Obsah&/&Content& Všeobecné)podmínky)(v)češtině)) Terms)and)Conditions)(in)english)) )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah&/&Content& Všeobecné)podmínky)(v)češtině)) Terms)and)Conditions)(in)english)) )"

Transkript

1 Obsah/Content Všeobecnépodmínky(včeštině TermsandConditions(inenglish

2 Všeobecnépodmínky používáníwebovýchstránekneighboursuniverseasouvisejícíchslužebazásadyochrany osobníchdat A.! PodmínkyužíváníwebovýchstránekNeighboursUniverseasouvisejícíchslužeb 1. Tyto Všeobecné podmínky (dále také jako Podmínky popisují práva a povinnosti uživatele NeighboursUniverse(dáletakéjako Uživatel.RegistracídoNeighboursUniverse(dáletakéjako NU Uživatelpotvrzuje,žesestěmitopodmínkamiseznámilažesnimisouhlasí. 2. Veškeré použití webových stránek Neighbours Universe a souvisejících služeb (dále také jako "PlatformaNU"seřídítěmitoPodmínkami,kteréprovozovatelemPlatformyNU,NeighboursUniverse Ltd.(dáletaké ProvozovatelNU,mohoubýtčasodčasuzměněnyneboupraveny. 3.PoužívánímPlatformyjakýmkolivzpůsobemUživatelsouhlasísezněnímpodmínekplatnýchvdobě použití. Registraceuživatelskéhoúčtu 4.KaždáosobamůžemítpouzejedenuživatelskýúčetvNU.Uživatelnesmísdíletheslokesvémuúčtu snikýmjiným,anisečlenemrodiny,snímžbydlí.přiregistracidonuuživatelpoužijesvéskutečné jménoapříjmení,nikolivpřezdívku. 5.Uživatelémladší15letnejsouoprávněnipoužívatPlatformuNUanejsouoprávněniposkytovato sobějakékolivinformace.registracívnuuživatelpotvrzuje,žejestarší15let. 6.ProvozovatelNUsivyhrazujeprávoodepřítregistraciúčtuvNU,pokudseProvozovatelNUbude domnívat,žebytomohlopoškoditplatformunučijejíuživatele. 7.PředloženínesprávnýchčinepravdivýchinformacípřiregistracidoNUjevrozporuspodmínkami používáníplatformynuabudepovažovánozaporušenípodmínek. 8.PřestožeseProvozovatelNUsnažípřiregistraciUživateleověřitinformaceposkytnutéuživatelipři registraciúčtu,nenímožnotytoověřovacíprocesypovažovatzadokonalé,sčímžjeuživatelseznámen. Obsah 9.Uživatelijsouvyhrazenaveškerávlastnickáprávaktextu,fotkám,videímadalšímuobsahu,který odešletedoneboprostřednictvímplatformynu(souhrnnědáletaké"obsah". 10.ObsahposkytnutýUživatelemjePoskytovatelNUoprávněnpublikovatprostřednictvímPlatformy NUdleZásadochranyosobníchúdajů. 11. Prostřednictvím Platformy NU nesmí Uživatel poskytnout jakýkoliv Obsah, který nemá právo zveřejnit,kterýporušujeautorskápráva,kterýjehanlivýčinezákonnýnebokterýbybylpovažovánza nevhodnývětšinouuživatelů.

3 12.ProvozovatelNUautomatickypřihlásíUživatelekodběruzprávzokolíUživatele,odběrzprávmůže Uživatelpřizpůsobitvnastaveníúčtu. Omezení 13.Uživatelneníoprávněnpřímočinepřímoprodávat,šířit,zpětněanalyzovat,anidálelicencovat jakýkolivobsahplatformynučijejíčásti,nebopoužítobsahjinaknežjakosoučástplatformynua souvisejícíchslužeb. Zrušeníúčtu 14.ProvozovatelNUmáprávozrušitnebopozastavitúčetUživatelenebojehojináoprávnění,nebo jinakodmítnoutposkytnutíslužeb,pokuduživatelporušípodmínky,jakákolivautorskáprávačijiné právní normy, nebo pokud chování Uživatele bude Provozovatel NU považovat za škodlivé pro PlatformuNU,ostatníuživatelenebomodelpodnikáníProvozovateleNU. Omezeníodpovědnosti 15.ProvozovatelNUneneseodpovědnostzaušlýziskneboškodyvyplývajícízvsouvislostispoužitím PlatformyNUasouvisejícíchslužebnebovsouvislostisesoftwaremNUnebosouvislostistěmito Podmínkami. Rozhodnéprávo 16.TytoPodmínkyseřídíčeskýmprávnímřádem. ÚplnostPodmínek 17.ZásadyochranyosobníchúdajůtvořínedílnousoučásttěchtoPodmínek. 18.TytoPodmínkynahrazujíjakékolijinédohodyneboujednání(písemnéneboústnímeziUživatelem aprovozovatelem. 19. Provozovatel NU je kdykoliv oprávněn změnit Podmínky zveřejněním oznámení o změně vuživatelskémprofilu. Vyloučenízáruky 20.PlatformaNU,souvisejícíslužbyapříslušnýsoftwarejsouposkytoványbezzárukykontinuálnía bezchybnéfunkčnosti. 21.VpřípaděsporumeziuživateliPlatformyNUneníProvozovatelNU(anijehostatutárnízástupci, ředitelé, dceřiné společnosti, společné podniky či zaměstnanci odpovědný za jakékoliv nároky, požadavkyčiškodyjakéhokolidruhuapovahy,kterévyplývajíznebojsoujakkolivspojenéstakovými spory. Ostatnípodmínky

4 22. Tyto Podmínky nezakládají žádné zastoupení, partnerství, společný podnik, zaměstnání nebo franšízovývztah. 23.NečinnostProvozovateleNUneznamenávzdánísejakéhokolivpráva. 24.ProvozovatelNUneníodpovědnýzaškodyzpůsobenévdůsledkuokolnostímimojehokontrolu. 25.Tytopodmínkyjsouúčinnéod1.ledna2015.

