Obsah&/&Content& Všeobecné)podmínky)(v)češtině)) Terms)and)Conditions)(in)english)) )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah&/&Content& Všeobecné)podmínky)(v)češtině)) Terms)and)Conditions)(in)english)) )"

Transkript

1 Obsah/Content Všeobecnépodmínky(včeštině TermsandConditions(inenglish

2 Všeobecnépodmínky používáníwebovýchstránekneighboursuniverseasouvisejícíchslužebazásadyochrany osobníchdat A.! PodmínkyužíváníwebovýchstránekNeighboursUniverseasouvisejícíchslužeb 1. Tyto Všeobecné podmínky (dále také jako Podmínky popisují práva a povinnosti uživatele NeighboursUniverse(dáletakéjako Uživatel.RegistracídoNeighboursUniverse(dáletakéjako NU Uživatelpotvrzuje,žesestěmitopodmínkamiseznámilažesnimisouhlasí. 2. Veškeré použití webových stránek Neighbours Universe a souvisejících služeb (dále také jako "PlatformaNU"seřídítěmitoPodmínkami,kteréprovozovatelemPlatformyNU,NeighboursUniverse Ltd.(dáletaké ProvozovatelNU,mohoubýtčasodčasuzměněnyneboupraveny. 3.PoužívánímPlatformyjakýmkolivzpůsobemUživatelsouhlasísezněnímpodmínekplatnýchvdobě použití. Registraceuživatelskéhoúčtu 4.KaždáosobamůžemítpouzejedenuživatelskýúčetvNU.Uživatelnesmísdíletheslokesvémuúčtu snikýmjiným,anisečlenemrodiny,snímžbydlí.přiregistracidonuuživatelpoužijesvéskutečné jménoapříjmení,nikolivpřezdívku. 5.Uživatelémladší15letnejsouoprávněnipoužívatPlatformuNUanejsouoprávněniposkytovato sobějakékolivinformace.registracívnuuživatelpotvrzuje,žejestarší15let. 6.ProvozovatelNUsivyhrazujeprávoodepřítregistraciúčtuvNU,pokudseProvozovatelNUbude domnívat,žebytomohlopoškoditplatformunučijejíuživatele. 7.PředloženínesprávnýchčinepravdivýchinformacípřiregistracidoNUjevrozporuspodmínkami používáníplatformynuabudepovažovánozaporušenípodmínek. 8.PřestožeseProvozovatelNUsnažípřiregistraciUživateleověřitinformaceposkytnutéuživatelipři registraciúčtu,nenímožnotytoověřovacíprocesypovažovatzadokonalé,sčímžjeuživatelseznámen. Obsah 9.Uživatelijsouvyhrazenaveškerávlastnickáprávaktextu,fotkám,videímadalšímuobsahu,který odešletedoneboprostřednictvímplatformynu(souhrnnědáletaké"obsah". 10.ObsahposkytnutýUživatelemjePoskytovatelNUoprávněnpublikovatprostřednictvímPlatformy NUdleZásadochranyosobníchúdajů. 11. Prostřednictvím Platformy NU nesmí Uživatel poskytnout jakýkoliv Obsah, který nemá právo zveřejnit,kterýporušujeautorskápráva,kterýjehanlivýčinezákonnýnebokterýbybylpovažovánza nevhodnývětšinouuživatelů.

3 12.ProvozovatelNUautomatickypřihlásíUživatelekodběruzprávzokolíUživatele,odběrzprávmůže Uživatelpřizpůsobitvnastaveníúčtu. Omezení 13.Uživatelneníoprávněnpřímočinepřímoprodávat,šířit,zpětněanalyzovat,anidálelicencovat jakýkolivobsahplatformynučijejíčásti,nebopoužítobsahjinaknežjakosoučástplatformynua souvisejícíchslužeb. Zrušeníúčtu 14.ProvozovatelNUmáprávozrušitnebopozastavitúčetUživatelenebojehojináoprávnění,nebo jinakodmítnoutposkytnutíslužeb,pokuduživatelporušípodmínky,jakákolivautorskáprávačijiné právní normy, nebo pokud chování Uživatele bude Provozovatel NU považovat za škodlivé pro PlatformuNU,ostatníuživatelenebomodelpodnikáníProvozovateleNU. Omezeníodpovědnosti 15.ProvozovatelNUneneseodpovědnostzaušlýziskneboškodyvyplývajícízvsouvislostispoužitím PlatformyNUasouvisejícíchslužebnebovsouvislostisesoftwaremNUnebosouvislostistěmito Podmínkami. Rozhodnéprávo 16.TytoPodmínkyseřídíčeskýmprávnímřádem. ÚplnostPodmínek 17.ZásadyochranyosobníchúdajůtvořínedílnousoučásttěchtoPodmínek. 18.TytoPodmínkynahrazujíjakékolijinédohodyneboujednání(písemnéneboústnímeziUživatelem aprovozovatelem. 19. Provozovatel NU je kdykoliv oprávněn změnit Podmínky zveřejněním oznámení o změně vuživatelskémprofilu. Vyloučenízáruky 20.PlatformaNU,souvisejícíslužbyapříslušnýsoftwarejsouposkytoványbezzárukykontinuálnía bezchybnéfunkčnosti. 21.VpřípaděsporumeziuživateliPlatformyNUneníProvozovatelNU(anijehostatutárnízástupci, ředitelé, dceřiné společnosti, společné podniky či zaměstnanci odpovědný za jakékoliv nároky, požadavkyčiškodyjakéhokolidruhuapovahy,kterévyplývajíznebojsoujakkolivspojenéstakovými spory. Ostatnípodmínky

4 22. Tyto Podmínky nezakládají žádné zastoupení, partnerství, společný podnik, zaměstnání nebo franšízovývztah. 23.NečinnostProvozovateleNUneznamenávzdánísejakéhokolivpráva. 24.ProvozovatelNUneníodpovědnýzaškodyzpůsobenévdůsledkuokolnostímimojehokontrolu. 25.Tytopodmínkyjsouúčinnéod1.ledna2015.

5 B.! Zásadyochranyosobníchúdajů 1.ProvozovatelNUrespektujesoukromíuživatelůPlatformyNU. 2.ProvozovatelNUvyvinemaximálníúsilíkzajištěníbezpečnéhoužitíPlatformyNUpřisoučasném zajištěnípodporyinterakceuživatelů. Cookies 3.PlatformaNUpoužívásoubory"cookies",cožjsoudatovésouboryobsahujícíjedinečnýidentifikátor uloženývpočítačiuživatele.cookiesjsoupoužíványkvytvořeníuživatelskérelace,jakojenapříklad přihlášeníaumožňujípřístupkprofiluapersonalizovanýobsah. 4.Většinawebovýchprohlížečůstandardněaautomatickyakceptujesouborycookies,Uživatelmůže svůjprohlížečnastavittak,abycookiesodmítal. Protokolyserveru 5.ServerProvozovateleNUautomatickyshromažďujeinformaceonávštěváchUživatelenawebových stránkách, o využívání Platformy NU včetně informací o jeho interakci se zprávami, o používaném operačnímsystémuaopoužívanémprohlížeči,ourladrese,orozlišenídisplejeaoipadrese. 6. Tyto informace Provozovatel NU používá výhradně k diagnostice a řešení případných problémů serveru,kanalýzetrendů,prozaměřenínabídkyareklamy,sledovánípohybuuživatelůvsouhrnu,ak shromažďovánídemografickýchinformací. GoogleAnalytics 7.ProvozovatelNUpoužívánástrojeGoogleAnalyticskanalýzeagregovanýchnávykůprocházenía uživatelskýchrelací. Pozvánky 8.UživatelmůžepozvatdoPlatformyNUdalšíosobyprostřednictvímehmailu,SMSnebojinými způsoby. 9.Třetíosoba,kteráneníUživatelem,semůžeodhlásitzehmailovékomunikaceobsahujícípozvánky doplatformynu.provozovatelnuvšakneníodpovědnýzapozvánkyposlanéuživatelemtřetíosobě. Ověření 10.NazákladěpozváníčiregistraceProvozovatelNUkaždémuUživateliposkytnepředemvytvořený uživatelskýúčetjedinečnýprojeho/jejíjménoapříjmeníaehmailovouadresu. 11. Uživatelské účty jsou přístupné poskytnutím informací v přihlašovacím formuláři (uživatelské jménoaheslo. 12.Uživatelbynemělsdíletsvépřihlašovacíúdajestřetíosobou. 13.VpřípaděpodezřenínamožnostohroženíúčtubymělUživatelihnedzměnitheslo.

