnasvýchwebovýchstránkách,abysesnížilorizikoneoprávněného odposlechukomunikaceuživatelůběhempoužíváníplatformynu.nicméněprovozovatelnunemůže zaručit,žeosobníúdajeuživatelečijehokomunikacenebudouzachycenytřetímiosobami.

9 TermsandConditions NeighboursUniverseandrelatedservices A.! Termsandconditions NeighboursUniverseandrelatedservices 1.! These Terms and Conditions (further as Terms and Conditions describe rights and responsibilities of Neighbours Universe user (further as NU User. By registration in the NeighboursUniverse(furtheras NU NUUseragreeswiththeseTermsandConditions. 2.! AlluseofNeighboursUniversewebsiteandrelatedservices(furtheras"NUPlatform"issubject tothefollowingtermsofuse,whichmaybechangedormodifiedtimetotimebythenuplatform operator,neighboursuniverseltd.(furtheras NUOperator. 3.! ByusingtheNUPlatforminanyway,NUUseragreestocomplywiththethenhcurrentterms. Useraccountregistration 4.! Each person can only have one user account. NU User may not share account password with anyoneelse,evenwithafamilymembersharingnuuser shome.attheregistrationnuusermust usehis/herrealfirstandsecondname,notapseudonym. 5.! Usersunder15yearsoldarenotallowedtouseNUPlatformandarenotallowedtoprovideany personalinformation. 6.! NUOperatormaydenyaccountregistrationifsuchregistrationcouldmeanharmtoNUPlatform oritsusers. 7.! Submission of inaccurate or false registration information is in contrary to these Terms and ConditionsandwillbeconsideredasviolationoftheseTermsandConditions. 8.! AlthoughNUOperatormakesbesteffortstoverifymembers status,itcannotbeassumedthat theverificationprocessesareflawlessandnuuseracknowledgesthis. Content 9.! NUUserretainsallownershiprightstothetext,photos,videoandothercontentNUUsersubmits tonuplatform(furtheras Content. 10.!NUOperatorcanpublishContentprovidedbyNUUsertootheruserswithintheNUPlatformas describedintheprivacypolicy. 11.!WithinNUPlatformNUUsermaynotprovideContentwhichheorshehasnorighttopublishor thatisdefamatory,infringing,illegalorwouldbeconsideredimproperbymostusers. 12.!NU Operator automatically subscribes NU User to receiving messages both for your neighbourhoodandnearbyneighbourhoods.nuusercancustomizesubscriptionsintheservice settings.

10 Restrictions 13.!NU User may not directly or indirectly sell, distribute, reverse engineer, or sublicense any NU Platform content (or any portion thereof or use Content other than as part of NU Platform services. AccountTermination 14.!NUOperatormayterminateorsuspendNUUser saccountorotherprivileges,orotherwiserefuse servicetonuuser,ifnuuserviolatesthesetermsandconditionsorlegalnorms,infringeip,or otherwiseengageinbehaviorthatnuoperatorconsidersasharmfultonuplatform,otherusers orisagainstnuoperator sbusinessmodel. LiabilityLimits 15.!NUOperatorshallnotbeliableforanylostprofitsordamagesarising(includingnegligenceoutof orinconnectionwiththeuseofnuplatform,nusoftwareand/orrelatedservicesorinconnection withthesetermsandconditions. GoverningLaw 16.!TheseTermsandConditionsaregovernedbytheCzechlaw. Integration 17.!ThePrivacypolicy,whichisherebyincorporatedintotheseTermsandConditionsconstitutethe entireandsoledocument. 18.!TheseTermsandConditionssupersedeanyotheragreementsorunderstandings(oralorwritten, betweennuoperatorandnuuserwithrespecttotheirsubjectmatters. 19.!NU Operator can amend these Terms and Conditions or the Privacy policy by posting an amendmentnoticeinuser sprofile. NoWarranty 20.!NU Platform, related services and the associated software are provided without warranty of continuousandproperfunctionality. 21.!IfadisputeoccursbetweenusersofNUPlatformNUOperatorisreleased(includinghisofficers, directors,agents,subsidiaries,jointventuresandemployeesfromclaims,demandsanddamages (actualandconsequentialofeverykindandnature,knownandunknown,arisingoutoforinany wayconnectedwithsuchdisputes. Otherconditions 22.!TheseTermsandConditionsdonotcreateanyagency,partnership,jointventure,employmentor franchiserelationship. 23.!Ourfailuretoactinaparticularcircumstancedoesnotwaiveourrighttoactwithrespecttothat orothercircumstances.

11 24.!Weshallbeexcusedforanyproblemduetoacircumstancebeyondourcontrol. 25.!TheseTermsandConditionsarevalidfromJanuary1 st 2015.

12 B.! PrivacyPolicy 1.! NuOperatorrespectsandacknowledgesprivacyofNUPlatformusers. 2.! NUOperatorwillusebesteffortstoensureassafeenvironmentaspossiblewhilesupporting healthyuserinteraction. Cookies 3.! NU Platform uses "cookies," data files stored on user s computer which include a unique identifier.cookiesareusedtocreateusersession,suchaslogginginandallowinguserto accessprofileandpersonalizedcontent. 4.! Mostwebbrowsersautomaticallyacceptcookies,NUUsercanconfigurebrowsertoreject cookies. Serverprotocols 5.! NUOperator sserverautomaticallycollectsinformationaboutuser svisitstonuwebsites, NU User s usage of the service, and User s interaction with the messages, including the browserandoperatingsystemusedbynuuser,theurls,displayresolution,ipaddress,and usageandbrowsinghabits. 6.! NUOperatorusesthisinformationtodiagnoseandresolveserverproblems,analyzetrends, helptargetoffersandotherads,trackusermovementintheaggregate,andgatherbroad demographicinformation. GoogleAnalytics 7.! NUOperatorusesGoogleAnalyticstoolstoanalyzeaggregatebrowsinghabitsandNUUser sessions. Invitations 8.! NUUsermayinviteotherpersonstojoinNUPlatformvia ,SMSorotherways. 9.! ThirdpartywhoisnotNUUsercanopthoutoffuture invitations.NUOperatorisnot responsibleforinvitationssendbynuusertothirdparties. Verification 10.!Initially,alluserswillbeprovidedbyNUOperatorwithprehcreateduseraccountsuniqueto theirnameand address. 11.!NUUseraccountsareaccessedbyprovidingbothusernameandpassword. 12.!NUUsershouldnotsharelogincredentialswithanyoneelse.