5 B.! Zásadyochranyosobníchúdajů 1.ProvozovatelNUrespektujesoukromíuživatelůPlatformyNU. 2.ProvozovatelNUvyvinemaximálníúsilíkzajištěníbezpečnéhoužitíPlatformyNUpřisoučasném zajištěnípodporyinterakceuživatelů. Cookies 3.PlatformaNUpoužívásoubory"cookies",cožjsoudatovésouboryobsahujícíjedinečnýidentifikátor uloženývpočítačiuživatele.cookiesjsoupoužíványkvytvořeníuživatelskérelace,jakojenapříklad přihlášeníaumožňujípřístupkprofiluapersonalizovanýobsah. 4.Většinawebovýchprohlížečůstandardněaautomatickyakceptujesouborycookies,Uživatelmůže svůjprohlížečnastavittak,abycookiesodmítal. Protokolyserveru 5.ServerProvozovateleNUautomatickyshromažďujeinformaceonávštěváchUživatelenawebových stránkách, o využívání Platformy NU včetně informací o jeho interakci se zprávami, o používaném operačnímsystémuaopoužívanémprohlížeči,ourladrese,orozlišenídisplejeaoipadrese. 6. Tyto informace Provozovatel NU používá výhradně k diagnostice a řešení případných problémů serveru,kanalýzetrendů,prozaměřenínabídkyareklamy,sledovánípohybuuživatelůvsouhrnu,ak shromažďovánídemografickýchinformací. GoogleAnalytics 7.ProvozovatelNUpoužívánástrojeGoogleAnalyticskanalýzeagregovanýchnávykůprocházenía uživatelskýchrelací. Pozvánky 8.UživatelmůžepozvatdoPlatformyNUdalšíosobyprostřednictvímehmailu,SMSnebojinými způsoby. 9.Třetíosoba,kteráneníUživatelem,semůžeodhlásitzehmailovékomunikaceobsahujícípozvánky doplatformynu.provozovatelnuvšakneníodpovědnýzapozvánkyposlanéuživatelemtřetíosobě. Ověření 10.NazákladěpozváníčiregistraceProvozovatelNUkaždémuUživateliposkytnepředemvytvořený uživatelskýúčetjedinečnýprojeho/jejíjménoapříjmeníaehmailovouadresu. 11. Uživatelské účty jsou přístupné poskytnutím informací v přihlašovacím formuláři (uživatelské jménoaheslo. 12.Uživatelbynemělsdíletsvépřihlašovacíúdajestřetíosobou. 13.VpřípaděpodezřenínamožnostohroženíúčtubymělUživatelihnedzměnitheslo.

6 ProfilUživatele 14. Každý Uživatel vytváří v Platformě NU svůj osobní profil, ve kterém o sobě může poskytnout informacejakojetelefonníčíslo,fotografie,povolání,osobnízájmyapod. 15.Uživatelvýslovněsouhlasísezveřejněnímjména,příjmeníaadresy,kterébudouviditelnéostatními uživateliplatformynu.ostatníinformacenaprofiluuživatelemohoubýtskrytédleuváženíuživatele. SpárováníprofiluNUsjinýmisociálnímisítěmi 16.PoskytovatelNUvblízkébudoucnostiimplementujeslužbyFacebookConnectaLinkedInAPI. UživatelétakbudoumocidlesvéhorozhodnutíspárovatsvůjprofilNUsprofilemnajinýchsociálních sítích. KomunikacesostatnímiuživateliPlatformyNU 17.PoskytovatelNUposkytujeUživatelimožnostiprokomunikaciainterakcisostatnímiuživateli PlatformyNUprosdíleníObsahu. 18.Komunikaceainterakcemůžebýtviditelnápouzepodmnožiněuživatelůnebovšemuživatelům vdefinovanéskupině. 19.VněkterýchpřípadechmůžeProvozovatelNUomezitschopnostUživateleupravitneboodstranit obsahznu. 20. Uživatel může spravovat příchozí a odchozí zprávy na stránce profilu, některá administrativní upozornění však nelze vypnout, jediný způsobem vypnutí je pak deaktivace účtu Uživatele. Soukromíuživatelů 21.PlatformaNUsloužízejménakesnadnékomunikacimeziuživateli.PokudvšakUživatelzveřejní informace sdílené jiným uživatelem nebo je poskytne třetím osobám mimo své okolí, porušuje poskytnutoudůvěruamůžesejednatozávažnéporušenísoukromí. 22. Každý Uživatel je odpovědný za správné zacházení s informacemi získanými či poskytnutými prostřednictvímplatformynu. 23.UživatelneníoprávněnshromažďovatinformaceoPlatforměNUčiojejichuživatelích,atoručně aniautomatizovaně(napříkladprostřednictvímskriptů,robotů,nebotzv. pavouků. 24.UživatelnesmíposkytovatinformaceoostatníchuživatelíchPlatformyNUproúčelymarketingu nebopořadatelůmtřetíchstran.porušenítétopovinnostimůževéstkeztrátěúčtuneboktrvalému zákazupřístupuuživateledoplatformynu. Aplikace(platnostod MobilníaplikaceNUPlatformybudemocizískávatapoužívatgeolokačníúdaje. 26.NatelefonechiPhoneadalšíchiOSproduktechbudetevyzvánikeschválenípřístupuNUaplikace proiphonekesvémuumístěnívrámciaplikacesamotné.

7 27.NatelefonechAndroidadalšíchproduktechsesystémemAndroidbudetevyzvánikeschválení všechoprávnění,včetněpřístupuaplikacenuandroidkvašílokacipředstaženímaplikace. 28.AplikaceNUbudezprovozněnapo abudevyužívatinformaceopolozeUživatele zobrazeníaktivityaobsahu,kterémohoubýtrelevantníkaktuálnípolozeuživatele. Nabídkytřetíchstran 29.PokudUživateltakovouslužbuneodhlásívesvémprofilu,budedostávatupozorněnínaslužby, produktyazbožízesvéhookolí.smyslemplatformynujevytvořitpodmínkyproživéspolečenství,ve kterémbudeprobíhatkomunikaceislokálnímipodmínky. ČlenstvíUživateleveskupině 30. Platforma NU umožňuje Uživatelům prostřednictvím profilu spravovat členství v rámci neomezenéhomnožstvískupinakatalogůskupin. 31.ČlenstvívjednotlivýchskupináchadministrujeUživatelpomocísvéhoprofilu. 32.Členstvíveskupinějedobrovolnéanelzejejnárokovat. Deaktivaceúčtu 33.Uživatelmámožnostdeaktivovatsvůjúčetprostřednictvímnastaveníúčtu.Deaktivaceukončíeh mailováupozornění.jiždřívezaslanýobsahzůstanesoučástíplatformynu,pokuduživateljednotlivé položkyobsahuneodstraniljižpředdeaktivací,zbývajícípoložkyobsahubudouodkazovatnaomezený uživatelskýprofil,kterýobsahujepouzejméno. Dodavateléatřetístrany 34.DodavateléProvozovateleNUmohoumítpřístupkuživatelskédatabázi.Všichnidodavatelémají platnoustandardnídohoduomlčenlivosti. 35. Některé z funkcí Platformy NU mohou být na základě dohody mezi Provozovatelem a třetími stranamiprovozoványtěmitotřetímistranami. Vztahkstátnímaobecníminstitucím,vymáháníprávaasoudníspory 36.ProvozovatelNUmůženazákladěžádostiavzákonemodůvodněnýchpřípadechposkytnoutúdaje ouživatelíchstátnímčiobecnímúřadům.uživatelposkytujepovoleníprovozovatelinusposkytnutím údajůprotakovéúčely. 37.ProvozovatelNUjeoprávněnzveřejnitúdajeoUživatelivsouvislostiseskutečnýminebomožnými soudními řízeními (a v reakci na soudní nebo jiný příkaz veřejné moci, (b, pokud je Poskytovatel povinentakučinitzjinýchdůvodů,(ctakovézveřejněníbymohlozmírnitodpovědnostprovozovatele NU,nebo(dzdůvoduprosazeníprávaProvozovateleNU. 38.PříspěvkystátníchinstitucíasamosprávyaodpovědiUživatelůnaněmohoupodléhatzákonůmo povinnostiposkytnoutpřístupkveřejnýmzáznamům. OmezeníodpovědnostiProvozovateleNU

8 39.ProvozovatelNUvyvinemaximálníúsilíkzachovánísoukromíuživatelůPlatformyNU,nicméně není odpovědný za závady software, které mohou vést ke zveřejnění osobních údajů v rozporu spreferencemikaždéhouživatele. 40. Provozovatel NU se zavazuje vyvinout maximální úsilí k zamezení porušení soukromí uživatelů PlatformyNU. Zabezpečení 41.PlatformaNUpoužíváhttpsnasvýchwebovýchstránkách,abysesnížilorizikoneoprávněného odposlechukomunikaceuživatelůběhempoužíváníplatformynu.nicméněprovozovatelnunemůže zaručit,žeosobníúdajeuživatelečijehokomunikacenebudouzachycenytřetímiosobami.