6 ProfilUživatele 14. Každý Uživatel vytváří v Platformě NU svůj osobní profil, ve kterém o sobě může poskytnout informacejakojetelefonníčíslo,fotografie,povolání,osobnízájmyapod. 15.Uživatelvýslovněsouhlasísezveřejněnímjména,příjmeníaadresy,kterébudouviditelnéostatními uživateliplatformynu.ostatníinformacenaprofiluuživatelemohoubýtskrytédleuváženíuživatele. SpárováníprofiluNUsjinýmisociálnímisítěmi 16.PoskytovatelNUvblízkébudoucnostiimplementujeslužbyFacebookConnectaLinkedInAPI. UživatelétakbudoumocidlesvéhorozhodnutíspárovatsvůjprofilNUsprofilemnajinýchsociálních sítích. KomunikacesostatnímiuživateliPlatformyNU 17.PoskytovatelNUposkytujeUživatelimožnostiprokomunikaciainterakcisostatnímiuživateli PlatformyNUprosdíleníObsahu. 18.Komunikaceainterakcemůžebýtviditelnápouzepodmnožiněuživatelůnebovšemuživatelům vdefinovanéskupině. 19.VněkterýchpřípadechmůžeProvozovatelNUomezitschopnostUživateleupravitneboodstranit obsahznu. 20. Uživatel může spravovat příchozí a odchozí zprávy na stránce profilu, některá administrativní upozornění však nelze vypnout, jediný způsobem vypnutí je pak deaktivace účtu Uživatele. Soukromíuživatelů 21.PlatformaNUsloužízejménakesnadnékomunikacimeziuživateli.PokudvšakUživatelzveřejní informace sdílené jiným uživatelem nebo je poskytne třetím osobám mimo své okolí, porušuje poskytnutoudůvěruamůžesejednatozávažnéporušenísoukromí. 22. Každý Uživatel je odpovědný za správné zacházení s informacemi získanými či poskytnutými prostřednictvímplatformynu. 23.UživatelneníoprávněnshromažďovatinformaceoPlatforměNUčiojejichuživatelích,atoručně aniautomatizovaně(napříkladprostřednictvímskriptů,robotů,nebotzv. pavouků. 24.UživatelnesmíposkytovatinformaceoostatníchuživatelíchPlatformyNUproúčelymarketingu nebopořadatelůmtřetíchstran.porušenítétopovinnostimůževéstkeztrátěúčtuneboktrvalému zákazupřístupuuživateledoplatformynu. Aplikace(platnostod MobilníaplikaceNUPlatformybudemocizískávatapoužívatgeolokačníúdaje. 26.NatelefonechiPhoneadalšíchiOSproduktechbudetevyzvánikeschválenípřístupuNUaplikace proiphonekesvémuumístěnívrámciaplikacesamotné.

7 27.NatelefonechAndroidadalšíchproduktechsesystémemAndroidbudetevyzvánikeschválení všechoprávnění,včetněpřístupuaplikacenuandroidkvašílokacipředstaženímaplikace. 28.AplikaceNUbudezprovozněnapo abudevyužívatinformaceopolozeUživatele zobrazeníaktivityaobsahu,kterémohoubýtrelevantníkaktuálnípolozeuživatele. Nabídkytřetíchstran 29.PokudUživateltakovouslužbuneodhlásívesvémprofilu,budedostávatupozorněnínaslužby, produktyazbožízesvéhookolí.smyslemplatformynujevytvořitpodmínkyproživéspolečenství,ve kterémbudeprobíhatkomunikaceislokálnímipodmínky. ČlenstvíUživateleveskupině 30. Platforma NU umožňuje Uživatelům prostřednictvím profilu spravovat členství v rámci neomezenéhomnožstvískupinakatalogůskupin. 31.ČlenstvívjednotlivýchskupináchadministrujeUživatelpomocísvéhoprofilu. 32.Členstvíveskupinějedobrovolnéanelzejejnárokovat. Deaktivaceúčtu 33.Uživatelmámožnostdeaktivovatsvůjúčetprostřednictvímnastaveníúčtu.Deaktivaceukončíeh mailováupozornění.jiždřívezaslanýobsahzůstanesoučástíplatformynu,pokuduživateljednotlivé položkyobsahuneodstraniljižpředdeaktivací,zbývajícípoložkyobsahubudouodkazovatnaomezený uživatelskýprofil,kterýobsahujepouzejméno. Dodavateléatřetístrany 34.DodavateléProvozovateleNUmohoumítpřístupkuživatelskédatabázi.Všichnidodavatelémají platnoustandardnídohoduomlčenlivosti. 35. Některé z funkcí Platformy NU mohou být na základě dohody mezi Provozovatelem a třetími stranamiprovozoványtěmitotřetímistranami. Vztahkstátnímaobecníminstitucím,vymáháníprávaasoudníspory 36.ProvozovatelNUmůženazákladěžádostiavzákonemodůvodněnýchpřípadechposkytnoutúdaje ouživatelíchstátnímčiobecnímúřadům.uživatelposkytujepovoleníprovozovatelinusposkytnutím údajůprotakovéúčely. 37.ProvozovatelNUjeoprávněnzveřejnitúdajeoUživatelivsouvislostiseskutečnýminebomožnými soudními řízeními (a v reakci na soudní nebo jiný příkaz veřejné moci, (b, pokud je Poskytovatel povinentakučinitzjinýchdůvodů,(ctakovézveřejněníbymohlozmírnitodpovědnostprovozovatele NU,nebo(dzdůvoduprosazeníprávaProvozovateleNU. 38.PříspěvkystátníchinstitucíasamosprávyaodpovědiUživatelůnaněmohoupodléhatzákonůmo povinnostiposkytnoutpřístupkveřejnýmzáznamům. OmezeníodpovědnostiProvozovateleNU

8 39.ProvozovatelNUvyvinemaximálníúsilíkzachovánísoukromíuživatelůPlatformyNU,nicméně není odpovědný za závady software, které mohou vést ke zveřejnění osobních údajů v rozporu spreferencemikaždéhouživatele. 40. Provozovatel NU se zavazuje vyvinout maximální úsilí k zamezení porušení soukromí uživatelů PlatformyNU. Zabezpečení 41.PlatformaNUpoužíváhttpsnasvýchwebovýchstránkách,abysesnížilorizikoneoprávněného odposlechukomunikaceuživatelůběhempoužíváníplatformynu.nicméněprovozovatelnunemůže zaručit,žeosobníúdajeuživatelečijehokomunikacenebudouzachycenytřetímiosobami.