13 13.!NU User shall immediately change the password when privacy of NU User account is threatened. NUUser sprofile 14.!EachNUUsercreateshisorherownpersonalprofileandmaysubmitinformationsuchas phonenumber,photo,occupation,personalinterestsetc. 15.!NU User herewith provides consent to allow his or her first and second name and street addresstobevisibletoothernuplatformusers.otherprofileinformationmaybehiddenas requiredbynuuser. Connectiontoothersocialnetworks 16.!NUOperatorwillsoonimplementFacebookConnectandLinkedInAPIs,enablinguserstopair NUUserprofilewithexistingsocialnetworks CommunicationwithusersofNUPlatform 17.!NUOperatorprovidestoNUUseravarietyofwaystocommunicateandinteractwithother usersofnuplatformandtosharecontent. 18.!Someofthiscommunicationandinteractionisvisibletotheentiresubgrouportoallusersin definedgroup. 19.!InsomecasesNUOperatormaylimitNUUser sabilitytoeditorremovecontentfromnu Platform. 20.!NUUsercanmanageincomingandoutcomingmessagepreferencesonNUUsersettingspage. Certainmemberhrelatedadministrativemessagescannotbeturnedoff,theonlywaytoend thoseistodeactivatenuuseraccount. Respectingotherusers'privacy 21.!NUPlatformservesasaneasywayofcommunicationamongtheusers.Takinginformation sharedbyonenuusertoanotherandsharingitwiththirdpartiesmayviolatenuusertrust andinsomecaseitcouldresultinseriousbreachofprivacy. 22.!NUUserisfullyresponsibleforcorrecttreatmentofinformationgainedandprovidedwithin NUPlatform. 23.!NUUsermaynotgatherinformationfromNU,eithermanuallyoronanautomatedbasis(such asthroughscripts,robots,crawlersorspiders. 24.!NUUsermaynotprovideinformationaboutotherusersofNUPlatformtoanythirdparty marketers or promoters. Violating this provision may lead to a loss of account privileges, potentiallyincludingapermanentbanfromnuplatform.

14 Apps(validfromJanuary1 st !NUPlatformmobileappwillobtainandusegeolocationinformation. 26.!OniPhonesandotheriOSProducts,NUUSerwillbepromptedtoapproveaccessbytheNU iphoneapptoyourlocationwithintheappitself. 27.!OnAndroidphones,NUUserwillbepromptedtoapproveallpermissions,includingaccessby thenuandroidapptonuuserlocationbeforeyoudownloadtheapp. 28.!NUappwillbeinusefromJanuary1 st 2016andwilluseNUUSerlocationinformationtoallow NUUsertodisplayactivitiesandcontentthatmayberelevanttoNUUsercurrentlocation. Thirdpartyoffers 29.!UnlessNUUseroptsoutthisserviceheorshewillreceivemessagesregardingnewgoods, servicesandproductsavailableinhisneighbourhood.nuplatformmainreasonistocreate vibrantlocalcommunitiesandsupportoflocalbusinessesiskeyfactor. NUUsermembershipsingroups 30.!NUPlatfromallowsitsuserstomanagemembershipsinunlimitednumberofgroupsandgroup cataloguesvianuuserprofile. 31.!NUUseradministersmembershipsineachgroupviaNUUserprofile. 32.!Groupmembershipisvoluntaryandcannotbesubjecttoclaim. Accountdeactivation 33.!NUUsercandeactivateaccountthroughaccountsettings.DeactivationwillendNUUser notifications.contentpreviouslypostedbynuuserwillremainpartofnuplatfrom,attributed tonuuser,unlessnuuserdeletesindividualitemsbeforeaccountdeactivation,remaining itemswilllinktoalimitednuuserprofilecontainingjustname. Contractorsandthirdpartyserviceproviders 34.!NU Operator may appoint contractor who may have access to user databases. These contractorshavesignedastandardconfidentialityagreement. 35.!SomeofNUPlatform sfunctionalitiesmaybeoperatedbythirdpartyserviceprovidersbased onagreementsignedbetweennuoperatorandthirdparty. Governmentandmunicipalrelations,lawenforcementandproceedingsinfrontofcourt

15 36.!NUoperatormaydisclosedataaboutNUUsertothegovernmentandmunicipalauthoritiesif itisrequiredandsubjecttorequest.nuuserprovideshisconsenttonuoperatorforsuch datadisclosure. 37.!NUOperatormaydisclosedataaboutNUUserinconnectionwithactualorpotentiallegal proceedings (a in response to judicial or other government warrants or orders, (b if NU Operatorisrequiredtodosoinotherways,(cifsuchdisclosuresmightmitigateNUOperator s liability,or(dtoenforcenuoperator srights. 38.!MessagesfromstateandmunicipalauthoritiesandNUUser srepliestothem,maybesubject tolawsmandatingpublicaccesstogovernmentrecords. LimitsofNUOperator sliability 39.!NUOperatorwillusebestefforttorespectprivacyofNUPlatformusersbutisnotliablefor temporarysoftwareglitcheswhichcouldleadtopublicdisplayofpersonaldatadespitenu Users contrarypreferences. 40.!NUOperatorwillusebestefforttopreventviolationofprivacyofNUPlatforms users. Security 41.!NUPlatformuseshttpsonitswebpagestoreducetheriskofunauthorizedinterceptionof user communications during their visits to NU Platform websites. However, NU Operator cannotguaranteethatpersonaldataofnuuserorhiscommunicationwon tbeintercepted orimproperlyaccessed.