9 TermsandConditions NeighboursUniverseandrelatedservices A.! Termsandconditions NeighboursUniverseandrelatedservices 1.! These Terms and Conditions (further as Terms and Conditions describe rights and responsibilities of Neighbours Universe user (further as NU User. By registration in the NeighboursUniverse(furtheras NU NUUseragreeswiththeseTermsandConditions. 2.! AlluseofNeighboursUniversewebsiteandrelatedservices(furtheras"NUPlatform"issubject tothefollowingtermsofuse,whichmaybechangedormodifiedtimetotimebythenuplatform operator,neighboursuniverseltd.(furtheras NUOperator. 3.! ByusingtheNUPlatforminanyway,NUUseragreestocomplywiththethenhcurrentterms. Useraccountregistration 4.! Each person can only have one user account. NU User may not share account password with anyoneelse,evenwithafamilymembersharingnuuser shome.attheregistrationnuusermust usehis/herrealfirstandsecondname,notapseudonym. 5.! Usersunder15yearsoldarenotallowedtouseNUPlatformandarenotallowedtoprovideany personalinformation. 6.! NUOperatormaydenyaccountregistrationifsuchregistrationcouldmeanharmtoNUPlatform oritsusers. 7.! Submission of inaccurate or false registration information is in contrary to these Terms and ConditionsandwillbeconsideredasviolationoftheseTermsandConditions. 8.! AlthoughNUOperatormakesbesteffortstoverifymembers status,itcannotbeassumedthat theverificationprocessesareflawlessandnuuseracknowledgesthis. Content 9.! NUUserretainsallownershiprightstothetext,photos,videoandothercontentNUUsersubmits tonuplatform(furtheras Content. 10.!NUOperatorcanpublishContentprovidedbyNUUsertootheruserswithintheNUPlatformas describedintheprivacypolicy. 11.!WithinNUPlatformNUUsermaynotprovideContentwhichheorshehasnorighttopublishor thatisdefamatory,infringing,illegalorwouldbeconsideredimproperbymostusers. 12.!NU Operator automatically subscribes NU User to receiving messages both for your neighbourhoodandnearbyneighbourhoods.nuusercancustomizesubscriptionsintheservice settings.

10 Restrictions 13.!NU User may not directly or indirectly sell, distribute, reverse engineer, or sublicense any NU Platform content (or any portion thereof or use Content other than as part of NU Platform services. AccountTermination 14.!NUOperatormayterminateorsuspendNUUser saccountorotherprivileges,orotherwiserefuse servicetonuuser,ifnuuserviolatesthesetermsandconditionsorlegalnorms,infringeip,or otherwiseengageinbehaviorthatnuoperatorconsidersasharmfultonuplatform,otherusers orisagainstnuoperator sbusinessmodel. LiabilityLimits 15.!NUOperatorshallnotbeliableforanylostprofitsordamagesarising(includingnegligenceoutof orinconnectionwiththeuseofnuplatform,nusoftwareand/orrelatedservicesorinconnection withthesetermsandconditions. GoverningLaw 16.!TheseTermsandConditionsaregovernedbytheCzechlaw. Integration 17.!ThePrivacypolicy,whichisherebyincorporatedintotheseTermsandConditionsconstitutethe entireandsoledocument. 18.!TheseTermsandConditionssupersedeanyotheragreementsorunderstandings(oralorwritten, betweennuoperatorandnuuserwithrespecttotheirsubjectmatters. 19.!NU Operator can amend these Terms and Conditions or the Privacy policy by posting an amendmentnoticeinuser sprofile. NoWarranty 20.!NU Platform, related services and the associated software are provided without warranty of continuousandproperfunctionality. 21.!IfadisputeoccursbetweenusersofNUPlatformNUOperatorisreleased(includinghisofficers, directors,agents,subsidiaries,jointventuresandemployeesfromclaims,demandsanddamages (actualandconsequentialofeverykindandnature,knownandunknown,arisingoutoforinany wayconnectedwithsuchdisputes. Otherconditions 22.!TheseTermsandConditionsdonotcreateanyagency,partnership,jointventure,employmentor franchiserelationship. 23.!Ourfailuretoactinaparticularcircumstancedoesnotwaiveourrighttoactwithrespecttothat orothercircumstances.

11 24.!Weshallbeexcusedforanyproblemduetoacircumstancebeyondourcontrol. 25.!TheseTermsandConditionsarevalidfromJanuary1 st 2015.

12 B.! PrivacyPolicy 1.! NuOperatorrespectsandacknowledgesprivacyofNUPlatformusers. 2.! NUOperatorwillusebesteffortstoensureassafeenvironmentaspossiblewhilesupporting healthyuserinteraction. Cookies 3.! NU Platform uses "cookies," data files stored on user s computer which include a unique identifier.cookiesareusedtocreateusersession,suchaslogginginandallowinguserto accessprofileandpersonalizedcontent. 4.! Mostwebbrowsersautomaticallyacceptcookies,NUUsercanconfigurebrowsertoreject cookies. Serverprotocols 5.! NUOperator sserverautomaticallycollectsinformationaboutuser svisitstonuwebsites, NU User s usage of the service, and User s interaction with the messages, including the browserandoperatingsystemusedbynuuser,theurls,displayresolution,ipaddress,and usageandbrowsinghabits. 6.! NUOperatorusesthisinformationtodiagnoseandresolveserverproblems,analyzetrends, helptargetoffersandotherads,trackusermovementintheaggregate,andgatherbroad demographicinformation. GoogleAnalytics 7.! NUOperatorusesGoogleAnalyticstoolstoanalyzeaggregatebrowsinghabitsandNUUser sessions. Invitations 8.! NUUsermayinviteotherpersonstojoinNUPlatformvia ,SMSorotherways. 9.! ThirdpartywhoisnotNUUsercanopthoutoffuture invitations.NUOperatorisnot responsibleforinvitationssendbynuusertothirdparties. Verification 10.!Initially,alluserswillbeprovidedbyNUOperatorwithprehcreateduseraccountsuniqueto theirnameand address. 11.!NUUseraccountsareaccessedbyprovidingbothusernameandpassword. 12.!NUUsershouldnotsharelogincredentialswithanyoneelse.