9 TermsandConditions NeighboursUniverseandrelatedservices A.! Termsandconditions NeighboursUniverseandrelatedservices 1.! These Terms and Conditions (further as Terms and Conditions describe rights and responsibilities of Neighbours Universe user (further as NU User. By registration in the NeighboursUniverse(furtheras NU NUUseragreeswiththeseTermsandConditions. 2.! AlluseofNeighboursUniversewebsiteandrelatedservices(furtheras"NUPlatform"issubject tothefollowingtermsofuse,whichmaybechangedormodifiedtimetotimebythenuplatform operator,neighboursuniverseltd.(furtheras NUOperator. 3.! ByusingtheNUPlatforminanyway,NUUseragreestocomplywiththethenhcurrentterms. Useraccountregistration 4.! Each person can only have one user account. NU User may not share account password with anyoneelse,evenwithafamilymembersharingnuuser shome.attheregistrationnuusermust usehis/herrealfirstandsecondname,notapseudonym. 5.! Usersunder15yearsoldarenotallowedtouseNUPlatformandarenotallowedtoprovideany personalinformation. 6.! NUOperatormaydenyaccountregistrationifsuchregistrationcouldmeanharmtoNUPlatform oritsusers. 7.! Submission of inaccurate or false registration information is in contrary to these Terms and ConditionsandwillbeconsideredasviolationoftheseTermsandConditions. 8.! AlthoughNUOperatormakesbesteffortstoverifymembers status,itcannotbeassumedthat theverificationprocessesareflawlessandnuuseracknowledgesthis. Content 9.! NUUserretainsallownershiprightstothetext,photos,videoandothercontentNUUsersubmits tonuplatform(furtheras Content. 10.!NUOperatorcanpublishContentprovidedbyNUUsertootheruserswithintheNUPlatformas describedintheprivacypolicy. 11.!WithinNUPlatformNUUsermaynotprovideContentwhichheorshehasnorighttopublishor thatisdefamatory,infringing,illegalorwouldbeconsideredimproperbymostusers. 12.!NU Operator automatically subscribes NU User to receiving messages both for your neighbourhoodandnearbyneighbourhoods.nuusercancustomizesubscriptionsintheservice settings.

10 Restrictions 13.!NU User may not directly or indirectly sell, distribute, reverse engineer, or sublicense any NU Platform content (or any portion thereof or use Content other than as part of NU Platform services. AccountTermination 14.!NUOperatormayterminateorsuspendNUUser saccountorotherprivileges,orotherwiserefuse servicetonuuser,ifnuuserviolatesthesetermsandconditionsorlegalnorms,infringeip,or otherwiseengageinbehaviorthatnuoperatorconsidersasharmfultonuplatform,otherusers orisagainstnuoperator sbusinessmodel. LiabilityLimits 15.!NUOperatorshallnotbeliableforanylostprofitsordamagesarising(includingnegligenceoutof orinconnectionwiththeuseofnuplatform,nusoftwareand/orrelatedservicesorinconnection withthesetermsandconditions. GoverningLaw 16.!TheseTermsandConditionsaregovernedbytheCzechlaw. Integration 17.!ThePrivacypolicy,whichisherebyincorporatedintotheseTermsandConditionsconstitutethe entireandsoledocument. 18.!TheseTermsandConditionssupersedeanyotheragreementsorunderstandings(oralorwritten, betweennuoperatorandnuuserwithrespecttotheirsubjectmatters. 19.!NU Operator can amend these Terms and Conditions or the Privacy policy by posting an amendmentnoticeinuser sprofile. NoWarranty 20.!NU Platform, related services and the associated software are provided without warranty of continuousandproperfunctionality. 21.!IfadisputeoccursbetweenusersofNUPlatformNUOperatorisreleased(includinghisofficers, directors,agents,subsidiaries,jointventuresandemployeesfromclaims,demandsanddamages (actualandconsequentialofeverykindandnature,knownandunknown,arisingoutoforinany wayconnectedwithsuchdisputes. Otherconditions 22.!TheseTermsandConditionsdonotcreateanyagency,partnership,jointventure,employmentor franchiserelationship. 23.!Ourfailuretoactinaparticularcircumstancedoesnotwaiveourrighttoactwithrespecttothat orothercircumstances.

11 24.!Weshallbeexcusedforanyproblemduetoacircumstancebeyondourcontrol. 25.!TheseTermsandConditionsarevalidfromJanuary1 st 2015.

12 B.! PrivacyPolicy 1.! NuOperatorrespectsandacknowledgesprivacyofNUPlatformusers. 2.! NUOperatorwillusebesteffortstoensureassafeenvironmentaspossiblewhilesupporting healthyuserinteraction. Cookies 3.! NU Platform uses "cookies," data files stored on user s computer which include a unique identifier.cookiesareusedtocreateusersession,suchaslogginginandallowinguserto accessprofileandpersonalizedcontent. 4.! Mostwebbrowsersautomaticallyacceptcookies,NUUsercanconfigurebrowsertoreject cookies. Serverprotocols 5.! NUOperator sserverautomaticallycollectsinformationaboutuser svisitstonuwebsites, NU User s usage of the service, and User s interaction with the messages, including the browserandoperatingsystemusedbynuuser,theurls,displayresolution,ipaddress,and usageandbrowsinghabits. 6.! NUOperatorusesthisinformationtodiagnoseandresolveserverproblems,analyzetrends, helptargetoffersandotherads,trackusermovementintheaggregate,andgatherbroad demographicinformation. GoogleAnalytics 7.! NUOperatorusesGoogleAnalyticstoolstoanalyzeaggregatebrowsinghabitsandNUUser sessions. Invitations 8.! NUUsermayinviteotherpersonstojoinNUPlatformvia ,SMSorotherways. 9.! ThirdpartywhoisnotNUUsercanopthoutoffuture invitations.NUOperatorisnot responsibleforinvitationssendbynuusertothirdparties. Verification 10.!Initially,alluserswillbeprovidedbyNUOperatorwithprehcreateduseraccountsuniqueto theirnameand address. 11.!NUUseraccountsareaccessedbyprovidingbothusernameandpassword. 12.!NUUsershouldnotsharelogincredentialswithanyoneelse.

13 13.!NU User shall immediately change the password when privacy of NU User account is threatened. NUUser sprofile 14.!EachNUUsercreateshisorherownpersonalprofileandmaysubmitinformationsuchas phonenumber,photo,occupation,personalinterestsetc. 15.!NU User herewith provides consent to allow his or her first and second name and street addresstobevisibletoothernuplatformusers.otherprofileinformationmaybehiddenas requiredbynuuser. Connectiontoothersocialnetworks 16.!NUOperatorwillsoonimplementFacebookConnectandLinkedInAPIs,enablinguserstopair NUUserprofilewithexistingsocialnetworks CommunicationwithusersofNUPlatform 17.!NUOperatorprovidestoNUUseravarietyofwaystocommunicateandinteractwithother usersofnuplatformandtosharecontent. 18.!Someofthiscommunicationandinteractionisvisibletotheentiresubgrouportoallusersin definedgroup. 19.!InsomecasesNUOperatormaylimitNUUser sabilitytoeditorremovecontentfromnu Platform. 20.!NUUsercanmanageincomingandoutcomingmessagepreferencesonNUUsersettingspage. Certainmemberhrelatedadministrativemessagescannotbeturnedoff,theonlywaytoend thoseistodeactivatenuuseraccount. Respectingotherusers'privacy 21.!NUPlatformservesasaneasywayofcommunicationamongtheusers.Takinginformation sharedbyonenuusertoanotherandsharingitwiththirdpartiesmayviolatenuusertrust andinsomecaseitcouldresultinseriousbreachofprivacy. 22.!NUUserisfullyresponsibleforcorrecttreatmentofinformationgainedandprovidedwithin NUPlatform. 23.!NUUsermaynotgatherinformationfromNU,eithermanuallyoronanautomatedbasis(such asthroughscripts,robots,crawlersorspiders. 24.!NUUsermaynotprovideinformationaboutotherusersofNUPlatformtoanythirdparty marketers or promoters. Violating this provision may lead to a loss of account privileges, potentiallyincludingapermanentbanfromnuplatform.