Vytvoření účtu pro studenty na webových stránkách Student Community

Vytvoření účtu pro studenty na webových stránkách Student Community Vytvoření účtu pro studenty na webových stránkách Student Community Přístup k účtu Pomůcka k pozvání studentů Vážení učitelé, kolegyně a kolegové, registrujte se na adrese: http://students.autodesk.com

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

Uživatelská příručka. Xperia P TV Dock DK21

Uživatelská příručka. Xperia P TV Dock DK21 Uživatelská příručka Xperia P TV Dock DK21 Obsah Úvod...3 Přehled zadní strany stanice TV Dock...3 Začínáme...4 Správce LiveWare...4 Upgradování aplikace Správce LiveWare...4 Použití stanice TV Dock...5

Více

Od Czech POINTu k vnitřní integraci

Od Czech POINTu k vnitřní integraci Od Czech POINTu k vnitřní integraci Radek Novák Direct Account Manager Co mají společné??? - Czech POINT - Datové schránky (ISDS) - Vnitřní integrace úřadu 2 Projekt Czech POINT - 28.3.2007 zahájen pilotní

Více

Social Media a firemní komunikace

Social Media a firemní komunikace Social Media a firemní komunikace TYINTERNETY / FALANXIA YOUR WORLD ENGAGED UČTE SE OD STARTUPŮ ANALYSIS -> PARALYSIS POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE

Více

Potřebujete mít vaše IS ve shodě s legislativou? Bc. Stanislava Birnerová

Potřebujete mít vaše IS ve shodě s legislativou? Bc. Stanislava Birnerová Potřebujete mít vaše IS ve shodě s legislativou? Bc. Stanislava Birnerová Direct Account Manager sbirnerova@novell.com Komplexnost, Nátlak, Nulová tolerance Nařízení Business Continuity Interní hrozby

Více

IBM Security. Trusteer Apex. Michal Martínek 23.9.2015. 2014 IBM Corporation. 2014 1 IBM Corporation

IBM Security. Trusteer Apex. Michal Martínek 23.9.2015. 2014 IBM Corporation. 2014 1 IBM Corporation Trusteer Apex Michal Martínek 23.9.2015 2014 1 IBM Corporation Proč útočit na koncová zařízení? Anti Virus Zaměstnanec Jednoduché Firewall IPS Antivirus Śifrování Jednoduché Malware Ukradené přihlašovací

Více

Microsoft Lync WEB meeting

Microsoft Lync WEB meeting User - documentation ENU and CZ version Microsoft Lync WEB meeting - Připojení k WEB meetingu prostřednictvím Microsoft Lync Date: 10. 5. 2013 Version: 0.2 ENU, CZ www.axiomprovis.cz Version description:

Více

Knihovny současnosti: Discovery 2014. Jan Luprich / EBSCO Information Services

Knihovny současnosti: Discovery 2014. Jan Luprich / EBSCO Information Services Knihovny současnosti: Discovery 2014 Jan Luprich / EBSCO Information Services Vývoj discovery Discovery 1. generace byly vyvinuty: rychle malým týmem developerů s rudimentárním algoritmem relevance (shoda

Více

Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8

Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8 Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8 1. Stáhněte si instalační program HOST makro engine z oficiálního webu IABYTE. 2. Spusťte instalační program a postupujte

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Plni víry a naděje míříme kupředu. S odhodláním zlepšujeme své dovednosti. Zapomeňte na zklamání, ale nikoli na svůj nevyužitý potenciál. Touha překonat sám sebe a dosáhnout hranice

Více

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek Novell Professional Services ČR, s.r.o. mrehorek@novell.com Agenda CzechPOINT@office Lokální administrátor Autorizovaná konverze na žádost Autorizovaná

Více

Jana Pattynová Cloud Computing 2015, 8. prosince 2015. Cloud Computing Právní a regulační rámec

Jana Pattynová Cloud Computing 2015, 8. prosince 2015. Cloud Computing Právní a regulační rámec Jana Pattynová Cloud Computing 2015, 8. prosince 2015 Cloud Computing Právní a regulační rámec Cloud Computing: poznaná nutnost Ekonomické výhody cloudu jej činí každodenní realitou Cloudová řešení jsou

Více

Firemní strategie pro správu mobilních zařízení, bezpečný přístup a ochranu informací. Praha 15. dubna 2015

Firemní strategie pro správu mobilních zařízení, bezpečný přístup a ochranu informací. Praha 15. dubna 2015 Firemní strategie pro správu mobilních zařízení, bezpečný přístup a ochranu informací Praha 15. dubna 2015 Agenda 08:30 09:00 Registrace a snídaně 09:00 09:15 Ukázka nových zařízení 09:15 10:00 Úvod do

Více

Uživatelská příručka. USB Charger UCH20

Uživatelská příručka. USB Charger UCH20 Uživatelská příručka USB Charger UCH20 Obsah Úvod...3 USB Charger popis... 3 Používání nabíječky USB... 4 Nabíjení zařízení... 4 Právní informace... 5 Declaration of Conformity...6 2 Úvod USB Charger popis

Více

Database systems. Normal forms

Database systems. Normal forms Database systems Normal forms An example of a bad model SSN Surnam OfficeNo City Street No ZIP Region President_of_ Region 1001 Novák 238 Liteň Hlavní 10 26727 Středočeský Rath 1001 Novák 238 Bystřice

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: GE Vyšší kvalita výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0925 Autor: Mgr. Petra Holzbecherová

Více

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Uživatelská příručka Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Obsah Začínáme...3 Úvod...3 Přehled... 3 Základy práce...4 Nošení náhlavní soupravy...4 Připojení náhlavní soupravy k vašemu zařízení... 4 Nastavení