13 13.!NU User shall immediately change the password when privacy of NU User account is threatened. NUUser sprofile 14.!EachNUUsercreateshisorherownpersonalprofileandmaysubmitinformationsuchas phonenumber,photo,occupation,personalinterestsetc. 15.!NU User herewith provides consent to allow his or her first and second name and street addresstobevisibletoothernuplatformusers.otherprofileinformationmaybehiddenas requiredbynuuser. Connectiontoothersocialnetworks 16.!NUOperatorwillsoonimplementFacebookConnectandLinkedInAPIs,enablinguserstopair NUUserprofilewithexistingsocialnetworks CommunicationwithusersofNUPlatform 17.!NUOperatorprovidestoNUUseravarietyofwaystocommunicateandinteractwithother usersofnuplatformandtosharecontent. 18.!Someofthiscommunicationandinteractionisvisibletotheentiresubgrouportoallusersin definedgroup. 19.!InsomecasesNUOperatormaylimitNUUser sabilitytoeditorremovecontentfromnu Platform. 20.!NUUsercanmanageincomingandoutcomingmessagepreferencesonNUUsersettingspage. Certainmemberhrelatedadministrativemessagescannotbeturnedoff,theonlywaytoend thoseistodeactivatenuuseraccount. Respectingotherusers'privacy 21.!NUPlatformservesasaneasywayofcommunicationamongtheusers.Takinginformation sharedbyonenuusertoanotherandsharingitwiththirdpartiesmayviolatenuusertrust andinsomecaseitcouldresultinseriousbreachofprivacy. 22.!NUUserisfullyresponsibleforcorrecttreatmentofinformationgainedandprovidedwithin NUPlatform. 23.!NUUsermaynotgatherinformationfromNU,eithermanuallyoronanautomatedbasis(such asthroughscripts,robots,crawlersorspiders. 24.!NUUsermaynotprovideinformationaboutotherusersofNUPlatformtoanythirdparty marketers or promoters. Violating this provision may lead to a loss of account privileges, potentiallyincludingapermanentbanfromnuplatform.

14 Apps(validfromJanuary1 st !NUPlatformmobileappwillobtainandusegeolocationinformation. 26.!OniPhonesandotheriOSProducts,NUUSerwillbepromptedtoapproveaccessbytheNU iphoneapptoyourlocationwithintheappitself. 27.!OnAndroidphones,NUUserwillbepromptedtoapproveallpermissions,includingaccessby thenuandroidapptonuuserlocationbeforeyoudownloadtheapp. 28.!NUappwillbeinusefromJanuary1 st 2016andwilluseNUUSerlocationinformationtoallow NUUsertodisplayactivitiesandcontentthatmayberelevanttoNUUsercurrentlocation. Thirdpartyoffers 29.!UnlessNUUseroptsoutthisserviceheorshewillreceivemessagesregardingnewgoods, servicesandproductsavailableinhisneighbourhood.nuplatformmainreasonistocreate vibrantlocalcommunitiesandsupportoflocalbusinessesiskeyfactor. NUUsermembershipsingroups 30.!NUPlatfromallowsitsuserstomanagemembershipsinunlimitednumberofgroupsandgroup cataloguesvianuuserprofile. 31.!NUUseradministersmembershipsineachgroupviaNUUserprofile. 32.!Groupmembershipisvoluntaryandcannotbesubjecttoclaim. Accountdeactivation 33.!NUUsercandeactivateaccountthroughaccountsettings.DeactivationwillendNUUser notifications.contentpreviouslypostedbynuuserwillremainpartofnuplatfrom,attributed tonuuser,unlessnuuserdeletesindividualitemsbeforeaccountdeactivation,remaining itemswilllinktoalimitednuuserprofilecontainingjustname. Contractorsandthirdpartyserviceproviders 34.!NU Operator may appoint contractor who may have access to user databases. These contractorshavesignedastandardconfidentialityagreement. 35.!SomeofNUPlatform sfunctionalitiesmaybeoperatedbythirdpartyserviceprovidersbased onagreementsignedbetweennuoperatorandthirdparty. Governmentandmunicipalrelations,lawenforcementandproceedingsinfrontofcourt

15 36.!NUoperatormaydisclosedataaboutNUUsertothegovernmentandmunicipalauthoritiesif itisrequiredandsubjecttorequest.nuuserprovideshisconsenttonuoperatorforsuch datadisclosure. 37.!NUOperatormaydisclosedataaboutNUUserinconnectionwithactualorpotentiallegal proceedings (a in response to judicial or other government warrants or orders, (b if NU Operatorisrequiredtodosoinotherways,(cifsuchdisclosuresmightmitigateNUOperator s liability,or(dtoenforcenuoperator srights. 38.!MessagesfromstateandmunicipalauthoritiesandNUUser srepliestothem,maybesubject tolawsmandatingpublicaccesstogovernmentrecords. LimitsofNUOperator sliability 39.!NUOperatorwillusebestefforttorespectprivacyofNUPlatformusersbutisnotliablefor temporarysoftwareglitcheswhichcouldleadtopublicdisplayofpersonaldatadespitenu Users contrarypreferences. 40.!NUOperatorwillusebestefforttopreventviolationofprivacyofNUPlatforms users. Security 41.!NUPlatformuseshttpsonitswebpagestoreducetheriskofunauthorizedinterceptionof user communications during their visits to NU Platform websites. However, NU Operator cannotguaranteethatpersonaldataofnuuserorhiscommunicationwon tbeintercepted orimproperlyaccessed.

Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8

Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8 Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8 1. Stáhněte si instalační program HOST makro engine z oficiálního webu IABYTE. 2. Spusťte instalační program a postupujte

Více

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek Novell Professional Services ČR, s.r.o. mrehorek@novell.com Agenda CzechPOINT@office Lokální administrátor Autorizovaná konverze na žádost Autorizovaná

Více

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři CeMaS, Marek Ištvánek, 22.2.2015 SenseLab z / from CeMaS Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři Open Sensor Monitoring, Device Control, Recording and Playback

Více

Database systems. Normal forms

Database systems. Normal forms Database systems Normal forms An example of a bad model SSN Surnam OfficeNo City Street No ZIP Region President_of_ Region 1001 Novák 238 Liteň Hlavní 10 26727 Středočeský Rath 1001 Novák 238 Bystřice

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ INTERNETOVÝCH STRÁNEK ( Podmínky užívání ) TERMS AND CONDITIONS OF USE OF WEBSITES ( Terms of use )

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ INTERNETOVÝCH STRÁNEK ( Podmínky užívání ) TERMS AND CONDITIONS OF USE OF WEBSITES ( Terms of use ) VŠEOBECNÉ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ INTERNETOVÝCH STRÁNEK ( Podmínky užívání ) TERMS AND CONDITIONS OF USE OF WEBSITES ( Terms of use ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. INTRODUCTORY PROVISIONS 1.1. Tyto Podmínky užívání

Více

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY Solutions for Demanding Business INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY egovernment 20:10, Mikulov 2012 Petr Čermák, Josef Krtil Září 2012 AGENDA Asseco Central Europe Zkušenosti a výzvy velkých integračních

Více

Připojení internetového modulu econet300 Do regulátoru ecomax 810P3-L TOUCH.

Připojení internetového modulu econet300 Do regulátoru ecomax 810P3-L TOUCH. Připojení internetového modulu econet300 Do regulátoru ecomax 810P3-L TOUCH. Connection of econet300 internet module to ecomax 810P3-L TOUCH Controller. Prosím ověřte verzi softwaru vašeho modulu ecomax.