14 Apps(validfromJanuary1 st !NUPlatformmobileappwillobtainandusegeolocationinformation. 26.!OniPhonesandotheriOSProducts,NUUSerwillbepromptedtoapproveaccessbytheNU iphoneapptoyourlocationwithintheappitself. 27.!OnAndroidphones,NUUserwillbepromptedtoapproveallpermissions,includingaccessby thenuandroidapptonuuserlocationbeforeyoudownloadtheapp. 28.!NUappwillbeinusefromJanuary1 st 2016andwilluseNUUSerlocationinformationtoallow NUUsertodisplayactivitiesandcontentthatmayberelevanttoNUUsercurrentlocation. Thirdpartyoffers 29.!UnlessNUUseroptsoutthisserviceheorshewillreceivemessagesregardingnewgoods, servicesandproductsavailableinhisneighbourhood.nuplatformmainreasonistocreate vibrantlocalcommunitiesandsupportoflocalbusinessesiskeyfactor. NUUsermembershipsingroups 30.!NUPlatfromallowsitsuserstomanagemembershipsinunlimitednumberofgroupsandgroup cataloguesvianuuserprofile. 31.!NUUseradministersmembershipsineachgroupviaNUUserprofile. 32.!Groupmembershipisvoluntaryandcannotbesubjecttoclaim. Accountdeactivation 33.!NUUsercandeactivateaccountthroughaccountsettings.DeactivationwillendNUUser notifications.contentpreviouslypostedbynuuserwillremainpartofnuplatfrom,attributed tonuuser,unlessnuuserdeletesindividualitemsbeforeaccountdeactivation,remaining itemswilllinktoalimitednuuserprofilecontainingjustname. Contractorsandthirdpartyserviceproviders 34.!NU Operator may appoint contractor who may have access to user databases. These contractorshavesignedastandardconfidentialityagreement. 35.!SomeofNUPlatform sfunctionalitiesmaybeoperatedbythirdpartyserviceprovidersbased onagreementsignedbetweennuoperatorandthirdparty. Governmentandmunicipalrelations,lawenforcementandproceedingsinfrontofcourt

15 36.!NUoperatormaydisclosedataaboutNUUsertothegovernmentandmunicipalauthoritiesif itisrequiredandsubjecttorequest.nuuserprovideshisconsenttonuoperatorforsuch datadisclosure. 37.!NUOperatormaydisclosedataaboutNUUserinconnectionwithactualorpotentiallegal proceedings (a in response to judicial or other government warrants or orders, (b if NU Operatorisrequiredtodosoinotherways,(cifsuchdisclosuresmightmitigateNUOperator s liability,or(dtoenforcenuoperator srights. 38.!MessagesfromstateandmunicipalauthoritiesandNUUser srepliestothem,maybesubject tolawsmandatingpublicaccesstogovernmentrecords. LimitsofNUOperator sliability 39.!NUOperatorwillusebestefforttorespectprivacyofNUPlatformusersbutisnotliablefor temporarysoftwareglitcheswhichcouldleadtopublicdisplayofpersonaldatadespitenu Users contrarypreferences. 40.!NUOperatorwillusebestefforttopreventviolationofprivacyofNUPlatforms users. Security 41.!NUPlatformuseshttpsonitswebpagestoreducetheriskofunauthorizedinterceptionof user communications during their visits to NU Platform websites. However, NU Operator cannotguaranteethatpersonaldataofnuuserorhiscommunicationwon tbeintercepted orimproperlyaccessed.

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA What is an FTP client and how to use it? FTP (File transport protocol) - A protocol used to transfer your printing data files to the MAFRAPRINT

Více

Vytvoření účtu pro studenty na webových stránkách Student Community

Vytvoření účtu pro studenty na webových stránkách Student Community Vytvoření účtu pro studenty na webových stránkách Student Community Přístup k účtu Pomůcka k pozvání studentů Vážení učitelé, kolegyně a kolegové, registrujte se na adrese: http://students.autodesk.com

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

Uživatelská příručka. Xperia P TV Dock DK21

Uživatelská příručka. Xperia P TV Dock DK21 Uživatelská příručka Xperia P TV Dock DK21 Obsah Úvod...3 Přehled zadní strany stanice TV Dock...3 Začínáme...4 Správce LiveWare...4 Upgradování aplikace Správce LiveWare...4 Použití stanice TV Dock...5

Více

Od Czech POINTu k vnitřní integraci

Od Czech POINTu k vnitřní integraci Od Czech POINTu k vnitřní integraci Radek Novák Direct Account Manager Co mají společné??? - Czech POINT - Datové schránky (ISDS) - Vnitřní integrace úřadu 2 Projekt Czech POINT - 28.3.2007 zahájen pilotní

Více

Social Media a firemní komunikace

Social Media a firemní komunikace Social Media a firemní komunikace TYINTERNETY / FALANXIA YOUR WORLD ENGAGED UČTE SE OD STARTUPŮ ANALYSIS -> PARALYSIS POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE

Více

Potřebujete mít vaše IS ve shodě s legislativou? Bc. Stanislava Birnerová

Potřebujete mít vaše IS ve shodě s legislativou? Bc. Stanislava Birnerová Potřebujete mít vaše IS ve shodě s legislativou? Bc. Stanislava Birnerová Direct Account Manager sbirnerova@novell.com Komplexnost, Nátlak, Nulová tolerance Nařízení Business Continuity Interní hrozby

Více

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek Novell Professional Services ČR, s.r.o. mrehorek@novell.com Agenda CzechPOINT@office Lokální administrátor Autorizovaná konverze na žádost Autorizovaná

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Plni víry a naděje míříme kupředu. S odhodláním zlepšujeme své dovednosti. Zapomeňte na zklamání, ale nikoli na svůj nevyužitý potenciál. Touha překonat sám sebe a dosáhnout hranice

Více

IBM Security. Trusteer Apex. Michal Martínek 23.9.2015. 2014 IBM Corporation. 2014 1 IBM Corporation

IBM Security. Trusteer Apex. Michal Martínek 23.9.2015. 2014 IBM Corporation. 2014 1 IBM Corporation Trusteer Apex Michal Martínek 23.9.2015 2014 1 IBM Corporation Proč útočit na koncová zařízení? Anti Virus Zaměstnanec Jednoduché Firewall IPS Antivirus Śifrování Jednoduché Malware Ukradené přihlašovací

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

Microsoft Lync WEB meeting

Microsoft Lync WEB meeting User - documentation ENU and CZ version Microsoft Lync WEB meeting - Připojení k WEB meetingu prostřednictvím Microsoft Lync Date: 10. 5. 2013 Version: 0.2 ENU, CZ www.axiomprovis.cz Version description:

Více

Jana Pattynová Cloud Computing 2015, 8. prosince 2015. Cloud Computing Právní a regulační rámec

Jana Pattynová Cloud Computing 2015, 8. prosince 2015. Cloud Computing Právní a regulační rámec Jana Pattynová Cloud Computing 2015, 8. prosince 2015 Cloud Computing Právní a regulační rámec Cloud Computing: poznaná nutnost Ekonomické výhody cloudu jej činí každodenní realitou Cloudová řešení jsou