Více

Víte, kdo pracuje s vašimi dokumenty? Stanislava Birnerová

Víte, kdo pracuje s vašimi dokumenty? Stanislava Birnerová Víte, kdo pracuje s vašimi dokumenty? Stanislava Birnerová Direct Account Manager sbirnerova@novell.com Agenda Proč elektronické originály? Kdo pracuje s elektronickými originály? Proč Novell? 2 Rok 2010

Více

SZIF - Evropské dotace s plnou elektronickou podporou a kontrolou

SZIF - Evropské dotace s plnou elektronickou podporou a kontrolou SZIF - Evropské dotace s plnou elektronickou podporou a kontrolou Charakteristiky řešení IS SZIF SAP Realizace platební agentury SZIF je řešení: o A komplexní, o B integrované, o C podporující standardizaci

Více

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři CeMaS, Marek Ištvánek, 22.2.2015 SenseLab z / from CeMaS Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři Open Sensor Monitoring, Device Control, Recording and Playback

Více

Rychlý průvodce instalací

Rychlý průvodce instalací Rychlý průvodce instalací Wireless Super-G BroadBand Multimedia Router NetPassage 28G Hotspot Potřebné příslušenství pro provozování Hotspotu Router Tiskárna USB klávesnice 1. WAN port pro připojení RJ45

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ INTERNETOVÝCH STRÁNEK ( Podmínky užívání ) TERMS AND CONDITIONS OF USE OF WEBSITES ( Terms of use )

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ INTERNETOVÝCH STRÁNEK ( Podmínky užívání ) TERMS AND CONDITIONS OF USE OF WEBSITES ( Terms of use ) VŠEOBECNÉ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ INTERNETOVÝCH STRÁNEK ( Podmínky užívání ) TERMS AND CONDITIONS OF USE OF WEBSITES ( Terms of use ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. INTRODUCTORY PROVISIONS 1.1. Tyto Podmínky užívání

Více

Evaluace přenosu znalostí v kyberprostoru

Evaluace přenosu znalostí v kyberprostoru Evaluace přenosu znalostí v kyberprostoru problematika monitorování, analýzy dat a hodnocení s ohledem na prostupnost virtuálních světů a reality INFORUM ~ 2009 1 Situace (1) all American teens play computer...

Více

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY Solutions for Demanding Business INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY egovernment 20:10, Mikulov 2012 Petr Čermák, Josef Krtil Září 2012 AGENDA Asseco Central Europe Zkušenosti a výzvy velkých integračních

Více

Přehled modelů reputace a důvěry na webu

Přehled modelů reputace a důvěry na webu Přehled modelů reputace a důvěry na webu Jiří Vaňásek Ing. Ladislav Beránek Školní rok: 2008-09 Abstrakt V online systémech se musíme spoléhat na mechanismy implementované v rámci daného systému, na reputační

Více

Xperia TX TV Dock DK22 Xperia T TV Dock DK23

Xperia TX TV Dock DK22 Xperia T TV Dock DK23 Uživatelská příručka Xperia TX TV Dock DK22 Xperia T TV Dock DK23 Obsah Úvod...3 Přehled stanice TV Dock...3 Začínáme...4 Smart Connect...4 Upgradování aplikace Smart Connect...4 Použití stanice TV Dock...5

Více

Buderus System Logatherm Wps K

Buderus System Logatherm Wps K Buderus System Logatherm Wps K XV1100K(C)/XV1100SK(C) All rights reserverd. Any reprinting or unauthorized use wihout the written permission of Buderus System Logatherm Wps K Corporation, is expressly

Více

Správa identit a bezpečnosti - cesta k bezpečnému IS. Stanislava Birnerová Direct Account Manager Novell-Praha, s.r.o.

Správa identit a bezpečnosti - cesta k bezpečnému IS. Stanislava Birnerová Direct Account Manager Novell-Praha, s.r.o. Správa identit a bezpečnosti - cesta k bezpečnému IS Stanislava Birnerová Direct Account Manager Novell-Praha, s.r.o. Novell a historie správy identit DirXML v roce 2000 úplně první identity manager spolupráce

Více

LOGBOOK. Blahopřejeme, našli jste to! Nezapomeňte. Prosím vyvarujte se downtrade

LOGBOOK. Blahopřejeme, našli jste to! Nezapomeňte. Prosím vyvarujte se downtrade název cache GC kód Blahopřejeme, našli jste to! LOGBOOK Prosím vyvarujte se downtrade Downtrade (z GeoWiki) Je to jednání, kterého byste se při výměnách předmětů v keších měli vyvarovat! Jedná se o snížení

Více

Windows Live@edu - bezplatné služby pro školy. Jakub Vlček Live@edu Specialist Microsoft Corporation

Windows Live@edu - bezplatné služby pro školy. Jakub Vlček Live@edu Specialist Microsoft Corporation Windows Live@edu - bezplatné služby pro školy Jakub Vlček Live@edu Specialist Microsoft Corporation Co je Windows Live? Windows Live Fotky Kalendář Komunikace Sdílení Přístup odkudkoliv Soubory Kontakty

Více

Série Voyager 1400g. Stručný návod k použití. Kabelový skener. VG1400-CZ-QS Rev A 10/12

Série Voyager 1400g. Stručný návod k použití. Kabelový skener. VG1400-CZ-QS Rev A 10/12 Série Voyager 1400g Kabelový skener Stručný návod k použití VG1400-CZ-QS Rev A 10/12 Poznámka: Informace o čištění zařízení najdete v uživatelské příručce. Lokalizované verze tohoto dokumentu si můžete

Více

Supplier Web Uživatelská příručka. Supplier Web. Copyright Telefónica O2 Czech Republic, a.s. All rights reserved. 1/10