Více

Rychlý průvodce instalací

Rychlý průvodce instalací Rychlý průvodce instalací Wireless Super-G BroadBand Multimedia Router NetPassage 28G Hotspot Potřebné příslušenství pro provozování Hotspotu Router Tiskárna USB klávesnice 1. WAN port pro připojení RJ45

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

Nové bezpečnostní pokyny

Nové bezpečnostní pokyny skip English version Nové bezpečnostní pokyny V naší společnosti MMHP platí od 1.9.2011 upravené bezpečnostní pokyny, které upravují zejména pobyt a jízdu v areálu společnosti a dále vyžadují používání

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Windows Live@edu - bezplatné služby pro školy. Jakub Vlček Live@edu Specialist Microsoft Corporation

Windows Live@edu - bezplatné služby pro školy. Jakub Vlček Live@edu Specialist Microsoft Corporation Windows Live@edu - bezplatné služby pro školy Jakub Vlček Live@edu Specialist Microsoft Corporation Co je Windows Live? Windows Live Fotky Kalendář Komunikace Sdílení Přístup odkudkoliv Soubory Kontakty

Více

INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉM MĚSTA TRNAVA

INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉM MĚSTA TRNAVA Solutions for Demanding Business INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉM MĚSTA TRNAVA Pilotní řešení Peter Ondrovič a kolektiv ISSS 2012 HRADEC KRÁLOVÉ OBSAH PREZENTACE Základní koncept pilotního řešení Poloha v

Více

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif Accommodation & meeting point 1: Hotel Luník on Friday, 3 July, 17.30 (1) Prague public transport (MHD) by red metro line C get off at I. P. Pavlova station further on foot according to map below, ~ 5

Více

Stav podnikové bezpečnosti, 2010. Globální zpráva Jakub Jiříček, Symantec ČR a SR

Stav podnikové bezpečnosti, 2010. Globální zpráva Jakub Jiříček, Symantec ČR a SR Stav podnikové bezpečnosti, 2010 Globální zpráva Jakub Jiříček, Symantec ČR a SR Agenda 1 Metodologie studie 2 Klíčová zjištění 3 Obecná doporučení 4 Symantec a podniková řešení 5 Konkrétní řešení pro

Více

Šifrování ve Windows. EFS IPSec SSL. - Encrypting File System - Internet Protocol Security - Secure Socket Layer - Private Point to Point Protocol

Šifrování ve Windows. EFS IPSec SSL. - Encrypting File System - Internet Protocol Security - Secure Socket Layer - Private Point to Point Protocol Šifrování ve Windows EFS IPSec SSL PPTP - Encrypting File System - Internet Protocol Security - Secure Socket Layer - Private Point to Point Protocol 18.11.2003 vjj 1 Bezpečnost? co chci chránit? systém

Více

Portál zdravotních pojišťoven

Portál zdravotních pojišťoven Portál zdravotních pojišťoven Desetiletí efektivní elektronické komunikace s okolím ehealth Day 2012 Ing. Michal Král, Ing. Tomáš Butor 21. 2. 2012 Portál ZP a ehealth 2 Portál ZP a ehealth 3 Historie

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION OF FOREIGN EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC

ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION OF FOREIGN EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC Otisk podacího razítka VŠE Vysoká škola ekonomická v Praze PRÁVNÍ ODDĚLENÍ nám. W. Churchilla 4 Praha 3 130 67 ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION

Více

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into any contract. It is not a commitment to deliver any material,

Více

- 1 2 1 2 3 4 3 4 5 5 For further information please contact your local Epson office or visit www.epson-europe.com EPSON Europe B.V. Otto-Hahn-Str. 4 D-40670 Meerbusch Tel. +49 (0)1805/377661 All features

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

Virtualizace pomocí Novell Open Enterprise Server 2

Virtualizace pomocí Novell Open Enterprise Server 2 Virtualizace pomocí Novell Open Enterprise Server 2 Jana Dvořáková Direct Account Manager JDvorakova@novell.cz ISSS Hradec Králové 7. - 8. dubna 2008 Obsah prezentace Virtualizace obecně Termíny - virtualizace

Více

Právní povaha virtuálních peněz. Pavel Hejl, advokát

Právní povaha virtuálních peněz. Pavel Hejl, advokát Právní povaha virtuálních peněz Pavel Hejl, advokát Obsah Peníze x elektronické peníze x virtuální peníze Právní povaha virtuálních peněz a zdanění Bitcoin Regulace ve světě Regulace v ČR Bitcoiny a související

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Co národní banka čeká od národní agentury?

Co národní banka čeká od národní agentury? Co národní banka čeká od národní agentury? Marek Petruš, ředitel komunikace Česká národní banka Seminář o ČTK Praha, 20. října 2011 Osnova Co jsou tiskové agentury? ČNB jako zdroj zpráv ČNB jako klient

Více

CCD 90 MV Cameras (Firewire) CCD 90 MV Cameras (GigE) CCD 90 MV Cameras (USB 2.0)

CCD 90 MV Cameras (Firewire) CCD 90 MV Cameras (GigE) CCD 90 MV Cameras (USB 2.0) CCD 90 MV Cameras (Firewire) PL-B952F-R PL-B953F-R PL-B954F-R PL-B954HF-R PL-B955F-R PL-B955HF-R PL-B956F-R PL-B957F-R PL-B958F-R PL-B959F-R CCD 90 MV Cameras (GigE) PL-B954G-R PL-B954HG-R PL-B955G-R PL-B955HG-R

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Websites and communication tools IT English Ročník: Identifikace

Více

Rodičovská kontrola UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE. Než svému dítěti dovolíte hrát hry v systému PlayStation Vita, nastavte možnosti rodičovské kontroly.

Rodičovská kontrola UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE. Než svému dítěti dovolíte hrát hry v systému PlayStation Vita, nastavte možnosti rodičovské kontroly. Rodičovská kontrola UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE Než svému dítěti dovolíte hrát hry v systému Vita, nastavte možnosti rodičovské kontroly. 4-419-422-01(1) Systém Vita nabízí funkce, které umožňují rodičům a zákonným

Více

Sdílíme, a co vy? Ing. Eliška Pečenková Plzeňský kraj. Ing. Václav Koudele Microsoft

Sdílíme, a co vy? Ing. Eliška Pečenková Plzeňský kraj. Ing. Václav Koudele Microsoft Sdílíme, a co vy? Ing. Eliška Pečenková Plzeňský kraj Ing. Václav Koudele Microsoft Sdílíme, a co vy? Ing. Eliška Pečenková Plzeňský kraj Ing. Václav Koudele Microsoft Současná situace Nedostatek finančních

Více

The Park V PARKU www.thepark.cz

The Park V PARKU www.thepark.cz POPIS PROJEKTU Prestižní projekt nabízí kanceláře špičkové kvality. Mezi naše nájemníky patří: IBM, BP, Accenture, Computer Associates, Honeywell, Dell, Sun Microsystem, Sony a další. DESCRIPTION The prestigious

Více

Spam a obrana před zařazením do spamové databáze emailů

Spam a obrana před zařazením do spamové databáze emailů Spam a obrana před zařazením do spamové databáze emailů Miroslav Hesoun Vedoucí práce: Ing. Ladislav Beránek, Csc., MBA Školní rok: 2008-09 Abstrakt Cílem práce je popsat problematiku nevyžádané elektronické