Více

Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8

Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8 Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8 1. Stáhněte si instalační program HOST makro engine z oficiálního webu IABYTE. 2. Spusťte instalační program a postupujte

Více

Firemní strategie pro správu mobilních zařízení, bezpečný přístup a ochranu informací. Praha 15. dubna 2015

Firemní strategie pro správu mobilních zařízení, bezpečný přístup a ochranu informací. Praha 15. dubna 2015 Firemní strategie pro správu mobilních zařízení, bezpečný přístup a ochranu informací Praha 15. dubna 2015 Agenda 08:30 09:00 Registrace a snídaně 09:00 09:15 Ukázka nových zařízení 09:15 10:00 Úvod do

Více

Knihovny současnosti: Discovery 2014. Jan Luprich / EBSCO Information Services

Knihovny současnosti: Discovery 2014. Jan Luprich / EBSCO Information Services Knihovny současnosti: Discovery 2014 Jan Luprich / EBSCO Information Services Vývoj discovery Discovery 1. generace byly vyvinuty: rychle malým týmem developerů s rudimentárním algoritmem relevance (shoda

Více

TECHNICKÁ NORMALIZACE V OBLASTI PROSTOROVÝCH INFORMACÍ

TECHNICKÁ NORMALIZACE V OBLASTI PROSTOROVÝCH INFORMACÍ TECHNICKÁ NORMALIZACE V OBLASTI PROSTOROVÝCH INFORMACÍ Ing. Jiří Kratochvíl ředitel Odboru technické normalizace Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví kratochvil@unmz.cz http://cs-cz.facebook.com/normy.unmz

Více

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315 Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5 Compotech Cup v lodních třídách / in classes D-One, 7P CTL 161315 Datum / date: 04.06.2016 05.06.2016 místo konání : Kemp Jestřábí 1, Lipno Černá v Pošumaví

Více

aktuality, novinky Ing. Martin Řehořek

aktuality, novinky Ing. Martin Řehořek CzechPOINT@office aktuality, novinky Ing. Martin Řehořek Novell Professional Services ČR, s.r.o. mrehorek@novell.com Agenda CzechPOINT@office Aktuality z provozu KzMU statistiky Mám zájem o konverzi Kde

Více

Database systems. Normal forms

Database systems. Normal forms Database systems Normal forms An example of a bad model SSN Surnam OfficeNo City Street No ZIP Region President_of_ Region 1001 Novák 238 Liteň Hlavní 10 26727 Středočeský Rath 1001 Novák 238 Bystřice

Více

Uživatelská příručka. USB Charger UCH20

Uživatelská příručka. USB Charger UCH20 Uživatelská příručka USB Charger UCH20 Obsah Úvod...3 USB Charger popis... 3 Používání nabíječky USB... 4 Nabíjení zařízení... 4 Právní informace... 5 Declaration of Conformity...6 2 Úvod USB Charger popis

Více

Registrace (obchodní příležitosti i do partnerského programu)

Registrace (obchodní příležitosti i do partnerského programu) Petr Flek Registrace (obchodní příležitosti i do partnerského programu) Solution Provider Program EMEA 1 12 Října 2016 BUSINESS PARTNER Jak dále s DELL EMC, co by partneři měli vědět 2 12 Října 2016 Portál

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: GE Vyšší kvalita výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0925 Autor: Mgr. Petra Holzbecherová

Více

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Uživatelská příručka Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Obsah Začínáme...3 Úvod...3 Přehled... 3 Základy práce...4 Nošení náhlavní soupravy...4 Připojení náhlavní soupravy k vašemu zařízení... 4 Nastavení

Více

Mobilní malware na platformě Android Přednáška 2. Ing. Milan Oulehla

Mobilní malware na platformě Android Přednáška 2. Ing. Milan Oulehla Mobilní malware na platformě Android Přednáška 2 Ing. Milan Oulehla Úvod Informace o technikách, které používají tvůrci mobilního malware: Bezpečnostní chyby se mění v čase Vytvoření vlastních zdrojových

Více

Víte, kdo pracuje s vašimi dokumenty? Stanislava Birnerová

Víte, kdo pracuje s vašimi dokumenty? Stanislava Birnerová Víte, kdo pracuje s vašimi dokumenty? Stanislava Birnerová Direct Account Manager sbirnerova@novell.com Agenda Proč elektronické originály? Kdo pracuje s elektronickými originály? Proč Novell? 2 Rok 2010

Více

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři CeMaS, Marek Ištvánek, 22.2.2015 SenseLab z / from CeMaS Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři Open Sensor Monitoring, Device Control, Recording and Playback

Více

Výkon závislé práce mimo pracovněprávní vztah Červen 2012

Výkon závislé práce mimo pracovněprávní vztah Červen 2012 www.pwc.com Výkon závislé práce mimo pracovněprávní vztah Co je švarcsystém pracovněprávní úprava Mezi zaměstnavatelem a fyzickou osobou existuje obchodněprávní vztah, na jehož základě je vykonávána závislá

Více

Rychlý průvodce instalací

Rychlý průvodce instalací Rychlý průvodce instalací Wireless Super-G BroadBand Multimedia Router NetPassage 28G Hotspot Potřebné příslušenství pro provozování Hotspotu Router Tiskárna USB klávesnice 1. WAN port pro připojení RJ45

Více

Petr Vlk KPCS CZ. WUG Days října 2016

Petr Vlk KPCS CZ. WUG Days října 2016 Petr Vlk KPCS CZ WUG Days 2016 8. října 2016 Jednoduchá správa Zařízení Jednotné přihlašování Windows Server Active Directory Další systémy a aplikace Uživatelské jméno Azure Veřejný Cloud SaaS Office

Více

Granit 1280i. Stručný návod k použití. Industrial Full Range Laser Scanner CZ-QS Rev A 1/14

Granit 1280i. Stručný návod k použití. Industrial Full Range Laser Scanner CZ-QS Rev A 1/14 Granit 1280i Industrial Full Range Laser Scanner Stručný návod k použití 1280-CZ-QS Rev A 1/14 Poznámka: Informace o čištění zařízení najdete v uživatelské příručce. Lokalizované verze tohoto dokumentu

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: GE Vyšší kvalita výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0925 Autor: Mgr. Petra Holzbecherová

Více

1. Přihlášení Registrace ve webovém uživatelském rozhraní HU-GO. Postup registrace palubního přístroje (OBU On-Board Unit) Obsah

1. Přihlášení Registrace ve webovém uživatelském rozhraní HU-GO. Postup registrace palubního přístroje (OBU On-Board Unit) Obsah Postup registrace palubního přístroje (OBU On-Board Unit) Obsah 1. Přihlášení... 1 1.1. Registrace ve webovém uživatelském rozhraní HU-GO... 1 1.2. Přihlášení do systému HU-GO... 4 1.3. Výběr aktuálního

Více

SZIF - Evropské dotace s plnou elektronickou podporou a kontrolou

SZIF - Evropské dotace s plnou elektronickou podporou a kontrolou SZIF - Evropské dotace s plnou elektronickou podporou a kontrolou Charakteristiky řešení IS SZIF SAP Realizace platební agentury SZIF je řešení: o A komplexní, o B integrované, o C podporující standardizaci

Více

Efektivní provoz koncových stanic

Efektivní provoz koncových stanic Efektivní provoz koncových stanic Jan Vávra SSP Datacenter Trendy a výzvy Trend a situace Více starostí Co chtějí uživatelé Překvapivě více pracovat. IT. Co udělá? Musí reagovat. Různorodá zařízení, mobilita,