Supplier Web Uživatelská příručka. Supplier Web. Copyright Telefónica O2 Czech Republic, a.s. All rights reserved. 1/10 Supplier Web 1/10 OBSAH: Supplier Web 1 ÚVOD... 3 1.1 POUŽITÍ... 3 1.2 ZNAČENÍ... 3 2 VSTUP DO APLIKACE... 4 3 OBJEDNÁVKY... 7 4 LEGAL DISCLAIMER... 10 2/10 1 Úvod 1.1 Použití Dokument slouží jako uživatelská

Více

Mobilní počítač Dolphin TM 6100. Stručný návod k použití

Mobilní počítač Dolphin TM 6100. Stručný návod k použití Mobilní počítač Dolphin TM 6100 Stručný návod k použití Mobilní počítač Dolphin 6100 Pro začátek Ověřte si, že balení obsahuje následující položky: Mobilní počítač Dolphin 6100 (terminál) Hlavní bateriový

Více

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Petr Macháček PETALIT s.r.o. 1 What is Redwood. Sensor Network Motion Detection Space Utilization Real Estate Management 2 Building

Více

Připojení internetového modulu econet300 Do regulátoru ecomax 810P3-L TOUCH.

Připojení internetového modulu econet300 Do regulátoru ecomax 810P3-L TOUCH. Připojení internetového modulu econet300 Do regulátoru ecomax 810P3-L TOUCH. Connection of econet300 internet module to ecomax 810P3-L TOUCH Controller. Prosím ověřte verzi softwaru vašeho modulu ecomax.

Více

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ STANDARDNÍCH ELEKTRONICKÝCH ZAHRANIČNÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ STANDARD ELECTRONIC FOREIGN PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ STANDARDNÍCH ELEKTRONICKÝCH ZAHRANIČNÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ STANDARD ELECTRONIC FOREIGN PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ STANDARDNÍCH ELEKTRONICKÝCH ZAHRANIČNÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ STANDARD ELECTRONIC FOREIGN PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES Použité pojmy Platební systém Elektronický platební příkaz Účetní

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY

TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY Račanská E. 1, Huser M. 1, Schwarz D. 2, Šnábl I. 2, Ventruba P. 1 1) Gynekologicko porodnická klinika LF MU a FN Brno 2) Institut biostatistiky a analýz LF a PřF MU Abstrakt

Více

Miroslav Kuželka, E-Mobility Account Manager Infrastruktura pro elektromobily Dopravní služby ve městě

Miroslav Kuželka, E-Mobility Account Manager Infrastruktura pro elektromobily Dopravní služby ve městě Miroslav Kuželka, E-Mobility Account Manager Infrastruktura pro elektromobily Dopravní služby ve městě Současné celosvětové standardy EV 50kW CHAdeMO / 22-43 kw AC / 50kW Combo 2 2010 CHAdeMO Q4-2013 Combo

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

IBM Connections pro firmy s Lotus Notes/Domino. Petr Kunc

IBM Connections pro firmy s Lotus Notes/Domino. Petr Kunc IBM Connections pro firmy s Lotus Notes/Domino Petr Kunc 42 % MANAŽERŮ SE ROZHODNE ŠPATNĚ ALESPOŇ JEDNOU TÝDNĚ 19 HODIN TÝDNĚ STRÁVÍME HLEDÁNÍM SPRÁVNÝCH INFORMACÍ 59 % ZAMĚSTNANCŮ NEMÁ VŠECHNA POTŘEBNÁ

Více

SAML a XACML jako nová cesta pro Identity management. SAML and XACML as a New Way of Identity Management

SAML a XACML jako nová cesta pro Identity management. SAML and XACML as a New Way of Identity Management SAML a XACML jako nová cesta pro Identity management SAML and XACML as a New Way of Identity Management Dagmar BRECHLEROVÁ Oddělení medicínské informatiky, Ústav informatiky AVČR, v.v.i. brechlerova@euromise.cz

Více

ZEŠTÍHLENÍ HUBENÉHO KLIENTA VEMA

ZEŠTÍHLENÍ HUBENÉHO KLIENTA VEMA ZEŠTÍHLENÍ HUBENÉHO KLIENTA VEMA Ing. Bc. Jaroslav Šmarda Vema, a. s. smarda@vema.cz Abstrakt Znakem moderního ešení aplikací je pístup uživatel prostednictvím tenkých klient. Abychom splnili požadavky

Více

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into any contract. It is not a commitment to deliver any material,

Více

GREAT BRITAIN. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Anglický jazyk Třída 3.A Téma hodiny Druh materiálu

GREAT BRITAIN. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Anglický jazyk Třída 3.A Téma hodiny Druh materiálu Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0390 0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_HoP02 Vypracoval(a),

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

Granit 1981i. Stručný návod k použití. Průmyslový bezdrátový skener. Crdlss-GRNT1981-CZ-QS Rev A 1/15

Granit 1981i. Stručný návod k použití. Průmyslový bezdrátový skener. Crdlss-GRNT1981-CZ-QS Rev A 1/15 Granit 1981i Průmyslový bezdrátový skener Stručný návod k použití Crdlss-GRNT1981-CZ-QS Rev A 1/15 Poznámka: Informace o čištění zařízení najdete v uživatelské příručce. Lokalizované verze tohoto dokumentu

Více

Dnešní program. Jak síť využít. Přínosy sítě. Nasazení sítě. Proč síť

Dnešní program. Jak síť využít. Přínosy sítě. Nasazení sítě. Proč síť Dnešní program Proč síť Jak síť využít Přínosy sítě Nasazení sítě 2 SLADĚNÍ SE STRATEGIÍ FIRMY Každá firma má ve své strategii napsáno, že požaduje větší zapojení zaměstnanců do dění ve firmě. NASAZOVÁNÍ

Více

Rodičovská kontrola UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE. Než svému dítěti dovolíte hrát hry v systému PlayStation Vita, nastavte možnosti rodičovské kontroly.