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

SLOVNIK CIZICH SLOV PDF

SLOVNIK CIZICH SLOV PDF SLOVNIK CIZICH SLOV PDF ==> Download: SLOVNIK CIZICH SLOV PDF SLOVNIK CIZICH SLOV PDF - Are you searching for Slovnik Cizich Slov Books? Now, you will be happy that at this time Slovnik Cizich Slov PDF

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

Vuquest 3310g. Stručný návod k použití. Kabelový skener. 3310-CZ-QS Rev C 1/13

Vuquest 3310g. Stručný návod k použití. Kabelový skener. 3310-CZ-QS Rev C 1/13 Vuquest 3310g Kabelový skener Stručný návod k použití 3310-CZ-QS Rev C 1/13 Poznámka: Informace o čištění zařízení najdete v uživatelské příručce. Lokalizované verze tohoto dokumentu si můžete stáhnout

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Parts of a computer IT English Ročník: Identifikace materiálu: Jméno

Více

System Center Operations Manager

System Center Operations Manager System Center Operations Manager Jan Vávra Solution Sales Professional Microsoft System Center Operations Manager End-to-End Service Management Proaktivní správa IT služeb Integrované monitorování distribuovaných

Více

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ URGENTNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ URGENT ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ URGENTNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ URGENT ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ URGENTNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ URGENT ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES Použité pojmy Platební systém Domácí platební příkaz Elektronický platební

Více

Jak udržet citlivé informace v bezpečí i v době cloudu a mobility. Jakub Jiříček, CISSP Praha, 27. listopadu 2012

Jak udržet citlivé informace v bezpečí i v době cloudu a mobility. Jakub Jiříček, CISSP Praha, 27. listopadu 2012 Jak udržet citlivé informace v bezpečí i v době cloudu a mobility Jakub Jiříček, CISSP Praha, 27. listopadu 2012 Čtyři hlavní trendy ohrožení informací Útoky malware 81% Více cílených útoků Mobilní hrozby

Více

Jak Vám partnerské programy pomohou v rozvoji podnikání. Víte, že můžete získat software v hodnotě tisíců USD za zlomek ceny?

Jak Vám partnerské programy pomohou v rozvoji podnikání. Víte, že můžete získat software v hodnotě tisíců USD za zlomek ceny? Jak Vám partnerské programy pomohou v rozvoji podnikání. Víte, že můžete získat software v hodnotě tisíců USD za zlomek ceny? Robert Havránek Channel Audience Manager Microsoft Partner Network a jeho výhody

Více

Daňové souvislosti švarcsystému

Daňové souvislosti švarcsystému www.pwc.cz Daňové souvislosti švarcsystému Zdeněk Drozd 5. dubna 2012 1 Švarcsystém proč? Výhody: - zaměstnavatel neodvádí sociální zabezpečení (SZ) a zdravotní pojištění (ZP), zálohy na daň; - odpadá

Více

Průvodce. PX Bonusové certifikáty

Průvodce. PX Bonusové certifikáty Průvodce PX Jiná dimenze investování RDX Bonus Certificate 2 Příležitosti Rizika Atraktivní zisky na trzích, které nemají trend, nebo lehce klesají Částečná ochrana kapitálu Neomezené příležitosti zisku

Více

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC GENERAL INFORMATION A regional group of the on the conference Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC from 17 to 20 April 2008, Brno,

Více

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES Použité pojmy Platební systém Domácí platební příkaz Elektronický platební

Více

Návod k vyplnění evidenčního formuláře

Návod k vyplnění evidenčního formuláře Návod k vyplnění evidenčního formuláře Evidenční formulář slouží pro prvotní evidenci dat v systému slev a pro provádění změn některých evidenčních údajů. Před vlastním vyplněním formuláře si připravte

Více

Jak dobře vám to myslí?

Jak dobře vám to myslí? Jak dobře vám to myslí? Prosím, vyplňte tento formulá ř perem bez pomoci druhé osoby. Jméno Datum narození / / Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání? Jsem muž žena Jsem Asiat černoch Hispánec běloch

Více

Návštěvy. Jul 1, 2012 - Jul 31, 2012. www.businessinfo.cz. This report shows the number of visits to your web site during the selected period.

Návštěvy. Jul 1, 2012 - Jul 31, 2012. www.businessinfo.cz. This report shows the number of visits to your web site during the selected period. Návštěvy This report shows the number of visits to your web site during the selected period. Week Visits Visits % Week 26, Jun 25-Jul 01 2012 110 6.45% Week 27, Jul 02-Jul 08 2012 628 36.81% Week 28, Jul

Více

Lukáš Kubis. lukas.kubis@student-partners.com MSP pro VŠB-TU Ostrava

Lukáš Kubis. lukas.kubis@student-partners.com MSP pro VŠB-TU Ostrava Lukáš Kubis lukas.kubis@student-partners.com MSP pro VŠB-TU Ostrava Agenda Simplified Configuration Discovery Routing Service Other Features WCF Service Communication Service 1 Service 2 Caller Message

Více

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.:

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.: Příloha k čj.: Žádost povolení k jednorázovému (opakovanému) vývozu, dovozu a tranzitu výbušnin *) Application permit for single (multiple) export, import and tranzit of the explosives *) A. Identifikační

Více

Smlouva o zabezpečení přístupu k databázi Art Museum Image Gallery

Smlouva o zabezpečení přístupu k databázi Art Museum Image Gallery mezi Smlouva o zabezpečení přístupu k databázi Art Museum Image Gallery Název: Centrum vedecko-technických informácií (CVTI SR) Sídlo: Lamačská cesta 8/A Zastoupená: prof. RNDr. Ján Turňa, CSc. Kontaktní

Více

ZB5AV013 bílá signální hlavice Ø22 plná čočka pro integ. LED

ZB5AV013 bílá signální hlavice Ø22 plná čočka pro integ. LED Characteristics bílá signální hlavice Ø22 plná čočka pro integ. LED Doplňky CAD celková šířka CAD celková výška CAD celková hloubka Hmotnost přístroje Označení skříně Označení el. složení Prostředí Stupeň

Více

Produktové portfolio

Produktové portfolio Produktové portfolio Technický workshop Novell ZENworks, Brno, 3. dubna 2013 Bc. Jana Dvořáková Direct Account Manager JDvorakova@novell.com Novell-Praha, s.r.o. představení firmy - Attachmate group, Inc.