Více

Innovated Solution: Questions and Answers after the Webinar

Innovated Solution: Questions and Answers after the Webinar Innovated Solution: Questions and Answers after the Webinar Budou podkladové materiály webináře také v českém jazyce? Prezentace pro webinář je pouze v anglické verzi. Před začátkem testů s účastníky však

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: GE Vyšší kvalita výuky Číslo projektu: CZ..07/..00/34.092 Autor: Mgr. Petra Holzbecherová Téma:

Více

Veritas Information Governance získejte zpět kontrolu nad vašimi daty

Veritas Information Governance získejte zpět kontrolu nad vašimi daty Veritas Information Governance získejte zpět kontrolu nad vašimi daty Josef Honc Veritas Presale, Avnet Technology Solutions Databerg Report Veritas EMEA Research Content Metodologie Průzkum provedený

Více

Evaluace přenosu znalostí v kyberprostoru

Evaluace přenosu znalostí v kyberprostoru Evaluace přenosu znalostí v kyberprostoru problematika monitorování, analýzy dat a hodnocení s ohledem na prostupnost virtuálních světů a reality INFORUM ~ 2009 1 Situace (1) all American teens play computer...

Více

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY Solutions for Demanding Business INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY egovernment 20:10, Mikulov 2012 Petr Čermák, Josef Krtil Září 2012 AGENDA Asseco Central Europe Zkušenosti a výzvy velkých integračních

Více

Přehled modelů reputace a důvěry na webu

Přehled modelů reputace a důvěry na webu Přehled modelů reputace a důvěry na webu Jiří Vaňásek Ing. Ladislav Beránek Školní rok: 2008-09 Abstrakt V online systémech se musíme spoléhat na mechanismy implementované v rámci daného systému, na reputační

Více

Řízení privilegovaný účtů

Řízení privilegovaný účtů Řízení privilegovaný účtů Privilege Account Management CyberSecurity roadshow 2-6-2016 Atos - For internal use Řízení privilegovaných účtů Obsah prezentace Úvod Legislativní rámec Balabit partner ATOS

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ INTERNETOVÝCH STRÁNEK ( Podmínky užívání ) TERMS AND CONDITIONS OF USE OF WEBSITES ( Terms of use )

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ INTERNETOVÝCH STRÁNEK ( Podmínky užívání ) TERMS AND CONDITIONS OF USE OF WEBSITES ( Terms of use ) VŠEOBECNÉ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ INTERNETOVÝCH STRÁNEK ( Podmínky užívání ) TERMS AND CONDITIONS OF USE OF WEBSITES ( Terms of use ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. INTRODUCTORY PROVISIONS 1.1. Tyto Podmínky užívání

Více

Buderus System Logatherm Wps K

Buderus System Logatherm Wps K Buderus System Logatherm Wps K XV1100K(C)/XV1100SK(C) All rights reserverd. Any reprinting or unauthorized use wihout the written permission of Buderus System Logatherm Wps K Corporation, is expressly

Více

Správa identit a bezpečnosti - cesta k bezpečnému IS. Stanislava Birnerová Direct Account Manager Novell-Praha, s.r.o.

Správa identit a bezpečnosti - cesta k bezpečnému IS. Stanislava Birnerová Direct Account Manager Novell-Praha, s.r.o. Správa identit a bezpečnosti - cesta k bezpečnému IS Stanislava Birnerová Direct Account Manager Novell-Praha, s.r.o. Novell a historie správy identit DirXML v roce 2000 úplně první identity manager spolupráce

Více

ehealth a bezpečnost dat

ehealth a bezpečnost dat ehealth Day 2015 22. ŘÍJNA 2015 Brno Aleš Špidla Manažer řízení rizik - PwC Prezident Českého institutu manažerů informační bezpečnosti Agenda: Zákon o kybernetické bezpečnosti, ale nejen on Elektronizace

Více

LOGBOOK. Blahopřejeme, našli jste to! Nezapomeňte. Prosím vyvarujte se downtrade

LOGBOOK. Blahopřejeme, našli jste to! Nezapomeňte. Prosím vyvarujte se downtrade název cache GC kód Blahopřejeme, našli jste to! LOGBOOK Prosím vyvarujte se downtrade Downtrade (z GeoWiki) Je to jednání, kterého byste se při výměnách předmětů v keších měli vyvarovat! Jedná se o snížení

Více

Windows Live@edu - bezplatné služby pro školy. Jakub Vlček Live@edu Specialist Microsoft Corporation

Windows Live@edu - bezplatné služby pro školy. Jakub Vlček Live@edu Specialist Microsoft Corporation Windows Live@edu - bezplatné služby pro školy Jakub Vlček Live@edu Specialist Microsoft Corporation Co je Windows Live? Windows Live Fotky Kalendář Komunikace Sdílení Přístup odkudkoliv Soubory Kontakty

Více

Uživatelská příručka. Mono Bluetooth Headset MBH10

Uživatelská příručka. Mono Bluetooth Headset MBH10 Uživatelská příručka Mono Bluetooth Headset MBH10 Obsah Přehled funkcí...3 Přehled příslušenství...4 Základní postupy...5 Nabíjení baterie...5 Zapnutí a vypnutí náhlavní soupravy...5 Párování náhlavní

Více

Série Voyager 1400g. Stručný návod k použití. Kabelový skener. VG1400-CZ-QS Rev A 10/12

Série Voyager 1400g. Stručný návod k použití. Kabelový skener. VG1400-CZ-QS Rev A 10/12 Série Voyager 1400g Kabelový skener Stručný návod k použití VG1400-CZ-QS Rev A 10/12 Poznámka: Informace o čištění zařízení najdete v uživatelské příručce. Lokalizované verze tohoto dokumentu si můžete

Více

Mobilní počítač Dolphin TM 6100. Stručný návod k použití

Mobilní počítač Dolphin TM 6100. Stručný návod k použití Mobilní počítač Dolphin TM 6100 Stručný návod k použití Mobilní počítač Dolphin 6100 Pro začátek Ověřte si, že balení obsahuje následující položky: Mobilní počítač Dolphin 6100 (terminál) Hlavní bateriový

Více

Supplier Web Uživatelská příručka. Supplier Web. Copyright Telefónica O2 Czech Republic, a.s. All rights reserved. 1/10

Supplier Web Uživatelská příručka. Supplier Web. Copyright Telefónica O2 Czech Republic, a.s. All rights reserved. 1/10 Supplier Web 1/10 OBSAH: Supplier Web 1 ÚVOD... 3 1.1 POUŽITÍ... 3 1.2 ZNAČENÍ... 3 2 VSTUP DO APLIKACE... 4 3 OBJEDNÁVKY... 7 4 LEGAL DISCLAIMER... 10 2/10 1 Úvod 1.1 Použití Dokument slouží jako uživatelská

Více

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Petr Macháček PETALIT s.r.o. 1 What is Redwood. Sensor Network Motion Detection Space Utilization Real Estate Management 2 Building

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: GE Vyšší kvalita výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0925 Autor: Mgr. Petra Holzbecherová

Více

Dnešní program. Jak síť využít. Přínosy sítě. Nasazení sítě. Proč síť

Dnešní program. Jak síť využít. Přínosy sítě. Nasazení sítě. Proč síť Dnešní program Proč síť Jak síť využít Přínosy sítě Nasazení sítě 2 SLADĚNÍ SE STRATEGIÍ FIRMY Každá firma má ve své strategii napsáno, že požaduje větší zapojení zaměstnanců do dění ve firmě. NASAZOVÁNÍ

Více

Připojení internetového modulu econet300 Do regulátoru ecomax 810P3-L TOUCH.