Rodičovská kontrola UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE. Než svému dítěti dovolíte hrát hry v systému PlayStation Vita, nastavte možnosti rodičovské kontroly. Rodičovská kontrola UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE Než svému dítěti dovolíte hrát hry v systému Vita, nastavte možnosti rodičovské kontroly. 4-419-422-01(1) Systém Vita nabízí funkce, které umožňují rodičům a zákonným

Více

MAXGUARD GT gelcoat na výrobu forem AME 6000 T-35 bariérová pryskyřice AROPOL XO pryskyřice na výrobu forem

MAXGUARD GT gelcoat na výrobu forem AME 6000 T-35 bariérová pryskyřice AROPOL XO pryskyřice na výrobu forem XO = vynikající rozměrová stabilita MAXGUARD GT gelcoat na výrobu forem AME 6000 T-35 bariérová pryskyřice AROPOL XO pryskyřice na výrobu forem model model vyrobte ze styrenu odolného materiálu. zhotovte

Více

JAK SE PŘIPOJIT K EGOVERNMENTU? Michal Polehňa, Jiří Winkler

JAK SE PŘIPOJIT K EGOVERNMENTU? Michal Polehňa, Jiří Winkler JAK SE PŘIPOJIT K EGOVERNMENTU? Michal Polehňa, Jiří Winkler AGENDA Asseco Central Europe Komunikace s úřadem Tři klíčové oblasti Architektura resortního IS Shrnutí ASSECO CENTRAL EUROPE Představení společnosti

Více

PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT

PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT Dear Friends We will now be able to buy from us succulent plants at very good wholesale price.

Více

SPECIFICATION FOR ALDER LED

SPECIFICATION FOR ALDER LED SPECIFICATION FOR ALDER LED MODEL:AS-D75xxyy-C2LZ-H1-E 1 / 13 Absolute Maximum Ratings (Ta = 25 C) Parameter Symbol Absolute maximum Rating Unit Peak Forward Current I FP 500 ma Forward Current(DC) IF

Více

AKTUALIZACE NAŘÍZENÍ O METADATECH

AKTUALIZACE NAŘÍZENÍ O METADATECH AKTUALIZACE NAŘÍZENÍ O METADATECH Tomáš ŘEZNÍK, Petr KUBÍČEK, Lukáš HERMAN Laboratoř geoinformatiky a kartografie (LGC) Geografický ústav, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita Legislativní stav

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

- 1 2 1 2 3 4 3 4 5 5 For further information please contact your local Epson office or visit www.epson-europe.com EPSON Europe B.V. Otto-Hahn-Str. 4 D-40670 Meerbusch Tel. +49 (0)1805/377661 All features

Více

Stav podnikové bezpečnosti, 2010. Globální zpráva Jakub Jiříček, Symantec ČR a SR

Stav podnikové bezpečnosti, 2010. Globální zpráva Jakub Jiříček, Symantec ČR a SR Stav podnikové bezpečnosti, 2010 Globální zpráva Jakub Jiříček, Symantec ČR a SR Agenda 1 Metodologie studie 2 Klíčová zjištění 3 Obecná doporučení 4 Symantec a podniková řešení 5 Konkrétní řešení pro

Více

Embassy of the United States of America

Embassy of the United States of America Program Malých grantů Přihláška of the United States of America Děkujeme vám za zájem o program Malých grantů Velvyslanectví USA v Praze. Jelikož v každém grantovém kole obvykle dostáváme 100 až 170 přihlášek,

Více

ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION OF FOREIGN EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC

ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION OF FOREIGN EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC Otisk podacího razítka VŠE Vysoká škola ekonomická v Praze PRÁVNÍ ODDĚLENÍ nám. W. Churchilla 4 Praha 3 130 67 ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION

Více

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif Accommodation & meeting point 1: Hotel Luník on Friday, 3 July, 17.30 (1) Prague public transport (MHD) by red metro line C get off at I. P. Pavlova station further on foot according to map below, ~ 5

Více

Systém pro správu experimentálních dat a metadat. Petr Císař, Antonín Bárta 2014 Ústav komplexních systémů, FROV, JU

Systém pro správu experimentálních dat a metadat. Petr Císař, Antonín Bárta 2014 Ústav komplexních systémů, FROV, JU Systém pro správu experimentálních dat a metadat Petr Císař, Antonín Bárta 2014 Ústav komplexních systémů, FROV, JU BioWes Systém pro správu experimentálních dat a meta Hlavní cíl Vytvoření systému usnadňujícího

Více

PAINTING SCHEMES CATALOGUE 2012

PAINTING SCHEMES CATALOGUE 2012 Evektor-Aerotechnik a.s., Letecká č.p. 84, 686 04 Kunovice, Czech Republic Phone: +40 57 57 Fax: +40 57 57 90 E-mail: sales@evektor.cz Web site: www.evektoraircraft.com PAINTING SCHEMES CATALOGUE 0 Painting

Více

Standardní záruka. http://www.alliedtelesis.cz/support/warranty/signup.aspx

Standardní záruka. http://www.alliedtelesis.cz/support/warranty/signup.aspx Standardní záruka Standardní produkty (Enterprise)» Switches» Routers» Converters» NICs, SFPs Operátorské produkty (NSP)» imgs» imaps» 3rd party (Extricom) Bez registrace 2 roky od prodeje koncovému zákazníkovi

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

Co národní banka čeká od národní agentury?

Co národní banka čeká od národní agentury? Co národní banka čeká od národní agentury? Marek Petruš, ředitel komunikace Česká národní banka Seminář o ČTK Praha, 20. října 2011 Osnova Co jsou tiskové agentury? ČNB jako zdroj zpráv ČNB jako klient

Více

Nové bezpečnostní pokyny

Nové bezpečnostní pokyny skip English version Nové bezpečnostní pokyny V naší společnosti MMHP platí od 1.9.2011 upravené bezpečnostní pokyny, které upravují zejména pobyt a jízdu v areálu společnosti a dále vyžadují používání

Více

Kurz Databáze. Přechod na SQL server. Obsah. Vytvoření databáze. Lektor: Doc. Ing. Radim Farana, CSc.