Více

Praha Duben 2014. Vážení obchodní přátelé, věnujte prosím maximální pozornost následujícímu sdělení:

Praha Duben 2014. Vážení obchodní přátelé, věnujte prosím maximální pozornost následujícímu sdělení: Praha Duben 2014 Vážení obchodní přátelé, věnujte prosím maximální pozornost následujícímu sdělení: v rámci zdokonalení a urychlení všech knihovacích procesů naše firma globálně zavádí nový formát CWT

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Address for returning of the passport accordance with Article 6 point 4 of Regulation (EC) No 1760/2000

Address for returning of the passport accordance with Article 6 point 4 of Regulation (EC) No 1760/2000 COMPETENT AUTHORITY responsible for ensuring compliance with Regulation (EC) No 1760/2000 title I is: Ministry of Agriculture of the Czech Republic Těšnov 17 117 05 Prague 1 Czech Republic Contact person:

Více

ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1

ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 03.120.10 Květen 2010 Systémy managementu kvality Požadavky ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1 01 0321 idt EN ISO 9001:2008/AC:2009-07 idt ISO 9001:2008/Cor.1:2009-07 Corrigendum Tato oprava

Více

Příloha IV: Shrnutí Pravidel pro jednání v nejlepším zájmu klienta. 1. Introduction. 1. Úvod

Příloha IV: Shrnutí Pravidel pro jednání v nejlepším zájmu klienta. 1. Introduction. 1. Úvod IV. Summary of the Policy to Act in the Best Interest of the Client IV. Shrnutí Pravidel pro jednání v nejlepším zájmu klienta 1. Introduction The Policy to Act in the Best Interest of the Client (hereinafter,

Více

N a b í d k a O f f e r

N a b í d k a O f f e r www.inpark.cz N a b í d k a O f f e r Pronájem PREZENTAČních, skladových a kancelářských prostor IN PARK Ostrava - Vítkovice RENTAL OF THE BUSINESS AND storage premises IN PARK Ostrava - Vítkovice Podnikatelský

Více

Jak využívat prostředí TwinSpace. Vítejte v TwinSpace!

Jak využívat prostředí TwinSpace. Vítejte v TwinSpace! Jak využívat prostředí TwinSpace Vítejte v TwinSpace! TwinSpace je prostředí pro komunikaci a spolupráci mezi partnery v programu etwinning. Do vlastního prostředí TwinSpace mají všechny školy přístup

Více

ANGLICKÝ JAZYK Advertising

ANGLICKÝ JAZYK Advertising ANGLICKÝ JAZYK Advertising www.ssgbrno.cz Vytvořila: Mgr. Jana Macenauerová Adverstising Strana: 1 Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace na SŠG

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

Dohoda č. Agreement No. o podmínkách následného placení s platbou Tankovací kartou on Conditions of Post-Payment Mode with payment using a Fleet Card

Dohoda č. Agreement No. o podmínkách následného placení s platbou Tankovací kartou on Conditions of Post-Payment Mode with payment using a Fleet Card o podmínkách následného placení s platbou Tankovací kartou on Conditions of Post-Payment Mode with payment using a Fleet Card Ředitelství silnic a dálnic ČR sídlo (Registered Seat): Na Pankráci 546/56,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Rizika spojená s termínovými obchody/ Risk Associated With Term Trades

Rizika spojená s termínovými obchody/ Risk Associated With Term Trades Rizika spojená s termínovými obchody/ Risk Associated With Term Trades Vážený Kliente / Dear Client, termínové obchody jsou nejen příležitostí k zisku, ale nesou s sebou i vysoká rizika. Je proto povinností

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague Total area: 78 866 km² Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns The Capital: Prague Economic information (30/05/13) Average gross salary 24 061 Kč / 962 Minimal salary 8 500 Kč / 340 Economic information

Více

PORTÁLOVÉ ŘEŠENÍ PERSONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU

PORTÁLOVÉ ŘEŠENÍ PERSONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PORTÁLOVÉ ŘEŠENÍ PERSONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU Ing. Bc. Jaroslav Šmarda Vema, a. s. www.vema.cz e-mail: smarda@vema.cz Klíčová slova Informační systém pro řízení lidských zdrojů, portál, personální

Více

Slatina. Nová Slatina. Retail Park Brno. zelene mesto

Slatina. Nová Slatina. Retail Park Brno. zelene mesto Nová Lokalita Brno, Řípská ulice Areál bývalých kasáren, 4 km východně od centra města. Location Brno, Řípská street Site of former barracks, 4 km from the centre of Brno. Dané území má strategickou pozici

Více

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located R E P R E Z E N T A T I V N Í K A N C E L Á Ř E K P R O N Á J M U V á c l a v s k é n á m ě s t í 1, 1 0 0 0 0 P r a h a 1 P A L Á C K O R U N A LOKALITA Palác Koruna se nachází na prestižní adrese v centru

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh16 Vypracoval(a),

Více

NÁLEZ SENÁTU K ŽÁDOSTI O ZMĚNU JAZYKA ADR ŘÍZENÍ (ROZHODNUTÍ) A3 (b)(6) Pravidel pro řešení sporů o domény.eu (Pravidla ADR)

NÁLEZ SENÁTU K ŽÁDOSTI O ZMĚNU JAZYKA ADR ŘÍZENÍ (ROZHODNUTÍ) A3 (b)(6) Pravidel pro řešení sporů o domény.eu (Pravidla ADR) ADR Centrum pro řešení sporů o domény.eu při Rozhodčím soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (Rozhodčí soud ČR) ADR ŘÍZENÍ (ROZHODNUTÍ) A3 (b)(6) Pravidel pro řešení

Více

PET RYCHLÝ PRŮVODCE INSTALACÍ

PET RYCHLÝ PRŮVODCE INSTALACÍ PET RYCHLÝ PRŮVODCE INSTALACÍ PET RYCHLÝ PRŮVODCE INSTALACÍ - Transformátor Celý manuál a záruční podmínky je možné nalézt na: http://consumer.inosat.com/manualpet_cz.pdf 1 ZAŘÍZENÍ V balení by mělo být

Více

ZÁJMENA SOME, ANY, NO SOME Je to neurčité zájmeno, které můžeme použít jako podstatné jméno, přídavné jméno nebo zájmeno. Má stejný tvar pro jednotné i množné číslo. Překládáme ho jako NĚJAKÝ, NĚJACÍ,

Více

Zamyšlení nad dlouhodobou strategií ukládání dat pro krajské úřady

Zamyšlení nad dlouhodobou strategií ukládání dat pro krajské úřady Zamyšlení nad dlouhodobou strategií ukládání dat pro krajské úřady Krajský rok informatiky Plzeň, 3.11.2011 Rudolf Hruška Information Infrastructure Leader IBM Systems & Technology Group rudolf_hruska@cz.ibm.com

Více

Seznam použité literatury. Zdroje z internetu

Seznam použité literatury. Zdroje z internetu Seznam použité literatury [1] Interní dokumenty KODIS [2] MILETÍN, J. Autodoprava. PRAHA: Verlag Dashöfer, 2001. [3] HÓTOVÁ, R a kol. Účetnictví. OSTRAVA: VŠB-TU, 2005. ISBN 80-248-0837-4. [4] Úplné znění

Více

Voyager 1202g. Stručný návod k použití. Bezdrátový laserový snímač čárových kódů. VG1202-CZ-QS Rev A 10/11

Voyager 1202g. Stručný návod k použití. Bezdrátový laserový snímač čárových kódů. VG1202-CZ-QS Rev A 10/11 Voyager 1202g Bezdrátový laserový snímač čárových kódů Stručný návod k použití VG1202-CZ-QS Rev A 10/11 Poznámka: Začínáme Informace o čištění zařízení najdete v uživatelské příručce. Před připojením základny

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

AVIC-F220. Čeština. Důležité informace pro uživatele VESTAVĚNÝ NAVIGAČNÍ SYSTÉM

AVIC-F220. Čeština. Důležité informace pro uživatele VESTAVĚNÝ NAVIGAČNÍ SYSTÉM Důležité informace pro uživatele VESTAVĚNÝ NAVIGAČNÍ SYSTÉM AVIC-F220 Navštivte internetové stránky www.pioneer.eu a zaregistrujte si svůj výrobek Přečtěte si jak tento dokument, tak i uživatelskou příručku