Připojení internetového modulu econet300 Do regulátoru ecomax 810P3-L TOUCH. Připojení internetového modulu econet300 Do regulátoru ecomax 810P3-L TOUCH. Connection of econet300 internet module to ecomax 810P3-L TOUCH Controller. Prosím ověřte verzi softwaru vašeho modulu ecomax.

Více

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ STANDARDNÍCH ELEKTRONICKÝCH ZAHRANIČNÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ STANDARD ELECTRONIC FOREIGN PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ STANDARDNÍCH ELEKTRONICKÝCH ZAHRANIČNÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ STANDARD ELECTRONIC FOREIGN PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ STANDARDNÍCH ELEKTRONICKÝCH ZAHRANIČNÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ STANDARD ELECTRONIC FOREIGN PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES Použité pojmy Platební systém Elektronický platební příkaz Účetní

Více

Xperia TX TV Dock DK22 Xperia T TV Dock DK23

Xperia TX TV Dock DK22 Xperia T TV Dock DK23 Uživatelská příručka Xperia TX TV Dock DK22 Xperia T TV Dock DK23 Obsah Úvod...3 Přehled stanice TV Dock...3 Začínáme...4 Smart Connect...4 Upgradování aplikace Smart Connect...4 Použití stanice TV Dock...5

Více

Users manual for IMCF BIOCEV booking system new planning board

Users manual for IMCF BIOCEV booking system new planning board Users manual for IMCF BIOCEV booking system new planning board Go to https://booking.ceitec.cz/ and login using your institute (CU users) or social networks account (IBT users). And then select google

Více

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň)

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY

TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY Račanská E. 1, Huser M. 1, Schwarz D. 2, Šnábl I. 2, Ventruba P. 1 1) Gynekologicko porodnická klinika LF MU a FN Brno 2) Institut biostatistiky a analýz LF a PřF MU Abstrakt

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription DŮLEŽITÉ: Pro objednání MAPS musíte být členem Microsoft Partner Programu na úrovni Registered Member. Postup registrace do Partnerského programu naleznete

Více

IBM Connections pro firmy s Lotus Notes/Domino. Petr Kunc

IBM Connections pro firmy s Lotus Notes/Domino. Petr Kunc IBM Connections pro firmy s Lotus Notes/Domino Petr Kunc 42 % MANAŽERŮ SE ROZHODNE ŠPATNĚ ALESPOŇ JEDNOU TÝDNĚ 19 HODIN TÝDNĚ STRÁVÍME HLEDÁNÍM SPRÁVNÝCH INFORMACÍ 59 % ZAMĚSTNANCŮ NEMÁ VŠECHNA POTŘEBNÁ

Více

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into any contract. It is not a commitment to deliver any material,

Více

Aplikace matematiky. Dana Lauerová A note to the theory of periodic solutions of a parabolic equation

Aplikace matematiky. Dana Lauerová A note to the theory of periodic solutions of a parabolic equation Aplikace matematiky Dana Lauerová A note to the theory of periodic solutions of a parabolic equation Aplikace matematiky, Vol. 25 (1980), No. 6, 457--460 Persistent URL: http://dml.cz/dmlcz/103885 Terms

Více

GREAT BRITAIN. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Anglický jazyk Třída 3.A Téma hodiny Druh materiálu

GREAT BRITAIN. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Anglický jazyk Třída 3.A Téma hodiny Druh materiálu Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0390 0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_HoP02 Vypracoval(a),

Více

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : Č T E N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu nglický jazyk 9. třída Vítězslav Jindra aj9-doc-jin-cte-14 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Přečtěte si krátký článek o jedné mobilní aplikaci

Více

ZEŠTÍHLENÍ HUBENÉHO KLIENTA VEMA

ZEŠTÍHLENÍ HUBENÉHO KLIENTA VEMA ZEŠTÍHLENÍ HUBENÉHO KLIENTA VEMA Ing. Bc. Jaroslav Šmarda Vema, a. s. smarda@vema.cz Abstrakt Znakem moderního ešení aplikací je pístup uživatel prostednictvím tenkých klient. Abychom splnili požadavky

Více

SAML a XACML jako nová cesta pro Identity management. SAML and XACML as a New Way of Identity Management

SAML a XACML jako nová cesta pro Identity management. SAML and XACML as a New Way of Identity Management SAML a XACML jako nová cesta pro Identity management SAML and XACML as a New Way of Identity Management Dagmar BRECHLEROVÁ Oddělení medicínské informatiky, Ústav informatiky AVČR, v.v.i. brechlerova@euromise.cz

Více

Komentáře CISO týkající se ochrany dat

Komentáře CISO týkající se ochrany dat Komentáře CISO týkající se ochrany dat 2 ! 300 mld. autentizací přes Azure AD měsíčně 1 mld. updatů a kontrol zařízení s Windows 200 mld. emailů testovaných proti malwaru 18 mld. scanovaných webových

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

Rodičovská kontrola UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE. Než svému dítěti dovolíte hrát hry v systému PlayStation Vita, nastavte možnosti rodičovské kontroly.

Rodičovská kontrola UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE. Než svému dítěti dovolíte hrát hry v systému PlayStation Vita, nastavte možnosti rodičovské kontroly. Rodičovská kontrola UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE Než svému dítěti dovolíte hrát hry v systému Vita, nastavte možnosti rodičovské kontroly. 4-419-422-01(1) Systém Vita nabízí funkce, které umožňují rodičům a zákonným

Více

MAXGUARD GT gelcoat na výrobu forem AME 6000 T-35 bariérová pryskyřice AROPOL XO pryskyřice na výrobu forem

MAXGUARD GT gelcoat na výrobu forem AME 6000 T-35 bariérová pryskyřice AROPOL XO pryskyřice na výrobu forem XO = vynikající rozměrová stabilita MAXGUARD GT gelcoat na výrobu forem AME 6000 T-35 bariérová pryskyřice AROPOL XO pryskyřice na výrobu forem model model vyrobte ze styrenu odolného materiálu. zhotovte

Více

METRA BLANSKO a.s. LLRP PŘEVODNÍK RFI21.1. KOMPAKTNÍ UHF RFID ČTEČKA EU 865 868 MHz US 902 928 MHz. www.metra.cz

METRA BLANSKO a.s. LLRP PŘEVODNÍK RFI21.1. KOMPAKTNÍ UHF RFID ČTEČKA EU 865 868 MHz US 902 928 MHz. www.metra.cz METRA BLANSKO a.s. LLRP PŘEVODNÍK RFI21.1 KOMPAKTNÍ UHF RFID ČTEČKA EU 865 868 MHz US 902 928 MHz www.metra.cz Kompaktní RFID čtečka RFI21.1 OBSAH Aplikace LLRP Converter...3 SW a HW požadavky...3 Spuštění

Více

Granit 1981i. Stručný návod k použití. Průmyslový bezdrátový skener. Crdlss-GRNT1981-CZ-QS Rev A 1/15

Granit 1981i. Stručný návod k použití. Průmyslový bezdrátový skener. Crdlss-GRNT1981-CZ-QS Rev A 1/15 Granit 1981i Průmyslový bezdrátový skener Stručný návod k použití Crdlss-GRNT1981-CZ-QS Rev A 1/15 Poznámka: Informace o čištění zařízení najdete v uživatelské příručce. Lokalizované verze tohoto dokumentu

Více

Formuláře a oblíbené položky

Formuláře a oblíbené položky Formuláře a oblíbené položky Verze 5.1 Příručka správce Červenec 2016 www.lexmark.com Obsah 2 Obsah Historie změn...3 Přehled... 4 Konfigurace aplikace...5 Přístup k serveru Embedded Web Server...5 Konfigurace

Více

PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT

PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT Dear Friends We will now be able to buy from us succulent plants at very good wholesale price.