Kurz Databáze. Přechod na SQL server. Obsah. Vytvoření databáze. Lektor: Doc. Ing. Radim Farana, CSc. Kurz Databáze Přechod na SQL server Lektor: Doc. Ing. Radim Farana, CSc. Obsah Vytvoření databáze. Konverze databáze z MS-Access na SQL Server. Konverzní předpis pro pozdější použití. Definice schématu

Více

UPLATNĚNÍ IT NÁSTROJŮ PŘI PODPOŘE MODERNÍCH SLUŽEB ZDRAVOTNICTVÍ

UPLATNĚNÍ IT NÁSTROJŮ PŘI PODPOŘE MODERNÍCH SLUŽEB ZDRAVOTNICTVÍ UPLATNĚNÍ IT NÁSTROJŮ PŘI PODPOŘE MODERNÍCH SLUŽEB ZDRAVOTNICTVÍ ISSS 2010 Tomáš Butor 12. dubna 2010 ASSECO GROUP Profile: S&S, HW&Integration Sectors: Banking & Finance, Public, Gen. Business, Healthcare

Více

EU přijímá nový program pro bezpečnější internet: 55 milionů EUR na bezpečnější internet pro děti

EU přijímá nový program pro bezpečnější internet: 55 milionů EUR na bezpečnější internet pro děti IP/8/899 V Bruselu dne 9. prosince 8 EU přijímá nový program pro bezpečnější internet: milionů EUR na bezpečnější internet pro děti EU zahájí dne. ledna 9 nový program pro bezpečnější internet. Po hlasování

Více

POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system

POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system Marie Brandejsová Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

2. Termín trvání soutěže 2.1. Soutěž probíhá od 28. 10. 2012 0.00.01 hodin do 9. 12. 2012 23.59.59 hodin.

2. Termín trvání soutěže 2.1. Soutěž probíhá od 28. 10. 2012 0.00.01 hodin do 9. 12. 2012 23.59.59 hodin. 1. Organizátor a provozovatel 1.1. Organizátorem soutěže je Auto - Poly spol. s r.o., se sídlem Praha 9, Pod Harfou 904/1, 19000, Česká republika, IČ: 48033758 (dále jen "organizátor"). 1.2. Provozovatelem

Více

Kdo jsme Čím se zabýváme Nabídka služeb pro veřejnou správu Ověřeno v praxi u tisíce uživatelů v podnikatelské a bankovní sféře Plně využitelné u

Kdo jsme Čím se zabýváme Nabídka služeb pro veřejnou správu Ověřeno v praxi u tisíce uživatelů v podnikatelské a bankovní sféře Plně využitelné u Kdo jsme Čím se zabýváme Nabídka služeb pro veřejnou správu Ověřeno v praxi u tisíce uživatelů v podnikatelské a bankovní sféře Plně využitelné u uživatelů ve veřejné správě Bez nutnosti nasazování dalšího

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉM MĚSTA TRNAVA

INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉM MĚSTA TRNAVA Solutions for Demanding Business INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉM MĚSTA TRNAVA Pilotní řešení Peter Ondrovič a kolektiv ISSS 2012 HRADEC KRÁLOVÉ OBSAH PREZENTACE Základní koncept pilotního řešení Poloha v

Více

WWW. Petr Jarolímek, DiS. Školní rok: 2008-09

WWW. Petr Jarolímek, DiS. Školní rok: 2008-09 WWW prezentace firmy v ASP.NET Petr Jarolímek, DiS PaedDr. Petr Pexa Školní rok: 2008-09 Abstrakt Nastudovat, porovnat, vyhodnotit problematiku modulárních systémů, vyhodnotit výhody a nevýhody. Dále naprogramovat

Více

Příručka pro tiskárnu, příslušenství a kompatibilitu stojanu. Laserové tiskárny

Příručka pro tiskárnu, příslušenství a kompatibilitu stojanu. Laserové tiskárny Příručka pro tiskárnu, příslušenství a kompatibilitu stojanu Laserové tiskárny Srpen 2014 Obsah 2 Obsah Podporované maximální konfigurace...3 Typ tiskárny 5027...3 Typ tiskárny 7527...4 Typ tiskárny 4514...5

Více

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní 1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní Kritéria pro IV. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Více

Jak Vám partnerské programy pomohou v rozvoji podnikání. Víte, že můžete získat software v hodnotě tisíců USD za zlomek ceny?

Jak Vám partnerské programy pomohou v rozvoji podnikání. Víte, že můžete získat software v hodnotě tisíců USD za zlomek ceny? Jak Vám partnerské programy pomohou v rozvoji podnikání. Víte, že můžete získat software v hodnotě tisíců USD za zlomek ceny? Robert Havránek Channel Audience Manager Microsoft Partner Network a jeho výhody

Více

Čepy a závěsy Informační stránka

Čepy a závěsy Informační stránka 512IP 03/12 Informační stránka k montáži izolačních dílc Společnost Pyrotek dodává řadu čepů a závěsů, které umožňují mechanické připevňování předtvarovaných izolačních materiálů k různým povrchům. Tato

Více

EFEKTIVNÍ SYSTÉM PRO ZPRACOVÁNÍ A PUBLIKACI PROSTOROVÝCH DAT

EFEKTIVNÍ SYSTÉM PRO ZPRACOVÁNÍ A PUBLIKACI PROSTOROVÝCH DAT Solutions for Demanding Business EFEKTIVNÍ SYSTÉM PRO ZPRACOVÁNÍ A PUBLIKACI PROSTOROVÝCH DAT Příklady implementace produktů LIDS a AG Portal Rudolf Richter ISSS 2012 OBSAH PREZENTACE Velké produktivní