Více

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní 1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní Kritéria pro IV. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011 Hana Poštulková V období od 1. října 2010 do 31. listopadu 2010 probíhal na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava výzkum zaměřený na měření spokojenosti uživatelů s Learning

Více

Daňové souvislosti švarcsystému

Daňové souvislosti švarcsystému www.pwc.cz Daňové souvislosti švarcsystému Zdeněk Drozd 13. června 2012 1 Švarcsystém proč? Výhody: - zaměstnavatel neodvádí sociální zabezpečení (SZ) a zdravotní pojištění (ZP), zálohy na daň; - odpadá

Více

MEZINÁRODNÍ DOPRAVA OSOB

MEZINÁRODNÍ DOPRAVA OSOB MEZINÁRODNÍ DOPRAVA OSOB MANUÁL POVOLOVACÍHO ÍZENÍ NEPRAVIDELNÉ MEZINÁRODNÍ AUTOBUSOVÉ DOPRAVY PÍLOHY Pílohy (str. 28 44 PÍRUKY MAD) Vzor jízdního listu EU...28 Jízdní list dle vzoru Dohody ASOR...29 Vzor

Více

Alcatel-Lucent VitalQIP DNS/DHCP & IP Management Software

Alcatel-Lucent VitalQIP DNS/DHCP & IP Management Software Vítáme Vás Alcatel-Lucent VitalQIP DNS/DHCP & IP Management Software Pavel Moulis 13.9.2012 COPYRIGHT 2011 ALCATEL-LUCENT ENTERPRISE. ALL RIGHTS RESERVED. AGENDA 1. Co je IPAM definice, výzvy 2. VitalQIP

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

TERMS AND CONDITIONS FOR SYNCHRONOUS TRADING

TERMS AND CONDITIONS FOR SYNCHRONOUS TRADING TERMS AND CONDITIONS FOR SYNCHRONOUS TRADING SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO SYNCHRONNÍ OBCHODOVÁNÍ TeleTrade - DJ International Consulting Ltd September 2014 Září 2014 2011-2015 TeleTrade-DJ International Consulting

Více

Zvýhodněné úvěry v OPPK Finanční nástroj JESSICA v regionu Praha

Zvýhodněné úvěry v OPPK Finanční nástroj JESSICA v regionu Praha EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ www.pwc.com Finanční nástroj JESSICA v regionu Praha Seminář pro příjemce z OPPK 24. PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Program 13.30 13.45 Registrace účastníků

Více

Práva a role. Martin Polák. NDBI013 Administrace Oracle

Práva a role. Martin Polák. NDBI013 Administrace Oracle Práva a role Martin Polák NDBI013 Administrace Oracle Práva a role Práva slouží k omezení možností uživatele právě tak, aby mohl provádět úkoly jemu svěřené. Role jsou pojmenované skupiny práv a slouží

Více

Průvodce Hromadnou registrací online

Průvodce Hromadnou registrací online Průvodce Hromadnou registrací online Registrace probíhá prostřednictvím registračního portálu Preparation Centre Portal (dále PCP) K získání přístupu do tohoto portálu je potřeba zaslat email na pcp.registration@britishcouncil.cz,

Více

DOTAZNÍK KVALITY ŽIVOTA THE WORLD HEALTH ORGANIZATION QUALITY OF LIFE (WHOQOL) -BREF

DOTAZNÍK KVALITY ŽIVOTA THE WORLD HEALTH ORGANIZATION QUALITY OF LIFE (WHOQOL) -BREF DOTAZNÍK KVALITY ŽIVOTA THE WORLD HEALTH ORGANIZATION QUALITY OF LIFE (WHOQOL) -BREF The World Health Organization Quality of Life (WHOQOL)-BREF World Health Organization 2004 All rights reserved. Publications

Více

Technická bezpečnostní opatření nejen ve smyslu ZKB. Jan Zdvořáček ASKON International s.r.o.

Technická bezpečnostní opatření nejen ve smyslu ZKB. Jan Zdvořáček ASKON International s.r.o. Technická bezpečnostní opatření nejen ve smyslu ZKB Jan Zdvořáček ASKON International s.r.o. Agenda o Představení společnosti Askon International s. r. o. o Zákon o kybernetické bezpečnosti o Jak to vidí

Více

ŽÁDOST / APPLICATION o průkaz způsobilosti technika údržby letadel / aircraft maintenance licence

ŽÁDOST / APPLICATION o průkaz způsobilosti technika údržby letadel / aircraft maintenance licence ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ CIVIL AVIATION AUTHORITY OF THE CZECH REPUBLIC ŽÁDOST / APPLICATION o průkaz způsobilosti technika údržby letadel / aircraft maintenance licence I. Údaje o žadateli / Applicants

Více

BEST EXECUTION POLICY ZÁSADY REALIZACE ZA NEJLEPŠÍCH PODMÍNEK

BEST EXECUTION POLICY ZÁSADY REALIZACE ZA NEJLEPŠÍCH PODMÍNEK BEST EXECUTION POLICY ZÁSADY REALIZACE ZA NEJLEPŠÍCH PODMÍNEK TeleTrade - DJ International Consulting Ltd August 2013 Srpen 2013 2011-2015 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd 1/9 Introduction TeleTrade-DJ

Více

Daně a odvody zaměstnanců :

Daně a odvody zaměstnanců : www.pwc.com Daně a odvody zaměstnanců : -zaměstnanost -motivace k aktivitě -spotřeba domácností -konkurenceschopnost ekonomiky -demografický vývoj CERGE-EI, Říjen 2013 Peter Chrenko Obsah 1. Dopady platných

Více

VYUŽITÍ INTERNETOVÝCH DATOVÝCH ZDROJŮ V CESTOVNÍM RUCHU

VYUŽITÍ INTERNETOVÝCH DATOVÝCH ZDROJŮ V CESTOVNÍM RUCHU VYUŽITÍ INTERNETOVÝCH DATOVÝCH ZDROJŮ V CESTOVNÍM RUCHU The use of web data sources in the tourism Ing. Libor Kavka, Ph.D. Vysoká škola logistiky Přerov, Palackého 25, 750 02 Přerov libor.kavka@vslg.cz

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

INTEGRACE SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY

INTEGRACE SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY Solutions for Demanding Business INTEGRACE SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY ISSS 2012 Petr Čermák, Josef Krtil Duben 2012 AGENDA Asseco Central Europe Registr práv a povinností Integrace OVM se základními registry

Více

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Methodology Sources 2 We use We use We use We use We use for PEOPLE. for THINGS. for POSSESIONS. for PLACES. for TIME. 3 QUIZ: People: Do you know where are

Více

ZÁSADY UPRAVUJÍCÍ KONFLIKT ZÁJMŮ

ZÁSADY UPRAVUJÍCÍ KONFLIKT ZÁJMŮ CONFLICT OF INTEREST POLICY ZÁSADY UPRAVUJÍCÍ KONFLIKT ZÁJMŮ TeleTrade - DJ International Consulting Ltd August 2013 Srpen 2013 2011-2015 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd 1/5 1. Introduction 1.1

Více