Více

JAK SE PŘIPOJIT K EGOVERNMENTU? Michal Polehňa, Jiří Winkler

JAK SE PŘIPOJIT K EGOVERNMENTU? Michal Polehňa, Jiří Winkler JAK SE PŘIPOJIT K EGOVERNMENTU? Michal Polehňa, Jiří Winkler AGENDA Asseco Central Europe Komunikace s úřadem Tři klíčové oblasti Architektura resortního IS Shrnutí ASSECO CENTRAL EUROPE Představení společnosti

Více

SPECIFICATION FOR ALDER LED

SPECIFICATION FOR ALDER LED SPECIFICATION FOR ALDER LED MODEL:AS-D75xxyy-C2LZ-H1-E 1 / 13 Absolute Maximum Ratings (Ta = 25 C) Parameter Symbol Absolute maximum Rating Unit Peak Forward Current I FP 500 ma Forward Current(DC) IF

Více

AKTUALIZACE NAŘÍZENÍ O METADATECH

AKTUALIZACE NAŘÍZENÍ O METADATECH AKTUALIZACE NAŘÍZENÍ O METADATECH Tomáš ŘEZNÍK, Petr KUBÍČEK, Lukáš HERMAN Laboratoř geoinformatiky a kartografie (LGC) Geografický ústav, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita Legislativní stav

Více

Miroslav Kuželka, E-Mobility Account Manager Infrastruktura pro elektromobily Dopravní služby ve městě

Miroslav Kuželka, E-Mobility Account Manager Infrastruktura pro elektromobily Dopravní služby ve městě Miroslav Kuželka, E-Mobility Account Manager Infrastruktura pro elektromobily Dopravní služby ve městě Současné celosvětové standardy EV 50kW CHAdeMO / 22-43 kw AC / 50kW Combo 2 2010 CHAdeMO Q4-2013 Combo

Více

WL-5480USB. Quick Setup Guide

WL-5480USB. Quick Setup Guide Quick Setup Guide 1 Czech 7 Install Utility Software Note1: Before installing the utility software, DO NOT inserts the into your computer. If the adapter is inserted already, Windows will detect the adapter

Více

Názvosloví aminů (pokud aminoskupina je hlavní skupinou)

Názvosloví aminů (pokud aminoskupina je hlavní skupinou) Názvosloví aminů (pokud aminoskupina je hlavní skupinou) Mgr. Petra Holzbecherová 00 Název funkční skupinový 01 NEJROZŠÍŘENĚJŠÍ a) Funkční skupinový název e t h y l (m e t h y l) a m i n uhlovodíkové zbytky

Více

- 1 2 1 2 3 4 3 4 5 5 For further information please contact your local Epson office or visit www.epson-europe.com EPSON Europe B.V. Otto-Hahn-Str. 4 D-40670 Meerbusch Tel. +49 (0)1805/377661 All features

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION OF FOREIGN EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC

ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION OF FOREIGN EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC Otisk podacího razítka VŠE Vysoká škola ekonomická v Praze PRÁVNÍ ODDĚLENÍ nám. W. Churchilla 4 Praha 3 130 67 ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION

Více

Stav podnikové bezpečnosti, 2010. Globální zpráva Jakub Jiříček, Symantec ČR a SR

Stav podnikové bezpečnosti, 2010. Globální zpráva Jakub Jiříček, Symantec ČR a SR Stav podnikové bezpečnosti, 2010 Globální zpráva Jakub Jiříček, Symantec ČR a SR Agenda 1 Metodologie studie 2 Klíčová zjištění 3 Obecná doporučení 4 Symantec a podniková řešení 5 Konkrétní řešení pro

Více

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif Accommodation & meeting point 1: Hotel Luník on Friday, 3 July, 17.30 (1) Prague public transport (MHD) by red metro line C get off at I. P. Pavlova station further on foot according to map below, ~ 5

Více

PAINTING SCHEMES CATALOGUE 2012

PAINTING SCHEMES CATALOGUE 2012 Evektor-Aerotechnik a.s., Letecká č.p. 84, 686 04 Kunovice, Czech Republic Phone: +40 57 57 Fax: +40 57 57 90 E-mail: sales@evektor.cz Web site: www.evektoraircraft.com PAINTING SCHEMES CATALOGUE 0 Painting

Více

Kurz Databáze. Přechod na SQL server. Obsah. Vytvoření databáze. Lektor: Doc. Ing. Radim Farana, CSc.

Kurz Databáze. Přechod na SQL server. Obsah. Vytvoření databáze. Lektor: Doc. Ing. Radim Farana, CSc. Kurz Databáze Přechod na SQL server Lektor: Doc. Ing. Radim Farana, CSc. Obsah Vytvoření databáze. Konverze databáze z MS-Access na SQL Server. Konverzní předpis pro pozdější použití. Definice schématu

Více

Litosil - application

Litosil - application Litosil - application The series of Litosil is primarily determined for cut polished floors. The cut polished floors are supplied by some specialized firms which are fitted with the appropriate technical

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

Co národní banka čeká od národní agentury?

Co národní banka čeká od národní agentury? Co národní banka čeká od národní agentury? Marek Petruš, ředitel komunikace Česká národní banka Seminář o ČTK Praha, 20. října 2011 Osnova Co jsou tiskové agentury? ČNB jako zdroj zpráv ČNB jako klient

Více

UPLATNĚNÍ IT NÁSTROJŮ PŘI PODPOŘE MODERNÍCH SLUŽEB ZDRAVOTNICTVÍ

UPLATNĚNÍ IT NÁSTROJŮ PŘI PODPOŘE MODERNÍCH SLUŽEB ZDRAVOTNICTVÍ UPLATNĚNÍ IT NÁSTROJŮ PŘI PODPOŘE MODERNÍCH SLUŽEB ZDRAVOTNICTVÍ ISSS 2010 Tomáš Butor 12. dubna 2010 ASSECO GROUP Profile: S&S, HW&Integration Sectors: Banking & Finance, Public, Gen. Business, Healthcare

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

SmartDock for Xperia ion Uživatelská příručka

SmartDock for Xperia ion Uživatelská příručka SmartDock for Xperia ion Uživatelská příručka Obsah Úvod...3 Přehled stanice SmartDock...3 Nabíjení stanice SmartDock...3 Začínáme...5 LiveWare Manager...5 Upgradování aplikace LiveWare Manager...5 Výběr

Více

VIP SERVICES TERMS AND CONDITIONS PODMÍNKY PRO VIP SLUŽBY

VIP SERVICES TERMS AND CONDITIONS PODMÍNKY PRO VIP SLUŽBY VIP SERVICES TERMS AND CONDITIONS PODMÍNKY PRO VIP SLUŽBY TeleTrade - DJ International Consulting Ltd July 2016 Červenec 2016 2011-2016 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 1. General 1.1. To receive

Více

EU přijímá nový program pro bezpečnější internet: 55 milionů EUR na bezpečnější internet pro děti

EU přijímá nový program pro bezpečnější internet: 55 milionů EUR na bezpečnější internet pro děti IP/8/899 V Bruselu dne 9. prosince 8 EU přijímá nový program pro bezpečnější internet: milionů EUR na bezpečnější internet pro děti EU zahájí dne. ledna 9 nový program pro bezpečnější internet. Po hlasování

Více