Více

Použití aplikace OmniPass a čtečky otisku prstů

Použití aplikace OmniPass a čtečky otisku prstů Použití aplikace OmniPass a čtečky otisku prstů Aplikaci OmniPass pro používání čtečky otisku prstů, si můžete stáhnout z tohoto odkazu: Windows Vista 32bit verze www.hardware-software.cz/data/techinfo/soft/omnipass/op_vista_32bit.zip

Více

The Military Technical Institute

The Military Technical Institute The Military Technical Institute The security is essential, the security is a challenge Jitka Čapková Petr Kozák Vojenský technický ústav, s.p. The Czech Republic security legislation applicable to CIS:

Více

Právní povaha virtuálních peněz. Pavel Hejl, advokát

Právní povaha virtuálních peněz. Pavel Hejl, advokát Právní povaha virtuálních peněz Pavel Hejl, advokát Obsah Peníze x elektronické peníze x virtuální peníze Právní povaha virtuálních peněz a zdanění Bitcoin Regulace ve světě Regulace v ČR Bitcoiny a související

Více

Šifrování ve Windows. EFS IPSec SSL. - Encrypting File System - Internet Protocol Security - Secure Socket Layer - Private Point to Point Protocol

Šifrování ve Windows. EFS IPSec SSL. - Encrypting File System - Internet Protocol Security - Secure Socket Layer - Private Point to Point Protocol Šifrování ve Windows EFS IPSec SSL PPTP - Encrypting File System - Internet Protocol Security - Secure Socket Layer - Private Point to Point Protocol 18.11.2003 vjj 1 Bezpečnost? co chci chránit? systém

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

CCD 90 MV Cameras (Firewire) CCD 90 MV Cameras (GigE) CCD 90 MV Cameras (USB 2.0)

CCD 90 MV Cameras (Firewire) CCD 90 MV Cameras (GigE) CCD 90 MV Cameras (USB 2.0) CCD 90 MV Cameras (Firewire) PL-B952F-R PL-B953F-R PL-B954F-R PL-B954HF-R PL-B955F-R PL-B955HF-R PL-B956F-R PL-B957F-R PL-B958F-R PL-B959F-R CCD 90 MV Cameras (GigE) PL-B954G-R PL-B954HG-R PL-B955G-R PL-B955HG-R

Více

Federační politika eduid.cz

Federační politika eduid.cz Obsah Federační politika eduid.cz Verze 1.1 1. Úvod...1 2. Definice...1 3. Obecná ustanovení...3 4. Vymezení rolí a povinností subjektů zapojených do federace...3 4.1. Operátor federace...3 4.2. Poskytovatelé

Více

AJ 3_20_American_holidays.notebook. April 14, 2014. 1.Úvodní strana

AJ 3_20_American_holidays.notebook. April 14, 2014. 1.Úvodní strana 1.Úvodní strana 1 AMERICAN FESTIVALS AJ 3 Konverzační témata DUM č. 20 septima osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána

Více

NESOUHLASÍTE-LI S PODMÍNKAMI, jste požadováni okamžitě přestat používat tuto službu.

NESOUHLASÍTE-LI S PODMÍNKAMI, jste požadováni okamžitě přestat používat tuto službu. DŮLEŽITÉ - Elektronická dohoda Tyto Podmínky služby ("PS") jsou právní dohodou mezi vám a společností MEDIATEL, spol. s r.o., dle které vám MEDIATEL, spol. s r.o. poskytuje online dodatky, obsah a ostatní

Více

PROVEN PERFORMER PROVĚŘENÝ BUSINESS

PROVEN PERFORMER PROVĚŘENÝ BUSINESS PROVEN PERFORMER PROVĚŘENÝ BUSINESS SPEED UVOLNĚTE QUEEN SE. THE BUSINESS LAUNDRY MODEL STORE SPEED MODEL QUEEN THAT PRACUJE MEANS BUSINESS ZA VÁS. SPEED QUEEN. WORLD SVĚTOVÁ NO.1 JEDNIČKA IN COMMERCIAL

Více

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008 Energy News 4 Inovace Innovations 1 Fytomineral Tímto Vám sdělujeme, že již byly vybrány a objednány nové lahve a uzávěry na produkt Fytomineral, které by měly předejít únikům tekutiny při přepravě. První

Více

Průvodce rychlým nastavením

Průvodce rychlým nastavením Průvodce rychlým nastavením Cisco Small Business Switche Série 200 Obsah balení Switch série 200 Kit pro uchycení do racku (rackové modely) Napájecí adaptér / Napájecí kabel Ethernetový kabel Průvodce

Více

MASTER TL-D Super 80 58W/827 1SL

MASTER TL-D Super 80 58W/827 1SL MASTER TL-D Super 80 58W/827 1SL Popis produktové skupiny Nízkotlaké rtuťové zářivky o průměru 26 mm Vlastnosti: Vysoce účinné třípásmové fluorescenční pokrytí ve spojení s technologií přídavného pokrytí

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

Trojanovice, Frenštát pod Radhoštěm. GPS 49 31' 16.2707981" N 18 14' 18.2171917" E

Trojanovice, Frenštát pod Radhoštěm. GPS 49 31' 16.2707981 N 18 14' 18.2171917 E Trojanovice, Frenštát pod Radhoštěm. GPS 49 31' 16.2707981" N 18 14' 18.2171917" E VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Datum: sobota 21.12 2013 Místo konání: Trojanovice, Frenštát p.radh. GPS 49 31' 16.2707981" N 18

Více

Sdílíme, a co vy? Ing. Eliška Pečenková Plzeňský kraj. Ing. Václav Koudele Microsoft

Sdílíme, a co vy? Ing. Eliška Pečenková Plzeňský kraj. Ing. Václav Koudele Microsoft Sdílíme, a co vy? Ing. Eliška Pečenková Plzeňský kraj Ing. Václav Koudele Microsoft Sdílíme, a co vy? Ing. Eliška Pečenková Plzeňský kraj Ing. Václav Koudele Microsoft Současná situace Nedostatek finančních

Více